Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010"

Transkriptio

1 Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010 TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 7. huhtikuuta 2010 klo Ruotsin aikaa Cirkuksessa Tukholmassa osoitteessa Djurgårdsslätten Ovet avataan klo Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kokous tulkataan englanniksi. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla - joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tiistaina 30. maaliskuuta 2010; ja - joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 30. maaliskuuta 2010 mieluiten ennen klo Ruotsin aikaa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua - kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 7842, SE Stockholm, Sweden, puhelimitse numeroon arkipäivisin kello 9 ja 16 välisenä aikana, tai - yksityishenkilöt myös TeliaSoneran internetsivuilla osoitteessa Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero päivisin sekä avustajien lukumäärä. Hallintarekisteröidyt osakkeet Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröinyt osakkeensa pankin tai muun omaisuudenhoitajan avulla, tulee pyytää että hänet on tilapäisrekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 30. maaliskuuta Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalleen tästä hyvissä ajoin. Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n rekisterissä, on niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse osoitteeseen tai puhelimitse numeroon , jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen 30. maaliskuuta Asiamies Osakkeenomistajan, jota edustaa asiamies, tulee antaa valtakirja asiamiehelle. Valtakirjalomake löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta Mikäli valtakirjan antaa juridinen henkilö, tulee kopio juridisen henkilön rekisteriotteesta (tai mikäli rekisteriotetta ei ole, muusta vastaavasta kelpoisuusasiakirjasta) liittää mukaan. Asiakirjat eivät saa olla vuotta vanhempia. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut kelpoisuusasiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomasti. Muuta Toimitusjohtajan puhe on kokouksen jälkeen luettavissa TeliaSoneran internetsivuilta osoitteesta kohdasta Sijoittajatietoa. Yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on

2 Esityslista Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Tämän kohdan yhteydessä myös toimitusjohtaja Lars Nybergin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen yhtiötä kohtaan vuoden 2009 osalta 10. Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä 11. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista 12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta 14. Nimitysvaliokunnan valinta 15. Päätös ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista 16. Hallituksen esitys valtuutuksesta yhtiön omien osakkeiden ostamiseen 17. Hallituksen esitys koskien (a) pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamista vuosille ja (b) ohjelmaan liittyviä suojausjärjestelyjä Kokouksen päättäminen Päätösesitykset ym. Kohta 8 Osingonjako Hallitus esittää, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,25 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12. huhtikuuta Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen esityksen mukaisesti, arvioidaan osingonmaksun Euroclear Sweden AB:n kautta tapahtuvan 15. huhtikuuta Kohdat 1 ja koskien hallituksen jäseniä, palkkioita ym. Vuoden 2009 yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta, johon kuuluvat Victoria Aastrup, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), K. G. Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn, on tehnyt seuraavat esitykset: - Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Asianajaja Sven Unger. - Hallituksen jäsenten lukumäärä: Kahdeksan (8), ei varajäseniä. - Hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: Puheenjohtajalle kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin kruunua. Lisäksi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle esitetään palkkioksi kruunua ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi kruunua ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kruunua. Kaikki palkkiot pysyvät siten muuttumattomina. 2

3 - Hallituksen valinta: Maija-Liisa Frimanin, Conny Karlssonin, Timo Peltolan, Lars Renströmin ja Jon Risfeltin uudelleenvalinta. Uudet hallituksen jäsenet: Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger ja Per-Arne Sandström. Esitettyjen hallituksen jäsenten esittely on nähtävissä yhtiön internetsivuilla kohdassa Sijoittajasuhteet, ja heidät tullaan esittelemään myös yhtiökokouksessa. - Hallituksen puheenjohtaja: Anders Narvinger. - Nimitysvaliokunta: Kari Järvisen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), K. G. Lindvallin (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohnin (SEB Fonder/SEB-Trygg Försäkring) uudelleenvalinta. Uudet jäsenet: Björn Mikkelsen (Ruotsin valtio) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja). Kohta 15 (a) Hallituksen esitys ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista Pääperiaate: TeliaSoneran tavoitteena on maksimoida kassavarojen ja oman pääoman tehokas käyttö palkka- ja palkkio-ohjelmissa yhtiön menestyksen jatkumisen edellyttämien huipputason johtajien palkkaamiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Palkkojen ja palkkioiden tulee perustua kokonaispalkkioon, joka mahdollistaa ylimmän johdon kilpailukykyiset muttei markkinoiden johtavat ja kustannustehokkaat palkat ja palkkiot, jotka perustuvat seuraaviin osiin: peruspalkka, muuttuva palkanosa, eläke ja muut edut. Peruspalkan tulee heijastaa johtajan tehtävän vaativuutta ja sen edellyttämää osaamista, vastuuta ja liiketoiminnallista panosta. Peruspalkan tulee myös kuvastaa työntekijän suoritusta, ja siksi se on yksilökohtainen ja vaihtelee eri henkilöiden välillä. TeliaSoneralla voi olla muuttuvaan palkanosaan perustuvia vuotuisia ja pitkäaikaisia ohjelmia. Muuttuvaan palkanosaan perustuvan ohjelman tulee ottaa huomioon Euroopan komission suositus 2009/3177/EG sekä Ruotsissa annettu, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskeva Corporate Governance -suositus. Muuttuvaan palkanosaan perustuvissa ohjelmissa kriteereiden tulee tukea omistaja-arvon kasvamista, ja ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden vuotuiselle peruspalkalle tulee määritellä katto. Ohjelmalla tulee olla ennalta määritellyt tavoitteet, jotka ovat mitattavissa. Jokaisen muuttuvaan palkanosaan liittyvän tavoitteen osalta on määriteltävä, millaista suoritusta edellytetään lähtötasoon (maksun vähimmäisedellytykset) ja maksimiin (maksun yläraja). Vuotuiseen muuttuvaan palkanosaan perustuvan ohjelman tulee palkita korkeintaan 12 kuukauden aikana mitatusta suorituksesta, varmistaa yhtiön vakaus pitkällä aikavälillä ja määritellä vuotuisen muuttuvan palkanosan ylärajaksi 40 prosenttia henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Tavoitteet tulee suunnitella siten, että henkilö saavuttaa lähtötason vakaalla suorituksella, tavoitetason odotukset täyttävällä suorituksella ja maksimitason poikkeuksellisen hyvällä suorituksella. Pitkäaikaiseen muuttuvaan palkanosaan perustuvan ohjelman tulee turvata yhtiön vakaus pitkällä aikavälillä, varmistaa yhteinen kiinnostus omistaja-arvon kasvattamiseen ja yhdistää ylintä johtoa ja osakkeenomistajia jakamalla TeliaSoneran osakekurssiin liittyviä riskejä ja palkkioita. Ohjelma voidaan uusia vuosittain, ja sen tulee palkita vähintään kolmen vuoden aikana mitatusta suorituksesta. Pitkäaikaisen muuttuvan palkanosan vuosittaiseksi ylärajaksi tulee määritellä 50 prosenttia vuotuisesta peruspalkasta, ja ohjelman tulee perustua omaan pääomaan (maksu TeliaSoneran osakkeina, ja tavoitteena työntekijän säilyminen osakkeenomistajana omistuksen siirtymisen jälkeen). Tällaiseen ohjelmaan perustuva maksu edellyttää työsuhteen jatkumista mittausjakson lopussa. Pitkäaikaiseen muuttuvaan palkanosaan perustuvan ohjelman piiriin voi kuulua noin sata ylimmän johdon edustajaa, joista 10 on konsernin johtoryhmän jäseniä. Ohjelma mittaa suoritusta vähintään kolmen vuoden ajan 3

4 seuraavin mittarein: tulos/osake painoarvo 50 prosenttia ja osakkeenomistajien saama kokonaistuotto (TSR) verrattuna vastaavan kokonaistuoton kehitykseen ennalta määritellyssä vertaisryhmässä painoarvo 50 prosenttia. Pitkäaikaiseen muuttuvaan palkanosaan perustuvan ohjelman soveltaminen edellyttää yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Poikkeuksellisissa oloissa hallituksella tulee olla harkintavalta tarkistaa muuttuvan palkanosan maksuja. Hallitus pidättää oikeuden periä takaisin sellaiset maksetut muuttuvat palkanosat, joiden maksaminen on perustunut myöhemmin selvästi virheellisiksi osoitettuihin tietoihin. Eläke-etujen tulee pohjautua määriteltyyn eläkemaksuperusteiseen menetelmään. Eläkepalkka on peruspalkka. Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi olla oikeutettu autoetuun tai muuhun vastaavaan etuun. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön irtisanomisaika voi olla korkeintaan kuusi kuukautta henkilön itsensä irtisanoutuessa ja 12 kuukautta työnantajan irtisanoessa henkilön (toimitusjohtajan tapauksessa kuusi kuukautta). Jos yhtiö irtisanoo työsuhteen, voi henkilö olla oikeutettu saamaan korkeintaan 12 kuukauden (toimitusjohtajan tapauksessa 24 kuukauden) erorahan. Erorahaa maksetaan kuukausittain peruspalkkaa vastaavissa erissä. Eroraha ei toimi lomarahan tai eläke-etujen laskentaperusteena, ja sen määrä pienenee, jos henkilöllä on uusi työsuhde tai hän hoitaa omaa liiketoimintaansa. Ylimpään johtoon kuuluva henkilö voi kuulua terveydenhuoltosäännösten, matkavakuutuksen yms. piiriin paikallisen työmarkkinakäytännön mukaan. Hallitus voi sallia yksilökohtaisesti pieniä poikkeuksia yllä olevista periaatteista. Kohta 15 (b) Ruotsin valtion esitys ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista Ruotsin valtion esitys: TeliaSoneran tavoitteena on tarjota sellaisia palkka- ja palkkiotasoja ja muita työsuhteen ehtoja, joita edellytetään yhtiön menestyksen jatkumisen edellyttämien huipputason johtajien palkkaamiseksi, sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Ylin johto ei voi saada vuotuista muuttuvaa palkanosaa tai osallistua pitkäaikaisiin muuttuvaan palkanosaan perustuviin ohjelmiin. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta Ruotsin valtion esitys vastaa pääpiirteittäin yllä kohdassa 15 (a) kuvattua esitystä. Kohta 16 Valtuutus hallitukselle päättää omien osakkeiden ostosta Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhtiökokoukseen 2011 saakka päättämään yhtiön omien osakkeiden yhdestä tai useammasta ostosta. Ostot voidaan tehdä Nasdaq OMX Stockholmin ja/tai Nasdaq OMX Helsingin pörsseissä tai suunnattuina ostotarjouksina kaikille yhtiön osakkeenomistajille tai näiden yhdistelminä. Ostettujen osakkeiden määrä ei saa ylittää 10 prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä. Ostohintojen yllä mainitussa pörssissä tai mainituissa pörsseissä tulee olla kaupantekohetkenä korkeimpien ostohintojen ja alhaisempien myyntihintojen haarukassa. Kaikille osakkeenomistajille suunnattujen ostotarjousten hinta voi ylittää markkinahinnan. Tämä mahdollistaa sen, että osakkeenomistajille annetaan ns. myyntioikeuksia (ruotsiksi säljrätter ), joilla voidaan käydä kauppaa ja joiden avulla he voivat hyödyntää ylikurssia, kun yhtiö ostaa osakkeitaan markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Jotta osakkeenomistajat, jotka eivät myy myyntioikeuksiaan eivätkä käytä suunnattua ostotarjousta, saavat korvauksen käyttämättömistä myyntioikeuksistaan, yhtiö nimeää pankin tai muun rahoituslaitoksen, joka ostotarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua, mutta ostotarjouksen muiden ehtojen mukaisesti, voi siirtää osakkeita yhtiölle ja maksaa osakkeenomistajille käyttämättömistä myyntioikeuksista korvauksen vähennettynä pankin perimillä kuluilla. Maksettava korvaus ei kuitenkaan voi ylittää komissiovapaassa myynnissä myytäviä myyntioikeuksia. Mikäli ulkomaiset lait ja/tai määräykset huomattavasti vaikeuttavat ostotarjouksen tekoa ko. maassa, voi hallitus tai sen nimittämä taho saada oikeuden myydä myyntioikeudet ko. maan osakkeenomistajien puolesta ja tilittää myynnistä saadut varat vähennettynä kertyneillä kustannuksilla ko. osakkeenomistajille. Hallitus voi päättää oston muista ehdoista. 4

5 Yllä olevan esityksen tarkoituksena on antaa hallitukselle väline yhtiön pääomarakenteen muokkaamiseksi ja vahvistamiseksi ja siten luoda lisäarvoa osakkeenomistajille. Hallitus aikoo myös tulevissa yhtiökokouksissa esittää hallitukselle valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta pääosin vastaavin ehdoin kuin mitä yllä on esitetty. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Hallitus aikoo esittää vuoden 2011 yhtiökokoukselle ko. osakkeiden mitätöimistä ilman osakkeenomistajille suoritettavaa hyvitystä. Kohta 17 (a) Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttaminen vuosille ja (b) ohjelmaan liittyvät suojausjärjestelyt Hallituksen esitys pääpiirteittäin: (a) Pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttaminen vuosille Ehdotetun vuosia koskevan pitkäaikaisen kannustinohjelman ( tulosperusteinen osakeohjelma ) piiriin kuuluu noin 100 TeliaSonera-konsernin ( konserni ) ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelmaan osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään TeliaSoneran osaketta ohjelmassa määriteltyjen, tulokseen liittyvien ehtojen täytyttyä ( tulosperusteiset osakkeet ). Lopullinen mahdollisesti jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä vastaa enintään noin 0,03 prosenttia yhtiön kaikista liikkeessä olevista osakkeista. Hallitus aikoo esittää tuleville varsinaisille yhtiökokouksille tulosperusteisten osakeohjelmien toteuttamista nyt esitettyä ohjelmaa vastaavin ehdoin. Edellyttäen, että tietyt tulokseen liittyvät ehdot jotka muodostuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon (TSR) liittyvistä taloudellisista tavoitteista täyttyvät tilivuosien aikana ( tulosjakso ), ohjelmaan osallistuville annetaan mahdollisuus saada tulosperusteisia osakkeita korvauksetta. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ostanut TeliaSoneran osakkeita tai käyttänyt ohjelmaan TeliaSoneran osakkeita ( säästöosakkeet ) määrän, joka vastaa arvoltaan kahta (2) prosenttia osallistujan vuotuisesta perusbruttopalkasta (eli palkasta ennen veroja) vuoden 2009 lopussa tai, jos osallistuja on palkattu sen jälkeen, lasketusta vuoden 2010 vuotuisesta perusbruttopalkasta ( peruspalkka ). Säästöosakkeet tulee normaalisti ostaa tai käyttää ohjelmaan noin kahden viikon sisällä yhtiön vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisesta. Jos ylimpään johtoon palkataan henkilöitä tämän jälkeen, ohjelmaan osallistumista voidaan tarjota ja säästöosakkeita voidaan ostaa tai käyttää ohjelmaan elokuun 2010 loppuun saakka. Ehtona tulosperusteisten osakkeiden lopulliselle jakamiselle on normaalisti, että osallistuja on työskennellyt konsernissa yhtäjaksoisesti aina ohjelmaan liittymisestään alkaen yhtiön vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisupäivään saakka ( sitouttamisjakso ) ja että osallistuja on pitänyt kaikki säästöosakkeensa kyseisen ajan. Osakekohtaiselle tulokselle asetettujen tavoitteiden perusteella alustava jaettavien tulosperusteisten osakkeiden määrä kunakin tilivuotena 2010, 2011 ja 2012 vastaa enintään noin 6,67 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 5,00 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta, jaettuna molemmissa tapauksissa yhtiön osakkeen vuosien 2009, 2010 ja 2011 joulukuun keskimääräisellä, Nasdaq OMX Stockholmin virallisen kurssilistan mukaisella kaupantekokurssilla. Osakkeenomistajien kokonaistuotolle (TSR) asetetun tavoitteen perusteella jaettavien tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä vastaa 20 prosenttia kunkin konsernin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta tai vaihtoehtoisesti 15 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta, jaettuna molemmissa tapauksissa yhtiön osakkeen vuoden 2009 joulukuun keskimääräisellä, Nasdaq OMX Stockholmin virallisen kurssilistan mukaisella kaupantekokurssilla. 5

6 Osakekohtaisen tuloksen sekä osakkeenomistajien kokonaistuoton perusteella jaettavia tulosperusteisia osakkeita koskeville tavoitteille on määriteltävä vähimmäistaso, jonka ylittämistä osakkeiden jako aina edellyttää, sekä enimmäistaso, jota osakkeiden jaossa ei ylitetä. Jos saavutettu tavoite on alle enimmäistason, tulosperusteisia osakkeita jaetaan vähemmän. Tulosperusteisten osakkeiden lopullinen jako tapahtuu yhtiön vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Tulosperusteisten osakkeiden lopulliset jaot lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. Osallistujan saama taloudellinen enimmäishyöty ja lopullinen tulosperusteisten osakkeiden enimmäismäärä tulee lisäksi rajoittaa vastaamaan arvoltaan korkeintaan 50 prosenttia kunkin johtoryhmän jäsenen peruspalkasta ja 37,5 prosenttia kunkin muun johtohenkilön peruspalkasta. Jos henkilön työsuhde konsernissa päättyy sitoutumisjakson aikana, oikeus saada tulosperusteisia osakkeita niiden lopullisessa jaossa normaalisti raukeaa. Yllä olevan lisäksi hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus pienentää tulosperusteisten osakkeiden lopullista jakomäärää tai lopettaa tulosperusteinen osakeohjelma ennenaikaisesti joko kokonaan tai osittain ja tehdä ohjelmaan sellaisia paikallisia muutoksia, joita sen toteuttaminen kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin ja panostuksin kyseisissä maissa edellyttää, kuten esimerkiksi tarjota maksua rahana sekä olla edellyttämättä osallistujilta säästöosakkeiden ostamista tai käyttämistä ohjelmaan kyseisissä maissa. (b) Ohjelmaan liittyvät suojausjärjestelyt Hallitus on harkinnut kahta vaihtoehtoista suojausmenetelmää tulosperusteiselle osakeohjelmalle : joko pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa toteutettava suojausjärjestely ohjelmanmukaisten osakkeiden varmistamiseksi tai yhtiön omien osakkeiden siirtäminen tulosperusteisen osakeohjelman osallistujille. Hallitus pitää jälkimmäistä päävaihtoehtonaan. Jos yhtiökokous ei hyväksy ehdotettua omien osakkeiden siirtoa, hallitus voi kuitenkin ryhtyä yllä mainittuihin suojausjärjestelyihin kolmannen osapuolen kanssa yhtiön ohjelmanmukaisten velvollisuuksien suojaamiseksi. Yllä mainittuihin ehtoihin perustuen hallitus esittää, että tulosperusteiseen osakeohjelmaan osallistuville voidaan siirtää yhteensä enintään TeliaSoneran osaketta tulosperusteisina osakkeina. Tulosperusteisia osakkeita ovat korvauksetta oikeutettuja saamaan ne konsernin palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat tulosperusteiseen osakeohjelmaan Lisäksi tytäryhtiöillä on oikeus hankkia osakkeita korvauksetta, jolloin tytäryhtiö on velvollinen tulosperusteisen osakeohjelman ehtojen mukaisesti siirtämään välittömästi osakkeet niille konsernin palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat ko. ohjelmaan. Osakkeet tulee siirtää korvauksetta sellaisella hetkellä ja sellaisin lisäehdoin, että suorituspohjaiseen osakeohjelmaan osallistuvat ovat oikeutettuja saamaan osakkeita lopullisessa jaossa. Siirrettävien osakkeiden määrä lasketaan uudelleen, jos ohjelman väliin osuu rahastoanti, nimellisarvon pilkkominen, etuoikeusanti ja/tai muita vastaavia tapahtumia. Hallitus esittää, että yhtiökokous tekee yllä olevien kohtien 17 (a) ja (b) mukaiset päätökset kahtena erillisenä päätöksenä. Kohdan 17 (b) mukainen, osakkeiden siirtoa koskeva esitys on ehdollinen ja edellyttää, että yhtiökokous on hyväksynyt kohdan 17 (a) eli esitetyn ohjelman toteutuksen. 6

7 Määräenemmistövaatimukset Kohdan 16 mukaisen esityksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa sekä yhtiökokouksessa annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa esitystä. Pitkäaikaista kannustinohjelmaa koskeva, kohdan 17 (a) mukainen esitys voidaan hyväksyä ns. yksinkertaisella enemmistöllä. Suojausjärjestelyjä koskevan, kohdan 17 (b) mukaisen esityksen hyväksyminen vaatii ns. superenemmistön eli päätöstä tulee kannattaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa sekä yhtiökokouksessa annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Asiakirjat ym. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen esitykset perusteluineen, tilintarkastajan osakeyhtiölain 8 luvun 54 :n mukainen lausunto sekä päätösesitykset kokonaisuudessaan yllä oleviin kohtiin ovat nähtävillä keskiviikosta lähtien Tukholmassa, Stureplan 8:ssa sijaitsevassa TeliaSonera AB:n konttorissa, Investor Relations -yksikössä. Hallituksen kohdan 17 päätösesitys kokonaisuudessaan on nähtävissä torstaista lähtien. Asiakirjat voi halutessaan tilata osoitteesta: TeliaSonera AB, Box 7842, SE Stockholm, Sweden tai puhelimitse numerosta Asiakirjat ovat myös samanaikaisesti nähtävissä yhtiön internetsivuilla. Tukholmassa maaliskuussa 2010 Hallitus ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, April 7, 2010 at 2.00 p.m. Swedish time at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone , or find information on the Company s web site 7

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2015 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 14.00 Ruotsin aikaa Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa osoitteessa

Lisätiedot

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Ruotsin

Lisätiedot

Tulosperusteisen osakeohjelman 2010 2013 kuvaus

Tulosperusteisen osakeohjelman 2010 2013 kuvaus TeliaSonera AB:n (publ) ( yhtiö ) hallituksen päätösehdotus (A) pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2010 2013 ja (B) ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä Taustaa TeliaSonera-konsernin

Lisätiedot

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17:00 Ruotsin aikaa

Lisätiedot

KUTSU SANITEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SANITEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SANITEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Sanitec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. toukokuuta 2014 kello 16:00 CET Radisson Blu Royal Viking

Lisätiedot

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Nordic Mines AB:n (publ), yritystunnus 556679-1215, (jäljempänä yhtiö) vuosikokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuuta 2012 klo 15.00 ravintolassa Flustret,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7 Asialista Kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2005

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2005 1 (10) Varsinainen yhtiökokous Ehdotus esityslistaksi Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot

Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot Osakesäästöohjelma 2011/2014 ehdot 1. Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoitus Osakesäästöohjelma 2011/2014:n tarkoituksena on kannustaa Työntekijöitä ryhtymään Pankin osakkeenomistajiksi ja siten vahvistaa

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1/6 KUTSU VALMET OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 15:00 Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen Hallinto ja johtaminen Neste Oil on listattu Helsingin Pörssissä ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksensä sekä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Nro 2/2007 Tukholmassa tiistaina 24. huhtikuuta 2007 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat

Lisätiedot

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti SANITEC OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTOSTA, HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATUSTA HANKKIMISESTA SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen Hallinto ja johtaminen Neste Oil Oyj on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille Tärkeää! Koska tarjous myydä osakkeita TeliaSoneralle tehdään korkeampaan hintaan kuin mitä osakkeista maksetaan tällä hetkellä pörssissä, menetät syntyvän taloudellisen edun, jos et käytä jompaakumpaa

Lisätiedot

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1)

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1) 1 Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kemira Oyj:n ( Kemira ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 kello 13.00 Marina Congress Centerissä,

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2008

Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008: SEB:n työntekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan SEB:n osakkeiden ostamista varten. Säästösumma vähennetään nettopalkasta.

Lisätiedot

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 (5) Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 3.3.2014 klo 16.40 Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.4.2014

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2015 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Konsernihallinnointiraportti 2013

Konsernihallinnointiraportti 2013 Konsernihallinnointiraportti 2013 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Y-tunnus 1039050-8 PL 309 00101 Helsinki Puh. 02046 131 Fax 02046 21471 www.storaenso.com Konsernihallinnointi Stora Ensossa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot