Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta. Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta. Tiivistelmä 28.8.2015"

Transkriptio

1 Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta Tiivistelmä

2 Sisältö 1. Johdanto Työn tausta ja tavoite Toimeksiannon rajaus Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet Tutkimusmenetelmä 2. Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja urakointipalvelut Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys Yhteenveto 3. Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin Yhteenveto 4. Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne Yhteenveto 5. Kaukolämmön tulevaisuus Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys Kehitys vertailutoimialoilla 2

3 Johdanto Työn tausta ja tavoite Tausta Energiateollisuuden laatimassa kaukolämpötoimialan strategiassa on arvioitu, että kaukolämpötoiminnassa arvonmuodostus siirtyy suhteellisesti puhtaasta energiantuotannosta ja -jakelusta yhä enemmän kohti kaukolämpöön liittyvää palveluliiketoimintaa Asiakkaiden näkökulmasta lämmitykseen liittyvät kustannukset muodostuvat kaukolämpöenergian lisäksi mm. investoinneista, käytön aikaisesta kunnossapidosta ja erilaisista palveluista Tavoite Työn tavoitteena on selvittää kaukolämmön arvoketjua sen eri vaiheissa aina lämmön hyödyntämiseen saakka Tutkimuksessa analysoidaan arvoketjua ja siihen liittyvää liiketoimintaa, markkinoilla olevia erilaisia toimijoita sekä liiketoiminnan kehittymistä 1. Mikä on tällä hetkellä erilaisten kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitetoimittajien liikevaihto ja kuinka kannattavalta liiketoiminta näyttää? 2. Miten eri toimijoiden roolit ja arvonmuodostus ovat kehittyneet ja miltä tulevaisuuden kehitys näyttää? 3. Kuinka suuri osa kaukolämpöasiakkaiden lämmityskustannuksista muodostuu arvoketjun muissa vaiheissa kuin energian ostamisessa? 3

4 Johdanto Toimeksiannon rajaus Polttoaineide n tuotanto ja myynti Polttoaineiden jakelu Kaukolämmön tuotanto Kaukolämmön myynti Kaukolämmön jakelu Kaukolämmön käyttö (+lämmön pientuotanto) Tuotannon huolto-, ylläpitoja muut palv. Jakeluverkon huolto-, ylläpitoja muut palv. Asiakaslaitteiden huolto-, ylläpitoja muut palvelut Palvelut KLyhtiöille Palvelut KL-asiakkaille Tuotantolaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut (1) Laitemyynti KL-yhtiöille Jakelulaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut(1) Asiakaslaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut (1) Laitemyynti KLasiakkaille 1. Esimerkiksi mitoitus-, suunnittelu- ja asennuspalvelut sekä kaupintavarastot 4

5 Johdanto Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet Rajausten perusteella liiketoimintojen osa-alueiden tarkastelumalliksi valittiin alla havainnollistettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen *) jaettu malli Kaukolämpöliiketoiminta Kaukolämmön käyttökohteet Tuotanto Jakelu ja myynti *) *) KL-verkkojen rakentaminen ja kunnossapito *) Muut KLliiketoiminnan palvelut *) LVI-suunnittelu ja urakointi *) Kiinteistöjen lämmitysverkon laitteet *) Kunnossapitoja energiatehokkuuspalvelut 5

6 Johdanto Tutkimusmenetelmä ja työtapa Selvityksen vaatimien volyymi- ja kannattavuustietojen hakumenetelmänä käytettiin alla olevassa kuvassa havainnollistettua kaksiosaista mallia, jossa Tilinpäätöstietokannan kautta haettiin tiedot yritysten liikevaihto- ja kannattavuuskehityksistä Tilinpäätöstietokannan tiedoista arvioitiin kaukolämpötoiminnan kannalta relevantit liikevaihto-osuudet perustuen toimijoiden haastatteluihin ja eri lähteistä saatuihin arvioihin Selvityksen muut osat perustuvat haastatteluihin ja julkisesti saatavilla olevaan tietoon Tilinpäätöstiedot Haastattelut ja muut tietolähteet Saatujen tulosten vertaaminen ja mahdollisten eroavaisuuksien analyysi Liiketoimintaaluekohtaiset volyymi- ja kannattavuustiedot 6

7 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämpövolyymien indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 150$ 140$ Kaukolämpöyhtiöiden liikevaihdon ja liiketuloksen indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 20.0$%$ 18.0$%$ KL:n myynti, Asiakasmäärä, kpl Verkkopituus, km Rak.tilavuus, milj. m 3 KL:n myynti, TWh 130$ 120$ 110$ 100$ 90$ 80$ 70$ 60$ 50$ 125$ 124$ 111$ 108$ 100$ 110$ 73$ 74$ 76$ 11.2$%$ 10.8$%$ 7.1$%$ 6.5$%$ 6.7$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Liiketulos7%$ Liikevaihtokehitys$( )$ Liiketuloskehitys$( )$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ Lämpöenergian myynti ei ole juuri kasvanut mutta silti euromääräinen myynti on kasvanut voimakkaasti johtuen lähinnä verotusmuutoksista ja toisaalta asiakasmäärän kasvun tuomista kiinteistä maksuista Energiamäärän myynnin maltilliseen kasvuun vaikuttavat muun muassa lauhat talvet, teollisuuden taantuma, energiatehokas rakentaminen ja energiatehokkuustoimenpiteet Liiketuloksen osalta tarkastelu perustuu lähinnä pienten erillisten kaukolämpöyhtiöiden tietoihin isoista energiakonserneista tietoja ei ole saatavilla Huomattava on että vuosi 2010 oli huomattavasti kylmempi kuin sen jälkeiset lauhat vuodet 7

8 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina (100%=100 M ) 200$ 180$ 160$ Verkon rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöiden sekä laitetoimittajien liikevaihdon ja liiketuloksen indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ Kunnossapito/korjaus,*12* Verkonrakennus,* 140$ 120$ 100$ 80$ 100$ 96$ 115$ 136$ 124$ 76$ 83$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ Perusparannus,*13* Verkonrakennus,*75* maanrakennus,*30* Verkonrakennus,* 60$ materiaalit,*25* Verkonrakennus,*putki:*ja* liitostyöt,*20* 40$ 20$ 0$ 72$ 50$ 9.2$%$ 5.3$%$ 12.2$%$ 8.2$%$ 6.9$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ Liiketulos7%$ Liikevaihtokehitys$( )$ Liiketuloskehitys$( )$ RakenneAu$uusi$kaukolämpöverkko$(km)$ Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina on noin 100 miljoonaa euroa jakaantuen karkeasti yllä esitetyllä tavalla Uusien kaukolämpöverkkojen rakentaminen muodostaa noin kolme neljännestä markkinasta ja verkkojen ylläpito noin neljänneksen Yritysten keskimääräinen vuosikasvu on ollut liikevaihdon osalta 5,5%:a ja liiketuloksen osalta -4,6%:a Liikevaihdon kasvutrendiä selittää osittain urakoinnin keskittyminen tarkastelussa olleisiin yhtiöihin Kannattavuutta on heikentänyt näiden yhtiöiden kasvupanostukset ja markkinan kokonaisrakentamisen volyymien lasku 8

9 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Kaukolämmön muut palvelutoimitukset Kaukolämpöliiketoiminnan jakeluun ja myyntiin liittyviä muita palveluja ovat muun muassa verkon käyttöpalvelut, asiakaspalvelu, laskutus, energiamittaus ja tietojärjestelmät Oheinen kuva havainnollistaa tilinpäätöstietojen perusteella 20 pienen erillisen kaukolämpöyhtiön ulkoisten palveluhankintojen kehittymistä suhteessa näiden yhtiöiden lämmön myyntiin ja liikevaihtoon Kuvan perusteella palveluhankinnat ovat olleet hienoisessa 4,2%:n keskimääräisessä vuotuisessa kasvussa liikevaihdon kasvaessa noin 8% ja lämmön myynnin volyymien pysyessä ennallaan 150# 140# 130# 150# 120# 140# 110# 130# 100# 120# 90# 110# 80# 100# 70# 90# 60# 80# 50# 70# 60# 50# Kaukolämpöyhtiöiden palveluhankintojen 139# sekä 137# samojen yhtiöiden liikevaihdon ja lämmön myynnin 135# (MWh) indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 117# 114# 100# 112# 117# 120# 117# 118# 139# 137# 135# 108# 120# 99# 101# 117# 118# 100# 114# 112# 108# 99# 101# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Lämmön#myynnin#kehitys# Palvelujen#hankinnan#kehitys# Liikevaihdon#kehitys# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Lämmön#myynnin#kehitys# Palvelujen#hankinnan#kehitys# Liikevaihdon#kehitys# On huomattava että vaikka tarkastelu edustaa noin 20% yhtiöistä edustaa se huomattavasti pienempää otosta alan hankintavolyymeistä 9

10 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja urakointipalvelut 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% LVI-suunnittelun liiketoimintavolyymien ja kannattavuuden indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 113% 101% 100% 101% 126% 112% 107% 154% 155% 15.3%%% 13.8%%% 13.7%%% 13.3%%% 11.8%%% 50$ 0.0%%% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% LVI1suunni6elu,%liiketulos%%% Uudisrakentaminen,%uudet%luvat% Korjausrakentaminen,%volyymi% LVI1suunni6elu,%liikevaihto% LVI1suunni6elu,%liiketulos% 133% 94% 119% 92% 190$ 20.0%%% 18.0%%% 170$ 16.0%%% 150$ 14.0%%% 12.0%%% 130$ 10.0%%% 110$ 8.0%%% 90$ 6.0%%% 4.0%%% 70$ 2.0%%% LVI-urakoinnin liiketoimintavolyymien ja kannattavuuden indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 106$ 100$ 101$ 59$ 131$ 106$ 107$ 3.4$%$ 2.3$%$ 2.8$%$ 3.3$%$ 2.8$%$ 0.0$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ LVI1urakoin9,$liiketulos$%$ Uudisrakentaminen,$uudet$luvat$ Korjausrakentaminen,$volyymi$ LVI1urakoin9,$liikevaihto$ LVI1urakoin9,$liiketulos$ 156$ 143$ 94$ 149$ 134$ 92$ 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ Alan liikevaihto on tilinpäätöstietojen mukaan kehittynyt suotuisasti kasvaen yli 11%/v. Alan yhteenlaskettu liiketulos on kasvanut keskimäärin vain reilut neljä prosenttia vuodessa liiketulostaso on näin ollen heikentynyt viidessä vuodessa noin 15%:sta noin 12%:iin, joka on tosin vielä erittäin hyvä keskimääräinen kannattavuustaso Tarkasteltujen LVI-urakointiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut merkittävästi keskimääräisen vuosikasvun ollessa yli 10%:a Yhteenlaskettu liiketulos on sekin kasvanut keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia vuosittain 10

11 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajat Kiinteistöjen (kauko)lämmitysverkon laitteet koostuvat lämmönjakokeskuksen laitteista (mm. lämmönsiirtimet, pumput, säätölaitteet, mittarit, sulkuventtiilit jne.) sekä lämmitysverkon laitteista (putkistot, patterit ja termostaatit) Oheinen kuva osoittaa toimialan kokonaisliikevaihdon hieman laskeneen vuosina 2012 ja 2013 keskimääräinen vuosikasvu tarkastelujaksolla on kuitenkin ollut reilun prosentin tasoa Yhteenlaskettu liiketulos on heilahdellut kohtalaisen paljon, mutta kasvanut kuitenkin hieman liikevaihtoa nopeammin näin toimialan liiketulostaso on parantunut hieman, mutta säilynyt silti kohtalaisen alhaisena (liiketulosmarginaali noin 5%:a) 190$ 170$ 150$ 130$ 110$ 90$ 70$ 50$ Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajien indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys (v. 2009=100) 131$ 130$ 108$ 113$ 4.3$%$ 5.2$%$ 5.0$%$ 6.3$%$ 4.8$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Liiketulos$%$ Indeksoitu$liikevaihto$ Indeksoitu$liiketulos$ 159$ 109$ 117$ 105$ 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ 11

12 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut Lämmitysjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelujen toimittajat 400% Merkittävimpien energiatehokkuuspalvelujen toimittajien indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys (v. 2009=100) 20.0%%% Palvelut on tarkastelussa jaettu kahteen päätyyppiin: 350% 338% 18.0%%% 16.0%%% 1. Lämmitysjärjestelmien kunnossapitopalvelut lämmönjakokeskusten ja lämmitysverkoston määräaikais- ja muut tarkastukset sekä niiden yhteydessä tehdyt huollot ja pienet korjaukset 2. Energiatehokkuuspalvelut kaukolämpökohteiden energiankulutuksen tehostaminen ja erilaisten säästötoimien toteuttaminen seuraavien osaalueiden osalta: Kartoitus Patteriverkoston säätö Jatkuvaluonteinen optimointi Liiketoiminta ja monet toimijat alalla ovat varsin uusia, joten kaavion tiedot sisältävät tehtyjen arviointien takia monia epävarmuustekijöitä; lisäksi toimijoiden erityyppinen asiakasfokus (asuintalot, liikekiinteistöt, teollisuus) hankaloittaa tietojen koostamista lukuja täytyy näistä syistä pitää varsin suuntaa-antavina 300% 250% 200% 150% 100% 50% 100% 160% 150% 288% 170% 12.3%%% 11.6%%% 7.3%%% 11.1%%% 10.2%%% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% Liiketulos%%% Liikevaihdon%kehitys% Liiketuloksen%kehitys% Yritysten yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu on ollut huima, keskimäärin yli 35%:a vuodessa liiketuloksen kasvun ollessa hieman alle 30%:a/v. Keskimääräinen liiketulosmarginaali on ollut varsin hyvä, yli kymmenen prosenttia 255% 229% 278% 14.0%%% 12.0%%% 10.0%%% 8.0%%% 6.0%%% 4.0%%% 2.0%%% 0.0%%% 12

13 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys 45%$ Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys 40%$ 35%$ Kunnossapito!$ja$ energiatehokkuuspalvelut$ 30%$ Liikevaihdon$kasvu$ 25%$ 20%$ 15%$ 10%$ 5%$ 0%$ 0%$ 2%$ 4%$ 6%$ 8%$ 10%$ 12%$ 14%$!5%$ LVI!suunni9elu$ja$ urakoinfpalvelut$ Kiinteistöjen$lämmitys! verkon$lai9eet$ Kaukolämmön$ myynf$ Kanna9avuus$(liiketulos!%)$ Muut$kaukolämpöliiketoiminnan$ palvelut$ Kaukolämpöverkkojen$rakentaminen$ja$ kunnossapito$ 13

14 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Yhteenveto Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitemarkkinoiden koko (100%=2,33 mrd. ) Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitemarkkinoiden suhteelliset kannattavuudet ja niiden kehityssuunnat 12%# urakoin-palvelut, Kiinteistöjen+ lämmitysverkon+ laiaeet, palvelut, %# 8%# Muut+palvelut,+35+ 6%# 4%# Verkonrakennus+ja+ kunnossapito, %# 7%# 8%# 8%# 4%# 5%# 10%# 0%# Kaukolämmön#myyn6# Verkonrakennus#ja#kunnossapito# Muut#palvelut# LVICsuunniDelu#ja#urakoin6palvelut# Kiinteistöjen#lämmitysverkon#laiDeet# KunnossapitoC#ja#energiatehokkuuspalvelut# Kaukolämmön+ myyn-,+1,900+ Keskimääräinen*vuosikasvu*(CAGR) Alle$%5% %5%$ $%2% %2%$ $+2% +2%$ $+5% Yli$5% 14

15 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Kaukolämpöenergian myynti Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sääolosuhteet ja niiden jakautuminen vuoden sisällä Energiatehokas uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Energiatehokkuuspalvelujen kasvu (esim. lämmön talteenottopalvelut) Väestön kasvu sekä alueellisesti väestön muuttoliikkeet Uusien kaukolämpöverkkojen taantunut rakentamistahti Lisääntyvä KVR-tyyppinen urakointi Palvelutuotannon keskittyminen erikoistuneille toimijoille Verkkojen kunnossapito- ja uudistamispalvelujen hienoinen lisääntyminen Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Tietojärjestelmäinvestointien lisääntyminen mm. perustietojärjestelmien uusimisessa, mittausdatan analytiikassa ja digitalisaatiossa / asiakaskäyttöliittymissä sekä verkostoon liittyvissä sovelluksissa Alamittauksen lisääntyminen Palvelut kaukolämmön käyttökohteisiin Kiinteistötekniikan monipuolistuminen ja sen hallinnan vaikeutuminen Yleinen kiinnostus energiatehokkuuden ja ekologisuuden kasvattamiseen Energian hinnan kasvu suhteessa muihin kustannuseriin Kiinteistöjen etävalvonta- ja etähallintapalvelujen nopea kasvu 15

16 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin Kaukolämpöyhtiöllä on potentiaalia liikkua arvoketjussa harkitusti myös kiinteistöjen sisälle, kunhan yhtiöllä on teknistä tai verkostoituneen palveluliiketoiminnan osaamista, yhtiö tuottaa asiakkaalle hyötyä ja toisaalta asiakas on valmis maksamaan palveluista riittävästi rooli voisi olla lämpölaitteiden tarkastukset, säädöt, huolto ja mahdollisesti omistus/rahoitus Tiivistelmä haastatteluista Kaukolämpöyhtiö voisi hoitaa asiakkaidensa lämmitysjärjestelmän etävalvontaa ja -hallintaa, jolloin kaukolämpöyhtiö hyötyisi toimivien laitteiden, vähentyneiden vikailmoitusten ja paremman asiakastyytyväisyyden kautta Energiatehokkuus on must joku sen tekee kuitenkin; kaukolämpöyhtiö voisi tarjota energiatehokkuuspalveluita itse tai verkostoitumalla ja samalla parantaa asiakkaidensa sitoutuneisuutta Kaukolämpöyhtiö voisi laajentaa liiketoimintansa tuoterepertuaaria ja maantieteellistä toiminta-aluetta myymällä hajautettuun lämmöntuotantoon ja viilennykseen liittyviä laitteita ja palveluita, kuten lämmön talteenottojärjestelmiä, maalämpöpumppuja sekä jäähdytysratkaisuja joku tämänkin tekee ellei kaukolämpöyhtiö Kaukolämpöyhtiön roolin kehittämisessä keskeistä on tiivis vuoropuhelu ja verkottuminen asiakkaiden, teknologiatoimittajien, urakoitsijoiden ja energiapalveluita tarjoavien tahojen kanssa 16

17 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Yhteenveto Kiinteistönhuollossa isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden rooli on heikkenemässä, koska niiden osaamista energianhallinnassa pidetään rajallisena Tiivistelmä haastatteluista Huoltoyhtiön roolin arvioidaan jakautuvan usealle toimijalle siten, että huoltoyhtiöt hoitavat jatkossa vähemmän teknisiä tehtäviä, kun taas vaativammat energiapalvelut ja energialaitteiden valvontapalvelut ostetaan muilta palveluntuottajilta LVI-urakoitsijoiden rooli kiinteistöjen energianhallintaratkaisujen kehittämisessä on kasvanut, kun taas arkkitehtien ja LVI-suunnittelijoiden energiaratkaisuihin liittyvä osaaminen nähdään rajallisena Kiinteistöille energiansäästö- ja energianhallintapalveluita tarjoavien tahojen määrä on kasvanut, ja osaa toimijoista ja palveluista pidetään jopa epäuskottavina, koska niiden palveluiden tuoman energiansäästön arvioidaan syntyvän asumismukavuutta heikentämällä Kaukolämpöyhtiöllä on mittausdatan haltijana jatkossa potentiaalisesti merkittävä rooli datan hyödyntämisessä Kaukolämpöverkkojen urakoinnissa voimistuva trendi on hankkia kokonaisurakoita yhdeltä toimijalta (erillispalvelujen sijaan) 17

18 Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne Yhteenveto Arvioita kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten kehityksestä Asiakkaan näkökulmasta kaukolämpöenergian osuus keskimääräisen asiakkaan kokonaislämmityskustannuksista (sisältäen 1%+ Kiinteistöjen+ verkonrakennus- ja kunnossapitopalveluiden sekä IT- ym. palveluiden osuuden) on 87 prosenttia Puhtaan kaukolämpöenergian myynnin osuus kokonaislämmityskustannuksista on hieman kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2013 Kiinteistön lämmitysjärjestelmän rakentamisen annualisoidut kustannukset ovat yhteensä 12%:a Eniten ovat suhteellisesti kasvaneet kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut, joskin niiden osuus kaukolämmön koko arvoketjun liikevaihdosta ja sitä kautta keskimääräisen kaukolämpöasiakkaan kokonaislämmityskustannuksista ovat vain 1,2%:a KunnossapitoA+ja+ energiatehokkuuspalvelut,+ lämmitysverkon+laibeet,+8%+ LVIAsuunniBelu+ja+ urakoin-palvelut,+5%+ Muut+palvelut,+2%+ Verkonrakennus+ja+ kunnossapito,+4%+ Kaukolämmön+myyn-,+80%+ Kaukolämmityksen arvoketjun kehitys 100%+ 90%+ 80%+ 70%+ 60%+ 50%+ 40%+ 30%+ 20%+ 10%+ 0% KunnossapitoA+ja+ energiatehokkuuspalvelut,+ 1%+ Kiinteistöjen+ lämmitysverkon+laibeet,+7%+ LVIAsuunniBelu+ja+ urakoin-palvelut,+5%+ Muut+palvelut,+2%+ Verkonrakennus+ja+ kunnossapito,+4%+ Kaukolämmön+myyn-,+81%+ 18

19 Kaukolämmön tulevaisuus Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä Kuntaliitokset Ympäristöarvojen ja ideologisten valintojen kasvu Lämmitykseen liittyvien liiketoimintakonseptien kasvu Kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon yleistyminen IoT ja etävalvonta Veroratkaisujen ja muun regulaation muutokset Lämmityksen palvelumarkkinat Mittaus- ja muun datan määrän kasvu Normisääntelyn ja velvoitteiden kasvu Uudisrakentamisen hidastuminen Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvu Digitalisaatio ja palveluiden sähköistyminen Korjausrakentamisen kasvu 19

20 Kaukolämmön tulevaisuus Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys Kaukolämmön arvoketjuun kohdistuu muutospaineita useilta tahoilta Kaukolämmön asema jo rakennetussa ympäristössä säilyy vahvana Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus kaukolämpöön on hyvä, mutta odotuksiakin on Tekniikan kehitys ja asiakkaiden odotukset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia Arvonluonti siirtyy hitaasti lämmön myynnistä kiinteistöille tarjottaviin energiatehokkuus- ja vastaaviin palveluihin Poliittinen ja regulatiivinen ohjaus, polttoaineiden verotus, rakennusvolyymit Uudisrakentaminen vähenee ja tiivistyy, korjausrakentaminen lisääntyy Teknologia: lämmitysteknologiat, energiatehokkuus, digitalisaatio, IoT, big data Sosiaalinen: energiavalistuneisuus, ideologiset ja arvovalinnat Hinnankorotuksista maineongelma, kaukolämpötoimijoilla myös maine vanhoillisina, jäykkinä, etäisinä yhtiöinä Toisaalta kaukolämpöyhtiö nähdään luotettavana toimijana Kynnys vaihtaa pois toimivasta kaukolämmöstä on erittäin korkea Kaukolämpöyhtiöillä on otollinen olemassa oleva asiakaskunta lisäpalveluille Asiakkaat odottavat luotettavuutta, helppoutta ja mukavuutta Asiakkaat hankkivat mielellään kokonaisuuksia luotettavilta toimijoilta Päätöksissä vaikuttaa enenevässä määrin muutkin kuin taloudelliset tekijät Palvelutuottajat ja muutkin arvoketjun toimijat kaipaavat tiiviimpää yhteistyötä kaukolämpöyhtiöiden kanssa toimialan ja toimintamallien kehittämiseksi Kiinteistötekniikan rooli kasvaa ja hallinta vaikeutuu Kiinteistöhuollossa kysyntää energiatehokkuuspalveluiden osaajille ja toimijoille Energiatehokkuusratkaisuissa on useita osa-alueita ja toimintamalleja kaukolämpöyhtiöillä on mittausdatan haltijana erittäin potentiaalinen rooli kiinteistökohtaisten energiapalveluiden (ja myös -laitteiden) myyjänä Kaukolämmön myynnin odotetaan kääntyvän laskuun lähivuosina Valtakunnalliset investoinnit uuteen kaukolämpöverkkoon pienentyvät KL-jakelussa ja myynnissä panostetaan uusiin tietoteknisiin sovelluksiin Kiinteistöjen korjausrakentaminen ja energiatehokkuusratkaisut kasvavat Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut kasvavat 20

21 Kaukolämmön tulevaisuus Kehitys vertailutoimialoilla (teletoimiala ja hissiliiketoiminta) Kehitys teletoimialalla ja hissiliiketoiminnassa Vertailutoimialoilla on tapahtunut voimakasta kehitystä suhteellisen paikallisesta ja/tai suppean tuotevalikoiman liiketoiminnoista erittäin kilpailtuun, laajemman tuotevalikoiman ja maantieteestä vähemmän riippuvaan toimintaan Kaukolämpötoimialalla voidaan odottaa samankaltaista kehitystä pitkällä aikavälillä, vaikka perustuotteen luonne onkin erilainen Kaukolämpöyhtiölle teletoimiala voi toimia soveltuvin osin referenssinä muuntautumisessa paikallisesta yhden tuotteen toimijasta laajemmalla sektorilla toimivaksi verkottuneeksi toimijaksi, jolla on erilliset asiakassegmenttikohtaiset strategiat Hissitoimiala käy esimerkistä alasta, jossa asiakkaat ovat rakennuttajia, loppukäyttäjät asukkaita ja joka on muuntautunut laitetoimituksista elinkaari- ja palveluliiketoiminnaksi 1.1# 0.9# 0.7# 0.5# 0.3# 0.1# -0.1# Esimerkki teletoimialan liikevaihdon jakauman kehityksestä sekä peruspalvelujen hintakehityksestä # 97# 96# 91# 94# 89# 90# 85# 81# 36%# 34%# 32%# 76# 74# 31%# 65# 66# 31%# 44%# 45%# 44%# 41%# 40%# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 120# 100# 80# 60# 40# 20# 0# Muu#toiminta#(*vuonna#2009#sisältää# TV-#ja#radiotoiminnan)# TV-#ja#radiotoiminta# Kiinteän#verkon#toiminta# MatkaviesFnverkon#toiminta# Telepalvelujen#hintataso# Puhelinpalvelujen#hintataso# Teletoimialalla kiinteän ja matkaviestinverkon toiminnan osuus on tippunut 71%:iin ja muun liiketoiminnan osuus on vastaavasti kasvanut; alan kokonaisliikevaihto on säilynyt n. 4,7 miljardissa eurossa ja käyttökatemarginaali korkeana 21

22 Eteläesplanadi Helsinki Pekka Passi Projektipäällikkö Tel: Marko Rytilahti Konsultti Tel: Aappo Kontu Senior Advisor Tel:

Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta

Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta LOPPURAPORTTI Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta Konsultti VALOR Partners Oy Y: 2414724-2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 ABSTRACT... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1 ONGELMAN KUVAUS... 5 1.2 SELVITYKSEN

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa?

Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa? 1 Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa? ClimBus-ohjelman Päätösseminaari 9.6.2009 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja YIT Oyj 2 2009-06-09 Sisältö Energiankäyttö Suomessa Ilmastonmuutos YIT:n strategian

Lisätiedot

Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä

Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista. Tatu Pahkala 10.11.2010. Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Kokemuksia kaukolämpökatselmuksista Tatu Pahkala 10.11.2010 Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito-

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Esityksen sisältö in esittely Liiketoiminta Suomessa Vuosi 2013 lukuina Strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Gaia Consulting Oy 15.12.2014 1 Gaia 22 January 2015 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 2. Lämmön

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksia koskevat vaa2mukset Suomessa

Lähes nollaenergiarakennuksia koskevat vaa2mukset Suomessa VAHVUUDET toimiva energiajärjestelmä energiansäästön perinteet ak8ivinen tutkimus- ja kehitystoiminta osapuolten yhteistyöhalu ja - kyky määräysten vuorovaiku=einen valmistelu S W HEIKKOUDET osaamisen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Case poistoilmalämpöpumppu Teijo Aaltonen, Alfa Laval Nordic oy Energiatehokkuus mistä löytyy? Parantamalla kiinteistön rakenteita - lisäeristys, ikkunoiden uusinta =>

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö Paluu kannattavaan kasvuun Vuosi 2010 Näkymät vuodelle 2011 Pitkän tähtäimen kehitysohjelmat ja vuotuiset prioriteetit 2 Paluu

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla 25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 Puuenergia Pirkanmaalla Maakunnan energiapuuvarat

Lisätiedot

Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus

Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus Toteutetut lämpöpumppuinvestoinnit Suomessa 5 200 2000 TWh uusiutuvaa energiaa vuodessa M parempi vaihtotase vuodessa suomalaiselle työtä joka vuosi 400 >10 >1 M

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Esityksen sisältö Kuka olen Rauman Energia Historiaa Paikallisen jakeluyhtiön tuska eli nykyhetki Toimialan lähitulevaisuus Toimialan

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyys Toiminnan ja kannattavuuden tarkastelua

Lämpöyrittäjyys Toiminnan ja kannattavuuden tarkastelua Lämpöyrittäjyys Toiminnan ja kannattavuuden tarkastelua Lämpöyrittäjyyden perusteet to 2.2.2012, Nurmes Lasse Okkonen FT, tuntiopettaja biotalouskoordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Biotalouden

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Naavatar yhteistyössä

Naavatar yhteistyössä Naavatar yhteistyössä Tuotekehitys ja tutkimus Lämmönsiirtimet Talteenoton keruuyksiköt ja puhaltimet Lämpöpumput ja varaajat Kiertovesipumput Myynti, toteutus, automaatio ja käyttöpalvelut Schneider Electric

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 10 Sisältö 5.1 (Riski)rahoittajia Ylä-Savoon... 3 5.2 biodieselin valmistus... 4 5.3 Biodiesel ja ympäristö... 5 5.4 Asiantuntijapalvelut...

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön TARMO energiaeksperttikoulutus 21.10.2013 myyntipäällikkö Pasi Muurinen Tampereen Kaukolämpö Oy 21.10.2013 Pasi Muurinen 1 Asiakaslupauksemme

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Hankkeen perustietoja Toteuttamisaika: 1.1.2008-30.6.2011 Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) 70%, Oulunkaaren seutukunnan kunnat

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Lämpöpumppuinvestointien alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu. Alustavat tulokset 30.10.2014

Lämpöpumppuinvestointien alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu. Alustavat tulokset 30.10.2014 Lämpöpumppuinvestointien alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Alustavat tulokset 3.1.214 Sisältö Selvityksen tausta ja toteutus Skenaario lämpöpumppujen lisääntymisestä Yhteenveto tuloksista Vaikutukset

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen AsuntoForum, 23.3.2009 280 260 240 220 200 Suomi Asuntojen korjausrakentaminen volyymi-indeksi

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi One1 alueelliset lähienergiaratkaisut Harri Kemppi One1 Oy One1 Oy on suomalainen Clean Tech-yritys Toimintamme pohjautuu uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppiseksi

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Asko Puhakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu asko.puhakka@pkamk.fi Puupolttoaineiden

Lisätiedot

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Kohti palveluliiketoiminnan tehokkaampaa soveltamista Case: Chiller Oy Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Chiller Oy Pääkonttori Tuusulassa Liikevaihto n. 18 milj. (2010) Henkilöstö n. 55 henkilöä Valmistus

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot