Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta. Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta. Tiivistelmä 28.8.2015"

Transkriptio

1 Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta Tiivistelmä

2 Sisältö 1. Johdanto Työn tausta ja tavoite Toimeksiannon rajaus Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet Tutkimusmenetelmä 2. Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja urakointipalvelut Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys Yhteenveto 3. Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin Yhteenveto 4. Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne Yhteenveto 5. Kaukolämmön tulevaisuus Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys Kehitys vertailutoimialoilla 2

3 Johdanto Työn tausta ja tavoite Tausta Energiateollisuuden laatimassa kaukolämpötoimialan strategiassa on arvioitu, että kaukolämpötoiminnassa arvonmuodostus siirtyy suhteellisesti puhtaasta energiantuotannosta ja -jakelusta yhä enemmän kohti kaukolämpöön liittyvää palveluliiketoimintaa Asiakkaiden näkökulmasta lämmitykseen liittyvät kustannukset muodostuvat kaukolämpöenergian lisäksi mm. investoinneista, käytön aikaisesta kunnossapidosta ja erilaisista palveluista Tavoite Työn tavoitteena on selvittää kaukolämmön arvoketjua sen eri vaiheissa aina lämmön hyödyntämiseen saakka Tutkimuksessa analysoidaan arvoketjua ja siihen liittyvää liiketoimintaa, markkinoilla olevia erilaisia toimijoita sekä liiketoiminnan kehittymistä 1. Mikä on tällä hetkellä erilaisten kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitetoimittajien liikevaihto ja kuinka kannattavalta liiketoiminta näyttää? 2. Miten eri toimijoiden roolit ja arvonmuodostus ovat kehittyneet ja miltä tulevaisuuden kehitys näyttää? 3. Kuinka suuri osa kaukolämpöasiakkaiden lämmityskustannuksista muodostuu arvoketjun muissa vaiheissa kuin energian ostamisessa? 3

4 Johdanto Toimeksiannon rajaus Polttoaineide n tuotanto ja myynti Polttoaineiden jakelu Kaukolämmön tuotanto Kaukolämmön myynti Kaukolämmön jakelu Kaukolämmön käyttö (+lämmön pientuotanto) Tuotannon huolto-, ylläpitoja muut palv. Jakeluverkon huolto-, ylläpitoja muut palv. Asiakaslaitteiden huolto-, ylläpitoja muut palvelut Palvelut KLyhtiöille Palvelut KL-asiakkaille Tuotantolaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut (1) Laitemyynti KL-yhtiöille Jakelulaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut(1) Asiakaslaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut (1) Laitemyynti KLasiakkaille 1. Esimerkiksi mitoitus-, suunnittelu- ja asennuspalvelut sekä kaupintavarastot 4

5 Johdanto Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet Rajausten perusteella liiketoimintojen osa-alueiden tarkastelumalliksi valittiin alla havainnollistettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen *) jaettu malli Kaukolämpöliiketoiminta Kaukolämmön käyttökohteet Tuotanto Jakelu ja myynti *) *) KL-verkkojen rakentaminen ja kunnossapito *) Muut KLliiketoiminnan palvelut *) LVI-suunnittelu ja urakointi *) Kiinteistöjen lämmitysverkon laitteet *) Kunnossapitoja energiatehokkuuspalvelut 5

6 Johdanto Tutkimusmenetelmä ja työtapa Selvityksen vaatimien volyymi- ja kannattavuustietojen hakumenetelmänä käytettiin alla olevassa kuvassa havainnollistettua kaksiosaista mallia, jossa Tilinpäätöstietokannan kautta haettiin tiedot yritysten liikevaihto- ja kannattavuuskehityksistä Tilinpäätöstietokannan tiedoista arvioitiin kaukolämpötoiminnan kannalta relevantit liikevaihto-osuudet perustuen toimijoiden haastatteluihin ja eri lähteistä saatuihin arvioihin Selvityksen muut osat perustuvat haastatteluihin ja julkisesti saatavilla olevaan tietoon Tilinpäätöstiedot Haastattelut ja muut tietolähteet Saatujen tulosten vertaaminen ja mahdollisten eroavaisuuksien analyysi Liiketoimintaaluekohtaiset volyymi- ja kannattavuustiedot 6

7 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämpövolyymien indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 150$ 140$ Kaukolämpöyhtiöiden liikevaihdon ja liiketuloksen indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 20.0$%$ 18.0$%$ KL:n myynti, Asiakasmäärä, kpl Verkkopituus, km Rak.tilavuus, milj. m 3 KL:n myynti, TWh 130$ 120$ 110$ 100$ 90$ 80$ 70$ 60$ 50$ 125$ 124$ 111$ 108$ 100$ 110$ 73$ 74$ 76$ 11.2$%$ 10.8$%$ 7.1$%$ 6.5$%$ 6.7$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Liiketulos7%$ Liikevaihtokehitys$( )$ Liiketuloskehitys$( )$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ Lämpöenergian myynti ei ole juuri kasvanut mutta silti euromääräinen myynti on kasvanut voimakkaasti johtuen lähinnä verotusmuutoksista ja toisaalta asiakasmäärän kasvun tuomista kiinteistä maksuista Energiamäärän myynnin maltilliseen kasvuun vaikuttavat muun muassa lauhat talvet, teollisuuden taantuma, energiatehokas rakentaminen ja energiatehokkuustoimenpiteet Liiketuloksen osalta tarkastelu perustuu lähinnä pienten erillisten kaukolämpöyhtiöiden tietoihin isoista energiakonserneista tietoja ei ole saatavilla Huomattava on että vuosi 2010 oli huomattavasti kylmempi kuin sen jälkeiset lauhat vuodet 7

8 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina (100%=100 M ) 200$ 180$ 160$ Verkon rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöiden sekä laitetoimittajien liikevaihdon ja liiketuloksen indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ Kunnossapito/korjaus,*12* Verkonrakennus,* 140$ 120$ 100$ 80$ 100$ 96$ 115$ 136$ 124$ 76$ 83$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ Perusparannus,*13* Verkonrakennus,*75* maanrakennus,*30* Verkonrakennus,* 60$ materiaalit,*25* Verkonrakennus,*putki:*ja* liitostyöt,*20* 40$ 20$ 0$ 72$ 50$ 9.2$%$ 5.3$%$ 12.2$%$ 8.2$%$ 6.9$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ Liiketulos7%$ Liikevaihtokehitys$( )$ Liiketuloskehitys$( )$ RakenneAu$uusi$kaukolämpöverkko$(km)$ Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina on noin 100 miljoonaa euroa jakaantuen karkeasti yllä esitetyllä tavalla Uusien kaukolämpöverkkojen rakentaminen muodostaa noin kolme neljännestä markkinasta ja verkkojen ylläpito noin neljänneksen Yritysten keskimääräinen vuosikasvu on ollut liikevaihdon osalta 5,5%:a ja liiketuloksen osalta -4,6%:a Liikevaihdon kasvutrendiä selittää osittain urakoinnin keskittyminen tarkastelussa olleisiin yhtiöihin Kannattavuutta on heikentänyt näiden yhtiöiden kasvupanostukset ja markkinan kokonaisrakentamisen volyymien lasku 8

9 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Kaukolämmön muut palvelutoimitukset Kaukolämpöliiketoiminnan jakeluun ja myyntiin liittyviä muita palveluja ovat muun muassa verkon käyttöpalvelut, asiakaspalvelu, laskutus, energiamittaus ja tietojärjestelmät Oheinen kuva havainnollistaa tilinpäätöstietojen perusteella 20 pienen erillisen kaukolämpöyhtiön ulkoisten palveluhankintojen kehittymistä suhteessa näiden yhtiöiden lämmön myyntiin ja liikevaihtoon Kuvan perusteella palveluhankinnat ovat olleet hienoisessa 4,2%:n keskimääräisessä vuotuisessa kasvussa liikevaihdon kasvaessa noin 8% ja lämmön myynnin volyymien pysyessä ennallaan 150# 140# 130# 150# 120# 140# 110# 130# 100# 120# 90# 110# 80# 100# 70# 90# 60# 80# 50# 70# 60# 50# Kaukolämpöyhtiöiden palveluhankintojen 139# sekä 137# samojen yhtiöiden liikevaihdon ja lämmön myynnin 135# (MWh) indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 117# 114# 100# 112# 117# 120# 117# 118# 139# 137# 135# 108# 120# 99# 101# 117# 118# 100# 114# 112# 108# 99# 101# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Lämmön#myynnin#kehitys# Palvelujen#hankinnan#kehitys# Liikevaihdon#kehitys# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Lämmön#myynnin#kehitys# Palvelujen#hankinnan#kehitys# Liikevaihdon#kehitys# On huomattava että vaikka tarkastelu edustaa noin 20% yhtiöistä edustaa se huomattavasti pienempää otosta alan hankintavolyymeistä 9

10 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja urakointipalvelut 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% LVI-suunnittelun liiketoimintavolyymien ja kannattavuuden indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 113% 101% 100% 101% 126% 112% 107% 154% 155% 15.3%%% 13.8%%% 13.7%%% 13.3%%% 11.8%%% 50$ 0.0%%% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% LVI1suunni6elu,%liiketulos%%% Uudisrakentaminen,%uudet%luvat% Korjausrakentaminen,%volyymi% LVI1suunni6elu,%liikevaihto% LVI1suunni6elu,%liiketulos% 133% 94% 119% 92% 190$ 20.0%%% 18.0%%% 170$ 16.0%%% 150$ 14.0%%% 12.0%%% 130$ 10.0%%% 110$ 8.0%%% 90$ 6.0%%% 4.0%%% 70$ 2.0%%% LVI-urakoinnin liiketoimintavolyymien ja kannattavuuden indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 106$ 100$ 101$ 59$ 131$ 106$ 107$ 3.4$%$ 2.3$%$ 2.8$%$ 3.3$%$ 2.8$%$ 0.0$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ LVI1urakoin9,$liiketulos$%$ Uudisrakentaminen,$uudet$luvat$ Korjausrakentaminen,$volyymi$ LVI1urakoin9,$liikevaihto$ LVI1urakoin9,$liiketulos$ 156$ 143$ 94$ 149$ 134$ 92$ 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ Alan liikevaihto on tilinpäätöstietojen mukaan kehittynyt suotuisasti kasvaen yli 11%/v. Alan yhteenlaskettu liiketulos on kasvanut keskimäärin vain reilut neljä prosenttia vuodessa liiketulostaso on näin ollen heikentynyt viidessä vuodessa noin 15%:sta noin 12%:iin, joka on tosin vielä erittäin hyvä keskimääräinen kannattavuustaso Tarkasteltujen LVI-urakointiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut merkittävästi keskimääräisen vuosikasvun ollessa yli 10%:a Yhteenlaskettu liiketulos on sekin kasvanut keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia vuosittain 10

11 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajat Kiinteistöjen (kauko)lämmitysverkon laitteet koostuvat lämmönjakokeskuksen laitteista (mm. lämmönsiirtimet, pumput, säätölaitteet, mittarit, sulkuventtiilit jne.) sekä lämmitysverkon laitteista (putkistot, patterit ja termostaatit) Oheinen kuva osoittaa toimialan kokonaisliikevaihdon hieman laskeneen vuosina 2012 ja 2013 keskimääräinen vuosikasvu tarkastelujaksolla on kuitenkin ollut reilun prosentin tasoa Yhteenlaskettu liiketulos on heilahdellut kohtalaisen paljon, mutta kasvanut kuitenkin hieman liikevaihtoa nopeammin näin toimialan liiketulostaso on parantunut hieman, mutta säilynyt silti kohtalaisen alhaisena (liiketulosmarginaali noin 5%:a) 190$ 170$ 150$ 130$ 110$ 90$ 70$ 50$ Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajien indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys (v. 2009=100) 131$ 130$ 108$ 113$ 4.3$%$ 5.2$%$ 5.0$%$ 6.3$%$ 4.8$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Liiketulos$%$ Indeksoitu$liikevaihto$ Indeksoitu$liiketulos$ 159$ 109$ 117$ 105$ 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ 11

12 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut Lämmitysjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelujen toimittajat 400% Merkittävimpien energiatehokkuuspalvelujen toimittajien indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys (v. 2009=100) 20.0%%% Palvelut on tarkastelussa jaettu kahteen päätyyppiin: 350% 338% 18.0%%% 16.0%%% 1. Lämmitysjärjestelmien kunnossapitopalvelut lämmönjakokeskusten ja lämmitysverkoston määräaikais- ja muut tarkastukset sekä niiden yhteydessä tehdyt huollot ja pienet korjaukset 2. Energiatehokkuuspalvelut kaukolämpökohteiden energiankulutuksen tehostaminen ja erilaisten säästötoimien toteuttaminen seuraavien osaalueiden osalta: Kartoitus Patteriverkoston säätö Jatkuvaluonteinen optimointi Liiketoiminta ja monet toimijat alalla ovat varsin uusia, joten kaavion tiedot sisältävät tehtyjen arviointien takia monia epävarmuustekijöitä; lisäksi toimijoiden erityyppinen asiakasfokus (asuintalot, liikekiinteistöt, teollisuus) hankaloittaa tietojen koostamista lukuja täytyy näistä syistä pitää varsin suuntaa-antavina 300% 250% 200% 150% 100% 50% 100% 160% 150% 288% 170% 12.3%%% 11.6%%% 7.3%%% 11.1%%% 10.2%%% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% Liiketulos%%% Liikevaihdon%kehitys% Liiketuloksen%kehitys% Yritysten yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu on ollut huima, keskimäärin yli 35%:a vuodessa liiketuloksen kasvun ollessa hieman alle 30%:a/v. Keskimääräinen liiketulosmarginaali on ollut varsin hyvä, yli kymmenen prosenttia 255% 229% 278% 14.0%%% 12.0%%% 10.0%%% 8.0%%% 6.0%%% 4.0%%% 2.0%%% 0.0%%% 12

13 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys 45%$ Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys 40%$ 35%$ Kunnossapito!$ja$ energiatehokkuuspalvelut$ 30%$ Liikevaihdon$kasvu$ 25%$ 20%$ 15%$ 10%$ 5%$ 0%$ 0%$ 2%$ 4%$ 6%$ 8%$ 10%$ 12%$ 14%$!5%$ LVI!suunni9elu$ja$ urakoinfpalvelut$ Kiinteistöjen$lämmitys! verkon$lai9eet$ Kaukolämmön$ myynf$ Kanna9avuus$(liiketulos!%)$ Muut$kaukolämpöliiketoiminnan$ palvelut$ Kaukolämpöverkkojen$rakentaminen$ja$ kunnossapito$ 13

14 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Yhteenveto Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitemarkkinoiden koko (100%=2,33 mrd. ) Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitemarkkinoiden suhteelliset kannattavuudet ja niiden kehityssuunnat 12%# urakoin-palvelut, Kiinteistöjen+ lämmitysverkon+ laiaeet, palvelut, %# 8%# Muut+palvelut,+35+ 6%# 4%# Verkonrakennus+ja+ kunnossapito, %# 7%# 8%# 8%# 4%# 5%# 10%# 0%# Kaukolämmön#myyn6# Verkonrakennus#ja#kunnossapito# Muut#palvelut# LVICsuunniDelu#ja#urakoin6palvelut# Kiinteistöjen#lämmitysverkon#laiDeet# KunnossapitoC#ja#energiatehokkuuspalvelut# Kaukolämmön+ myyn-,+1,900+ Keskimääräinen*vuosikasvu*(CAGR) Alle$%5% %5%$ $%2% %2%$ $+2% +2%$ $+5% Yli$5% 14

15 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Kaukolämpöenergian myynti Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sääolosuhteet ja niiden jakautuminen vuoden sisällä Energiatehokas uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Energiatehokkuuspalvelujen kasvu (esim. lämmön talteenottopalvelut) Väestön kasvu sekä alueellisesti väestön muuttoliikkeet Uusien kaukolämpöverkkojen taantunut rakentamistahti Lisääntyvä KVR-tyyppinen urakointi Palvelutuotannon keskittyminen erikoistuneille toimijoille Verkkojen kunnossapito- ja uudistamispalvelujen hienoinen lisääntyminen Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Tietojärjestelmäinvestointien lisääntyminen mm. perustietojärjestelmien uusimisessa, mittausdatan analytiikassa ja digitalisaatiossa / asiakaskäyttöliittymissä sekä verkostoon liittyvissä sovelluksissa Alamittauksen lisääntyminen Palvelut kaukolämmön käyttökohteisiin Kiinteistötekniikan monipuolistuminen ja sen hallinnan vaikeutuminen Yleinen kiinnostus energiatehokkuuden ja ekologisuuden kasvattamiseen Energian hinnan kasvu suhteessa muihin kustannuseriin Kiinteistöjen etävalvonta- ja etähallintapalvelujen nopea kasvu 15

16 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin Kaukolämpöyhtiöllä on potentiaalia liikkua arvoketjussa harkitusti myös kiinteistöjen sisälle, kunhan yhtiöllä on teknistä tai verkostoituneen palveluliiketoiminnan osaamista, yhtiö tuottaa asiakkaalle hyötyä ja toisaalta asiakas on valmis maksamaan palveluista riittävästi rooli voisi olla lämpölaitteiden tarkastukset, säädöt, huolto ja mahdollisesti omistus/rahoitus Tiivistelmä haastatteluista Kaukolämpöyhtiö voisi hoitaa asiakkaidensa lämmitysjärjestelmän etävalvontaa ja -hallintaa, jolloin kaukolämpöyhtiö hyötyisi toimivien laitteiden, vähentyneiden vikailmoitusten ja paremman asiakastyytyväisyyden kautta Energiatehokkuus on must joku sen tekee kuitenkin; kaukolämpöyhtiö voisi tarjota energiatehokkuuspalveluita itse tai verkostoitumalla ja samalla parantaa asiakkaidensa sitoutuneisuutta Kaukolämpöyhtiö voisi laajentaa liiketoimintansa tuoterepertuaaria ja maantieteellistä toiminta-aluetta myymällä hajautettuun lämmöntuotantoon ja viilennykseen liittyviä laitteita ja palveluita, kuten lämmön talteenottojärjestelmiä, maalämpöpumppuja sekä jäähdytysratkaisuja joku tämänkin tekee ellei kaukolämpöyhtiö Kaukolämpöyhtiön roolin kehittämisessä keskeistä on tiivis vuoropuhelu ja verkottuminen asiakkaiden, teknologiatoimittajien, urakoitsijoiden ja energiapalveluita tarjoavien tahojen kanssa 16

17 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Yhteenveto Kiinteistönhuollossa isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden rooli on heikkenemässä, koska niiden osaamista energianhallinnassa pidetään rajallisena Tiivistelmä haastatteluista Huoltoyhtiön roolin arvioidaan jakautuvan usealle toimijalle siten, että huoltoyhtiöt hoitavat jatkossa vähemmän teknisiä tehtäviä, kun taas vaativammat energiapalvelut ja energialaitteiden valvontapalvelut ostetaan muilta palveluntuottajilta LVI-urakoitsijoiden rooli kiinteistöjen energianhallintaratkaisujen kehittämisessä on kasvanut, kun taas arkkitehtien ja LVI-suunnittelijoiden energiaratkaisuihin liittyvä osaaminen nähdään rajallisena Kiinteistöille energiansäästö- ja energianhallintapalveluita tarjoavien tahojen määrä on kasvanut, ja osaa toimijoista ja palveluista pidetään jopa epäuskottavina, koska niiden palveluiden tuoman energiansäästön arvioidaan syntyvän asumismukavuutta heikentämällä Kaukolämpöyhtiöllä on mittausdatan haltijana jatkossa potentiaalisesti merkittävä rooli datan hyödyntämisessä Kaukolämpöverkkojen urakoinnissa voimistuva trendi on hankkia kokonaisurakoita yhdeltä toimijalta (erillispalvelujen sijaan) 17

18 Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne Yhteenveto Arvioita kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten kehityksestä Asiakkaan näkökulmasta kaukolämpöenergian osuus keskimääräisen asiakkaan kokonaislämmityskustannuksista (sisältäen 1%+ Kiinteistöjen+ verkonrakennus- ja kunnossapitopalveluiden sekä IT- ym. palveluiden osuuden) on 87 prosenttia Puhtaan kaukolämpöenergian myynnin osuus kokonaislämmityskustannuksista on hieman kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2013 Kiinteistön lämmitysjärjestelmän rakentamisen annualisoidut kustannukset ovat yhteensä 12%:a Eniten ovat suhteellisesti kasvaneet kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut, joskin niiden osuus kaukolämmön koko arvoketjun liikevaihdosta ja sitä kautta keskimääräisen kaukolämpöasiakkaan kokonaislämmityskustannuksista ovat vain 1,2%:a KunnossapitoA+ja+ energiatehokkuuspalvelut,+ lämmitysverkon+laibeet,+8%+ LVIAsuunniBelu+ja+ urakoin-palvelut,+5%+ Muut+palvelut,+2%+ Verkonrakennus+ja+ kunnossapito,+4%+ Kaukolämmön+myyn-,+80%+ Kaukolämmityksen arvoketjun kehitys 100%+ 90%+ 80%+ 70%+ 60%+ 50%+ 40%+ 30%+ 20%+ 10%+ 0% KunnossapitoA+ja+ energiatehokkuuspalvelut,+ 1%+ Kiinteistöjen+ lämmitysverkon+laibeet,+7%+ LVIAsuunniBelu+ja+ urakoin-palvelut,+5%+ Muut+palvelut,+2%+ Verkonrakennus+ja+ kunnossapito,+4%+ Kaukolämmön+myyn-,+81%+ 18

19 Kaukolämmön tulevaisuus Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä Kuntaliitokset Ympäristöarvojen ja ideologisten valintojen kasvu Lämmitykseen liittyvien liiketoimintakonseptien kasvu Kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon yleistyminen IoT ja etävalvonta Veroratkaisujen ja muun regulaation muutokset Lämmityksen palvelumarkkinat Mittaus- ja muun datan määrän kasvu Normisääntelyn ja velvoitteiden kasvu Uudisrakentamisen hidastuminen Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvu Digitalisaatio ja palveluiden sähköistyminen Korjausrakentamisen kasvu 19

20 Kaukolämmön tulevaisuus Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys Kaukolämmön arvoketjuun kohdistuu muutospaineita useilta tahoilta Kaukolämmön asema jo rakennetussa ympäristössä säilyy vahvana Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus kaukolämpöön on hyvä, mutta odotuksiakin on Tekniikan kehitys ja asiakkaiden odotukset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia Arvonluonti siirtyy hitaasti lämmön myynnistä kiinteistöille tarjottaviin energiatehokkuus- ja vastaaviin palveluihin Poliittinen ja regulatiivinen ohjaus, polttoaineiden verotus, rakennusvolyymit Uudisrakentaminen vähenee ja tiivistyy, korjausrakentaminen lisääntyy Teknologia: lämmitysteknologiat, energiatehokkuus, digitalisaatio, IoT, big data Sosiaalinen: energiavalistuneisuus, ideologiset ja arvovalinnat Hinnankorotuksista maineongelma, kaukolämpötoimijoilla myös maine vanhoillisina, jäykkinä, etäisinä yhtiöinä Toisaalta kaukolämpöyhtiö nähdään luotettavana toimijana Kynnys vaihtaa pois toimivasta kaukolämmöstä on erittäin korkea Kaukolämpöyhtiöillä on otollinen olemassa oleva asiakaskunta lisäpalveluille Asiakkaat odottavat luotettavuutta, helppoutta ja mukavuutta Asiakkaat hankkivat mielellään kokonaisuuksia luotettavilta toimijoilta Päätöksissä vaikuttaa enenevässä määrin muutkin kuin taloudelliset tekijät Palvelutuottajat ja muutkin arvoketjun toimijat kaipaavat tiiviimpää yhteistyötä kaukolämpöyhtiöiden kanssa toimialan ja toimintamallien kehittämiseksi Kiinteistötekniikan rooli kasvaa ja hallinta vaikeutuu Kiinteistöhuollossa kysyntää energiatehokkuuspalveluiden osaajille ja toimijoille Energiatehokkuusratkaisuissa on useita osa-alueita ja toimintamalleja kaukolämpöyhtiöillä on mittausdatan haltijana erittäin potentiaalinen rooli kiinteistökohtaisten energiapalveluiden (ja myös -laitteiden) myyjänä Kaukolämmön myynnin odotetaan kääntyvän laskuun lähivuosina Valtakunnalliset investoinnit uuteen kaukolämpöverkkoon pienentyvät KL-jakelussa ja myynnissä panostetaan uusiin tietoteknisiin sovelluksiin Kiinteistöjen korjausrakentaminen ja energiatehokkuusratkaisut kasvavat Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut kasvavat 20

21 Kaukolämmön tulevaisuus Kehitys vertailutoimialoilla (teletoimiala ja hissiliiketoiminta) Kehitys teletoimialalla ja hissiliiketoiminnassa Vertailutoimialoilla on tapahtunut voimakasta kehitystä suhteellisen paikallisesta ja/tai suppean tuotevalikoiman liiketoiminnoista erittäin kilpailtuun, laajemman tuotevalikoiman ja maantieteestä vähemmän riippuvaan toimintaan Kaukolämpötoimialalla voidaan odottaa samankaltaista kehitystä pitkällä aikavälillä, vaikka perustuotteen luonne onkin erilainen Kaukolämpöyhtiölle teletoimiala voi toimia soveltuvin osin referenssinä muuntautumisessa paikallisesta yhden tuotteen toimijasta laajemmalla sektorilla toimivaksi verkottuneeksi toimijaksi, jolla on erilliset asiakassegmenttikohtaiset strategiat Hissitoimiala käy esimerkistä alasta, jossa asiakkaat ovat rakennuttajia, loppukäyttäjät asukkaita ja joka on muuntautunut laitetoimituksista elinkaari- ja palveluliiketoiminnaksi 1.1# 0.9# 0.7# 0.5# 0.3# 0.1# -0.1# Esimerkki teletoimialan liikevaihdon jakauman kehityksestä sekä peruspalvelujen hintakehityksestä # 97# 96# 91# 94# 89# 90# 85# 81# 36%# 34%# 32%# 76# 74# 31%# 65# 66# 31%# 44%# 45%# 44%# 41%# 40%# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 120# 100# 80# 60# 40# 20# 0# Muu#toiminta#(*vuonna#2009#sisältää# TV-#ja#radiotoiminnan)# TV-#ja#radiotoiminta# Kiinteän#verkon#toiminta# MatkaviesFnverkon#toiminta# Telepalvelujen#hintataso# Puhelinpalvelujen#hintataso# Teletoimialalla kiinteän ja matkaviestinverkon toiminnan osuus on tippunut 71%:iin ja muun liiketoiminnan osuus on vastaavasti kasvanut; alan kokonaisliikevaihto on säilynyt n. 4,7 miljardissa eurossa ja käyttökatemarginaali korkeana 21

22 Eteläesplanadi Helsinki Pekka Passi Projektipäällikkö Tel: Marko Rytilahti Konsultti Tel: Aappo Kontu Senior Advisor Tel:

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUSSA

ASIAKKAIDEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUSSA Kaukolämmön hinnan kuvittaminen / Kaukolämpö ja kestävä energiatalous / Kiinteistökohtainen hintaviestintä / Kaukon osa kampanja / Kaukolämpölaskun älylinkki / Huippujuttu! / Tasalämpö: yhteishankinnalla

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Sitran selvityksiä 89 Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Loppuraportti 17.3.2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 89 Gaia Consulting Oy: Erkka Ryynänen, Katariina Simola, Laura Ylimäki, Laura Descombes, Juha

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI

TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI RajaLämpö KAUKOLÄMMITYKSEN ASIAKASRAJAPINNAN TEKNIS TALOUDELLISET REUNAEHDOT TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETELO 1. Tavoite...3 2. Tutkimusorganisaatio...3 3. Tutkimuskohteet...4 4. Tutkimuksen eteneminen...4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit. 21.12.2012 Laura Hakala, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy

Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit. 21.12.2012 Laura Hakala, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit 21.12.2012 Laura Hakala, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto... 4 2 Kaukolämmön paikalliset liiketoimintamallit...

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä Vuosikertomus 2010 Askeleen edellä Askeleen edellä Toiminta-ajatuksemme lähtee tahdosta auttaa asiakkaitamme hyödyntämään luotua elinympäristöä. YIT on hyvän elinympäristön tekijä, jonka kohtaat lukuisissa

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot