Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta. Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta. Tiivistelmä 28.8.2015"

Transkriptio

1 Kaukolämpöön liittyvä palveluliiketoiminta Tiivistelmä

2 Sisältö 1. Johdanto Työn tausta ja tavoite Toimeksiannon rajaus Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet Tutkimusmenetelmä 2. Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja urakointipalvelut Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys Yhteenveto 3. Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin Yhteenveto 4. Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne Yhteenveto 5. Kaukolämmön tulevaisuus Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys Kehitys vertailutoimialoilla 2

3 Johdanto Työn tausta ja tavoite Tausta Energiateollisuuden laatimassa kaukolämpötoimialan strategiassa on arvioitu, että kaukolämpötoiminnassa arvonmuodostus siirtyy suhteellisesti puhtaasta energiantuotannosta ja -jakelusta yhä enemmän kohti kaukolämpöön liittyvää palveluliiketoimintaa Asiakkaiden näkökulmasta lämmitykseen liittyvät kustannukset muodostuvat kaukolämpöenergian lisäksi mm. investoinneista, käytön aikaisesta kunnossapidosta ja erilaisista palveluista Tavoite Työn tavoitteena on selvittää kaukolämmön arvoketjua sen eri vaiheissa aina lämmön hyödyntämiseen saakka Tutkimuksessa analysoidaan arvoketjua ja siihen liittyvää liiketoimintaa, markkinoilla olevia erilaisia toimijoita sekä liiketoiminnan kehittymistä 1. Mikä on tällä hetkellä erilaisten kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitetoimittajien liikevaihto ja kuinka kannattavalta liiketoiminta näyttää? 2. Miten eri toimijoiden roolit ja arvonmuodostus ovat kehittyneet ja miltä tulevaisuuden kehitys näyttää? 3. Kuinka suuri osa kaukolämpöasiakkaiden lämmityskustannuksista muodostuu arvoketjun muissa vaiheissa kuin energian ostamisessa? 3

4 Johdanto Toimeksiannon rajaus Polttoaineide n tuotanto ja myynti Polttoaineiden jakelu Kaukolämmön tuotanto Kaukolämmön myynti Kaukolämmön jakelu Kaukolämmön käyttö (+lämmön pientuotanto) Tuotannon huolto-, ylläpitoja muut palv. Jakeluverkon huolto-, ylläpitoja muut palv. Asiakaslaitteiden huolto-, ylläpitoja muut palvelut Palvelut KLyhtiöille Palvelut KL-asiakkaille Tuotantolaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut (1) Laitemyynti KL-yhtiöille Jakelulaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut(1) Asiakaslaitteiden myynti ja siihen liittyvät palvelut (1) Laitemyynti KLasiakkaille 1. Esimerkiksi mitoitus-, suunnittelu- ja asennuspalvelut sekä kaupintavarastot 4

5 Johdanto Tarkasteltavat liiketoiminta-alueet Rajausten perusteella liiketoimintojen osa-alueiden tarkastelumalliksi valittiin alla havainnollistettu kuuteen eri liiketoiminta-alueeseen *) jaettu malli Kaukolämpöliiketoiminta Kaukolämmön käyttökohteet Tuotanto Jakelu ja myynti *) *) KL-verkkojen rakentaminen ja kunnossapito *) Muut KLliiketoiminnan palvelut *) LVI-suunnittelu ja urakointi *) Kiinteistöjen lämmitysverkon laitteet *) Kunnossapitoja energiatehokkuuspalvelut 5

6 Johdanto Tutkimusmenetelmä ja työtapa Selvityksen vaatimien volyymi- ja kannattavuustietojen hakumenetelmänä käytettiin alla olevassa kuvassa havainnollistettua kaksiosaista mallia, jossa Tilinpäätöstietokannan kautta haettiin tiedot yritysten liikevaihto- ja kannattavuuskehityksistä Tilinpäätöstietokannan tiedoista arvioitiin kaukolämpötoiminnan kannalta relevantit liikevaihto-osuudet perustuen toimijoiden haastatteluihin ja eri lähteistä saatuihin arvioihin Selvityksen muut osat perustuvat haastatteluihin ja julkisesti saatavilla olevaan tietoon Tilinpäätöstiedot Haastattelut ja muut tietolähteet Saatujen tulosten vertaaminen ja mahdollisten eroavaisuuksien analyysi Liiketoimintaaluekohtaiset volyymi- ja kannattavuustiedot 6

7 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämmön myynti ja jakelu Kaukolämpövolyymien indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 150$ 140$ Kaukolämpöyhtiöiden liikevaihdon ja liiketuloksen indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 20.0$%$ 18.0$%$ KL:n myynti, Asiakasmäärä, kpl Verkkopituus, km Rak.tilavuus, milj. m 3 KL:n myynti, TWh 130$ 120$ 110$ 100$ 90$ 80$ 70$ 60$ 50$ 125$ 124$ 111$ 108$ 100$ 110$ 73$ 74$ 76$ 11.2$%$ 10.8$%$ 7.1$%$ 6.5$%$ 6.7$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Liiketulos7%$ Liikevaihtokehitys$( )$ Liiketuloskehitys$( )$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ Lämpöenergian myynti ei ole juuri kasvanut mutta silti euromääräinen myynti on kasvanut voimakkaasti johtuen lähinnä verotusmuutoksista ja toisaalta asiakasmäärän kasvun tuomista kiinteistä maksuista Energiamäärän myynnin maltilliseen kasvuun vaikuttavat muun muassa lauhat talvet, teollisuuden taantuma, energiatehokas rakentaminen ja energiatehokkuustoimenpiteet Liiketuloksen osalta tarkastelu perustuu lähinnä pienten erillisten kaukolämpöyhtiöiden tietoihin isoista energiakonserneista tietoja ei ole saatavilla Huomattava on että vuosi 2010 oli huomattavasti kylmempi kuin sen jälkeiset lauhat vuodet 7

8 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina (100%=100 M ) 200$ 180$ 160$ Verkon rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöiden sekä laitetoimittajien liikevaihdon ja liiketuloksen indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ Kunnossapito/korjaus,*12* Verkonrakennus,* 140$ 120$ 100$ 80$ 100$ 96$ 115$ 136$ 124$ 76$ 83$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ Perusparannus,*13* Verkonrakennus,*75* maanrakennus,*30* Verkonrakennus,* 60$ materiaalit,*25* Verkonrakennus,*putki:*ja* liitostyöt,*20* 40$ 20$ 0$ 72$ 50$ 9.2$%$ 5.3$%$ 12.2$%$ 8.2$%$ 6.9$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ Liiketulos7%$ Liikevaihtokehitys$( )$ Liiketuloskehitys$( )$ RakenneAu$uusi$kaukolämpöverkko$(km)$ Kaukolämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kokonaismarkkina on noin 100 miljoonaa euroa jakaantuen karkeasti yllä esitetyllä tavalla Uusien kaukolämpöverkkojen rakentaminen muodostaa noin kolme neljännestä markkinasta ja verkkojen ylläpito noin neljänneksen Yritysten keskimääräinen vuosikasvu on ollut liikevaihdon osalta 5,5%:a ja liiketuloksen osalta -4,6%:a Liikevaihdon kasvutrendiä selittää osittain urakoinnin keskittyminen tarkastelussa olleisiin yhtiöihin Kannattavuutta on heikentänyt näiden yhtiöiden kasvupanostukset ja markkinan kokonaisrakentamisen volyymien lasku 8

9 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Kaukolämmön muut palvelutoimitukset Kaukolämpöliiketoiminnan jakeluun ja myyntiin liittyviä muita palveluja ovat muun muassa verkon käyttöpalvelut, asiakaspalvelu, laskutus, energiamittaus ja tietojärjestelmät Oheinen kuva havainnollistaa tilinpäätöstietojen perusteella 20 pienen erillisen kaukolämpöyhtiön ulkoisten palveluhankintojen kehittymistä suhteessa näiden yhtiöiden lämmön myyntiin ja liikevaihtoon Kuvan perusteella palveluhankinnat ovat olleet hienoisessa 4,2%:n keskimääräisessä vuotuisessa kasvussa liikevaihdon kasvaessa noin 8% ja lämmön myynnin volyymien pysyessä ennallaan 150# 140# 130# 150# 120# 140# 110# 130# 100# 120# 90# 110# 80# 100# 70# 90# 60# 80# 50# 70# 60# 50# Kaukolämpöyhtiöiden palveluhankintojen 139# sekä 137# samojen yhtiöiden liikevaihdon ja lämmön myynnin 135# (MWh) indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 117# 114# 100# 112# 117# 120# 117# 118# 139# 137# 135# 108# 120# 99# 101# 117# 118# 100# 114# 112# 108# 99# 101# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Lämmön#myynnin#kehitys# Palvelujen#hankinnan#kehitys# Liikevaihdon#kehitys# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Lämmön#myynnin#kehitys# Palvelujen#hankinnan#kehitys# Liikevaihdon#kehitys# On huomattava että vaikka tarkastelu edustaa noin 20% yhtiöistä edustaa se huomattavasti pienempää otosta alan hankintavolyymeistä 9

10 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen LVI-suunnittelu ja urakointipalvelut 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% LVI-suunnittelun liiketoimintavolyymien ja kannattavuuden indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 113% 101% 100% 101% 126% 112% 107% 154% 155% 15.3%%% 13.8%%% 13.7%%% 13.3%%% 11.8%%% 50$ 0.0%%% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% LVI1suunni6elu,%liiketulos%%% Uudisrakentaminen,%uudet%luvat% Korjausrakentaminen,%volyymi% LVI1suunni6elu,%liikevaihto% LVI1suunni6elu,%liiketulos% 133% 94% 119% 92% 190$ 20.0%%% 18.0%%% 170$ 16.0%%% 150$ 14.0%%% 12.0%%% 130$ 10.0%%% 110$ 8.0%%% 90$ 6.0%%% 4.0%%% 70$ 2.0%%% LVI-urakoinnin liiketoimintavolyymien ja kannattavuuden indeksoitu kehitys (v. 2009=100) 106$ 100$ 101$ 59$ 131$ 106$ 107$ 3.4$%$ 2.3$%$ 2.8$%$ 3.3$%$ 2.8$%$ 0.0$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ LVI1urakoin9,$liiketulos$%$ Uudisrakentaminen,$uudet$luvat$ Korjausrakentaminen,$volyymi$ LVI1urakoin9,$liikevaihto$ LVI1urakoin9,$liiketulos$ 156$ 143$ 94$ 149$ 134$ 92$ 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ Alan liikevaihto on tilinpäätöstietojen mukaan kehittynyt suotuisasti kasvaen yli 11%/v. Alan yhteenlaskettu liiketulos on kasvanut keskimäärin vain reilut neljä prosenttia vuodessa liiketulostaso on näin ollen heikentynyt viidessä vuodessa noin 15%:sta noin 12%:iin, joka on tosin vielä erittäin hyvä keskimääräinen kannattavuustaso Tarkasteltujen LVI-urakointiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut merkittävästi keskimääräisen vuosikasvun ollessa yli 10%:a Yhteenlaskettu liiketulos on sekin kasvanut keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia vuosittain 10

11 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen lämmitysverkkojen laitteet Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajat Kiinteistöjen (kauko)lämmitysverkon laitteet koostuvat lämmönjakokeskuksen laitteista (mm. lämmönsiirtimet, pumput, säätölaitteet, mittarit, sulkuventtiilit jne.) sekä lämmitysverkon laitteista (putkistot, patterit ja termostaatit) Oheinen kuva osoittaa toimialan kokonaisliikevaihdon hieman laskeneen vuosina 2012 ja 2013 keskimääräinen vuosikasvu tarkastelujaksolla on kuitenkin ollut reilun prosentin tasoa Yhteenlaskettu liiketulos on heilahdellut kohtalaisen paljon, mutta kasvanut kuitenkin hieman liikevaihtoa nopeammin näin toimialan liiketulostaso on parantunut hieman, mutta säilynyt silti kohtalaisen alhaisena (liiketulosmarginaali noin 5%:a) 190$ 170$ 150$ 130$ 110$ 90$ 70$ 50$ Kiinteistöjen lämmitysverkon laitetoimittajien indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys (v. 2009=100) 131$ 130$ 108$ 113$ 4.3$%$ 5.2$%$ 5.0$%$ 6.3$%$ 4.8$%$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ Liiketulos$%$ Indeksoitu$liikevaihto$ Indeksoitu$liiketulos$ 159$ 109$ 117$ 105$ 20.0$%$ 18.0$%$ 16.0$%$ 14.0$%$ 12.0$%$ 10.0$%$ 8.0$%$ 6.0$%$ 4.0$%$ 2.0$%$ 0.0$%$ 11

12 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut Lämmitysjärjestelmien kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelujen toimittajat 400% Merkittävimpien energiatehokkuuspalvelujen toimittajien indeksoitu kasvu- ja kannattavuuskehitys (v. 2009=100) 20.0%%% Palvelut on tarkastelussa jaettu kahteen päätyyppiin: 350% 338% 18.0%%% 16.0%%% 1. Lämmitysjärjestelmien kunnossapitopalvelut lämmönjakokeskusten ja lämmitysverkoston määräaikais- ja muut tarkastukset sekä niiden yhteydessä tehdyt huollot ja pienet korjaukset 2. Energiatehokkuuspalvelut kaukolämpökohteiden energiankulutuksen tehostaminen ja erilaisten säästötoimien toteuttaminen seuraavien osaalueiden osalta: Kartoitus Patteriverkoston säätö Jatkuvaluonteinen optimointi Liiketoiminta ja monet toimijat alalla ovat varsin uusia, joten kaavion tiedot sisältävät tehtyjen arviointien takia monia epävarmuustekijöitä; lisäksi toimijoiden erityyppinen asiakasfokus (asuintalot, liikekiinteistöt, teollisuus) hankaloittaa tietojen koostamista lukuja täytyy näistä syistä pitää varsin suuntaa-antavina 300% 250% 200% 150% 100% 50% 100% 160% 150% 288% 170% 12.3%%% 11.6%%% 7.3%%% 11.1%%% 10.2%%% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% Liiketulos%%% Liikevaihdon%kehitys% Liiketuloksen%kehitys% Yritysten yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu on ollut huima, keskimäärin yli 35%:a vuodessa liiketuloksen kasvun ollessa hieman alle 30%:a/v. Keskimääräinen liiketulosmarginaali on ollut varsin hyvä, yli kymmenen prosenttia 255% 229% 278% 14.0%%% 12.0%%% 10.0%%% 8.0%%% 6.0%%% 4.0%%% 2.0%%% 0.0%%% 12

13 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys 45%$ Palvelu- ja laitemarkkinoiden osa-alueiden kasvu- ja kannattavuuskehitys 40%$ 35%$ Kunnossapito!$ja$ energiatehokkuuspalvelut$ 30%$ Liikevaihdon$kasvu$ 25%$ 20%$ 15%$ 10%$ 5%$ 0%$ 0%$ 2%$ 4%$ 6%$ 8%$ 10%$ 12%$ 14%$!5%$ LVI!suunni9elu$ja$ urakoinfpalvelut$ Kiinteistöjen$lämmitys! verkon$lai9eet$ Kaukolämmön$ myynf$ Kanna9avuus$(liiketulos!%)$ Muut$kaukolämpöliiketoiminnan$ palvelut$ Kaukolämpöverkkojen$rakentaminen$ja$ kunnossapito$ 13

14 Kaukolämmön laite- ja palvelutoimittajien kasvu- ja kannattavuuskehitys Yhteenveto Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitemarkkinoiden koko (100%=2,33 mrd. ) Kaukolämpöön liittyvien palvelu- ja laitemarkkinoiden suhteelliset kannattavuudet ja niiden kehityssuunnat 12%# urakoin-palvelut, Kiinteistöjen+ lämmitysverkon+ laiaeet, palvelut, %# 8%# Muut+palvelut,+35+ 6%# 4%# Verkonrakennus+ja+ kunnossapito, %# 7%# 8%# 8%# 4%# 5%# 10%# 0%# Kaukolämmön#myyn6# Verkonrakennus#ja#kunnossapito# Muut#palvelut# LVICsuunniDelu#ja#urakoin6palvelut# Kiinteistöjen#lämmitysverkon#laiDeet# KunnossapitoC#ja#energiatehokkuuspalvelut# Kaukolämmön+ myyn-,+1,900+ Keskimääräinen*vuosikasvu*(CAGR) Alle$%5% %5%$ $%2% %2%$ $+2% +2%$ $+5% Yli$5% 14

15 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Osa-alueiden kehitykseen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Kaukolämpöenergian myynti Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sääolosuhteet ja niiden jakautuminen vuoden sisällä Energiatehokas uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Energiatehokkuuspalvelujen kasvu (esim. lämmön talteenottopalvelut) Väestön kasvu sekä alueellisesti väestön muuttoliikkeet Uusien kaukolämpöverkkojen taantunut rakentamistahti Lisääntyvä KVR-tyyppinen urakointi Palvelutuotannon keskittyminen erikoistuneille toimijoille Verkkojen kunnossapito- ja uudistamispalvelujen hienoinen lisääntyminen Muut kaukolämpöliiketoiminnan palvelut Tietojärjestelmäinvestointien lisääntyminen mm. perustietojärjestelmien uusimisessa, mittausdatan analytiikassa ja digitalisaatiossa / asiakaskäyttöliittymissä sekä verkostoon liittyvissä sovelluksissa Alamittauksen lisääntyminen Palvelut kaukolämmön käyttökohteisiin Kiinteistötekniikan monipuolistuminen ja sen hallinnan vaikeutuminen Yleinen kiinnostus energiatehokkuuden ja ekologisuuden kasvattamiseen Energian hinnan kasvu suhteessa muihin kustannuseriin Kiinteistöjen etävalvonta- ja etähallintapalvelujen nopea kasvu 15

16 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Kaukolämpöyhtiön roolin laajentaminen asiakaskiinteistöihin Kaukolämpöyhtiöllä on potentiaalia liikkua arvoketjussa harkitusti myös kiinteistöjen sisälle, kunhan yhtiöllä on teknistä tai verkostoituneen palveluliiketoiminnan osaamista, yhtiö tuottaa asiakkaalle hyötyä ja toisaalta asiakas on valmis maksamaan palveluista riittävästi rooli voisi olla lämpölaitteiden tarkastukset, säädöt, huolto ja mahdollisesti omistus/rahoitus Tiivistelmä haastatteluista Kaukolämpöyhtiö voisi hoitaa asiakkaidensa lämmitysjärjestelmän etävalvontaa ja -hallintaa, jolloin kaukolämpöyhtiö hyötyisi toimivien laitteiden, vähentyneiden vikailmoitusten ja paremman asiakastyytyväisyyden kautta Energiatehokkuus on must joku sen tekee kuitenkin; kaukolämpöyhtiö voisi tarjota energiatehokkuuspalveluita itse tai verkostoitumalla ja samalla parantaa asiakkaidensa sitoutuneisuutta Kaukolämpöyhtiö voisi laajentaa liiketoimintansa tuoterepertuaaria ja maantieteellistä toiminta-aluetta myymällä hajautettuun lämmöntuotantoon ja viilennykseen liittyviä laitteita ja palveluita, kuten lämmön talteenottojärjestelmiä, maalämpöpumppuja sekä jäähdytysratkaisuja joku tämänkin tekee ellei kaukolämpöyhtiö Kaukolämpöyhtiön roolin kehittämisessä keskeistä on tiivis vuoropuhelu ja verkottuminen asiakkaiden, teknologiatoimittajien, urakoitsijoiden ja energiapalveluita tarjoavien tahojen kanssa 16

17 Kaukolämmön toimijoiden roolien ja arvonmuodostuksen kehitys Yhteenveto Kiinteistönhuollossa isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden rooli on heikkenemässä, koska niiden osaamista energianhallinnassa pidetään rajallisena Tiivistelmä haastatteluista Huoltoyhtiön roolin arvioidaan jakautuvan usealle toimijalle siten, että huoltoyhtiöt hoitavat jatkossa vähemmän teknisiä tehtäviä, kun taas vaativammat energiapalvelut ja energialaitteiden valvontapalvelut ostetaan muilta palveluntuottajilta LVI-urakoitsijoiden rooli kiinteistöjen energianhallintaratkaisujen kehittämisessä on kasvanut, kun taas arkkitehtien ja LVI-suunnittelijoiden energiaratkaisuihin liittyvä osaaminen nähdään rajallisena Kiinteistöille energiansäästö- ja energianhallintapalveluita tarjoavien tahojen määrä on kasvanut, ja osaa toimijoista ja palveluista pidetään jopa epäuskottavina, koska niiden palveluiden tuoman energiansäästön arvioidaan syntyvän asumismukavuutta heikentämällä Kaukolämpöyhtiöllä on mittausdatan haltijana jatkossa potentiaalisesti merkittävä rooli datan hyödyntämisessä Kaukolämpöverkkojen urakoinnissa voimistuva trendi on hankkia kokonaisurakoita yhdeltä toimijalta (erillispalvelujen sijaan) 17

18 Kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten rakenne Yhteenveto Arvioita kaukolämpöasiakkaiden kokonaislämmityskustannusten kehityksestä Asiakkaan näkökulmasta kaukolämpöenergian osuus keskimääräisen asiakkaan kokonaislämmityskustannuksista (sisältäen 1%+ Kiinteistöjen+ verkonrakennus- ja kunnossapitopalveluiden sekä IT- ym. palveluiden osuuden) on 87 prosenttia Puhtaan kaukolämpöenergian myynnin osuus kokonaislämmityskustannuksista on hieman kasvanut vuodesta 2009 vuoteen 2013 Kiinteistön lämmitysjärjestelmän rakentamisen annualisoidut kustannukset ovat yhteensä 12%:a Eniten ovat suhteellisesti kasvaneet kunnossapito- ja energiatehokkuuspalvelut, joskin niiden osuus kaukolämmön koko arvoketjun liikevaihdosta ja sitä kautta keskimääräisen kaukolämpöasiakkaan kokonaislämmityskustannuksista ovat vain 1,2%:a KunnossapitoA+ja+ energiatehokkuuspalvelut,+ lämmitysverkon+laibeet,+8%+ LVIAsuunniBelu+ja+ urakoin-palvelut,+5%+ Muut+palvelut,+2%+ Verkonrakennus+ja+ kunnossapito,+4%+ Kaukolämmön+myyn-,+80%+ Kaukolämmityksen arvoketjun kehitys 100%+ 90%+ 80%+ 70%+ 60%+ 50%+ 40%+ 30%+ 20%+ 10%+ 0% KunnossapitoA+ja+ energiatehokkuuspalvelut,+ 1%+ Kiinteistöjen+ lämmitysverkon+laibeet,+7%+ LVIAsuunniBelu+ja+ urakoin-palvelut,+5%+ Muut+palvelut,+2%+ Verkonrakennus+ja+ kunnossapito,+4%+ Kaukolämmön+myyn-,+81%+ 18

19 Kaukolämmön tulevaisuus Lämmitykseen liittyvien palvelumarkkinoiden yleisiä muutostekijöitä Kuntaliitokset Ympäristöarvojen ja ideologisten valintojen kasvu Lämmitykseen liittyvien liiketoimintakonseptien kasvu Kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon yleistyminen IoT ja etävalvonta Veroratkaisujen ja muun regulaation muutokset Lämmityksen palvelumarkkinat Mittaus- ja muun datan määrän kasvu Normisääntelyn ja velvoitteiden kasvu Uudisrakentamisen hidastuminen Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvu Digitalisaatio ja palveluiden sähköistyminen Korjausrakentamisen kasvu 19

20 Kaukolämmön tulevaisuus Roolien ja arvonmuodostuksen ennustettu kehitys Kaukolämmön arvoketjuun kohdistuu muutospaineita useilta tahoilta Kaukolämmön asema jo rakennetussa ympäristössä säilyy vahvana Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus kaukolämpöön on hyvä, mutta odotuksiakin on Tekniikan kehitys ja asiakkaiden odotukset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia Arvonluonti siirtyy hitaasti lämmön myynnistä kiinteistöille tarjottaviin energiatehokkuus- ja vastaaviin palveluihin Poliittinen ja regulatiivinen ohjaus, polttoaineiden verotus, rakennusvolyymit Uudisrakentaminen vähenee ja tiivistyy, korjausrakentaminen lisääntyy Teknologia: lämmitysteknologiat, energiatehokkuus, digitalisaatio, IoT, big data Sosiaalinen: energiavalistuneisuus, ideologiset ja arvovalinnat Hinnankorotuksista maineongelma, kaukolämpötoimijoilla myös maine vanhoillisina, jäykkinä, etäisinä yhtiöinä Toisaalta kaukolämpöyhtiö nähdään luotettavana toimijana Kynnys vaihtaa pois toimivasta kaukolämmöstä on erittäin korkea Kaukolämpöyhtiöillä on otollinen olemassa oleva asiakaskunta lisäpalveluille Asiakkaat odottavat luotettavuutta, helppoutta ja mukavuutta Asiakkaat hankkivat mielellään kokonaisuuksia luotettavilta toimijoilta Päätöksissä vaikuttaa enenevässä määrin muutkin kuin taloudelliset tekijät Palvelutuottajat ja muutkin arvoketjun toimijat kaipaavat tiiviimpää yhteistyötä kaukolämpöyhtiöiden kanssa toimialan ja toimintamallien kehittämiseksi Kiinteistötekniikan rooli kasvaa ja hallinta vaikeutuu Kiinteistöhuollossa kysyntää energiatehokkuuspalveluiden osaajille ja toimijoille Energiatehokkuusratkaisuissa on useita osa-alueita ja toimintamalleja kaukolämpöyhtiöillä on mittausdatan haltijana erittäin potentiaalinen rooli kiinteistökohtaisten energiapalveluiden (ja myös -laitteiden) myyjänä Kaukolämmön myynnin odotetaan kääntyvän laskuun lähivuosina Valtakunnalliset investoinnit uuteen kaukolämpöverkkoon pienentyvät KL-jakelussa ja myynnissä panostetaan uusiin tietoteknisiin sovelluksiin Kiinteistöjen korjausrakentaminen ja energiatehokkuusratkaisut kasvavat Kiinteistötekniikan ylläpito- ja huoltopalvelut kasvavat 20

21 Kaukolämmön tulevaisuus Kehitys vertailutoimialoilla (teletoimiala ja hissiliiketoiminta) Kehitys teletoimialalla ja hissiliiketoiminnassa Vertailutoimialoilla on tapahtunut voimakasta kehitystä suhteellisen paikallisesta ja/tai suppean tuotevalikoiman liiketoiminnoista erittäin kilpailtuun, laajemman tuotevalikoiman ja maantieteestä vähemmän riippuvaan toimintaan Kaukolämpötoimialalla voidaan odottaa samankaltaista kehitystä pitkällä aikavälillä, vaikka perustuotteen luonne onkin erilainen Kaukolämpöyhtiölle teletoimiala voi toimia soveltuvin osin referenssinä muuntautumisessa paikallisesta yhden tuotteen toimijasta laajemmalla sektorilla toimivaksi verkottuneeksi toimijaksi, jolla on erilliset asiakassegmenttikohtaiset strategiat Hissitoimiala käy esimerkistä alasta, jossa asiakkaat ovat rakennuttajia, loppukäyttäjät asukkaita ja joka on muuntautunut laitetoimituksista elinkaari- ja palveluliiketoiminnaksi 1.1# 0.9# 0.7# 0.5# 0.3# 0.1# -0.1# Esimerkki teletoimialan liikevaihdon jakauman kehityksestä sekä peruspalvelujen hintakehityksestä # 97# 96# 91# 94# 89# 90# 85# 81# 36%# 34%# 32%# 76# 74# 31%# 65# 66# 31%# 44%# 45%# 44%# 41%# 40%# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 120# 100# 80# 60# 40# 20# 0# Muu#toiminta#(*vuonna#2009#sisältää# TV-#ja#radiotoiminnan)# TV-#ja#radiotoiminta# Kiinteän#verkon#toiminta# MatkaviesFnverkon#toiminta# Telepalvelujen#hintataso# Puhelinpalvelujen#hintataso# Teletoimialalla kiinteän ja matkaviestinverkon toiminnan osuus on tippunut 71%:iin ja muun liiketoiminnan osuus on vastaavasti kasvanut; alan kokonaisliikevaihto on säilynyt n. 4,7 miljardissa eurossa ja käyttökatemarginaali korkeana 21

22 Eteläesplanadi Helsinki Pekka Passi Projektipäällikkö Tel: Marko Rytilahti Konsultti Tel: Aappo Kontu Senior Advisor Tel:

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Pääyhteistyökumppanit & menossa mukana

Pääyhteistyökumppanit & menossa mukana Pääyhteistyökumppanit & menossa mukana 140 osallistujaa (+ 27% viime vuodesta) 37% (52) Rakennuttajat 21% (29) Toimittajat (aktiivi / passiivikomponentit) 17% (24) Urakoitsijat (suunnittelu / rakentaminen)

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010

M-real Osavuosikatsaus 3Q 2010 1 M-real Osavuosikatsaus 3Q 21 Merkittävintä kolmannella neljänneksellä 21 Hyvä kannattavuuskehitys jatkui Vahva kysyntä kaikissa päälajeissa M-real jatkoi hintojen korottamista Simpeleen ja Kemin investoinneista

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2014

Osavuosikatsaus Q3 2014 Osavuosikatsaus Q3 2014 Sisällys Q3 2014 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014 2 Q3 2014 keskeiset tapahtumat Kaikkien

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot