Lukuvuoden opetussuunnitelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013"

Transkriptio

1 Lukuvuoden opetussuunnitelmat

2 Sisällys DIGITAALINEN KULTTUURI... 3 PERUSOPINNOT 25 OP... 5 AINEOPINNOT 45 OP... 9 KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS PERUSOPINNOT 25 op AINEOPINNOT 45 op MAISEMANTUTKIMUS PERUSOPINNOT 25 op AINEOPINNOT 45 op KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU PERUSOPINNOT 25 op MUSEOLOGIA PERUSOPINNOT 25 op KULTTUURI JA ELÄMYSMATKAILU 25 op MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) SYVENTÄVÄT OPINNOT

3 DIGITAALINEN KULTTUURI Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen muotoja sekä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Oppiaine sijoittuu erityisesti koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -organisaatioihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opetuksella ja tutkimuksella on kolme näihin liittyvää painopistettä: 1. Teknologian kulttuurinen muutos 2. Pelikulttuurit 3. Verkkoyhteisöt Digitaalisen kulttuurin opinnot antavat käsitteellisiä valmiuksia ymmärtää digitalisoituvan nykykulttuurin ilmiöitä mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät yrityksissä sekä kuntien ja valtion palveluksessa esimerkiksi tutkijoina, asiantuntijoina, tiedottajina, kouluttajina ja toimittajina. Opiskelijoiden aktiivisuus, sivuaineet, ja oma, esimerkiksi harrastusten kautta syntynyt kiinnostus ja perehtyneisyys, vaikuttavat keskeisesti sijoittumiseen työelämässä. Digitaalisen kulttuurin opinnot on suunniteltu siten, että ne antavat mahdollisuuden valita opintokokonaisuuksia, joista muodostuu kullekin opiskelijalle hänen perustaitoihinsa ja tietoihinsa pohjaava mielekäs kokonaisuus. Opiskelija voi painottaa digitaalisen kulttuurin alueelta teoreettis-tutkimuksellista tai soveltavaa näkökulmaa tai näiden yhdistelmää. Kummankin näkökulman opinnot sisältyvät jokaiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelijan on myös mahdollista valita viimeistään aineopintojen alussa sisällöllinen teema, jota voi syventää jokaisella opintojaksolla. Sivuaineopintojen valinta voi tukea merkittävästi digitaalisen kulttuurin sisältöorientaatiota esimerkiksi teknisestä tai taiteellisesta näkökulmasta. Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan. Opintojaksojen aikana käytettävä kirjallisuus on nähtävissä digitaalisen kulttuurin Moodle-verkkoalustalla: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4084. Oppiaineella on käytössä myös Facebook-sivu: Digitaalinen-kulttuuri/

4 Perusopinnot 25 op P1 Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op P2 Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet 9 op P2a Tutkimuksellinen ajattelu 3 op P2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3op P2c Tieteellinen kirjoittaminen 3op P3 Käyttökulttuurit 6 op P3a Verkkoympäristöjen hallinta 2 op P3b Digitaalinen visualisointi 4 op P4 Valinnainen kirjallisuus 5 op Aineopinnot 45 op A1 Tutkielmaseminaari 10 op A2 Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 9 op A2a Teknologian kulttuurinen muutos 3 op A2b Pelikulttuurit 3 op A2c Verkkoyhteisöt 3op A3 Tutkimustaidot 10 op A3a Tutkimuksen teoriat ja käytäntö 4 op A3b Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op A3c Luova tieteellinen kirjoittaminen 3 op A4 Projektityöskentely 6 op A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot 10 op Kurssin kohdalla mainittava opettaja on pääsääntöisesti vastuuopettaja, mutta kursseja voidaan järjestää myös tuntiopetuksena. 4

5 PERUSOPINNOT 25 OP Tavoitteet ja sisältö Perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitaalisen kulttuurin käsitteistöön alan eri näkökulmista käsin, tarjota tutkimuksellisia perusvalmiuksia sekä opastaa teknologisten tutkimus- ja toimintaympäristöjen hallintaan. Perusopintoja määrittää digitaalisen yleissivistyksen käsite. Se tarkoittaa, että digitaalisuutta käsitellään laaja-alaisesti sekä teoreettisesti että käytännön harjoitusten kautta leikillisyyttä ja innovatiivisuutta korostaen ja eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Opetusmuodot Opiskelu tapahtuu seminaarien, luentojen, tenttien, harjoitustehtävien, esseiden, opintopiirien, erilaisten tulkintatehtävien sekä omien taito- ja tuotantopainotteisten harjoitustöiden muodossa. Oppiaineen sisällön kannalta olennaiset osiot ovat kaikille yhteisiä, mutta kurssitarjonta sisältää myös valinnaisuutta mahdollistaen erikoistumisen opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Kirjallisuus Kunkin opintojakson alussa ilmoitetaan, miten kirjallisuutta ja oheismateriaalia käytetään. Opintojaksoihin liittyvä kirjallisuus on usein erikseen tarkennettavaa lähdekirjallisuutta. Alan nopeiden muutosten takia kirjallisuus saattaa täydentyä esimerkiksi ajankohtaisilla artikkeleilla ja digitaalisilla ohjeistoilla. P1 Johdatus digitaaliseen kulttuuriin Introduction to Digital Culture Koodi: DIGU0010 Laajuus: 5 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu digitaalisen kulttuurin peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet sekä tuntee digitaalisen kulttuurin kehityksen pääpiirteet teknologisen muutoksen kulttuurisen ymmärryksen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee perusteet digitaalisen kulttuurin tieteenalamäärittelystä. Sisältö: Kurssilla tutustutaan digitaalisen kulttuurin kehittymiseen, oppialan peruskäsitteistöön, osaalueisiin sekä uusimpiin toimintatapoihin kansallisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, tentti. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin professori. Toteutustavat: Luennot ja kirjatentti. Suositeltu suoritusajankohta: Ensimmäinen opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Saarikoski, Petri Suominen, Jaakko Turtiainen, Riikka Östman, Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoriaa. Helsinki; Gaudeamus s P2 Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet The Basics of Research in Digital Culture. Laajuus: 9 op 5

6 Tavoitteet: Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen tekemisen peruskäsitteistön. Hän hallitsee tutkimuksellisen ajattelun sekä tutkimusaineiston hankinnan perusteet ja ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteissään. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tutkimuksellista ajattelua ja käytännön toimintaa luentojen ja tehtävien kautta. Opintojakso jakautuu kolmeen osaan. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Ks. kohdat P2a, P2b ja P2c. Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssit. Suositeltu suoritusajankohta: Ensimmäinen opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Luennoitsijoiden osoittama materiaali P2a Tutkimuksellinen ajattelu Research-based Thinking Koodi: DIGU0014 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu tutkimuksellisen ajattelun perusteet. Hän ymmärtää mitä on tieteellisyys, tutkimuksellinen kysyminen ja esimerkiksi kokeellisuus. Sisältö: Jaksolla perehdytään tutkimukselliseen ajatteluun ja tieteenteon perusteisiin luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi P2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta Material Collecting Methods Koodi: DIGU0015 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu aineistonhankinnan perusteet. Hän ymmärtää primaari- ja sekundaarilähteiden aseman tutkimuksessa ja osaa soveltaa tutkimusaiheeseen sopivaa aineistonhankintamenetelmää. Sisältö: Jaksolla perehdytään erilaisiin tutkimusaineistoihin ja niiden hankintamenetelmiin luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi 6

7 P2c Tieteellinen kirjoittaminen Academic Writing Koodi: DIGU0016 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän osaa tuottaa erityyppisiä tekstejä (mm. arvostelu, referaatti, essee, katsaus, lehdistötiedote, abstrakti jne.), omaksuu tieteellisen popularisoinnin ja journalismin perusperiaatteet sekä ymmärtää tieteellisen tekstin tuottamisen eri käytännöt. Sisältö: Seminaarityyppisellä opintojaksolla perehdytään tieteellisen kirjoittamiseen luentojen ja harjoitteiden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi P3 Käyttökulttuurit The Use of Digital Environments Laajuus: 6 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu digitaaliselle kulttuurille ominaisten toimintaympäristöjen ja -välineiden peruskäytön ja ominaisuudet. Hän osaa toimia ja harjoitella tutkimuksentekoa verkkoympäristöissä ja kykenee hyödyntämään digitaalista teknologiaa aineiston dokumentoinnissa ja säilyttämisessä. Sisältö: Ks. kohdat P3a ja P3b. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja. Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssit, projektityöskentely. Suositeltu suoritusajankohta: ks. kohdat P3a ja P3b. Oppimateriaali: Luennoitsijoiden osoittama materiaali. P3a Verkkoympäristöjen hallinta Koodi: DIGU0017 Web Environments Laajuus: 2 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu verkkoympäristöjen peruskäytön ja -ominaisuudet. Hän kykenee toimimaan ja harjoittelemaan tutkimuksen tekemistä verkkoympäristöjä ja -teknologiaa hyödyntäen. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan verkkosisältöihin sisällöntuotannon, kuluttamisen ja verkkoteknologian näkökulmista tutkimuskäyttö huomioiden. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja. Toteutustavat: Harjoituskurssi. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi 7

8 P3b Digitaalinen visualisointi Digital Visualization Koodi: DIGU0018 Laajuus: 4 op Tavoitteet: Opiskelija kykenee hyödyntämään digitaalista valokuva-, kuvankäsittely- ja videoteknologiaa aineiston dokumentoinnissa, muokkauksessa ja tuotteistamisessa. Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan digitaalista valokuvaamista ja kuvankäsittelyä, sekä mahdollisuuksien mukaan videokuvaamista. Opintojakso on integroitu käytännön projektikurssiin, jonka aikana kerättävän dokumentointimateriaalin pohjalta koostetaan visuaalisia taitoja yhdistävä lopputyö. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset ja projektityöskentely. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Toteutustavat: Harjoituskurssi. Kurssi voidaan suorittaa myös itsenäisellä harjoitustyöllä, johon sisältyy harjoitusraportti Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi P4 Valinnainen kirjallisuus Supplementary Literature Koodi: DIGU0019 Laajuus: 5 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu kattavammat perustiedot / -taidot kiinnostuksensa mukaisesta digitaalisen kulttuurin osa-alueesta. Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää kirjatenttejä ja/tai esseitä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi / ruotsi / englanti; kirjallinen tentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin henkilökunta. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuosi Oppimateriaali: Katso kirjatenttipaketit digitaalisen kulttuurin Moodle-verkkoalustalta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=

9 AINEOPINNOT 45 OP Tavoitteet ja sisältö Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien harjoittelu ja hallinta. Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin teoriaa ja/tai käytäntöä painottaen. Käsitteellisesti huomio laajenee teknologian ja kommunikaation muutoksen laajempaan tarkasteluun. Opintojen keskeisenä tavoitteena on pohtia digitaalisen kulttuurin lähtökohtia, merkityksiä ja vaikutuksia yhteisön ja yksilön elämässä sekä taidon ja luovuuden suhdetta teknologiaan. Lisäksi viimeistään aineopintojen aikana opiskelija osallistuu myös tutkimuksellisiin tai tuotannollisiin projekteihin. Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan A1 tutkielmaseminaari, mutta heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot. A1 Tutkielmaseminaari Seminar Koodi: DIGU1015 Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija kykenee tuottamaan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen orientoivan, itsenäisen tutkielman, jossa sovelletaan monitieteisiä digitaalisen kulttuurin tutkimusmetodeja. Opiskelija oppii tieteelliseen keskusteluun ja arviointiin liittyviä perustaitoja. Sisältö: Opintojakso koostuu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisistä luennoista sekä oppiainekohtaisesta, pienryhmissä annettavasta metodiopetuksesta ja ohjauksesta. Opiskelija tuottaa tutkielman, johon voidaan liittää joko erillinen tai tutkielmaan sisältyvä soveltava osuus. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, seminaarityöskentely, tutkielma ja soveltava osio. Arviointi: 0-5. Lisätieto: Arviointi suoritetaan vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu. Huom. kypsyyskokeeseen voi osallistua vasta, kun kirjallisen viestinnän kurssi (koodi EIHS0013) 3 op on suoritettu. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Toteutustavat: Harjoituskurssi ja seminaarityöskentely. Suositeltu suoritusajankohta: 2. opiskeluvuosi. Edeltävät opinnot: Perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3). Oppimateriaali: Luennoitsijan osoittama materiaali. A2 Digitaalisen kulttuurin painopistealueet Essential Topics in Digital Culture Laajuus: 9 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee tarkemmin digitaalisen kulttuurin luonteen tieteenalana ja toimintana. Opiskelijalla on käsitys oppiaineen painopistealueista ja niillä tehdystä / tehtävästä tutkimuksesta ja muusta toiminnasta. 9

10 Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan digitaalisen kulttuurin kolmeen painopistealueeseen luentojen ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: ks. kohdat A2a, A2b ja A2c. Toteutustavat: Luentokurssit, luento- ja kirjatentit Suositeltu suoritusajankohta: Ks. kohdat A2a, A2b ja A2c. Oppimateriaali: Luennoitsijoiden osoittama materiaali. A2a Teknologian kulttuurinen muutos Cultural Change of Technology Koodi: DIGU1111 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan teknologian kulttuurisen muutoksen tutkimuksella. Hän omaksuu käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan teknologian kulttuurisen muutoksen painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin professori ja yliopistonlehtori. Toteutustavat: Luentokurssi, luento- ja/tai kirjatentit. Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi. A2b Pelikulttuurit Game Cultures Koodi: DIGU1112 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan pelikulttuurien tutkimuksella. Hän omaksuu käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan pelikulttuurein painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Toteutustavat: Luentokurssi, luento- ja/tai kirjatentit. Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi. 10

11 A2c Verkkoyhteisöt Online Communities Koodi: DIGU1119 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan verkkoyhteisöjen tutkimuksella. Hän omaksuu käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan verkkoyhteisöjen painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja. Toteutustavat: Luentokurssi, luento- ja/tai kirjatentit. Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi. A3 Tutkimustaidot Research Skills Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee tarkemmin digitaalisen kulttuurin luonteen tieteenalana ja toimintana. Hän hallitsee keskeiset tutkimustaidot, kuten tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja tutkimuseettisen ajattelun. Sisältö: Ks. kohdat A3a, A3b ja A3c. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentit / esseet. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Ks. kohdat A3a, A3b ja A3c. Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssit, tentit / esseet. Suositeltu suoritusajankohta: Ks. kohdat A3a, A3b ja A3c. Oppimateriaali: Luennoitsijan osoittama materiaali. A3a Tutkimuksen teoriat ja käytäntö Doing Research in Digital Culture Koodi: DIGU1113 Laajuus: 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee digitaalisen kulttuurin monialaisen tieteenalatradition, uusimpia tutkimussuuntauksia sekä tieteidenvälisen toiminnan peruskäsitteistön. Sisältö: Opiskelija tutustuu tarkemmin uusien tieteenalojen syntytekijöihin yleisellä tasolla, digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perinteeseen ja sen sidoksiin muihin tieteenaloihin. Opintojaksolla syvennytään alan monitieteisiin ja tieteidenvälisiin tutkimusnäkökulmiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti / essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin professori Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssi, tentti, essee Suositeltu suoritusajankohta: 2. opiskeluvuoden syksy 11

12 A3b Tutkimuseettiset erityisvalmiudet Research Ethics Koodi: DIGU1114 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tutkimuseettisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan vastaavaa pohdintaa omassa opinnäytteessään tai muussa tutkielmassa. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan akateemisen tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija kehittää omia eettisiä valmiuksiaan arvioimalla aiempaa tutkimusta ja laatimalla omaan ajankohtaiseen tutkimusteemaansa liittyvän tutkimusetiikkakatsauksen. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset ja tentti. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssi Suositeltu suoritusajankohta: 2. opiskeluvuoden kevät A3c Luova tieteellinen kirjoittaminen Creative Writing Koodi: DIGU1116 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu kandidaatintutkielmaansa tukevat tieteellisen kirjoittamisen taidot. Hän syventää kykyään ajatella ja tutkia kirjoittamalla ja hallitsee tutkimustekstin rakenteen ja tyylilliset vaatimukset. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstintuottamisen erityisteemoja (kuten reflektointia ja argumentointia) luovan kirjoittamisen menetelmien avulla. Havainnollistamista, leikillisyyttä ja visualisointia korostavilla harjoituksilla opiskelija kehittyy luontevammaksi ja monipuolisemmaksi akateemisen tekstin tuottajaksi. Opintojakson aikana käydään läpi myös akateemisen tutkimuksen toimitus- ja julkaisukäytäntöjen perusteita. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssi Suositeltu suoritusajankohta: Tutkielmaseminaarin suorittamisen yhteydessä Oppimateriaali: Luennoitsijan osoittama materiaali A4 Projektityöskentely Project Work Koodi: DIGU1117 Laajuus: 6 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu digitaalisen kulttuurin painopistealueiden käytännön toiminnan. Hän hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa ottaa rajattua vastuuta projektityöstä. Sisältö: Opiskelija osallistuu yhden tai useamman digitaalisen kulttuurin painopistealueen tutkimus- tai tuotantoprojektiin. Opintojakso sisältää sekä teoreettista opiskelua mm. projektitoiminnasta että käytännön harjoittelua projektityöntekijänä. 12

13 Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi (tai sopimuksen mukaan); projektiin osallistuminen ja lopputyö. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin henkilökunta Toteutustavat: Projekti. Suositeltu suoritusajankohta: 2. ja/tai 3. opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Vetäjän osoittama materiaali. A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot Supplementary Specialization Koodi: DIGU1118 Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan vapaavalintaiselta digitaalisen kulttuurin osa-alueelta. Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää luento- ja harjoituskursseja, esseitä, kirjatenttejä tai esimerkiksi työharjoittelun. Kohtaan voi sijoittaa myös ulkomailla suoritettuja opintoja ja erikoiskursseja. Lisätietoja vastuuhenkilöiltä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi, ruotsi, englanti; kirjallinen tentti, harjoitustyö, essee, työharjoittelu. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin henkilökunta. Suositeltu suoritusajankohta: 1., 2. ja 3. opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Sopimuksen mukaan. Lisätietoja: Sivuaineopiskelijat, joiden aineopintojen laajuus on 35 op, eivät suorita tätä kohtaa. 13

14 KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine, jossa suomalaiset kulttuuri-ilmiöt nähdään osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön syntyä, muutosta, välittymistä, käyttöä ja asemaa osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperintöä tutkitaan yksilötasolla ihmisten ilmiöille antamien merkitysten ja tulkintojen kautta paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kontekstissa. Oppiaineen painopistealueita ovat Itämeren alueen kulttuuriperintöprosessit, teollinen kulttuuriperintö ja rakennusperintö sekä kulttuurien kohtaamista valottava ylirajaisuus, tavat, menneisyyspolitiikka ja muisti. Oppiaine käyttää menneisyyden ja nykyisyyden tutkimiseen humanistisen tutkimuksen keskeisiä metodeja. Kulttuuriperinnön tutkimus nivoutuu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman muihin oppiaineisiin luontevasti. Se tuo oman näkökulmansa rakennetun kulttuuriympäristön tarkasteluun ja tarjoaa sisältöjä digitaalisen kulttuurin soveltamiseen. Koulutusohjelman omat sivuaineet palvelevat kulttuuriperinnön tutkimuksen eri näkökulmia. Kulttuuriperinnön tutkimus antaa asiantuntijavalmiudet monialaisiin kulttuuri- ja luovien alojen työtehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet kuntien ja yksityisten kulttuurialojen sektorille suunnittelijoiksi, projektityöntekijöiksi, tiedotustehtäviin, kulttuurialan yksityisyrittäjiksi, tuottajiksi, museo-alan tehtäviin sekä tutkimus- ja opetustehtäviin. Perusopinnot 25 op P1 Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusteet 6 op P2 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 9 op P3 Tutkittu kulttuuriperintö 3 op P4 Kulttuuriperintöä tuottamassa 7 op Aineopinnot 45 op A1 Tutkielmaseminaari 10 op A2 Keskusteluja kulttuuriperinnöstä 8 op A3 Kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutus 8 op A4 Kulttuuriperinnön tutkimustiedon soveltaminen 9 op A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op 14

15 PERUSOPINNOT 25 op P1 Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusteet 6 op Introduction to Cultural Heritage Studies P1a Kulttuuriperinnön alue ja tehtävät Introduction to Cultural Heritage Koodi: KUPE0016 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kulttuuriperinnön tutkimuksen alaan, sen avainkäsitteisiin, lähestymistapoihin sekä keskeisiin kulttuuriperintöprosessia kuvaaviin teorioihin. Opintojaksolla tutustutaan oppiaineen syntyyn, kehittymiseen ja sen muotoutumiseen uudeksi monitieteiseksi oppiaineeksi suomalaisen tieteen kentässä. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan kulttuuriperinnön tutkimuksen ja lähitieteiden perusteisiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Luentokurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodi I P1b Kulttuuriperintöprosessien jäljillä Tracing the Cultural Heritage Process Koodi: KUPE0017 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kulttuuriperintöprosesseihin ja tapoihin, joilla menneisyyden tulkinnat vaikuttavat prosessien etenemiseen. Opiskelija oppii erottamaan toisistaan historian ja menneisyyden käsitteet. Hän tutustuu alustavasti historiakulttuurin käsitteeseen ja oppii erittelemään oman aikansa historiakulttuuria. Sisältö: Luentokurssi koostuu eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja historian vuorovaikutussuhdetta valottavista luennoista. Kurssiin sisältyy pienimuotoisia harjoitustehtäviä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; oppimispäiväkirja. 15

16 Oheiskirjallisuus: Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? THY, Turku Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Historian lehtori Anna Sivula Toteutustapa: Luento- ja harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: KL 2014, periodi III P2 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 9 op Introduction to Methods of Cultural Heritage Studies P2a Menneisyys tutkimuskohteena Studying the Past Koodi: KUPE0018 Laajuus: 3 op Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Tavoitteet: Opiskelija oppii etsimään ja analysoimaan erilaisia lähteitä ja käyttämään arkistoja ja menneisyyden jättämiä jälkiä tietolähteinään. Hän oppii alustavasti arvioimaan erilaisten menneenkuvausten uskottavuutta ja soveltamaan historiantutkimuksen menetelmiä kulttuuriperinnön tutkimukseen. Sisältö: Luentokurssi etenee menneisyyttä koskevien kysymysten esittämisestä historiantutkimuksen tietolähteisiin, dokumentointikäytäntöihin ja lähdekritiikkiin. Luentojen yhteydessä analysoidaan erilaisia menneisyyden ymmärtämisen ja selittämisen tapoja sekä menneen esittämisen ja kuvaamisen keinoja. Kurssiin liittyy arkistovierailuja ja pienimuotoisia harjoitustehtäviä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, kirjallinen tentti. Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Historian lehtori Anna Sivula Toteutustapa: Luento- ja harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodit I-II 16

17 P2b Kenttätyömenetelmät Field Work Methods Koodi: KUPE0019 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kenttätyöhön, siinä käytettävissä oleviin tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Sisältö: Harjoituskurssi koostuu laadullista tutkimusta, haastattelua, havainnointia ja eettisiä kysymyksiä käsittelevistä luennoista, ryhmätyötehtävistä sekä haastattelu- ja havainnointiharjoituksista. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: FM Maija Santikko ja kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodi II P2c Muisti, maisema ja tulkinta Memory, Landscape and Interpretation Koodi: KUPE0026 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu muistia sekä muistitietoa koskeviin keskusteluihin, niiden tutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin. Sisältö: Kurssilla perehdytään muistitiedon tuottamistapoihin, tulkintoihin ja merkityksiin sekä paikannetaan muistitiedon kohteita. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; harjoitustyö/kirjallinen tentti. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää ja maisemantutkimuksen yliopistoopettaja Eeva Raike Toteutustapa: Luentokurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodi II Tentittävä kirjallisuus: Hodgkin, Katharine & Radstone, Susannah (eds.): Contested Past. The Politics of Memory. London, Routledge

18 P3 Tutkittu kulttuuriperintö Interpreted Cultural Heritage Koodi: KUPE0027 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin kulttuurin kehitystä ja muutosta kuvaaviin teorioihin ja niiden edustajiin. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuden analysoida ajassamme vaikuttavia kulttuurin ilmiöitä suhteuttamalla ne kulttuuriteorioiden historiaan ja traditioihin. Kulttuuriperinnön muutosta ja sen läsnäoloa nykykulttuurissa pyritään ymmärtämään pitkän aikavälin ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kunkin aikakauden kulttuuriteorioiden synnystä, kehityksestä ja merkityksestä niiden omassa ajassa ja kulttuurisessa kontekstissa. Sisältö: Luentokurssi esittelee kulttuuriperinnön tutkimuksen kannalta keskeiset teoriat ja näkökulmat 1700-luvulta 2000-luvulle. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; kirjallinen tentti/luentopäiväkirja. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Luentokurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL KL 2014, periodit I-IV Opintojakson voi korvata kirjatentillä syys- ja kevätlukukaudella , periodit I-IV Tentittävä kirjallisuus: Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan. Suomen Antropologinen Seura. Gaudeamus, Helsinki ja Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. SKS, Helsinki (sivut ) Tai Barnard, Alan: History and theory in anthropology. Cambridge University Press, Cambridge

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA KANSATIEDE Fennicum, Henrikinkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 333 5260 (toimisto) sähköposti:

Lisätiedot

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 KANSATIEDE Turun yliopisto Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 Kansatiede Turun yliopisto Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12 20014 Turun yliopisto puh. (02) 333 5260 kansatiede@utu.fi

Lisätiedot

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto Käyntiosoite: Minerva, toimisto 1. krs, opetushenkilökunta 2. krs. puh. (02) 333

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Turun yliopisto on strategiassaan vuosille 2010 2012 profiloitunut sekä monialaiseksi tutkimusyliopistoksi

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2012 2013 Musiikkitieteen henkilökunta 2012 2013 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO Muotoilun osasto 37 Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO School of Design Fakulteten för design Hämeentie 135 C 00560 Helsinki Puh. (09) 75631 Fax. (09) 7563 0223 s-postit: etunimi.sukunimi@uiah.fi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot