Lukuvuoden opetussuunnitelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013"

Transkriptio

1 Lukuvuoden opetussuunnitelmat

2 Sisällys DIGITAALINEN KULTTUURI... 3 PERUSOPINNOT 25 OP... 5 AINEOPINNOT 45 OP... 9 KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS PERUSOPINNOT 25 op AINEOPINNOT 45 op MAISEMANTUTKIMUS PERUSOPINNOT 25 op AINEOPINNOT 45 op KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU PERUSOPINNOT 25 op MUSEOLOGIA PERUSOPINNOT 25 op KULTTUURI JA ELÄMYSMATKAILU 25 op MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) SYVENTÄVÄT OPINNOT

3 DIGITAALINEN KULTTUURI Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen muotoja sekä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia. Oppiaine sijoittuu erityisesti koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -organisaatioihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opetuksella ja tutkimuksella on kolme näihin liittyvää painopistettä: 1. Teknologian kulttuurinen muutos 2. Pelikulttuurit 3. Verkkoyhteisöt Digitaalisen kulttuurin opinnot antavat käsitteellisiä valmiuksia ymmärtää digitalisoituvan nykykulttuurin ilmiöitä mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät yrityksissä sekä kuntien ja valtion palveluksessa esimerkiksi tutkijoina, asiantuntijoina, tiedottajina, kouluttajina ja toimittajina. Opiskelijoiden aktiivisuus, sivuaineet, ja oma, esimerkiksi harrastusten kautta syntynyt kiinnostus ja perehtyneisyys, vaikuttavat keskeisesti sijoittumiseen työelämässä. Digitaalisen kulttuurin opinnot on suunniteltu siten, että ne antavat mahdollisuuden valita opintokokonaisuuksia, joista muodostuu kullekin opiskelijalle hänen perustaitoihinsa ja tietoihinsa pohjaava mielekäs kokonaisuus. Opiskelija voi painottaa digitaalisen kulttuurin alueelta teoreettis-tutkimuksellista tai soveltavaa näkökulmaa tai näiden yhdistelmää. Kummankin näkökulman opinnot sisältyvät jokaiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelijan on myös mahdollista valita viimeistään aineopintojen alussa sisällöllinen teema, jota voi syventää jokaisella opintojaksolla. Sivuaineopintojen valinta voi tukea merkittävästi digitaalisen kulttuurin sisältöorientaatiota esimerkiksi teknisestä tai taiteellisesta näkökulmasta. Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan. Opintojaksojen aikana käytettävä kirjallisuus on nähtävissä digitaalisen kulttuurin Moodle-verkkoalustalla: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4084. Oppiaineella on käytössä myös Facebook-sivu: Digitaalinen-kulttuuri/

4 Perusopinnot 25 op P1 Johdatus digitaaliseen kulttuuriin 5 op P2 Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet 9 op P2a Tutkimuksellinen ajattelu 3 op P2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3op P2c Tieteellinen kirjoittaminen 3op P3 Käyttökulttuurit 6 op P3a Verkkoympäristöjen hallinta 2 op P3b Digitaalinen visualisointi 4 op P4 Valinnainen kirjallisuus 5 op Aineopinnot 45 op A1 Tutkielmaseminaari 10 op A2 Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 9 op A2a Teknologian kulttuurinen muutos 3 op A2b Pelikulttuurit 3 op A2c Verkkoyhteisöt 3op A3 Tutkimustaidot 10 op A3a Tutkimuksen teoriat ja käytäntö 4 op A3b Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op A3c Luova tieteellinen kirjoittaminen 3 op A4 Projektityöskentely 6 op A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot 10 op Kurssin kohdalla mainittava opettaja on pääsääntöisesti vastuuopettaja, mutta kursseja voidaan järjestää myös tuntiopetuksena. 4

5 PERUSOPINNOT 25 OP Tavoitteet ja sisältö Perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitaalisen kulttuurin käsitteistöön alan eri näkökulmista käsin, tarjota tutkimuksellisia perusvalmiuksia sekä opastaa teknologisten tutkimus- ja toimintaympäristöjen hallintaan. Perusopintoja määrittää digitaalisen yleissivistyksen käsite. Se tarkoittaa, että digitaalisuutta käsitellään laaja-alaisesti sekä teoreettisesti että käytännön harjoitusten kautta leikillisyyttä ja innovatiivisuutta korostaen ja eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Opetusmuodot Opiskelu tapahtuu seminaarien, luentojen, tenttien, harjoitustehtävien, esseiden, opintopiirien, erilaisten tulkintatehtävien sekä omien taito- ja tuotantopainotteisten harjoitustöiden muodossa. Oppiaineen sisällön kannalta olennaiset osiot ovat kaikille yhteisiä, mutta kurssitarjonta sisältää myös valinnaisuutta mahdollistaen erikoistumisen opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Kirjallisuus Kunkin opintojakson alussa ilmoitetaan, miten kirjallisuutta ja oheismateriaalia käytetään. Opintojaksoihin liittyvä kirjallisuus on usein erikseen tarkennettavaa lähdekirjallisuutta. Alan nopeiden muutosten takia kirjallisuus saattaa täydentyä esimerkiksi ajankohtaisilla artikkeleilla ja digitaalisilla ohjeistoilla. P1 Johdatus digitaaliseen kulttuuriin Introduction to Digital Culture Koodi: DIGU0010 Laajuus: 5 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu digitaalisen kulttuurin peruskäsitteet ja keskeiset osa-alueet sekä tuntee digitaalisen kulttuurin kehityksen pääpiirteet teknologisen muutoksen kulttuurisen ymmärryksen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee perusteet digitaalisen kulttuurin tieteenalamäärittelystä. Sisältö: Kurssilla tutustutaan digitaalisen kulttuurin kehittymiseen, oppialan peruskäsitteistöön, osaalueisiin sekä uusimpiin toimintatapoihin kansallisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, tentti. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin professori. Toteutustavat: Luennot ja kirjatentti. Suositeltu suoritusajankohta: Ensimmäinen opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Saarikoski, Petri Suominen, Jaakko Turtiainen, Riikka Östman, Sari: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoriaa. Helsinki; Gaudeamus s P2 Digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perusteet The Basics of Research in Digital Culture. Laajuus: 9 op 5

6 Tavoitteet: Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen tekemisen peruskäsitteistön. Hän hallitsee tutkimuksellisen ajattelun sekä tutkimusaineiston hankinnan perusteet ja ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteissään. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tutkimuksellista ajattelua ja käytännön toimintaa luentojen ja tehtävien kautta. Opintojakso jakautuu kolmeen osaan. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Ks. kohdat P2a, P2b ja P2c. Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssit. Suositeltu suoritusajankohta: Ensimmäinen opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Luennoitsijoiden osoittama materiaali P2a Tutkimuksellinen ajattelu Research-based Thinking Koodi: DIGU0014 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu tutkimuksellisen ajattelun perusteet. Hän ymmärtää mitä on tieteellisyys, tutkimuksellinen kysyminen ja esimerkiksi kokeellisuus. Sisältö: Jaksolla perehdytään tutkimukselliseen ajatteluun ja tieteenteon perusteisiin luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi P2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta Material Collecting Methods Koodi: DIGU0015 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu aineistonhankinnan perusteet. Hän ymmärtää primaari- ja sekundaarilähteiden aseman tutkimuksessa ja osaa soveltaa tutkimusaiheeseen sopivaa aineistonhankintamenetelmää. Sisältö: Jaksolla perehdytään erilaisiin tutkimusaineistoihin ja niiden hankintamenetelmiin luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi 6

7 P2c Tieteellinen kirjoittaminen Academic Writing Koodi: DIGU0016 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän osaa tuottaa erityyppisiä tekstejä (mm. arvostelu, referaatti, essee, katsaus, lehdistötiedote, abstrakti jne.), omaksuu tieteellisen popularisoinnin ja journalismin perusperiaatteet sekä ymmärtää tieteellisen tekstin tuottamisen eri käytännöt. Sisältö: Seminaarityyppisellä opintojaksolla perehdytään tieteellisen kirjoittamiseen luentojen ja harjoitteiden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi P3 Käyttökulttuurit The Use of Digital Environments Laajuus: 6 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu digitaaliselle kulttuurille ominaisten toimintaympäristöjen ja -välineiden peruskäytön ja ominaisuudet. Hän osaa toimia ja harjoitella tutkimuksentekoa verkkoympäristöissä ja kykenee hyödyntämään digitaalista teknologiaa aineiston dokumentoinnissa ja säilyttämisessä. Sisältö: Ks. kohdat P3a ja P3b. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja. Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssit, projektityöskentely. Suositeltu suoritusajankohta: ks. kohdat P3a ja P3b. Oppimateriaali: Luennoitsijoiden osoittama materiaali. P3a Verkkoympäristöjen hallinta Koodi: DIGU0017 Web Environments Laajuus: 2 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu verkkoympäristöjen peruskäytön ja -ominaisuudet. Hän kykenee toimimaan ja harjoittelemaan tutkimuksen tekemistä verkkoympäristöjä ja -teknologiaa hyödyntäen. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan verkkosisältöihin sisällöntuotannon, kuluttamisen ja verkkoteknologian näkökulmista tutkimuskäyttö huomioiden. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja. Toteutustavat: Harjoituskurssi. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi 7

8 P3b Digitaalinen visualisointi Digital Visualization Koodi: DIGU0018 Laajuus: 4 op Tavoitteet: Opiskelija kykenee hyödyntämään digitaalista valokuva-, kuvankäsittely- ja videoteknologiaa aineiston dokumentoinnissa, muokkauksessa ja tuotteistamisessa. Sisältö: Opintojaksolla opiskellaan digitaalista valokuvaamista ja kuvankäsittelyä, sekä mahdollisuuksien mukaan videokuvaamista. Opintojakso on integroitu käytännön projektikurssiin, jonka aikana kerättävän dokumentointimateriaalin pohjalta koostetaan visuaalisia taitoja yhdistävä lopputyö. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset ja projektityöskentely. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Toteutustavat: Harjoituskurssi. Kurssi voidaan suorittaa myös itsenäisellä harjoitustyöllä, johon sisältyy harjoitusraportti Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi P4 Valinnainen kirjallisuus Supplementary Literature Koodi: DIGU0019 Laajuus: 5 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu kattavammat perustiedot / -taidot kiinnostuksensa mukaisesta digitaalisen kulttuurin osa-alueesta. Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää kirjatenttejä ja/tai esseitä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi / ruotsi / englanti; kirjallinen tentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin henkilökunta. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuosi Oppimateriaali: Katso kirjatenttipaketit digitaalisen kulttuurin Moodle-verkkoalustalta: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=

9 AINEOPINNOT 45 OP Tavoitteet ja sisältö Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien harjoittelu ja hallinta. Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin teoriaa ja/tai käytäntöä painottaen. Käsitteellisesti huomio laajenee teknologian ja kommunikaation muutoksen laajempaan tarkasteluun. Opintojen keskeisenä tavoitteena on pohtia digitaalisen kulttuurin lähtökohtia, merkityksiä ja vaikutuksia yhteisön ja yksilön elämässä sekä taidon ja luovuuden suhdetta teknologiaan. Lisäksi viimeistään aineopintojen aikana opiskelija osallistuu myös tutkimuksellisiin tai tuotannollisiin projekteihin. Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan A1 tutkielmaseminaari, mutta heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot. A1 Tutkielmaseminaari Seminar Koodi: DIGU1015 Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija kykenee tuottamaan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen orientoivan, itsenäisen tutkielman, jossa sovelletaan monitieteisiä digitaalisen kulttuurin tutkimusmetodeja. Opiskelija oppii tieteelliseen keskusteluun ja arviointiin liittyviä perustaitoja. Sisältö: Opintojakso koostuu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisistä luennoista sekä oppiainekohtaisesta, pienryhmissä annettavasta metodiopetuksesta ja ohjauksesta. Opiskelija tuottaa tutkielman, johon voidaan liittää joko erillinen tai tutkielmaan sisältyvä soveltava osuus. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, seminaarityöskentely, tutkielma ja soveltava osio. Arviointi: 0-5. Lisätieto: Arviointi suoritetaan vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu. Huom. kypsyyskokeeseen voi osallistua vasta, kun kirjallisen viestinnän kurssi (koodi EIHS0013) 3 op on suoritettu. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Toteutustavat: Harjoituskurssi ja seminaarityöskentely. Suositeltu suoritusajankohta: 2. opiskeluvuosi. Edeltävät opinnot: Perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3). Oppimateriaali: Luennoitsijan osoittama materiaali. A2 Digitaalisen kulttuurin painopistealueet Essential Topics in Digital Culture Laajuus: 9 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee tarkemmin digitaalisen kulttuurin luonteen tieteenalana ja toimintana. Opiskelijalla on käsitys oppiaineen painopistealueista ja niillä tehdystä / tehtävästä tutkimuksesta ja muusta toiminnasta. 9

10 Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan digitaalisen kulttuurin kolmeen painopistealueeseen luentojen ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: ks. kohdat A2a, A2b ja A2c. Toteutustavat: Luentokurssit, luento- ja kirjatentit Suositeltu suoritusajankohta: Ks. kohdat A2a, A2b ja A2c. Oppimateriaali: Luennoitsijoiden osoittama materiaali. A2a Teknologian kulttuurinen muutos Cultural Change of Technology Koodi: DIGU1111 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan teknologian kulttuurisen muutoksen tutkimuksella. Hän omaksuu käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan teknologian kulttuurisen muutoksen painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin professori ja yliopistonlehtori. Toteutustavat: Luentokurssi, luento- ja/tai kirjatentit. Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi. A2b Pelikulttuurit Game Cultures Koodi: DIGU1112 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan pelikulttuurien tutkimuksella. Hän omaksuu käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan pelikulttuurein painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori. Toteutustavat: Luentokurssi, luento- ja/tai kirjatentit. Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi. 10

11 A2c Verkkoyhteisöt Online Communities Koodi: DIGU1119 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan verkkoyhteisöjen tutkimuksella. Hän omaksuu käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan verkkoyhteisöjen painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja. Toteutustavat: Luentokurssi, luento- ja/tai kirjatentit. Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi. A3 Tutkimustaidot Research Skills Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee tarkemmin digitaalisen kulttuurin luonteen tieteenalana ja toimintana. Hän hallitsee keskeiset tutkimustaidot, kuten tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja tutkimuseettisen ajattelun. Sisältö: Ks. kohdat A3a, A3b ja A3c. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentit / esseet. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Ks. kohdat A3a, A3b ja A3c. Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssit, tentit / esseet. Suositeltu suoritusajankohta: Ks. kohdat A3a, A3b ja A3c. Oppimateriaali: Luennoitsijan osoittama materiaali. A3a Tutkimuksen teoriat ja käytäntö Doing Research in Digital Culture Koodi: DIGU1113 Laajuus: 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee digitaalisen kulttuurin monialaisen tieteenalatradition, uusimpia tutkimussuuntauksia sekä tieteidenvälisen toiminnan peruskäsitteistön. Sisältö: Opiskelija tutustuu tarkemmin uusien tieteenalojen syntytekijöihin yleisellä tasolla, digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perinteeseen ja sen sidoksiin muihin tieteenaloihin. Opintojaksolla syvennytään alan monitieteisiin ja tieteidenvälisiin tutkimusnäkökulmiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset, kirjatentti / essee. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin professori Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssi, tentti, essee Suositeltu suoritusajankohta: 2. opiskeluvuoden syksy 11

12 A3b Tutkimuseettiset erityisvalmiudet Research Ethics Koodi: DIGU1114 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija hallitsee tutkimuseettisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan vastaavaa pohdintaa omassa opinnäytteessään tai muussa tutkielmassa. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan akateemisen tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Opiskelija kehittää omia eettisiä valmiuksiaan arvioimalla aiempaa tutkimusta ja laatimalla omaan ajankohtaiseen tutkimusteemaansa liittyvän tutkimusetiikkakatsauksen. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset ja tentti. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssi Suositeltu suoritusajankohta: 2. opiskeluvuoden kevät A3c Luova tieteellinen kirjoittaminen Creative Writing Koodi: DIGU1116 Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu kandidaatintutkielmaansa tukevat tieteellisen kirjoittamisen taidot. Hän syventää kykyään ajatella ja tutkia kirjoittamalla ja hallitsee tutkimustekstin rakenteen ja tyylilliset vaatimukset. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen tekstintuottamisen erityisteemoja (kuten reflektointia ja argumentointia) luovan kirjoittamisen menetelmien avulla. Havainnollistamista, leikillisyyttä ja visualisointia korostavilla harjoituksilla opiskelija kehittyy luontevammaksi ja monipuolisemmaksi akateemisen tekstin tuottajaksi. Opintojakson aikana käydään läpi myös akateemisen tutkimuksen toimitus- ja julkaisukäytäntöjen perusteita. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; luennot ja harjoitukset. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Toteutustavat: Luento- ja harjoituskurssi Suositeltu suoritusajankohta: Tutkielmaseminaarin suorittamisen yhteydessä Oppimateriaali: Luennoitsijan osoittama materiaali A4 Projektityöskentely Project Work Koodi: DIGU1117 Laajuus: 6 op Tavoitteet: Opiskelija omaksuu digitaalisen kulttuurin painopistealueiden käytännön toiminnan. Hän hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa ottaa rajattua vastuuta projektityöstä. Sisältö: Opiskelija osallistuu yhden tai useamman digitaalisen kulttuurin painopistealueen tutkimus- tai tuotantoprojektiin. Opintojakso sisältää sekä teoreettista opiskelua mm. projektitoiminnasta että käytännön harjoittelua projektityöntekijänä. 12

13 Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi (tai sopimuksen mukaan); projektiin osallistuminen ja lopputyö. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin henkilökunta Toteutustavat: Projekti. Suositeltu suoritusajankohta: 2. ja/tai 3. opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Vetäjän osoittama materiaali. A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot Supplementary Specialization Koodi: DIGU1118 Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija syventää osaamistaan vapaavalintaiselta digitaalisen kulttuurin osa-alueelta. Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää luento- ja harjoituskursseja, esseitä, kirjatenttejä tai esimerkiksi työharjoittelun. Kohtaan voi sijoittaa myös ulkomailla suoritettuja opintoja ja erikoiskursseja. Lisätietoja vastuuhenkilöiltä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi, ruotsi, englanti; kirjallinen tentti, harjoitustyö, essee, työharjoittelu. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilöt: Digitaalisen kulttuurin henkilökunta. Suositeltu suoritusajankohta: 1., 2. ja 3. opiskeluvuosi. Oppimateriaali: Sopimuksen mukaan. Lisätietoja: Sivuaineopiskelijat, joiden aineopintojen laajuus on 35 op, eivät suorita tätä kohtaa. 13

14 KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine, jossa suomalaiset kulttuuri-ilmiöt nähdään osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön syntyä, muutosta, välittymistä, käyttöä ja asemaa osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperintöä tutkitaan yksilötasolla ihmisten ilmiöille antamien merkitysten ja tulkintojen kautta paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kontekstissa. Oppiaineen painopistealueita ovat Itämeren alueen kulttuuriperintöprosessit, teollinen kulttuuriperintö ja rakennusperintö sekä kulttuurien kohtaamista valottava ylirajaisuus, tavat, menneisyyspolitiikka ja muisti. Oppiaine käyttää menneisyyden ja nykyisyyden tutkimiseen humanistisen tutkimuksen keskeisiä metodeja. Kulttuuriperinnön tutkimus nivoutuu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman muihin oppiaineisiin luontevasti. Se tuo oman näkökulmansa rakennetun kulttuuriympäristön tarkasteluun ja tarjoaa sisältöjä digitaalisen kulttuurin soveltamiseen. Koulutusohjelman omat sivuaineet palvelevat kulttuuriperinnön tutkimuksen eri näkökulmia. Kulttuuriperinnön tutkimus antaa asiantuntijavalmiudet monialaisiin kulttuuri- ja luovien alojen työtehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet kuntien ja yksityisten kulttuurialojen sektorille suunnittelijoiksi, projektityöntekijöiksi, tiedotustehtäviin, kulttuurialan yksityisyrittäjiksi, tuottajiksi, museo-alan tehtäviin sekä tutkimus- ja opetustehtäviin. Perusopinnot 25 op P1 Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusteet 6 op P2 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 9 op P3 Tutkittu kulttuuriperintö 3 op P4 Kulttuuriperintöä tuottamassa 7 op Aineopinnot 45 op A1 Tutkielmaseminaari 10 op A2 Keskusteluja kulttuuriperinnöstä 8 op A3 Kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutus 8 op A4 Kulttuuriperinnön tutkimustiedon soveltaminen 9 op A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja 10 op 14

15 PERUSOPINNOT 25 op P1 Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusteet 6 op Introduction to Cultural Heritage Studies P1a Kulttuuriperinnön alue ja tehtävät Introduction to Cultural Heritage Koodi: KUPE0016 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kulttuuriperinnön tutkimuksen alaan, sen avainkäsitteisiin, lähestymistapoihin sekä keskeisiin kulttuuriperintöprosessia kuvaaviin teorioihin. Opintojaksolla tutustutaan oppiaineen syntyyn, kehittymiseen ja sen muotoutumiseen uudeksi monitieteiseksi oppiaineeksi suomalaisen tieteen kentässä. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan kulttuuriperinnön tutkimuksen ja lähitieteiden perusteisiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Luentokurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodi I P1b Kulttuuriperintöprosessien jäljillä Tracing the Cultural Heritage Process Koodi: KUPE0017 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kulttuuriperintöprosesseihin ja tapoihin, joilla menneisyyden tulkinnat vaikuttavat prosessien etenemiseen. Opiskelija oppii erottamaan toisistaan historian ja menneisyyden käsitteet. Hän tutustuu alustavasti historiakulttuurin käsitteeseen ja oppii erittelemään oman aikansa historiakulttuuria. Sisältö: Luentokurssi koostuu eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja historian vuorovaikutussuhdetta valottavista luennoista. Kurssiin sisältyy pienimuotoisia harjoitustehtäviä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; oppimispäiväkirja. 15

16 Oheiskirjallisuus: Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? THY, Turku Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Historian lehtori Anna Sivula Toteutustapa: Luento- ja harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: KL 2014, periodi III P2 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 9 op Introduction to Methods of Cultural Heritage Studies P2a Menneisyys tutkimuskohteena Studying the Past Koodi: KUPE0018 Laajuus: 3 op Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Tavoitteet: Opiskelija oppii etsimään ja analysoimaan erilaisia lähteitä ja käyttämään arkistoja ja menneisyyden jättämiä jälkiä tietolähteinään. Hän oppii alustavasti arvioimaan erilaisten menneenkuvausten uskottavuutta ja soveltamaan historiantutkimuksen menetelmiä kulttuuriperinnön tutkimukseen. Sisältö: Luentokurssi etenee menneisyyttä koskevien kysymysten esittämisestä historiantutkimuksen tietolähteisiin, dokumentointikäytäntöihin ja lähdekritiikkiin. Luentojen yhteydessä analysoidaan erilaisia menneisyyden ymmärtämisen ja selittämisen tapoja sekä menneen esittämisen ja kuvaamisen keinoja. Kurssiin liittyy arkistovierailuja ja pienimuotoisia harjoitustehtäviä. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, kirjallinen tentti. Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Historian lehtori Anna Sivula Toteutustapa: Luento- ja harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodit I-II 16

17 P2b Kenttätyömenetelmät Field Work Methods Koodi: KUPE0019 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kenttätyöhön, siinä käytettävissä oleviin tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Sisältö: Harjoituskurssi koostuu laadullista tutkimusta, haastattelua, havainnointia ja eettisiä kysymyksiä käsittelevistä luennoista, ryhmätyötehtävistä sekä haastattelu- ja havainnointiharjoituksista. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: FM Maija Santikko ja kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodi II P2c Muisti, maisema ja tulkinta Memory, Landscape and Interpretation Koodi: KUPE0026 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu muistia sekä muistitietoa koskeviin keskusteluihin, niiden tutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin. Sisältö: Kurssilla perehdytään muistitiedon tuottamistapoihin, tulkintoihin ja merkityksiin sekä paikannetaan muistitiedon kohteita. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; harjoitustyö/kirjallinen tentti. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää ja maisemantutkimuksen yliopistoopettaja Eeva Raike Toteutustapa: Luentokurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL 2013, periodi II Tentittävä kirjallisuus: Hodgkin, Katharine & Radstone, Susannah (eds.): Contested Past. The Politics of Memory. London, Routledge

18 P3 Tutkittu kulttuuriperintö Interpreted Cultural Heritage Koodi: KUPE0027 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin kulttuurin kehitystä ja muutosta kuvaaviin teorioihin ja niiden edustajiin. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuden analysoida ajassamme vaikuttavia kulttuurin ilmiöitä suhteuttamalla ne kulttuuriteorioiden historiaan ja traditioihin. Kulttuuriperinnön muutosta ja sen läsnäoloa nykykulttuurissa pyritään ymmärtämään pitkän aikavälin ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kunkin aikakauden kulttuuriteorioiden synnystä, kehityksestä ja merkityksestä niiden omassa ajassa ja kulttuurisessa kontekstissa. Sisältö: Luentokurssi esittelee kulttuuriperinnön tutkimuksen kannalta keskeiset teoriat ja näkökulmat 1700-luvulta 2000-luvulle. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; kirjallinen tentti/luentopäiväkirja. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Luentokurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: SL KL 2014, periodit I-IV Opintojakson voi korvata kirjatentillä syys- ja kevätlukukaudella , periodit I-IV Tentittävä kirjallisuus: Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan. Suomen Antropologinen Seura. Gaudeamus, Helsinki ja Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. SKS, Helsinki (sivut ) Tai Barnard, Alan: History and theory in anthropology. Cambridge University Press, Cambridge

19 P4 Kulttuuriperintöä tuottamassa 7 op Cultural Heritage and Practice P4a Harjoitusseminaari Practical Exercise Koodi: KUPE0043 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin ja kohteisiin. Hän oppii tarkastelemaan kulttuuriperintöä paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja maailmanlaajuisessa kontekstissa. Sisältö: Harjoitusseminaarissa tutustutaan keskeisiin kulttuuriperintöä koskevien käytäntöjen ja sovellusten periaatteisiin sekä maailmanperintökohteisiin. Kurssilla myös harjoitellaan tieteellisen tiedonhaun, kirjoittamisen ja esiintymisen perusteita. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen, harjoitustyö. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustapa: Harjoituskurssi Opetuksen suunniteltu ajankohta: KL 2014, periodit III-IV P4b Kenttäkurssi Field Research Koodi: KUPE0044 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 4 op Tavoitteet: Opiskelija harjoittelee kenttätyössä vuorovaikutustaitoja ulkopuolisen toimijan kanssa. Hän pohtii rooliaan kenttätutkijana ja siihen liittyvää eettistä vastuuta sekä harjoittelee tiimi- ja parityöskentelytaitoja ja kirjallista ilmaisua. Sisältö: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa pari- tai ryhmätyönä oman kenttätyöprojektinsa. Hän pohtii kenttätyöraportissa kentällä oloa ja kentän havainnointia sekä harjoittelee aineistojen dokumentointia ja litterointia tekemästään haastattelusta. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen ja kenttätyöjaksoon sekä harjoitustyö. Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää 19

20 Toteutustapa: Luento- ja harjoituskurssi sekä kenttätyöjakso Edeltävät opinnot: Kohta P2b suoritettuna Opetuksen suunniteltu ajankohta: KL 2014, periodi IV AINEOPINNOT 45 op Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Myös he suorittavat tutkielmaseminaarin 10 op laajuisena. Heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja. A1 Tutkielmaseminaari Seminar Koodi: KUPE1015 Oppiaine: Kulttuuriperinnön tutkimus Laajuus: 10 op Tavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Opiskelija saa valmiuden käydä tieteellistä keskustelua ja kykenee argumentoimaan oman tutkielmansa puolesta ja arvioimaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä. Sisältö: Opintojakso koostuu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisistä orientaatioluennoista sekä oppiainekohtaisista, pienryhmissä annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Opiskelija tuottaa tieteellisen tutkimuksen tekemiseen orientoivan, itsenäisen tutkielman, johon voidaan liittää joko erillinen tai tutkielmaan sisältyvä soveltava osuus. Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi; osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, tutkielma. Arviointi: 0-5 Lisätieto: Arviointi suoritetaan vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu. Huom! Kypsyyskokeeseen voi osallistua vasta, kun kirjallisen viestinnän kurssi (EIHS0013) 3 op on suoritettu. Vastuuhenkilö: Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja Riina Haanpää Toteutustavat: Seminaarityöskentely ja ohjaus, itsenäistä työskentelyä. Edeltävät opinnot: Pääaineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna. Opetuksen suunnitellut ajankohdat: SL KL 2014, periodit I-IV Sivuaineopiskelijat: Tutkielmaseminaari on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille. Orientaatioluentoja ei tarvitse suorittaa uudelleen, mikäli opiskelija on osallistunut niihin pääaineensa tutkielmaseminaarissa. 20

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013

Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013 Lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmat 13.6.2013 1 Sisällys DIGITAALINEN KULTTUURI... 3 PERUSOPINNOT 25 OP... 5 AINEOPINNOT 45 OP... 9 KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS... 14 PERUSOPINNOT 25 op... 15 AINEOPINNOT

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Kenelle kulttuuriperintö kuuluu?

Kenelle kulttuuriperintö kuuluu? Kenelle kulttuuriperintö kuuluu? Erikoistutkija, dosentti, FT Katriina Siivonen Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja kulttuuriperinnön tutkimus Kohti monikulttuurisempaa museota, Suomen kansallismuseo

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET 26.5.2015 VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET Vastaavuustaulukko on laadittu uuden opetussuunnitelman näkökulmasta eli katsotaan, mitkä vanhan opetussuunnitelman opintojaksoista

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena http://collab0708.wordpress.com ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Hankkeen esittelyä 4.9.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen Mikä on ColLab hanke? ColLab hanke on Oulun yliopiston

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri 25.2.09 KEVÄÄN 2009 OHJELMA IV periodi 9. 3. 15.5.2009

Saamelainen kulttuuri 25.2.09 KEVÄÄN 2009 OHJELMA IV periodi 9. 3. 15.5.2009 Saamelainen kulttuuri 25.2.09 KEVÄÄN 2009 OHJELMA IV periodi 9. 3. 15.5.2009 PERUSOPINNOT 683373P Perinteiset elinkeinot ja aineellinen kulttuuri 3op Luennot 1 op (16 t) Anna-Liisa Väyrynen: Saamelainen

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä

Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä Rikosseuraamukset asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä Heli Valokivi, Tay & Mari Suonio, UEF Sosnet PEDASHOP II 11.4.2014 Kurssin

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

AVOIN DIGITAALINEN KULTTUURIPE RINTÖ JA OPISKELIJAT (5OP, HELSINGIN YLIOPISTO) MAIJA PAAVOLAINEN HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO

AVOIN DIGITAALINEN KULTTUURIPE RINTÖ JA OPISKELIJAT (5OP, HELSINGIN YLIOPISTO) MAIJA PAAVOLAINEN HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO AVOIN DIGITAALINEN KULTTUURIPE RINTÖ JA OPISKELIJAT (5OP, HELSINGIN YLIOPISTO) MAIJA PAAVOLAINEN HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO DIGITAL HUMANITIES Humanistien tutkimusaineistot, humanistien tutkimuskysymykset,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot