Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE kuntayhtymähallitus versio

2 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään turvaamaan palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa asuinpaikasta riippumatta kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteeseen päästäkseen kunnissa tarvitaan rakennemuutoksia sekä lisäksi palvelutarjontamuotojen ja prosessien kehittämistä, uusien teknologisten työvälineiden käyttöönottoa sekä osaamisen vahvistamista. (Puitelain toteuttaminen 2006.) Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevassa puitelaissa säädetään järjestelyistä, jotka edellyttävät kuntien yhdistymistä tai yhteistoiminta-alueen muodostumista. Yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin asukasta. Puitelaissa säädetään laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen kokoamisesta nykyisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien pohjalta. (Puitelain toteuttaminen 2006.) Toimintaympäristön muutokset muodostavat kunta- ja palvelurakenteiden uudistamiselle ulkoisen pakon ohella myös mahdollisuuden etsiä aidosti uutta strategista suuntaa. Kuntien vastuulla olevat palvelut saavat näin vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. (Puitelain toteuttamien 2006.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulevat olemaan entistä selkeämmin kuntien painopistealueita tulevaisuudessa. Kansanterveyslakiin on vuoden 2006 alusta lisätty kunnille velvollisuus kuntalaisten terveyden edistämiseen, seurantaan ja arviointiin. Nyt valmistelussa olevassa uudessa terveydenhuoltolaki-esityksessä painotetaan myös vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä terveyssektorin ponnistelut eivät tule riittämään vaan haaste on kaikilla hallinnonaloilla yhteinen: terveempi, aktiivisempi, vastuullisempi kuntalainen. Niin yhdelle kunnalle kuin Paras-lain mahdollistavilla yhteistoiminta-alueillekin on esitetty toimintamuodot terveyden edistämiseen. Nämä toimintamuodot korostavat yli hallintokuntien ulottuvaa yhteistoimintaa sekä julkisen ja yksityisen sektoreiden rajoja rikkovaa koordinoitua toimintaa. Perinteisen terveyden edistämisen rinnalle nousee myös sosioekonomisen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnissa. (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006, Terveydenhuoltolaki esitys 2008.) Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit ja Kärsämäen ja Reisjärven kunnat ovat muodostaneet yhteisen peruspalveluja tuottavan kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä ja vastuulla on järjestää jäsenkuntiensa asukkaille lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kaikkien jäsenkuntien valtuustot ovat yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen ja siihen liittyvän taustamuistion kesällä

3 Kansalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kiteyttää sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnan vuoteen 2015 neljään strategiseen linjaukseen, jotka sisältävät erilaisia tavoitteita, toimenpidelinjauksia ja toimeenpanon painotuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2006.) 1. Edistetään terveyttä ja toimintakykyä Koko yhteiskuntapolitiikka tukee terveyttä ja hyvinvointia. Väestöryhmien terveyseroja kavennetaan vaikuttamalla erityisesti niihin ryhmiin, joissa on eniten terveysriskejä. Lasten ja nuorten tervettä ja turvallista kehitystä tuetaan oikea-aikaisesti, jotta elinikäinen pohja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja terveydelle luodaan jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Työikäisten terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä parannetaan työterveyshuollon ja kuntoututtavien toimenpiteiden yhteistyötä tehostamalla. Ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyyyn vaikutetaan luomalla uusia toimintamalleja ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään yhteistyötä ja heidän osaamistaan käytetään hyväksi, kun vahvistetaan ja vakiinnutetaan ehkäisevää toimintaa. Vammaisten henkilöiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan tuetaan turvaamalla heille itsenäisen elämän edellytykset ja täysivaltainen oikeus osallistua yhteiskuntaelämään omien voimavarojensa mukaan. 2. Lisätään työelämän vetovoimaa Työelämän hyvinvointi asetetaan painopisteeksi ja työntekijöille taataan hyvät työolot. Työelämän tasa-arvoisuutta ja samanpalkkaisuutta vahvistetaan. Työ- ja perhe-elämä sovitetaan paremmin yhteen edistämällä perhevapaiden jakautumista tasaisemmin miesten ja naisten kesken. Sosiaalivakuutuksen kannustavuutta vahvistetaan. 3. Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi on ensisijaiseksi näkökulmaksi otettava ehkäisevä näkökulma. Ennakoivassa työssä yhteistyötä ovat tekemässä neuvolat, päiväkodit, koulut ja työpaikat. Lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin puututaan kokonaisvaltaisella ehkäisevällä työllä. Koulupudokkaiden varhaisessa tunnistamisessa lisätään viranomaisyhteistyötä. Pitkäaikaistyöttömien ongelmiin puututaan ja sosiaalisen työllistymisen mahdollisuuksia lisätään. Heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo taataan. Maahanmuuttajien ja muiden etnisten ryhmien osallisuutta tuetaan. Päihdehaittojen ehkäisyä vahvistetaan, erityisesti lasten ja nuorten päihteiden käytön ehkäisyä tukevia palveluja tehostetaan. Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia vahvistetaan. 4. Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva Hoidon tarpeen ja sen tarjonnan tehokkaammalla kohtaamisella turvataan asiakkaan asema, palvelujen laatu ja palvelujen saatavuus. Palvelutarpeen arviointi, yksilölliset hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat sovittavat yhteen tarpeen ja tarjonnan. Laatutyö otetaan osaksi 3

4 palveluorganisaation toimintaa: laatusuositukset ja hoito-ohjelmat ohjaavat toimintaa. Erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä kroonisesti sairaiden elämää parannetaan. Lapsiperheiden kotipalvelu palautetaan ennaltaehkäiseväksi peruspalveluksi neuvola-, kouluterveydenhuolto- ja lastensuojelutyön rinnalle. Vanhuspalvelujen saatavuutta ja laatua parannetaan voimavarojen turvaamisella ja painopisteen siirtämisellä kotona ja lähipalveluna annettaviin palveluihin. Henkilöstön geriatrista osaamista myös parannetaan. Vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää tuetaan, myös ohjausta ja neuvontaa lisätään. Työvoiman riittävyys ja osaaminen varmistetaan koulutuksella. Työolojen kehitetään niin, että työvoimaa on saatavilla. Sosiaalihuollon henkilöstömitoituksen ja rakenteen suositukset otetaan käyttöön. Viestintä- ja tietoteknologiaa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalveluissa tehokkaammin. Tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2015 elinvoimainen, taloudellisesti kestävä ja toiminnoiltaan tehokas ja dynaaminen yhteiskunta. Hyvinvoinnin perustana ovat työ- ja toimintakyvyn ylläpito, kohtuullinen toimeentuloturva sekä omatoimisuus. Maakunnallisen hyvinvointistrategian linjat Kuvio 1. Oulun Eteläisen hyvinvoinnin aluesuunnitelman pääkohdat. 4

5 Selänteen palvelustrategian linjat Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen strategiatyö aloitettiin syksyllä Työskentelyä oli tukemassa Tyrni-projektin projektipäällikkö Leena Kantola ja projektin kautta kehittämiskonsulttina Kimmo Keskitalo Verve Consulting Oy:stä. Työskentelyssä mukana olivat Selänteen valmisteluvaiheen ohjausryhmä ja kuntayhtymän hallitus sekä viranhaltijat: kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Palvelustrategian tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille, kuntayhtymän henkilöstölle sekä samalla ulkopuolisille tahoille palveluiden tuotannon kehittymisestä, tavoitteista ja painopistealueista vuosille Palvelustrategian toteuttaminen mahdollistaa myös kuntatalouden tavoitteiden saavuttamisen seurantaa. Selänteen ohjausryhmän kokouksessa on käsitelty strategiatyön perustaksi seuraavia linjauksia: Tarkoituksena on järjestää jäsenkuntien asukkaille joustava peruspalveluiden saatavuus ja siten säilyttää alueella asutut kunnat. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on mukana kaikessa toiminnassa. Selänteen organisaatio toimii ja järjestää palvelut taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Ydinpalveluiden ja tukipalveluiden järjestämisen malli sovelletaan erityisesti Selänteen tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Selänteessä toimitaan nykyisellä henkilöstöllä, jonka siirtymisessä kuntayhtymän palvelukseen noudatetaan Paras-lakia. Muutoksen hallintaan ja työyhteisön kehittämiseen järjestetään koulutusta ja muutoinkin henkilöstön osallistumiseen jo valmisteluvaiheessa kannustetaan. Selänteen palvelustrategian tavoitteena on linjata Selänteen ydin- ja tukipalvelujen kehittämisen suunta vuoteen Palvelustrategiassa kuvataan Selänteen toiminta-ajatus ja visio sekä linjataan Selänteelle strategiset näkökulmat, painopisteet eli kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet. Strategia tulee olemaan samanaikaisesti toimenpideohjelma, joka ohjaa peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimintaa ja konkretisoi strategiset tavoitteet. Palvelulinjakohtaiset mittaristot tavoitteiden saavuttamisen arviointiin valmistellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Mittareiden antamaa tietoa hyödynnetään sekä seurannassa että tulevan palvelutason suunnittelussa. Strategiaa tullaan päivittämään vuosittain palvelutasosuunnitelman ja taloussuunnittelun yhteydessä. Palvelustrategia nojaa kansallisiin, maakunnallisiin ja alueellisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin ohjelmiin ja linjauksiin. Jäsenkuntien omat strategiset linjaukset ohjaavat Selänteen suunnittelua ja toimintaa. Perussopimuksen mukaisesti Selänteen ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot. 5

6 Palvelustrategia Tasapainotettu mittaristo Useissa toteutetuissa palvelustrategiaprosesseissa on sovellettu strategisen johtamisen työkaluna Balanced Scorecard menetelmää (BSC). Sen avulla toimijat voivat määritellä yhteisen vision ja strategian keskeiset painopistealueet. Ideana on purkaa visio ja strategia syy-seuraussuhteessa oleviin näkökulmiin ja kuvata konkreettisella tavalla miten voidaan saavuttaa visio ja siitä johdettu strategia. Visiolla kuvataan pitkän aikavälin tavoitetilaa palvelutoiminnan ja -yhteistyön näkökulmasta. Visiosta voidaan johtaa strategian keskeiset painopistealueet. Painopistealueille määritellään kriittiset menestystekijät, joissa on ehdottomasti onnistuttava vision ja strategian toteutumiseksi. Strategiset toimenpiteet konkretisoivat kriittisiä menestystekijöitä ja vastaavat kysymykseen millä varmistamme sen, että onnistumme valitussa kriittisessä menestystekijässä. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi projekteja, toimintaa kokoavia kehittämiskonsepteja, toimintatapojen uudistamista, rakenteellisia muutoksia tai mittareita. BSC:n perusoivallus on kuvata sitä, miten organisaatio saavuttaa tavoitteensa matkalla visiotaan kohti. Strategian tasapainoisuuden korostamisen merkitsee sitä, että on kuunneltava kaikkia organisaation kannalta tärkeitä tahoja, kun strategiaa kehitetään ja toteutetaan. Lisäksi strategian toteutumista tulee kyetä arvioimaan sekä kokonaisuuden että sen tärkeimpien osatekijöiden näkökulmasta. Selänteen strategisena viitekehyksenä on BSC-malli, jonka mukaisesti toimintaa ohjataan. Jotta uuden organisaation johtaminen, ohjaus, seuranta ja arviointi saadaan mallin mukaiseksi, tarvitaan useiden vuosien pitkäjänteinen työ. Tämän työn tämä ensimmäinen strategiapaperi laittaa alulle. Toiminta-ajatus: Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia tuottamalla kustannustehokkaasti näihin liittyviä palveluja. Kuntayhtymä järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Arvot: Kaikessa toiminnassa sekä päätöksenteossa että palveluissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen arvoina ovat: - oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun toimitaan palvelutasosuunnitelman, kuntien antamien taloudellisten edellytysten, hyvän hallinnon vaatimusten sekä yhtenäisen henkilöstöpolitiikan mukaan. 6

7 - asiakaslähtöisyys - inhimillisyys - tuloksellisuus Visio 2015: Palveluprosessit perustuvat asiakkaan tarpeisiin. Prosesseissa asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja elinympäristönsä turvallisuudesta. Palvelut ja palveluprosessit ovat ihmiskeskeisiä, laadukkaita ja perustuvat hyviin hoito- ja hoivakäytäntöihin. Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelutoiminnan taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja palvelukykyä. Toimintaprosessien lyhyen ja pitkän tähtäimen tulokset tunnistetaan. Tuloksia arvioidaan ja saatua tietoa hyödynnetään toiminnan jatkuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtäväänsä sekä kyky että halu sopeutua ja ennakoida tulevaa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamillaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua Selänteen kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee. Strategia Selänteen strategiana on edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia kaikessa toiminnassa. Tavoitteita toteutetaan yhdessä asukkaiden kanssa edistämällä heidän toimintakykyään, ennalta ehkäisemällä sairauksia ja syrjäytymistä yhteiskunnasta. Toiminnan suunnittelussa ja päätöksen teossa otetaan käyttöön IVA-arviointi (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmä) ja hyödynnetään asiakaspalautejärjestelmän antamaa tietoa. Palvelurakennetta vahvistetaan yhdistämällä erillisten organisaatioiden, yksiköiden ja toimijoiden voimavarat hyödyntäen teknologisia ratkaisuja ja mahdollisia laadunhallinta- tai toiminnanohjausjärjestelmiä. Palveluketjut ja työmenetelmät selkiytetään toimiviksi ja tuloksellisiksi uudistamalla prosesseja jatkuvan arvioinnin ja toiminnan kehittämisen avulla yhdessä henkilöstön kanssa. Tällä varmistetaan peruspalveluiden saatavuus alueen asukkaille joustavasti, kattavasti ja tasapuolisesti Selänteen alueen yhtenäisyyttä korostaen. Asiakaslähtöinen palvelutuotanto ylittää joustavasti eri palvelulinjat ja kuntarajat. Lähi- ja keskitettyjen palveluiden tarvetta ja tarjontaa tarkennetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosisuunnittelun yhteydessä. Palvelutuotannon perusteena on jäsenkuntien valtuustojen hyväksymät palvelutasosuunnitelma ja talousarvio sekä niihin sisältyvät henkilöresurssit 7

8 Selänteen omaa palvelutoimintaa täydennetään suunnitellusti ja hallitusti verkostoitumalla, mahdollisilla kumppanuussopimuksilla, ostopalveluilla ja palveluseteleillä. Strategian näkökulmat Vaikuttavuus Oikein kohdennetut laadukkaat ja monipuoliset palvelut Laaja-alaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut Yhteistoiminnallinen palvelujärjestelmä Asiakasnäkökulma Asiakkaan saama hyöty ja tyytyväisyys tarvitsemiinsa palveluihin Palveluiden valinnan mahdollisuus yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti Asiakkaan osallisuuden tukeminen ja asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Tasavertaiset ja oikeudenmukaiset palvelut Prosessit ja talous Toimivat, yhtenäiset, kustannustehokkaat ja tulokselliset palvelurakenteet ja ketjut Asiakaslähtöiset, teknologiaa hyödyntävät ja vahvaan osaamiseen perustuvat palveluprosessit Kumppanuuksien, ostopalveluiden ja palvelusetelijärjestelmän hyödyntäminen Henkilöstö Muuttuviin palvelutarpeisiin vastaava henkilöstö Riittävä, hyvinvoiva, osaava, innovatiivinen ja sitoutunut henkilöstö Vuorovaikutteinen johtaminen ja toimiva työyhteisö (esimies- ja alaistaidot ja työtoveruus) Kriittiset menestystekijät Lasten ja perheiden palvelut Strateginen päämäärä: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät (painopistealueet) 1. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu 2. Perheen voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen ja huomiointi 3. Varhainen puuttuminen ja vanhemmuuden tukeminen 4. Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen ja tukeminen 5. Henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen sekä oikea kohdentaminen 6. Työyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys 7. Talous: kokonaisuuden hallinta, rajapintojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen sekä avopalveluiden painottaminen Toimenpiteet palveluyksiköittäin (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin menestystekijöihin) 8

9 Neuvolat ja opiskeluterveydenhuolto 1. Terveystarkastuksien lisääminen ja niiden sisältöjen tarkentaminen (1,2,4) 2. Erityistukea tarvitsevien perheiden seurannan kehittäminen yhdessä mm. varhaiskasvatuksen, perhetyön ja lastensuojelun kanssa (1,2,3) 3. Täydennyskoulutus (5,6,7) 4. Lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen ja osallisuuden lisääminen (4) 5. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (2,3,4) Varhaiskasvatus 1. Alle 3-vuotiaiden lasten palveluiden kehittäminen (1,2,3) 2. Perhepäivähoidon kehittäminen (1,5) 3. Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen (1,2,3,7) 4. Lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (3,4,) Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja perhetyö 1. Monipuolisten ja toimivien työmenetelmien käyttö ja kehittäminen huomioiden erityisesti lapsen etu palvelutarvetta arvioitaessa (1,2,3) 2. Painopisteen siirtäminen avohuollon palveluihin ja ennalta ehkäisevään työhön (2,3,5,7) 3. Moniammatillisen ja monialainen yhteistyön hyödyntäminen (1,2,7) 4. Työnohjaus, täydennyskoulutus ja työhyvinvoinnin ylläpito (5,6) Psykososiaaliset palvelut Strateginen päämäärä: Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, vastuullisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Kriittiset menestystekijät (painopistealueet) 1. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu 2. Asiakkaan voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen ja huomiointi 3. Varhainen puuttuminen 4. Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen ja tukeminen 5. Henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen ja oikea kohdentaminen 6. Työyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys 7. Talous: kokonaisuuden hallinta, rajapintojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen, avopalveluiden painottaminen sekä ostopalveluiden harmonisointi Toimenpiteet palveluyksiköittäin (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin menestystekijöihin) Aikuissosiaalityö 1. Nuorten työttömien aikuisten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy (1,3,4,5) 2. Päätökset tehdään säädetyissä määräajoissa, noudattaen yhdenmukaisia soveltamisohjeita ja tehdyt suunnitelmat pidetään ajantasaisina (1) 3. Työnohjaus, täydennyskoulutus ja työhyvinvoinnin ylläpito (6,7) 9

10 4. Aikuissosiaalityön arvostuksen ja näkyvyyden lisääminen (6,7) Vammaispalvelut 1. Asumispalvelun kehittäminen (1,3) 2. Palveluohjaukseen panostaminen (1,3,4) 3. Työnohjaus, täydennyskoulutus ja työhyvinvoinnin ylläpito (6,7) 4. Asiakastiedonhallinnan kehittäminen (1,7) Terapiapalvelut 1. Palvelujen järjestäminen toimivaksi kokonaisuudeksi siten, että ne ovat kuntalaisille helposti saatavilla (1,3,7) 2. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 3. Henkilöstön yhteistyön vahvistaminen ja työssä jaksamisen tukeminen (6,7) 4. Keskeisten toimintojen yhdenmukaistaminen ja laadullinen yhtenäistäminen (2,6,7) Hoito- ja vanhustyön palvelut Strateginen päämäärä: Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistäminen ja akuuttisairaanhoitoa vaativien potilaiden hyvä hoito Kriittiset menestystekijät (painopistealueet) 1. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu elämänkaaren kaikissa vaiheissa 2. Asiakkaiden/potilaiden voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen ja toimintakyvyn tukeminen 3. Kotona asumisen turvaaminen 4. Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen 5. Henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen ja oikea kohdentaminen 6. Työyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys 7. Talous: kokonaisuuden hallinta, joustava hoidonporrastus sekä ostopalveluiden harmonisointi Toimenpiteet palveluyksiköittäin (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin menestystekijöihin) Kotiin annettavat palvelut 1. Kotihoidon kohdentaminen paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville yli 75-vuotiaille (1,2,3,4,7) 2. Hoito- ja huolenpito yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan (1,2,3) 3. Seniorineuvola ja muistipkl-toiminta (1,2,3,4) 4. Kotikäynnit yli 80-vuotiaille ei palvelujen piirissä oleville (1,2,3,4) 5. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 6. Kotihoidon henkilöstön osaamisen kehittäminen huonokuntoisten vanhusten kotihoitoon (1,2,3,5) Vanhusten asumispalvelut 1. Eritasoisten hoitopaikkojen tasapaino hoidonporrastuksen mahdollistamiseksi (1,2,3,4,7) 10

11 2. Asumisen tilat, laitteet ja kalusteet mukautuvat joustavasti hoidon tarpeen tai asukkaan hoitoisuuden muuttuessa (1,2,4,7) 3. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,3,4,5,6) Vuodeosasto 1. Pitkäaikaishoitoa vähennetään laatusuositusten tasolle (1,2,7) 2. Kuntouttavan työotteen kehittäminen ja kotiutuskäytäntöjen parantaminen (1,2,3,4,5,7) 3. Asiantuntijapalveluiden (mm. lääkärit, kuntoutushenkilöstö) turvaaminen kaikille vuodeosastoille (1,2,3,4,7) 4. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 5. Vuodeosastojen tilat, laitteet ja kalusteet mukautuvat joustavasti hoidon tarpeen tai potilaan hoitoisuuden muuttuessa (1,2,4,7) 6. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,4,5,6) Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito Strateginen päämäärä: Perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen kuntalaisille ja perustason erikoissairaanhoidon palveluiden säilyminen alueella Kriittiset menestystekijät (painopistealueet) 1. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu 2. Asiakkaiden/potilaiden voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen ja toimintakyvyn tukeminen 3. Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen ja asiakkaiden/potilaiden itsehoidon edistäminen 4. Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen ja terveellisen työympäristön edistäminen 5. Henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen ja oikea kohdentaminen 6. Työyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys 7. Talous: kokonaisuuden hallinta, joustava hoidonporrastus sekä ostopalveluiden omaa toimintaa täydentävä käyttö Toimenpiteet palveluyksiköittäin (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin menestystekijöihin) Avovastaanotot ja täydentävät palvelut 1. Painopisteen siirtäminen päivystyksestä päiväaikaisiin vastaanottoihin (1,2,5,7) 2. Neuvonnan, ohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen (mm. puhelinpalvelu) (1,2,3,4,5,6,7) 3. Hoidonporrastuksen kehittäminen/toteuttaminen (hoitaja-lääkäri-erikoislääkäri-esh) (1,2,3,5,6,7) 4. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 5. Diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen (2,3,4,7) 6. Moniammatillisen, monialaisen ja yli kuntarajojen ulottuvan yhteistyön hyödyntäminen (1,3,4,5,6,7) 11

12 7. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja aktiivinen rekrytointi (1,2,3,4,5,6,7) Kuntoutus (Ft, pt ja lääk.kunt) 1. Kuntalaisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa (1,2,3,4) 2. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 3. Ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmän käyttöön otto omaa toimintaa täydentämään (1,2,3,7) 4. Moniammatillisen, monialaisen ja yli kuntarajojen ulottuvan yhteistyön hyödyntäminen (1,3,4,5,6,7) 5. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,3,4,5,6,7) Työterveyshuolto 1. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palveluiden kehittäminen alueen yrityksille ja organisaatioille (1,2,3,4,7) 2. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen (3,4) 3. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön hyödyntäminen (1,3,4,5,6,7) 4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,3,4,5,6,7) Suun- ja hampaiden terveydenhuolto 1. Verkostomaisen organisaation muodostaminen Selänteen alueelle (1,5,6,7) 2. Suun ja hampaiden terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen (3,4,5) 3. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön hyödyntäminen Selänteessä ja myös Oulun Eteläisellä alueella (1,3,4,5,6,7) 4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,3,4,5,6,7) Erikoissairaanhoito 1. Peruserikoisairaanhoidon palveluilla tuetaan Selänteen terveyskeskuksien omaa toimintaa. (1,2,3,7) 2. Erikoisairaanhoidon palveluiden käytön hallinta. (1,2,7) 3. Oman toiminnan täydentäminen suunnitelmallisesti ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla (1,2,7) 4. Dialyysihoitojen tarpeeseen vastaaminen Selänteen alueella. (1,2,3,4,7) 5. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja aktiivinen rekrytointi (1,2,3,4,5,6,7) Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Strateginen päämäärä: Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön sekä hyöty- ja kotieläinten hyvinvoinnin turvaaminen Kriittiset menestystekijät (painopistealueet) 1. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu 2. Ammattiryhmien sujuva yhteistoiminta 3. Ennaltaehkäisevien palvelujen painottaminen 4. Henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen ja oikea kohdentaminen 5. Työyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys 12

13 6. Talous: kokonaisuuden hallinta, oikein kohdennetuilla ja riittävillä resursseilla turvataan myös tulojen saanti Toimenpiteet palveluyksiköittäin (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin menestystekijöihin) Ympäristöterveydenhuolto (ympäristöterveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) 1. Ympäristöterveyden valvonnan, lupamenettelyn, tarkastuksien, neuvonnan ja ohjauksen sekä ennakoinnin toteuttaminen (1,2,3,6) 2. Peruseläinlääkintähuollon ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan turvaaminen (1,2,3,6) 3. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön hyödyntäminen (1,2,3,4,5,6) 4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja rekrytointitarpeen jatkuva seuranta (1,2,3,4,5,6) Ympäristönsuojelu 1. Ympäristönsuojelun edistäminen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisy (2,3,4,6) 2. Ympäristönsuojelun valvonnan, lupamenettelyn, tarkastuksien, neuvonnan, ohjauksen ja tiedottamisen toteuttaminen (1,2,3,6) 3. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön hyödyntäminen (1,2,3,4,5,6) 4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,3,4,5,6) Rakennusvalvonta ja korjausneuvonta 1. Rakennusvalvonnan, lupamenettelyn, tarkastuksien, neuvonnan ja ohjauksen toteuttaminen ja väestötietojärjestelmän ylläpito (1,2,3,6) 2. Moniammatillisen ja monialainen yhteistyön hyödyntäminen (1,2,3,4,5,6) 3. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,2,3,4,5,6) Tukipalveluyksikkö Selma Strateginen päämäärä: talous- ja henkilöstöhallinnon sekä It-palvelujen tuottaminen Selänteelle ja jäsenkunnille Kriittiset menestystekijät (painopistealueet) 1. Tehokkaat ja tulokselliset palvelut Selänteelle ja jäsenkunnille 2. Yhtenäisten talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen 3. Yhtenäisten It palvelujen kehittäminen 4. Henkilöstön osaamisen, pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen ja oikea kohdentaminen 5. Työyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys 6. Talous: kokonaisuuden hallinta, rajapintojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen Toimenpiteet 1. Sähköisten toimintojen laajentaminen talous- ja henkilöstöhallinnossa Selman ja yhteistyökumppaneiden välillä (1,2,3,4,6) 2. Prosessien ja toimintaketjujen kehittäminen (1,2,5,6) 13

14 3. Osallistuminen uusien it palvelujen ja ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon Selänteen alueella (1,2,3,4,5,6) 4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen (1,4,5,6) 14

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot