Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja ylläpito. KEHTO-foorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja ylläpito. KEHTO-foorumi 24.3.2011"

Transkriptio

1 Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja ylläpito KEHTO-foorumi

2 Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen Sisältö 1. Hankkeen taustaa 2. Nykytilan kuvaus 2.1 Hankkeen seminaarien johtopäätöksiä 2.2 Kuntateknisen sektorin haasteita 3. Kehitysehdotuksia Etunimi Sukunimi

3 Verkostojen saneeraustarve Etunimi Sukunimi

4 Omaisuudenhallinnan näkökulma Onko laitoksilla, omistajilla ja yhteiskunnalla varaa seurata katseella, kun valtava verkosto-omaisuus häviää? Saneeraus nähtävä tärkeänä osana laitosten omaisuuden hallintaa Työkalut saneerausten priorisoimiseksi, suunnittelemiseksi ja verkosto-omaisuuden hallitsemiseksi verkkotietojärjestelmien edelleen kehittäminen, yms. Viranomaisnäkökulma ja vesihuoltolain tarkistaminen: selvilläolovelvollisuus, saneeraussuunnitteluvelvoite, talouden läpinäkyvyys Etunimi Sukunimi

5 Kehittämisohjelman tavoitteita Kartoitus verkosto-omaisuuden saneerauksen pullonkauloista Uusia toimintamalleja vesihuollon saneeraus-, korjausrakentamis- ja ylläpitoinvestointien toteuttamiseen Edistetään vesihuoltolaitosten ja yksityisen sektorin toimijoiden kumppanuutta ja yhteistyötä saneerausinvestointien priorisoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa, rahoittamisessa ja kokonaisvaltaisessa verkosto-omaisuuden hallinnassa Tunnistetaan keskeisiä konkreettisia ongelmakohtia lähtien laitoksen omistajien päätöksenteosta, edeten itse laitoksen verkosto-omaisuuden hallintaprosessiin ja siinä käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin Kartoitetaan palveluntarjoajien toimintaa ja tunnistetaan vesihuoltolaitoksen ja palveluntarjoajien rajapinnassa olevia konkreettisia ongelmakohtia Etunimi Sukunimi

6 Kehittämisohjelman tuloksia? Tunnistetaan ongelmakentästä jatkokehityskohteet ja pilothankkeet, joiden avulla voidaan tehokkaasti edistää saneerausvolyymien kasvattamista. Jatkokehityskohteissa otetaan huomioon myös RYM Oy:n tuleva ohjelma (ES), jossa kehittämisohjelman tulosten perusteella pyritään käynnistämään myös globaaliin liiketoimintaan tähtäävä hanke. 2 3 jatkohankkeelle laaditaan alustavat tavoitteet ja suuntaviivat. Jatkohankkeita on tarkoitus viedä eteenpäin omina projekteinaan. Niihin hankitaan myös rahoitus erikseen. Etunimi Sukunimi

7 Kehittämisohjelman sisältö ja toteutusvaiheet Nykytilannekartoitus verkostosaneerauksen ja verkosto-omaisuuden hallinnan nykyiset toimintaprosessit ja niiden keskeiset saneerausvolyymia rajoittavat ongelmakohdat webropol-kysely ja workshopin ryhmätyöt Johtopäätökset ja toimintamallien kehittäminen arvioidaan kerättyjen tietojen pohjalta tarvittavat toimenpiteet halutun kehityksen aikaansaamiseksi verkostosaneerauksessa ja verkosto-omaisuuden hallinnassa workshop ja jatkokehityshankkeet (pilotit) Raportointi ja tiedottaminen Etunimi Sukunimi

8 Nykytilannekartoitus Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan toimintaketjun läpikäynti laitosten ja saneeraustoimintaan liittyvien yritysten näkökulmasta VVY:n esiselvitys ( Vesanlima ) Ongelmakohdat! Kehittämistarpeet! Uuden liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet! 8/2011 Jatkohankkeet Kehittämishanke 1 esim. teknologiat Kehittämishanke 2 esim. tietojärjestelmät Pilot 1 Uusi toimintamalli 1 Pilot 2 Uusi toimintamalli 2 Pilot 3 Uusi toimintamalli 3 Etunimi Sukunimi

9 Nykytilan kartoitus workshopien avulla Keskeiset kysymykset 1. Miksi saneerausvolyymi ei ole kasvanut, vaikka tarve on tunnustettu jo noin 20 vuotta? 2. Jos saneerausvolyymiä kasvatetaan nykyisestä 2 3 kertaiseksi, tarvitaan myös uusia toimintamalleja nykyisillä ei aina pärjätä VESANLIMA Etsii kipukohdat Kehittää toimintamalleja Ideoi pilottihankkeita seuraaviin vaiheisiin Etunimi Sukunimi

10 Aiemmin tehdyt tutkimukset YVES päivitys 2008 AssetVesi Vesikko KUPERA ROTI Yms. Keskittyneet vain osaan verkosto-omaisuuden toimintaprosessista Systemaattista kartoitusta verkosto-omaisuuden hallinnan toimintaprosessin ongelmakohdista ei ole tehty Etunimi Sukunimi

11 Toimintaprosessi Saneeraussuunnittelu (pitkä ja lyhyt aikaväli) Investointien rahoittaminen Saneerauskohteiden valinta Saneerauksen hankinta Saneerauksen toteuttaminen ja valvonta Tietojen ylläpitäminen Etunimi Sukunimi

12 Workshopien tarkoitus SAADA VESIHUOLTOLAITOSTEN OMA NÄKEMYS KESKEISTÄ ONGELMISTÄ PROJEKTIN KÄYTTÖÖN Analysoida nykytilaa ja tavoitetilaa toimintaprosessin eri kohdissa Ideoida ratkaisuja miten asiaa viedään eteenpäin ja kehitetään Toimenpide-ehdotukset, huomioon otettavat asiat LAITOKSILTA LÄHTÖTIETOA YRITYSTEN WORKSHOPPIIN Yritykset tarkastelevat samaa toimintaprosessiketjua omasta näkökulmastaan, pääasiallisena pohjatietona vesihuoltolaitosten yritystoimintaan liittyvät näkökulmat Etunimi Sukunimi

13 Workshop 1, nykytilanne laitosten kannalta Tiivistelmä ryhmissä tehdystä nelikenttätehtävästä 1. Mitä ei ole nyt, mutta halutaan lisää Uusia kokonaisvaltaisia rahoitusmalleja Parempaa kokonaissuunnittelua Parempaa lähtötietoa Osaamista kaikilta osapuolilta No-dig -tarjontaa 2. Mitä nyt on ja mitä halutaan säilyttää Kassavirtarahoitus Osaava urakointi Ydinosaaminen laitoksilla Tietohallinto laitoksilla Oma päätösvalta 3. Mitä nyt on, mutta halutaan eroon Liian voimakas kytky katusaneeraukseen Verkoston kunto ei määrää saneerauskohteita Veden halpuus Kohtuuttomat tuloutusvaatimukset Politikointi 4. Mitä ei ole, eikä halutakaan Ympäristöhallinnon sekaantuminen saneerauksiin Regulaattori Kokonaan yksityistäminen Ammattitaidottomia onnenonkijoita Verkoston kunnon romahtamista Kansallista monopolia saneerausurakoinnissa Etunimi Sukunimi

14 Workshop 1, ratkaisujen ideointi Tiivistelmä ryhmissä pohdituista ideoista Parempia, kokonaisvaltaisia rahoitusmalleja Parempaa osaamista Hyviä kokonaispalvelumalleja Yhdenmukaiset valvontamenetelmät Taksat oikealle tasolle Asiakaslähtöisyys Avoimuus paremmalla tiedotuksella ja viestinnällä Etunimi Sukunimi

15 Workshop 1, yhteenveto Yhteenveto työpajan tuloksista Rahoituksen muodosta todettiin, että taksojen kautta tulorahoitus on ainoa kestävä tapa rahoittaa saneeraus. Sekä liittymisen että vesimaksujen taso tulisikin tarkistaa oikealle tasolle, jotta tämä voitaisiin jatkossakin varmistaa. Sekä suunnittelussa että saneerauksen toteutuksessa tarvitaan lisää osaamista, ammattitaitoista väkeä niin kunnan hallinnossa kuin suunnittelijoilla ja urakoitsijoillakin on liian vähän. Verkoston kunnosta tiedetään kaiken kaikkiaan liian vähän, ehkä kunnollisten menetelmien puutteen vuoksi. Yhteistyö kunnan katuyksikön kanssa tulisi toimia sujuvammin, tällä hetkellä katusaneeraus määrää liikaa verkostosaneerauksen toteutumista. Yhteiset aluesuunnitelmat kaikkien osapuolten kesken voisivat parantaa suunnitelmallista saneeraustoimintaa. Kokonaispalvelumalli, jossa luotettava kumppani ottaisi vastuun pitkän aikajakson saneeraussuunnitelman toteuttamisesta, olisi tarpeellinen. Tiedotusta ja viestintää tulisi vielä lisätä tietoisuuden parantamiseksi taksojen tasosta ja saneerauksen tarpeellisuudesta. Etunimi Sukunimi

16 Keskeiset ongelmakohdat lyhyesti (ennakkokysely urakoitsijoilta) 1) Rahoitus ja suunnittelu Hätätyö vs. suunnitelmallisuus Investoinnit ja laitossaneeraukset syö määrärahoja Priorisointi, politiikka/päätöksenteko, tietoisuus Tulorahoitus ja taksapolitiikka Talous ja kustannusten hallinta/ennakointi (yleisesti) 2) Yhteistyö katupuolen kanssa Synkronointi ja synergia: tarpeet, kohteiden valintaperusteet, tahti jne. ei aina kohtaa kustannustenjako 3) Pula henkilöstöresursseista ja osaamisesta 4) Urakoitsijoita ja kilpailua vähän, lisäksi kaivataan kokonaispalveluita 5) Kuntotiedot ja mittarit: esim. todellinen kunto vs. ikä Etunimi Sukunimi

17 Workshop 2, nykytilanne laitosten kannalta Tiivistelmä ryhmissä tehdystä nelikenttätehtävästä 1. Mitä ei ole nyt, mutta halutaan lisää Suunnitelmallisuus Tilaaja-tuottaja malli Uudenlaiset urakkamallit Kokonaisratkaisut 2. Mitä nyt on ja mitä halutaan säilyttää Urakoitsijoiden ammattitaitoinen henkilöstö Luotettavat tilaajat Hyvä toimintaympäristö 3. Mitä nyt on, mutta halutaan eroon Urakat pienissä paloissa Urakkasopimusviidakko 4. Mitä ei ole, eikä halutakaan Ammattitaidottomat helpon rahan etsijät Tilaajan ammattitaidottomuus Etunimi Sukunimi

18 Workshop 2, ratkaisujen ideointi Tiivistelmä ryhmissä pohdituista ideoista Miten saadaan lisää uusia palvelumalleja ja innovaatioita? Tilaajakohtaiset roolit selkeämmiksi Kokonaispalvelumalli erilaisilla urakkamuodoilla Rohkeutta tilaajapuolelle Elinkaarimalli, kumppanuusmalli Etunimi Sukunimi

19 Workshop 2, yhteenveto Yhteenveto työpajan tuloksista Selkeä näkemys kaikilla työpajan osallistujilla oli, että urakat olisi saatava suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Pieniksi pilkotut urakat ovat urakoitsijan kannalta hankalia, mutta nostavat myös kustannuksia niin rakentamisessa kuin valvonnassakin, joten uusien toimintamallien toteuttaminen olisi kaikkien etu. Suuremmissakaan kokonaisuuksissa urakkamuotoa ei tulisi lyödä lukkoon liian aikaisin, eikä samaa mallia kaikkiin alaurakoihin. Tämä toisi mahdollisuudet innovatiivisiin ratkaisuihin ja kustannusten optimointiin. Kaivattiin jonkinlaista tuotteistamista ja yhtenäisiä sopimusmalleja, jotta urakoitsijat tietäisivät aina, mitä urakka pitää sisällään. Kaikista mahdollisista lisä- ja muutostöistä halutaan eroon. Etunimi Sukunimi

20 Kuntateknisen sektorin haasteita KEHTO/KUPERA-hankkeen havaintoja KEHTO/KUPERA-hanke kattaa koko kuntateknisen sektorin Tutkimus- ja kehittämishankkeen lähtökohtana on, että perusrakennepalvelujen organisointia kehittämällä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan ratkaisevasti parantaa PPP-malleihin siirtymisen perusteena ei ainoastaan rahoituskysymykset, kokonaisuuteen kuuluu operatiivisesti tehokas toiminta Elinkaariajattelu toivottavaa Hankintaosaamiseen olisi panostettava (myös tuottajapuolella) ja käytettävä uusia innovatiivisia menetelmiä, kuten esim. hankintaklinikoita, tukefin-toimintoja ja neuvottelumenetelmiä Etunimi Sukunimi

21 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus verkosto-omaisuuden arvo verkosto-omaisuuden kunto saneerausvelka riskikartoitus toimintamallit Pitkän tähtäyksen saneerausohjelma (> 5 vuotta) Saneerauskohde 1 Saneerauskohde 2 Saneerauskohde 3 Saneerauskohde n Saneerausurakoiden hankintaan liittyvät toimet tilaajan kannalta tuotteistaminen innovatiivisuutta kannustavat hankintamenetelmät (esim. hankintaklinikka, neuvottelumenetelmät) laajat palvelusopimukset yhtenäiset sopimusmallit Etunimi Sukunimi

22 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Sopimusvaihtoehtoja erilaisissa saneeraushankkeissa perinteinen kilpailutus ja urakkasopimus pienissä urakoissa puitesopimus tilanteissa, joissa vaaditaan välitöntä toimintaa usein käytettyjen urakoitsijoiden kohdalla alueellinen kokonaispalvelusopimus suunnitelmallisessa toiminnassa 1 3 vuotta voi sisältää suunnittelun ja rakentamisen management tai isännöintisopimus kumppanuusperiaatteella luotettavan kumppanin vastuutus kumppani hoitaa hankintaprosessin kumppani vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja valvonnasta yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan Etunimi Sukunimi

23 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Alueurakointimalli Alueurakointimallia voisi soveltaa vesihuoltoverkostojen saneerauksessa vastuutettuna yhdessä katujen kunnossapidon kanssa. Alueurakoinnissa työt tuotteistetaan ja kilpailutetaan siten, että urakoitsija ottaa pitkän aikavälin toteuttamisvastuun alueen kunnossapidosta sovituin osin. Alueurakoinnista on tehty ohjeet kilpailuttamiselle, asiakirjamalleille ja sopimusehdot AYSE 2003 Kuntaliiton toimesta. Etunimi Sukunimi

24 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Managerointimalli Managerointimallissa asiantuntijakumppani toimii verkostojen isännöitsijänä ja ottaa vastuun verkostojen kuntokartoituksista sekä saneerauksen suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta tilaajan pitkän tähtäyksen saneerausohjelman mukaisesti. Työmäärä Kilpailutetaan Oman työn osuus Aika Saneerauksen työmäärä ei ole vakio, vaan vaihtelee hyvinkin paljon. Kunnan tai vesilaitoksen kannattaa käyttää omaa työvoimaa sen verran, että minimityövaatimus täyttyy. Managerikumppani huolehtii työn suunnittelusta, kilpailutuksesta ja ajoituksesta resursseja optimoiden. Etunimi Sukunimi

25 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus BOT-, BOOT- tai DBOOT-malli D Design B Build O Own O Operate T Transfer Tilaaja kilpailuttaa kokonaisuuden, jossa tuottaja rahoittaa ja tuottaa palvelun ja veloittaa niin investointi- kuin käyttömaksutkin sopimuskauden aikana kuukausimaksuissa. Omistus siirtyy tilaajalle sopimuskauden päättyessä. tilaaja maksaa investoinnista ja palvelusta tasaisesti koko kauden ajan maksut tuottaja vastaa palvelun tuottamisesta koko kauden ajan sopimuskausi Etunimi Sukunimi

26 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Allianssimalli Allianssimallissa tilaaja ja tuottaja toimivat ns. samassa veneessä ja jakavat hankkeen mahdolliset voitot ja tappiot keskenään. Kirjanpito on sopimuskauden aikana avointa, toiminta perustuu osapuolten väliseen luottamukseen. Sopimushinta Säästö Kustannusylitys Maksetaan urakoitsijalle sovittujen maksupostien mukaan Säästö jaetaan osapuolten kesken ennalta sovitun jakoperusteen mukaan Ylitys jaetaan osapuolten kesken ennalta sovitun jakoperusteen mukaan Etunimi Sukunimi

27 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Allianssimalli Strategiset tavoitteet allianssimallille: Tuottavuuden parantaminen koko toimialalla Kulttuurin muuttaminen kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa Lopputuotteiden parempi asiakastyytyväisyys nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin Innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen Allianssin periaatteet We all win or we all lose Tilaaja ja suunnittelun ja tuotannon keskeiset toimijat muodostavat ydintiimin Ydintiimillä on yhteiset tavoitteet (allianssisopimus) Ydintiimi sitoutuu edistämään innovaatioita ja erinomaista suoritusta Ydintiimi jakaa ja hallitsee hankkeen riskit ja bonukset yhteisesti Allianssisopimuksessa määritellään no blame periaate, yksimieliset päätökset, riidanratkaisu-lauseketta ei ole Kaikki toiminta on avointa, open book Etunimi Sukunimi

28 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Allianssimalli, riskit ja mahdollisuudet Perinteisesti Jokainen osapuoli kantaa riskin omasta suorituksestaan Osa erityisistä riskeistä voi olla jaettu Tilaajan vastuut Toimijoiden vastuut Riskien siirtäminen Allianssissa Jotkut riskit ja mahdollisuudet on toimijoilla itsellään Riskien jakaminen ja yhteinen hallinta Lähes kaikki riskit ja mahdollisuudet on jaettu ydintoimijoiden kesken Lähde: Project Alliance Practitioners Guide, Dept of Treasure and Finance, Australia 2006 (Liikenneviraston esittelyaineistosta) Etunimi Sukunimi

29 Vaihtoehtoisten toimintamallien kartoitus Allianssimalli, projektin vaiheet Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5 Strategia Allianssin muodostaminen Projektin kehitysvaihe Projektin toteutusvaihe Takuuaika tilaaja päättää projektin parhaiten soveltuvasta toteutusmallista toimijat valitaan allianssiin ensisijaisesti laadullisin perustein kirjallisen esityksen, haastattelujen ja workshopin avulla tilaaja päättää, kilpaillaanko ensin suunnittelijoiden ja sitten urakoitsijoiden allianssista vai yhteisallianssista tilaaja ja valitut toimijat muodostavat integroidun projektitiimin tiimi innovoi edullisia ja hyödyllisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja allianssin taloudelliset ja muut yhteiset tavoitteet luodaan sarjassa kokouksia ja workshoppeja tilaaja ja toimijat työskentelevät yhdessä ja toteuttavat projektin integroidulla tiimillä kaupalliset ehdot on asetettu siten, että toimijat jakavat edut/haitat jos kustannukset ja muut asetetut tavoitteet ovat parempia/huonompia kuin sovitut tavoitteet tilaaja ja toimijat ovat yhteisvastuussa kaikista takuuajan korjauksista allianssi on voimassa takuu-ajan loppuun asti Lähde: Jim Ross, PCI (Liikenneviraston esittelyaineistosta) Etunimi Sukunimi

30 Yhteydenottoja toivoen Kiitokset mielenkiinnostanne! Näkemyksiä rahoituksesta Näkemyksiä katujen ja verkostojen saneerauksen sujuvasta yhteistoiminnasta Yleisiä mielipiteitä ja kokemuksia aiheesta Jyrki Laitinen Etunimi Sukunimi

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

Allianssimallin periaatteet

Allianssimallin periaatteet Allianssimallin periaatteet We all win or we all lose Projektiallianssi Andrew field North Sea Where it all started Tilaaja ja suunnittelun ja tuotannon keskeiset toimijat muodostavat ydintiimin Ydintiimillä

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Target Value Design Rantatunneli - hankkeessa LCI - päivä 4.12.2014 Niemi Center. Pekka Petäjäniemi Johtaja, Projektien toteutus Liikennevirasto

Target Value Design Rantatunneli - hankkeessa LCI - päivä 4.12.2014 Niemi Center. Pekka Petäjäniemi Johtaja, Projektien toteutus Liikennevirasto Target Value Design Rantatunneli - hankkeessa LCI - päivä 4.12.2014 Niemi Center Pekka Petäjäniemi Johtaja, Projektien toteutus Liikennevirasto VT12 RANTATUNNELI Urakka-alue 4.2km Tunneli 2+2, 2,3km Väylät

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi

KEHTO / KUPERA. 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi KEHTO / KUPERA KEHTO kehittämiskonsortion kokoontuminen 18. 19.3.2010 Pekka Malinen, Tero Haahtela Ari-Veikko Anttiroiko, Pentti Siitonen, Olavi Kallio, Ulriika Leponiemi Sisältö 1. Ohjelma 2. KUPERA hankkeen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus FRAMI Ennakkoluulottomasti elinkaarimallilla PÄÄKIRJOITUS Palvelujen järjestämiseen tarvitaan uusia toteutusmalleja MARKETTA KOKKONEN

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hannu Torvinen Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot