Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1. Johdanto...3"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Toimintakertomus Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Yleinen taloudellinen tilanne Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernitulos Konsernirahoitus Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Käyttötalous Hallintotoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasiat Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat...89

3 3 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös on saatettava viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 2. TOIMINTAKERTOMUS 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomus on kunnan hallinnon, talouden ja muun toiminnan seurannan runkona. Se on edellytetty laadittavaksi sellaiseen muotoon, että esitettyjen tietojen vertailut eri kuntien välillä ovat mahdolliset. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksytään talousarviossa ja - suunnitelmassa. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Lauri Inna aloitti kunnanjohtajana ja toimi kunnanjohtajana vuoden Oili Mölsä toimi vuoden 2013 talous- ja hallintojohtajan virassa. Molemmat jatkavat tehtävissään edelleen toistaiseksi. Väestökehitys Punkalaitumen kunnan väestökehitys on edelleen hieman aleneva, väkiluku on laskenut vuoden 2013 aikana 7 asukkaalla, asukasluvun ollessa kertomusvuoden lopussa 3174 (2011: 3189, 2012: 3181). Kunnassa kirjoilla olevien ulkomaan kansalaisten määrä oli 93 henkilöä (vuonna 2012: 93). Kiintiöpakolaisina vastaanotettujen tai kuntapaikan saaneiden lisäksi lukumäärässä on mukana vaihtelevasti vastaanottokeskuksessa asuvia keskuksen sijaintikunnan väestökirjanpitoon kirjattuja henkilöitä, mutta ei kaikkia keskuksessa asuvia turvapaikanhakijoita. Kunnan yli 65- vuotiaiden osuus väestöstä on jo 30,0 prosenttia, mikä vaikuttaa palvelutarpeen kehittymiseen pitkällä aikavälillä sekä kunnan laskennallisen huoltosuhteen tunnusluvun kasvamiseen. Vuoden 2013 aikana kunta vastaanotti kaksi uutta kiintiöpakolaisperhettä, mikä tasapainotti kunnan väkiluvun alenemista 15 henkilöllä.

4 4 Työttömyys kasvoi koko Pirkanmaalla Työttömien työnhakijoiden määrä nousi joulukuussa 2013 korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmeninä on totuttu. Samalla tasolla työttömyys oli viimeksi vuoden 1998 heinäkuussa. Talouden pitkään jatkunut epävarma tilanne heijastuu työllisyyteen niin, että työttömien määrä on kasvanut voimakkaasti koko kuluneen vuoden. Työttömyys kasvoi tarkasteluvuoden aikana lähes kaikissa Pirkanmaan maakunnissa. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta vuoden lopussa oli 14,8 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 12,6 prosenttia. Punkalaitumella suhteellinen työttömyyden kasvu oli voimakasta vuoden 2013 lopulla. Kuitenkin vuoden 2013 aikana Punkalaitumen työttömyysaste säilyi Pirkanmaan maakunnan alhaisimpien joukossa, mutta nousi vuoden loppuun tultaessa 10,2 prosenttiin (vuonna 2012: 7,1 %). Kuntatasolla työttömyysaste oli alhaisin Punkalaitumella (10,2 %), Vesilahdella (10,4 %) ja Sastamalassa (10,7 %), korkein Tampereella (17,1 %). Punkalaitumella oli joulukuun 2013 lopussa 133 työtöntä työnhakijaa (2012: 91). Työttömyyden rakenne Pirkanmaalla Lähtökohtaisesti sekä nuorten työttömyys, yli 50-vuotiaiden työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys ovat kaikki huolestuttavasti lisääntyneet. Kasvu on ollut huolestuttavan suurta ja suunta on ollut koko ajan nouseva. Pirkanmaan pitkäaikaistyöttömien osuus on suhteellisesti suuri verrattuna koko maan pitkäaikaistyöttömien määrään. Pitkäaikaistyöttömien osuus koko maan kaikista pitkäaikaistyöttömistä oli Pirkanmaalla 14 % kun väestön osuus koko maasta oli 9 %. Haasteena on, että yleisesti työttömyyden kesto jatkaa pitenemistään. Valtuuston strategiset linjaukset 2020 Uuden valtuustokauden alussa keväällä 2013 kunta laati valtuustokauden strategiset linjaukset Strategiatyössä hyödynnettiin vuonna 2009 luotua strategiaa (pohjautuu arvoihin kunnan omaehtoisista ratkaisuista) ja luottamusjohdon voimakkaan panoksen lisäksi kunnan työntekijät antoivat panoksensa strategiatyöhön. Uudistettu strategia pohjautuu arvoille kasvamisen kunnasta ja yhteistyöstä ihmisläheisellä otteella. Kunta onnistuu pitkän tähtäimen toiminnassaan, mikäli se pystyy oikeilla valinnoilla vastaamaan kysymyksiin kunnan itsenäisyydestä, laadukkaiden peruspalveluiden turvaamisesta, onnistuneesta kunta- ja kuntayhtymäyhteistyöstä sekä vanhusväestön, lasten ja nuorten elämänlaadun turvaamisesta. Nuorten aseman vahvistaminen kunnassa nähdään tärkeänä tulevaisuuden tekijänä. Strategiansa mukaan Punkalaidun pyrki ennakoivasti tunnistamaan valtiovallan kritiikkiä saanutta kuntaohjausta. Tämä on tarkoittanut mm. vakavasti otettua mutta kriittistä suhtautumista valtiovallan ajamien uudistusten lausuntoihin. Valtiovallan ohjausta pyritään tunnustelemaan siinä hengessä, että kunta pystyisi säilyttämään oman perustuslain mukaisen vallankäytön kunnan peruspalveluiden turvaamiseksi ja välttämään omaa elinvoimaa vähentävät turhat selvitykset. Punkalaitumen kunnassa on ohut, tehokas, joustava ja taloudellinen kuntaorganisaatio, mikä merkitsee sitä, että se onnistuu tehtävässään ainoastaan sujuvan kolmannen sektorin yhteistyön sekä ihmisläheisen yhteistyön kautta. Ohuen organisaation varjopuolena riskienhallinnan näkökulmasta tunnistetaan organisaation haavoittuvuus, mutta kunta voidaan nähdä kuntaorganisaationsa puolesta edelläkävijänä mallista, johon kunnat väistämättä muuttuvat julkisen sektorin kaventamisen kautta koko maassa.

5 5 Punkalaitumen kunnan vahvuuksia ovat maaseutuosaaminen sekä monipuolinen ja yhteistyökykyinen yrittäjien verkosto. Pienyrittäjyydellä on ratkaiseva tekijä kunnan tasapainoisessa kehittämisessä. Elinkeinopolitiikassa kunnan tulee tunnistaa omat vahvuutensa ja rakentaa niiden ympärille (energiahankkeet sekä keskustan kehittäminen). Visio Kasvamisen kunta 2020 Punkalaidun tavoittelee asemaa arvostettuna asuinkuntana, joka koetaan turvasatamaksi kaikenikäisille. Tulevaisuuden tieto- ja etätyökunnassa mikään ei ole mahdotonta. Punkalaidun tarjoaa mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sotesi Sastamalan kaupunki, Kiikoisten ja Punkalaitumen kunnat perustivat 2012 alkaen Paras-lain vaatimukset täyttävän Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamisesta vastaa Sastamalan kaupunki niin sanottuun isäntäkuntamalliin perustuen. Osana yhteistoiminta-alueen toimintaa Punkalaidun siirsi lähtien sosiaalityön, lastensuojelun (sis. perheoikeudelliset palvelut), vammaishuollon ja aikuisten kehitysvammayksikön Toukolan sekä niitä tuottavat henkilöt yhteistoiminta-alueelle. Tämä merkitsi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutosta, minkä yhteydessä 10 työntekijää siirtyi kunnasta Sotesiin. Punkalaitumen kunnan perusterveydenhuollon palveluhankinnan voidaan sanoa olleen kustannustehokasta suunniteltuun tavoitetasoon nähden, koska sosiaali- ja terveyspalveluissa pystyttiin alittamaan kustannustoteuma suhteessa palvelusopimukseen noin eurolla. Kustannussäästöjä saavutettiin lähes kaikilla palvelualoilla. Merkittävin kustannussäästö saavutettiin ikäihmisten asumispalveluissa jo vuoden 2013 aikana, vaikka muutos oli suunniteltu vuoden 2014 aikana toteutettavaksi. Kustannukset sen sijaan kasvoivat lapsiperheiden sosiaalityön sekä perhe- ja kasvatusneuvolan osalta, mikä on syytä laittaa merkille. Tämä huolestuttava trendi näyttää toteutuvan myös laajemmin Suomessa, ja lasten ja nuorten pahoinvointi on ehdottomasti tarkasti seurattava tulevaisuuden kustannushaaste. Kuitenkin erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat n euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaisuutena, kun lasketaan yhteen Punkalaitumen kunnan sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kustannukset, päästään vertailuun, jossa kustannukset vuonna 2012 olivat euroa ja vuonna euroa. Laajakaistahankkeen eteneminen Valtion, kunnan ja teleoperaattoreiden rahoituksella toteutettava nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamishanke jatkui kunnassa vuonna Hanke sisältää Punkalaitumella kaksi pääsuuntaa: Liitsola-Oriniemi ja Vanttila, mutta hanke laajeni markkinaehtoisesti kunnan pohjoisosissa runkoverkon valmistuttua. Pirkanmaan liitto kilpailutti hankealueet vuonna 2012 ja valitsi toteuttajaoperaattoriksi Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n. Kunta päätti osallistumisesta hankkeeseen jo vuonna Valokuiturakentamisen käynnistyminen edellytti, että kunnanhallitus ja ESP tekivät sopimuksen hankkeen toteuttamisesta. Sopimus allekirjoitettiin syksyllä Vuoden 2013 aikana kunta hyväksyi vuoden 2014 talousarviossa euron investoinnin myös kunnan eteläisten alueiden saamiseksi valokuidun piiriin. Tämä tarkoittaa, että rakentaminen mahdollistuisi myös Kanteenmaan ja Murronhajun pääteiden suunnissa niillä alueilla, joilla se ei kaupallisesti ole kannattavaa harvan asutuksen vuoksi. Seudullinen jätevesihuolto Kunnanvaltuusto päätti osallistua Huittisten ja Sastamalan kaupunkien ja Punkalaitumen kunnan yhtiöperusteisen jätevedenpuhdistuksen yhteistyöhankkeeseen ja hyväksyi osakeyhtiön pe-

6 6 rustamista koskevat asiakirjat. Punkalaitumen kunnan näkökulmasta yhteistyöhankkeella oman puhdistamon rakentamiseen verrattuna saavutetaan edullisempi jätevesien käsittelyhinta, mahdollistetaan uusien alueiden liittäminen sekä viemäri- että vesijohtoverkostoon, luodaan paremmat edellytykset toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi sekä vähennetään ympäristöhaittoja. Punkalaitumen ja Huittisten välisen osaurakan toteutuksen rakennustyöt saatettiin valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä, ja siirtoviemäriyhteys otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. Kunta varasi talousarviovuodelle 2014 investointirahaa euroa oman pääoman korottamiseksi Huittisten Puhdistamo Oy:ssä. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Maaseututoimi hoitaa osana integroitua hallinto- ja valvontajärjestelmää ja maaseutuhallinnon paikallisena viranomaisena erilaisia EU:n ja kansallisten tukien hakemiseen, käsittelyyn maksatukseen ja hallinnolliseen valvontaan liittyviä tehtäviä. Maaseututoimi huolehtii maataloustuotannolle aiheutuvien vahinkojen arvioinneista sekä korvausten maksatuksesta. Lisäksi työkenttään kuuluu viljelijöiden opastamista tuki-, rahoitus-, eläke- ja muissa asioissa sekä maaseudun kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Maaseututoimen tehtäviä on hoitanut alkaen Huittisten kaupunki perustuen yhteistoimintasopimukseen maaseutuhallinnon tehtävien järjestelyistä. Palvelut ostetaan Huittisten kaupungilta, mutta maaseutusihteeri työskentelee pääasiassa Punkalaitumen toimipisteessä. Vuoden 2013 aikana yksi tila on vähentynyt ja tukea saavia maatiloja Punkalaitumen kunnassa on ollut 277 kappaletta. Maaseutuhallinnon lopulliset menot vuodelta 2013 ovat vähentyneet verrattuna vuoteen Toteumavertailussa menojen nousu johtuu siitä, että vuoden 2012 lopullinen maksu on kirjattu vuodelle TV-ohjelma Kunta nimeltä Punkalaidun -hanke Keväällä 2011 kunta päätti osallistua TV-ohjelma Kunta nimeltä Punkalaidun hankkeeseen. Tavoitteena oli kahdeksanosaisen tv-ohjelman kautta saada vierailijoita, asukkaita ja yrittäjiä kuntaan. Kunta oli mukana rahoittamassa hanketta ja haki rahoitusta myös Joutsenten Reitti ry:n kautta. Lisäksi yritykset ja yhdistykset olivat hankkeessa mukana. Ohjelma näytettiin televisiossa elokuussa 2012, kuitenkin vasta tuottajalle esitettyjen TV-esitystä koskevien pyyntöjen jälkeen. Vuoden 2012 lopussa kunta haki Joutsenten Reitti ry:ltä hankkeelle jatkoaikaa saakka selvittääkseen mahdollisuutta sarjan uudelle TV-esitykselle talousarviotavoitteiden mukaisesti. Tavoiteltua TV-aikaa ei sarjalle saatu, koska alkuperäisessä sopimuksessa oli sovittu vain yhdestä näyttökerrasta, mikä oli toteutunut loppukesästä Sen sijaan kunta hyödynsi tehtyä sarjaa järjestämällä jättinäytöllä TV-iltamat Punkalaitumen torilla sekä siirtämällä kaikki tehdyt jaksot viestintäkampanjana sähköisiin kanaviin Facebookiin ja Youtubeen. Hankkeen loppuraportti toimitettiin syksyllä Maahanmuuttajat Kylille hanke Maahanmuuttajat kylille -hanke aloitti toimintansa ja hankkeen oli tarkoitus jatkua lokakuuhun 2013 asti. Hanke valittiin Joutsenten Reitti ry:n vuoden hankkeeksi 2013 ja sille myönnettiin sekä lisärahoitusta että lisäaikaa vuoden 2014 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia maatiloilla, pienyrityksissä ja kolmannella sektorilla. Huomioon otetaan myös mahdollisuudet yrittäjyyteen esim. yritysten omistajanvaihdosten kautta. Hanke edistää kotoutumista opastamisella arjen hallinnassa, opiskelussa ja työnhaussa. Vapaaehtoistoimijoiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia ja halukkuutta osallistua maahanmuuttajatyöhön.

7 7 Tavoitteena on myös saada maahanmuuttajat kunnan vakinaisiksi asukkaiksi ja näin vaikuttaa kunnan väestökehitykseen myönteisesti. Vuoden 2013 lopussa palkallisessa työssä oli viisi maahanmuuttajaa. Työpaikkojen myötä oman kodin hankki itselleen yksi perhe, joten tällä hetkellä kahdella maahanmuuttajaperheellä on oma koti. Ammatillisesta koulutuksesta valmistui kaksi maahanmuuttajaa. Ammatillisen koulutuksen aloitti neljä ja yksi valmistuu vuonna Maahanmuuttajat ovat joko työssä, ammatillisessa koulutuksessa, suomen kielen opinnoissa tai jossain muussa toiminnassa. Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa useiden tapahtumien merkeissä. Integroitumisen keinoja haettiin hankkeen myötä myös median kautta ja osallistuttiin Duudsonit tuli taloon -ohjelmaan, jonka avustuksella pyritään saamaan Punkalaitumen väestöä tutustumaan enemmän maahanmuuttajiin ja tällä keinolla saada murrettua muuria. Koekuvaukset tehtiin kesäkuussa 2013 ja itse kuvaukset heinäkuussa, jakso nähdään Kunnan omistuksessa olevalle pienviljelypalstalle aloitettiin loppuvuodesta suunnittelua viljelyksen laajentamisesta siten, että yhteistyössä 4H-n kanssa saataisiin kantaväestöä mukaan viljelyyn sekä opetettaisiin viljelytekniikoita kuten lavaviljely ym. ja tätä kautta saataisiin yhteistyötä kantaväestön ja maahanmuuttajien keskuudessa. Lisänä palstalle suunniteltiin paria mehiläispesää, jotta päästäisiin tutustumaan mehiläistarhaukseen ja sen myötä voisi innostusta löytyä myös itsenäisesti jopa tarhaajaksi asti. Kertomusvuonna Romanian Leader -hankkeen delegaattiryhmä tutustui Punkalaitumen maahanmuuttotyöhön sekä yrityksiin jotka työllistävät maahanmuuttajia. Lisäksi työtämme on esitelty Ruotsin Leader -hankkeelle. Suomesta erilaiset hankkeet ovat vierailleet tutustumassa Punkalaitumen maahanmuuttotyöhön eri tahoilta. Punkalaitumen kunnan henkilöstölähtöisen toimintatavan kehittäminen Punkalaitumen kunnassa käynnistyi syksyllä 2011 Sitran osaksi rahoittama Työelämän laadulla tuottavuutta eli LATU -hanke. Hanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Kunnan koko henkilöstö oli hankkeessa mukana. LATU-hanke oli osa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman toimintaa ja se toteutettiin yhdessä Lieksan kaupungin sekä Hollolan, Maskun ja Siikajoen kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista sekä lisätä työn tuottavuutta. Vuoden 2012 loka- marraskuun aikana suoritettiin LATU mittaus, minkä tarkoituksena oli mitata ja kuvata työyhteisön hyvinvoinnin tasoa. Vuonna 2013 järjestettiin vastaava mittaus, ja tuloksista havaittiin, että kunnassa oli kehitytty ja edistytty monella henkilöstön hyvinvointia kuvaavalla mittarilla. Itse asiassa mittaus antoi viitettä siitä, että Punkalaitumen kunnan henkilöstö on motivoitunut ja kiinnostunut työtehtävistään, mikä taas on ehdoton edellytys kustannustehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi. Henkilöstömittauksen tulokset vahvistuivat entisestään vuoden 2013 tilinpäätöstietojen vahvistumisen myötä, koska vuoden 2013 ennakko-odotuksiin nähden näinkin hyvä tulos ei olisi ollut mahdollinen, mikäli kunta ei onnistuisi vakuuttamaan työntekijöitään määrätietoisen kustannustehokkuuden tavoittelussa kaikilla toimialoilla. Hankkeen aikana kunnassa valittiin kustakin työyhteisöstä sisäisiä uudistajia, joiden tehtävänä on jatkossakin esimiesten tuen avulla kerätä uusia kehitysideoita ja varmistaa kehitysideoitten eteenpäin vienti. Punkalaitumen kunnassa toimii nyt 14 sisäistä uudistajaa. Henkilöstömittauksissa tuli ilmi korkeahko sairauspoissaolopäivien määrä kunnassa. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan kustannustehokkuutta, ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi yksi vaikuttava keino jatkossa on sairauspoissaolojen vähentäminen. Hankkeen myötä on kiinnitetty huomiota myös kunnan työntekijöiden korkeaan keski-ikään, jolloin työterveyshuollon ennaltaehkäi-

8 8 sevien keinojen kuten kuntoutuksen mahdollisuuksia tulee kartoittaa ja hyödyntää entistä aktiivisemmin. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin ja suunniteltiin henkilöstön hyvinvointia parantavia toimia, ja mm. ASLAK -kuntoutusvalmennus järjestetään vuoden 2014 aikana. Yksi LATU-hankkeen annista olivat säännölliset hankkeen puitteissa organisoidut henkilöstötapaamiset, joiden kautta kunnan henkilöstö sai tilaisuuden miettiä kunnan kehittämistä ja kustannustehokkaiden toimintamallien toteuttamista. Talouden toteuma lyhyesti Kertomusvuoden tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Kunnan toimintakate kertomusvuonna oli euroa. Toimintakate heikkeni kertomusvuonna vain euroa, kun sitä verrataan edellisen tilinpäätöksen tasoon. Edellisvuonna toimintakate heikkeni euroa ja sitä edellisenä jopa euroa, joten tässä suhteessa parannusta on saavutettu huomattavasti. Kertomusvuoden 2013 toimintakatteen kasvu edellisvuoteen nähden oli siis alle 0,1 prosenttia. Vuoden 2013 talousarvio oli mitoitettu nollatulokseksi, mikä olisi edellyttänyt euron positiivista vuosikatetta ja sisältänyt vastaavat poistot. Kertomusvuoden lähes odotetun mukainen verokertymä johti kuitenkin siihen, että jo vuosikatteen ollessa euroa ennen poistoja, terveen talouden kriteerit täyttyivät ja tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Vuoden 2013 verotulokertymä oli euroa. Verotulot laskivat vain euroa alle talousarviossa olevan verotuloarvion, mikä ei kertomusvuonna kuitenkaan johtanut alijäämäiseen tulokseen. Kertomusvuoden osavuosikatsauksessa ennakoitiin huomattavasti suurempaa vajausta verotuloihin, ja osin tämän perusteella ennakoitiin vuoden 2014 tilannetta ja päätettiin kunnallisveron korotuksesta 0,75 prosenttiyksiköllä kuluvalle vuodelle. Talousarviossa ennakoitu kunnallisverotulokertymä alittui yhteensä eurolla eli hieman yli prosentilla, vastaavasti osuus yhteisöverosta alittui eurolla eli jopa 23 prosentilla. Kiinteistöveron tuotto jäi euroa alle tuloarvion eli alitus oli vajaat 18 prosenttia. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kokonaisverotulot kasvoivat euroa. Valtionosuudet kertomusvuonna olivat yhteensä euroa eli ne kasvoivat euroa. Valtionosuuksien kasvu oli vajaat neljä prosenttia edelliseen tilinpäätökseen verrattuna, mutta reilun prosentin talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2013: euroa). Valtionosuudet euroa ovat noin euroa (vuonna 2013: euroa) suuremmat kuin verotulot. Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde oli 14,8 prosenttia. Ylijäämäinen vuosikate riitti kattamaan kasvaneet suunnitelman mukaiset poistot. Vuosikate muodostui ylijäämäiseksi 257 euroa asukasta kohden, mikä on 282 euroa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Kertomusvuonna pitkäaikaisten lainojen vähennys oli euroa. Kertomusvuoden nettoinvestoinnit olivat yhteensä euroa. Talousarviossa varauduttiin investointimenoihin eurolla. Lainakanta kokonaisuudessaan nousi eurolla euroon, joka on 861 euroa/asukas (TA 2013: 901 euroa/asukas), mikä on investointeihin nähden varsin alhainen taso. Kassavarat vähenivät n euroon. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että kunnalla on mahdollisuus taloudellisesti tasapainoiseen toimintaan vielä vuonna 2014, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset saadaan pidettyä nykytasolla tai että kasvuprosentti jää alle kolmen. Kertomusvuonna 2013 päästiin perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksissa jopa pienempiin kustannuksiin kuin vuonna 2012 kokonaiskustannusten ollessa molempina vuosina noin 11,7 M euroa. Talousarviovuosi 2014 on suunniteltu hyvin maltillisen verokertymän ( ) pohjalta sisältäen 0,75 prosenttiyksikön kunnallisveron noston, mutta kunnan verokertymä tullee kehit-

9 9 tymään vielä hieman viimevuotisesta (2013: n ). Lisäksi perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen talousarviota kuluvalle vuodelle ei ole tehty liian tiukaksi, kun sitä verrataan viime vuoden toteumaan, joten em. tekijät yhdessä tulevat tasapainottamaan kuluvan vuoden taloutta. Riskinä on kuitenkin erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuva kasvu. Kertomusvuonna ESH:n kustannukset kasvoivat noin euroa. Vuoden 2015 talouteen ja toimintaan vaikuttaa voimakkaasti meneillään oleva valtionosuusuudistus. Vaikka uudistus on vielä kesken, ja kunnat lausuvat näkemyksensä suunnitelluista leikkauksista ja niiden perusteista kevään 2014 aikana hallitukselle, on olemassa vahvat viitteet siitä, että Punkalaitumen kunta menettää valtionosuuksia merkittävästi tulevien vuosien aikana. Kriittinen kysymys tulee olemaan se, kuinka pitkän ajan kuluessa valtionosuudet tulee sopeuttaa uudistuksen mukaiselle tasolle. Esim euron vuoden vuosittaisista leikkauksista kunta voi selvitä vielä muutaman vuoden ajan, mutta alustavan linjauksen mukaisen jopa euron nopea leikkaus olisi hyvin kriittinen tekijä kunnan taloudelle ja vaatisi nopeita strategisia rakennemuutoksia. Niinpä vuoden 2015 talousarvion valmistelun keskeisin kysymys on mille tasolle talousarviovuoden sekä suunnitelmavuosien valtionosuudet asettuvat. Konsernin osalta merkittävin muutos tulee olemaan asunto-osakeyhtiöiden fuusioiminen Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Perustietoa kunnasta Perustamisvuosi 1639 Asukasluku Pinta-ala 362,85 km 2 - maata 358,14 km 2 - vettä 4,71 km 2 Asukastiheys 9,7 as/maa-km 2 Maakunta Pirkanmaa Seutukunta Lounais-Pirkanmaan seutukunta Tuloveroprosentti 19,75 % Työttömyysaste 12/ ,2 % Ikärakenne lkm % lkm % lkm % , , , , , , , , , , , ,2 yhteensä , , ,0 Lähde: Tilastokeskus 2013

10 10 Organisaatiorakenteet Toimielinorganisaatio

11 Toimialat ja osastot 11

12 12 Toimielinten kokoonpanot 2013 Kunnanvaltuusto Suomen Keskusta Perussuomalaiset Kansallinen Kokoomus Ali-Rantala Sami Anttila Tomi Asa Arto Karunen Timo Myllyniemi Sari Lumme Harri, II vpj. Kouvo Juha Mölsä Martti, I vpj. Madekivi Sirkka Lehtelä Martti Ojanen Sami Yli-Parri Juha Salioja Sanna Prihti Ari Seppä Matti Seppä Ville Törmä Martti Uusi-Kouvo Outi, pj. SDP Vasemmistoliitto Korhonen Petri Mäkelä Jouko Wakkala Marja Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Madekivi Sirkka, pj Seppä Matti, pj. Ojanen Sami, pj. Karunen Timo, vpj. Hyyti-Suojanen Kaisa, vpj. Ekilä Jaana, vpj. Korhonen Petri Lehtinen Kari Pärssinen Hanna-Riitta Kouvo Juha Suominen Riikka Salo Maria Myllyniemi Sari Rantanen Reijo Jonkka Heikki Salioja Sanna Uusikartano Virva Reunanen Antti Seppä Ville Wakkala Marja Yli-Parri Juha Esittelijä: Esittelijä: Esittelijä: Kunnanjohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Rakennuslautakunta Asa Arto, pj. Anttila Tomi, vpj. Räsänen Eeva-Liisa Multanen Mauri Koisti Marita Esittelijä: Rakennustarkastaja Tarkastuslautakunta Ali-Rantala Sami, pj Prihti Ari, vpj. Männistö Soili Esittelijä: Lautakunnan puheenjohtaja Keskusvaalilautakunta Henttinen Tapani, pj. Uusikartano Virva, vpj. Pihlajamaa Marju Rantanen Mikko saakka, Laakso Hanna alkaen Multanen Mauri Kunnanvaltuuston voimasuhteet: Keskusta 8 Perussuomalaiset 6 Kokoomus 4 SDP 2 Vasemmistoliitto 1 Muutosta edelliseen valtuustokauteen: Keskusta -1, Perussuomalaiset +4, Kokoomus - 1 ja SDP -2.

13 13 Henkilöstö Punkalaitumen kunnan koko henkilöstön määrä oli vuoden 2013 päättyessä 151 henkilöä. Heistä 113 oli vakinaisessa ja 38 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön osuus oli 74,8 %. Osuus on sama kuin edellisenä vuonna. Määräaikaiset työntekijät sisältävät sijaiset, muut määräaikaisessa työsuhteessa olevat sekä työllistetyt. Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä muistaa, että se ei kerro absoluuttista totuutta henkilöstön määrästä, koska siinä on mukana myös kaikki sijaiset. Henkilöstön määrän kehitys vuosina on seuraavan taulukon mukainen: Hallintotoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Sivistystoimi on toimialoista suurin, kun sitä mitataan henkilöstön määrällä. Sivistystoimen alalla työskentelee noin 64,9 % Punkalaitumen kunnan työntekijöistä. Vuoden 2013 alusta lukien perusturvatoimesta siirtyi kymmenen henkilöä Sastamalan kaupungin palvelukseen. Vuonna 2013 toteutettiin myös organisaatiomuutos, jossa ruoka- ja puhtaanapitopalveluista muodostettiin yksi osasto hallintotoimeen. Ruokahuollon työntekijät siirtyivät perusturvatoimesta ja puhtaanapitopalveluiden henkilöstö teknisestä toimesta Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Talousarvioasetelmaan vaikuttava muutos oli perusturvatoimen toimialan loppuminen ja toimintojen siirtyminen hallintotoimen alaisuuteen. Myös ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden osaston perustaminen ja toimialamuutos näkyy tilinpäätöksessä Yleinen taloudellinen tilanne Talousarviossa oli varauduttu euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen. Kertomusvuonna pitkäaikaista lainaa nostettiin euroa. Lainojen vähennys oli euroa, joten lainakanta nousi euroon eli 861 euroon/asukas Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta Kertomusvuonna on noudatettu kunnanhallituksen hyväksymää toimintaohjetta sisäisen valvonnan järjestämisestä. Ohjeistuksen ajantasaisuutta ja käytännön toimenpiteitä selvitettiin kertomusvuoden aikana tarkastuslautakunnalle. Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Kunnan päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kunnan omien määräysten ja ohjeiden sekä kunnan johtosääntöjen mukaisesti. Kunnanhallitus on valvonut kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuutta.

14 14 Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Hallintosääntö määrittelee henkilöstörekrytointia koskevan päätösvallan. Palkanmaksu määräytyy virka- ja työehtosopimusten, kunnan hallintosäännön, paikallisten sopimusten ja palkkausta koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Investointien seuranta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio ja seurantahetken toteumatilanne. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetusten säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esitettiin valtuustolle Maksuvalmius Kunnan maksuvalmiussuunnittelua on hoitanut hallinto- ja talousjohtaja yhdessä maksuliikennettä hoitavan palvelusihteerin kanssa. Tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt erilliset Punkalaitumen kunnan tietoturvaohjeet. Ohjeissa on käsitelty myös kunnan ja Sastamalan Tukipalvelu Oy:n työnjakoa. Toimialajohtajat ja osastojen esimiehet huolehtivat siitä, että henkilökunta, myös uudet palvelukseen tulevat henkilöt, tuntevat ohjeiden sisällön ja toimivat niiden mukaisesti Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Seuraavaksi on esitetty Punkalaitumen kunnan vuoden 2013 tilinpäätös taloudellisine tunnuslukuineen sekä osastoittain tapahtuvalla sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden analysoinnilla.

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot