Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse"

Transkriptio

1 Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

2 Sisältö Tuulinen vuosi 2013, toimitusjohtajan katsaus Voimalaitoksen tuotanto Polttoaineet Tuulivoimahankkeet Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Hallituksen toimintakertomus Kanteleen Voima konsernituloslaskelma ja tase Kanteleen Voima Oy:n tuloslaskelma ja tase Puhuri Oy:n tuloslaskelma ja tase Kanteleen Voima Oy:n hallitus Omistajat Innehåll Siemens 3.0 MW DD Kuvat: Janne Körkkö, Helifoto Oy ja Kanteleen Voiman arkisto Graafinen suunnittelu: Wiizart Painatus: Forsberg, 2014 Fotografier: Janne Körkkö, Helifoto Oy och Kanteleen Voimas arkiv Svensk översättning: Viexpo Grafisk form: Wiizart Tryckning: Forsberg, 2014 Ett blåsigt 2013, verkställande direktörens översikt Kraftverkets produktion Bränslen Vindkraftsprojekt Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse Kanteleen Voima koncernresultaträkning och balans Kanteleen Voimas Oy:s resultaträkning och balans Puhuri Oy:s resultaträkning och balans Kanteleen Voima Oy:s styrelse Ägarna

3 Toimitusjohtajan katsaus Tuulinen vuosi 2013 Eurooppalainen, pohjoismainen ja suomalainen energia-ala jatkoi alamäen laskua kuluneenakin vuonna. Tuontipolttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat jatkoivat yhä laskuaan. Sähkön tuonti jatkui lähes yhtä voimakkaana kuin aikaisemmin. Kiinteä tuonti Venäjältä on muuttunut arkipäivinä voimakkaasti vaihtelevaksi tuonniksi, jossa suurimmat tuontimäärät ovat silloin, kun maamme niitä vähiten tarvitsee, eli öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Tuontimäärät Ruotsista ja Norjasta pysyivät huomattavina, vaikka allaspinnat olivatkin laskussa aina loppuvuoteen saakka. Antti Vilkuna Lauhdetuotannolle toinen surkea vuosi Kulunut vuosi oli lauhdetuotannon kysynnälle yhä huono. Elo- ja syyskuulla oli enemmän ajomahdollisuuksia, kun sekä Meri-Porin että Olkiluoto 2 laitokset vikaantuivat. Erillistuotannon osuus maamme sähkönhankinnasta jäikin 9,7 %, joka on kolme prosenttia edellisen vuoden tasoa korkeampi, mutta sähköä erillistuotantona tuotettiin vain puolet vuoden 2010 määrästä. Uudet IE-direktiivit, poliittinen ohjaus ja kiristyvät polttoainemarkkinat voivat johtaa siihen, että sähkön erillistuotannon eli lauhdetuotannon laitoksia suljetaan, eikä korvaavaa kapasiteettia synny. Tämä sulkemisuhka yhdistettynä Venäjän tuonnin muutokseen, Pohjoismaiden tuonnin vesivoimasidonnaisuuteen ja rakenteilla olevan ydinvoimalan myöhästymiseen, ovat rakentamassa maahamme sähkömarkkinalle tilannetta, joka ei kestä minkäänlaista teollisuustuotannon elpymistä. Valitettavasti. Hiili korvaa turvetta Vuonna 2013 käytiin vilkasta keskustelua hiilenpolton lisääntymisestä. Tällainen keskustelu on toisaalta aika kummallista hurskastelua, kun samalla on turpeenverotuksen korotuksilla ajettu turve luvitustakin ahtaampaan rakoon sekä samalla päätöksellä leikattu metsähakkeen käytön tukia niin, että hake on useassa voimalaitoksessa jo kallein polttoaine. Pienenevien tuotantoalojen myö tä turpeen kyky huolehtia maamme energiahuollon huoltovarmuudesta on vakavasti heikentynyt. Vuoden 2007 jälkeen maassamme ei ole ollut turvevarastoja, joiden varaan uskottavasti voitaisiin rakentaa sähkön ja lämmön huoltovarmuutta. Tästä huolimatta ympäristöministeri ajoi vuoden aikana Ympäristösuojelulakiin säädöstä, joka pelkästään epäselvyytensä takia tulee vaikeuttamaan tulevaisuudessa uusien turvetuotantoalojen luvittamista. Omaa turvetta Kulunut vuosi oli ensimmäinen, kun yhtiön kaikki uudet turvetuotantoalueet olivat tuotannossa. Oman tuotannon määrä koko polttoainemäärästä oli ensimmäisen kerran huomattava, liki 300 GWh:ta. Luvituksessa olevista soista ei saatu uusia päätöksiä, vaikka eräät hankkeet ovat olleet viranomaisten pöydillä jo pitkään. Tuulivoimaa, lopultakin rakennetaan Tuulivoiman rakentaminen käyn- Verkställande direktörens översikt Ett blåsigt 2013 Även under det gångna året fortsatte nedgången för europeisk, nordisk och finländsk energiproduktion. Priserna för importbränsle och utsläppsrättigheter fortsatte sjunka. Importen av elektricitet fortsatte nästan på samma nivå som tidigare. Den fasta importen från Ryssland har ändrats till en mycket varierande import under vardagar, där de största importmängderna koncentreras till natt- och veckoslutstimmar samt helgdagar då behovet av elektricitet är som lägst i vårt land. Importmängderna från Sverige och Norge stannade på hög nivå, även om ytorna på vattenbassängerna sjönk fram till slutet av året. Ett dåligt år för kondensproduktion igen Det gångna året var fortsatt dåligt med tanke på efterfrågan på kondensproduktion. Under augusti och september fanns flera driftmöjligheter, när det uppkom fel på anläggningarna i både Meri- Pori och Olkiluoto 2. Särproduktionens andel av elproduktionen i vårt land var 9,7 %, vilket är tre procent högre än under föregående år, men den producerade mängden var enbart hälften av vad som producerades år Nya IE-direktiv, den politiska styrningen och de allt hårdare bränslemarknaderna kan leda till att anläggningar för särproduktion av elektricitet, dvs. kondensproduktionen stängs, och ingen ersättande kapacitet uppstår. Detta nedläggningshot kombinerat med ändringen i den ryska importen, de Nordiska ländernas avhängighet av vattenkraft samt förseningen av kärnkraftverket som är under uppbyggnad håller på att leda till en situation på elmarknaden i vårt land som inte klarar av någon återhämtning av industriproduktionen. Tyvärr. Kol ersätter torv År 2013 diskuterades det livligt om en ökning av kolförbränning. Sådan här diskussion är å andra sidan ganska märkligt hyckleri, när man samtidigt genom höjningar av torvbeskattningen försvårar processen med tillståndsbeviljande samt med samma beslut skär stöden för skogsflisanvändningen så, att flisen redan blivit det dyraste bränslet vid flera kraftverk. I takt med minskande produktionsområden har torvens förmåga att sörja för underhållssäkerheten inom energiförsörjningen i vårt land allvarligt försvagats. Efter år 2007 har vi i vårt land inte haft torvlager på vilka man på ett trovärdigt sätt kunde bygga underhållssäkerheten för el och värme. Trots detta har miljöministeriet under årets gång drivit en författning till miljövårdslagen, som med enbart sin otydlighet kommer att förorsaka svårigheter i framtiden i tillståndsbeviljande för nya torvproduktionsområden. Egen torv Det gångna året var det första året som bolagets alla nya torvproduktionsområden var i användning. Andelen egen produktion av hela bränslemängden var betydande för första gången, nämligen närmare 300 GWh. Det fattades inga nya beslut i behandlingen av ansökningar om tillstånd för torvmarker, även om vissa projekt redan länge legat på myndigheternas bord. 4 5

4 nistyi vuonna 2013, niin maassamme kuin Puhurissakin. Maamme tuulivoiman asennettu teho liki kaksinkertaistui vuodessa ja vähintään sama 200 MW lisäys tulee kuluvanakin vuotena. Tarastin työnä ollut tuulivoiman investointien esteiden poistaminen eteni hyvin. Erityisen suuri yllätys taisi olla niin poliitikoille, viranomaisille kuin toiminnanharjoittajille Ruukin tutka-ongelmaan löytynyt ratkaisu, joka vahvistettiin erityisellä lailla kesäkuun lopussa. Puhurin ensimmäisen tuulipuiston Kopsa 1:n rakennus- ja asennustyöt tehtiin kesän aikana ja syksyllä päästiin viettämään vihkijäisiä. Samoihin aikoihin päästiin myös aloittamaan Kopsa 2 investointia, jonka mahdollisti Ruukin tutkaan liittyvä erityinen kompensaatiolaki. Ilman tutkaa olisimme rakentaneet molemmat hankkeet yhdellä kertaa, mutta parempi näin, kuin ei ollenkaan. Tuulisessa maailmassa Kulunutkin vuosi on vaatinut Kanteleen Voiman ja Puhurin henkilökunnalta erityistä sitkeyttä. Kiitos henkilökunnalle hyvästä työstä tässä tuulisessa maailmassa. Erityinen kiitos myös omistajillemme luottamuksesta yhtiötä ja organisaatiota kohtaan niin lauhdetuotannon haasteissa kuin tuulivoimainvestointien riskien kanssa. Voimalaitoksen tuotanto Tuotanto Sähköä voimalaitos tuotti helmi-, elo-, syys-, marras- ja joulukuussa. Tuotantomäärä oli 193 GWh ja ajovuorokausia tuli 69. Alkuvuoden ajoa rajoitti turvepula ja helmikuun ajon jälkeen jäätiin odottamaan seuraavan kesän turvetta. Vuosihuoltoa tehtiin pääasiassa oman henkilöstön voimin. Turvepulasta johtuen laitos oli vuosihuollossa maaliskuun puolesta välistä juhannukseen asti. Turvetuotanto alkoi keväällä hyvin, mutta keskikesän sateet heikensivät tuotantoa. Loppusyksyn ollessa kuitenkin lämmin ja sateeton turvetuotannossa päästiin miltei tavoitteisiin ja syksyllä oli polttoainetta tarjolla. Laitos käynnistettiin elokuussa ja syksyn ajot olivatkin vuoden kannattavimmat. Polttoainetta pääkattilalla kului vuonna 2013 kaikkiaan 524 GWh:ia, josta biopolttoaineiden osuus oli 13,7 %. Laitoksen käytettävyys vuonna 2013 oli 95 %. Ympäristöasiat Päästöissä voimalaitoksella pysyttiin raja-arvojen alapuolella. Voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemus (jätetty joulukuussa 2010) otettiin Pohjois-Suomen AVI:ssa käsittelyyn vuonna Vuosihuolto 2013 Voimalaitoksen ajotilanteesta johtuen vuosihuolto ajoitettiin pitkälle aikavälille. Suurin yksittäinen työ oli kuumakaasupalkeiden Käyntiaika /Driftstid Tuotanto /Produktion Äntligen byggs det vindkraft Byggandet av vindkraft påbörjades äntligen under år 2013, såväl i vårt land som i Puhuri. Effekten av vårt lands vindkraft närapå fördubblades under ett års tid och samma ökning på minst 200 MW kommer vi att få också under detta år. Tarastis arbete med att avskaffa förhinder för investeringar inom vindkraften framskred väl. Lösningen som hittades till Ruukkis radarproblem och som stadfästes med en särskild lag i slutet av juni var en stor överraskning för såväl politiker, myndigheter som aktörer. Byggnads- och monteringsarbeten för Puhuris första vindpark Kopsa utfördes under sommaren och invigningsfesten hölls på hösten. Samtidigt kunde man också påbörja investeringen på Kopsa 2, vilket möjliggjordes av den särskilda kompensationslagen gällande Ruukkis radar. Utan radarn skulle vi ha byggt båda projekten samtidigt, men bättre så här än inte alls. I en blåsig värld Också det gångna året har krävt speciell uthållighet av personalen hos Kanteleen Voima och Puhuri. Ett stort tack till personalen för ett fint arbete i denna blåsiga värld. Ett speciellt tack också till våra ägare för förtroendet gentemot bolaget och organisationen såväl gällande utmaningar inom kondensproduktionen som risker i vindkraftinvesteringar. Produktion Kraftverket producerade elektricitet i februari, augusti, september, november och december. Produktionen uppgick till 193 GWh och driftdygnen blev 69 st. Torvbristen begränsade driften i början av året, och efter februari stannade produktionen i väntan på torv från kommande sommar. De årliga servicearbetena utfördes huvudsakligen av den egna personalen. Med anledning av torvbristen utfördes kraftverkets årliga servicearbeten från och med mitten av mars till Kraftverkets produktion midsommar. Torvproduktionen började bra under våren, men den regniga högsommaren försvagade produktionen. Tack vare den varma och regnfria senhösten kunde målsättningarna i torvproduktionen närapå nås och under hösten fanns det bränsle att tillgå. Kraftverket kördes i gång i augusti och höstens driftperioder var också de mest lönsamma under året. År 2013 användes allt som allt 524 GWh bränsle i huvudpannan. Biobränslenas andel av alla bränslen var 13,7 % år Kraftverkets drift fortsatte år 2013 på en god nivå på 95 %. Miljöfrågor För utsläppens del höll kraftverket sig under gränsvärdena. Kraftverkets ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet (inlämnat i december 2010) togs till behandling hos Norra Finlands Regionförvaltningsverk år Årsservice 2013 Med anledning av kraftverkets 6 7

5 uusinta ja tätä työtä jatketaan myös seuraavassa vuosihuollossa. Toinen merkittävä työ oli laitoksen pääkattilan puhdistus ja täystarkastus. Tarkastuksessa ei löytynyt mitään mainittavia ongelmia. Myös paineastioiden täystarkastus ja raskaan polttoöljyn säiliön sisäpuolinen tarkastus tehtiin vuosihuollon aikana. Näissäkään ei löytynyt mitään ongelmia. Investoinnit Merkittävin voimalaitoksen investointi oli Balance+ järjestelmän käyttöönotto, jonka tarkoituksena on laitoksen pääsäätöjen toiminnan tehostaminen erilaisissa ajotilanteissa. Automaation uusintaa on jatkettu uusimalla vanha logiikkapohjainen öljypoltinautomaatio osaksi laitoksen pääjärjestelmää, samalla uusittiin kaikki öljyliekinvartijat. Vuosihuollon aikana uusittiin myös taajuusmuuttajia, porttien ohjauslaitteita sekä paloilmoituslaitteita. Turve Vuosi 2013 oli toinen tuotantovuosi Kanteleen Voiman omilla soilla. Tuotannossa oli yhdeksän suota, joilla turpeen nosto päästiin aloittamaan toukokuun puolivälissä noin kaksi viikkoa edellistä vuotta myöhemmin. Lämpimän ja kuivan sään myötä tuotanto käynnistyi vauhdikkaasti. Kolmen viikon tuotantojaksolla turvetta kertyi aumoihin jo enemmän kuin koko edellisenä vuotena yhteensä. Kesäkuun puolivälissä sää kuiten- Polttoaineet kin muuttui ja keskikesällä sateet haittasivat tuotantoa merkittävästi. Heinäkuun rankkojen ukkoskuurojen jälkeen joillakin alueilla tuotantokenttiä jouduttiin kuivattamaan pitkään, ennen kuin tuotanto pääsi jälleen käyntiin. Elokuun ja syyskuun poutajaksot kuitenkin korjasivat tilannetta ja loppujen lopuksi omilla soilla päästiin jyrsinturvetuotannossa kokonaisuutena noin 90 %:iin tavoitteesta. Rahkanevan kesällä 2009 käynnistyneen hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä YVA-selostus valmistui loppuvuodesta ja esiteltiin yleisötilaisuudessa Yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen hankkeelle haetaan ympäristölupaa keväällä Varpunevan ympäristölupahakemus jätettiin viranomaisille keväällä Keväällä 2012 hakemukseen tehtiin lisäselvityksiä, muun muassa viitasammakon esiintymisselvitys. Viitasamma- Päästöt ilmaan, päästökertoimet Utsläpp i luften, utsläppsfaktorer, Pääkattilan polttoaineet vuonna 2013 Huvudpannans bränslen 2013 driftläge utfördes den årliga servicen på en lång tidsperiod. Det enskilt största arbetet var att förnya bälgarna på hetgaskanalerna och detta arbete fortsätter vid nästa årsservice. Huvudpannan rengjordes och genomgick en fullständig granskning. Vid granskningen uppkom inga nämnvärda problem. Under årsservicen gjordes också en fullständig granskning av tryckkärlen och en invändig granskning av cisternen för tung brännolja. Inga problem hittades på dem. Investeringar Kraftverkets viktigaste investering var ibruktagandet av Balance +-systemet, där syftet är att effektivera huvudregleringen i kraftverket i olika driftsituationer. Förnyandet av automationen har fortsatts genom att förnya den gamla logikbaserade oljeförbränningsautomatiken till en del av kraftverkets huvudsystem, samtidigt förnyades alla oljeflamvakter. Under årsservices förnyades också frekvenstransformatorn, styranord ningar för portarna samt brandlarmen. Torv År 2013 var det andra produktionsåret på Kanteleen Voimas egna torvmarker. Nio torvmarker var i produktion, och torvbrytningen på dessa kunde påbörjas i mitten av maj, cirka två veckor tidigare än föregående år. I och med det varma och torra vädret inleddes produktionen med fart. Under den tre veckor långa produktionsperioden samlades det redan mera torv i stackarna än under hela föregående år. I mitten av juni ändrades dock väderleken Bränslen och högsommarens regn försvårade produktionen avsevärt. Efter de häftiga åskskurarna under juli månad var man tvungen att torka produktionsfälten på vissa områden mycket länge innan produktionen igen kunde inledas. De regnfria perioderna i augusti och september förbättrade situationen och till slut nåddes sammanlagt cirka 90 % av målsättningen i frästorvsproduktionen på de egna torvmarkerna. MKB-beskrivningen i anslutning till miljökonsekvensbedömningsförfarandet för Rahkanevaprojektet som inleddes sommaren 2009 blev färdig i slutet av året och presenterades för allmänheten Efter kontaktmyndighetens utlåtande söker man om miljötillstånd för projektet våren Ansökan om miljötillstånd för Varpuneva inlämnades till myndigheterna våren Våren 2012 gjordes kompletterande utredningar till ansökan, bland annat utredningen över åkergrodans förekomst. Inga åkergrodor observe- 8 9

6 koista ei alueella tehty havaintoa. Päätöstä lupahakemukseen odotetaan edelleen. Uusien tuotantoalueiden hankintaa jatketaan osana voimalaitoksen polttoainestrategiaa. Kaikilla Kanteleen Voima Oy:n nykyisillä ja tulevilla tuotantoalueilla käytetään nykyaikaista, moniportaista vesienpuhdistusjärjestelmää, johon kuuluu muun muassa pintavalutuskenttä. Haapaveden voimalaitoksella jyrsinturvetta käytettiin sähkön tuotantoon vuonna 2013 noin 450 GWh:a. Puu Puupolttoaineita käytettiin Haapaveden voimalaitoksen tuotannossa vuonna 2013 noin 72 GWh:a. Puun osuus käytetyistä polttoaineista oli noin 14 %. Ranka- ja kokopuuhakkeita jauhettiin biomassajauhimilla voimalaitoksen pölypolttoon sopivaksi polttoaineeksi. Hakkuutähteistä pienempään palakokoon tehtyä haketta syötettiin polttoon myös ilman jauhatusta. Puuteollisuuden sivutuotteista käytettiin polttoaineina sahanpurua ja sahanpurubrikettiä. Haapakenttä Haapakenttä- biopolttoaineterminaalissa polttoaineiden toimittajat ja käyttäjät varastoivat ja käsittelivät metsäpolttoaineiden raaka-aineita, valmista haketta ja sahanpurua. Kanteleen Voima Oy haketti voimalaitoksen käyttöön terminaaliin edellisenä talvena varastoitua, kesän aikana kuivunutta energiapuuta. Terminaaliin alettiin syksyllä myös ajaa seuraavaa lämmityskautta varten uutta energiapuuta kuivumaan ja odottamaan haketusta. Raskas polttoöljy Raskasta polttoöljyä käytettiin voimalaitoksella tuki- ja käynnistyspolttoaineena sekä apukattiloissa vuonna 2013 noin 19,4 GWh:a. RAKENTAMINEN ON ALKANUT, TUTKA-ASIA KUNTOON Vuosien suunnittelun jälkeen tuulivoimapuistojen rakentaminen on alkanut. Kertomusvuoden aikana valmistui Puhurin Kopsa 1 tuulivoimapuisto sekä Oy Perhonjoki Ab:lle rakennettu Ristivedon tuulipuisto. Raahen hyvin alkanut tuulivoimarakentaminen oli lähellä hyytyä vain Kopsa 1-puistoon, mutta valtion eri hallintoalojen, alueen kuntien, edunvalvontajärjestöjen Tuulivoimahankkeet ja tuulivoimayhtiöiden yhteisellä ponnistelulla saatiin laadittua erityislaki Raahen seudun tutkakompensaatiosta. Hanke oli mahdollista viedä läpi nopealla aikataululla, kun poliittinen yhteisymmärrys löytyi ja kun lähes kolmesataa tuulivoimalaa ilmoitettiin tutkalain mukaisen kompensaation piiriin. Lopullinen tutkalain läpimeno olikin liki nopeusennätys, kun se saatiin eduskunnasta läpi kuudessa viikossa ja pari päivää säätämisen jälkeen voimaan. TOTEUTUNEET HANKKEET Kopsa I Puhuri Oy:n Raahen Kopsassa sijaitseva tuulipuisto vihittiin käyttöön lokakuussa Puisto koostuu seitsemästä Siemens Oy:n toimittamasta tuulivoimalasta. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho on 3,0 megawattia ja seitsemän voimalaa yhdessä tuottavat arviolta noin 75 GWh sähköä vuodessa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 200 metriä, joka muodostuu 142,5 metrin napakor- rades på området. Beslutet därom väntas fortfarande. Anskaffningen av nya produktionsområden fortsätter som en del av kraftverkets bränslestrategi. På alla Kanteleen Voima Oy:s nuvarande och kommande produktionsområden används ett modernt flerstegs vattenreningssystem, till vilket hör bl.a. en spillvattenreningsplan. Till Haapavesi kraftverks elproduktion användes ca 450 GWh frästorv år Trä Vid Haapavesi kraftverks produktion använde man ca 72 GWh träbränslen år Andelen trä av använda bränslen var cirka 14 %. Spant- och helträdsflis krossades med biomassakrossar till bränsle som lämpar sig för pulverförbränning i kraftverket. Flis som flisats till mindre bitar av flisrester har matats till förbränningen också utan krossning. Som bränslen har använts biprodukter från träindustrin, såsom sågspån och sågspånsbriketter. Haapakenttä Vid biobränsleterminalen Haapakenttä lagrade och hanterade bränsleleverantörer och företagare råmaterial till träbränslen, färdigt flis och sågspån. Energived som lagrats i terminalen föregående vinter och torkat under sommaren flisades av Kanteleen Voima Oy för kraftverkets bruk. Också ny energived för följande uppvärmningsperiod började köras till terminalen under hösten för tork och för att vänta på flisning. Tung brännolja Som stöd- och startbränsle samt i hjälppannor användes år 2013 ca 19,4 GWh tung brännolja vid kraftverket. BYGGANDET HAR INLETTS, RADARÄRENDET I ORDNING Efter år av planering har byggandet av vindkraftparker påbörjats. Under verksamhetsåret färdigställdes Puhuris vindkraftpark Kopsa 1 samt Ristiveto vindpark som byggdes för Oy Perhonjoki Ab. Vidkraftsbyggandet som börjat bra i Brahestad höll på att stanna av efter vindparken Kopsa 1, men med gemensamma ansträngningar från statens olika Vindkraftprojekt förvaltningsområden, nejdens kommuner, intressebevakningsorganisationer och vindkraftbolag kunde man stifta en särskild lag för radarkompensation i Brahestads område. Projektet kunde genomföras med en snabb tidtabell genom politiskt samförstånd och när närmare trehundra vindkraftverk anmäldes till kompensationen i enlighet med lagen om kompensationsområden för vindkraft. Lagen godkändes i rekordfart i och med att det tog sex veckor att behandla den i riksdagen och den trädde i kraft några dagar efter den stiftats. GENOMFÖRDA PROJEKT Kopsa I Puhuri Oy:s vindpark som är belägen i Kopsa i Brahestad invigdes i oktober Parken består av sju vindkraftverk levererade av Siemens Oy. Den normala effekten för ett enskilt vindkraftverk är 3,0 megawatt och de sju kraftverken producerar sammanlagt uppskatt

7 keudesta ja 113 metrin roottorista. Puisto liittyy kantaverkkoyhtiö Fingridin 110 kv:n voimalinjaan 25 MVA:n kokoisen Pirttiselän muuntoaseman kautta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 35 miljoona euroa. Kopsa -projektin ensimmäisen vaiheen rakennusluvat tulivat lainvoimaisiksi toukokuussa Maanrakennus- ja perustustyöt toteutettiin vuoden 2012 syksyllä. Koneiden asennus alkoi keväällä Juhannuksena 2013 ensimmäiset megawatit oli jo tuotettu valtakunnan verkkoon. Hanke on kohdannut myös vastoinkäymisiä. Tv signaalien kanssa on ollut ongelmaa Kopsan kylällä ja myös voimaloiden ääni on aiheuttanut keskustelua. Puhuri on pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan ongelmia laitetoimittajan ja muiden asioihin liittyvien toimijoiden kanssa. Kopsa II Kopsan tuulipuiston toisen vaiheen rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2013 heti luvituksen valmistuttua. Hanke on ensimmäisen, josta maksetaan uuden tutkalain mukaista tutkakompensaatiota. Puistoon tulee 10 kappaletta nimellisteholtaan 3.3 MW Vestaksen toimittamaa tuulivoimalaa. Voimalat tullaan pystyttämään kesän ja syksyn 2014 aikana. Kopsa II puiston kokonaisinvestoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa. Hanketta varten rakennetaan yli neljä kilometriä uusia teitä ja uusi sähköasema. HANKKEIDEN TILANNE Tulevien ja käynnissä olevien hankkeiden osalta Puhurin tulevat vuodet vaikuttavat valoisilta ja haasteellisilta ja sen myötä työntäyteisiltä. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi Puhurilla on useita luvituksen erivaiheissa olevia hankkeita. Näiden hankkeiden lisäksi putkessa on useita kymmeniä esiselvitysvaiheessa eli etsinnässä olevia hankkeita, joista toteutukseen nousee muutamia. Lisäksi kolmannessa hankekorissa on etenemässä tutkaselvitykseen laitetut hankkeet. Puhuri jatkaa strategiansa mukaisella linjalla ja uusien hankkeiden osalta hyväksi havaitulla tiellä, eli etsitään hyvätuulisia alueita, joissa hanke saadaan rakennettua mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Vuohtomäki on Puhurin Pyhäsalmen kahdeksan voimalan hanke. Vuohtomäen osayleiskaava on hyväksytty Pyhäsalmen kaupunginvaltuustossa. Tosin kaavasta on valitettu, mutta optimistisesti odotamme, että hanke etenee rivakasti vuoden 2015 aikana myös työmaatoimintojen osalta. Parhalahti, Pyhäjoen kunnan alueella sijaitsevan 16 tuulivoimalan hankkeen YVA selvitykset on tehty ja ELY-keskuksen viranomaisten lausunto YVA:sta valmistunee huhtikuun lopulla. Kaavaprosessi on edennyt samanaikaisesti YVA asioiden kanssa ja tällä hetkellä kaavaluonnos on nähtävillä. Hankkeen työmaatoiminnot tapahtunevat vuoden 2015 loppupuolella tai vuoden 2016 aikana. Ketunperä on Raahen alueelle sijaitseva 12 tuulivoimalan hanke. Ketunperän YVA:n loppulausunto on saatu keväällä 2013 ja tällä hetkellä työstetään kaavaa. Alueella ilmeni paljon YVA:n liittyvien selvitysten perusteella tekijöitä mm. linnustoa ja luontokohteita, joiden vuoksi yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittelua on jouduttu muuttamaan useaan otteeseen. Ketunperän hankkeen pystytystoiminnot alkanevat vuoden 2016 aikana. Tässä hankkeessa on tehty vahvaa yhteistyötä Puhurin ja Tuuliwatti Oy:n välillä, mm. ympäristövaikutusten arvioinnin osalta. Edellisten hankkeiden lisäksi Puhuri on kehittänyt Tunturivoima Oy:lle Pyhänkosken tuulivoimahanketta. Pyhänkoski on neljän voimalan hanke jakautuen sekä ningsvis ca 75 GWh elektricitet per år. Kraftverkens totala höjd är cirka 200 meter, vilket består av en navhöjd på 142,5 meter och rotorer på 113 meter. Parken är ansluten till stamnätsbolaget Fingrids 110 kv:s kraftlinje via Pirttiselkä transformatorstation som har en storlek på 25 MVA. Det totala värdet på investeringen uppgår till cirka 35 miljoner euro. Byggnadstillstånden för första skedet av Kopsa-projektet beviljades i maj Jordbyggnadsoch grundkonstruktionsarbeten genomfördes under hösten Monteringen av maskiner påbörjades våren Midsommaren 2013 hade de första megawatten redan producerats till stamnätet. Projektet har också stött på motgångar. I Kopsa by har det funnits problem med tv-signaler, därtill har ljudet från kraftverken gett upphov till diskussioner. Puhuri har strävat efter att aktivt lösa dessa problem med maskinleverantörer och med andra aktörer i anslutning till ärenden. Kopsa II Byggnadsarbetena för det andra skedet av Kopsa vindpark inleddes i oktober 2013 genast efter att tillstånd beviljats. Projektet är det första där man betalar radarkompensation i enlighet med den nya lagen om kompensationsområden för vindkraft. Parken kommer att bestå av 10 stycken vindkraftverk på 3,3 MW:s effekt levererade av Vestas. Kraftverkena kommer att uppföras under sommaren och hösten Det totala värdet på investeringen på Kopsa II är cirka 50 miljoner euro. Över fyra kilometer nya vägar och en ny elstation byggs för projektet. PROJEKTSITUATIONEN För de kommande och pågående projektens del verkar Puhuris framtida år bli både ljusa och utmanande och därmed också föra med sig mycket arbete. Utöver de projekt som har genomförts har Puhuri på gång flera projekt som är i olika skeden av tillståndsbehandling. I tillägg till dessa projekt har man flera tiotals projekt i förundersökningsskede, d.v.s. man letar efter nya projekt, av vilka några kommer att genomföras. Utöver dessa har man i den tredje projektkorgen projekt som fortskrider till radarutredning. Puhuri fortsätter enligt den linje som fastställts i strategin och som varit framgångsrik för nya projekt, d.v.s. att leta efter områden med tillräckligt bra vindstyrka där projekt kan byggas med så små miljöeffekter som möjligt. Vuohtomäki är Puhuris projekt som omfattar åtta kraftverk i Pyhäsalmi. Delgeneralplanen för Vuohtomäki har godkänts i Pyhäsalmi stadsfullmäktige. Besvär över beslutet har dock inlämnats, men vi är optimistiska och förväntar oss att projektet framskrider raskt under år 2015 även i fråga om byggarbetsplatsverksamheten. Angående Parhalahtiprojektet med 16 vindkraftverk i Pyhäjoki kommun är MKB-utredningarna klara och NMT-centralens utlåtande om MKB torde bli klar i slutet av april. Planläggningsprocessen har framskridit samtidigt med MKB-ärendena och för närvarande finns planförslaget till påseende. Projektets byggarbetsplatsverksamhet torde ske under slutet av år 2015 eller under år Ketunperä i Brahestad är ett vindkraftprojekt som omfattar 12 vindkraftverk. Det slutliga MKB-beslutet kom våren 2013 och för närvarande arbetar man med planläggningen. Utgående från utredningar i anslutning till MKB förekom vissa faktorer på området, bl.a. fågelbestånd och naturobjekt och med anledning av dessa har man varit tvungen att ändra placeringen av enskilda 12 13

8 Pyhäjoen että Merijärven kuntien alueille. Hankkeen lupaprosessi on edennyt siten, että kevään 2014 aikana saanemme tarvittavat rakennus- ja ympäristöluvat, jonka jälkeen pääsemme aikatauluttamaan rakentamista, heti Kopsa II:n valmistuttua. Organisaatio Puhuri Oy on leventänyt hartioitaan rekrytoinneilla. Kuluneen vuoden aikana on palkattu henkilöitä vastaamaan sekä uusista hankkeista että ylläpitämään jo rakennettuja tuulipuistoja. Uusista resursseita huolimatta hankkeiden toteutus on hidasta johtuen byrokraattisesta, jatkuvasti muuttuvista ja hitaista lupaprosesseista. Edellä mainittuun lupaprosessien hitauteen liittyen Puhuri on tehnyt hyviä ja kauaskantoisia päätöksiä edellisinä vuosina, joten tulevina vuosina voimme nauttia uusista tuulienergiaan liittyvistä investointiuutisista. Kanteleen Voima Oy ja Puhuri Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 vindkraftverk ett flertal gånger. Uppförandet av Ketunperä-projektet torde inledas under år I detta projekt har samarbetet mellan Puhuri och Tuuliwatti Oy varit intensivt, bl.a. gällande bedömningen av miljökonsekvenserna. Utöver ovannämnda projekt har Puhuri utvecklat Pyhänkoski vindkraftprojekt för Tunturivoima Oy. Pyhänkoski är ett projekt som omfattar fyra kraftverk i kommunerna Pyhäjoki och Merijärvi. Tillståndsprocessen i projektet har framskridit så, att under våren 2014 torde vi få de erforderliga byggnads- och miljötillstånden och kan därefter schemalägga byggandet genast efter att Kopsa II färdigställts. Organisation Puhuri Oy har breddat sin bas med rekryteringar. Under det gångna året har ny personal anställts för att ansvara för både nya projekt och för att driva redan färdigställda vindparker. Trots nya resurser har genomförandet av projekt varit långsamt på grund av byråkratiska och långsamma tillståndsprocesser som kontinuerligt ändras. I anknytning till ovannämnda långsamhet med tillståndsprocesser har Puhuri fattat goda och långsiktiga beslut under de föregående åren vilket betyder att vi under de kommande åren kan njuta av nya investeringsnyheter i anslutning till vindenergi

9 anteleen Voima -konserniin Kkuuluvat emoyhtiö Kanteleen Voima Oy ja tytäryhtiö Puhuri Oy. Kanteleen Voima Oy tuottaa Haapaveden voimalaitoksella omistajilleen lauhdesähköä. Puhuri Oy on konsernin tuulivoimayhtiö. Vuosi 2013 oli Kanteleen Voima Oy:n seitsemäs ja Puhuri Oy:n kolmas täysi toimintavuosi. Haapaveden voimalaitos Voimalaitoksen tuotanto jäi erittäin vähäiseksi, mutta vähät ajot sijoittuivat kohtuullisen hyville sähkön pörssihinnan hetkille. Syynä vähäiseen tuotantoon oli sähkön alhainen markkinahinta ja kivihiilen laskeneen hinnan vuoksi laitoksen huono kilpailukyky tuontipolttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin verrattuna. Voimalaitoksen nettotuotannoksi koko vuodelle jäi KANTELEEN VOIMA -KONSERNI Hallituksen toimintakertomus 193 GWh. Polttoainetta käytettiin sähköntuotantoon 524 GWh, josta puun osuus oli 13,7 %. Öljyn käyttö pääkattilan tuki- ja käynnistyspolttoaineena osuus oli, 1,3 %, öljyn sijasta priimaukseen käytettiin pääasiassa puubrikettiä. Apukattiloiden öljyn käyttö oli 12,6 GWh. Päästöoikeuksia käytettiin yhteensä t. Polttoaineet Vuosi 2013 oli ensimmäinen vuosi, kun yhtiön nykyinen oma turvetuotantokapasiteetti oli lähes kokonaan käytettävissä. Omaa turvetuotantoa oli yhdeksällä suolla, tuotettu määrä oli noin 284 GWh, varsinaisen tuotannon ovat hoitaneet turveurakoitsijat. Yhtiön omistamalla osalla Kärsämäennevaa ei ollut tuotantotoimintaa kuluneen kesän aikana. Lupakäsittelyssä on kaksi suota ja lupavalmistelussa (YVA) yksi suo, mutta yhtään uutta tuotantolupaa ei kuluvana vuonna saatu. Uusien tuotantoalueiden hankinta on käynnissä useassa muussa kohteessa. Puun, varsinkin metsähakkeen, osuus polttoaineesta jäi aikaisempaa pienemmäksi, koska turpeen verotuksen yhteydessä metsähakkeen syöttötariffia laskettiin niin, että puu ei ollut enää kilpailukykyinen polttoaine. Puhuri Oy investoi ensimmäisen tuulipuistonsa Puhuri Oy:n tuulivoimahankkeet etenivät lähes suunnitellusti. Kanteleen Voima Oy omistaa Puhuri Oy:n koko osakekannan ja yhtiöillä on sama hallitus. Kopsa 1 tuulipuiston seitsemän 3,0 MW tuulivoimalaa kytkettiin kesällä Pirttiselän sähköasemaan. Hanke valmistui eräiden toimitusvaikeuksien takia hieman aikataulusta myöhässä, mutta budjetoitu kokonaisinvestointi hieman alittui. Syyskesällä, kun Raahen-Ruukin tutka-asia saatiin erityislailla ratkaistua, aloitettiin uuden tuulivoimapuiston rakennustyöt. Tähän Kopsa 2 puistoon tulee kymmenen 3,3 MW tuulivoimalaa. Hanke valmistuu syksyllä Raahen Ketunperän ja Vuohtomäen tuulivoimapuistojen kaavoitustyöt jatkuivat. Parhalahden tuulivoimapuiston YVA- ja kaavoitustyö alkoi. Piehingin Ylipään tuulipuistojen YVA keskeytettiin löytyneiden luontoarvojen ja tiukentuneiden melumääräysten takia. Myös muita uusia tuulivoimahankkeita on käynnistetty. Yhtiön henkilökunta on Puhurin hankkeiden kehittämisen lisäksi tarjonnut asiantuntijapalveluita osakkaiden tuulivoimahankkeisiin, mm. Oy Perhonjoki Ab:n Ristivuoren tuulipuistoon. Omistus Emoyhtiön omistajina olivat tilikauden lopussa Oy Katternö Kraft Ab, Kaakon Energia Oy, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag. Omistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana. Vuonna 2012 Kopsan tuulivoimainvestoinnin yhteydessä emoyhtiö jaettiin T- ja P-osakesarjoihin, joista edellinen hallinnoi lämpövoimaa ja jälkimmäinen tuulivoimaa. Vastaavasti Puhuri Oy on jaettu kolmeen osakesarjaan, joista K1-sarjassa on Kopsa 1 tuulivoimapuisto, A-sarjassa kehityshankkeet ja uudessa K2-sarjassa Kopsa 2 -tuulivoimapuisto. Emoyhtiön P-osakesarjan ja Puhurin K2-osakesarjan osakepääomaa on korotettu kertomusvuoden aikana. Talous Konsernin liikevaihto oli ( ) ja tulos voitollinen ( tappiollinen), taseen loppusumma oli ( ). Emoyhtiön liikevaihto oli ( ) ja tulos tappiollinen (6 181 tappiollinen). Taseen loppusumma oli ( ). Kanteleen Voima Oy ja Puhuri Oy toimivat omakustannusperiaatteella ja osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa suhteessa, tuotettu sähkö myydään omistajille muuttuvaa kustannusta vastaavalla hinnalla ja omistuksen suhteessa. Omakustannusperusteisesta toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli henkilöä (emoyhtiössä 41 henkilöä). Vuoden aikana palkattiin viisi uutta henkilöä työpaikan vaihdosten ja eläkkeelle jäämisien johdosta sekä lisäresurssiksi Puhurille. Ulkopuolisina palveluina ostetaan edelleen mm. laboratori- T ill koncernen Kanteleen Voima hör moderbolaget Kanteleen Voima Oy och dotterbolaget Puhuri Oy. Kanteleen Voima Oy producerar för sina ägare kondensel vid kraftverket i Haapavesi. Puhuri Oy är koncernens vindkraftverk. År 2013 var Kanteleen Voima Oy:s sjunde och Puhuri Oy:s tredje kompletta verksamhetsår. KANTELEEN VOIMA-KONCERNEN Styrelsens verksamhetsberättelse Kraftverket i Haapavesi Kraftverkets produktion blev mycket låg, men de korta driftperioderna sammanföll med tidsperioder med rimligt höga börspriser för el. Orsaken till den låga produktionen var det låga marknadspriset på elektricitet och kraftverkets dåliga konkurrenskraft jämfört med kraftverk som använder importbränslen vilket förorsakades av det sjunkande priset på stenkol. Nettoproduktionen för Haapavesi kraftverk blev 193 GWh. Till elproduktionen användes bränsle 524 GWh av vilket andelen trä var 13,7 %. Andelen olja som användes till huvudpannans stöd- och startbränsle var endast 1,3 %. I stället för olja användes huvudsakligen träbriketter för att förbättra förbränningen. Användningen av olja i hjälppannorna var 12,6 GWh. Utsläppsrättigheter användes totalt ton. Bränslen År 2013 var första året då bolagets nuvarande egna torvproduktionskapacitet kunde användas nästan i sin helhet. Egen torvproduktion fanns på nio torvmarker med en produktionsmängd på ca 284 GWh, den egentliga produktionen har skötts av torventreprenörer. Den delen av Kärsämäenneva som bolaget äger hade ingen torvproduktion under den gångna sommaren. Två torvmarker är under tillståndsbehandling och en torvmark under tillståndsberedning (MKB), men under det gångna året erhölls inga produktionstillstånd. Anskaffning av nya produktionsområden är igång vid flera olika objekt. Andelen trä och speciellt skogsflis som bränsle blev mindre än tidigare, eftersom inmatningstariffen för skogsflis i anslutning till torvbeskattningen sänktes så att trä inte längre var ett konkurrenskraftigt bränsle. Puhuri Oy investerade i den första egna vindparken Puhuri Oy:s vindkraftprojekt framskred nästan enligt planerna. Kanteleen Voima Oy äger hela aktiestocken i Puhuri Oy och sammansättningen i bolagens styrelser är identisk. De sju 3,0 MW:s vindkraftverk i vindparken Kopsa 1 kopplades till Pirttiselkä elstation under sommaren. Projektet färdigställdes något försenat på grund av en del leveranssvårigheter, men den budgeterade totala investeringen underskreds något. Byggnadsarbeten för en ny vindkraftpark inleddes under sensommaren, när Ruukkis radarärende kunde lösas med en särskild lag. Denna park, Kopsa 2, kommer att ha tio 3,3 MV:s vindkraftverk. Projektet färdigställs hösten Planläggningen av vindkraftparkerna Ketunperä och Vuohtomäki i Brahestad fortsatte. MKB- och planläggningsarbetet för Parhalahti vindkraftpark inleddes. MKButredningen för Ylipää i Piehinki avbröts på grund av funna naturvärden och skärpta bullerbestämmelser. Även andra vindkraftprojekt har startats. Bolagets personal har utöver utvecklingen av Puhuri-projekten erbjudit experttjänster till delägarnas vindkraftprojekt, bl.a. för Oy Perhonjoki Ab:s vindpark i Ristivuori. Ägande I slutet av räkenskapsperioden ägdes moderbolaget av Oy Katternö Kraft Ab, Kaakon Energia Oy, Finska Kraft Ab, Valkeakosken Energia Oy och Ålands Elandelslag. Inga ändringar har skett i ägarunderlaget under verksamhetsåret. I anslutning till Kopsa vindkraftinvestering år 2012 delades moderbolaget i T- och P-aktieserier, av vilka den första administrerar värmekraft och den senare vindkraft. På motsvarande sätt indelades Puhuri Oy i tre aktieserier av vilka vindkraftparken Kopsa 1 är i K1-serien, utvecklingsprojekten i A-serien och i den nya K2-serien är den nya vindkraftparken Kopsa 2. Aktiekapitalet för moderbolagets P-aktieserie och Puhuris K2-aktieserie har höjts under verksamhetsåret. Ekonomi Koncernens omsättning var ( ) och resultatet vinstgivande ( förlustbringande), balansräkningens slutsumma var ( ). Moderbolagets omsättning var ( ) och resultatet var förlustbringande (6 181 förlustbringande). Balansräkningens slutsumma var ( ). Kanteleen Voima Oy och Puhuri Oy fungerar enligt självkostnadsprincip och aktieägarna betalar fasta kostnader i förhållande till sitt aktieinnehav. Den elektricitet som produceras säljs till ägarna för ett pris som motsvarar den rörliga kostnaden och i förhållande till aktieinnehavet. Eftersom verksamheten drivs enligt självkostnadsprincip är det inte ändamålsenligt att presentera ekonomiska nyckeltal för att förstå affärsverksamheten, den ekonomiska ställningen eller resultatet. Personal Koncernen hade 47 anställda (moderbolaget 41 personer). Under året anställdes fem nya personer med anledning av byte av arbetsplats och pensioneringar samt som tilläggsresurs för Puhuri. Som tjänster utifrån köps fort

10 opalvelut, ruokalan hoito, siivous ja pihatyöt. Kunnossapitopalveluita on ostettu niin ikään ulkopuolisilta toimittajilta tarpeen mukaan. Henkilöstölle on järjestetty ammatillista koulutusta. Voimalaitoksen ajotilanteesta johtuen ulkopuolisen henkilöstön käyttöä on vähennetty ja henkilöstön työpanosta on myyty ulkopuolisiin kohteisiin. Tehdyistä toimista huolimatta myös henkilöstön lomautuksiin on jouduttu turvautumaan. Ympäristö ja turvallisuus Voimalaitoksella on sattunut kertomusvuonna kaksi lievää työtapaturmaa. Tuulivoimatyömailla ja turvetuotannossa ei ole sattunut tapaturmia. Voimalaitoksella ei tapahtunut kertomusvuonna ympäristölupaehtojen ylityksiä. Laitoksen ympäristölupaehtojen tarkistushakemus on edelleen viranomaiskäsittelyssä ja ehtinee jäädä uuden IE-direktiivin jalkoihin direktiivin vaatiessa uutta luvitusta. Turvetuotannossa ei ollut luparajojen ylityksiä. Valvontaviranomainen, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus, teki tarkastuksen neljällä tuotantoalueella. Tarkastuksissa ei tullut esille merkittäviä puutteita. Hallitus Kanteleen Voima Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Stefan Storholm ja muina jäseninä Akke Kuusela, Andreas Rasmus, Timo Honkanen, David Karlsson ja Jorma Tapaninen (vpj) saakka ja Arto Tiainen lähtien. Varajäseninä ovat olleet Roald von Schoultz, Olli-Pekka Marttila ja Arto Tiainen saakka sekä Esa Koivula samasta päivästä lähtien. Toimitusjohtajana on toiminut Antti Vilkuna. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksitoista kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Haapavedellä Tilintarkastajaksi on yhtiökokous valinnut Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts. Riita-asiat Vireillä olevia riita-asioita ei ole. Riskit Voimalaitos kohtasi kertomusvuonna uuden luvitusriskin, kun hyväksytty IE-direktiivi otetaan käyttöön ilman, että viranomaisohjeistusta direktiivin ympärillä olisi olemassa. Hyvin kuvaavana tässä on, että voimalaitos joutui ilmoittautumaan tunnin rajoitettuun käyttöaikaan, koska direktiiviin liittyvää kansallista siirtymäsuunnitelmaa ei oltu hyväksytty. Turvetuotanto ei ole vieläkään saavuttanut vakaata varastotasoa. Turpeen hinta on noussut huomattavasti kustannustason muutosta nopeammin. Turpeen hinta ja saatavuus muodostavat huomattavan riskin toiminnalle, jota laajentuneella omalla turvetuotannolla voidaan hieman hallita. Voimalaitoksen teknisinä riskeinä ovat edelleen tulipalot ja laitevauriot. Näitä pyritään tunnistamaan erilaisilla riskianalyyseillä, joita päivitetään tehtävien inves- tointien yhteydessä sekä varautumaan niihin laiteratkaisulla ja koulutuksella. Puhuri Oy:n merkittävimmät riskit liittyvät Kopsa 2 investoinnin kustannus-, aikatauluriskeihin sekä molempien tuulipuistojen käytettävyysriskeihin. Uusien hankkeiden luvittamisen osalta merkittävä riski on jatkuvasti muuttuva viranomaisohjeistus sekä kuntakohtaiset päätökset. Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa tappiota Emoyhtiön hallitus esittää, että tappio kirjataan edellisten tilikausien tulostilille eikä osinkoa jaeta. Siirron jälkeen oma pääoma on Helsinki 15. päivänä huhtikuuta 2014 Helsingfors den 15 april 2014 Stefan Storholm Andreas Rasmus Timo Honkanen puheenjohtaja ordförande Näkymät vuodelle 2014 Sähkön markkinahinnan vaihtelu on tasaantunut matalalle tasolle johtuen vesivoimatuotannon määrästä, alhaisesta kivihiililauhteen hinnasta ja vähentyneestä kulutuksesta. Päästöoikeuksien hinta oli hyvin alhaalla, mutta se on palautunut EU:n toimien johdosta hieman. Markkinasähkön hinnan ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden ja lähivuodet kuitenkin sellaisena, että voimalaitoksella on kohtuullinen ajotarve suhteutettuna saatavissa olevaan turvepolttoainemäärään. Toimenpiteitä polttoainepohjan laajentamiseksi ja polttoturpeen saannin varmistamiseksi jatketaan. Kansallinen siirtymäsuunnitelma on hyväksytty Euroopan Unionin Komissiossa Yhtiön pitää päättää mennessä, jättääkö se kansallisen siirtymäsuunnitelman mukaisen ympäristölupaehtojen tarkistushakemuksen. Tuulivoimahankkeiden rakentamista on tarkoitus jatkaa samaan tahtiin myös vuonna Puhurin rinnalle on muodostettu Vetelin Tuulivoima Oy, joka tulee keskittymään nimenomaan Vetelin seudun tuulivoimahankkeisiin. Kanteleen Voima omistaa yhtiöstä kolme viidesosaa, lopun jakautuessa tasan Oy Katternö Kraft Ab:n ja sen osakkaan Vetelin Sähkölaitos Oy:n kesken. Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Bokslutsanteckningar Över verkställd revision har idag avgivits skild revisionsberättelse. farande bl.a. laboratorietjänster, skötsel av matservering, städning och gårdsarbeten. Också underhållstjänster har köpts av utomstående leverantörer efter behov. Yrkesutbildning har ordnats för personalen. Med anledning av kraftverkets driftsituation har man minskat anlitandet av utomstående personal och personalens arbetsinsatser har sålts till utomstående objekt. Trots dessa åtgärder har man varit tvungen att verkställa permitteringar av personalen. Miljö och säkerhet Under verksamhetsåret skedde två lindriga arbetsolycksfall på kraftverket. Inga olycksfall har skett vid vindkraftarbetsplatserna eller i torvproduktionen. Vid kraftverket skedde under verksamhetsåret inga överskridningar av miljötillståndvillkor. Kraftverkets ansökan om justering av miljötillståndvillkor är fortfarande i behandling hos myndigheterna och eftersom det nya IE-direktivet kräver ny tillståndsbehandling kommer ansökan antagligen inte att hinna behandlas. Torvproduktionen överskred inte tillståndsvillkoren. Tillsynsmyndigheten, NTM-centralen i Norra Österbotten, utförde inspektioner på fyra produktionsområden. Inga betydande brister observerades under inspektionerna. Styrelsen Som Kanteleen Voima Oy:s styrelseordförande fungerar Stefan Storholm och övriga medlemmar är Akke Kuusela, Andreas Rasmus, Timo Honkanen, David Karlsson och Jorma Tapaninen (vice ordf.) fram till och Arto Tiainen från och med Suppleanter har varit Roald von Schoultz, Olli-Pekka Marttila och ArtoTiainen fram till samt Esa Koivula från och med Antti Vilkuna har varit verkställande direktör. Styrelsen sammanträdde tolv gånger under verksamhetsåret. Ordinarie bolagsstämma hölls i Haapavesi Som revisor valde bolagsstämman Ernst & Young Ab, med Kjell Berts som huvudansvarig revisor. Tvistemål Bolaget har inga anhängiga tvistemål. Risker Kraftverket stötte på en ny risk inom tillståndbeviljandet, när det godkända IE-direktivet tas i bruk utan att det finns myndighetsanvisningar i anslutning till direktivet. Mycket beskrivande här är, att kraftverket var tvungen att anmäla sig till en begränsad drifttid på timmar, eftersom den nationella övergångsplanen i anslutning till direktivet inte hade godkänts. Torvproduktionen har fortfarande inte nått en stabil lagernivå. Torvpriset har ökat betydligt snabbare än vad kostnadsnivån ändrat. Torvpriset och tillgång en på torv är stora risker för verksamheten. Detta kan hanteras något genom utvidgning av egen torvproduktion. Bränder och maskinfel utgör fortfarande tekniska risker i kraftverket. Man försöker identifiera David Karlsson David Karlsson Akke Kuusela Arto Tiainen dessa genom olika riskanalyser som uppdateras i samband med investeringar samt genom att förbereda sig på dem med tekniska lösningar och utbildning. Puhuri Oy:s största risker finns i anslutning till Kopsa 2 investeringens risker med tanke på kostnader, tidtabell och båda vindparkernas användbarhet. För tillståndsbeviljandet för nya projekt är de ständigt ändrande myndighetsanvisningarna samt kommunvisa beslut en stor risk. Antti Vilkuna toimitusjohtaja verkställande direktör Förslag till bokföring av årsresultat Räkenskapsperiodens resultat för moderbolaget visar en förlust på Moderbolagets styrelse föreslår att förlusten bokförs på resultatkonto för föregående räkenskapsperioder och att ingen dividend utdelas. Efter överföringen uppgår det egna kapitalet till Utsikter för år 2014 Växlingarna i marknadspriset för elektricitet har stabiliserats på en låg nivå med anledning av vattenkraftproduktionens mängd, det låga priset på stenkolkondensat och den lägre förbrukningen. Priset på utsläppsrättigheterna var mycket lågt, men det har stigit något med anledning av EU:s åtgärder. Priset på marknadselektriciteten förutspås under innevarande år och de närmaste åren dock hållas på en sådan nivå att kraftverket har rimligt driftsbehov i förhållande till torvbränslemängden som finns att tillgå. Åtgärderna för att bredda Vaasa 30. päivänä huhtikuuta 2014 Vasa den 30 april 2014 Ernst & Young Oy Kjell Berts KHT /CGR bränslegrunden och garantera tillgången på torvbränsle fortsätter. Europeiska Kommissionen har godkänt den nationella övergångsplanen Bolaget bör fatta ett beslut senast om huruvida det kommer att lämna in en ansökan om justering av miljötillståndvillkoren i enlighet med den nationella övergångsplanen. Avsikten är att fortsätta byggandet av vindkraftprojekten i samma takt också år Det har bildats ett systerbolag till Puhuri, Vetelin Tuulivoima Oy, som kommer att koncentrera sig på vindkraftprojekt uttryckligen i området kring Vetil. Kanteleen Voima äger tre femtedelar av bolagen, resten fördelas jämt mellan Oy Katternö Kraft Ab och dess delägare Vetelin Sähkölaitos Oy

11 KANTELEEN VOIMA -KONSERNI Tuloslaskelma Resultaträkning euroa /euro KANTELEEN VOIMA -KONSERNI Tase Balans euroa /euro Liikevaihto Omsättning Valmistus omaan käyttöön (+) 4 42 Tillverkning för eget bruk Muut liiketoiminnan tuotot Övriga rörelseintäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Liikevoitto Rörelsevinst Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Voitto ennen tilinpäätössiirtoja Vinst före bokslutsdispositioner ja veroja och skatter Tilinpäätössiirrot Bokslutsdispositioner Laskennalliset verot Kalkylmässiga skatter Tilikauden voitto Räkenskapsperiodens vinst VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar Sijoitukset 1 Placeringar VAIHTUVAT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Pitkäaikaiset saamiset Långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Rahat ja pankkisaamiset Kassa och bank VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma Aktiekapital Edellisten tilikausien tulos Ackumulerade vinstmedel Tilikauden voitto Räkenskapsperiodens vinst OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL TOTALT PAKOLLISET VARAUKSET AVSÄTTNINGAR Muut pakolliset varaukset Övriga avsättningar PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ AVSÄTTNINGAR TOTALT VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen Långfristigt Lyhytaikainen Kortfristigt

12 KANTELEEN VOIMA OY Tuloslaskelma Resultaträkning euroa /euro KANTELEEN VOIMA OY Tase Balans euroa /euro Liikevaihto Omsättning Muut liiketoiminnan tuotot Övriga rörelseintäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Liikevoitto Rörelsevinst Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Voitto ennen tilinpäätössiirtoja Vinst före bokslutsdispositioner ja veroja och skatter Tilinpäätössiirrot Bokslutsdispositioner Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Förändring av avskrivningsdifferensen Tilikauden voitto 9 6 Räkenskapsperiodens vinst VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar Sijoitukset Placeringar VAIHTUVAT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Pitkäaikaiset saamiset Långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Rahat ja pankkisaamiset Kassa och bank VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma Aktiekapital Edellisten tilikausien tulos Ackumulerade vinstmedel Tilikauden voitto 9 6 Räkenskapsperiodens vinst OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL TOTALT TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Poistoero Avskrivningsdifferens TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ ACKUMULERADE BOKSLUTS- YHTEENSÄ DISPOSITIONER TOTALT PAKOLLISET VARAUKSET AVSÄTTNINGAR Muut pakolliset varaukset Övriga avsättningar PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ AVSÄTTNINGAR TOTALT VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen Långfristigt Lyhytaikainen Kortfristigt

13 PUHURI OY Tuloslaskelma Resultaträkning euroa /euro PUHURI OY Tase Balans euroa /euro Liikevaihto Omsättning Valmistus omaan käyttöön (+) 4 42 Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot Övriga rörelseintäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Liikevoitto Rörelsevinst Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner ja veroja och skatter Tilikauden voitto (tappio) Räkenskapsperiodens vinst (förlust) VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet 0 1 Immateriella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar VAIHTUVAT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA Pitkäaikaiset saamiset Långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Rahat ja pankkisaamiset Kassa och bank VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma Aktiekapital Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Fond för inbetalt fritt eget kapital Edellisten tilikausien tulos Ackumulerade vinstmedel Tilikauden voitto Räkenskapsperiodens vinst VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen Långfristigt Lyhytaikainen Kortfristigt

14 Kanteleen Voima Oy, hallitus /styrelsen 2013 Omistajat Ägarna Kanteleen Voima Oy -omistaja/ägare Puhuri Oy -omistaja/ägare Stefan Storholm hallituksen puheenjohtaja /styrelseordförande Katternö Kraft Oy Ab toimitusjohtaja/vd Jorma Tapaninen varapuheenjohtaja /vice ordförande (t.o.m saakka) Arto Tiainen varajäsen/suppleant (t.o.m saakka) hallituksen jäsen /styrelsemedlem (fr.o.m alkaen) Parikkalan Valo Oy toimitusjohtaja/vd Akke Kuusela hallituksen jäsen /styrelsemedlem Suomen Voima Oy /Finska Kraft Ab toimitusjohtaja/vd KATTERNÖ -RYHMÄ /KATTERNÖ KRAFT Esse Elektro-Kraft Ab Oy Herrfors Ab Kruunupyyn Sähkölaitos /Kronoby Elverk Naantalin Energia Oy /Nådendals Energi Ab Pietarsaaren Energialaitos /Jakobstads Energiverk Uudenkaarlepyyn Voimalaitos /Nykarleby Kraftverk Tammisaaren Energia /Ekenäs Energi Vetelin Sähkölaitos Oy Andreas Rasmus hallituksen jäsen /styrelsemedlem Katternö Kraft Oy Ab tuotantojohtaja /produktionschef Timo Honkanen hallituksen jäsen /styrelsemedlem Valkeakosken Energia Oy toimitusjohtaja/vd David Karlsson hallituksen jäsen /styrelsemedlem Ålands Elandelslag talousjohtaja/ekonomichef Roald von Schoultz varajäsen /suppleant KANTELEEN VOIMA voimalaitos /kraftverket SUOMEN VOIMA OY Etelä-Savon Energia Oy Haminan Energia Oy Keravan Energia Oy Kokemäen Sähkö Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Lammaisten Energia Oy Lankosken Sähkö Oy Leppäkosken Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Nurmijärven Sähkö Oy Paneliakosken Voima Oy Porvoon Energia Oy /Borgå Energi Ab Sallilan Energia Oy, Loimaa VSV-Energiapalvelut Oy (Vakka-Suomen Voima) Vatajankosken Sähkölaitos Oy, Kankaanpää KAAKON ENERGIA OY Imatran Seudun Sähkö Oy Outokummun Energia Oy Parikkalan Voima Oy Olli-Pekka Marttila varajäsen/suppleant Köyliön-Säkylän Sähkö Oy toimitusjohtaja/vd Esa Koivula varajäsen/suppleant (fr.o.m alkaen) Outokummun Energia Oy toimitusjohtaja/vd Antti Vilkuna toimitusjohtaja/vd Valkeakosken Energia Oy Ålands Elandelslag 26 27

15 Kanteleen Voima Oy Turvetie 112, PL 47, Haapavesi puhelin , faksi Puhuri Oy Turvetie 112, PL 47, Haapavesi Tietotie 2, Oulunsalo

KANTELEEN VOIMA OY & PUHURI OY vuosikertomus årsberättelse

KANTELEEN VOIMA OY & PUHURI OY vuosikertomus årsberättelse KANTELEEN VOIMA OY & PUHURI OY vuosikertomus årsberättelse 2014 1 Vuoden 2014 turveyrittäjäksi valittiin Pekka Forsström Siikalatvalta. Bioenergia ry:n Turvevaliokunta myönsi Vuoden turveyrittäjä -palkinnon

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Maailmassa on soita noin 400 miljoonaa hehtaaria eli noin 5 % kaikesta maapinta-alasta. Suomen soiden ja turvemaiden pinta-ala on 9,15 miljoonaa hehtaaria,

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Turvesuopotkupallo Suopotkupallo on Suomessa kehitetty muunnelma jalkapallosta. Ajatuksen kerrotaan lähteneen liikkeelle suomalaisten hiihtäjien voimaharjoittelusta,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kanteleen Voima Vuosikertomus Årsberättelse

Kanteleen Voima Vuosikertomus Årsberättelse Kanteleen Voima Vuosikertomus 2010 Årsberättelse Sisältö Työn vuosi 2010, toimitusjohtajan katsaus............................................ 4 Omistajat...............................................................................

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 8/2007 vp Fortum Lämpö Oy:n höyryntuotanto Haminassa Eduskunnan puhemiehelle Suomen valtio omistaa Fortum Oyj:stä 50,6 prosenttia. Suomen valtio on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.1998

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.1998 FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.- Fingridin operatiivinen toiminta käynnistyi 1.9.1997, joten kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Alkuvuoden aikana yhtiö on kantaverkkotoiminnan

Lisätiedot

Kanteleen Voima Vuosikertomus Årsberättelse

Kanteleen Voima Vuosikertomus Årsberättelse Kanteleen Voima Vuosikertomus Årsberättelse 2009 Vuonna 1883 järjestettiin Haapavedellä ensimmäiset hiihtokilpailut, yhdet varhaisimmista koko silloisessa Suomessa. Pitäjässä tiedettiin olevan vertaansa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot