Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse"

Transkriptio

1 Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

2 Maailmassa on soita noin 400 miljoonaa hehtaaria eli noin 5 % kaikesta maapinta-alasta. Suomen soiden ja turvemaiden pinta-ala on 9,15 miljoonaa hehtaaria, joka on noin 29 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Tästä alasta suurin osa on maa- ja metsätalouskäytössä. Ojittamatonta suota on lähes 45 %, josta luonnonsuojelualueita on noin 1,1 miljoonaa hehtaaria. Turvetuotannossa on noin 0,06 miljoonaa hehtaaria. Turve on määritelty hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi. Soilla oleva turvekerros kasvaa noin 0,5 mm vuodessa, 40 TWh uutta turvetta joka vuosi. Turpeen energiakäyttö on TWh vuodessa. Turpeen tuotanto ja käyttö työllistää yli suomalaista ja lähes miljoona suomalaista asuu turve-puuseoksella tuotetun kaukolämmön piirissä. Energiaturpeen käytön nettovaikutus Suomen kansantalouden kassavirtaan on 440 miljoona euroa. Sisältö Vieraan energian vuosi 2012, toimitusjohtajan katsaus Voimalaitoksen tuotanto Polttoaineet Tuulivoimahankkeet Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus Kanteleen Voima konsernituloslaskelma Kanteleen Voima konsernitase Kanteleen Voima Oy:n tuloslaskelma Kanteleen Voima Oy:n tase Puhuri Oy:n tuloslaskelma Puhuri Oy:n tase Kanteleen Voima Oy:n hallitus Omistajat Det finns ca 400 miljoner hektar torvmarker i världen, dvs. ca 5 % av hela jordytan. Ytan för kärr och torvmarker i Finland är 9,15 miljoner hektar, vilket motsvarar ca 29 procent av Finlands jordyta. Av denna yta används största delen i jord- och skogsbruk. Odikad torvmark utgör nästan 45 %, av dessa är naturskyddsområden ca 1,1 miljoner hektar. I torvproduktion används ca 0,06 miljoner hektar. Torv har definierats som ett långsamt förnybart biomassabränsle. Torvlagret i kärren växer årligen med ca 0,5 mm, 40 TWh nytt torv varje år. Energibruket av torv är TWh per år. Torvproduktionen och användningen av torv sysselsätter årligen över finländare och så gott som en miljon finländare har fjärrvärme som producerats med en blandning av trä och torv. Nettoeffekten för användningen av energitorv är i kassaflödet för Finlands nationalekonomi 440 miljoner euro. Kuvat: Kanteleen Voiman arkisto Graafinen suunnittelu: Wiizart Painatus: Forsberg, 2013 Fotografier: Kanteleen Voimas arkiv Svensk översättning: Viexpo Grafisk form: Wiizart Tryckning: Forsberg, 2013 Innehåll År 2012, ett år av främmande energi, verkställande direktörens översikt Kraftverkets produktion Bränslen Vindkraftsprojekt Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse Kanteleen Voima koncernresultaträkning Kanteleen Voima koncernbalans Kanteleen Voimas Oy:s resultaträkning Kanteleen Voima Oy:s balans Puhuri Oy:s resultaträkning Puhuri Oy:s balans Kanteleen Voima Oy:s styrelse Ägarna Kanteleen Voima

3 Toimitusjohtajan katsaus Eurooppalaisen, pohjoismaisen ja suomalaisen energian tuotannon alamäki jatkui kuluneena vuonna. Tuontipolttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat jatkoivat laskuaan. Uutena pelaajana maailmanmarkkinoille ilmaantui liuskekaasu, jonka seurauksena maakaasun ja öljyn aikaisempi vahva hintasidonnaisuus on poistumassa. Fossiilisten polttoaineiden euromääräistä hinnanlaskua on rajoittanut vain euron heikkeneminen dollariin verrattuna. Vieraan energian vuosi 2012 Venäjän kiinteä tuonti muuttui markkinaehtoiseksi ja toisaalta Venäjän kapasiteettimaksujen ohjaamaksi, suurimmat tuontimäärät ajoittuivat yö- ja viikonlopputunteihin, jolloin sähköntarve on pienimmillään. Tuonnin määrän heilahtelu vahvisti sähkön hinnan vuorokautista vaihtelua. Sähkön tuonnissa saavutettiin kuitenkin kaikkien aikojen huippu. Suuren tuontimäärän selittää Norjan ja Ruotsin täynnä olevat vesialtaat ja siten heidän ennätyssuuri vesivoiman tuotanto. Lauhdetuotannolle vuosi oli surkea Kulunut vuosi oli lauhdetuotannon kysynnälle yhä huono. Sähkön hinta laski Norjan runsaan vesitilanteen sekä markkinoiden laskevan kysynnän takia, myöskään kivihiilen ja päästöoikeuden hinnan pudotus eivät lisänneet ajomahdollisuuksia. Erillistuotannon osuus maamme sähkönhankinnasta jäikin 6,7 %:iin (vuonna ,4 %) ja tuotettu määrä vain 5,7 TWh (9,6 TWh). Tämä on vain kolmannes siitä, mitä tuotettiin Antti Vilkuna vuonna Myös Haapaveden voimalaitoksen käyttö jäi vuonna 2012 erittäin vähäiseksi. Uudet IE-direktiivit, poliittinen ohjaus ja kiristyvät polttoainemarkkinat voivat johtaa siihen, että sähkön erillistuotannon eli lauhdetuotannon laitoksia suljetaan, eikä korvaavaa kapasiteettia synny. Tämä sulkemisuhka yhdistettynä Venäjän tuonnin muutokseen, Pohjoismaiden tuonnin vesivoimasidonnaisuuteen, rakenteilla olevan ydinvoimalan myöhästymiseen ovat rakentamassa maahamme sähkömarkkinalle tilannetta, joka ei kestä minkäänlaista teollisuustuotannon elpymistä. Valitettavasti. Työtä polttoaineen hankinnassa Vesivoimaa lukuun ottamatta kaikki kotimaiset energialähteet menettivät osuuttaan. Huonon turvevuoden ja kivihiilen laskeneen hinnan takia nähtiin, vuosikymmenien jälkeen, että Saimaan kanavaa käytettiin kivihiilen tuontiväylänä, kun Sisä-Suomen kaupungit koettivat löytää jostain polttoainetta lämmöntuotantonsa turvaamiseen. Pienenevien tuotantoalojen myötä turpeen kyky huolehtia maamme energiahuollon huoltovarmuudesta on vakavasti heikentynyt. Vuoden 2007 jälkeen maassamme ei ole ollut turvevarastoja, joiden varaan uskottavasti voitaisiin rakentaa sähkön ja lämmön huoltovarmuus. Tästä huolimatta ympäristöministeriö on rakentamassa jatkuvasti uusia turvetuotannon esteitä. Puupolttoaineiden käyttö väheni aikaisemmasta. Metsäteollisuuden ongelmien lisäksi tähän vaikuttaa turpeen huono saatavuus, jolloin turpeen rinnalla poltettava puukin jää polttamatta. Omaa turvetta Kanteleen Voima investoi vahvasti omaan turvetuotantoon vuonna Valmiiden turvetuotantoalueiden hankinnan myötä oma tuotantopinta-alamme kasvoi huomattavasti. Tämä muutos ei kuitenkaan lisää laitoksen ympäristössä tuotettavan turpeen määrää. Verkställande direktörens översikt År 2012, ett år av främmande energi Under det gångna året fortsatte nedgången för europeisk, nordisk och finländsk energiproduktion. Priserna på importbränsle och utsläppsrättigheter fortsatte sjunka. En ny aktör på världsmarknaden är skiffergas. Som följd av detta håller den hittills starka prisbundenheten för naturgas och olja på att ge sig. Prisnedgången i euro för fossila bränslen har begränsats endast av eurons svagare ställning jämfört med dollarn. Den fasta importen från Ryssland ändrades till marknadsbaserad och till att delvis styras av Rysslands kapacitetsavgifter. De största importmängderna koncentrerades till natt- och veckoslutstimmar då behovet av elektricitet är som lägst. Svängningarna i importmängden stärkte dygnsvariationen för elpriset. Med tanke på elimport nåddes dock ett alla tiders rekord. Den stora importmängden förklaras av de fulla vattenbassängerna i Norge och Sverige och ländernas rekordstora produktion av vattenkraft. Ett dåligt år för kondensatproduktion Det gångna året var fortsatt dåligt med tanke på efterfrågan på kondensatproduktion. Elpriset sjönk på grund av det rikliga vattenläget i Norge samt den minskande efterfrågan. Prisnedgången för stenkol och utsläppsrättigheter ökade inte heller driftmöjligheterna. Den separata produktionens andel av elproduktionen i vårt land var 6,7 % (11,4 % år 2011) och den producerade mängden uppgick endast till 5,7 TWh (9,6 TWh). Detta är endast en tredjedel av vad som producerades år Även driften av Haapavesi kraftverk blev mycket låg år Nya IE-direktiv, politisk styrning och de allt hårdare bränslemarknaderna kan leda till att anläggningar för separat produktion av elektricitet, dvs. kondensatproduktionen stängs och ingen ersättande kapacitet uppstår. Detta nedläggningshot kombinerat med ändringen i den ryska importen, de Nordiska ländernas avhängighet av vattenkraft samt förseningen av kärnkraftsverket som är under uppbyggnad håller på att leda till en situation på elmarknaden i vårt land som inte klarar av någon återhämtning av industriproduktionen. Tyvärr. Arbete med anskaffning av bränsle Förutom vattenkraften förlorade alla inhemska energikällor andelar. Efter ett dåligt torvår och det lägre priset på stenkol fick vi efter årtionden av uppehåll se Saima kanal användas som importfarled för stenkol, då städerna i Inre Finland försökte hitta bränsle för att kunna trygga sin värmeproduktion. I takt med minskande produktionsbranscher har torvens roll i att sörja för underhållstryggheten i vårt land avsevärt minskat. Efter år 2007 har vi i vårt land inte haft torvlager på vilka man på ett trovärdigt sätt kunde bygga underhållssäkerheten för el och värme. Trots detta har miljöministeriet kontinuerligt konstruerat nya hinder för torvproduktionen. Användningen av träbränslen minskade från tidigare. Utöver problemen med skogsindustrin påverkar den dåliga tillgången på torv situationen, eftersom trä som förbränns vid sidan av torv inte används. Egen torv Kanteleen Voima investerade kraftigt i egen torvproduktion under år Vid sidan av anskaffningen av färdiga torvproduktionsområden ökade vår egen produktionsyta avsevärt. Denna förändring ändrar dock inte mängden torv som produceras i omgivningen av anläggningen. 4 Kanteleen Voima 2012 Kanteleen Voima

4 Oman turvetuotannon kehittäminen on haastavaa, kun samaan aikaan käydään laajaa tunnepohjaista keskustelua turpeesta ja sen tulevaisuudesta. Turvetuotanto tarjoaa työtä ja toimeentuloa Haapavedellä ja lähialueella sadoille ihmisille. Parhaalla tekniikalla toteutetut vesienkäsittelyratkaisut eivät rasita vesistöä ja hyvin toimivalta turvesuolta tulevan veden laatu ei juurikaan poikkea alueen muiden luonnonvesien laadusta. Myös elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset jäävät huomattavan vähäisiksi, kun turvetta nostetaan pääasiassa jo ojitetuilta tai luonnontilaltaan muuttuneilta soilta. Tuulivoimaa Tuulivoiman rakentaminen on lopultakin lähdössä maassamme käyntiin, yhä vieläkin lähdössä. Niin tukipäätökset kuin valmistajien koneet ovat saavuttaneet tason, jossa rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Valtiovalta ymmärsi lopultakin rakentamansa luvituslabyrintin tilan ja kutsui ministeri Lauri Tarastin selvitysmieheksi ottamaan selkoa kaaoksesta. Tämä selvitystyö antoikin hyvän potkun asioiden etenemiselle mm. liikenne- ja puolustusministeriöissä, ympäristöministeriön osalta vastaavaa edistymistä ei ole voitu havaita. Puhurin ensimmäisen tuulipuiston Kopsan rakennustyöt supistetussa seitsemän koneen mallissa lähtivät käyntiin kesällä. Muuttuvassa maailmassa Kulunut vuosi on vaatinut Kanteleen Voiman ja Puhurin henkilökunnalta erityistä venymistä. Moni on löytänyt itsensä työtehtävistä, joita ei ehkä vuoden alussa vielä odottanut tekevänsä. Kiitokset koko henkilökunnalle muuntautumiskyvystänne ja tehdystä työstä. Poljetaan suota eteenpäin vaikka vastatuuleen. Voimalaitoksen tuotanto Tammi-, helmi- ja maaliskuu tuotettiin sähköä täydellä teholla. Jo vuodesta 2008 lähtien vaivannut turvepula jatkui edelleen tuotantokaudella siten, että toimituskauden perusturve loppui maaliskuun lopussa Huhtikuun alussa aloitettu vuosihuolto kesti toukokuun puoleenväliin. Toukokuun loppu ja siitä vuoden loppuun asti seistiin turvepulan ja alhaisen sähkön hinnan takia. Ainoastaan elokuussa ajettiin osin koekäytön takia viisi vuorokautta. Tuotanto verkkoon vuonna 2012 oli 250 GWh. Vuoden 2012 aikana biopolttoaineiden osuus on vakiintunut liki viidenteen osaan kaikista polttoaineista. Koko vuoden biopolttoaineiden osuudeksi pääkattilassa tuli 17 % kaikista polttoaineista. Polttoaineiden laatu vaihteli jonkin verran, mutta laitoksen käytettävyys säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ollen 99 %, joka on 1,5 %-yksikköä korkeampi kuin edellisvuonna. Edelleenkin biopolttoaineista etenkin sahanpurujen kosteuspitoisuus oli yleensä turhan korkea. Turpeenkin kosteus vaihteli toimittajittain kuukausikeskiarvoina yleensä 47 %:n ja 48 %:n välillä, ollen kuitenkin keskimäärin 48 %:n tietämissä. Silloin tällöin kosteus ylitti 50 %:n tasoa, josta seurasi tehonrajoitusta. Kivihiiltä ei poltettu ollenkaan. Priimaukseen käytettiin sahanpurupellettiä. Ympäristöasiat Vuoden 2012 aikana ei sattunut yhtään raportoitavaa savukaasupäästöä eikä myöskään yhtään päästöä vesistöön. Biopolttoaineiden osuuden ollessa keskimäärin koko vuonna 17 % kaikista pääkattilan polttoaineista on sillä vaikutusta etenkin rikkidioksidipäästön pienenemiseen Det är en stor utmaning av utveckla egen torvproduktion då det samtidigt diskuteras vitt och känslomässigt om torv och dess framtid. Torvproduktionen erbjuder arbete och inkomst för hundratals människor i Haapavesi med närområde. Vattenbehandlingslösningarna som genomförts med den bästa tekniken belastar inte vattendragen och vattenkvaliteten och en välfungerande torvmark skiljer sig inte mycket från kvaliteten på övriga naturliga sjöar och vattendrag. Även klimateffekterna under livscykeln blir anmärkningsvärt låga då torv bryts huvudsakligen i redan dikade torvmarker eller kärr vars naturtillstånd förändrats. Vindkraft Byggandet av vindkraft är äntligen i startgroparna i vårt land. Både stödbesluten och tillverkarnas maskiner har nått en nivå då byggandet är ekonomiskt lönsamt. Statsmakten förstod äntligen vilket kaos det rådde kring processen med tillståndsbeviljande. Minister Lauri Tarasti utnämndes till utredningsman för att klarlägga situationen. Utredningsarbetet gav ett bra lyft för framåtskridandet av ärenden bl.a. i trafik- och försvarsministerierna. För miljöministeriets del har man inte märkt av motsvarande effekt. Byggarbetet för Puhuris första vindpark Kopsa inleddes på sommaren i en krympt version med sju maskiner. I en värld i förändring Det gångna året har krävt speciell flexibilitet av personalen hos Kanteleen Voima och Puhuri. Många har utfört arbetsuppgifter som i början av året inte var tänkta för egen del. Ett stort tack till hela personalen för er anpassningsförmåga och för det utförda arbetet. Vi trampar oss fram i torvmarken även i motvind. Kraftverkets produktion Elektricitet producerades med full effekt i januari, februari och mars. Torvbristen som stört verksamheten från och med 2008 fortsatte dock under produktionsperioden och grundtorven för leveransperioden tog slut vid utgången av mars De årliga servicearbetena inleddes i början av april och avslutades i mitten av maj. Med anledning av torvbristen och det låga elpriset hade kraftverket driftstopp från och med slutet av maj till slutet av året. Endast i augusti var kraftverket i gång i fem dygn, delvis med anledning av provdrift. År 2012 uppgick produktionen till nätet till 250 GWh. Under år 2012 har andelen biobränslen stabiliserats till nästan en femtedel av alla bränslen. Under hela året var biobränslenas andel av alla bränslen i huvudpannan 17 %. Bränslekvaliteten varierade något, men kraftverkets drift fortsatte ändå på en god nivå med 99 %, vilket var 1,5 procentenheter högre än föregående år. Av träbränslen var fukthalten i synnerhet i sågspån anmärkningsvärt hög. Även fukthalten hos torv låg i allmänhet mellan 47 % och 48 %, beroende av leverantörer och dygn, dock var den i genomsnitt omkring 48 %. Tidvis översteg fukthalten hos bränsleblandningen 50 %, vilket ledde till effektbegränsning. Stenkol förbrändes inte alls. Sågspånspellets användes för att förbättra förbränningen. Miljöfrågor Under år 2012 skedde inget att rapportera om svaveldioxidutsläpp, inte heller utsläpp till vattendrag. Andelen biobränslen var i genomsnitt under hela året 17 % av alla bränslen och det har påverkat i synnerhet minskade svaveldioxidutsläpp jämfört med året innan. Kvävedioxidutsläppen i rökgaserna har 6 Kanteleen Voima 2012 Kanteleen Voima

5 edellisvuoteen verrattuna. Savukaasujen typen oksidien päästöt ovat säilyneet samalla tasolla, samoin hiukkaspäästöt. Typenoksidien vähentämiseen tähtääviä muutoksia tehtiin polttimille aivan vuoden lopussa. Lietteenkäsittelyn avulla on päästy siihen, että kaikki pesuri- ja lietteenerotuskaivojen lietteet saadaan kuivattua suurempaan kiintoainepitoisuuteen kuin 20 m-%, jolloin liete on voitu läjittää Piipsannevan tuhkanläjitysalueelle. Energiatehokkuus Kanteleen Voima Oy allekirjoitti Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen liittymisasiakirjan Vuoden 2012 aikana jatkettiin energiatehokkuuden parantamiseen pyrkivien investointien ja peruskorjausten toteutusta mm. uusimalla vesiluvo jolloin virtausvastuksia saatiin pienemmiksi. Lisäksi selvitettiin mm. valaistuksen muuttamista led-valoiksi, mutta kannattavuus ei osoittautunut pitkän takaisinmaksuajan takia riittävän vakuuttavaksi. Vuosihuolto 2012 Voimalaitoksen ajotilanteesta johtuen vuosihuolto ajoitettiin pitkälle aikavälille. Huoltokohteissa oli jonkin verran normaalia vähemmän tehtävää, johtuen normaalia vähäisemmästä tuotannosta. Generaattorilla on ollut värähtelyongelmia ja niiden poistamiseksi generaattori linjattiin uudelleen. Samassa yhteydessä muutettiin generaattorin jäähdyttimen putkiliitännät joustaviksi, generaattorin värähtely jäi alemmalle tasolle. Kuumakaasukanavien palkeiden uusiminen aloitettiin uusimalla ensimmäiset palkeet kanaviston kattilan puoleiseen päähän. Joulukuussa asennettiin kaikkiin polttimiin pyörteittimet, niiden tarkoituksen on parantaa palamista ja alentaa NOx päästötasoa, lyhyen käyttökokemuksen jälkeen näyttää, että tavoitteessa on onnistuttu. Investoinnit Merkittävin voimalaitoksen investointi oli automaattisen kuormakohtaisen näytteenottimen hankinta toiseen turpeen vastaanottolin- jaan, vähäisestä ajomäärästä johtuen laitteen lopputestaukset ovat siirtyneet. Automaation uusintaa on jatkettu toisen apukattilan osalta. Vuosihuollon yhteydessä toteutettiin myös edellä mainittu vesiluvon (palamisilman esilämmitin) uusinta. Henkilöstö Henkilökunnan määrä oli keskimäärin 43 henkilöä ja vuodenvaihteessa 42 henkilöä. Joitakin tehtäväkuvauksia ja nimikkeitä päivitettiin vastaamaan nykyistä toimintaa. Turvetuotantoon perustettiin uusi ympäristövastaavan tehtävä. Voimalaitoksen toimintaa on koulutettu omalle henkilöstölle, kouluttajina ovat toimineet edellisten vuosien tapaan oma henkilöstö ja laitetoimittajat. Ulkopuolista koulutusta on ollut painelaitteisiin liittyen sekä turvetuotantoon ja ympäristöasioihin liittyen. Pitkäkestoista ammatillista koulutusta on tuettu edellisvuosien tavoin maksamalla välittömät kustannukset, koulutus on liittynyt johtamiseen ja tiimityöskentelyyn sekä toisena voimalaitoskäyttäjäkoulutus. Henkilöstön virkistystoiminnasta on huolehtinut henkilökuntakerho. Järjestetyt tapahtumat ovat olleet liikunta- ja ulkoilupainotteisia. Kerho on jakanut myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä osallistunut uimahallimaksuihin. hållits på samma nivå, liksom partikelutsläppen. Ändringar som siktade på att minska kväveoxiderna gjordes på förbrännarna alldeles vid utgången av året. Genom slambehandlingen har man uppnått att allt slam från tvättblåsar- och slamavskiljningsbrunnarna kan torkas till en allt större torrsubstanshalt än 20 m-%. Tack vare detta kan allt slam som inte kan brännas deponeras på Piipsanneva askdeponeringsområde. Energieffektivitet Kanteleen Voima undertecknade anslutningsdokumentet till Näringslivets energieffektivitetsavtal Under år 2012 fortsatte man med att förverkliga investeringar och sanering med syfte att förbättra energieffektiviteten bl.a. genom att förnya tätningarna i luftförvärmaren för rökgas till att bli bättre justerbara, vilket ledde till att luftläckorna blev mindre. Utöver det utredde man bl.a. ändringar av belysningen till ledbelysning, dock visade sig lönsamheten efter en lång återbetalningstid inte vara tillräckligt övertygande. Årsservice 2012 Med anledning av kraftverkets driftläge daterades den årliga servicen på en lång tidsperiod. I serviceobjekten fanns något mindre att utföra än normalt. Detta berodde på en lägre produktion än vanligt. Generatorn har haft skakningsproblem och för att avlägsna dessa linjerades generatorn på nytt. Samtidigt ändrades rörförskruvningarna på generatorns kylare till flexibla. Generatorns skakning blev därmed på lägre nivå. Förnyandet av bälgarna på hetgaskanalerna inleddes genom att förnya de första bälgarna på pannans sida. I december monterades turbulatorer på alla förbrännare. Syftet med dem är att förbättra förbränningen och minska NOx utsläppsnivån. Efter en kort tid av användning verkar det som om man lyckats med detta. Investeringar Kraftverkets viktigaste investering var anskaffningen av en automatisk lastspecifik provtagarborr för den andra torvmottagningslinjen. Med anledning av den låga driftmängden har anordningens sluttester flyttats. Förnyandet av automationen har fortsatts för den andra hjälppannans del. I samband med den årliga servicen genomfördes också förnyandet av ovan nämnda luftförvärmaren för rökgas. Personal Personalantalet var i genomsnitt 43 personer och vid årsskiftet 42 personer. Vissa uppgiftsbeskrivningar och titlar uppdaterades till att motsvara nuvarande verksamhet. En arbetsuppgift som miljöansvarig inrättades till torvproduktionen. Den egna personalen har utbildats inom kraftverkets funktion. Som utbildare har i stil med tidigare år fungerat den egna personalen och anordningsleverantörerna. Utomstående utbildning har ordnats i anslutning till tryckanordningar, torvproduktion och miljöärenden. Långvarig yrkesutbildning har understötts i enlighet med tidigare år genom att betala direkta kostnader för utbildningen. Utbildningen har anknutit till ledarskap och teamarbete, samt kraftverksoperatörsutbildning. Personalens rekreationsverksamhet sköts av personalklubben. Arrangemangen har haft betoning på motion och friluftsliv. Klubben har också delat ut motions- och kultursedlar samt deltagit i simhallsavgifter. 8 Kanteleen Voima 2012 Kanteleen Voima

6 Polttoaineet Vuosi 2012 jää historiaan yhtenä heikoimmista turvetuotantovuosista. Vesisateet alkoivat toukokuussa ja niitä riitti koko maassa syksyyn saakka, kunnes vesisade muuttui lopulta lumisateeksi. Tuotanto jäi alle puoleen tavoitteesta. Lämmityskauden alkaessa maassa oli turvepula. Turve Vuonna 2012 tuotettiin ensimmäiset Kanteleen Voiman omat turvepolttoaineet. Kesällä välillä rankaksi yltyneet sateet ja niiden aiheuttamat tulvat vaikeuttivat tuotantoa merkittävästi. Tuotannossa oli kahdeksan tuotantosuota ja kuntoonpanovaiheessa kaksi tuotantosuota. Turvetuotantoala lisääntyi keväällä merkittävästi, kun yhtiö osti valmiita turvetuotantoalueita ja niiden tuotantokaluston. Ensimmäisillä omilla soilla, Lamminnevalla ja Venenevalla, ensimmäinen tuotantokausi käynnistyi kevään vaihtelevissa sääolosuhteissa. Ilkannevan ja Lonkerinnevan tuotantosuot kunnostettiin kesän 2012 aikana ja tuotanto aloitetaan niillä Kaikilla Kanteleen Voima Oy:n tuotantoalueilla on käytössä moniportainen vesienpuhdistusjärjestelmä, johon kuuluvat sarkaojien lietetaskut ja lietteenpidättimet, laskeutusaltaat, pintapuomit, virtaamansäätö-padot ja pintavalutuskentät. Rahkanevan kesällä 2009 käynnistyneen hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen tehtiin täydentävä luontoselvitys. Siihen kuului muun muassa pesimälinnustoselvitys, linnuston kevät- ja syysmuuttoselvitys ja viitasammakon esiintymisselvitys. Rahkanevan YVA-selostus valmistuu ja esitellään keväällä Yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen hankkeelle haetaan ympäristölupaa. Varpunevan ympäristölupahakemus jätettiin viranomaisille keväällä Keväällä 2012 hakemukseen tehtiin lisäselvityksiä, muun muassa viitasammakon esiintymisselvitys. Päätöstä odotetaan kesään 2013 mennessä. Uusien tuotantoalueiden hankintaa jatketaan osana voimalaitoksen polttoainestrategiaa. Haapaveden voimalaitoksella jyr sin turvetta käytettiin sähkön tuotantoon vuonna 2012 noin 540 GWh:a. Puu Puupolttoaineita käytettiin Haapaveden voimalaitoksen tuotannossa vuonna 2012 noin 110 GWh:a. Puun osuus käytetyistä polttoaineista oli noin 17 %. Ranka- ja kokopuuhakkeita jauhettiin biomassajauhimilla voimalaitoksen pölypolttoon sopivaksi polttoaineeksi. Hakkuutähteistä pienempään palakokoon tehtyä haketta syötettiin polttoon myös ilman jauhatusta. Puuteollisuuden sivutuotteista käytettiin polttoaineina sahanpurua, kutteria, puutähdemursketta ja sahanpurubrikettiä. Haapakenttä Haapakenttä- biopolttoaineterminaalissa polttoaineiden toimittajat ja käyttäjät varastoivat ja käsittelivät metsäpolttoaineiden raaka-aineita, valmista haketta ja sahanpurua. Terminaali osoitti toimivuutensa ja tarpeellisuutensa polttoaineiden kysynnän ja tarjonnan vaihdellessa vuoden aikana ja syksyllä kelirikon estäessä raskaiden ajoneuvojen liikkumisen monilla sateiden pehmittämillä teillä. Kanteleen Voima Oy ajoi terminaaliin kuivamaan ja odottamaan haketusta muun muassa turvesoiden kunnostuksessa tuotantoalueilta korjattua energiapuuta. Bränslen År 2012 går i historien som ett av de sämsta torvproduktionsåren. Regnet började i maj och höll i sig i hela landet ända till hösten, tills det slutligen blev till snö. Produktionen blev under hälften av målsättningen. Då uppvärmningsperioden startade rådde det torvbrist i landet. Torv År 2012 producerades de första egna torvbränslena hos Kanteleen Voima. Regnen som under sommaren var stundvis häftiga samt översvämningarna som följd av dem försvårade produktionen avsevärt. Åtta torvmarker var i produktion och två produktionstorvmarker var under förberedelse. Torvproduktionen expanderades avsevärt då bolaget under våren köpte genom affärsverksamhetsköp färdiga torvproduktionsområden och till dem tillhörande produktionsmateriel. På de första egna torvmarkerna i Lamminneva och Veneneva inleddes den första produktionsperioden i vårens varierande väderförhållanden. Ilkanneva och Lonkerinneva produktionstorvmarker restaurerades sommaren 2012 och produktionen inleds här På alla Kanteleen Voima Oy:s produktionsområden finns i bruk ett flerstegs vattenreningssystem i vilket hör tegdikens slamfickor och slamspärrar, sedimenteringsbassänger, ytbommar, flödesjusteringsdammar och spillvattenreningsplaner. I anslutning till miljökonsekvensbedömningen för Rahkaneva-projektet, som inleddes sommaren 2009, utfördes en kompletterande naturutredning. Den innehöll bland annat en utredning över häckfågel- beståndet, en utredning över fågelbeståndets vår- och höstflyttning och en utredning över åkergrodans förekomst. Rahkanevas MKB-utredning färdigställs och presenteras våren Efter kontaktmyndighetens utlåtande söker man om miljötillstånd för projektet. Ansökan om miljötillstånd för Varpuneva inlämnades till myndigheterna våren Våren 2012 gjordes kompletterande utredningar till ansökan, bland annat utredningen över åkergrodans förekomst. Beslut därom väntas innan sommaren Anskaffningen av nya produktionsområden fortsätter som en del av kraftverkets bränslestrategi. Vid Haapavesi kraftverk användes ca 540 GWh frästorv för elproduktion år Trä Vid Haapavesi kraftverks produktion använde man ca 110 GWh träbränslen år Av använda bränslen var andelen trä cirka 17 %. Spant- och helträdsflis krossades med biomassakrossar till bränsle som lämpar sig för pulverförbränning i kraftverket. Flis som flisats till mindre bitar av flisrester har matats till förbränningen också utan krossning. Som träbränslen har använts biprodukter från träindustrin, såsom sågspån, kutter, trärestkross och sågspånsbriketter. Haapakenttä Vid biobränsleterminalen Haapakenttä lagrade och hanterade bränsleleverantörer och företagare råmaterial till träbränslen, färdigt flis och sågspån. Terminalen visade sig vara fungerande och nödvändig då efterfrågan och utbud på bränslen varierade under året och på hösten då varierande körförhållanden och menföre hindrade tunga fordon från att röra sig på många vägar som blivit mjuka av regnet. Kanteleen Voima Oy körde till terminalen för tork och för att vänta på flisning bland annat energived som tillvaratagits vid produktionsområdena i anslutning till bland annat restaurering av torvmarker. 10 Kanteleen Voima 2012 Kanteleen Voima

7 Raskas polttoöljy Raskasta polttoöljyä käytettiin voimalaitoksella tuki- ja käynnistyspolttoaineena sekä apukattiloissa vuonna 2012 noin 14 GWh:a. Kotimaiset polttoaineet vai kivihiili? Suomessa on lähes 10 miljoonaa hehtaaria suota. Siitä on luonnontilaista tai suojeltua suota yhteensä 45 %. Turvetuotannon käytössä on 0,6 % suopinta-alasta. Suomen metsät kasvavat joka vuosi enemmän puuta kuin sitä käytetään. Myös Suomen suot kasvavat joka vuosi enemmän uutta turvetta kuin sitä käytetään. Kotimaiset polttoaineemme, puu ja turve, toimivat energiatuotannossa yhdessä erittäin hyvin. Vaikka meillä on Suomessa valtavat puu- ja turvevarat, ulkomaisen kivihiilen käyttö energiatuotannossa on lisääntynyt. Voimalaitosten kattiloihin ei ole riittänyt puulle kaveriksi turvetta. Sateinen sää ei yksin selitä turvepulaa. Viime vuosina turpeentuotantoala on jatkuvasti vähentynyt. Uusien tuotantolupien saanti on ollut hidasta, jonka takia joudutaan monin paikoin toimimaan vanhoilla, mataloituneilla tuotantokentillä. Niiden kuivuminen sateiden jälkeen on hitaampaa ja tuotantoseisokit pidempiä kuin uusilla tuotantoalueilla. Vuonna 2011 turvetuotantoalasta poistui 3000 ha, uusia lupia saatiin 1000 ha. Suomen kokonaisenergiasta 70 % on tuontienergiaa. Jotta emme tulevaisuudessa joudu turvautumaan yhä enemmän tuontienergiaan, on tärkeää pitää huolta kotimaisen turpeen saatavuudesta. Uusien tuotantoalueiden saaminen käyttöön poistuvien alueiden tilalle on tässä avainasemassa. Tuulivoimahankkeet Puhuri Oy on Kanteleen Voiman tytäryhtiö, joka kehittää ja rakentaa uusia tuulivoimahankkeita. Hankkeiden tilanne Puhuri on julkistanut kuusi hanketta, joista kolme on Raahessa, kaksi Pyhäjoella ja yksi Pyhäjärvellä. Puhurin strategiana on ollut löytää tarpeeksi hyvätuulisia kohteita vähin ympäristövaikutuksin. Tämä on Suomessa nykyään mahdollista sisämaassakin ja Puhurin valitsema tie näyttää menestyksekkäältä. Hankkeista pisimmällä on Raahessa sijaitseva Kopsan tuulipuistohanke, joka vuoden 2012 aikana eteni ensimmäisen vaiheen investoi ntipäätökseen seitsemästä 3,0 MW tuulivoimalasta sekä puiston sähköasemasta. Sähköasema valmistui kesän 2012 aikana, maatyöt, perustukset ja kaapelointi vuoden loppuun mennessä. Hankkeen odotetaan olevan tuotantokäytössä keskikesällä Investointipäätöksen jälkeen aloitettiin uusi kaavoitusprosessi Kopsan toisen vaiheen rakentamiseksi. Muut Puhurin hankkeet Raahessa ovat Ketunperä ja Piehingin Ylipää, joissa jatkettiin ympäristövaikutusten arviointia yhdessä Tuuliwatti Oy:n hankkeiden kanssa. Ympäris- Tung brännolja Som stöd- och startbränsle samt i hjälppannorna användes år 2012 ca 14 GWh tung brännolja. I Finland finns närmare 10 miljoner hektar torvmark. Naturlig eller skyddad torvmark utgör sammantaget 45 % av detta. Torvproduktionen använder 0,6 % av torvmarkerna. Skogarna i Finland växer årligen mer än vad man använder trä ur dem. Även torvmarkerna i vårt land växer årligen mer än vad som används. Våra inhemska bränslen, trä och torv, fungerar tillsammans väldigt bra i energiproduktion. Även om vi i Finland har enorma trä- och torvresurser har användningen av utländsk stenkol ökat inom energiproduktionen. Det har inte räckt till av torv som tillägg till träet i kraftverkets pannor. Endast det regniga vädret förklarar inte ensam torvbristen. Under de senaste åren har torvproduktionsbranschen ständigt minskat. Processen för nya produktionstillstånd har varit långsam. Därför är man tvungen att ställvis fungera på gamla, låga produktionsfält. De torkar långsammare efter regn och produktionsstoppen är längre än på de nya produktionsområdena. År 2011 avlägsnades 3000 ha ur torvproduktion, nya tillstånd fick man för 1000 ha. Av Finlands totalenergi utgörs 70 % av importenergi. För att vi i framtiden inte ska behöva förlita oss allt mer på importenergi är det viktigt att sköta om tillgången till inhemsk torv. Att få i bruk nya produktionsområden i stället för avslutade områden är i nyckelposition. Vindkraftprojekt Puhuri Oy är Kanteleen Voimas dotterbolag som utvecklar och bygger nya vindkraftprojekt. Projektsituationen Puhuri har offentliggjort sex projekt av vilka tre finns i Brahestad, två i Pyhäjoki och ett i Pyhäjärvi. Puhuris strategi har varit att hitta objekt med tillräckligt bra vindstyrka, samtidigt som miljöeffekterna ska vara så små som möjliga. Nuförtiden är detta möjligt i Finland också i inlandet och vägen som Puhuri valt verkar framgångsrik. Av projekten har man kommit längst med Kopsa vindparksprojekt i Brahestad. Projektet framskred under 2012 till första skedets investeringsbeslut för sju stycken 3,0 MW:s vindkraftverk samt för en kraftcentral för parken. Kraftcentralen färdigställdes under sommaren 2012, jordarbeten, grundkonstruktioner och kabling till slutet av året. Projektet väntas vara i produktionsanvändning i mitten av sommaren Efter investeringsbeslutet påbörjades en ny planeringsprocess för det andra skedet för Kopsa. De övriga Puhuriprojekten är Ketunperä i Brahestad och Ylipää i Piehinki, för vilka miljökonsekvensbedömningen fortsatte tillsammans med Tuuliwatti Oy:s projekt. De nya rekommendationerna från miljöministeriet angående planeringsriktvärden för vinkraftsbuller 12 Kanteleen Voima 2012 Kanteleen Voima

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Sisältö Tuulinen vuosi 2013, toimitusjohtajan katsaus......................................... 4 Voimalaitoksen tuotanto...............................................................

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternö servicepunkt Katternö palvelupiste Fingrids stamnät Fingridin kantaverkko Herrfors regionnät Herrforsin alueverkko Annan kraftledning

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus STYRELSEMEDLEMMARNA 2007 HALLITUKSIEN JÄSENET 2007 Peter Boström Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab ordförande/puheenjohtaja

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2013 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2013 1 Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen

Lisätiedot

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Jakobstads Energiverk Verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitos Toimintakertomus ja tilinpäätös213 Jakobstads 213 Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Katsaus vuosiin Tillbakablick på åren 2000-2009. Porvoon Energia 110 vuotta Borgå Energi 110 år

Katsaus vuosiin Tillbakablick på åren 2000-2009. Porvoon Energia 110 vuotta Borgå Energi 110 år Katsaus vuosiin Tillbakablick på åren -2009 Porvoon Energia 110 vuotta Borgå Energi 110 år Porvoon Energia Katsaus vuosiin 2009 Borgå Energi En tillbakablick på åren 2009 Julkaisija Utgivare Porvoon Energia

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

Sähkö o vaikkia ymmärttä

Sähkö o vaikkia ymmärttä KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2006 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Sähkö o vaikkia ymmärttä Ann ja Chrystal Suomessa Sähkönhinta monien asioiden summa Elpriset summan av många faktorer Kokkolan ilmanlaatu

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga TOIMINTA VERKSAMHET J O H T A J A N K A T S A U S Kertomusvuosi oli Kokkolan Energian 101. toimintavuosi. Kokkolan Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa kymmenjäseninen energiajohtokunta.

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

Harrastuksesta kannattavaksi kasvubisnekseksi Hobbyn blev lönsam tillväxtbusiness. Päivitä Itämeritietämyksesi! Uppdatera ditt Östersjövetande!

Harrastuksesta kannattavaksi kasvubisnekseksi Hobbyn blev lönsam tillväxtbusiness. Päivitä Itämeritietämyksesi! Uppdatera ditt Östersjövetande! 1/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Harrastuksesta kannattavaksi kasvubisnekseksi Hobbyn blev lönsam tillväxtbusiness Päivitä Itämeritietämyksesi! Uppdatera ditt

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå 2 198 5,40 % Kurikka (Jurva) 3

Lisätiedot

"...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri."

...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri. Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen 1997 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Penningautomatföreningen VUOSIKERTOMUS 1997 Årsberättelse för 1997 "...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta

Lisätiedot