Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse"

Transkriptio

1 Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

2 Turvesuopotkupallo Suopotkupallo on Suomessa kehitetty muunnelma jalkapallosta. Ajatuksen kerrotaan lähteneen liikkeelle suomalaisten hiihtäjien voimaharjoittelusta, suojuoksusta. Ensimmäisiä kilpailuja on järjestetty jo 1990 luvun lopulla ja ensimmäiset MM-kisatkin jo vuonna Vaikka laji on perin suomalainen, niin ensimmäiset muun maalaiset mestarit leivottiin jo vuonna 2004, jolloin venäläiset joukkueet voittivat sekä kilpa- että business-sarjan. Suopotkupallo on kehittynyt aikaa myöten todelliseksi kilpailulajiksi tiukkoine sääntöineen, jopa kentän kokoa ja pelaajien määrää myöten. Suopotkupallosta on kehitetty Kanteleen Voiman toimesta edelleen entistä pelaajaystävällisempi ja viihdyttävämpi laji turvesuopotkupallo. Turvesuopotkupallon kentän koko ja muoto voidaan sopia järjestäjien ja pelaajien kanssa. Säännöt mahdollistavat myös sääntöjen muuttamisen pelin kuluessa, jos se on viihtyvyyden ja pelin etenemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Osallistuvien joukkueiden ei tarvitse olla tasalukuiset. Pelin alussa olisi tarkoituksenmukaista sopia kuka kuuluu mihinkin joukkueeseen, samoin pelin alussa joukkueilla olisi toivottavaa olla tunnistettava peliasu. Pelin kuluessa tunnistettavuus voi heiketä ja pelaaja voi jopa vaihtaa joukkuetta pelin kuluessa. Tärkeä osa peliä on jälkipeli, jossa lopullisesti sovitaan pelin voittajat. Sisältö Turpeen ja puun vuosi 2011, toimitusjohtajan katsaus Voimalaitoksen tuotanto Polttoaineiden hankinta Tuulivoimahankkeet Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Hallituksen toimintakertomus Kanteleen Voima konsernituloslaskelma Kanteleen Voima konsernitase Kanteleen Voima Oy:n tuloslaskelma Kanteleen Voima Oy:n tase Puhuri Oy:n tuloslaskelma Puhuri Oy:n tase Kanteleen Voima Oy:n hallitus Omistajat Torvmarksfotboll Träskfotboll är en fotbollsvariant som utvecklats i Finland. Idén lär ha uppkommit ur de finländska skidåkarnas kraftträning, träsklöpningen. De första tävlingarna ordnades redan i slutet av 1990-talet och de första världsmästerskapen redan år Även om grenen är väldigt finländsk, korades de första världsmästarna från ett annat land redan 2004, då de ryska lagen vann både tävlingsserien och businesserien. Träskfotboll har med tiden utvecklats till en äkta tävlingsgren med sina stränga regler som gäller både storleken på planen och antalet spelare. På initiativ av Kanteleen Voima har träskfotboll utvecklats till en ännu spelarvänligare och mer underhållande variant: torvmarksfotboll. I torvmarksfotboll kan storleken och formen på planen överenskommas tillsammans med arrangörerna och spelarna. Enligt reglerna kan reglerna ändras under spelets gång ifall det är ändamålsenligt för underhållningen och spelets framskridande. Lagen som deltar behöver inte vara jämna till antalet spelare. I början av spelet är det också ändamålsenligt att komma överens om vem som hör till vilket lag, likaså önskas att lagen i början av spelet har en speldräkt som kan identifieras. Under spelets gång kan identifierbarheten minska och spelaren kan till och med byta lag under spelet. En viktig del av spelet utgör eftersnacket, där man slutligen kommer överens om vinnaren av spelet. Kuvat: Kanteleen Voiman arkisto Graafinen suunnittelu: Wiizart Painatus: Forsberg, 2012 Fotografier: Kanteleen Voimas arkiv Svensk översättning: Viexpo Grafisk form: Wiizart Tryckning: Forsberg, 2012 Innehåll Ett år av torv och trä 2011, verkställande direktörens översikt Kraftverkets produktion Anskaffning av bränsle Vindkraftsprojekt Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse Kanteleen Voima koncernresultaträkning Kanteleen Voima koncernbalans Kanteleen Voimas Oy:s resultaträkning Kanteleen Voima Oy:s balans Puhuri Oy:s resultaträkning Puhuri Oy:s balans Kanteleen Voima Oy:s styrelse Ägarna Kanteleen Voima

3 Toimitusjohtajan katsaus Energia-alalla puhalsivat edelleen voimakkaat muutoksen tuulet, varsinkin maaliskuussa, kun maanjäristys ja odottamattoman kova tsunami tuhosivat neljä vanhaa ydinreaktoria Japanissa. Tämä aiheutti mm. Saksassa paniikkiratkaisun ja ydinvoimaloiden pikasulkemisen. Muutoksen odotettiin vaikuttavan radikaalisti mm. hiilen, kaasun ja päästöoikeuden hintoihin. Syvenevä eurooppalainen talouskriisi vaimensi tätä. Eurooppalainen talouskriisi näkyi Turpeen ja puun vuosi 2011 ensimmäisenä energia-alalla päästöoikeuksien hinnoissa, kun pankit purkivat spekulatiivisia päästöoikeussalkkujaan. Teollisuustuotannon hiipuessa niin energian käyttö kuin päästöoikeuksien hintakin laskivat koko vuoden. Edellisen vuoden kaikkien aikojen sähkönkulutuksen nousun sijaan näimme vuonna ,3 TWh kulutuksen laskun. Sähkön kulutuksen laskun lisäksi kotimainen energiateollisuus kohtasi kasvavan sähkön tuonnin. Vain ydin- ja tuulivoiman tuotantoluvut kasvoivat hieman tuonnin kasvaessa yli 3 TWh. Lauhdetuotannolle vuosi oli tasaisesti huononeva Kulunut vuosi oli lauhdetuotannon kysynnälle tasaisesti laskeva. Sähkön hinta laski Norjan runsaan vesitilanteen sekä laskevan kysynnän takia markkinoilla nopeammin kuin päästöoikeuden hinta. Erillistuotannon osuus maamme sähkönhankinnasta jäikin 11,4 % (vuonna 2010 Antti Vilkuna 15,4 %) ja tuotettu määrä vain 9,6 TWh (13,4 TWh). Lauhdetuotannon tehtävä on joustaa kysynnän mukaan, olla tuotannossa, kun sähköä tarvitaan ja seisoa, kun sähköä ei tarvita. Vain erillistuotantona tehtävä lämpövoima voi riittävällä varmuudella taata sähkön saannin niin normaaleissa tuotannon vaihtelutilanteissa kuin poikkeuksellisissa markkinatilanteissakin. Venäjältä tuleva tuonti siirtyi syksyllä uuteen moodiin. Venäjän kapasiteettimarkkinoiden takia sähkön vienti Venäjältä korkeiden hintojen aikana ei ole kannattavaa, vaan vienti keskittyy yö- ja viikonlopputunteihin. Tuulivoiman lisärakentaminen vahvistaa tätä vaikutusta. Tulevaisuudessa tullaan Suomessa näkemään kylminä talvipäivinä yllättävän korkeita hintoja. Uudet IE-direktiivit, poliittinen ohjaus ja kiristyvät polttoainemarkkinat voivat johtaa siihen, että sähkön erillistuotannon eli lauhdetuotannon laitoksia suljetaan, eikä korvaavaa kapasiteettia synny. Työtä polttoaineen hankinnassa Turpeen saatavuus vastasi vuonna 2011 sen vähäistä tarvetta. Pienenevien tuotantoalojen myötä turpeen kyky huolehtia maamme energiahuollon huoltovarmuudesta on vakavasti heikentynyt. Vuoden 2007 jälkeen maassamme ei ole ollut turvevarastoja, joiden varaan uskottavasti voitaisiin rakentaa sähkön ja lämmön huoltovarmuus. Puupolttoaineissa elettiin mielenkiintoinen vuosi. Alkuvuonna saatiin pitkien puheiden jälkeen uudet tukijärjestelmät vanhojen tilalle. Loppuvuodesta näitä järjestelmiä ryhdyttiinkin sitten purkamaan. Tästä huolimatta Haapavedellä jaksettiin jatkaa työtä puupolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Loppuvuodesta biopolttoainetta oli jo viidennes kuukausittaisesta polttoainemäärästä. Omaa turvetta Vuoden 2011 aikana saimme Haapajärven Lamminnevan sekä Haapaveden Venenevan tuotantoa valmistelevat työt tehtyä. Kärsämäen Ilkanneva ostettiin yhtiölle joulukuussa Verkställande direktörens översikt Inom energibranschen blåste fortfarande kraftiga vindar av förändring, i synnerhet i mars, då jordbävningen och en oväntat kraftig tsunami förstörde fyra gamla kärnkraftsreaktorer i Japan. Detta ledde bl.a. i Tyskland till en paniklösning och snabb stängning av kärnkraftverk. Förändringen väntades påverka radikalt priset för bl.a. kol, gas och utsläppsrätter. Den allt djupare europeiska ekonomikrisen dämpade detta. Den europeiska ekonomikrisen syntes först inom energibranschen Ett år av torv och trä 2011 i priserna för utsläppsrätter då bankerna slog upp sina spekulativa utsläppsrättsportföljer. Då industriproduktionen avtog sjönk både energianvändningen och priserna på utsläppsrätter under hela året. I stället för den genom tiderna kraftigaste ökningen i elkonsumtion året innan fick vi år 2011 uppleva en minskning på 3,3 TWh i konsumtionen. Utöver den avtagande elkonsumtionen mötte den inhemska energiindustrin den ökade exporten av el från utlandet. Endast produktionssiffrorna för kärnkraft och vindkraft ökade något då exporten ökade med över 3 TWh. Ett sämre år för kondensatproduktion Det gångna året var med tanke på efterfrågan på kondensatproduktion i stabil nedgång. På grund av det rikliga vattenläget i Norge samt den minskande efterfrågan sjönk elpriset snabbare än priset för utsläppsrätter på marknaden. Den separata produktionens andel av elproduktionen i vårt land var 11,4 % (15,4 % år 2010) och den producerade mängden uppgick till endast 9,6 TWh (13,4 TWh). Kondensatproduktionens uppgift är att vara flexibel enligt efterfrågan: den ska producera då elektricitet behövs och ha driftstopp då elektricitet inte behövs. Endast värmekraft som genomförs som separat produktion kan med tillräckligt stor säkerhet garantera eltillgången, såväl i varierande situationer inom normal produktion, som vid exceptionella marknadssituationer. Exporten från Ryssland övergick på hösten i ett nytt skede. Med anledning av kapacitetsmarknaden i Ryssland är det inte lönsamt att exportera el från Ryssland, utan exporten koncentreras till natt- och veckoslutstimmar. Att bygga mer vindkraft understryker denna effekt. I framtiden kommer man i Finland att under kalla vinterdagar uppleva överraskande höga priser. Nya IE-direktiv, den politiska styrningen och de allt hårdare bränslemarknaderna kan leda till att anläggningar för separat produktion av elektricitet, dvs. kondensproduktionen stängs och ingen ersättande kapacitet uppstår. Arbete med anskaffning av bränsle Tillgången till torv motsvarade år 2011 det ringa behovet. I takt med krympande produktionsområden har torvens förmåga att sörja för underhållssäkerheten inom energiförsörjningen i vårt land allvarligt försvagats. Efter år 2007 har vi i vårt land inte haft torvlager på vilka man på trovärdigt sätt kunde bygga underhållssäkerheten för el och värme. Vi hade ett intressant år med tanke på träbränslen. I början av året fick vi efter många diskussioner nya stödsystem i stället för de gamla. I slutet av året började man sedan dra tillbaka dessa system. Trots detta orkade man fortsätta arbetet i Haapavesi för att öka användningen av träbränslen. I slutet av året var vi redan på månadsnivå på en femtedel av bränslemängden. Egen torv Under år 2011 blev vi klara med förarbetet till produktionen i Lamminneva och Veneneva i Haapajärvi. 4 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

4 2011 ja sen valmistelevat työt ovat parhaillaan menossa. Oman turvetuotannon kehittäminen on haastavaa, kun samaan aikaan käydään laajaa tunnepohjaista keskustelua turpeesta ja sen tulevaisuudesta. Turvetuotanto tarjoaa työtä ja toimeentuloa Haapavedellä ja lähialueella sadoille ihmisille. Parhaalla tekniikalla toteutetut vesienkäsittelyratkaisut eivät rasita vesistöä ja hyvin toimivalta turvesuolta tulevan veden laatu ei juurikaan poikkea alueen muiden luonnonvesien laadusta. Myös elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset jäävät huomattavan vähäisiksi, kun turvetta nostetaan pääasiassa jo ojitetuilta tai luonnontilaltaan muuttuneilta soilta. Tuulivoima nousee Tuulivoiman rakentaminen on lopultakin lähdössä maassamme käyntiin. Niin tukipäätökset kuin valmistajien koneet ovat saavuttaneet tason, jossa rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Tosin taas tähänkin uskoon saatiin kolaus,kun ilman varoitusta valtio poisti aikaisemman kiinteän tuotantotuen, joka on ollut useiden tuulivoimainvestointien perustana. Vaikka valtion tukipoukkoilu rakentaa epävarmuutta tuulivoimainvestointeihin, on suurin ongelma valtion viranomaisten rakentama luvituskaaos. Puhurin ensimmäinen tuulipuisto Kopsa piti saada tuotantoon vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta viranomaishaasteiden takia näillä näkymin tuotanto alkaa vasta vuonna Muuttuvassa maailmassa Tuulinen vuosi 2011 on takana. Niin laitoksen käyttäminen, polttoaineen hankinta kuin tytäryhtiömme Puhurin tuulivoimahankkeet ovat kehittyneet liki suunnitellulla tavalla. Kiitokset koko henkilökunnalle tehdystä työstä. Tuulta purjeisiin. Voimalaitoksen tuotanto Sähköä tuotettiin täydellä teholla tammi-, helmi- ja maaliskuussa Vuodesta 2008 lähtien vaivannut turvepula jatkui kuitenkin edelleen tuotantokaudella Toimituskauden perusturve loppui maaliskuun lopussa, joten voimalaitoksella aloitettiin vuosihuoltotyöt. Vuosihuoltotöiden valmistuttuakaan voimalaitosta ei voitu käynnistää turpeen puuttumisesta johtuen, vaikka sähkön markkinahinta oli niin korkea, että voimalaitoksen olisi pitänyt olla tuotannossa. Heinäkuussa turvetta olisi jo ollut saatavissa, mutta tuolloin sähkön markkinahinta oli vajonnut niin alas, että laitosta ei ollut tarkoituksenmukaista käynnistää. Voimalaitos käynnistettiin elokuun 4. päivä, vaikka sähkön hinta oli edelleenkin alhaisempi kuin alkukesästä. Sähkön markkinahinta oli koko loppuvuoden alhaisella tasolla ja voimalaitosta ajettiin useita jaksoja vaajalla teholla. Myöskään alhaisesta sähkönhinnasta johtuvilta tuotantoseisokeilta ei voitu välttyä, joista pisin 12 vuorokautta oli joulukuussa. Suuret tehonvaihtelut aiheuttivat myös vikaantumisia ja häiriöitä voimalaitoksen toiminnassa. Häiriöseisokeiksi luokiteltuja tapahtumia oli syksyn ajojakson aikana yhteensä 9 vuorokautta. Marraskuussa pidettiin myös viiden vuorokauden huoltoseisokki. Tuotanto verkkoon vuonna 2011 oli 596,6 GWh. Vuoden 2011 aikana biopolttoaineiden osuus on vakiintunut liki viidenteen osaan kaikista polttoaineista. Koko vuoden biopolttoaineiden osuudeksi pääkattilassa tuli 17,2 % kaikista polttoaineista, kun se edellisenä vuonna oli 9,9 %. Etenkin metsä- ja kokopuuhakkeen osuudet ovat kasvaneet. Polttoaineiden laatu vaihteli jonkin verran, mutta Ilkanneva i Kärsämäki köptes till bolaget i december 2011 och förarbetet är som bäst i gång. Det är en stor utmaning att utveckla egen torvproduktion, då det samtidigt diskuteras vitt och känslomässigt om torv och dess framtid. Torvproduktionen erbjuder arbete och inkomst för hundratals människor i Haapavesi med närområde. Vattenbehandlingslösningarna som genomförts med den bästa tekniken belastar inte vattendragen och vattenkvaliteten i en välfungerande torvmark skiljer sig inte mycket från kvaliteten på övriga naturliga sjöar och vattendrag. Även klimateffekterna under livscykeln blir anmärkningsvärt låga då torv bryts huvudsakligen i redan dikade torvmarker eller kärr vars naturtillstånd redan förändrats. Vindkraften i uppgång Byggandet av vindkraft är äntligen i startgroparna i vårt land. Både stödbesluten och tillverkarnas maskiner har nått en nivå då byggandet är ekonomiskt lönsamt. Dock påverkades också detta negativt då staten utan förvarning strök det tidigare fasta produktionsstödet som legat som grund för många vindkraftinvesteringar. Även om statens vacklande beslutsprocess i fråga om stöden skapar osäkerhet i vindkraftinvesteringarna är det största problemet kaoset kring tillståndssystemet som myndigheterna skapat. Meningen var att Puhuris första vindpark Kopsa skulle vara i produktion vid slutet av 2012, men på grund av utmaningarna från myndighetshåll startar produktionen först I en värld i förändring Det blåsiga året 2011 ligger bakom oss. Både användningen av kraftverket, anskaffningen av bränsle och vårt dotterbolag Puhuris vindkraftprojekt har utvecklats så gott som planenligt. Ett stort tack till hela personalen för det utförda arbetet. Vind i seglen! Kraftverkets produktion Elektricitet producerades med full effekt i januari, februari och mars Torvbristen som stört verksamheten från och med 2008 fortsatte dock under produktionsperioden Leveransperiodens grundtorv tog slut i slutet av mars, vilket ledde till att de årliga servicearbetena påbörjades. Efter att de årliga servicearbetena avslutats kunde kraftverket inte startas med anledning av torvbristen, även om marknadspriset på elektricitet var så högt att kraftverket borde ha varit i produktion. I juli fanns det redan torv tillgängligt, men då hade marknadspriset på elektricitet sjunkit så lågt att det inte var ändamålsenligt att starta anläggningen. Kraftverket startades den 4 augusti även om priset på elektricitet fortfarande var lägre än i början av sommaren. Marknadspriset på elektricitet var resten av året på en låg nivå och kraftverket kördes under flera perioder med låg effekt. Inte heller kunde man undgå driftavbrott med anledning av det låga elpriset. Det längsta driftavbrottet var 12 dygn i december. De stora effektvariationerna orsakade också fel och störningar i kraftverkets verksamhet. Driftavbrott med anledning av störningar var under driftperioden under hösten sammanlagt 9 dygn. I november hölls ett driftavbrott på fem dygn med anledning av servicearbeten. År 2011 uppgick produktionen till nätet till 596,6 GWh. Under år 2011 har andelen biobränslen stabiliserats till nästan en femtedel av alla bränslen. Under hela året var biobränslenas andel av alla bränslen i huvudpannan 17,2 %, då siffran året innan var 9,9 %. I synnerhet har andelarna av skogsoch helträdsflis ökat. Bränslekvaliteten varierade något, men kraftverkets drift fortsatte ändå på en god nivå med 97,0 %, vilket var 0,2 6 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

5 laitoksen käytettävyys säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ollen 97,0 %, joka on 0,2 %-yksikköä korkeampi kuin edellisvuonna. Puupolttoaineista etenkin sahanpurujen kosteuspitoisuus on ollut huomattavan korkea. Turpeenkin kosteus vaihteli toimittajittain ja vuorokausittain yleensä 42 %:n ja 61 %:n välillä, ollen kuitenkin keskimäärin 48 %:n tietämissä. Ajoittain polttoaineseoksen kosteus ylitti 50 %:n tason, josta seurasi tehonrajoitusta. Ilmeisesti turpeen tuhkapitoisuus ja/tai tuhkan sulamiskäyttäytyminen yhdistettynä säätötarpeesta johtuviin tehon nostoihin aiheutti syyskuussa kattilan kuonaantumista, josta seurasi arinan rikkoutuminen ja reilun vuorokauden seisokki. Polttoaineen laadusta johtuvaa tuotantomenetystä oli yhteensä noin MWh. Vaikka vuoden 2010 heinäkuusta lähtien pidettiin maksimitehotasona tavanomaisen 150 MW:n asemasta 140 MW, jotta säästettäisiin turvetta, se riitti juuri ja juuri talvituotantokaudella maaliskuun loppuun asti. Ympäristöasiat Vuoden 2011 aikana ei sattunut yhtään raportoitavaa savukaasupäästöä eikä myöskään yhtään päästöä vesistöön. Biopolttoaineiden osuuden ollessa keskimäärin koko vuonna 17,2 % kaikista polttoaineista, on sillä ollut vaikutusta etenkin rikkidioksidipäästön pienenemiseen edellisvuoteen verrattuna. Savukaasujen typpioksidien päästö on säilynyt edellisten vuosien mukaisella huomattavasti luparajaa alemmalla tasolla, myöskään hiukkaspäästön tasossa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen. Lietteenkäsittelyä on tehostettu parantamalla lietteenkäsittelylaitoksen pumppauksia, rakentamalla viivästysaltaan viereen ns. valutusallas, jossa hakepedin läpi suodatetaan vesi lietteestä. Lisäksi syksyllä hankittiin laitokselle kaivinkoneen kauhan paikalle kiinnitettävä hydraulipumppu, jolla viivästysallas on mahdollista ruopata niin kuivana, että liete on kelvollista läjittää ympäristöluvan mukaisesti tuhkanläjitysalueelle. Lietteenkäsittelyn avulla on pääs- ty siihen, että kaikki pesuri- ja lietteenerotuskaivojen lietteet saadaan kuivattua suurempaan kiintoainepitoisuuteen kuin 20 m- %, jolloin kaikki se liete, jota ei pystytä polttamaan voidaan läjittää Piipsannevan tuhkanläjitysalueelle. Etenkin loppuvuoden aikana polttoaineen huonosta laadusta johtuen, jouduttiin pääasiassa turvautumaan läjitykseen. Energiatehokkuus Kanteleen Voima Oy allekirjoitti Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen liittymisasiakirjan Vuoden 2011 aikana jatkettiin energiatehokkuuden parantamiseen pyrkivien investointien ja peruskorjausten toteutusta mm. uusimalla savukaasuluvon tiivisteet paremmin säädettäviksi, jolloin ilmavuodot saatiin pienemmiksi. Vuosihuolto ja kunnossapito 2011 Voimalaitoksen vuosihuolto pidettiin perinteiseen tapaan keväällä. Sähkön markkinahinta oli alhainen ja turpeen saatavuudesta ei ollut edelleenkään varmuutta, joten vuosihuoltotöiden tekemistä jatkettiin suunnitellusti yli alkuperäisen kestoajan. Vuosihuollon laajuus oli hieman edellisvuotta suppeampi. Tästä ja pidentyneestä huoltoajasta johtuen, vuosihuoltoon osallistuneiden henkilöiden määrä oli noin 120 henkilöä, edellisvuonna yli 150 henkilöä. Normaalien vuosihuoltotöiden lisäksi uusittiin luvon (ilman esilämmitin) tiivisteet. Hanke oli energiansäästöinvestointi ja sille saatiin investointitukea. Toisen apukattilan automaatio uusittiin osaksi pääautomaatiojärjestelmää, tähän liittyen uusittiin apukattilan laitteistoa myös muilta osin. Pääkattilan sisäpuolella huomattiin tarkastuksessa tulistinputkissa ohentumia, vaihdettavia putkia oli kaikkiaan 104 kpl. Tulistin on ahdas ja tästä johtuen työ oli ajoittain hidasta. Syksyllä voimalaitoksen käynnistyttyä voimalaitoksella oli muutamia laiterikkoja ja häiriöitä. Merkittävin niistä oli etuseinän seinäputkien ja jakotukin hitsaussaumojen vikaantuminen. Voimalaitoksella on ollut runsaasti säätöajoa ja käynnistyksiä, procentenheter högre än föregående år. Av träbränslen var fukthalten i synnerhet i sågspån anmärkningsvärt hög. Även fukthalten i torv låg i allmänhet mellan 42 % och 61 %, beroende på leverantörer och dygn, dock var den i genomsnitt omkring 48 %. Tidvis översteg fukthalten hos bränsleblandningen 50 %, vilket ledde till effektbegränsning. I september upptäcktes slaggning i pannan, uppenbarligen orsakat av askhalten hos torv och/eller smältuppförande, kombinerat med effekthöjningar med anledning av justeringsbehovet. Detta ledde till att rosten gick sönder och kraftverket hade driftavbrott i ett dygn. Produktionsförlusterna som berodde på bränslekvaliteten uppgick till sammanlagt ca MWh. Trots att man från och med juli 2010 hade som maximieffektnivå 140 MW i stället för normala 150 MW för att spara på torv, räckte torvmängden knappt för vinterproduktionsperioden till slutet av mars. Miljöfrågor Under år 2011 skedde inget att rapportera om svaveldioxidutsläpp, inte heller utsläpp till vattendrag. Andelen biobränslen i genomsnitt var under hela året 17,2 % av alla bränslen och det har synts i synnerhet som minskade svaveldioxidutsläpp jämfört med året innan. Kvävedioxidutsläppen i rökgaserna har hållits på samma, betydligt lägre nivå jämfört med tillståndsnivån. Inte heller i partikelutsläppen har det skett ändringar jämfört med året innan. Slambehandlingen har effektiverats genom att förbättra pumpningen i slambehandlingsanläggningen genom att vid sidan av fördröjningsbassängen bygga en s.k. dräneringsbassäng, i vilken vattnet filtreras ur slammet genom flis. På hösten anskaffades till anläggningen en hydraulpump som kan fästas vid en grävmaskin och med vilken fördröjningsbassängen kan muddras i så torrt tillstånd att slammet får deponeras i enlighet med miljötillståndet på ett askdeponeringsområde. Genom slambehandlingen har man uppnått att allt slam från tvättblåsar- och slamavskiljningsbrunnarna kan torkas till en större torrsubstanshalt än 20 m- %. Tack vare detta kan allt slam som inte kan brännas deponeras på Piipsanneva askdeponeringsområde. I synnerhet under slutet av året och med anledning av den dåliga bränslekvaliteten fick vi huvudsakligen ta till deponering. Energieffektivitet Kanteleen Voima undertecknade anslutningsdokumentet till Näringslivets energieffektivitetsavtal Under år 2011 fortsatte man med att förverkliga investeringar och sanering med syfte att förbättra energieffektiviteten bl.a. genom att förnya tätningarna i luftförvärmaren för rökgas till att bli bättre justerbara, vilket ledde till att luftläckorna blev mindre. Årsservice och underhåll 2011 Kraftverkets årliga service utfördes traditionellt på våren. Marknadspriset på elektricitet var lågt och fortfarande fanns ingen säkerhet vad gäller tillgången på torv. Därför fortsatte man enligt planerna utförandet av den årliga servicen längre än den ursprungliga tiden. Omfattningen av den årliga servicen var något mindre än året innan. Med anledning av detta och den förlängda servicetiden deltog ca 120 personer i den årliga servicen, då antalet var över 150 personer året innan. Utöver normala servicearbeten förnyades tätningarna i luftförvärmaren. Projektet var en energibesparningsinvestering och man erhöll investeringsstöd för det. Automationen hos den andra hjälppannan förnyades till en del av huvudautomationssystemet, och i samband med detta förnyades hjälppannans anordning också till övriga delar. Vid kontrollen märkte man förtunningar i överhettarrören innanför huvudpannan. Sammantaget byttes 104 st. rör. Överhettaren är trång och därmed är arbetet tidvis långsamt. På hösten då kraftverket startades hade kraftverket några fel och störningar i anordningen. Störst var felen i svetsfogarna i framväggens rör och delningsstock. Kraftverket 8 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

6 jotka ovat aiheuttaneet kattilaan mekaanisia rasituksia, rasituksien epäillään olleen syynä vikaantumiseen. Voimalaitoksen käytettävyys pysyi loppuvuoden häiriöistä huolimatta vielä hyvällä tasolla ja se oli yli 97 %. Henkilöstö Voimalaitokselle palkattiin uusia henkilöitä tiedossa olevien eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Osa henkilöstöstä oli uusia, osaksi vakinaistettiin määräaikaisia työsuhteita. Turvetuotantoon palkattiin tuotantoesimies, hänen tehtävänään on oman turvetuotannon käynnistäminen ja valvonta. Kaikkiaan yhtiöön palkattiin 5 uutta henkilöä. Kirjanpidon ulkoistuksen vuoksi taloushallinnon henkilöstömäärä väheni yhdellä. Vuoden päättyessä Kanteleen Voiman palveluksessa oli 40 henkilöä. Voimalaitoksen henkilöstöä on koulutettu edelleen omien järjestelmien käyttöön. Kouluttajina ovat olleet pääasiassa voimalaitoksen omat henkilöt sekä järjestelmä- ja laitetoimittajat. Pitkäkestoisia ammatillisia kursseja on tuettu maksamalla kursseista johtuvat kustannukset. Yksi henkilö on esimieskoulutuksessa ja Aalto-yliopiston järjestämän energia-alan liiketoiminta koulutuksen sai päätökseen yksi henkilö. Henkilökuntakerho on hoitanut edellisvuosien tapaan henkilöstön virkistystoimintaa. Kerho on järjestänyt liikuntaan ja ulkoiluun liittyviä tapahtumia. Lisäksi edellisvuosien tapaan omaehtoista harrastustoimintaa on tuettu jakamalla liikuntaja kulttuuriseteleitä sekä osallistumalla uimahallimaksuihin. har haft fler justeringar och starter i drift, vilka orsakat mekaniska belastningar på pannan. Belastningarna misstänks vara orsaken till feluppkomsterna. Trots störningarna hölls kraftverkets drift under slutet av året ännu på god nivå och den var över 97 %. Personal Ny personal anställdes till kraftverket med anledning av framtida pensioneringar. En del av personerna var nya, delvis omvandlades visstidsanställda arbetsförhållanden till stadigvarande. En produktionsförman anställdes för torvproduktionen. Förmannens uppgift är att starta och övervaka torvproduktionen. Sammanlagt anställdes 5 nya personer till bolaget. Genom utlokalisering av bokföringen minskade personalantalet på ekonomiförvaltningen med en person. Vid årets slut hade Kanteleen Voima 40 personer i bolagets tjänst. Personalen utbildades i användningen av anläggningens egna system. Som utbildare har huvudsakligen fungerat egna anställda vid kraftverket samt system- och anordningsleverantörer. Man har stött långvariga yrkesutbildningar genom att betala kostnaderna för kurserna. En person går förmansutbildning och en anställd blev klar med utbildningen för affärsverksamhet inom energibranschen, ordnad av Aalto-universitetet. Personalens rekreationsverksamhet har i enlighet med tidigare år skötts av personalklubben. Klubben har ordnat evenemang i anslutning till motion och friluftsliv. Man har också i enlighet med tidigare år stött frivillig hobbyverksamhet genom motions- och kultursedlar samt genom att delta i simhallsavgifter. 10 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

7 Polttoaineiden hankinta Puu eri muodoissaan on vakiintunut Haapaveden voimalaitoksen polttoaineeksi. Metsähakkeet ja puuteollisuuden sivutuotteet palavat yhdessä turpeen kanssa hyvin voimalaitoksen kattilassa. Ne ovat kaikki kotimaista lähienergiaa, joka tuotetaan lähellä loppukäyttöpaikkaa. toaine, jota muodostuu Suomen soissa joka vuosi enemmän kuin sitä käytetään. Suomen suoalasta on turveteollisuuden käytössä alle prosentti, mutta turpeen osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on 5 7 %. Turve mahdollistaa korkeissa lämpötiloissa korroosiota aiheuttavan puun polton voimalaitosten kattiloissa. Jos suomalaista turvetta ei olisi, voimalaitoksissa palaisi entistä enemmän ulkomaista kivihiiltä. Turpeella on maassamme huomattava työllistävä ja energianhuollon varmuutta lisäävä vaikutus. Kanteleen Voima Oy:n omien turvesoiden hankinta käynnistyi vuonna Ensimmäiset omat suot, Lamminneva ja Veneneva, kunnostettiin vuoden aikana ja tuotanto voidaan aloittaa niillä keväällä Vuoden lopulla ostettiin valmiiksi luvitettu Ilkannevan tuotantosuo. Rahkanevan kesällä 2009 käynnistyneen hankkeen YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidettiin entisellä Karsikkaan koululla. YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Varpunevan ympäristölupahakemus jätettiin viranomaisille kevääl- Turve Haapaveden voimalaitoksen pääpolttoaine on edelleen jyrsinturve ja sitä käytettiin sähkön tuotantoon vuonna 2011 noin GWh:a. Turve on kotimainen, paikallinen poltlä Päätöstä odotetaan vuoden 2012 aikana. Uusien tuotantoalueiden hankintaa jatketaan osana voimalaitoksen polttoainestrategiaa. Puuenergia HaapaPuu:n kahdella biomassajauhimella on jauhettu ranka- ja kokopuuhakkeita voimalaitoksen pölypolttoon sopivaksi polttoaineeksi. Hakkuutähteistä pienempään palakokoon tehtyä haketta on syötetty polttoon myös ilman jauhatusta. Puuteollisuuden sivutuotteista on käytetty sahanpurua, kutteria, puutähdemursketta ja sahanpurubrikettiä. Puupolttoaineita kului Haapaveden voimalaitoksen tuotannossa vuonna 2011 noin 270 GWh:a. Haapakenttä Lisääntyvä puupolttoaineiden käyttö vaatii myös lisää tilaa raaka-aineiden varastointiin ja käsittelyyn. Haapakenttä biopolttoaineterminaali valmistui voimalaitoksen läheisyyteen syksyllä ja ensimmäinen kuorma haketta purettiin alueelle Terminaalissa polttoainetoimittajat ja yrittäjät voivat varastoida ja hakettaa puupolttoaineita. Syksyn vaihtelevissa ajo- ja keliolosuhteissa Haapakenttä osoitti tarpeellisuutensa. Peltoenergia Keväällä 2011 Haapaveden voimalaitoksella käytettiin polttoaineena noin 5 GWh:a ruokohelpiä, joka tuli laitokselle turpeeseen sekoitettuna. Raskas polttoöljy ja kivihiili Raskasta polttoöljyä käytettiin voimalaitoksella tuki- ja käynnistyspolttoaineena vuonna 2011 noin 14 GWh:a. Kivihiilen käyttökokeita jatkettiin keväällä Kivihiili toimi polttokokeissa erinomaisesti priimauspolttoaineena. Kotimaisten polttoaineiden, turpeen ja puun, osuus energiantuotannossa kulkevat käsi kädessä. Jotta puun käyttöä voidaan lisätä, tarvitaan myös turvetta. Siksi on tärkeää, että turpeen saatavuudesta pidetään huolta. Uusien tuotantoalueiden saaminen käyttöön poistuvien alueiden tilalle on tässä avainasemassa. Anskaffning av bränsle Trä i sina olika format har etablerat sig som bränsle vid Haapavesi kraftverk. Helträdsflis och biprodukter från träindustrin brinner bra tillsammans med torv i kraftverkets panna. Det är fråga om inhemsk närproducerad energi som produceras i närheten av slutanvändningsplatsen. Torv Huvudbränslet för Haapavesi kraftverk är fortfarande frästorv och den användes för elproduktionen år 2011 ca GWh. Torv är ett inhemskt, lokalt bränsle som årligen produceras i de finländska torvmarkerna mer än vad som används. Av torvmarkerna i Finland använder torvindustrin mindre än en procent, men andelen av torv i Finlands totala energikonsumtion är 5 7 %. Torv möjliggör förbränning av trä som orsakar korrosion i höga temperaturer i kraftverkets pannor. Om det inte skulle finnas finländsk torv, skulle utländsk stenkol i allt högre grad förbrännas i våra kraftverk. Torv har en viktig sysselsättande effekt, och torv höjer också energiförsörjningens säkerhet i vårt land. Kanteleen Voima Oy inledde anskaffningen av egna torvmossar år De första egna torvmossarna Lamminneva och Veneneva iståndsattes under året och produktionen kan inledas våren I slutet av året köpte man Ilkanneva produktionstorvmosse som redan beviljats tillstånd. Publiktillställningen som berörde MKB-förfarandet för projektet som inleddes sommaren 2009 vid Rahkaneva område ordnades vid den före detta skolan i Karsikas. MKB-klarläggningen blir klar vid utgången av år Ansökan om miljötillstånd för Varpuneva inlämnades till myndigheterna våren Beslut därom väntas under år Anskaffningen av nya produktionsområden fortsätter som en del av kraftverkets bränslestrategi. Träenergi Vid HaapaPuu-anläggningen har spant- och helträdsflis krossats med två biomassakrossar till bränsle som lämpar sig för pulverförbränning i kraftverket. Flis som flisats till mindre bitar av flisrester har matats till förbränningen också utan krossning. Som träbränslen har använts biprodukter från träindustrin, såsom sågspån, kutter, trärestkross och briketter. Vid Haapavesi kraftverks produktion använde man ca 270 GWh träbränslen år Haapakenttä Ökad användning av träbränslen kräver också mer utrymme för lagring och behandling av råmaterial. Biobränsleterminalen Haapakenttä färdigställdes på hösten i närheten av kraftverket och den första lasten med flis avlastades på området I terminalen kan bränsleleverantörer och företagare lagra och krossa träbränslen. Under höstens varierande kör- och väderförhållanden framkom Haapakenttäs stora betydelse. Åkerenergi Våren 2011 använde Haapavesi kraftverk som bränsle ca 5 GWh rörflen som kom till kraftverket blandat med torv. Tung brännolja och stenkol Som stöd- och startbränsle samt för att förbättra förbränningen av fuktig torv användes år 2011 ca 14 GWh tung brännolja. Våren 2011 fortsatte man testa användningen av stenkol. Vid provförbränning fungerar stenkol utmärkt som effektförhöjande bränsle. Användningen av inhemska bränslen, torv och trä, går hand i hand i energiproduktionen. För att användningen av trä kan ökas, behövs också torv. Därför är det viktigt att sörja för tillgängligheten av torv. Nyckelpositionen utgörs av att få i bruk nya produktionsområden i stället för områden som tas ur bruk. 12 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

8 Tuulivoimahankkeet Puhuri Oy on Kanteleen Voiman tytäryhtiö, joka jatkaa Kanteleen Voiman aikana käynnistettyjä tuulivoimahankkeita ja kehittää uusia tuulivoimahankkeita. Tällä hetkellä hankkeita on lähes 300 MW:n edestä. Puhuri Oy:llä on tavoitteena olla lähivuosina merkittävä tuulivoimatoimija Suomessa. Hankkeiden tilanne Puhuri on julkistanut kuusi hanketta, joista kolme on Raahessa, kaksi Pyhäjoella ja yksi Pyhäjärvellä. Puhurin strategiana on ollut löytää tarpeeksi hyvätuulisia kohteita samalla vähin ympäristövaikutuksin. Tämä on Suomessa nykyään mahdollista sisämaassakin ja Puhurin valitsema tie näyttää menestyksekkäältä. Kohteitten luvittaminen on sujunut koko maata koskevaa Puolustusvoimien tutkahaastetta lukuun ottamatta ilman suuria ongelmia. Hankkeista pisimmällä on Raahessa sijaitseva Kopsan tuulipuistohanke, joka vuoden 2011 aikana eteni ympäristövaikutusten arviointiselostuksen viranomaisarvioinnin kautta edelleen kaavoitukseen ja kaavaluonnoksen jättämiseen Raahen kaupungille. Kaavaluonnoksen lausunnoissa olevat ehdotukset pyrittiin täyttämään ja kaavoitusta jatkettiin laatimalla vuoden 2012 alussa kaavaehdotus. Muut Puhurin hankkeet ovat edenneet niin, että vuoden 2011 aikana jatkettiin Raahen kahdessa muussa hankkeessa eli Ketunperä ja Piehingin Ylipää ympäristövaikutusten arviointia yhdessä Tuuliwatti Oy:n kanssa. Vuoden 2012 tavoitteena on saada kaavoitus ehdotusvaiheeseen. Pyhäjoen Sunin hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausunnon, ettei ympäristövaikutusten arviointia tarvitse tehdä vaan pelkkä kaavoitus riittää. Siellä on käynnissä tällä hetkellä tuulisuusmittaukset. Pyhäjoen Parhalahden hankkeessa on tehty tarvittavat maahankinnat ja tällä hetkellä odotellaan ELY:n lausuntoa YVA:n tarpeesta. Pyhäjärvellä Vuohtomäen hankkeessa on vuoden aikana tehty maavuokrauksia ja tällä hetkellä on käynnistymässä tuulisuusmittaukset. Tulevaisuus Vuodelta 2012 odotamme Kopsan hankkeen saavan rakennusluvat ja muut hankkeet etenevät osa YVA:n kanssa ja osa pelkällä kaavoituksella. Kopsan hankkeessa ollaa n lähestymässä investointipäätöstä. Puhuri Oy:llä on tavoitteena olla lähivuosina merkittävä tuulivoimatoimija Suomessa. Tavoitteen toteuttamiseksi tehdään jo olemassa olevien hankkeiden lisäksi selvityksiä uusien potentiaalisten alueiden löytämiseksi. Henkilökunta on Puhurin hankkeiden lisäksi antanut asiantuntemustaan ja panostaan osallistumalla omistajien hankkeisiin mm. Oy Perhonjoki Ab:n Merijärven tuulipuistohankkeeseen, johon vuoden 2012 aikana pystytetään kuusi tuulivoimalaa. Vindkraftprojekt Puhuri Oy är Kanteleen Voimas dotterbolag som fortsätter genomföra vindkraftverksprojekt som startats under Kanteleen Voimas tid, samt utvecklar nya vindkraftsprojekt. För närvarande har man projekt för närmare 300 MW. Puhuri Oy:s mål är att inom de närmaste åren vara en betydande aktör inom vindkraft i Finland. Projektsituationen Puhuri har offentliggjort sex projekt av vilka tre finns i Brahestad, två i Pyhäjoki och ett i Pyhäjärvi. Puhuris strategi har varit att hitta objekt med tillräckligt bra vindstyrka, samtidigt som miljöeffekterna ska vara så små som möjligt. Nuförtiden är detta möjligt i Finland också i inlandet och vägen som Puhuri valt ser framgångsrik ut. Tillståndsprocessen för objekten har skett utan större problem, med undantag av Försvarsmaktens radarutmaning som gäller hela landet. Av projekten har man kommit längst med Kopsa vindparksprojekt i Brahestad. Projektet har under 2011 framskridit via myndigheternas rapport om miljökonsekvensbedöm- ning (MKB) vidare till planläggning och överlämnandet av planutkastet till staden Brahestad. Man strävade efter att uppfylla förslagen i utkastets utlåtanden och fortsatte med planläggningen genom att i början av år 2012 utarbeta ett planförslag. De övriga Puhuri-projekten har framskridit så att man under 2011 tillsammans med Tuuliwatti Oy fortsatte miljökonsekvensbedömningen i två övriga projekt, dvs. Ketunperä och Piehingin Ylipää. Målet för 2012 är att få planläggningen till förslagsskede. Norra Österbottens ELY-central gav angående projektet i Suni i Pyhäjoki ett utlåtande om att ingen MKB behöver utarbetas, endast planläggning räcker. För närvarande utförs vindhastighetsmätningar på området. Angående Parhalahti-projektet i Pyhäjoki har nödvändiga markanskaffningar gjorts och för närvarande väntar man på ELY-centralens utlåtande om behovet av MKB. Under året har man i Vuohtomäki-projektet i Pyhäjärvi gjort markarrenden och för närvarande håller man på att inleda mätningar om vindhastigheten. Framtid Våra förväntningar inför år 2012 är att Kopsa-projektet får bygglov och att övriga projekt framskrider, en del med MKB och en del med endast planläggning. Kopsa-projektet närmar sig investeringsbeslutet. Puhuri Oy:s mål är att inom de närmaste åren vara en betydande vindkraftsaktör i Finland. För att genomföra projektet utarbetas förutredningar utöver de befintliga projekten för att hitta nya potentiella områden som är lämpliga för vindkraft. Personalen har utöver Puhuris projekt bidragit med sakkunskap och insatser genom att delta i ägarnas projekt bl.a. i Oy Perhonjoki Ab:s vindparksprojekt i Merjärv där man under år 2012 bygger sex nya vindkraftsverk. 14 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

9 Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Kanteleen Voima -konserniin kuuluvat emoyhtiö Kanteleen Voima Oy ja tytäryhtiö Puhuri Oy. Kanteleen Voima Oy tuottaa Haapaveden voimalaitoksella omistajilleen lauhdesähköä. Puhuri Oy on konsernin tuulivoimayhtiö. Haapaveden voimalaitos Vuosi 2011 oli Kanteleen Voima Oy:n viides täysi toimintavuosi. Sähkön markkinahinta oli vuoden aikana tasaisesti laskeva. Voimalaitoksen käyttö oli edellisvuotta haasteellisempaa, syksyllä käytettävyyttä laskivat erityisesti runsaat tehosäädöt ja niistä osin johtuvat vikaantumiset. Voimalaitoksen nettotuotanto oli 597 GWh sähköä. Polttoainetta käytettiin yli 1500 GWh, josta puupolttoaineiden määrä oli yhteensä noin 270 GWh. Jälleen kerran laitos saavutti uuden puuenergian käyttöennätyksen, vaikka kokonaistuotantomäärä jäi pieneksi. Tuki- ja käynnistyspolttoaineena sekä liian kostean turpeen priimaukseen käytettiin raskasta öljyä ja kivihiiltä. Päästöoikeuksia käytettiin pää- ja apukattiloilla yhteensä 494 tuhatta tonnia. Styrelsens verksamhetsberättelse Polttoaineet Toimintavuoden aikana jatkettiin aktiivisia toimia polttoaineen hankintapohjan laajentamiseksi. Omien soiden hankinta on jatkunut ja yhtiö sai valmisteltua kaksi suota vuoden 2012 tuotantokautta varten. Kolmas suo sai ympäristöluvan ja muutama hanke on luvituksessa. Puun käyttöä on voitu kasvattaa suunnitellusti ja vuoden lopussa päästiin puun osuudessa jo viidennekseen polttoaineesta. Haapaveden kaupungin hankkeena rakennettiin Haapa-Kenttä nimellä kulkeva 6 ha varastoalue. Kanteleen Voima osallistui hankkeeseen osarahoittajana ja maanvuokraajana. Kenttä otettiin tuotantokäyttöön syksyllä Voimalaitokselle saatiin kivihiilen koepolttolupa ja hiiltä on käytetty koeluontoisesti priimauspolttoaineena. Edellisen vuoden hyvien kokemusten jälkeen priimauskokeita jatkettiin kertomusvuonna sekä kivihiilellä että puubriketillä. Tuhkan hyötykäyttöä on edistetty osallistumalla erilaisiin kehityshankkeisiin. Pääosin kohteet ovat erityyppisiä maanrakennuskohteita, tuhkaa on käytetty mm. turvesoiden aluerakenteissa ja kenttärakenteissa sekä Haapaveden kaupungin liikuntarakentamisessa. Yhtiöllä on noin kahden vuoden hyötykäyttökohteet suunniteltuina. Puhuri Oy:n hankkeet etenivät Vuonna 2010 yhtiöstä tytäryhtiöksi irrotetun Puhuri Oy:n tuulivoimahankkeet etenivät suunnitellusti. Till koncernen Kanteleen Voima hör moderbolaget Kanteleen Voima Oy och dotterbolaget Puhuri Oy. Kanteleen Voima Oy producerar för sina ägare kondensatelektricitet vid kraftverket i Haapavesi. Puhuri Oy är koncernens vindkraftverk. Kraftverket i Haapavesi År 2011 var Kanteleen Voima Oy:s femte kompletta verksamhetsår. Marknadspriset för elektricitet var under året stadigt nedgående. Användningen av kraftverket hade allt fler utmaningar. Under hösten begränsades användbarheten i synnerhet av rikliga effektregleringar och feluppkomster som delvis berodde på dessa. Nettoproduktionen för kraftverket uppgick till 597 GWh elektricitet. Bränsle användes över 1500 GWh, av vilket antalet träbränsle var sammantaget ca 270 GWh. Än en gång uppnådde kraftverket ett rekord i användningen av träenergi, även om totalproduktionsandelen var liten. Som stöd- och startbränsle samt för att förbättra förbränningen av fuktig torv användes tung brännolja och stenkol. I huvud- och hjälppanna användes utsläppsrättigheter för totalt ton. Bränslen Under verksamhetsåret fortsatte man att aktivt bredda anskaffningsbasen för bränsle. Anskaffningen av egna torvmarker har fortsatt och bolaget förberedde två torvmarker för produktionssäsongen Den tredje torvmarken fick miljötillstånd och några projekt väntar på tillstånd. Kraftverket har kunnat öka användningen av trä planenligt och i slutet av året uppnådde man med andelen trä redan en femtedel av bränsleanvändningen. Som Haapavesi stads projekt byggdes ett lagerområde på 6 ha med namnet Haapa-Kenttä. Kanteleen Voima deltog i projektet som delfinansiär och arrendator. Haapa- Kenttä togs i produktionsbruk hösten Kraftverket fick tillstånd för provförbränning av stenkol och har testat användningen av stenkol som effektförhöjningsbränsle. Efter fjolårets goda erfarenheter fortsatte man effektförhöjningsproven med både stenkol och träbriketter under verksamhetsåret. Nyttoanvändningen av aska har främjats genom att delta i olika utvecklingsprojekt. Huvudsakligen är det fråga om jordbyggnadsobjekt av olika typer. Aska har använts bl.a. i områdesbyggande och fältstrukturer av torvmarker samt vid bygge av idrottsobjekt i Haapavesi stad. Bolaget har planerat nyttoanvändningsobjekt för ca två år framåt. Puhuri Oy:s projekt framskred Puhuri Oy ombildades till dotterbolag år Bolagets vindkraftprojekt framskred enligt planerna. Kanteleen Voima Oy äger hela aktiestocken i Puhuri Oy och samman- 16 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

10 Kanteleen Voima Oy omistaa Puhuri Oy:n koko osakekannan ja Puhuri Oy:n hallituksen kokoonpano on lähes sama kuin Kanteleen Voima Oy:n hallituksen kokoonpano. Puhuri on jatkanut Kopsan tuulipuiston ympäristönvaikutusten (YVA) arviointia, suunnitelmien viimeistelyä sekä Ketunperän ja Piehingin Ylipään tuulipuistojen YVA -selvitystä. Myös muita uusia tuulivoimahankkeita on käynnistetty. Yhtiön henkilökunta on Puhurin hankkeiden kehittämisen lisäksi tarjonnut asiantuntijapalveluita osakkaiden tuulivoimahankkeisiin, mm. Oy Perhonjoki Ab:n Ristivuoren tuulipuistoon. Omistus Emoyhtiön omistajina olivat tilikauden lopussa Oy Katternö Kraft Ab, Kaakon Energia Oy, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag. Omistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana. Talous Konsernin liikevaihto oli ja tulos tappiollinen, taseen loppusumma oli Emoyhtiön liikevaihto oli ( ) ja tulos tappiollinen (5 410 voitollinen). Taseen loppusumma oli ( ). Kanteleen Voima Oy toimii omakustannusperiaatteella ja osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa suhteessa, tuotettu sähkö myydään omistajille muuttuvaa kustannusta vastaavalla hinnalla ja omistuksen suhteessa. Omakustannusperusteisesta toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli henkilöä (emoyhtiössä 40 henkilöä). Vuoden aikana palkattiin viisi uutta henkilöä työpaikan vaihdosten ja eläkkeelle jäämisien johdosta. Ulkopuolisina palveluina ostetaan edelleen laboratoriopalvelut, ruokalan hoito, siivous ja pihatyöt. Kunnossapitopalveluita on ostettu niin ikään ulkopuolisilta toimittajilta tarpeen mukaan. Henkilöstölle on järjestetty ammatillista koulutusta. Ympäristö ja turvallisuus Voimalaitoksella ei sattunut kertomusvuonna vakavia tapaturmia. Voimalaitoksen ympäristölupaehtojen tarkistushakemus on viranomaiskäsittelyssä. Hallitus Kanteleen Voima Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Stefan Storholm ja muina jäseninä Akke Kuusela (vpj), Ralf Bertula, Timo Honkanen, David Karlsson ja Jorma Tapaninen. Varajäseninä ovat olleet Roald von Schoultz, Juha Lindholm ja Arto Tiainen. Toimitusjohtajana on toiminut Antti Vilkuna. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Haapavedellä Tilintarkastajaksi on yhtiökokous valinnut Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts. Riita-asiat Vireillä olevia riita-asioita ei ole. Riskit Turvetuotanto ei ole vieläkään saavuttanut vakaata varastotasoa. Turpeen hinta on noussut huomattavasti kustannustason muutosta nopeammin. Turpeen hinta ja saatavuus muodostavat huomattavan riskin toiminalle. Voimalaitoksen teknisinä riskeinä ovat edelleen tulipalot ja laitevauriot. Näitä pyritään tunnistamaan Jyväskylä 11. päivänä huhtikuuta 2012 Jyväskylä den 11 april 2012 erilaisilla riskianalyyseillä, joita päivitetään tehtävien investointien yhteydessä sekä varautumaan niihin laiteratkaisulla ja koulutuksella. Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa tappiota Emoyhtiön hallitus esittää, että tappio kirjataan edellisten tilikausien tulostilille eikä osinkoa jaeta. Siirron jälkeen oma pääoma on Näkymät vuodelle 2012 Sähkön markkinahinnan vaihtelu on tasaantunut, tosin matalalle tasolle, Stefan Storholm Ralf Bertula Timo Honkanen puheenjohtaja ordförande ja sen ennustetaan olevan koko vuoden 2012 ja lähivuodet sellaisella tasolla, että voimalaitoksella olisi kohtuullinen ajotarve. Päästöoikeuksien hinnan odotetaan säilyvän vakaana. Riittävää turvepolttoaineen saantia ei ole voitu varmistaa ja toimenpiteitä polttoainepohjan laajentamiseksi jatketaan. Puhuri Oy:n hankkeiden eteneminen on kiinni erityisesti tuulivoimapuistojen luvituksen nopeudesta. Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Bokslutsanteckningar Över verkställd revision har idag avgivits skild revisionsberättelse. Jorma Tapaninen David Karlsson Akke Kuusela Vaasa 23. päivänä huhtikuuta 2012 Vasa den 23 april 2012 sättningen i Puhuri Oy:s styrelse är nästan identisk som i Kanteleen Voima Oy:s styrelse. Puhuri har fortsatt miljökonsekvensbedömningen (MKB) och finslipningen av planerna av Kopsa vindkraftverk, samt fortsatt MKBbedömningen av vindparkerna i Ketunperä och Piehingin Ylipää. Även andra nya vindkraftprojekt har startats. Bolagets personal har utöver utvecklingen av Puhuri-projekten erbjudit experttjänster till delägarnas vindkraftprojekt, bl.a. för Oy Perhonjoki Ab:s vindpark i Ristivuori. Ägande I slutet av räkenskapsperioden ägdes moderbolaget av Oy Katternö Kraft Ab, Kaakon Energia Oy, Finska Kraft Ab, Valkeakosken Energia Oy och Ålands Elandelslag. Bolagets ägarunderlag har inte ändrats under verksamhetsåret. Ekonomi Koncernens omsättning var och resultatet var förlustbringande, balansräkningens slutsumma var Moderbolagets omsättning var ( ) och resultatet var förlustbringande (5 410 vinstgivande). Balansräkningens slutsumma ( ). Kanteleen Voima Oy fungerar enligt självkostnadsprincip och aktieägarna betalar fasta kostnader i förhållande till sitt aktieinnehav. Den elektricitet som produceras säljs till ägarna för ett pris som motsvarar den rörliga kostnaden och i förhållande till aktieinnehavet. Eftersom verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen är det inte ändamålsenligt att presentera ekonomiska nyckeltal för att förstå affärsverksamheten, den ekonomiska ställningen eller resultatet. Personal Koncernen hade 42 anställda (moderbolaget 40 personer). Under året anställdes fem nya personer med anledning av byte av arbetsplats och pensionering. Som tjänster utifrån köps fortfarande laboratorietjänster, skötsel av matservering, städning och gårdsarbeten. Också underhållstjänster har köpts av utomstående leverantörer efter behov. Yrkesutbildning har ordnats för personalen. Miljö och säkerhet Inga allvarliga olyckor har skett i kraftverket under verksamhetsåret. Kraftverkets ansökan om justering av miljötillståndsvillkor är inlämnat för behandling hos myndigheterna. Bolagets styrelse Som Kanteleen Voima Oy:s styrelseordförande fungerar Stefan Storholm och övriga medlemmar är Akke Kuusela (vice odf.), Ralf Bertula, Timo Honkanen, David Karlsson och Jorma Tapaninen. Suppleanter har varit Roald von Schoultz, Juha Lindholm och Arto Tiainen. Antti Vilkuna har varit verkställande direktör. Styrelsen sammanträdde nio gånger under verksamhetsåret. Ordinarie bolagsstämma hölls i Haapavesi Som revisor valde bolagsstämman Ernst & Young Antti Vilkuna toimitusjohtaja verkställande direktör Ab, med Kjell Berts som huvudansvarig revisor. Tvistemål Bolaget har inga anhängiga tvistemål. Risker Torvproduktionen har fortfarande inte nått en stabil lagernivå. Torvpriset har ökat betydligt snabbare än vad kostnadsnivån ändrat. Torvpriset och tillgängligheten är en stor risk för verksamheten. Bränder och maskinfel utgör fortfarande tekniska risker i kraftverket. Man försöker identifiera dessa genom olika riskanalyser som uppdateras i samband med investeringar samt genom att förbereda sig på dem med tekniska lösningar och utbildning. Förslag till bokföring av årsresultat Räkenskapsperiodens resultat för moderbolaget visar en förlust på Moderbolagets styrelse föreslår att förlusten bokförs på resultatkonto för föregående räkenskapsperioder och att ingen dividend utdelas. Efter överföringen uppgår det egna kapitalet till Ernst & Young Oy Kjell Berts KHT /CGR Utsikter för år 2012 Växlingarna i marknadspriset för elektricitet har stabiliserats, dock på en låg nivå, och priserna förutspås ligga hela år 2012 och den närmaste framtiden på en sådan nivå att kraftverket skulle ha ett rimligt driftsbehov. Priset på utsläppsrättigheterna förväntas vara stabilt. Tillgången till tillräcklig mängd torvbränsle har inte kunnat garanteras och åtgärderna för att bredda bränslegrunden fortsätts. Framskridandet av Puhuri Oy:s projekt beror i synnerhet på takten på tillståndsbeviljandet för vindkraftparkerna. 18 Kanteleen Voima 2011 Kanteleen Voima

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Maailmassa on soita noin 400 miljoonaa hehtaaria eli noin 5 % kaikesta maapinta-alasta. Suomen soiden ja turvemaiden pinta-ala on 9,15 miljoonaa hehtaaria,

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Sisältö Tuulinen vuosi 2013, toimitusjohtajan katsaus......................................... 4 Voimalaitoksen tuotanto...............................................................

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternö servicepunkt Katternö palvelupiste Fingrids stamnät Fingridin kantaverkko Herrfors regionnät Herrforsin alueverkko Annan kraftledning

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternö servicepunkt Katternö palvelupiste Fingrids stamnät Fingridin kantaverkko Herrfors regionnät Herrforsin alueverkko Annan kraftledning

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus STYRELSEMEDLEMMARNA 2007 HALLITUKSIEN JÄSENET 2007 Peter Boström Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab ordförande/puheenjohtaja

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2013 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2013 1 Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen

Lisätiedot

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Jakobstads Energiverk Verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitos Toimintakertomus ja tilinpäätös213 Jakobstads 213 Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen

Lisätiedot

Årsredovisning. Vuosikertomus

Årsredovisning. Vuosikertomus Årsredovisning 09 Vuosikertomus Vår mission Andelslaget Österbottens Kött ansvarar på sitt verksamhetsområde för anskaffningen av det inhemska kött som Atria behöver. Vår köttanskaffnings- och djurförmedlingsverksamhet

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

Katsaus vuosiin Tillbakablick på åren 2000-2009. Porvoon Energia 110 vuotta Borgå Energi 110 år

Katsaus vuosiin Tillbakablick på åren 2000-2009. Porvoon Energia 110 vuotta Borgå Energi 110 år Katsaus vuosiin Tillbakablick på åren -2009 Porvoon Energia 110 vuotta Borgå Energi 110 år Porvoon Energia Katsaus vuosiin 2009 Borgå Energi En tillbakablick på åren 2009 Julkaisija Utgivare Porvoon Energia

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Raha-automaattiyhdistyksen tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali- ja terveysjärjetöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen auttamisen

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA

ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA ENERGILÖSNINGAR ENERGIARATKAISUJA KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA 1 INNEHÅLL / SISÄLTÖ: 4-5 JORDVÄRMEKABLAR I SJÖN + VATTENBURNA SOLPANELER / MAALÄMPÖÄ MERESTÄ + VESIKIERTOISET AURINKOPANEELIT 6-7

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

Sähkö o vaikkia ymmärttä

Sähkö o vaikkia ymmärttä KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2006 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Sähkö o vaikkia ymmärttä Ann ja Chrystal Suomessa Sähkönhinta monien asioiden summa Elpriset summan av många faktorer Kokkolan ilmanlaatu

Lisätiedot

Espoonkruunu Oy. Vuosikertomus 2008. Kuva: istockphoto.com/mevans

Espoonkruunu Oy. Vuosikertomus 2008. Kuva: istockphoto.com/mevans Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2008 1 Kuva: istockphoto.com/mevans Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2008... 3 Kiinteistöt... 4 Tiedon hallinta tulee tärkeämmäksi... 4 Uudisrakentamisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2011 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VD:S ÖVERSIKT The ContriaWay Asiakkaille The ContriaWay tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme. För kunden betyder The ContriaWay pålitlighet.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus Verksamhetsberättelse 2003 Toimintakertomus Innehållsförteckning/Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 3-4 Toimitusjohtajan katsaus Ekorosk i korthet 5-14 Ekorosk lyhyesti Verksamhetsberättelse

Lisätiedot