Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 53/2012 Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

2

3 53/2012 Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

4 Oikeusmininsteriö, Helsinki 2012

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla Kestävät valinnat oikeusministeriön hallinnonalalla -työryhmä Puheenjohtaja Jouni Rutanen Sihteeri Ulla Westermarck 53/2012 Toiminta ja hallinto OSKARI numero 28/251/2009 ISSN-L ISSN (PDF ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: ympäristöpolitiikka, kestävä kehitys Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut kaikki kolme osa-aluetta ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 ( , OM 28/251/2009) työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Tarkoituksena oli kehittää välineitä yhteistyössä muiden ministeriöiden vastaavien hankkeiden kanssa. Työryhmä keskittyi työssään hallinnonalan kokonaiskuvan ja peruslähtökohtien hahmottamiseen kestävien valintojen näkökulmasta sekä jatkotoimenpideehdotusten laatimiseen. Jatkotoimenpiteillä tulee pyrkiä ympäristökuormituksen asteittaiseen vähentämiseen hallinnonalalla, ympäristöasioiden nykyistä selkeämpään ohjaukseen, tehtävien vastuuttamiseen ja resursointiin, ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä johdon ja muun henkilöstön sitouttamiseen ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseksi.

6 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av principbeslutet om hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde Arbetsgruppen för hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde Ordförande Jouni Rutanen Sekreterare Ulla Westermarck 53/2012 Verksamhet och förvaltning OSKARI nummer 28/251/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: miljöpolitik, hållbar utveckling I statsrådets principbeslut om främjande av hållbara val i offentlig upphandling (april 2009) har det ställts som mål att minska växthusgasutsläppen, avfallsmängden och den kemiska föroreningen av miljön särskilt genom miljövänlig upphandling inom den offentliga sektorn. Hållbar utveckling bygger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre element hör också till det samhällsansvar som organisationerna inom statsförvaltningen i allt högre grad bör bära i sin verksamhet. Justitieministeriet tillsatte i januari 2010 ( , OM 28/251/2009) en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av statsrådets principbeslut om hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde. Syftet var att utveckla medel för att främja hållbara val med beaktande av andra ministeriers motsvarande projekt. Arbetsgruppen koncentrerade sig på att skapa en helhetsuppfattning om förvaltningsområdet och utgångspunkterna när det gäller hållbara val samt att utarbeta förslag till åtgärder. De föreslagna åtgärderna syftar till att gradvis minska miljöbelastningen inom förvaltningsområdet, att ge tydligare styrning i miljöfrågor, att bestämma ansvarsområden och tilldela resurser för dessa uppgifter, att öka miljömedvetenheten samt att engagera ledningen och personalen i att beakta miljösynpunkten.

7 SAATE Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut osa-alueet ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhtä enenevässä määrin huomiota. Valtioneuvosto on periaatepäätöksillään ja strategioillaan asettanut julkiselle hallinnolle ympäristötavoitteita ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon, energiankulutukseen, kestäviin hankintoihin sekä matkustuksen ja jätteiden määrän vähentämiseen liittyen. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista erityisesti julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) on tavoitteeksi asetettu kasvihuonepäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Kestävät valinnat oikeusministeriön hallinnonalalla -työryhmässä on muodostettu kokonaiskuvaa ja hahmoteltu peruslähtökohtia kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi oikeusministeriön hallinnonalalla. Työryhmä on keskittynyt myös jatkotoimenpide-ehdotusten laatimiseen. Varsinaista ympäristöohjelmaa ei ole ollut kuitenkaan mahdollista vielä tässä vaiheessa laatia. Oikeusministeriön hallinnonalan organisaatio on laaja-alainen, virastoja on maanlaajuisesti ja virastoilla on useissa tapauksissa useita toimipisteitä. Hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu toimitilojen energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä kodin ja työpaikan välisten matkojen ja virkamatkojen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Ympäristökuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään jokaisella osa-alueella toimintaedellytyksiä heikentämättä. Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnallaan kestävää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja muun muassa tässä loppuraportissa esiintuoduilla osa-alueilla.

8 Jatkotoimenpiteinä työryhmä muun muassa esittää, että ympäristökuormituksen vähentämiselle asetetaan konkreettiset vähentämistavoitteet osa-alueittain. Seurattavista tunnusluvuista tulee sopia samassa yhteydessä. Ensi vaiheessa laadittaisiin oikeusministeriötä koskeva ympäristöohjelma, mistä saatavia kokemuksia hyödynnetään myöhemmin esimerkiksi toimialakohtaisia ohjelmia laadittaessa. Kestävien valintojen lähtökohdat tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon myös hallinnonalan toimitilastrategiassa sekä uusia toimitiloja vuokrattaessa tai olemassa olevia peruskorjattaessa. Hankintatoimessa painopisteen tulisi olla hankintojen keskittämisessä ja yhteishankintojen osuuden lisäämisessä. Ohjaukseen sekä tehtävien vastuuttamiseen ja resursointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä tällä hetkellä ympäristöasioihin liittyvä tehtävien vastuuttaminen ja resursointi, keskitetty ohjaus, tavoitteiden asettaminen ja seuranta pitkälti puuttuvat. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee myös ympäristötietoisuutta lisätä organisaatioiden kaikilla tasoilla. Helsingissä Jouni Rutanen Aila Ahla Gabriella Adlercreutz-Laurin Christer Lundström Riitta Punju Ulla Westermarck

9 SISÄLLYS 1 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä valinnoista 11 2 Työryhmän toimeksianto Työryhmän kokoonpano ja toimikausi Työryhmän tehtävät 13 3 Oikeusministeriön hallinnonala kestävien valintojen näkökulmasta Hallinnonalan organisaatio Haasteet Ympäristökuormituksen vähentäminen Ohjaus ja tehtävien vastuuttaminen ja resursointi Asenteet ja johdon ja muun henkilöstön sitouttaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen 16 4 Oikeusministeriön hallinnonalan osa-alueet, joihin kestävien valintojen kautta on mahdollista vaikuttaa nykytila ja keinovalikoima Hankintatoimi Kestävien valintojen huomioiminen hankinnoissa Hanselin puitesopimuksiin liittyvät hankinnat Kuljetukset Vankikuljetukset Virastojen sisäiset kuljetukset Ruokapalvelut ja lähiruoka Ruokapalvelut Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto Vankien työtoiminta Vankiloiden pesulatoiminta Vankiloiden maataloustoiminta Vankilatuotteet Matkustaminen Virkamatkat Kodin ja työpaikan väliset matkat Painatuspalvelut 23 9

10 4.7 Toimitilat ja kiinteistönhuolto Tilankäyttö Valaistus Jätehuolto ja kierrättäminen Sähkönhankinta Energiaa kuluttavat laitteet ICT-laitteet Muut laitteet 26 5 Työryhmän toimenpidesuositukset 27 10

11 1 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä valinnoista Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut kaikki kolme osa-aluetta ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Julkisten hankintojen odotetaan toimivan suunnannäyttäjänä sen suhteen, millaisia vaatimuksia tavaroiden ja palveluiden toimittajille asetetaan, mikä asettaa kasvavia vaatimuksia laadun sekä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten suhteen. Julkisten hankintojen kautta on mahdollista vaikuttaa markkinoihin esimerkiksi edellyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita. Hankintojen tulisi perustua elinkaariajatteluun ja hankinnoissa tulisi ottaa huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista erityisesti julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Periaatepäätökseen on kirjattu tavoitteeksi, että omissa hankinnoissa valtion keskushallinnon tulisi ottaa vuonna 2010 vähintään 70 %:ssa ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissa ympäristönäkökulmat huomioon. Suosituksena on lisäksi, että kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa otettaisiin ympäristönäkökulma huomioon vuonna 2010 vähintään 25 %:ssa ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa hankinnoista. Muita periaatepäätöksen tavoitteita ovat: Valtion keskushallinnossa siirrytään uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön. Vuonna 2010 vähintään 30 % ja vuonna 2015 vähintään 60 % ostetusta sähköstä tulisi olla uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, jonka alkuperästä tulee esittää kolmannen osapuolen todistus. Uudisrakentamisessa ja julkiseen käyttöön vuokrattavissa uusissa kiinteistöissä tulisi vuonna 2010 olla energiatehokkuusluokkana A ja olemassa olevien rakennusten peruskorjauksissa vähintään energiatehokkuusluokka C. Vuoden 2015 jälkeen rakennettavissa, korjattavissa ja vuokrattavissa rakennuksissa on tavoitteena passiivitalo. Kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta tulisi vähentää 10 % vuoteen 2015 mennessä. Hankinnoissa tulee ottaa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Elintarvikehankintojen kestävyyttä tulee lisätä. 11

12 Energiaa käyttävien laitteiden hankinnassa ja vuokrauksessa on käytettävä teknisinä eritelminä tai kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteina energia- ja ympäristömerkkien vaatimustasoa vastaavia kriteereitä. Periaatepäätökseen sisältyviä tavoitteita on tarkemmin kuvattu ympäristöministeriön laatimassa periaatepäätöksen taustamuistiossa (Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen perustelut). 12

13 2 Työryhmän toimeksianto 2.1 Työryhmän kokoonpano ja toimikausi Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 ( , OM 28/251/2009) työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Asettamiskirjeen mukainen alkuperäinen toimikausi oli asti, mutta työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Työryhmässä ovat olleet edustettuna ylitarkastaja Jouni Rutanen oikeusministeriön talousyksiköstä (puheenjohtaja), ylitarkastaja Aila Ahla oikeusministeriön oikeushallintoosastolta, talousjohtaja Gabriella Adlercreutz-Laurin Rikosseuraamuslaitoksesta, valtionsyyttäjä Christer Lundström Valtakunnansyyttäjänvirastosta, erikoissuunnittelija Riitta Punju oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta ja hallitussihteeri Ulla Westermarck (Juhani Matinlassi saakka) oikeusministeriön hallintoyksiköstä (sihteeri). Työryhmä on kuullut myös muita asiantuntijoita. 2.2 Työryhmän tehtävät Työryhmän tehtäväksi annettiin valmistella ehdotukset periaatepäätöksen toimeenpanotoimiksi oikeusministeriön hallinnonalalla sekä yhteistyössä muiden ministeriöiden vastaavien hankkeiden kanssa kehittää välineitä periaatepäätöksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin yhteistyö erityisesti ympäristöministeriön kanssa. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut valmistella oikeusministeriön hallinnonalan toimintaohjelma (ympäristöohjelma) kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta kaikessa hankintatoiminnassa. Ensi vaiheessa painopisteen tuli olla keskushallinnossa. Tavoitteena on, että toimintaohjelmassa asetetut toimintaohjeet otetaan laajamittaisesti käyttöön hallinnonalalla. Osana toimintaohjelmaa tuli dokumentoida jo käytössä olevat kestävää kehitystä edistävät käytännöt, kuten energiatehokkaiden laitteiden ja valaistuksen käyttäminen asettaa periaatepäätöksen kannalta keskeisille toiminnoille, kuten energian, veden ja paperin kulutukselle sekä virkamatkoille, konkreettiset tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi todentaa periaatepäätöksessä asetettu tavoite siitä, että ministeriön ja hallinnonalan keskusvirastojen hankinnoista 70 % on kestäviä vuonna 2010 ja 13

14 laatia suuntaviivat sille, että ministeriön ja keskusvirastojen hankinnoista vuoteen 2015 mennessä kaikki olisivat kestäviä todentaa ja laatia suuntaviivat periaatepäätöksen suositukselle, että hallinnonalan muissakin virastoissa vuonna 2010 otettaisiin vähintään 25 %:ssa ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa hankinnoista ympäristönäkökulma huomioon päivittää oikeusministeriön hankintaohjeet vastaamaan valtioneuvoston periaatepäätöksen vaatimuksia määritellä kestävien valintojen toteutumista tukevat muut käytännön toimenpidesuositukset 14

15 3 Oikeusministeriön hallinnonala kestävien valintojen näkökulmasta 3.1 Hallinnonalan organisaatio Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Oikeusministeriö Hallinnonala: Oikeuslaitos KKO Hovioikeudet Työtuomioistuin Käräjäoikeudet KHO Hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjänvirasto Syyttäjänvirastot Oikeusapu ja yleinen edunvalvonta Valtion oikeusaputoimistot Yleinen edunvalvonta Ulosotto Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottovirastot Keskushallinto Rikosseuraamuslaitos Terveydenhuoltoyksikkö Alueyksiköt Laitokset Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Muut virastot Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Konkurssiasiamiehen toimisto Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeusrekisterikeskus Onnettomuustutkintakeskus Tietosuojavaltuutetun toimisto YK:n alaisuudessa toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) 15

16 3.2 Haasteet Valtioneuvosto on asettanut periaatepäätöksillään ja strategioillaan ympäristötavoitteita julkishallinnolle liittyen ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon, energiankulutukseen, kestäviin hankintoihin sekä matkustuksen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Kestävä kehitys on valinta paremman ympäristön puolesta. Toteutuakseen se edellyttää jokaisen vastuuta ympäristöstään. Oikeusministeriön hallinnonalan organisaatio on laaja-alainen, virastoja on maanlaajuisesti ja virastoilla voi olla useita toimipisteitä. Kestävien valintojen toteuttaminen tulisi suunnitella siten, että koko toiminta-alue tulee katetuksi Ympäristökuormituksen vähentäminen Hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu toimitilojen energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä työ- ja virkamatkojen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, jonka nykymäärät eivät ole tiedossa. Kuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään jokaisella osaalueella toimintaedellytyksiä heikentämättä Ohjaus ja tehtävien vastuuttaminen ja resursointi Tällä hetkellä tehtävien vastuuttaminen ja resursointi, keskitetty ohjaus, tavoitteiden asettaminen ja seuranta puuttuvat. Myöskään seurattavia tunnuslukuja ei ole sovittu ja tunnuslukujen lähtötason selvittäminen on haastavaa. Tavoitteita on vaikea asettaa, kun lähtötasotiedot eivät ole selvillä. Myös tavoitteiden vieminen tulosohjausprosessiin tulisi suunnitella Asenteet ja johdon ja muun henkilöstön sitouttaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnassaan kestävää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko johdon ja muun henkilöstön sitoutumista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Ekologisen vastuun osalta tämä merkitsee ympäristötietoisuuden lisäämistä. On tärkeätä, että johdolla ja henkilöstöllä on tietoisuus oman toimintansa ympäristövaikutuksista ja miten omalla toiminnalla voidaan vähentää ympäristökuormitusta. Henkilöstön kannustaminen ekotekoihin on tärkeää. Kestävien valintojen huomioimisella viestitetään ympäristötoiminnan tärkeydestä myös hallinnonalan ulkopuolelle. Ympäristötietoisuuden nykytilasta ei ole selkeätä kuvaa. 16

17 4 Oikeusministeriön hallinnonalan osa-alueet, joihin kestävien valintojen kautta on mahdollista vaikuttaa nykytila ja keinovalikoima Oheiseen lukuun on koottu työryhmän tunnistamat keskeisimmät osa-alueet, joihin vaikuttamalla voidaan edistää kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. 4.1 Hankintatoimi Kestävien valintojen huomioiminen hankinnoissa Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tuotteita hankittaessa tulee kiinnittää huomiota tuotteen elinkaareen, toisin sanoen tuotteen koko elämän aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Hankinnoissa tulee suosia tuotteita, joiden valmistaminen ja käyttäminen kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Esimerkiksi ympäristömerkki kertoo tuotteen koko elinkaaren ympäristöystävällisyydestä. Julkisille hankinnoille asetetaan nykyisin yhä enemmän laatuun, ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä erilaisia vaatimuksia. Julkisten hankintojen kautta pyritään vaikuttamaan markkinoihin esimerkiksi edellyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita. Julkisten hankintojen odotetaan yhä useammin toimivan myös suunnannäyttäjänä sen suhteen, millaisia vaatimuksia tavaroiden ja palveluiden toimittajille asetetaan. Hankintojen tulisi perustua elinkaariajatteluun ja hankinnoissa tulisi ottaa huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Lisäksi materiaali- ja palveluhankintoja tehtäessä tulisi huomioida seuraavat kestäviä valintoja tukevat lähtökohdat: Tarveharkinta onko todellista tarvetta tuotteille tai palveluille millä tekijöillä on oikeasti vaikutusta ympäristön kannalta Hankinnan suunnittelu millaisina kokonaisuuksina tuotteet tai palvelut olisi tarkoituksenmukaisinta hankkia mikä on tuotteen tai palvelun sopiva jalostusaste 17

18 Kelpoisuusehdot tarjoajalle ympäristösäädösten noudattaminen edellytettävien ympäristökriteerien täyttyminen Hankinnan kohteen määrittely (tekniset eritelmät) vaatimukset materiaaleille ja teknisille ratkaisuille energiankulutus/energiatehokkuus toiminnalliset ominaisuudet huollettavuus takuukysymykset tuotantomenetelmät Hankintasopimuksia tehtäessä tulisi ympäristöystävällisyyden olla yksi keskeisistä valintakriteereistä. Kestäviä valintoja on mahdollista edistää myös siten, että eliminoidaan ympäristöä kuormittavat pakkaustavat/-materiaalit. Samoin välttämällä pienpakkauksia ja hankkimalla isompia eriä kerralla voidaan pienentää ympäristökuormitusta Hanselin puitesopimuksiin liittyvät hankinnat Hansel on valtion yhteishankintayksikkö valtiovarainministeriön päätöksen 766/2006 mukaisissa hankinnoissa. Hansel vastaa koko valtionhallinnon kattavien hankintojen kilpailuttamisesta sekä huolehtii sopimusten tekemisestä ja niiden ylläpidosta. Yhteishankinnat ovat kestävät kehityksen mukaista toimintaa. Ottamalla huomioon kestävän kehitykset periaatteet on mahdollista vähentää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana ja pyrkiä kokonaisratkaisuun, joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla vastaa kysyntää. Hansel Oy pyrkii ottamaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät asiakokonaisuudet edistämällä valtionhallinnon kestävän kehityksen linjausten toteuttamista hankintatoimessa ja toimimalla omassa toiminnassaan kestävän kehityksen ja Green Office -kriteerien mukaisesti. Hankinnat tulisi toteuttaa lähtökohtaisesti käyttämällä Hansel Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia. Virastojen hankintojen toteuttaminen mahdollisimman laajasti valtion yhteishankintamenettelyjen pohjalta tuottaa valtionhallinnolle volyymialennuksia, säästää voimavaroja virastoissa ja vähentää olennaisesti hankintamenettelyn oikeellisuuteen liittyviä riskejä. Hyödyntämällä puitesopimuksia tulevat myös ympäristöasiat otetuksi yhä paremmin huomioon hankinnoissa. 18

19 4.2 Kuljetukset Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetään, että kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta vähennetään 10 % vuoteen 2015 mennessä. Kuljetuspalvelun tarjoajien tulisi sitoutua energiatehokkuuteen ja esimerkiksi liittyä tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen tai valmisteilla olevaan joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen. Kuljetuspalvelut olisi toteutettava mahdollisimman ympäristöystävällisellä kalustolla, joka täyttää viimeisimmän voimassa olevan EURO-normin tai vähintään EURO III normin. Valtionhallinnon ja joukkoliikennepalveluasetuksen piiriin kuuluvien joukkoliikennepalvelujen tuottajien tulisi ottaa hankinnoissa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutus sekä hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Lisäksi suositellaan, että kuljettajat ovat saaneet taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta Vankikuljetukset Rikosseuraamuslaitoksen aluehallinto on ohjeistanut, että kaikki kuljettajina toimivat henkilöt koulutetaan taloudelliseen ajoon. Lisäksi kuljetuksia hoidetaan tarveharkintaisesti. Käräjäkuljetuksia on pystytty vähentämään muun muassa videoneuvottelulaitteiden myötä Virastojen sisäiset kuljetukset Virastojen sisäiset kuljetukset on arvioitava tarveharkintaisesti. Kuljetukset olisi toteutettava mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella. 4.3 Ruokapalvelut ja lähiruoka Ruokapalvelut Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetään, että julkisen sektorin ruokapalvelujen elintarvikehankintojen kestävyyttä olisi lisättävä: luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa tulisi olla tarjolla valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä. Julkisen sektorin ruokapalveluissa olisi sitouduttava ottamaan huomioon koko elinkaari raaka-aineiden tuotantotavoista, jalostuksesta, säilytystavoista ja kuljetuksista biojätteisiin saakka. Keskitetty ja suunnitelmallinen ruokapalvelutoiminnan kehittäminen ja tehostaminen tuo taloudellisia säästöjä, vähentää toiminnan haitallisia ympäristövaikutuk- 19

20 sia esimerkiksi veden- ja energiankulutuksen osalta sekä vähentää syntyvien jätteiden määrää ja lisää niiden hyötykäyttöä. Keskeisiä tavoitteita tulisi olla ruoanvalmistuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin, pienten yksiköiden toiminnan kehittäminen, ruoan jakelun ja kuljetusten tehostaminen, materiaalien ostotoiminnan ja varastoinnin sekä työkäytäntöjen kehittäminen. Huomioonotettavaa kuitenkin on, että luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden käytön lisääminen tyypillisesti lisää määrärahatarvetta, samoin että sesonginmukaisen ruoan käsite on vielä epäselvä nykyoloissa Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto Rikosseuraamuslaitoksen elintarvikehankinnat kilpailutetaan keskitetysti Hanselin kautta neljän vuoden välein. Peruslinjaus on, että tavara toimitetaan vankilaan yhdessä kuormassa 1 3 kertaa viikossa, mikä on energiansäästön kannalta tehokasta. Tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitos edellyttää ruokahuollon sopimuskumppanin huolehtivan pakkausmateriaalin asianmukaisesta kierrättämisestä sekä käyttävän mahdollisimman paljon uudelleen käytettäviä kuljetuslaatikoita. Viiden viikon kiertävällä ruokalistalla tarjotaan rikosseuraamusalueilla nykyään kerran viikossa kasvisruokalaji. Kasvisruokia lisätään ruokalistalle asteittain siten, että vuonna 2015 niitä on kaksi kertaa viikossa. 4.4 Vankien työtoiminta Ympäristöasioiden huomioiminen vankeinhoidossa ja etenkin sen työtoiminnassa on haastavaa, sillä toimintoja ja tuotteita on paljon. Vankiloiden työtoiminta voidaan ympäristöllisestä näkökulmasta jakaa kolmeen sektoriin: pesulatoiminta ja siihen liittyvät kuljetukset, maatalous sekä vankilatuotteet Vankiloiden pesulatoiminta Vankilapyykkien valtakunnallinen pesulatoiminta on keskitetty Hämeenlinnan vankilaan, jonne likainen pyykki tuodaan pestäväksi ja josta puhdas pyykki jaetaan takaisin vankiloihin. Lääkekuljetuksia hoidetaan samalla jakelulla pyykkikuljetusten yhteydessä. Pesulatoiminnan ekologisuus on parantunut huomattavasti, vaikka pesulan kalusto on vanhaa. Pesulassa pestään päivittäin n kg pyykkiä, mikä tarkoitta vuositasolla puolta miljoonaa pyykkikiloa. Pesuprosessi on automatisoitu, mistä johtuen ympäristökuormitukset ovat pienentyneet. Myös pesuaineen valintaan on kiinnitetty huomiota. Pesukonekannan uusimisen yhteydessä koneiden energiatehokkuus (veden- ja sähkönkulutus) on yhtenä valintakriteerinä. 20

21 4.4.2 Vankiloiden maataloustoiminta Maataloudessa ympäristön kannalta tärkeät valinnat on huomioitu vankiloissa nykyisin varsin hyvin. Laajamittaista maataloutta harjoitetaan Satakunnan, Laukaan ja Pelson vankiloissa, joiden tuotannossa kestävien valintojen edistäminen on ollut järjestelmällistä muun muassa luonnonmukaisen viljelyn muodossa. Viljatuotteiden lisäksi myös maataloudesta saatavat maito- ja lihatuotteet (pl. lampaat) ovat luomutuotantoa. Maataloustuotannon pyrkimyksenä on kiinnittää huomiota myös pienemmistä osista koostuvaan, koko toimintaketjun toimintaan yhtenä ympäristövaikutuksia vähentävänä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkän lopputuotteen ekologisuuden lisäksi tarkastellaan laajemmin myös tuotantoprosesseihin liittyviä ympäristövaikutuksia Vankilatuotteet Vankilassa tuotetaan laaja-alaisesti hyödykkeitä, kuten tekstiili, puu-, metalli- sekä sitomotuotteita. Tämä asettaa omat vaatimuksensa kestävien valintojen suhteen. Helpoimmin ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja tuotantomenetelmiin on mahdollista päästä saha- ja puusepänteollisuuden tuotannossa, jotka ovat jo raaka-aineiltaan alun perin ympäristöystävällisiä. Ekologisuuden osalta on tärkeää, ettei painoteta pelkästään tuotetta ja sen valmistusprosessin ympäristöystävällisyyttä, vaan että kyettäisiin hahmottamaan tuotteen koko elinkaari, jolloin myös tuotteiden jatkokäyttö ja kierrätettävyys voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. Tavoitteena on kartoittaa tilannetta eri tuoteryhmien ja valmistusprosessien suhteen, jotta nähtäisiin nykyisen vankilatuotemalliston ympäristöystävällisyys. Samassa yhteydessä olisi mahdollista seuloa jo valmiiksi ekologiset tuotteet sekä tuotteet, jotka olisivat helposti muutettavissa sellaisiksi. Näiden lisäksi pyrkimyksenä on ideoida, kehittää ja luoda uusia tuotteita tai tuotesarjoja, esimerkiksi ekologinen tuoteperhe, joka voisi olla yksi vastaus kestävän kehityksen haasteeseen. 4.5 Matkustaminen Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti liikkumistarvetta tulisi vähentää 10 prosenttia vuoteen 2015 mennessä muun muassa käyttöönottamalla työsuhdematkaliput sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Lisäksi tavanomaiseen käyttöön tarkoitettujen henkilöautojen (4 5 hengen henkilöautot) hyväksyttyjä hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää koko ajan. Liikkumisvalinnoilla on mahdollista vaikuttaa organisaation ja henkilökohtaisen ympäristökuormituksen määrään. Valtion matkustusstrategian (VM 60/01/2008/ ) tavoitteena on alentaa valtion virkamatkustuksen kokonaiskustannuksia ja pienentää sen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hallituksen tavoitteena on korvata julkisen hallin- 21

22 non kotimaan matkoja 20 % verkkokokouksilla vuoteen 2013 mennessä (Hallituksen kannanotto Tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittaminen) Virkamatkat Virkamatkoihin liittyvät hankinnat tehdään julkisia hankintoja koskevien menettelysäännösten mukaisesti ja hankinnoissa käytetään kilpailutettuja yhteistyökumppaneita. 1 Valtion matkustusstrategian mukaan matkahallinnon tehtävänä on mahdollistaa kokonaistaloudellinen, turvallinen ja ympäristövastuullinen matkustaminen. Ministeriön hallinnonalan tehtävät edellyttävät matkustusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomaan matkustuksen painopiste on Euroopassa, jonne matkat toteutetaan pääasiassa lentäen. Virkamatkoissa edellytetään valtion matkustussäännön mukaisesti julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Matkanhallintajärjestelmän (M2) kautta on hallinnonalalla mahdollista seurata virkamatkojen määriä ja kustannuksia. Matkatoimisto Arean kautta taas on mahdollista saada kulkuvälinekohtaista tietoa matkustusmääristä. Oikeusministeriön hallinnonalalla tulisi tavoitella virkamatkustuksen ympäristökuormituksen vähentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa aktiivista matkustusmäärien ja ryhmäkokojen kriittistä tarkastelua, matkustustarvetta vähentävien ja korvaavien teknisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista, lentomatkustamisen vähentämistä ja muita ympäristöystävällisen matkustustavan valintoja. Lisäksi tulisi kannustaa verkkokokoukset mahdollistavan teknologian tehokkaaseen käyttöön Kodin ja työpaikan väliset matkat Oikeusministeriön hallinnonalan toimipisteet sijaitsevat lähtökohtaisesti hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyydessä ja suurimmalla osalla henkilöstöstä on mahdollisuus käyttää työmatkoihin julkisia kulkuvälineitä. Oikeusministeriö on myös antanut etätyöohjeen (17/114/2007). Oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteena on vähentää työmatkustuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla työsuhdematkalippujen käyttöönotto. Työsuhdematkalippua koskeva säännös muuttui vuoden 2010 alusta. Edun verovapaata osaa ei enää määritellä prosentteina lipun hinnasta vaan euromääräisenä. Nyt on mahdollista käyttää työsuhdematkalippuna myös henkilökohtaiselle lipulle ladattua arvoa. Muilta osin lipun käyttöön liittyvät määräykset säilyivät ennallaan. Säännös koskee yleisesti käytössä olevaa säännöllistä henkilöliiken- 1 Oikeusministeriön matkustusohje oikeusministeriölle ja oikeusministeriön hallinnonalalle ( , Matkatyöryhmä). 22

Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma

Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 35/2013 Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma 35/2013 Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011

Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011 32/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Helsinki 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Julkaisu on saatavana vain internetistä: www.ymparisto.fi/default.asp?node=7468&lan=fi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Periaatteet ja tavoitteet oikeusministeriön hallinnonalan toimitila-asioissa

Periaatteet ja tavoitteet oikeusministeriön hallinnonalan toimitila-asioissa Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 40/2012 Periaatteet ja tavoitteet oikeusministeriön hallinnonalan toimitila-asioissa Oikeusministeriön hallinnonalan toimitilastrategia 40/2012 Periaatteet

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 TOIMENPIDEOHJELMA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN 7 2.2 ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN 8 2.3 VEDEN KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Valtion sähkönhankintastrategia

Valtion sähkönhankintastrategia Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti 30/2009 Budjetti Valtion sähkönhankintastrategia Työryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2009 Budjet ti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

CIMOn ympäristöohjelma

CIMOn ympäristöohjelma CIMOn ympäristöohjelma Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi 2 2.1 Kierrätys 2 2.2 Paperi 3 2.3 Energiatehokkuus 4 2.4 Matkustaminen 5 2.6 Hankinnat 6 2.7 Yleinen

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökäsikirja

Eduskunnan ympäristökäsikirja Eduskunnan ympäristökäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 Eduskunnan ympäristökäsikirja elokuu 2008 eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 ISBN 978-951-53-3089-5 (nid.) ISBN 978-951-53-3090-1 (PDF)

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2013-2018 Kuva: Arkkitehtitoimisto Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Tuloksellisuustarkastuskertomus 225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025

SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025 SIPOON KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2011-2025 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1. Ympäristönsuojelusta kestävään kehitykseen... 4 1.2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen... 4 1.3. Kestävä kehitys kunnissa... 5 2.

Lisätiedot

Matkustusstrategian seurantaselvitys

Matkustusstrategian seurantaselvitys Raportti 1 (17) 21.8.2013 Matkustusstrategian seurantaselvitys Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 744, www.valtiokonttori.fi 2 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen (laki valtion talousarviosta 22 a ) Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot