Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 53/2012 Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

2

3 53/2012 Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

4 Oikeusmininsteriö, Helsinki 2012

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla Kestävät valinnat oikeusministeriön hallinnonalalla -työryhmä Puheenjohtaja Jouni Rutanen Sihteeri Ulla Westermarck 53/2012 Toiminta ja hallinto OSKARI numero 28/251/2009 ISSN-L ISSN (PDF ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: ympäristöpolitiikka, kestävä kehitys Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut kaikki kolme osa-aluetta ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 ( , OM 28/251/2009) työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Tarkoituksena oli kehittää välineitä yhteistyössä muiden ministeriöiden vastaavien hankkeiden kanssa. Työryhmä keskittyi työssään hallinnonalan kokonaiskuvan ja peruslähtökohtien hahmottamiseen kestävien valintojen näkökulmasta sekä jatkotoimenpideehdotusten laatimiseen. Jatkotoimenpiteillä tulee pyrkiä ympäristökuormituksen asteittaiseen vähentämiseen hallinnonalalla, ympäristöasioiden nykyistä selkeämpään ohjaukseen, tehtävien vastuuttamiseen ja resursointiin, ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä johdon ja muun henkilöstön sitouttamiseen ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseksi.

6 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av principbeslutet om hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde Arbetsgruppen för hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde Ordförande Jouni Rutanen Sekreterare Ulla Westermarck 53/2012 Verksamhet och förvaltning OSKARI nummer 28/251/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: miljöpolitik, hållbar utveckling I statsrådets principbeslut om främjande av hållbara val i offentlig upphandling (april 2009) har det ställts som mål att minska växthusgasutsläppen, avfallsmängden och den kemiska föroreningen av miljön särskilt genom miljövänlig upphandling inom den offentliga sektorn. Hållbar utveckling bygger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre element hör också till det samhällsansvar som organisationerna inom statsförvaltningen i allt högre grad bör bära i sin verksamhet. Justitieministeriet tillsatte i januari 2010 ( , OM 28/251/2009) en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av statsrådets principbeslut om hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde. Syftet var att utveckla medel för att främja hållbara val med beaktande av andra ministeriers motsvarande projekt. Arbetsgruppen koncentrerade sig på att skapa en helhetsuppfattning om förvaltningsområdet och utgångspunkterna när det gäller hållbara val samt att utarbeta förslag till åtgärder. De föreslagna åtgärderna syftar till att gradvis minska miljöbelastningen inom förvaltningsområdet, att ge tydligare styrning i miljöfrågor, att bestämma ansvarsområden och tilldela resurser för dessa uppgifter, att öka miljömedvetenheten samt att engagera ledningen och personalen i att beakta miljösynpunkten.

7 SAATE Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut osa-alueet ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhtä enenevässä määrin huomiota. Valtioneuvosto on periaatepäätöksillään ja strategioillaan asettanut julkiselle hallinnolle ympäristötavoitteita ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon, energiankulutukseen, kestäviin hankintoihin sekä matkustuksen ja jätteiden määrän vähentämiseen liittyen. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista erityisesti julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) on tavoitteeksi asetettu kasvihuonepäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Kestävät valinnat oikeusministeriön hallinnonalalla -työryhmässä on muodostettu kokonaiskuvaa ja hahmoteltu peruslähtökohtia kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi oikeusministeriön hallinnonalalla. Työryhmä on keskittynyt myös jatkotoimenpide-ehdotusten laatimiseen. Varsinaista ympäristöohjelmaa ei ole ollut kuitenkaan mahdollista vielä tässä vaiheessa laatia. Oikeusministeriön hallinnonalan organisaatio on laaja-alainen, virastoja on maanlaajuisesti ja virastoilla on useissa tapauksissa useita toimipisteitä. Hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu toimitilojen energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä kodin ja työpaikan välisten matkojen ja virkamatkojen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Ympäristökuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään jokaisella osa-alueella toimintaedellytyksiä heikentämättä. Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnallaan kestävää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja muun muassa tässä loppuraportissa esiintuoduilla osa-alueilla.

8 Jatkotoimenpiteinä työryhmä muun muassa esittää, että ympäristökuormituksen vähentämiselle asetetaan konkreettiset vähentämistavoitteet osa-alueittain. Seurattavista tunnusluvuista tulee sopia samassa yhteydessä. Ensi vaiheessa laadittaisiin oikeusministeriötä koskeva ympäristöohjelma, mistä saatavia kokemuksia hyödynnetään myöhemmin esimerkiksi toimialakohtaisia ohjelmia laadittaessa. Kestävien valintojen lähtökohdat tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon myös hallinnonalan toimitilastrategiassa sekä uusia toimitiloja vuokrattaessa tai olemassa olevia peruskorjattaessa. Hankintatoimessa painopisteen tulisi olla hankintojen keskittämisessä ja yhteishankintojen osuuden lisäämisessä. Ohjaukseen sekä tehtävien vastuuttamiseen ja resursointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä tällä hetkellä ympäristöasioihin liittyvä tehtävien vastuuttaminen ja resursointi, keskitetty ohjaus, tavoitteiden asettaminen ja seuranta pitkälti puuttuvat. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee myös ympäristötietoisuutta lisätä organisaatioiden kaikilla tasoilla. Helsingissä Jouni Rutanen Aila Ahla Gabriella Adlercreutz-Laurin Christer Lundström Riitta Punju Ulla Westermarck

9 SISÄLLYS 1 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä valinnoista 11 2 Työryhmän toimeksianto Työryhmän kokoonpano ja toimikausi Työryhmän tehtävät 13 3 Oikeusministeriön hallinnonala kestävien valintojen näkökulmasta Hallinnonalan organisaatio Haasteet Ympäristökuormituksen vähentäminen Ohjaus ja tehtävien vastuuttaminen ja resursointi Asenteet ja johdon ja muun henkilöstön sitouttaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen 16 4 Oikeusministeriön hallinnonalan osa-alueet, joihin kestävien valintojen kautta on mahdollista vaikuttaa nykytila ja keinovalikoima Hankintatoimi Kestävien valintojen huomioiminen hankinnoissa Hanselin puitesopimuksiin liittyvät hankinnat Kuljetukset Vankikuljetukset Virastojen sisäiset kuljetukset Ruokapalvelut ja lähiruoka Ruokapalvelut Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto Vankien työtoiminta Vankiloiden pesulatoiminta Vankiloiden maataloustoiminta Vankilatuotteet Matkustaminen Virkamatkat Kodin ja työpaikan väliset matkat Painatuspalvelut 23 9

10 4.7 Toimitilat ja kiinteistönhuolto Tilankäyttö Valaistus Jätehuolto ja kierrättäminen Sähkönhankinta Energiaa kuluttavat laitteet ICT-laitteet Muut laitteet 26 5 Työryhmän toimenpidesuositukset 27 10

11 1 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä valinnoista Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut kaikki kolme osa-aluetta ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Julkisten hankintojen odotetaan toimivan suunnannäyttäjänä sen suhteen, millaisia vaatimuksia tavaroiden ja palveluiden toimittajille asetetaan, mikä asettaa kasvavia vaatimuksia laadun sekä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten suhteen. Julkisten hankintojen kautta on mahdollista vaikuttaa markkinoihin esimerkiksi edellyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita. Hankintojen tulisi perustua elinkaariajatteluun ja hankinnoissa tulisi ottaa huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista erityisesti julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Periaatepäätökseen on kirjattu tavoitteeksi, että omissa hankinnoissa valtion keskushallinnon tulisi ottaa vuonna 2010 vähintään 70 %:ssa ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissa ympäristönäkökulmat huomioon. Suosituksena on lisäksi, että kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa otettaisiin ympäristönäkökulma huomioon vuonna 2010 vähintään 25 %:ssa ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa hankinnoista. Muita periaatepäätöksen tavoitteita ovat: Valtion keskushallinnossa siirrytään uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön. Vuonna 2010 vähintään 30 % ja vuonna 2015 vähintään 60 % ostetusta sähköstä tulisi olla uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, jonka alkuperästä tulee esittää kolmannen osapuolen todistus. Uudisrakentamisessa ja julkiseen käyttöön vuokrattavissa uusissa kiinteistöissä tulisi vuonna 2010 olla energiatehokkuusluokkana A ja olemassa olevien rakennusten peruskorjauksissa vähintään energiatehokkuusluokka C. Vuoden 2015 jälkeen rakennettavissa, korjattavissa ja vuokrattavissa rakennuksissa on tavoitteena passiivitalo. Kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta tulisi vähentää 10 % vuoteen 2015 mennessä. Hankinnoissa tulee ottaa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Elintarvikehankintojen kestävyyttä tulee lisätä. 11

12 Energiaa käyttävien laitteiden hankinnassa ja vuokrauksessa on käytettävä teknisinä eritelminä tai kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteina energia- ja ympäristömerkkien vaatimustasoa vastaavia kriteereitä. Periaatepäätökseen sisältyviä tavoitteita on tarkemmin kuvattu ympäristöministeriön laatimassa periaatepäätöksen taustamuistiossa (Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen perustelut). 12

13 2 Työryhmän toimeksianto 2.1 Työryhmän kokoonpano ja toimikausi Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 ( , OM 28/251/2009) työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Asettamiskirjeen mukainen alkuperäinen toimikausi oli asti, mutta työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Työryhmässä ovat olleet edustettuna ylitarkastaja Jouni Rutanen oikeusministeriön talousyksiköstä (puheenjohtaja), ylitarkastaja Aila Ahla oikeusministeriön oikeushallintoosastolta, talousjohtaja Gabriella Adlercreutz-Laurin Rikosseuraamuslaitoksesta, valtionsyyttäjä Christer Lundström Valtakunnansyyttäjänvirastosta, erikoissuunnittelija Riitta Punju oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta ja hallitussihteeri Ulla Westermarck (Juhani Matinlassi saakka) oikeusministeriön hallintoyksiköstä (sihteeri). Työryhmä on kuullut myös muita asiantuntijoita. 2.2 Työryhmän tehtävät Työryhmän tehtäväksi annettiin valmistella ehdotukset periaatepäätöksen toimeenpanotoimiksi oikeusministeriön hallinnonalalla sekä yhteistyössä muiden ministeriöiden vastaavien hankkeiden kanssa kehittää välineitä periaatepäätöksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin yhteistyö erityisesti ympäristöministeriön kanssa. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut valmistella oikeusministeriön hallinnonalan toimintaohjelma (ympäristöohjelma) kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta kaikessa hankintatoiminnassa. Ensi vaiheessa painopisteen tuli olla keskushallinnossa. Tavoitteena on, että toimintaohjelmassa asetetut toimintaohjeet otetaan laajamittaisesti käyttöön hallinnonalalla. Osana toimintaohjelmaa tuli dokumentoida jo käytössä olevat kestävää kehitystä edistävät käytännöt, kuten energiatehokkaiden laitteiden ja valaistuksen käyttäminen asettaa periaatepäätöksen kannalta keskeisille toiminnoille, kuten energian, veden ja paperin kulutukselle sekä virkamatkoille, konkreettiset tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi todentaa periaatepäätöksessä asetettu tavoite siitä, että ministeriön ja hallinnonalan keskusvirastojen hankinnoista 70 % on kestäviä vuonna 2010 ja 13

14 laatia suuntaviivat sille, että ministeriön ja keskusvirastojen hankinnoista vuoteen 2015 mennessä kaikki olisivat kestäviä todentaa ja laatia suuntaviivat periaatepäätöksen suositukselle, että hallinnonalan muissakin virastoissa vuonna 2010 otettaisiin vähintään 25 %:ssa ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa hankinnoista ympäristönäkökulma huomioon päivittää oikeusministeriön hankintaohjeet vastaamaan valtioneuvoston periaatepäätöksen vaatimuksia määritellä kestävien valintojen toteutumista tukevat muut käytännön toimenpidesuositukset 14

15 3 Oikeusministeriön hallinnonala kestävien valintojen näkökulmasta 3.1 Hallinnonalan organisaatio Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Oikeusministeriö Hallinnonala: Oikeuslaitos KKO Hovioikeudet Työtuomioistuin Käräjäoikeudet KHO Hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjänvirasto Syyttäjänvirastot Oikeusapu ja yleinen edunvalvonta Valtion oikeusaputoimistot Yleinen edunvalvonta Ulosotto Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottovirastot Keskushallinto Rikosseuraamuslaitos Terveydenhuoltoyksikkö Alueyksiköt Laitokset Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Muut virastot Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Konkurssiasiamiehen toimisto Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeusrekisterikeskus Onnettomuustutkintakeskus Tietosuojavaltuutetun toimisto YK:n alaisuudessa toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) 15

16 3.2 Haasteet Valtioneuvosto on asettanut periaatepäätöksillään ja strategioillaan ympäristötavoitteita julkishallinnolle liittyen ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon, energiankulutukseen, kestäviin hankintoihin sekä matkustuksen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Kestävä kehitys on valinta paremman ympäristön puolesta. Toteutuakseen se edellyttää jokaisen vastuuta ympäristöstään. Oikeusministeriön hallinnonalan organisaatio on laaja-alainen, virastoja on maanlaajuisesti ja virastoilla voi olla useita toimipisteitä. Kestävien valintojen toteuttaminen tulisi suunnitella siten, että koko toiminta-alue tulee katetuksi Ympäristökuormituksen vähentäminen Hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu toimitilojen energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä työ- ja virkamatkojen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, jonka nykymäärät eivät ole tiedossa. Kuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään jokaisella osaalueella toimintaedellytyksiä heikentämättä Ohjaus ja tehtävien vastuuttaminen ja resursointi Tällä hetkellä tehtävien vastuuttaminen ja resursointi, keskitetty ohjaus, tavoitteiden asettaminen ja seuranta puuttuvat. Myöskään seurattavia tunnuslukuja ei ole sovittu ja tunnuslukujen lähtötason selvittäminen on haastavaa. Tavoitteita on vaikea asettaa, kun lähtötasotiedot eivät ole selvillä. Myös tavoitteiden vieminen tulosohjausprosessiin tulisi suunnitella Asenteet ja johdon ja muun henkilöstön sitouttaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnassaan kestävää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko johdon ja muun henkilöstön sitoutumista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Ekologisen vastuun osalta tämä merkitsee ympäristötietoisuuden lisäämistä. On tärkeätä, että johdolla ja henkilöstöllä on tietoisuus oman toimintansa ympäristövaikutuksista ja miten omalla toiminnalla voidaan vähentää ympäristökuormitusta. Henkilöstön kannustaminen ekotekoihin on tärkeää. Kestävien valintojen huomioimisella viestitetään ympäristötoiminnan tärkeydestä myös hallinnonalan ulkopuolelle. Ympäristötietoisuuden nykytilasta ei ole selkeätä kuvaa. 16

17 4 Oikeusministeriön hallinnonalan osa-alueet, joihin kestävien valintojen kautta on mahdollista vaikuttaa nykytila ja keinovalikoima Oheiseen lukuun on koottu työryhmän tunnistamat keskeisimmät osa-alueet, joihin vaikuttamalla voidaan edistää kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. 4.1 Hankintatoimi Kestävien valintojen huomioiminen hankinnoissa Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tuotteita hankittaessa tulee kiinnittää huomiota tuotteen elinkaareen, toisin sanoen tuotteen koko elämän aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Hankinnoissa tulee suosia tuotteita, joiden valmistaminen ja käyttäminen kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Esimerkiksi ympäristömerkki kertoo tuotteen koko elinkaaren ympäristöystävällisyydestä. Julkisille hankinnoille asetetaan nykyisin yhä enemmän laatuun, ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä erilaisia vaatimuksia. Julkisten hankintojen kautta pyritään vaikuttamaan markkinoihin esimerkiksi edellyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita. Julkisten hankintojen odotetaan yhä useammin toimivan myös suunnannäyttäjänä sen suhteen, millaisia vaatimuksia tavaroiden ja palveluiden toimittajille asetetaan. Hankintojen tulisi perustua elinkaariajatteluun ja hankinnoissa tulisi ottaa huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Lisäksi materiaali- ja palveluhankintoja tehtäessä tulisi huomioida seuraavat kestäviä valintoja tukevat lähtökohdat: Tarveharkinta onko todellista tarvetta tuotteille tai palveluille millä tekijöillä on oikeasti vaikutusta ympäristön kannalta Hankinnan suunnittelu millaisina kokonaisuuksina tuotteet tai palvelut olisi tarkoituksenmukaisinta hankkia mikä on tuotteen tai palvelun sopiva jalostusaste 17

18 Kelpoisuusehdot tarjoajalle ympäristösäädösten noudattaminen edellytettävien ympäristökriteerien täyttyminen Hankinnan kohteen määrittely (tekniset eritelmät) vaatimukset materiaaleille ja teknisille ratkaisuille energiankulutus/energiatehokkuus toiminnalliset ominaisuudet huollettavuus takuukysymykset tuotantomenetelmät Hankintasopimuksia tehtäessä tulisi ympäristöystävällisyyden olla yksi keskeisistä valintakriteereistä. Kestäviä valintoja on mahdollista edistää myös siten, että eliminoidaan ympäristöä kuormittavat pakkaustavat/-materiaalit. Samoin välttämällä pienpakkauksia ja hankkimalla isompia eriä kerralla voidaan pienentää ympäristökuormitusta Hanselin puitesopimuksiin liittyvät hankinnat Hansel on valtion yhteishankintayksikkö valtiovarainministeriön päätöksen 766/2006 mukaisissa hankinnoissa. Hansel vastaa koko valtionhallinnon kattavien hankintojen kilpailuttamisesta sekä huolehtii sopimusten tekemisestä ja niiden ylläpidosta. Yhteishankinnat ovat kestävät kehityksen mukaista toimintaa. Ottamalla huomioon kestävän kehitykset periaatteet on mahdollista vähentää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana ja pyrkiä kokonaisratkaisuun, joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla vastaa kysyntää. Hansel Oy pyrkii ottamaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät asiakokonaisuudet edistämällä valtionhallinnon kestävän kehityksen linjausten toteuttamista hankintatoimessa ja toimimalla omassa toiminnassaan kestävän kehityksen ja Green Office -kriteerien mukaisesti. Hankinnat tulisi toteuttaa lähtökohtaisesti käyttämällä Hansel Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia. Virastojen hankintojen toteuttaminen mahdollisimman laajasti valtion yhteishankintamenettelyjen pohjalta tuottaa valtionhallinnolle volyymialennuksia, säästää voimavaroja virastoissa ja vähentää olennaisesti hankintamenettelyn oikeellisuuteen liittyviä riskejä. Hyödyntämällä puitesopimuksia tulevat myös ympäristöasiat otetuksi yhä paremmin huomioon hankinnoissa. 18

19 4.2 Kuljetukset Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetään, että kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta vähennetään 10 % vuoteen 2015 mennessä. Kuljetuspalvelun tarjoajien tulisi sitoutua energiatehokkuuteen ja esimerkiksi liittyä tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen tai valmisteilla olevaan joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen. Kuljetuspalvelut olisi toteutettava mahdollisimman ympäristöystävällisellä kalustolla, joka täyttää viimeisimmän voimassa olevan EURO-normin tai vähintään EURO III normin. Valtionhallinnon ja joukkoliikennepalveluasetuksen piiriin kuuluvien joukkoliikennepalvelujen tuottajien tulisi ottaa hankinnoissa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutus sekä hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Lisäksi suositellaan, että kuljettajat ovat saaneet taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta Vankikuljetukset Rikosseuraamuslaitoksen aluehallinto on ohjeistanut, että kaikki kuljettajina toimivat henkilöt koulutetaan taloudelliseen ajoon. Lisäksi kuljetuksia hoidetaan tarveharkintaisesti. Käräjäkuljetuksia on pystytty vähentämään muun muassa videoneuvottelulaitteiden myötä Virastojen sisäiset kuljetukset Virastojen sisäiset kuljetukset on arvioitava tarveharkintaisesti. Kuljetukset olisi toteutettava mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella. 4.3 Ruokapalvelut ja lähiruoka Ruokapalvelut Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetään, että julkisen sektorin ruokapalvelujen elintarvikehankintojen kestävyyttä olisi lisättävä: luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa tulisi olla tarjolla valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä. Julkisen sektorin ruokapalveluissa olisi sitouduttava ottamaan huomioon koko elinkaari raaka-aineiden tuotantotavoista, jalostuksesta, säilytystavoista ja kuljetuksista biojätteisiin saakka. Keskitetty ja suunnitelmallinen ruokapalvelutoiminnan kehittäminen ja tehostaminen tuo taloudellisia säästöjä, vähentää toiminnan haitallisia ympäristövaikutuk- 19

20 sia esimerkiksi veden- ja energiankulutuksen osalta sekä vähentää syntyvien jätteiden määrää ja lisää niiden hyötykäyttöä. Keskeisiä tavoitteita tulisi olla ruoanvalmistuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin, pienten yksiköiden toiminnan kehittäminen, ruoan jakelun ja kuljetusten tehostaminen, materiaalien ostotoiminnan ja varastoinnin sekä työkäytäntöjen kehittäminen. Huomioonotettavaa kuitenkin on, että luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden käytön lisääminen tyypillisesti lisää määrärahatarvetta, samoin että sesonginmukaisen ruoan käsite on vielä epäselvä nykyoloissa Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto Rikosseuraamuslaitoksen elintarvikehankinnat kilpailutetaan keskitetysti Hanselin kautta neljän vuoden välein. Peruslinjaus on, että tavara toimitetaan vankilaan yhdessä kuormassa 1 3 kertaa viikossa, mikä on energiansäästön kannalta tehokasta. Tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitos edellyttää ruokahuollon sopimuskumppanin huolehtivan pakkausmateriaalin asianmukaisesta kierrättämisestä sekä käyttävän mahdollisimman paljon uudelleen käytettäviä kuljetuslaatikoita. Viiden viikon kiertävällä ruokalistalla tarjotaan rikosseuraamusalueilla nykyään kerran viikossa kasvisruokalaji. Kasvisruokia lisätään ruokalistalle asteittain siten, että vuonna 2015 niitä on kaksi kertaa viikossa. 4.4 Vankien työtoiminta Ympäristöasioiden huomioiminen vankeinhoidossa ja etenkin sen työtoiminnassa on haastavaa, sillä toimintoja ja tuotteita on paljon. Vankiloiden työtoiminta voidaan ympäristöllisestä näkökulmasta jakaa kolmeen sektoriin: pesulatoiminta ja siihen liittyvät kuljetukset, maatalous sekä vankilatuotteet Vankiloiden pesulatoiminta Vankilapyykkien valtakunnallinen pesulatoiminta on keskitetty Hämeenlinnan vankilaan, jonne likainen pyykki tuodaan pestäväksi ja josta puhdas pyykki jaetaan takaisin vankiloihin. Lääkekuljetuksia hoidetaan samalla jakelulla pyykkikuljetusten yhteydessä. Pesulatoiminnan ekologisuus on parantunut huomattavasti, vaikka pesulan kalusto on vanhaa. Pesulassa pestään päivittäin n kg pyykkiä, mikä tarkoitta vuositasolla puolta miljoonaa pyykkikiloa. Pesuprosessi on automatisoitu, mistä johtuen ympäristökuormitukset ovat pienentyneet. Myös pesuaineen valintaan on kiinnitetty huomiota. Pesukonekannan uusimisen yhteydessä koneiden energiatehokkuus (veden- ja sähkönkulutus) on yhtenä valintakriteerinä. 20

21 4.4.2 Vankiloiden maataloustoiminta Maataloudessa ympäristön kannalta tärkeät valinnat on huomioitu vankiloissa nykyisin varsin hyvin. Laajamittaista maataloutta harjoitetaan Satakunnan, Laukaan ja Pelson vankiloissa, joiden tuotannossa kestävien valintojen edistäminen on ollut järjestelmällistä muun muassa luonnonmukaisen viljelyn muodossa. Viljatuotteiden lisäksi myös maataloudesta saatavat maito- ja lihatuotteet (pl. lampaat) ovat luomutuotantoa. Maataloustuotannon pyrkimyksenä on kiinnittää huomiota myös pienemmistä osista koostuvaan, koko toimintaketjun toimintaan yhtenä ympäristövaikutuksia vähentävänä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkän lopputuotteen ekologisuuden lisäksi tarkastellaan laajemmin myös tuotantoprosesseihin liittyviä ympäristövaikutuksia Vankilatuotteet Vankilassa tuotetaan laaja-alaisesti hyödykkeitä, kuten tekstiili, puu-, metalli- sekä sitomotuotteita. Tämä asettaa omat vaatimuksensa kestävien valintojen suhteen. Helpoimmin ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja tuotantomenetelmiin on mahdollista päästä saha- ja puusepänteollisuuden tuotannossa, jotka ovat jo raaka-aineiltaan alun perin ympäristöystävällisiä. Ekologisuuden osalta on tärkeää, ettei painoteta pelkästään tuotetta ja sen valmistusprosessin ympäristöystävällisyyttä, vaan että kyettäisiin hahmottamaan tuotteen koko elinkaari, jolloin myös tuotteiden jatkokäyttö ja kierrätettävyys voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. Tavoitteena on kartoittaa tilannetta eri tuoteryhmien ja valmistusprosessien suhteen, jotta nähtäisiin nykyisen vankilatuotemalliston ympäristöystävällisyys. Samassa yhteydessä olisi mahdollista seuloa jo valmiiksi ekologiset tuotteet sekä tuotteet, jotka olisivat helposti muutettavissa sellaisiksi. Näiden lisäksi pyrkimyksenä on ideoida, kehittää ja luoda uusia tuotteita tai tuotesarjoja, esimerkiksi ekologinen tuoteperhe, joka voisi olla yksi vastaus kestävän kehityksen haasteeseen. 4.5 Matkustaminen Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti liikkumistarvetta tulisi vähentää 10 prosenttia vuoteen 2015 mennessä muun muassa käyttöönottamalla työsuhdematkaliput sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Lisäksi tavanomaiseen käyttöön tarkoitettujen henkilöautojen (4 5 hengen henkilöautot) hyväksyttyjä hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää koko ajan. Liikkumisvalinnoilla on mahdollista vaikuttaa organisaation ja henkilökohtaisen ympäristökuormituksen määrään. Valtion matkustusstrategian (VM 60/01/2008/ ) tavoitteena on alentaa valtion virkamatkustuksen kokonaiskustannuksia ja pienentää sen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hallituksen tavoitteena on korvata julkisen hallin- 21

22 non kotimaan matkoja 20 % verkkokokouksilla vuoteen 2013 mennessä (Hallituksen kannanotto Tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittaminen) Virkamatkat Virkamatkoihin liittyvät hankinnat tehdään julkisia hankintoja koskevien menettelysäännösten mukaisesti ja hankinnoissa käytetään kilpailutettuja yhteistyökumppaneita. 1 Valtion matkustusstrategian mukaan matkahallinnon tehtävänä on mahdollistaa kokonaistaloudellinen, turvallinen ja ympäristövastuullinen matkustaminen. Ministeriön hallinnonalan tehtävät edellyttävät matkustusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomaan matkustuksen painopiste on Euroopassa, jonne matkat toteutetaan pääasiassa lentäen. Virkamatkoissa edellytetään valtion matkustussäännön mukaisesti julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Matkanhallintajärjestelmän (M2) kautta on hallinnonalalla mahdollista seurata virkamatkojen määriä ja kustannuksia. Matkatoimisto Arean kautta taas on mahdollista saada kulkuvälinekohtaista tietoa matkustusmääristä. Oikeusministeriön hallinnonalalla tulisi tavoitella virkamatkustuksen ympäristökuormituksen vähentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa aktiivista matkustusmäärien ja ryhmäkokojen kriittistä tarkastelua, matkustustarvetta vähentävien ja korvaavien teknisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista, lentomatkustamisen vähentämistä ja muita ympäristöystävällisen matkustustavan valintoja. Lisäksi tulisi kannustaa verkkokokoukset mahdollistavan teknologian tehokkaaseen käyttöön Kodin ja työpaikan väliset matkat Oikeusministeriön hallinnonalan toimipisteet sijaitsevat lähtökohtaisesti hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyydessä ja suurimmalla osalla henkilöstöstä on mahdollisuus käyttää työmatkoihin julkisia kulkuvälineitä. Oikeusministeriö on myös antanut etätyöohjeen (17/114/2007). Oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteena on vähentää työmatkustuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla työsuhdematkalippujen käyttöönotto. Työsuhdematkalippua koskeva säännös muuttui vuoden 2010 alusta. Edun verovapaata osaa ei enää määritellä prosentteina lipun hinnasta vaan euromääräisenä. Nyt on mahdollista käyttää työsuhdematkalippuna myös henkilökohtaiselle lipulle ladattua arvoa. Muilta osin lipun käyttöön liittyvät määräykset säilyivät ennallaan. Säännös koskee yleisesti käytössä olevaa säännöllistä henkilöliiken- 1 Oikeusministeriön matkustusohje oikeusministeriölle ja oikeusministeriön hallinnonalalle ( , Matkatyöryhmä). 22

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

3 Liite 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN VALINTOJEN EDISTÄMI SESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

3 Liite 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN VALINTOJEN EDISTÄMI SESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 3 Liite 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN VALINTOJEN EDISTÄMI SESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA Valtioneuvosto on tänään 8.4.2009, asian oltua valmistelevasti hallituksen neuvottelussa ja raha asiainvaliokunnan

Lisätiedot

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM

Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille. Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Kansalliset tavoitteet kestäville ympäristö- ja energiaratkaisujen hankinnoille Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Taina Nikula, YM Vuonna 2050 tarvitaan ainakin kaksi planeettaa? 1900 2002

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma

Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 35/2013 Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma 35/2013 Oikeusministeriön hallinnonalan energiatehokkuussuunnitelma Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva 1

Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva 1 Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 22.3.2017 Motiva 1 Mitä Motiva tekee? Valtionyhtiö Yhteiskunnallisesti vaikuttavat resurssitehokkuushankkeet julkishallinnolle, ministeriöille ja

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Hankintojen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa

Hankintojen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa Hankintojen merkitys ympäristötavoitteiden saavuttamisessa Lamminpäivät 3.10.2013 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 3.10.2013 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 1 Esityksen sisältö Lyhyesti Motivasta ja kestävien

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Kriteerit vastuullisesti tuotetuille elintarvikkeille Elina Ovaskainen, Motiva Oy Motiva 1

Kriteerit vastuullisesti tuotetuille elintarvikkeille Elina Ovaskainen, Motiva Oy Motiva 1 Kriteerit vastuullisesti tuotetuille elintarvikkeille Elina Ovaskainen, Motiva Oy 22.3.2017 Motiva 1 Mitä Motiva tekee? Valtionyhtiö Yhteiskunnallisesti vaikuttavat resurssitehokkuushankkeet julkishallinnolle,

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017

Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017 Vastuullisuus hankinnoissa Kylän Kattaus 2017 6.10.2017 Hankinnat Vastuullisuuskriteerit hankintasopimuksissa Kaupungin vastuullisuus-sitoumus: - ympäristömerkittyjen ja kriteerit täyttävien tuotteiden

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja puutavaran alkuperä rakentamisessa. Janne Liljavuori Kilpailuttamiskonsultti, ympäristövastaava Hansel Oy

Julkiset hankinnat ja puutavaran alkuperä rakentamisessa. Janne Liljavuori Kilpailuttamiskonsultti, ympäristövastaava Hansel Oy Julkiset hankinnat ja puutavaran alkuperä rakentamisessa Janne Liljavuori Kilpailuttamiskonsultti, ympäristövastaava Hansel Oy Janne Liljavuori 1 Esityksen teemoja Hansel Oy Valtion yhteishankintayksikkö

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3.

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3. Ympäristönäkökohdat tarjouskilpailuissa - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Ari Nissinen, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus KYSELY:

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeet

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Toimitusjohtaja Eino Fagerlund Savon Yrittäjät 29.10.2008 5.11.2008 1 Yleistä Kunnat suurin ostaja lähes jokaisessa Suomen kunnassa Kunnat ja yleensä

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma Ammattiyhdistysliikkeen on kannettava omalta osaltaan vastuunsa ympäristön tilasta. LUOVA ja LAL:n opiskelijatoiminnassa mukana olevat jaostot haluavat kannustaa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat. 9.10.2014, Helsinki

Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat. 9.10.2014, Helsinki Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat 9.10.2014, Helsinki VNP periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa 13.6.2013 Cleantech ratkaisut: tuotteita,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa 7.11.2011 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) Astui voimaan

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat Hanselin kilpailutuksissa Ekohankintaverkosto 21.3.2013

Ympäristönäkökohdat Hanselin kilpailutuksissa Ekohankintaverkosto 21.3.2013 Ympäristönäkökohdat Hanselin kilpailutuksissa Ekohankintaverkosto Hansel OY Lakimies Liisa Lehtomäki 1 Liisa Lehtomäki Ympäristönäkökohdat Hanselin kilpailutuksissa Ympäristövastuu Hanselissa. Miten otetaan

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa Ylitarkastaja Vesa Leino Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. MISSIO: Osana

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa Kestävät julkiset hankinnat Elina Ojala, Motiva Esityksen sisältö Motiva ja Motivan hankintapalvelu Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet Hankintojen tilanne EU:ssa ja Suomessa

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Energiatehokkuus kunnan hankintatoiminnassa mitä ja miten hankitaan? 14.11.2013 Työpajan yhteenveto Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Energiatehokkuus kunnan hankintatoiminnassa mitä ja miten hankitaan? 14.11.2013 Työpajan yhteenveto Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Energiatehokkuus kunnan hankintatoiminnassa mitä ja miten hankitaan? 14.11.2013 Työpajan yhteenveto Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Työpajan ohjelma Ajankohtaista energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot