Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 53/2012 Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

2

3 53/2012 Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla

4 Oikeusmininsteriö, Helsinki 2012

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpano oikeusministeriön hallinnonalalla Kestävät valinnat oikeusministeriön hallinnonalalla -työryhmä Puheenjohtaja Jouni Rutanen Sihteeri Ulla Westermarck 53/2012 Toiminta ja hallinto OSKARI numero 28/251/2009 ISSN-L ISSN (PDF ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: ympäristöpolitiikka, kestävä kehitys Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut kaikki kolme osa-aluetta ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 ( , OM 28/251/2009) työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Tarkoituksena oli kehittää välineitä yhteistyössä muiden ministeriöiden vastaavien hankkeiden kanssa. Työryhmä keskittyi työssään hallinnonalan kokonaiskuvan ja peruslähtökohtien hahmottamiseen kestävien valintojen näkökulmasta sekä jatkotoimenpideehdotusten laatimiseen. Jatkotoimenpiteillä tulee pyrkiä ympäristökuormituksen asteittaiseen vähentämiseen hallinnonalalla, ympäristöasioiden nykyistä selkeämpään ohjaukseen, tehtävien vastuuttamiseen ja resursointiin, ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä johdon ja muun henkilöstön sitouttamiseen ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseksi.

6 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av principbeslutet om hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde Arbetsgruppen för hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde Ordförande Jouni Rutanen Sekreterare Ulla Westermarck 53/2012 Verksamhet och förvaltning OSKARI nummer 28/251/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: miljöpolitik, hållbar utveckling I statsrådets principbeslut om främjande av hållbara val i offentlig upphandling (april 2009) har det ställts som mål att minska växthusgasutsläppen, avfallsmängden och den kemiska föroreningen av miljön särskilt genom miljövänlig upphandling inom den offentliga sektorn. Hållbar utveckling bygger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre element hör också till det samhällsansvar som organisationerna inom statsförvaltningen i allt högre grad bör bära i sin verksamhet. Justitieministeriet tillsatte i januari 2010 ( , OM 28/251/2009) en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av statsrådets principbeslut om hållbara val inom justitieministeriets förvaltningsområde. Syftet var att utveckla medel för att främja hållbara val med beaktande av andra ministeriers motsvarande projekt. Arbetsgruppen koncentrerade sig på att skapa en helhetsuppfattning om förvaltningsområdet och utgångspunkterna när det gäller hållbara val samt att utarbeta förslag till åtgärder. De föreslagna åtgärderna syftar till att gradvis minska miljöbelastningen inom förvaltningsområdet, att ge tydligare styrning i miljöfrågor, att bestämma ansvarsområden och tilldela resurser för dessa uppgifter, att öka miljömedvetenheten samt att engagera ledningen och personalen i att beakta miljösynpunkten.

7 SAATE Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut osa-alueet ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhtä enenevässä määrin huomiota. Valtioneuvosto on periaatepäätöksillään ja strategioillaan asettanut julkiselle hallinnolle ympäristötavoitteita ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon, energiankulutukseen, kestäviin hankintoihin sekä matkustuksen ja jätteiden määrän vähentämiseen liittyen. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista erityisesti julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) on tavoitteeksi asetettu kasvihuonepäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Kestävät valinnat oikeusministeriön hallinnonalalla -työryhmässä on muodostettu kokonaiskuvaa ja hahmoteltu peruslähtökohtia kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanemiseksi oikeusministeriön hallinnonalalla. Työryhmä on keskittynyt myös jatkotoimenpide-ehdotusten laatimiseen. Varsinaista ympäristöohjelmaa ei ole ollut kuitenkaan mahdollista vielä tässä vaiheessa laatia. Oikeusministeriön hallinnonalan organisaatio on laaja-alainen, virastoja on maanlaajuisesti ja virastoilla on useissa tapauksissa useita toimipisteitä. Hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu toimitilojen energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä kodin ja työpaikan välisten matkojen ja virkamatkojen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Ympäristökuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään jokaisella osa-alueella toimintaedellytyksiä heikentämättä. Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnallaan kestävää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja muun muassa tässä loppuraportissa esiintuoduilla osa-alueilla.

8 Jatkotoimenpiteinä työryhmä muun muassa esittää, että ympäristökuormituksen vähentämiselle asetetaan konkreettiset vähentämistavoitteet osa-alueittain. Seurattavista tunnusluvuista tulee sopia samassa yhteydessä. Ensi vaiheessa laadittaisiin oikeusministeriötä koskeva ympäristöohjelma, mistä saatavia kokemuksia hyödynnetään myöhemmin esimerkiksi toimialakohtaisia ohjelmia laadittaessa. Kestävien valintojen lähtökohdat tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon myös hallinnonalan toimitilastrategiassa sekä uusia toimitiloja vuokrattaessa tai olemassa olevia peruskorjattaessa. Hankintatoimessa painopisteen tulisi olla hankintojen keskittämisessä ja yhteishankintojen osuuden lisäämisessä. Ohjaukseen sekä tehtävien vastuuttamiseen ja resursointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä tällä hetkellä ympäristöasioihin liittyvä tehtävien vastuuttaminen ja resursointi, keskitetty ohjaus, tavoitteiden asettaminen ja seuranta pitkälti puuttuvat. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee myös ympäristötietoisuutta lisätä organisaatioiden kaikilla tasoilla. Helsingissä Jouni Rutanen Aila Ahla Gabriella Adlercreutz-Laurin Christer Lundström Riitta Punju Ulla Westermarck

9 SISÄLLYS 1 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä valinnoista 11 2 Työryhmän toimeksianto Työryhmän kokoonpano ja toimikausi Työryhmän tehtävät 13 3 Oikeusministeriön hallinnonala kestävien valintojen näkökulmasta Hallinnonalan organisaatio Haasteet Ympäristökuormituksen vähentäminen Ohjaus ja tehtävien vastuuttaminen ja resursointi Asenteet ja johdon ja muun henkilöstön sitouttaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen 16 4 Oikeusministeriön hallinnonalan osa-alueet, joihin kestävien valintojen kautta on mahdollista vaikuttaa nykytila ja keinovalikoima Hankintatoimi Kestävien valintojen huomioiminen hankinnoissa Hanselin puitesopimuksiin liittyvät hankinnat Kuljetukset Vankikuljetukset Virastojen sisäiset kuljetukset Ruokapalvelut ja lähiruoka Ruokapalvelut Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto Vankien työtoiminta Vankiloiden pesulatoiminta Vankiloiden maataloustoiminta Vankilatuotteet Matkustaminen Virkamatkat Kodin ja työpaikan väliset matkat Painatuspalvelut 23 9

10 4.7 Toimitilat ja kiinteistönhuolto Tilankäyttö Valaistus Jätehuolto ja kierrättäminen Sähkönhankinta Energiaa kuluttavat laitteet ICT-laitteet Muut laitteet 26 5 Työryhmän toimenpidesuositukset 27 10

11 1 Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä valinnoista Kestävän kehityksen elementtejä ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edellä mainitut kaikki kolme osa-aluetta ovat osa yhteiskuntavastuuta, minkä edistämiseen valtionhallinnon organisaatioiden tulisi toiminnassaan kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Julkisten hankintojen odotetaan toimivan suunnannäyttäjänä sen suhteen, millaisia vaatimuksia tavaroiden ja palveluiden toimittajille asetetaan, mikä asettaa kasvavia vaatimuksia laadun sekä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten suhteen. Julkisten hankintojen kautta on mahdollista vaikuttaa markkinoihin esimerkiksi edellyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita. Hankintojen tulisi perustua elinkaariajatteluun ja hankinnoissa tulisi ottaa huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävistä valinnoista erityisesti julkisissa hankinnoissa (huhtikuu 2009) tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentäminen erityisesti julkisen sektorin ympäristöystävällisten hankintojen kautta. Periaatepäätökseen on kirjattu tavoitteeksi, että omissa hankinnoissa valtion keskushallinnon tulisi ottaa vuonna 2010 vähintään 70 %:ssa ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissa ympäristönäkökulmat huomioon. Suosituksena on lisäksi, että kuntien ja valtion paikallishallinnon hankinnoissa otettaisiin ympäristönäkökulma huomioon vuonna 2010 vähintään 25 %:ssa ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa hankinnoista. Muita periaatepäätöksen tavoitteita ovat: Valtion keskushallinnossa siirrytään uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön. Vuonna 2010 vähintään 30 % ja vuonna 2015 vähintään 60 % ostetusta sähköstä tulisi olla uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, jonka alkuperästä tulee esittää kolmannen osapuolen todistus. Uudisrakentamisessa ja julkiseen käyttöön vuokrattavissa uusissa kiinteistöissä tulisi vuonna 2010 olla energiatehokkuusluokkana A ja olemassa olevien rakennusten peruskorjauksissa vähintään energiatehokkuusluokka C. Vuoden 2015 jälkeen rakennettavissa, korjattavissa ja vuokrattavissa rakennuksissa on tavoitteena passiivitalo. Kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta tulisi vähentää 10 % vuoteen 2015 mennessä. Hankinnoissa tulee ottaa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Elintarvikehankintojen kestävyyttä tulee lisätä. 11

12 Energiaa käyttävien laitteiden hankinnassa ja vuokrauksessa on käytettävä teknisinä eritelminä tai kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteina energia- ja ympäristömerkkien vaatimustasoa vastaavia kriteereitä. Periaatepäätökseen sisältyviä tavoitteita on tarkemmin kuvattu ympäristöministeriön laatimassa periaatepäätöksen taustamuistiossa (Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen perustelut). 12

13 2 Työryhmän toimeksianto 2.1 Työryhmän kokoonpano ja toimikausi Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 ( , OM 28/251/2009) työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston kestävien valintojen periaatepäätöksen toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Asettamiskirjeen mukainen alkuperäinen toimikausi oli asti, mutta työryhmän toimikautta jatkettiin asti. Työryhmässä ovat olleet edustettuna ylitarkastaja Jouni Rutanen oikeusministeriön talousyksiköstä (puheenjohtaja), ylitarkastaja Aila Ahla oikeusministeriön oikeushallintoosastolta, talousjohtaja Gabriella Adlercreutz-Laurin Rikosseuraamuslaitoksesta, valtionsyyttäjä Christer Lundström Valtakunnansyyttäjänvirastosta, erikoissuunnittelija Riitta Punju oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta ja hallitussihteeri Ulla Westermarck (Juhani Matinlassi saakka) oikeusministeriön hallintoyksiköstä (sihteeri). Työryhmä on kuullut myös muita asiantuntijoita. 2.2 Työryhmän tehtävät Työryhmän tehtäväksi annettiin valmistella ehdotukset periaatepäätöksen toimeenpanotoimiksi oikeusministeriön hallinnonalalla sekä yhteistyössä muiden ministeriöiden vastaavien hankkeiden kanssa kehittää välineitä periaatepäätöksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin yhteistyö erityisesti ympäristöministeriön kanssa. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut valmistella oikeusministeriön hallinnonalan toimintaohjelma (ympäristöohjelma) kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta kaikessa hankintatoiminnassa. Ensi vaiheessa painopisteen tuli olla keskushallinnossa. Tavoitteena on, että toimintaohjelmassa asetetut toimintaohjeet otetaan laajamittaisesti käyttöön hallinnonalalla. Osana toimintaohjelmaa tuli dokumentoida jo käytössä olevat kestävää kehitystä edistävät käytännöt, kuten energiatehokkaiden laitteiden ja valaistuksen käyttäminen asettaa periaatepäätöksen kannalta keskeisille toiminnoille, kuten energian, veden ja paperin kulutukselle sekä virkamatkoille, konkreettiset tavoitteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi todentaa periaatepäätöksessä asetettu tavoite siitä, että ministeriön ja hallinnonalan keskusvirastojen hankinnoista 70 % on kestäviä vuonna 2010 ja 13

14 laatia suuntaviivat sille, että ministeriön ja keskusvirastojen hankinnoista vuoteen 2015 mennessä kaikki olisivat kestäviä todentaa ja laatia suuntaviivat periaatepäätöksen suositukselle, että hallinnonalan muissakin virastoissa vuonna 2010 otettaisiin vähintään 25 %:ssa ja vuonna 2015 vähintään 50 %:ssa hankinnoista ympäristönäkökulma huomioon päivittää oikeusministeriön hankintaohjeet vastaamaan valtioneuvoston periaatepäätöksen vaatimuksia määritellä kestävien valintojen toteutumista tukevat muut käytännön toimenpidesuositukset 14

15 3 Oikeusministeriön hallinnonala kestävien valintojen näkökulmasta 3.1 Hallinnonalan organisaatio Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Oikeusministeriö Hallinnonala: Oikeuslaitos KKO Hovioikeudet Työtuomioistuin Käräjäoikeudet KHO Hallinto-oikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjänvirasto Syyttäjänvirastot Oikeusapu ja yleinen edunvalvonta Valtion oikeusaputoimistot Yleinen edunvalvonta Ulosotto Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottovirastot Keskushallinto Rikosseuraamuslaitos Terveydenhuoltoyksikkö Alueyksiköt Laitokset Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Muut virastot Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Konkurssiasiamiehen toimisto Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeusrekisterikeskus Onnettomuustutkintakeskus Tietosuojavaltuutetun toimisto YK:n alaisuudessa toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) 15

16 3.2 Haasteet Valtioneuvosto on asettanut periaatepäätöksillään ja strategioillaan ympäristötavoitteita julkishallinnolle liittyen ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon, energiankulutukseen, kestäviin hankintoihin sekä matkustuksen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Kestävä kehitys on valinta paremman ympäristön puolesta. Toteutuakseen se edellyttää jokaisen vastuuta ympäristöstään. Oikeusministeriön hallinnonalan organisaatio on laaja-alainen, virastoja on maanlaajuisesti ja virastoilla voi olla useita toimipisteitä. Kestävien valintojen toteuttaminen tulisi suunnitella siten, että koko toiminta-alue tulee katetuksi Ympäristökuormituksen vähentäminen Hallinnonalan ympäristökuormitus aiheutuu toimitilojen energiankulutuksen, hankintojen ja jätteiden sekä työ- ja virkamatkojen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, jonka nykymäärät eivät ole tiedossa. Kuormitusta tulisi pyrkiä vähentämään jokaisella osaalueella toimintaedellytyksiä heikentämättä Ohjaus ja tehtävien vastuuttaminen ja resursointi Tällä hetkellä tehtävien vastuuttaminen ja resursointi, keskitetty ohjaus, tavoitteiden asettaminen ja seuranta puuttuvat. Myöskään seurattavia tunnuslukuja ei ole sovittu ja tunnuslukujen lähtötason selvittäminen on haastavaa. Tavoitteita on vaikea asettaa, kun lähtötasotiedot eivät ole selvillä. Myös tavoitteiden vieminen tulosohjausprosessiin tulisi suunnitella Asenteet ja johdon ja muun henkilöstön sitouttaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen Hallinnonalan organisaatioiden tulisi tukea ja edistää toiminnassaan kestävää kehitystä ja ympäristön kannalta myönteisiä menettelytapoja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko johdon ja muun henkilöstön sitoutumista ja uusien toimintatapojen omaksumista. Ekologisen vastuun osalta tämä merkitsee ympäristötietoisuuden lisäämistä. On tärkeätä, että johdolla ja henkilöstöllä on tietoisuus oman toimintansa ympäristövaikutuksista ja miten omalla toiminnalla voidaan vähentää ympäristökuormitusta. Henkilöstön kannustaminen ekotekoihin on tärkeää. Kestävien valintojen huomioimisella viestitetään ympäristötoiminnan tärkeydestä myös hallinnonalan ulkopuolelle. Ympäristötietoisuuden nykytilasta ei ole selkeätä kuvaa. 16

17 4 Oikeusministeriön hallinnonalan osa-alueet, joihin kestävien valintojen kautta on mahdollista vaikuttaa nykytila ja keinovalikoima Oheiseen lukuun on koottu työryhmän tunnistamat keskeisimmät osa-alueet, joihin vaikuttamalla voidaan edistää kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. 4.1 Hankintatoimi Kestävien valintojen huomioiminen hankinnoissa Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tuotteita hankittaessa tulee kiinnittää huomiota tuotteen elinkaareen, toisin sanoen tuotteen koko elämän aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Hankinnoissa tulee suosia tuotteita, joiden valmistaminen ja käyttäminen kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Esimerkiksi ympäristömerkki kertoo tuotteen koko elinkaaren ympäristöystävällisyydestä. Julkisille hankinnoille asetetaan nykyisin yhä enemmän laatuun, ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä erilaisia vaatimuksia. Julkisten hankintojen kautta pyritään vaikuttamaan markkinoihin esimerkiksi edellyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita. Julkisten hankintojen odotetaan yhä useammin toimivan myös suunnannäyttäjänä sen suhteen, millaisia vaatimuksia tavaroiden ja palveluiden toimittajille asetetaan. Hankintojen tulisi perustua elinkaariajatteluun ja hankinnoissa tulisi ottaa huomioon hankittavan tuotteen tai palvelun raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Lisäksi materiaali- ja palveluhankintoja tehtäessä tulisi huomioida seuraavat kestäviä valintoja tukevat lähtökohdat: Tarveharkinta onko todellista tarvetta tuotteille tai palveluille millä tekijöillä on oikeasti vaikutusta ympäristön kannalta Hankinnan suunnittelu millaisina kokonaisuuksina tuotteet tai palvelut olisi tarkoituksenmukaisinta hankkia mikä on tuotteen tai palvelun sopiva jalostusaste 17

18 Kelpoisuusehdot tarjoajalle ympäristösäädösten noudattaminen edellytettävien ympäristökriteerien täyttyminen Hankinnan kohteen määrittely (tekniset eritelmät) vaatimukset materiaaleille ja teknisille ratkaisuille energiankulutus/energiatehokkuus toiminnalliset ominaisuudet huollettavuus takuukysymykset tuotantomenetelmät Hankintasopimuksia tehtäessä tulisi ympäristöystävällisyyden olla yksi keskeisistä valintakriteereistä. Kestäviä valintoja on mahdollista edistää myös siten, että eliminoidaan ympäristöä kuormittavat pakkaustavat/-materiaalit. Samoin välttämällä pienpakkauksia ja hankkimalla isompia eriä kerralla voidaan pienentää ympäristökuormitusta Hanselin puitesopimuksiin liittyvät hankinnat Hansel on valtion yhteishankintayksikkö valtiovarainministeriön päätöksen 766/2006 mukaisissa hankinnoissa. Hansel vastaa koko valtionhallinnon kattavien hankintojen kilpailuttamisesta sekä huolehtii sopimusten tekemisestä ja niiden ylläpidosta. Yhteishankinnat ovat kestävät kehityksen mukaista toimintaa. Ottamalla huomioon kestävän kehitykset periaatteet on mahdollista vähentää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana ja pyrkiä kokonaisratkaisuun, joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla vastaa kysyntää. Hansel Oy pyrkii ottamaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät asiakokonaisuudet edistämällä valtionhallinnon kestävän kehityksen linjausten toteuttamista hankintatoimessa ja toimimalla omassa toiminnassaan kestävän kehityksen ja Green Office -kriteerien mukaisesti. Hankinnat tulisi toteuttaa lähtökohtaisesti käyttämällä Hansel Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia. Virastojen hankintojen toteuttaminen mahdollisimman laajasti valtion yhteishankintamenettelyjen pohjalta tuottaa valtionhallinnolle volyymialennuksia, säästää voimavaroja virastoissa ja vähentää olennaisesti hankintamenettelyn oikeellisuuteen liittyviä riskejä. Hyödyntämällä puitesopimuksia tulevat myös ympäristöasiat otetuksi yhä paremmin huomioon hankinnoissa. 18

19 4.2 Kuljetukset Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetään, että kuljetuksia ja autolla liikkumistarvetta vähennetään 10 % vuoteen 2015 mennessä. Kuljetuspalvelun tarjoajien tulisi sitoutua energiatehokkuuteen ja esimerkiksi liittyä tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen tai valmisteilla olevaan joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen. Kuljetuspalvelut olisi toteutettava mahdollisimman ympäristöystävällisellä kalustolla, joka täyttää viimeisimmän voimassa olevan EURO-normin tai vähintään EURO III normin. Valtionhallinnon ja joukkoliikennepalveluasetuksen piiriin kuuluvien joukkoliikennepalvelujen tuottajien tulisi ottaa hankinnoissa huomioon hankittavien ajoneuvojen polttoaineen kulutus sekä hiilidioksidipäästöjen ja saastuttavien päästöjen vaikutukset. Lisäksi suositellaan, että kuljettajat ovat saaneet taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutusta Vankikuljetukset Rikosseuraamuslaitoksen aluehallinto on ohjeistanut, että kaikki kuljettajina toimivat henkilöt koulutetaan taloudelliseen ajoon. Lisäksi kuljetuksia hoidetaan tarveharkintaisesti. Käräjäkuljetuksia on pystytty vähentämään muun muassa videoneuvottelulaitteiden myötä Virastojen sisäiset kuljetukset Virastojen sisäiset kuljetukset on arvioitava tarveharkintaisesti. Kuljetukset olisi toteutettava mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella. 4.3 Ruokapalvelut ja lähiruoka Ruokapalvelut Valtioneuvoston periaatepäätöksessä edellytetään, että julkisen sektorin ruokapalvelujen elintarvikehankintojen kestävyyttä olisi lisättävä: luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa tulisi olla tarjolla valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä. Julkisen sektorin ruokapalveluissa olisi sitouduttava ottamaan huomioon koko elinkaari raaka-aineiden tuotantotavoista, jalostuksesta, säilytystavoista ja kuljetuksista biojätteisiin saakka. Keskitetty ja suunnitelmallinen ruokapalvelutoiminnan kehittäminen ja tehostaminen tuo taloudellisia säästöjä, vähentää toiminnan haitallisia ympäristövaikutuk- 19

20 sia esimerkiksi veden- ja energiankulutuksen osalta sekä vähentää syntyvien jätteiden määrää ja lisää niiden hyötykäyttöä. Keskeisiä tavoitteita tulisi olla ruoanvalmistuksen keskittäminen suurempiin yksiköihin, pienten yksiköiden toiminnan kehittäminen, ruoan jakelun ja kuljetusten tehostaminen, materiaalien ostotoiminnan ja varastoinnin sekä työkäytäntöjen kehittäminen. Huomioonotettavaa kuitenkin on, että luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden käytön lisääminen tyypillisesti lisää määrärahatarvetta, samoin että sesonginmukaisen ruoan käsite on vielä epäselvä nykyoloissa Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto Rikosseuraamuslaitoksen elintarvikehankinnat kilpailutetaan keskitetysti Hanselin kautta neljän vuoden välein. Peruslinjaus on, että tavara toimitetaan vankilaan yhdessä kuormassa 1 3 kertaa viikossa, mikä on energiansäästön kannalta tehokasta. Tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitos edellyttää ruokahuollon sopimuskumppanin huolehtivan pakkausmateriaalin asianmukaisesta kierrättämisestä sekä käyttävän mahdollisimman paljon uudelleen käytettäviä kuljetuslaatikoita. Viiden viikon kiertävällä ruokalistalla tarjotaan rikosseuraamusalueilla nykyään kerran viikossa kasvisruokalaji. Kasvisruokia lisätään ruokalistalle asteittain siten, että vuonna 2015 niitä on kaksi kertaa viikossa. 4.4 Vankien työtoiminta Ympäristöasioiden huomioiminen vankeinhoidossa ja etenkin sen työtoiminnassa on haastavaa, sillä toimintoja ja tuotteita on paljon. Vankiloiden työtoiminta voidaan ympäristöllisestä näkökulmasta jakaa kolmeen sektoriin: pesulatoiminta ja siihen liittyvät kuljetukset, maatalous sekä vankilatuotteet Vankiloiden pesulatoiminta Vankilapyykkien valtakunnallinen pesulatoiminta on keskitetty Hämeenlinnan vankilaan, jonne likainen pyykki tuodaan pestäväksi ja josta puhdas pyykki jaetaan takaisin vankiloihin. Lääkekuljetuksia hoidetaan samalla jakelulla pyykkikuljetusten yhteydessä. Pesulatoiminnan ekologisuus on parantunut huomattavasti, vaikka pesulan kalusto on vanhaa. Pesulassa pestään päivittäin n kg pyykkiä, mikä tarkoitta vuositasolla puolta miljoonaa pyykkikiloa. Pesuprosessi on automatisoitu, mistä johtuen ympäristökuormitukset ovat pienentyneet. Myös pesuaineen valintaan on kiinnitetty huomiota. Pesukonekannan uusimisen yhteydessä koneiden energiatehokkuus (veden- ja sähkönkulutus) on yhtenä valintakriteerinä. 20

21 4.4.2 Vankiloiden maataloustoiminta Maataloudessa ympäristön kannalta tärkeät valinnat on huomioitu vankiloissa nykyisin varsin hyvin. Laajamittaista maataloutta harjoitetaan Satakunnan, Laukaan ja Pelson vankiloissa, joiden tuotannossa kestävien valintojen edistäminen on ollut järjestelmällistä muun muassa luonnonmukaisen viljelyn muodossa. Viljatuotteiden lisäksi myös maataloudesta saatavat maito- ja lihatuotteet (pl. lampaat) ovat luomutuotantoa. Maataloustuotannon pyrkimyksenä on kiinnittää huomiota myös pienemmistä osista koostuvaan, koko toimintaketjun toimintaan yhtenä ympäristövaikutuksia vähentävänä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkän lopputuotteen ekologisuuden lisäksi tarkastellaan laajemmin myös tuotantoprosesseihin liittyviä ympäristövaikutuksia Vankilatuotteet Vankilassa tuotetaan laaja-alaisesti hyödykkeitä, kuten tekstiili, puu-, metalli- sekä sitomotuotteita. Tämä asettaa omat vaatimuksensa kestävien valintojen suhteen. Helpoimmin ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja tuotantomenetelmiin on mahdollista päästä saha- ja puusepänteollisuuden tuotannossa, jotka ovat jo raaka-aineiltaan alun perin ympäristöystävällisiä. Ekologisuuden osalta on tärkeää, ettei painoteta pelkästään tuotetta ja sen valmistusprosessin ympäristöystävällisyyttä, vaan että kyettäisiin hahmottamaan tuotteen koko elinkaari, jolloin myös tuotteiden jatkokäyttö ja kierrätettävyys voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. Tavoitteena on kartoittaa tilannetta eri tuoteryhmien ja valmistusprosessien suhteen, jotta nähtäisiin nykyisen vankilatuotemalliston ympäristöystävällisyys. Samassa yhteydessä olisi mahdollista seuloa jo valmiiksi ekologiset tuotteet sekä tuotteet, jotka olisivat helposti muutettavissa sellaisiksi. Näiden lisäksi pyrkimyksenä on ideoida, kehittää ja luoda uusia tuotteita tai tuotesarjoja, esimerkiksi ekologinen tuoteperhe, joka voisi olla yksi vastaus kestävän kehityksen haasteeseen. 4.5 Matkustaminen Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti liikkumistarvetta tulisi vähentää 10 prosenttia vuoteen 2015 mennessä muun muassa käyttöönottamalla työsuhdematkaliput sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Lisäksi tavanomaiseen käyttöön tarkoitettujen henkilöautojen (4 5 hengen henkilöautot) hyväksyttyjä hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää koko ajan. Liikkumisvalinnoilla on mahdollista vaikuttaa organisaation ja henkilökohtaisen ympäristökuormituksen määrään. Valtion matkustusstrategian (VM 60/01/2008/ ) tavoitteena on alentaa valtion virkamatkustuksen kokonaiskustannuksia ja pienentää sen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hallituksen tavoitteena on korvata julkisen hallin- 21

22 non kotimaan matkoja 20 % verkkokokouksilla vuoteen 2013 mennessä (Hallituksen kannanotto Tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittaminen) Virkamatkat Virkamatkoihin liittyvät hankinnat tehdään julkisia hankintoja koskevien menettelysäännösten mukaisesti ja hankinnoissa käytetään kilpailutettuja yhteistyökumppaneita. 1 Valtion matkustusstrategian mukaan matkahallinnon tehtävänä on mahdollistaa kokonaistaloudellinen, turvallinen ja ympäristövastuullinen matkustaminen. Ministeriön hallinnonalan tehtävät edellyttävät matkustusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomaan matkustuksen painopiste on Euroopassa, jonne matkat toteutetaan pääasiassa lentäen. Virkamatkoissa edellytetään valtion matkustussäännön mukaisesti julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Matkanhallintajärjestelmän (M2) kautta on hallinnonalalla mahdollista seurata virkamatkojen määriä ja kustannuksia. Matkatoimisto Arean kautta taas on mahdollista saada kulkuvälinekohtaista tietoa matkustusmääristä. Oikeusministeriön hallinnonalalla tulisi tavoitella virkamatkustuksen ympäristökuormituksen vähentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa aktiivista matkustusmäärien ja ryhmäkokojen kriittistä tarkastelua, matkustustarvetta vähentävien ja korvaavien teknisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista, lentomatkustamisen vähentämistä ja muita ympäristöystävällisen matkustustavan valintoja. Lisäksi tulisi kannustaa verkkokokoukset mahdollistavan teknologian tehokkaaseen käyttöön Kodin ja työpaikan väliset matkat Oikeusministeriön hallinnonalan toimipisteet sijaitsevat lähtökohtaisesti hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyydessä ja suurimmalla osalla henkilöstöstä on mahdollisuus käyttää työmatkoihin julkisia kulkuvälineitä. Oikeusministeriö on myös antanut etätyöohjeen (17/114/2007). Oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteena on vähentää työmatkustuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla työsuhdematkalippujen käyttöönotto. Työsuhdematkalippua koskeva säännös muuttui vuoden 2010 alusta. Edun verovapaata osaa ei enää määritellä prosentteina lipun hinnasta vaan euromääräisenä. Nyt on mahdollista käyttää työsuhdematkalippuna myös henkilökohtaiselle lipulle ladattua arvoa. Muilta osin lipun käyttöön liittyvät määräykset säilyivät ennallaan. Säännös koskee yleisesti käytössä olevaa säännöllistä henkilöliiken- 1 Oikeusministeriön matkustusohje oikeusministeriölle ja oikeusministeriön hallinnonalalle ( , Matkatyöryhmä). 22

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3.

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3. Ympäristönäkökohdat tarjouskilpailuissa - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Ari Nissinen, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus KYSELY:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeet

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa Kestävät julkiset hankinnat Elina Ojala, Motiva Esityksen sisältö Motiva ja Motivan hankintapalvelu Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet Hankintojen tilanne EU:ssa ja Suomessa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Cleantech referenssejä kuntien julkisilla hankinnoilla. Kuntien innovatiiviset hankinnat ja talous, Oulu Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Cleantech referenssejä kuntien julkisilla hankinnoilla. Kuntien innovatiiviset hankinnat ja talous, Oulu Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Cleantech referenssejä kuntien julkisilla hankinnoilla Kuntien innovatiiviset hankinnat ja talous, Oulu 2.2.2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esitykseni Lyhyesti Motivasta Cleantech määritelmä ja kansalliset

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuus hankinnoissa

Energiatehokkuus hankinnoissa Energiatehokkuus hankinnoissa Pohjoismaiden kestävien hankintojen viikko Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 2.11.2015 Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 1 Esityksen sisältö Uutta, ajankohtaista, tulevaa Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka

Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Turun kaupungin hankinnat ja logistiikka Kuinka ympäristöasiat huomioidaan hankinnoissa Ekotukikoulutus 10.11.2015 Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat vuositasolla M Tavarahankinnat Palveluhankinnat

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Nykyinen energiankäyttö... 4 2.1 Energiankulutus... 4 2.1.1 Kiinteistöjen energiankulutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Kuntamarkkinat 9.9.2015 Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot