Vuosikertomus Svensk resumé

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009. Svensk resumé"

Transkriptio

1

2 Vuosikertomus 29 Svensk resumé

3 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...6 Tilinpäätös...13 Tilinpäätöksen allekirjoitus...27 Tilintarkastuskertomus...29 Hallitus...3 Valiokunnat...31 Varsinaiset jäsenet...35 Yhteistoimintajäsenet...38 Svensk resumé...39

4 Toimitusjohtajan katsaus Bruttokansantuotteemme supistui 7,8 prosenttia vuonna 29 ja romahti vuositasolla enemmän kuin koskaan vuoden 1918 jälkeen. Taloudellisen taantuman seurauksena sähkön kysyntä väheni 7 prosentilla. Teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosentilla. Kaukolämpöenergiaa sen sijaan myytiin viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin eli 31,3 TWh. Talouden tilanne on kuitenkin jo kääntynyt parempaan suuntaan. Sähkönkäytössä käännös ylöspäin alkoi lokakuussa 29 ja tammikuussa 21 sähkönkäyttö saavutti kaikkien aikojen kuukausiennätyksen. Vuoden 29 suurin tilastoitu kulutushuippu (14 77 MW) ajoittui joulukuulle. Joulukuulle osui myös sähkön hintapiikki, 1 4 euroa megawattitunnilta. Koko talven kulutushuippu osui tammikuulle 21 ( MW, ), tämä oli vajaat 1 2 MW suurempi kuin vuodentakainen huipputeho. Kulutushuipun aikana sähköä tuotiin lähes 3 MW teholla, viidennes sähkön hankinnasta oli tuonnin varassa. Tapahtumat kertovat osaltaan vahvasta tarpeesta lisätä sähkön tuotantokapasiteettia Suomessa. Energiateollisuuden aloitteesta 18 elinkeinoelämän, palkansaajien ja sähkönkäyttäjien järjestöä vetosivat loppuvuodesta 29 pääministerille ja työ- ja elinkeinoministerille osoitetulla kirjelmällä riittävän sähköntuotantokapasiteetin turvaamisen puolesta. Energiayritykset ovat jatkaneet investointeja taantumasta huolimatta. Toimialan investoinnit vuonna 29 olivat suuremmat kuin koko maamme muun teollisuuden yhteensä. Investointisuunnitelmia on edelleen vireillä paljon sekä energian tuotantoon (mm. ydinvoima, tuulivoima, vesivoima ja yhteistuotanto) että energiaverkkoihin. Investointien mahdollistaminen ja investointiedellytysten parantaminen ovat olleet liiton keskeisiä viestejä. Energia- ja ilmastopolitiikka ovat hallinneet poliittista keskustelua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Energiateollisuus julkisti marraskuussa 29 raportin Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 25 raportin. Vision perustaksi tehtiin vuosina kattava pohjatyö, johon osallistui laaja joukko tutkijoita sekä henkilöitä elinkeinoelämästä, viranomaistahoilta, politiikasta ja järjestöistä. Visioraporttimme mukaisesti sähköä ja kaukolämpöä voidaan käyttää ratkaisuina energia- ja ilmastohaasteisiin. Sähkön- ja kaukolämmön tuotannon päästöt on mahdollista vähentää noin viidennekseen nykyisestä vuoteen 25 mennessä. Lisäksi sähköllä ja kaukolämmöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää päästöjä liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Samalla pystymme parantamaan energiatehokkuutta, lisäämään uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden käyttöä, parantamaan omavaraisuutta ja vahvistamaan kauppatasettamme. Visiomme mukaiset ratkaisut tukevat suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä ja sitä, että kansalaisten ostovoima nousee sähkön ja kaukolämmön hintoja nopeammin. 4

5 Vision tavoitteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin määrätietoista ja johdonmukaista energiapolitiikkaa, jolla luodaan hyvin toimiva investointiympäristö. Mielenkiinto visiotamme kohtaan on ollut suurta ja visiomme on otettu varsin hyvin vastaan. Energia-alan maine vaikuttaa koko alan toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä työvoiman saatavuuteen. Energia-alan merkitys ja julkinen näkyvyys ovat lisääntyneet selvästi. Alaan liitetään usein negatiivisia mielikuvia mutta samalla myös kasvavia odotuksia. Alan maineen parantamiseksi käynnistettiin syksyllä 28 valmistelu, jonka pohjalta ET:n hallitus vahvisti lokakuussa 29 energia-alan mainestrategian ja sen toteutumista tukevan mainetalkoot -hankesuunnitelman. Strategian lähtökohtana on systemaattinen ja pitkäjänteinen työ alan maineen parantamiseksi. Maineen muuttaminen edellyttää toiminnallisia muutoksia ja uudenlaista viestintää. Hankkeessa toteutetaan selvityksiä, kehitetään asiakastyytyväisyys- ja palautejärjestelmiä, luodaan yhteisiä hyviä käytäntöjä, järjestetään koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä kehitetään alan viestinnän painopisteitä. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alan yhtiöiden ja Energiateollisuus ry:n kesken. Hankkeen kokonaiskestoksi on arvioitu 4-5 vuotta. Juha Naukkarinen Toimitusjohtaja Mainetyön taustaksi on selvitetty tärkeimpien sidosryhmien energia-alaa ja sen toimintaa koskevia mielikuvia ja hankkeelle on määritelty kolme mainepäämäärää: energiateollisuuden yritykset kestävän kehityksen edelläkävijöinä, energiayhtiöt erinomaisina asiakaspalvelijoina ja energiayhtiöt uskottavina energiatehokkuustoimijoina. 5

6 Hallituksen kertomus vuodelta 29 YLEISTÄ Kertomusvuosi oli syksyllä 24 perustetun Energiateollisuus ry:n (ET) viides toimintavuosi. Vuotta 29 leimasi taloudellinen lama, minkä seurauksena sähkön käyttö väheni edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja oli 8,8 TWh. Teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosenttia. Sähkönkulutus Suomessa kääntyi kuitenkin vuoden 29 lopulla jälleen nousuun, ja tammikuussa 21 sähköä kulutettiin kaikkien aikojen yhden kuukauden kulutusennätys, 9,2 TWh. Vuonna 29 kaukolämmön myynti kasvoi 1 prosenttia edellisvuodesta, kaukolämpöä myytiin vuoden aikana 31,3 TWh, joka on uusi vuosiennätys. Toimintavuosi 29 käynnistyi Venäjän, Ukrainan ja EU:n välisellä kaasukriisillä, joka korosti energian säästön, Euroopan omien energiavarojen ja ydinvoiman merkitystä. Joulukuun 1. päivänä voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyy uusi energia-artikla, johon energialainsäädäntö jatkossa ainakin osaltaan perustuu. Valtioneuvosto julkaisi lokakuussa tulevaisuusselonteon, jonka tavoitteena oli toteuttaa 8 prosentin päästöleikkaukset vuoteen 25 mennessä. ET tukee selonteon tavoitetta ja totesi tavoitteen toteutumisen edellyttävän johdonmukaisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä. ET julkaisi Visio 25 -raportin Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 25 syysseminaarissa marraskuussa. Visio tavoittelee mahdollisimman alhaisia päästöjä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista sähköllä ja kaukolämmöllä asumisessa, liikenteessä ja elinkeinoelämässä. Tarkastelukulmina ovat ilmastokysymyksen lisäksi hyvinvointi ja kilpailukyky sekä kotimaisuus ja toimitusvarmuus. Vision keskeiset viestit esiteltiin etukäteen keskeisimmille medioille ja esittely jäsenistölle, päättäjille ja muille sidosryhmille käynnistettiin julkistamisen jälkeen marras-joulukuussa. Työtä jatketaan vuonna 21. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja ET julkaisivat Suomen sähkön kysyntää vuonna 23 arvioivan raportin lokakuussa. Raportin arvion mukaan sähkön kulutus Suomessa nousee TWh:iin talouden toipuessa taantumasta. Uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan 7 8 MW ja kulutushuippujen ennakoidaan kohoavan MW:iin vuoteen 23 mennessä. Elinkeinoelämän arvio sähkön kulutuksen kasvusta oli osittain korkeampi kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esittämä arvio, 1 TWh. Edunvalvonnan ja tiedonvaihdon tehostamiseksi ET perusti jäsenyritysten edustajista koostuvan EU-työryhmän ja toimiston sisäisen EU-tiimin. Brysseliin perustettiin säännöllisesti kokoontuva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Brysselissä toimivat sähköteollisuuden yhdeksän sisarjärjestöä. Vuonna 29 ET:n toiminta keskittyi neljään pääteemaan: - ilmasto ja energia - energiamarkkinoiden kehittäminen - toimialan maine sekä - työmarkkinoiden kehittäminen. 6

7 ILMASTO JA ENERGIA Kansainvälinen ilmastoprosessi huipentui joulukuussa Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Kokoukselle asetettiin kovia odotuksia uuden sitovamman ilmastosopimuksen syntymisestä, mutta kokous ei kuitenkaan saavuttanut oikeudellisesti tai edes poliittisesti sitovaa sopimusta. ET:n näkökulmasta keskeistä on saavuttaa kansainvälinen sopimus, jotta kasvihuonekaasupäästön hintaohjaus kohdistuisi tasapuolisesti kaikkiin talouksiin. ET:n tärkeimmät ilmasto- ja energiakysymyksiin liittyvät edunvalvontakohteet olivat EU:n ilmasto- ja energiapaketti, kansallinen ilmastoja energiastrategia, sähköntuotantokapasiteetin riittävyys sekä energiatehokkuus ja -teknologia. EU:n energia- ja ilmastopakettiin liittyvät direktiivit hyväksyttiin joulukuussa 28. EU:n ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin lopullisesti maaliskuussa 29. Päästökauppadirektiivin osalta kehitettiin päästöoikeuksien ilmaisjaon perusteita ja huutokauppamenettelyä. ET on pyrkinyt vaikuttamaan kaukolämmön päästöoikeuksien jakomenettelyyn ja huutokaupan sääntöjen harmonisointiin EU:ssa. Uusiutuvan energian kansallisen tavoitteen osalta merkittävin valmistelu koski tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffia. ET oli pysyvänä asiantuntijana työryhmässä ja pyrki vaikuttamaan syöttötariffin kehittämiseen siten, että se sopisi mahdollisimman hyvin yhteen sähkömarkkinoiden kanssa. ET selvitti uusiutuvien energialähteiden, lähinnä metsäenergian, käytön lisäämismahdollisuuksia ja mahdollisia tuki-instrumentteja. ET edisti turpeen energiakäytön pitkäjänteistä tulevaisuutta mm. kansallista suo- ja turvemaiden strategiaa valmistavassa maaja metsätalousministeriön työryhmässä ja TEMin turpeen huoltovarmuustyöryhmässä. TEMin puuenergiatyöryhmän työssä ET:n tavoitteena oli metsäenergiamarkkinoiden ja puun hankintaketjujen kehittäminen. ET käynnisti yhteistyön metsäenergian edistämiseksi yhdessä MTK:n, Koneyrittäjien, Metsäteollisuuden ja Finbion kanssa. ET osallistui myös biopolttoainestandardien valmisteluun sekä energiapuumittausten kehittämiseen. ET on tuonut esille vesivoiman merkitystä säätövoimana ja ratkaisuna tulvasuojeluun. Vesilain uudistus eteni loppusuoralle. ET on tuonut vesivoiman näkökulmia alueellisten ja kansallisen vesienhoitosuunnitelman valmisteluun. Kolme ET:n jäsenyritystä hakee valtioneuvostolta periaatepäätöshakemusta uusien ydinvoimayksiköiden rakentamiseksi. ET tukee hakemuksia korostaen päästöttömien investointien tarpeellisuutta ja pitää tärkeänä, että kaikki kolme hakemusta voisivat saada myönteisen päätöksen. Riittävän kapasiteetin varmistamiseksi ET teki aloitteen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöille yhteisestä kirjelmästä pääministerille ja elinkeinoministerille. Tältä pohjalta elinkeinoelämää, työmarkkinoita ja asumista kattavasti edustavat 18 järjestöä vetosivat yhdessä valtiovaltaan sähköntuotannon lisäkapasiteetin rakentamiseksi tavoitteena vähentää energiaan liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja sähkön tuontiriippuvuutta, korvata vanhentuvaa ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa sekä pitää sähkön hinta kilpailukykyisenä. ET:n tavoitteena on investointiedellytysten parantaminen kehittämällä kaavoitusympäristövaikutusten arviointi- ja luvitusmenettelyjä nykyistä selkeämmiksi, nopeammiksi ja investointeja tukeviksi. ET laati aloitteen näiden menettelyjen kehittämisestä ja yhteisen projektin käynnistämisestä ympäristö- ja elinkeinohallinnon kanssa. Asiasta ei ole vielä saatu päätöstä. TEM perusti työryhmän pohtimaan sähkötehon riittävyyteen liittyviä kysymyksiä, erityisesti tehoreservijärjestelmän kehittämistä ja kysyntäjoustoja. ET toimi aktiivisesti työryhmän perustamiseksi ja on osallistunut työhön. 7

8 Valtioneuvosto päätti maaliskuussa valmistella ns. windfall -veroa ennen vuotta 1992 valmistuneille vesi- ja ydinvoimalaitoksille. Valmistelun seurauksena energia-alaa uhkaa kokonaan uudenlainen ja taloudellisilta vaikutuksiltaan huomattava tuotantovero. Veron valmistelu jatkuu vuoden 21 puolella. ET on vastustanut veroa ja tuonut esiin siihen liittyviä näkökulmia, kuten veron ristiriitaa ilmastotavoitteen ja päästökaupan perusajatuksen kanssa, sen vaikutusta sähkön hintaan sekä sitä, että vesi- ja ydinvoimaa rasittaa jo nyt korkea kiinteistövero. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto käsittelivät kertomusvuonna polttolaitosten ympäristölupaehtoja säätelevää teollisuuslaitosten päästöjä koskevaa direktiiviesitystä (IE-direktiivi, ent. IPPC). Parlamentin ja neuvoston kannat erosivat merkittävästi toisistaan. Direktiiviesityksen toinen käsittely käynnistyy neuvostossa ja parlamentissa vuonna 21. ET pyrkii erityisesti lisäämään joustoja vähän käyvien laitosten päästörajoihin. ET jatkoi vuonna 28 valmistuneen kaukolämpöalan strategian toimeenpanoa. Pitkäjänteisestä työstä huolimatta ET ei onnistunut kaukolämmön tuotannon polttoaineiden valmisteverojen keventämisessä. TEMin laaja energiatehokkuustoimikunta antoi mietintönsä kesällä. ET toi esille mm. kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä yhteistuotantoa keinoina parantaa primäärienergian käytön tehokkuutta sekä sähkön mahdollisuuksia liikenteen energian käytön tehostajana. Energiatehokkuussopimusten osalta käynnissä oli toinen vuosi. Merkittävin panostus kohdentui sopimusjärjestelmän raportoinnin kehittämiseen. ET kannusti jäsenistöään edelleen liittymään elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan ja antoi tukea toimenpideohjelman toteutuksessa sekä toteutti useita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Sopimusjärjestelmää täydennettiin lailla, joka velvoittaa energiayhtiöt tarjoamaan loppukäyttäjilleen energiatehokkuutta parantavia energiapalveluita. Lain velvoitteiden täyttämistä varten ET tilasi TEMin osarahoituksella Adato Energia Oy:ltä (Adato) ja Kuluttajatutkimuskeskukselta mallin sähkön ns. kulutuspalautteeksi. Hanke käynnistyi toimintavuoden aikana ja raportti suosituksineen valmistuu vuonna 21. Ympäristöministeriö valmistelee uutta rakennusten energiatehokkuusmääräysten kiristyskierrosta. Valmistelun avuksi ET on tarjonnut tietoa mm. sähkölämmityksen roolista sähköjärjestelmässä ja sähköntuotannon ja lämmitystarpeen suhteesta sekä näkemyksiä sähkön tuotantorakenteen tulevasta kehityksestä. ENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN EU:n ns. kolmas energiamarkkinapaketti annettiin kesällä 29 ja sen edellyttämien alempien normien, kuten puitesuuntaviivojen, valmistelu alkoi komission, regulaattorien ja sidosryhmien yhteistyönä jo ennen paketin voimaantuloa. Kantaverkkoyhtiöiden uuden järjestön, ENTSO-E:n, toiminta käynnistyi kantaverkon kehittämisen kymmenvuotissuunnitelmien valmistelulla. Paketin direktiivien kansallinen toimeenpano alkoi TEMin työryhmässä, jossa ET on pysyvänä asiantuntijana. Ruotsin ja Suomen kantaverkkoyhtiöt selvittivät pohjoismaisten energiaministerien toimeksiannosta tarvetta jakaa ko. maat useisiin hinta-alueisiin. ET on johdonmukaisesti tukenut kilpailua edistäviä, mahdollisimman laajoja hinta-alueita. Keskustelu hinta-alueista ja verkkoinvestoinneista jatkuu myös EU:ssa. Uusiutuvan energian lisäämisen on yleisesti todettu edellyttävän siirtoyhteyksien merkittävää parantamista tulevaisuudessa. 8

9 ET tuki komission ja kahdeksan Itämeren alueen valtion suunnitelmaa markkinoiden avaamisesta Baltian maissa sekä energiayhteyksien parantamisesta muun EU:n ja Baltian välillä (BEMIP). Osana EU:n elvytyspakettia Suomen ja Viron väliselle Estlink 2 -merikaapelille on luvassa tukea 1 miljoonaa euroa. Yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa valmisteltiin hanketta pitkän aikavälin sähkömarkkinavisioksi. Hanke toteutetaan pääasiassa vuonna 21. Hanke tukee ET:n Visio 25:tä, parantaa mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoiden toimintaa koskevaan keskusteluun ja vahvistaa eurooppalaista sähkömarkkinamallia koskevaa edunvalvontaa. ET päivitti vähittäismarkkinoiden menettelyohjeita ja valmisteli sopimusehtojen (sähkönmyyntiehdot, verkkopalveluehdot ja sähköntoimitusehdot) tarkistusta. Ehtoluonnokset olivat jäsenkuulemisessa ja niistä neuvoteltiin viranomaisten kanssa. ET edisti kaukolämmön asemaa taajamien ensisijaisena lämmitysmuotona mm. esiselvityksellä kustannuksiltaan kevyemmästä kaukolämpötekniikasta, tutkimalla huippuenergiatehokkaan talon kaukolämpöratkaisuja sekä selvittämällä pientaloalueiden ja -taajamien kannattavan kaukolämpöön liittymisen kriteereitä. Verkkotoiminnan osalta ET:n painopisteenä oli toimintaedellytysten turvaaminen ja toimintaympäristön kehittäminen sekä myös sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen. Uusiutuvan, erityisesti pienimuotoisen tuotannon verkkoon pääsyä edistettiin pelisääntöjä selkeyttämällä. Verkkotoiminnan valvonnassa ei tapahtunut muutoksia. Osa toista valvontajaksoa koskevan vahvistuspäätöksen yksityiskohdista odottaa korkeimman hallinto-oikeuden vahvistusta. Ensimmäistä jaksoa koskevista valvontapäätöksistä on valitettu Markkinaoikeuteen. Energiamarkkinavirasto käynnisti keväällä 29 valvontamallin kehittämisen kolmannelle valvontajaksolle. Tiekartta 22 -hankkeen tavoitteena on määritellä vuoden 21 kuluessa verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kehittämisstrategia vuoteen 22. ET jatkoi sähkönjakelun toimitusvarmuutta parantavia toimia. Tiehallinnon kanssa valmisteltiin toimintamalleja, joilla helpotetaan ilmajohtojen ja kaapelien sijoittamista tienvarsille. Kuntaliiton kanssa ei neuvotteluissa päästy konkreettiseen sopimukseen sähkölaitteistojen sijoittamisesta kaupunkiympäristössä ja verkon vaurioitumisriskin pienentämisestä. Syksyllä ET käynnisti sähkönjakelun toimitusvarmuuskriteeristöä selvittävän hankkeen. Sen tavoitteena on määrittää sähköntoimituksen luotettavuudelle yleiset tavoitetasot mukaan lukien suurhäiriötilanteet. Syksyllä valmistui kulutuskohteissa sähköverkkoon liitettäviä hyvin pieniä tuotantolaitoksia (mikrotuotanto pääasiassa omaan käyttöön) koskeva selvitys. ET laati siihen perustuen mikrotuotantolaitteistojen teknisiä ominaisuuksia koskevan verkostosuosituksen. ET:n tutkimusprojekti ostopalveluiden käytöstä verkkoliiketoiminnassa valmistui helmikuussa. Tutkimus kuvasi sähköverkkoihin liittyvien palvelumarkkinoiden tilaa. Ostopalvelut ovat parantaneet verkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja verkkoyhtiöt kokevat saavuttaneensa ostopalveluiden käytölle asettamansa tavoitteet. 9

10 TOIMIALAN MAINE JA VIESTINTÄ ET edisti sähkölämmön asemaa lämmitysmarkkinoilla tukemalla jäsenistön energiatehokkuusneuvontaa ja energiatehokasta rakentamista. ET julkaisi yhdessä Fingrid Oyj:n kanssa Hyvä tietää sähkömarkkinoista -esitteen, joka kuvaa sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet ja eri toimijoiden tehtäviä. ET jatkoi syksyllä 28 käynnistettyä energiaalan mainetalkoot -hanketta kolmella workshopilla, jotka määrittivät hankkeelle kolme mainepäämäärää, jotka ovat kestävän kehityksen edelläkävijä, erinomainen asiakaspalvelija ja uskottava energiatehokkuustoimija sekä niille konkreettisia toimenpideehdotuksia. Projektisuunnitelma mainehankkeen jatkotoimiksi vuosille hyväksyttiin lokakuussa. Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja valittiin koordinaattori. Maineprojektin jalkauttaminen ja jäsenyritysten sitouttaminen projektiin käynnistettiin vuoden 21 alussa. Kaukolämmön imagoa kirkastettiin valtakunnallisella kaukolämmön mediakampanjalla, Adaton kanssa valmistetulla markkinointimateriaalilla sekä kaukolampo.fi -internetsivustolla. Reilu kaukolämpö -laatumerkkijärjestelmään kuuluvien yritysten seurantaa ja laatumerkin kriteereitä kehitettiin. ET toimi ydinvoiman yleisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi ja käynnisti lokakuussa ydinreaktioita.fi -blogin alustaksi ydinvoimakeskustelulle. Hyvä tietää ydinvoimasta -esite uusittiin. ET kehitti EU-asioiden viestintäänsä ja julkaisi ennen parlamenttivaaleja esitteen Euroopan unioni ja energia, joka käännettiin myös englanniksi. ET lisäsi tietoa vireillä olevista EU-hankkeista liiton internetsivuille. Hanke ET:n internetsivujen uudistamiseksi käynnistyi syksyllä tehdyillä kävijä- ja henkilöstökyselyillä sekä ET:n sisäisillä workshopeilla, joissa haettiin näkemyksiä mm. tärkeimmistä kohderyhmistä, sivujen sisällöstä ja rakenteesta. Hankkeelle valittiin järjestelmätoimittaja loppuvuodesta, konkreettiset toimet uudistushankkeen toteuttamiseksi käynnistyvät alkuvuodesta 21. Jäsenviestinnän keskeisiä välineitä ovat olleet kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä Energiasanomat-nettilehti, jäsenekstranet sekä toimialojen jäsentiedotteet. ET järjesti maakunnallisen energiatapaamisen jäsenyrityksille kaksi kertaa, huhtikuussa Porissa ja marraskuussa Tampereella. ET järjesti tammikuussa Energiavuosi -tiedotustilaisuuden. Vuoden aikana ET lähetti yli 5 tiedotetta. Toimittajille ja keskeisillä tiedotusvälineille pidettiin myös taustoittavia ajankohtaistapaamisia. Liiton kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pidettiin seminaarit. Jyväskylässä pidettyyn kevätseminaariin ja Helsingissä pidettyyn syysseminaariin osallistui kumpaankin noin 28 henkeä. TYÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN ET aloitti keväällä keskustelut Sähköalan ammattiliiton kanssa työehtosopimuksen uudistamisesta. Keskusteluista siirryttiin neuvotteluihin alkusyksystä ja niihin tuli mukaan myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Neuvotteluja jatkettiin tiiviisti vuoden loppuun ratkaisuun kuitenkaan pääsemättä. Työehtosopimusneuvotteluissa oli keskeisesti esillä työvoimavaltaisten palveluntuotantoyritysten tarpeet. Tästä johtuen neuvotteluja käytiin loppuvuodesta yhdessä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLIn kanssa. 1

11 Työtuomioistuin ratkaisi kaksi merkittävää Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n nostamaa kannetta. Niissä oli kysymyksinä vuonna 27 toteutettuun sopimusten yhdistämiseen liittyvä työaikoja koskenut erimielisyys sekä paikallisen palkankorotuserän jakamisesta syntynyt erimielisyys. YTN:n molemmat kanteet hylättiin ja työnantajien katsottiin menetelleen sopimusten mukaisesti. Tilastoselvitys energia-alan tapaturmista valmistui ja sen tuloksia käsiteltiin myös marraskuussa työturvallisuuspäivässä. Vuonna 29 panostettiin nolla tapaturmaa -kehityshankkeisiin sekä hyvistä työturvallisuuskäytännöistä ja sairauspoissaolojen hallinnasta tiedottamiseen. ET käynnisti hankkeen työturvallisuusmittareiden kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. ET kävi aktiivisesti keskustelua palveluntuotantotoimialan elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan kehittämisestä siten, että tehokkaan työmarkkinatoiminnan lisäksi ET voi tarjota jäsenilleen monipuolista ja aktiivista elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Alaa markkinoitiin nuorisolle alueellisilla työvoima- ja rekrytointimessuilla. ET selvitti kaukolämpöalan työvoimarakenteen ja yritysten osaamistarpeet ja käynnisti mm. yritys-oppilaitosyhteistyön toimintamallien kehittämisprojektin. HALLINTO JA TALOUS Hallitus Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokoukseen saakka Kari Rämö (pj) Pekka Haapalainen (vpj) Timo Karttinen (vpj) Ralf Bertula Pekka Keränen Reijo Kolehmainen Jorma Korhonen Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Pertti Laukkanen Hannu Linna Urpo Pietikäinen Jukka Ruusunen Mauri Törmä Kymenlaakson Sähkö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Fortum Oyj Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Kajaanin Lämpö Oy Lappeenrannan Energia Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Vantaan Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Voimatel Oy Fingrid Oyj Sallila Energia Oy Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokouksen jälkeen Kari Rämö (pj) Pekka Haapalainen (vpj) Timo Karttinen (vpj) Ralf Bertula Pentti Kellokumpu Pekka Keränen Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Jussi Laitinen Pertti Laukkanen Taisto Lehonmaa Jukka Ruusunen Janne Savelainen Mauri Törmä Kymenlaakson Sähkö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Fortum Oyj Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Inergia Oy Kajaanin Lämpö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Tampereen Sähkölaitos Oy Vantaan Energia Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Fingrid Oyj Lahti Energia Oy Sallila Energia Oy Kevätkokous vahvisti tilikauden 28 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Syyskokouksessa mm. hyväksyttiin vuoden 21 toimintasuunnitelma, vahvistettiin talousarvio, päätettiin jäsenmaksuista, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valittiin liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Joulukuusta 24 liiton toimitusjohtajana on toiminut Juha Naukkarinen. 11

12 Liiton jäsenmäärä oli liittoa perustettaessa 149. Vuoden 29 lopussa varsinaisia jäseniä oli 244 ja yhteistoimintajäseniä 63. Energiateollisuus ry:llä on tytäryhtiö Adato Energia Oy, jonka osakkeista se on vuodesta 27 alkaen omistanut 1 %. Konsernin ja liiton taloudellinen asema ja toiminnan tulos käyvät ilmi konsernin ja liiton tuloslaskelmasta ja taseesta. Liiton tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. Taloutta kuvaavia tunnuslukuja Tuhatta euroa Vars. toiminnan tuotot Vars. toiminnan kulut Jäsenmaksutuotot Tilikauden tulos Poolien osuus tuloksesta Taseen loppusumma Konserni Energiateollisuus Konserni Energiateollisuus Konserni *) Energiateollisuus *) *) sis. omarahoitteisen sähkötutkimuspoolin ylijäämää 22 TEUR Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Joista perhevapaalla osan vuotta tai koko vuoden Palkat ja palkkiot (TEUR) Miehiä/naisia (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Keski-ikä (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Konserni /32 45,7 Energiateollisuus /22 45,6 Konserni /29 45,3 Energiateollisuus /2 45,9 Konserni /3 46,1 Energiateollisuus /21 46,3 Hallitus ehdottaa liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. 12

13 ENERGIATEOLLISUUS RY Tilinpäätös KONSERNITULOSLASKELMA Euroa VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Poolit ja tutkimustoiminta Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja -kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Saadut lahjoitukset SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden ylijäämä , , , , , , , , , , , , , , , ,51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 13

14 KONSERNITASE Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 18, ,33, , , , , , , ,4 24, , 4 815,8 21 8, , , , , , ,33 Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Määräaikaistalletukset Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä Vaihtuvat vastaavat yhteensä V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,9 6 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 14

15 KONSERNITASE Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Muut rahastot Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA 65, , , , , ,54 65, , , , , ,5 Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , ,59 15

16 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konserniin on yhdistelty seuraavat yhtiöt Emoyhtiö Tytäryhtiö Omistusosuus Energiateollisuus ry Adato Energia Oy, kotipaikka Helsinki 1, % Konsernitilinpäätös on saatavissa emoyhtiön tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu B, 5. krs, 1 HELSINKI Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet samoin suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Sisäisen omistuksen ja sisäisten liiketapahtumien eliminointi Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä , , , , , , , ,58 Henkilökunnan keskim. lukumäärä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista oikeuksista Koneista ja kalustosta Konserniaktiivasta Yhteensä , , , , , , , ,62 16

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 i20900657_fingrid_kan_fi.indd 1 6.3.09 17:29:22

Vuosikertomus 2008 i20900657_fingrid_kan_fi.indd 1 6.3.09 17:29:22 Vuosikertomus 2008 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Voimajärjestelmän käyttö 9 Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen 11 Verkon kehittäminen ja

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 EPV Energia Oy 2014 2 Sisällysluettelo EPV Energia Oy... 2 Ennakkoluuloton edelläkävijä... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa.. 6 Konsernirakenne

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Vuosikertomus2006 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus........................

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään Energiaa elämään 07 Yhteiskuntavastuuraportti Vantaan Energia energiaa elämään 3 Raportin laajuus ja periaatteet Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportoinnin tavoitteena on kertoa läpinäkyvästi asettamistamme

Lisätiedot