Vuosikertomus Svensk resumé

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009. Svensk resumé"

Transkriptio

1

2 Vuosikertomus 29 Svensk resumé

3 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...6 Tilinpäätös...13 Tilinpäätöksen allekirjoitus...27 Tilintarkastuskertomus...29 Hallitus...3 Valiokunnat...31 Varsinaiset jäsenet...35 Yhteistoimintajäsenet...38 Svensk resumé...39

4 Toimitusjohtajan katsaus Bruttokansantuotteemme supistui 7,8 prosenttia vuonna 29 ja romahti vuositasolla enemmän kuin koskaan vuoden 1918 jälkeen. Taloudellisen taantuman seurauksena sähkön kysyntä väheni 7 prosentilla. Teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosentilla. Kaukolämpöenergiaa sen sijaan myytiin viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin eli 31,3 TWh. Talouden tilanne on kuitenkin jo kääntynyt parempaan suuntaan. Sähkönkäytössä käännös ylöspäin alkoi lokakuussa 29 ja tammikuussa 21 sähkönkäyttö saavutti kaikkien aikojen kuukausiennätyksen. Vuoden 29 suurin tilastoitu kulutushuippu (14 77 MW) ajoittui joulukuulle. Joulukuulle osui myös sähkön hintapiikki, 1 4 euroa megawattitunnilta. Koko talven kulutushuippu osui tammikuulle 21 ( MW, ), tämä oli vajaat 1 2 MW suurempi kuin vuodentakainen huipputeho. Kulutushuipun aikana sähköä tuotiin lähes 3 MW teholla, viidennes sähkön hankinnasta oli tuonnin varassa. Tapahtumat kertovat osaltaan vahvasta tarpeesta lisätä sähkön tuotantokapasiteettia Suomessa. Energiateollisuuden aloitteesta 18 elinkeinoelämän, palkansaajien ja sähkönkäyttäjien järjestöä vetosivat loppuvuodesta 29 pääministerille ja työ- ja elinkeinoministerille osoitetulla kirjelmällä riittävän sähköntuotantokapasiteetin turvaamisen puolesta. Energiayritykset ovat jatkaneet investointeja taantumasta huolimatta. Toimialan investoinnit vuonna 29 olivat suuremmat kuin koko maamme muun teollisuuden yhteensä. Investointisuunnitelmia on edelleen vireillä paljon sekä energian tuotantoon (mm. ydinvoima, tuulivoima, vesivoima ja yhteistuotanto) että energiaverkkoihin. Investointien mahdollistaminen ja investointiedellytysten parantaminen ovat olleet liiton keskeisiä viestejä. Energia- ja ilmastopolitiikka ovat hallinneet poliittista keskustelua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Energiateollisuus julkisti marraskuussa 29 raportin Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 25 raportin. Vision perustaksi tehtiin vuosina kattava pohjatyö, johon osallistui laaja joukko tutkijoita sekä henkilöitä elinkeinoelämästä, viranomaistahoilta, politiikasta ja järjestöistä. Visioraporttimme mukaisesti sähköä ja kaukolämpöä voidaan käyttää ratkaisuina energia- ja ilmastohaasteisiin. Sähkön- ja kaukolämmön tuotannon päästöt on mahdollista vähentää noin viidennekseen nykyisestä vuoteen 25 mennessä. Lisäksi sähköllä ja kaukolämmöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää päästöjä liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Samalla pystymme parantamaan energiatehokkuutta, lisäämään uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden käyttöä, parantamaan omavaraisuutta ja vahvistamaan kauppatasettamme. Visiomme mukaiset ratkaisut tukevat suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä ja sitä, että kansalaisten ostovoima nousee sähkön ja kaukolämmön hintoja nopeammin. 4

5 Vision tavoitteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin määrätietoista ja johdonmukaista energiapolitiikkaa, jolla luodaan hyvin toimiva investointiympäristö. Mielenkiinto visiotamme kohtaan on ollut suurta ja visiomme on otettu varsin hyvin vastaan. Energia-alan maine vaikuttaa koko alan toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä työvoiman saatavuuteen. Energia-alan merkitys ja julkinen näkyvyys ovat lisääntyneet selvästi. Alaan liitetään usein negatiivisia mielikuvia mutta samalla myös kasvavia odotuksia. Alan maineen parantamiseksi käynnistettiin syksyllä 28 valmistelu, jonka pohjalta ET:n hallitus vahvisti lokakuussa 29 energia-alan mainestrategian ja sen toteutumista tukevan mainetalkoot -hankesuunnitelman. Strategian lähtökohtana on systemaattinen ja pitkäjänteinen työ alan maineen parantamiseksi. Maineen muuttaminen edellyttää toiminnallisia muutoksia ja uudenlaista viestintää. Hankkeessa toteutetaan selvityksiä, kehitetään asiakastyytyväisyys- ja palautejärjestelmiä, luodaan yhteisiä hyviä käytäntöjä, järjestetään koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä kehitetään alan viestinnän painopisteitä. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alan yhtiöiden ja Energiateollisuus ry:n kesken. Hankkeen kokonaiskestoksi on arvioitu 4-5 vuotta. Juha Naukkarinen Toimitusjohtaja Mainetyön taustaksi on selvitetty tärkeimpien sidosryhmien energia-alaa ja sen toimintaa koskevia mielikuvia ja hankkeelle on määritelty kolme mainepäämäärää: energiateollisuuden yritykset kestävän kehityksen edelläkävijöinä, energiayhtiöt erinomaisina asiakaspalvelijoina ja energiayhtiöt uskottavina energiatehokkuustoimijoina. 5

6 Hallituksen kertomus vuodelta 29 YLEISTÄ Kertomusvuosi oli syksyllä 24 perustetun Energiateollisuus ry:n (ET) viides toimintavuosi. Vuotta 29 leimasi taloudellinen lama, minkä seurauksena sähkön käyttö väheni edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja oli 8,8 TWh. Teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosenttia. Sähkönkulutus Suomessa kääntyi kuitenkin vuoden 29 lopulla jälleen nousuun, ja tammikuussa 21 sähköä kulutettiin kaikkien aikojen yhden kuukauden kulutusennätys, 9,2 TWh. Vuonna 29 kaukolämmön myynti kasvoi 1 prosenttia edellisvuodesta, kaukolämpöä myytiin vuoden aikana 31,3 TWh, joka on uusi vuosiennätys. Toimintavuosi 29 käynnistyi Venäjän, Ukrainan ja EU:n välisellä kaasukriisillä, joka korosti energian säästön, Euroopan omien energiavarojen ja ydinvoiman merkitystä. Joulukuun 1. päivänä voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyy uusi energia-artikla, johon energialainsäädäntö jatkossa ainakin osaltaan perustuu. Valtioneuvosto julkaisi lokakuussa tulevaisuusselonteon, jonka tavoitteena oli toteuttaa 8 prosentin päästöleikkaukset vuoteen 25 mennessä. ET tukee selonteon tavoitetta ja totesi tavoitteen toteutumisen edellyttävän johdonmukaisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä. ET julkaisi Visio 25 -raportin Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 25 syysseminaarissa marraskuussa. Visio tavoittelee mahdollisimman alhaisia päästöjä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista sähköllä ja kaukolämmöllä asumisessa, liikenteessä ja elinkeinoelämässä. Tarkastelukulmina ovat ilmastokysymyksen lisäksi hyvinvointi ja kilpailukyky sekä kotimaisuus ja toimitusvarmuus. Vision keskeiset viestit esiteltiin etukäteen keskeisimmille medioille ja esittely jäsenistölle, päättäjille ja muille sidosryhmille käynnistettiin julkistamisen jälkeen marras-joulukuussa. Työtä jatketaan vuonna 21. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja ET julkaisivat Suomen sähkön kysyntää vuonna 23 arvioivan raportin lokakuussa. Raportin arvion mukaan sähkön kulutus Suomessa nousee TWh:iin talouden toipuessa taantumasta. Uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan 7 8 MW ja kulutushuippujen ennakoidaan kohoavan MW:iin vuoteen 23 mennessä. Elinkeinoelämän arvio sähkön kulutuksen kasvusta oli osittain korkeampi kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esittämä arvio, 1 TWh. Edunvalvonnan ja tiedonvaihdon tehostamiseksi ET perusti jäsenyritysten edustajista koostuvan EU-työryhmän ja toimiston sisäisen EU-tiimin. Brysseliin perustettiin säännöllisesti kokoontuva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Brysselissä toimivat sähköteollisuuden yhdeksän sisarjärjestöä. Vuonna 29 ET:n toiminta keskittyi neljään pääteemaan: - ilmasto ja energia - energiamarkkinoiden kehittäminen - toimialan maine sekä - työmarkkinoiden kehittäminen. 6

7 ILMASTO JA ENERGIA Kansainvälinen ilmastoprosessi huipentui joulukuussa Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Kokoukselle asetettiin kovia odotuksia uuden sitovamman ilmastosopimuksen syntymisestä, mutta kokous ei kuitenkaan saavuttanut oikeudellisesti tai edes poliittisesti sitovaa sopimusta. ET:n näkökulmasta keskeistä on saavuttaa kansainvälinen sopimus, jotta kasvihuonekaasupäästön hintaohjaus kohdistuisi tasapuolisesti kaikkiin talouksiin. ET:n tärkeimmät ilmasto- ja energiakysymyksiin liittyvät edunvalvontakohteet olivat EU:n ilmasto- ja energiapaketti, kansallinen ilmastoja energiastrategia, sähköntuotantokapasiteetin riittävyys sekä energiatehokkuus ja -teknologia. EU:n energia- ja ilmastopakettiin liittyvät direktiivit hyväksyttiin joulukuussa 28. EU:n ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin lopullisesti maaliskuussa 29. Päästökauppadirektiivin osalta kehitettiin päästöoikeuksien ilmaisjaon perusteita ja huutokauppamenettelyä. ET on pyrkinyt vaikuttamaan kaukolämmön päästöoikeuksien jakomenettelyyn ja huutokaupan sääntöjen harmonisointiin EU:ssa. Uusiutuvan energian kansallisen tavoitteen osalta merkittävin valmistelu koski tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffia. ET oli pysyvänä asiantuntijana työryhmässä ja pyrki vaikuttamaan syöttötariffin kehittämiseen siten, että se sopisi mahdollisimman hyvin yhteen sähkömarkkinoiden kanssa. ET selvitti uusiutuvien energialähteiden, lähinnä metsäenergian, käytön lisäämismahdollisuuksia ja mahdollisia tuki-instrumentteja. ET edisti turpeen energiakäytön pitkäjänteistä tulevaisuutta mm. kansallista suo- ja turvemaiden strategiaa valmistavassa maaja metsätalousministeriön työryhmässä ja TEMin turpeen huoltovarmuustyöryhmässä. TEMin puuenergiatyöryhmän työssä ET:n tavoitteena oli metsäenergiamarkkinoiden ja puun hankintaketjujen kehittäminen. ET käynnisti yhteistyön metsäenergian edistämiseksi yhdessä MTK:n, Koneyrittäjien, Metsäteollisuuden ja Finbion kanssa. ET osallistui myös biopolttoainestandardien valmisteluun sekä energiapuumittausten kehittämiseen. ET on tuonut esille vesivoiman merkitystä säätövoimana ja ratkaisuna tulvasuojeluun. Vesilain uudistus eteni loppusuoralle. ET on tuonut vesivoiman näkökulmia alueellisten ja kansallisen vesienhoitosuunnitelman valmisteluun. Kolme ET:n jäsenyritystä hakee valtioneuvostolta periaatepäätöshakemusta uusien ydinvoimayksiköiden rakentamiseksi. ET tukee hakemuksia korostaen päästöttömien investointien tarpeellisuutta ja pitää tärkeänä, että kaikki kolme hakemusta voisivat saada myönteisen päätöksen. Riittävän kapasiteetin varmistamiseksi ET teki aloitteen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöille yhteisestä kirjelmästä pääministerille ja elinkeinoministerille. Tältä pohjalta elinkeinoelämää, työmarkkinoita ja asumista kattavasti edustavat 18 järjestöä vetosivat yhdessä valtiovaltaan sähköntuotannon lisäkapasiteetin rakentamiseksi tavoitteena vähentää energiaan liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja sähkön tuontiriippuvuutta, korvata vanhentuvaa ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa sekä pitää sähkön hinta kilpailukykyisenä. ET:n tavoitteena on investointiedellytysten parantaminen kehittämällä kaavoitusympäristövaikutusten arviointi- ja luvitusmenettelyjä nykyistä selkeämmiksi, nopeammiksi ja investointeja tukeviksi. ET laati aloitteen näiden menettelyjen kehittämisestä ja yhteisen projektin käynnistämisestä ympäristö- ja elinkeinohallinnon kanssa. Asiasta ei ole vielä saatu päätöstä. TEM perusti työryhmän pohtimaan sähkötehon riittävyyteen liittyviä kysymyksiä, erityisesti tehoreservijärjestelmän kehittämistä ja kysyntäjoustoja. ET toimi aktiivisesti työryhmän perustamiseksi ja on osallistunut työhön. 7

8 Valtioneuvosto päätti maaliskuussa valmistella ns. windfall -veroa ennen vuotta 1992 valmistuneille vesi- ja ydinvoimalaitoksille. Valmistelun seurauksena energia-alaa uhkaa kokonaan uudenlainen ja taloudellisilta vaikutuksiltaan huomattava tuotantovero. Veron valmistelu jatkuu vuoden 21 puolella. ET on vastustanut veroa ja tuonut esiin siihen liittyviä näkökulmia, kuten veron ristiriitaa ilmastotavoitteen ja päästökaupan perusajatuksen kanssa, sen vaikutusta sähkön hintaan sekä sitä, että vesi- ja ydinvoimaa rasittaa jo nyt korkea kiinteistövero. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto käsittelivät kertomusvuonna polttolaitosten ympäristölupaehtoja säätelevää teollisuuslaitosten päästöjä koskevaa direktiiviesitystä (IE-direktiivi, ent. IPPC). Parlamentin ja neuvoston kannat erosivat merkittävästi toisistaan. Direktiiviesityksen toinen käsittely käynnistyy neuvostossa ja parlamentissa vuonna 21. ET pyrkii erityisesti lisäämään joustoja vähän käyvien laitosten päästörajoihin. ET jatkoi vuonna 28 valmistuneen kaukolämpöalan strategian toimeenpanoa. Pitkäjänteisestä työstä huolimatta ET ei onnistunut kaukolämmön tuotannon polttoaineiden valmisteverojen keventämisessä. TEMin laaja energiatehokkuustoimikunta antoi mietintönsä kesällä. ET toi esille mm. kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä yhteistuotantoa keinoina parantaa primäärienergian käytön tehokkuutta sekä sähkön mahdollisuuksia liikenteen energian käytön tehostajana. Energiatehokkuussopimusten osalta käynnissä oli toinen vuosi. Merkittävin panostus kohdentui sopimusjärjestelmän raportoinnin kehittämiseen. ET kannusti jäsenistöään edelleen liittymään elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan ja antoi tukea toimenpideohjelman toteutuksessa sekä toteutti useita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Sopimusjärjestelmää täydennettiin lailla, joka velvoittaa energiayhtiöt tarjoamaan loppukäyttäjilleen energiatehokkuutta parantavia energiapalveluita. Lain velvoitteiden täyttämistä varten ET tilasi TEMin osarahoituksella Adato Energia Oy:ltä (Adato) ja Kuluttajatutkimuskeskukselta mallin sähkön ns. kulutuspalautteeksi. Hanke käynnistyi toimintavuoden aikana ja raportti suosituksineen valmistuu vuonna 21. Ympäristöministeriö valmistelee uutta rakennusten energiatehokkuusmääräysten kiristyskierrosta. Valmistelun avuksi ET on tarjonnut tietoa mm. sähkölämmityksen roolista sähköjärjestelmässä ja sähköntuotannon ja lämmitystarpeen suhteesta sekä näkemyksiä sähkön tuotantorakenteen tulevasta kehityksestä. ENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN EU:n ns. kolmas energiamarkkinapaketti annettiin kesällä 29 ja sen edellyttämien alempien normien, kuten puitesuuntaviivojen, valmistelu alkoi komission, regulaattorien ja sidosryhmien yhteistyönä jo ennen paketin voimaantuloa. Kantaverkkoyhtiöiden uuden järjestön, ENTSO-E:n, toiminta käynnistyi kantaverkon kehittämisen kymmenvuotissuunnitelmien valmistelulla. Paketin direktiivien kansallinen toimeenpano alkoi TEMin työryhmässä, jossa ET on pysyvänä asiantuntijana. Ruotsin ja Suomen kantaverkkoyhtiöt selvittivät pohjoismaisten energiaministerien toimeksiannosta tarvetta jakaa ko. maat useisiin hinta-alueisiin. ET on johdonmukaisesti tukenut kilpailua edistäviä, mahdollisimman laajoja hinta-alueita. Keskustelu hinta-alueista ja verkkoinvestoinneista jatkuu myös EU:ssa. Uusiutuvan energian lisäämisen on yleisesti todettu edellyttävän siirtoyhteyksien merkittävää parantamista tulevaisuudessa. 8

9 ET tuki komission ja kahdeksan Itämeren alueen valtion suunnitelmaa markkinoiden avaamisesta Baltian maissa sekä energiayhteyksien parantamisesta muun EU:n ja Baltian välillä (BEMIP). Osana EU:n elvytyspakettia Suomen ja Viron väliselle Estlink 2 -merikaapelille on luvassa tukea 1 miljoonaa euroa. Yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa valmisteltiin hanketta pitkän aikavälin sähkömarkkinavisioksi. Hanke toteutetaan pääasiassa vuonna 21. Hanke tukee ET:n Visio 25:tä, parantaa mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoiden toimintaa koskevaan keskusteluun ja vahvistaa eurooppalaista sähkömarkkinamallia koskevaa edunvalvontaa. ET päivitti vähittäismarkkinoiden menettelyohjeita ja valmisteli sopimusehtojen (sähkönmyyntiehdot, verkkopalveluehdot ja sähköntoimitusehdot) tarkistusta. Ehtoluonnokset olivat jäsenkuulemisessa ja niistä neuvoteltiin viranomaisten kanssa. ET edisti kaukolämmön asemaa taajamien ensisijaisena lämmitysmuotona mm. esiselvityksellä kustannuksiltaan kevyemmästä kaukolämpötekniikasta, tutkimalla huippuenergiatehokkaan talon kaukolämpöratkaisuja sekä selvittämällä pientaloalueiden ja -taajamien kannattavan kaukolämpöön liittymisen kriteereitä. Verkkotoiminnan osalta ET:n painopisteenä oli toimintaedellytysten turvaaminen ja toimintaympäristön kehittäminen sekä myös sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen. Uusiutuvan, erityisesti pienimuotoisen tuotannon verkkoon pääsyä edistettiin pelisääntöjä selkeyttämällä. Verkkotoiminnan valvonnassa ei tapahtunut muutoksia. Osa toista valvontajaksoa koskevan vahvistuspäätöksen yksityiskohdista odottaa korkeimman hallinto-oikeuden vahvistusta. Ensimmäistä jaksoa koskevista valvontapäätöksistä on valitettu Markkinaoikeuteen. Energiamarkkinavirasto käynnisti keväällä 29 valvontamallin kehittämisen kolmannelle valvontajaksolle. Tiekartta 22 -hankkeen tavoitteena on määritellä vuoden 21 kuluessa verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kehittämisstrategia vuoteen 22. ET jatkoi sähkönjakelun toimitusvarmuutta parantavia toimia. Tiehallinnon kanssa valmisteltiin toimintamalleja, joilla helpotetaan ilmajohtojen ja kaapelien sijoittamista tienvarsille. Kuntaliiton kanssa ei neuvotteluissa päästy konkreettiseen sopimukseen sähkölaitteistojen sijoittamisesta kaupunkiympäristössä ja verkon vaurioitumisriskin pienentämisestä. Syksyllä ET käynnisti sähkönjakelun toimitusvarmuuskriteeristöä selvittävän hankkeen. Sen tavoitteena on määrittää sähköntoimituksen luotettavuudelle yleiset tavoitetasot mukaan lukien suurhäiriötilanteet. Syksyllä valmistui kulutuskohteissa sähköverkkoon liitettäviä hyvin pieniä tuotantolaitoksia (mikrotuotanto pääasiassa omaan käyttöön) koskeva selvitys. ET laati siihen perustuen mikrotuotantolaitteistojen teknisiä ominaisuuksia koskevan verkostosuosituksen. ET:n tutkimusprojekti ostopalveluiden käytöstä verkkoliiketoiminnassa valmistui helmikuussa. Tutkimus kuvasi sähköverkkoihin liittyvien palvelumarkkinoiden tilaa. Ostopalvelut ovat parantaneet verkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja verkkoyhtiöt kokevat saavuttaneensa ostopalveluiden käytölle asettamansa tavoitteet. 9

10 TOIMIALAN MAINE JA VIESTINTÄ ET edisti sähkölämmön asemaa lämmitysmarkkinoilla tukemalla jäsenistön energiatehokkuusneuvontaa ja energiatehokasta rakentamista. ET julkaisi yhdessä Fingrid Oyj:n kanssa Hyvä tietää sähkömarkkinoista -esitteen, joka kuvaa sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet ja eri toimijoiden tehtäviä. ET jatkoi syksyllä 28 käynnistettyä energiaalan mainetalkoot -hanketta kolmella workshopilla, jotka määrittivät hankkeelle kolme mainepäämäärää, jotka ovat kestävän kehityksen edelläkävijä, erinomainen asiakaspalvelija ja uskottava energiatehokkuustoimija sekä niille konkreettisia toimenpideehdotuksia. Projektisuunnitelma mainehankkeen jatkotoimiksi vuosille hyväksyttiin lokakuussa. Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja valittiin koordinaattori. Maineprojektin jalkauttaminen ja jäsenyritysten sitouttaminen projektiin käynnistettiin vuoden 21 alussa. Kaukolämmön imagoa kirkastettiin valtakunnallisella kaukolämmön mediakampanjalla, Adaton kanssa valmistetulla markkinointimateriaalilla sekä kaukolampo.fi -internetsivustolla. Reilu kaukolämpö -laatumerkkijärjestelmään kuuluvien yritysten seurantaa ja laatumerkin kriteereitä kehitettiin. ET toimi ydinvoiman yleisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi ja käynnisti lokakuussa ydinreaktioita.fi -blogin alustaksi ydinvoimakeskustelulle. Hyvä tietää ydinvoimasta -esite uusittiin. ET kehitti EU-asioiden viestintäänsä ja julkaisi ennen parlamenttivaaleja esitteen Euroopan unioni ja energia, joka käännettiin myös englanniksi. ET lisäsi tietoa vireillä olevista EU-hankkeista liiton internetsivuille. Hanke ET:n internetsivujen uudistamiseksi käynnistyi syksyllä tehdyillä kävijä- ja henkilöstökyselyillä sekä ET:n sisäisillä workshopeilla, joissa haettiin näkemyksiä mm. tärkeimmistä kohderyhmistä, sivujen sisällöstä ja rakenteesta. Hankkeelle valittiin järjestelmätoimittaja loppuvuodesta, konkreettiset toimet uudistushankkeen toteuttamiseksi käynnistyvät alkuvuodesta 21. Jäsenviestinnän keskeisiä välineitä ovat olleet kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä Energiasanomat-nettilehti, jäsenekstranet sekä toimialojen jäsentiedotteet. ET järjesti maakunnallisen energiatapaamisen jäsenyrityksille kaksi kertaa, huhtikuussa Porissa ja marraskuussa Tampereella. ET järjesti tammikuussa Energiavuosi -tiedotustilaisuuden. Vuoden aikana ET lähetti yli 5 tiedotetta. Toimittajille ja keskeisillä tiedotusvälineille pidettiin myös taustoittavia ajankohtaistapaamisia. Liiton kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pidettiin seminaarit. Jyväskylässä pidettyyn kevätseminaariin ja Helsingissä pidettyyn syysseminaariin osallistui kumpaankin noin 28 henkeä. TYÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN ET aloitti keväällä keskustelut Sähköalan ammattiliiton kanssa työehtosopimuksen uudistamisesta. Keskusteluista siirryttiin neuvotteluihin alkusyksystä ja niihin tuli mukaan myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Neuvotteluja jatkettiin tiiviisti vuoden loppuun ratkaisuun kuitenkaan pääsemättä. Työehtosopimusneuvotteluissa oli keskeisesti esillä työvoimavaltaisten palveluntuotantoyritysten tarpeet. Tästä johtuen neuvotteluja käytiin loppuvuodesta yhdessä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLIn kanssa. 1

11 Työtuomioistuin ratkaisi kaksi merkittävää Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n nostamaa kannetta. Niissä oli kysymyksinä vuonna 27 toteutettuun sopimusten yhdistämiseen liittyvä työaikoja koskenut erimielisyys sekä paikallisen palkankorotuserän jakamisesta syntynyt erimielisyys. YTN:n molemmat kanteet hylättiin ja työnantajien katsottiin menetelleen sopimusten mukaisesti. Tilastoselvitys energia-alan tapaturmista valmistui ja sen tuloksia käsiteltiin myös marraskuussa työturvallisuuspäivässä. Vuonna 29 panostettiin nolla tapaturmaa -kehityshankkeisiin sekä hyvistä työturvallisuuskäytännöistä ja sairauspoissaolojen hallinnasta tiedottamiseen. ET käynnisti hankkeen työturvallisuusmittareiden kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. ET kävi aktiivisesti keskustelua palveluntuotantotoimialan elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan kehittämisestä siten, että tehokkaan työmarkkinatoiminnan lisäksi ET voi tarjota jäsenilleen monipuolista ja aktiivista elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Alaa markkinoitiin nuorisolle alueellisilla työvoima- ja rekrytointimessuilla. ET selvitti kaukolämpöalan työvoimarakenteen ja yritysten osaamistarpeet ja käynnisti mm. yritys-oppilaitosyhteistyön toimintamallien kehittämisprojektin. HALLINTO JA TALOUS Hallitus Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokoukseen saakka Kari Rämö (pj) Pekka Haapalainen (vpj) Timo Karttinen (vpj) Ralf Bertula Pekka Keränen Reijo Kolehmainen Jorma Korhonen Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Pertti Laukkanen Hannu Linna Urpo Pietikäinen Jukka Ruusunen Mauri Törmä Kymenlaakson Sähkö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Fortum Oyj Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Kajaanin Lämpö Oy Lappeenrannan Energia Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Vantaan Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Voimatel Oy Fingrid Oyj Sallila Energia Oy Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokouksen jälkeen Kari Rämö (pj) Pekka Haapalainen (vpj) Timo Karttinen (vpj) Ralf Bertula Pentti Kellokumpu Pekka Keränen Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Jussi Laitinen Pertti Laukkanen Taisto Lehonmaa Jukka Ruusunen Janne Savelainen Mauri Törmä Kymenlaakson Sähkö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Fortum Oyj Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Inergia Oy Kajaanin Lämpö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Tampereen Sähkölaitos Oy Vantaan Energia Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Fingrid Oyj Lahti Energia Oy Sallila Energia Oy Kevätkokous vahvisti tilikauden 28 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Syyskokouksessa mm. hyväksyttiin vuoden 21 toimintasuunnitelma, vahvistettiin talousarvio, päätettiin jäsenmaksuista, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valittiin liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Joulukuusta 24 liiton toimitusjohtajana on toiminut Juha Naukkarinen. 11

12 Liiton jäsenmäärä oli liittoa perustettaessa 149. Vuoden 29 lopussa varsinaisia jäseniä oli 244 ja yhteistoimintajäseniä 63. Energiateollisuus ry:llä on tytäryhtiö Adato Energia Oy, jonka osakkeista se on vuodesta 27 alkaen omistanut 1 %. Konsernin ja liiton taloudellinen asema ja toiminnan tulos käyvät ilmi konsernin ja liiton tuloslaskelmasta ja taseesta. Liiton tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. Taloutta kuvaavia tunnuslukuja Tuhatta euroa Vars. toiminnan tuotot Vars. toiminnan kulut Jäsenmaksutuotot Tilikauden tulos Poolien osuus tuloksesta Taseen loppusumma Konserni Energiateollisuus Konserni Energiateollisuus Konserni *) Energiateollisuus *) *) sis. omarahoitteisen sähkötutkimuspoolin ylijäämää 22 TEUR Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Joista perhevapaalla osan vuotta tai koko vuoden Palkat ja palkkiot (TEUR) Miehiä/naisia (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Keski-ikä (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Konserni /32 45,7 Energiateollisuus /22 45,6 Konserni /29 45,3 Energiateollisuus /2 45,9 Konserni /3 46,1 Energiateollisuus /21 46,3 Hallitus ehdottaa liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. 12

13 ENERGIATEOLLISUUS RY Tilinpäätös KONSERNITULOSLASKELMA Euroa VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Poolit ja tutkimustoiminta Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja -kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Saadut lahjoitukset SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden ylijäämä , , , , , , , , , , , , , , , ,51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 13

14 KONSERNITASE Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 18, ,33, , , , , , , ,4 24, , 4 815,8 21 8, , , , , , ,33 Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Määräaikaistalletukset Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä Vaihtuvat vastaavat yhteensä V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,9 6 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 14

15 KONSERNITASE Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Muut rahastot Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA 65, , , , , ,54 65, , , , , ,5 Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , ,59 15

16 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konserniin on yhdistelty seuraavat yhtiöt Emoyhtiö Tytäryhtiö Omistusosuus Energiateollisuus ry Adato Energia Oy, kotipaikka Helsinki 1, % Konsernitilinpäätös on saatavissa emoyhtiön tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu B, 5. krs, 1 HELSINKI Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet samoin suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Sisäisen omistuksen ja sisäisten liiketapahtumien eliminointi Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä , , , , , , , ,58 Henkilökunnan keskim. lukumäärä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista oikeuksista Koneista ja kalustosta Konserniaktiivasta Yhteensä , , , , , , , ,62 16

17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta paitsi tytäryhtiön koneet ja kalusto, mikä poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 22 % Koneet ja kalusto % Koneet ja kalusto, tytäryhtiö 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 25 % menojäännöspoisto Konserniliikearvo sekä konsernireservi Tytäryhtiön osakkeet on hankittu neljässä vaiheessa. Ensimmäiset 35 % osakkeista yhdistys sai lahjoituksena helmikuun lopussa 25. Lahjoituksen arvo oli ,47 euroa. Tästä syntyi konsernireserviä ,86 euroa. Toisessa vaiheessa yhdistys hankki 16 % tytäryhtiön osakkeista, mistä syntyi konserniaktiivaa ,53 euroa. Kolmannessa vaiheessa osakkeita hankittiin 12,25 %. Kolmannen vaiheen hankinnasta syntyi konserniaktiivaa ,46 euroa. Viimeisessä vaiheessa osakkeita hankittiin 11,75 %, mistä syntyi konserniaktiivaa ,21 euroa tytäryhtiö hankki itse 25 % omia osakkeitaan, jotka sitten mitätöitiin. Tämän toimenpiteen jälkeen yhdistys omistaa tytäryhtiön osakkeet 1 %:sesti. Konsernitilinpäätöksessä edellä mainitut konsernireservi sekä -aktiivat on käsitelty yhtenä kokonaisuutena niin, että konsernireserviä ei ole esitetty omana eränään vaan kaikkien hankintojen konsernireservi ja -aktiivat on laskettu yhteen. Tämän yhteenlaskun seurauksena on saatu konserniliikearvoksi 33 38,33 euroa, joka poistetaan 5. vuoden tasapoistona. Nyt on kirjattu liikearvopoistoa kumulatiivisesti , euroa, ja konserniliikearvoa on jäljellä ,33 euroa. Laskennassa on käytetty hankintamenomenetelmää. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Korkotuotot Korkokulut Yhteensä , ,67-752, , , ,7-366, ,88 17

18 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä 24,, -6, 18, 4 815, ,8, 18, AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 22% Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Moottoriajoneuvot ei alv Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto yhteensä Kulumaton käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo ,73, , , ,18, , , , , ,4 18

19 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Toimintarahasto tilikauden alussa Muutos Toimintarahasto tilikauden lopussa Stipendirahasto tilikauden alussa Muutos Stipendirahasto tilikauden lopussa Skyn lahjoitusrahasto tilikauden alussa Muutos Skyn lahjoitusrahasto tilikauden lopussa Ed. tilikausien ylijäämät tilikauden alussa Muutos Ed. tilikausien ylijäämät tilikauden lopussa Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä ,, 65, , , , , , , , , , , ,54 LEASINGVUOKRAVASTUUT Leasingvastuut yhteensä Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät Myöhemmin erääntyvät , , ,88 19

20 ENERGIATEOLLISUUS RY:N TULOSLASKELMA Euroa VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Poolit ja tutkimustoiminta Muut tuotot Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja -kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Saadut lahjoitukset Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden ylijäämä , , , , , , , , , , , , , , , ,65,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 2

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot

Mediatapaaminen. Veli-Pekka Saajo Verkot Mediatapaaminen Veli-Pekka Saajo 16.2.2017 Verkot Energiaviraston toimivalta ja siirtohinnoittelun kohtuullisuus Riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen Toimivalta määritelty sähkömarkkinalainsäädännössä

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen Energia konserni. Kaupunginvaltuusto Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot