Vuosikertomus Svensk resumé

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009. Svensk resumé"

Transkriptio

1

2 Vuosikertomus 29 Svensk resumé

3 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...6 Tilinpäätös...13 Tilinpäätöksen allekirjoitus...27 Tilintarkastuskertomus...29 Hallitus...3 Valiokunnat...31 Varsinaiset jäsenet...35 Yhteistoimintajäsenet...38 Svensk resumé...39

4 Toimitusjohtajan katsaus Bruttokansantuotteemme supistui 7,8 prosenttia vuonna 29 ja romahti vuositasolla enemmän kuin koskaan vuoden 1918 jälkeen. Taloudellisen taantuman seurauksena sähkön kysyntä väheni 7 prosentilla. Teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosentilla. Kaukolämpöenergiaa sen sijaan myytiin viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aiemmin eli 31,3 TWh. Talouden tilanne on kuitenkin jo kääntynyt parempaan suuntaan. Sähkönkäytössä käännös ylöspäin alkoi lokakuussa 29 ja tammikuussa 21 sähkönkäyttö saavutti kaikkien aikojen kuukausiennätyksen. Vuoden 29 suurin tilastoitu kulutushuippu (14 77 MW) ajoittui joulukuulle. Joulukuulle osui myös sähkön hintapiikki, 1 4 euroa megawattitunnilta. Koko talven kulutushuippu osui tammikuulle 21 ( MW, ), tämä oli vajaat 1 2 MW suurempi kuin vuodentakainen huipputeho. Kulutushuipun aikana sähköä tuotiin lähes 3 MW teholla, viidennes sähkön hankinnasta oli tuonnin varassa. Tapahtumat kertovat osaltaan vahvasta tarpeesta lisätä sähkön tuotantokapasiteettia Suomessa. Energiateollisuuden aloitteesta 18 elinkeinoelämän, palkansaajien ja sähkönkäyttäjien järjestöä vetosivat loppuvuodesta 29 pääministerille ja työ- ja elinkeinoministerille osoitetulla kirjelmällä riittävän sähköntuotantokapasiteetin turvaamisen puolesta. Energiayritykset ovat jatkaneet investointeja taantumasta huolimatta. Toimialan investoinnit vuonna 29 olivat suuremmat kuin koko maamme muun teollisuuden yhteensä. Investointisuunnitelmia on edelleen vireillä paljon sekä energian tuotantoon (mm. ydinvoima, tuulivoima, vesivoima ja yhteistuotanto) että energiaverkkoihin. Investointien mahdollistaminen ja investointiedellytysten parantaminen ovat olleet liiton keskeisiä viestejä. Energia- ja ilmastopolitiikka ovat hallinneet poliittista keskustelua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Energiateollisuus julkisti marraskuussa 29 raportin Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 25 raportin. Vision perustaksi tehtiin vuosina kattava pohjatyö, johon osallistui laaja joukko tutkijoita sekä henkilöitä elinkeinoelämästä, viranomaistahoilta, politiikasta ja järjestöistä. Visioraporttimme mukaisesti sähköä ja kaukolämpöä voidaan käyttää ratkaisuina energia- ja ilmastohaasteisiin. Sähkön- ja kaukolämmön tuotannon päästöt on mahdollista vähentää noin viidennekseen nykyisestä vuoteen 25 mennessä. Lisäksi sähköllä ja kaukolämmöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää päästöjä liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Samalla pystymme parantamaan energiatehokkuutta, lisäämään uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden käyttöä, parantamaan omavaraisuutta ja vahvistamaan kauppatasettamme. Visiomme mukaiset ratkaisut tukevat suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä ja sitä, että kansalaisten ostovoima nousee sähkön ja kaukolämmön hintoja nopeammin. 4

5 Vision tavoitteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin määrätietoista ja johdonmukaista energiapolitiikkaa, jolla luodaan hyvin toimiva investointiympäristö. Mielenkiinto visiotamme kohtaan on ollut suurta ja visiomme on otettu varsin hyvin vastaan. Energia-alan maine vaikuttaa koko alan toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä työvoiman saatavuuteen. Energia-alan merkitys ja julkinen näkyvyys ovat lisääntyneet selvästi. Alaan liitetään usein negatiivisia mielikuvia mutta samalla myös kasvavia odotuksia. Alan maineen parantamiseksi käynnistettiin syksyllä 28 valmistelu, jonka pohjalta ET:n hallitus vahvisti lokakuussa 29 energia-alan mainestrategian ja sen toteutumista tukevan mainetalkoot -hankesuunnitelman. Strategian lähtökohtana on systemaattinen ja pitkäjänteinen työ alan maineen parantamiseksi. Maineen muuttaminen edellyttää toiminnallisia muutoksia ja uudenlaista viestintää. Hankkeessa toteutetaan selvityksiä, kehitetään asiakastyytyväisyys- ja palautejärjestelmiä, luodaan yhteisiä hyviä käytäntöjä, järjestetään koulutus-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä kehitetään alan viestinnän painopisteitä. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alan yhtiöiden ja Energiateollisuus ry:n kesken. Hankkeen kokonaiskestoksi on arvioitu 4-5 vuotta. Juha Naukkarinen Toimitusjohtaja Mainetyön taustaksi on selvitetty tärkeimpien sidosryhmien energia-alaa ja sen toimintaa koskevia mielikuvia ja hankkeelle on määritelty kolme mainepäämäärää: energiateollisuuden yritykset kestävän kehityksen edelläkävijöinä, energiayhtiöt erinomaisina asiakaspalvelijoina ja energiayhtiöt uskottavina energiatehokkuustoimijoina. 5

6 Hallituksen kertomus vuodelta 29 YLEISTÄ Kertomusvuosi oli syksyllä 24 perustetun Energiateollisuus ry:n (ET) viides toimintavuosi. Vuotta 29 leimasi taloudellinen lama, minkä seurauksena sähkön käyttö väheni edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja oli 8,8 TWh. Teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosenttia. Sähkönkulutus Suomessa kääntyi kuitenkin vuoden 29 lopulla jälleen nousuun, ja tammikuussa 21 sähköä kulutettiin kaikkien aikojen yhden kuukauden kulutusennätys, 9,2 TWh. Vuonna 29 kaukolämmön myynti kasvoi 1 prosenttia edellisvuodesta, kaukolämpöä myytiin vuoden aikana 31,3 TWh, joka on uusi vuosiennätys. Toimintavuosi 29 käynnistyi Venäjän, Ukrainan ja EU:n välisellä kaasukriisillä, joka korosti energian säästön, Euroopan omien energiavarojen ja ydinvoiman merkitystä. Joulukuun 1. päivänä voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyy uusi energia-artikla, johon energialainsäädäntö jatkossa ainakin osaltaan perustuu. Valtioneuvosto julkaisi lokakuussa tulevaisuusselonteon, jonka tavoitteena oli toteuttaa 8 prosentin päästöleikkaukset vuoteen 25 mennessä. ET tukee selonteon tavoitetta ja totesi tavoitteen toteutumisen edellyttävän johdonmukaisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä. ET julkaisi Visio 25 -raportin Haasteista mahdollisuuksia sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 25 syysseminaarissa marraskuussa. Visio tavoittelee mahdollisimman alhaisia päästöjä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista sähköllä ja kaukolämmöllä asumisessa, liikenteessä ja elinkeinoelämässä. Tarkastelukulmina ovat ilmastokysymyksen lisäksi hyvinvointi ja kilpailukyky sekä kotimaisuus ja toimitusvarmuus. Vision keskeiset viestit esiteltiin etukäteen keskeisimmille medioille ja esittely jäsenistölle, päättäjille ja muille sidosryhmille käynnistettiin julkistamisen jälkeen marras-joulukuussa. Työtä jatketaan vuonna 21. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja ET julkaisivat Suomen sähkön kysyntää vuonna 23 arvioivan raportin lokakuussa. Raportin arvion mukaan sähkön kulutus Suomessa nousee TWh:iin talouden toipuessa taantumasta. Uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan 7 8 MW ja kulutushuippujen ennakoidaan kohoavan MW:iin vuoteen 23 mennessä. Elinkeinoelämän arvio sähkön kulutuksen kasvusta oli osittain korkeampi kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esittämä arvio, 1 TWh. Edunvalvonnan ja tiedonvaihdon tehostamiseksi ET perusti jäsenyritysten edustajista koostuvan EU-työryhmän ja toimiston sisäisen EU-tiimin. Brysseliin perustettiin säännöllisesti kokoontuva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Brysselissä toimivat sähköteollisuuden yhdeksän sisarjärjestöä. Vuonna 29 ET:n toiminta keskittyi neljään pääteemaan: - ilmasto ja energia - energiamarkkinoiden kehittäminen - toimialan maine sekä - työmarkkinoiden kehittäminen. 6

7 ILMASTO JA ENERGIA Kansainvälinen ilmastoprosessi huipentui joulukuussa Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Kokoukselle asetettiin kovia odotuksia uuden sitovamman ilmastosopimuksen syntymisestä, mutta kokous ei kuitenkaan saavuttanut oikeudellisesti tai edes poliittisesti sitovaa sopimusta. ET:n näkökulmasta keskeistä on saavuttaa kansainvälinen sopimus, jotta kasvihuonekaasupäästön hintaohjaus kohdistuisi tasapuolisesti kaikkiin talouksiin. ET:n tärkeimmät ilmasto- ja energiakysymyksiin liittyvät edunvalvontakohteet olivat EU:n ilmasto- ja energiapaketti, kansallinen ilmastoja energiastrategia, sähköntuotantokapasiteetin riittävyys sekä energiatehokkuus ja -teknologia. EU:n energia- ja ilmastopakettiin liittyvät direktiivit hyväksyttiin joulukuussa 28. EU:n ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin lopullisesti maaliskuussa 29. Päästökauppadirektiivin osalta kehitettiin päästöoikeuksien ilmaisjaon perusteita ja huutokauppamenettelyä. ET on pyrkinyt vaikuttamaan kaukolämmön päästöoikeuksien jakomenettelyyn ja huutokaupan sääntöjen harmonisointiin EU:ssa. Uusiutuvan energian kansallisen tavoitteen osalta merkittävin valmistelu koski tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffia. ET oli pysyvänä asiantuntijana työryhmässä ja pyrki vaikuttamaan syöttötariffin kehittämiseen siten, että se sopisi mahdollisimman hyvin yhteen sähkömarkkinoiden kanssa. ET selvitti uusiutuvien energialähteiden, lähinnä metsäenergian, käytön lisäämismahdollisuuksia ja mahdollisia tuki-instrumentteja. ET edisti turpeen energiakäytön pitkäjänteistä tulevaisuutta mm. kansallista suo- ja turvemaiden strategiaa valmistavassa maaja metsätalousministeriön työryhmässä ja TEMin turpeen huoltovarmuustyöryhmässä. TEMin puuenergiatyöryhmän työssä ET:n tavoitteena oli metsäenergiamarkkinoiden ja puun hankintaketjujen kehittäminen. ET käynnisti yhteistyön metsäenergian edistämiseksi yhdessä MTK:n, Koneyrittäjien, Metsäteollisuuden ja Finbion kanssa. ET osallistui myös biopolttoainestandardien valmisteluun sekä energiapuumittausten kehittämiseen. ET on tuonut esille vesivoiman merkitystä säätövoimana ja ratkaisuna tulvasuojeluun. Vesilain uudistus eteni loppusuoralle. ET on tuonut vesivoiman näkökulmia alueellisten ja kansallisen vesienhoitosuunnitelman valmisteluun. Kolme ET:n jäsenyritystä hakee valtioneuvostolta periaatepäätöshakemusta uusien ydinvoimayksiköiden rakentamiseksi. ET tukee hakemuksia korostaen päästöttömien investointien tarpeellisuutta ja pitää tärkeänä, että kaikki kolme hakemusta voisivat saada myönteisen päätöksen. Riittävän kapasiteetin varmistamiseksi ET teki aloitteen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöille yhteisestä kirjelmästä pääministerille ja elinkeinoministerille. Tältä pohjalta elinkeinoelämää, työmarkkinoita ja asumista kattavasti edustavat 18 järjestöä vetosivat yhdessä valtiovaltaan sähköntuotannon lisäkapasiteetin rakentamiseksi tavoitteena vähentää energiaan liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja sähkön tuontiriippuvuutta, korvata vanhentuvaa ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa sekä pitää sähkön hinta kilpailukykyisenä. ET:n tavoitteena on investointiedellytysten parantaminen kehittämällä kaavoitusympäristövaikutusten arviointi- ja luvitusmenettelyjä nykyistä selkeämmiksi, nopeammiksi ja investointeja tukeviksi. ET laati aloitteen näiden menettelyjen kehittämisestä ja yhteisen projektin käynnistämisestä ympäristö- ja elinkeinohallinnon kanssa. Asiasta ei ole vielä saatu päätöstä. TEM perusti työryhmän pohtimaan sähkötehon riittävyyteen liittyviä kysymyksiä, erityisesti tehoreservijärjestelmän kehittämistä ja kysyntäjoustoja. ET toimi aktiivisesti työryhmän perustamiseksi ja on osallistunut työhön. 7

8 Valtioneuvosto päätti maaliskuussa valmistella ns. windfall -veroa ennen vuotta 1992 valmistuneille vesi- ja ydinvoimalaitoksille. Valmistelun seurauksena energia-alaa uhkaa kokonaan uudenlainen ja taloudellisilta vaikutuksiltaan huomattava tuotantovero. Veron valmistelu jatkuu vuoden 21 puolella. ET on vastustanut veroa ja tuonut esiin siihen liittyviä näkökulmia, kuten veron ristiriitaa ilmastotavoitteen ja päästökaupan perusajatuksen kanssa, sen vaikutusta sähkön hintaan sekä sitä, että vesi- ja ydinvoimaa rasittaa jo nyt korkea kiinteistövero. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto käsittelivät kertomusvuonna polttolaitosten ympäristölupaehtoja säätelevää teollisuuslaitosten päästöjä koskevaa direktiiviesitystä (IE-direktiivi, ent. IPPC). Parlamentin ja neuvoston kannat erosivat merkittävästi toisistaan. Direktiiviesityksen toinen käsittely käynnistyy neuvostossa ja parlamentissa vuonna 21. ET pyrkii erityisesti lisäämään joustoja vähän käyvien laitosten päästörajoihin. ET jatkoi vuonna 28 valmistuneen kaukolämpöalan strategian toimeenpanoa. Pitkäjänteisestä työstä huolimatta ET ei onnistunut kaukolämmön tuotannon polttoaineiden valmisteverojen keventämisessä. TEMin laaja energiatehokkuustoimikunta antoi mietintönsä kesällä. ET toi esille mm. kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä yhteistuotantoa keinoina parantaa primäärienergian käytön tehokkuutta sekä sähkön mahdollisuuksia liikenteen energian käytön tehostajana. Energiatehokkuussopimusten osalta käynnissä oli toinen vuosi. Merkittävin panostus kohdentui sopimusjärjestelmän raportoinnin kehittämiseen. ET kannusti jäsenistöään edelleen liittymään elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan ja antoi tukea toimenpideohjelman toteutuksessa sekä toteutti useita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Sopimusjärjestelmää täydennettiin lailla, joka velvoittaa energiayhtiöt tarjoamaan loppukäyttäjilleen energiatehokkuutta parantavia energiapalveluita. Lain velvoitteiden täyttämistä varten ET tilasi TEMin osarahoituksella Adato Energia Oy:ltä (Adato) ja Kuluttajatutkimuskeskukselta mallin sähkön ns. kulutuspalautteeksi. Hanke käynnistyi toimintavuoden aikana ja raportti suosituksineen valmistuu vuonna 21. Ympäristöministeriö valmistelee uutta rakennusten energiatehokkuusmääräysten kiristyskierrosta. Valmistelun avuksi ET on tarjonnut tietoa mm. sähkölämmityksen roolista sähköjärjestelmässä ja sähköntuotannon ja lämmitystarpeen suhteesta sekä näkemyksiä sähkön tuotantorakenteen tulevasta kehityksestä. ENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN EU:n ns. kolmas energiamarkkinapaketti annettiin kesällä 29 ja sen edellyttämien alempien normien, kuten puitesuuntaviivojen, valmistelu alkoi komission, regulaattorien ja sidosryhmien yhteistyönä jo ennen paketin voimaantuloa. Kantaverkkoyhtiöiden uuden järjestön, ENTSO-E:n, toiminta käynnistyi kantaverkon kehittämisen kymmenvuotissuunnitelmien valmistelulla. Paketin direktiivien kansallinen toimeenpano alkoi TEMin työryhmässä, jossa ET on pysyvänä asiantuntijana. Ruotsin ja Suomen kantaverkkoyhtiöt selvittivät pohjoismaisten energiaministerien toimeksiannosta tarvetta jakaa ko. maat useisiin hinta-alueisiin. ET on johdonmukaisesti tukenut kilpailua edistäviä, mahdollisimman laajoja hinta-alueita. Keskustelu hinta-alueista ja verkkoinvestoinneista jatkuu myös EU:ssa. Uusiutuvan energian lisäämisen on yleisesti todettu edellyttävän siirtoyhteyksien merkittävää parantamista tulevaisuudessa. 8

9 ET tuki komission ja kahdeksan Itämeren alueen valtion suunnitelmaa markkinoiden avaamisesta Baltian maissa sekä energiayhteyksien parantamisesta muun EU:n ja Baltian välillä (BEMIP). Osana EU:n elvytyspakettia Suomen ja Viron väliselle Estlink 2 -merikaapelille on luvassa tukea 1 miljoonaa euroa. Yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa valmisteltiin hanketta pitkän aikavälin sähkömarkkinavisioksi. Hanke toteutetaan pääasiassa vuonna 21. Hanke tukee ET:n Visio 25:tä, parantaa mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoiden toimintaa koskevaan keskusteluun ja vahvistaa eurooppalaista sähkömarkkinamallia koskevaa edunvalvontaa. ET päivitti vähittäismarkkinoiden menettelyohjeita ja valmisteli sopimusehtojen (sähkönmyyntiehdot, verkkopalveluehdot ja sähköntoimitusehdot) tarkistusta. Ehtoluonnokset olivat jäsenkuulemisessa ja niistä neuvoteltiin viranomaisten kanssa. ET edisti kaukolämmön asemaa taajamien ensisijaisena lämmitysmuotona mm. esiselvityksellä kustannuksiltaan kevyemmästä kaukolämpötekniikasta, tutkimalla huippuenergiatehokkaan talon kaukolämpöratkaisuja sekä selvittämällä pientaloalueiden ja -taajamien kannattavan kaukolämpöön liittymisen kriteereitä. Verkkotoiminnan osalta ET:n painopisteenä oli toimintaedellytysten turvaaminen ja toimintaympäristön kehittäminen sekä myös sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen. Uusiutuvan, erityisesti pienimuotoisen tuotannon verkkoon pääsyä edistettiin pelisääntöjä selkeyttämällä. Verkkotoiminnan valvonnassa ei tapahtunut muutoksia. Osa toista valvontajaksoa koskevan vahvistuspäätöksen yksityiskohdista odottaa korkeimman hallinto-oikeuden vahvistusta. Ensimmäistä jaksoa koskevista valvontapäätöksistä on valitettu Markkinaoikeuteen. Energiamarkkinavirasto käynnisti keväällä 29 valvontamallin kehittämisen kolmannelle valvontajaksolle. Tiekartta 22 -hankkeen tavoitteena on määritellä vuoden 21 kuluessa verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kehittämisstrategia vuoteen 22. ET jatkoi sähkönjakelun toimitusvarmuutta parantavia toimia. Tiehallinnon kanssa valmisteltiin toimintamalleja, joilla helpotetaan ilmajohtojen ja kaapelien sijoittamista tienvarsille. Kuntaliiton kanssa ei neuvotteluissa päästy konkreettiseen sopimukseen sähkölaitteistojen sijoittamisesta kaupunkiympäristössä ja verkon vaurioitumisriskin pienentämisestä. Syksyllä ET käynnisti sähkönjakelun toimitusvarmuuskriteeristöä selvittävän hankkeen. Sen tavoitteena on määrittää sähköntoimituksen luotettavuudelle yleiset tavoitetasot mukaan lukien suurhäiriötilanteet. Syksyllä valmistui kulutuskohteissa sähköverkkoon liitettäviä hyvin pieniä tuotantolaitoksia (mikrotuotanto pääasiassa omaan käyttöön) koskeva selvitys. ET laati siihen perustuen mikrotuotantolaitteistojen teknisiä ominaisuuksia koskevan verkostosuosituksen. ET:n tutkimusprojekti ostopalveluiden käytöstä verkkoliiketoiminnassa valmistui helmikuussa. Tutkimus kuvasi sähköverkkoihin liittyvien palvelumarkkinoiden tilaa. Ostopalvelut ovat parantaneet verkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja verkkoyhtiöt kokevat saavuttaneensa ostopalveluiden käytölle asettamansa tavoitteet. 9

10 TOIMIALAN MAINE JA VIESTINTÄ ET edisti sähkölämmön asemaa lämmitysmarkkinoilla tukemalla jäsenistön energiatehokkuusneuvontaa ja energiatehokasta rakentamista. ET julkaisi yhdessä Fingrid Oyj:n kanssa Hyvä tietää sähkömarkkinoista -esitteen, joka kuvaa sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet ja eri toimijoiden tehtäviä. ET jatkoi syksyllä 28 käynnistettyä energiaalan mainetalkoot -hanketta kolmella workshopilla, jotka määrittivät hankkeelle kolme mainepäämäärää, jotka ovat kestävän kehityksen edelläkävijä, erinomainen asiakaspalvelija ja uskottava energiatehokkuustoimija sekä niille konkreettisia toimenpideehdotuksia. Projektisuunnitelma mainehankkeen jatkotoimiksi vuosille hyväksyttiin lokakuussa. Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja valittiin koordinaattori. Maineprojektin jalkauttaminen ja jäsenyritysten sitouttaminen projektiin käynnistettiin vuoden 21 alussa. Kaukolämmön imagoa kirkastettiin valtakunnallisella kaukolämmön mediakampanjalla, Adaton kanssa valmistetulla markkinointimateriaalilla sekä kaukolampo.fi -internetsivustolla. Reilu kaukolämpö -laatumerkkijärjestelmään kuuluvien yritysten seurantaa ja laatumerkin kriteereitä kehitettiin. ET toimi ydinvoiman yleisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi ja käynnisti lokakuussa ydinreaktioita.fi -blogin alustaksi ydinvoimakeskustelulle. Hyvä tietää ydinvoimasta -esite uusittiin. ET kehitti EU-asioiden viestintäänsä ja julkaisi ennen parlamenttivaaleja esitteen Euroopan unioni ja energia, joka käännettiin myös englanniksi. ET lisäsi tietoa vireillä olevista EU-hankkeista liiton internetsivuille. Hanke ET:n internetsivujen uudistamiseksi käynnistyi syksyllä tehdyillä kävijä- ja henkilöstökyselyillä sekä ET:n sisäisillä workshopeilla, joissa haettiin näkemyksiä mm. tärkeimmistä kohderyhmistä, sivujen sisällöstä ja rakenteesta. Hankkeelle valittiin järjestelmätoimittaja loppuvuodesta, konkreettiset toimet uudistushankkeen toteuttamiseksi käynnistyvät alkuvuodesta 21. Jäsenviestinnän keskeisiä välineitä ovat olleet kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä Energiasanomat-nettilehti, jäsenekstranet sekä toimialojen jäsentiedotteet. ET järjesti maakunnallisen energiatapaamisen jäsenyrityksille kaksi kertaa, huhtikuussa Porissa ja marraskuussa Tampereella. ET järjesti tammikuussa Energiavuosi -tiedotustilaisuuden. Vuoden aikana ET lähetti yli 5 tiedotetta. Toimittajille ja keskeisillä tiedotusvälineille pidettiin myös taustoittavia ajankohtaistapaamisia. Liiton kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pidettiin seminaarit. Jyväskylässä pidettyyn kevätseminaariin ja Helsingissä pidettyyn syysseminaariin osallistui kumpaankin noin 28 henkeä. TYÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN ET aloitti keväällä keskustelut Sähköalan ammattiliiton kanssa työehtosopimuksen uudistamisesta. Keskusteluista siirryttiin neuvotteluihin alkusyksystä ja niihin tuli mukaan myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Neuvotteluja jatkettiin tiiviisti vuoden loppuun ratkaisuun kuitenkaan pääsemättä. Työehtosopimusneuvotteluissa oli keskeisesti esillä työvoimavaltaisten palveluntuotantoyritysten tarpeet. Tästä johtuen neuvotteluja käytiin loppuvuodesta yhdessä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLIn kanssa. 1

11 Työtuomioistuin ratkaisi kaksi merkittävää Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n nostamaa kannetta. Niissä oli kysymyksinä vuonna 27 toteutettuun sopimusten yhdistämiseen liittyvä työaikoja koskenut erimielisyys sekä paikallisen palkankorotuserän jakamisesta syntynyt erimielisyys. YTN:n molemmat kanteet hylättiin ja työnantajien katsottiin menetelleen sopimusten mukaisesti. Tilastoselvitys energia-alan tapaturmista valmistui ja sen tuloksia käsiteltiin myös marraskuussa työturvallisuuspäivässä. Vuonna 29 panostettiin nolla tapaturmaa -kehityshankkeisiin sekä hyvistä työturvallisuuskäytännöistä ja sairauspoissaolojen hallinnasta tiedottamiseen. ET käynnisti hankkeen työturvallisuusmittareiden kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. ET kävi aktiivisesti keskustelua palveluntuotantotoimialan elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan kehittämisestä siten, että tehokkaan työmarkkinatoiminnan lisäksi ET voi tarjota jäsenilleen monipuolista ja aktiivista elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Alaa markkinoitiin nuorisolle alueellisilla työvoima- ja rekrytointimessuilla. ET selvitti kaukolämpöalan työvoimarakenteen ja yritysten osaamistarpeet ja käynnisti mm. yritys-oppilaitosyhteistyön toimintamallien kehittämisprojektin. HALLINTO JA TALOUS Hallitus Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokoukseen saakka Kari Rämö (pj) Pekka Haapalainen (vpj) Timo Karttinen (vpj) Ralf Bertula Pekka Keränen Reijo Kolehmainen Jorma Korhonen Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Pertti Laukkanen Hannu Linna Urpo Pietikäinen Jukka Ruusunen Mauri Törmä Kymenlaakson Sähkö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Fortum Oyj Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Kajaanin Lämpö Oy Lappeenrannan Energia Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Vantaan Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Voimatel Oy Fingrid Oyj Sallila Energia Oy Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokouksen jälkeen Kari Rämö (pj) Pekka Haapalainen (vpj) Timo Karttinen (vpj) Ralf Bertula Pentti Kellokumpu Pekka Keränen Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Jussi Laitinen Pertti Laukkanen Taisto Lehonmaa Jukka Ruusunen Janne Savelainen Mauri Törmä Kymenlaakson Sähkö Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Fortum Oyj Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Inergia Oy Kajaanin Lämpö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Tampereen Sähkölaitos Oy Vantaan Energia Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Fingrid Oyj Lahti Energia Oy Sallila Energia Oy Kevätkokous vahvisti tilikauden 28 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Syyskokouksessa mm. hyväksyttiin vuoden 21 toimintasuunnitelma, vahvistettiin talousarvio, päätettiin jäsenmaksuista, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valittiin liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Joulukuusta 24 liiton toimitusjohtajana on toiminut Juha Naukkarinen. 11

12 Liiton jäsenmäärä oli liittoa perustettaessa 149. Vuoden 29 lopussa varsinaisia jäseniä oli 244 ja yhteistoimintajäseniä 63. Energiateollisuus ry:llä on tytäryhtiö Adato Energia Oy, jonka osakkeista se on vuodesta 27 alkaen omistanut 1 %. Konsernin ja liiton taloudellinen asema ja toiminnan tulos käyvät ilmi konsernin ja liiton tuloslaskelmasta ja taseesta. Liiton tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. Taloutta kuvaavia tunnuslukuja Tuhatta euroa Vars. toiminnan tuotot Vars. toiminnan kulut Jäsenmaksutuotot Tilikauden tulos Poolien osuus tuloksesta Taseen loppusumma Konserni Energiateollisuus Konserni Energiateollisuus Konserni *) Energiateollisuus *) *) sis. omarahoitteisen sähkötutkimuspoolin ylijäämää 22 TEUR Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Joista perhevapaalla osan vuotta tai koko vuoden Palkat ja palkkiot (TEUR) Miehiä/naisia (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Keski-ikä (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) Konserni /32 45,7 Energiateollisuus /22 45,6 Konserni /29 45,3 Energiateollisuus /2 45,9 Konserni /3 46,1 Energiateollisuus /21 46,3 Hallitus ehdottaa liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. 12

13 ENERGIATEOLLISUUS RY Tilinpäätös KONSERNITULOSLASKELMA Euroa VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Poolit ja tutkimustoiminta Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja -kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Saadut lahjoitukset SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden ylijäämä , , , , , , , , , , , , , , , ,51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 13

14 KONSERNITASE Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 18, ,33, , , , , , , ,4 24, , 4 815,8 21 8, , , , , , ,33 Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Määräaikaistalletukset Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä Vaihtuvat vastaavat yhteensä V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,9 6 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 14

15 KONSERNITASE Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Muut rahastot Stipendirahasto Skyn lahjoitusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA 65, , , , , ,54 65, , , , , ,5 Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , ,59 15

16 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konserniin on yhdistelty seuraavat yhtiöt Emoyhtiö Tytäryhtiö Omistusosuus Energiateollisuus ry Adato Energia Oy, kotipaikka Helsinki 1, % Konsernitilinpäätös on saatavissa emoyhtiön tiloissa, osoitteessa Fredrikinkatu B, 5. krs, 1 HELSINKI Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet samoin suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Sisäisen omistuksen ja sisäisten liiketapahtumien eliminointi Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä , , , , , , , ,58 Henkilökunnan keskim. lukumäärä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista oikeuksista Koneista ja kalustosta Konserniaktiivasta Yhteensä , , , , , , , ,62 16

17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta paitsi tytäryhtiön koneet ja kalusto, mikä poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 22 % Koneet ja kalusto % Koneet ja kalusto, tytäryhtiö 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 25 % menojäännöspoisto Konserniliikearvo sekä konsernireservi Tytäryhtiön osakkeet on hankittu neljässä vaiheessa. Ensimmäiset 35 % osakkeista yhdistys sai lahjoituksena helmikuun lopussa 25. Lahjoituksen arvo oli ,47 euroa. Tästä syntyi konsernireserviä ,86 euroa. Toisessa vaiheessa yhdistys hankki 16 % tytäryhtiön osakkeista, mistä syntyi konserniaktiivaa ,53 euroa. Kolmannessa vaiheessa osakkeita hankittiin 12,25 %. Kolmannen vaiheen hankinnasta syntyi konserniaktiivaa ,46 euroa. Viimeisessä vaiheessa osakkeita hankittiin 11,75 %, mistä syntyi konserniaktiivaa ,21 euroa tytäryhtiö hankki itse 25 % omia osakkeitaan, jotka sitten mitätöitiin. Tämän toimenpiteen jälkeen yhdistys omistaa tytäryhtiön osakkeet 1 %:sesti. Konsernitilinpäätöksessä edellä mainitut konsernireservi sekä -aktiivat on käsitelty yhtenä kokonaisuutena niin, että konsernireserviä ei ole esitetty omana eränään vaan kaikkien hankintojen konsernireservi ja -aktiivat on laskettu yhteen. Tämän yhteenlaskun seurauksena on saatu konserniliikearvoksi 33 38,33 euroa, joka poistetaan 5. vuoden tasapoistona. Nyt on kirjattu liikearvopoistoa kumulatiivisesti , euroa, ja konserniliikearvoa on jäljellä ,33 euroa. Laskennassa on käytetty hankintamenomenetelmää. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Korkotuotot Korkokulut Yhteensä , ,67-752, , , ,7-366, ,88 17

18 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä 24,, -6, 18, 4 815, ,8, 18, AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 22% Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Moottoriajoneuvot ei alv Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikaudella Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto yhteensä Kulumaton käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo ,73, , , ,18, , , , , ,4 18

19 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Toimintarahasto tilikauden alussa Muutos Toimintarahasto tilikauden lopussa Stipendirahasto tilikauden alussa Muutos Stipendirahasto tilikauden lopussa Skyn lahjoitusrahasto tilikauden alussa Muutos Skyn lahjoitusrahasto tilikauden lopussa Ed. tilikausien ylijäämät tilikauden alussa Muutos Ed. tilikausien ylijäämät tilikauden lopussa Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä ,, 65, , , , , , , , , , , ,54 LEASINGVUOKRAVASTUUT Leasingvastuut yhteensä Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät Myöhemmin erääntyvät , , ,88 19

20 ENERGIATEOLLISUUS RY:N TULOSLASKELMA Euroa VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Poolit ja tutkimustoiminta Muut tuotot Tuotot yhteensä KULUT Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Varainhankinta yhteensä Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja -kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Kulujäämä SATUNNAISET ERÄT Saadut lahjoitukset Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä Tilikauden ylijäämä , , , , , , , , , , , , , , , ,65,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 2

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos HYRIA KOULUTUS OY HYRIA KOULUTUS OY - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos Hyvinkään kauppaoppilaitos Hyvinkään taidekoulu Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO Energiaosasto PL 32 00023 Valtioneuvosto 13.6.2011 Viite: TEM/2932/03.01.01/2011 Paikallisvoima ry:n kanta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna

Sähköä koko Suomelle. Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle. Antti Vilkuna Sähköä koko Suomelle Fennovoima on mahdollisuus suomalaiselle ydinvoimaosaamiselle Antti Vilkuna Hankkeessa yhdistyvät suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kotitalouksien tarpeet Fennovoima Mikä?

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 Suoen Kaukoläpö ry 2002 ISSN 0786-4787 Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 SISÄLTÖ Sivu 1. YHTEENVETO KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN KEHITYKSESTÄ...1 1.1 Johtorakenne...2 1.2 Johtojen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot