Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista"

Transkriptio

1 Elinikäisen oppimisen avaintaidot arvoonsa osana kestävää uudistumista

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot eurooppalaisessa viitekehyksessä 5 Elinikäinen oppiminen käsitteenä 7 Elinikäisen oppimisen avaintaitojen määritelmä (opetushallitus) 7 Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisen perustutkinnon perusteissa 8 Kestävä uudistuminen 9 Elinikäisen oppimisen avaintaidot kestävän kehityksen eri ulottuvuuksissa 9 Elinikäisen oppimisen avaintaidot tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa 12 Erikseen arvioitavat elinikäisen oppimisen avaintaidot 12 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 12 Vuorovaikutus ja yhteistyö 14 Ammattietiikka 15 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 16 Ammattitaitovaatimuksiin sisältyvät elinikäisen oppimisen avaintaidot 18 Aloitekyky ja yrittäjyys 18 Kestävä kehitys 19 Estetiikka 20 Viestintä- ja mediaosaaminen 21 Matematiikka ja luonnontieteet 22 Teknologia ja tietotekniikka 23 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 24 Avaintaidot opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (hops) 26 Elinikäisen oppimisen avaintaitojen opettamisen pedagogiikkaa 26 Avaintaidot uudessa opettajuudessa 26 Erilaiset oppimistavat avaintaitoihin liittyen 29 Virallinen oppiminen 29 Epävirallinen oppiminen 29 Arkioppiminen 29 Sulautuva oppiminen 29 Näkymätön oppiminen 29 Kestävän kehityksen vaikutus oppimiseen 31 Avaintaitojen arviointi 32 Avaintaitojen hallinta ammatillisen opettajan työssä 33 Tulevaisuuden haasteita 34 Taitojen tarve tietoon perustuvassa yhteiskunnassa 34 Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) 35 Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) 36 Nettisukupolven haasteita 37 Yhteenveto 38 Liite 1: Avaintaidot eurooppalaisessa viitekehyksessä 40 Liite 2: Elinikäisen oppimisen avaintaitojen tsekkauslista 47 Liite 3. Mallikriteerit neljään ensimmäiseen erikseen arvioitavaan avaintaitoon 49 Liite 4. Kymmenen yleisintä työelämän vaatimusta 52 Lähteet 53 3

4 Johdanto Tämän elinikäisen oppimisen avaintaitojen (myöhemmin avaintaidot) oppaan on tarkoitus korostaa avaintaitojen merkitystä osana opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia. Opas auttaa avaintaitojen opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa esille tulevien asioiden käsittelyä ja auttaa syventämään ymmärrystä avaintaitojen kokonaisuudesta. Kyseiset avaintaidot ovat elinikäisen oppimisen avulla kaikkien saavutettavissa. Kyse on uudesta oppimisen kulttuurista, joka perustuu vuorovaikutukseen, opiskelijan yksilöllisiin polkuihin, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä oppimiseen arjessa ja työpaikoilla tieto- ja viestintätekniikkaa ja tietoverkkoja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen. Tämä tulee muuttamaan ratkaisevasti myös opettajan työtä ja oppilaitoskulttuuria. Vaatimus elinikäisestä oppimisesta saattaa pahimmillaan aiheuttaa riittämättömyyden tunteita, mutta parhaimmillaan sen voi nähdä jatkuvan kasvun mahdollisuutena. Paras motivaatio on oppimisen ilo ja mahdollisuus elämässään hyödyntää jatkuvasti uusia taitoja. Oppimismyönteisyys on elämän voimavara. Avaintaitojen valintaa/nimeämistä ja niiden ryhmittelyä pohditaan myös tässä oppaassa ja tällöin halutaan esittää laajempi ns. kestävän uudistumisen näkökulma. Tämä näkökulma noudattelee myös Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Koulutuskeskus Salpauksen strategista ajattelua. Kestävä uudistuminen ei synny uuden näkemisestä vaan olemassa olevan näkemisestä uudessa valossa. Suomessa kestävä kehitys on nimetty yhdeksi avaintaidoksi muiden yhdentoista taidon joukossa. Haluamme tässä oppaassa syventää ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja sen liittymisestä kaikkiin avaintaitoihin. Oppaassa keskitytään myös käsittelemään, ohjeistamaan ja antamaan esimerkkejä avaintaidoista tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa. Avaintaitojen opettamisen pedagogiikkaa pyritään avaamaan ja huomioimaan tulevaisuusnäkökulma haasteineen monipuolisesti. EU-kansalaisuus antaa uusia mahdollisuuksia liikkuvuuteen niin opiskeluaikana kuin myös työmarkkinoilla ja tällöin jatkuvasti yhä kansainvälisempi toimintaympäristö edellyttää kansainvälisyysosaamista. Kansainvälisyysosaaminen koostuu mm. kommunikaatiotaidoista sekä erilaisten, moniarvoisten kulttuuriperinteiden ja -tapojen suvaitsemisesta ja ymmärtämisestä. Kaikki opiskelijat eivät opintojensa aikana lähde hankkimaan kansainvälisiä valmiuksia ulkomailta. Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan niiden opiskelijoiden huomioon ottamista oppilaitoksen toiminnassa, jotka eivät itse osallistu opiskelijavaihtoon. Työelämässä jokainen kuitenkin tulee tarvitsemaan kansainvälisyyteen liittyviä taitoja ja tietoja, sillä työyhteisöt, opiskeluryhmät ja muut vuorovaikutustaitoja vaativat tilanteet voivat olla monikulttuurisia. Osaamisen ennakointiin kuuluu myös valmistautuminen tuleviin haasteisiin, sillä tu- 4

5 levaisuudessa huomion kiinnittyminen kokonaan oppimistuloksiin oppimiseen käytetystä ajasta riippumatta, haastaa myös opettajan oman osaamisen ja avaintaitojen hallinnan. Tämän vuoksi oppaassa pyritään antamaan myös laaja-alainen kuvaus avaintaidoista Euroopan viitekehyksestä lähtien. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) ja Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) liittyvät oleellisesti avaintaitoihin osana oppimistulosten pätevyysulottuvuutta. Koulutuskeskus Salpauksen kansainvälistymistoimintaa ohjaavia periaatteita ovat elinikäinen oppiminen, monikulttuurisuus ja -arvoisuus sekä kestävä kehitys yhdistettynä globaalin vastuun ajatukseen. Globaalin vastuun myötä avataan ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herätetään halu oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja ihmisoikeuksia kunnioittavan maailman rakentamiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot eurooppalaisessa viitekehyksessä EU:n tehtävänä on myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioita yhteistyöhön sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä toimintaa. EU:ssa pyritään mm. kehittämään eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa, edistämään opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä edistämään oppilaitosten välistä yhteistyötä. EU edistää yhteistyötä mm. seuraavin toimin: yhteisön toimintaohjelmilla: Elinikäisen oppimisen ohjelma (Lifelong Learning Programme, LLP ) yhteisön oikeudellisilla asiakirjoilla, joilla edistetään jäsenvaltioiden poliittista yhteistyötä: suositukset ja tiedonannot esim. elinikäisen oppimisen avaintaidoista, ammatillisen koulutuksen laadusta sekä valmisteluasiakirjat ja kokeiluhankkeet. Toukokuussa 2009 EU:n opetusministerit päättivät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista vuoteen 2020 asti. Eurooppalainen koulutusyhteistyö rakentuu neljälle strategiselle tavoitteelle: 1. elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden edistäminen 2. koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen 3. tasa-arvon, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen 4. luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden edistäminen. Tavoitteet tukevat EU:n tulevaa kasvu- ja työllisyysstrategiaa (EU2020). 5

6 Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan Euroopan unioni pyrkii myötävaikuttamaan korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioita yhteistyöhön sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa. Liikkuvuuden esteiden tasoittamiseksi EU on luonut erilaisia välineitä, joilla edistetään tutkintojen ja pätevyyksien siirtoja opiskelua tai työskentelyä varten. Näitä ovat esim. opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä annettu suositus (2001), liikkuvuuden eurooppalaista laatuperuskirjaa koskeva suositus (2006), tutkintojen eurooppalaisesta viitekehyksestä annettu suositus (2006) sekä ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmää koskeva suositus (2009). Keskeistä on vuonna 2006 annetun avaintaitoja koskevan suosituksen täytäntöönpano. Raportissa luodaan yleiskatsaus kansallisten elinikäisen oppimisen strategioiden kehittymiseen sekä uudistuksiin, joilla on pyritty parantamaan ammatillisen koulutuksen kiinnostavuutta ja sen sopivuutta työmarkkinoiden tarpeisiin sekä ajanmukaistamaan korkea-asteen koulutusta. Elinikäisen oppimisen toteuttaminen virallista, epävirallista ja arkioppimista hyödyntäen sekä liikkuvuuden lisääminen ovat edelleen haasteita. Eurooppa-neuvoston antamaa tehtävää määrittää uudet perustaidot kehitettiin edelleen Koulutus työohjelmassa. Samalla vaadittiin lisätoimia, joilla parannettaisiin perustaitojen hallintaa ja lujitettaisiin koulutusta Euroopassa. Toiminnan tarkoituksena oli lisäksi määrittää, miten uudet ja perinteiset perustaidot voidaan paremmin sisällyttää opetussuunnitelmiin, miten ne voidaan omaksua ja miten niitä voidaan pitää yllä koko elämän ajan. Käytännön tavoitteina on yksilöidä ja määritellä henkilökohtaisen onnistumisen tunteen, sosiaalisen osallisuuden ja työllistyvyyden edellyttämät avaintaidot sekä tukea jäsenvaltioiden toimia, joilla varmistetaan, että yleissivistävän ja ammatillisen peruskoulutuksen päättymiseen mennessä nuorilla on sellaiset avaintaidot, jotka antavat heille valmiudet aikuiselämään, ja että aikuiset voivat kehittää ja päivittää avaintaitoja koko elämänsä ajan. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevassa eurooppalaisessa viitekehyksessä yksilöidään ja määritellään kahdeksan avaintaitoa, joita jokainen tarvitsee henkilökohtaisen kehityksensä, aktiivisen kansalaisuutensa, sosiaalisen osallisuutensa ja työllistettävyytensä varmistamiseen tietoyhteiskunnassa. (Liite 1.) 6

7 Elinikäinen oppiminen käsitteenä Suomeen elinikäisen oppimisen käsite tuli Unescon kautta 1960-luvulla. Silloin käsite yhdistettiin erityisesti vapaaehtoiseen sivistystyöhön ja aikuisväestön ammattikoulutukseen. Tällöin käsite ei kuitenkaan jäänyt elämään, koska koulutusta ei osattu nähdä riittävän kokonaisvaltaisesti. Uudelleen käsite näkyi virallisissa dokumenteissa vuonna Tällöin elinikäinen oppiminen ymmärrettiin läpi ihmiselämän jatkuvana oppimisprosessina riippumatta miten ja missä oppiminen tapahtuu. Kolmannen kerran elinikäinen oppiminen käsitteenä tuli Suomeen 1990-luvulla EU:n kautta. Kytkös liittyi tietoyhteiskuntaan ja tietoyhteiskunnan tuomiin vaatimuksiin. (Elinikäinen oppiminen, Annica Isacsson ,TIEKE) Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana aloitettua oppimistoimintaa. Sen tavoitteena on parantaa ammattitaitoa, tietoja ja osaamista sekä edistää henkilökohtaisten toiveiden toteutumista, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalisia taitoja ja työllistymistä. Opiskelu, työ ja ammatillinen kehittyminen kytkeytyvät yhä enemmän toisiinsa. Tämä edellyttää kansalaisilta elinikäisen oppimisen periaatteen hyväksymistä. Jatkuvat työelämässä tapahtuvat muutokset edellyttävät oman oppimisen täydentämistä. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen määritelmä (Opetushallitus) Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Avaintaitojen ensisijaisena tehtävä on nähty yksilön työllistymiskyvyn sekä työpaikasta ja -tehtävistä toiseen siirtymisen edellytysten edistäminen. Toisaalta on nähty, että avaintaitojen tehtävänä on jalostaa yksilön hyvää elämää, yleissivistystä ja siirtymiä elämäntilanteiden välillä. (Mukaillen: Sami Löfgren, Toisen asteen ammattikoululaisten avaintaidot arvot avaintaitojen määrittelyn ja valinnan taustalla, edu.utu.fi/laitokset/tokl/tutkimus/julkaisut/lofgrensami.pdf) 7

8 Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen olennaiset piirteet tukevat myös toisen alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, laskemiseen sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot muodostavat oppimisen olennaisen perustan, ja oppimistaidot tukevat kaikkea oppimistoimintaa. Vastaavasti kestävä kehitys liittyy muihin avaintaitoihin. Tärkeitä teemoja kaikissa avaintaidoissa ovat: kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, ongelmanratkaisu, riskinarviointi ja tunteiden rakentava hallinta. (OPH, Sirkka-Liisa Kärki, Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa, soveltaen) Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisen perustutkinnon perusteissa Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Suomessa on nimetty 11 avaintaitoa, kun taas eurooppalaisessa viitekehyksessä on kahdeksan avaintaitoa. Sisällöt ovat pääpiirteissään samat, vain eri tavalla yhdistelty. 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö 3. Ammattietiikka 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. Aloitekyky ja yrittäjyys 6. Kestävä kehitys 7. Estetiikka 8. Viestintä- ja mediaosaaminen 9. Matematiikka ja luonnontieteet 10. Teknologia ja tietotekniikka 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Em. tutkinnon perusteiden mukaiset avaintaitojen kuvaukset esitetään kohdassa: Elinikäisen oppimisen avaintaidot tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa. 8

9 Kestävä uudistuminen Viime vuosina on puhuttu jatkuvasta uudistumisesta, uusiksi ajattelusta, vanhan kyseenalaistamisesta ja nopeasta reagoinnista. Uudistuminen on välttämätöntä, mutta samalla on vaalittava perimää. Kestävä uudistuminen vaatii taitoa hyödyntää tehokkaasti tulevaisuuden haasteet ja nykyiset vahvuudet. Kestävä uudistuminen ei synny jatkuvasta uudistumisesta vaan kyvystä nähdä olemassa olevan ydin uudessa valossa. (Kestävä uudistuminen kuinka hyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää, Kirjavainen, Paula, Laakso Manninen, Ritva WSOY 2010) Kestävä uudistuminen on kykyä nähdä kokonaisuuksia. Varjoon jäänyttä tuntematonta on yhdistettävä vahvuuksiin. (Humap Oy, Kestävän tulevaisuuden rakentajilla tulee olla näkemys muutostarpeiden mittavuudesta ja eettinen vastuu kansallisesta ja globaalista tasa-arvosta ja hyvinvoinnin jakautumisesta. Tarvitaan monipuolisia tiedonhankinta-, ongelmanratkaisu- ja kommunikaatiotaitoja, kriittistä ja innovatiivista ajattelua, kykyä eri intressien yhteensovittamiseen ja ristiriitojen käsittelyyn. (Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto; kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille ) Kestävä uudistuminen on vastuullista ja kestävästi tuloksellista uudistumista omat ja yhteisön arvot tunnistaen, kirkastaen ja hyödyntäen. (Dignitas Coaching Oy, Elinikäisen oppimisen avaintaidot kestävän kehityksen eri ulottuvuuksissa Kaikki avaintaidot liittyvät kestävään kehitykseen. Osa niistä sisältyy suoraan kestävän kehityksen määritelmään ja kaikki avaintaidot ovat tärkeitä ratkaistaessa kestävään kehitykseen sisältyviä haasteita. Alla olevassa kuvassa on esitetty kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen) sekä niihin sisältyviä asioita. Useimmat niistä ovat suoraan tunnistettavia avaintaitoja. 9

10 Ekologinen kestävyys Ympäristöystävälliset hankinnat Materiaalin, energian ja veden säästö Uudelleenkäyttö, kierrätys ja lajittelu Säästävät ja vähäpäästöiset liikkumistavat Turvallisuus vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa Taloudellinen kestävyys Taloudellisuus, ekotehokkuus ja elinkaariajattelu, esim. - hankinnat - materiaalien ja energian kulutuksen vähentäminen - tavaroiden uudelleen käyttö, jakaminen, vuokraus ja lainaus - jätteiden lajittelu ja kierrätys Reilun kaupan tuotteet Rakennusten korjaus ja kunnossapito Tilojen käyttöaste ja monikäyttö Arvot Luonnon ja elämän kunnioittaminen Kohtuullisuus ja taloudellisuus Terveys ja henkinen hyvinvointi Globaali, kansallinen ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus Yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus Moniarvoisuus ja -kulttuurisuus Demokratia Kulttuurinen kestävyys Paikallisten tapojen ja kulttuurien noudattaminen Kulttuuriympäristön säilyttäminen Monikulttuurisuus oppilaitoksen arjessa Sosiaalinen kestävyys Työympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja esteettömyys Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, terveys, jaksaminen ja tasa-arvoinen kohtelu Esteettiset, turvalliset ja terveelliset hankinnat Syrjäytymisen, syrjinnän, fyysisen ja psyykkisen väkivallan ehkäisy Avoimuus, yhteistoiminta ja osallistumisen mahdollisuudet Verkottuminen ympäröivään yhteiskuntaan Kuva 1: Arvot ja kestävä kehitys oppilaitoksen toimintakulttuurissa (Laininen; Manninen, Tenhunen 2006) Ekologisen kestävyyden edellytyksenä ovat mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä päästöjen ja muun ihmistoiminnan sopeuttaminen ympäristön kanto- ja uusiutumiskykyyn. Taloudellisesti kestävä kehitys ei perustu velkaantumiseen tai pääoman, kuten luonnonvarojen liikakäyttöön tai hävittämiseen. Käytännön tasolla se tarkoittaa mm. ekotehokkuuden lisäämistä ja materiaalisen kulutuksen vähentämistä. On myös huomattava, että pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävä kehitys saavutetaan vain, jos toiminta on ekologisesti kestävää. Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää mm. yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, perusoikeuksien ja elämän perusedellytysten toteutumista sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Paikallisella tasolla se käsittää myös mm. terveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimisen. 10

11 Kulttuurinen kestävyys vastaavasti mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle sekä ihmisten vapaan henkisen toiminnan ja eettisen kasvun. Esimerkkejä avaintaitojen linkittymisestä kestävän kehityksen OKKAsertifioinnin teemoihin (Taulukko 1) (esimerkit kuvaavat myös avaintaitojen limittymistä toisiinsa) 1. Elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö 3. Ammattietiikka 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. Aloitekyky ja yrittäjyys 6. Kestävä kehitys 7. Estetiikka 8. Viestintä- ja mediaosaaminen 9. Matematiikka ja luonnontieteet 10. Teknologia ja tietotekniikka 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Ekologinen ja taloudellinen kestävyys Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (3, 4, 6) (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (6, 4, 7) Energia ja vesi (6, 9) Kuljetukset ja liikkuminen (4, 6) Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito (6, 7) Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) (3, 4, 6) Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus) (4, 6) Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi (4, 6) Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy (6, 11) Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki (4, 6) Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (6,11) Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys (6,11) Taulukko 1. Elinikäisen oppimisen avaintaidot (numerot) yhdistettynä kestävän kehityksen OKKA-sertifioinnin teemoihin (OKKA - oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi 11

12 Elinikäisen oppimisen avaintaidot tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy 11 avaintaitoa, jotka jokaisen opiskelijan tulisi saavuttaa. Painotukset toki vaihtelevat koulutusaloittain. Avaintaidot tulee olla tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa juuri niin kuin tutkinnon perusteissa määrätään (erikseen arvioitavat kohteet 1 4). Oleellista on löytää ne avaintaidot 5 11, jotka sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin (Liite 2. Avaintaitojen esiintyminen tutkinnon osissa). Ne pitää tunnistaa ja paikallistaa tutkinnon osittain. Tärkeää on siis miettiä koulutusaloittain / tutkinnoittain / tutkintojen osien kohdalta, mitä kukin avaintaito tarkoittaa ja miten ne näyttäytyvät? Toisessa sisällössä jokin avaintaito; esimerkiksi vuorovaikutus ja yhteistyö ovat iso osa ammattitaitoa, kun taas jossakin toisessa osassa se ei korostu niin paljon. Jokaisen avaintaidon kohdalla on kuvattu erikseen, miten kyseinen avaintaito liittyy kestävään kehitykseen. Erikseen arvioitavat elinikäisen oppimisen avaintaidot Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Liitteessä (Liite 3. Arviointikriteerit yleisesti) esitetään mallikriteerit neljään ensimmäiseen erikseen arvioitavaan avaintaitoon tarkoituksena helpottaa arviointia. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Oppiminen ja ongelmanratkaisu liittyvät läheisesti kestävään kehitykseen. Siihen liittyvien haasteiden ratkaiseminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Kestävää kehitystä on kuvattu myös ihmiskunnan suurimmaksi oppimishaasteeksi. Kestävä kehitys ei realisoidu Ilman uudenlaisia tuote- tai palveluinnovaatioita. 12

13 ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot a.) Omana ryhmänään kohdassa 4 arvioitavat neljä avaintaitoa ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja työn kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. hakee ohjattuna tietoa suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta hakee tietoa ohjeiden mukaan suunnittelee oman työnsä ja arvioi onnistumistaan työn kuluessa hakee itsenäisesi tietoa suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöä arvioi työnsä onnistumista ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti kehittää toimintaa saamansa palautteen pohjalta selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja Taulukko 2. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Opetuksessa huomioitavaa: oppimaan innostaminen oppimisprosessin korostaminen perustelut tekemiselle opiskelijan oma vastuu ja päätösvalta opiskelijan rohkaiseminen ja kannustaminen opetuksen ja oppimisen vieminen konkreettisen, aidon ongelman äärelle molemminpuolinen rakentava palaute 13

14 Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat oleellisen tärkeitä kestävän kehityksen periaatteiden omaksumisessa. Ilman yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulevaisuuden kestävyyshaasteiden ratkaisemista ei pidetä mahdollisena (vrt. ongelmanratkaisu). Opettajan tulee aikaansaada opiskelijoissa aitoa kiinnostusta ja motivaatiota yhdessä tekemiseen. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta edellytetään hallittavan monilla tasoilla: kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö eri ammattialojen välinen yhteistyö eri kouluasteiden välinen yhteistyö ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot a.) Omana ryhmänään kohdassa 4 arvioitavat neljä avaintaitoa ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Vuorovaikutus ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän Taulukko 3. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) 14

15 Opetuksessa huomioitavaa: ryhmäyttäminen opintojen alussa tervehtiminen ja itsensä esittelyn taito vuorovaikutustaidot: puhe, kehon kielen merkitys jne. kohtelias käytös, asiakaspalvelun perusteet, puhelinkäyttäytyminen pukeutuminen, henkilökohtainen puhtaus ja siisteys työnhaun opettaminen työpari- ja tiimityöskentely erilaisuuden kunnioittaminen ja hyväksyminen käyttäytymissäännöistä ja laiminlyöntien seurauksista yhdessä sopiminen käyttäytymissääntöjen noudattamisen valvonta opettajien ja muun henkilöstön keskinäinen yhteistoiminta molemminpuolinen rakentava palaute Ammattietiikka Opiskelija toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. (OPH, Tutkinnon perusteet) Ammattietiikkaan sisältyvät usein arvot vastuullisuus ja eettiset toimintatavat. Nämä arvot ovat osa kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta. Kestävää kehitystä ei ole mahdollista rakentaa ilman vastuullista arvopohjaa. ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot a.) Omana ryhmänään kohdassa 4 arvioitavat neljä avaintaitoa ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä ja aikatauluja toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja Taulukko 4. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) 15

16 Opetuksessa huomioitavaa: työaikojen ja sopimusten noudattaminen (T1-tason vaatimus) asiallinen työvaatetus alan eettiset ohjeet, käytänteet ja vaitioloon liittyvät asiat huolellisuus kaikessa työskentelyssä puuttuminen epäkohtiin mm. kiusaamiseen asiakastyöt palveluosaaminen, asiakaslähtöisyys työn loppuun saattaminen oman alan arvostus ja ammattiylpeys molemminpuolinen rakentava palaute Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Omasta ja muiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on osa sosiaalista, ekologista sekä taloudellista kestävää kehitystä. Terveellinen työympäristö tai turvallinen ja virkistävä vapaa-aika ovat usein meille itsestään selvyyksiä. Näin ei kuitenkaan ole joka työpaikassa. Tätä näkökulmaa pitää tuoda esiin opiskelijoille. Näin voi haastaa opiskelijat miettimään parannuksia omassa elinpiirissään tai pohtimaan asiaa globaalisti. 16

17 ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot a.) Omana ryhmänään kohdassa 4 arvioitavat neljä avaintaitoa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden mukaisesti käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee ergonomisesti oikein noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian Todentuu ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen), liikunnan (1 ov) ja terveystiedon (1 ov) tavoitteissa ja arviointikriteereissä. Jokaisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin laaditaan tarvittaessa kunkin alan tarpeen mukaiset terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit. Taulukko 5. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Opetuksessa huomioitavaa: oikea asenne, vastuu ja yhteistoiminta vaarojen ennakointi ja riskien arviointi havaituista vaaroista ilmoittaminen jatkuva perehdyttäminen eri oppimisympäristöissä systemaattinen seuranta ja puuttuminen opettajien, muun henkilökunnan ja työpaikkaohjaajien esimerkki molemminpuolinen rakentava palaute 17

18 Ammattitaitovaatimuksiin sisältyvät elinikäisen oppimisen avaintaidot Seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin, joten niitä ei arvioida erikseen. Kullakin työpaikalla tarkastellaan opiskelijan tavoitteiden mukaisesti, miten avaintaidot korostuvat opiskelijan opiskelussa ja miten niitä arvioidaan osana opiskelijan oppimista ja osaamista. Jokaisen avaintaidon jälkeen esitetään esimerkkejä avaintaitovaatimuksista eri koulutusalojen opetussuunnitelmissa. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan (OPH, Tutkinnon perusteet) Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys ilmenee toimintana, jossa oma-aloitteisuus, tunnollisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä. Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia tai työskennellä jossakin toimintaympäristössä. Ulkoinen yrittäjyys on yrittäjän ammatissa toimista ja oman liiketoiminnan harjoittamista. (Koulutuskeskus Salpauksen pedagoginen strategia 2010) Vastuullinen omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys ovat avainasemassa kestävän talouskasvun, ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden sekä ympäristövastuullisuuden aikaansaamisessa. Vastuullinen yrittäminen on kannattavinta pitkällä aikavälillä ja varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset. Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää usein henkilökohtaista riskiottoa (talous, perhe, jne.). Jotta vastuullisuus toteutuisi, on yrittäjäksi ryhtyvän hallittava näitä henkilökohtaisia riskejä, mutta myös tasapainoiltava itse yritystoimintaan liittyvien valintojen välillä (yrityksen voitto suhteessa ympäristö- ja työllisyysvaikutuksiin eri toimintamalleissa). Tällaisten valintojen merkitystä kestävän kehityksen eri näkökulmien kannalta pitää pohtia jo opiskelun aikana. Uskallus kokeilla uusia asioita voi kasvaa, kun riskien hallintatavat ovat tuttuja. Opetuksessa huomioitavaa: suunnittelun, opettelun ja yrittämisen mahdollisuus asiakastyöt monipuoliset oppimisympäristöt itsensä johtaminen, esimerkiksi työn ajoitus kannustaminen ja rohkaiseminen kokeilemaan ja testaamaan ennakkoluulottomuus asioiden yhdistelemiseen ja soveltamiseen oppimisympäristöihin vaikuttaminen molemminpuolinen rakentava palaute 18

19 Esimerkkejä: Ajoneuvoasentaja: hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan Musiikkiteknologi: huolehtii ja sopii asiakastapaamisista tms. tilanteista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman työympäristön tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen, neuvottelee työtehtävästä sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa huolehtii oma-aloitteisesti studiolaitteiston kunnosta ja musiikkituotannossa tarvittavista välineistä Lähihoitaja: toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi, kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan Kestävä kehitys Opiskelija toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Kestävän kehityksen tavoitteena on yhdistää hyvään elämänlaatuun, terveyteen ja vaurauteen liittyvät tavoitteet yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen sekä ylläpitää maapallon kykyä säilyttää elämää kaikessa monimuotoisuudessaan. Nämä yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet ovat toisistaan riippuvaisia ja toisiaan tukevia. Kestävää kehitystä voidaan pitää keinona ilmaista laajasti ottaen koko yhteiskunnan odotuksia. (Kuluttajat-Konsumenterna ry option=com_content&task=view&id=95&itemid=26) Kestävä kehitys ei toteudu ilman muiden avaintaitojen hallintaa. Kaikki avaintaidot ovat siten myös kestävään kehityksen avaintaitoja. Kestävän kehityksen merkitystä on kansallisesti painotettu ottamalla se mukaan erillisenä avaintaitona. 19

20 Opetuksessa huomioitavaa: kestävän kehityksen opetuksen kolmikantamalli: ympäristöstä oppiminen, ympäristössä oppiminen ja ympäristön puolesta tapahtuva toiminta kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien jatkuva huomioon ottaminen: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen konkreettisia ja opiskelijoille merkityksellisiä asioita - mitä on kestävä elämäntapa ja miksi siihen tulee pyrkiä? - miten teen kestäviä valintoja ja mikä vaikutus niillä on kestävään kehitykseen? - mitä voin kansalaisena tehdä edistääkseni kestävän elämäntavan yleistymistä yhteiskunnassa? - elinkaarimalli ja sen havainnollistaminen käytännön esimerkein opettajien ja muun henkilöstön sekä työpaikkaohjaajien esimerkki molemminpuolinen rakentava palaute Esimerkkejä: Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, varastonhoitaja kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti kaupunkiliikenteessä suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti Artesaani, hopeasepänala käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja ja kehittää ohjattuna toimintaansa Puuseppä noudattaa yritystoiminnan suunnittelussa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja Estetiikka Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. (OPH, Ammatillisen perustutkinnon perusteet) Esteettisyys on yksi kestävän kehityksen perusajatuksia. Esteettisesti suuntautunut ihminen suhtautuu kunnioittavasti ja arvostavasti kanssaihmisiin ja ympäristöönsä. Kestävän kehityksen mukainen esteettisyys tuotteessa tai työssä tarkoittaa, että se säilyttää arvonsa pitkään. Hyvin suunniteltu ja tehty on sekä esteettinen että käytännöllinen ja ekologinen. 20

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov Ammattitaitovaatimukset toimii vapaaehtoistyössä noudattaen säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita kertoo vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot kertoo vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä Tiina Laurila gsm

Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä Tiina Laurila gsm Sosiaalinen kestävyys osana kestävää kehitystä 3.11.2009 Tiina Laurila tiina.laurila@sykli.fi gsm 050-330 0298 YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio 1992 Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Maailmankansalaisuus, 2 ov

Maailmankansalaisuus, 2 ov Keva-hanke Maailmankansalaisuus, 2 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa kertoa globalisaation vaikutuksista ja hahmottaa elämää maapallolla eri näkökulmista arvioida ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot