KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä KOULUTUSKESKUS SALPAUS Teinintie 4, Lahti Puh Y-tunnus

2 2(23) SISÄLLYS Johdanto Lainsäädäntöpohja Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (L609/1986) Laki yhdenvertaisuudesta (L21/2004) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Koulutuskeskus Salpauksessa Kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kyselyn tulokset Tasa-arvon toteutuminen Yhdenvertaisuuden toteutuminen Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä ja -suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistaminen Liite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely... 18

3 3(23) Johdanto Tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskelevia nuoria ja aikuisia opiskelijoita. Suunnitelma tullaan sisällyttämään oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelmaan. Suunnitelman laatimisessa on otettu huomioon tasa-arvovaltuutetun antamassa lausunnossa esitetyt keskeiset huomiot ja kehittämisehdotukset. Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman laatimiseen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyönä, erillään henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa on laadittu sen koko henkilöstöä koskeva tasaarvosuunnitelma. Tämä erillinen oppilaitoksen toiminnallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelman pohjana on keväällä 2011 tehty kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta ja siihen liittyvistä ongelmista (liite). Hyvinvointisuunnitelman laadinnan yhteydessä laaditaan seksuaalista ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää koskeva ohjeistus, joka on osa kiusaamiseen puuttumismallia. Opintoohjauksen suunnitelmassa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että naisia rohkaistaan hakemaan perinteisesti miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista on seurattu opiskelijapalautteen avulla. Oppilaitoksessa on otettu käyttöön INKA -opiskelijapalautejärjestelmä lukuvuoden aikana. Palautteessa kysytään valmistuvilta opiskelijoilta tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kokemuksia. Keväällä 2011 opiskelijat vastasivat kysymykseen opiskelun aikaisesta tasa-arvoon kohdistuvasta syrjinnästä, etteivät ole juurikaan kokeneet syrjintää (asteikolla 1-4 kokemus 1,14). Opintojen aikana koettuun kiusaamiseen tai syrjintään, joka on kohdistunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (esim. ikään, etniseen tai kansallisen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteisiin, terveydentilaan, vammaan, sukupuoliseen suuntautumiseen), opiskelijat vastasivat kokeneensa hiukan syrjintää (asteikolla 1-4 kokemus 1,25). Myös opiskelijahuoltoryhmissä on seurattu ja käsitelty tasa-arvosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista. Esille nousseisiin asioihin on reagoitu ja ne on käsitelty tapauskohtaisesti. Vertailtaessa naisten ja miesten osuuden kehittymistä Koulutuskeskus Salpauksen eri koulutusaloilla vuosina 2007 ja 2011, on havaittavissa muutosta perinteisillä naisten ja miesten aloilla. Tekniikan ja liikenteen alalla naisten osuus on selkeästi kasvanut. Vastaavasti miesten

4 4(23) osuus sosiaali- ja terveysalalla on jonkin verran lisääntynyt, ei kuitenkaan siinä määrin kuin olisi toivottavaa. Kuvio 1. Koulutusala % naisia % miehiä Humanistinen ja kasvatusala 65,6 76,7 34,4 23,3 Kulttuuriala 64,8 62,4 35,2 37,6 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 64,9 60,2 35,1 39,8 Luonnontieteiden ala 19,2 20,2 80,8 79,8 Tekniikan ja liikenteen ala 13,2 24,0 86,8 76,0 Luonnonvara- ja ympäristöala 78,1 75,0 21,9 25,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89,3 88,3 10,7 11,7 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 76,8 78,3 23,2 21,7 Valmistava koulutus 50,5 36,0 49,5 64,0 Koulutusalat yhteensä 50,5 51,6 49,5 48,4 Kuvio 1. Naisten ja miesten osuus eri koulutusaloilla vuosina 2007 ja 2011 Tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet opiskelijoiden ja henkilöstön edustajat. Työryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: opiskelijapalveluiden johtaja Riitta Murtorinne pj, koulutuspäällikkö Jarmo Eloranta, kuraattori, alkaen opiskelijapalvelupäällikkö Tiina Haverila, opiskelijatoiminnan koordinaattori Maija Korpelainen, alkaen opiskelijatoiminnan koordinaattori Anna Partanen, terveydenhoitaja Hannele Orjala, opinto-ohjaaja Eija Tamminen, asuntolaohjaajat Sakke Pennanen ja Tommi Ruolahti, opiskelijat Satu Kejola, Antti Rikkonen ja Mira Yrttiaho sekä toimistosihteeri Eija Silvonen, sihteeri. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa vuoden 2011 aikana. Suunnitelman kommentointimahdollisuus on annettu Koulutuskeskus Salpauksen Oppilaskunta Vyyhdille, koulutuspäällikkötiimille, nuorisoasteen johtotiimille sekä aikuiskoulutuksen ohjauspalvelutiimille. Suunnitelman on hyväksynyt Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset.

5 5(23) 1. Lainsäädäntöpohja 1.1. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (L609/1986) Lain tarkoituksen on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (L232/2005). Muutetussa laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetään aikaisempaa täsmällisemmin koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen velvollisuuksista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 5 Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa Viranomaisten ja oppilaitosten sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. 6 b Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa Oppilaitoksen tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksessa laadittavaa suunnitelmaa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta voidaan oppilaitoksessa sopia, että suunnitelma laaditaan vähintään kerran kolmessa vuodessa Laki yhdenvertaisuudesta (L21/2004) Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi siinä laajuudessa kuin toiminnan luonne sitä vaatii.

6 6(23) 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Koulutuskeskus Salpauksessa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ovat osa oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Ne ilmenevät oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja vuorovaikutuksessa, opiskelijoiden yhdenvertaisena kohteluna opiskelijavalinnoissa, opintojen ohjauksessa ja opintosuoritusten arvioinnissa sekä syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisynä. Jokaisella opiskelijalla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön. Vuorovaikutus ja toimintakulttuuri Kaikissa vuorovaikutustilanteissa, niin opettajien ja opiskelijoiden välisessä kuin myös opiskelijoiden keskinäisissä tilanteissa tavoitteena on, että jokainen uskaltaa omana itsenään ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan. Henkilöstö kannustaa opiskelijoita erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluilmapiiriin. Tasa-arvo opiskelijarekrytoinnissa Opiskelijarekrytoinnissa rohkaistaan naisia hakeutumaan miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille. Oppilaitoksen markkinointimateriaalissa esiintyvät sekä naiset että miehet. Perustutkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa noudatetaan valtakunnallisia opiskelijaksi ottamisen perusteita. Asetuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa hakija saa lisäpisteitä pyrkiessään koulutukseen jossa on enemmistö (70 % valintayksikössä) vastakkaista sukupuolta. Eri alojen pääsykoekäytännöissä noudatetaan yhtäläisiä valintakriteerejä eri sukupuolten välillä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opinto-ohjauksessa ja valinnoissa Opinto-ohjauksessa ohjaaja (esim. opettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori) toimii sukupuolisensitiivisesti, ts. hän kykenee irrottautumaan omasta uskomus- ja olettamusjärjestelmästä ja keskittymään opiskelijan kokemusmaailmaan. Ohjaaja tunnistaa sukupuolen vaikutuksen yksilön elämään ja hänen tekemiinsä ratkaisuihin. Ohjaaja tukee opiskelijoita tekemään myös sukupuolelleen ei-tyypillisiä ratkaisuja sen mukaan, minkä opiskelija kokee itselleen sopivaksi esim. koulutusohjelma- ja valinnaisainevalinnoissa, työssäoppimispaikkojen valinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään ohjauksessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opintosuoritusten arvioinnissa Arvioinnin kohteena ei saa olla opiskelijan persoona eikä sukupuolesta johtuvat ominaisuudet. Opintosuoritusten arvioinnin tulee perustua opetussuunnitelmassa esitettyihin arviointikriteereihin.

7 7(23) Syrjinnän ehkäiseminen Syrjintä on usein piilotettua ja epäsuoraa, kuten seksuaalisuuteen liittyvien vitsien kerrontaa ja stereotypioiden vahvistamista. Esim. homo- ja blondivitsit voivat loukata, vaikka kertoja ei niitä loukkauksiksi tarkoitakaan. Syrjivältä voi tuntua myös maahanmuuttajien ja naisten erillinen huomioiminen, vaikka tarkoitusperä olisikin hyvä. Henkilöstö on esimerkkinä niin verbaalisessa kuin non-verbaalisessakin viestinnässä. Opiskelijaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan vanhemmuuden tai perhehuoltovelvollisuuden perusteella. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opintonsa raskauden tai asevelvollisuuden vuoksi ja hänelle varataan opiskelupaikka keskeytyksen jälkeen. Seksuaalinen häirinnän ehkäiseminen Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan ei-toivottua ja yksipuolista joko fyysistä tai sanallista seksuaaliväritteistä käyttäytymistä. Häirintä aiheuttaa kohteessa kielteisiä tunteita. Tällaista käyttäytymistä ovat: sukupuolisesti tunkeilevat tai vihjailevat eleet tai ilmeet härskit puheet, kaksimieliset vitsit vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat asiattomat huomautukset tai kysymykset esille asetetut pornoaineistot, esim. tietokoneen taustakuvat, tyttö-/poikakalenterit seksuaalisesti virittyneet kirjeet, puhelinsoitot, tekstiviestit, sähköpostit ja sosiaalinen median viestit ei-toivottu fyysinen kosketus.

8 8(23) 3. Kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely keväällä Kysely kohdistettiin ammatillisen peruskoulutuksen ja lukion toisen vuoden opiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille. Kyselyyn vastasi 546 opiskelijaa, noin puolet kohderyhmästä. Vastaajista 442 opiskelee nuorisoasteen koulutuksessa ja 104 aikuiskoulutuksessa. Vastaajien jakautuminen nuorten ja aikuisten koulutukseen, naisiin ja miehiin sekä ikäjakauma ilmenee kuviosta 2 (kuvio 2). Koulutusaloittainen jakauma on esitetty kuviossa 3 (kuvio 3). Kyselyllä haluttiin selvittää, miten Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelevat kokevat naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumisen oppilaitoksen toiminnassa. Tietoa haluttiin myös mahdollisista syrjintä- ja rasismikokemuksista. Kuvio 2. Vastaajien määrä nuorten ja aikuisten koulutuksessa, naiset ja miehet sekä ikäjakauma

9 9(23) Kuvio 3. Vastausten jakautuminen koulutusaloittain

10 10(23) 3.1. Kyselyn tulokset Tasa-arvon toteutuminen Kyselyn perusteella naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu oppilaitoksessa hyvin, keskiarvo 3,4 asteikolla 1-4 (kuvio 4). Oppilaitoksen henkilöstön suhtautuminen naisiin ja miehiin mm. opetukseen osallistumisen, huomion ja kannustuksen saamisen sekä tapojen ja käytänteiden osalta arvioitiin arvosanalla 3,3 asteikolla 1-4 (kuvio 5). Opiskeluympäristön koettiin vastaavan naisten ja miesten tarpeisiin arvosanalla 3,4 asteikolla 1-4 (kuvio 5). Kuvio 4. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutuminen Kuvio 5. Oppilaitoksen henkilöstön suhtautuminen opiskelijoihin

11 11(23) Seksuaalissävytteisiä huomautuksia tai ehdotuksia oli kokenut 9,4 % vastaajista. Epäasiallisia viestejä oli saanut 7,4 % vastaajista. Epäasiallisen koskettelun kohteeksi oli joutunut 7,7 % vastaajista. Kaksimielisten tai toista sukupuolta koskevien loukkaavien vitsien kertomista oli kuullut 24,5 % vastaajista. Loukkaavien kuvien tai muun materiaalin esilläpitoa oli havainnut 5,5 % vastaajista (kuvio 6). Kuvio 6. Kokemus seksuaalisesta häirinnästä Yhdenvertaisuuden toteutuminen Yhdenvertaisuuden toteutumista selvitettiin kysymällä vastaajien kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta seuraavissa asioissa: etninen tausta, kansalaisuus tai kieli uskonto, vakaumus tai mielipide terveydentila tai vammaisuus seksuaalisen suuntautuminen henkilöön kohdistuva muu syy (esim. ikä, raskaus).

12 12(23) Vastaajista n. 10 % oli kokenut syrjintää edellä mainituissa asioissa (kuvio 7). Syrjintä ilmenee yleensä sanallisena nimittelynä, epäasiallisten vitsien kertomisena ja joukosta poissulkemisena. Jonkin verran esiintyy myös tönimistä, pahoinpitelyä ja omaisuuden tai tavaroiden vahingoittamista (kuvio 8). Useimmissa tapauksissa syrjijä on ollut toinen opiskelija, mutta myös henkilökunnan koettiin syrjineen jonkin verran. Myös työssäoppimispaikkojen edustajien taholta esiintyy jonkin verran syrjintää (kuvio 9). Kuvio 7. Kokemus yhdenvertaisuuden toteutumisesta

13 13(23) Kuvio 8. Syrjimisen ilmenemismuodot Kuvio 9. Syrjijä

14 14(23) Nuorisoasteella naiset kokivat syrjinnän olevan yleensä joukosta poissulkemista, miehillä sen sijaan fyysistä syrjintää. Nuorisoasteen miesvastaajat kokivat, että syrjintää esiintyy jonkin verran työssäoppimispaikoissa. Aikuiskoulutuksessa miesten ja naisten väliset erot olivat marginaalisia. Naiset kokevat tasa-arvon toteutuvan hieman paremmin kuin miehet. Miehet ovat kokeneet enemmän kaksimielisyyksien eli härskiyksien puhumista tai toista sukupuolta loukkaavien vitsien kertomista. Miehet ovat kokeneet syrjintää kaikilla tavoilla, naiset eivät kokeneet fyysistä syrjintää. Miehet ovat kokeneet myös henkilökunnan taholta syrjintää, naiset kokema syrjintä on tapahtunut opiskelijoiden taholta sekä työssäoppimispaikoilla. Yhdessä tapauksessa henkilökunnan jäsen on syrjinyt vammaisuuden tai terveydentilan vuoksi. Seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää miehet ja naiset ovat kokeneet saman verran. Eri-ikäisten joukossa (alle 18 v., v. ja yli 20 v.) syrjimiskokemukset erosivat siten, että nuorilla fyysinen syrjintä on yleisempää ja yli 20-vuotiailla syrjintä oli lähinnä sanallista. Uskonnollisen vakaumuksen perusteella syrjiminen vähenee iän kasvaessa. Yli 20-vuotiaiden joukossa oli kokemuksia työssäoppimispaikoilla iän tai raskauden aiheuttamasta syrjinnästä. Oppilaitoksen esteettömyyden vastaajat arvioivat hyväksi. Tuloksia analysoitaessa otettiin kuitenkin huomioon se, että vastaajat olivat pääsääntöisesti henkilöitä, joilla ei ole liikkumisrajoitteita. Näin ollen arviointi ei ole välttämättä luotettavaa. Tilojen esteettömyyden tarkastelu onkin otettu mukaan kehittämistoimenpiteisiin, koska oppilaitoksen tilojen saneeraus lähivuosina on merkittävää. Jotta esteettömyys tulee huomioiduksi saneerauksissa, asian esillä pitämistä pidetään tärkeänä.

15 15(23) 4. Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulosten pohjalta oppilaitoksessa pidetään tärkeänä tarttua kiusaamiseen, joka ilmenee epäasiallisena käytöksenä ja yhdenvertaisuuden loukkauksina kuten sanallisena nimittelynä, seksuaalisävytteisinä huomautteluina, puheina, kosketuksena tai joukosta poissulkemisena. Näihin asioihin pyritään vaikuttamaan seuraavassa esitetyin toimenpitein. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta oppimisympäristöjen esteettömyys on tärkeä asia. Oppilaitoksen tiloja saneerataan lähivuosina merkittävästi. Jotta esteettömyys tulee huomioiduksi, asian esillä pitämistä pidetään tärkeänä. Toimenpide Toteutus Vastuuhenkilöt Ryhmäyttämiskoulutus henkilöstölle ja opiskelijoiden ryhmäyttämisen tehostaminen ja vakiinnuttaminen Oppilaitoksen nuorisoasteen henkilöstölle (opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö) järjestetään ryhmäyttämiskoulutusta Kouluttajina toimivat Nuorten Akatemian Turvallista ryhmää rakentamaan hanke ja Lahden kaupungin Nuorisopalvelut Opiskelijapalveluiden johtaja ja kuraattori-sairaanhoitaja Lahden nuorisopalvelut/ kuraattori Koulutuspäällikkö vastaa henkilöstönsä osallistumisesta koulutukseen Seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisyä koskeva ohjeistus (osana kiusaamiseen puuttumismallia) Ohjeistuksessa kuvataan seuraavat asiat: - mitä häirintä on - mitä häirinnän kohteeksi joutunut voi tehdä - kenen puoleen voi kääntyä - miten henkilökunnan tulee toimia Opiskelijapalvelupäällikkö

16 16(23) Toimenpide Toteutus Vastuuhenkilöt Henkilökunnan esimerkillinen toiminta Huomion kiinnittäminen omassa käyttäytymisessä mm. seuraaviin asioihin: - puhekieli - kaksimieliset vitsit - ilmeet ja eleet Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen Henkilöstön yhteisvastuu Henkilöstöasioista vastaava apulaisrehtori Opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen (tämä huomioidaan koko ajan) Opiskelijaa ei aseteta eriarvoiseen asemaan raskauden, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden vuoksi. Opiskelupaikka turvataan äitiysloman jälkeen. Nuorisoasteella opinto-ohjaajat ja aikuiskoulutuksessa ohjaavat opettajat Maahanmuuttajatietouden lisääminen ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parempi huomiointi Laaditaan infosivut henkilöstön Kori-intranettiin Materiaalin kokoamisessa hyödynnetään Salpauksen kieli- ja kulttuuriyksikön henkilöstön asiantuntemusta Tasa-arvoryhmä vastaa osaltaan materiaalin työstämisestä Oppimisympäristöjen esteettömyyskartoitus Toteutetaan Vipusenkadun kampuksella LAMK:n opiskelijatyönä Opiskelijapalvelupäällikkö toimii yhdyshenkilönä.

17 17(23) 5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä ja -suunnitelmasta tiedottaminen Koulutusalojen opiskelijahuoltoryhmät vastaavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista ja sen pohjalta laaditusta toiminnallisesta suunnitelmasta tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille lukuvuoden aikana. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma lisätään pysyväksi tiedoksi henkilöstön Kori-intranettiin sekä Pakki-opiskelijaportaaliin. Tieto suunnitelmasta ja sen saatavuudesta lisätään jatkossa myös opiskelijan oppaaseen, joka jaetaan lukuvuoden alkaessa kaikille opiskelijoille. 6. Suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistaminen Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan opiskelijapalautteen avulla. Suunnitelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain oppilaitoksen toiminnan kuvauksen laadinnan ja arvioinnin yhteydessä. Opiskelijatilastoja tarkastellaan myös tasaarvonäkökulmasta. Suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset. Laajempi kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tehdään kolmen vuoden kuluttua vuonna 2014, jolloin myös tasa-arvosuunnitelma päivitetään kokonaisuudessaan. Liite Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

18 Liite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely 18(23)

19 19(23)

20 20(23)

21 21(23)

22 22(23)

23 23(23)

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämä suunnitelma korvaa aikaisemman vuonna 2015 tehdyn suunnitelman. Hyväksytty Hankasalmen kunnan sivistyslautakunnassa 14.6.

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 V15.12.2016 1 Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 3 2.1. Tasa-arvolaki...

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9. 1 Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.2016 2 Sisällys 1. Tasa-arvon käsite ja tasa-arvolaki 2. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA 1 Liite 1: Tasa-arvo suunnitelma 1. TASA-ARVO SUUNNITELMA Sisällys 1. Tasa-arvo suunnitelma... 1 1.1. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 1 1.2. Erkko-lukion henkilömäärät... 2 2. Tasa-arvoon liittyvä

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm Muodollinen tarkistus Pvm Suunnitelman hyväksyntä Pvm Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö Timo Kantokari Johtava rehtori Sihteeri

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA, OPISKELIJAT

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA, OPISKELIJAT 1 (16) KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA, OPISKELIJAT Hyväksytty 14.12.2016 Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä 2 (16) SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Lainsäädäntö... 4 1.1.

Lisätiedot

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupunki 2017-2019 Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA Liite 5, 9 1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA Johdanto Vuonna 1986 tuli voimaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Sen tarkoituksena on lain 1 :n mukaan estää sukupuoleen

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Iisalmen lyseo Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Otetaan käyttöön 1.1.2017 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Iisalmen lyseo 1/8 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Suunnitelman laatiminen, käyttöönotto

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 2017-2019 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Tasa-arvolaki... 4 2.2 Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma 22.5.2012 1 Sisällys Johdanto... 2 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 Taustatietoja... 4 Tasa-arvokysely keväällä 2011... 6 Peräpohjolan Opiston opetussuunnitelmat...

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun lukuvuosisuunnnitelma 2016-17 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Järvenperän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

PARAISTEN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PARAISTEN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA PARAISTEN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Marraskuu 2016 1 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Paraisten lukiossa 1. ARVOPOHJA Paraisten lukion arvoihin on kirjattu tasa-arvon

Lisätiedot

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2011-2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan... 3 3. Tasa-arvon toteutumisen seuranta ja arviointi... 4

Lisätiedot

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma 28. helmikuuta 2017 Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 5.11.2010 (KY Lappian yhteistyötoimikunta) 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 YLEISET TAVOITTEET... 5 4 TASA-ARVON

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt Askolan lukion rehtori. Päiväys: 25.2.2015 Johdanto Askolan lukiolla laaditaan toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuen

Lisätiedot

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Toiminnallinen tasa-arvo- ja Rauman normaalikoulu Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo perustuslaissa 6 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Viherlaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

Rajatorpan koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rajatorpan koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rajatorpan koulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 31.12.2016 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa koulun tasa-arvo- ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

YLÄMYLLYN KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

YLÄMYLLYN KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 YLÄMYLLYN KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 30.11.2016 2 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö 3. Selvitys koulun tasa-arvotilanteesta 4. Toimenpiteet

Lisätiedot

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 9.4.2016 Johdanto Suonenjoen lukiossa on laadittu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.12.2016 100 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Lainsäädäntö suunnitelman taustalla...

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sivistyslautakunta 29.112016 108 1 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Naisten

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma alkaen

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma alkaen Nurmijärven kunnan perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1.1.2017 alkaen Työryhmä: Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, oppilas- ja opiskelijahuollon johtaja Riina Kontro, aluerehtorit Jyrki

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 LAUKAAN KANSALAISOPISTO... 2 KYSELYN ARVIOINNIN YHTEENVETO... 3 OPINTO-OHJELMAN ARVIOINTI... 5

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014.

Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014. Pop & Jazz Konservatorio TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014. MITÄ ON TASA-ARVO (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2. Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.2015 Merja Hovi Nuorisoasiainkeskus Visio: Koko Helsinki on nuorille kiva

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Mikkelän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot