KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä KOULUTUSKESKUS SALPAUS Teinintie 4, Lahti Puh Y-tunnus

2 2(23) SISÄLLYS Johdanto Lainsäädäntöpohja Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (L609/1986) Laki yhdenvertaisuudesta (L21/2004) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Koulutuskeskus Salpauksessa Kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kyselyn tulokset Tasa-arvon toteutuminen Yhdenvertaisuuden toteutuminen Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä ja -suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistaminen Liite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely... 18

3 3(23) Johdanto Tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskelevia nuoria ja aikuisia opiskelijoita. Suunnitelma tullaan sisällyttämään oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelmaan. Suunnitelman laatimisessa on otettu huomioon tasa-arvovaltuutetun antamassa lausunnossa esitetyt keskeiset huomiot ja kehittämisehdotukset. Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman laatimiseen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyönä, erillään henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa on laadittu sen koko henkilöstöä koskeva tasaarvosuunnitelma. Tämä erillinen oppilaitoksen toiminnallinen suunnitelma on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelman pohjana on keväällä 2011 tehty kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta ja siihen liittyvistä ongelmista (liite). Hyvinvointisuunnitelman laadinnan yhteydessä laaditaan seksuaalista ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää koskeva ohjeistus, joka on osa kiusaamiseen puuttumismallia. Opintoohjauksen suunnitelmassa tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että naisia rohkaistaan hakemaan perinteisesti miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista on seurattu opiskelijapalautteen avulla. Oppilaitoksessa on otettu käyttöön INKA -opiskelijapalautejärjestelmä lukuvuoden aikana. Palautteessa kysytään valmistuvilta opiskelijoilta tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kokemuksia. Keväällä 2011 opiskelijat vastasivat kysymykseen opiskelun aikaisesta tasa-arvoon kohdistuvasta syrjinnästä, etteivät ole juurikaan kokeneet syrjintää (asteikolla 1-4 kokemus 1,14). Opintojen aikana koettuun kiusaamiseen tai syrjintään, joka on kohdistunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (esim. ikään, etniseen tai kansallisen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteisiin, terveydentilaan, vammaan, sukupuoliseen suuntautumiseen), opiskelijat vastasivat kokeneensa hiukan syrjintää (asteikolla 1-4 kokemus 1,25). Myös opiskelijahuoltoryhmissä on seurattu ja käsitelty tasa-arvosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista. Esille nousseisiin asioihin on reagoitu ja ne on käsitelty tapauskohtaisesti. Vertailtaessa naisten ja miesten osuuden kehittymistä Koulutuskeskus Salpauksen eri koulutusaloilla vuosina 2007 ja 2011, on havaittavissa muutosta perinteisillä naisten ja miesten aloilla. Tekniikan ja liikenteen alalla naisten osuus on selkeästi kasvanut. Vastaavasti miesten

4 4(23) osuus sosiaali- ja terveysalalla on jonkin verran lisääntynyt, ei kuitenkaan siinä määrin kuin olisi toivottavaa. Kuvio 1. Koulutusala % naisia % miehiä Humanistinen ja kasvatusala 65,6 76,7 34,4 23,3 Kulttuuriala 64,8 62,4 35,2 37,6 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 64,9 60,2 35,1 39,8 Luonnontieteiden ala 19,2 20,2 80,8 79,8 Tekniikan ja liikenteen ala 13,2 24,0 86,8 76,0 Luonnonvara- ja ympäristöala 78,1 75,0 21,9 25,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89,3 88,3 10,7 11,7 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 76,8 78,3 23,2 21,7 Valmistava koulutus 50,5 36,0 49,5 64,0 Koulutusalat yhteensä 50,5 51,6 49,5 48,4 Kuvio 1. Naisten ja miesten osuus eri koulutusaloilla vuosina 2007 ja 2011 Tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet opiskelijoiden ja henkilöstön edustajat. Työryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: opiskelijapalveluiden johtaja Riitta Murtorinne pj, koulutuspäällikkö Jarmo Eloranta, kuraattori, alkaen opiskelijapalvelupäällikkö Tiina Haverila, opiskelijatoiminnan koordinaattori Maija Korpelainen, alkaen opiskelijatoiminnan koordinaattori Anna Partanen, terveydenhoitaja Hannele Orjala, opinto-ohjaaja Eija Tamminen, asuntolaohjaajat Sakke Pennanen ja Tommi Ruolahti, opiskelijat Satu Kejola, Antti Rikkonen ja Mira Yrttiaho sekä toimistosihteeri Eija Silvonen, sihteeri. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa vuoden 2011 aikana. Suunnitelman kommentointimahdollisuus on annettu Koulutuskeskus Salpauksen Oppilaskunta Vyyhdille, koulutuspäällikkötiimille, nuorisoasteen johtotiimille sekä aikuiskoulutuksen ohjauspalvelutiimille. Suunnitelman on hyväksynyt Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset.

5 5(23) 1. Lainsäädäntöpohja 1.1. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (L609/1986) Lain tarkoituksen on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (L232/2005). Muutetussa laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetään aikaisempaa täsmällisemmin koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen velvollisuuksista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 5 Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa Viranomaisten ja oppilaitosten sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. 6 b Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa Oppilaitoksen tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksessa laadittavaa suunnitelmaa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta voidaan oppilaitoksessa sopia, että suunnitelma laaditaan vähintään kerran kolmessa vuodessa Laki yhdenvertaisuudesta (L21/2004) Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi siinä laajuudessa kuin toiminnan luonne sitä vaatii.

6 6(23) 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Koulutuskeskus Salpauksessa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ovat osa oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Ne ilmenevät oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja vuorovaikutuksessa, opiskelijoiden yhdenvertaisena kohteluna opiskelijavalinnoissa, opintojen ohjauksessa ja opintosuoritusten arvioinnissa sekä syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisynä. Jokaisella opiskelijalla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön. Vuorovaikutus ja toimintakulttuuri Kaikissa vuorovaikutustilanteissa, niin opettajien ja opiskelijoiden välisessä kuin myös opiskelijoiden keskinäisissä tilanteissa tavoitteena on, että jokainen uskaltaa omana itsenään ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan. Henkilöstö kannustaa opiskelijoita erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluilmapiiriin. Tasa-arvo opiskelijarekrytoinnissa Opiskelijarekrytoinnissa rohkaistaan naisia hakeutumaan miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille. Oppilaitoksen markkinointimateriaalissa esiintyvät sekä naiset että miehet. Perustutkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa noudatetaan valtakunnallisia opiskelijaksi ottamisen perusteita. Asetuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa hakija saa lisäpisteitä pyrkiessään koulutukseen jossa on enemmistö (70 % valintayksikössä) vastakkaista sukupuolta. Eri alojen pääsykoekäytännöissä noudatetaan yhtäläisiä valintakriteerejä eri sukupuolten välillä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opinto-ohjauksessa ja valinnoissa Opinto-ohjauksessa ohjaaja (esim. opettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori) toimii sukupuolisensitiivisesti, ts. hän kykenee irrottautumaan omasta uskomus- ja olettamusjärjestelmästä ja keskittymään opiskelijan kokemusmaailmaan. Ohjaaja tunnistaa sukupuolen vaikutuksen yksilön elämään ja hänen tekemiinsä ratkaisuihin. Ohjaaja tukee opiskelijoita tekemään myös sukupuolelleen ei-tyypillisiä ratkaisuja sen mukaan, minkä opiskelija kokee itselleen sopivaksi esim. koulutusohjelma- ja valinnaisainevalinnoissa, työssäoppimispaikkojen valinnassa sekä jatko-opintoihin ja työelämään ohjauksessa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opintosuoritusten arvioinnissa Arvioinnin kohteena ei saa olla opiskelijan persoona eikä sukupuolesta johtuvat ominaisuudet. Opintosuoritusten arvioinnin tulee perustua opetussuunnitelmassa esitettyihin arviointikriteereihin.

7 7(23) Syrjinnän ehkäiseminen Syrjintä on usein piilotettua ja epäsuoraa, kuten seksuaalisuuteen liittyvien vitsien kerrontaa ja stereotypioiden vahvistamista. Esim. homo- ja blondivitsit voivat loukata, vaikka kertoja ei niitä loukkauksiksi tarkoitakaan. Syrjivältä voi tuntua myös maahanmuuttajien ja naisten erillinen huomioiminen, vaikka tarkoitusperä olisikin hyvä. Henkilöstö on esimerkkinä niin verbaalisessa kuin non-verbaalisessakin viestinnässä. Opiskelijaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan vanhemmuuden tai perhehuoltovelvollisuuden perusteella. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opintonsa raskauden tai asevelvollisuuden vuoksi ja hänelle varataan opiskelupaikka keskeytyksen jälkeen. Seksuaalinen häirinnän ehkäiseminen Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan ei-toivottua ja yksipuolista joko fyysistä tai sanallista seksuaaliväritteistä käyttäytymistä. Häirintä aiheuttaa kohteessa kielteisiä tunteita. Tällaista käyttäytymistä ovat: sukupuolisesti tunkeilevat tai vihjailevat eleet tai ilmeet härskit puheet, kaksimieliset vitsit vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat asiattomat huomautukset tai kysymykset esille asetetut pornoaineistot, esim. tietokoneen taustakuvat, tyttö-/poikakalenterit seksuaalisesti virittyneet kirjeet, puhelinsoitot, tekstiviestit, sähköpostit ja sosiaalinen median viestit ei-toivottu fyysinen kosketus.

8 8(23) 3. Kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely keväällä Kysely kohdistettiin ammatillisen peruskoulutuksen ja lukion toisen vuoden opiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille. Kyselyyn vastasi 546 opiskelijaa, noin puolet kohderyhmästä. Vastaajista 442 opiskelee nuorisoasteen koulutuksessa ja 104 aikuiskoulutuksessa. Vastaajien jakautuminen nuorten ja aikuisten koulutukseen, naisiin ja miehiin sekä ikäjakauma ilmenee kuviosta 2 (kuvio 2). Koulutusaloittainen jakauma on esitetty kuviossa 3 (kuvio 3). Kyselyllä haluttiin selvittää, miten Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelevat kokevat naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumisen oppilaitoksen toiminnassa. Tietoa haluttiin myös mahdollisista syrjintä- ja rasismikokemuksista. Kuvio 2. Vastaajien määrä nuorten ja aikuisten koulutuksessa, naiset ja miehet sekä ikäjakauma

9 9(23) Kuvio 3. Vastausten jakautuminen koulutusaloittain

10 10(23) 3.1. Kyselyn tulokset Tasa-arvon toteutuminen Kyselyn perusteella naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu oppilaitoksessa hyvin, keskiarvo 3,4 asteikolla 1-4 (kuvio 4). Oppilaitoksen henkilöstön suhtautuminen naisiin ja miehiin mm. opetukseen osallistumisen, huomion ja kannustuksen saamisen sekä tapojen ja käytänteiden osalta arvioitiin arvosanalla 3,3 asteikolla 1-4 (kuvio 5). Opiskeluympäristön koettiin vastaavan naisten ja miesten tarpeisiin arvosanalla 3,4 asteikolla 1-4 (kuvio 5). Kuvio 4. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutuminen Kuvio 5. Oppilaitoksen henkilöstön suhtautuminen opiskelijoihin

11 11(23) Seksuaalissävytteisiä huomautuksia tai ehdotuksia oli kokenut 9,4 % vastaajista. Epäasiallisia viestejä oli saanut 7,4 % vastaajista. Epäasiallisen koskettelun kohteeksi oli joutunut 7,7 % vastaajista. Kaksimielisten tai toista sukupuolta koskevien loukkaavien vitsien kertomista oli kuullut 24,5 % vastaajista. Loukkaavien kuvien tai muun materiaalin esilläpitoa oli havainnut 5,5 % vastaajista (kuvio 6). Kuvio 6. Kokemus seksuaalisesta häirinnästä Yhdenvertaisuuden toteutuminen Yhdenvertaisuuden toteutumista selvitettiin kysymällä vastaajien kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta seuraavissa asioissa: etninen tausta, kansalaisuus tai kieli uskonto, vakaumus tai mielipide terveydentila tai vammaisuus seksuaalisen suuntautuminen henkilöön kohdistuva muu syy (esim. ikä, raskaus).

12 12(23) Vastaajista n. 10 % oli kokenut syrjintää edellä mainituissa asioissa (kuvio 7). Syrjintä ilmenee yleensä sanallisena nimittelynä, epäasiallisten vitsien kertomisena ja joukosta poissulkemisena. Jonkin verran esiintyy myös tönimistä, pahoinpitelyä ja omaisuuden tai tavaroiden vahingoittamista (kuvio 8). Useimmissa tapauksissa syrjijä on ollut toinen opiskelija, mutta myös henkilökunnan koettiin syrjineen jonkin verran. Myös työssäoppimispaikkojen edustajien taholta esiintyy jonkin verran syrjintää (kuvio 9). Kuvio 7. Kokemus yhdenvertaisuuden toteutumisesta

13 13(23) Kuvio 8. Syrjimisen ilmenemismuodot Kuvio 9. Syrjijä

14 14(23) Nuorisoasteella naiset kokivat syrjinnän olevan yleensä joukosta poissulkemista, miehillä sen sijaan fyysistä syrjintää. Nuorisoasteen miesvastaajat kokivat, että syrjintää esiintyy jonkin verran työssäoppimispaikoissa. Aikuiskoulutuksessa miesten ja naisten väliset erot olivat marginaalisia. Naiset kokevat tasa-arvon toteutuvan hieman paremmin kuin miehet. Miehet ovat kokeneet enemmän kaksimielisyyksien eli härskiyksien puhumista tai toista sukupuolta loukkaavien vitsien kertomista. Miehet ovat kokeneet syrjintää kaikilla tavoilla, naiset eivät kokeneet fyysistä syrjintää. Miehet ovat kokeneet myös henkilökunnan taholta syrjintää, naiset kokema syrjintä on tapahtunut opiskelijoiden taholta sekä työssäoppimispaikoilla. Yhdessä tapauksessa henkilökunnan jäsen on syrjinyt vammaisuuden tai terveydentilan vuoksi. Seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää miehet ja naiset ovat kokeneet saman verran. Eri-ikäisten joukossa (alle 18 v., v. ja yli 20 v.) syrjimiskokemukset erosivat siten, että nuorilla fyysinen syrjintä on yleisempää ja yli 20-vuotiailla syrjintä oli lähinnä sanallista. Uskonnollisen vakaumuksen perusteella syrjiminen vähenee iän kasvaessa. Yli 20-vuotiaiden joukossa oli kokemuksia työssäoppimispaikoilla iän tai raskauden aiheuttamasta syrjinnästä. Oppilaitoksen esteettömyyden vastaajat arvioivat hyväksi. Tuloksia analysoitaessa otettiin kuitenkin huomioon se, että vastaajat olivat pääsääntöisesti henkilöitä, joilla ei ole liikkumisrajoitteita. Näin ollen arviointi ei ole välttämättä luotettavaa. Tilojen esteettömyyden tarkastelu onkin otettu mukaan kehittämistoimenpiteisiin, koska oppilaitoksen tilojen saneeraus lähivuosina on merkittävää. Jotta esteettömyys tulee huomioiduksi saneerauksissa, asian esillä pitämistä pidetään tärkeänä.

15 15(23) 4. Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulosten pohjalta oppilaitoksessa pidetään tärkeänä tarttua kiusaamiseen, joka ilmenee epäasiallisena käytöksenä ja yhdenvertaisuuden loukkauksina kuten sanallisena nimittelynä, seksuaalisävytteisinä huomautteluina, puheina, kosketuksena tai joukosta poissulkemisena. Näihin asioihin pyritään vaikuttamaan seuraavassa esitetyin toimenpitein. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta oppimisympäristöjen esteettömyys on tärkeä asia. Oppilaitoksen tiloja saneerataan lähivuosina merkittävästi. Jotta esteettömyys tulee huomioiduksi, asian esillä pitämistä pidetään tärkeänä. Toimenpide Toteutus Vastuuhenkilöt Ryhmäyttämiskoulutus henkilöstölle ja opiskelijoiden ryhmäyttämisen tehostaminen ja vakiinnuttaminen Oppilaitoksen nuorisoasteen henkilöstölle (opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö) järjestetään ryhmäyttämiskoulutusta Kouluttajina toimivat Nuorten Akatemian Turvallista ryhmää rakentamaan hanke ja Lahden kaupungin Nuorisopalvelut Opiskelijapalveluiden johtaja ja kuraattori-sairaanhoitaja Lahden nuorisopalvelut/ kuraattori Koulutuspäällikkö vastaa henkilöstönsä osallistumisesta koulutukseen Seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisyä koskeva ohjeistus (osana kiusaamiseen puuttumismallia) Ohjeistuksessa kuvataan seuraavat asiat: - mitä häirintä on - mitä häirinnän kohteeksi joutunut voi tehdä - kenen puoleen voi kääntyä - miten henkilökunnan tulee toimia Opiskelijapalvelupäällikkö

16 16(23) Toimenpide Toteutus Vastuuhenkilöt Henkilökunnan esimerkillinen toiminta Huomion kiinnittäminen omassa käyttäytymisessä mm. seuraaviin asioihin: - puhekieli - kaksimieliset vitsit - ilmeet ja eleet Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen Henkilöstön yhteisvastuu Henkilöstöasioista vastaava apulaisrehtori Opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen (tämä huomioidaan koko ajan) Opiskelijaa ei aseteta eriarvoiseen asemaan raskauden, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden vuoksi. Opiskelupaikka turvataan äitiysloman jälkeen. Nuorisoasteella opinto-ohjaajat ja aikuiskoulutuksessa ohjaavat opettajat Maahanmuuttajatietouden lisääminen ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parempi huomiointi Laaditaan infosivut henkilöstön Kori-intranettiin Materiaalin kokoamisessa hyödynnetään Salpauksen kieli- ja kulttuuriyksikön henkilöstön asiantuntemusta Tasa-arvoryhmä vastaa osaltaan materiaalin työstämisestä Oppimisympäristöjen esteettömyyskartoitus Toteutetaan Vipusenkadun kampuksella LAMK:n opiskelijatyönä Opiskelijapalvelupäällikkö toimii yhdyshenkilönä.

17 17(23) 5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä ja -suunnitelmasta tiedottaminen Koulutusalojen opiskelijahuoltoryhmät vastaavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksista ja sen pohjalta laaditusta toiminnallisesta suunnitelmasta tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille lukuvuoden aikana. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma lisätään pysyväksi tiedoksi henkilöstön Kori-intranettiin sekä Pakki-opiskelijaportaaliin. Tieto suunnitelmasta ja sen saatavuudesta lisätään jatkossa myös opiskelijan oppaaseen, joka jaetaan lukuvuoden alkaessa kaikille opiskelijoille. 6. Suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistaminen Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan opiskelijapalautteen avulla. Suunnitelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain oppilaitoksen toiminnan kuvauksen laadinnan ja arvioinnin yhteydessä. Opiskelijatilastoja tarkastellaan myös tasaarvonäkökulmasta. Suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset. Laajempi kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tehdään kolmen vuoden kuluttua vuonna 2014, jolloin myös tasa-arvosuunnitelma päivitetään kokonaisuudessaan. Liite Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

18 Liite: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely 18(23)

19 19(23)

20 20(23)

21 21(23)

22 22(23)

23 23(23)

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm Muodollinen tarkistus Pvm Suunnitelman hyväksyntä Pvm Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö Timo Kantokari Johtava rehtori Sihteeri

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA Liite 5, 9 1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA Johdanto Vuonna 1986 tuli voimaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Sen tarkoituksena on lain 1 :n mukaan estää sukupuoleen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma 22.5.2012 1 Sisällys Johdanto... 2 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 Taustatietoja... 4 Tasa-arvokysely keväällä 2011... 6 Peräpohjolan Opiston opetussuunnitelmat...

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt Askolan lukion rehtori. Päiväys: 25.2.2015 Johdanto Askolan lukiolla laaditaan toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 5.11.2010 (KY Lappian yhteistyötoimikunta) 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 YLEISET TAVOITTEET... 5 4 TASA-ARVON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2. Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.2015 Merja Hovi Nuorisoasiainkeskus Visio: Koko Helsinki on nuorille kiva

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

2014-2017 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

2014-2017 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 1 2014-2017 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Ressun lukio IB World School 24.02.2014 Päivitetty 16.4.2015 Sisältö RESSUN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 1 1. Johdanto... 1 1.1. Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2016

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2016 Lapin yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2016 Hyväksytty LYY:n hallituksen kokouksessa 21/2013 16.10.2013 Hyväksytty LYY:n edustajiston kokouksessa 7/2013

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla http://www.tietoanuorista.fi/

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yksi univormu, monta erilaista suomalaista yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yhdenvertaisuus ja tasaarvo varusmiespalveluksessa Taustoiltaan erilaisten varusmiesten yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014.

Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014. Pop & Jazz Konservatorio TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tämän suunnitelman on hyväksynyt Pop & Jazz Konservatorion Säätiön johtokunta kokouksessaan 9.6.2014. MITÄ ON TASA-ARVO (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 15 22 19 19 30 63 % 99 % -14 % 8 % 1 Yrkeshögskolan Novia määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm.

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

1. Tasa-arvosuunnitelman valmistelu

1. Tasa-arvosuunnitelman valmistelu TASA-ARVOSUUNNITELMA 2013-2015 1 2 1. Tasa-arvosuunnitelman valmistelu Tasa-arvolain 6 b : 6 b (15.4.2005/232) 1.1. Työryhmä 2. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa 3. Oppilaitoksen tulee

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu... 22. Yhdenvertaisuuden haasteita... 24. Uskonto ja vakaumus... 28. Vammaisuus... 29. Etnisyys...

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu... 22. Yhdenvertaisuuden haasteita... 24. Uskonto ja vakaumus... 28. Vammaisuus... 29. Etnisyys... Kalvosarjan sisältö: Mahmoud, Mertsi ja Maija: Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki Koulutusaineisto työpaikoille yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä... 1 Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013 1. Johdanto 2. Viestintä 3. Työyhteisö 4. Erilaiset elämänkatsomukset ja vakaumukset 5. Etninen tausta ja kieli 6. Sukupuolen moninaisuus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016

TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016 TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖSSÄ 2014 2016 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA I Sisällysluettelo I Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Vahvistettu yhtymähallituksessa 22.5.2012 (asiakohta 88) 2 (23) ASIAKIRJAN TIEDOT 1. Asiakirjan tarkoitus ja tavoitteet Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 11.6.2012 Mitä on seksuaalinen häirintä? Seksuaalinen häirintä on aina ei-toivottua ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ammattiopisto Luovi Suunnitelma 1.0/29.10.2009 2 (7) Sisällysluettelo 1 Ammattiopisto Luovin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Liite 2. Dnro 107/102/12 OPPILAITOKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄ TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

Liite 2. Dnro 107/102/12 OPPILAITOKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄ TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Liite 2. Dnro 107/102/12 OPPILAITOKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄ TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 OPPILAITOKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄ TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot