Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t. .lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t. .lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan"

Transkriptio

1 t.t nhn lutukb 9n Tytfyf. llokunnhn r^ yttil 'rjn M tt ol.hmtukban Ty - 1 yf'llovunnm kokouka^btf tptrinlkxiuti 13 p:nä iä an'puvlhn ohvnt ] 1 ^ ttoh<l UtuVs an puh^an.lohti».1«j./.krng'll, tyfiypl 1 ovunnf.n.iüb«-. nit Fusfçavfol, Tnnn«r Jn TossavHinen sekä ail'iklr.lolttfinut vfillokunrtfin slhtsorl. 1 5 Ji ovunnnn onj^no^ Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t vuoden 1935 puh^an.lohtf,1"ks^8n lak't.kand. J. *.Hsng'dl ) In Jfi ynrr puheen.lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan viltasmlsn w rf tuomu rl.. l'uai'afvehn,1" knnrflerl J.ToasnvPisan Vnns-" an muortofttnvbt kuluy^n vuorten 11 ' ttoh''1 litukaan ryöv 11 okunnan. 2 Lu-ittlln «aunto O/Y Kr-sdrlklnkntu 5»;n ft/1 oslvht^-y tl^duat-ilu 1' auofltulalko lutto nwhdolusiaii shh«n, ittä yhttö sfisi luorltt«'? 11'toltn anamaatnnn 1.ui/u.UOi);- nurkan Iftlnf'sta korko«slt^n, flttä fluu.'-»uu : - mfrknstp, Joata on priima kllnr'lt^a, 9uorlt<ítta l3l In korkoa 5 1/3 T, kun tana "üu.uüü;- mr rtff «tn,.lonk" kllr.> Itya on hl jman korksammalln, yhtlm ollai hfliukna mnkanmfinn korko«ö "^.n tmikpwn, aan johdosta, itts tytfv i1 okunts on t'mml kuun 1 ptlvsatfe' il/aan i- lantmut ad»!! «nr»'nltunk^ n Jnlnnn koron 6 1,4 '.ata b Min, v>.11okurtn el katsonut voivfinaa aiiontuh laltattyvn anrmuksem, muttf ynltuuttl kuitenkin ftil'^lrjoltlanean ilmoittamobn lainaan saajilla, itta 11'tto tul'í«ariellesnvln tnrkoln neur^atnmn korkokannan vlhtaluja tfr-tb'ín tullen vlalä kulutun" vuonna nôhttkirh'i'n nyk'.-lsen koror. al^ntnmlsaatp, h- i 3.»uorwn volml stalunopattfl Jflllton 30/R DSlvStyn klr.laen muk^^n rnf-lnlttu ll'tto al yol tf-loudalhstan 8vlrí«(n t^kls,.vih in SHltyksan muknlraa'l huolahtia profaasorl ivnr nllak'-'f'nln hfut»'n"tañan kaimlst»- «irlseath, TfimJin Johdonta k.o. nsl«pà' t=ît»l1n otta«uuf^olla n kiisltalth'yhkal 11'tosB«Jn vai yol ti ttl 1 n a n»kl r.lol t tanut hank-1 ninnn vplokuvm ppofassorl illskmanln haudalla nykylain olav>8ta patsnaata. 4 5 liiton ypl- ^'»»nnflvkoïiîitm Hl'htoH'ton 2Í./12 piilvhtyn klr.la-fn ja Hiihtoliiton puheen.loht".1an,.lohta jan Hillon kansaa myöhamtnln tnpnhtunaan nauvott alun Johdosta, mainitulle liitolle psàtattiln lähatt««olymplaialsyaimannuksan annakuona ork. IS.luiu;-

2 8!»! buomon 'l-blrlbtaolllsuusyhrtlstyksan R/11-34 pälvutyn klr.laan dostfi.istfittlln Blleklrjolttfineen t-jhtbviiksl niuvotella yhdlstykson «rtuatn.llan kansaa alitti, miten ylidlhtys on katsonut avul.jn voivnn vnlkuttkr 8l1hen, ottii urhgllukilpnilu.lfln pniklnnolksl hunkl ttnlalln. nykyistä tpit^ellls-imnl«flslnaltfi, Vnllokiint«nuolf!st«nn k«t8ol, «ttil liitolla olo rnulte mahdolllsuuksi» tkasä nslnsaa kuin.lutkplsta.isr.l-iatölahdssabän k.o, nai««koskevan kirjoitukaan.1«tarpe-sn vantlaeaa myöntsk yhdlatykaan heytattsväka 1 11'ton.lässnsaurojan o- oltaluattalon. 6 i='rst8ui Koulnnauvoa i'jrlk rsandallnln Äl/IK -34 piilvfitty k5r.1a, konv-sva auooannottob 'lunsknaaa 2-6/7 pl dattfivi^iin fyyallllatii kasvptuatn ««ka pai- ja nuorlaohymlanlea kmalttelevsän pohjoiamaisaan kokoukseen, ri«i.t9ttlln sllrtäs Voimistelu-.1«Polkaurhellulll tto.lan khaltaltkvskal, anlskal mnlnltun Iloton käaltaltbvfikal aan takir, ette kokouksan kiitausaa tladoltataan, a tts kokoua on yhdlstatty Huotalsaa 30/6-3/7 plrlattävlilin poh.lolsnelaaen volmlstelunjohthjakongraaalln. TfiatS kirjaimiin allrt«iii1 saats psktattun tlodolttna Itoulnr-mvoB r'anrtallnllla,» 7 5 ff. dl on oas- o/* Suoman Ylsinrndlo M/B:n 27/l"-34 p«lvktyn klrjian Johdosta vullfkuntft pa'ttl, attfi SVUL artallean JSfi k,o. yhtiön oaavkmkal, hnluamattfl alla köyttäii yhtiön tfrjoamna tllnl«uuttf,k08kavb liiton olblatamnn oaakkoen takalalnriyymlat* san nine] 11 narvoa v atfibv^nn hlntpbn bmk. l.ouujaamaata klrjaaatk todattlln, attfi liitto tulaa sk-maan yhtiön n-" oaakepiitionipn korolttaml een aauriiukaan«yhdan vapaa osakkaan. n S.1o< ttan uu- Tarklatattlln liiton toimi ataopäiill Ikön Ja alhtaarlan vfiu st«tyhjbkna Ja JBtattltn puhaanjoht Jan tahtsviikal nauvotalla a ale noma la tan JMb anlllttojen puhaanjohta Jlan kansaa aaumavata työjnosto; onntala. lllttohallltukaan Ja Urhallulllton slhtaarl, JärJaatölahdan p«t Ja vaatanva toimittaja, tolmlaton Johto Ja valvontn a«k»i Juokaavat työtj r-ann-jrla i l-alnl- Jn )'a88p«nolllttojan alhtaarl, JfirJaatHlahrtan toi- ' -II mi tuaathtaarl ( :<lni8alo> Volmlatalu-, pyörhllu- Ja Polkaurhel lulllttojen alhtaerl. irlkjill Drhellu-, PyöPKlly- Ja Polkauphellulllttojan puhaan- Ml Johtalat, Jolta liittoja uual JfirJastaly IShlnnä koskea, iuoauvat

3 u'ut'sön tyb.1fikoon, määruttnn se «stuw^bn volnrnn hetl. 1 ' Fövtüklr.lsn vflvuudslrsl s «n-1 I ij I ]f'

4 POytBklr.ln avtjl:n Ml ttohf. llltukrun Työ- ^ V-llokiinnnn kovouks-9stn tnmrlkuun 3u pinä 1936, lä htnhallltjk.-.ea '.yt abbpuvlllfl ollvft vfiilokiinnfin puhe «n.1 oh tn,1«hbnrell, jäsenet Husgnfvel, Tnnner.1" Tonsnvnln«n aekk nnbklrjolttnnut alhtasrl. 1 5 irt:ir:caqtu6. Merkittiin pöytäkirjaan, että 3VUL:n viine vuoden tilintarkastajat, tuonarl M. Kauppila ja kamreeri J. Jiirvinen ovat 29-30/1 tarkastaneet liiton tilit ja antaneet tarkastuksestaan J j,. 30/1 p-iiviityn kokouksessa luetun tilintarkastuatrerton!!!: en, jo:;sa ehdotetaan tilinpaitös vahvistettavaksi ja tilivelvollisille nyönnettävfiksi vastuuvapaus. <1 m [äyaluca.'a lal- 2 i Luettiin Olympialaisen Keräystoiniiku.-.nan 17/1 pfiivä^^ty pyyntö, että liitto anoisi aisäasiainministeriöltii lupaa jalkiae; varainkeriiyksen j;irjestäralseksi koko maassa kuluvan a enai vuoden aikana numeroiduilla keräysliat lila Ja nyynailä enintäin s 20 nk:n hintaisia rinnausa kannettavia merkkejä olympialal3'/alrennukuen ja osanoton hyväksi. Elelleen toimikunta pyytiiä liittoa myöntiäi-iän toicli^^unf nalle lainana sen käyttövaroiksi 25,000:- markkaa, jotka tultaisiin nostajaan sitä mu aa kuin niitä tarvitaan ja suoritta: aan takaisin niin pian kuin keräyksestä kert^^y rilttav^isti -. uroja. Anomuksen johdosta todettiin, että kysynykaes-ä olevaa keräystä koskeva pyyntö on j-itetty sisäasiainministeriöön IB/1. Päätettiin myöntää keräystolnikunna ile 25,"00:- markan suuruinen laina en pyytil ih n- Jäaidekkolilton iäflll Luettiin Suonen Jääkiekkoliiton anonus saada 15,00'^:- markan suuruinen laina olympialaisvalmennuatarkoituksia varten. Tärr-än velan naksacisen vakuudeksi liitto limoittua asetta-zansa johtokuntansa jäcenten henkilökohtaisen takauki-en sekä antavansa pantiksi yleisestä olympialaiaker-iykgestä silla tulevat varat, jotka ovat 1 ^ koräykueen osallistuville liitoille jaettavasta määrästä.. Valiokunta päätti myöntää anotun lainan edolläsclostetullla elidoilla sanalla määr Iten oillo korkoa A fi\ J L in

5 L-kect tol^uajon 1 lä 4 Todettiin, ettu liiton kassanhoitaja rouva Aino Rit^/anon on ykaltylsanloittensa takia pyytrinyt vapautuata toiraeetaan 1/2. Töraan Johdosta valiokunta päätti siirtää liiton toiirlatoapulaisen, neiti Heini Heikkiaen kaoaanhoitaj*ai muaraten hänen palkakseen 3tnk. 1,100:- kuukauden aa. Liiton uudeksi toimietoapulaiaeksl valittiin 31 hakijasta lakit, yliopp., neiti Aune uhman 3akin 1100:- kuukuusipallcalla. IS i, 1 r r täkirjan vakuudekoi: - I n- k. i 'ii

6 etsllojmnnan röytiiklr.lii ovul.n Lilttohnl iltuksan a iyöt«llokunn«n kokouksest«helmikuun 8>j lä pklvknä l»a6, aaapuvlll«ollv»it vsjllokun- - - nan puheonjohta.la nangsll. Jäsenet nui- < gafvel Ja loasavalnon sekä aileklrjoltta-. nut valiokunnan alhteerl«> hekkollltea ^^lainan kor- löiet- 1» Todettiin, ett* ouomen jääklekkollltolle on Tailokunnan p^ytiiklrjan 3u/l -36 pykftl* 3in e*ehyttini««velkakirjaa va8ta«.n myönnetty ondcn 15.uuwi- auumlnen laina, 2 t olhteerl ilmoitti valiokunnan kokouksessa 13/1 tehdyn pähtöksen mukaaaestl neuvotelleensa u/i KredrlVlnkatu 59;n edustajien kanssa yhtiölle myönnetyn lainan kotosta. Neuvottelujen tuloksena yhtiö suo» tuu laltfc staan auomttamaan korkoa t> *:n mukaan. 3» i«erklttlln pöytäkirjaan, etts liittohallitus on «äitriisjan kulua» ' sa anonut avuttlle Ja aan Jiisenllltollle, ouomen nyrkkeilyliittoa oamoln todettiin, ett* valtion Urheilu- Ja»olmlstelulautakunnai le on Jätetty tilitys Ja seloatus vastaavaata valtlonhvustukaesta vuodolta 1934, 4 I Todettiin, että aslancmlset i>»ui<:n jäenllltot ovat puolestaan hyväksyneet liiton tol«lstopäölllkkö«ja slhteereltä koskevan uuden työjaon (kts. pöytäkirjaa 13/1-35, { 8). 8 J Merkittiin pöytäkirjaan, että Uitto ob smhköteltse onnitellut lehtori Bllel Vartiaista hänen täyttäessä 60 vuotta 19/ markkaa teatamentln ertellytttelen seurojen haettavaksi. n- li I MM lukuunottamatta, kuluvaksi vuodekal valtionapua omk. 36u.ouo:- mjmrismiij. P.O.Liliuksen rahaaton korkovaroja päätettiin varata 2.600!- llko- 7 J Vahtimestari Leppäsen ehdotusta päätettiin uusia Klvlnl<imen kiinteistöön Johtavan puhelinlinjan pylväät. Jotka 17/2 päivätyn kurtannusarvion mukaan makaavat Snk ! LiitOT kuluvan vuod«n vuosikokous päätettiin pitää kesäkuun 16 päivänä.

7 » fytyrnf svmin 30-T«otltJiihl*llltuulttl*n JirJcatlünlicstM «nal vuonna JMtcttllR all^lrjolttaiimn tartwmln validstcltaval» 1. POytVklp.lan vakuui^kal i ' lü r-

8 i iir.- aistjfkftfytäklrja SYtain lilttohallitulcacn Mä" työväliokuiuisn kokoulcbosta huhtikuun 1? pinm >«a; urilla olivat valiokunnan pufmian- johtaja Hangell, jiia«n«t Hua^afvel, Tanner Ja toasavalntn saktt allekirjoittanut valio* kunian alhtearl. 1 t Luattlln Ja hyvikayttlln valiokunnan kokoukeleta 13/1, 30/1 Ja 20/2 pidätyt pöytäkirjat. 2 i Marklttilr pöytaklrjaan, «tti liiton araiomerkln omietajalla palopahlliikö Uuri liartoll«on 19/3 lähatetty onnittalu- ihkdaanoba ^O-vuotiapMivunaä Johdosta. 3 i Mtrklttlin pöytäkirjaan, ettfi Hiihtoliitto on hil'it:iji«n TilB» talvana Jarnlaoh t%rtsnlilron«n'l88ii Ja Hoha Tatralla tapantun««n vierailun ai'an* antanut 3f Lm mulatoplaketin aauraaville ulkomaiaill* hankiläillat 1) Jalcaan talviurhailun JohtaJa.paroonl La Port, "eriin, 2) Sakaan Hiihtoliiton puh. Joht.,hra Jo». ai«r, iuno^ien, 3) Tahaokalovakiaii Hiihtoliiton Johtokunfvan J.aan, tri Jaurla, Praha. 4 i CirJaasBäin 27/3Iti-Juoran KarjanjalOBtuayidlotya ilmoittaa, ttta yhdiatya JÄrJaatää riakaäbuitlli v auuren riomu- Juhlann/ttalyn pyytman liiton toia.er.pidattu attei h ini.n ainlttuna vucna toireenparitaial liiton alaisia Juhlia. Kirjalaa ai antanut alhatta toimenpitaiaiin. \ 5. Var«inai»-3uoman Muoriaosauraln Kaakua-aauran pu lasta Sl<;aa AI tolan 12/4 piivstyn tladuatalun Joh loata pmitattlln nai- nitun «auran 9-10/'6 piflattäväan Juhlaan vuokrata Hiton oblatarmt auosan liput hintaan iak. 10 kpl. vuorokaudalta. e i Mairklttiln pöytäkirjaan, attm O.y.iinonlinnan laännöltal- JHn ilmitukaan mukaan yhtiön oaakkaat vuoalkokoukaan paiitökaall ii vapautetaan anal halnxkuua vuokran auorlttasiia. ata. 7 i

9 B«!* 7 i trrrlr- i Hyljättiin n*ltl»n T«ima Tuuloi j» Umpi E8k«lin«n 27/2 päl- "vätty Miomui.gttä liittohallitu» vap«att8i»l h«idat 51/4 Utö vuokrasoplmukeest«, Joka puättyy 31/B. 8 i l8it«ttiin Ikjärrtnkylän lakun tisduatelu, onko liitto ha- "ftni- lutoa «yyraäito Kivinieman kiintamiatön pihamaalla rakemiatun voimiate- Tieduateluun»iatattiin vaatata kialteloeati, koa'.^ klintaimlatd iailkklna liaärakannukainean on vuokrattu Puoluatuaministari^lla. 9 Kaltattiin SVULin Pohjoie-Karjalaii piirin 26/3 päivätty ano-. koi?^ Biia, att«liittohallitua ryhtyiai toimenpitaiblin 8«njohdosta, että """a^sln^ Urhailuliiton johtokunta on käaitallyt Joansutiii Kalavaiatan pidettä- '^^^^flt^vlkai auunnittalaaian n.a. «Berlkkalaia-kilpailujen rjaatämialuvan aiitä huolirjitta, attä lupa-anomusta ai ole aaitelty piirijohtokunnftlla. Urhalluliitolta saadun selitykaan mukaan ialevaisat ei ole anonut k.o. kilpailujen jirjeatiaisoikautta, vaan ainoastaan saattaneet liittojohtoki n-an tietoon halunt:«aaada SuoroesBa ensi keaänä vieraileva anerlkkala ia Joukkue kilpailuihinaa, joldan jör jeatiiibiatii aeura myönteieesaä tapaukaebsa aii.detysaä jiirjeatykeebaä ayöhe'miln tulisi anomuan. tsmän selitykaan, joka päutettiln saattaa piirijohtokunran tietoon, johdaa^ Mia ai artanut aihetta enaaplin toiaienplteiaiin. 10 i.f i e Lm V i rin 3VUlin Tiipurin piirin 8/4 pjivutyn kirjeen Johdosta todettiin, että 3VULin nykyiset toinintaeä^innö* antavat piiraille tilaiaujden vuoaikokaukaiaaaar. päättä*, paritiisnkö jnaenmaliau «ikilta piirikunnan seuroihin kuuluvilta ikään katsomatta, vai haltaako piirik nta kohdaltaan JUrje.^tBi vapautuksen J»aenni«kuuiata muärötyn ikärajan alapuolella oleville seurojen Jäaenille. lun»anettalytapa eri piiraiaa* tässä aaiahsa tojennä tlibeati on erilainen, päätettii» piirijohtokvmnllta tieduatella miten a- sia ;cuaaakin pllrisoa o«jarjeatetty mahdollisen yhdentbtikaianu ^en aikaanhaamiaekei kaikiasa piirelsatt Ja roikaorhailuliiton slalaten aearojen aaenan aelvittämisekai SVUHb»iirien yleisten kokoueten ättneatykaiaam

10 11 i 1 Viipurin piiri 2 KymanlMicBon piiri 3 Varainaia-äuonian piiri 4 Uudaiunuan piiri 9 HBciaen piiri 6 Juur-3«von piiri 7 KaBki-3uocien piiri 8) Uhdan piiri 9; Pohjola-Savon piiri 10 Ff.alM-iohjamiaan piiri 11 PtiPä-Pohjoj»n piiri 12 oatakunnan piiri 13 Heiainsin piiri 14) Ita-iCarjalan piiri 15) «inuun piiri 16)?ohjoiB-SarJalan piiri 17) Oulun piiri 15) Kaaki-PohJann:aan Kaaki-Pi piiri Pllriaihteerlen palkkiot Ytlt«1934 pältttuir auorlttia nraiivaatli 3.000« « : : «- 1.5^0: : « « « J « « ! « »- Yhte«' aäitak « ;=n tes- Liiton jäeanaeurojan haettavllcai juliatetut oikauanenvoa ' '.0.Lii luk. en te.tai-ienttirahaaton korkovarat Jmk «- päätettiin Jakaa aauraavaati«1) Bollolari Tarmo 1.OO')«- 2) Ha-jajärven arhoilijat 7'.'0!- 5) Kanneljurvan Yritys 400«- 4) Liekaan Urheilijat 400«- Yhteenaä.'mk «- 13 i S f 1 jl-iñoruv Añorui iijtaañr Uin^Jap iiinm Tarlcaatettlln Aaunto-Oy. 31monlinnar. Ja autnberrlnkatu 16 LMcjEHñH^.TTnöffl f^jiiftgkacftvilme vuolen tilinnsatüksat, jotka ainitut yhtiöt liitolta aa^nicnaa kiinnelainojen Johdoata olivat liihettänect liittohallitak. en niihtävikai. Tilinpiintökset eivit antaneet alhotta toit;:«npltaiaiin Merkittiin pd/tdklrjuan, ett'i Aaunto-Oy. ''redrlklnkatu 50 on 29/3-35 irtleanonut liitolta aaamar.a 3mk«n «- auuruiaen kiinnelainan, joka vapautuu liiton k.iytettaväkal ayyakuun 29 p:nfi. 15 ; Nykylain vallitaovan alhaiaen korkokannan johi i'ta liiton»ytintinlen kiinnelainojen korot p-lätettiin 30/4 alkaen alentaa ' 5 5/4 ^«lin. II ^ lulauaal. l'ar jätettiin Tl'Lin,ohoiaena liitteenä K 1 aeuruava.bllana- t 3l/3-:>ii.

11 17 J tn taloueajvlaaiijg- HyvSkayttiin 3V'JX.;n enbl vuo en tulouearvioohlctui: ohelaen H J S M i liitteen R 2 muotoisena. 18 i " - T o d e t t i i n saaduikei JVUL:n Jäaenlilttojeii enai vuo'en tiloub- Tär^gfeH^ia*» arviot Ja niihlr: llittyvit miäräraha-anomukset, Ja J-itet+lln uihtuerin tehtaväkei laatia ehdotus SVJlsn taloiuarv - n o lollytflniän yli- ' jäsain,1a'.camlee3ta 'iaenllitoihe, kuin ity^n ai Itä mitan auurllia OButtkailla kunkin jäeeniiiton tuliai OGalll-tiiU /ul:n yhtplalln l.ai.k:itt- ja vuo':ramt;nolhin. Pöytäkirjan vaku lekei

12 vnm m «/â VO* nf3»ilmb MAM toiommrriooa.. N» Jl/i-» i.i f i t t ^xtimm» imtviotmiam TWKT if fill MrJ.^taíüÜZi. M. >89:19 >it.ooo:< «. Ml. j.ooo:. % I»ftXMi fu«n»t ro«tu,fwmal»> i* M»» womaoïawt Kii.it«JCaM»«MUA««kiiitwKMW ia tolmstoa MMstucnivt VdusiktrJ* it.jjé:- i.iritt) t.o^:- 4é.4a):- 7.00«: :- }.000t- I.OOOl..1«IJéi- tflcuim MMVoaU Ja»rofiiiti I.OOOf tlrtaihtmr.ua ««XkKiat likviiit». t.».«mt. jtt*«sttoa»t Mnot l lru*lsiituoj«i jmtlavattl K l.ffl:- àmiwtl- Mf.MO-H- f t

13 ULia lllttohblituk»9n tycyalio- pgttmrj«nio 1 tohan P/1&3P,?öyt«klr.1«övlilJn 111 ttoh«1]ituks«n tthvnllokunnan kokoukssatn toukokuun B päivän* a«' puvlll» olivat v«llovunn«n puheanjohta.la H«n)?«ll.IKsanat miactafvcl.1* Tossavainen s«- 1 Í M, fiklrlan I.uattlln ja hyvávsyttlln valiokunnan adslllsessm kokouksosiia 17/4 pidetty pkytwflp.1«2 5 kn all8klr.1oltt.anut valiokunnan sihteeri. hyicfllolllteb I8t9lu tili-tujb tbgilaeata. a#n Johdosta, ett* yosmpallollltto tkyttu* 26/ lu vuotta, PesMpallollIton lasjennettu liittojohtokunta on Kokouksessaan 21/4 myí5ntánrt lllttojohtokunnalle valtuudet erikoisen säätiön perustamlssksl, mlsti lllttojohtokunta tulee tekemsi n pmätöksens«.luhlakokouksesna 26/6, s ekk thlinin lahjoittamaan shntlma ph^tomaksl liiton omista varoista smk«24.uouí- rnnü 6.uuui- arvoata valtion pe Iklnto-obll-' «patiolta. TMmMn Johdosta Fssäpallolllton lllttojohtokunta kirjfeesstthn 27/4 tiedustele«, miten olisi parasta menetellk süütlon perustamisessa. ^un sfiátldn perustaminen kysyy sekk varo la että aikaa, työvaliokunta päätti esittää J^esäpall olil ton Johtokunnan harkittavaksi, eikö i\ t samann tulokseen päästäisi helpo«r"ln Ja käytännölllsemnln perustamalla k.o, tarkoitusta varten rahasto. Jota hoidetaan i-esäpalloliiton tilinpidon yhteydessä Ja Jonka kartuttamisesta Ja käyttämisestä liitto voi harkintansa mukaan päättää, aanalla työvaliokunta pähtti Pesäpalloliitolle huomauttaa, että avuljn Jäsenliitot voivat täysin ItsenälaeMJ l>ät ttää ra ha varojensa käyttämisestä omiin tarkoituksiinsa. mitä kultnekln asian perlantte*? 111 seen puoleen tulee, työvaliokunta el voinut shtä neuvotella ^a muodostaa kantaansa, koska p.o. kirjeestä ewlhs^vt ilmi, mitä tarkoitusta varten säätiö on suunniteltl tu perustettavaksi Ja miten säätiö on ajateltu oriani soitavaksi. 3 f «olitton [lomus. Hirjeessään 30/4 auomen Jääkiekkoilitton tle^luatelee, pitääkö avui. mehdollsena myöntää auomen jäfiklekkolil tolle asitin lo.uouj- valmennusluoton, sille Jo samaan tarkoitukseton myöntämänsä a«k:n 18.00u:- suurulsen luoton lisäksi, vakuutena etuoikeus auomen jääkiekkoliiton osuuteen oly^pialaiskerhyksen tuloksesta Ja Johtokunnan henkllötakuu. lyövaliokunta päätti ilmoittaa auomen Jääkiekkoliitolle ole- Á f.

14 vnns«v"lmli myflntliinälln ea«ll8«1ra tstuln «hdoln»ndtjn ft.ooui- suuruisen lisälainan, koron ollessa 4 Ilta«4 { >unt*teoulvin ; -»al» t KlrJa«a«HMa «/B luulos-lfskallsan liikuntakoulu 1) Irtisanoo vuokr«solmuk8«nsa pmlvkmtilirmnii 31/B 1936, mutta Ilmoittaa hffluavanss uusia soplmukf «n, «hrtolla etth ruokra alenn«tann ndcsli IBuu:- änktoan luuui- ^ 2) anoo, «tti kesäkuuknuslsn vuokra saotalslln suorittaa vkhlsstf «- _ ^Sj rl* «nsl syksyn aikana 3) ettm kesáktniksusler vuokraa alennettaisiin, koska liikuntakoulu el silloin toimi. -i-yeva Hokun ta pkkttl alentaa kuukausivuokran 1/9 alkaen ankisan 1.40U»-.la/fcesM-elokmilts bmkiaan l.ouo:- sek«suostua siihen, ett«suksimuan ttamlnsn. 11'kuntakoulu suorittaa keaükuukauslen vuokran vmhlssk erin syksyn aikans. 8 Í valtion Urheilu- ja volmlstelulautakunnan kirje 3/8.1a s It«seurannut lahden Hiihtoseuran anomus saada smkm 3ü0.üuus- suuruinen vai-' tlonavustus aukslmakens«korolttamlseksi pfihtettlln lautakunnan antaman ohjsen mukaisesti ensin láhettüá eriellar«inltun Mlthtollltolle lausunnon sn»ml8eksl ja vasta sen Jklkeen tulee työvaliokunta tel liittohallitus antamaan asiasta pyydetyn lausuntonsa. 6 { Todettiin, et.«valiokunnan edelllsessk kokoukaesss hyväksytty avultn ensi vuorien talousarvioehdotus edellytt««, ett«avul:n Ja sen ;i«s<)nlllttejen ytatelset palkka-.j* vuokmsienot orat oak. SuC.ueu»». - /avul.la/. valiokunta páhul lllttoh». lltukselle ehdottaa, ett*/,1fis«i Hitot osallistuisivat t«m«n suwnan suorittamiseen ehelsen liitteen n:o 1 e- dellyttvmllli auanula. 7 «PKStettlln liittohallitukselle ehdottaa, ett«svultn ensi vuoden "tnlousanrtoehdotuksen edellyttäm«ylljfcei»«amk. 17f,wt- Jaettaisiin JÉisenlllltoJen kesken oheinen liitteen nio 2 edellyttkakll«tavalla, 8 $ l^okoukben a- av"l.!n lö/ pldett«v«liittokokous p«fitettlln alkaa kello lü.üu Ja ottaa kokouksen esityslistalle edellyttiür«t asiat sek«. eureavat Hiton toimintas««ntöjen 9 pykklän aslatt 1) kysymye ph rl kunnallis ten kurlnpl tova Hokun tl en asettamisesta»»!i)öuomen Urheiluliiton e sltys aktllvlurhelhjaln kotimaisten p«l- vkrahojen korolttamlsesta korkelnuan änkiaan 288«- lllttojoh-

15 Iiiotukai JMtvttlln alht««rln tshtiltlikal laatia valiokunnan saupanvaan koissfi" tokunmn ktiaaakln tnpnukiflar«aatsmnlla auoatumukaella j 3) kysymya»vui.tn J* asn.läacnllltto.lon.1hp.l98t{)leh()en toiminnan laajsntamlseata. 9 { köukaaen ahdctukart suunni taltu.1 «n pllplkunnalliaten kuplnpltovaliokuntlen oh#«a«rnnölkal aekh «hdotukaan JSrJaatölehden enal ^oden ta- ^ louaaptlokal, ed lly$tfien. «ttii lahti llmaatyy enal vuonna kanan vll- j" koaaa nykyls«! Laaka-lehden kokoisena. PMytfiklPjan vatiiudekali 8 liltettm, I r il

16 09Wím TVmtlll»ALDÜ^ VW»CRA>miÜllII. Ultto t t». 195* «tt. t. i] íi '.il AVU8TU8llAiUtARANAt. luue kauiuliltto ilittilltt«ktouitt*. oí" klitu luyllltte üvrlmllvllltt*»uriiitt«nit*«iai Avuatukact.19;) ATuatvkMt 195* ralust.korlr^ lla&amau, yh%««mí ^rahaat.koriro ilotet. yfitaan« : »0:. bialatciwltltto :. 19.«1 2*.790:. L«nullit««2«.> 99.9*9:- 2«.«41.21*:- ^toltltu 4.« :- ilnllttu» 11.«21.29a:- i i«.«2«.*oê:. Litylio.it Itf 14.«27.029: :. i Mrtliyiiitto «8«:- 9.9! 7.219:- Litan rimlivtllltt«« :- i.o 12.9*4:. ^«llyllltto m i t, ;. 1 Yhtaaiu«100 f «:. i, 20*.080: : : : :. 7^200:* S.700: :- I2.I««: : ).700:- 2I.90O:. 10.»00:- 19*uO«:. 1 ' :^' i0.7}0:< :.! 9é.éoe:.; 99.70OJ- lé.200:- 2é.2oo: : : «:- <.000: i.ooo: :. 279*80«: : j 9<.79«41.000I il.ooc I 28.00ep.9l.79e 20.CW0^.9«.79«29.000^ «« «n.29.00« i tí

17 iul:n Lilttohai lltukssn tydv työvillo- TWFT Pöytältlp.la auomen»olmlstolu- Ja Urto llulllton lllttohallituksan työvalle kunnan kokoukseata toukvkuun 31 p:nm äappuvilla olivat allokiinnan puheenjohtaja Hansell, Jüsenet Husgafval, Tanner Ja Tossavainen sekm allekirjoittanut slhteerl.- Í < ^ I ktrjan hy- minen. 1 I ^ Luettiin Ja hyviocsyttiln valiokunnan edellisen B/5 pidetyn kokouk- " sen pöytäkirja. Ii. Itelulilton»TAianomus, fllusähkö- takoulun Hiihtoaeu- Itlonanomus. 2 5 urkittiin pöytäkirjbbn, ett«rajakomendantti Ilo aeroederille on ti^i liihatetty ayul:n onnlttelusähkäsanoma hiinen tkyttiiesämn 21/5 8o vuotta, 3 5 sen Johdosta, ettei Liikuntakoulu l-uulos-kskellnen katso voivsnsb» maksaa 1/9-36 alkaen sille vuokratusta huomistosta edellisessä kokouksesna vuokraaiimmaksi»««riittylt änktaa kuukaudessa Ja kun valiokunnan irielestli p.o. tuuri sali on vaikeasti vuokrattavissa, va- liokunta vflltuntti sihteerin»laoittamiaii liikuntakoulun 4 omistajillei Merkittiin pöytäkirjaan, että liittohallitus on puoltanut auomen, voljnistelulilton anomusta saada Xi:ata yleisen voliristelujuhlan ettv vuokm alennetaan amk. 1.2SU4- tappion peittämiseen amkin 5u.Uuu>- suuruinen valtioapu* 1^61tolsus* on kuitenkin annettu ehdolla, ettei «ahdolllsesti saatava avustua millähn tavalla vaikuta aviilm yleisiin 6 valtionavustuksiin. äen Johdosta, ettk Lahden Hiihtoseura r.y. kirjelmälläkn 18/ on Opetusministeriöltä anonut SOu.Uuu:- markan suuruista valtionavustusta uuden kansainväliset mitat täyttävän hvppyrlmften rakentamisean ja rata-alueen lanjennua- Ja t a s o i t u s t ö l h i n, minkä an ofeiuksenf U- petuaministerlö lähetteellään 83/ nxo 771 on pyytänyt Valtion Urheilu- Ja voimlstelulautakunnan lausuntoa, lautakunta oheistaen e- dellämainltut asiakirjat pyytä«avillm liittohallitusta «ntamaan sanotun anomuksen johdosta oman lauauntonsa ja pyytämään myös Hiihtoliitolta sen lausunnon. Todettuaan, että Hiihtoliitolta on H/5 pidetyn valiokunnan kokouksen pähtöksen mukaisesti 10/6 pyydetty p.o. lausunto^. Joka myös on 17/8 saapunut, työvaliokunta rylityi kui^telemäsn lahden i ' Hilhtoaeuf ti' ' i

18 n li r» p.y»n p. * anomusta. TMllöln vallnvunta «1 voinut olla kllnnlttfimiittk huomlotnan siihen,ettk mftnimno hiihto- ja mtisnlesku-upha Hull««pMllamHttK olisi eduksi, jos suurempia vaatimuksia täyttäviä hyppyrimäkiä saataisiin aikaan useammille paikkakunnille. Tätä edellyttää ennenkaikkea mäenlaskl,laimme valmentautuminen suuriin kansainvälisiin talvikisoihin ja varsinkin olympialaiskllpallujen mäenlaskuun. Toiselta puolen on myös muistettava p«ljon pohdittu kysymys hyppyjen pltuuk-^ 4 en rajoittamisesta, joka kysymys kuitenkin on kansainvälinen, eikä näinollen liity nyt puheena olevann a alaan. 1 lixlelleen on, varsinkin jos huomiota kllnnltetäfin olymciaialskl- ' sojen sanmiseen suomeen, työvaxiokunnan aleleatä asetettava suuri mer-_, kltys sellaisille seikoille kuin on esim. majoituskysymys, jonka tyy- i dyttävä ratkaisu vaatii ehkä suurem-nankln asutuskeskuksen läheisyyttä _ kuin mitä I-ahrten kaupunki on. Tällaiset näkökohdat asettavat harkltta- ^ vaksi, eikö kansainväliset mitat täyttävän ja huomattavia kustannuksia. vbfltivan uuden hyppyrimäen, jonka alkaansnnmlseen alheolllsasti voitaisiin toivoa valtionkin apua huomattavamnasse mä rln, sljolttamlsas-, sa voitaisi ajatella ealm. Helsingin tai xampereen läheisyyttä, mikäli näillä paikkakunnilla löytyisi sellaisia nloite- ja organlsatlokykylsiä ollnvolmalsla hiihtoseuroja, joiden aloitteesta tällainen hyppyrimäki olisi rakennettavissa ja joiden haltuun sen ja sen käytön hiihtourheilulle ja maalle voisi uskoa, xämä ei suinkaan merkitse altä, > etteikö työvflllokunta olisi selvästi tietoinen siltä suuresta työstä, jota lahden nllhtoseura on mmmtie hiihtourheilun hyväksi tehnyt ja nllst tä ainutlaatuisista ansioista, jolta alllä tässä suhteessa on ja jot- ' ka sinänsä kyllä olleuttavat Lahden Hiihtoseuran saamaan yrltyksel- I t! leen uuden hyppyrimäen rakentamiseksi erityistä huomiota ja myötätun- ^ toa myöskin valtiovallan rahallisen tuen muodosss. «utta jos tämä ra- thdotua. hallinen tuki tekisi mahdottonakai sen, että sellaista el olisi saatavissa toiselle alussa viitattujen näkökohtien mukaan maalle ehkä tärkeälle palkalle rakennettavan hyppyrimäen aikaansaamiselle, niin olisi työvaliokunnalla epäilyksiä asettua lahden HiIhtoseuran anomusta shdotton«sti puoltavalle kannalle, minkä vuoksi työvaliokunta ei. j katsonut voivansa ottaa asian ratkaisua vastuullenss, vaan päätti jättää asian täysin avoimena liittohallituksen harkittavaksi ja ratkaistavaksi., b 5 'i-srkastettiln sihteerin laatima ehdotus asetattavakis juunniralta4«n pl'rlkunnaillsten kurlnpltovaliokuntlen ohjesäännöiksi, jotka hyväksyttiin oheisen liitteen n:oi «jotolsena

19 7 I ädrtölehden isetvtöehdotxy Tapksitettlln alhtmrln l*«tln» shdotus "volnlstalu.1«urheilun" «nti Tuoclsn talouaarrlolcsl, Jo^a phtitattlln e sl ttäk 111 ttohe llitukasll«ohslssn Uittaen n«o 2 muotolaena. 8 f!lb-vuotlatan otettiin ksalteltuvbkal 17/4 vnllokunnaaaa ealllti ollut avul.:n vllpupln(^/4 pältiitty tleduatelu, ovatko alle nuikrätyn Ikarajan olevat seuro.len jäaenet kataottavat vapautetulkal JMaenn* kaujensa auorlttamlaeata Ja Joa nkln on, niin annvatko seurat MhneatVä piirien ylelslftak kokouksissa nklttan jksenlanaii lukumäärklltt. avulin toimintaamäntöjan 2o pykälliatii vsllokunta to«oal, että pii-» rlen vuosikokouksissa " ptlstetmfin seuroilta niiden kokona Is Jäsenmäi:- ' rkn perusteella kannattavan pllrlveron snuruudesta", Joten pl rlt voivat vapaaatl päättää verovapauden nahdolllsaata nryöntkmlsestii alla 'I m«iirätyn Ikirajan olevien JUaenlen kohdalta, ^un Mytiintö tiissii asiassa on eri piireissä erilainen, on valiokunta klert<^kirjeellbän 8/5 toifluatallut, miten asia kusxakin pllriasii on järjestetty. aahpunelbta ' i i. vastauksista valiokunta toteal, että alle Ib-vuotiset Jäaenet on va- f.. i ^ pautattu pllrlverolsta seuraavlsss avul:n piireissä: litelä-pohjanmbfin, t-^ f = Itä-KarJalan, Keakl-rohjanma^n, Keaki-ouomen, KymenlaaksoB, uulun. M i L Peräpohjolan, Pohjols-KarJalan, Pohjoia-aavon, aatakunnan, auur-3»iv0n, tl! ja varslnals-öuoinon piireissä, kun taasen Helsingin, Kainuun, Lahden, Uudenmufin Ja Viipurin piirit perivät pllrlveron kaikilta IkäKn kataoratta. Jäsenlltiikn Mitä tabs'»n tulee Viipurin piirin tiedusteluun, saavatko seurat Spnestää pl'rlen yleisissä kokouksissa pllrlverolsta vapautettujen IBseniansä lukumäärällä, valiokunta totesi olevansa sitä mieltä, ettei vapauttaminen pllrlverolsta aiheuta äänioikeuden menettäiristä purikokoukaissa pllrlvarolata»apantettujen Jäsenten osalta niissä tapauksissa, Joissa äänestetään Jäsenmäärän perusteella. Tämä staus avui.sn Viipurin piirillä päätettiin lähettää kuitenkin vasta sen Jälkeen, kun 3/6 pidettävä liittohallituksen kokoua on saanut kuulla työvaliokunnan kannan sen varalta, että liittohallitus mahdollisesti ottaa asiassa toisen kannan, 9 i Kuultin alhtearin selostus niistä avul:n Viipurin piirin kirjeen I: ji 4/8 alhauttamlata neuvotteluista. Jotka koskevat SvULin Jäsenten mahdollista yhtelavakuutuata urkeiluharjoltukaissa Ja -kl^palluis» sattuneiden tapaturmien varalle. Kun kysymys on tapaturmavaku s tuslaltoksllla aivan uual Ja valkeaatl suunnitaltaviasa, eivät vakuutusyhtiöt

20 ole vlelii voineet «ntaa lopulllela tspjoukalaan tfietä last«, mutta anpteneen ehdotvkaet yhtelayakuutukalen Jiip.leatiinilaaatli alvitn lählmmttaaii tulevalsuudeaaa. Aalan tähän aatlaet valheet pkätettlln aaattan aloltteebtekljmpllrln tietoon«10 5 latelulllton «ymnnettlln auonen volnlatelullitolle aen 31/6 pyytämti lo.ooos- ii Ti I mnr^kan auupulnen laina Joukkueen liihettliinlaekai Huotalaaa toimeenpantavalle volmlatelulelrllle«i.alna myhnnettlln ehdolla, ettk ävul:llä on etuolkeua vaataavaan aummaan luonen Volmlatelulltton oauudeata n.a. OlympialalakertiTkaen tuotonta t'b Inor.r.Qgto- Kiialteltlln auomen ralnonoatolllton 11/5 pjilvlitty anoimia päbatm avulm jttaenllltokal ja'päätettiin anoinuata puoltaa aamollla, ohel-.itiaeneiioriiua» aeata liitteeltä n:o 3 Ilmenevillä ehdoilla kuin jkllla auonen «yrkkellyllltto aikanaan hyväkayttlln avul.jn Jäaenyyteen ouksen Merkittiin pöytäklr.lean, e ttä 111 ttokokouata koakev«ohelaen liitteenä n;o 4 aeumava kutau on lähetetty jäaenllltto.len Ja purl-.lohtokuntlen eduatnjllle lllttokokoukseafa, Pöytäkirjan vakuudekal: i j-> I

21 Bhdotas SYULin pllrlkaiuialll0t«n korinpitovallokuntlen HlUiniiöik«!. ohj««k Ii; 1 i V«liokuitmMi tbhtävani on 1) oaan pitrinsi a»uroien ja piirijohtokunimn aeku avulin erikoislllttojen Johtokuntien Ja oen hallitukoen apuna valvoa 3VUlJn yleisten kilpailu- Ja erityisesti anatööriiääntöjen noudattanieta; 2) Biäntöjen rikkoaiotapaukalbsa Joko oaasta alotteoataan, pilri- Johtokunnan ai erikoioliiton johtokunnan nääräykaebtä tutkia aaia, fsittj*. tutkimuksienaa tulokset Ja lauauntonaa rangaiatuaehdotukseata, amatöörlaädntöjen rlkicomiatapaukaeaaa piirijohtokunnan välitykaelli erikolalliton Johtokunnan Ja nulaaa asioissa piirijohtokunnan käaiteltävakal sekä saattaa toimenpiteensä SVUlm hallitukeen tietoon, 5) antaa piirijohtokunnalle, erikois liiton johtokunnalle tai SVULin Iiallltukselle nli.den pyytäaiä lauauntoja ia a»ltyl;»iä, 4) tehdi SVUIin hallitukaelle tarpeen vaatiessa ehdotuksia voiolevlen 3Y!JI:n jrleiaten kilipailuaä.ntöjen Ja niiden noudattamis- tasa ta ediatävien aaäriykoien muuttamiaekal Ja täydentämiaeloii, 2 i. - I sn, i t» s- f- faliokunnat asettaa kuhunkin piiriin piirijohtokuntien ehdotukaf ta smin hallitus, huomioonottaen, että valiokunnan puheenjohtajan tulee,mi:'jlll imihdolllata.olla lainopllliaen loppututkinnon auorittanut henkii». Valiokunnan muodoatavat puheenjohtaja ja kaksi JÄaentÄ, Joiden toimiaika kestää kolme kalenterivuotta. Valiokunta valitaee keakuudestaan alhteerln. Joa joku valiokunnan Jäsen Joutuu eroanaan toimikauden keatäes. 8, iaetetajn täain pykälän eneimmäiöeesä momentiaaa aanotuaaa Jär- Jeatyki eaaä uuni Jäsen Wen tilalleen Jllsllä olsvakai toimikaudekai. ^llokbbia kokoontuu tarpeen va^tieaaa puiieonjohtajarsa fcutsueta.. Valiokunta f^n pajtosvaltainen, Jos kokouksesaa on läsnä rählntäan puheenjohtaja Ja yksi Jäsen Ja nämä ovut pädtökaeatä yksimieliset. 1 \l Valiokunnan kokouksissa sihteeri pitää pöytäkirjaa. Jonka allsklrjoltuksellaan vahvistavat kokouksesaa läsnä olleet valiokunnan Jäsenet. Valiokunnan pöytäkirjat Ja muut asiakirjat liitetään kalenterlvuoalttaln piirin arkistoon. 5 S Jos valiokunnan puheenjohtajalla on este, hän voi aäarätä vall- ^J^nan sihteerin huolshtiiaaan hänelle kuuluvista tehtäviatä. eri- 6 i Ihiuten valiokunta noudattaa soveltuvin kohdin 8VirL:n Ja tolalilttojen ylelal»- Ja erikoi sääntöjä» h

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työttömyyden kesto ja kustannukset

Työttömyyden kesto ja kustannukset Kunnanhallitus 250 04.11.2013 Kunnanhallitus 261 11.11.2013 Työllistämistoimenpiteet vuodelle 2014 275/14.07/2013 KHALL 250 4.11.2013 Tilastotietoa Asikkalan kunnassa työttömyysaste on viime vuosien (2007-2012)

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot