Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t. .lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t. .lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan"

Transkriptio

1 t.t nhn lutukb 9n Tytfyf. llokunnhn r^ yttil 'rjn M tt ol.hmtukban Ty - 1 yf'llovunnm kokouka^btf tptrinlkxiuti 13 p:nä iä an'puvlhn ohvnt ] 1 ^ ttoh<l UtuVs an puh^an.lohti».1«j./.krng'll, tyfiypl 1 ovunnf.n.iüb«-. nit Fusfçavfol, Tnnn«r Jn TossavHinen sekä ail'iklr.lolttfinut vfillokunrtfin slhtsorl. 1 5 Ji ovunnnn onj^no^ Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t vuoden 1935 puh^an.lohtf,1"ks^8n lak't.kand. J. *.Hsng'dl ) In Jfi ynrr puheen.lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan viltasmlsn w rf tuomu rl.. l'uai'afvehn,1" knnrflerl J.ToasnvPisan Vnns-" an muortofttnvbt kuluy^n vuorten 11 ' ttoh''1 litukaan ryöv 11 okunnan. 2 Lu-ittlln «aunto O/Y Kr-sdrlklnkntu 5»;n ft/1 oslvht^-y tl^duat-ilu 1' auofltulalko lutto nwhdolusiaii shh«n, ittä yhttö sfisi luorltt«'? 11'toltn anamaatnnn 1.ui/u.UOi);- nurkan Iftlnf'sta korko«slt^n, flttä fluu.'-»uu : - mfrknstp, Joata on priima kllnr'lt^a, 9uorlt<ítta l3l In korkoa 5 1/3 T, kun tana "üu.uüü;- mr rtff «tn,.lonk" kllr.> Itya on hl jman korksammalln, yhtlm ollai hfliukna mnkanmfinn korko«ö "^.n tmikpwn, aan johdosta, itts tytfv i1 okunts on t'mml kuun 1 ptlvsatfe' il/aan i- lantmut ad»!! «nr»'nltunk^ n Jnlnnn koron 6 1,4 '.ata b Min, v>.11okurtn el katsonut voivfinaa aiiontuh laltattyvn anrmuksem, muttf ynltuuttl kuitenkin ftil'^lrjoltlanean ilmoittamobn lainaan saajilla, itta 11'tto tul'í«ariellesnvln tnrkoln neur^atnmn korkokannan vlhtaluja tfr-tb'ín tullen vlalä kulutun" vuonna nôhttkirh'i'n nyk'.-lsen koror. al^ntnmlsaatp, h- i 3.»uorwn volml stalunopattfl Jflllton 30/R DSlvStyn klr.laen muk^^n rnf-lnlttu ll'tto al yol tf-loudalhstan 8vlrí«(n t^kls,.vih in SHltyksan muknlraa'l huolahtia profaasorl ivnr nllak'-'f'nln hfut»'n"tañan kaimlst»- «irlseath, TfimJin Johdonta k.o. nsl«pà' t=ît»l1n otta«uuf^olla n kiisltalth'yhkal 11'tosB«Jn vai yol ti ttl 1 n a n»kl r.lol t tanut hank-1 ninnn vplokuvm ppofassorl illskmanln haudalla nykylain olav>8ta patsnaata. 4 5 liiton ypl- ^'»»nnflvkoïiîitm Hl'htoH'ton 2Í./12 piilvhtyn klr.la-fn ja Hiihtoliiton puheen.loht".1an,.lohta jan Hillon kansaa myöhamtnln tnpnhtunaan nauvott alun Johdosta, mainitulle liitolle psàtattiln lähatt««olymplaialsyaimannuksan annakuona ork. IS.luiu;-

2 8!»! buomon 'l-blrlbtaolllsuusyhrtlstyksan R/11-34 pälvutyn klr.laan dostfi.istfittlln Blleklrjolttfineen t-jhtbviiksl niuvotella yhdlstykson «rtuatn.llan kansaa alitti, miten ylidlhtys on katsonut avul.jn voivnn vnlkuttkr 8l1hen, ottii urhgllukilpnilu.lfln pniklnnolksl hunkl ttnlalln. nykyistä tpit^ellls-imnl«flslnaltfi, Vnllokiint«nuolf!st«nn k«t8ol, «ttil liitolla olo rnulte mahdolllsuuksi» tkasä nslnsaa kuin.lutkplsta.isr.l-iatölahdssabän k.o, nai««koskevan kirjoitukaan.1«tarpe-sn vantlaeaa myöntsk yhdlatykaan heytattsväka 1 11'ton.lässnsaurojan o- oltaluattalon. 6 i='rst8ui Koulnnauvoa i'jrlk rsandallnln Äl/IK -34 piilvfitty k5r.1a, konv-sva auooannottob 'lunsknaaa 2-6/7 pl dattfivi^iin fyyallllatii kasvptuatn ««ka pai- ja nuorlaohymlanlea kmalttelevsän pohjoiamaisaan kokoukseen, ri«i.t9ttlln sllrtäs Voimistelu-.1«Polkaurhellulll tto.lan khaltaltkvskal, anlskal mnlnltun Iloton käaltaltbvfikal aan takir, ette kokouksan kiitausaa tladoltataan, a tts kokoua on yhdlstatty Huotalsaa 30/6-3/7 plrlattävlilin poh.lolsnelaaen volmlstelunjohthjakongraaalln. TfiatS kirjaimiin allrt«iii1 saats psktattun tlodolttna Itoulnr-mvoB r'anrtallnllla,» 7 5 ff. dl on oas- o/* Suoman Ylsinrndlo M/B:n 27/l"-34 p«lvktyn klrjian Johdosta vullfkuntft pa'ttl, attfi SVUL artallean JSfi k,o. yhtiön oaavkmkal, hnluamattfl alla köyttäii yhtiön tfrjoamna tllnl«uuttf,k08kavb liiton olblatamnn oaakkoen takalalnriyymlat* san nine] 11 narvoa v atfibv^nn hlntpbn bmk. l.ouujaamaata klrjaaatk todattlln, attfi liitto tulaa sk-maan yhtiön n-" oaakepiitionipn korolttaml een aauriiukaan«yhdan vapaa osakkaan. n S.1o< ttan uu- Tarklatattlln liiton toimi ataopäiill Ikön Ja alhtaarlan vfiu st«tyhjbkna Ja JBtattltn puhaanjoht Jan tahtsviikal nauvotalla a ale noma la tan JMb anlllttojen puhaanjohta Jlan kansaa aaumavata työjnosto; onntala. lllttohallltukaan Ja Urhallulllton slhtaarl, JärJaatölahdan p«t Ja vaatanva toimittaja, tolmlaton Johto Ja valvontn a«k»i Juokaavat työtj r-ann-jrla i l-alnl- Jn )'a88p«nolllttojan alhtaarl, JfirJaatHlahrtan toi- ' -II mi tuaathtaarl ( :<lni8alo> Volmlatalu-, pyörhllu- Ja Polkaurhel lulllttojen alhtaerl. irlkjill Drhellu-, PyöPKlly- Ja Polkauphellulllttojan puhaan- Ml Johtalat, Jolta liittoja uual JfirJastaly IShlnnä koskea, iuoauvat

3 u'ut'sön tyb.1fikoon, määruttnn se «stuw^bn volnrnn hetl. 1 ' Fövtüklr.lsn vflvuudslrsl s «n-1 I ij I ]f'

4 POytBklr.ln avtjl:n Ml ttohf. llltukrun Työ- ^ V-llokiinnnn kovouks-9stn tnmrlkuun 3u pinä 1936, lä htnhallltjk.-.ea '.yt abbpuvlllfl ollvft vfiilokiinnfin puhe «n.1 oh tn,1«hbnrell, jäsenet Husgnfvel, Tnnner.1" Tonsnvnln«n aekk nnbklrjolttnnut alhtasrl. 1 5 irt:ir:caqtu6. Merkittiin pöytäkirjaan, että 3VUL:n viine vuoden tilintarkastajat, tuonarl M. Kauppila ja kamreeri J. Jiirvinen ovat 29-30/1 tarkastaneet liiton tilit ja antaneet tarkastuksestaan J j,. 30/1 p-iiviityn kokouksessa luetun tilintarkastuatrerton!!!: en, jo:;sa ehdotetaan tilinpaitös vahvistettavaksi ja tilivelvollisille nyönnettävfiksi vastuuvapaus. <1 m [äyaluca.'a lal- 2 i Luettiin Olympialaisen Keräystoiniiku.-.nan 17/1 pfiivä^^ty pyyntö, että liitto anoisi aisäasiainministeriöltii lupaa jalkiae; varainkeriiyksen j;irjestäralseksi koko maassa kuluvan a enai vuoden aikana numeroiduilla keräysliat lila Ja nyynailä enintäin s 20 nk:n hintaisia rinnausa kannettavia merkkejä olympialal3'/alrennukuen ja osanoton hyväksi. Elelleen toimikunta pyytiiä liittoa myöntiäi-iän toicli^^unf nalle lainana sen käyttövaroiksi 25,000:- markkaa, jotka tultaisiin nostajaan sitä mu aa kuin niitä tarvitaan ja suoritta: aan takaisin niin pian kuin keräyksestä kert^^y rilttav^isti -. uroja. Anomuksen johdosta todettiin, että kysynykaes-ä olevaa keräystä koskeva pyyntö on j-itetty sisäasiainministeriöön IB/1. Päätettiin myöntää keräystolnikunna ile 25,"00:- markan suuruinen laina en pyytil ih n- Jäaidekkolilton iäflll Luettiin Suonen Jääkiekkoliiton anonus saada 15,00'^:- markan suuruinen laina olympialaisvalmennuatarkoituksia varten. Tärr-än velan naksacisen vakuudeksi liitto limoittua asetta-zansa johtokuntansa jäcenten henkilökohtaisen takauki-en sekä antavansa pantiksi yleisestä olympialaiaker-iykgestä silla tulevat varat, jotka ovat 1 ^ koräykueen osallistuville liitoille jaettavasta määrästä.. Valiokunta päätti myöntää anotun lainan edolläsclostetullla elidoilla sanalla määr Iten oillo korkoa A fi\ J L in

5 L-kect tol^uajon 1 lä 4 Todettiin, ettu liiton kassanhoitaja rouva Aino Rit^/anon on ykaltylsanloittensa takia pyytrinyt vapautuata toiraeetaan 1/2. Töraan Johdosta valiokunta päätti siirtää liiton toiirlatoapulaisen, neiti Heini Heikkiaen kaoaanhoitaj*ai muaraten hänen palkakseen 3tnk. 1,100:- kuukauden aa. Liiton uudeksi toimietoapulaiaeksl valittiin 31 hakijasta lakit, yliopp., neiti Aune uhman 3akin 1100:- kuukuusipallcalla. IS i, 1 r r täkirjan vakuudekoi: - I n- k. i 'ii

6 etsllojmnnan röytiiklr.lii ovul.n Lilttohnl iltuksan a iyöt«llokunn«n kokouksest«helmikuun 8>j lä pklvknä l»a6, aaapuvlll«ollv»it vsjllokun- - - nan puheonjohta.la nangsll. Jäsenet nui- < gafvel Ja loasavalnon sekä aileklrjoltta-. nut valiokunnan alhteerl«> hekkollltea ^^lainan kor- löiet- 1» Todettiin, ett* ouomen jääklekkollltolle on Tailokunnan p^ytiiklrjan 3u/l -36 pykftl* 3in e*ehyttini««velkakirjaa va8ta«.n myönnetty ondcn 15.uuwi- auumlnen laina, 2 t olhteerl ilmoitti valiokunnan kokouksessa 13/1 tehdyn pähtöksen mukaaaestl neuvotelleensa u/i KredrlVlnkatu 59;n edustajien kanssa yhtiölle myönnetyn lainan kotosta. Neuvottelujen tuloksena yhtiö suo» tuu laltfc staan auomttamaan korkoa t> *:n mukaan. 3» i«erklttlln pöytäkirjaan, etts liittohallitus on «äitriisjan kulua» ' sa anonut avuttlle Ja aan Jiisenllltollle, ouomen nyrkkeilyliittoa oamoln todettiin, ett* valtion Urheilu- Ja»olmlstelulautakunnai le on Jätetty tilitys Ja seloatus vastaavaata valtlonhvustukaesta vuodolta 1934, 4 I Todettiin, että aslancmlset i>»ui<:n jäenllltot ovat puolestaan hyväksyneet liiton tol«lstopäölllkkö«ja slhteereltä koskevan uuden työjaon (kts. pöytäkirjaa 13/1-35, { 8). 8 J Merkittiin pöytäkirjaan, että Uitto ob smhköteltse onnitellut lehtori Bllel Vartiaista hänen täyttäessä 60 vuotta 19/ markkaa teatamentln ertellytttelen seurojen haettavaksi. n- li I MM lukuunottamatta, kuluvaksi vuodekal valtionapua omk. 36u.ouo:- mjmrismiij. P.O.Liliuksen rahaaton korkovaroja päätettiin varata 2.600!- llko- 7 J Vahtimestari Leppäsen ehdotusta päätettiin uusia Klvlnl<imen kiinteistöön Johtavan puhelinlinjan pylväät. Jotka 17/2 päivätyn kurtannusarvion mukaan makaavat Snk ! LiitOT kuluvan vuod«n vuosikokous päätettiin pitää kesäkuun 16 päivänä.

7 » fytyrnf svmin 30-T«otltJiihl*llltuulttl*n JirJcatlünlicstM «nal vuonna JMtcttllR all^lrjolttaiimn tartwmln validstcltaval» 1. POytVklp.lan vakuui^kal i ' lü r-

8 i iir.- aistjfkftfytäklrja SYtain lilttohallitulcacn Mä" työväliokuiuisn kokoulcbosta huhtikuun 1? pinm >«a; urilla olivat valiokunnan pufmian- johtaja Hangell, jiia«n«t Hua^afvel, Tanner Ja toasavalntn saktt allekirjoittanut valio* kunian alhtearl. 1 t Luattlln Ja hyvikayttlln valiokunnan kokoukeleta 13/1, 30/1 Ja 20/2 pidätyt pöytäkirjat. 2 i Marklttilr pöytaklrjaan, «tti liiton araiomerkln omietajalla palopahlliikö Uuri liartoll«on 19/3 lähatetty onnittalu- ihkdaanoba ^O-vuotiapMivunaä Johdosta. 3 i Mtrklttlin pöytäkirjaan, ettfi Hiihtoliitto on hil'it:iji«n TilB» talvana Jarnlaoh t%rtsnlilron«n'l88ii Ja Hoha Tatralla tapantun««n vierailun ai'an* antanut 3f Lm mulatoplaketin aauraaville ulkomaiaill* hankiläillat 1) Jalcaan talviurhailun JohtaJa.paroonl La Port, "eriin, 2) Sakaan Hiihtoliiton puh. Joht.,hra Jo». ai«r, iuno^ien, 3) Tahaokalovakiaii Hiihtoliiton Johtokunfvan J.aan, tri Jaurla, Praha. 4 i CirJaasBäin 27/3Iti-Juoran KarjanjalOBtuayidlotya ilmoittaa, ttta yhdiatya JÄrJaatää riakaäbuitlli v auuren riomu- Juhlann/ttalyn pyytman liiton toia.er.pidattu attei h ini.n ainlttuna vucna toireenparitaial liiton alaisia Juhlia. Kirjalaa ai antanut alhatta toimenpitaiaiin. \ 5. Var«inai»-3uoman Muoriaosauraln Kaakua-aauran pu lasta Sl<;aa AI tolan 12/4 piivstyn tladuatalun Joh loata pmitattlln nai- nitun «auran 9-10/'6 piflattäväan Juhlaan vuokrata Hiton oblatarmt auosan liput hintaan iak. 10 kpl. vuorokaudalta. e i Mairklttiln pöytäkirjaan, attm O.y.iinonlinnan laännöltal- JHn ilmitukaan mukaan yhtiön oaakkaat vuoalkokoukaan paiitökaall ii vapautetaan anal halnxkuua vuokran auorlttasiia. ata. 7 i

9 B«!* 7 i trrrlr- i Hyljättiin n*ltl»n T«ima Tuuloi j» Umpi E8k«lin«n 27/2 päl- "vätty Miomui.gttä liittohallitu» vap«att8i»l h«idat 51/4 Utö vuokrasoplmukeest«, Joka puättyy 31/B. 8 i l8it«ttiin Ikjärrtnkylän lakun tisduatelu, onko liitto ha- "ftni- lutoa «yyraäito Kivinieman kiintamiatön pihamaalla rakemiatun voimiate- Tieduateluun»iatattiin vaatata kialteloeati, koa'.^ klintaimlatd iailkklna liaärakannukainean on vuokrattu Puoluatuaministari^lla. 9 Kaltattiin SVULin Pohjoie-Karjalaii piirin 26/3 päivätty ano-. koi?^ Biia, att«liittohallitua ryhtyiai toimenpitaiblin 8«njohdosta, että """a^sln^ Urhailuliiton johtokunta on käaitallyt Joansutiii Kalavaiatan pidettä- '^^^^flt^vlkai auunnittalaaian n.a. «Berlkkalaia-kilpailujen rjaatämialuvan aiitä huolirjitta, attä lupa-anomusta ai ole aaitelty piirijohtokunnftlla. Urhalluliitolta saadun selitykaan mukaan ialevaisat ei ole anonut k.o. kilpailujen jirjeatiaisoikautta, vaan ainoastaan saattaneet liittojohtoki n-an tietoon halunt:«aaada SuoroesBa ensi keaänä vieraileva anerlkkala ia Joukkue kilpailuihinaa, joldan jör jeatiiibiatii aeura myönteieesaä tapaukaebsa aii.detysaä jiirjeatykeebaä ayöhe'miln tulisi anomuan. tsmän selitykaan, joka päutettiln saattaa piirijohtokunran tietoon, johdaa^ Mia ai artanut aihetta enaaplin toiaienplteiaiin. 10 i.f i e Lm V i rin 3VUlin Tiipurin piirin 8/4 pjivutyn kirjeen Johdosta todettiin, että 3VULin nykyiset toinintaeä^innö* antavat piiraille tilaiaujden vuoaikokaukaiaaaar. päättä*, paritiisnkö jnaenmaliau «ikilta piirikunnan seuroihin kuuluvilta ikään katsomatta, vai haltaako piirik nta kohdaltaan JUrje.^tBi vapautuksen J»aenni«kuuiata muärötyn ikärajan alapuolella oleville seurojen Jäaenille. lun»anettalytapa eri piiraiaa* tässä aaiahsa tojennä tlibeati on erilainen, päätettii» piirijohtokvmnllta tieduatella miten a- sia ;cuaaakin pllrisoa o«jarjeatetty mahdollisen yhdentbtikaianu ^en aikaanhaamiaekei kaikiasa piirelsatt Ja roikaorhailuliiton slalaten aearojen aaenan aelvittämisekai SVUHb»iirien yleisten kokoueten ättneatykaiaam

10 11 i 1 Viipurin piiri 2 KymanlMicBon piiri 3 Varainaia-äuonian piiri 4 Uudaiunuan piiri 9 HBciaen piiri 6 Juur-3«von piiri 7 KaBki-3uocien piiri 8) Uhdan piiri 9; Pohjola-Savon piiri 10 Ff.alM-iohjamiaan piiri 11 PtiPä-Pohjoj»n piiri 12 oatakunnan piiri 13 Heiainsin piiri 14) Ita-iCarjalan piiri 15) «inuun piiri 16)?ohjoiB-SarJalan piiri 17) Oulun piiri 15) Kaaki-PohJann:aan Kaaki-Pi piiri Pllriaihteerlen palkkiot Ytlt«1934 pältttuir auorlttia nraiivaatli 3.000« « : : «- 1.5^0: : « « « J « « ! « »- Yhte«' aäitak « ;=n tes- Liiton jäeanaeurojan haettavllcai juliatetut oikauanenvoa ' '.0.Lii luk. en te.tai-ienttirahaaton korkovarat Jmk «- päätettiin Jakaa aauraavaati«1) Bollolari Tarmo 1.OO')«- 2) Ha-jajärven arhoilijat 7'.'0!- 5) Kanneljurvan Yritys 400«- 4) Liekaan Urheilijat 400«- Yhteenaä.'mk «- 13 i S f 1 jl-iñoruv Añorui iijtaañr Uin^Jap iiinm Tarlcaatettlln Aaunto-Oy. 31monlinnar. Ja autnberrlnkatu 16 LMcjEHñH^.TTnöffl f^jiiftgkacftvilme vuolen tilinnsatüksat, jotka ainitut yhtiöt liitolta aa^nicnaa kiinnelainojen Johdoata olivat liihettänect liittohallitak. en niihtävikai. Tilinpiintökset eivit antaneet alhotta toit;:«npltaiaiin Merkittiin pd/tdklrjuan, ett'i Aaunto-Oy. ''redrlklnkatu 50 on 29/3-35 irtleanonut liitolta aaamar.a 3mk«n «- auuruiaen kiinnelainan, joka vapautuu liiton k.iytettaväkal ayyakuun 29 p:nfi. 15 ; Nykylain vallitaovan alhaiaen korkokannan johi i'ta liiton»ytintinlen kiinnelainojen korot p-lätettiin 30/4 alkaen alentaa ' 5 5/4 ^«lin. II ^ lulauaal. l'ar jätettiin Tl'Lin,ohoiaena liitteenä K 1 aeuruava.bllana- t 3l/3-:>ii.

11 17 J tn taloueajvlaaiijg- HyvSkayttiin 3V'JX.;n enbl vuo en tulouearvioohlctui: ohelaen H J S M i liitteen R 2 muotoisena. 18 i " - T o d e t t i i n saaduikei JVUL:n Jäaenlilttojeii enai vuo'en tiloub- Tär^gfeH^ia*» arviot Ja niihlr: llittyvit miäräraha-anomukset, Ja J-itet+lln uihtuerin tehtaväkei laatia ehdotus SVJlsn taloiuarv - n o lollytflniän yli- ' jäsain,1a'.camlee3ta 'iaenllitoihe, kuin ity^n ai Itä mitan auurllia OButtkailla kunkin jäeeniiiton tuliai OGalll-tiiU /ul:n yhtplalln l.ai.k:itt- ja vuo':ramt;nolhin. Pöytäkirjan vaku lekei

12 vnm m «/â VO* nf3»ilmb MAM toiommrriooa.. N» Jl/i-» i.i f i t t ^xtimm» imtviotmiam TWKT if fill MrJ.^taíüÜZi. M. >89:19 >it.ooo:< «. Ml. j.ooo:. % I»ftXMi fu«n»t ro«tu,fwmal»> i* M»» womaoïawt Kii.it«JCaM»«MUA««kiiitwKMW ia tolmstoa MMstucnivt VdusiktrJ* it.jjé:- i.iritt) t.o^:- 4é.4a):- 7.00«: :- }.000t- I.OOOl..1«IJéi- tflcuim MMVoaU Ja»rofiiiti I.OOOf tlrtaihtmr.ua ««XkKiat likviiit». t.».«mt. jtt*«sttoa»t Mnot l lru*lsiituoj«i jmtlavattl K l.ffl:- àmiwtl- Mf.MO-H- f t

13 ULia lllttohblituk»9n tycyalio- pgttmrj«nio 1 tohan P/1&3P,?öyt«klr.1«övlilJn 111 ttoh«1]ituks«n tthvnllokunnan kokoukssatn toukokuun B päivän* a«' puvlll» olivat v«llovunn«n puheanjohta.la H«n)?«ll.IKsanat miactafvcl.1* Tossavainen s«- 1 Í M, fiklrlan I.uattlln ja hyvávsyttlln valiokunnan adslllsessm kokouksosiia 17/4 pidetty pkytwflp.1«2 5 kn all8klr.1oltt.anut valiokunnan sihteeri. hyicfllolllteb I8t9lu tili-tujb tbgilaeata. a#n Johdosta, ett* yosmpallollltto tkyttu* 26/ lu vuotta, PesMpallollIton lasjennettu liittojohtokunta on Kokouksessaan 21/4 myí5ntánrt lllttojohtokunnalle valtuudet erikoisen säätiön perustamlssksl, mlsti lllttojohtokunta tulee tekemsi n pmätöksens«.luhlakokouksesna 26/6, s ekk thlinin lahjoittamaan shntlma ph^tomaksl liiton omista varoista smk«24.uouí- rnnü 6.uuui- arvoata valtion pe Iklnto-obll-' «patiolta. TMmMn Johdosta Fssäpallolllton lllttojohtokunta kirjfeesstthn 27/4 tiedustele«, miten olisi parasta menetellk süütlon perustamisessa. ^un sfiátldn perustaminen kysyy sekk varo la että aikaa, työvaliokunta päätti esittää J^esäpall olil ton Johtokunnan harkittavaksi, eikö i\ t samann tulokseen päästäisi helpo«r"ln Ja käytännölllsemnln perustamalla k.o, tarkoitusta varten rahasto. Jota hoidetaan i-esäpalloliiton tilinpidon yhteydessä Ja Jonka kartuttamisesta Ja käyttämisestä liitto voi harkintansa mukaan päättää, aanalla työvaliokunta pähtti Pesäpalloliitolle huomauttaa, että avuljn Jäsenliitot voivat täysin ItsenälaeMJ l>ät ttää ra ha varojensa käyttämisestä omiin tarkoituksiinsa. mitä kultnekln asian perlantte*? 111 seen puoleen tulee, työvaliokunta el voinut shtä neuvotella ^a muodostaa kantaansa, koska p.o. kirjeestä ewlhs^vt ilmi, mitä tarkoitusta varten säätiö on suunniteltl tu perustettavaksi Ja miten säätiö on ajateltu oriani soitavaksi. 3 f «olitton [lomus. Hirjeessään 30/4 auomen Jääkiekkoilitton tle^luatelee, pitääkö avui. mehdollsena myöntää auomen jäfiklekkolil tolle asitin lo.uouj- valmennusluoton, sille Jo samaan tarkoitukseton myöntämänsä a«k:n 18.00u:- suurulsen luoton lisäksi, vakuutena etuoikeus auomen jääkiekkoliiton osuuteen oly^pialaiskerhyksen tuloksesta Ja Johtokunnan henkllötakuu. lyövaliokunta päätti ilmoittaa auomen Jääkiekkoliitolle ole- Á f.

14 vnns«v"lmli myflntliinälln ea«ll8«1ra tstuln «hdoln»ndtjn ft.ooui- suuruisen lisälainan, koron ollessa 4 Ilta«4 { >unt*teoulvin ; -»al» t KlrJa«a«HMa «/B luulos-lfskallsan liikuntakoulu 1) Irtisanoo vuokr«solmuk8«nsa pmlvkmtilirmnii 31/B 1936, mutta Ilmoittaa hffluavanss uusia soplmukf «n, «hrtolla etth ruokra alenn«tann ndcsli IBuu:- änktoan luuui- ^ 2) anoo, «tti kesäkuuknuslsn vuokra saotalslln suorittaa vkhlsstf «- _ ^Sj rl* «nsl syksyn aikana 3) ettm kesáktniksusler vuokraa alennettaisiin, koska liikuntakoulu el silloin toimi. -i-yeva Hokun ta pkkttl alentaa kuukausivuokran 1/9 alkaen ankisan 1.40U»-.la/fcesM-elokmilts bmkiaan l.ouo:- sek«suostua siihen, ett«suksimuan ttamlnsn. 11'kuntakoulu suorittaa keaükuukauslen vuokran vmhlssk erin syksyn aikans. 8 Í valtion Urheilu- ja volmlstelulautakunnan kirje 3/8.1a s It«seurannut lahden Hiihtoseuran anomus saada smkm 3ü0.üuus- suuruinen vai-' tlonavustus aukslmakens«korolttamlseksi pfihtettlln lautakunnan antaman ohjsen mukaisesti ensin láhettüá eriellar«inltun Mlthtollltolle lausunnon sn»ml8eksl ja vasta sen Jklkeen tulee työvaliokunta tel liittohallitus antamaan asiasta pyydetyn lausuntonsa. 6 { Todettiin, et.«valiokunnan edelllsessk kokoukaesss hyväksytty avultn ensi vuorien talousarvioehdotus edellytt««, ett«avul:n Ja sen ;i«s<)nlllttejen ytatelset palkka-.j* vuokmsienot orat oak. SuC.ueu»». - /avul.la/. valiokunta páhul lllttoh». lltukselle ehdottaa, ett*/,1fis«i Hitot osallistuisivat t«m«n suwnan suorittamiseen ehelsen liitteen n:o 1 e- dellyttvmllli auanula. 7 «PKStettlln liittohallitukselle ehdottaa, ett«svultn ensi vuoden "tnlousanrtoehdotuksen edellyttäm«ylljfcei»«amk. 17f,wt- Jaettaisiin JÉisenlllltoJen kesken oheinen liitteen nio 2 edellyttkakll«tavalla, 8 $ l^okoukben a- av"l.!n lö/ pldett«v«liittokokous p«fitettlln alkaa kello lü.üu Ja ottaa kokouksen esityslistalle edellyttiür«t asiat sek«. eureavat Hiton toimintas««ntöjen 9 pykklän aslatt 1) kysymye ph rl kunnallis ten kurlnpl tova Hokun tl en asettamisesta»»!i)öuomen Urheiluliiton e sltys aktllvlurhelhjaln kotimaisten p«l- vkrahojen korolttamlsesta korkelnuan änkiaan 288«- lllttojoh-

15 Iiiotukai JMtvttlln alht««rln tshtiltlikal laatia valiokunnan saupanvaan koissfi" tokunmn ktiaaakln tnpnukiflar«aatsmnlla auoatumukaella j 3) kysymya»vui.tn J* asn.läacnllltto.lon.1hp.l98t{)leh()en toiminnan laajsntamlseata. 9 { köukaaen ahdctukart suunni taltu.1 «n pllplkunnalliaten kuplnpltovaliokuntlen oh#«a«rnnölkal aekh «hdotukaan JSrJaatölehden enal ^oden ta- ^ louaaptlokal, ed lly$tfien. «ttii lahti llmaatyy enal vuonna kanan vll- j" koaaa nykyls«! Laaka-lehden kokoisena. PMytfiklPjan vatiiudekali 8 liltettm, I r il

16 09Wím TVmtlll»ALDÜ^ VW»CRA>miÜllII. Ultto t t». 195* «tt. t. i] íi '.il AVU8TU8llAiUtARANAt. luue kauiuliltto ilittilltt«ktouitt*. oí" klitu luyllltte üvrlmllvllltt*»uriiitt«nit*«iai Avuatukact.19;) ATuatvkMt 195* ralust.korlr^ lla&amau, yh%««mí ^rahaat.koriro ilotet. yfitaan« : »0:. bialatciwltltto :. 19.«1 2*.790:. L«nullit««2«.> 99.9*9:- 2«.«41.21*:- ^toltltu 4.« :- ilnllttu» 11.«21.29a:- i i«.«2«.*oê:. Litylio.it Itf 14.«27.029: :. i Mrtliyiiitto «8«:- 9.9! 7.219:- Litan rimlivtllltt«« :- i.o 12.9*4:. ^«llyllltto m i t, ;. 1 Yhtaaiu«100 f «:. i, 20*.080: : : : :. 7^200:* S.700: :- I2.I««: : ).700:- 2I.90O:. 10.»00:- 19*uO«:. 1 ' :^' i0.7}0:< :.! 9é.éoe:.; 99.70OJ- lé.200:- 2é.2oo: : : «:- <.000: i.ooo: :. 279*80«: : j 9<.79«41.000I il.ooc I 28.00ep.9l.79e 20.CW0^.9«.79«29.000^ «« «n.29.00« i tí

17 iul:n Lilttohai lltukssn tydv työvillo- TWFT Pöytältlp.la auomen»olmlstolu- Ja Urto llulllton lllttohallituksan työvalle kunnan kokoukseata toukvkuun 31 p:nm äappuvilla olivat allokiinnan puheenjohtaja Hansell, Jüsenet Husgafval, Tanner Ja Tossavainen sekm allekirjoittanut slhteerl.- Í < ^ I ktrjan hy- minen. 1 I ^ Luettiin Ja hyviocsyttiln valiokunnan edellisen B/5 pidetyn kokouk- " sen pöytäkirja. Ii. Itelulilton»TAianomus, fllusähkö- takoulun Hiihtoaeu- Itlonanomus. 2 5 urkittiin pöytäkirjbbn, ett«rajakomendantti Ilo aeroederille on ti^i liihatetty ayul:n onnlttelusähkäsanoma hiinen tkyttiiesämn 21/5 8o vuotta, 3 5 sen Johdosta, ettei Liikuntakoulu l-uulos-kskellnen katso voivsnsb» maksaa 1/9-36 alkaen sille vuokratusta huomistosta edellisessä kokouksesna vuokraaiimmaksi»««riittylt änktaa kuukaudessa Ja kun valiokunnan irielestli p.o. tuuri sali on vaikeasti vuokrattavissa, va- liokunta vflltuntti sihteerin»laoittamiaii liikuntakoulun 4 omistajillei Merkittiin pöytäkirjaan, että liittohallitus on puoltanut auomen, voljnistelulilton anomusta saada Xi:ata yleisen voliristelujuhlan ettv vuokm alennetaan amk. 1.2SU4- tappion peittämiseen amkin 5u.Uuu>- suuruinen valtioapu* 1^61tolsus* on kuitenkin annettu ehdolla, ettei «ahdolllsesti saatava avustua millähn tavalla vaikuta aviilm yleisiin 6 valtionavustuksiin. äen Johdosta, ettk Lahden Hiihtoseura r.y. kirjelmälläkn 18/ on Opetusministeriöltä anonut SOu.Uuu:- markan suuruista valtionavustusta uuden kansainväliset mitat täyttävän hvppyrlmften rakentamisean ja rata-alueen lanjennua- Ja t a s o i t u s t ö l h i n, minkä an ofeiuksenf U- petuaministerlö lähetteellään 83/ nxo 771 on pyytänyt Valtion Urheilu- Ja voimlstelulautakunnan lausuntoa, lautakunta oheistaen e- dellämainltut asiakirjat pyytä«avillm liittohallitusta «ntamaan sanotun anomuksen johdosta oman lauauntonsa ja pyytämään myös Hiihtoliitolta sen lausunnon. Todettuaan, että Hiihtoliitolta on H/5 pidetyn valiokunnan kokouksen pähtöksen mukaisesti 10/6 pyydetty p.o. lausunto^. Joka myös on 17/8 saapunut, työvaliokunta rylityi kui^telemäsn lahden i ' Hilhtoaeuf ti' ' i

18 n li r» p.y»n p. * anomusta. TMllöln vallnvunta «1 voinut olla kllnnlttfimiittk huomlotnan siihen,ettk mftnimno hiihto- ja mtisnlesku-upha Hull««pMllamHttK olisi eduksi, jos suurempia vaatimuksia täyttäviä hyppyrimäkiä saataisiin aikaan useammille paikkakunnille. Tätä edellyttää ennenkaikkea mäenlaskl,laimme valmentautuminen suuriin kansainvälisiin talvikisoihin ja varsinkin olympialaiskllpallujen mäenlaskuun. Toiselta puolen on myös muistettava p«ljon pohdittu kysymys hyppyjen pltuuk-^ 4 en rajoittamisesta, joka kysymys kuitenkin on kansainvälinen, eikä näinollen liity nyt puheena olevann a alaan. 1 lixlelleen on, varsinkin jos huomiota kllnnltetäfin olymciaialskl- ' sojen sanmiseen suomeen, työvaxiokunnan aleleatä asetettava suuri mer-_, kltys sellaisille seikoille kuin on esim. majoituskysymys, jonka tyy- i dyttävä ratkaisu vaatii ehkä suurem-nankln asutuskeskuksen läheisyyttä _ kuin mitä I-ahrten kaupunki on. Tällaiset näkökohdat asettavat harkltta- ^ vaksi, eikö kansainväliset mitat täyttävän ja huomattavia kustannuksia. vbfltivan uuden hyppyrimäen, jonka alkaansnnmlseen alheolllsasti voitaisiin toivoa valtionkin apua huomattavamnasse mä rln, sljolttamlsas-, sa voitaisi ajatella ealm. Helsingin tai xampereen läheisyyttä, mikäli näillä paikkakunnilla löytyisi sellaisia nloite- ja organlsatlokykylsiä ollnvolmalsla hiihtoseuroja, joiden aloitteesta tällainen hyppyrimäki olisi rakennettavissa ja joiden haltuun sen ja sen käytön hiihtourheilulle ja maalle voisi uskoa, xämä ei suinkaan merkitse altä, > etteikö työvflllokunta olisi selvästi tietoinen siltä suuresta työstä, jota lahden nllhtoseura on mmmtie hiihtourheilun hyväksi tehnyt ja nllst tä ainutlaatuisista ansioista, jolta alllä tässä suhteessa on ja jot- ' ka sinänsä kyllä olleuttavat Lahden Hiihtoseuran saamaan yrltyksel- I t! leen uuden hyppyrimäen rakentamiseksi erityistä huomiota ja myötätun- ^ toa myöskin valtiovallan rahallisen tuen muodosss. «utta jos tämä ra- thdotua. hallinen tuki tekisi mahdottonakai sen, että sellaista el olisi saatavissa toiselle alussa viitattujen näkökohtien mukaan maalle ehkä tärkeälle palkalle rakennettavan hyppyrimäen aikaansaamiselle, niin olisi työvaliokunnalla epäilyksiä asettua lahden HiIhtoseuran anomusta shdotton«sti puoltavalle kannalle, minkä vuoksi työvaliokunta ei. j katsonut voivansa ottaa asian ratkaisua vastuullenss, vaan päätti jättää asian täysin avoimena liittohallituksen harkittavaksi ja ratkaistavaksi., b 5 'i-srkastettiln sihteerin laatima ehdotus asetattavakis juunniralta4«n pl'rlkunnaillsten kurlnpltovaliokuntlen ohjesäännöiksi, jotka hyväksyttiin oheisen liitteen n:oi «jotolsena

19 7 I ädrtölehden isetvtöehdotxy Tapksitettlln alhtmrln l*«tln» shdotus "volnlstalu.1«urheilun" «nti Tuoclsn talouaarrlolcsl, Jo^a phtitattlln e sl ttäk 111 ttohe llitukasll«ohslssn Uittaen n«o 2 muotolaena. 8 f!lb-vuotlatan otettiin ksalteltuvbkal 17/4 vnllokunnaaaa ealllti ollut avul.:n vllpupln(^/4 pältiitty tleduatelu, ovatko alle nuikrätyn Ikarajan olevat seuro.len jäaenet kataottavat vapautetulkal JMaenn* kaujensa auorlttamlaeata Ja Joa nkln on, niin annvatko seurat MhneatVä piirien ylelslftak kokouksissa nklttan jksenlanaii lukumäärklltt. avulin toimintaamäntöjan 2o pykälliatii vsllokunta to«oal, että pii-» rlen vuosikokouksissa " ptlstetmfin seuroilta niiden kokona Is Jäsenmäi:- ' rkn perusteella kannattavan pllrlveron snuruudesta", Joten pl rlt voivat vapaaatl päättää verovapauden nahdolllsaata nryöntkmlsestii alla 'I m«iirätyn Ikirajan olevien JUaenlen kohdalta, ^un Mytiintö tiissii asiassa on eri piireissä erilainen, on valiokunta klert<^kirjeellbän 8/5 toifluatallut, miten asia kusxakin pllriasii on järjestetty. aahpunelbta ' i i. vastauksista valiokunta toteal, että alle Ib-vuotiset Jäaenet on va- f.. i ^ pautattu pllrlverolsta seuraavlsss avul:n piireissä: litelä-pohjanmbfin, t-^ f = Itä-KarJalan, Keakl-rohjanma^n, Keaki-ouomen, KymenlaaksoB, uulun. M i L Peräpohjolan, Pohjols-KarJalan, Pohjoia-aavon, aatakunnan, auur-3»iv0n, tl! ja varslnals-öuoinon piireissä, kun taasen Helsingin, Kainuun, Lahden, Uudenmufin Ja Viipurin piirit perivät pllrlveron kaikilta IkäKn kataoratta. Jäsenlltiikn Mitä tabs'»n tulee Viipurin piirin tiedusteluun, saavatko seurat Spnestää pl'rlen yleisissä kokouksissa pllrlverolsta vapautettujen IBseniansä lukumäärällä, valiokunta totesi olevansa sitä mieltä, ettei vapauttaminen pllrlverolsta aiheuta äänioikeuden menettäiristä purikokoukaissa pllrlvarolata»apantettujen Jäsenten osalta niissä tapauksissa, Joissa äänestetään Jäsenmäärän perusteella. Tämä staus avui.sn Viipurin piirillä päätettiin lähettää kuitenkin vasta sen Jälkeen, kun 3/6 pidettävä liittohallituksen kokoua on saanut kuulla työvaliokunnan kannan sen varalta, että liittohallitus mahdollisesti ottaa asiassa toisen kannan, 9 i Kuultin alhtearin selostus niistä avul:n Viipurin piirin kirjeen I: ji 4/8 alhauttamlata neuvotteluista. Jotka koskevat SvULin Jäsenten mahdollista yhtelavakuutuata urkeiluharjoltukaissa Ja -kl^palluis» sattuneiden tapaturmien varalle. Kun kysymys on tapaturmavaku s tuslaltoksllla aivan uual Ja valkeaatl suunnitaltaviasa, eivät vakuutusyhtiöt

20 ole vlelii voineet «ntaa lopulllela tspjoukalaan tfietä last«, mutta anpteneen ehdotvkaet yhtelayakuutukalen Jiip.leatiinilaaatli alvitn lählmmttaaii tulevalsuudeaaa. Aalan tähän aatlaet valheet pkätettlln aaattan aloltteebtekljmpllrln tietoon«10 5 latelulllton «ymnnettlln auonen volnlatelullitolle aen 31/6 pyytämti lo.ooos- ii Ti I mnr^kan auupulnen laina Joukkueen liihettliinlaekai Huotalaaa toimeenpantavalle volmlatelulelrllle«i.alna myhnnettlln ehdolla, ettk ävul:llä on etuolkeua vaataavaan aummaan luonen Volmlatelulltton oauudeata n.a. OlympialalakertiTkaen tuotonta t'b Inor.r.Qgto- Kiialteltlln auomen ralnonoatolllton 11/5 pjilvlitty anoimia päbatm avulm jttaenllltokal ja'päätettiin anoinuata puoltaa aamollla, ohel-.itiaeneiioriiua» aeata liitteeltä n:o 3 Ilmenevillä ehdoilla kuin jkllla auonen «yrkkellyllltto aikanaan hyväkayttlln avul.jn Jäaenyyteen ouksen Merkittiin pöytäklr.lean, e ttä 111 ttokokouata koakev«ohelaen liitteenä n;o 4 aeumava kutau on lähetetty jäaenllltto.len Ja purl-.lohtokuntlen eduatnjllle lllttokokoukseafa, Pöytäkirjan vakuudekal: i j-> I

21 Bhdotas SYULin pllrlkaiuialll0t«n korinpitovallokuntlen HlUiniiöik«!. ohj««k Ii; 1 i V«liokuitmMi tbhtävani on 1) oaan pitrinsi a»uroien ja piirijohtokunimn aeku avulin erikoislllttojen Johtokuntien Ja oen hallitukoen apuna valvoa 3VUlJn yleisten kilpailu- Ja erityisesti anatööriiääntöjen noudattanieta; 2) Biäntöjen rikkoaiotapaukalbsa Joko oaasta alotteoataan, pilri- Johtokunnan ai erikoioliiton johtokunnan nääräykaebtä tutkia aaia, fsittj*. tutkimuksienaa tulokset Ja lauauntonaa rangaiatuaehdotukseata, amatöörlaädntöjen rlkicomiatapaukaeaaa piirijohtokunnan välitykaelli erikolalliton Johtokunnan Ja nulaaa asioissa piirijohtokunnan käaiteltävakal sekä saattaa toimenpiteensä SVUlm hallitukeen tietoon, 5) antaa piirijohtokunnalle, erikois liiton johtokunnalle tai SVULin Iiallltukselle nli.den pyytäaiä lauauntoja ia a»ltyl;»iä, 4) tehdi SVUIin hallitukaelle tarpeen vaatiessa ehdotuksia voiolevlen 3Y!JI:n jrleiaten kilipailuaä.ntöjen Ja niiden noudattamis- tasa ta ediatävien aaäriykoien muuttamiaekal Ja täydentämiaeloii, 2 i. - I sn, i t» s- f- faliokunnat asettaa kuhunkin piiriin piirijohtokuntien ehdotukaf ta smin hallitus, huomioonottaen, että valiokunnan puheenjohtajan tulee,mi:'jlll imihdolllata.olla lainopllliaen loppututkinnon auorittanut henkii». Valiokunnan muodoatavat puheenjohtaja ja kaksi JÄaentÄ, Joiden toimiaika kestää kolme kalenterivuotta. Valiokunta valitaee keakuudestaan alhteerln. Joa joku valiokunnan Jäsen Joutuu eroanaan toimikauden keatäes. 8, iaetetajn täain pykälän eneimmäiöeesä momentiaaa aanotuaaa Jär- Jeatyki eaaä uuni Jäsen Wen tilalleen Jllsllä olsvakai toimikaudekai. ^llokbbia kokoontuu tarpeen va^tieaaa puiieonjohtajarsa fcutsueta.. Valiokunta f^n pajtosvaltainen, Jos kokouksesaa on läsnä rählntäan puheenjohtaja Ja yksi Jäsen Ja nämä ovut pädtökaeatä yksimieliset. 1 \l Valiokunnan kokouksissa sihteeri pitää pöytäkirjaa. Jonka allsklrjoltuksellaan vahvistavat kokouksesaa läsnä olleet valiokunnan Jäsenet. Valiokunnan pöytäkirjat Ja muut asiakirjat liitetään kalenterlvuoalttaln piirin arkistoon. 5 S Jos valiokunnan puheenjohtajalla on este, hän voi aäarätä vall- ^J^nan sihteerin huolshtiiaaan hänelle kuuluvista tehtäviatä. eri- 6 i Ihiuten valiokunta noudattaa soveltuvin kohdin 8VirL:n Ja tolalilttojen ylelal»- Ja erikoi sääntöjä» h

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si. f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si. PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo 15.30.

Lisätiedot

J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. '

J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. ' 1 i it J* f r* t. ' S V U L : n L l l t t o j o h t o k u n n a t i paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9»1 mil Í ^, Ï. ' n, l i' ^ MytMklrJ«, pld«tty»t.lsat Ja, 1928 avultn Uitto Johtokunnan yhtelaoaak kokouvaeaaa

Lisätiedot

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( 400.000:-) 16.000-.- VoiBHttlulUtto (215.000}-) S.600:-

Lisätiedot

pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2

pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2 U L J n L i i t t o h a l l l t u l i c a «n pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2 PMytWklr.l«Suor-an Volmlstalu-,1«Urhallulllton MItt.nh«11 ltuk««n krkoukaesu hilmlvunn 21 nslviin«1041. 3H»PUV111«OHv«t 1S8=!n«t

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot