Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t. .lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t. .lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan"

Transkriptio

1 t.t nhn lutukb 9n Tytfyf. llokunnhn r^ yttil 'rjn M tt ol.hmtukban Ty - 1 yf'llovunnm kokouka^btf tptrinlkxiuti 13 p:nä iä an'puvlhn ohvnt ] 1 ^ ttoh<l UtuVs an puh^an.lohti».1«j./.krng'll, tyfiypl 1 ovunnf.n.iüb«-. nit Fusfçavfol, Tnnn«r Jn TossavHinen sekä ail'iklr.lolttfinut vfillokunrtfin slhtsorl. 1 5 Ji ovunnnn onj^no^ Vflriclttlln phytäklr.lnnn, ett«avlil:n il 1 ttohnl i ItuB on vnlln-ti.t vuoden 1935 puh^an.lohtf,1"ks^8n lak't.kand. J. *.Hsng'dl ) In Jfi ynrr puheen.lohta jakueon tohtori!..tannerin,.lotka yh<1>saaä H 111 ohsl 11tukaan viltasmlsn w rf tuomu rl.. l'uai'afvehn,1" knnrflerl J.ToasnvPisan Vnns-" an muortofttnvbt kuluy^n vuorten 11 ' ttoh''1 litukaan ryöv 11 okunnan. 2 Lu-ittlln «aunto O/Y Kr-sdrlklnkntu 5»;n ft/1 oslvht^-y tl^duat-ilu 1' auofltulalko lutto nwhdolusiaii shh«n, ittä yhttö sfisi luorltt«'? 11'toltn anamaatnnn 1.ui/u.UOi);- nurkan Iftlnf'sta korko«slt^n, flttä fluu.'-»uu : - mfrknstp, Joata on priima kllnr'lt^a, 9uorlt<ítta l3l In korkoa 5 1/3 T, kun tana "üu.uüü;- mr rtff «tn,.lonk" kllr.> Itya on hl jman korksammalln, yhtlm ollai hfliukna mnkanmfinn korko«ö "^.n tmikpwn, aan johdosta, itts tytfv i1 okunts on t'mml kuun 1 ptlvsatfe' il/aan i- lantmut ad»!! «nr»'nltunk^ n Jnlnnn koron 6 1,4 '.ata b Min, v>.11okurtn el katsonut voivfinaa aiiontuh laltattyvn anrmuksem, muttf ynltuuttl kuitenkin ftil'^lrjoltlanean ilmoittamobn lainaan saajilla, itta 11'tto tul'í«ariellesnvln tnrkoln neur^atnmn korkokannan vlhtaluja tfr-tb'ín tullen vlalä kulutun" vuonna nôhttkirh'i'n nyk'.-lsen koror. al^ntnmlsaatp, h- i 3.»uorwn volml stalunopattfl Jflllton 30/R DSlvStyn klr.laen muk^^n rnf-lnlttu ll'tto al yol tf-loudalhstan 8vlrí«(n t^kls,.vih in SHltyksan muknlraa'l huolahtia profaasorl ivnr nllak'-'f'nln hfut»'n"tañan kaimlst»- «irlseath, TfimJin Johdonta k.o. nsl«pà' t=ît»l1n otta«uuf^olla n kiisltalth'yhkal 11'tosB«Jn vai yol ti ttl 1 n a n»kl r.lol t tanut hank-1 ninnn vplokuvm ppofassorl illskmanln haudalla nykylain olav>8ta patsnaata. 4 5 liiton ypl- ^'»»nnflvkoïiîitm Hl'htoH'ton 2Í./12 piilvhtyn klr.la-fn ja Hiihtoliiton puheen.loht".1an,.lohta jan Hillon kansaa myöhamtnln tnpnhtunaan nauvott alun Johdosta, mainitulle liitolle psàtattiln lähatt««olymplaialsyaimannuksan annakuona ork. IS.luiu;-

2 8!»! buomon 'l-blrlbtaolllsuusyhrtlstyksan R/11-34 pälvutyn klr.laan dostfi.istfittlln Blleklrjolttfineen t-jhtbviiksl niuvotella yhdlstykson «rtuatn.llan kansaa alitti, miten ylidlhtys on katsonut avul.jn voivnn vnlkuttkr 8l1hen, ottii urhgllukilpnilu.lfln pniklnnolksl hunkl ttnlalln. nykyistä tpit^ellls-imnl«flslnaltfi, Vnllokiint«nuolf!st«nn k«t8ol, «ttil liitolla olo rnulte mahdolllsuuksi» tkasä nslnsaa kuin.lutkplsta.isr.l-iatölahdssabän k.o, nai««koskevan kirjoitukaan.1«tarpe-sn vantlaeaa myöntsk yhdlatykaan heytattsväka 1 11'ton.lässnsaurojan o- oltaluattalon. 6 i='rst8ui Koulnnauvoa i'jrlk rsandallnln Äl/IK -34 piilvfitty k5r.1a, konv-sva auooannottob 'lunsknaaa 2-6/7 pl dattfivi^iin fyyallllatii kasvptuatn ««ka pai- ja nuorlaohymlanlea kmalttelevsän pohjoiamaisaan kokoukseen, ri«i.t9ttlln sllrtäs Voimistelu-.1«Polkaurhellulll tto.lan khaltaltkvskal, anlskal mnlnltun Iloton käaltaltbvfikal aan takir, ette kokouksan kiitausaa tladoltataan, a tts kokoua on yhdlstatty Huotalsaa 30/6-3/7 plrlattävlilin poh.lolsnelaaen volmlstelunjohthjakongraaalln. TfiatS kirjaimiin allrt«iii1 saats psktattun tlodolttna Itoulnr-mvoB r'anrtallnllla,» 7 5 ff. dl on oas- o/* Suoman Ylsinrndlo M/B:n 27/l"-34 p«lvktyn klrjian Johdosta vullfkuntft pa'ttl, attfi SVUL artallean JSfi k,o. yhtiön oaavkmkal, hnluamattfl alla köyttäii yhtiön tfrjoamna tllnl«uuttf,k08kavb liiton olblatamnn oaakkoen takalalnriyymlat* san nine] 11 narvoa v atfibv^nn hlntpbn bmk. l.ouujaamaata klrjaaatk todattlln, attfi liitto tulaa sk-maan yhtiön n-" oaakepiitionipn korolttaml een aauriiukaan«yhdan vapaa osakkaan. n S.1o< ttan uu- Tarklatattlln liiton toimi ataopäiill Ikön Ja alhtaarlan vfiu st«tyhjbkna Ja JBtattltn puhaanjoht Jan tahtsviikal nauvotalla a ale noma la tan JMb anlllttojen puhaanjohta Jlan kansaa aaumavata työjnosto; onntala. lllttohallltukaan Ja Urhallulllton slhtaarl, JärJaatölahdan p«t Ja vaatanva toimittaja, tolmlaton Johto Ja valvontn a«k»i Juokaavat työtj r-ann-jrla i l-alnl- Jn )'a88p«nolllttojan alhtaarl, JfirJaatHlahrtan toi- ' -II mi tuaathtaarl ( :<lni8alo> Volmlatalu-, pyörhllu- Ja Polkaurhel lulllttojen alhtaerl. irlkjill Drhellu-, PyöPKlly- Ja Polkauphellulllttojan puhaan- Ml Johtalat, Jolta liittoja uual JfirJastaly IShlnnä koskea, iuoauvat

3 u'ut'sön tyb.1fikoon, määruttnn se «stuw^bn volnrnn hetl. 1 ' Fövtüklr.lsn vflvuudslrsl s «n-1 I ij I ]f'

4 POytBklr.ln avtjl:n Ml ttohf. llltukrun Työ- ^ V-llokiinnnn kovouks-9stn tnmrlkuun 3u pinä 1936, lä htnhallltjk.-.ea '.yt abbpuvlllfl ollvft vfiilokiinnfin puhe «n.1 oh tn,1«hbnrell, jäsenet Husgnfvel, Tnnner.1" Tonsnvnln«n aekk nnbklrjolttnnut alhtasrl. 1 5 irt:ir:caqtu6. Merkittiin pöytäkirjaan, että 3VUL:n viine vuoden tilintarkastajat, tuonarl M. Kauppila ja kamreeri J. Jiirvinen ovat 29-30/1 tarkastaneet liiton tilit ja antaneet tarkastuksestaan J j,. 30/1 p-iiviityn kokouksessa luetun tilintarkastuatrerton!!!: en, jo:;sa ehdotetaan tilinpaitös vahvistettavaksi ja tilivelvollisille nyönnettävfiksi vastuuvapaus. <1 m [äyaluca.'a lal- 2 i Luettiin Olympialaisen Keräystoiniiku.-.nan 17/1 pfiivä^^ty pyyntö, että liitto anoisi aisäasiainministeriöltii lupaa jalkiae; varainkeriiyksen j;irjestäralseksi koko maassa kuluvan a enai vuoden aikana numeroiduilla keräysliat lila Ja nyynailä enintäin s 20 nk:n hintaisia rinnausa kannettavia merkkejä olympialal3'/alrennukuen ja osanoton hyväksi. Elelleen toimikunta pyytiiä liittoa myöntiäi-iän toicli^^unf nalle lainana sen käyttövaroiksi 25,000:- markkaa, jotka tultaisiin nostajaan sitä mu aa kuin niitä tarvitaan ja suoritta: aan takaisin niin pian kuin keräyksestä kert^^y rilttav^isti -. uroja. Anomuksen johdosta todettiin, että kysynykaes-ä olevaa keräystä koskeva pyyntö on j-itetty sisäasiainministeriöön IB/1. Päätettiin myöntää keräystolnikunna ile 25,"00:- markan suuruinen laina en pyytil ih n- Jäaidekkolilton iäflll Luettiin Suonen Jääkiekkoliiton anonus saada 15,00'^:- markan suuruinen laina olympialaisvalmennuatarkoituksia varten. Tärr-än velan naksacisen vakuudeksi liitto limoittua asetta-zansa johtokuntansa jäcenten henkilökohtaisen takauki-en sekä antavansa pantiksi yleisestä olympialaiaker-iykgestä silla tulevat varat, jotka ovat 1 ^ koräykueen osallistuville liitoille jaettavasta määrästä.. Valiokunta päätti myöntää anotun lainan edolläsclostetullla elidoilla sanalla määr Iten oillo korkoa A fi\ J L in

5 L-kect tol^uajon 1 lä 4 Todettiin, ettu liiton kassanhoitaja rouva Aino Rit^/anon on ykaltylsanloittensa takia pyytrinyt vapautuata toiraeetaan 1/2. Töraan Johdosta valiokunta päätti siirtää liiton toiirlatoapulaisen, neiti Heini Heikkiaen kaoaanhoitaj*ai muaraten hänen palkakseen 3tnk. 1,100:- kuukauden aa. Liiton uudeksi toimietoapulaiaeksl valittiin 31 hakijasta lakit, yliopp., neiti Aune uhman 3akin 1100:- kuukuusipallcalla. IS i, 1 r r täkirjan vakuudekoi: - I n- k. i 'ii

6 etsllojmnnan röytiiklr.lii ovul.n Lilttohnl iltuksan a iyöt«llokunn«n kokouksest«helmikuun 8>j lä pklvknä l»a6, aaapuvlll«ollv»it vsjllokun- - - nan puheonjohta.la nangsll. Jäsenet nui- < gafvel Ja loasavalnon sekä aileklrjoltta-. nut valiokunnan alhteerl«> hekkollltea ^^lainan kor- löiet- 1» Todettiin, ett* ouomen jääklekkollltolle on Tailokunnan p^ytiiklrjan 3u/l -36 pykftl* 3in e*ehyttini««velkakirjaa va8ta«.n myönnetty ondcn 15.uuwi- auumlnen laina, 2 t olhteerl ilmoitti valiokunnan kokouksessa 13/1 tehdyn pähtöksen mukaaaestl neuvotelleensa u/i KredrlVlnkatu 59;n edustajien kanssa yhtiölle myönnetyn lainan kotosta. Neuvottelujen tuloksena yhtiö suo» tuu laltfc staan auomttamaan korkoa t> *:n mukaan. 3» i«erklttlln pöytäkirjaan, etts liittohallitus on «äitriisjan kulua» ' sa anonut avuttlle Ja aan Jiisenllltollle, ouomen nyrkkeilyliittoa oamoln todettiin, ett* valtion Urheilu- Ja»olmlstelulautakunnai le on Jätetty tilitys Ja seloatus vastaavaata valtlonhvustukaesta vuodolta 1934, 4 I Todettiin, että aslancmlset i>»ui<:n jäenllltot ovat puolestaan hyväksyneet liiton tol«lstopäölllkkö«ja slhteereltä koskevan uuden työjaon (kts. pöytäkirjaa 13/1-35, { 8). 8 J Merkittiin pöytäkirjaan, että Uitto ob smhköteltse onnitellut lehtori Bllel Vartiaista hänen täyttäessä 60 vuotta 19/ markkaa teatamentln ertellytttelen seurojen haettavaksi. n- li I MM lukuunottamatta, kuluvaksi vuodekal valtionapua omk. 36u.ouo:- mjmrismiij. P.O.Liliuksen rahaaton korkovaroja päätettiin varata 2.600!- llko- 7 J Vahtimestari Leppäsen ehdotusta päätettiin uusia Klvlnl<imen kiinteistöön Johtavan puhelinlinjan pylväät. Jotka 17/2 päivätyn kurtannusarvion mukaan makaavat Snk ! LiitOT kuluvan vuod«n vuosikokous päätettiin pitää kesäkuun 16 päivänä.

7 » fytyrnf svmin 30-T«otltJiihl*llltuulttl*n JirJcatlünlicstM «nal vuonna JMtcttllR all^lrjolttaiimn tartwmln validstcltaval» 1. POytVklp.lan vakuui^kal i ' lü r-

8 i iir.- aistjfkftfytäklrja SYtain lilttohallitulcacn Mä" työväliokuiuisn kokoulcbosta huhtikuun 1? pinm >«a; urilla olivat valiokunnan pufmian- johtaja Hangell, jiia«n«t Hua^afvel, Tanner Ja toasavalntn saktt allekirjoittanut valio* kunian alhtearl. 1 t Luattlln Ja hyvikayttlln valiokunnan kokoukeleta 13/1, 30/1 Ja 20/2 pidätyt pöytäkirjat. 2 i Marklttilr pöytaklrjaan, «tti liiton araiomerkln omietajalla palopahlliikö Uuri liartoll«on 19/3 lähatetty onnittalu- ihkdaanoba ^O-vuotiapMivunaä Johdosta. 3 i Mtrklttlin pöytäkirjaan, ettfi Hiihtoliitto on hil'it:iji«n TilB» talvana Jarnlaoh t%rtsnlilron«n'l88ii Ja Hoha Tatralla tapantun««n vierailun ai'an* antanut 3f Lm mulatoplaketin aauraaville ulkomaiaill* hankiläillat 1) Jalcaan talviurhailun JohtaJa.paroonl La Port, "eriin, 2) Sakaan Hiihtoliiton puh. Joht.,hra Jo». ai«r, iuno^ien, 3) Tahaokalovakiaii Hiihtoliiton Johtokunfvan J.aan, tri Jaurla, Praha. 4 i CirJaasBäin 27/3Iti-Juoran KarjanjalOBtuayidlotya ilmoittaa, ttta yhdiatya JÄrJaatää riakaäbuitlli v auuren riomu- Juhlann/ttalyn pyytman liiton toia.er.pidattu attei h ini.n ainlttuna vucna toireenparitaial liiton alaisia Juhlia. Kirjalaa ai antanut alhatta toimenpitaiaiin. \ 5. Var«inai»-3uoman Muoriaosauraln Kaakua-aauran pu lasta Sl<;aa AI tolan 12/4 piivstyn tladuatalun Joh loata pmitattlln nai- nitun «auran 9-10/'6 piflattäväan Juhlaan vuokrata Hiton oblatarmt auosan liput hintaan iak. 10 kpl. vuorokaudalta. e i Mairklttiln pöytäkirjaan, attm O.y.iinonlinnan laännöltal- JHn ilmitukaan mukaan yhtiön oaakkaat vuoalkokoukaan paiitökaall ii vapautetaan anal halnxkuua vuokran auorlttasiia. ata. 7 i

9 B«!* 7 i trrrlr- i Hyljättiin n*ltl»n T«ima Tuuloi j» Umpi E8k«lin«n 27/2 päl- "vätty Miomui.gttä liittohallitu» vap«att8i»l h«idat 51/4 Utö vuokrasoplmukeest«, Joka puättyy 31/B. 8 i l8it«ttiin Ikjärrtnkylän lakun tisduatelu, onko liitto ha- "ftni- lutoa «yyraäito Kivinieman kiintamiatön pihamaalla rakemiatun voimiate- Tieduateluun»iatattiin vaatata kialteloeati, koa'.^ klintaimlatd iailkklna liaärakannukainean on vuokrattu Puoluatuaministari^lla. 9 Kaltattiin SVULin Pohjoie-Karjalaii piirin 26/3 päivätty ano-. koi?^ Biia, att«liittohallitua ryhtyiai toimenpitaiblin 8«njohdosta, että """a^sln^ Urhailuliiton johtokunta on käaitallyt Joansutiii Kalavaiatan pidettä- '^^^^flt^vlkai auunnittalaaian n.a. «Berlkkalaia-kilpailujen rjaatämialuvan aiitä huolirjitta, attä lupa-anomusta ai ole aaitelty piirijohtokunnftlla. Urhalluliitolta saadun selitykaan mukaan ialevaisat ei ole anonut k.o. kilpailujen jirjeatiaisoikautta, vaan ainoastaan saattaneet liittojohtoki n-an tietoon halunt:«aaada SuoroesBa ensi keaänä vieraileva anerlkkala ia Joukkue kilpailuihinaa, joldan jör jeatiiibiatii aeura myönteieesaä tapaukaebsa aii.detysaä jiirjeatykeebaä ayöhe'miln tulisi anomuan. tsmän selitykaan, joka päutettiln saattaa piirijohtokunran tietoon, johdaa^ Mia ai artanut aihetta enaaplin toiaienplteiaiin. 10 i.f i e Lm V i rin 3VUlin Tiipurin piirin 8/4 pjivutyn kirjeen Johdosta todettiin, että 3VULin nykyiset toinintaeä^innö* antavat piiraille tilaiaujden vuoaikokaukaiaaaar. päättä*, paritiisnkö jnaenmaliau «ikilta piirikunnan seuroihin kuuluvilta ikään katsomatta, vai haltaako piirik nta kohdaltaan JUrje.^tBi vapautuksen J»aenni«kuuiata muärötyn ikärajan alapuolella oleville seurojen Jäaenille. lun»anettalytapa eri piiraiaa* tässä aaiahsa tojennä tlibeati on erilainen, päätettii» piirijohtokvmnllta tieduatella miten a- sia ;cuaaakin pllrisoa o«jarjeatetty mahdollisen yhdentbtikaianu ^en aikaanhaamiaekei kaikiasa piirelsatt Ja roikaorhailuliiton slalaten aearojen aaenan aelvittämisekai SVUHb»iirien yleisten kokoueten ättneatykaiaam

10 11 i 1 Viipurin piiri 2 KymanlMicBon piiri 3 Varainaia-äuonian piiri 4 Uudaiunuan piiri 9 HBciaen piiri 6 Juur-3«von piiri 7 KaBki-3uocien piiri 8) Uhdan piiri 9; Pohjola-Savon piiri 10 Ff.alM-iohjamiaan piiri 11 PtiPä-Pohjoj»n piiri 12 oatakunnan piiri 13 Heiainsin piiri 14) Ita-iCarjalan piiri 15) «inuun piiri 16)?ohjoiB-SarJalan piiri 17) Oulun piiri 15) Kaaki-PohJann:aan Kaaki-Pi piiri Pllriaihteerlen palkkiot Ytlt«1934 pältttuir auorlttia nraiivaatli 3.000« « : : «- 1.5^0: : « « « J « « ! « »- Yhte«' aäitak « ;=n tes- Liiton jäeanaeurojan haettavllcai juliatetut oikauanenvoa ' '.0.Lii luk. en te.tai-ienttirahaaton korkovarat Jmk «- päätettiin Jakaa aauraavaati«1) Bollolari Tarmo 1.OO')«- 2) Ha-jajärven arhoilijat 7'.'0!- 5) Kanneljurvan Yritys 400«- 4) Liekaan Urheilijat 400«- Yhteenaä.'mk «- 13 i S f 1 jl-iñoruv Añorui iijtaañr Uin^Jap iiinm Tarlcaatettlln Aaunto-Oy. 31monlinnar. Ja autnberrlnkatu 16 LMcjEHñH^.TTnöffl f^jiiftgkacftvilme vuolen tilinnsatüksat, jotka ainitut yhtiöt liitolta aa^nicnaa kiinnelainojen Johdoata olivat liihettänect liittohallitak. en niihtävikai. Tilinpiintökset eivit antaneet alhotta toit;:«npltaiaiin Merkittiin pd/tdklrjuan, ett'i Aaunto-Oy. ''redrlklnkatu 50 on 29/3-35 irtleanonut liitolta aaamar.a 3mk«n «- auuruiaen kiinnelainan, joka vapautuu liiton k.iytettaväkal ayyakuun 29 p:nfi. 15 ; Nykylain vallitaovan alhaiaen korkokannan johi i'ta liiton»ytintinlen kiinnelainojen korot p-lätettiin 30/4 alkaen alentaa ' 5 5/4 ^«lin. II ^ lulauaal. l'ar jätettiin Tl'Lin,ohoiaena liitteenä K 1 aeuruava.bllana- t 3l/3-:>ii.

11 17 J tn taloueajvlaaiijg- HyvSkayttiin 3V'JX.;n enbl vuo en tulouearvioohlctui: ohelaen H J S M i liitteen R 2 muotoisena. 18 i " - T o d e t t i i n saaduikei JVUL:n Jäaenlilttojeii enai vuo'en tiloub- Tär^gfeH^ia*» arviot Ja niihlr: llittyvit miäräraha-anomukset, Ja J-itet+lln uihtuerin tehtaväkei laatia ehdotus SVJlsn taloiuarv - n o lollytflniän yli- ' jäsain,1a'.camlee3ta 'iaenllitoihe, kuin ity^n ai Itä mitan auurllia OButtkailla kunkin jäeeniiiton tuliai OGalll-tiiU /ul:n yhtplalln l.ai.k:itt- ja vuo':ramt;nolhin. Pöytäkirjan vaku lekei

12 vnm m «/â VO* nf3»ilmb MAM toiommrriooa.. N» Jl/i-» i.i f i t t ^xtimm» imtviotmiam TWKT if fill MrJ.^taíüÜZi. M. >89:19 >it.ooo:< «. Ml. j.ooo:. % I»ftXMi fu«n»t ro«tu,fwmal»> i* M»» womaoïawt Kii.it«JCaM»«MUA««kiiitwKMW ia tolmstoa MMstucnivt VdusiktrJ* it.jjé:- i.iritt) t.o^:- 4é.4a):- 7.00«: :- }.000t- I.OOOl..1«IJéi- tflcuim MMVoaU Ja»rofiiiti I.OOOf tlrtaihtmr.ua ««XkKiat likviiit». t.».«mt. jtt*«sttoa»t Mnot l lru*lsiituoj«i jmtlavattl K l.ffl:- àmiwtl- Mf.MO-H- f t

13 ULia lllttohblituk»9n tycyalio- pgttmrj«nio 1 tohan P/1&3P,?öyt«klr.1«övlilJn 111 ttoh«1]ituks«n tthvnllokunnan kokoukssatn toukokuun B päivän* a«' puvlll» olivat v«llovunn«n puheanjohta.la H«n)?«ll.IKsanat miactafvcl.1* Tossavainen s«- 1 Í M, fiklrlan I.uattlln ja hyvávsyttlln valiokunnan adslllsessm kokouksosiia 17/4 pidetty pkytwflp.1«2 5 kn all8klr.1oltt.anut valiokunnan sihteeri. hyicfllolllteb I8t9lu tili-tujb tbgilaeata. a#n Johdosta, ett* yosmpallollltto tkyttu* 26/ lu vuotta, PesMpallollIton lasjennettu liittojohtokunta on Kokouksessaan 21/4 myí5ntánrt lllttojohtokunnalle valtuudet erikoisen säätiön perustamlssksl, mlsti lllttojohtokunta tulee tekemsi n pmätöksens«.luhlakokouksesna 26/6, s ekk thlinin lahjoittamaan shntlma ph^tomaksl liiton omista varoista smk«24.uouí- rnnü 6.uuui- arvoata valtion pe Iklnto-obll-' «patiolta. TMmMn Johdosta Fssäpallolllton lllttojohtokunta kirjfeesstthn 27/4 tiedustele«, miten olisi parasta menetellk süütlon perustamisessa. ^un sfiátldn perustaminen kysyy sekk varo la että aikaa, työvaliokunta päätti esittää J^esäpall olil ton Johtokunnan harkittavaksi, eikö i\ t samann tulokseen päästäisi helpo«r"ln Ja käytännölllsemnln perustamalla k.o, tarkoitusta varten rahasto. Jota hoidetaan i-esäpalloliiton tilinpidon yhteydessä Ja Jonka kartuttamisesta Ja käyttämisestä liitto voi harkintansa mukaan päättää, aanalla työvaliokunta pähtti Pesäpalloliitolle huomauttaa, että avuljn Jäsenliitot voivat täysin ItsenälaeMJ l>ät ttää ra ha varojensa käyttämisestä omiin tarkoituksiinsa. mitä kultnekln asian perlantte*? 111 seen puoleen tulee, työvaliokunta el voinut shtä neuvotella ^a muodostaa kantaansa, koska p.o. kirjeestä ewlhs^vt ilmi, mitä tarkoitusta varten säätiö on suunniteltl tu perustettavaksi Ja miten säätiö on ajateltu oriani soitavaksi. 3 f «olitton [lomus. Hirjeessään 30/4 auomen Jääkiekkoilitton tle^luatelee, pitääkö avui. mehdollsena myöntää auomen jäfiklekkolil tolle asitin lo.uouj- valmennusluoton, sille Jo samaan tarkoitukseton myöntämänsä a«k:n 18.00u:- suurulsen luoton lisäksi, vakuutena etuoikeus auomen jääkiekkoliiton osuuteen oly^pialaiskerhyksen tuloksesta Ja Johtokunnan henkllötakuu. lyövaliokunta päätti ilmoittaa auomen Jääkiekkoliitolle ole- Á f.

14 vnns«v"lmli myflntliinälln ea«ll8«1ra tstuln «hdoln»ndtjn ft.ooui- suuruisen lisälainan, koron ollessa 4 Ilta«4 { >unt*teoulvin ; -»al» t KlrJa«a«HMa «/B luulos-lfskallsan liikuntakoulu 1) Irtisanoo vuokr«solmuk8«nsa pmlvkmtilirmnii 31/B 1936, mutta Ilmoittaa hffluavanss uusia soplmukf «n, «hrtolla etth ruokra alenn«tann ndcsli IBuu:- änktoan luuui- ^ 2) anoo, «tti kesäkuuknuslsn vuokra saotalslln suorittaa vkhlsstf «- _ ^Sj rl* «nsl syksyn aikana 3) ettm kesáktniksusler vuokraa alennettaisiin, koska liikuntakoulu el silloin toimi. -i-yeva Hokun ta pkkttl alentaa kuukausivuokran 1/9 alkaen ankisan 1.40U»-.la/fcesM-elokmilts bmkiaan l.ouo:- sek«suostua siihen, ett«suksimuan ttamlnsn. 11'kuntakoulu suorittaa keaükuukauslen vuokran vmhlssk erin syksyn aikans. 8 Í valtion Urheilu- ja volmlstelulautakunnan kirje 3/8.1a s It«seurannut lahden Hiihtoseuran anomus saada smkm 3ü0.üuus- suuruinen vai-' tlonavustus aukslmakens«korolttamlseksi pfihtettlln lautakunnan antaman ohjsen mukaisesti ensin láhettüá eriellar«inltun Mlthtollltolle lausunnon sn»ml8eksl ja vasta sen Jklkeen tulee työvaliokunta tel liittohallitus antamaan asiasta pyydetyn lausuntonsa. 6 { Todettiin, et.«valiokunnan edelllsessk kokoukaesss hyväksytty avultn ensi vuorien talousarvioehdotus edellytt««, ett«avul:n Ja sen ;i«s<)nlllttejen ytatelset palkka-.j* vuokmsienot orat oak. SuC.ueu»». - /avul.la/. valiokunta páhul lllttoh». lltukselle ehdottaa, ett*/,1fis«i Hitot osallistuisivat t«m«n suwnan suorittamiseen ehelsen liitteen n:o 1 e- dellyttvmllli auanula. 7 «PKStettlln liittohallitukselle ehdottaa, ett«svultn ensi vuoden "tnlousanrtoehdotuksen edellyttäm«ylljfcei»«amk. 17f,wt- Jaettaisiin JÉisenlllltoJen kesken oheinen liitteen nio 2 edellyttkakll«tavalla, 8 $ l^okoukben a- av"l.!n lö/ pldett«v«liittokokous p«fitettlln alkaa kello lü.üu Ja ottaa kokouksen esityslistalle edellyttiür«t asiat sek«. eureavat Hiton toimintas««ntöjen 9 pykklän aslatt 1) kysymye ph rl kunnallis ten kurlnpl tova Hokun tl en asettamisesta»»!i)öuomen Urheiluliiton e sltys aktllvlurhelhjaln kotimaisten p«l- vkrahojen korolttamlsesta korkelnuan änkiaan 288«- lllttojoh-

15 Iiiotukai JMtvttlln alht««rln tshtiltlikal laatia valiokunnan saupanvaan koissfi" tokunmn ktiaaakln tnpnukiflar«aatsmnlla auoatumukaella j 3) kysymya»vui.tn J* asn.läacnllltto.lon.1hp.l98t{)leh()en toiminnan laajsntamlseata. 9 { köukaaen ahdctukart suunni taltu.1 «n pllplkunnalliaten kuplnpltovaliokuntlen oh#«a«rnnölkal aekh «hdotukaan JSrJaatölehden enal ^oden ta- ^ louaaptlokal, ed lly$tfien. «ttii lahti llmaatyy enal vuonna kanan vll- j" koaaa nykyls«! Laaka-lehden kokoisena. PMytfiklPjan vatiiudekali 8 liltettm, I r il

16 09Wím TVmtlll»ALDÜ^ VW»CRA>miÜllII. Ultto t t». 195* «tt. t. i] íi '.il AVU8TU8llAiUtARANAt. luue kauiuliltto ilittilltt«ktouitt*. oí" klitu luyllltte üvrlmllvllltt*»uriiitt«nit*«iai Avuatukact.19;) ATuatvkMt 195* ralust.korlr^ lla&amau, yh%««mí ^rahaat.koriro ilotet. yfitaan« : »0:. bialatciwltltto :. 19.«1 2*.790:. L«nullit««2«.> 99.9*9:- 2«.«41.21*:- ^toltltu 4.« :- ilnllttu» 11.«21.29a:- i i«.«2«.*oê:. Litylio.it Itf 14.«27.029: :. i Mrtliyiiitto «8«:- 9.9! 7.219:- Litan rimlivtllltt«« :- i.o 12.9*4:. ^«llyllltto m i t, ;. 1 Yhtaaiu«100 f «:. i, 20*.080: : : : :. 7^200:* S.700: :- I2.I««: : ).700:- 2I.90O:. 10.»00:- 19*uO«:. 1 ' :^' i0.7}0:< :.! 9é.éoe:.; 99.70OJ- lé.200:- 2é.2oo: : : «:- <.000: i.ooo: :. 279*80«: : j 9<.79«41.000I il.ooc I 28.00ep.9l.79e 20.CW0^.9«.79«29.000^ «« «n.29.00« i tí

17 iul:n Lilttohai lltukssn tydv työvillo- TWFT Pöytältlp.la auomen»olmlstolu- Ja Urto llulllton lllttohallituksan työvalle kunnan kokoukseata toukvkuun 31 p:nm äappuvilla olivat allokiinnan puheenjohtaja Hansell, Jüsenet Husgafval, Tanner Ja Tossavainen sekm allekirjoittanut slhteerl.- Í < ^ I ktrjan hy- minen. 1 I ^ Luettiin Ja hyviocsyttiln valiokunnan edellisen B/5 pidetyn kokouk- " sen pöytäkirja. Ii. Itelulilton»TAianomus, fllusähkö- takoulun Hiihtoaeu- Itlonanomus. 2 5 urkittiin pöytäkirjbbn, ett«rajakomendantti Ilo aeroederille on ti^i liihatetty ayul:n onnlttelusähkäsanoma hiinen tkyttiiesämn 21/5 8o vuotta, 3 5 sen Johdosta, ettei Liikuntakoulu l-uulos-kskellnen katso voivsnsb» maksaa 1/9-36 alkaen sille vuokratusta huomistosta edellisessä kokouksesna vuokraaiimmaksi»««riittylt änktaa kuukaudessa Ja kun valiokunnan irielestli p.o. tuuri sali on vaikeasti vuokrattavissa, va- liokunta vflltuntti sihteerin»laoittamiaii liikuntakoulun 4 omistajillei Merkittiin pöytäkirjaan, että liittohallitus on puoltanut auomen, voljnistelulilton anomusta saada Xi:ata yleisen voliristelujuhlan ettv vuokm alennetaan amk. 1.2SU4- tappion peittämiseen amkin 5u.Uuu>- suuruinen valtioapu* 1^61tolsus* on kuitenkin annettu ehdolla, ettei «ahdolllsesti saatava avustua millähn tavalla vaikuta aviilm yleisiin 6 valtionavustuksiin. äen Johdosta, ettk Lahden Hiihtoseura r.y. kirjelmälläkn 18/ on Opetusministeriöltä anonut SOu.Uuu:- markan suuruista valtionavustusta uuden kansainväliset mitat täyttävän hvppyrlmften rakentamisean ja rata-alueen lanjennua- Ja t a s o i t u s t ö l h i n, minkä an ofeiuksenf U- petuaministerlö lähetteellään 83/ nxo 771 on pyytänyt Valtion Urheilu- Ja voimlstelulautakunnan lausuntoa, lautakunta oheistaen e- dellämainltut asiakirjat pyytä«avillm liittohallitusta «ntamaan sanotun anomuksen johdosta oman lauauntonsa ja pyytämään myös Hiihtoliitolta sen lausunnon. Todettuaan, että Hiihtoliitolta on H/5 pidetyn valiokunnan kokouksen pähtöksen mukaisesti 10/6 pyydetty p.o. lausunto^. Joka myös on 17/8 saapunut, työvaliokunta rylityi kui^telemäsn lahden i ' Hilhtoaeuf ti' ' i

18 n li r» p.y»n p. * anomusta. TMllöln vallnvunta «1 voinut olla kllnnlttfimiittk huomlotnan siihen,ettk mftnimno hiihto- ja mtisnlesku-upha Hull««pMllamHttK olisi eduksi, jos suurempia vaatimuksia täyttäviä hyppyrimäkiä saataisiin aikaan useammille paikkakunnille. Tätä edellyttää ennenkaikkea mäenlaskl,laimme valmentautuminen suuriin kansainvälisiin talvikisoihin ja varsinkin olympialaiskllpallujen mäenlaskuun. Toiselta puolen on myös muistettava p«ljon pohdittu kysymys hyppyjen pltuuk-^ 4 en rajoittamisesta, joka kysymys kuitenkin on kansainvälinen, eikä näinollen liity nyt puheena olevann a alaan. 1 lixlelleen on, varsinkin jos huomiota kllnnltetäfin olymciaialskl- ' sojen sanmiseen suomeen, työvaxiokunnan aleleatä asetettava suuri mer-_, kltys sellaisille seikoille kuin on esim. majoituskysymys, jonka tyy- i dyttävä ratkaisu vaatii ehkä suurem-nankln asutuskeskuksen läheisyyttä _ kuin mitä I-ahrten kaupunki on. Tällaiset näkökohdat asettavat harkltta- ^ vaksi, eikö kansainväliset mitat täyttävän ja huomattavia kustannuksia. vbfltivan uuden hyppyrimäen, jonka alkaansnnmlseen alheolllsasti voitaisiin toivoa valtionkin apua huomattavamnasse mä rln, sljolttamlsas-, sa voitaisi ajatella ealm. Helsingin tai xampereen läheisyyttä, mikäli näillä paikkakunnilla löytyisi sellaisia nloite- ja organlsatlokykylsiä ollnvolmalsla hiihtoseuroja, joiden aloitteesta tällainen hyppyrimäki olisi rakennettavissa ja joiden haltuun sen ja sen käytön hiihtourheilulle ja maalle voisi uskoa, xämä ei suinkaan merkitse altä, > etteikö työvflllokunta olisi selvästi tietoinen siltä suuresta työstä, jota lahden nllhtoseura on mmmtie hiihtourheilun hyväksi tehnyt ja nllst tä ainutlaatuisista ansioista, jolta alllä tässä suhteessa on ja jot- ' ka sinänsä kyllä olleuttavat Lahden Hiihtoseuran saamaan yrltyksel- I t! leen uuden hyppyrimäen rakentamiseksi erityistä huomiota ja myötätun- ^ toa myöskin valtiovallan rahallisen tuen muodosss. «utta jos tämä ra- thdotua. hallinen tuki tekisi mahdottonakai sen, että sellaista el olisi saatavissa toiselle alussa viitattujen näkökohtien mukaan maalle ehkä tärkeälle palkalle rakennettavan hyppyrimäen aikaansaamiselle, niin olisi työvaliokunnalla epäilyksiä asettua lahden HiIhtoseuran anomusta shdotton«sti puoltavalle kannalle, minkä vuoksi työvaliokunta ei. j katsonut voivansa ottaa asian ratkaisua vastuullenss, vaan päätti jättää asian täysin avoimena liittohallituksen harkittavaksi ja ratkaistavaksi., b 5 'i-srkastettiln sihteerin laatima ehdotus asetattavakis juunniralta4«n pl'rlkunnaillsten kurlnpltovaliokuntlen ohjesäännöiksi, jotka hyväksyttiin oheisen liitteen n:oi «jotolsena

19 7 I ädrtölehden isetvtöehdotxy Tapksitettlln alhtmrln l*«tln» shdotus "volnlstalu.1«urheilun" «nti Tuoclsn talouaarrlolcsl, Jo^a phtitattlln e sl ttäk 111 ttohe llitukasll«ohslssn Uittaen n«o 2 muotolaena. 8 f!lb-vuotlatan otettiin ksalteltuvbkal 17/4 vnllokunnaaaa ealllti ollut avul.:n vllpupln(^/4 pältiitty tleduatelu, ovatko alle nuikrätyn Ikarajan olevat seuro.len jäaenet kataottavat vapautetulkal JMaenn* kaujensa auorlttamlaeata Ja Joa nkln on, niin annvatko seurat MhneatVä piirien ylelslftak kokouksissa nklttan jksenlanaii lukumäärklltt. avulin toimintaamäntöjan 2o pykälliatii vsllokunta to«oal, että pii-» rlen vuosikokouksissa " ptlstetmfin seuroilta niiden kokona Is Jäsenmäi:- ' rkn perusteella kannattavan pllrlveron snuruudesta", Joten pl rlt voivat vapaaatl päättää verovapauden nahdolllsaata nryöntkmlsestii alla 'I m«iirätyn Ikirajan olevien JUaenlen kohdalta, ^un Mytiintö tiissii asiassa on eri piireissä erilainen, on valiokunta klert<^kirjeellbän 8/5 toifluatallut, miten asia kusxakin pllriasii on järjestetty. aahpunelbta ' i i. vastauksista valiokunta toteal, että alle Ib-vuotiset Jäaenet on va- f.. i ^ pautattu pllrlverolsta seuraavlsss avul:n piireissä: litelä-pohjanmbfin, t-^ f = Itä-KarJalan, Keakl-rohjanma^n, Keaki-ouomen, KymenlaaksoB, uulun. M i L Peräpohjolan, Pohjols-KarJalan, Pohjoia-aavon, aatakunnan, auur-3»iv0n, tl! ja varslnals-öuoinon piireissä, kun taasen Helsingin, Kainuun, Lahden, Uudenmufin Ja Viipurin piirit perivät pllrlveron kaikilta IkäKn kataoratta. Jäsenlltiikn Mitä tabs'»n tulee Viipurin piirin tiedusteluun, saavatko seurat Spnestää pl'rlen yleisissä kokouksissa pllrlverolsta vapautettujen IBseniansä lukumäärällä, valiokunta totesi olevansa sitä mieltä, ettei vapauttaminen pllrlverolsta aiheuta äänioikeuden menettäiristä purikokoukaissa pllrlvarolata»apantettujen Jäsenten osalta niissä tapauksissa, Joissa äänestetään Jäsenmäärän perusteella. Tämä staus avui.sn Viipurin piirillä päätettiin lähettää kuitenkin vasta sen Jälkeen, kun 3/6 pidettävä liittohallituksen kokoua on saanut kuulla työvaliokunnan kannan sen varalta, että liittohallitus mahdollisesti ottaa asiassa toisen kannan, 9 i Kuultin alhtearin selostus niistä avul:n Viipurin piirin kirjeen I: ji 4/8 alhauttamlata neuvotteluista. Jotka koskevat SvULin Jäsenten mahdollista yhtelavakuutuata urkeiluharjoltukaissa Ja -kl^palluis» sattuneiden tapaturmien varalle. Kun kysymys on tapaturmavaku s tuslaltoksllla aivan uual Ja valkeaatl suunnitaltaviasa, eivät vakuutusyhtiöt

20 ole vlelii voineet «ntaa lopulllela tspjoukalaan tfietä last«, mutta anpteneen ehdotvkaet yhtelayakuutukalen Jiip.leatiinilaaatli alvitn lählmmttaaii tulevalsuudeaaa. Aalan tähän aatlaet valheet pkätettlln aaattan aloltteebtekljmpllrln tietoon«10 5 latelulllton «ymnnettlln auonen volnlatelullitolle aen 31/6 pyytämti lo.ooos- ii Ti I mnr^kan auupulnen laina Joukkueen liihettliinlaekai Huotalaaa toimeenpantavalle volmlatelulelrllle«i.alna myhnnettlln ehdolla, ettk ävul:llä on etuolkeua vaataavaan aummaan luonen Volmlatelulltton oauudeata n.a. OlympialalakertiTkaen tuotonta t'b Inor.r.Qgto- Kiialteltlln auomen ralnonoatolllton 11/5 pjilvlitty anoimia päbatm avulm jttaenllltokal ja'päätettiin anoinuata puoltaa aamollla, ohel-.itiaeneiioriiua» aeata liitteeltä n:o 3 Ilmenevillä ehdoilla kuin jkllla auonen «yrkkellyllltto aikanaan hyväkayttlln avul.jn Jäaenyyteen ouksen Merkittiin pöytäklr.lean, e ttä 111 ttokokouata koakev«ohelaen liitteenä n;o 4 aeumava kutau on lähetetty jäaenllltto.len Ja purl-.lohtokuntlen eduatnjllle lllttokokoukseafa, Pöytäkirjan vakuudekal: i j-> I

21 Bhdotas SYULin pllrlkaiuialll0t«n korinpitovallokuntlen HlUiniiöik«!. ohj««k Ii; 1 i V«liokuitmMi tbhtävani on 1) oaan pitrinsi a»uroien ja piirijohtokunimn aeku avulin erikoislllttojen Johtokuntien Ja oen hallitukoen apuna valvoa 3VUlJn yleisten kilpailu- Ja erityisesti anatööriiääntöjen noudattanieta; 2) Biäntöjen rikkoaiotapaukalbsa Joko oaasta alotteoataan, pilri- Johtokunnan ai erikoioliiton johtokunnan nääräykaebtä tutkia aaia, fsittj*. tutkimuksienaa tulokset Ja lauauntonaa rangaiatuaehdotukseata, amatöörlaädntöjen rlkicomiatapaukaeaaa piirijohtokunnan välitykaelli erikolalliton Johtokunnan Ja nulaaa asioissa piirijohtokunnan käaiteltävakal sekä saattaa toimenpiteensä SVUlm hallitukeen tietoon, 5) antaa piirijohtokunnalle, erikois liiton johtokunnalle tai SVULin Iiallltukselle nli.den pyytäaiä lauauntoja ia a»ltyl;»iä, 4) tehdi SVUIin hallitukaelle tarpeen vaatiessa ehdotuksia voiolevlen 3Y!JI:n jrleiaten kilipailuaä.ntöjen Ja niiden noudattamis- tasa ta ediatävien aaäriykoien muuttamiaekal Ja täydentämiaeloii, 2 i. - I sn, i t» s- f- faliokunnat asettaa kuhunkin piiriin piirijohtokuntien ehdotukaf ta smin hallitus, huomioonottaen, että valiokunnan puheenjohtajan tulee,mi:'jlll imihdolllata.olla lainopllliaen loppututkinnon auorittanut henkii». Valiokunnan muodoatavat puheenjohtaja ja kaksi JÄaentÄ, Joiden toimiaika kestää kolme kalenterivuotta. Valiokunta valitaee keakuudestaan alhteerln. Joa joku valiokunnan Jäsen Joutuu eroanaan toimikauden keatäes. 8, iaetetajn täain pykälän eneimmäiöeesä momentiaaa aanotuaaa Jär- Jeatyki eaaä uuni Jäsen Wen tilalleen Jllsllä olsvakai toimikaudekai. ^llokbbia kokoontuu tarpeen va^tieaaa puiieonjohtajarsa fcutsueta.. Valiokunta f^n pajtosvaltainen, Jos kokouksesaa on läsnä rählntäan puheenjohtaja Ja yksi Jäsen Ja nämä ovut pädtökaeatä yksimieliset. 1 \l Valiokunnan kokouksissa sihteeri pitää pöytäkirjaa. Jonka allsklrjoltuksellaan vahvistavat kokouksesaa läsnä olleet valiokunnan Jäsenet. Valiokunnan pöytäkirjat Ja muut asiakirjat liitetään kalenterlvuoalttaln piirin arkistoon. 5 S Jos valiokunnan puheenjohtajalla on este, hän voi aäarätä vall- ^J^nan sihteerin huolshtiiaaan hänelle kuuluvista tehtäviatä. eri- 6 i Ihiuten valiokunta noudattaa soveltuvin kohdin 8VirL:n Ja tolalilttojen ylelal»- Ja erikoi sääntöjä» h

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot