KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Tapio Hytönen, pj. x Mirka Varis Henri Jäntti vpj x Matti Kakko Mia Minkkinen x Samuli Hämäläinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja - Katja Kuusinen, khall pj. - Raija Suokivi, khall ed. - Esa Mehto rak.tark., esitt. x Johanna Mykkänen ymp.suoj.siht. x PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 1-6 Puheenjohtaja Tapio Hytönen Esa Mehto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Valittiin Mia Minkkinen ja Henri Jäntti. Tarkastusaika Mia Minkkinen Henri Jäntti PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Konnevesi toimistovirkailija Osmo Mäkäräinen

2 Sivu 2 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN KILPAILULUPA / KONNEVEDEN MOOTTORIKERHO/UA RY Lupajaosto 1 Päätös maastoliikennelain (1710/95) 30 :n mukaisessa lupa-asiassa Liite 1 Julkipanopvm Antopäivä HAKIJA: Konneveden moottorikerho/urheiluautoilijat ry Kauppatie Konnevesi KILPAILUPAIKKA: Liesveden Isolahden jää Konneveden kunnan Kärkkäiskylä ALUEEN HALTIJA: Kärkkäälän kalastuskunta HAKEMUKSEN VIREILLETULOAIKA: KILPAILUTOIMINNAN KUVAUS: Konneveden Moottorikerho/Urheiluautoilijat hakee maastoliikennelain mukaista lupaa moottoriurheilukilpailujen järjestämiseksi vuosina Tarkoituksena on järjestää talvikauden aikana moottoripyörien jääradan SM-kilpailut. Vuonna 2013 moottoripyörien jääradan SM-kilpailut järjestetään 3.3. Varapäivä Kilpailupäivänä harjoitusajot alkavat noin klo ja varsinaiset kisat klo Kilpailu päättyy noin klo Moottoripyörien SM-kisassa on yleensä ollut sarjat cc pyörille, sivuvaunuille sekä ATV-monkijöille. Osanottajia on yhteensä keskimäärin Turvallisuus: Kilpailut järjestetään Suomen Moottoriliitto ry:n (SML) luvalla ja lajia koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Ennen kilpailua poliisi ja pelastusviranomaiset suorittavat radalla turvatarkastuksen, josta laaditaan aina erillinen pöytäkirja. Ympäristönhuolto: Suomen Moottoriliitto ry:llä on ympäristöohjelma, jossa on huomioitu

3 Sivu 3 lainsäädännölliset ja muutoin säädetyt ympäristövaatimukset. Kaikki SML:n jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet tähän ympäristöohjelmaan. Ohjelmaa toteutetaan kaikissa liiton luvalla järjestettävissä tapahtumissa. Kilpailun järjestävään organisaatioon valitaan henkilö, joka on vastuussa yksinomaan ympäristöön liittyvistä näkökohdista. Hän laatii ympäristösuunnitelman ja valvoo sen toteutumista. Ympäristösuunnitelma on kaikkien nähtävissä kilpailun ilmoitustaululla. LUVAT: Kärkkäälän kalastuskunta on myöntänyt luvan kilpailujen järjestämiseen vuosina ASIAN KÄSITTELY: Asiasta on kuulutettu Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla Lisäksi asiasta lähetettiin tiedote lähikiinteistöjen omistajille. Kuulutuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. LUPAJAOSTON RATKAISU: Lupajaosto on tutkinut kilpailuhakemuksen ja myöntää Konneveden Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:lle maastoliikennelain 30 :n mukaisen luvan seuraavin määräyksin. Lupamääräykset: 1. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa ja valvoa laatimaansa ympäristösuunnitelmaa. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa päivitetty suunnitelma vuosien 2014 ja 2015 kilpailusta Konneveden kunnalle, mikäli suunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia. 2. Rataa saa käyttää vain lupajaostolle ilmoitettuina kilpailupäivinä. Muulloin radalle pääsy on estettävä. 3. Kulku alueelle tulee järjestää niin, että luvaton liikkuminen radalle yksityismaiden kautta on estettävissä. 4. Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:n tulee joka talvi toimittaa viimeistään kuukautta ennen ensimmäistä kilpailua tieto kilpailupäivistä Konneveden ympäristölautakunnan lupajaostolle. 5. Käytettävien moottoripyörien ja ajoneuvojen äänenvaimennuksien ja melutasojen on oltava Suomen moottoriurheiluliiton määräysten mukaisia. Melutasoa seurataan tarvittaessa ympäristö- ja terveysvalvontaviranomaisen toimesta. 6. Turvallisuuden vaatimusten täyttämisen selvittämiseksi Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry:n tulee toimittaa joka vuosi ennen kilpailupäiviä todisteellinen tieto poliisi- ja pelastusviranomaisten turvatarkastuksesta Konneveden ympäristölautakunnan lupajaostolle.

4 Sivu 4 7. Huoltopaikoilla tulee olla alusta, joka estää mahdollisten öljy- yms. päästöjen valumisen maastoon. Lisäksi öljyvahinkojen ja muiden ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen varalle on kilpailuihin varattava tarpeellinen torjuntakalusto. Mahdollisen öljy- yms. vahingon tapahduttua kilpailun järjestäjän on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatöihin ja ilmoitettava vahingosta pelastusviranomaiselle ja lupajaostolle. Syntynyt ongelmajäte tulee toimittaa ongelmajätteiden käsittelyluvan omaavaan paikkaan. 8. Moottoriajoneuvojen purku ja lastaus kuljetuskalustosta tulee tapahtua vain merkityllä varikkoalueella. 9. Jääalueella olevista käymälöistä ei saa päästä valumia maastoon. Käymälät tulee tyhjentää vuorokauden kuluessa kilpailun loppumisesta. 10. Kilpailuissa mahdollisesti käytettävät havutukset tulee kerätä jääalueelta pois ennen lumeen peittymistä, viimeistään viikon kuluessa. 11. Ympäristön roskaantumisen estämiseksi kilpailualueella tulee olla riittävä määrä roska-astioita. Astiat tulee tyhjentää ja irtoroskat kerätä pois vuorokauden kuluessa kilpailujen loppumisesta. Viikon kuluttua kilpailusta alueella ei saa olla rakenteita tai kalusteita ja alue tulee olla loppusiivottu. 12. Lupa koskee vain lupajaostolle ilmoitettuina kilpailupäivinä tapahtuvaa ajoa. 13. Kilpailujen jälkeen alueella suoritetaan katselmus Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa ilmoitetun mukaista PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT: Maastoliikennelain mukaan luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, sekä että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa (MLL 30 ). Ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt seikat sekä päätöksessä mainitut määräykset lupajaosto katsoo, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa, eikä luvan myöntämiselle ole estettä. Ympäristöohjelman noudattaminen vähentää kilpailusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Mikäli kilpailujen yhteydessä tulee esiin uusia tai ennalta arvaamattomia vaikutuksia, niihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota ja ympäristösuunnitelma tulee päivittää (1). Lupa koskee vain kilpailuajankohtaa. Radan käyttö muulloin on kielletty. Käyttöajan ja kulun rajoituksilla sekä rata-alueiden selvällä merkitsemisellä pyritään rata-alueen hallittuun ja vastuulliseen käyttöön (2,3). Lupaviranomainen toimii valvontaviranomaisena, jolla on tiedonsaantioikeus mm. radan käyttöön liittyvistä asioista ja siellä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista ja poikkeuksellisista tilanteista (4,7). Turvallisuustekijöiden

5 Sivu 5 varmistamisella pyritään rata-alueen vastuulliseen käyttöön (6). Meluhaittojen vähentämiseksi ajoneuvoissa on oltava asianmukaiset äänenvaimentimet (5). Maahan valuvat öljyt ja muut nesteet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa, joten niiden tarpeetonta käyttöä ja säilyttämistä alueella tulee välttää. Ne on mahdollisten ympäristövahinkojen välttämiseksi kerättävä välittömästi talteen. Toimittamalla kyseiset ongelmajätteet asianmukaiseen keräilypisteeseen, varmistutaan niiden asianmukaisesta jatkokäsittelystä (9,10,11). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava mahdollisuus tarkastaa alue, jotta voidaan varmistua siitä, että maastoliikennelain mukaisen luvan edellyttämät toimenpiteet sekä muut toiminnalle asetetut vaatimukset täyttyvät (13). LUVAN VOIMASSAOLO: Tämä lupa on voimassa saakka. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET: Maastoliikennelaki 30, 31 Jätelaki 3, 4, 6, 12, 15, 19, 20, 51, 52 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN: Lupajaosto tiedottaa tästä päätöksestä yleistiedoksiantona kuuluttamalla siitä julkisesti Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja muut asianosaiset. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan Lupajaosto myöntää kilpailuluvan edellä esitetysti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 Sivu 6 OLAVI LEHMOSEN MAASTOLIIKENNELAIN 30 MUKAINEN HAKEMUS / JÄÄHARJOITTELURATA Lupajaosto Päätös maastoliikennelain (1710/95) 30 mukaisessa lupa-asiassa Päätöksen julkipanopäivä: Päätöksen antopäivä: HAKIJA Olavi Lehmonen Rappaatlahdentie Sirkkamäki HARJOITTELUPAIKKA Sirkkamäen Iso-Ruuhilammen jää Konneveden kunta ALUEEN HALTIJA Siikakosken-Puteron kalastuskunta HAKEMUKSEN VIREILLETULOAIKA Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava maastoliikennelain (1710/95) 30 :n nojalla lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos alue on asemakaavassa varattu tätä tarkoitusta varten tai jos alueelle on annettu tarkoitusta varten ympäristölupa. Maastoliikennelain 3 :n mukaan maastolla tarkoitetaan myös jääpeitteistä vesialuetta. Maastoliikennelain 34 :n mukaan poliisi voi keskeyttää 30 :ssä tarkoitetun tapahtuman, jos tapahtumaan ei ole saatu lainvoimaista lupaa TOIMINNAN KUVAUS Hakijalla on myönnetty maastoliikennelain 30 lupa jäärata-ajoon Sirkkamäen Ison-Ruuhilammen jäällä. Tämä lupa päätyi Nyt haetaan lupaa jääradan perustamiseen samaan paikkaan Sirkkamäen Ison- Ruuhilammen jäälle. Rata tulee hakijan omaan käyttöön autoilla tapahtuvaan ajoharjoitteluun. Tavoitteena on opettaa omille lapsille ajoneuvon hallintaa liukkaalla kelillä. Rataa tullaan käyttämään viikonloppuisin klo

7 Sivu 7 ja arkipäivisin klo Lupaa haetaan väliseksi ajaksi. Radalle kulku tapahtuu hakijan omistaman tilan kautta. Sivullisten pääsy radalle estetään puomeilla. Lähin asuinrakennus sijaitsee 1,2 km etäisyydellä radasta. Toiminnasta saattaa syntyä jonkin verran meluhaittaa radan läheisyydessä. Varikko sijaitsee hakijan omistamalla ranta-alueella. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan vaaraa tai haittaa vesistölle tai ympäristölle. LUVAT Siikakosken-Puteron kalastuskunnan hoitokunta on myöntänyt hakijalle luvan ajoharjoitteluun Iso-Ruuhilammen jäälle ASIAN KÄSITTELY Asiasta on kuulutettu Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana. Alueen kiinteistönomistajille (7 kpl) on tiedotettu asiasta kirjallisesti. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto on tutkinut lupahakemuksen ja myöntää Olavi Lehmoselle maastoliikennelain 30 :n mukaisen luvan seuraavin lupamääräyksin: 1. Rataa saa käyttää jäätilanteen salliessa hakemuksen mukaiseen toimintaan viikonloppuisin klo ja arkipäivisin klo Radalla saa olla samanaikaisesti enintään kolme autoa. Harjoittelun aikana tulee ulkopuolisten pääsy radalle estää. 3. Ajoharjoittelun vastuuhenkilö on hakija, joka vastaa siitä, että kaikki radan käyttäjät noudattavat lupaehtoja. 4. Radan haltija vastaa itse riittävistä turvajärjestelyistä. 5. Melutaso asuinkiinteistöjen piha-alueilla ei saa ylittää 55 db A (Laeq) klo 7 22 välisenä aikana. Autoissa on oltava asialliset äänenvaimentimet. Melutasoa seurataan tarvittaessa ympäristö- ja terveysvalvontaviranomaisen toimesta. 6. Radalle johtavalla tiellä tulee olla puomi, joka pidetään lukittuna silloin kun rataa ei käytetä. Puomi on pidettävä lukittuna jäiden lähtöön saakka. 7. Ajoharjoittelurata tulee tehdä ja merkitä niin, ettei sen käyttö aiheuta vaaraa muille jäällä liikkujille eikä vaaranna alueen yleistä virkistyskäyttöä. 8. Moottoriajoneuvoja ja polttoaineita ei saa säilyttää jääalueella. Ajoneuvojen huolto- ja korjaustoimet (myös tankkaus) on kielletty jääalueella. 9. Ajoneuvoista on tarkastettava, ettei niistä pääse valumaan poltto-,

8 Sivu 8 jäähdytys-, voitelu- tai jarrunesteitä jäälle. 10. Öljyvahinkojen torjumiseksi imeytysturvetta, lapio, harja ja jätesäkki tulee olla jatkuvasti saatavilla. Käytetty imeytysturve on toimitettava ongelmajätekeräykseen. Öljyvahingosta tulee ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11. Huoltopaikalla tulee olla alusta, joka estää mahdollisten öljy- yms. päästöjen valumisen maastoon. 12. Ajoharjoittelun päätyttyä kevättalvella alueella pidetään tarvittaessa katselmus, johon osallistuvat ainakin luvan hakija, ympäristösihteeri ja terveystarkastaja. 13. Luvanhakija on velvollinen korvaamaan kaikki vesialueen omistajille ja muille tahoille ajoharjoittelusta mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa ilmoitetun mukaista. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Maastoliikennelain 30 :n mukaisen luvan myöntämisen edellytyksinä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, sekä että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa. Ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt seikat sekä päätöksessä mainitut määräykset lupajaosto katsoo, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa, eikä luvan myöntämiselle ole estettä. Käyttöajan rajoituksella pyritään rata-alueen hallittuun ja vastuulliseen käyttöön. Rajoittamalla alueella harjoittelevien ajajien määrää pyritään varmistamaan alueen turvallinen käyttö ja ennaltaehkäisemään alueelta aiheutuvia meluhaittoja (1,2,5). Nimeämällä toiminnalle vastuuhenkilö, varmistetaan tiedon nopea kulku lupaviranomiselle valvonta-asioissa sekä mahdollisissa poikkeuksellisissa tilanteissa (3). Valtioneuvosto on päätöksellään (VNp 993/92) antanut melutason ohjearvot. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä (5). Rata-alueen merkitsemisellä pyritään estämään jääalueella liikkujan mahdollisuus joutua epähuomiossa rata-alueelle ja vaaran kohteeksi. Lukitulla puomilla estetään ulkopuolisten pääsy alueelle (6,7). Autoista maahan valuvat öljyt ja muut nesteet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tämän vuoksi niiden tarpeetonta käyttöä ja säilyttämistä alueella tulee välttää. Vahingon tapahtuessa ne tulee kerätä välittömästi talteen ja toimittaa syntyneet ongelmajätteet asianmukaiseen

9 Sivu 9 keräyspisteeseen (8 11). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on varattava mahdollisuus tarkistaa alue, jotta voidaan varmistua siitä, että maastoliikennelain mukaisen luvan edellyttämät toimenpiteet sekä muut toiminnalle asetetut vaatimukset täyttyvät (12). SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Maastoliikennelaki (1710/95) 3, 30, 31, 34 Jätelaki (1072/93) 3, 4, 6, 12, 15, 52 Jäteasetus (1390/93) 3, 5, 6 LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa LUPAPÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN Lupajaosto tiedottaa tästä päätöksestä yleistiedoksiantona kuuluttamalla siitä julkisesti Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja muut asianosaiset. Päätökseen liitetään valitusosoitus Päätös:Ehdotus hyväksyttiin Lupajaosto 2 Olavi Lehmonen on hakenut muutosta hänelle myönnettyyn jääratalupaan. HAKEMUKSEN VIREILLETULOAIKA Hakemus on tullut vireille TOIMINNAN KUVAUS Jääradan käyttö ja käyttötarkoitus pysyisi ennallaan seuraavin lisäyksin. Ajoradalla harjoiteltaisiin myös moottoripyörillä lauantaisin ja sunnuntaisin kello välisenä aikana. Päivittäin ajoradalla sallittaisiin maksimissaan 10 kpl moottoripyöriä, joista ajossa olisi kerrallaan korkeintaan 5 kpl. Tarkoituksena on tarjota ulkopuolisille

10 Sivu 10 moottoripyöräharrastajille mahdollisuus pienimuotoiseen harjoitteluun. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Asiasta on kuulutettu Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Asiasta tiedotettiin lähikiinteistöjen omistajia (6kpl). Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto on tutkinut maastoliikenneluvan muutoshakemuksen ja lisää Olavi Lehmoselle maastoliikennelain 30 :n mukaisesti myönnettyyn lupaan seuraavat lupamääräykset: 14. Rataa saa käyttää jäätilanteen salliessa hakemuksen mukaiseen toimintaan viikonloppuisin klo Radalla saa olla samanaikaisesti enintään viisi moottoripyörää. Harjoittelun aikana tulee ulkopuolisten pääsy radalle estää. Muutoin lupamääräykset ja luvan ehdot säilyvät ennallaan. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN Lupajaosto tiedottaa tästä päätöksestä yleistiedoksiantona kuuluttamalla siitä julkisesti Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja muut asianosaiset. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 Sivu 11 POIKKEAMISPÄÄTÖS / ALEKSI MEHTO Lupajaosto 3 Aleksi Mehto, os. Uitinvirrantie Hytölä, on toimittanut Liitteet 2 ja 3 poikkeamishakemuksen rakenteilla olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä vuokraamallaan Mehtoniemi RN:o 60:61 tilan määräalalla. Rakennuspaikka sijaitsee Voipiolahden ranta-asemakaava-alueella korttelissa 2 Kynsiveden rannalla. Poikkeusta haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momentin säännöksistä. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin ranta-asemakaavaa. Omakotitaloksi muutettava rakenteilla oleva lomarakennus on kerrosalaltaan 151 m 2 ja kerrosluku on yksi. Rakennuksen 2. kerrokseen on tarkoitus rakentaa yksi makuuhuone, jolloin rakennuksen kokonaiskerrosala on 171 m 2. Rakennus täyttää mm. energiatalouden ja lämmöneristyksen osalta omakotitalon perusvaatimukset. Voipiolahden ranta-asemakaavassa rakennuspaikka on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Kaavamääräysten mukaan loma-asunnon enimmäiskerrosala saa olla 150 m 2. Lisäksi alueelle saa rakentaa yhden kerrosalaltaan enintään 20 m 2 :n suuruisen saunan ja enintään 20 m 2 :n suuruisen talousrakennuksen kutakin loma-asuntoa kohden. Rakenteilla oleva lomarakennus sijaitsee n. 35 m:n etäisyydellä rannasta ja se on liitetty Kärkkäälän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Naapurit ovat antaneet rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle suostumuksensa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää Aleksi Mehdolle luvan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentin mukaisin edellytyksin. Rakennus täyttää teknisiltä vaatimuksiltaan ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuksen ominaisuudet. Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitaloksi ja vähäisen ranta-asemakaavaan osoitetun rakennusoikeuden ylityksen ei voida katsoa aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Lupa on haettava vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

12 Sivu 12 Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslaki mom., mom., mom. ja 172. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

13 Sivu 13 HENRI JÄNTIN JA SIRKKU VATANEN-JÄNTIN METSÄTALOUSRAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN Lupajaosto 4 Liitteet 4 ja 5 Henri Jäntti ja Sirkku Vatanen-Jäntti, os. Ukonmäentie Konnevesi hakevat rakennuslupaa metsätalousrakennuksen rakentamiseksi yhteisesti omistamalleen Luppotovi RN:o 43:67 tilalle Kilpislammen rannalle. Lupahakemuksessa esitetyin perustein ko. rakennus on tarkoitus sijoittaa rannasta loivasti nousevan kumpareen laelle n. 30 metrin etäisyydelle rannasta. Tilalla on harvahko järeäpuustoinen sekametsä. Luppotovi-tilan (pinta-ala n. 0,5 ha) lisäksi hakijat omistavat viereisen Kilpinen RN:o 42:31 tilan. Tilan rantavyöhyke on soistunutta korpimetsää. Tilan pinta-ala on n. 12,2 ha. Pukarajärven rantaosayleiskaavassa molemmat tilat ovat osoitetut maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M). Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaiselle (n. 200 m) ranta-alueelle. Vesistön ranta-alueeseen kuuluvan rantavyöhykkeen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 3. momentin mukaan maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Luvan hakijat asuvat n. 23 km:n etäisyydellä metsätiloistaan. Rakennustarkastaja suoritti paikalla alustavan katselmuksen luvan hakijan kanssa todeten tierungon rakentamisen olevan työnalla. Lisäksi rakennustarkastaja kävi paikalla rakennuksen sijoittumisen arvioimiseksi. Rakennusjärjestyksen kohdan 8.1. mukaan ympäristölautakunnan lupajaosto voi myöntää poikkeamisen mm. etäisyyksiä koskevista määräyksistä rannoilla, mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää Henri Jäntin ja Sirkku Vatanen-Jäntin metsätalousrakennuksen sijoittumisen muutettuna siten, että rakennuksen paikkaa tulee siirtää kumpareen laelta n. 60 metrin etäisyydelle rannasta. Lisäksi rakennuksen värityksessä on huomioitava sen sopeutuminen ympäröivään maisemaan. Rakennus edellä mainitulla tavalla sijoitettuna ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle.

14 Sivu 14 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Henri Jäntti poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

15 Sivu 15 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS- JA MAISEMATYÖLUVAT Lupajaosto 5 Liite 6 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi rakennustarkastajan myöntämät rakennus-, toimenpide-, ilmoitus- ja maisematyöluvat. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee myönnetyt luvat tiedokseen. Päätös: Merkitään tiedoksi.

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA 22.3.2012 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 8 08.01.2002 1 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 27 22.01.2002 2 Ymp 12538-2001 (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot