KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2014 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2014 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No1/2014 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Tapio Hytönen, pj. Piia Kauppinen, vpj. Matti Rossi VARAJÄSEN: Mirja Hytönen Henri Jäntti Mia Minkkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja Antti Mehto, khall pj. Pentti Kytölä, khall ed. Esa Mehto, rak.tark., esitt. Johanna Mykkänen, ymp.suoj.siht. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 1-6 Puheenjohtaja Tapio Hytönen Esa Mehto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Valittiin Piia Kauppinen ja Matti Rossi. Tarkastusaika Piia Kauppinen Matti Rossi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Konnevesi toimistovirkailija Osmo Mäkäräinen

2 Sivu 2 MAASTOLIIKENNELAIN 30 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS HARJOITUSTEN JÄRJESTÄMISEEN/ JÄÄRATA, KONNEVESI, LIESVESI ISOLAHTI; ANTTI HYTÖNEN Lupajaosto 1 Liite 1 Antti Hytönen hakee maastoliikennelain (1719/1995) 30 :n mukaista lupaa moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten järjestämiseen Konneveden Liesveden Isolahden jäälle. Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle Hakemuksen mukaan rata olisi auki ajoharjoitteluun ti-ke klo , pe-la klo Ajokausi alkaa olosuhteiden salliessa viikolla 44 ja päättyy viikolla 16. Kerrallaan ajavien moottoripyörien lukumäärä olisi maksimissaan 10. Ajoaikoja valvotaan, muina aikoina radalle pääsy estetään kulkutieltä ketjulla tai muulla esteellä hakijan toimesta. Lähin asuttu talous sijaitsee noin 900 m etäisyydellä. Lähin vapaa-ajan kiinteistö, joka ei ole hakijan, sijaitsee n. 400m etäisyydellä. Rata-alueen kartta on liitteenä. Luvan tarve ja edellytykset Maastoliikennelain (1710/1995, muutos 101/2000) momentin mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat, että harjoitus täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle yleiselle edulle sekä, että toiminnan järjestämiselle on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa. Kärkkäälän kalastuskunta on myöntänyt luvan vesialueen omistajana kyseiselle toiminnalle. Kuuleminen Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Konneveden kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kuulutuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto jäärata-alueen lähikiinteistöjen omistajille sekä Keski-Suomen Ely-keskukselle. Asiasta annetut lausunnot ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksesta on annettu kolme muistutusta ja kaksi mielipidettä. Keski-Suomen Ely-keskus toteaa muistutuksessaan, että ympäristölautakunnan lupajaoston ei tulisi suostua vireillä olevaan lupahakemukseen. Perusteluina jäärata-alueen etelä- ja koillispuolella sijaitsevat Natura 2000-verkoston kohde Honkaneva (FI ) ja soidensuojeluohjelmaan kuuluva Honkaneva (SSO090236). Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena. Honkanevalla kulkee

3 Sivu 3 luontopolku, jonka varrella on laavupaikka ja kohdetta käytetään mm. opetuskohteena. Konneveden Soukkioniemen pohjavesialue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä jääradan eteläpuolella. Soukkioniemi on rantaimeytyslaitos. Jäärata saattaa aiheuttaa pilaantumisen vaaraa pohjavesialueelle. Lupahakemuksen mukaan radalla käytettävien moottoriajoneuvojen tulee alittaa Suomen Moottoriliitto ry:n kilpailuissa käytettävä meluraja 115dB. Ulkona vapaa-ajan asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistys- ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että keskiäänitaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db(laeq). Nämä ohjearvot eivät koske moottoriurheilun aiheuttamaa melua. Ajotoiminnasta ei saa aiheutua asuinalueilla hetkellisiä 60 db (LAFmax) maksimiäänitasojen ylityksiä eikä loma-asutukseen käytettävillä alueilla hetkellisiä 55 db(lafmax) maksimiäänitasojen ylityksiä. Nämä keskiääni- ja maksimiäänitasot ovat yleisesti moottoriurheiluautoratojen ympäristöluvissa käytettyjä äänitasoja ja niitä on pidetty oikeudellisesti sitovina. Isolahden rannoilla on runsaasti ympärivuotista ja loma-asutusta. Radan käyttäminen vaikuttaa Isolahden, sen rakennettujen rantojen ja luonnonsuojelualueiden virkistyskäyttömahdollisuuteen. Lupahakemuksessa esitetyn jääradan käyttämisestä saattaa aiheutua naapuruussuhdelain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta lähinnä melun vuoksi, minkä vuoksi toimintaan olisi oltava ympäristölupa. Sauvoniemen tila Oy vastustaa muistutuksessaan ehdottomasti luvan myöntämistä seuraavin perustein. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 1 momentin 12 d kohdan mukaan ulkona sijaitsevalle moottoriurheilurata vaatii ympäristöluvan. Konneveden ja Rautalammin kunnat ovat yhdessä perustaneet Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeen. Moottoriurheiluratatoiminta ei millään tavoin tue tälläisia arvoja, joihin Konneveden kunta on kansallispuistohankkeellaan sitoutunut. Moottoriurheiluradan perustaminen luonnonsuojelualueiden läheisyyteen osoittaa huonoa harkintakykyä paitsi luvanhakijalta, myös mahdollisesti luvan myöntävältä taholta. Edelleen on kiinnitettävä huomiota moottoriurheiluradan sijaintiin Soukkioniemen vedenottamon välittömään läheisyyteen. Soukkioniemen vedenottamon laadun suhteen on ollut ongelmia ja on ilmiselvää, että ympäristön pilaantumisen perustellun presumption aiheuttava toiminta on omiaan heikentämään laatua entisestään. Edelleen on kiinnitettävä huomiota ajoaikoihin, jotka ovat ehdottomasti liian pitkiä. On katsottava, että viikonloppuisin ajaminen on kiellettävä kokonaan. Alueen läheisyydessä on lomamökkien vuokraamiseen perustuvaa elinkeinotoimintaa. Jäällä ajaminen koetaan häiritseväksi jopa useiden kilometrien päähän. Jääalueilla myös nopeusrajoitusten rikkominen on tavallista eikä määrättyjä desibelirajoja mitata. Moottorirata on omiaan aiheuttamaan ei ainoastaan maastoliikennelain 30 :n mukaista kohtuutonta, vaan objektiivisesti arvioiden huomattavaa haittaa alueen asutukselle sekä myös elinkeinoelämälle. Edelleen maastoliikenneluvalle haettu voimassaoloaika on radan ympäristölle aiheuttamia seurannaishaittoja silmällä pitäen liian pitkä. Se tulisi myöntää vain yhden kalenterivuoden ajalle. Lupaa voidaan aina hakea uudelleen sen päätyttyä. Sauvoniemen tila

4 Sivu 4 Oy kiinnittää erityistä huomiota lupapäätöksen oikeellisuuteen eikä sulje pois sitä vaihtoehtoa, että oman elinkeinotoimintansa häiriintyessä lupapäätöksen ollessa myönteinen, on valmis kohdistamaan vahingonkorvausvaatimuksia myös lupapäätöksen antaneeseen ympäristölautakunnan jäseniin. A ja 14 muuta ovat jättäneet saman sisältöisen adressin. Adressissa katsotaan, ettei lupaa tulisi myöntää. Perusteluina lähiasukkaille ja mökkiläisille aiheutuvat melu- ja hajuhaitat pakokaasuista. Konneveden kunnan vedenottamo sijaitsee varsin lähellä saman järven alueella ja juomaveden laadulle aiheutuu siten vakavaa vaaraa, mikäli Isolahdella veteen joutuu moottoriöljyjä ym. haitallisia aineita. Isolahti on matala ja sen vesi vaihtuu hitaasti, joten mahdolliset haitalliset aineet viipyvät pitkään vesistössä. Honkanevan Natura-alue sijaitsee suhteellisen lähellä suunniteltua rataaluetta. Kyseisellä Natura-alueella on myös merkittävää lintulajistoa, jolle säännöllinen toistuva melulla voi olla haitallisia vaikutuksia. Antti Hytösen luomutilan kokonaisuuteen lähialueella tapahtuva ympäristöä saastuttava toiminta sopii huonosti. Isolahdella järjestetään vuosittain moottoripyörien SM jääratakisat, joista aiheutuu painetta ympäristölle riittävästi. B ja 1 muu on jättänyt mielipiteen, jossa vastustetaan luvan myöntämistä radan aiheuttaman melun ja mahdollisten muiden ongelmien johdosta. He haluavat nauttia luonnosta mieluummin ilman pärinää. Mikäli lupa kuitenkin myönnettäisiin, niin ehdottaisivat vuodeksi kerrallaan. Näin kaikilla osapuolilla olisi oikeanlaista tietoa ja todellista kuvaa radan vaikutuksesta luontoon ja asumisviihtyvyyteen. Kari Vehniäinen racing Oy on jättänyt mielipiteen radan puolesta. Konnevesi on tunnettu kauniista luonnosta ja menestyvistä urheilijoista. Jääratamoottoripyöräilijät ovat edustaneet menestyksekkäästi kuntaa jo vuosikaudet ja toivottavasti niin tapahtuu jatkossakin. Hän yksi jääradan harrastajista ja toivoo lajilleen harjoituspaikkaa lähialueilta. Antti Hytönen on hakemassa maastoliikennelupaa kausiluontoista ajoharjoittelua varten. Harjoituspaikalla saataisiin kitkettyä luvaton harjoittelu ja tarjottaisiin luvallinen paikka valvotuissa olosuhteissa. Kyseessä on ajoharjoittelu/- opettelu ja harrastustoiminta, eikä radalla järjestetä kilpailuja. Toiminta on kausiluonteista, eikä radalle jää pysyviä rakenteita. Ääni on ainut joka oikeasti vaikuttaa ja se kertoo milloin toiminta on käynnissä. Hän toivoo otettavan huomioon, että he ajavat vain sovittuina päivinä ja sovittuina kellonaikoina. Käytännössä meluaikaa on muutama tunti päivää kohti. Tammikuu on aktiivisinta aikaa, tämän jälkeen käyttö on vähäisempää, koska osa ajajista keskittyy kilpailuihin ja harjoittelu jää vähemmälle. Toiminta aiheuttaa erittäin vähän muita päästöjä äänen lisäksi, eikä niistä ole vaaraa luonnolle. Moottoripyörien pakokaasu häviää ilmaan ja aiheuttaa huomattavasti vähemmän päästöjä kuin kesäinen vesiliikenne, jossa pakokaasut johdetaan suoraan veteen. Vaaraa vedenottamolle hän pitää olemattomana. Jotta vesi saataisiin pilattua, pitäisi öljyvahingon oltava mittava ja öljy pitäisi laskea suoraan jään alle. Moottoripyörän öljytilavuus on noin yksi litra. Lisäksi ajajat ovat valveutuneita ja huolehtivat moottoripyörien kunnosta ja siivoavat jälkensä. Hän ei usko että alueella

5 Sivu 5 talvehtii kovinkaan montaa lajia, samoin luontopolku ei ole talvisaikaan ihmisten käytössä. Toiminta rajoittuu vesialueelle ja kevään tullen maastoon ei jää mitään jälkiä toiminnasta. Ajoharjoittelu voisi piristää kylää talven hiljaisina kuukausina. Tarvetta on valvotulle harjoituspaikalle, jossa mopopojat ja muut lajista kiinnostuneet voivat kehittää taitojaan vaaraa tai haittaa aiheuttamatta. Hakijan vastine muistutuksiin Luvan hakija on valmis vähentämään ajopäiviä neljästä kolmeen, esimerkiksi torstai-lauantai. Ajoaika olisi hakemuksen mukainen viisi tuntia päivässä. Kuitenkiin niin, että ajopäiviin sisältyisi yksi viikonlopun päivä. Luvan hakija on ollut yhteydessä Keski-Suomen Ely-keskuksen Luonto ja kulttuuriympäristöt yksikön päällikköön Päivi Haliseen. Rata-alueen läheisyydessä sijaitseva rata-alue ei koske vesialuetta ja maapohja on hakijan omistuksessa. Kulku radalle tapahtuisi hakijan omaa pelto/mökkitietä pitkin, tie suljetaan tarvittaessa harjoitusajan ulkopuolella. Luonnonsuojelualueella ei missään vaiheessa tarvitse liikkua.. Natura-alueella sijaitseva luontopolku on 300 metrin päässä. Alueella kulkeneet polttopuut purettiin välittömäst alueen perustamisen jälkeen. Luontopolku ei missään vaiheessa ole kulkenut Isolahden rantaan saakka. Suomen lintulajisto ei tiettävästi pesi talvisin. Kantatie 69 kulkee Natura-alueen halki aiheuttaen melua 365 päivää vuodessa kellonajasta riippumatta. Rata tulisi perustaa alueelle, jossa on melua ja häiriötä jo ennestään ja johon onnettomuustilanteessa olisi mahdollista saada nopeasti apua. Soukkioniemen vedenottamo sijaitsee noin kilometrin päässä rata-alueesta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljyntorjunta jäältä on suhteellisen helppo toteuttaa. Kuljettajilta vaaditaan huoltomatot moottoriajoneuvojen alle. Matto estää mahdolliset valumat jäälle. Lisäksi alueella varataan öljyntorjuntaan tarvittava varustus, sekä roskankeräysastiat. Alueen mökkitoiminta voisi jopa vilkastua hiljaisina talvikuukausina mahdollisten muualta tulevien ajajien yöpyessä Konnevedellä. Rata antaisi mahdollisuuden ohjata kylällä häiritsevää moporallia hyväksytyn harrastuksen pariin. Venäläisillä turisteilla on tiettävästi ollut kiinnostusta päästä kokeilemaan jäärata-ajoa, mutta luvallisen radan puuttuessa paikallisilla yrittäjillä ei ole ollut mahdollisuutta tarjota tätä palvelua. Yritystoimintaan rata tarvitsisi toki ympäristöluvan ja tämäkin mahdollisuus on tulevaisuudessa huomioitava. Muistutuksessa mainittu maastoliikenneluvan voimassaoloajan olevan liian pitkä. Hakijan pitäisi käydä sama hakuprosessi valituksineen läpi joka vuosi. Hakijan mielestä tämä on kohtuutonta. Todellinen perusteltu haitta on ajosta aiheutuva melu, jota valvotaan melumittauksella. Harjoittelukausi painottuu alkutalveen. Lumisina talvina meluhaitta vähenee lumivallien myötä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Konneveden ympäristölautakunnan lupajaosto on tarkastanut Antti Hytösen lupahakemuksen ja toteaa, että toiminnan kesto, laajuus ja sijainti huomioiden toiminta edellyttää maastoliikennelain 30 :n mukaista lupaa. Konneveden ympäristölautakunnan lupajaosto päättää myöntää Antti

6 Sivu 6 Hytöselle maastoliikennelain 30 :n mukaisen luvan harjoitusajoa varten Konneveden Liesveden Isolahden jäälle. Toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä: Rakenteet: 1. Toiminnanharjoittajan on varmistuttava jään kantavuudesta ennen jääradan käyttöönottoa ja koko toiminnan ajan. 2. Harjoitusajon tulee tapahtua vain rata-alueella, kulku Isolahdella järjestettäviin jääratakilpailu alueelle on estettävä. Sivullisten joutuminen rata-alueelle harjoitusten aikana tulee estää. 3. Jääalueelle ei saa rakentaa pysyviä rakenteita. 4. Kulku harjoittelualueelle tulee estää, silloin kun aluetta ei käytetä harjoitusajoon. Kulkureitti jäärata-alueelle tulee järjestää vain yhdestä kohdasta. Kulkureitti tulee osoittaa tarvittaessa kylteillä. Alueen käyttö: 5. Lupa myönnetään saakka määräaikaisena. 6. Jäärata-alueella käytettävien moottoriajoneuvojen huolto ja tankkaus tulee tapahtua siihen varatulla maa-alueella. Alueella ei saa varastoida polttoainetta tai muita kemikaaleja. 7. Toiminta tulee järjestää siten, että ympäristön ja vesistön pilaantumista ja roskaantumista ei tapahdu. Alueelle kulkeutuvat jätteet on välittömästi toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle laitokselle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Alueella käytetyt rakenteet tulee poistaa alueelta toiminnan päätyttyä ja ennen jäiden sulamista. 8. Jäärata-aluetta saa käyttää harjoitusajoon torstaista perjantaihin klo ja lauantaina klo välisenä aikana. Muina aikoina rata-alueen käyttö on kielletty, arkipyhät poislukien. Harjoitusaluetta ei saa käyttää välisenä aikana. 9. Alueen toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen pihalla ylittää tasoa 55 bb (LAeq), eikä tasoa 45 db (LAeq) lähimmissä vapaa-ajan kiinteistöjen pihalla (VNp 993/1992). Toiminnasta ei saa aiheutua asuinalueilla hetkellisiä yli 60 db:n (LAFmax) maksimiäänitason ylityksiä eikä loma-asutukseen käytettävillä alueilla hetkellisiä 55 db (LAFmax) maksimiäänitasojen ylityksiä. 10. Alueella tulee olla riittävästi öljyntorjuntakalustoa, joiden tulee olla helposti saatavilla. Valuneet aineet on kerättävä välittömästi talteen ja ne on toimitettava asianmukaisen vastaanottoluvan omaavalle laitokselle.

7 Sivu 7 Toiminnan tarkkailu: 11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jäärata-alueen toiminnasta. - kirjanpidosta on ilmettävä ainakin seuraavat asiat: - käyttöajat (päivät) - arvio käyttöasteesta - tiedot onnettomuuksista ja poikkeuksellisista tilanteista. 12. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle alueella tapahtuneesta merkityksellisestä onnettomuudesta tai muusta poikkeuksellisesta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta tilanteesta. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. 13. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Päätöksen perustelut Ympäristölautakunnan lupajaosto katsoo, että noudattamalla tässä päätöksessä toiminnalle annettuja lupamääräyksiä, maastoliikennelain 30 :n mukaisen luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, vesistön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleisen edun kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lupamääräysten perustelut Varmistamalla jään kantavuus turvataan radalla liikkuvien turvallisuus. (1). Rata-alueen käyttö tulee hallita ja estää sivullisten joutuminen epähuomiossa vaaran kohteeksi. Harjoittelua valvomalla varmistetaan, että ajo tapahtuu vain sallitulla rata-alueella. Estämällä asiattomien pääsy radalle, voidaan varmistua siitä, että toiminta täyttää riittävän turvallisuuden vaatimukset ja että toiminta alueella tapahtuu luvan mukaisesti. Järjestämällä kulku vain yhdestä kohtaa pyritään hallitsemaan radan käyttöä ja estämään asiattomien pääsy radalle. (2,3,4). Käyttöajan rajoituksilla pyritään huomioimaan ympäröivän asutuksen tarpeet nauttia luonnon rauhasta ja turvata mökinvuokraajien elinkeinotoiminta. (5,8) Lupa myönnetään vain yhdeksi talvikaudeksi, jotta voidaan mitata toiminnan aiheuttamia todellisia haittoja ja punnita uudelleen toiminnan aiheuttaman rasituksen kohtuullisuus, sekä ympäristöluvan tarve.(5) Jäälle valuvat öljyt ja muut nesteet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen

8 Sivu 8 vaaraa, joten niiden vastuullinen käyttö on tärkeää. Määräyksillä pyritään ennaltaehkäisemään ympäristövahingon syntyä ja mahdollisen vahinkoon nopeaa reagoimista varautumisella öljyntorjuntaan. (6,7,10). Vaaraa Soukkioniemen vedenpuhdistamolle pidetään lupahakemuksen mukaisen toiminnan osalta pienenä, Soukkioniemen vedenlaadun ongelmat eivät johdu järviveden laadusta, eikä toiminnalla ole vaikutusta siihen. Alueen luonnonsuojelualueet sijaitsevat maa-alueilla, ja suojeluarvona ovat luontodirektiivin mukaiset suoluontotyypit. Jääradalla ei ole heikentävää vaikutusta näihin luontotyyppeihin. Luontokohteet ovat myös pääasiassa käytössä opetuskohteina sulan veden aikaan. Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset on annettu valvonnan selventämiseksi ja tehostamiseksi. (11,12,13). Luvan voimassaolo Tämä päätös on määräaikainen ja se on voimassa asti. Sovelletut säännökset Maastoliikennelaki 30, 31 Jätelaki 3,4,6,12,15,51,51 Jäteasetus 3,5-7 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 Käsittelyn maksu ja sen määräytyminen Konneveden ympäristölautakunnan :n mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 mukaan ilmoituksen käsittely 140 euroa. Käsittelymaksu on taksan 12.1 :n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään viivästyskorkoa korkolain 633/1982 mukaan. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Lupapäätöksestä tiedottaminen Antti Hytönen Kärkkäälän kalastuskunta Poliisilaitos Lähimmät asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt Päätöksen julkipanopäivä Päätöksen antopäivä Päätös:

9 Sivu 9 LAUSUNNON ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY KONNEVEDEN VÄINÖLÄN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN Lupajaosto 2 Liite 2 ja 3 Kiinteistö Oy Konneveden Väinölä, os. c/o Helsingin Varavarasto Oy Kustaankatu Helsinki, on toimittanut poikkeamishakemuksen saunan rakentamiseksi omistamalleen Koskela RN:o 45:30 tilalle Kutemainen-järven ranta-alueelle. Poikkeusta haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n 1 momentin säännöksistä. Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Koskireitin rantaosayleiskaavassa ranta-alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaiselle (n. 200 m) ranta-alueelle Sauna on kooltaan 25 k-m 2 ja kerrosluku on yksi sisältäen mm. oleskelu- ja makuusoppitilat. Rakennus ominaisuuksiensa perusteella muistuttaa pienehköä loma-asuntoa. Sauna sijaitsisi n.13 m:n etäisyydellä rannasta. Hakijan selvityksen mukaan sauna tulee palvelemaan rakennuspaikan rantavyöhykkeen ulkopuolelle suunnitteilla olevaa kahta loma-asuntoa. Poikkeamisen ei katsota aiheuttavan haittaa alueen rantayleiskaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuttavan ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hakijan omistaman naapurikiinteistön (Väinölä RN:o 45:29) rantaan on valmistumassa saunarakennus. Lisäksi Väinölä-kiinteistön alueelle myönnetty loma-asunnon rakennuslupa on rauennut. Naapurit ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto ei puolla Kiinteistö Oy Konneveden Väinölän poikkeamishakemusta saunan rakentamiseksi Kutemainen-järven rannalle. Poikkeamiseen suostuminen saattaisi maanomistajat Kutemainen-järven ranta-alueella ja koko Koskireitin rantaosayleiskaava-alueella eriarvoiseen asemaan ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus ei toteutuisi. Poikkeamiseen suostuminen aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekin järjestämiselle. Päätös:

10 Sivu 10 LAUSUNNON ANTAMINEN TERO KALLE TAPANI LAITISEN POIKKEAMIS- HAKEMUKSEEN Lupajaosto 3 Liite 4 ja 5 Tero Kalle Tapani Laitinen os. Vehnätie 5 B Seinäjoki on toimittanut poikkeamishakemuksen lomarakennuksen rakentamiseksi Konneveden kunnan Hanhitaipaleen kylässä omistamalleen Kaksoset RN:o 1:45 tilalle Lummukka-järven rannalle. Poikkeusta haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin säännöksistä. Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakenusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämistä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennettavan lomarakennuksen kerrosala on 110 m 2, kerrosluku 1,5. Kaksoset tila on pinta-alaltaan 7,695 ha ja sillä on rantaviivaa n. 270 m. Naapurit ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto puoltaa Tero Kalle Tapani Laitisen poikkeamishakemusta lomarakennuksen rakentamiseksi. Lomarakennuksen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle huomioiden tilan rantaviivan pituus ja sen osuus kantatilan RN:o 1:36 Lummukka-järveen rajoittuvan rantaviivan pituudesta. Päätös:

11 Sivu 11 OJITUS TILALLA RAJAKUMPU ( ) Lupajaosto 4 Liite 6 ja 7 Eljas Issakainen edustaen tilaa Rajakumpu ( ) on tuonut ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi ojituksen puutteesta johtuvan vettymishaitan kiinteistöllään. Alueella on käyty tarkastuksella ja katselmuksella , , ja Muistio viimeisimmästä tarkastuksesta tiedoksi (liite 5). Alueella on puutteellinen ojitus kantatie 69:n alittavan rumpuputken jälkeen kiinteistöllä Rajakumpu. Puutteellinen ojitus aiheuttaa vettymishaittaa sekä kiinteistölle Rajakumpu, että yläpuoliselle kiinteistölle Leppämäki ( ). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli on toimia ojituksen erimielisyyden ratkaisijana silloin kuin ojitus ei vaadi ojitustoimitusta eikä aluehallintoviranomaisen lupaa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee muistion tiedokseen ja päättää kuulla asianosaisia sekä Keski- Suomen Ely-keskusta maastotarkastuksessa todetusta ehdotuksesta uudeksi ojalinjaksi. Päätös:

12 Sivu 12 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS- JA MAISEMATYÖLUVAT Lupajaosto 5 Liite 8 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi rakennustarkastajan myöntämät rakennus-, toimenpide-, ilmoitus- ja maisematyöluvat. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee myönnetyt luvat tiedokseen. Päätös:

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

33 <2010-03397> Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti

33 <2010-03397> Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös/ Pippon moottoriurheilukeskus, Lakkilantie 193, 15150 Lahti Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 15.03.2011 Pykälä 33 33

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI

HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI 12/2008 Perusturvalautakunta Liite nro HAAPAVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADASTA, HAAPAVESI HAKIJA Haapaveden riistanhoitoyhdistys 86600 HAAPAVESI YHTEYSHENKILÖ

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ohjeistus moottoriurheiluradan ympäristöluvan laadintaan

Ohjeistus moottoriurheiluradan ympäristöluvan laadintaan AKK-Motorsport & Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen, Elina Kerko, Anne Määttä 11.6.2013 11.6.2013 1 (37) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 YLEISTÄ YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISESTA... 3 Ympäristöluvan muoto... 3 Käsittelyprosessi...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 1(14) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot