VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto Vaalilain muuttamista koskeva esitys Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot Yhteenveto lausunnoista...3 A. Vaalipiirijaon muuttaminen yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit...3 Puolueiden lausunnot...3 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...4 Maakuntien liittojen lausunnot...5 Muut lausunnot...7 B. Uusien vaalipiirien nimet ja kokouspaikat...7 Puolueiden lausunnot...8 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...8 Maakuntien liittojen lausunnot...8 C. Vaalipiiriuudistuksen jatkokäsittely...9 Puolueiden lausunnot...9 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...10 Maakuntien liittojen lausunnot...10 Muut lausunnot...11 D. Muita lausunnoissa esitettyjä näkökohtia Lopuksi...12 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Kasarmikatu 42 PL HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(13) 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa hallitus sitoutui muuttamaan perustuslakia siten, että vaalipiirien enimmäismääräksi Manner-Suomessa kirjataan Lisäksi hallitusohjelman mukaan perustetaan poliittinen työryhmä tekemään sovittujen reunaehtojen mukainen esitys vaalipiirijaon muuttamisesta siten, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vaalipiirit ovat nykytilanteeseen verrattuna, suhteellisuutta selvästi parantavalla tavalla tasaisemman suuruiset. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus vaalipiirijaon uudistamiseksi hallituksen ohjelmassa sovittujen linjausten mukaisesti. Työryhmän ei tullut tehdä ehdotusta hallitusohjelmassa mainitusta perustuslain muuttamisesta, vaan perustuslain muutosta varten oikeusministeriö tulee myöhemmin asettamaan erikseen parlamentaarisen valmisteluelimen. Työryhmä ei päätynyt yksimieliseen esitykseen vaalipiirijaon uudistamisesta ja siirsi asian hallituspuolueiden puheenjohtajien ratkaistavaksi. 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat vaalipiiriuudistuksen toteuttamisesta niin, että suhteellisuutta parannetaan yhdistämällä nykyisistä vaalipiireistä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit. Päätöksen perusteella oikeusministeriössä valmisteltiin ehdotus hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yhdistettäisiin uudeksi Saimaan vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon vaalipiiri ja Pohjois-Karjalan vaalipiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Esityksessä ehdotetaan, että Saimaan vaalipiirilautakunta pitää kokouksensa Mikkelin kaupungissa ja Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta Kuopion kaupungissa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin siten vielä nykyistä vaalipiirijakoa. 3. Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot Oikeusministeriö pyysi ja lausuntoa yhteensä 40 taholta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi. Samalla lausunnonantajilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiä jatkokäsittelystä, mukaan lukien perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään 12.

3 3(13) Oikeusministeriö pyysi esitysehdotuksesta lausunnot rekisteröidyiltä puolueilta, valtiovarainministeriöltä, Suomen kuntaliitolta, Etelä-Karjalan liitolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Kymenlaakson liitolta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Savon liitolta, Kymen vaalipiirilautakunnalta, Etelä-Savon vaalipiirilautakunnalta, Pohjois-Savon vaalipiirilautakunnalta, Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunnalta sekä Vaalitutkimuskonsortiolta. Lisäksi lausunto pyydettiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Hämeen liitolta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Keski-Pohjanmaan liitolta, Keski-Suomen liitolta, Lapin liitolta, Pirkanmaan liitolta, Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Päijät-Hämeen liitolta, Satakuntaliitolta, Uudenmaan liitolta sekä Varsinais-Suomen liitolta. Rekisteröidystä puolueista lausunnon antoivat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset sekä Köyhien Asialla. Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg) antoivat myös lausuntonsa. Maakuntaliitoista ja liitoista lausunnon antoivat muut paitsi Päijät-Hämeen liitto. Vaalipiirilautakunnista lausunnon antoivat Etelä- Savon vaalipiirilautakunta sekä Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta. 4. Yhteenveto lausunnoista A. Vaalipiirijaon muuttaminen yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Puolueiden lausunnot Rekisteröidyistä puolueista Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Kansallinen Kokoomus, Svenska Folkpartiet i Finland, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto sekä Vasemmistoliitto kannattivat vaalipiirien yhdistämistä ehdotuksen mukaisesti. Ehdotusta kannatettiin, koska sen katsottiin parantavan vaalijärjestelmän suhteellisuutta ja tasoittavan siten äänikynnyseroja. Ehdotusta vastustivat Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset. Ehdotusta vastustettiin muun muassa siksi, että sen nähtiin heikentävän alueellista edustavuutta. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Sosialidemokraattinen puolue yhtyy esitykseen neljän itäisen vaalipiirin yhdistymiseen kahdeksi uudeksi vaalipiiriksi. Sosialidemokraattinen puolue pitää mahdollisena myös ratkaisua, jossa suurin vaalipiiri jaettaisiin äänikynnyseron tasoittamiseksi. Äänikynnyksen tasoittamisessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon muodostettavan uuden vaalipiirin alueellinen koko ja kulttuurillinen yhtenäisyys. Suomen Keskusta: Keskusta edellyttää, että vaalipiirejä koskevissa uudistuksissa tulee tarkastella ja käsitellä samanaikaisesti koko Suomea ja kaikkia vaalipiirejä. Hallituksen esitys heikentäisi, kuten sen yleisperusteluissakin myönnetään, alueellista edustavuutta eduskunnan kokoonpanossa. Vaalipiiriuudistus vähentäisi nykyiseen tilanteeseen verrattuna Itä-Suomesta asetettavien ehdokkaiden kokonaismäärää. Keskustan mielestä jokaisen vaalipiirin pitää muodostua toiminnallisesti ja alueelliselta identiteetiltään ehjistä ja loogisista kokonaisuuksista.

4 4(13) Kansallinen Kokoomus: Kansallinen Kokoomus r.p. kannattaa ehdotusta muuttaa vaalilakia nyt esitetyllä tavalla. Kokoomuksen mielestä etusijalle on syytä asettaa suhteellisuuden toteutuminen (matalan äänikynnyksen kooltaan suuremmat vaalipiirit) alueellisen edustavuuden (korkean piilevän äänikynnyksen pienemmät vaalipiirit) sijasta. Svenska Folkpartiet i Finland: Svenska folkpartiet välkomnar propositionen till ändring av valkretsindelning. Problematiken med den stora variationen i dolda rösttrösklar är inte ny, utan man har under en lång tid, förgäves, försökt åtgärda detta. Genom den nu föreslagna reformen åtgärdar man de största problemen med valkretsarnas storlekar. Suomen Kristillisdemokraatit: Kristillisdemokraatit ovat tyytyväisiä suhteellisuuden parantumiseen Itä-Suomessa. Tämä tuo äänestäjät entistä tasa-arvoisempaan asemaan. Vihreä liitto: Vihreä liitto rp. kannattaa esitystä vaalilain muuttamisesta esitetyllä tavalla. Esitys ei kuitenkaan ratkaise pitkän aikavälin ongelmia, koska uudistuksen jälkeenkin jää jäljelle pieniä vaalipiirejä, joissa äänikynnys on suhteettoman korkea verrattuna suurempiin vaalipiireihin. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliitto pitää hyvänä, että ehdotetulla mallilla poliittinen suhteellisuus ja alueellinen edustavuus toteutuvat jossain määrin nykyistä paremmin. Vasemmistoliitto katsoo, että hallitusohjelmassa sovittu kirjaus vaalipiirimuutoksesta toteutuu nyt tehtävän muutoksen myötä. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. toteaa, että hallituksen nyt esittämä vaalipiirijako on epäoikeudenmukainen ja valmistelu on tehty parlamentaarisuutta halveksuen. Nyt esitetyssä mallissa on vain huomioitu hallituspuolueiden etenkin vihreiden valtapoliittiset intressit. Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Köyhien Asialla: Vaalipiirejä on muutettava niin, että Helsinki ei yksinään muodostaisi vaalipiiriä. Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon vaalipiirilautakunta ei kannata esityksen mukaista uudistusta. Sen näkemyksen mukaan ei ole kannatettavaa tehdä yksittäisiä osauudistuksia. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta puolestaan suhtautuu esitykseen ainakin Savo-Karjalan vaalipiiriä koskevan ehdotuksen osalta myönteisesti. Kymen vaalipiirilautakunta ja Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunta eivät antaneet lausuntoa. Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Esitetty uudistus olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa koko maassa siten, että tarkastelun kohteena olisivat muutkin alueet kuin pelkkä Itä-Suomi. Mikäli kuitenkin päädytään sellaiseen ratkaisuun, että vaalipiirejä yhdistetään, olisi luonnollisin vaihtoehto liittää nykyinen Etelä-Savon vaalipiiri yhteen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien kanssa Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Erityisesti kansanedustajien valitsemisen ja toiminnan kannalta tämä olisi luontevaa, koska näillä alueilla on selvästi enemmän yhteistyötä ja edunvalvonnassa yhteisiä intressejä kuin Etelä-Savolla nykyisen Kymen vaalipiirin kanssa. Yh-

5 5(13) distämistä Kymen vaalipiiriin kanssa ei kuitenkaan pidetä täysin poissuljettuna ja joka tapauksessa sekin olisi vaihtoehtona luontevampi kuin yhdistäminen Keski-Suomeen tai Hämeen vaalipiirin kanssa. Vaalilain muutos, kuntauudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt sekä mahdolliset ELY keskusten aluejakojen ja muut valtion ja kunnallisen hallinnon muutokset tulisi tarkastella ja päättää kokonaisuutena siten, että ratkaisuja ei tehdä yksittäisinä ja toisistaan erillään. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta: Vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotuksessa olevaa Savo- Karjalan vaalipiirilautakunnan nimeä, joka kuvaa hyvin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamaa vaalipiiriä. Samoin vaalipiirilautakunta kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi Kuopion kaupunkia. Maakuntien liittojen lausunnot Esitysjärjestyksessä ovat ensimmäisenä Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kymenlaakson liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Pohjois-Savon liitto, sillä ehdotettu uudistus koskee ensisijaisesti näiden maakuntaliittojen toimialueita. Edellä mainituista maakuntien liitoista Kymenlaakson liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto eivät kannata ehdotuksen mukaista vaalipiirien yhdistämistä. Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä uudistusta ei pidä toteuttaa vaalipiirejä yhdistelemällä. Etelä-Karjalan liitto ei vastusta Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirin yhdistämistä, mutta katsoo, että vaalipiiriuudistuksen tulisi koskea koko maata. Lausunnoista käy ilmi, että maakuntien liittojen näkemyksen mukaan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut luontevampi vaihtoehto. Etelä-Karjalan liitto: Etelä-Karjalan liitto ei vastusta vaalipiirijaon muuttamista ja Kymen vaalipiirin ja Etelä-Savon vaalipiirin yhdistämistä. Tuleva uusi vaalipiiri on myös maantieteellisesti hyvin laaja, jolloin alueen kokonaisedun ja ylimaakunnallisen yhteistyön merkitys korostuu. Vaalipiiriuudistuksen tulisi myös koskea koko maata, ei ainoastaan itäistä ja kaakkoista Suomea. Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon maakuntaliitto on aiemmissa kannanotoissaan todennut, että nyt esitetty uudistus olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa koko maassa siten, että tarkastelun kohteena olisivat aidosti muutkin alueet kuin pelkkä Itä-Suomi. Maakunnan mielestä vaalipiiriuudistusta ei pidä toteuttaa vaalipiirejä yhdistelemällä. Etelä-Savon kannalta on ongelmallista, jos eduskuntavaalit käydään yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa mutta käytännön aluekehitysyhteistyö ja edunvalvonta tapahtuu pääosin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Eri aluejaoista tulisi muodostua selkeä ja valtakunnallisesti yhdenmukainen kokonaisuus, jossa julkisen hallinnon eri toiminnot ja palvelut toimivat maakunnista tai niiden yhteistoiminta-alueista koostuvilla aluejaoilla. Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson Liitto ilmoittaa lausuntonaan, että Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista muodostuva Kymen vaalipiiri tulee säilyttää nykyisellään. Kymenlaakso on osa Etelä-Suomea. Elinkeinoelämän, liikenteen ja ihmisten pendelöinnin suunta on selkeästi Etelä-Suomi. Eniten pendelöintiä tapahtuu Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen sekä vähemmässä määrin Etelä-Karjalaan. Etelä-Savoon ei juuri yhteyksiä ole.

6 6(13) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut Itä-Suomen kannalta kokonaisuus huomioiden luontevampi vaihtoehto, kuin Etelä-Savon liittäminen Kymen vaalipiirin. Itä-Suomen kolmen maakunnan (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) muodostama alue on maantieteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja luonteva kokonaisuus. Tämä aluekehityslaissakin säädetty yhteistoiminta-alue on hyvä perusta maakuntien yhteistyölle myös tulevaisuudessa. Valtion odotetaan kiinnittävän päätöksissään erityistä huomiota siihen, että aluejakomuutokset eivät rikkoisi ja vaikeuttaisi nykyisten jo vakiintuneiden maantieteellisten alueiden puitteissa tehtävää yhteistyötä. Pohjois-Savon liitto: Aluekehityslakia uudistettaessa Itä-Suomeen perustettiin maakuntia kuullen ja maakuntien yhteisen valmistelun perusteella yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Mainittujen kolmen maakunnan muodostama yhteistoiminta-alue nähtiin sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä Itä-Suomessa luontevimpana. Nyt puheena oleva vaalipiiriuudistus on vahvasti ristiriidassa tähänastisten toimenpiteiden kanssa. Kaavailtu vaalipiiriuudistus, siirtämällä Etelä-Savo osaksi Kymen vaalipiiriä, rikkoo Itä-Suomen alueellisen yhteistyön ja vastikään muodostetun kolmen Itä-Suomen maakunnan yhteistoiminta-alueen, joka vastaa myös täyden palvelun - Pohjois-Savon ELY - keskus - toimialuejakoa. Pohjois-Savon maakuntahallitus ei kannata edellä mainituilla perusteilla Itä-Suomen vaalipiirijakoesitystä. Pohjois-Savon maakuntahallitus katsoo, että luontevin vaalipiiri Itä-Suomessa on kolmen maakunnan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon muodostama vaalipiiri. Muista maakuntien liitoista Etelä-Pohjanmaan liito, Lapin liitto, Pirkanmaan liitto ja Pohjois- Pohjanmaan liitto ilmoittavat, etteivät ota kantaa ehdotuksen mukaiseen vaalipiirien yhdistämiseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo kuitenkin, että suuremmat vaalipiirit ovat suhteellisuuden ja demokratian näkökulmasta kannatettavia. Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen liitto eivät ilmoita kantaansa nyt käsillä olevien vaalipiirien yhdistämiseen. Keski-Pohjanmaan liitto katsoo kuitenkin, että vaalipiirien suppea määrä ei saisi olla uudistuksen esisijainen tavoite. Hämeen liitolla, Satakuntaliitolla ja Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista oikeusministeriön ehdotukseen. Pohjanmaan liitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja Varsinais-Suomen liitto pitää ehdotusta sikäli perusteltuna, että muutos jossain määrin yhtenäistää vaalipiirien välistä äänikynnystä. Kainuun maakunta kuntayhtymä esittää, että vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena. Useissa lausunnoissa myös korostettiin, että vaalipiirien rajojen tulisi myös tulevaisuudessa noudattaa maakuntakuntajakoa joko suoraan tai maakuntien kerrannaisina tai ainakin vaalipiirien tulisi muodostua maantieteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisista ja luontevista kokonaisuuksista. Lisäksi liian suuret vaalipiirit saattavat vaarantaa alueellisen edustavuuden.

7 7(13) Muut lausunnot Oikeusministeriö pyysi vaalipiirien yhdistämistä koskevasta ehdotuksesta lausuntoa myös Kuntaliitolta, Vaalitutkimuskonsortiolta ja valtiovarainministeriöltä. Kuntaliitto: Kuntalaisten yhdenvertaisuus maan eri osissa vaatii eduskuntavaalien suhteellisuuden parantamista. Keinojen valinta ovat ennen muuta poliittisen päätöksenteon asia eikä Kuntaliitolla kuntien keskusjärjestönä ole huomauttamista nyt kaavailtuun vaalilain muutokseen. Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Esitys on suoraviivainen ja toteutuessaan se olisi vaalialuemallia paljon kevyempi muutos. Nykytilan arvioinnissa esitys osuu varsin hyvin kohdalleen mutta esityksen julkilausuttu päätavoite muuttaa eduskuntavaalien suhteellisuutta järjestämällä vaalipiirejä tasaisemman suuruisiksi ei ole kuitenkaan niin pulmaton kuin miltä se ehkä ensikädeltä näyttää. Keino ei ole riittävän kattava ja sillä on haittavaikutuksia, joita esitys ei käsittele lainkaan. On ilmeistä, että ehdokkaiden keskimääräiset kampanjointikustannukset nousevat laajenevissa vaalipiireissä. Tämä puolestaan lisännee eri väestöryhmiin kuuluvien ehdokkaiden epätasa-arvoisuutta kamppailtaessa edustajapaikoista, koska ehdokaskeskeisessä vaalijärjestelmässä ehdokkaiden kampanjointikustannukset koituvat pitkälti heidän itsensä kustannettaviksi. Aikaisemman tutkimuksen nojalla voidaan ennakoida, että vaalipiirien koon suurenemisesta kärsisivät yleisesti ottaen nuorimmat ehdokkaat sekä jossakin määrin myös naisehdokkaat miespuolisia ehdokkaita enemmän. Tämä on tasa-arvoon ja osallistumisoikeuksiin liittyvien perusoikeuksien kannalta kielteinen kehityssuunta. Ongelmana aikaisemmin kaavailtuihin vaalilain perustavampiin muutoksiin verrattuna on myös se, että poliittinen suhteellisuus kohentuisi esityksen myötä vain hieman nykyistä paremmin. Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. Valtiovarainministeriö: Koska esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talouden eikä kunnallistalouden kannalta, ei valtiovarainministeriöllä ole huomautettavaa vaalipiirijaon muuttamisesta. Vaalipiirilautakuntien määrä vähenee kahdella, mutta toisaalta äänestyslippujen kuljetukset kunnista vaalipiirilautakuntiin pitenevät erityisesti Pohjois-Karjalan ja Kymen vaalipiireissä. B. Uusien vaalipiirien nimet ja kokouspaikat Ehdotuksen mukaiset kokouskaupungit Mikkeli ja Kuopio sekä Savo-Karjala vaalipiirin nimenä saavat lausunnonantajilta kannatusta, mutta Saimaa uuden vaalipiirin nimenä herättää myös vastustusta. Lausunnoissa nostetaan esille, että Saimaa ei nimenä kuvaa tarpeeksi Kymen ja Etelä-Savon muodostamaa vaalipiiriä maantieteellisenä kokonaisuutena.

8 8(13) Puolueiden lausunnot Keskusta: Keskusta kiinnittää huomiota myös siihen, että esitetyn Saimaan vaalipiirin nimi ei ole saanut yksimielistä ja ristiriidatonta kannatusta etenkään kymenlaaksolaisten taholta. Vihreä liitto: Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirien yhdistämisessä olisi osuvampi nimi Kaakkois- Suomen tai Kymi-Saimaan vaalipiiri, kun otetaan huomioon kyseisen alueen ja maakuntien kokonaisuus. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliitto on esitetyn vaalilainuudistuksen kannalla siten, että - yhdistetään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Savo-Karjalan vaalipiiriksi - yhdistetään Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit Saimaan vaalipiiriksi Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotettua nimeä, sillä Saimaa on laajasti tunnettu ja kuvaa hyvin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Samoin se kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi ehdotuksen mukaisesti Mikkeliä, joka on mm. Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta: Vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotuksessa olevaa Savo- Karjalan vaalipiirilautakunnan nimeä, joka kuvaa hyvin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamaa vaalipiiriä. Samoin vaalipiirilautakunta kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi Kuopion kaupunkia. Esitysluonnoksessa mainittujen seikkojen lisäksi voidaan todeta, että laskettaviksi tulevista äänistä suurin osa tulee Pohjois-Savosta, jolloin laskentajärjestelyjen kannalta on tarkoituksenmukaisinta suorittaa laskenta Kuopiossa. Vaalipiirilautakunnalla on ollut käytettävissä laskentatilat, jotka riittävät myös uuden vaalipiirilautakunnan tarpeisiin. Äänestyslippujen kuljetus Pohjois-Karjalan kunnista Kuopioon voidaan järjestää tehokkaasti esimerkiksi yhteiskuljetuksella, jolloin kuljetuksen taloudellinen vaikutus on hyvin pieni. Kuljetus pystytään järjestämään hyvin myös laskenta-aikataulujen puitteissa. Maakuntien liittojen lausunnot Etelä-Karjalan liitto: Vaalipiirin nimeksi sopii esitetty Saimaan vaalipiiri, mutta myös Kaakkois-Suomen vaalipiiri tai Kymi-Saimaan vaalipiiri käyvät. Etelä-Savon maakuntaliitto: Uudelle Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vaalipiirille esitetään nimeksi Saimaan vaalipiiri. Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa vaalipiirille ehdotettua nimeä, sillä Saimaa on laajasti tunnettu ja kuvaa hyvin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Maakuntaliitto kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi ehdotuksen mukaisesti Mikkeliä, joka on mm. Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka. Kymenlaakson liitto: Mikäli vaalipiirimuutos toteutetaan vastustuksestamme huolimatta, tulee vaalipiirin nimen olla paremmin koko aluetta kuvaava. Saimaan nimi ei kuvaa Kymenlaakson maakuntaa, koska Saimaan vesistöalue ei ulotu Kymenlaakson maakuntaan.

9 9(13) Pohjois-Pohjanmaan liitto: Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että harkittaisiin kaikkien vaalipiirien nimien muuttamista kuvaamaan selkeästi koko aluetta. C. Vaalipiiriuudistuksen jatkokäsittely Puolueiden lausunnot Useiden puolueiden lausunnoissa mainitaan perustuslakiuudistuksen parlamentaarisen valmistelun tärkeys. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Sosialidemokraattinen puolue pitää tärkeänä, että vaalipiirijakoa koskeva valmistelu mm. perustuslain osalta tapahtuu parlamentaarisesti niin, että jokainen eduskunnassa edustettu puolue pääsee osallistumaan valmisteluun. Suomen Keskusta: Yhteenvetona Keskusta haluaa korostaa, että vaalipiiriuudistus pitää valmistella parlamentaarisesti ja koko Suomea koskevana. Jos vaalipiirejä yhdistetään, tulee maakuntien omat lausunnot huomioida päätöksenteossa. Vaalipiirimuutosten kaltaiset uudistukset on valmisteltu Suomessa perinteisesti parlamentaarisesti. Nyt oppositio jätettiin syrjään. Kansallinen Kokoomus: Kansallinen Kokoomus r.p. kannattaa perustuslain muuttamista mainitulla tavalla. Maamme ennustettavissa olevasta väestökehityksestä johtuen on syytä varmistaa, että perustuslaki antaa mahdollisuuden pitää huolta kansalaisten demokraattisten oikeuksien yhtäläisestä toteutumisesta. Kansallinen Kokoomus r.p. näkee, että vaalipiirijaon jatkokäsittelyssä on syytä ratkaista Uudenmaan, Satakunnan ja Lapin vaalipiireihin liittyvät ongelmat. Vaalipiirien uudelleenjärjestämisessä pitää olla mahdollista, että olemassa olevia vaalipiirejä jaetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa Uudenmaan vaalipiirin jakamista kahtia, Satakunnan vaalipiirin yhdistämistä sekä Varsinais-Suomen että Pirkanmaan vaalipiireihin ja Lapin vaalipiirin väestöpohjan vahvistamista. Svenska Folkpartiet i Finland: Grundlagens stipulation om att det skall finnas minst 12 valkretsar på fastlandet innebär att den begränsar möjligheterna att se över valkretsarnas gränser i en vidare utsträckning utan en grundlagsändring. Detta innebär att det kan vara motiverat att se över grundlagens krav på antal valkretsar så att dessa i stället uppgår till 6-12 stycken på fasta Finland. Suomen Kristillisdemokraatit: Toivomme että perustuslain muutos laitetaan pikaisesti vireille. Kaikkien eduskuntapuolueiden tulee sitoutua tämän kirjauksen toteuttamiseen tulevalla hallituskaudella. Hallituskauden jälkeen jää jäljelle pieninä vaalipiireinä Satakunta, Keski-Suomi sekä Lappi. Seuraavan eduskunnan tulee kiinnittää huomiota suhteellisuuden parantamiseen näissä vaalipiireissä. Vihreä liitto: Kannatamme hallitusohjelman kirjausta perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirien määräksi Manner-Suomessa kirjataan Seuraava luonteva vaalilain uudistus olisi yhdistää Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaalipiirit.

10 10(13) Vasemmistoliitto: ja tavoitteena tulee olla, että parlamentaarinen työryhmä laatii tästä (perustuslain muutoksesta) esityksen muutoksen varmistamiseksi. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Köyhien asialla: - Vaalipiirejä on muutettava niin, että Helsinki ei yksinään muodostaisi vaalipiiriä. - Mitään prosenttikynnystä ei tule asettaa puolueilla kansanedustajan saamiseksi Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon Vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta katsoo, että on perusteltua tarkastella vaalipiirijakoa ja sen edellyttämää perustuslain muuttamista jatkossa uudelleen, mikäli vaalialuemallia ei voi hyväksyä. Tulevaisuudessa koko Itä-Suomen suotuisamman aluekehityksen ja painoarvon kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaali- ja hallintoalueeseen, joka koostuisi kaikista viidestä Itä-Suomen maakunnasta. Maakuntien liittojen lausunnot Useissa maakuntien liittojen lausunnoissa tuodaan esille, että vaalipiiriuudistuksen sekä perustuslakiuudistuksen valmistelun tulee olla parlamentaarista. Perustuslain muutos, jolla vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajataan uudella tavalla, saa osakseen kannatusta, mutta myös vastustusta. Osa lausunnonantajista pitää vaalipiirien vähimmäismäärää liian alhaisena ja katsoo, että oikeampi vähimmäismäärä olisi kymmenen ja kahdeksan välillä. Etelä-Karjalan liitto: Vaalipiiriuudistuksen tulisi myös koskea koko maata, ei ainoastaan itäistä ja kaakkoista Suomea. Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon maakuntaliitto pitää vaalipiirijaon jatkotarkastelun ja perustuslain muuttamista tarpeellisena. Jatkokäsittely on syytä tehdä kuitenkin aidossa parlamentaarisessa prosessissa ja riittävän laajasti ja aidosti alueita kuullen jo ennen tosiasiallisten ratkaisujen tekoa. Ei ollut hyvän hallintotavan mukaista, että nyt käsillä olevaa muutosta valmisteltaessa maakuntia ei lainkaan kuultu. Tulevaisuudessa koko Itä-Suomen suotuisamman aluekehityksen ja painoarvon kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaali- ja hallintoalueeseen, joka koostuisi kaikista viidestä Itä-Suomen maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Valtion odotetaan kiinnittävän päätöksissään erityistä huomiota siihen, että aluejakomuutokset eivät rikkoisi ja vaikeuttaisi nykyisten jo vakiintuneiden maantieteellisten alueiden puitteissa tehtävää yhteistyötä.

11 11(13) Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus katsoo, että perustuslain muuttaminen Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajaamalla on perusteltua siten, että vaalipiirit eivät ole niin erisuuruisia kuin nykyiset. Hämeen liitto: Kuuteen vaalipiiriin päätyminen muodostaisi liian suuria ja epäyhtenäisiä vaalipiirejä eikä siten ole kannatettavaa. Tarkoituksenmukainen määrä on siksi lähempänä kymmentä kuin kuutta vaalipiiriä. Kainuun maakunta-kuntayhtymä: Kainuun maakunta- kuntayhtymä esittää, että eduskuntavaalien vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta ja että käyttöön otettaisiin valtakunnallinen äänikynnys ja sen lisäksi voitaisiin alueellinen edustavuus taata nykyisellä tai lähes nykyisellä vaalipiirijaolla. Keski-Pohjanmaan liitto: Kuntarakenneuudistuksesta sekä kuntien ja valtion aluehallinnon välisestä tehtävänjaosta on saatava aikaan eduskunnassa päätökset ennen vaalipiirien laajempaa yhdistämistä. Samoin on ratkaistava sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja yhteistoimintaalueet. Vaalipiiriuudistuksen valmistelua varten eduskunnan tulee asettaa parlamentaarinen komitea. Lapin liitto: Lapin liitto ei pidä perusteltuna jatkossa perustuslain muuttamista siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään kaksitoista, sillä vaalipiirien uudelleen järjestäminen voidaan tehdä myös siten, että nykyisiä vaalipiirejä jaetaan. Lapin liitto korostaa, että vaalipiiriuudistus on toteutettava siten, että se mahdollistaa nykyisen Lapin vaalipiirin säilyttämisen, jotta alueellinen edustavuus sekä alueellinen suhteellisuus eduskunnan kokoonpanossa toteutuu. Lopuksi Lapin liitto toteaa, että vaalipiiriuudistus on periaatteellisesti niin merkittävä, että se tulee valmistella parlamentaarisesti. Pirkanmaan liitto: Perustuslain muuttaminen siten, että Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajataan, on perusteltua poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi, jotta äänikynnys olisi maan eri osissa nykyistä tasaisempi. Uudistuksessa on kuitenkin otettava huomioon alueellisen edustavuuden merkitys, minkä vuoksi vaalipiirien vähimmäismäärää ei saa laskea liian alas. Perustuslakiin tulisi säätää hallitusohjelman kirjauksesta poiketen, että Manner-Suomessa on vähintään kahdeksan ja enintään 12 vaalipiiriä. Muut lausunnot Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. Vaalilakiuudistus on kulloisenkin hallituksen ja eduskunnan käsissä. Vaalijärjestelmän merkittävä uudistaminen edellä hahmotellusti voisi luoda eduskuntavaaleihin nykyistä selvästi paremmat edellytykset poliittisen suhteellisuuden toteutumiselle vaurioittamatta riittävää alueellista edustusta. Asia on perusoikeuskysymys eikä päätös kaalimaan vartioinnista. Poliittisten ryhmien tulee arvioida asiaa erityisesti perustuslain tasavertaisuusnormien pohjalta ja tehdä niitä parhaiten vastaavat ratkaisut.

12 12(13) D. Muita lausunnoissa esitettyjä näkökohtia Useissa lausunnoissa tuotiin esille keväällä 2008 työnsä päättäneen vaalialuetoimikunnan vaalialuemallia koskeva ratkaisu vaalijärjestelmän uudistamiskeksi (komiteamietintö 2008:2). Vasemmistoliitto: Keväällä 2008 työnsä päättänyt vaalialuetoimikunta kehitti käyttökelpoisen ja perustellun ratkaisun (komiteamietintö 2008:2). Tämä päätettiin kuitenkin hylätä vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta pitää parhaana ratkaisuna vaalialuemalliin siirtymistä eikä kannata yksittäisiä osauudistuksia, joilla vaalipiirien määrää vähennetään vaiheittain ja vaalipiirejä yhdistetään keinotekoisesti. Etelä-Savon maakuntaliitto: Tavoitteeksi asetettu äänikynnyksen aleneminen saavutetaan ns. vaalialuemallilla, jossa nykyiset vaalipiirit säilyvät ja ainoastaan laskenta-alue kasvaisi. Kainuun maakunta kuntayhtymä: Kainuun maakunta- kuntayhtymä esittää, että eduskuntavaalien vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena. Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. 5. Lopuksi Eduskuntapuolueista hallituspuolueet kannattivat yksimielisesti ehdotusta vaalipiiriajon muuttamisesta. Ehdotusta vastustivat Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset. Lausunnon antaneista vaalipiirilautakunnista Etelä-Savon vaalipiirilautakunta ei kannattanut ehdotusta ja Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta kannatti ehdotusta Savo-Karjalan vaalipiirin osalta. Useat niistä maakuntien liitoista, joiden toimialueilla ehdotetulla uudistuksella on esisijaisesti vaikutuksia, ilmaisivat lausunnoissaan, että Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut luontevampi vaihtoehto. Kymenlaakson liitto katsoo, että Kymenlaakso on osa Etelä-Suomea. Etelä- Karjalan liitto ei vastustanut Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirien yhdistämistä. Useissa lausunnoissa tunnustettiin nykyisen vaalipiirijaon poliittiseen suhteellisuuteen liittyvät ongelmat, mutta todettiin myös, että vaalipiiriuudistus tulisi mieluummin valmistella kerralla koko maata kattavasti. Perustuslakimuutoksen osalta useissa lausunnoissa korostettiin perustuslakimuutoksen parlamentaarisen valmistelun tärkeyttä. Perustuslain muutos koskien vaalipiirien enimmäis- ja vähimmäismääriä sai kritiikkiä siltä osin, että jotkut lausunnonantajat katsoivat, että kuusi vaalipiiriä on liian

13 vähäinen määrä. Liian suuret vaalipiirit vaarantavat alueellisen suhteellisuuden ja lisäävät kampanjointikustannuksia lisäten eriarvoisuutta. 13(13)

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle lepäämässä olevasta ehdotuksesta laiksi Suomen perustuslain 25.n muuttamisesta (LJL 1/2015 vp; HE

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008 Sisällysluettelo Työryhmän tausta ja tehtävät... 2 Aluejakotyöryhmän työskentely... 3 Valtion aluejaotuksissa huomioon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä:

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä: Liite 2 Avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset Luettelo valtionavustusta saavien puolueiden piiri- ja naisjärjestöistä Suomen Keskusta r.p. Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ MUISTIO 19.3.2010 OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto Tuula Majuri LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö pyysi lausunnon perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

HE 55/2014 vp. Perustuslain asettamilla vaatimuksilla vaalipiirien määrästä turvattaisiin yhtäältä alueellinen

HE 55/2014 vp. Perustuslain asettamilla vaatimuksilla vaalipiirien määrästä turvattaisiin yhtäältä alueellinen HE 55/2014 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia vaalipiirijakoa koskevilta osin.

Lisätiedot

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto

Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot. Suomen Kuntaliitto Kuntauudistuspuntari 3 (2013) Tulostaulukot Suomen Kuntaliitto Kyselyn tiedot Kysely toteutettiin 10.12.-21.12.2012 välisenä aikana. Kysely lähetettiin kuntajohtajille. Yhteensä 124 vastaajaa vastasi kyselyyn.

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA

VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA Heikki Paloheimo Tampereen yliopiston alumnikansanedustajien kokous 29.11.27 Eduskuntavaaleissa käytettävän vaalitavan ongelmia 1. Pulmat

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin.

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin. 1 Liite. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 1/2007 vp Laki vaalilain ja Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan siirtymistä tasauspaikkajärjestelmän käyttämiseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely Khall Valtuusto Liite 2

Lausuntopyyntökysely Khall Valtuusto Liite 2 Lausuntopyyntökysely Khall 1.2.2016 22 Valtuusto 8.2.2016 Liite 2 Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Honkajoen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Mauno Mäkiranta 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti

Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Valtionhallinnon rakenteiden uudistaminen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeiden mukaisesti Kuntamarkkinat 9.9.2015 Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perutuslaissa

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perutuslaissa Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perutuslaissa Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi Suomen perustuslain 25.n muuttamisesta (HE 55/2014 vp) 2.12.2014 Heikki

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti VALTIONEUVOSTON ASETUS VIRANOMAISTEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE- TUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin Manner-Suomen vaalipiireihin eikä Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriin.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin Manner-Suomen vaalipiireihin eikä Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriin. 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle vaalilain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Vaalit 2015 Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Eduskuntavaaleissa 2015 yhteensä 2 6 ehdokasta Korjattu 10.4.2015 klo 12:30. Korjatut kohdat merkitty punaisella. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin asetettiin

Lisätiedot

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ VALTIOVARAINMINISTERIÖ.^y Kunta- ja aluehallinto-osasto IITIN KUNTA.. Asianro ^öf^_ ^L^fW^l Päätös Saapunut _^Z_/.. _.S^/20/^ -/-/20.. 7/-^0- - 7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ /^?, ^^ ^ T Iitin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS : yhteenveto työryhmän muistiosta annetuista lausunnoista

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS : yhteenveto työryhmän muistiosta annetuista lausunnoista 17 Vaalien vastuualue 8.2.2006 Jussi Aaltonen SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS : yhteenveto työryhmän muistiosta annetuista lausunnoista 1. Työryhmän muistio: Ehdotus hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot