VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto Vaalilain muuttamista koskeva esitys Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot Yhteenveto lausunnoista...3 A. Vaalipiirijaon muuttaminen yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit...3 Puolueiden lausunnot...3 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...4 Maakuntien liittojen lausunnot...5 Muut lausunnot...7 B. Uusien vaalipiirien nimet ja kokouspaikat...7 Puolueiden lausunnot...8 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...8 Maakuntien liittojen lausunnot...8 C. Vaalipiiriuudistuksen jatkokäsittely...9 Puolueiden lausunnot...9 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...10 Maakuntien liittojen lausunnot...10 Muut lausunnot...11 D. Muita lausunnoissa esitettyjä näkökohtia Lopuksi...12 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Kasarmikatu 42 PL HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(13) 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa hallitus sitoutui muuttamaan perustuslakia siten, että vaalipiirien enimmäismääräksi Manner-Suomessa kirjataan Lisäksi hallitusohjelman mukaan perustetaan poliittinen työryhmä tekemään sovittujen reunaehtojen mukainen esitys vaalipiirijaon muuttamisesta siten, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vaalipiirit ovat nykytilanteeseen verrattuna, suhteellisuutta selvästi parantavalla tavalla tasaisemman suuruiset. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus vaalipiirijaon uudistamiseksi hallituksen ohjelmassa sovittujen linjausten mukaisesti. Työryhmän ei tullut tehdä ehdotusta hallitusohjelmassa mainitusta perustuslain muuttamisesta, vaan perustuslain muutosta varten oikeusministeriö tulee myöhemmin asettamaan erikseen parlamentaarisen valmisteluelimen. Työryhmä ei päätynyt yksimieliseen esitykseen vaalipiirijaon uudistamisesta ja siirsi asian hallituspuolueiden puheenjohtajien ratkaistavaksi. 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat vaalipiiriuudistuksen toteuttamisesta niin, että suhteellisuutta parannetaan yhdistämällä nykyisistä vaalipiireistä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit. Päätöksen perusteella oikeusministeriössä valmisteltiin ehdotus hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yhdistettäisiin uudeksi Saimaan vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon vaalipiiri ja Pohjois-Karjalan vaalipiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Esityksessä ehdotetaan, että Saimaan vaalipiirilautakunta pitää kokouksensa Mikkelin kaupungissa ja Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta Kuopion kaupungissa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin siten vielä nykyistä vaalipiirijakoa. 3. Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot Oikeusministeriö pyysi ja lausuntoa yhteensä 40 taholta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi. Samalla lausunnonantajilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiä jatkokäsittelystä, mukaan lukien perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään 12.

3 3(13) Oikeusministeriö pyysi esitysehdotuksesta lausunnot rekisteröidyiltä puolueilta, valtiovarainministeriöltä, Suomen kuntaliitolta, Etelä-Karjalan liitolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Kymenlaakson liitolta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Savon liitolta, Kymen vaalipiirilautakunnalta, Etelä-Savon vaalipiirilautakunnalta, Pohjois-Savon vaalipiirilautakunnalta, Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunnalta sekä Vaalitutkimuskonsortiolta. Lisäksi lausunto pyydettiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Hämeen liitolta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Keski-Pohjanmaan liitolta, Keski-Suomen liitolta, Lapin liitolta, Pirkanmaan liitolta, Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Päijät-Hämeen liitolta, Satakuntaliitolta, Uudenmaan liitolta sekä Varsinais-Suomen liitolta. Rekisteröidystä puolueista lausunnon antoivat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset sekä Köyhien Asialla. Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg) antoivat myös lausuntonsa. Maakuntaliitoista ja liitoista lausunnon antoivat muut paitsi Päijät-Hämeen liitto. Vaalipiirilautakunnista lausunnon antoivat Etelä- Savon vaalipiirilautakunta sekä Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta. 4. Yhteenveto lausunnoista A. Vaalipiirijaon muuttaminen yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Puolueiden lausunnot Rekisteröidyistä puolueista Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Kansallinen Kokoomus, Svenska Folkpartiet i Finland, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto sekä Vasemmistoliitto kannattivat vaalipiirien yhdistämistä ehdotuksen mukaisesti. Ehdotusta kannatettiin, koska sen katsottiin parantavan vaalijärjestelmän suhteellisuutta ja tasoittavan siten äänikynnyseroja. Ehdotusta vastustivat Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset. Ehdotusta vastustettiin muun muassa siksi, että sen nähtiin heikentävän alueellista edustavuutta. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Sosialidemokraattinen puolue yhtyy esitykseen neljän itäisen vaalipiirin yhdistymiseen kahdeksi uudeksi vaalipiiriksi. Sosialidemokraattinen puolue pitää mahdollisena myös ratkaisua, jossa suurin vaalipiiri jaettaisiin äänikynnyseron tasoittamiseksi. Äänikynnyksen tasoittamisessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon muodostettavan uuden vaalipiirin alueellinen koko ja kulttuurillinen yhtenäisyys. Suomen Keskusta: Keskusta edellyttää, että vaalipiirejä koskevissa uudistuksissa tulee tarkastella ja käsitellä samanaikaisesti koko Suomea ja kaikkia vaalipiirejä. Hallituksen esitys heikentäisi, kuten sen yleisperusteluissakin myönnetään, alueellista edustavuutta eduskunnan kokoonpanossa. Vaalipiiriuudistus vähentäisi nykyiseen tilanteeseen verrattuna Itä-Suomesta asetettavien ehdokkaiden kokonaismäärää. Keskustan mielestä jokaisen vaalipiirin pitää muodostua toiminnallisesti ja alueelliselta identiteetiltään ehjistä ja loogisista kokonaisuuksista.

4 4(13) Kansallinen Kokoomus: Kansallinen Kokoomus r.p. kannattaa ehdotusta muuttaa vaalilakia nyt esitetyllä tavalla. Kokoomuksen mielestä etusijalle on syytä asettaa suhteellisuuden toteutuminen (matalan äänikynnyksen kooltaan suuremmat vaalipiirit) alueellisen edustavuuden (korkean piilevän äänikynnyksen pienemmät vaalipiirit) sijasta. Svenska Folkpartiet i Finland: Svenska folkpartiet välkomnar propositionen till ändring av valkretsindelning. Problematiken med den stora variationen i dolda rösttrösklar är inte ny, utan man har under en lång tid, förgäves, försökt åtgärda detta. Genom den nu föreslagna reformen åtgärdar man de största problemen med valkretsarnas storlekar. Suomen Kristillisdemokraatit: Kristillisdemokraatit ovat tyytyväisiä suhteellisuuden parantumiseen Itä-Suomessa. Tämä tuo äänestäjät entistä tasa-arvoisempaan asemaan. Vihreä liitto: Vihreä liitto rp. kannattaa esitystä vaalilain muuttamisesta esitetyllä tavalla. Esitys ei kuitenkaan ratkaise pitkän aikavälin ongelmia, koska uudistuksen jälkeenkin jää jäljelle pieniä vaalipiirejä, joissa äänikynnys on suhteettoman korkea verrattuna suurempiin vaalipiireihin. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliitto pitää hyvänä, että ehdotetulla mallilla poliittinen suhteellisuus ja alueellinen edustavuus toteutuvat jossain määrin nykyistä paremmin. Vasemmistoliitto katsoo, että hallitusohjelmassa sovittu kirjaus vaalipiirimuutoksesta toteutuu nyt tehtävän muutoksen myötä. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. toteaa, että hallituksen nyt esittämä vaalipiirijako on epäoikeudenmukainen ja valmistelu on tehty parlamentaarisuutta halveksuen. Nyt esitetyssä mallissa on vain huomioitu hallituspuolueiden etenkin vihreiden valtapoliittiset intressit. Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Köyhien Asialla: Vaalipiirejä on muutettava niin, että Helsinki ei yksinään muodostaisi vaalipiiriä. Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon vaalipiirilautakunta ei kannata esityksen mukaista uudistusta. Sen näkemyksen mukaan ei ole kannatettavaa tehdä yksittäisiä osauudistuksia. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta puolestaan suhtautuu esitykseen ainakin Savo-Karjalan vaalipiiriä koskevan ehdotuksen osalta myönteisesti. Kymen vaalipiirilautakunta ja Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunta eivät antaneet lausuntoa. Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Esitetty uudistus olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa koko maassa siten, että tarkastelun kohteena olisivat muutkin alueet kuin pelkkä Itä-Suomi. Mikäli kuitenkin päädytään sellaiseen ratkaisuun, että vaalipiirejä yhdistetään, olisi luonnollisin vaihtoehto liittää nykyinen Etelä-Savon vaalipiiri yhteen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien kanssa Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Erityisesti kansanedustajien valitsemisen ja toiminnan kannalta tämä olisi luontevaa, koska näillä alueilla on selvästi enemmän yhteistyötä ja edunvalvonnassa yhteisiä intressejä kuin Etelä-Savolla nykyisen Kymen vaalipiirin kanssa. Yh-

5 5(13) distämistä Kymen vaalipiiriin kanssa ei kuitenkaan pidetä täysin poissuljettuna ja joka tapauksessa sekin olisi vaihtoehtona luontevampi kuin yhdistäminen Keski-Suomeen tai Hämeen vaalipiirin kanssa. Vaalilain muutos, kuntauudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt sekä mahdolliset ELY keskusten aluejakojen ja muut valtion ja kunnallisen hallinnon muutokset tulisi tarkastella ja päättää kokonaisuutena siten, että ratkaisuja ei tehdä yksittäisinä ja toisistaan erillään. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta: Vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotuksessa olevaa Savo- Karjalan vaalipiirilautakunnan nimeä, joka kuvaa hyvin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamaa vaalipiiriä. Samoin vaalipiirilautakunta kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi Kuopion kaupunkia. Maakuntien liittojen lausunnot Esitysjärjestyksessä ovat ensimmäisenä Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kymenlaakson liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Pohjois-Savon liitto, sillä ehdotettu uudistus koskee ensisijaisesti näiden maakuntaliittojen toimialueita. Edellä mainituista maakuntien liitoista Kymenlaakson liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto eivät kannata ehdotuksen mukaista vaalipiirien yhdistämistä. Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä uudistusta ei pidä toteuttaa vaalipiirejä yhdistelemällä. Etelä-Karjalan liitto ei vastusta Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirin yhdistämistä, mutta katsoo, että vaalipiiriuudistuksen tulisi koskea koko maata. Lausunnoista käy ilmi, että maakuntien liittojen näkemyksen mukaan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut luontevampi vaihtoehto. Etelä-Karjalan liitto: Etelä-Karjalan liitto ei vastusta vaalipiirijaon muuttamista ja Kymen vaalipiirin ja Etelä-Savon vaalipiirin yhdistämistä. Tuleva uusi vaalipiiri on myös maantieteellisesti hyvin laaja, jolloin alueen kokonaisedun ja ylimaakunnallisen yhteistyön merkitys korostuu. Vaalipiiriuudistuksen tulisi myös koskea koko maata, ei ainoastaan itäistä ja kaakkoista Suomea. Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon maakuntaliitto on aiemmissa kannanotoissaan todennut, että nyt esitetty uudistus olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa koko maassa siten, että tarkastelun kohteena olisivat aidosti muutkin alueet kuin pelkkä Itä-Suomi. Maakunnan mielestä vaalipiiriuudistusta ei pidä toteuttaa vaalipiirejä yhdistelemällä. Etelä-Savon kannalta on ongelmallista, jos eduskuntavaalit käydään yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa mutta käytännön aluekehitysyhteistyö ja edunvalvonta tapahtuu pääosin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Eri aluejaoista tulisi muodostua selkeä ja valtakunnallisesti yhdenmukainen kokonaisuus, jossa julkisen hallinnon eri toiminnot ja palvelut toimivat maakunnista tai niiden yhteistoiminta-alueista koostuvilla aluejaoilla. Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson Liitto ilmoittaa lausuntonaan, että Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista muodostuva Kymen vaalipiiri tulee säilyttää nykyisellään. Kymenlaakso on osa Etelä-Suomea. Elinkeinoelämän, liikenteen ja ihmisten pendelöinnin suunta on selkeästi Etelä-Suomi. Eniten pendelöintiä tapahtuu Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen sekä vähemmässä määrin Etelä-Karjalaan. Etelä-Savoon ei juuri yhteyksiä ole.

6 6(13) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut Itä-Suomen kannalta kokonaisuus huomioiden luontevampi vaihtoehto, kuin Etelä-Savon liittäminen Kymen vaalipiirin. Itä-Suomen kolmen maakunnan (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) muodostama alue on maantieteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja luonteva kokonaisuus. Tämä aluekehityslaissakin säädetty yhteistoiminta-alue on hyvä perusta maakuntien yhteistyölle myös tulevaisuudessa. Valtion odotetaan kiinnittävän päätöksissään erityistä huomiota siihen, että aluejakomuutokset eivät rikkoisi ja vaikeuttaisi nykyisten jo vakiintuneiden maantieteellisten alueiden puitteissa tehtävää yhteistyötä. Pohjois-Savon liitto: Aluekehityslakia uudistettaessa Itä-Suomeen perustettiin maakuntia kuullen ja maakuntien yhteisen valmistelun perusteella yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Mainittujen kolmen maakunnan muodostama yhteistoiminta-alue nähtiin sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä Itä-Suomessa luontevimpana. Nyt puheena oleva vaalipiiriuudistus on vahvasti ristiriidassa tähänastisten toimenpiteiden kanssa. Kaavailtu vaalipiiriuudistus, siirtämällä Etelä-Savo osaksi Kymen vaalipiiriä, rikkoo Itä-Suomen alueellisen yhteistyön ja vastikään muodostetun kolmen Itä-Suomen maakunnan yhteistoiminta-alueen, joka vastaa myös täyden palvelun - Pohjois-Savon ELY - keskus - toimialuejakoa. Pohjois-Savon maakuntahallitus ei kannata edellä mainituilla perusteilla Itä-Suomen vaalipiirijakoesitystä. Pohjois-Savon maakuntahallitus katsoo, että luontevin vaalipiiri Itä-Suomessa on kolmen maakunnan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon muodostama vaalipiiri. Muista maakuntien liitoista Etelä-Pohjanmaan liito, Lapin liitto, Pirkanmaan liitto ja Pohjois- Pohjanmaan liitto ilmoittavat, etteivät ota kantaa ehdotuksen mukaiseen vaalipiirien yhdistämiseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo kuitenkin, että suuremmat vaalipiirit ovat suhteellisuuden ja demokratian näkökulmasta kannatettavia. Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen liitto eivät ilmoita kantaansa nyt käsillä olevien vaalipiirien yhdistämiseen. Keski-Pohjanmaan liitto katsoo kuitenkin, että vaalipiirien suppea määrä ei saisi olla uudistuksen esisijainen tavoite. Hämeen liitolla, Satakuntaliitolla ja Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista oikeusministeriön ehdotukseen. Pohjanmaan liitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja Varsinais-Suomen liitto pitää ehdotusta sikäli perusteltuna, että muutos jossain määrin yhtenäistää vaalipiirien välistä äänikynnystä. Kainuun maakunta kuntayhtymä esittää, että vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena. Useissa lausunnoissa myös korostettiin, että vaalipiirien rajojen tulisi myös tulevaisuudessa noudattaa maakuntakuntajakoa joko suoraan tai maakuntien kerrannaisina tai ainakin vaalipiirien tulisi muodostua maantieteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisista ja luontevista kokonaisuuksista. Lisäksi liian suuret vaalipiirit saattavat vaarantaa alueellisen edustavuuden.

7 7(13) Muut lausunnot Oikeusministeriö pyysi vaalipiirien yhdistämistä koskevasta ehdotuksesta lausuntoa myös Kuntaliitolta, Vaalitutkimuskonsortiolta ja valtiovarainministeriöltä. Kuntaliitto: Kuntalaisten yhdenvertaisuus maan eri osissa vaatii eduskuntavaalien suhteellisuuden parantamista. Keinojen valinta ovat ennen muuta poliittisen päätöksenteon asia eikä Kuntaliitolla kuntien keskusjärjestönä ole huomauttamista nyt kaavailtuun vaalilain muutokseen. Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Esitys on suoraviivainen ja toteutuessaan se olisi vaalialuemallia paljon kevyempi muutos. Nykytilan arvioinnissa esitys osuu varsin hyvin kohdalleen mutta esityksen julkilausuttu päätavoite muuttaa eduskuntavaalien suhteellisuutta järjestämällä vaalipiirejä tasaisemman suuruisiksi ei ole kuitenkaan niin pulmaton kuin miltä se ehkä ensikädeltä näyttää. Keino ei ole riittävän kattava ja sillä on haittavaikutuksia, joita esitys ei käsittele lainkaan. On ilmeistä, että ehdokkaiden keskimääräiset kampanjointikustannukset nousevat laajenevissa vaalipiireissä. Tämä puolestaan lisännee eri väestöryhmiin kuuluvien ehdokkaiden epätasa-arvoisuutta kamppailtaessa edustajapaikoista, koska ehdokaskeskeisessä vaalijärjestelmässä ehdokkaiden kampanjointikustannukset koituvat pitkälti heidän itsensä kustannettaviksi. Aikaisemman tutkimuksen nojalla voidaan ennakoida, että vaalipiirien koon suurenemisesta kärsisivät yleisesti ottaen nuorimmat ehdokkaat sekä jossakin määrin myös naisehdokkaat miespuolisia ehdokkaita enemmän. Tämä on tasa-arvoon ja osallistumisoikeuksiin liittyvien perusoikeuksien kannalta kielteinen kehityssuunta. Ongelmana aikaisemmin kaavailtuihin vaalilain perustavampiin muutoksiin verrattuna on myös se, että poliittinen suhteellisuus kohentuisi esityksen myötä vain hieman nykyistä paremmin. Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. Valtiovarainministeriö: Koska esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talouden eikä kunnallistalouden kannalta, ei valtiovarainministeriöllä ole huomautettavaa vaalipiirijaon muuttamisesta. Vaalipiirilautakuntien määrä vähenee kahdella, mutta toisaalta äänestyslippujen kuljetukset kunnista vaalipiirilautakuntiin pitenevät erityisesti Pohjois-Karjalan ja Kymen vaalipiireissä. B. Uusien vaalipiirien nimet ja kokouspaikat Ehdotuksen mukaiset kokouskaupungit Mikkeli ja Kuopio sekä Savo-Karjala vaalipiirin nimenä saavat lausunnonantajilta kannatusta, mutta Saimaa uuden vaalipiirin nimenä herättää myös vastustusta. Lausunnoissa nostetaan esille, että Saimaa ei nimenä kuvaa tarpeeksi Kymen ja Etelä-Savon muodostamaa vaalipiiriä maantieteellisenä kokonaisuutena.

8 8(13) Puolueiden lausunnot Keskusta: Keskusta kiinnittää huomiota myös siihen, että esitetyn Saimaan vaalipiirin nimi ei ole saanut yksimielistä ja ristiriidatonta kannatusta etenkään kymenlaaksolaisten taholta. Vihreä liitto: Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirien yhdistämisessä olisi osuvampi nimi Kaakkois- Suomen tai Kymi-Saimaan vaalipiiri, kun otetaan huomioon kyseisen alueen ja maakuntien kokonaisuus. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliitto on esitetyn vaalilainuudistuksen kannalla siten, että - yhdistetään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Savo-Karjalan vaalipiiriksi - yhdistetään Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit Saimaan vaalipiiriksi Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotettua nimeä, sillä Saimaa on laajasti tunnettu ja kuvaa hyvin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Samoin se kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi ehdotuksen mukaisesti Mikkeliä, joka on mm. Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta: Vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotuksessa olevaa Savo- Karjalan vaalipiirilautakunnan nimeä, joka kuvaa hyvin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamaa vaalipiiriä. Samoin vaalipiirilautakunta kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi Kuopion kaupunkia. Esitysluonnoksessa mainittujen seikkojen lisäksi voidaan todeta, että laskettaviksi tulevista äänistä suurin osa tulee Pohjois-Savosta, jolloin laskentajärjestelyjen kannalta on tarkoituksenmukaisinta suorittaa laskenta Kuopiossa. Vaalipiirilautakunnalla on ollut käytettävissä laskentatilat, jotka riittävät myös uuden vaalipiirilautakunnan tarpeisiin. Äänestyslippujen kuljetus Pohjois-Karjalan kunnista Kuopioon voidaan järjestää tehokkaasti esimerkiksi yhteiskuljetuksella, jolloin kuljetuksen taloudellinen vaikutus on hyvin pieni. Kuljetus pystytään järjestämään hyvin myös laskenta-aikataulujen puitteissa. Maakuntien liittojen lausunnot Etelä-Karjalan liitto: Vaalipiirin nimeksi sopii esitetty Saimaan vaalipiiri, mutta myös Kaakkois-Suomen vaalipiiri tai Kymi-Saimaan vaalipiiri käyvät. Etelä-Savon maakuntaliitto: Uudelle Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vaalipiirille esitetään nimeksi Saimaan vaalipiiri. Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa vaalipiirille ehdotettua nimeä, sillä Saimaa on laajasti tunnettu ja kuvaa hyvin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Maakuntaliitto kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi ehdotuksen mukaisesti Mikkeliä, joka on mm. Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka. Kymenlaakson liitto: Mikäli vaalipiirimuutos toteutetaan vastustuksestamme huolimatta, tulee vaalipiirin nimen olla paremmin koko aluetta kuvaava. Saimaan nimi ei kuvaa Kymenlaakson maakuntaa, koska Saimaan vesistöalue ei ulotu Kymenlaakson maakuntaan.

9 9(13) Pohjois-Pohjanmaan liitto: Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että harkittaisiin kaikkien vaalipiirien nimien muuttamista kuvaamaan selkeästi koko aluetta. C. Vaalipiiriuudistuksen jatkokäsittely Puolueiden lausunnot Useiden puolueiden lausunnoissa mainitaan perustuslakiuudistuksen parlamentaarisen valmistelun tärkeys. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Sosialidemokraattinen puolue pitää tärkeänä, että vaalipiirijakoa koskeva valmistelu mm. perustuslain osalta tapahtuu parlamentaarisesti niin, että jokainen eduskunnassa edustettu puolue pääsee osallistumaan valmisteluun. Suomen Keskusta: Yhteenvetona Keskusta haluaa korostaa, että vaalipiiriuudistus pitää valmistella parlamentaarisesti ja koko Suomea koskevana. Jos vaalipiirejä yhdistetään, tulee maakuntien omat lausunnot huomioida päätöksenteossa. Vaalipiirimuutosten kaltaiset uudistukset on valmisteltu Suomessa perinteisesti parlamentaarisesti. Nyt oppositio jätettiin syrjään. Kansallinen Kokoomus: Kansallinen Kokoomus r.p. kannattaa perustuslain muuttamista mainitulla tavalla. Maamme ennustettavissa olevasta väestökehityksestä johtuen on syytä varmistaa, että perustuslaki antaa mahdollisuuden pitää huolta kansalaisten demokraattisten oikeuksien yhtäläisestä toteutumisesta. Kansallinen Kokoomus r.p. näkee, että vaalipiirijaon jatkokäsittelyssä on syytä ratkaista Uudenmaan, Satakunnan ja Lapin vaalipiireihin liittyvät ongelmat. Vaalipiirien uudelleenjärjestämisessä pitää olla mahdollista, että olemassa olevia vaalipiirejä jaetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa Uudenmaan vaalipiirin jakamista kahtia, Satakunnan vaalipiirin yhdistämistä sekä Varsinais-Suomen että Pirkanmaan vaalipiireihin ja Lapin vaalipiirin väestöpohjan vahvistamista. Svenska Folkpartiet i Finland: Grundlagens stipulation om att det skall finnas minst 12 valkretsar på fastlandet innebär att den begränsar möjligheterna att se över valkretsarnas gränser i en vidare utsträckning utan en grundlagsändring. Detta innebär att det kan vara motiverat att se över grundlagens krav på antal valkretsar så att dessa i stället uppgår till 6-12 stycken på fasta Finland. Suomen Kristillisdemokraatit: Toivomme että perustuslain muutos laitetaan pikaisesti vireille. Kaikkien eduskuntapuolueiden tulee sitoutua tämän kirjauksen toteuttamiseen tulevalla hallituskaudella. Hallituskauden jälkeen jää jäljelle pieninä vaalipiireinä Satakunta, Keski-Suomi sekä Lappi. Seuraavan eduskunnan tulee kiinnittää huomiota suhteellisuuden parantamiseen näissä vaalipiireissä. Vihreä liitto: Kannatamme hallitusohjelman kirjausta perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirien määräksi Manner-Suomessa kirjataan Seuraava luonteva vaalilain uudistus olisi yhdistää Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaalipiirit.

10 10(13) Vasemmistoliitto: ja tavoitteena tulee olla, että parlamentaarinen työryhmä laatii tästä (perustuslain muutoksesta) esityksen muutoksen varmistamiseksi. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Köyhien asialla: - Vaalipiirejä on muutettava niin, että Helsinki ei yksinään muodostaisi vaalipiiriä. - Mitään prosenttikynnystä ei tule asettaa puolueilla kansanedustajan saamiseksi Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon Vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta katsoo, että on perusteltua tarkastella vaalipiirijakoa ja sen edellyttämää perustuslain muuttamista jatkossa uudelleen, mikäli vaalialuemallia ei voi hyväksyä. Tulevaisuudessa koko Itä-Suomen suotuisamman aluekehityksen ja painoarvon kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaali- ja hallintoalueeseen, joka koostuisi kaikista viidestä Itä-Suomen maakunnasta. Maakuntien liittojen lausunnot Useissa maakuntien liittojen lausunnoissa tuodaan esille, että vaalipiiriuudistuksen sekä perustuslakiuudistuksen valmistelun tulee olla parlamentaarista. Perustuslain muutos, jolla vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajataan uudella tavalla, saa osakseen kannatusta, mutta myös vastustusta. Osa lausunnonantajista pitää vaalipiirien vähimmäismäärää liian alhaisena ja katsoo, että oikeampi vähimmäismäärä olisi kymmenen ja kahdeksan välillä. Etelä-Karjalan liitto: Vaalipiiriuudistuksen tulisi myös koskea koko maata, ei ainoastaan itäistä ja kaakkoista Suomea. Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon maakuntaliitto pitää vaalipiirijaon jatkotarkastelun ja perustuslain muuttamista tarpeellisena. Jatkokäsittely on syytä tehdä kuitenkin aidossa parlamentaarisessa prosessissa ja riittävän laajasti ja aidosti alueita kuullen jo ennen tosiasiallisten ratkaisujen tekoa. Ei ollut hyvän hallintotavan mukaista, että nyt käsillä olevaa muutosta valmisteltaessa maakuntia ei lainkaan kuultu. Tulevaisuudessa koko Itä-Suomen suotuisamman aluekehityksen ja painoarvon kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaali- ja hallintoalueeseen, joka koostuisi kaikista viidestä Itä-Suomen maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Valtion odotetaan kiinnittävän päätöksissään erityistä huomiota siihen, että aluejakomuutokset eivät rikkoisi ja vaikeuttaisi nykyisten jo vakiintuneiden maantieteellisten alueiden puitteissa tehtävää yhteistyötä.

11 11(13) Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus katsoo, että perustuslain muuttaminen Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajaamalla on perusteltua siten, että vaalipiirit eivät ole niin erisuuruisia kuin nykyiset. Hämeen liitto: Kuuteen vaalipiiriin päätyminen muodostaisi liian suuria ja epäyhtenäisiä vaalipiirejä eikä siten ole kannatettavaa. Tarkoituksenmukainen määrä on siksi lähempänä kymmentä kuin kuutta vaalipiiriä. Kainuun maakunta-kuntayhtymä: Kainuun maakunta- kuntayhtymä esittää, että eduskuntavaalien vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta ja että käyttöön otettaisiin valtakunnallinen äänikynnys ja sen lisäksi voitaisiin alueellinen edustavuus taata nykyisellä tai lähes nykyisellä vaalipiirijaolla. Keski-Pohjanmaan liitto: Kuntarakenneuudistuksesta sekä kuntien ja valtion aluehallinnon välisestä tehtävänjaosta on saatava aikaan eduskunnassa päätökset ennen vaalipiirien laajempaa yhdistämistä. Samoin on ratkaistava sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja yhteistoimintaalueet. Vaalipiiriuudistuksen valmistelua varten eduskunnan tulee asettaa parlamentaarinen komitea. Lapin liitto: Lapin liitto ei pidä perusteltuna jatkossa perustuslain muuttamista siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään kaksitoista, sillä vaalipiirien uudelleen järjestäminen voidaan tehdä myös siten, että nykyisiä vaalipiirejä jaetaan. Lapin liitto korostaa, että vaalipiiriuudistus on toteutettava siten, että se mahdollistaa nykyisen Lapin vaalipiirin säilyttämisen, jotta alueellinen edustavuus sekä alueellinen suhteellisuus eduskunnan kokoonpanossa toteutuu. Lopuksi Lapin liitto toteaa, että vaalipiiriuudistus on periaatteellisesti niin merkittävä, että se tulee valmistella parlamentaarisesti. Pirkanmaan liitto: Perustuslain muuttaminen siten, että Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajataan, on perusteltua poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi, jotta äänikynnys olisi maan eri osissa nykyistä tasaisempi. Uudistuksessa on kuitenkin otettava huomioon alueellisen edustavuuden merkitys, minkä vuoksi vaalipiirien vähimmäismäärää ei saa laskea liian alas. Perustuslakiin tulisi säätää hallitusohjelman kirjauksesta poiketen, että Manner-Suomessa on vähintään kahdeksan ja enintään 12 vaalipiiriä. Muut lausunnot Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. Vaalilakiuudistus on kulloisenkin hallituksen ja eduskunnan käsissä. Vaalijärjestelmän merkittävä uudistaminen edellä hahmotellusti voisi luoda eduskuntavaaleihin nykyistä selvästi paremmat edellytykset poliittisen suhteellisuuden toteutumiselle vaurioittamatta riittävää alueellista edustusta. Asia on perusoikeuskysymys eikä päätös kaalimaan vartioinnista. Poliittisten ryhmien tulee arvioida asiaa erityisesti perustuslain tasavertaisuusnormien pohjalta ja tehdä niitä parhaiten vastaavat ratkaisut.

12 12(13) D. Muita lausunnoissa esitettyjä näkökohtia Useissa lausunnoissa tuotiin esille keväällä 2008 työnsä päättäneen vaalialuetoimikunnan vaalialuemallia koskeva ratkaisu vaalijärjestelmän uudistamiskeksi (komiteamietintö 2008:2). Vasemmistoliitto: Keväällä 2008 työnsä päättänyt vaalialuetoimikunta kehitti käyttökelpoisen ja perustellun ratkaisun (komiteamietintö 2008:2). Tämä päätettiin kuitenkin hylätä vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta pitää parhaana ratkaisuna vaalialuemalliin siirtymistä eikä kannata yksittäisiä osauudistuksia, joilla vaalipiirien määrää vähennetään vaiheittain ja vaalipiirejä yhdistetään keinotekoisesti. Etelä-Savon maakuntaliitto: Tavoitteeksi asetettu äänikynnyksen aleneminen saavutetaan ns. vaalialuemallilla, jossa nykyiset vaalipiirit säilyvät ja ainoastaan laskenta-alue kasvaisi. Kainuun maakunta kuntayhtymä: Kainuun maakunta- kuntayhtymä esittää, että eduskuntavaalien vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena. Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. 5. Lopuksi Eduskuntapuolueista hallituspuolueet kannattivat yksimielisesti ehdotusta vaalipiiriajon muuttamisesta. Ehdotusta vastustivat Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset. Lausunnon antaneista vaalipiirilautakunnista Etelä-Savon vaalipiirilautakunta ei kannattanut ehdotusta ja Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta kannatti ehdotusta Savo-Karjalan vaalipiirin osalta. Useat niistä maakuntien liitoista, joiden toimialueilla ehdotetulla uudistuksella on esisijaisesti vaikutuksia, ilmaisivat lausunnoissaan, että Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut luontevampi vaihtoehto. Kymenlaakson liitto katsoo, että Kymenlaakso on osa Etelä-Suomea. Etelä- Karjalan liitto ei vastustanut Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirien yhdistämistä. Useissa lausunnoissa tunnustettiin nykyisen vaalipiirijaon poliittiseen suhteellisuuteen liittyvät ongelmat, mutta todettiin myös, että vaalipiiriuudistus tulisi mieluummin valmistella kerralla koko maata kattavasti. Perustuslakimuutoksen osalta useissa lausunnoissa korostettiin perustuslakimuutoksen parlamentaarisen valmistelun tärkeyttä. Perustuslain muutos koskien vaalipiirien enimmäis- ja vähimmäismääriä sai kritiikkiä siltä osin, että jotkut lausunnonantajat katsoivat, että kuusi vaalipiiriä on liian

13 vähäinen määrä. Liian suuret vaalipiirit vaarantavat alueellisen suhteellisuuden ja lisäävät kampanjointikustannuksia lisäten eriarvoisuutta. 13(13)

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perustuslaissa Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle lepäämässä olevasta ehdotuksesta laiksi Suomen perustuslain 25.n muuttamisesta (LJL 1/2015 vp; HE

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIEN SUHTEELLISUUS: Yhteenveto puolueiden ja maakuntien liittojen ym. lausunnoista

EDUSKUNTAVAALIEN SUHTEELLISUUS: Yhteenveto puolueiden ja maakuntien liittojen ym. lausunnoista OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Vaaliyksikkö 25.9.2002 rto Jääskeläinen EDUSKUNTVLIEN SUHTEELLISUUS: Yhteenveto puolueiden ja maakuntien liittojen ym. lausunnoista 1. Oikeusministeriön muistio 10.6.2002 Oikeusministeriössä

Lisätiedot

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä:

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä: Liite 2 Avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset Luettelo valtionavustusta saavien puolueiden piiri- ja naisjärjestöistä Suomen Keskusta r.p. Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008 Sisällysluettelo Työryhmän tausta ja tehtävät... 2 Aluejakotyöryhmän työskentely... 3 Valtion aluejaotuksissa huomioon

Lisätiedot

HE 55/2014 vp. Perustuslain asettamilla vaatimuksilla vaalipiirien määrästä turvattaisiin yhtäältä alueellinen

HE 55/2014 vp. Perustuslain asettamilla vaatimuksilla vaalipiirien määrästä turvattaisiin yhtäältä alueellinen HE 55/2014 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia vaalipiirijakoa koskevilta osin.

Lisätiedot

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto @Jari_Parkkonen #PHliitto MAAKUNNAT ITSEHALLINTOALUEIDEN PURISTUKSESSA VAI TOISINPÄIN? Päijät-Häme osana suurmetropolia, sen rajalla vai ulkopuolella? Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Ossi Savolainen,

Lisätiedot

Kyselytutkimus valtuutettujen ja kuntajohtajien kannoista uusien itsehallintoalueiden tehtäviin, määrään ja aluejakoon

Kyselytutkimus valtuutettujen ja kuntajohtajien kannoista uusien itsehallintoalueiden tehtäviin, määrään ja aluejakoon Kyselytutkimus valtuutettujen ja kuntajohtajien kannoista uusien itsehallintoalueiden tehtäviin, määrään ja aluejakoon KUNTAPÄÄTTÄJÄT: SUOMEEN 18 ITSEHALLINTOALUETTA Kaupunkien ja kuntien valtuutetuilla

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA

VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA VAALIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN VAALITUTKIMUKSEN TULOSTEN VALOSSA Heikki Paloheimo Tampereen yliopiston alumnikansanedustajien kokous 29.11.27 Eduskuntavaaleissa käytettävän vaalitavan ongelmia 1. Pulmat

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERiÖ LAUSUNTOPYYNTÖ 18.8.2014 STM090:00/2013 1(5) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali-

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perutuslaissa

Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perutuslaissa Vaalipiirien lukumäärästä säätäminen Suomen perutuslaissa Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi Suomen perustuslain 25.n muuttamisesta (HE 55/2014 vp) 2.12.2014 Heikki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin.

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin. 1 Liite. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Kuntavaikuttajien parissa toteutetun tutkimuksen tulokset

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Kuntavaikuttajien parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Kuntavaikuttajien parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja

Lisätiedot

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin Manner-Suomen vaalipiireihin eikä Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriin.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia muihin Manner-Suomen vaalipiireihin eikä Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriin. 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle vaalilain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu

Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Vaalit 2015 Eduskuntavaalit 2015, ehdokasasettelu Eduskuntavaaleissa 2015 yhteensä 2 6 ehdokasta Korjattu 10.4.2015 klo 12:30. Korjatut kohdat merkitty punaisella. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin asetettiin

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS : yhteenveto työryhmän muistiosta annetuista lausunnoista

SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS : yhteenveto työryhmän muistiosta annetuista lausunnoista 17 Vaalien vastuualue 8.2.2006 Jussi Aaltonen SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS : yhteenveto työryhmän muistiosta annetuista lausunnoista 1. Työryhmän muistio: Ehdotus hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät 23.12.2010 43/51/2010 Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti VALTIONEUVOSTON ASETUS VIRANOMAISTEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE- TUKSEN

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ VALTIOVARAINMINISTERIÖ.^y Kunta- ja aluehallinto-osasto IITIN KUNTA.. Asianro ^öf^_ ^L^fW^l Päätös Saapunut _^Z_/.. _.S^/20/^ -/-/20.. 7/-^0- - 7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ /^?, ^^ ^ T Iitin

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT 9.5.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 10.5.2011 Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia, strategiset

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi Keskustelun avaus - koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön alustava esitys vuoden 2016 koulutustarjonnaksi 1. Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeellään

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto

Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, ennakkotieto Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun muut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Mitkä puolueet maan hallitukseen?

Mitkä puolueet maan hallitukseen? Mitkä puolueet maan hallitukseen? Enemmistö haluaa keskustan ja :n maan seuraavaan hallitukseen Näkemyksiä maamme puolueista kartoitettiin tutkimuksessa kysymyksenasettelulla, jossa vastaajien tuli nimetä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot LAUSUNTOPYYNTÖ STM068:00/2015 1(5) 19.11.2015 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Pääministeri Juha Sipilän hallitus

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot