VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö OM 6/021/2011 Anne Rautiainen VAALIPIIRIJAON MUUTTAMINEN: LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1. Johdanto Vaalilain muuttamista koskeva esitys Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot Yhteenveto lausunnoista...3 A. Vaalipiirijaon muuttaminen yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit...3 Puolueiden lausunnot...3 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...4 Maakuntien liittojen lausunnot...5 Muut lausunnot...7 B. Uusien vaalipiirien nimet ja kokouspaikat...7 Puolueiden lausunnot...8 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...8 Maakuntien liittojen lausunnot...8 C. Vaalipiiriuudistuksen jatkokäsittely...9 Puolueiden lausunnot...9 Vaalipiirilautakuntien lausunnot...10 Maakuntien liittojen lausunnot...10 Muut lausunnot...11 D. Muita lausunnoissa esitettyjä näkökohtia Lopuksi...12 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Kasarmikatu 42 PL HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(13) 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa hallitus sitoutui muuttamaan perustuslakia siten, että vaalipiirien enimmäismääräksi Manner-Suomessa kirjataan Lisäksi hallitusohjelman mukaan perustetaan poliittinen työryhmä tekemään sovittujen reunaehtojen mukainen esitys vaalipiirijaon muuttamisesta siten, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vaalipiirit ovat nykytilanteeseen verrattuna, suhteellisuutta selvästi parantavalla tavalla tasaisemman suuruiset. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus vaalipiirijaon uudistamiseksi hallituksen ohjelmassa sovittujen linjausten mukaisesti. Työryhmän ei tullut tehdä ehdotusta hallitusohjelmassa mainitusta perustuslain muuttamisesta, vaan perustuslain muutosta varten oikeusministeriö tulee myöhemmin asettamaan erikseen parlamentaarisen valmisteluelimen. Työryhmä ei päätynyt yksimieliseen esitykseen vaalipiirijaon uudistamisesta ja siirsi asian hallituspuolueiden puheenjohtajien ratkaistavaksi. 2. Vaalilain muuttamista koskeva esitys Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat vaalipiiriuudistuksen toteuttamisesta niin, että suhteellisuutta parannetaan yhdistämällä nykyisistä vaalipiireistä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit. Päätöksen perusteella oikeusministeriössä valmisteltiin ehdotus hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalipiirijakoa siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Nykyiset Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yhdistettäisiin uudeksi Saimaan vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon vaalipiiri ja Pohjois-Karjalan vaalipiri uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Esityksessä ehdotetaan, että Saimaan vaalipiirilautakunta pitää kokouksensa Mikkelin kaupungissa ja Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta Kuopion kaupungissa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että uutta vaalipiirijakoa sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin siten vielä nykyistä vaalipiirijakoa. 3. Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot Oikeusministeriö pyysi ja lausuntoa yhteensä 40 taholta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi. Samalla lausunnonantajilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiä jatkokäsittelystä, mukaan lukien perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään 12.

3 3(13) Oikeusministeriö pyysi esitysehdotuksesta lausunnot rekisteröidyiltä puolueilta, valtiovarainministeriöltä, Suomen kuntaliitolta, Etelä-Karjalan liitolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Kymenlaakson liitolta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Savon liitolta, Kymen vaalipiirilautakunnalta, Etelä-Savon vaalipiirilautakunnalta, Pohjois-Savon vaalipiirilautakunnalta, Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunnalta sekä Vaalitutkimuskonsortiolta. Lisäksi lausunto pyydettiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Hämeen liitolta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Keski-Pohjanmaan liitolta, Keski-Suomen liitolta, Lapin liitolta, Pirkanmaan liitolta, Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Päijät-Hämeen liitolta, Satakuntaliitolta, Uudenmaan liitolta sekä Varsinais-Suomen liitolta. Rekisteröidystä puolueista lausunnon antoivat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset sekä Köyhien Asialla. Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg) antoivat myös lausuntonsa. Maakuntaliitoista ja liitoista lausunnon antoivat muut paitsi Päijät-Hämeen liitto. Vaalipiirilautakunnista lausunnon antoivat Etelä- Savon vaalipiirilautakunta sekä Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta. 4. Yhteenveto lausunnoista A. Vaalipiirijaon muuttaminen yhdistämällä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit sekä Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Puolueiden lausunnot Rekisteröidyistä puolueista Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Kansallinen Kokoomus, Svenska Folkpartiet i Finland, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto sekä Vasemmistoliitto kannattivat vaalipiirien yhdistämistä ehdotuksen mukaisesti. Ehdotusta kannatettiin, koska sen katsottiin parantavan vaalijärjestelmän suhteellisuutta ja tasoittavan siten äänikynnyseroja. Ehdotusta vastustivat Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset. Ehdotusta vastustettiin muun muassa siksi, että sen nähtiin heikentävän alueellista edustavuutta. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Sosialidemokraattinen puolue yhtyy esitykseen neljän itäisen vaalipiirin yhdistymiseen kahdeksi uudeksi vaalipiiriksi. Sosialidemokraattinen puolue pitää mahdollisena myös ratkaisua, jossa suurin vaalipiiri jaettaisiin äänikynnyseron tasoittamiseksi. Äänikynnyksen tasoittamisessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon muodostettavan uuden vaalipiirin alueellinen koko ja kulttuurillinen yhtenäisyys. Suomen Keskusta: Keskusta edellyttää, että vaalipiirejä koskevissa uudistuksissa tulee tarkastella ja käsitellä samanaikaisesti koko Suomea ja kaikkia vaalipiirejä. Hallituksen esitys heikentäisi, kuten sen yleisperusteluissakin myönnetään, alueellista edustavuutta eduskunnan kokoonpanossa. Vaalipiiriuudistus vähentäisi nykyiseen tilanteeseen verrattuna Itä-Suomesta asetettavien ehdokkaiden kokonaismäärää. Keskustan mielestä jokaisen vaalipiirin pitää muodostua toiminnallisesti ja alueelliselta identiteetiltään ehjistä ja loogisista kokonaisuuksista.

4 4(13) Kansallinen Kokoomus: Kansallinen Kokoomus r.p. kannattaa ehdotusta muuttaa vaalilakia nyt esitetyllä tavalla. Kokoomuksen mielestä etusijalle on syytä asettaa suhteellisuuden toteutuminen (matalan äänikynnyksen kooltaan suuremmat vaalipiirit) alueellisen edustavuuden (korkean piilevän äänikynnyksen pienemmät vaalipiirit) sijasta. Svenska Folkpartiet i Finland: Svenska folkpartiet välkomnar propositionen till ändring av valkretsindelning. Problematiken med den stora variationen i dolda rösttrösklar är inte ny, utan man har under en lång tid, förgäves, försökt åtgärda detta. Genom den nu föreslagna reformen åtgärdar man de största problemen med valkretsarnas storlekar. Suomen Kristillisdemokraatit: Kristillisdemokraatit ovat tyytyväisiä suhteellisuuden parantumiseen Itä-Suomessa. Tämä tuo äänestäjät entistä tasa-arvoisempaan asemaan. Vihreä liitto: Vihreä liitto rp. kannattaa esitystä vaalilain muuttamisesta esitetyllä tavalla. Esitys ei kuitenkaan ratkaise pitkän aikavälin ongelmia, koska uudistuksen jälkeenkin jää jäljelle pieniä vaalipiirejä, joissa äänikynnys on suhteettoman korkea verrattuna suurempiin vaalipiireihin. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliitto pitää hyvänä, että ehdotetulla mallilla poliittinen suhteellisuus ja alueellinen edustavuus toteutuvat jossain määrin nykyistä paremmin. Vasemmistoliitto katsoo, että hallitusohjelmassa sovittu kirjaus vaalipiirimuutoksesta toteutuu nyt tehtävän muutoksen myötä. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. toteaa, että hallituksen nyt esittämä vaalipiirijako on epäoikeudenmukainen ja valmistelu on tehty parlamentaarisuutta halveksuen. Nyt esitetyssä mallissa on vain huomioitu hallituspuolueiden etenkin vihreiden valtapoliittiset intressit. Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Köyhien Asialla: Vaalipiirejä on muutettava niin, että Helsinki ei yksinään muodostaisi vaalipiiriä. Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon vaalipiirilautakunta ei kannata esityksen mukaista uudistusta. Sen näkemyksen mukaan ei ole kannatettavaa tehdä yksittäisiä osauudistuksia. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta puolestaan suhtautuu esitykseen ainakin Savo-Karjalan vaalipiiriä koskevan ehdotuksen osalta myönteisesti. Kymen vaalipiirilautakunta ja Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunta eivät antaneet lausuntoa. Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Esitetty uudistus olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa koko maassa siten, että tarkastelun kohteena olisivat muutkin alueet kuin pelkkä Itä-Suomi. Mikäli kuitenkin päädytään sellaiseen ratkaisuun, että vaalipiirejä yhdistetään, olisi luonnollisin vaihtoehto liittää nykyinen Etelä-Savon vaalipiiri yhteen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien kanssa Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Erityisesti kansanedustajien valitsemisen ja toiminnan kannalta tämä olisi luontevaa, koska näillä alueilla on selvästi enemmän yhteistyötä ja edunvalvonnassa yhteisiä intressejä kuin Etelä-Savolla nykyisen Kymen vaalipiirin kanssa. Yh-

5 5(13) distämistä Kymen vaalipiiriin kanssa ei kuitenkaan pidetä täysin poissuljettuna ja joka tapauksessa sekin olisi vaihtoehtona luontevampi kuin yhdistäminen Keski-Suomeen tai Hämeen vaalipiirin kanssa. Vaalilain muutos, kuntauudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt sekä mahdolliset ELY keskusten aluejakojen ja muut valtion ja kunnallisen hallinnon muutokset tulisi tarkastella ja päättää kokonaisuutena siten, että ratkaisuja ei tehdä yksittäisinä ja toisistaan erillään. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta: Vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotuksessa olevaa Savo- Karjalan vaalipiirilautakunnan nimeä, joka kuvaa hyvin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamaa vaalipiiriä. Samoin vaalipiirilautakunta kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi Kuopion kaupunkia. Maakuntien liittojen lausunnot Esitysjärjestyksessä ovat ensimmäisenä Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kymenlaakson liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Pohjois-Savon liitto, sillä ehdotettu uudistus koskee ensisijaisesti näiden maakuntaliittojen toimialueita. Edellä mainituista maakuntien liitoista Kymenlaakson liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto eivät kannata ehdotuksen mukaista vaalipiirien yhdistämistä. Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä uudistusta ei pidä toteuttaa vaalipiirejä yhdistelemällä. Etelä-Karjalan liitto ei vastusta Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirin yhdistämistä, mutta katsoo, että vaalipiiriuudistuksen tulisi koskea koko maata. Lausunnoista käy ilmi, että maakuntien liittojen näkemyksen mukaan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut luontevampi vaihtoehto. Etelä-Karjalan liitto: Etelä-Karjalan liitto ei vastusta vaalipiirijaon muuttamista ja Kymen vaalipiirin ja Etelä-Savon vaalipiirin yhdistämistä. Tuleva uusi vaalipiiri on myös maantieteellisesti hyvin laaja, jolloin alueen kokonaisedun ja ylimaakunnallisen yhteistyön merkitys korostuu. Vaalipiiriuudistuksen tulisi myös koskea koko maata, ei ainoastaan itäistä ja kaakkoista Suomea. Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon maakuntaliitto on aiemmissa kannanotoissaan todennut, että nyt esitetty uudistus olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa koko maassa siten, että tarkastelun kohteena olisivat aidosti muutkin alueet kuin pelkkä Itä-Suomi. Maakunnan mielestä vaalipiiriuudistusta ei pidä toteuttaa vaalipiirejä yhdistelemällä. Etelä-Savon kannalta on ongelmallista, jos eduskuntavaalit käydään yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa mutta käytännön aluekehitysyhteistyö ja edunvalvonta tapahtuu pääosin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Eri aluejaoista tulisi muodostua selkeä ja valtakunnallisesti yhdenmukainen kokonaisuus, jossa julkisen hallinnon eri toiminnot ja palvelut toimivat maakunnista tai niiden yhteistoiminta-alueista koostuvilla aluejaoilla. Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson Liitto ilmoittaa lausuntonaan, että Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista muodostuva Kymen vaalipiiri tulee säilyttää nykyisellään. Kymenlaakso on osa Etelä-Suomea. Elinkeinoelämän, liikenteen ja ihmisten pendelöinnin suunta on selkeästi Etelä-Suomi. Eniten pendelöintiä tapahtuu Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen sekä vähemmässä määrin Etelä-Karjalaan. Etelä-Savoon ei juuri yhteyksiä ole.

6 6(13) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien yhdistäminen yhdeksi vaalipiiriksi olisi ollut Itä-Suomen kannalta kokonaisuus huomioiden luontevampi vaihtoehto, kuin Etelä-Savon liittäminen Kymen vaalipiirin. Itä-Suomen kolmen maakunnan (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) muodostama alue on maantieteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja luonteva kokonaisuus. Tämä aluekehityslaissakin säädetty yhteistoiminta-alue on hyvä perusta maakuntien yhteistyölle myös tulevaisuudessa. Valtion odotetaan kiinnittävän päätöksissään erityistä huomiota siihen, että aluejakomuutokset eivät rikkoisi ja vaikeuttaisi nykyisten jo vakiintuneiden maantieteellisten alueiden puitteissa tehtävää yhteistyötä. Pohjois-Savon liitto: Aluekehityslakia uudistettaessa Itä-Suomeen perustettiin maakuntia kuullen ja maakuntien yhteisen valmistelun perusteella yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Mainittujen kolmen maakunnan muodostama yhteistoiminta-alue nähtiin sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä Itä-Suomessa luontevimpana. Nyt puheena oleva vaalipiiriuudistus on vahvasti ristiriidassa tähänastisten toimenpiteiden kanssa. Kaavailtu vaalipiiriuudistus, siirtämällä Etelä-Savo osaksi Kymen vaalipiiriä, rikkoo Itä-Suomen alueellisen yhteistyön ja vastikään muodostetun kolmen Itä-Suomen maakunnan yhteistoiminta-alueen, joka vastaa myös täyden palvelun - Pohjois-Savon ELY - keskus - toimialuejakoa. Pohjois-Savon maakuntahallitus ei kannata edellä mainituilla perusteilla Itä-Suomen vaalipiirijakoesitystä. Pohjois-Savon maakuntahallitus katsoo, että luontevin vaalipiiri Itä-Suomessa on kolmen maakunnan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon muodostama vaalipiiri. Muista maakuntien liitoista Etelä-Pohjanmaan liito, Lapin liitto, Pirkanmaan liitto ja Pohjois- Pohjanmaan liitto ilmoittavat, etteivät ota kantaa ehdotuksen mukaiseen vaalipiirien yhdistämiseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo kuitenkin, että suuremmat vaalipiirit ovat suhteellisuuden ja demokratian näkökulmasta kannatettavia. Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen liitto eivät ilmoita kantaansa nyt käsillä olevien vaalipiirien yhdistämiseen. Keski-Pohjanmaan liitto katsoo kuitenkin, että vaalipiirien suppea määrä ei saisi olla uudistuksen esisijainen tavoite. Hämeen liitolla, Satakuntaliitolla ja Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista oikeusministeriön ehdotukseen. Pohjanmaan liitto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja Varsinais-Suomen liitto pitää ehdotusta sikäli perusteltuna, että muutos jossain määrin yhtenäistää vaalipiirien välistä äänikynnystä. Kainuun maakunta kuntayhtymä esittää, että vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena. Useissa lausunnoissa myös korostettiin, että vaalipiirien rajojen tulisi myös tulevaisuudessa noudattaa maakuntakuntajakoa joko suoraan tai maakuntien kerrannaisina tai ainakin vaalipiirien tulisi muodostua maantieteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisista ja luontevista kokonaisuuksista. Lisäksi liian suuret vaalipiirit saattavat vaarantaa alueellisen edustavuuden.

7 7(13) Muut lausunnot Oikeusministeriö pyysi vaalipiirien yhdistämistä koskevasta ehdotuksesta lausuntoa myös Kuntaliitolta, Vaalitutkimuskonsortiolta ja valtiovarainministeriöltä. Kuntaliitto: Kuntalaisten yhdenvertaisuus maan eri osissa vaatii eduskuntavaalien suhteellisuuden parantamista. Keinojen valinta ovat ennen muuta poliittisen päätöksenteon asia eikä Kuntaliitolla kuntien keskusjärjestönä ole huomauttamista nyt kaavailtuun vaalilain muutokseen. Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Esitys on suoraviivainen ja toteutuessaan se olisi vaalialuemallia paljon kevyempi muutos. Nykytilan arvioinnissa esitys osuu varsin hyvin kohdalleen mutta esityksen julkilausuttu päätavoite muuttaa eduskuntavaalien suhteellisuutta järjestämällä vaalipiirejä tasaisemman suuruisiksi ei ole kuitenkaan niin pulmaton kuin miltä se ehkä ensikädeltä näyttää. Keino ei ole riittävän kattava ja sillä on haittavaikutuksia, joita esitys ei käsittele lainkaan. On ilmeistä, että ehdokkaiden keskimääräiset kampanjointikustannukset nousevat laajenevissa vaalipiireissä. Tämä puolestaan lisännee eri väestöryhmiin kuuluvien ehdokkaiden epätasa-arvoisuutta kamppailtaessa edustajapaikoista, koska ehdokaskeskeisessä vaalijärjestelmässä ehdokkaiden kampanjointikustannukset koituvat pitkälti heidän itsensä kustannettaviksi. Aikaisemman tutkimuksen nojalla voidaan ennakoida, että vaalipiirien koon suurenemisesta kärsisivät yleisesti ottaen nuorimmat ehdokkaat sekä jossakin määrin myös naisehdokkaat miespuolisia ehdokkaita enemmän. Tämä on tasa-arvoon ja osallistumisoikeuksiin liittyvien perusoikeuksien kannalta kielteinen kehityssuunta. Ongelmana aikaisemmin kaavailtuihin vaalilain perustavampiin muutoksiin verrattuna on myös se, että poliittinen suhteellisuus kohentuisi esityksen myötä vain hieman nykyistä paremmin. Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. Valtiovarainministeriö: Koska esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talouden eikä kunnallistalouden kannalta, ei valtiovarainministeriöllä ole huomautettavaa vaalipiirijaon muuttamisesta. Vaalipiirilautakuntien määrä vähenee kahdella, mutta toisaalta äänestyslippujen kuljetukset kunnista vaalipiirilautakuntiin pitenevät erityisesti Pohjois-Karjalan ja Kymen vaalipiireissä. B. Uusien vaalipiirien nimet ja kokouspaikat Ehdotuksen mukaiset kokouskaupungit Mikkeli ja Kuopio sekä Savo-Karjala vaalipiirin nimenä saavat lausunnonantajilta kannatusta, mutta Saimaa uuden vaalipiirin nimenä herättää myös vastustusta. Lausunnoissa nostetaan esille, että Saimaa ei nimenä kuvaa tarpeeksi Kymen ja Etelä-Savon muodostamaa vaalipiiriä maantieteellisenä kokonaisuutena.

8 8(13) Puolueiden lausunnot Keskusta: Keskusta kiinnittää huomiota myös siihen, että esitetyn Saimaan vaalipiirin nimi ei ole saanut yksimielistä ja ristiriidatonta kannatusta etenkään kymenlaaksolaisten taholta. Vihreä liitto: Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirien yhdistämisessä olisi osuvampi nimi Kaakkois- Suomen tai Kymi-Saimaan vaalipiiri, kun otetaan huomioon kyseisen alueen ja maakuntien kokonaisuus. Vasemmistoliitto: Vasemmistoliitto on esitetyn vaalilainuudistuksen kannalla siten, että - yhdistetään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Savo-Karjalan vaalipiiriksi - yhdistetään Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit Saimaan vaalipiiriksi Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotettua nimeä, sillä Saimaa on laajasti tunnettu ja kuvaa hyvin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Samoin se kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi ehdotuksen mukaisesti Mikkeliä, joka on mm. Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka. Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta: Vaalipiirilautakunta kannattaa ehdotuksessa olevaa Savo- Karjalan vaalipiirilautakunnan nimeä, joka kuvaa hyvin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamaa vaalipiiriä. Samoin vaalipiirilautakunta kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi Kuopion kaupunkia. Esitysluonnoksessa mainittujen seikkojen lisäksi voidaan todeta, että laskettaviksi tulevista äänistä suurin osa tulee Pohjois-Savosta, jolloin laskentajärjestelyjen kannalta on tarkoituksenmukaisinta suorittaa laskenta Kuopiossa. Vaalipiirilautakunnalla on ollut käytettävissä laskentatilat, jotka riittävät myös uuden vaalipiirilautakunnan tarpeisiin. Äänestyslippujen kuljetus Pohjois-Karjalan kunnista Kuopioon voidaan järjestää tehokkaasti esimerkiksi yhteiskuljetuksella, jolloin kuljetuksen taloudellinen vaikutus on hyvin pieni. Kuljetus pystytään järjestämään hyvin myös laskenta-aikataulujen puitteissa. Maakuntien liittojen lausunnot Etelä-Karjalan liitto: Vaalipiirin nimeksi sopii esitetty Saimaan vaalipiiri, mutta myös Kaakkois-Suomen vaalipiiri tai Kymi-Saimaan vaalipiiri käyvät. Etelä-Savon maakuntaliitto: Uudelle Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson vaalipiirille esitetään nimeksi Saimaan vaalipiiri. Etelä-Savon maakuntaliitto kannattaa vaalipiirille ehdotettua nimeä, sillä Saimaa on laajasti tunnettu ja kuvaa hyvin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Maakuntaliitto kannattaa vaalipiirilautakunnan kokouspaikaksi ehdotuksen mukaisesti Mikkeliä, joka on mm. Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka. Kymenlaakson liitto: Mikäli vaalipiirimuutos toteutetaan vastustuksestamme huolimatta, tulee vaalipiirin nimen olla paremmin koko aluetta kuvaava. Saimaan nimi ei kuvaa Kymenlaakson maakuntaa, koska Saimaan vesistöalue ei ulotu Kymenlaakson maakuntaan.

9 9(13) Pohjois-Pohjanmaan liitto: Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että harkittaisiin kaikkien vaalipiirien nimien muuttamista kuvaamaan selkeästi koko aluetta. C. Vaalipiiriuudistuksen jatkokäsittely Puolueiden lausunnot Useiden puolueiden lausunnoissa mainitaan perustuslakiuudistuksen parlamentaarisen valmistelun tärkeys. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue: Sosialidemokraattinen puolue pitää tärkeänä, että vaalipiirijakoa koskeva valmistelu mm. perustuslain osalta tapahtuu parlamentaarisesti niin, että jokainen eduskunnassa edustettu puolue pääsee osallistumaan valmisteluun. Suomen Keskusta: Yhteenvetona Keskusta haluaa korostaa, että vaalipiiriuudistus pitää valmistella parlamentaarisesti ja koko Suomea koskevana. Jos vaalipiirejä yhdistetään, tulee maakuntien omat lausunnot huomioida päätöksenteossa. Vaalipiirimuutosten kaltaiset uudistukset on valmisteltu Suomessa perinteisesti parlamentaarisesti. Nyt oppositio jätettiin syrjään. Kansallinen Kokoomus: Kansallinen Kokoomus r.p. kannattaa perustuslain muuttamista mainitulla tavalla. Maamme ennustettavissa olevasta väestökehityksestä johtuen on syytä varmistaa, että perustuslaki antaa mahdollisuuden pitää huolta kansalaisten demokraattisten oikeuksien yhtäläisestä toteutumisesta. Kansallinen Kokoomus r.p. näkee, että vaalipiirijaon jatkokäsittelyssä on syytä ratkaista Uudenmaan, Satakunnan ja Lapin vaalipiireihin liittyvät ongelmat. Vaalipiirien uudelleenjärjestämisessä pitää olla mahdollista, että olemassa olevia vaalipiirejä jaetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa Uudenmaan vaalipiirin jakamista kahtia, Satakunnan vaalipiirin yhdistämistä sekä Varsinais-Suomen että Pirkanmaan vaalipiireihin ja Lapin vaalipiirin väestöpohjan vahvistamista. Svenska Folkpartiet i Finland: Grundlagens stipulation om att det skall finnas minst 12 valkretsar på fastlandet innebär att den begränsar möjligheterna att se över valkretsarnas gränser i en vidare utsträckning utan en grundlagsändring. Detta innebär att det kan vara motiverat att se över grundlagens krav på antal valkretsar så att dessa i stället uppgår till 6-12 stycken på fasta Finland. Suomen Kristillisdemokraatit: Toivomme että perustuslain muutos laitetaan pikaisesti vireille. Kaikkien eduskuntapuolueiden tulee sitoutua tämän kirjauksen toteuttamiseen tulevalla hallituskaudella. Hallituskauden jälkeen jää jäljelle pieninä vaalipiireinä Satakunta, Keski-Suomi sekä Lappi. Seuraavan eduskunnan tulee kiinnittää huomiota suhteellisuuden parantamiseen näissä vaalipiireissä. Vihreä liitto: Kannatamme hallitusohjelman kirjausta perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirien määräksi Manner-Suomessa kirjataan Seuraava luonteva vaalilain uudistus olisi yhdistää Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaalipiirit.

10 10(13) Vasemmistoliitto: ja tavoitteena tulee olla, että parlamentaarinen työryhmä laatii tästä (perustuslain muutoksesta) esityksen muutoksen varmistamiseksi. Perussuomalaiset: Perussuomalaiset rp. esittää, että hallituksen esitys hylätään ja palataan vuoden 2007 asetetun parlamentaarisesti kootun työryhmän esitykseen, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kokonaisvaltaisempi. Köyhien asialla: - Vaalipiirejä on muutettava niin, että Helsinki ei yksinään muodostaisi vaalipiiriä. - Mitään prosenttikynnystä ei tule asettaa puolueilla kansanedustajan saamiseksi Vaalipiirilautakuntien lausunnot Etelä-Savon Vaalipiirilautakunta: Etelä-Savon vaalipiirilautakunta katsoo, että on perusteltua tarkastella vaalipiirijakoa ja sen edellyttämää perustuslain muuttamista jatkossa uudelleen, mikäli vaalialuemallia ei voi hyväksyä. Tulevaisuudessa koko Itä-Suomen suotuisamman aluekehityksen ja painoarvon kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaali- ja hallintoalueeseen, joka koostuisi kaikista viidestä Itä-Suomen maakunnasta. Maakuntien liittojen lausunnot Useissa maakuntien liittojen lausunnoissa tuodaan esille, että vaalipiiriuudistuksen sekä perustuslakiuudistuksen valmistelun tulee olla parlamentaarista. Perustuslain muutos, jolla vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajataan uudella tavalla, saa osakseen kannatusta, mutta myös vastustusta. Osa lausunnonantajista pitää vaalipiirien vähimmäismäärää liian alhaisena ja katsoo, että oikeampi vähimmäismäärä olisi kymmenen ja kahdeksan välillä. Etelä-Karjalan liitto: Vaalipiiriuudistuksen tulisi myös koskea koko maata, ei ainoastaan itäistä ja kaakkoista Suomea. Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon maakuntaliitto pitää vaalipiirijaon jatkotarkastelun ja perustuslain muuttamista tarpeellisena. Jatkokäsittely on syytä tehdä kuitenkin aidossa parlamentaarisessa prosessissa ja riittävän laajasti ja aidosti alueita kuullen jo ennen tosiasiallisten ratkaisujen tekoa. Ei ollut hyvän hallintotavan mukaista, että nyt käsillä olevaa muutosta valmisteltaessa maakuntia ei lainkaan kuultu. Tulevaisuudessa koko Itä-Suomen suotuisamman aluekehityksen ja painoarvon kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaali- ja hallintoalueeseen, joka koostuisi kaikista viidestä Itä-Suomen maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Valtion odotetaan kiinnittävän päätöksissään erityistä huomiota siihen, että aluejakomuutokset eivät rikkoisi ja vaikeuttaisi nykyisten jo vakiintuneiden maantieteellisten alueiden puitteissa tehtävää yhteistyötä.

11 11(13) Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus katsoo, että perustuslain muuttaminen Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajaamalla on perusteltua siten, että vaalipiirit eivät ole niin erisuuruisia kuin nykyiset. Hämeen liitto: Kuuteen vaalipiiriin päätyminen muodostaisi liian suuria ja epäyhtenäisiä vaalipiirejä eikä siten ole kannatettavaa. Tarkoituksenmukainen määrä on siksi lähempänä kymmentä kuin kuutta vaalipiiriä. Kainuun maakunta-kuntayhtymä: Kainuun maakunta- kuntayhtymä esittää, että eduskuntavaalien vaalijärjestelmää tulee uudistaa nimenomaan siltä pohjalta, että koko maa olisi tulosta laskettaessa yhtenä vaalialueena Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta ja että käyttöön otettaisiin valtakunnallinen äänikynnys ja sen lisäksi voitaisiin alueellinen edustavuus taata nykyisellä tai lähes nykyisellä vaalipiirijaolla. Keski-Pohjanmaan liitto: Kuntarakenneuudistuksesta sekä kuntien ja valtion aluehallinnon välisestä tehtävänjaosta on saatava aikaan eduskunnassa päätökset ennen vaalipiirien laajempaa yhdistämistä. Samoin on ratkaistava sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja yhteistoimintaalueet. Vaalipiiriuudistuksen valmistelua varten eduskunnan tulee asettaa parlamentaarinen komitea. Lapin liitto: Lapin liitto ei pidä perusteltuna jatkossa perustuslain muuttamista siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään kaksitoista, sillä vaalipiirien uudelleen järjestäminen voidaan tehdä myös siten, että nykyisiä vaalipiirejä jaetaan. Lapin liitto korostaa, että vaalipiiriuudistus on toteutettava siten, että se mahdollistaa nykyisen Lapin vaalipiirin säilyttämisen, jotta alueellinen edustavuus sekä alueellinen suhteellisuus eduskunnan kokoonpanossa toteutuu. Lopuksi Lapin liitto toteaa, että vaalipiiriuudistus on periaatteellisesti niin merkittävä, että se tulee valmistella parlamentaarisesti. Pirkanmaan liitto: Perustuslain muuttaminen siten, että Manner-Suomen vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää rajataan, on perusteltua poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi, jotta äänikynnys olisi maan eri osissa nykyistä tasaisempi. Uudistuksessa on kuitenkin otettava huomioon alueellisen edustavuuden merkitys, minkä vuoksi vaalipiirien vähimmäismäärää ei saa laskea liian alas. Perustuslakiin tulisi säätää hallitusohjelman kirjauksesta poiketen, että Manner-Suomessa on vähintään kahdeksan ja enintään 12 vaalipiiriä. Muut lausunnot Vaalitutkimuskonsortio (Sami Borg): Eduskuntavaalien vaalijärjestelmään tulisi mieluummin valmistella ja tehdä kokonaisuudistus. Vaalilain uudistamisessa olisi järkevää palata vaalialuetoimikunnan mietintöön ja virittää sen ehdotuksia muokkaamalla toimivin, perustuslain henkeä parhaiten palveleva malli. Vaalilakiuudistus on kulloisenkin hallituksen ja eduskunnan käsissä. Vaalijärjestelmän merkittävä uudistaminen edellä hahmotellusti voisi luoda eduskuntavaaleihin nykyistä selvästi paremmat edellytykset poliittisen suhteellisuuden toteutumiselle vaurioittamatta riittävää alueellista edustusta. Asia on perusoikeuskysymys eikä päätös kaalimaan vartioinnista. Poliittisten ryhmien tulee arvioida asiaa erityisesti perustuslain tasavertaisuusnormien pohjalta ja tehdä niitä parhaiten vastaavat ratkaisut.

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011 Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa Maahanmuuttajien yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen tukeminen alue ja paikallishallinnossa sekä

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot