EUROOPAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNGIT KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNGIT KERTOMUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNGIT KERTOMUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XI YMPÄRISTÖ, YDINTURVALLISUUS JA PELASTUSPALVELU BRYSSEL, MAALISKUU 1996

2 Euroopan kestävän kehityksen kaupungit Kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän kertomus Julkaisija: Euroopan komissio, pääosasto XI: Ympäristö, ydinturvallisuus ja pelastuspalvelu Sisältää kirjallisuusluettelon ja hakemiston. Avainsanat: kestävä kehitys, kaupunkirakentaminen, liikkuvuus, ympäristö. Tekninen ja tieteellinen sihteeristö: Euronet. Taitto ja kansi: Design '88. Maaliskuu 1996 Euroopan komissio on tilannut tämän kertomuksen. Tässä kertomuksessa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Euroopan komission käsityksiä. Euroopan unionista on saatavilla paljon lisää tietoa Internetistä. Se on saatavissa Europa-serverillä (http://europa.eu.int). Luettelotiedot ovat julkaisun lopussa. Luxemburg, Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto ISBN Jäljentäminen on sallittua kaupallisia tarkoituksia lukuun otta matta edellyttäen, että lähde mainitaan. 2 2

3 ESIPUHE Kun nyt lähestymme vuosisadan vaihdetta, maailman lisääntyvä kaupungistuminen yhdistyneenä koko maailmaa koskettaviin ongelmiin kuten ilmastomuutokseen, vesipulaan, ympäristön tilan huononemiseen, taloudelliseen rakenneuudistukseen ja yhteiskunnal liseen syrjäytymiseen vaatii meitä tarkastelemaan syvällisemmin Euroopan kaupunkien tulevai suutta. Euroopan komission kaupunkiympäristöstä laatimassa vihreässä kirjassa, Euroo pan unionista tehdyssä sopimuksessa, viidennessä ympäristöohjelmassa "Kohti kestävää kehitystä", YK:n maailman ympäristöhuippukokouksessa Riossa ja YK:n konferenssisarjassa, jonka päätti Habitat II, on kaikissa yhteisiä aiheita ja suosituksia. Niissä kaikissa meitä vaaditaan nopeaa toimintaa kestävän kehityksen ja kaupunkien tulevaisuuden hyväksi, jotta kaupungit vaikuttaisivat kestävään kehitykseen paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kertomuksessa Euroopan kestävän kehityksen kaupungeista kerrotaan, miten näitä ajatuksia on kehitetty ja miten niitä tulisi edelleen edistää Euroopan kaupungeissa. Kestävän kehityksen kaupungit on yhteishanke, jota ovat vetäneet komission pääosasto XI ja kaupunkiympäristön asian tuntijaryhmä, jonka Euroopan k omissio perusti vuonna 1991 jul kaistuaan sitä ennen vihreän kirjan kaupunkiympäristöstä. Riippumaton asiantuntijaryhmä koostuu kansallisista edustajista ja riippumattomista asiantuntijoista. Sen laaja, vih reästä kirjasta annetussa Euroopan unionin neuvoston päätöslauselmassa määritelty tehtävä on harkita, miten tulevaisuuden kaupunkien ja maankäytön suunnittelustrategioihin voidaan sisällyttää ympäristötavoitteita ja antaa komissiolle neuvoja kaupunkiympäristöulottuvuuden kehittämiseksi yhteisön ympäristöpolitiikassa. Vuonna 1993 asiantuntijaryhmä ja komissio käynnistivät kestävän kehityksen kaupunkien hankkeen ensimmäisen vaiheen, joka kesti vuodesta 1993 vuoteen Sen tärkeimmät tavoitteet ovat kannustaa Euroopan kaupunkeja koskevan kestävän ajattelutavan kehittymistä, edistää laajaa kokemusten vaihtoa, levittää tietoja kestävän kehityksen hyvistä toteuttamiskeinoista paikallistasolla ja laatia suosituksia, joilla vai kutetaan politiikkaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tasol la sekä alueellisella ja paikallisella tasolla, kuten neuvoston vuoden 1991 päätöslauselmassa kehotetaan. Asiantuntijaryhmän panos kestävän kehityksen kaupunkien hankkee seen muodostuu mm. kahdesta poliittisesta kertomuksesta, joista en simmäinen julkaistiin lokakuussa Lisäksi siihen kuuluvat hyvien hallintokäytäntöjen opas, Euroopan hyvän hallintokäytännön tietojärjestel mä Internetissä, hallinnon eri tasoille ja eri aloille suun nattuja tiivistelmiä sekä sarja tiedotuskonferensseja. Tietojen ja kokemusten vaihto a kannustetaan lisäksi Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanjalla, joka käynnis tettiin ensimmäisessä Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien konferenssissa vuonna Toinen konferenssi järjestettiin lokakuussa 1996, ja se toimii Euroopan kestävän kehityksen viitekohtana ja tulevan ke hityksen käynnistäjänä. Tämän lopullisen kertomuksen sisältö edustaa riippumattoman asiantuntijaryhmän yhteisiä keskusteluja kaupunkiympäristöstä, ja huomattava määrä aikaa on käytetty kulttuuristen ja po liittisten toivomusten tyydyttämiseen. Kertomuksessa on otettu huomioon ennen maaliskuuta 1996 julkaistut asiakirjat. Tämän lopullisen kertomuksen laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijaryhmän jäsenet tieteellisen ja teknisen sihteeristön tukemina. Sen julkaisemisesta vastaa Euroopan komission pääosas to XI (ympäristö, ydinturvallisuus ja pelastuspalvelu). Brysselissä helmikuussa 1996 Professori Colin Fudge, kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Professori, tri Roger Smook, asiantuntijaryhmän varapuheenjohta ja 3 3

4 Nedialka Sougareva, asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja 4 4

5 TYÖHÖN OSALLISTUNEET Kertomuksen Euroopan kestävistä kaupungeista on laatinut Euroopan komission kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmä, jota tuki EURONET toimimalla tieteellisenä ja teknisenä sihteeristönä. Vuosina suuri osa asiantuntijaryhmän työstä oli lähtöisin erityisaiheisiin keskittyneistä asiantuntijatyöryhmistä. Tämä kertomus perustuu paljolti seuraavien työryhmi en työhön: * Yhdentyminen * Liikkuvuus ja saavutettavuus * Suunnittelu ja yleistilat * Tietojen levittäminen * Kestävät yhteiskunnalliset järjestelmät * Vapaa-ajanvietto, matkailu ja rakennetun ympäristön laatu * Kaupunkien tekninen hallinto * Kaupunkien kokonaisvaltainen hallinto * Kaupunkialueiden uudistaminen Ydinryhmä, johon kuuluvat Euroopan komission kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän edustajat ympäristön, ydinturvallisuuden ja pelastuspalvelun pääosaston XI hallinnollisella tuella, on valvonut ja koordinoinut tämän kertomuksen laatimista. Ydinryhmän jäseniä ovat professori Colin Fudge University of the West of Englandista (puheenjohtaja), professori, tri Roger Smook Delftin teknillisestä korkeakoulusta (varapuheenjohtaja), Nedialka Sougareva Ranskan ympäristöministeriöstä (varapuheenjohtaja), Ian Clark komission pääosasto XI:stä ja Eric den Hamer pääosasto XI:stä (hankepäällikkö). Profes sori Roger Smook on koordinoinut loppukertomuksen laatimista asiantuntijaryhmän puolesta. Tämän kertomuksen laatimiseen ovat osallistuneet kaupunkiympä ristön asiantuntijaryhmän jäsenet avustajinaan tieteellinen ja tekninen sihteeristö (toimittajat: David Ludlow, Charlotte Nau ta, Susann Pauli ja Jan Vogelij), Euroopan komission, erityises ti pääosasto XI:n avainhenkilöt, lukuisat kirjoittajat ja monet muut, jotka ovat esittäneet huomioita ja antaneet esimerkkejä. Tämä kertomus pohjautuu ensimmäiseen kertomukseen, jonka laati tri Liz Mills yhteistyössä professori Colin Fudgen ja muiden erityisalojen asiantuntija-avustajien kanssa Euroopan kaupunkiympäristön aka temian ja teknisen sihteeristön tukemana. Kiitämme kaikkia heitä työhön osallistumisesta. Tämän kertomuksen laatimisessa on saatu apua myös muiden pääosastojen edustajilta, muun muassa pääosastoilta III (teollisuus), V, (työllisyys ja sosiaaliasiat), VII (liikenne), X (tiedo tus, viestintä ja kulttuuri), XII (tiede, tutkimus ja kehi tystyö), XVI (aluepolitiikka ja koheesio), XVII (energia) ja XXIII (yrityspolitiikka). Vuonna 1996 asiantuntijaryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt kan sallisina edustajina ja riippumattomina asiantuntijoina: BERIATOS Elias - Ympäristöstä, fyysisestä suunnittelusta ja yleisistä töistä vastaava ministeriö, Kreikka BERRINI Maria - Istituto Ricerche Ambiente Italia, Legambienten edustaja BONNEFOY Xavier - Maailman terveysjärjestö, Euroopan aluetoimis to, Tanska CATLLA Josep - Council of European Municipalities and Regions (CEMR) CLINI Corrado - Servizio I.A.R., Direttore Generale, Ministero dell'ambiente, Italia CORRAL SAEZ Carlos - Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Espanja COX Annemartine - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Alankomaat 5 5

6 CRONIN Michael - Department of the Environment, Yhdistynyt kuningaskunta CROONENBERGHS Jef - Council of European Municipalities and Regions (CEMR), Belgia DE LOURDES POEIRA Maria - Direcçao Geral do Ordenamento do Ter ritorio (SEALOT/MPAT), Portugali FELTGEN Jean-Paul - Ministère de l'environnement, Luxemburg FUDGE Colin - University of the West of England, Yhdistynyt ku ningaskunta GASPARINNI Guiliana - Servizio I.A.R., Direttore Generale, Mi nistero dell'ambiente, Italia GONCALVES Bertilia - Direcçao Geral Qualidade do Ambiente, Por tugali HARTOFT-NIELSEN Peter - Miljø- og Energiministeriet, aluesuun nitteluosasto, Tanska KALLMAYER Herbert - Vertreten der Länder, Bayerisches Staatsmi nisterium des Innern, Saksa KEMPENEERS Serge - Institut Bruxellois pour la gestion de l'en vironnement, Belgia KONUKIEWITZ Manfred - Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe sen und Städtebau, Saksa LANGSCHWERT Gabriele - Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Itävalta MATTHEWS Finian - Department of the Environment, Urban & Rural Deve lopment Section, Irlanti MESSING Susanne - Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Saksa MILLER Michel - Confédération Européenne des Syndicats, Belgia MONTANARI Armando - Euroopan ympäristötoimisto, Italia ONCLINCX Françoise - Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement, Belgia OTTO-ZIMMERMAN Konrad - Paikallisten ympäristöä koskevien aloit teiden neuvosto (ICLEI), Saksa PENTTILÄ Hannu - Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, Suomi PONS Anne - Yhdistyneiden kaupunkien järjestö, Ranska RUEDA PALENZUELA Salvador - Generalitat de Catalunya, Dept de Medio Ambiente, Espanja SEGURA SANZ Rodolfo - Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Espanja SMOOK Roger - Delftin teknillinen korkeakoulu, Euroopan kaupun kisuunnittelijoiden neuvoston edustaja, Alankomaat SOUGAREVA Nedialka - Ministère de l'environnement, Direction Nature et Paysage, Ranska TROEDSON Ulf - Boverket, Kaupunkien hallintojaosto, Ruotsi VAN DE VEN Anthony - Eurocities, Belgia VONHOFF Lubbert-Jan - Eurocities-järjestön ympäristökomitea/gemeente werken Rotterdam, Afdelig Milieu Beleid, Alankomaat ZETTER John - Department of the Environment, Yhdistynyt kuningaskunta Lisäksi seuraavat henkilöt ovat osallistuneet työryhmien työhön: DU BOIS Wolfgang - Stadt Münster, Umweltamt, Saksa SCHMITZ Stefan - Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Rau mordnung, Saksa WILLERS Bret - Cardiffin City Council, Yhdistynyt kunin gaskunta Asiantuntijaryhmän tarkkailijoihin kuuluu Norjan kansallinen edustaja, Berliinin kaupunkirakentamis- ja ympäristönsuojeluministeriön edustaja sekä seuraavien kansainvälisten yhteisöjen edustajat: * alueiden komitea * Euroopan neuvosto * Euroopan polkupyöräilijöiden liitto * Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö * Euroopan parlamentti * Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanja * OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjest ö) 6 6

7 LYHENNELMÄ Euroopan komissio perusti vuonna 1991 kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän. Vuonna 1993 asiantuntijaryhmä, joka koostuu kansallisista edustajista ja riippumattomista asiantun tijoista, käynnisti kestävän kehityksen kaupunkien hankkeen, joka keskittyy kestävään kaupunkirakentamiseen ja ympäristötavoitteiden sisällyttämiseen suunnittelu- ja hallintostrate gioihin. Hankkeen tärkein tuotos, kertomus Euroopan kestävän kehityksen kaupungeista, käsittelee kestävän kehityksen periaattei den yksilöintiä ja sen tavoittelemiseen tarvittavia menetelmiä sekä suurkaupungeissa että kaupunkiyhdyskuntien hierarkian muilla tasoilla. Kertomuksessa tarkastellaan sekä hallintoelimiä että ympäristöä. Siinä käsitellään paikallishallinnon kykyä saada aikaan kestävää kehitystä. Työ kohti kestävää kehitystä edellyttää nykyisten toimintatapojen ja menetelmien uudenlaista tarkastelua ja vahvoja periaatteita, joiden pohjalle voidaan luoda ympäristön kannalta tervettä toimintaa. Kaupunkien ympäristötoimien oikeudellinen ja organisatorinen perusta vaihtelee EU:n jäsenvaltiosta toiseen, mutta näistä eroista huolimatta paikallishallinnolla on nyt kaikkial la Euroopassa monien ja erilaisten tehtäviensä kautta (esimer kiksi palvelujen tarjoajina, sääntelijöinä, johtajina) hyvä mahdollisuus edistää kestävän kehityksen päämääriä. Kertomus tar joaa kehyksen paikalliselle toiminnalle, ja siinä yksilöidään joukko periaatteita, joita voidaan käyttää asetettaessa tavoitteita ja seurattaessa edistymistä kohti kestävää kehitystä kaupunki alueilla: 1. Kaupunkihallinnon periaate Kestävään kehitykseen tähtäävä hallinto on pohjimmiltaan poliit tinen prosessi, joka vaatii suunnittelua ja vaikuttaa kaupunkien hallintotapaan. Kau punkien kestävän hallinnon prosessissa tarvitaan useita välineitä, joilla käsitellään ympäristöä koskevia sekä sosiaalisia ja ta loudellisia ongelmia ja joilla on tarkoitus luoda perusta integraatiolle. Näitä välineitä käyttämällä kestävään kehitykseen pyrkiväs tä kaupunkialueiden hallinnosta voi tulla laajempaa, voimakkaam paa ja kunnianhimoisempaa, kuin tähän mennessä on yleensä tunnustettu. 2. Politiikan yhdentämisperiaate Koordinointi ja yhdentäminen voidaan saavuttaa yhdistämällä toissijaisuus- eli subsidiariteettiperiaate laajempaan yhteisvastuun käsitteeseen. Yhdentämisen olisi oltava sekä horisontaalista, jolloin edistetään kestävän kehityksen yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja taloudellisen ulottuvuuden välistä synergiaa, että vertikaalista Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, aluehallinnon ja valtioiden hallitusten välillä, jotta politiikka olisi johdonmukaisempaa ja vältettäisiin eri tasoilla harjoitetun politiikan ristiriitaisuus. 3. Ekosysteemiajattelun periaate Ekosysteemiajattelussa korostetaan kaupunkia monisäikeisenä järjestelmänä, jolle on ominaista jatkuva muutos- ja kehitysprosessi. Ekosysteemiajattelussa tarkastellaan energiaa, luonnonvaroja ja jätteiden aiheuttamista toimintaketjuina. Näiden ketjujen ylläpito, palauttaminen, elvyttäminen ja sulkeminen edistävät kestävää kehitystä. Ekosysteemiajattelun toinen tärkeä tekijä on kuljetuksen ja liikenteen sääntely. Kaksoisverkkoon perustuva lähestymista pa, joka toimii kehyksenä kaupunkirakentamiselle alu eellisella tai paikallistasolla, perustuu ekosysteemi ajattelun periaatteille. Ekosysteemiajattelulla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus, jossa yksittäisiä kaupunkeja tarkastellaan yhteiskunnallisina ekosysteemeinä. 4. Yhteistyön ja kumppanuuden periaate Kestävä kehitys on yhteisellä vastuulla. Eri tasojen, järjestöjen ja eturyhmien välinen yhteistyö ja kumppanuus on tämän vuoksi välttämä töntä. Kestävä kehitys on oppimisprosessi, jonka olennaisia osia ovat tekemällä oppiminen, kokemusten jakaminen, ammatillinen koulutus, monitieteinen työskentely, 7 7

8 kumppanuudet ja verkot, yhteisön kuuleminen ja sen osallistuminen, innovatiiviset koulutus menetelmät ja tietoisuuden lisääminen. Kaupunkien kestävän kehityksen olisi haastettava sekä kaupunkien aiheuttamat että kaupungissa koetut ongelmat, ja siitä vastaavien olisi tunnustettava, että kaupungit voivat itse tarjota monia mahdollisia ratkaisuja sen sijaan, että niitä siirretään muiden aluetasoille tai tuleville sukupolville. Kuntien organisatorisissa malleissa ja hallintojärjestelmissä olisi omaksuttava ekosysteemiajattelun kokonaisvaltainen lähestymistapa. Yhdentyminen, yhteistyö, sisäinen tasapaino, subsidiariteetti eli toissijaisuus ja synergia ovat kestävään kehitykseen pyrkivän kaupunkihallinnon avainkäsitteitä. Ympäristötoimiin kehitettyjä välineitä on laajennettava kestävän kehityksen taloudellisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien käsittelemiseksi. Luonnonvarojen kestävä hoito edellyttää yhdennettyä lähestymistapaa luonnonvarojen, energian ja jätteiden kierron sulkemisessa kaupungeissa. Tällaisen lähestymistavan tavoittei siin olisi sisällyttävä luonnonvarojen, erityisesti uusiutumattomien ja hitaasti uusiutuvien luonnonvarojen kulutuksen mini mointi, jätteiden tuoton minimointi uusiokäytöllä ja kierrätyk sellä aina, kun se on mahdollista, ilman, maaperän ja vesien saastuttamisen minimointi sekä luonnollisten alueiden osuuden ja biologisen monimuotoisuuden lisää minen kaupungeissa. Nämä tavoitteet on usein helpompi saavuttaa pienessä mittakaavassa, minkä vuoksi paikalliset ekologiset kiertojärjestelmät voivat olla ihanteellisia kaupunkijärjestelmien kestävämmän politiikan kannalta. Paikallishallinnolla on tässä ratkaisevan tärkeä tehtävä. Kestävä kehitys liittyy läheisesti kaupunkien sosiaalis-talou dellisiin näkökohtiin. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi luotava olosuhteet, joissa liikeyritykset voivat hyötyä siitä, että ne toimivat ym päristön kannalta terveemmillä tavoilla. Alueellisten ja paikallisviranomaisten olisi tutkittava tapoja työl lisyyden lisäämiseksi ympäristötoimenpiteiden avulla, kannustetta va nykyisiä yrityksiä kohottamaan ympäristönsuojelunsa tasoa ja teollisuutta omaksumaan ekosysteemiin perustuva lähestymistapa. Viranomaisten olisi lujitettava väestön hyvinvointia ja edistettävä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista yhdenty mistä huolehtimalla siitä, että peruspalvelut ja -mukavuudet, koulutus, terveydenhoito, asunnot ja työllisyys ovat kaikkien ulottuvilla. Ympäristöuhat ja yhteiskunnalliset uhat sivuuttavien ja aineellisen vaurauden kokoamiseen keskit tyvien viimeaikaisten suuntausten vastustaminen edellyttää muutoksia yhteiskun nan perusarvoissa ja talousjär jestelmien perusteissa. Kaupunkialueiden kestävä saavutettavuus on erittäin tärkeä askel kaupunkiympäristön yleisen parantamisen ja kaupunkien taloudellisen elinkelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Ympäristöä ja liikennettä koskevien tavoitteiden saavuttaminen vaatii yh dentynyttä lähestymistapaa, jossa yhdistyvät liikenne, ympäristö ja aluesuunnittelu. Kaupunkien kestävän saavutettavuuden kehit täminen merkitsee kestävän kehityksen tavoitteiden ja indikaatto reiden kehittämistä, tavoitteiden asettamista ja valvontaa sekä politiikkaa, jonka tarkoituksena on saavutettavuuden parantuminen eikä vain yk sinkertaisesti liikkuminen. Saavutettavuuden, talouskehityksen ja ympäristötavoitteiden yhteensovittamisen pitäisi olla kaupun gin liikennepolitiikan ensisijainen tavoite. Tarvi taan eri liikennemuodot yhdistävää kaupunkien liikennejärjestel mää, jolla edistetään liikennemuotojen keskinäistä täydentävyyttä pikemminkin kuin niiden välistä kilpailua. Aluesuunnittelujärjestelmät ovat välttämättömiä kaupunkikohtaisen kestävän kehi tyksen politiikan toteuttamiselle. Aikaisempia aluesuunnittelujärjestelmiä olisi lujitettava kan nustamalla ekologiapohjaisia toimintatapoja ja siirtymistä pois kapea-alaisesta maankäytön painottamisesta. Tässä yhteydessä kannustetaan ympäristöta voitteiden yksilöimistä suunnittelun varhaisvaiheessa, tavoit teiden ja indikaattorien käyttöä, suuren yleisön parempaa osal listumista suunnitteluun sekä aluesuunnittelun ja paikallisen Agenda 21 -menettelyn mahdollisia yhteyksiä. Ympä ristön kantokyky paikallisella, alueellisella ja maailmanlaajui sella tasolla olisi hyväksyttävä johtoperiaatteeksi, jota vasten muita kysymyksiä olisi harkittava. 8 8

9 Kestävän kehityksen tavoitteita olisi pyrittävä saavuttamaan kaupunkialueiden uudistamisen avulla kierrättämällä aikaisemmin kehityksen alaisena ollutta maata tai olemassa olevia rakennuksia, säilyt tämällä viheralueita ja suojelemalla maaseutua sekä luonnonva raista eläimistöä ja kasvistoa. Olisi myös pyrittävä yksityiskohtaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin mukaan lukien eko logisten yhteyksien perustamiseen, saavutettavuuden lisäämiseen, energiatehokkuuteen ja yhtei sön osallistumiseen. Saastuneen maaperän puhdistaminen, joka on tärkeä huolenaihe monissa kaupunkien uudistamishankkeissa, olisi näh tävä yhdentyneen lähestymistavan osana, joka tarjoaa mahdolli suuden käyttää ristitukea eri paikkojen välillä. Vapaa-ajanvietto- ja matkailutoimilla voi olla merkittävä vaiku tus kaupungin kulttuuriperinnön laatuun. Matkailun, vapaa-ajan vieton ja kulttuuriperinnön suunnittelu olisi yhdennet tävä talouden, yhteiskuntaa, ympäristöä ja kulttuuria koskeviin kansallisiin suuntaviivoihin ja aluepolitiikkoihin. Lisäksi matkailua, vapaaajan viettoa ja kulttuuriperintöä kos kevien kysymysten olisi oltava erottamaton osa suunnitteluprosessia. Kestävien kaupunkien prosessissa on kyse luovuudesta ja muutokses ta. Se on haaste perinteisille hallinnon vastauksille. Siinä etsitään uusia institutionaalisia ja organisatorisia mahdollisuuk sia ja suhteita. Tämä kertomus ja siihen sisältyvät suositukset ovat panos tähän dynaamiseen prosessiin, jota hiotaan ja lujitetaan kestävän kehityksen kaupunkien hankkeen edistyessä. 9 9

10 JOHDANTO 1 JOHDANTO Kestävän kehityksen ajatus perustuu huoleen yhteisen planeettamme tulevaisuudesta. Vaikka muutostar ve yleisesti hyväksytäänkin, kestävää kehitystä on vaikea määri tellä ja vieläkin vaikeampi soveltaa. Pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen haasteeseen vastaaminen edellyttää suuria muutoksia asenteissa, yhteiskunnassa, kansantalouksien toiminnassa ja taloudellisen ajattelun vaikutuksissa. Tällainen tulevaisuudennäkymä saattaa lannistaa. Tässä kertomuksessa esitetään kuitenkin, että lyhyellä aikavälillä voidaan saavuttaa paljon käytännöllisillä askelill a oikeaan suuntaan, joilla pyritään yhtä paljon vähentämään kestämättömyyttä kuin saavuttamaan kestävää kehitystä. Jo nyt voidaan ehdottaa useita tällaisia askeleita Euroopan kaupungeille. Tämä kertomus sisältää kuvaavia toimintatapoja, ohjelmia ja hankkeita, ja siinä ehdotetaan elämäntavan muutoksia, joiden avulla toivotaan tunnistettavan tulevia suuntia kestävälle kehitykselle. 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN PITKÄ ESITYSLISTA 1. Alusta lähtien Kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän työ on edennyt ympäristöpolitiikan kehittymisen yhteydessä Euroopan yhteisössä, kansainvälisissä yhteyksissä ja paikallistasolla, joista viimeksi mainittu on tapahtunut Euroo pan kaupunkeja tuntevien asiantuntijajäsenten panoksen kautta. Euroopan komissio perusti kaupunkiympäristöä käsittelevän riippumattoman asian tuntijaryhmän vuonna 1991, sen jälkeen kun vihreä kirja kaupunkiympäristöstä (Euroopan yhteisöjen komissio 1990) julkaistiin. Samalla kun ryhmä edelleen käsittelee alkuperäistä kysymystä eli kaupunkiulottu vuuden sisällyttämistä ympäristöpo litiikkaan, toiminnan ala on laajentunut. Asiantunti jaryhmän tehtävät on määritelty minis terineuvoston vihreästä kirjasta antamassa päätöslauselmassa. Tärkein ympäristöpoliitti nen keskustelu keskittyy tällä hetkellä kestävään kehitykseen ja eri tyisesti kestävään kaupunkirakentamiseen. Kestävän kehityksen kaupunkien hankkeen tarkoituksena on myötävai kuttaa näihin keskusteluihin. 2. Hanketta ei toteuteta erillisenä, sillä joukko sitä täyden täviä aloitteita on äskettäin saatettu päätökseen tai on tällä hetkellä meneillään tai suunnitteilla. Asiantuntijaryhmä katsoo, että Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden, kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden kaupunkien kestä vän kehityksen etsinnässä mukana olevien tärkeiden toimijoiden etujen mukaista on käyttää hyväkseen tätä myönteistä yhteyttä, välttää työn päällekkäisyyttä, jakaa tietoja ja aja tuksia ja näin edistää ajattelua ja toimintaa alalla. 3. Asiantuntijaryhmä haluaa korostaa tähän kertomuk seen sisältyviä toimintamahdollisuuksia ja toteaa samalla, että kaupunkien yhteydet muihin asioihin tarjoavat mahdollisuuksien ohella myös haas teita. Vaikka kestävää kehitystä kohti astutaankin pieniä aske leita, jäljellä on suuria ongelmia kuten väestönkasvu ja köyhyys kehitysmaissa. Lisäksi maailman tapahtumien ja sopi musten vaikutusta kestävyyteen on käsiteltävä kansainvälisen politiikan tapahtumapaikoilla. 3 KERTOMUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ: LUKUJEN JÄRJES TYS 1. Tämä on kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän kestävän kehityksen kaupungeista laatiman kertomuksen lopullinen versio. Sen painopiste on kestävän kehityksen käsitteen soveltamisessa kaupunkialueisiin. Nimestään huolimatta kestä vän kehityksen kaupunkien hanke ei koske vain suur kaupunkeja vaan erikokoisia kaupunkimaisia asutuskeskuksia: suurkaupun kien keskustoja, esikaupunkeja ja pikkukaupunkeja. Siihen sisäl tyy myös kysymys kaupunkialueiden ja koko kaupunkijärjes telmän kestävästä kehityksestä. Asiantuntijaryhmän mielestä kestävän kehityksen p eriaatteita ja sen saavuttamiseksi tarvittavia 10 10

11 menetelmiä voidaan soveltaa kaikenkokoisissa yhdyskunnissa. Työn painopiste on kuitenkin suurkaupungeissa. Kestävän kehityksen kaupunkien hankkeen painopiste on toisaalta instituutioissa, toisaalta ympäristössä. Se koskee mm. paikallishallinnon kykyä saada aikaan kestävää kehitystä. On tärkeätä hyödyntää Euroopan paikallishallin nossa nykyisin yhä laajemmin harjoitettuja hyviä yleisiä hallintokäy täntöjä. Kestävään kehitykseen pyrkimiseksi tehtävä työ edellyttää politiikan ja menetelmien avointa tarkastelemista sekä vankkoja periaattei ta, jotka voivat luoda ympäristön kannalta terveen toiminnan perustan. 2. Kertomuksen 2. luvussa todetaan se muuttuva ympäristö, jossa kestävän kehityksen kaupunkeja koskeva ajattelu kehittyy, ja korostetaan kansainvälisellä, Euroopan, valtioiden ja paikallisella tasolla tapahtuvaa edistystä. Tämä on sopiva tilaisuus Euroopan kaupungeille ryhtyä toimenpiteisiin ja tuoda oma panoksensa kansainvälisiin prosesseihin ja keskusteluihin. 3. Kestävän kehityksen kaupunkien hankkeen avulla asiantuntija ryhmä pyrkii kehittämään kaupunkialueiden hallintoa varten joukon ekologisia, yhteiskunnallis-taloudelli sia ja organisatorisia periaatteita ja välineitä, joita voidaan soveltaa Euroopan erilaisiin kaupunkioloihin. Näitä peri aatteita ja välineitä voidaan käyttää valikoivasti kaupunkien siirtyessä kohti kestävää kehitystä. Siksi kertomuk sessa tutkitaan tapoja, joilla kestävän kehityksen käsi tteitä voidaan soveltaa hyväksymällä perusperi aatteita, asettamalla tavoitteita ja käyttämällä useita eri menetelmiä, jotka yhdessä muodostavat strategisemman, yhdentyneemmän ja osallistuvamman lähestymistavan kaupunkiympäristön hallintoon. Tämä lähestymis tapa esitetään luvussa Asiantuntijaryhmä kannattaa voimakkaasti koko kaupungin kattavien hallintostrategioiden kehittämistä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tämän poliittisen kertomuksen tarkoi tuksena on kuitenkin myös käsitellä lähestymistavan sovel tamista useisiin tärkeisiin politiik an aloihin ja viime kädessä helpot taa politiikan eri alojen yhdentymistä keskenään. Tätä kertomusta varten ensisijaisiksi valitut politiikan alat ovat luonnonvarojen kestävä hallinto, kestävän kehityksen sosiaalis-taloudel liset näkökohdat, kestävä saavutettavuus ja kestävä aluesuunnittelu, joita käsitellään erikseen luvuis sa Tässä kertomuksessa annetaan myös joukko Euroopan kaupunkien kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja politiikkaa koske via väliaikaisia suosituksia, jotka esitetään 8 luvussa. 6. Tämän johdantoluvun loppuosassa hahmotellaan Euroopan kaupun kijärjestelmän erityispiirteitä ja yhdistetään taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristökysymyksiä, esitetään kestävän kehityksen perusmääritelmiä ja osoi tetaan kaupunkien ja paikallishallintojen avainasema kestävässä kehi tyksessä. 4 EUROOPAN KAUPUNKIJÄRJESTELMÄT 1. Euroopan kaupunkijärjestelmän viimeaikaisia muutoksia on arvioitu syvällisesti tutkimuksessa Euroopan yhteisön kaupungistuminen ja kaupunkien merkitys (Euroopan kaupunkiasioiden tutki muslaitos, 1992). Kaikissa kaupunkimaisiksi määritellyissä asutus keskuksissa asuvien osuus Euroopan väestöstä kasvaa jatkuvasti, ja hyvin huomattava osa väestöstä asuu edelleen suurim missa kaupungeissa. Euroopan unioni on maailman kaupungistunein alue, jossa 79 prosenttia väestön kokonaismäärästä asui vuonna 1992 kaupunkialueilla (Euroopan yhteisöjen komissio, 1994a). 2. Euroopassa voidaan sodan jälkeisenä kautena tunnistaa kaupunkialueiden muutosvaiheet selkeinä kaupungistumisesta esikaupungistumiseen, sen jälkeen kaupungistumi sen vähenemiseen ja viimeiseksi jälleenkaupungistumiseen. Väestön siirtymisen ja muuttu vien taloudellisten mahdollisuuksien välillä on vallinnut läheinen yhteys. Pohjoisen ja lännen suurimmissa teollisuuskaupungeissa väes tö ja työpaikat 11 11

12 siirtyivät ensin ulospäin, ja samalla pienemmät kaupun git erityisesti etelässä ja lännessä kasvoivat luvun puolivälin jälkeisenä aikana on havaittu tämän muuttoliikkeen hidastuvan taloudellisena lamakaute na, ja uusimpana piirteenä on väestönkasvun elpyminen joissakin suurimmis sa kaupungeissa, mikä on osaltaan liittynyt historiallisia kaupunkikeskustoja koskeviin julkisiin ja yksityisiin sijoi tusohjelmiin luvun alkupuolella kaupungit ovat väestöllisesti vakaampia kuin 1950-luvulta 1980-luvun loppupuolel le ulottuneella kaudella, mutta ne ovat edelleen herkkiä muutok sille, erityisesti muuttoliikkeelle Itä- ja Keski-Euroopan maista. Yhteismarkkinat ja Euroopan unionin laajeneminen ovat myös kaupunkien muutosta aiheuttavia tekijöitä. 3. Euroopan kaupunkijärjestelmässä tapahtunut taloudellinen rakennemuutos heijastaa niiden alueiden taantumista, joiden talous on riippuvainen raskaasta teollisuudesta ja satamien toiminnasta, sekä niiden alueiden kasvua, joiden talous perustuu suosittuihin aloihin kuten tuotantoteollisuuden tutkimukseen ja kehitykseen taikka rahoitus-, tuottaja- tai kulutta japalveluihin. Toimialoihin liittyvien muutosten tulokse na on syntynyt kolme laajaa aluetta, joista käytetään nimityk siä "vanha ydin" (Yhdistyneen kuningaskunnan, Belgian, Pohjois- ja Itä-Ranskan, Luxemburgin, Alankomaiden, Pohjois-Saksan ja Tans kan vanhat kaupunkialueet), "uusi ydin" (Etelä-Saksa, Poh jois-italia, Kaakkois-Ranska, Keski- ja Itä-Espanja) sekä "syrjäalueet" (muu Espanja, Kreikka, Etelä-Italia, Portugali, Länsi-Ranska ja Irlanti). Taloudellisen rakennemuutoksen vaiku tus kaupunkeihin heijastaa niiden sijaintia ydinalueella tai syrjäalueilla. 4. Taloudellinen rakennemuutos on vaikuttanut syvästi Euroopan kau punkien yhteiskunnalliseen rakenteeseen työmarkkinoiden välityksellä (Van Weesep & Dieleman 1993). Yhteiskun nan kahtiajakautumisen vaikutukset alueisiin ovat joissakin kaupungeis sa niin huomattavia, että niitä käsittelevät ovat alkaneet puhua "jakautuneista" tai "kaksiosaisista" kaupungeista (Mollenkopf & Castells, 1991). Keskikaupungin ongelmat, jotka liittyvät läheisesti muuttoliikkeen valikoivaan luonteeseen ja työpaikkojen menetykseen, tunnetaan hyvin. Useissa kaupungeissa syrjäalueet ja 1960-luvun jälkeen rakennetut laitakaupunkien yhdyskunnat ovat kuitenkin nyt niitä, joilta löytyvät huono-osaisimmat kaupunkilaiset ja laadultaan huonoim mat ympäristöt. Joissakin kaupungeissa on suora yhteys keskusta-alueiden jälleenkaupungistumista tukevien kaupunkialueiden uudistamissuunnitelmien ja yhteiskunnallisten ongelmien välillä; pienituloiset asukkaat ja alhaisen lisäarvon omaa va taloudellinen toiminta on työnnetty pois kaupunkien keskustoista. Useimmissa Euroopan huonolaatuisissa ympäristöissä asuu sekaisin työttö miä, vanhahkoja köyhiä, naimattomia nuoria ja etnisiä vähemmistöryhmiä. Heistä monien elämä ei tällä hetkellä ole kestävää. Syrjäytyneiden ja yhteis kunnan reuna-alueille joutuneiden on pakko keskittyä omaan tämän hetkiseen elossapysymi seensä pikemminkin kuin maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Tämän ymmärtä minen korostaa sekä tasapuolisuuden merkitystä kestävän kehityksen määritelmissä että jännitettä, joka syntyy tulevaisuuden kaupunkilaisista huolehtimisen ja kaupungeissamme nykyään asuvien ta loudellisista ja yhteiskunnallisista tarpeista sekä ympäristö tarpeista huolehtimisen välille. 5. Taloudellisen yhdentymisen lisääntymisellä on todennäköises ti kauaskantoisia vaikutuksia kaupunkien talouteen. Euroopan yh tenäismarkkinoiden vallitessa jäsenvaltioiden väliset kaupan esteet on suurelta osin poistettu. Tärkeä lähentymiskehityk sen piirre on kansallisten rajojen merkityksen väheneminen ja niiden tilalle tulevien "suuralueiden" syntyminen (Euroopan yh teisöjen komissio 1991a). Yhdentyminen voi myös lisätä pääkaupunkien merkitystä ja huonontaa pie nempien kaupunkien kilpailuasemaa. Tarkoitus on, että kaikki EU:n alueet hyötyvät yhtenäismarkkinoi den edistämästä taloudel lisesta kasvusta. Todellisuudessa syntyy kuitenkin uusia taloudellisten etujen ja haittojen malleja, koska yhtenäis markkinat ovat vain yksi paikallistalouden suuntauksiin vaikuttava tekijä (Hogarth et al. 1993). 6. On myös tulemassa yhä selvemmäksi, että yhteismarkkinat sellaisina, kuin ne nykyisin toimivat, ovat haaste kestävälle kehitykselle. Liian vähän huomiota kiinnitetään erityisesti tavaroiden ja ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden vaikutuksiin ympäristöön ja sen haitallisiin vaikutuksiin pai kallistalouteen ja 12 12

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeet jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille Ohjeet tuensaajille Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Versio 2:

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat OECD:n maaseutupolitiikan OECD:n maatutkinnat maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi S U O MI I tekstiä OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat: Suomi 1 OECD

Lisätiedot

Vahva, erityinen, lupaava

Vahva, erityinen, lupaava Vahva, erityinen, lupaava Kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota 2020 Erik Gløersen NORDREGIO-RAPORTTI 2009:2 Vahva, erityinen, lupaava: Kohti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden visiota

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

European Green City Index Merkittävien eurooppalaisten kaupunkien ympäristövaikutukset

European Green City Index Merkittävien eurooppalaisten kaupunkien ympäristövaikutukset European Green City Index Merkittävien eurooppalaisten kaupunkien ympäristövaikutukset Economist Inteligence Unitin tutkimus tilaajana Siemens European Green City Index Kaupungit Sisältö 4 Esipuhe 8 Tulokset

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla:

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla: Johdanto Tämä on tiivistelmä teoksesta Public Health and the EU: an overview. Teos on tällä hetkellä saatavana ainoastaan englanninkielisenä ja sen voi ladata ilmaiseksi Euroopan kansanterveysallianssin

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Kestävää liikkumista. Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun

Kestävää liikkumista. Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun Kestävää liikkumista Opas kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun Kiitokset -materiaalin ovat laatineet Sakari Saarinen ja Anna Granberg Itämeren kaupunkien liiton (Union of the Baltic Cities, UBC) ympäristökomissiosta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

1 SURE. Osallistavan suunnittelun työkalupakki

1 SURE. Osallistavan suunnittelun työkalupakki 1 SURE Osallistavan suunnittelun työkalupakki 2 JOHDANTO Alkuperäisteos: SURE Toolkit on Participative Planning Tekijä: Anna Demeter, yhteissuunnittelun asiantuntija (SURE hankkeen ulkopuolinen asiantuntija),

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

LIITE EUROOPAN KAUPUNKIEN KOHTAAMAT HAASTEET

LIITE EUROOPAN KAUPUNKIEN KOHTAAMAT HAASTEET LIITE EUROOPAN KAUPUNKIEN KOHTAAMAT HAASTEET Euroopan kaupungit ovat hyvin erilaisia. Noin 20 prosenttia eurooppalaisista asuu yli 250 000 asukkaan taajamissa, 20 prosenttia keskikokoisissa 50 000 250

Lisätiedot