Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä"

Transkriptio

1 Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

2

3 Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

4 Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Esipuhe... 5 Ajokortin hankkiminen... 7 Ajokorttilupa... 7 Poikkeuslupa ikä- ja/tai terveysvaatimuksista... 8 Erityisvarusteiden valinta... 9 Kuljettajaopetus... 9 Kuljettajantutkinto... 9 Ajo-oikeus Ajo-oikeuden muutos henkilön vammauduttua Yleisimmät vamman vaatimat laitteet ja apuvälineet Ajo-oikeuteen liitettävät erityisehdot Ajokyvyn seuranta Ikäkausitarkastukset Mahdollisuus tukeen Ajoneuvo Autoveron palautus Kuka voi saada autoveronpalautusta Palautuksen hakeminen Hakemuksen asiakirjat Ennakkopäätös ja autoveronpalautus Ennakkopäätöshakemuksen asiakirjat Veronhuojennus Luovutusvoitto Auton käyttö Kolarin sattuessa Kuolemantapauksen yhteydessä Pakettiauto Ajoneuvovero Auton katsastaminen Ajoneuvon vaatimukset Pysäköintilupa Pysäköintiluvan hakeminen Pysäköintiluvan käyttö Liikennemerkit Muita ajoneuvoja Pyörätuoli tai vastaava apuväline L-luokan ajoneuvot ja muut ajoneuvot Mönkijä Liitteet EU-direktiivin mukaiset ajokorttiluokat Ajokortin yhdenmukaistetut yhteisön koodit ja kansalliset koodit Lääkärintodistus ajokorttia varten Ajokortin saamisen terveydelliset edellytykset Yhteystietoja... 55

5 Esipuhe Liikenne- ja viestintäministeriö korosti vuonna 2003 julkaistussa esteettömyysstrategiassaan Kohti esteetöntä liikkumista, itsenäisen liikkumisen merkitystä elämänlaatua parantavana asiana. Paitsi henkilökohtaisen fyysisen ja henkisen. hyvinvoinnin kannalta myös yhteiskunnan kannalta itsenäinen liikkuminen on. useintaloudellisin vaihtoehto. Aktiivisesti liikkuvat ihmiset käyttävät ja voivat. tuottaa palveluja, samoin kuin he voivat itse huolehtia omista sosiaalisista riennoistaan. Jo yksin väestön ikääntymisvauhdin perusteella tämän asian. merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. itsenäinen ja aktiivinen liikkuminen on erityisen haastavaa henkilöille, jotka ovat syystä tai toisesta liikkumis- tai toimimisesteisiä. Liikenneympäristöt ja järjestelmät on usein suunniteltu esteettömästi liikkuvien henkilöiden tarpeisiin muut joutuvat sopeuttamaan liikkumistarpeensa tai keksimään muita keinoja perille pääsemiseksi. Hyvin yksinkertaisilla parannuksilla, kuten matalalattiabusseilla voidaan helpottaa liikkumista huomattavasti. Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa itsenäinen liikkuminen voi olla mahdotonta ilman moottoriajoneuvoa. Ajoneuvon kuljettaminen edellyttää asianmukaista ajoneuvoa ja -lupaa. Vammaisen henkilön ajoneuvon ja ajokortin hyväksymisprosessit ovat monimutkaisia ja hankalia. Monta kertaa tarvittava tieto joudutaan keräämään eri lähteistä, jolloin kokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa. Oman lukunsa muodostavat vuosien saatossa vakiintuneet käytännöt, jotka voivat olla usein toimiviakin, mutta vahingon sattuessa vastuukysymykset jäävät epäselviksi. Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian mukaisesti AKE ja Invalidi-. liitto ry. päättivät yhdessä Invalidiliitto ry:n Vammainen ja auto -oppaan päivittämi-. sestä. Asioiden jäsentämisellä pyrittiin saamaan oppaasta entistäkin helppolukuisempi:. esimerkiksi ajo-oikeusprosessit ovat erilaisia, kun vammainen henkilö suorittaa ensim-. mäistä ajokorttiaan tai kun henkilö hakee muutosta ajokorttiinsa vammautumisen. jälkeen. Oppaaseen kerättiin aikaisempaa kattavammin hyödyllistä tietoa myös muille toimijoille, kuten lääkäreille, tutkinnon vastaanottajille ja ajoneuvon katsastajille. Toivottavasti opas osaltaan kannustaa kaikkia ihmisiä aktiiviseen, omaehtoiseen ja turvalliseen liikkumiseen. Helsingissä Jyrki Ritvala, ylijohtaja Ajoneuvohallintokeskus AKE Autoilun erityisvaatimukset -opas sai hyvän vastaanoton ilmestyessään alkuvuodesta Tähän toiseen painokseen on korjattu tai selkeytetty joitakin kohtia, mutta. perusrakenteeltaan se on edellisen kaltainen. Oppaasta pidetään mahdollisimman ajantasaista versiota AKEn internet-sivuilla osoitteessa Opas löytyy samasta osoitteesta myös ruotsiksi. Joulukuussa 2006 Elina Uotila, viestintäpäällikkö Ajoneuvohallintokeskus AKE

6

7 Ajokortin hankkiminen Vammaisen henkilön ajokortin hankintaan liittyy turvallisuutta koskevia erityiskysymyksiä. Osa huomioon otettavista asioista koskee ajoneuvon kuljettajaa, osa taas itse ajoneuvoa. Usein ajoneuvoa on muokattava niin, että se kompensoi mahdollisimman hyvin kuljettajan liikkumisrajoitteita. ja mahdollistaa turvallisen ajamisen asetettujen vaatimusten mukaan.. Ajokortin myöntämisperusteet ja turvallisen ajamisen lähtökohdat ovat kaikille kuljettajille samat. Ajo-oikeuden hankkiminen käynnistetään yhteistyössä lääkärin tai. sosiaaliviranomaisen kanssa. Ensimmäistä ajokorttia hakevan on hankit-. tava lääkärintodistus, jonka autokoulu toimittaa ajokorttihakemuksen. ja muiden liitteiden kanssa poliisille. Moottoriajoneuvon kuljettamiseen. tarvittavien terveydellisten edellytysten arviointi ei aina ole helppoa ja. ongelmatapauksissa voikin kääntyä liikennelääketieteellistä asiantuntemusta omaavien lääkärien puoleen. Liikennelääketieteeseen erikoistuneelta lääkäriltä voidaan pyytää lausuntoa etenkin ongelmallisissa. ajokykyarvioinneissa. Ajokorttilupa Tieliikennelain 63 :n mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa henkilö, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi puuttuu siihen tarvittavat edellytykset. Poliisi myöntää hakemuksesta luvan ajokortin saamiseen sellaiselle henkilölle, joka mm. täyttää säädetyt terveysvaatimukset. Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö voi hakea ajokorttilupaa, mutta tällöin poliisi voi liittää ajo-oikeuteen asetuksella tarkemmin säädettyjä ehtoja tai rajoituksia. Ajokortti luovutetaan, kun henkilö on saanut ajokorttiluvan, täyttää säädetyn ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttävästi kuljettajantutkinnon. Hakeminen Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on säädetyn ikävaatimuksen täyttäminen ja poliisin myöntämä ajokorttilupa. Jos ajokortin saaminen edellyttää kuljettajaopetusta, ajokorttilupahakemus ja liitelomake täytetään autokoulussa. Autokoulu toimittaa hakemuksen liitteineen poliisille. Kun ajokortin saaminen ei edellytä kuljettajaopetusta, ajokorttilupaa haetaan täyttämällä hakemus ja liitelomake poliisissa. Ajokorttilupaa varten tarvitaan 2 valokuvaa (jos aiemmin ajokorttiin käytettyjen valokuvien. toimittamisesta on yli 3 vuotta tai hakijan nimi on muuttunut), nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta vanha) tai lääkärin-. todistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta vanha), huoltajien kirjallinen suostumus haettaessa lupaa mopo-, moottoripyörä- ja traktorikorttia varten, mikäli hakija on alle 18-vuotias. Poliisi voi tarvittaessa vaatia luvan hakijalta erikoislääkärintodistuksen, jossa on lausunto hakijan edellytyksistä toimia ajoneuvon kuljettajana. Poliisi voi myös pyytää autokoulun ja/tai kuljettajantutkinnon vastaanottajan lausuntoa ajoneuvoon tarvittavista erityisvarusteista.

8 Myöntäminen Ajokorttilupa myönnetään hakijalle, joka täyttää asetuksella säädetyt terveysvaatimukset, asuu vakinaisesti Suomessa tai opiskelee täällä ja opiskelu on jatkunut vähintään kuusi kuukautta, ei ole alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi, ei ole ajokiellossa Suomessa eikä EU- tai ETA-valtiossa, ei ole syyllistynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana kulkuneuvon. kuljettamiseen oikeudetta. Terveysvaatimukset A1-, A-, B-, M- ja T-luokan ajoneuvon sekä BE-luokan (ks. ajokorttiluokat, sivu 41) ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat: 1) että näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on. molempien silmien yhteisnäkönä 0.5 taikka, jos hakija on menettänyt näön toisesta silmästä tai hän käyttää ainoastaan toista silmää näköhavaintoja tehdessään, että näön tarkkuus on vähintään 0.6 ja silmien tila on jatkunut niin kauan, että hän on sopeutunut ainoastaan toisen silmän käyttämiseen; 2) että vaakasuora näkökenttä on vähintään 1200, jollei erikoislääkäri poikkeustapauksessa pidä siitä poikkeamista mahdollisena tai, jos. hakija käyttää vain toista silmää näköhavaintojen tekemiseen, että. tämän silmän näkökenttä on normaali; sekä 3) ettei hänellä ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III. (ks. sivu 46), mainittua vikaa, sairautta vai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vamma, ettei se heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai erityisin ajolaittein varustetun ajoneuvon. kuljettajana. ( /1 168) Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua myöntämispäivästä siltä osin. kuin lupaan merkittyä luokkaa vastaava ajo-oikeus ei ole alkanut.. Ajokorttiin liittyvistä lupamaksuista saa tietoa esim. poliisin internet-. sivuilta, tai poliisista. Poikkeuslupa ikä- ja/tai terveysvaatimuksista Ajoneuvohallintokeskus voi tieliikennelain 82 d :n mukaan erityisistä. syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista. ikä- ja terveysvaatimuksista. Poikkeuslupaa voi hakea Ajoneuvohallintokeskukselta vapaamuotoi-. sella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus hakijan terveydentilasta ja selvitykset ajokortin tarpeesta.. Sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä peritään maksu. Ajokorttiluvan saaminen poliisilta edellyttää mm. terveysvaatimusten täyttämistä. Näistä vaatimuksista säädetään EU:n ajokorttidirektiivin. liitteessä nro III, eikä kaikista terveysvaatimuksista ole mahdollista. poiketa.

9 Poikkeuslupia B-luokan (ks. ajokorttiluokat) ajokortin ikävaatimuksesta on annettu vain erittäin painavista syistä ja ainoastaan 17 vuotta täyttäneille. Jos poikkeuslupa myönnetään, hakija voidaan hyväksyä normaalia aiemmin suorittamaan kuljettajantutkintoa. Erityisvarusteiden valinta Ajamisen apuvälineet eli kuljettajalle tarkoituksenmukaiset erityisvarusteet on selvitettävä ennen kuin ajokorttilupaa haetaan, jotta poliisi pystyy tekemään lupapäätöksen. Ajoneuvoon tarvittavien erityisvarusteiden selvittäminen ja sovittaminen kannattaa yleensä tehdä yhteistyössä lääkärin, kuntoutuslaitoksen, vammaisiin henkilöihin erikoistuneen autokoulun ja tutkinnon vastaanottajan kesken. Lisäksi erityisvarusteita myyvien yritysten henkilökunta auttaa sopivien apuvälineiden valinnassa. Joissain erikoistuneissa tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, työterveyslaitoksella ja eräissä muissakin yrityksissä on erityisiä ajosimulaattoreita, joihin on sovitettavissa erityislaitteita kunkin ajajan yksilöllisten tarpeiden selvittämistä varten. Kuljettajaopetus Ensimmäinen vaihe Autokoulun voi aloittaa kuusi kuukautta ennen ko. ajokorttiluokkaan. vaadittavan iän täyttymistä. Esimerkiksi B- ja BC-kurssin (ks. ajokortti-. luokat s. 41) voi aloittaa kuusi kuukautta ennen 18-vuotissyntymäpäivää. Autokoulukurssi sisältää teoriaopetuksen lisäksi itseopiskelua ja. käytännön ajoharjoittelua. Liukkaan kelin ajamisen harjoittelu on osa. B- ja BC-kurssia (ks. ajokorttiluokat). Ajoharjoitteluradoilla voi harjoitella. turvallisesti ympäri vuoden. Toinen vaihe Kaksivaiheinen kuljettajakoulutus on ollut Suomessa vuodesta Ensimmäinen eli ns. lyhytaikainen ajokortti on voimassa kaksi vuotta. sen myöntämispäivästä eli kuljettajantutkinnon ajokokeen hyväksytystä suorittamisesta. Toisen vaiheen jatkokoulutus on suoritettava ennen. ensimmäisen ajokortin voimassa olon päättymistä, kuitenkin aikaisintaan kuusi kuukautta sen myöntämisestä. Jatkovaihe sisältää analyysiosan, harjoituksia ajoharjoitteluradalla ja ryhmäopetusta luokassa. Kuljettajantutkinto Kuljettajantutkinnon avulla varmistetaan, että kuljettaja on saavuttanut hyväksytyssä opetussuunnitelmassa määritellyt kuljettajaopetuksen. tavoitteet: turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden, sekä osaa. soveltaa ajamisen perustaitoja monipuolisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Tutkinnon osa-alueita ovat teoriakoe ja ajokoe. Teoriakoe suoritetaan itsenäisesti tietokoneen ääressä. Ohjelma. opastaa, ilmoittaa lopputuloksen, näyttää mahdolliset virheet ja antaa. palautteen. Aiempaa tietokoneen käyttökokemusta ei tarvita. Kokeen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ajokokeeseen sisältyy aina myös ajoneuvon käsittelytaitoa mittaavia tehtäviä. Kokeen päätteeksi tutkinnon vastaanottaja keskustelee. kuljettajakokelaan kanssa ja antaa ajosuorituksesta palautetta.

10 Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö suorittaa kuljettajantutkinnon. samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin. Mikäli lisähallintalaitteita tai muita apuvälineitä tarvitaan, antaa tutkinnon vastaanottaja niistä. lausunnon ajokokeen jälkeen. Ajokortin hankkiminen ensimmäistä kertaa 1. Lääkärinlausunto ajokyvystä ja mahdollinen selvitys tarvittavista lisälaitteista. 2. Ajokorttiluvan hakeminen ja autokoulun aloittaminen - Poliisi myöntää ajokorttiluvan. Poliisi voi myös asettaa... erityisehtoja lääkärinlausunnon perusteella. - pakollisen kuljettajaopetuksen suorittaminen autokoulussa - mahdollisesti täydentävää opetusta hallintalaitteiden käyttämiseen - erityistapauksissa oma auto voidaan varustaa ja katsastaa... opetusajoneuvoksi 3. Kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe) - ajokoe voidaan suorittaa myös omalla autolla - tarvittaessa ajonäytteen vastaanottaminen, josta annetaan... lausunto 4...Tutkinnon vastaanottaja antaa 1 kk ajamiseen oikeuttavan tutkinto-. todistuksen, joka korvataan myöhemmin ajokortilla. Ajo-oikeus Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan tai kun kuljettajantutkinto on hyväksytysti suoritettu ja todistus tutkinnon suorittamisesta luovutetaan. Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää ehtoja ja rajoituksia (ks. Ajokortin koodit s. 44). Esimerkki Ajokortin merkintä koodilla 78 eli vain automaattivaihteinen. ajoneuvo. Jos kuljettajantutkinnon ajokoe suoritettiin automaattivaihteisella. ajoneuvolla, siitä tehdään merkintä ajokorttiin (ajo-oikeus vain. automaattivaihteisella ajoneuvolla). Erityisehdon voi poistaa ajokortista suorittamalla luokkaa vastaava. ajokoe käsivalintaisella vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla. 10 Ajo-oikeuden voimassaolo Auton ajo-oikeus saadaan ensin vain kahdeksi vuodeksi (lyhytaikainen ajokortti), jos sen saajalla ei ole aikaisemmin ollut vähintään kuuden kuukauden ajan Suomessa saatua muuta kuin lyhytaikaista auton ajo-oikeutta taikka vastaavan ajan voimassa ollutta ulkomailla annettua ajokorttia, joka on oikeuttanut kuljettamaan autoa Suomessa. Sen saa tutkinnon. vastaanottajalta noin 2 3 viikon kuluttua tutkinnon suorittamisesta.. Aikaisempi ajokortti tai todistus hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. ( kuukauden ajo-oikeus ) on luovutettava tutkinnon vastaanottajalle. samalla, kun uusi ajokortti luovutetaan. Ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 70 vuotta (pysyvä ajo-oikeus). Tämän jälkeen ajo-oikeus on voimassa poliisin mää-

11 räämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus päättyy kuitenkin aina ajo-oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta. Ajo-oikeuden antaminen Ajo-oikeus voidaan antaa tarvittaessa tietyin rajoituksin fyysisesti. vammaiselle hakijalle tai kuljettajalle lääkärinlausunnon perusteella.. Mikäli hoitava lääkäri ei kykene ratkaisemaan asiaa ja antamaan. lausuntoa hakijan terveydentilasta ja kyvystä ajaa ajoneuvoa erityisten apuvälineiden avulla, hänen on ohjattava hakija erikoislääkärin tai. -lääkäreiden tutkimuksiin. Lääkärinlausunnon tulee pitää sisällään seuraavat asiat: lääketieteellinen yleisarvio, tarvittaessa suositus ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta, minkälaisia muutoksia ajoneuvoon tarvitaan ja tarvitseeko kuljettaja apuvälineitä/erityislisälaitteita. Ajokortin saa antaa ja uudistaa sellaisellekin hakijalle, jolla on etenevä sairaus, jos hänen kykynsä kuljettaa ajoneuvoa täysin turvallisesti. tutkitaan säännöllisin väliajoin. Poliisi valvoo, että kuljettaja toimittaa. vaaditut lausunnot terveydentilastaan. Jos vamma on pysyvä, ajokortin saa antaa ja uusia ilman säännöllisiä lääkärintarkastuksia. Ajo-oikeuden muutos henkilön vammauduttua Kun ajokortin jo omaavalle henkilölle syntyy sellainen liikkumisrajoite. tapaturman tai vamman seurauksena, ettei hän enää täytä niitä terveysvaatimuksia, joiden perusteella ajokorttilupa alun perin myönnettiin,. poliisi voi määrätä hänet toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärin-. lausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä tai todistuksen uudesta ajokokeesta tai ajonäytteen perusteella tutkinnon vastaanottajan antaman lausunnon sairauden, vian tai vamman vaikutuksista ajoneuvon. kuljettamiseen ja sen hallintalaitteiden käyttöön. Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä hänellä olevan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeus voidaan palauttaa ennalleen, kun ajo-oikeuden haltija määräajan kuluessa esittää täyttävänsä jälleen ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. (Ajokorttiasetus /845) Hoitavan lääkärin on ilmoitettava poliisille sellaisista kuljettajan terveydentilan muutoksista, jotka estävät ajo-oikeuden saamisen. Ennen ilmoituksen tekemistä lääkärin on kerrottava potilaalle ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydentilan vaikutuksesta ajokykyyn. Lääkäri ilmoittaa poliisille. vain sen, että kyseinen henkilö ei enää täytä ajokorttiluvan saamisen. terveydellisiä edellytyksiä. 11

12 Ajokortin/ajo-oikeuden muuttaminen, kun henkilö vammautuu Lääkäri antaa lausunnon ajokyvystä. Poliisi määrää tarvittaessa ajonäytteeseen ja muuttaa tarvittaessa ajo-oikeutta tai jos ajonäytettä ei suorita määräajassa, poliisi määrää henkilön ajokieltoon. Kuljettajantutkinnon vastaanottaja antaa ajonäytteen perusteella poliisille lausunnon. Ajoneuvo varustellaan ja muutoskatsastetaan. Ajonäyte Poliisin määräämässä ajonäytteessä selvitetään tapauskohtaisesti, mitkä laitteet ja apuvälineet ovat tarpeen ajoneuvon turvalliseen kuljettamiseen. Tavoitteena on, että kuljettaja pystyy turvallisesti kuljettamaan sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on. Tutkinnon vastaanottaja kirjoittaa ajonäytteestä lausunnon jota poliisi käyttää apunaan harkitessaan ajo-oikeuspäätöstä. Ajonäytteen suorittamiseen kuluu aikaa. tapauksesta riippuen noin 45 minuuttia. Ajonäytteestä kirjoitettavan lausunnon yksi osa annetaan kuljettajalle. Ajon jälkeen tutkinnon vastaanottaja käy kuljettajan kanssa loppukeskustelun, jonka aikana kerrotaan lausuntoon kirjatut laitteet ja apuvälineet sekä tutkinnon vastaanottajan arvio kuljettajan kyvystä kuljettaa ajo-. neuvoa turvallisesti liikenteessä. 12

13 Yleisimmät vamman vaatimat laitteet ja apuvälineet Lisävarusteet ja apuvälineet räätälöidään aina kuljettajakohtaisesti ottaen huomioon hänen toimintakykynsä ja rajoitteensa, esimerkiksi alla olevan taulukon mukaisesti: Vamma Lyhytkasvuinen, terveet raajat. Raajassa tai raajoissa lihas-. heikkoutta. Molemmat jalat. toimintakyvyttömät. Oikea jalka amputoitu polven. yläpuolelta tai toimintakyvytön. Vasen jalka amputoitu polven. alapuolelta tai toimintakyvytön. Vasen jalka amputoitu polven. alapuolelta, proteesi. Oikea käsi toimintakyvytön,. puuttuu tai proteesi. Oikean käden proteesi alkaa. kyynärvarresta. Hallintalaitteet Polkimia jatketaan (samoin muita hallintalaitteita, jos ne sijaitsevat lattialla). Istuinta korotetaan. Tehostettu ohjaus ja käyttöjarru. Käsihallintalaitteinen käyttöjarru mahdollinen. Hallintalaitteet käytettävissä sekä jaloilla että käsillä. Ajettaessa käytettävä 3-pisteen turvavyötä. Käyttöjarru ja kaasu käsihallin-. taiset, vaihtoehtoisesti kytkin. käsihallintainen. Kytkin ja seisontajarru. käsihallintaiset. Normaalit. Automaattivaihteisto. Oikealla kädellä käytettävät hallintalaitteet sijoitettava niin, että niitä voidaan käyttää vasemmalla kädellä tai jaloilla. Seisontajarru ja muut hallinta-. laitteet sijoitettava niin, että. niitä voidaan käyttää vasemmalla. kädellä tai jaloilla. Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 29/2004 Ajo-oikeuteen liitettävät erityisehdot Sekä ajokorttiin että ajokorttirekisteriin kirjataan henkilön ajo-oikeuteen liittyvät erityisehdot (ks. Ajokortin yhdenmukaistetut koodit s. 44). Vastaavasti ajoneuvon rekisteröintitodistukseen ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään ajoneuvon erikoisvarustetiedot. Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehto, jonka mukaan 1) ajo-oikeuden haltijan on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai muita korjaavia linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai muuta ortopedista apuvälinettä, jos hän vain niitä käyttäen täyttää säädetyt terveys-. vaatimukset tai kykenee kuljettamaan ajoneuvoa; 2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava automaattivaihteisto. tai tutkinnon vastaanottajan Ajoneuvohallintokeskuksen antamien. ohjeiden mukaisesti hyväksymät erityiset ajolaitteet. Ajo-oikeuteen voidaan erityisistä syistä liittää ehto, jonka mukaan ajo-. oikeuden haltijan on toimitettava määräajan kuluessa asuinpaikkansa. poliisille lääkärin- tai erikoislääkärintodistus. 13

14 Ajo-oikeuteen liittyviä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee. syytä. Muutoksista on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle. Ajo-oikeuteen liitetyistä ehdoista tehdään merkintä ajokorttiin. Ajokyvyn seuranta Ajokyvyn terveydellisen arvioinnin suorittaa lääkäri. Poliisi toteaa lääkärinlausunnon perusteella, täyttääkö henkilö ajokorttiluvan saamisen edellytykset terveydentilansa puolesta. Lääkärinlausunto voidaan toimittaa. poliisille joko suoraan lääkärin toimesta tai se voidaan luovuttaa asiakkaalle, jolloin hänen on itse toimitettava lausunto poliisille. Poliisi voi poistaa ajo-oikeuden, jos kuljettaja ei esitä ajo-oikeuden voimassaolon edellytyksenä olevaa tai säännöksiin tai poliisin antamaan määräykseen perustuvaa lääkärintodistusta. Saadakseen itselleen uuden ajokortin, jossa on erityismerkinnät tarvittavista lisä- tai hallintalaitteista, voi kuljettaja myös itse oma-aloitteisesti informoida poliisia muuttuneesta terveydentilastaan. Lääkäreiden on, salassapitovelvollisuuden estämättä, toimitettava poliisille kuljettajan ajokelpoisuutta koskeva lausunto, kun henkilön ajokyky on heikentynyt muuten kuin tilapäisesti ja näin ollen ajokorttiluvan terveysvaatimukset eivät täyty. Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä hänellä olevan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeus voidaan palauttaa ennalleen, kun ajo-oikeuden. haltija määräajan kuluessa esittää täyttävänsä jälleen ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Poliisin tieliikennelain 73 :n nojalla määräämä ajokoe tai -näyte. suoritetaan tutkinnon vastaanottajalle. Poliisin on ilmoitettava. muutoksista Ajoneuvohallintokeskukselle. Ikäkausitarkastukset Ajo-oikeuden haltijoiden terveydentilaa valvotaan ikäkausitarkastuksilla. Suomessa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden haltijan on toimitettava. asuinpaikkansa poliisille lääkärin tai optikon antama lausunto näkökykyä koskevien vaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden haltijan tai henkilöauton ammattiajoluvan haltijan on toimitettava asuinpaikkansa poliisille lääkärinlausunto terveysvaatimusten täyttymisestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Edellä mainittua velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos määräajan. alkaessa on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta siitä, kun ajo-oikeuden haltijaa koskevien terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettu poliisille toimitetulla lääkärinlausunnolla muun syyn kuin määräaikaistarkastuksen johdosta, esimerkiksi ajokorttiluokan korottamisen yhteydessä. Ajoneuvohallintokeskus lähettää lääkärin/optikon lausunnon esittämis-. velvollisuudesta muistutuksen noin kolme kuukautta ennen ajokortin haltijan syntymäpäivää. Myös lääkäri tai optikko voi lähettää lausunnon poliisille. 14

15 Mahdollisuus tukeen Kunta Kotikunnan sosiaalitoimistosta voi vammaispalvelulain nojalla hakea. tukea ajo-opetukseen yksilöllisenä sopeutumisvalmennuksena (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. (vammaispalvelulaki 380/1987) sekä asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalveluasetus 759/1987). Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on, että vammaisen henkilön sosiaalinen toimintakyky säilyisi ja lisääntyisi. Palvelutarve, kuten esim. ajokortin tarve, arvioidaan lääkärintodistuksen sekä muiden asian-. tuntijoiden lausuntojen perusteella. Kunnat ovat myöntäneet varoja autokoulun suorittamiseen lähinnä vaikeasti liikuntavammaisille henkilöille, joiden toimintamahdollisuuksia ajokortin on katsottu merkittävästi edistävän. Palvelua haetaan oman asuinalueen sosiaalipalvelutoimistosta, vammaispalvelulain sosiaali-. työntekijältä. Tukimuoto ei kuulu vammaispalvelulain erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten kunnat myöntävät tukea talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Liikenne- ja tapaturmavakuutukset Liikenne- ja tapaturmavakuutusten kuntoutuslakien perusteella on. mahdollista saada taloudellista tukea ajokortin suorittamiseen (laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 626/1991, laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 625/1991). Autoa tarvitsevalle vaikeasti liikuntavammaiselle. korvataan ajokortin suorittamisesta aiheutuvat kulut tai mikäli kuljetta-. jalla on jo ennestään ajokortti, tarvittaessa korvataan uudesta ajo-. näytteestä ja ajokortin uusimisesta aiheutuvat kulut. Kuntoutuslakien mukaan korvattavia apuvälineitä ovat myös sellaiset apuvälineet, joilla voidaan parantaa liikkumismahdollisuuksia, kuten. auton käsihallintalaitteet ja ohjaustehostin. Lähtökohtana auton apu-. välineiden korvaamisessa on, että edullisin tarkoitukseen sopiva väline korvataan. Vakuutuskuntoutuksen ohjeiden mukaan korvattavia välineitä. vammasta riippuen ovat ajoneuvoissa olleet mm. ohjauslaitteet, automaattivaihteisto, ohjaustehostin, vakionopeudensäädin, autonlämmitin, ilmastointilaite ja sähköiset ikkunanostimet. Myös lämmitettävät sivupeilit ja erityisistuimet voidaan tarvittaessa korvata. Lisäksi auton muuttamiseksi pyörätuolin käyttäjälle sopivaksi voidaan korvata paitsi itse laitteita, myös muutostöistä aiheutuvia kuluja. Kuntoutuslain 6 :n mukaan vaikeasti vammaiselle henkilölle voidaan myöntää auton hankkimista varten avustusta tai korotonta lainaa, kun kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista olennaisista rajoituk-. sista käyttää julkisia kulkuneuvoja työmatkan tekoon. Tukea auton. hankintaan voi saada vain työssä käyvä henkilö. Vakuutuskuntoutus. VKK ry:n käytännön mukaan uuden auton hankintakuluista puolet on myönnetty avustuksena, puolet lainana. Jos auton hankintaan ei ole. 15

16 aiemmin myönnetty tukea, korvauksesta ei vähennetä vaihdossa. annettavan vanhan auton hyvityshintaa. VKK:n tuet ovat osittain toimintakykyyn liittyvään kuntoutukseen. perustuvia, osittain työ- ja ansiokykyyn liittyvään kuntoutukseen.. Tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoa VKK:n tukimuodoista löytyy. internetistä, KELA on joissain tapauksissa myöntänyt nuorille vaikeavammaisille. henkilöille tukea autokoulun suorittamiseen. Tuen saajilla on tällöin. ollut KELAn kuntoutuspäätös ammatilliseen koulutukseen ja ajokortin suorittaminen on tukenut koulutuksesta suoriutumista. KELAn myöntämä tuki tähän tarkoitukseen on kuitenkin hyvin harvinaista. Ajoneuvo Liikuntavammaiselle henkilölle auto tai muu ajoneuvo on usein paitsi. kulkuväline myös välttämätön liikkumisen apuväline, jonka tarve korostuu etenkin haja-asutusalueilla, sillä matkat ovat usein pitkiä ja kuntien. tarjoamat kuljetuspalvelut määrällisesti rajoitettuja. Kaikkialla ei ole myöskään tarjolla soveltuvia joukkoliikennepalveluita. Henkilöauto tai muu käyttöön soveltuva ajoneuvo tarjoaa mahdolli-. suuden aktiiviseen liikkumiseen ja toimintaan. Valtion pitkän tähtäimen tavoitteena on, että tulevaisuudessa vammaisten henkilöiden auton tai muun ajoneuvon käyttöä tarpeettomasti vaikeuttavia hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja taloudellisia esteitä puretaan. Vammaisen henkilön käyttöön tuleva ajoneuvo joudutaan usein räätälöimään käyttäjälleen sopivaksi. Sen on kompensoitava käyttäjän liikkumisrajoitteita ja samalla täytettävä turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lähtökohtana on aina sama turvallisuustaso kuin muilla kansalaisilla. Erityistoimenpiteistä johtuvien kustannusten vuoksi ajoneuvon hankkiminen tulee vammaiselle henkilölle usein kalliimmaksi kuin muille ihmisille. Tästä syystä kaikissa Pohjoismaissa ja useimmissa EU-maissa yhteiskunta pyrkii tukemaan vammaisten henkilöiden ajoneuvon hankintaa. Taloudellinen tuki auton hankintaan tulee tällä hetkellä useammalta hallinnon alalta. Selkeimmin tukea saa verottajalta autoveron palautuksena ja vuosittaisen ajoneuvoveron vapautuksena. Lisäksi tukea voi hakea omalta kunnalta ja harvemmin Kansaneläkelaitokselta. 16 Kunta Kotikunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea. auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan vammaispalvelulain nojalla (vammaispalvelulaki 9 1 mom. ja vammaispalveluasetus 17 ). Auton hankinnan tuki on kunnan talousarvioon varattujen määrä-. rahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jota ei koske vammaispalvelulain erityinen järjestämisvelvollisuus. Lähtökohta tuen myöntämiselle on, että vamma vaikeuttaa henkilön liikkumista. Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi vammaispalvelulain nojalla on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve siten, että vammainen henkilö pystyy osoittamaan tarpeen olevan jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva. Hakemuksessa on selvitettävä, että autoa tarvitsee nimenomaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Korvauksen määrä on puolet niistä todellisista kustannuksista, jotka vammaiselle henkilölle aiheutuvat auton hankinnasta.

17 Kustannuksia arvioitaessa otetaan vähennyksinä huomioon autoveron. palautus ja mahdollisesta vanhasta autosta saatava hyvitys sekä muu. mahdollinen autoon saatava julkinen tuki. Autoveronpalautuksen saaminen ei ole vammaispalvelulain mukaan. esteenä tai edellytyksenä tuen tai korvauksen myöntämiselle. Kotikunnan sosiaalitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä. ajoin ennen auton ostoon ryhtymistä ja neuvotella mahdollisesta tuen saamisesta. Tukea on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Liikenne- ja tapaturmavakuutus Vakuutuslaitokset järjestävät kuntoutusta liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien perusteella. Kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa. Liikenne- ja tapaturmavakuutusten kuntoutuslakien perusteella on myös mahdollista saada taloudellista tukea ajokortin suorittamiseen. Avustusta tai lainaa myönnetään vaikeasti vammaiselle asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla tarvittavaa kulkuneuvoa varten. Edellytyksenä on, että kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käyttää julkisia kulkuneuvoja työmatkojen tekoon. Vakuutuslaitokselta tukea auton hankintaan voi siis saada vain työssä käyvä vaikeavammainen henkilö. Ensimmäistä autoa hankittaessa tuki voi kattaa kohtuuhintaisen auton koko hankintahinnan vähennettynä mahdollisella autoveronpalautuksella. Tukea myönnetään myös auton vaihtoon, jolloin uuden auton hinnasta vähennetään vanhan auton hyvityshinta. Käytännössä ensimmäisellä. kerralla vammautumisen jälkeen puolet uuden auton hankintakuluista on myönnetty avustuksena ja puolet lainana. Tukea voi saada kolmen vuoden. välein. Myöhemmin auton vaihdossa tarvittava väliraha myönnetään yleensä vain lainana. Vahingosta vastuussa oleva vakuutuslaitos tekee päätöksen auton. korvaamisesta. Vammautuneen on otettava yhteyttä suoraan omaan. vakuutuslaitokseensa. Auton korvaamiseen ja apuvälineisiin liittyvistä. vakuutusasioista saa tarkempia tietoja liikenne- ja tapaturmavakuutus-. laitoksista sekä Vakuutuskuntoutuksesta. KELA Kansaneläkelaitoksen myöntämät tuet autoiluun liittyen ovat erittäin marginaalisia ja harvinaisia. KELA myöntää kuitenkin toisinaan vaikeavammaiselle henkilölle tukea auton hankintaan, jos auto on välttämätön apuväline hänen yritystoiminnassaan. Tällöin tuki kuuluu KELAn elin-. keinotuen piiriin. Sotilasvammalaki Valtiokonttorin sotilasvamma- ja veteraaniasiat -tulosyksikkö voi myöntää sotavammaiselle henkilölle korvausta auton hankintakuluihin. Lisäksi. tukea voidaan myöntää auton käyttöä helpottavien laitteiden hankintaan, kuten automaattivaihteistoon tai ohjaustehostimeen. Toisinaan vaikeavammaiselle voidaan korvata invalidimopo ja sen tai auton käyttö- ja huoltokustannuksia. Tarkempia tietoja myönnettävistä korvauksista saa Valtiokonttorista. 17

18 Sotilasvammalain (404/1948) mukaan korvausta suoritetaan. palveluksesta aiheutuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta, joka on kohdannut 1) asevelvollista, 2) puolustuslaitoksen työssä olevaa työvelvollista tai 3) muuta sellaista puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa taikka sen tehtävään otettua henkilöä, jonka oikeudesta saada ruuminvamman johdosta korvausta ei säädetä valtion viran- ja toimenhaltijan. tapaturmakorvauksesta annetussa laissa eikä työntekijäin. tapaturmavakuutuslaissa. Vakuutus Invaliditeetin perusteella autoveronpalautusta saaneen henkilön uusi. vakuutus sijoitetaan yleensä tiettyyn lähtöbonusluokkaan. Koska bonustaulukot ovat yhtiökohtaisia, täytyy invaliditeetin perusteella myönnettävän alennuksen eli lähtöbonusluokan suuruus tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Alennus on henkilökohtainen ja se myönnetään vain yhden kerran. Alennusta ei myönnetä, jos hakijalla on jo entuudestaan suurempi bonus kuin mikä on yhtiön käyttämä lähtöbonusluokka. Tämän lisäksi hakija voi saada normaalit yhtiön myöntämät maksu-. alennukset. Invalidialennuksen saamiseksi hakijan on toimitettava vakuutusyhtiöönsä hakemus, josta käy ilmi liikennevakuutuksen numero ja jäljennös autoveron palautuspäätöksestä. Jäljennös päätöksestä on. syytä ottaa ennen kuin nostaa veronpalautuksen. Myöhemmin jäljennöksen saaminen voi olla hankalaa. Kun vaaditut asiakirjat on toimitettu vakuutusyhtiölle, invalidialennus myönnetään samasta ajankohdasta alkaen kuin autoveronpalautus. Tuki autoilun apuvälineiden hankintaan Auton ostaminen on usein suuri hankinta, jota on hyvä suunnitella etukäteen, sillä huomioon otettavia seikkoja on useita. Auton valintaan vaikuttavat mm. käyttötarve, ajamisen määrä ja tilan tarve. Liikuntarajoitteisella henkilöllä valintaan vaikuttavat myös tarvittavat lisävarusteet ja autoilun mahdollistavat apuvälineet. Neuvoa ja opastusta auton ja apuvälineiden valintaan saa paitsi joistakin autoliikkeistä myös apuvälineisiin erikoistuneista yrityksistä, joita on Suomessa parisenkymmentä (ks. Yhteystiedot Stakes/apudata). Varusteliikkeiden henkilökunnan ammattitaito on Suomessa hyvä ja he osaavat kohdistaa apuvälineet juuri oikein eli kulloinkin kyseessä olevaan vammaan pystytään tarjoamaan parhain mahdollinen vaihtoehto. Rakenteellisia muutoksia autoihin tekevät yritykset yleensä myös katsastuttavat ajo-. neuvon asiakkaan puolesta. 18

19 Auton hankinnassa huomioitavia seikkoja ovat mm. lisävarusteiden ja apuvälineiden tarpeen arviointi, välineiden ja varusteiden hankinta, tekniset erityisratkaisut ja niiden asennus sekä rahoitus-, vakuutus- ja hakemusasiat. Muutostyöt autoon tehdään aina asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen. mukaan niin, että lopputuloksena olisi mahdollisimman itsenäinen ja. turvallinen liikkuminen. Julkisin varoin apuvälineitä myönnetään yleisimmin lääkinnällisenä kuntoutuksena (kunnan terveystoimi) ja sen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa vammaispalvelulain perusteella (sosiaalitoimi). Vammaispalvelulain perusteella korvataan vakiomalliseen autoon sellaisia apuvälineitä, jotka mahdollistavat auton käytön toimintarajoitteista huolimatta. Korvattavat apuvälineet ovat toimintarajoitteista riippuvia eli ratkaisua tehtäessä otetaan huomioon vammaisen henkilön olosuhteet ja se, minkälaisia laitteita hänen vammansa tai sairautensa edellyttää. Muutostöitä voivat olla mm. ajohallintalaitteet, ohjaustehostin, kääntyvä istuin ja pyörätuolin nostolaite. Nämä muutostyöt korvataan kokonaan määrärahojen puitteissa. Vammaispalvelulain mukainen korvaus välttämättömiin lisälaitteisiin tai auton muutostöihin järjestetään kunnan siihen tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Apuvälineet määritellään asetuksessa lääkinnällisestä kuntoutuksesta, jonka mukaan apuvälineitä ovat lääkinnällisin perustein todetun. toimintavajavuuden kompensoimiseen tarkoitetut välineet, laitteet tai vastaavat, joita vajaakuntoinen tarvitsee selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissaan. Hyvä apuväline on aina sopiva käyttäjälleen, avuksi siihen tarkoitetussa tehtävässä, helppo käyttää, käytössä turvallinen, kestävä. Hyvän apuvälineen tulisi, jos vain mahdollista, ehkäistä ennalta toimintakyvyn ongelmia eikä sen tulisi estää muiden tehtävien suorittamista. Hyvä ja asianmukainen apuväline tukee käyttäjänsä toimintaa,. jolloin omatoimisuus lisääntyy. Hyvä apuväline vähentää palveluiden tarvetta ja tukee itsenäistä. toimintaa. Vakiomalliseen autoon tehdyt muutostyöt voivat tulla vammaispalvelulain mukaan korvattaviksi välttämättöminä muutostöinä. Vammaispalvelulain nojalla voidaan korvata myös puolet kustannuksista, jotka aiheutuvat. auton käyttöä helpottavista laitteista kuten lisälämmittimestä. Muutos-. töiden sekä autoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kustannusten kor-. vausta haetaan kotikunnan sosiaalitoimistosta. Sosiaalitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen auton ja lisälaitteiden hankintaa. 19

20 20 Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen perusteella korvausvelvollinen vakuutusyhtiö voi korvata autossa tarvittavia apuvälineitä vakuutusasiakkaalle, kun tällaisen välineen tarve johtuu korvattavasta vammasta tai sairaudesta. Tukea näihin apuvälineisiin voi saada silloinkin, kun auton hankintaa ei tueta, jos tarve johtuu korvattavasta vahingosta ja siitä. aiheutuneista toimintakyvyn rajoitteista. Päätöksen auton tai sen apuvälineiden korvaamisesta tekee vahingosta vastuussa oleva vakuutuslaitos. Valtiokonttorin tai vakuutuslaitosten. asiakkaiden tulee olla auton muutostöitä ja autoon kuuluvia välineitä. koskevissa asioissa yhteydessä suoraan omaan vakuutuslaitokseensa.

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

NUORISON TERVEYSTODISTUS

NUORISON TERVEYSTODISTUS t löydökset Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 1 (4) POTILASASIAKIRJOIHIN t löydökset Käytettävä ole käytettävä 2 (4) TUTKITULLE t löydökset Käytettävä ole käytettävä 3 (4) TUTKITULLE

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Sisältö Opetuslupa...3 Hakeminen...3 Myöntäminen...3 Voimassaolo...4 Peruuttaminen...4

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS. 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS. 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1 METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS 19.8.2011 Suomen riistakeskus 1 METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN TOIMINNAN PERUSTEET Laki riistanhoito- ja pyyntilupamaksusta 1 ja 2 Riistahallintolaki 2,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Epilepsia ja ajokyky. Sirpa Rainesalo

Epilepsia ja ajokyky. Sirpa Rainesalo Epilepsia ja ajokyky Sirpa Rainesalo 24.4.2014 Ajoterveysdirektiivi 2009/113/EY STM ajoterveys asetus 2011 Ajoterveysohjeet (viimeksi 10.6.2013) 2 Ajo-oikeus ajokorttiluokissa, RI ja RII Luokka Ajo-oikeus

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA OHJE STM/4354/2008 9.3.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA 1. Lainsäädäntö Ajokorttilupa edellyttää, ettei hakijalla ole ajokorttidirektiivin

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1. Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1996 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 :n muuttamisesta... 1 2 Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut / 20 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot