Kompressor/Kompressori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompressor/Kompressori"

Transkriptio

1 Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art S N Fin

2

3

4 S FUNKTION Kompressorn producerar tryckluft som levereras till tanken genom utloppsröret och backventilen. När lufttrycket når maximitrycket stänger tryckströmbrytaren av strömtillförseln till elmotorn som då stannar. Samtidigt släpps luften i cylindrarna och röret ut genom avluftningsröret och tryckströmbrytaren. Därigenom minskas trycket i kompressorn som lätt kan återstartas när trycket i tanken sjunker under minimitrycket. Säkerhetsventilen känner av trycket i tanken och släpper ut luft om tryckströmbrytaren inte skulle slå ifrån. INSTALLATION Kompressorn skall endast användas inomhus (ej för utomhusbruk) i en miljö med god ventilation och i temperaturområdet +5 C till +40 C. Miljön måste vara fri från damm, syror, ånga, explosiva gaser samt antändbara och andra riskfyllda material. För att vara säker på god ventilation och tillräcklig kylning bör utrustningen placeras minst cm från vägg eller liknande yta. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För användandet av kompressorn gäller bl.a. följande grundläggande säkerhetsföreskrifter: Observera! Bryt alltid strömmen till kompressorn genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan tryckströmbrytarens kåpa avlägsnas! Vidrör aldrig maskinen med våta händer eller bara fötter. Dra inte kompressorn i kabeln utan flytta kompressorn endast genom att använda handtaget. Försök inte lossa kontakten genom att dra i kabeln. Använd aldrig multikontakter eller förlängningssladdar i fuktig miljö även om de har rätt dimension. Låt inte barn eller andra oerfarna personer använda utrustningen. Rengör aldrig maskinen med lösningsmedel eller antändbara vätskor. Använd endast en tvållösning, men rengör aldrig någon elektrisk komponent med tvållösningen. Vissa delar av maskinen upphettas när maskinen arbetar och kan orsaka brännskador. Avlägsna aldrig någon form av skyddsutrustning från maskinen. Kompressorn skall placeras på ett stabilt underlag så att den inte välter. Efter utfört arbete, stanna maskinen med strömbrytaren, koppla bort maskinen från nätet och töm tanken på luft. Kompressorn är konstruerad för att användas endast med luft. Ingen annan gas får användas. Trycksatt luft är energirik och utgör därför en potentiell risk. Rör, ledningar och kopplingar måste vara korrekt anslutna, inte minst slangarna. Felaktigt apterade kan dessa orsaka såväl person- som maskinskador. Försök inte flytta maskinen genom att dra i någon slang. Det är förbjudet att svetsa på tanken eller göra någon som helst annan modifiering. Rikta aldrig tryckluft mot kroppen, mot någon annan person eller annan levande varelse. Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot damm och andra partiklar som virvlar upp på grund av tryckluften. Vid all användning av kompressorn, t.ex. däckpåfyllning, pneumatiska verktyg, sprutmålning och tvätt med tvättmedel, skall största möjliga säkerhetsavstånd hållas mellan kompressor och arbetsplats. Tryckluft från en kompressor kan inte användas för pharmaceutiska, livsmedels- eller sjukvårdstillämpningar utan ytterligare rening. Använd inte tryckluften till att påfylla t.ex. dykartuber. 4

5 S BRUKSANVISNING FÖRE START Observera! Oljenivån måste kontrolleras! (Gäller ej oljefri kompressor och ) Var alltid noga med kontroll av oljenivån, den skall hållas på mitten av det transparenta inspektionsglaset. På vissa modeller kontrolleras oljenivån med oljesticka. Vid behov, fyll på oljetanken med Biltemas Kompressorolja. OBS! Beträffande de modeller som levereras utan monterat luftfilter: tag bort skyddslocket och montera luftfiltret. Före anslutning av stickproppen till nätet skall du försäkra dig om att dräneringsventilen är öppen och att tanken inte innehåller någon luft alls. För att starta kompressorn efter anslutning av stickproppen: Ställ strömbrytaren i läge till. Efter start, stäng dräneringsventilen. Vid avstängning: Ställ strömbrytaren i läge från, detta ger automatisk tömning av kompressorns tryckledning, vilket underlättar nästa start. UNDVIK att stänga kompressorn genom att ta ut stickproppen ur nätanslutningen, detta kan skada utrustningen. Motorn är försedd med ett termiskt överbelastningsskydd i lindningen, vilket omedelbart stoppar strömtillförseln om temperaturen blir för hög. När temperaturen sedan återgått till normal nivå återstartar motorn automatiskt. Observera! Installationsbesiktning krävs om tankens volym (m 3 ) x maxtryck (bar) är större än 1,0. Gäller art. nr , , , Användaren skall gå till väga enligt följande: 1. Använd trycktanken inom tryck- och temperaturgränserna vilka är angivna på maskinskylten. 2. Svetsning på trycktanken är förbjuden. 3. Kontrollera att tanken är komplett utrustad med korrekt säkerhets- och kontrollutrustning. Denna utrustning skall, vid behov, ersättas med fullt motsvarande detaljer. Notera speciellt, att säkerhetsventilen skall placeras direkt i trycktanken, ha högre luftflöde än kompressorn kan åstadkomma och kunna ställas in på maximitryck. Maximitrycket skall indikeras med ett rött märke på manometern. 4. Undvik, om så är möjligt, att förvara trycktanken i dåligt ventilerade utrymmen. Undvik absolut att förvara trycktanken nära värmekällor eller lättantändliga ämnen. 5. Trycktanken får ej vibrera under användning, detta kan orsaka utmattningsskador. 6. Dränera tanken dagligen. Kontrollera förekomsten av invändig rost. Detta skall ske en gång om året om trycktanken förvaras i normalt ventilerat utrymme (garage, verkstad el liknande) eller utomhus. Rostkontrollera oftare om tanken används tillsammans med oljefri kompressor eller förvaras i dåligt ventilerat utrymme med hög luftfuktighet eller i närheten av ämnen som orsakar rost. 7. Använd trycktanken förståndigt och försiktigt enligt reglerna ovan. FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER MANIPULERING AV TANKEN ÄR FÖRBJUDEN. Användaren skall efterleva respektive lands lagar beträffande användande av tryckluftutrustning. START Starta kompressorn och kontrollera att svänghjulet snurrar i den riktning som pilen på svänghjulet pekar. Detta måste överensstämma för att utrustningen skall få tillräcklig kylning från fläkten. (Gäller 3-fas kompressorer). När kompressorn startas för första gången skall den arbeta obelastad i minst 15 minuter med dräneringsventilen öppen. Efter ungefär tre timmars körning är det lämpligt att kontrollera oljenivån. 5

6 S DRIFTINSTRUKTION Kompressorns drift justeras automatiskt av en tryckströmbrytare som stoppar motorn när lufttrycket i tanken har nått maximumnivån. Den startar igen när trycket har fallit under det inställda minimitrycket. Säkerhetsventilen är inställd på ett något högre tryck än maximinivån och öppnas automatiskt om tryckströmbrytaren inte skulle fungera tillfredsställande. Om kompressorn arbetar kontinuerligt när du använder ett visst tryckluftsverktyg, beror detta på att verktyget kräver för mycket luft, vilket i sin tur betyder att du har en kompressor med för liten kapacitet för just detta verktyg. OBSERVERA! UTRUSTNINGEN ÄR EJ AVSEDD FÖR KONTINUERLIG DRIFT. UNDERHÅLL Rätt underhåll av mekaniska utrustningar eliminerar de flesta problem. Kompressorer behöver ett minimum av underhåll, men nedanstående bör utföras regelbundet: VARJE VECKA: Kontrollera oljenivån genom inspektionsglaset, eller i förekommande fall med hjälp av oljestickan. Vid behov, fyll på Biltemas Kompressorolja. Efter de första 100 timmarna bör oljan helt bytas ut. Töm ur kondens genom dräneringsventilen som sitter under tanken. VARJE MÅNAD: Rengör luftfiltret. Kontrollera i förekommande fall remmens spänning och justera vid behov. VAR 500:de TIMMA: Byt ut oljan. Rengör alla delar på utsidan för att säkra tillräcklig kylning. EFTER 2000 TIMMAR: Ventiler kontrolleras och bytes ut om de visar tecken på skada eller starkt slitage. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 3-fas kompressorer har 400 V anslutningar. 400V 660V Y y x y x z z u w u w v Om svänghjulet ej roterar i pilens riktning skall L1 och L2 byta plats i kontakten. Blå = Brun = Svart = Gul/Grön = L3 L2 L1 6

7 S FELSÖKNING Fel Orsak Åtgärd Luft läcker genom Backventilen Demontera tryckströmbrytaren. är sliten eller ventilhuvudet smutsig och och rengör ordentligt, fungerar inte korrekt. rengör gummipackningen och montera igen, samt byt vid behov ut aktuell komponent. Försämrade Om tryckkravet Byt vid behov prestanda; lågt är konstant; sök packningar och tryck och startar läckor i rör och rengör/byt för ofta. slangar samt filterkassett om kontrollera filtrets detta är igensatt kondition. eller slitet. Kompressorn Kompressorn Rengör kompressorns stannar och är varm och det fläktskyddsgaller återstartar av sig termiska överbelast- och själv efter några ningsskyddet har kontrollera och förminuter. utlösts. bättra vid behov de omgivande luft/ventilationsförhållandena. Kompressorn Det termiska över- Stäng av med strömstannar efter belastningsskyddet ställaren och sätt startförsök. har utlösts. på igen. Kontrollera Spänningen kan vara och förbättra vid beför låg eller bortkopplad. hov de omgivande luft/ventilationsförhållandena. Vänta några minuter, varefter motorn bör återstarta. All annan service än den ovan angivna skall under garantitiden utföras genom er återförsäljare. Obehörig åtgärd på kompressorn annulerar garantin samt smedför ökad risk för olyckstillbud. 7

8 N FUNKSJON Kompressoren produserer trykkluft, som leveres til tanken gjennom utløpsrøret og tilbakeslagsventilen. Når lufttrykket når maksimumstrykket, stenger trykkstrømbryteren av strømtilførselen til elmotoren, som da stanser. Samtidig slippes luften i sylindrene og røret ut gjennom lufterøret og trykkstrømbryteren. Ved dette reduseres trykket i kompressoren, som lett kan startaes opp igjen når trykket i tanken synker under minimumstrykket. Sikkerhetsventilen registrerer trykket i tanken, og slipper ut luft om trykkstrømbryteren ikke skulle slå seg av. INSTALLASJON Kompressoren skal kun brukes innendørs (ikke for utendørsbruk) i omgivelser med god ventilasjon og i temperaturområdet +5 C til +40 C. Omgivelsene må være frie for støv, syrer, damp, eksplosive gasser og antennelige og andre farlige materialer. For at god ventilasjon og tilstrekkelig avkjøling skal oppnås, må utstyret plasseres minst cm fra vegg eller lignende overflate. SIKKERHETSFORSKRIFTER For bruk av kompressoren gjelder bl.a. følgende grunnleggende sikkerhetsforskrifter: OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Berør aldri maskinen med våte hender eller bare føtter. Trekk ikke kompressoren i kabelen, men flytt kompressoren kun ved bruk av håndtaket. Forsøk ikke å løsne kontakten ved å trekke i kabelen. Bruk aldri flerkontakter eller skjøteledninger i fuktige omgivelser selv om de har riktig dimensjon. La ikke barn eller andre uerfarne personer bruke utstyret. Rengjør aldri maskinen med løsemidler eller antennelige væsker. Bruk kun en såpeløsning, men rengjør aldri elektriske komponenter med såpeløsningen. Visse deler av maskinen opphetes når maskinen arbeider og kan forårsake brannskader. Fjern aldri sikkerhetsutstyr fra maskinen. Kompressoren skal plasseres på et stabilt underlag slik at den ikke velter. Etter utført arbeid stanser du maskinen med strømbryteren, kopler maskinen fra nettet og tømmer tanken for luft. Kompressoren er konstruert for bruk kun med luft. Ingen annen gass må brukes. Komprimert luft er energirik og utgjør derfor en potensiell risiko. Rør, ledninger og koplinger må være korrekt tilkoplet, ikke minst slangene. Feilaktig justert kan disse forårsake såvel person- som maskinskader. Forsøk ikke å flytte maskinen ved å trekke i en av slangene. Det er forbudt å sveise på tanken eller å foreta noen som helst annen form for modifisering. Rett aldri trykkluft mot kroppen, mot andre personer eller andre levende vesen. Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot støv og andre partikler som virvler opp på grunn av trykkluften. Ved all bruk av kompressoren, f.eks. ved dekkpåfylling, til trykkluftsverktøy, sprøytemaling og vask med vaskemiddel skal størst mulig sikkerhetsavstand holdes mellom kompressor og arbeidsplass. Trykkluft fra en kompressor kan ikke brukes for farmasøytiske, næringsmiddel- eller sykehusrelaterte formål uten ytterligere rengjøring. Bruk ikke trykkluften for påfyll av f.eks. trykkluftsflasker for dykking. 8

9 N BRUKSANVISNING FØR START OBS! Oljenivået må kontrolleres! (Gjelder ikke oljefri kompressor og ). Vær alltid nøye med kontroll av oljenivået, som skal holdes på midten av det transparente inspeksjonsvinduet. På visse modeller kontrolleres oljenivået med peilepinne. Ved behov fyller du Biltemas Kompressorolje på oljetanken. OBS! På modeller som leveres uten montert luftfilter, tas beskyttelseslokket av og luftfilteret monteres. Før støpselet koples til nettet skal du forsikre deg om at dreneringsventilen er åpen og at tanken overhodet ikke inneholder luft. For å starte kompressoren etter at du har koplet til støpselet stiller du strømbryteren i posisjon på. Etter start stenger du dreneringsventilen. Ved avstenging stiller du strømbryteren i posisjon av. Dette gir automatisk tømming av kompressorens trykkledning, noe som gjør neste start lettere. UNNGÅ å slå av kompressoren ved å trekke ut støpselet da dette kan skade utstyret. Motoren er utstyrt med en termisk overbelastningsbeskyttelse i viklingen, noe som umiddelbart stopper strømtilførselen dersom temperaturen blir for høy. Når temperaturen senere har gått tilbake til normalt nivå, starter motoren automatisk igjen. OBS! Det kreves installasjonsinspeksjon dersom tankens volum (m 3 ) x maksimaltrykk (bar) er større enn 1,0. Gjelder art. nr , , , Brukeren skal gå fram på følgende måte: 1. Bruk trykktanken innenfor trykk- og temperaturgrensene, som er angitt på maskinskiltet. 2. Sveising på trykktanken er forbudt. 3. Kontroller at tanken er komplett utstyrt med korrekt sikkerhets- og kontrollutstyr. Dette utstyret skal ved behov erstattes med fullt ut tilsvarende deler. Legg spesielt merke til at sikkerhetsventilen skal plasseres direkte i trykktanken, ha høyere luftstrømming enn kompressoren kan produsere, og kunne stilles inn på maskimumstrykk. Maksimumstrykket skal indikeres med et rødt merke på manometeret. 4. Unngå om mulig å oppbevare trykktanken på dårlig ventilerte steder. Unngå for all del at trykktanken oppbevares nær varmekilder eller lettantennelige stoffer. 5. Trykktanken skal ikke vibrere under bruk da dette kan forårsake utmattelsesskader. 6. Drener tanken daglig. Kontroller forekomsten av innvendig rust. Dette skal skje en gang om året dersom trykktanken oppbevares på et normalt ventilert sted (garasje, verksted e.l.) eller utendørs. Foreta hyppigere rustkontroll dersom tanken brukes sammen med oljefri kompressor eller oppbevares på dårlig ventilerte steder med høy luftfuktighet eller i nærheten av stoffer som forårsaker rust. 7. Bruk trykktanken forstandig og forsiktig i henhold til reglene ovenfor. FEILAKTIG BRUK ELLER MANIPULERING AV TANKEN ER FORBUDT. Brukeren skal følge de respektive lands lover vedrørende bruk av trykkluftsutstyr. START Start kompressoren, og kontroller at svinghjulet snurrer i den retningen som pilen på svinghjulet peker. Dette må stemme for at utstyret skal få tilstrekkelig avkjøling fra viften. (Gjelder 3-fas kompressorer). Når kompressoren startes for første gang, skal den arbeide ubelastet i minst 15 minutter med dreneringsventilen åpen. Etter omtrent tre timers kjøring er det på tide å kontrollere oljenivået. 9

10 N DRIFTSINSTRUKSJON Kompressorens drift justeres automatisk av en trykkstrømbryter, som stopper motoren når lufttrykket i tanken har nådd maksimumsnivået. Den starter igjen når trykket har falt under det innstilte minimumstrykket. Sikkerhetsventilen er innstilt på et noe høyere trykk enn maksimumsnivået og åpnes automatisk dersom trykkstrømbryteren ikke skulle fungere tilfredsstillende. Dersom kompressoren arbeider kontinuerlig når du bruker et bestemt trykkluftsverktøy, skyldes dette at verktøyet krever for mye luft, som igjen betyr at du har en kompressor med for liten kapasitet for akkurat dette verktøyet. OBS! UTSTYRET ER IKKE BEREGNET PÅ KONTINUERLIG DRIFT. VEDLIKEHOLD Riktig vedlikehold av mekanisk utstyr eliminerer de fleste problemer. Kompressorer trenger et minimum av vedlikehold, men nedenstående bør utføres regelmessig: HVER UKE: Kontroller oljenivået gjennom inspeksjonsvinduet, eller eventuelt ved hjelp av peilepinnen. Ved behov fyller du på Biltemas Kompressorolje. Etter de første 100 timene bør oljen byttes helt ut. Tøm ut kondens gjennom dreneringsventilen, som sitter under tanken. HVER MÅNED: Rengjør luftfilteret. Kontroller om nødvendig remmens stramming og juster ved behov. HVER 500. TIME: Skift ut oljen. Rengjør alle deler på utsiden for å sikre tilstrekkelig avkjøling. ETTER 2000 TIMER: Kontroller ventiler, og skift ut dersom de viser tegn til skade eller sterk slitasje. ELEKTRISKE TILKOPLINGER 3-fas kompressorer har 400 V tilkoplinger. Dersom spenningen er 220 V 3-fas (Norge), skal montøren modifisere tilkoplingene i koplingsboksen i henhold til følgende diagram: 220V 400V Y y x y x z z u w u w v Dersom svinghjulet ikke roterer i pilens retning, skal L1 og L2 bytte plass i kontakten. Blå = Brun = Svart = Gul/Grønn = L3 L2 L1 10

11 N FEILSØKING Feil Årsak Tiltak Luft lekker gjennom Tilbakeslagsventilen er Demonter ventilhodet og trykkbryteren. slitt eller tilsmusset og rengjør ordentlig, rengjør fungerer ikke som den gummipakningen (P1) og skal. monter på plass, og skift ved behov den aktuelle komponenten. Redusert ytelse, lavt Dersom trykkravet er Skift pakninger ved trykk, starter for ofte. konstant, let etter behov og rengjør/skift lekkasje i rør og slanger filterkassett om denne er og kontroller filterets tilstoppet eller slitt. tilstand. Kompressoren stanser og Kompressoren er varm Rengjør kompressorens starter opp igjen av seg og den termiske viftegitter. Kontroller og selv etter noen minutter. overbelastnings- forbedre ved behov de beskyttelsen er utløst. omgivende luft- /ventilasjons-forholdene. Kompressoren stanser Den termiske Slå av med etter startforsøk. overbelastnings- strømslutteren og slå på beskyttelsen er utløst. igjen. Kontroller og Spenningen kan være for forbedre ved behov de lav eller frakoplet. omgivende luft- /ventilasjons-forholdene. Vent noen minutter, og motoren bør da starte igjen. All annen service enn det som er angitt ovenfor, skal utføres gjennom forhandleren. Ved uautorisert reparasjon av kompressoren opphører garantien å gjelde, og det oppstår økt risiko for ulykker. 11

12 Fin TOIMINTA Kompressori tuottaa paineilmaa, joka siirtyy säiliöön poistoputken ja takaiskuventtiilin kautta. Kun ilmanpaine nousee korkeimpaan arvoonsa, painevirtakytkin sulkee virransyötön sähkömoottoriin, joka pysähtyy. Samanaikaisesti sylintereissä ja putkessa oleva ilma pääsee ulos ilmausputken ja painevirtakytkimen kautta. Tällöin paine kompressorissa vähenee, ja kompressori käynnistyy uudelleen, kun paine säiliössä laskee alle vähimmäisarvon. Varoventtiili tunnistaa säiliön paineen ja päästää ilman ulos säätönsä mukaisessa paineessa, mikäli painevirtakytkin ei sattuisi toimimaan. ASENNUS Kompressoria tulee käyttää ainoastaan sisätiloissa (ei sovellu ulkokäyttöön), joissa on hyvä tuuletus ja joiden lämpötila on +5 C C. Tiloissa ei saa olla pölyä, happoja, höyryä, räjähtäviä kaasuja eikä syttyviä tai muita vaarallisia aineita. Tuuletuksen ja kompressorin riittävän jäähtymisen turvaamiseksi laitteisto on sijoitettava vähintään cm:n etäisyydelle seinistä tai muista ilmanvaihdon esteistä. TURVALLISUUSOHJEET Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava kompressoria käytettäessä: Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Älä koskaan koske laitteeseen märin käsin tai paljain jaloin. Älä vedä laitetta sähköjohdosta, vaan liikuta sitä ainoastaan kahvasta kantamalla. Älä yritä irrottaa sähköjohtoa johdosta vetämällä. Älä koskaan käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja kosteissa tiloissa, vaikka niiden mitoitus olisi oikea. Älä anna lasten tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Älä koskaan puhdista laitetta liuottimien tai syttyvien nesteiden avulla. Käytä ainoastaan saippuavettä, älä kuitenkaan puhdista sähköosia saippuavedellä. Tietyt koneen osat kuumenevat konetta käytettäessä, jolloin ne saattavat aiheuttaa palovammoja. Älä koskaan irrota laitteen suojuksia. Liitä laite sähköverkkoon sopivan ja oikein mitoitetun (suojamaadoitetun) johdon, sulakkeen ja liittimien avulla, ks. laitteen arvokilpi. Kompressori tulee asettaa tasaiselle alustalle, jottei se kaatuisi. Lopetettuasi työskentelyn: pysäytä kone virtakytkimen avulla, irrota sähköjohto seinäpistorasiasta ja tyhjennä ilmasäiliö. Kompressori on rakennettu ainoastaan ilmakäyttöiseksi. Mitään muuta kaasua ei saa käyttää. Paineistettu ilma muodostaa vaaran. Putket, letkut (varsinkin letkut) ja liittimet on liitettävä oikein. Virheelliset liitännät saattavat aiheuttaa sekä henkilö- että laitevahinkoja. Älä yritä siirtää laitetta letkusta vetämällä. Säiliötä ei saa hitsata eikä mitenkään muuttaa. Älä koskaan suuntaa paineilmaa kehoasi tai toista ihmistä kohti. Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi pölyltä ja muilta roskilta, jotka paineilma saattaa lennättää ilmaan. Kun käytät laitetta esim. renkaiden täyttöön, paineilmatyökaluihin, ruiskumaalaukseen ja pesuaineella pesemiseen, pidä kompressorin ja työskentelypaikan välillä suurin mahdollinen turvaetäisyys. Kompressorin tuottamaa paineilmaa ei voida käyttää farmaseuttiseen käyttöön eikä elintarvike- tai sairaanhoitokäyttöön ilman lisäsuodatusta. Älä myöskään käytä paineilmaa esim. sukeltajan varusteiden täyttöön. 12

13 Fin KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Huomaa! Tarkista öljymäärä! (Ei koske öljyttömiä kompressoreita ja ). Tarkista öljymäärä aina huolellisesti, öljyn pinta on pidettävä läpinäkyvän tarkastuslasin keskellä. Joissakin malleissa öljymäärä tarkistetaan öljytikun avulla. Lisää tarvittaessa Bilteman kompressoriöljyä. HUOM! Mallit jotka toimitetaan ilman valmiiksi asennettua ilmansuodatinta: irrota suojakansi ja asenna ilmansuodatin paikalleen. Varmista ennen pistotulpan liittämistä sähköverkkoon, että poistoventtiili on avoinna ja ettei säiliössä ole ilmaa. Käynnistä kompressori sähköverkkoon liittämisen jälkeen seuraavasti: Käännä virtakytkin asentoon "päällä". Sulje poistoventtiili käynnistyksen jälkeen. Kompressorin sammuttaminen: Käännä virtakytkin asentoon "pois päältä", jolloin kompressorin paineletku tyhjenee itsestään (helpottaa seuraavaa käynnistystä). ÄLÄ sammuta kompressoria irrottamalla pistotulpan pistorasiasta, sillä se voi vahingoittaa laitteistoa. Moottorissa on ylikuumentumiselta suojaava käämitys, joka katkaisee virransyötön välittömästi, kun lämpötila nousee liian korkeaksi. Kun lämpötila palaa takaisin normaaliksi, moottori käynnistyy automaattisesti. Huomaa! Jos säiliön tilavuus (m 3 ) x enimmäispaine (baaria) on suurempi kuin 1, säiliön asennus on katsastettava. Koskee tuotteita: , , , Toimi seuraavasti: 1. Käytä kompressoria arvokilvessä mainittujen paine- ja lämpötilarajoitusten mukaisesti, ks. laitteen arvokilpi. 2. Kompressorin hitsaaminen on kielletty. 3. Varmista että kompressorin varustus on täydellinen, mukaanlukien oikeat turva- ja säätövälineet. Jos osia mahdollisesti vaihdetaan, ne on vaihdettava ainoastaan täysin vastaaviin uusiin osiin. Huomaa erityisesti: varoventtiili on asennettava suoraan kompressoriin, sen kuormituskeston on oltava ilmanottoa suurempi, ja sen on oltava säädettynä enimmäispaineelle. Manometrissä enimmäislukeman on oltava merkittynä punaisella. 4. Vältä mahdollisuuksien mukaan kompressorin säilytystä huonosti tuuletetuissa tiloissa. Älä koskaan säilytä kompressoria lämmönlähteiden tai tulenarkojen materiaalien läheisyydessä. 5. Älä aseta painesäiliötä alttiiksi tärinälle käytön aikana, sillä tärinä saattaa aiheuttaa syöttövirheitä. 6. Poista kondenssivesi kompressorista päivittäin. Tarkista onko laitteeseen muodostunut ruostetta. Tee tarkistus kerran vuodessa, jos säilytät säiliötä normaalisti tuuletetuissa tiloissa (autotallissa, verstaassa tms.) tai ulkona. Tee tarkistus useammin, jos käytät säiliötä öljyttömän kompressorin kanssa tai jos säilytät säiliötä ruostuttavien aineiden läheisyydessä tai huonosti tuuletetuissa tiloissa, joiden ilmankosteus on suuri. 7. Käytä kompressoria huolellisesti ja varoen tämän käyttöohjeen mukaisesti. KOMPRESSORIN VÄÄRÄ TAI OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY! Käyttäjän on noudatettava asianomaisessa maassa voimassaolevia paineistettuja laitteita koskevia lakeja ja asetuksia. KÄYNNISTYS Käynnistä kompressori ja tarkista, että kääntöpyörä pyörii nuolen suuntaan. Ainoastaan tällöin tuuletin jäähdyttää laitteistoa riittävästi. (Koskee kolmivaihekompressoreja). Kun käynnistät kompressorin ensimmäisen kerran, anna sen toimia kuormittamattomana vähintään 15 minuutin ajan poistoventtiili avattuna. Tarkista öljymäärä noin kolmen tunnin käytön jälkeen. 13

14 Fin KOMPRESSORIN SÄÄTÄMINEN Painevirtakytkin säätää kompressorin toimintaa automaattisesti pysäyttäen moottorin, kun säiliön ilmanpaine on noussut enimmäisarvoonsa. Moottori käynnistyy uudelleen, kun paine on laskenut säädettyyn vähimmäisarvoon. Varoventtiili on säädetty hieman suuremmalle paineelle kuin enimmäisarvo, ja se avautuu automaattisesti, jos paineventtiili ei toimi oikein. Jos kompressori käy jatkuvasti, kun käytät tiettyä paineilmatyökalua, kyseinen työkalu vaatii liian paljon ilmaa. Toisin sanoen, kompressorin teho ei riitä kyseisen laitteen käyttämiseen. HUOMAA! LAITTEISTOA EI OLE TARKOITETTU JATKUVASTI TOIMIVAKSI. HUOLTO Mekaanisten laitteiden huoltaminen estää ongelmien syntymistä. Kompressorit eivät tarvitse juurikaan huoltoa, mutta tarkista seuraavat seikat säännöllisesti: VIIKOITTAIN: Tarkista öljyn määrä tarkastuslasin tai öljytikun avulla. Lisää tarvittaessa Bilteman kompressoriöljyä. Öljy on vaihdettava kokonaan sadan käyttötunnin jälkeen. Poista kondenssivesi säiliön alapuolella olevan poistoventtiilin kautta. KUUKAUSITTAIN: Puhdista ilmansuodatin. Tarkista mahdollisen hihnan kireys, säädä tarvittaessa. JOKA 500. KÄYTTÖTUNTI: Vaihda öljyt. Puhdista kaikki ulkopuoliset osat, jotta laite jäähtyisi kunnolla KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN: Tarkista venttiilit ja vaihda ne, jos havaitset vaurioita tai kulumia. SÄHKÖLIITÄNNÄT Kolmivaihekompressorien sähköliitäntä on 400 V. 400V 660V Y y x y x z z u w u w v Jos kääntöpyörä ei pyöri nuolen suuntaan, johtimien L1 ja L2 paikkaa liittimessä on vaihdettava keskenään. Sininen = Ruskea = Musta = Keltainen/vihreä = L3 L2 L1 14

15 Fin VIAN ETSINTÄ Vika Syy Toimenpide Ilma vuotaa paine- Takaiskuventtiili on Pura venttiilin pää ja virtakytkimen kautta. kulunut tai likainen eikä puhdista se huolellisesti, toimi oikein. puhdista kumitiiviste. Asenna osat uudelleen tai tarvittaessa vaihda ne. Huonontunut suoritus- Jos paineen tarve on Vaihda tiivisteet kyky; alhainen paine, vakio: etsi putkista ja tarvittaessa ja laite käy liian usein. letkuista vuotokohtia puhdista/vaihda sekä tarkista suodattimen suodatinkasetti jos se on kunto. kulunut tai tukkeutunut. Kompressori pysähtyy Kompressori on lämmin Puhdista tuulettimen ensin, mutta käynnistyy ja ylikuumenemissulake suojusristikko. Tarkista ja itsestään muutaman on lauennut. tarvittaessa lisää minuutin kuluttua. tuuletusta. Kompressori pysähtyy Ylikuumenemissulake on Sammuta virta käynnistysyrityksen lauennut. Jännite on liian virtakytkimestä ja kytke jälkeen. matala tai virtaa ei ole laite uudelleen päälle. kytketty. Tarkista ja tarvittaessa lisää tuuletusta. Odota muutama minuutti, minkä jälkeen moottorin tulee käynnistyä uudelleen. Kaikki käyttöohjeessa mainitsemattomat huoltotyöt tulee jättää jälleenmyyjän tehtäväksi. Epäpätevien henkilöiden tekemät huoltotyöt mitätöivät takuun sekä saattavat aiheuttaa onnettomuuksia. 15

16 Tryckströmbrytare till 1-fas kompressor Trykkstrømbryter til 1-fas kompressor Painevirtakytkin 1-vaihekompressoriin INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV FRÅNSLAGSTRYCK OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruven och tag bort den svarta kåpan. För att öka frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning +. För att minska frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning -. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruven. INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV AVSLAGSTRYKK OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruen og ta av det sorte dekselet. For å øke avslagstrykket: vrid justeringsskruen (1) i retning +. For å redusere avslagstrykket : vrid justeringsskruen (1) i retning -. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruen. POISKYTKENTÄPAINEEN SÄÄTÄMISOHJE Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Irrota ruuvi poista musta kotelo. Katkaisupaineen suurentamiseksi: käännä säätöruuvia (1) + merkin suuntaan. Katkaisupaineen vähentämiseksi: käännä säätöruuvia (1) - merkin suuntaan. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi. 16 INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV TILL- OCH FRÅNSLAGSTRYCK. OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruvarna och tag bort den svarta kåpan. För att höja tillslagstrycket: vrid justermuttrarna (1) medurs. För att sänka tillslagstrycket: vrid justermuttrarna (1) moturs. För att sänka differensen mellan till- och frånslagstryck: vrid muttern (2) moturs. För att höja differensen mellan till- och frånslagstryck: vrid muttern (2) medurs. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruvarna. VEILEDNING FOR JUSTERING AV PÅ- OG AVSLAGSTRYKK. OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruene og ta av det sorte dekselet. For å øke påslagstrykket: drei justeringsmutrene (1) med urviseren. For å minske påslagstrykket: drei justeringsmutrene (1) mot urviseren. For å minske differansen mellom på- og avslagstrykk: drei mutteren (2) mot urviseren. For å øke differansen mellom på- og avslagstrykk: drei mutteren (2) med urviseren. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruene. OHJEET ALOITUS- JA LOPETUSPAINEEN SÄÄTÄMISEKSI. Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Irrotta ruuvit ja poista musta kotelo. Lisää aloituspainetta kiertämällä säätömuttereita (1) myötäpäivään. Vähennä aloituspainetta kiertämällä säätömuttereita (1) vastapäivään. Vähennä aloitus- ja lopetuspaineen välistä eroa kiertämällä mutteria (2) vastapäivään. Lisää aloitus- ja lopetuspaineen välistä eroa kiertämällä mutteria (2) myötäpäivään. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

17 Tryckströmbrytare till 3-fas kompressor Trykkstrømbryter 3-fas kompressor Painevirtakytkin 3-vaihekompressoriin + 1 P INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV FRÅNSLAGSTRYCK OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruven och tag av den svarta kåpan. För att öka frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning +. För att minska frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning -. För att öka området mellan till- och frånslag: vrid hjulet (2) i riktning -. För att minska området mellan till- och frånslag: vrid hjulet (2) i riktning +. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruven. INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV AVSLAGSTRYKK OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruen og ta av det sorte dekselet. For å øke avslagstrykket: vrid justerskruen (1) i retning +. For å redusere avslagstrykket : vrid justerskruen(1) i retning -. For å øke området mellom på- og avslag: vri hjulet (2) i retning -. For å redusere området mellom på- og avslag vri hjulet i retning +. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruen. POISKYTKENTÄPAINEEN SÄÄTÄMISOHJE Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelonavaamista! Irrota ruuvi ja poista musta kotelo. Lisää painetta kiertämällä säätöruuvia (1) suntaan +. Vähennä painetta kiertämällä säätöruuvia (1) suntaan -. Lisää päälle- japoiskytkeytymisen väliä kiertämällä säätöpyörää (2) suntaan -. Pienennä päälle- ja poiskytkeytymisen väliä kiertämällä säätöpyörää (2) suuntaan +. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV FRÅNSLAGSTRYCK OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruvarna och tag av den svarta kåpan. För att öka frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning +. För att minska frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning -. För att öka området mellan till- och frånslag: vrid justerskruven (2) i riktning -. För att minska området mellan till- och frånslag: vrid justerskruven (2) i riktning +. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruvarna. INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV AVSLAGSTRYKK OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruene og ta av det sorte dekselet. For å øke avslagstrykket: vrid justerskruen (1) i retning +. For å redusere avslagstrykket : vrid justerskruen(1) i retning -. For å øke området mellom på- og avslag: vri justerskruen (2) i retning -. For å redusere området mellom på- og avslag: vri justerskruen (2) i retning +. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruene. POISKYTKENTÄPAINEEN SÄÄTÄMISOHJE Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Irrotta ruuvit ja poista musta kotelo. Katkaisupaineen suurentamiseksi: käännä säätöruuvia (1) + merkin suuntaan Katkaisupaineen vähentämiseksi: käännä säätöruuvia (1) - merkin suuntaan. Lisää päälle- japoiskytkeytymisen väliä kiertämäälä säätöruuvia (2) suntaan -. Pienennä päälle- ja poiskytkeytymisen väliä kiertämäälä säätöruuvia (2) suntaan +. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

18 Art S Motoreffekt 3 hk Kompressionssteg 1 Cylinderantal 2, V-block Max arbetstryck 9 bar Max varvtal 1450 Genomlupen cylindervolym 345 l/min Fri avgiven luftm. vid 6 bar 260 l/min Vikt 60 kg El 230 V/1-fas Pos. Benämning Antal Detaljnummer 102 Hjul Hjullåsning Backventil Dräneringsventil Tryckregulator Manometer Säkerhetsventil Anslutning Avluftningsslang Tryckströmbrytare N Motoreffekt 3 hk Kompresjonstrinn 1 Sylinderantall 2, V-blokk Maks arbeidstrykk 9 bar Maks turtall 1450 Gjennomsl. sylindervolum 345 l/min Fri avgitt luftm. v/6 bar 260 l/min Vekt 60 kg El 230 V/1-fas Pos. Benevning Antall Detaljnummer 102 Hjul Hjullåsning Bakventil Dreneringsventil Trykkregulator Manometer Sikkerhetsventil Tilkopling Avluftingsslange Trykkstrømbryter Fin Moottorin teho 3 hv Pyristusaste 1 Sylinteriluku 2, V-lohko Maksimi työpaine 9 bar Maksimi kierrosluku 1450 Tuotto ilman vastapainetta 345 l/min Tuotto vastapaineella (6 bar) 260 l/min Paino 60 kg Käyttövirta 230 V/1-vaihe Kohta Osa Määrä Osan numero 102 Pyörä Pyörän lukitusruuvi Takaiskuventtiili Poistoventtiili Paineensäädin Manometri Varaventtiili Liitäntä Ilmausletku Painovirtakytkin

19 Art S N Fin Pos Benämning Antal Detaljnummer 2 Cylinder Cylindertopp Gavel 1 3N Ventilplatta, set Vevstake Kolv Kolvbult Låsring Kolvring Kolvring Kolvring Bricka Oljekastare Luftfilter Utloppsrör Kylfläkt Kullager Kullager Oljesticka Tätning Skruv Gavel 1 3N Skruv Låsring Inre fläktskydd Yttre fläktskydd Ventil Tätning 1 3N Packning Packning Packning Kondensator Anslutning Pos Benevning Antall Detaljnummer 2 Sylinder Sylindertopp Gavel 1 3N Ventilplate, sett Veivstake Stempel Stempelbolt Låsering Stempelring Stempelring Stempelring Skive Oljekaster Luftfilter Utløpsrør Kjølevifte Kulelager Kulelager Peilepinne Tetning Skruv Gavl 1 3N Skrue Låsring Indre viftebeskyttelse Ytre viftebeskyttelse Ventil Tetning 1 3N Pakning Pakning Pakning Kondensator Tilkopling Kohta Osa Määrä Osan numero 2 Sylinteri Sylinterin kansi Pääty 1 3N Venttiililevysarja Kiertokanki Mäntä Männäntappi Lukkorengas Männenrengas Männenrengas Männenrengas Aluslaatta Öljynroiskutin Ilmansuodatin Poistoputki Tuuletin Kuulalaakeri Kuulalaakeri Öljytikku Tiiviste Ruuvi Pääty 1 3N Ruuvi Lukkorengas Sisempituuletinsuojus Sisempituuletinsuojus Ventiili Tiiviste 1 3N Tiiviste Tiiviste Tiiviste Kondensaattori Liitin

20 Art S N Fin Motoreffekt 1,5 hk Kompressionssteg 1 Cylinderantal 1 Max arbetstryck 7 bar Max varvtal 2850 Genomlupen cylindervolym 190 l/min Fri avgiven luftm. vid 6 bar 122 l/min Vikt 18,5 kg El 230 V/1-fas Motoreffekt 1,5 hk Kompresjonstrinn 1 Sylinderantall 1 Maks arbeidstrykk 7 bar Maks turtall 2850 Gjennomsl. sylindervolum 190 l/min Fri avgitt luftm. v/6 bar 122 l/min Vekt 18,5 kg El 230 V/1-fas Moottorin teho 1,5 hk Pyristusaste 1 Sylinteriluku 1 Maksimi työpaine 7 bar Maksimi kierrosluku 2850 Tuotto ilman vastapainetta 190 l/min Tuotto vastapaineella (6 bar)122 l/min Paino 18,5 kg Käyttövirta 230 V/1-fas Pos Benämning Antal Detaljnummer 103 Gummifot Backventil Snabbkoppling Dräneringsventil Tryckregulator Manometer Säkerhetsventil Mutter Kona Anslutning Rörkrök Avluftningsslang Tryckströmbrytare Rör Pos Benevning Antall Detaljnummer 103 Gummifot Bakventil Hurtigkopling Dreneringsventil Trykkregulator Manometer Sikkerhetsventil Mutter Konus Tilkopling Rør Avluftingsslange Trykkstrømbryter Rør Kohta Osa Määrä Osan numero 103 Kumijalka Takaiskuventtiili Pikaliitin Poistoventtiili Paineensäädin Manometri Varaventtiili Mutteri Kartio Liitäntä Putki Ilmausletku Painovirtakytkin Putki

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KOMPRESSORI KOMPRESSOR DAJ0018 DAJ0019 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070828

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi Art. -8 Garagedomkraft Garasjejekk Hallinosturi Garagedonkraft ton/tonn/tonnia 009 Biltema Nordic Services AB Art. -8 009 Biltema Nordic Services AB SE Art. -8 Garagedomkraft ton VARNING Före användning,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

OILLESS AIR COMPRESSOR

OILLESS AIR COMPRESSOR MODEL 54100 54150 OILLESS AIR COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI OLIEFRI KOMPRESSOR Brugsanvisning OLJEFRI KOMPRESSOR Bruksanvisning OLJEFRI KOMPRESSOR Bruksanvisning ÖLJYTÖN KOMPRESSORI Käyttöohje

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDHAVANDEMANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDHAVANDEMANUAL KÄYTTÖOHJE HANDHAVANDEMANUAL ILMAKOMPRESSORI LUFTKOMPRESSOR DAJ0037 Lue ja perehdy tähän käyttöohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Käännös

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Air Compressor Kompressor Kompressori

Air Compressor Kompressor Kompressori Air Compressor Kompressor Kompressori Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot