Kompressor/Kompressori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompressor/Kompressori"

Transkriptio

1 Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art S N Fin

2

3

4 S FUNKTION Kompressorn producerar tryckluft som levereras till tanken genom utloppsröret och backventilen. När lufttrycket når maximitrycket stänger tryckströmbrytaren av strömtillförseln till elmotorn som då stannar. Samtidigt släpps luften i cylindrarna och röret ut genom avluftningsröret och tryckströmbrytaren. Därigenom minskas trycket i kompressorn som lätt kan återstartas när trycket i tanken sjunker under minimitrycket. Säkerhetsventilen känner av trycket i tanken och släpper ut luft om tryckströmbrytaren inte skulle slå ifrån. INSTALLATION Kompressorn skall endast användas inomhus (ej för utomhusbruk) i en miljö med god ventilation och i temperaturområdet +5 C till +40 C. Miljön måste vara fri från damm, syror, ånga, explosiva gaser samt antändbara och andra riskfyllda material. För att vara säker på god ventilation och tillräcklig kylning bör utrustningen placeras minst cm från vägg eller liknande yta. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För användandet av kompressorn gäller bl.a. följande grundläggande säkerhetsföreskrifter: Observera! Bryt alltid strömmen till kompressorn genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan tryckströmbrytarens kåpa avlägsnas! Vidrör aldrig maskinen med våta händer eller bara fötter. Dra inte kompressorn i kabeln utan flytta kompressorn endast genom att använda handtaget. Försök inte lossa kontakten genom att dra i kabeln. Använd aldrig multikontakter eller förlängningssladdar i fuktig miljö även om de har rätt dimension. Låt inte barn eller andra oerfarna personer använda utrustningen. Rengör aldrig maskinen med lösningsmedel eller antändbara vätskor. Använd endast en tvållösning, men rengör aldrig någon elektrisk komponent med tvållösningen. Vissa delar av maskinen upphettas när maskinen arbetar och kan orsaka brännskador. Avlägsna aldrig någon form av skyddsutrustning från maskinen. Kompressorn skall placeras på ett stabilt underlag så att den inte välter. Efter utfört arbete, stanna maskinen med strömbrytaren, koppla bort maskinen från nätet och töm tanken på luft. Kompressorn är konstruerad för att användas endast med luft. Ingen annan gas får användas. Trycksatt luft är energirik och utgör därför en potentiell risk. Rör, ledningar och kopplingar måste vara korrekt anslutna, inte minst slangarna. Felaktigt apterade kan dessa orsaka såväl person- som maskinskador. Försök inte flytta maskinen genom att dra i någon slang. Det är förbjudet att svetsa på tanken eller göra någon som helst annan modifiering. Rikta aldrig tryckluft mot kroppen, mot någon annan person eller annan levande varelse. Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot damm och andra partiklar som virvlar upp på grund av tryckluften. Vid all användning av kompressorn, t.ex. däckpåfyllning, pneumatiska verktyg, sprutmålning och tvätt med tvättmedel, skall största möjliga säkerhetsavstånd hållas mellan kompressor och arbetsplats. Tryckluft från en kompressor kan inte användas för pharmaceutiska, livsmedels- eller sjukvårdstillämpningar utan ytterligare rening. Använd inte tryckluften till att påfylla t.ex. dykartuber. 4

5 S BRUKSANVISNING FÖRE START Observera! Oljenivån måste kontrolleras! (Gäller ej oljefri kompressor och ) Var alltid noga med kontroll av oljenivån, den skall hållas på mitten av det transparenta inspektionsglaset. På vissa modeller kontrolleras oljenivån med oljesticka. Vid behov, fyll på oljetanken med Biltemas Kompressorolja. OBS! Beträffande de modeller som levereras utan monterat luftfilter: tag bort skyddslocket och montera luftfiltret. Före anslutning av stickproppen till nätet skall du försäkra dig om att dräneringsventilen är öppen och att tanken inte innehåller någon luft alls. För att starta kompressorn efter anslutning av stickproppen: Ställ strömbrytaren i läge till. Efter start, stäng dräneringsventilen. Vid avstängning: Ställ strömbrytaren i läge från, detta ger automatisk tömning av kompressorns tryckledning, vilket underlättar nästa start. UNDVIK att stänga kompressorn genom att ta ut stickproppen ur nätanslutningen, detta kan skada utrustningen. Motorn är försedd med ett termiskt överbelastningsskydd i lindningen, vilket omedelbart stoppar strömtillförseln om temperaturen blir för hög. När temperaturen sedan återgått till normal nivå återstartar motorn automatiskt. Observera! Installationsbesiktning krävs om tankens volym (m 3 ) x maxtryck (bar) är större än 1,0. Gäller art. nr , , , Användaren skall gå till väga enligt följande: 1. Använd trycktanken inom tryck- och temperaturgränserna vilka är angivna på maskinskylten. 2. Svetsning på trycktanken är förbjuden. 3. Kontrollera att tanken är komplett utrustad med korrekt säkerhets- och kontrollutrustning. Denna utrustning skall, vid behov, ersättas med fullt motsvarande detaljer. Notera speciellt, att säkerhetsventilen skall placeras direkt i trycktanken, ha högre luftflöde än kompressorn kan åstadkomma och kunna ställas in på maximitryck. Maximitrycket skall indikeras med ett rött märke på manometern. 4. Undvik, om så är möjligt, att förvara trycktanken i dåligt ventilerade utrymmen. Undvik absolut att förvara trycktanken nära värmekällor eller lättantändliga ämnen. 5. Trycktanken får ej vibrera under användning, detta kan orsaka utmattningsskador. 6. Dränera tanken dagligen. Kontrollera förekomsten av invändig rost. Detta skall ske en gång om året om trycktanken förvaras i normalt ventilerat utrymme (garage, verkstad el liknande) eller utomhus. Rostkontrollera oftare om tanken används tillsammans med oljefri kompressor eller förvaras i dåligt ventilerat utrymme med hög luftfuktighet eller i närheten av ämnen som orsakar rost. 7. Använd trycktanken förståndigt och försiktigt enligt reglerna ovan. FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER MANIPULERING AV TANKEN ÄR FÖRBJUDEN. Användaren skall efterleva respektive lands lagar beträffande användande av tryckluftutrustning. START Starta kompressorn och kontrollera att svänghjulet snurrar i den riktning som pilen på svänghjulet pekar. Detta måste överensstämma för att utrustningen skall få tillräcklig kylning från fläkten. (Gäller 3-fas kompressorer). När kompressorn startas för första gången skall den arbeta obelastad i minst 15 minuter med dräneringsventilen öppen. Efter ungefär tre timmars körning är det lämpligt att kontrollera oljenivån. 5

6 S DRIFTINSTRUKTION Kompressorns drift justeras automatiskt av en tryckströmbrytare som stoppar motorn när lufttrycket i tanken har nått maximumnivån. Den startar igen när trycket har fallit under det inställda minimitrycket. Säkerhetsventilen är inställd på ett något högre tryck än maximinivån och öppnas automatiskt om tryckströmbrytaren inte skulle fungera tillfredsställande. Om kompressorn arbetar kontinuerligt när du använder ett visst tryckluftsverktyg, beror detta på att verktyget kräver för mycket luft, vilket i sin tur betyder att du har en kompressor med för liten kapacitet för just detta verktyg. OBSERVERA! UTRUSTNINGEN ÄR EJ AVSEDD FÖR KONTINUERLIG DRIFT. UNDERHÅLL Rätt underhåll av mekaniska utrustningar eliminerar de flesta problem. Kompressorer behöver ett minimum av underhåll, men nedanstående bör utföras regelbundet: VARJE VECKA: Kontrollera oljenivån genom inspektionsglaset, eller i förekommande fall med hjälp av oljestickan. Vid behov, fyll på Biltemas Kompressorolja. Efter de första 100 timmarna bör oljan helt bytas ut. Töm ur kondens genom dräneringsventilen som sitter under tanken. VARJE MÅNAD: Rengör luftfiltret. Kontrollera i förekommande fall remmens spänning och justera vid behov. VAR 500:de TIMMA: Byt ut oljan. Rengör alla delar på utsidan för att säkra tillräcklig kylning. EFTER 2000 TIMMAR: Ventiler kontrolleras och bytes ut om de visar tecken på skada eller starkt slitage. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR 3-fas kompressorer har 400 V anslutningar. 400V 660V Y y x y x z z u w u w v Om svänghjulet ej roterar i pilens riktning skall L1 och L2 byta plats i kontakten. Blå = Brun = Svart = Gul/Grön = L3 L2 L1 6

7 S FELSÖKNING Fel Orsak Åtgärd Luft läcker genom Backventilen Demontera tryckströmbrytaren. är sliten eller ventilhuvudet smutsig och och rengör ordentligt, fungerar inte korrekt. rengör gummipackningen och montera igen, samt byt vid behov ut aktuell komponent. Försämrade Om tryckkravet Byt vid behov prestanda; lågt är konstant; sök packningar och tryck och startar läckor i rör och rengör/byt för ofta. slangar samt filterkassett om kontrollera filtrets detta är igensatt kondition. eller slitet. Kompressorn Kompressorn Rengör kompressorns stannar och är varm och det fläktskyddsgaller återstartar av sig termiska överbelast- och själv efter några ningsskyddet har kontrollera och förminuter. utlösts. bättra vid behov de omgivande luft/ventilationsförhållandena. Kompressorn Det termiska över- Stäng av med strömstannar efter belastningsskyddet ställaren och sätt startförsök. har utlösts. på igen. Kontrollera Spänningen kan vara och förbättra vid beför låg eller bortkopplad. hov de omgivande luft/ventilationsförhållandena. Vänta några minuter, varefter motorn bör återstarta. All annan service än den ovan angivna skall under garantitiden utföras genom er återförsäljare. Obehörig åtgärd på kompressorn annulerar garantin samt smedför ökad risk för olyckstillbud. 7

8 N FUNKSJON Kompressoren produserer trykkluft, som leveres til tanken gjennom utløpsrøret og tilbakeslagsventilen. Når lufttrykket når maksimumstrykket, stenger trykkstrømbryteren av strømtilførselen til elmotoren, som da stanser. Samtidig slippes luften i sylindrene og røret ut gjennom lufterøret og trykkstrømbryteren. Ved dette reduseres trykket i kompressoren, som lett kan startaes opp igjen når trykket i tanken synker under minimumstrykket. Sikkerhetsventilen registrerer trykket i tanken, og slipper ut luft om trykkstrømbryteren ikke skulle slå seg av. INSTALLASJON Kompressoren skal kun brukes innendørs (ikke for utendørsbruk) i omgivelser med god ventilasjon og i temperaturområdet +5 C til +40 C. Omgivelsene må være frie for støv, syrer, damp, eksplosive gasser og antennelige og andre farlige materialer. For at god ventilasjon og tilstrekkelig avkjøling skal oppnås, må utstyret plasseres minst cm fra vegg eller lignende overflate. SIKKERHETSFORSKRIFTER For bruk av kompressoren gjelder bl.a. følgende grunnleggende sikkerhetsforskrifter: OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Berør aldri maskinen med våte hender eller bare føtter. Trekk ikke kompressoren i kabelen, men flytt kompressoren kun ved bruk av håndtaket. Forsøk ikke å løsne kontakten ved å trekke i kabelen. Bruk aldri flerkontakter eller skjøteledninger i fuktige omgivelser selv om de har riktig dimensjon. La ikke barn eller andre uerfarne personer bruke utstyret. Rengjør aldri maskinen med løsemidler eller antennelige væsker. Bruk kun en såpeløsning, men rengjør aldri elektriske komponenter med såpeløsningen. Visse deler av maskinen opphetes når maskinen arbeider og kan forårsake brannskader. Fjern aldri sikkerhetsutstyr fra maskinen. Kompressoren skal plasseres på et stabilt underlag slik at den ikke velter. Etter utført arbeid stanser du maskinen med strømbryteren, kopler maskinen fra nettet og tømmer tanken for luft. Kompressoren er konstruert for bruk kun med luft. Ingen annen gass må brukes. Komprimert luft er energirik og utgjør derfor en potensiell risiko. Rør, ledninger og koplinger må være korrekt tilkoplet, ikke minst slangene. Feilaktig justert kan disse forårsake såvel person- som maskinskader. Forsøk ikke å flytte maskinen ved å trekke i en av slangene. Det er forbudt å sveise på tanken eller å foreta noen som helst annen form for modifisering. Rett aldri trykkluft mot kroppen, mot andre personer eller andre levende vesen. Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot støv og andre partikler som virvler opp på grunn av trykkluften. Ved all bruk av kompressoren, f.eks. ved dekkpåfylling, til trykkluftsverktøy, sprøytemaling og vask med vaskemiddel skal størst mulig sikkerhetsavstand holdes mellom kompressor og arbeidsplass. Trykkluft fra en kompressor kan ikke brukes for farmasøytiske, næringsmiddel- eller sykehusrelaterte formål uten ytterligere rengjøring. Bruk ikke trykkluften for påfyll av f.eks. trykkluftsflasker for dykking. 8

9 N BRUKSANVISNING FØR START OBS! Oljenivået må kontrolleres! (Gjelder ikke oljefri kompressor og ). Vær alltid nøye med kontroll av oljenivået, som skal holdes på midten av det transparente inspeksjonsvinduet. På visse modeller kontrolleres oljenivået med peilepinne. Ved behov fyller du Biltemas Kompressorolje på oljetanken. OBS! På modeller som leveres uten montert luftfilter, tas beskyttelseslokket av og luftfilteret monteres. Før støpselet koples til nettet skal du forsikre deg om at dreneringsventilen er åpen og at tanken overhodet ikke inneholder luft. For å starte kompressoren etter at du har koplet til støpselet stiller du strømbryteren i posisjon på. Etter start stenger du dreneringsventilen. Ved avstenging stiller du strømbryteren i posisjon av. Dette gir automatisk tømming av kompressorens trykkledning, noe som gjør neste start lettere. UNNGÅ å slå av kompressoren ved å trekke ut støpselet da dette kan skade utstyret. Motoren er utstyrt med en termisk overbelastningsbeskyttelse i viklingen, noe som umiddelbart stopper strømtilførselen dersom temperaturen blir for høy. Når temperaturen senere har gått tilbake til normalt nivå, starter motoren automatisk igjen. OBS! Det kreves installasjonsinspeksjon dersom tankens volum (m 3 ) x maksimaltrykk (bar) er større enn 1,0. Gjelder art. nr , , , Brukeren skal gå fram på følgende måte: 1. Bruk trykktanken innenfor trykk- og temperaturgrensene, som er angitt på maskinskiltet. 2. Sveising på trykktanken er forbudt. 3. Kontroller at tanken er komplett utstyrt med korrekt sikkerhets- og kontrollutstyr. Dette utstyret skal ved behov erstattes med fullt ut tilsvarende deler. Legg spesielt merke til at sikkerhetsventilen skal plasseres direkte i trykktanken, ha høyere luftstrømming enn kompressoren kan produsere, og kunne stilles inn på maskimumstrykk. Maksimumstrykket skal indikeres med et rødt merke på manometeret. 4. Unngå om mulig å oppbevare trykktanken på dårlig ventilerte steder. Unngå for all del at trykktanken oppbevares nær varmekilder eller lettantennelige stoffer. 5. Trykktanken skal ikke vibrere under bruk da dette kan forårsake utmattelsesskader. 6. Drener tanken daglig. Kontroller forekomsten av innvendig rust. Dette skal skje en gang om året dersom trykktanken oppbevares på et normalt ventilert sted (garasje, verksted e.l.) eller utendørs. Foreta hyppigere rustkontroll dersom tanken brukes sammen med oljefri kompressor eller oppbevares på dårlig ventilerte steder med høy luftfuktighet eller i nærheten av stoffer som forårsaker rust. 7. Bruk trykktanken forstandig og forsiktig i henhold til reglene ovenfor. FEILAKTIG BRUK ELLER MANIPULERING AV TANKEN ER FORBUDT. Brukeren skal følge de respektive lands lover vedrørende bruk av trykkluftsutstyr. START Start kompressoren, og kontroller at svinghjulet snurrer i den retningen som pilen på svinghjulet peker. Dette må stemme for at utstyret skal få tilstrekkelig avkjøling fra viften. (Gjelder 3-fas kompressorer). Når kompressoren startes for første gang, skal den arbeide ubelastet i minst 15 minutter med dreneringsventilen åpen. Etter omtrent tre timers kjøring er det på tide å kontrollere oljenivået. 9

10 N DRIFTSINSTRUKSJON Kompressorens drift justeres automatisk av en trykkstrømbryter, som stopper motoren når lufttrykket i tanken har nådd maksimumsnivået. Den starter igjen når trykket har falt under det innstilte minimumstrykket. Sikkerhetsventilen er innstilt på et noe høyere trykk enn maksimumsnivået og åpnes automatisk dersom trykkstrømbryteren ikke skulle fungere tilfredsstillende. Dersom kompressoren arbeider kontinuerlig når du bruker et bestemt trykkluftsverktøy, skyldes dette at verktøyet krever for mye luft, som igjen betyr at du har en kompressor med for liten kapasitet for akkurat dette verktøyet. OBS! UTSTYRET ER IKKE BEREGNET PÅ KONTINUERLIG DRIFT. VEDLIKEHOLD Riktig vedlikehold av mekanisk utstyr eliminerer de fleste problemer. Kompressorer trenger et minimum av vedlikehold, men nedenstående bør utføres regelmessig: HVER UKE: Kontroller oljenivået gjennom inspeksjonsvinduet, eller eventuelt ved hjelp av peilepinnen. Ved behov fyller du på Biltemas Kompressorolje. Etter de første 100 timene bør oljen byttes helt ut. Tøm ut kondens gjennom dreneringsventilen, som sitter under tanken. HVER MÅNED: Rengjør luftfilteret. Kontroller om nødvendig remmens stramming og juster ved behov. HVER 500. TIME: Skift ut oljen. Rengjør alle deler på utsiden for å sikre tilstrekkelig avkjøling. ETTER 2000 TIMER: Kontroller ventiler, og skift ut dersom de viser tegn til skade eller sterk slitasje. ELEKTRISKE TILKOPLINGER 3-fas kompressorer har 400 V tilkoplinger. Dersom spenningen er 220 V 3-fas (Norge), skal montøren modifisere tilkoplingene i koplingsboksen i henhold til følgende diagram: 220V 400V Y y x y x z z u w u w v Dersom svinghjulet ikke roterer i pilens retning, skal L1 og L2 bytte plass i kontakten. Blå = Brun = Svart = Gul/Grønn = L3 L2 L1 10

11 N FEILSØKING Feil Årsak Tiltak Luft lekker gjennom Tilbakeslagsventilen er Demonter ventilhodet og trykkbryteren. slitt eller tilsmusset og rengjør ordentlig, rengjør fungerer ikke som den gummipakningen (P1) og skal. monter på plass, og skift ved behov den aktuelle komponenten. Redusert ytelse, lavt Dersom trykkravet er Skift pakninger ved trykk, starter for ofte. konstant, let etter behov og rengjør/skift lekkasje i rør og slanger filterkassett om denne er og kontroller filterets tilstoppet eller slitt. tilstand. Kompressoren stanser og Kompressoren er varm Rengjør kompressorens starter opp igjen av seg og den termiske viftegitter. Kontroller og selv etter noen minutter. overbelastnings- forbedre ved behov de beskyttelsen er utløst. omgivende luft- /ventilasjons-forholdene. Kompressoren stanser Den termiske Slå av med etter startforsøk. overbelastnings- strømslutteren og slå på beskyttelsen er utløst. igjen. Kontroller og Spenningen kan være for forbedre ved behov de lav eller frakoplet. omgivende luft- /ventilasjons-forholdene. Vent noen minutter, og motoren bør da starte igjen. All annen service enn det som er angitt ovenfor, skal utføres gjennom forhandleren. Ved uautorisert reparasjon av kompressoren opphører garantien å gjelde, og det oppstår økt risiko for ulykker. 11

12 Fin TOIMINTA Kompressori tuottaa paineilmaa, joka siirtyy säiliöön poistoputken ja takaiskuventtiilin kautta. Kun ilmanpaine nousee korkeimpaan arvoonsa, painevirtakytkin sulkee virransyötön sähkömoottoriin, joka pysähtyy. Samanaikaisesti sylintereissä ja putkessa oleva ilma pääsee ulos ilmausputken ja painevirtakytkimen kautta. Tällöin paine kompressorissa vähenee, ja kompressori käynnistyy uudelleen, kun paine säiliössä laskee alle vähimmäisarvon. Varoventtiili tunnistaa säiliön paineen ja päästää ilman ulos säätönsä mukaisessa paineessa, mikäli painevirtakytkin ei sattuisi toimimaan. ASENNUS Kompressoria tulee käyttää ainoastaan sisätiloissa (ei sovellu ulkokäyttöön), joissa on hyvä tuuletus ja joiden lämpötila on +5 C C. Tiloissa ei saa olla pölyä, happoja, höyryä, räjähtäviä kaasuja eikä syttyviä tai muita vaarallisia aineita. Tuuletuksen ja kompressorin riittävän jäähtymisen turvaamiseksi laitteisto on sijoitettava vähintään cm:n etäisyydelle seinistä tai muista ilmanvaihdon esteistä. TURVALLISUUSOHJEET Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava kompressoria käytettäessä: Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Älä koskaan koske laitteeseen märin käsin tai paljain jaloin. Älä vedä laitetta sähköjohdosta, vaan liikuta sitä ainoastaan kahvasta kantamalla. Älä yritä irrottaa sähköjohtoa johdosta vetämällä. Älä koskaan käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja kosteissa tiloissa, vaikka niiden mitoitus olisi oikea. Älä anna lasten tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Älä koskaan puhdista laitetta liuottimien tai syttyvien nesteiden avulla. Käytä ainoastaan saippuavettä, älä kuitenkaan puhdista sähköosia saippuavedellä. Tietyt koneen osat kuumenevat konetta käytettäessä, jolloin ne saattavat aiheuttaa palovammoja. Älä koskaan irrota laitteen suojuksia. Liitä laite sähköverkkoon sopivan ja oikein mitoitetun (suojamaadoitetun) johdon, sulakkeen ja liittimien avulla, ks. laitteen arvokilpi. Kompressori tulee asettaa tasaiselle alustalle, jottei se kaatuisi. Lopetettuasi työskentelyn: pysäytä kone virtakytkimen avulla, irrota sähköjohto seinäpistorasiasta ja tyhjennä ilmasäiliö. Kompressori on rakennettu ainoastaan ilmakäyttöiseksi. Mitään muuta kaasua ei saa käyttää. Paineistettu ilma muodostaa vaaran. Putket, letkut (varsinkin letkut) ja liittimet on liitettävä oikein. Virheelliset liitännät saattavat aiheuttaa sekä henkilö- että laitevahinkoja. Älä yritä siirtää laitetta letkusta vetämällä. Säiliötä ei saa hitsata eikä mitenkään muuttaa. Älä koskaan suuntaa paineilmaa kehoasi tai toista ihmistä kohti. Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi pölyltä ja muilta roskilta, jotka paineilma saattaa lennättää ilmaan. Kun käytät laitetta esim. renkaiden täyttöön, paineilmatyökaluihin, ruiskumaalaukseen ja pesuaineella pesemiseen, pidä kompressorin ja työskentelypaikan välillä suurin mahdollinen turvaetäisyys. Kompressorin tuottamaa paineilmaa ei voida käyttää farmaseuttiseen käyttöön eikä elintarvike- tai sairaanhoitokäyttöön ilman lisäsuodatusta. Älä myöskään käytä paineilmaa esim. sukeltajan varusteiden täyttöön. 12

13 Fin KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Huomaa! Tarkista öljymäärä! (Ei koske öljyttömiä kompressoreita ja ). Tarkista öljymäärä aina huolellisesti, öljyn pinta on pidettävä läpinäkyvän tarkastuslasin keskellä. Joissakin malleissa öljymäärä tarkistetaan öljytikun avulla. Lisää tarvittaessa Bilteman kompressoriöljyä. HUOM! Mallit jotka toimitetaan ilman valmiiksi asennettua ilmansuodatinta: irrota suojakansi ja asenna ilmansuodatin paikalleen. Varmista ennen pistotulpan liittämistä sähköverkkoon, että poistoventtiili on avoinna ja ettei säiliössä ole ilmaa. Käynnistä kompressori sähköverkkoon liittämisen jälkeen seuraavasti: Käännä virtakytkin asentoon "päällä". Sulje poistoventtiili käynnistyksen jälkeen. Kompressorin sammuttaminen: Käännä virtakytkin asentoon "pois päältä", jolloin kompressorin paineletku tyhjenee itsestään (helpottaa seuraavaa käynnistystä). ÄLÄ sammuta kompressoria irrottamalla pistotulpan pistorasiasta, sillä se voi vahingoittaa laitteistoa. Moottorissa on ylikuumentumiselta suojaava käämitys, joka katkaisee virransyötön välittömästi, kun lämpötila nousee liian korkeaksi. Kun lämpötila palaa takaisin normaaliksi, moottori käynnistyy automaattisesti. Huomaa! Jos säiliön tilavuus (m 3 ) x enimmäispaine (baaria) on suurempi kuin 1, säiliön asennus on katsastettava. Koskee tuotteita: , , , Toimi seuraavasti: 1. Käytä kompressoria arvokilvessä mainittujen paine- ja lämpötilarajoitusten mukaisesti, ks. laitteen arvokilpi. 2. Kompressorin hitsaaminen on kielletty. 3. Varmista että kompressorin varustus on täydellinen, mukaanlukien oikeat turva- ja säätövälineet. Jos osia mahdollisesti vaihdetaan, ne on vaihdettava ainoastaan täysin vastaaviin uusiin osiin. Huomaa erityisesti: varoventtiili on asennettava suoraan kompressoriin, sen kuormituskeston on oltava ilmanottoa suurempi, ja sen on oltava säädettynä enimmäispaineelle. Manometrissä enimmäislukeman on oltava merkittynä punaisella. 4. Vältä mahdollisuuksien mukaan kompressorin säilytystä huonosti tuuletetuissa tiloissa. Älä koskaan säilytä kompressoria lämmönlähteiden tai tulenarkojen materiaalien läheisyydessä. 5. Älä aseta painesäiliötä alttiiksi tärinälle käytön aikana, sillä tärinä saattaa aiheuttaa syöttövirheitä. 6. Poista kondenssivesi kompressorista päivittäin. Tarkista onko laitteeseen muodostunut ruostetta. Tee tarkistus kerran vuodessa, jos säilytät säiliötä normaalisti tuuletetuissa tiloissa (autotallissa, verstaassa tms.) tai ulkona. Tee tarkistus useammin, jos käytät säiliötä öljyttömän kompressorin kanssa tai jos säilytät säiliötä ruostuttavien aineiden läheisyydessä tai huonosti tuuletetuissa tiloissa, joiden ilmankosteus on suuri. 7. Käytä kompressoria huolellisesti ja varoen tämän käyttöohjeen mukaisesti. KOMPRESSORIN VÄÄRÄ TAI OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY! Käyttäjän on noudatettava asianomaisessa maassa voimassaolevia paineistettuja laitteita koskevia lakeja ja asetuksia. KÄYNNISTYS Käynnistä kompressori ja tarkista, että kääntöpyörä pyörii nuolen suuntaan. Ainoastaan tällöin tuuletin jäähdyttää laitteistoa riittävästi. (Koskee kolmivaihekompressoreja). Kun käynnistät kompressorin ensimmäisen kerran, anna sen toimia kuormittamattomana vähintään 15 minuutin ajan poistoventtiili avattuna. Tarkista öljymäärä noin kolmen tunnin käytön jälkeen. 13

14 Fin KOMPRESSORIN SÄÄTÄMINEN Painevirtakytkin säätää kompressorin toimintaa automaattisesti pysäyttäen moottorin, kun säiliön ilmanpaine on noussut enimmäisarvoonsa. Moottori käynnistyy uudelleen, kun paine on laskenut säädettyyn vähimmäisarvoon. Varoventtiili on säädetty hieman suuremmalle paineelle kuin enimmäisarvo, ja se avautuu automaattisesti, jos paineventtiili ei toimi oikein. Jos kompressori käy jatkuvasti, kun käytät tiettyä paineilmatyökalua, kyseinen työkalu vaatii liian paljon ilmaa. Toisin sanoen, kompressorin teho ei riitä kyseisen laitteen käyttämiseen. HUOMAA! LAITTEISTOA EI OLE TARKOITETTU JATKUVASTI TOIMIVAKSI. HUOLTO Mekaanisten laitteiden huoltaminen estää ongelmien syntymistä. Kompressorit eivät tarvitse juurikaan huoltoa, mutta tarkista seuraavat seikat säännöllisesti: VIIKOITTAIN: Tarkista öljyn määrä tarkastuslasin tai öljytikun avulla. Lisää tarvittaessa Bilteman kompressoriöljyä. Öljy on vaihdettava kokonaan sadan käyttötunnin jälkeen. Poista kondenssivesi säiliön alapuolella olevan poistoventtiilin kautta. KUUKAUSITTAIN: Puhdista ilmansuodatin. Tarkista mahdollisen hihnan kireys, säädä tarvittaessa. JOKA 500. KÄYTTÖTUNTI: Vaihda öljyt. Puhdista kaikki ulkopuoliset osat, jotta laite jäähtyisi kunnolla KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN: Tarkista venttiilit ja vaihda ne, jos havaitset vaurioita tai kulumia. SÄHKÖLIITÄNNÄT Kolmivaihekompressorien sähköliitäntä on 400 V. 400V 660V Y y x y x z z u w u w v Jos kääntöpyörä ei pyöri nuolen suuntaan, johtimien L1 ja L2 paikkaa liittimessä on vaihdettava keskenään. Sininen = Ruskea = Musta = Keltainen/vihreä = L3 L2 L1 14

15 Fin VIAN ETSINTÄ Vika Syy Toimenpide Ilma vuotaa paine- Takaiskuventtiili on Pura venttiilin pää ja virtakytkimen kautta. kulunut tai likainen eikä puhdista se huolellisesti, toimi oikein. puhdista kumitiiviste. Asenna osat uudelleen tai tarvittaessa vaihda ne. Huonontunut suoritus- Jos paineen tarve on Vaihda tiivisteet kyky; alhainen paine, vakio: etsi putkista ja tarvittaessa ja laite käy liian usein. letkuista vuotokohtia puhdista/vaihda sekä tarkista suodattimen suodatinkasetti jos se on kunto. kulunut tai tukkeutunut. Kompressori pysähtyy Kompressori on lämmin Puhdista tuulettimen ensin, mutta käynnistyy ja ylikuumenemissulake suojusristikko. Tarkista ja itsestään muutaman on lauennut. tarvittaessa lisää minuutin kuluttua. tuuletusta. Kompressori pysähtyy Ylikuumenemissulake on Sammuta virta käynnistysyrityksen lauennut. Jännite on liian virtakytkimestä ja kytke jälkeen. matala tai virtaa ei ole laite uudelleen päälle. kytketty. Tarkista ja tarvittaessa lisää tuuletusta. Odota muutama minuutti, minkä jälkeen moottorin tulee käynnistyä uudelleen. Kaikki käyttöohjeessa mainitsemattomat huoltotyöt tulee jättää jälleenmyyjän tehtäväksi. Epäpätevien henkilöiden tekemät huoltotyöt mitätöivät takuun sekä saattavat aiheuttaa onnettomuuksia. 15

16 Tryckströmbrytare till 1-fas kompressor Trykkstrømbryter til 1-fas kompressor Painevirtakytkin 1-vaihekompressoriin INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV FRÅNSLAGSTRYCK OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruven och tag bort den svarta kåpan. För att öka frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning +. För att minska frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning -. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruven. INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV AVSLAGSTRYKK OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruen og ta av det sorte dekselet. For å øke avslagstrykket: vrid justeringsskruen (1) i retning +. For å redusere avslagstrykket : vrid justeringsskruen (1) i retning -. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruen. POISKYTKENTÄPAINEEN SÄÄTÄMISOHJE Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Irrota ruuvi poista musta kotelo. Katkaisupaineen suurentamiseksi: käännä säätöruuvia (1) + merkin suuntaan. Katkaisupaineen vähentämiseksi: käännä säätöruuvia (1) - merkin suuntaan. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi. 16 INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV TILL- OCH FRÅNSLAGSTRYCK. OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruvarna och tag bort den svarta kåpan. För att höja tillslagstrycket: vrid justermuttrarna (1) medurs. För att sänka tillslagstrycket: vrid justermuttrarna (1) moturs. För att sänka differensen mellan till- och frånslagstryck: vrid muttern (2) moturs. För att höja differensen mellan till- och frånslagstryck: vrid muttern (2) medurs. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruvarna. VEILEDNING FOR JUSTERING AV PÅ- OG AVSLAGSTRYKK. OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruene og ta av det sorte dekselet. For å øke påslagstrykket: drei justeringsmutrene (1) med urviseren. For å minske påslagstrykket: drei justeringsmutrene (1) mot urviseren. For å minske differansen mellom på- og avslagstrykk: drei mutteren (2) mot urviseren. For å øke differansen mellom på- og avslagstrykk: drei mutteren (2) med urviseren. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruene. OHJEET ALOITUS- JA LOPETUSPAINEEN SÄÄTÄMISEKSI. Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Irrotta ruuvit ja poista musta kotelo. Lisää aloituspainetta kiertämällä säätömuttereita (1) myötäpäivään. Vähennä aloituspainetta kiertämällä säätömuttereita (1) vastapäivään. Vähennä aloitus- ja lopetuspaineen välistä eroa kiertämällä mutteria (2) vastapäivään. Lisää aloitus- ja lopetuspaineen välistä eroa kiertämällä mutteria (2) myötäpäivään. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

17 Tryckströmbrytare till 3-fas kompressor Trykkstrømbryter 3-fas kompressor Painevirtakytkin 3-vaihekompressoriin + 1 P INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV FRÅNSLAGSTRYCK OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruven och tag av den svarta kåpan. För att öka frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning +. För att minska frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning -. För att öka området mellan till- och frånslag: vrid hjulet (2) i riktning -. För att minska området mellan till- och frånslag: vrid hjulet (2) i riktning +. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruven. INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV AVSLAGSTRYKK OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruen og ta av det sorte dekselet. For å øke avslagstrykket: vrid justerskruen (1) i retning +. For å redusere avslagstrykket : vrid justerskruen(1) i retning -. For å øke området mellom på- og avslag: vri hjulet (2) i retning -. For å redusere området mellom på- og avslag vri hjulet i retning +. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruen. POISKYTKENTÄPAINEEN SÄÄTÄMISOHJE Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelonavaamista! Irrota ruuvi ja poista musta kotelo. Lisää painetta kiertämällä säätöruuvia (1) suntaan +. Vähennä painetta kiertämällä säätöruuvia (1) suntaan -. Lisää päälle- japoiskytkeytymisen väliä kiertämällä säätöpyörää (2) suntaan -. Pienennä päälle- ja poiskytkeytymisen väliä kiertämällä säätöpyörää (2) suuntaan +. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi INSTRUKTION FÖR JUSTERING AV FRÅNSLAGSTRYCK OBS! Koppla alltid ifrån strömmen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget innan kåpan skruvas bort. Lossa skruvarna och tag av den svarta kåpan. För att öka frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning +. För att minska frånslagstrycket: vrid justerskruven (1) i riktning -. För att öka området mellan till- och frånslag: vrid justerskruven (2) i riktning -. För att minska området mellan till- och frånslag: vrid justerskruven (2) i riktning +. Sätt tillbaka kåpan och drag åt skruvarna. INSTRUKSJON FOR JUSTERING AV AVSLAGSTRYKK OBS! Bryt alltid strømmen til kompressoren ved å trekke støpselet ut av stikkontakten før trykkstrømbryterens deksel fjernes. Løsne skruene og ta av det sorte dekselet. For å øke avslagstrykket: vrid justerskruen (1) i retning +. For å redusere avslagstrykket : vrid justerskruen(1) i retning -. For å øke området mellom på- og avslag: vri justerskruen (2) i retning -. For å redusere området mellom på- og avslag: vri justerskruen (2) i retning +. Sett dekselet tilbake på plass og trekk til skruene. POISKYTKENTÄPAINEEN SÄÄTÄMISOHJE Huomaa! Katkaise aina virta kompressorista irrottamalla pistotulppa pistorasiasta ennen painevirtakytkimen kotelon avaamista! Irrotta ruuvit ja poista musta kotelo. Katkaisupaineen suurentamiseksi: käännä säätöruuvia (1) + merkin suuntaan Katkaisupaineen vähentämiseksi: käännä säätöruuvia (1) - merkin suuntaan. Lisää päälle- japoiskytkeytymisen väliä kiertämäälä säätöruuvia (2) suntaan -. Pienennä päälle- ja poiskytkeytymisen väliä kiertämäälä säätöruuvia (2) suntaan +. Asenna kotelo takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

18 Art S Motoreffekt 3 hk Kompressionssteg 1 Cylinderantal 2, V-block Max arbetstryck 9 bar Max varvtal 1450 Genomlupen cylindervolym 345 l/min Fri avgiven luftm. vid 6 bar 260 l/min Vikt 60 kg El 230 V/1-fas Pos. Benämning Antal Detaljnummer 102 Hjul Hjullåsning Backventil Dräneringsventil Tryckregulator Manometer Säkerhetsventil Anslutning Avluftningsslang Tryckströmbrytare N Motoreffekt 3 hk Kompresjonstrinn 1 Sylinderantall 2, V-blokk Maks arbeidstrykk 9 bar Maks turtall 1450 Gjennomsl. sylindervolum 345 l/min Fri avgitt luftm. v/6 bar 260 l/min Vekt 60 kg El 230 V/1-fas Pos. Benevning Antall Detaljnummer 102 Hjul Hjullåsning Bakventil Dreneringsventil Trykkregulator Manometer Sikkerhetsventil Tilkopling Avluftingsslange Trykkstrømbryter Fin Moottorin teho 3 hv Pyristusaste 1 Sylinteriluku 2, V-lohko Maksimi työpaine 9 bar Maksimi kierrosluku 1450 Tuotto ilman vastapainetta 345 l/min Tuotto vastapaineella (6 bar) 260 l/min Paino 60 kg Käyttövirta 230 V/1-vaihe Kohta Osa Määrä Osan numero 102 Pyörä Pyörän lukitusruuvi Takaiskuventtiili Poistoventtiili Paineensäädin Manometri Varaventtiili Liitäntä Ilmausletku Painovirtakytkin

19 Art S N Fin Pos Benämning Antal Detaljnummer 2 Cylinder Cylindertopp Gavel 1 3N Ventilplatta, set Vevstake Kolv Kolvbult Låsring Kolvring Kolvring Kolvring Bricka Oljekastare Luftfilter Utloppsrör Kylfläkt Kullager Kullager Oljesticka Tätning Skruv Gavel 1 3N Skruv Låsring Inre fläktskydd Yttre fläktskydd Ventil Tätning 1 3N Packning Packning Packning Kondensator Anslutning Pos Benevning Antall Detaljnummer 2 Sylinder Sylindertopp Gavel 1 3N Ventilplate, sett Veivstake Stempel Stempelbolt Låsering Stempelring Stempelring Stempelring Skive Oljekaster Luftfilter Utløpsrør Kjølevifte Kulelager Kulelager Peilepinne Tetning Skruv Gavl 1 3N Skrue Låsring Indre viftebeskyttelse Ytre viftebeskyttelse Ventil Tetning 1 3N Pakning Pakning Pakning Kondensator Tilkopling Kohta Osa Määrä Osan numero 2 Sylinteri Sylinterin kansi Pääty 1 3N Venttiililevysarja Kiertokanki Mäntä Männäntappi Lukkorengas Männenrengas Männenrengas Männenrengas Aluslaatta Öljynroiskutin Ilmansuodatin Poistoputki Tuuletin Kuulalaakeri Kuulalaakeri Öljytikku Tiiviste Ruuvi Pääty 1 3N Ruuvi Lukkorengas Sisempituuletinsuojus Sisempituuletinsuojus Ventiili Tiiviste 1 3N Tiiviste Tiiviste Tiiviste Kondensaattori Liitin

20 Art S N Fin Motoreffekt 1,5 hk Kompressionssteg 1 Cylinderantal 1 Max arbetstryck 7 bar Max varvtal 2850 Genomlupen cylindervolym 190 l/min Fri avgiven luftm. vid 6 bar 122 l/min Vikt 18,5 kg El 230 V/1-fas Motoreffekt 1,5 hk Kompresjonstrinn 1 Sylinderantall 1 Maks arbeidstrykk 7 bar Maks turtall 2850 Gjennomsl. sylindervolum 190 l/min Fri avgitt luftm. v/6 bar 122 l/min Vekt 18,5 kg El 230 V/1-fas Moottorin teho 1,5 hk Pyristusaste 1 Sylinteriluku 1 Maksimi työpaine 7 bar Maksimi kierrosluku 2850 Tuotto ilman vastapainetta 190 l/min Tuotto vastapaineella (6 bar)122 l/min Paino 18,5 kg Käyttövirta 230 V/1-fas Pos Benämning Antal Detaljnummer 103 Gummifot Backventil Snabbkoppling Dräneringsventil Tryckregulator Manometer Säkerhetsventil Mutter Kona Anslutning Rörkrök Avluftningsslang Tryckströmbrytare Rör Pos Benevning Antall Detaljnummer 103 Gummifot Bakventil Hurtigkopling Dreneringsventil Trykkregulator Manometer Sikkerhetsventil Mutter Konus Tilkopling Rør Avluftingsslange Trykkstrømbryter Rør Kohta Osa Määrä Osan numero 103 Kumijalka Takaiskuventtiili Pikaliitin Poistoventtiili Paineensäädin Manometri Varaventtiili Mutteri Kartio Liitäntä Putki Ilmausletku Painovirtakytkin Putki

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot