VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus Ordförandens översikt 4 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, tarkastusyksikkö ja tarkastuslautakunnan suorittamat arvioinnit vuosina Revisionsnämnden, revisorn, revisionsenheten och av revisionsnämnden utförda utvärderingar åren Vaasan kaupungin visio ja strategia sekä tavoitteiden arviointi vuodelta 2011 Vasa stads vision och strategi samt utvärdering av målen år Vaasan kaupunkiorganisaation tilat ja sisäilmaprosessi Vasa stadsorganisations lokaler och inneluftsprocessen Vaasan kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma valmistelu ja toteutuksen alkuvaiheet Vasa stads idrottspolitiska program beredningen och de inledande skedena av förverkligandet Kokonaisrahoituksen tasapaino, talouden tasapainotuksen toteutuminen sekä taloussuunnitelman ja talouden tasapainottamiseksi laaditun toimenpideohjelman riittävyys Balanserad totalfinansiering, utfallet vid balanseringen av ekonomin samt ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet för balanseringen av ekonomin Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Redogörelse för ordnande av den interna kontrollen Valtuustokauden arviointikertomusten yhteenveto Sammanfattning av utvärderingsberättelserna för fullmäktigeperioden Arviointikertomuksessa on käytetty seuraavia symboleja kuvaamaan suoritettua arviointia: I utvärderingsberättelsen har följande symboler använts för att beskriva utvärderingen: Asia/ tavoite on edistynyt hyvin ja/ tai siitä on positiivisia vaikutuksia Ärendet/målet har framskridit väl och/eller det har positiva verkningar Asia/ tavoite ei ole edistynyt ja/ tai siitä on negatiivisia vaikutuksia Ärendet/målet har inte framskridit och/eller det har negativa verkningar Asiaa voidaan kehittää/ tavoitteen saavuttamista voidaan edistää Ärendet kan utvecklas/uppnåendet av målet kan främjas Kansikuva Pärmbild: Pekka Mäkynen Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki - Vasa stad Graafiset palvelut - Grafiska tjänster

4 1. Puheenjohtajan katsaus Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista toteutui tarkastuslautakunnan mukaan toimintavuonna 2011 noin 32,5 %. Osittain toteutui n. 32,5 %. Toteutumatta jäi n. 24 %. Arvioinnin toteutumista ei voitu arvioida 11 % osalta. Tarkastuslautakunta toteaakin, että tavoitteet ovat yhä enemmän poikkihallinnollisia prosesseja. Tavoitteet olisi syytä jalkauttaa hallintokunnille ja valtuuston asettamien tavoitteiden pitäisi näkyä kaupungin arjessa. Arviointivuoden aikana kaupungin johtamisjärjestelmä on asettunut valtuuston päätösten mukaiseksi. Vuoden 2011 aikana kaupunginhallituksen rooli sisäisen valvonnan järjestämisessä on huomattavasti selkiytynyt. Sääntöjä ja ohjeita on kaupunginhallituksen toimesta tarkasteltu ja ohjeistuksia on reivattu oikeaan suuntaan. On kuitenkin todettava, että johtamiskulttuurin ja sisäisen valvonnan menetelmät eivät arviomme mukaan kohtaa toisiaan kaupungin käytännöissä. Hyvän hallinnon kehittäminen on edelleenkin suuri haaste Vaasan kaupunkiorganisaatiossa. Parempaa sisäilmaa Tarkastuslautakunta on arvioinut laajasti kaupungin käytössä olevien tilojen sisäilman käsittelyä ja ongelmanratkaisuprosessia. Valtakunnallisesti on tiedostettu julkisten tilojen, osittain jopa heikkokin tila. Aihe on tärkeä siksi, että esimerkiksi rakennuksien kosteus- ja homeongelmilla on vaikutuksia tiloissa oleviin käyttäjiin. Kaupungin tilojen käyttäjiä ovat kaikki kuntalaiset. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta lähti tähän erittäin vaativaan arviointityöhön. Osoittautui kuitenkin, että Vaasan kaupunkia käsittelevässä arvioinnissa ei ole syytä pureutua yksityiskohtaisesti esimerkiksi sisäilman mittaamiseen, vaan arvioida kokonaisuutta havaittujen ongelmien poistamiseksi. Arvioinnissa todetaan muun muassa, että kaupungin sisäilmaryhmälle ei ole asetettu toimivaltaa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Samoin sisäilmaryhmä on toimiaikanaan kokoontunut vain kolme kertaa. Asiaan on paneuduttava jatkossa sillä vakavuudella, mitä asian tärkeys edellyttää. Hyvä sisäilma on ehto, jonka tulee kaupungissa täyttyä. Lautakunta on myös arvioinut Vaasan kaupungin vuoden 2011 alussa hyväksytyn liikuntapoliittisen ohjelman valmistelua ja toimeenpanon alkua. Arvioinnin näkökulma on kuntalaisen terveyden edistämisessä. Sitähän liikunta parhaimmillaan meille kaikille on. Hyvää on, että liikuntapoliittinen ohjelma sisältää näkökulmia kuntalaisen terveyden edistämiseen ja sisältää muun muassa kattavan kuvauksen eri lajeista ja niiden kehittämismahdollisuuksista Vaasan seudulla. Ongelmaksi osoittautui, että liikuntapoliittisessa ohjelmassa olevia kehittämisehdotuksia ja esimerkiksi liikuntapaikkarakentamista ei kaupungissa ohjata tavalla, joka tällaisen ohjelman toimeenpanoon keskeisesti liitetään. Pallo on heitetty, kuka ottaa kopin? Tämän kertomuksen lopussa paneudutaan arviointikertomusten vaikuttavuuteen vuosien aikana. Uuden haasteen jatkossa tuo Vaasan ja Vähänkyrön kuntaliitos. Vuonna 2012 antavat molemmat kunnat oman arviointikertomuksensa ja mielenkiintoista onkin jatkossa nähdä, kuinka arviointitoimet kehittyvät kasvavassa Vaasassa. Heimo Hokkanen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 4

5 1. Ordförandens översikt Under verksamhetsåret 2011 förverkligades enligt revisionsnämnden ca 32,5 % av de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige. Cirka 32,5 % fullföljdes delvis. De mål som inte förverkligades var ca 24 %. Förverkligandet av utvärderingen kunde inte bedömas för 11 % av målen. Revisionsnämnden konstaterar även att målen i allt högre grad är tväradministrativa processer. Det skulle finnas skäl att förankra målen hos förvaltningarna, och de mål som fullmäktige ställt upp borde vara synliga i stadens vardag. Under utvärderingsåret har stadens ledarskapssystem rättat sig efter fullmäktiges beslut. Stadsstyrelsens roll när det gäller ordnande av den interna kontrollen har blivit betydligt klarare under Stadgar och anvisningar har på uppmaning av stadsstyrelsen setts över och direktiven har styrts upp i rätt riktning. Det bör dock konstateras att ledningskulturen och den interna kontrollens metoder enligt vår mening inte möts i stadens förfaranden. Att främja god förvaltning är fortsättningsvis en stor utmaning inom Vasa stadsorganisation. Bättre inomhusluft Revisionsnämnden har ingående utvärderat processen med att behandla och lösa problemen med inomhusluften i de lokaler som staden använder. På nationell nivå har man nått medvetenhet om den ställvis rentav dåliga situationen vad gäller offentliga lokaler. Frågan är viktig eftersom fukt- och mögelproblem i byggnader påverkar dem som utnyttjar lokalerna. De som använder stadens lokaler är alla kommuninvånare. Därför har revisionsnämnden tagit sig an detta mycket krävande utvärderingsarbete. Det har dock visat sig att det i utvärderingen av Vasa stad inte är motiverat att gå in på detaljer t.ex. när det gäller att utföra mätningar av inomhusluften, utan man bör bedöma helheten för att kunna avhjälpa de problem som har upptäckts. I utvärderingen konstateras bl.a. att det för stadens inneluftsgrupp inte har fastställts någon behörighet att lösa problemen. Inneluftsgruppen har under sin verksamhetsperiod sammanträtt endast tre gånger. Det är i fortsättningen nödvändigt att ta sig an detta ärende med det allvar som krävs. Bra inomhusluft är ett villkor som måste uppfyllas inom staden. Nämnden har också utvärderat beredningen och det inledande skedet av verkställandet av Vasa stads idrottspolitiska program, som godkändes i början av år Utgångspunkten för utvärderingen är att främja kommuninvånarnas hälsa. Det här är ju idrotten för oss alla när den är som bäst. Det är positivt att det idrottspolitiska programmet inbegriper aspekter för att främja kommuninvånarnas hälsa och att det bl.a. innehåller en omfattande beskrivning av de olika idrottsgrenarna och möjligheterna att utveckla dem i Vasaregionen. Det som visat sig vara ett problem är att utvecklingsförslagen i det idrottspolitiska programmet och t.ex. byggandet av idrottsplatser inte inom staden styrs på ett sätt som centralt förknippas med verkställandet av ett sådant här program. Bollen är kastad, vem tar lyra? Slutet av denna utvärderingsberättelse ägnas åt utvärderingsberättelsernas verkningsfullhet åren En ny utmaning i framtiden är kommunsammanslagningen mellan Vasa och Lillkyro. Under 2012 kommer båda kommunerna att ge egna utvärderingsberättelser och det är därför intressant att se hur utvärderingsverksamheten i fortsättningen utvecklas i ett växande Vasa. Heimo Hokkanen revisionsnämndens ordförande 5

6 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, tarkastusyksikkö ja tarkastuslautakunnan suorittamat arvioinnit vuosina Revisionsnämnden, revisorn, revisionsenheten och av revisionsnämnden utförda utvärderingar åren Tarkastuslautakunta antaa kuntalain (365/1995; muutos 519/2007) mukaisesti valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Vaasan kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi antaa kaupunginvaltuustolle muitakin selvityksiä ja raportteja. Tarkastuslautakunnan työskentely perustuu vuosittain hyväksyttävälle toimintasuunnitelmalle. Toimintasuunnitelma perustuu pääosin valtuuston hyväksymän talousarvion tavoitteiden arviointiin so. poikkihallinnollisten prosessien toiminnan määrittäminen ja arviointi. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä taloussuunnitelmakaudelle. Tarkastuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Revisionsnämnden ger fullmäktige årligen enligt kommunallagen (365/1995, ändring 519/2007) en utvärderingsberättelse om huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden kan även utvärdera hur ändamålsenligt verksamheten, verksamhetssätten och ordnandet av servicen har genomförts. Enligt Vasa stads revisionsstadga kan revisionsnämnden förutom utvärderingsberättelsen ge stadsfullmäktige även andra utredningar och rapporter. Revisionsnämndens arbete baserar sig på en verksamhetsplan som godkänns årligen. Verksamhetsplanen baserar sig huvudsakligen på utvärdering av målen i den av fullmäktige godkända budgeten, dvs. fastställande och utvärdering av den tväradministrativa processverksamheten. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska revisionsnämnden också bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet för ekonomiplanperioden. Till revisionsnämnden hör nio ordinarie medlemmar, som var och en har en personlig ersättare. Valtuuston toimikautta vastaava tarkastuslautakunta (Kv ): Revisionsnämnden för fullmäktiges mandattid (Fg ): Varsinaiset jäsenet Ordinarie medlemmar Heimo Hokkanen, puheenjohtaja ordförande Taina Inkeri Lehto, varapuheenjohtaja vice ordförande Joakim Strand Maria Storgård Anne Södervik Ossi Kukkonen Pekka Perälä Virva Hirvi-Nevala Mauri Öljymäki Varajäsenet Ersättare Ulla Granfors Pirjo Andrejeff Roger Thölix Ragnvald Blomfeldt (Kv Fg ) Reko Kauranen Jaana Sippus Susanna Koski (Kv Fg ) Juha Heikkilä Salim Zeidan Virve Airaksinen Klaus Berg 6

7 Valtuusto valitsi tilintarkastajaksi valtuustokautta vastaavaksi ajaksi Oy Audiator Ab:n. Vuoden 2011 aikana tarkastusyksikkö on avustanut tilintarkastajaa erikseen sovituissa asioissa. Näistä tarkastuksista on annettu tilintarkastajalle raportti. Ulkoisen tarkastuksen yhteydessä tehdyistä huomioista tiedotetaan aina suoraan kohteille ja heiltä pyydetään tarvittavat kommentit tehtyyn tarkastukseen. Vuonna 2011 on otettu käyttöön menetelmä, jossa vuoden 2011 tilintarkastuksen väliraportti ja sen sisältämät huomiot tiedotetaan myös kaupunginjohtajalle ja osiltaan toimialajohtajille. Lautakuntaa ja ulkoista tilintarkastajaa avusti vuonna 2011 tarkastusyksikkö. Tarkastusyksikön tavoitteet ja tarkastustoimen vuoden 2011 toimintakertomus on esitetty kaupungin tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta on käsitellyt toimikautta koskevassa arvioinnissaan seuraavia kohteita: Fullmäktige valde Oy Audiator Ab till revisor för den tid som motsvarar fullmäktigeperioden Under år 2011 har revisionsenheten bistått revisorn i separat överenskomna ärenden. En rapport om dessa granskningar har givits till revisorn. Observationer som har gjorts i anslutning till den externa granskningen meddelas alltid direkt till objekten, och de ombeds ge behövliga kommentarer om den utförda granskningen. År 2011 tog man i bruk en metod som innebär att stadsdirektören och delvis även sektordirektörerna ges en mellanrapport om revisionen 2011 och de observationer som ingår i den. Revisionsenheten har bistått nämnden och den externa revisorn år Revisionsenhetens mål och revisionsväsendets verksamhetsberättelse för år 2011 presenteras i stadens bokslut. Revisionsnämnden har i sin utvärdering gällande mandattiden behandlat följande objekt: Haja-asutusalueiden jätevesi Avloppsvattnet på glesbebyggda områden Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut: klinikkavalmiit potilaat Social- och hälsovårdsservicen: Klinikfärdiga patienter Talouden tasapainotustoimikunnan työ Ekonomibalanseringskommitténs arbete Kahdenkymmenen suurimman kunnan tuottavuusohjelma De tjugo största kommunernas produktivitetsprogram Asiakirjahallinnon tehtäväluokitus Dokumentförvaltningens uppgiftsklassificering Vaasan joukkoliikenneohjelma Vasas kollektivtrafikprogram Kaupungin johtamisjärjestelmän uusiminen Förnyande av stadens ledarskapssystem Vaasan kaupungin prosessien kehittäminen Viestintä: vahvistetaan viestinnällä Vaasan Utvecklande av Vasa stads processer tunnettuutta ja vetovoimaisuutta Kommunikationen: Vasas välkändhet och attraktivitet stärks genom kommunikation Koulutuspalvelut: Koulutuspolkujen Perhekeskus rakentaminen eri koulutusasteiden välille Familjecentret Utbildningsservicen: Skapande av utbildningsstråk mellan olika utbildningsstadier Kehitetään strategista suunnittelua ja ohjausta sekä prosessimaista toimintatapaa, strategiatyö Den strategiska planeringen och styrningen samt ett processmässigt verksamhetssätt utvecklas, strategiarbetet Kaupungin henkilöstön osaamisen kehittäminen Utvecklande av stadens personals kompetens Palvelustrategia työ Servicestrategiarbetet Hallinnon ja talouden erityistarkastus Specialrevision av förvaltningen och ekonomin Kaupungin omistajastrategia ja konserniohjeiden uudistaminen Stadens ägarstrategi och förnyande av koncerndirektivet Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistäminen Främjande av sysselsättandet av unga och långtidsarbetslösa Hallinnon ja talouden erityistarkastus Specialrevision av förvaltningen och ekonomin Kaupunkiorganisaation tilat ja kiinteistöjen sisäilma Stadsorganisationens lokaliteter och inomhusluften i fastigheterna Kehitetään omistajaohjausta ja uudistetaan konserniohjeet Ägarstyrningen och koncerndirektivet utvecklas Vaasan Satama, konserniohjeet ja yhtiöittäminen Vasa Hamn, koncerndirektiv och bolagisering Vapaaehtoisen kulttuuri-, liikunta- ja muun harrastustoiminnan edistäminen Frivilliga kultur-, motions- och andra fritidsaktiviteter främjas Liikuntapoliittisen ohjelman toteuttaminen, ohjelman käynnistäminen Det idrottspolitiska programmet genomförs, programmet påbörjas Kuntaliitossopimus ja Vähänkyrön erityistarpeet: aluehallintomalli Avtal om kommunsammanslagning och Lillkyros specialbehov: områdesförvaltningsmodell 7

8 Kuvat Foton: Jaakko J Salo 8

9 3. Vaasan kaupungin visio ja strategia sekä arviointikertomuksessa tehty tavoitteiden arviointi vuodelta 2011 Vasa stads vision och strategi samt i utvärderingsberättelsen 2011 utförd utvärdering av målen Kaupunginvaltuuston hyväksyi Vaasan kaupungille vision vuoteen 2025 Vaasa energiaa hyvään elämään sekä sen kolme strategista tavoitetta. Vuoden 2011 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on asetettu seuraavasti: 1. Kehitysedellytysten turvaaminen: Kilpailukykyinen kaupunki ja elinkeinopolitiikka sekä eheä ja vetovoimainen kaupunkirakenne, joka tukee kestävää kehitystä. 2. Hyvinvoinnista huolehtiminen: Vaasa on kansainvälinen ja energinen kaksi- ja monikielisen kulttuurin ja koulutuksen keskus, jossa hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehditaan tehokkaasti, vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti. 3. Kaupunkiorganisaation toimivuus: Vaasan kaupunkikonserni toimii tuottavasti ja vaikuttavasti sekä asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä edistäen. Vaasan kaupunkikonserni on vuoden 2011 alussa uudistanut vuodesta 2006 voimassa ollutta strategiaansa. Strategisia tavoitteita sekä kriittisiä menestystekijöitä on vähennetty aikaisemmasta. Myös talousarviossa strategiasta johdettuja valtuustoon nähden sitovia tavoitteita on vähennetty vuodelle Kaupunginvaltuuston talousarviovuodelle 2011 asettamien tavoitteiden yksityiskohtainen toteuma on kirjattuna kaupunginhallituksen antamaan tilinpäätökseen Vuoden 2011 talousarviotavoitteiden luonne on erilainen kuin aikaisempina vuosina. Toteutumisen arvioidaan tapahtuvan vain osittain yhden talousarviovuoden aikana ja kokonaisuudessaan esimerkiksi taloussuunnittelukaudella. Tavoitteiden luonteesta ja tehdystä raportoinnista johtuen tulisi tavoitteen tilaa arvioida suhteessa taloussuunnitelmavuoden toteutumisedellytyksiin. Tavoitteiden toteuman ja/tai tilanteen kokonaisarvion kannalta vuodelta 2011 tehty raportointi osoittautui kuitenkin haasteelliseksi. Asetetun tavoitteen ja raportoidun mittaritoteuman vastaavuus oli paikoin heikkoa ja kaupungin strategisen onnistumisen arviointi vuositasolla oli aikaisemmilla menetelmillä entistä vaikeampaa. Esimerkiksi tavoite toteutunut ja ei voi arvioida - toteuman hajonta muodostui aivan liian suureksi, jotta se olisi tosiasiallisesti kertonut tavoitteen edistymisestä tai tilasta ylipäätään. Arvioinnissa otettiin käyttöön kohta tavoite osittain toteutunut, jotta tavoitteiden toteuma vastaisi paremmin vuoden 2011 lopun tilannetta. Näin menetellen myös ei voi arvioida tavoitteiden määrä laski huomattavasti aikaisemmasta tasosta (vuosi 2008: 23 %, vuosi 2009: 21%, vuosi 2010: 25 %). Stadsfullmäktige godkände Vasa stads vision fram till år 2025 Vasa energi för ett gott liv" samt visionens tre strategiska mål. I budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren är ekonomiplaneperiodens strategiska mål följande: 1. Utvecklingsförutsättningarna tryggas: en konkurrenskraftig stads- och näringspolitik och enhetlig och attraktiv stadsstruktur, som stöder en hållbar utveckling. 2. Omsorg om välfärden: Vasa är ett internationellt och energiskt två- och flerspråkigt centrum för kultur och utbildning, som effektivt, verkningsfullt och rättvist tar hand om välfärd och kunnande. 3. Stadsorganisationens funktionsduglighet: Vasa stadskoncern är produktiv och effektiv samt främjar kundorientering och samhörighet. I början av 2011 förnyade Vasa stadskoncern sin strategi som gällt sedan Man har minskat antalet strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer jämfört med tidigare år. Även i budgeten finns ett mindre antal mål för 2011 som utgår från strategin och är bindande i förhållande till fullmäktige. Det detaljerade förverkligandet av de mål som stadsfullmäktige hade satt för budgetåret 2011 finns upptaget i bokslutet, som stadsstyrelsen givit Budgetmålen 2011 har en annan karaktär än under tidigare år. Målet förväntas uppfyllas endast delvis under ett budgetår och i sin helhet till exempel under en ekonomiplaneringsperiod. På grund av målens karaktär och den gjorda rapporteringen borde läget i fråga om måluppfyllelsen utvärderas i förhållande till förutsättningarna för ett förverkligande under ekonomiplaneringsåret. Med tanke på måluppfyllelsen och/eller en helhetsbedömning av situationen visade det sig att rapporteringen för år 2011 var utmanande. Överensstämmelsen mellan ett uppsatt mål och det rapporterade mätarutfallet var ställvis svag, och en utvärdering av hur bra stadens strategi har lyckats på årsnivå har med tidigare metoder blivit allt svårare att göra. Till exempel spridningen gällande utfallet av målet förverkligades och målet förverkligades inte blev alltför stor för att det faktiskt skulle ha visat hur målet framskridit eller situationen överlag. I utvärderingen togs punkten målet förverkligades delvis i användning, så att måluppfyllelsen bättre skulle motsvara situationen i slutet av På detta sätt minskade också antalet mål med förverkligandet kan inte bedömas märkbart jämfört med tidigare (år 2008: 23 %, år 2009: 21 %, år 2010: 25 %). 9

10 Tavoitejohtamisen näkökulmasta nyt tapahtunut kehitys on osittain hyvä asia. Tavoitteiden suunnassa pyritään toimimaan, vaikka tavoitteen kokonaisuus ei tulisikaan vuoden aikana täytetyksi. Samoin hyvää on se, että vuoden 2011 aikana on kyetty strategiaa tarkastelemaan uudelleen niin, että vuoden 2012 talousarvioon on kyetty valmistelemaan uudet tavoitteet sellaisille tavoitteille, joiden raportointi vuoden 2011 tilanteessa jää epäselväksi. Tällaisia tavoitteita ovat muun muassa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen erityistoimin, monikielinen varhaiskasvatus ja perusopetus sekä ruotsinkielisen kielikylvyn kehittäminen. Tilannetta heikentää tarkastuslautakunnan mielestä puolestaan se, että toimintavuoden 2011 aikana tehdyssä vuoden 2012 talousarvion valmistelussa on valtuustoon nähden sitovia tavoitteita lisätty. Vuodelle 2011 tavoitteita oli 37, kun niitä vuodelle 2012 valmisteltiin jo 44. Tarkastuslautakunnan vuosilta laatimista arviointikertomuksista on todettavissa, että tavoitteiden määrän lisääntyessä niiden toteuman raportointi heikkenee ja arviointi vaikeutuu. Mikäli talousarvioissa pyritään asettamaan strategisia tavoitteita taloussuunnittelukaudelle, ei voida pitää hyvänä sitä, että tavoitteiden jatkuvuus ei ole turvattu (pl. edellä mainitun kaltaiset tavoitteiden tarkastukset sekä valtuuston itsensä edellyttämät erityistoimet ja/tai velvoitteet). Tällöin strategian väli- ja loppuarviointia ei kyetä riittävällä tarkkuudella ja järjestelmällisyydellä laatimaan ennen uutta strategiapäivitystä. Vuoden 2012 talousarviossa on lopulta 45 tavoitetta. Tarkastuslautakunta katsoo, että taloussuunnitelma kaudelle ei olisi syytä lisätä tavoitteita enää nykyistä enempää. Alla olevat vuotta 2011 koskevat tilastot on laskettu arvioinnista, joka on laadittu kaupunginhallituksen antaman tilinpäätösraportoinnin ja valtuuston käsittelemän tilanneraportin perusteella. Med tanke på målstyrningen är utvecklingen som nu skett delvis en bra sak. Strävan är att driva verksamheten i målens riktning även om målhelheten inte uppfylls under året. Likaså är det bra att strategin setts över på nytt under 2011, så att det varit möjligt att i budgeten 2012 kunna bereda nya mål för sådana mål, där rapporteringen av situationen 2011 är oklar. Mål av den här typen är bland annat specialåtgärder för ungdoms- och långtidsarbetslösheten, flerspråkig småbarnsfostran och grundläggande utbildning samt utvecklande av svenskspråkigt språkbad. Enligt revisionsnämnden försämras situationen å sin sida av att antalet mål som är bindande i förhållande till fullmäktige i beredningen av budgeten 2012 som gjorts under verksamhetsår 2011 har utökats. Antalet mål år 2011 var 37 medan antalet i beredningen för 2012 redan var 44. Av revisionsnämndens utvärderingsberättelser för åren framgår att då antalet mål ökar försämras rapporteringen av måluppfyllelsen och utvärderingen försvåras. Om strävan är att i budgeten sätta strategiska mål för ekonomiplaneringsperioden, är det inte bra om kontinuiteten i målen inte är säkerställd (exkl. ovan nämnda typer av granskningar av mål samt specialåtgärder och/eller skyldigheter som fullmäktige själv har förutsatt). Då blir det inte möjligt att med tillräcklig noggrannhet och tillräckligt systematiskt göra en mellan- och slututvärdering av strategin innan den uppdateras. Det slutliga antalet mål i budgeten 2012 är 45. Revisionsnämnden anser att det för en ekonomiplaneringsperiod inte är skäl att ytterligare öka antalet mål från det nuvarande. Statistiken nedan för år 2011 baserar sig på en prognos som har uppgjorts utgående från stadsstyrelsens bokslutsrapportering och lägesrapporten som fullmäktige behandlade Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset vuodelta 2011 ovat seuraavat: Resultaten av revisionsnämndens utvärdering år 2011 är följande: Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista toteutui noin 32,5 %. Av de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige förverkligades ca 32,5 %. Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista toteutui osittain noin 32,5 %. Av de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige förverkligades delvis ca 32,5 %. Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista jäi toteutumatta noin 24 %. Av de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige förverkligades inte ca 24 %. Tavoitteiden toteutumista ei voi arvioida noin 11 %:n kohdalla. I fråga om ca 11 % av målen kan förverkligandet inte bedömas. Koska tavoitteet ovat luonteeltaan yhä enemmän poikkihallinnollisia prosesseja, tulisi valmistelussa nopeasti kiinnittää huomiota tavoitteiden jalkauttamiseen hallintokunnille ts. valtuuston asettamien tavoitteiden tulee näkyä kaupungin arjessa. Eftersom målen i allt större utsträckning har karaktären av tväradministrativa processer, bör man i beredningen med det snaraste fästa uppmärksamhet vid att målen förankras i förvaltningarna, dvs. de mål som fullmäktige satt ska synas i stadens vardag. Tulee tarkastella sitä, miten tavoitteiden kokonaisarviointia esimerkiksi juuri taloussuunnittelukaudella toteutetaan ja kuinka se tulevaisuudessa tullaan tilinpäätösraportoinnissa huomioimaan. Tulee kiinnittää huomiota objektiivisten tulosten raportointiin ja raportoinnin laadukkuuteen. Man bör granska hur helhetsutvärderingen av målen görs, till exempel just under en ekonomiplaneringsperiod och hur den i framtiden kommer att beaktas i bokslutsrapporteringen. Uppmärksamhet bör fästas vid rapportering av objektiva resultat och rapporteringens kvalitet. 10

11 Kuvat Foton: Jaakko J Salo 4. Vaasan kaupunkiorganisaation tilat ja sisäilmaprosessi Vasa stadsorganisations lokaler och inneluftsprocessen Taustaa Bakgrund Vuoden 2011 aikana on valtakunnan tasolla keskusteltu laajasti korjausrakentamisesta, sen laadusta sekä korjausrakentamiseen liittyvistä ongelmista kuten sisäilman laadusta. Vuoden 2011 keskustelun avaukset eivät kuitenkaan ole uusi asia maassamme. Esimerkiksi vuonna 2006 kuntaliitto julkaisi laajan selvityksen (KUNKOR -hanke) tuloksena viisi eri raporttia peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen parantamiseen liittyen. Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysministeriö käsitteli kosteusvaurioita laajasti raportissaan Kosteusvauriot työpaikoilla (selvityksiä 2009:18). Kuntaliiton raporteissa käsiteltiin laajasti kuntien rakennuskantaa ja niiden kuntoa. Yhdessä raportissa annettiin ohjeet kosteus- ja homeongelmien havaitsemiseen, korjaukseen ja ehkäisemiseen. Kuntaliiton ohjeissa painotetaan muun muassa rakennusten elinkaariajattelun ja mittareiden kehittämistä sekä toimiviksi todettujen korjaustapojen konseptointia. Sosiaali- ja terveysministeriö korosti vuonna 2009 kuntaliiton tapaan sisäilmaryhmien organisoimista kuntiin. Tavoitteena olisi työpaikkojen sisäilmaongelmien asiallisen käsittelyn edistäminen. Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysministeriö korosti myös seudullisen ja alueellisen yhteistyön hyödyllisyyttä rakennuskannan elvyttämisessä ja huomion kiinnittämistä yhä enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn. 11 Under 2011 har man på riksnivå fört en bred debatt om renoveringsbyggande, dess kvalitet samt om problem som ansluter sig till renoveringsbyggande, som t.ex. kvaliteten på inomhusluften. Inläggen i debatten år 2011 är dock inte nya i vårt land. Som ett resultat av en omfattande utredning (projektet KUNKOR) publicerade till exempel kommunförbundet år 2006 fem olika rapporter som har anknytning till behovet av förbättringar då det gäller grundrenoveringar och underhåll. År 2009 behandlades fuktskadorna ingående i Socialoch hälsovårdsministeriets rapport Fuktskador på arbetsplatserna (utredningar 2009:18). I kommunförbundets rapporter behandlades ingående kommunernas byggnadsbestånd och dess skick. I en av rapporterna ges anvisningar för hur fukt- och mögelskador upptäcks, repareras och förhindras. I kommunförbundets anvisningar betonas bland annat utvecklandet av livscykeltänkande och mätare samt konceptuering av renoveringssätt som visat sig vara fungerande. Social- och hälsovårdsministeriet framhöll år 2009, liksom kommunförbundet, att inneluftsgrupper bör organiseras i kommunerna. Målet kunde vara att främja en saklig behandling av inomhusluften på arbetsplatserna. År 2009 framhöll Social- och hälsovårdsministeriet även nyttan av regionalt och lokalt samarbete då det gäller att återuppliva gammalt byggnadsbestånd, och att uppmärksamhet i allt större utsträckning bör fästas vid förebyggande av problem.

12 Kuvat Foton: Jaakko J Salo Vuoden 2011 lopulla on kuntaliitto aloittanut uuden kartoituksen vuoden 2006 tilanteen päivittämiseksi. Joulukuun lopulla 2011 vastauksia kuntaliiton kyselyyn oli tullut kuitenkin vain 17:ta kunnalta, kun vuoden 2006 aineistoon vastauksia saatiin yli 60 kunnalta. Aikaisemmin Vaasan kaupunki oli vastannut kyselyyn, mutta vuonna 2011 ei. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan kyselyn kysymyksiä tarkastellaan uudelleen aineiston informaatioarvon parantamiseksi. Ympäristöministeriössä on tarkasteluhetkellä käynnissä myös valtakunnallinen home- ja kosteusohjelma ( ), jonka tavoitteena on muun muassa vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja. Ympäristöministeriön ohjelma ja Kuntaliiton kartoitukset eivät ole yhteydessä toisiinsa. Sisäilmaryhmien toiminnan ja erillisten ohjelmien lisäksi sisäilman laatua pyritään määrittämään ja mittaamaan eri tavoin. Tässä arvioinnissa ei pureuduta syvemmin esimerkiksi sisäilman mittaamiseen. Sen sijaan todetaan, että Suomessa on vuoden 2011 lopulla ja vuoden 2012 alussa selvästi tiedostettu mittaamisen liittyvien asioiden tärkeys. Tästä syystä on perustettu muun muassa työryhmä, joka pyrkii määrittelemään ns. hyvän tutkimustavan, miten huoneilman kokonaisuutta tulee tarkastella, miten mittauksia tehdään, mitkä pitoisuudet ovat sallittuja ja mitkä eivät. Tutkimusryhmässä ovat mukana muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Työterveyslaitos, erikoistuneita lääkäreitä ja alan erityisasiantuntijoita. Työryhmä pyrkii julkaisemaan työnsä tulokset vuoden 2012 aikana. Kaupunkiorganisaation tilat ja korjausrakentaminen Vaasan kaupunkiorganisaation käytössä olevien kiinteistöjen kunnosta ja huollosta vastaa pääosin kaupunkikonserniin kuuluva Vaasan talotoimi -liikelaitos. Vaasan talotoimi - I slutet av år 2011 påbörjade kommunförbundet en ny kartläggning som syftade till en uppdatering av situationen år I slutet av december 2011 hade endast 17 kommuner svarat på kommunförbundets enkät, medan över 60 kommuner svarade på enkäten år Tidigare har Vasa stads svarat på enkäten, men inte år Enligt den information som revisionsnämnden fått kommer frågorna i enkäten att granskas på nytt i syfte att förbättra materialets informationsvärde. Vid Miljöministeriet pågår vid granskningstidpunkten även ett riksomfattande mögel- och fuktprogram ( ) som bland annat har som mål att minska hälsoolägenheterna av fukt- och mögelskador. Miljöministeriets program och kommunförbundets kartläggningar har ingen anknytning till varandra. Utöver inneluftsgruppernas verksamhet och separata program strävar man efter att fastställa och mäta inomhusluftens kvalitet på olika sätt. Denna utvärdering går inte djupare in på till exempel mätningen av inomhusluften. Däremot konstateras att man i Finland i slutet av 2011 och början av 2012 har blivit medveten om betydelsen av mätningsfaktorerna. Med anledning av detta har bland annat en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att definiera ett s.k. bra undersökningsförfarande, hur bör rumsluften som helhet granskas, hur ska mätningarna göras, vilka halter är tillåtna och vilka inte I gruppen ingår bland annat tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Teknologiska forskningscentralen VTT, Arbetshälsoinstitutet, specialiserade läkare och specialsakkunniga inom området. Arbetsgruppen strävar efter att publicera resultaten av sitt arbete under år Stadsorganisationens lokaler och renoveringsbyggande För skicket och underhållet av de fastigheter som Vasas stadsorganisation använder svarar huvudsakligen affärs- 12

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastusyksikkö toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Hajajätevesityöryhmän loppuraportti

Hajajätevesityöryhmän loppuraportti Ympäristöministeriön raportteja 4 2010 Hajajätevesityöryhmän loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 4 2010 Hajajätevesityöryhmän loppuraportti Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI. Personalrapport 2005. Henkilöstöraportti

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI. Personalrapport 2005. Henkilöstöraportti STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI Personalrapport 2005 Henkilöstöraportti 2005 1. JOHDANTO foto/kuva: Ben Griep 1. INLEDNING Stadsfullmäktige i Jakobstad godkände staden Jakobstads strategiplan för

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011. Työsuojeluvalvonta. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011. Työsuojeluvalvonta. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 10/2011 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut. Sisäinen turvallisuus

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut. Sisäinen turvallisuus Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND / Pohjanmaan liitto 2013 Omslagsbild/Kannen kuva: ÖFPL/Göran

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot