VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010

2

3 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus 4 Ordförandens översikt 2. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, tarkastusyksikkö ja 6 tarkastuslautakunnan suorittamat arvioinnit vuosina Revisionsnämnden, revisorn, revisionsenheten och av revisionsnämnden utförda utvärderingar åren Toimintavuotta 2009 koskevan arviointikertomuksen ja siinä olleiden 9 huomautusten käsittely kaupungin hallinnossa Behandlingen i stadens förvaltning av utvärderingsberättelsen för verksamhetsåret 2009 och anmärkningarna i den 4. Vaasan kaupungin visio ja strategia sekä arviointikertomuksessa tehty 10 tavoitteiden arviointi vuodelta 2010 Vasa stads vision och strategi samt den utvärdering av mål som ingår i utvärderingsberättelsen för år Merellinen ja elinvoimainen Vaasa Det havsnära och livskraftiga Vasa Kaupungissa turvallinen elämä sekä laadukkaat palvelut 20 Ett tryggt liv i staden och högklassig service 7. Kaupungissa on hyvät toimintaedellytykset 26 Goda förutsättningar att verka i staden 8. Kaupunkikonsernia johdetaan tehokkaasti ja taloudellisesti 30 Stadskoncernen leds effektigt och ekonomiskt 9. Kokonaisrahoituksen tasapaino, talouden tasapainotuksen toteutuminen sekä 32 taloussuunnitelman ja talouden tasapainottamiseksi laaditun toimenpideohjelman riittävyys Balanserad totalfinansiering, utfallet vid balanseringen av ekonomin samt ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet för balanseringen av ekonomin 10. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 36 Redogörelse för ordnande av den interna kontrollen 11. Valtuustokauden alun arviointikertomusten yhteenveto 40 Sammanfattning av utvärderingsberättelserna för början av fullmäktigeperioden Arviointikertomuksessa on käytetty seuraavia symboleja kuvaamaan suoritettua arviointia: I utvärderingsberättelsen har följande symboler använts för att beskriva utvärderingen: Asia/ tavoite on edistynyt hyvin ja/ tai siitä on positiivisia vaikutuksia Ärendet/målet har framskridit väl och/eller det har positiva verkningar Asia/ tavoite ei ole edistynyt ja/ tai siitä on negatiivisia vaikutuksia Ärendet/målet har inte framskridit och/eller det har negativa verkningar Asiaa voidaan kehittää/ tavoitteen saavuttamista voidaan edistää Ärendet kan utvecklas/uppnåendet av målet kan främjas Kansikuva Pärmbild: Rita Lukkarinen Kuvat Foton: Rita lukkarinen, Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki -Vasa stad Graafiset palvelut - Grafiska tjänster 3

4 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tarkastuslautakunta on tehnyt tiiviisti työtään arvioidessaan kaupungin toimintoja ja tavoitteita. Vuosi 2010 oli Vaasan kaupungissa muutoksien ja tapahtumien vuosi. Kaupungin johtojärjestelmässä tehtiin täysremontti. Kaupunki siirtyi yhden kaupunginjohtajan järjestelmään. Johtajan alaisuuteen valittiin kolme toimialajohtajaa. Tarkastuslautakunta totesi, että valtuustoon nähden sitovista tavoitteista toteutui 51 %. Kehnoa oli se, että tavoitteista jäi toteutumatta noin 24 %. Edellisvuotena tavoitteista toteutui 61 % ja tavoitteista jäi saavuttamatta 17 %. Tämä osoittaa, että selvää taantumista tapahtui kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa. Sisäisen valvonnan tila saavutti päätepisteensä, kun valvonta oli pettänyt totaalisesti muutamilla toimi-aloilla. Tarkastuslautakunta oli puuttunut tilintarkastajan kanssa vuosien varrella useasti sisäisen valvonnan tilaan. Lautakunta oli kehottanut tekemään korjauksia kyseiseen asiaan. Asialle oli luvattu tehdä tarpeellisia toimenpiteitä kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan osalta jo vuoden 2005 huomautuksien jälkeen. Mitään ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Kaupungin hallintojärjestelmien valvonta perustuu johtajien ja päälliköiden valvontavastuuseen. Esimiesten on tunnettava johtosäännöt ja hallinnon toimintaohjeet, kun he johtavat hallintokuntiaan. Jos sisäinen valvonta toimii, niin ei sisäisen tarkastajan tarvitse tehdä työtään epäselvien kuittien tai laskujen kanssa. Vaasan kaupungissa ei aiemmin ollut sisäistä tarkastajaa ja tällöin ulkoinen tarkastus, siis tarkastuslautakunnan henkilöstö selvitti kavallus- ja väärinkäytöstapauksia useasti. Kun sisäinen tarkastaja saatiin, niin toiminnot alistettiin kaupunginjohtajan alaisuuteen. Sisäinen tarkastaja teki kymmeniä raportteja esimiehelleen kaupunginjohtajalle, joiden tarkoituksena oli ohjata toimintoja ja tehdä esityksiä parannuksista hallinnon toimintoihin. Näistä raporteista vain muutamat meni oikeaan osoitteeseen. Kaiken kaikkiaan valvontavelvollisuuksia laiminlyötiin monilla eri tasoilla virkamiesten osalta sekä myös vastuullisten luottamushenkilöiden osalta. Tarkastuslautakunta joutui vuoden 2010 valvontavelvollisuuksien laiminlyöntien takia haasteelliseen tehtävään selvittäessään monimutkaisia tapahtumaketjuja kaupungin hallinnossa. Välinpitämättömyys tarkastustoimintaa kohtaan osoittaa se, että vuoden 2010 lopussa valtuusto päätti palkata toisen sisäisen tarkastajan, mutta tämän arviointikertomuksen painoon mennessä toukokuulla 2011 ei asiassa ollut tapahtunut mitään. Lopuksi, n. 9 vuotta sitten, kun allekirjoitin ensimmäisen arviointikertomuksen, niin siellä oli maininta sisäisen valvonnan puutteista, jotka olivat tulleet esille erityisen vakavasti vuosina 2001 ja Tästä eteenpäin ovat vuosittaiset arviot olleet samaa luokkaa sisäisestä valvonnasta. Nyt uuden organisaation ja henkilöiden taholta odotammekin uusia tuulia sisäisen valvonnan ja johtamisen osalta. Heimo Hokkanen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 4

5 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Revisionsnämnden har arbetat intensivt med att utvärdera stadens funktioner och mål. Inom Vasa stad var 2010 ett år som innebar många förändringar och skeenden. Stadens ledarskapssystem genomgick en totalrenovering. Staden övergick nämligen till ett system med en stadsdirektör. Tre sektordirektörer valdes till att lyda under stadsdirektören. Revisionsnämnden konstaterade att 51 % av de mål som var bindande i förhållande till fullmäktige förverkligades. Det faktum att ca 24 % av målen inte förverkligades var svagt. Förra året förverkligades 61 % av målen medan 17 % inte förverkligades. Det här visar att en klar tillbakagång skedde i förverkligandet av de mål som satts av stadsfullmäktige. Situationen vad gäller den interna kontrollen nådde en återvändsgränd eftersom övervakningen hade brustit totalt inom vissa verksamhetsområden. Revisionsnämnden hade tillsammans med revisorn vid flera tillfällen under åren påtalat situationen inom den interna kontrollen. Nämnden hade gett uppmaningar om att rätta till ärendet i fråga. Redan efter anmärkningarna år 2005 lovade man vidta nödvändiga åtgärder i ärendet vad gäller stadsdirektören och stadsstyrelsens ordförande. Ingenting hände dock. Tillsynen över stadens förvaltningssystem baserar sig på direktörernas och chefernas ansvar att övervaka. Förmännen måste känna till instruktionerna och förvaltningens handlingsdirektiv när de leder förvaltningarna. Om den interna kontrollen fungerar, behöver den interna revisorn inte arbeta med oklara kvitton eller fakturor. Vasa stad hade tidigare ingen intern revisor och då var det den externa revisionen, dvs. revisionsnämndens personal, som redde ut flera fall av förskingring och oegentligheter. När en intern revisor anställdes, underställdes funktionerna stadsdirektören. Den interna revisorn gjorde tiotals rapporter till sin förman stadsdirektören med vilka avsikten var att styra funktionerna och ge förslag till förbättringar vad gäller förvaltningens funktioner. Av dessa rapporter gick endast några till rätt adress. Allt som allt försummades övervakningsskyldigheterna på många olika nivåer när det gäller såväl tjänstemän som även ansvariga förtroendevalda. Till följd av försummelser i fråga om övervakningsskyldigheterna år 2010 stod revisionsnämnden inför en utmaning när det gällde att reda ut komplexa händelsekedjor inom stadens förvaltning. Nonchalans inför revisionsverksamheten kan ses i det faktum att fullmäktige i slutet av år 2010 fattade ett beslut om att anställa ytterligare en intern revisor, men när denna utvärderingsberättelse går i tryck i maj 2011 har det ännu inte gjorts något åt saken. Slutligen, för cirka nio år sedan när jag skrev under den första utvärderingsberättelsen, innehöll den en kommentar om de brister i den interna kontrollen som hade framstått i särskilt allvarlig dager åren 2001 och Sedan dess har de årliga utvärderingarna varit av samma klass när det gäller den interna kontrollen. Vi förväntar oss därför att den nya organisationen och de nya personerna ska föra med sig nya vindar när det gäller intern kontroll och ledarskap. Heimo Hokkanen revisionsnämndens ordförande 5

6 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA, TILINTARKASTAJA, TARKASTUSYK- SIKKÖ JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN SUORITTAMAT ARVIOINNIT VUOSINA REVISIONSNÄMNDEN, REVISORN, REVISIONSENHETEN OCH AV REVISIONSNÄMNDEN UTFÖRDA UTVÄRDERINGAR ÅREN Tarkastuslautakunta antaa kuntalain (365/1995; muutos 519/2007) mukaisesti valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta voi arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Vaasan kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi antaa kaupunginvaltuustolle muitakin selvityksiä ja raportteja. Tarkastuslautakunnan työskentely perustuu vuosittain hyväksyttävälle toimintasuunnitelmalle. Toimintasuunnitelma perustuu pääosin valtuuston hyväksymän talousarvion tavoitteiden arviointiin so. poikkihallinnollisten prosessien toiminnan määrittäminen ja arviointi. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on myös arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä taloussuunnitelmakaudelle. Revisionsnämnden ger fullmäktige årligen enligt kommunallagen (365/1995, ändring 519/2007) en utvärderingsberättelse om huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Revisionsnämnden kan även utvärdera hur ändamålsenligt verksamheten, verksamhetssätten och ordnandet av servicen har genomförts. Enligt Vasa stads revisionsstadga kan revisionsnämnden förutom utvärderingsberättelsen ge stadsfullmäktige även andra utredningar och rapporter. Revisionsnämndens arbete baserar sig på en verksamhetsplan som godkänns årligen. Verksamhetsplanen baserar sig huvudsakligen på utvärdering av målen i den av fullmäktige godkända budgeten, dvs. fastställande och utvärdering av den tväradministrativa processverksamheten. Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska revisionsnämnden också bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet för ekonomiplaneperioden. 6

7 Tarkastuslautakuntaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Till revisionsnämnden hör nio ordinarie medlemmar, som var och en har en personlig ersättare. Valtuuston toimikautta vastaava tarkastuslautakunta: Revisionsnämnden för fullmäktiges mandattid : Varsinaiset jäsenet Ordinarie medlemmar Heimo Hokkanen, puheenjohtaja ordförande Taina Inkeri Lehto, varapuheenjohtaja vice ordförande Pekka Perälä Joakim Strand Mauri Öljymäki Virva Hirvi-Nevala Maria Storgård Anne Södervik Ossi Kukkonen Varajäsenet Ersättare Ulla Granfors Pirjo Andrejeff Salim Zeidan Roger Thölix Ragnvald Blomfeldt (Kv Fg ) Klaus Berg Virve Airaksinen Reko Kauranen Jaana Sippus Susanna Koski (Kv Fg ) Juha Heikkilä Valtuusto valitsi tilintarkastajaksi valtuustokautta vastaavaksi ajaksi Oy Audiator Ab:n. Vuoden 2010 aikana tarkastusyksikkö on avustanut tilintarkastajaa erikseen sovituissa asioissa. Näistä tarkastuksista on annettu tilintarkastajalle raportti. Ulkoisen tarkastuksen yhteydessä tehdyistä huomioista tiedotetaan aina suoraan asianomaisille hallintokunnille. Havaituista sisäisen valvonnan ongelmista johtuen vuoden 2010 tilintarkastuksen väliraporttia ja sen sisältämiä huomioita on poikkeuksellisesti käsitelty myös Vaasan kaupunginhallituksessa Lautakuntaa ja ulkoista tilintarkastajaa avustaa tarkastusyksikkö. Tarkastusyksikön tavoitteet ja tarkastustoimen vuoden 2010 toimintakertomus on esitetty kaupungin tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan toiminta on kohdistettu vuonna 2010 valtuuston hyväksymien poikkihallinnollisten toimintojen arviointiin. Vuoden 2010 lopulla on tehty kuntalain ja tarkastussäännön mukaista talouden ja hallinnon erityistarkastusta. Työ jatkuu vuoden 2011 aikana. Vastaavaan tehtävään tarkastuslautakunta ryhtyi viimeksi vuonna Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä annetaan vuosittain arviointikertomuksessa. Fullmäktige valde Oy Audiator Ab till revisor för den tid som motsvarar fullmäktigeperioden Under år 2010 har revisionsenheten bistått revisorn i separat överenskomna ärenden. En rapport om dessa granskningar har givits till revisorn. Observationer som har gjorts i anslutning till den externa granskningen meddelas alltid direkt till förvaltningarna i fråga. Till följd av problem som upptäckts inom den interna kontrollen har mellanrapporten om revisionen för år 2010 och anmärkningarna i rapporten undantagsvis behandlats även i Vasa stadsstyrelse Revisionsenheten bistår nämnden och den externa revisorn. Revisionsenhetens mål och revisionsväsendets verksamhetsberättelse för år 2010 presenteras i stadens bokslut. Revisionsnämndens verksamhet har år 2010 inriktats på en utvärdering av de tväradministrativa funktioner som fullmäktige godkänt. I slutet av år 2010 har en specialrevision enligt kommunallagen och revisionsstadgan gjorts av ekonomin och förvaltningen. Arbetet fortsätter år Revisionsnämnden antog ett motsvarande uppdrag senast år En redogörelse över ordnande av den interna kontrollen ges årligen i utvärderingsberättelsen. 7

8 Tarkastuslautakunta on käsitellyt toimikautta koskevassa arvioinnissaan seuraavia kohteita: 2009 Haja-asutusalueiden jätevesi Avloppsvattnet på glesbebyggda områden Vaasan kaupungin prosessien kehittäminen Utvecklande av Vasa stads processer Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut: klinikkavalmiit potilaat Social- och hälsovårdsservicen: klinikfärdiga patienter Koulutuspalvelut: Koulutuspolkujen rakentaminen eri koulutusasteiden välille Utbildningsservicen: Byggande av utbildningsstråk mellan olika utbildningsstadier Talouden tasapainotustoimikunnan työ Ekonomibalanseringskommitténs arbete Kahdenkymmenen suurimman kunnan tuottavuusohjelma De tjugo största kommunernas produktivitetsprogram Asiakirjahallinnon tehtäväluokitus Dokumentförvaltningens uppgiftsklassificering Vaasan joukkoliikenneohjelma Vasas kollektivtrafikprogram Revisionsnämnden har i sin utvärdering gällande mandattiden behandlat följande objekt: 2010 Kaupungin johtamisjärjestelmän uusiminen Förnyande av stadens ledarskapssystem Viestintä: vahvistetaan viestinnällä Vaasan tunnettuutta ja vetovoimaisuutta Kommunikation: Vasas välkändhet och attraktivitet stärks genom kommunikation Kehitetään strategista suunnittelua ja ohjausta sekä prosessimaista toimintatapaa, strategiatyö Den strategiska planeringen och styrningen samt ett processmässigt verksamhetssätt utvecklas, strategiarbetet. Perhekeskus Familjecentret Kaupungin henkilöstön osaamisen kehittäminen Utvecklande av kompetensen hos stadens personal Palvelustrategia työ Servicestrategiarbetet Hallinnon ja talouden erityistarkastus Specialrevision av förvaltningen och ekonomin Kaupungin omistajastrategia ja konserniohjeiden uudistaminen Stadens ägarstrategi och förnyande av koncernanvisningarna Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistäminen Främjande av sysselsättandet av unga och långtidsarbetslösa 8

9 3. TOIMINTAVUOTTA 2009 KOSKEVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JA SIINÄ OLLEIDEN HUOMAUTUSTEN KÄSITTELY KAUPUNGIN HALLINNOSSA BEHANDLINGEN I STADENS FÖRVALTNING AV UTVÄRDERINGS- BERÄTTELSEN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 OCH ANMÄRK- NINGARNA I DEN Vaasan kaupunginvaltuusto päätti lähettää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2009 kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Samalla kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallitusta tuomaan lokakuun 2010 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien asioiden johdosta. Kaupunginhallitus päätti , että selvitys toimenpiteistä valmistellaan keskushallinnossa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin hallinnossa kootun raportin ja kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen raportin tiedokseen Kaupunginhallitus on toiminut valtuustolle annettavan raportin suhteen niin, että arviointikertomuksen ja sitä vastaavan raportin sisältämiä asioita on käsitelty onnistuneesti toimintavuoden aikana. Ongelmana on, että todellisiin toimenpiteisiin kaupungin johtamisen kannalta tärkeän elementin, sisäisen valvonnan, osalta ei ole kuitenkaan ryhdytty. Kaupunginhallituksen vastauksessa todetaan, että sisäisen valvonnan henkilöstön lisääminen ei ole tarpeen, jos organisaation vastuutahot hoitavat tehtävänsä. Kaupunginvaltuusto päätti toimintavuonna jatkuneiden puutteiden johdosta yhden sisäisen tarkastajan viran lisäyksestä On huomattava, että sisäinen valvonta on kuitenkin suurempi kokonaisuus kuin sisäisen tarkastuksen toimenpiteet johtamisen tukena. Tämän johdosta sisäisen valvonnan roolia ei voi Vaasan kaupungissa ylikorostaa. Stadsfullmäktige i Vasa beslutade att sända revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2009 till stadsstyrelsen för nödvändiga åtgärder. Samtidigt ålade stadsfullmäktige stadsstyrelsen att senast i slutet av oktober 2010 förelägga stadsfullmäktige en utredning över de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas på grund av de saker som revisionsnämnden har tagit upp. Stadsstyrelsen beslutade att utredningen om åtgärderna bereds inom centralförvaltningen. Stadsstyrelsen godkände den rapport som sammanställts inom stadens förvaltning, och stadsfullmäktige antecknade stadsstyrelsens rapport för sin kännedom Stadsstyrelsen har i fråga om den rapport som ska föreläggas fullmäktige handlat så, att de ärenden som ingår i utvärderingsberättelsen och den motsvarande rapporten har behandlats framgångsrikt under verksamhetsåret. Problemet är att det ändå inte har vidtagits några verkliga åtgärder inom den interna kontrollen, som är en viktig angelägenhet för ledningen av staden. I stadsstyrelsens svar konstateras att det inte är nödvändigt att öka personalen för intern kontroll, om organisationens ansvarsparter sköter sin uppgift. Stadsfullmäktige beslutade till följd av de brister som pågått under verksamhetsåret att inrätta ytterligare en tjänst som intern revisor Det bör beaktas att den interna kontrollen likväl är en större helhet än den interna revisionens åtgärder som stöd för ledningen. Av denna anledning kan den interna kontrollens roll inom Vasa stad inte nog betonas. 9

10 4. VAASAN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA SEKÄ ARVIOINTIKER- TOMUKSESSA TEHTY TAVOITTEIDEN ARVIOINTI VUODELTA 2010 VASA STADS VISION OCH STRATEGI SAMT DEN UTVÄRDERING AV MÅL SOM INGÅR I UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vaasan kaupungille vision Vaasassa hyvä elämä 2020 sekä sen neljä strategista päämäärää. Vuoden 2010 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa taloussuunnitelmakauden strategiset päämäärät on asetettu seuraavasti: Stadsfullmäktige godkände för Vasa stad visionen Ett bra liv i Vasa 2020 samt dess fyra strategiska mål. I budgeten för år 2010 och ekonomiplanen för åren har ekonomiplaneperiodens strategiska mål satts enligt följande: 1. Elinvoimainen Vaasa on merellinen ja kansainvälinen, kaksikielinen ja monikulttuurinen osaamisen keskus. 2. Kaupungissa on ihmisillä turvallinen elämä sekä laadukkaat palvelut puhtaassa, virikkeellisessä ja sosiaalista pääomaa kehittävässä ympäristössä. 3. Kaupungissa on yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Kaupunki on osa monialaista, teollisuudessa ja kehitystoiminnassa energiaosaamiseen painottuvaa kansainvälistä verkostoa. 4. Kaupunkikonsernia johdetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. 1. Det livskraftiga Vasa är ett havsnära och internationellt, tvåspråkigt och mångkulturellt kunskapscentrum. 2. Människorna lever ett tryggt liv i staden med tillgång till högklassig service i en ren och stimulerande miljö, där det sociala kapitalet kan utvecklas. 3. Företagen har goda förutsättningar att verka i staden. Staden är en del av ett mångsektoriellt, internationellt nätverk som inom industri och utveckling har fokus på energikunnande. 4. Stadskoncernen leds effektivt och ekonomiskt. 10

11 Tilinpäätösraportoinnin osalta kaupungin strategisen onnistumisen arviointi on entistä vaikeampaa. Lautakuntien raportoinnit täydensivät valtuustotason raportointia vain osin ja suurelta osin lautakuntien suorittaman raportoinnin merkitys osana talousarviovuoden kokonaistulosten saavuttamista on hämärtynyt. Sitovien tavoitteiden todentamista edellyttävää arvioinnin laadunvarmistusja/tai hallintajärjestelmää ei ole käytössä. Vastaava järjestelmä olisi luotavissa prosessikartoituksen/- organisaation toiminnan ja talouden raportoinnin kehittämisen yhteydessä. Sisäisen valvonnan puutteista johtuen ulkoisessa arvioinnissa ei ole kyetty riittävään tarkkuuteen eikä kaupunginhallituksen suorittama tavoitteiden toteuman raportointi sisällä mittareista koostuvaa raportointia. Kaupunginvaltuuston talousarviovuodelle 2010 asettamien tavoitteiden yksityiskohtainen toteuma on kirjattuna kaupunginhallituksen antamaan tilinpäätökseen Tilastolliset luvut on laskettu tehdystä raportoinnista. Lisäksi on arvioitu tavoitteita yksityiskohtaisesti sen mukaan, mitä tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan toimintavuoden 2010 osalta on kirjattu. Koska tavoitteet ovat luonteeltaan yhä enemmän poikkihallinnollisia prosesseja, tulisi valmistelussa nopeasti kiinnittää huomiota tavoitteiden mitattavuuteen. Utvärderingen av hur staden har lyckats strategiskt vad gäller bokslutsrapporteringen är svårare än tidigare. Nämndernas rapporteringar kompletterade rapporteringen på fullmäktigenivån endast delvis, och till stora delar har betydelsen av nämndernas rapportering som en del av uppnåendet av budgetårets totala resultat fördunklats. Något kvalitetssäkrings- och/eller kontrollsystem för utvärderingen som förutsätts för verifiering av de bindande målen är inte i bruk. Ett dylikt system kunde skapas i samband med utvecklandet av rapporteringen gällande processkartläggningen/processorganisationen för verksamheten och ekonomin. På grund av brister i den interna kontrollen har det inte varit möjligt att i den externa utvärderingen uppnå tillräcklig exakthet, och stadsstyrelsens rapportering av förverkligandet av målen omfattar ingen rapportering innehållande mätare. Det detaljerade förverkligandet år 2010 av de mål som stadsfullmäktige har satt finns upptaget i bokslutet, som stadsstyrelsen givit De statistiska uppgifterna har räknats ut på basis av den rapportering som gjorts. Vidare har målen utvärderats i detalj enligt det som noterats i revisionsnämndens utvärderingsplan för verksamhetsåret Eftersom målen i allt större utsträckning är tväradministrativa processer till karaktären, bör man inom beredningen i brådskande ordning fästa uppmärksamhet vid målens mätbarhet. Tässä kertomuksessa tehdyn arvioinnin tilastolliset tulokset vuodelta 2010 ovat seuraavat: De statistiska resultaten för år 2010 av utvärderingen i denna berättelse är följande: Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista toteutui noin 51 %. Av de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige förverkligades ca 51 %. Valtuustoon nähden sitovista jäi toteutumatta noin 24 %. Av de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige förverkligades inte ca 24 %. Tavoitteiden toteutumista ei voi arvioida noin 25 %:n kohdalla. I fråga om ca 25 % av målen kan förverkligandet inte bedömas.

12 Vuosien strategisten päämäärien (päämäärät numeroitu em. strategian esittelyn mukaisesti s. 10) toteutuminen niiden sisältämien tavoitteiden perusteella on seuraava: Förverkligandet av de strategiska målen för åren (målen är numrerade enligt presentationen av strategin ovan s.10) på basis av de mål som de innehåller är följande: 80% 60% 40% 20% 0% % % -60% Lähde: Vaasan kaupungin tilinpäätökset Källa: Vasa stads bokslut Vuosien aikana on strategian osalta kyetty toteuttamaan hyvin merelliseen ja kansainväliseen Vaasaan liittyvää strategista päämäärää. Kaupunkikonsernin johtamiseen liittyvien tavoitteiden toteutumisessa on runsaimmin hajontaa. Tarkastuslautakunta ei tässä arviointikertomuksessa tehdyn arvioinnin perusteella voi varauksetta yhtyä kaupunkisuunnittelun tilinpäätöksessä tekemään arvioon strategisten tavoitteiden saavuttamisesta (kaupunkisuunnittelun arvio: pääosin hyvin).tavoitteiden mitattavuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta esimerkiksi tavoitteiden saavuttamattomuuden todelliset syyt voidaan löytää ja näin kehittää toimintaa edelleen. Under åren har man vad gäller strategin på ett bra sätt kunnat förverkliga det strategiska målet om ett havsnära och internationellt Vasa. Det förekommer mest spridning när det gäller förverkligandet av målen i anslutning till ledningen av stadskoncernen. Revisionsnämnden kan på basis av utvärderingen i denna utvärderingsberättelse inte förbehållslöst förena sig med stadsplaneringens bedömning i bokslutet om förverkligandet av de strategiska målen (stadsplaneringens bedömning: till största delen väl). Uppmärksamhet bör fästas vid målens mätbarhet för att de verkliga orsakerna exempelvis till att målen inte har nåtts kan upptäckas och för att verksamheten på så sätt ska kunna vidareutvecklas.

13 5. MERELLINEN JA ELINVOIMAINEN VAASA DET HAVSNÄRA OCH LIVSKRAFTIGA VASA Asetettuun päämäärään sisältyi vuonna 2010 yhteensä 12 tavoitetta. Suoritetun raportoinnin perusteella tehdyn tavoitteiden toteuma vuosina on seuraava: I det strategiska mål som hade satts ingick år 2010 totalt 12 mål. Förverkligandet av målen åren , som har gjorts på basis av rapporteringen, är följande: 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Toteutunut - Förverkligades Toteutumatta - Förverkligades inte Ei arvioitu Bedömdes inte Lähde: Vaasan kaupungin tilinpäätökset Källa: Vasa stads bokslut Viestintästrategia - Vahvistetaan viestinnällä Vaasan tunnettuutta ja vetovoimaisuutta Vaasan kaupungin tärkein ulkoista ja sisäistä viestintää ohjaava asiakirja on kaupunginhallituksen hyväksymä kaupunkikonsernin viestintästrategia. Viestintästrategian mukaan kaupungin tiedotustoiminnan ja viestinnän johtoajatus on Se tiedottaa, joka tietää. Viestintästrategiassa on laajasti määritelty sekä pitkän aikavälin että vuositason tavoitteita. Lisäksi on määritelty asiakirjoja ja ohjeita, joita tulee viestintästrategian jalkauttamisessa noudattaa/ käyttää hyväksi. Kaupunginhallituksen väliraportointi ja tilinpäätösraportointi vuodelta 2010 vastaavat toisiaan. Kommunikationsstrategin - Vasas välkändhet och attraktivitet stärks genom kommunikation Det viktigaste av Vasa stads dokument som styr den externa och interna kommunikationen är kommunikationsstrategin för Vasas stadskoncern. Strategin godkändes av stadsstyrelsen Enligt kommunikationsstrategin är den ledande tanken i stadens information och kommunikation att Den som är bäst insatt informerar. I kommunikationsstrategin definieras ingående såväl långsiktiga mål som mål på årsnivå. Vidare definieras dokument och anvisningar som kan iakttas/utnyttjas i förankringen av kommunikationsstrategin. Stadsstyrelsens mellanrapportering och bokslutsrapportering för år 2010 motsvarar varandra. 13

14 Viestintästrategiassa määriteltyjä asiakirjoja ovat konserniyritysten viestintäohjeet, Vaasan kaupungin viestintäohje, imagotyön ohje, www viestinnän ohje, kriisiviestinnänohje, graafinen ohjeisto eli visuaalinen ilme, arkistotoimen toimintaohjeisto, tietosuojaohje, tietoturvapolitiikka sekä sähköisen hallinnon toimintaohjelma. Ohjeita ja asiakirjoja on varsin paljon. Pääosin viestintää ohjaavat asiakirjat ovat päivityksen ja/tai synkronoinnin tarpeessa (pl. uusimmat uudistetut asiakirjat). Tuleva työ on laaja-alaista ja vaatii resursseja. Resurssien yhdistämiseksi on syytä myös kriittisesti tarkastella sisäisen ja ulkoisen viestinnän mahdollisuuksia tämän työn edistämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteita on useita. Esimerkiksi asukasmäärän kasvattaminen 500:lla vuodessa, kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuuksien parantuminen, tietoisuuden parantuminen kaupungin palveluiden saatavuudesta sekä elinkeinoelämän ja poliittisten päättäjien investointien lisääntyminen ovat seurantatietojen mukaan toteutuneet. Sen sijaan Vaasan seudun imagoon keskittynyt työ ei ole vielä kantanut hedelmää. Vip -imagotutkimuksen mukaan vuosien 2004 ja 2009 välisenä aikana ei Vaasan osalta ole tapahtunut muutoksia (8. sija). Samoin on muuttohalukkuuden laita. Vuonna 2006 oli Vaasa taloustutkimuksen muuttohalukkuustutkimuksessa sijalla 14, kun vuonna 2008 oltiin vasta tasolla 18. Vuoden 2010 tietojen mukaan Vaasan sijoitus taloustutkimuksen tutkimuksessa olisi vasta tasolla 19. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ei ole kuitenkaan tehty välineitä, joiden avulla voitaisiin yksiselitteisesti osoittaa viestintästrategiassa esitettyjen keinojen ja niiden suunnitelmallisen johtamisen johtaneen em. tavoitteiden toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen. Viestintästrategiassa esitettyjä lyhyen aikavälin tavoitteita ovat mm. internetsivujen uudistaminen ja niiden määrä, tiedotteiden ja julkaisujen määrät, tiedotustilaisuuksien määrät ja henkilöstön tyytyväisyys sisäiseen tiedottamiseen. Kaupungin internetsivut on uudistettu viestintästrategian laatimisen jälkeen ja kaupunginkanslian talousarviotavoitteet tukevat viestintästrategiassa osoitettuja ulkoisen viestinnän vuositavoitteita. Kaupunginkanslian talousarviotavoitteet ovat vuonna 2010 toteutuneet. Henkilöstöpalveluilla ei kuitenkaan ole suoria sisäiseen tiedottamiseen liittyviä talousarviotavoitteita. Eräänä tavoitteena vuodelle 2010 on, että HR -järjestelmien käyttöönottoa tulisi jatkaa. Tästä huolimatta esimerkiksi sisäiseen tiedottamiseen ja toimintaan kiinteästi liittyvää sähköistä työpöytää (e -työpöytä) on kehitetty pitkään eikä se ole vielä henkilöstön käytössä. Kaupunkikonsernin osalta on todettavissa se, että mitä tärkeämpi osa kaupunkikonsernia yhteisö on, sitä paremmin sisäiseen tiedottamiseen, mediaseurantaan ja myös mittaamiseen paneudutaan. Esimerkiksi Vaasan Sähkö Oy:llä mitataan onnistumista Nette - lehden lukijakyselyiden sekä markkina-asema analyysien avulla. Dokument som definieras i kommunikationsstrategin är koncernföretagens kommunikationsanvisning, Vasa stads kommunikationsanvisning, anvisning för imagearbetet, anvisning för webbkommunikation, anvisning för kriskommunikation, grafiska anvisningar dvs. visuell framtoning, verksamhetsanvisning för arkivväsendet, datasekretessanvisningar, datasäkerhetspolicy och handlingsprogram för elektronisk förvaltning. Antalet anvisningar och dokument är rätt så omfattande. De dokument som i huvudsak styr kommunikationen är i behov av uppdatering och/eller synkronisering (förutom de nyaste reviderade dokumenten). Det framtida arbetet är vittomfattande och fordrar resurser. För att kunna förena resurserna är det skäl att även kritiskt se över den interna och den externa kommunikationens möjligheter att främja detta arbete. Det finns flera långsiktiga mål. Exempelvis har enligt uppföljningsuppgifterna de mål förverkligats som gäller att utöka stadens invånarantal med i genomsnitt 500 per år, att förbättra stadsbornas möjligheter till inflytande, att förbättra invånarnas information om stadens service samt att näringslivet och de politiska beslutfattarna ska investera i Vasa. Däremot har det arbete som är inriktat på Vasasregionens image inte burit frukt än. Enligt Vipimageundersökningen har det under perioden från år 2004 till år 2009 inte skett några förändringar för Vasas del (8:e plats). Detsamma gäller villigheten att flytta. I Taloustukimus Oy:s undersökning år 2006 om villigheten att flytta kom Vasa på 14:e plats, när situationen år 2008 var 18:e plats. Enligt uppgifterna år 2010 var Vasas placering i Taloustutkimus undersökning först på 19:e plats. För att dessa mål ska nås har man ändå inte kommit fram med några sådana redskap genom vilka man entydigt kunde påvisa att de metoder som presenterats i kommunikationsstrategin och en planmässig ledning av dem har lett till att de ovan nämnda målen har förverkligats eller att de inte har förverkligats. Kortsiktiga mål som presenteras i kommunikationsstrategin är bl.a. förnyande av internetsidorna samt deras antal, antalet meddelanden och publikationer, antalet informationsmöten samt personalens belåtenhet med den interna kommunikationen. Stadens internetsidor har förnyats sedan kommunikationsstrategin utarbetades, och stadskansliets budgetmål stöder de mål på årsnivå för extern kommunikation som presenteras i kommunikationsstrategin. Stadskansliets budgetmål för år 2010 har förverkligats. Personalservicen har dock inte några direkta budgetmål som hänför sig till den interna informationen. Ett av målen för år 2010 är att ibruktagandet av HR-systemen bör fortsätta. Trots detta har t.ex. elektroniska skrivbord (e-skrivbord), som hör nära samman med intern information och verksamhet, utvecklats under en lång tid men personalen har ännu inte tillgång till sådana. För stadskoncernens del kan man konstatera att ju viktigare del av stadskoncernen en organisation är, desto mer satsar man på intern information, medieuppföljning och även mätbarhet. Till exempel vid Vasa Elektriska Ab mäts framgången med hjälp av läsarenkäter i Nette-tidningen och genom analyser av marknadsställningen. 14

15 Ulkoisella tiedottamisella tarkoitetaan viestintästrategian mukaan seuraavaa: Kaupunkikonsernin ulkoiseen viestintään kuuluu kaikki ulkoisille kohderyhmille suunnattu viestintä. Tärkeimpiä ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat kaupunkilaiset ja asiakkaat sekä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon päättäjät. Med extern kommunikation avses enligt kommunikationsstrategin följande: Till stadskoncernens externa kommunikation hör all kommunikation som riktas till externa målgrupper. De viktigaste målgrupperna för extern kommunikation är stadsborna och kunderna samt beslutsfattarna inom näringslivet och offentliga förvaltningen. Pääasiassa ulkoinen tiedottaminen tapahtuu asiakasrajapinnassa. Viestintävastuu on tämän perustella oikeutetusti eri yksiköillä. Yksiköiden viestinnän koordinoinnista sekä ulkoisen viestinnän operatiivisesta toiminnasta ja kehittämisestä vastaa keskushallinnon osat. Viestintästrategian mukaan hallintokuntien tulisi pitää viestintäyksikkö ajan tasalla omasta viestintätoiminnastaan, jotta koordinointitehtävässä voidaan onnistua. Tehdyn arvioinnin mukaan keskushallinnon viestintäyksikkö on profiloitunut toimimaan juuri viestintästrategiassa määritellyllä tavalla. On kuitenkin havaittavissa se, että vaikka keskushallinnon ja kaupunkikonsernin välinen yhteistyö on sujuvaa, ei se ole kuitenkaan vielä riittävästi edistänyt tiedon liikkumista. Ts. tiedon molemminpuolinen välittäminen ja saatavuus ei ole itsestäänselvyys kaupungissamme. Eräänä ilmiönä edellä mainitusta on ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen jakaantuminen kaupungissamme. Viestintä on saattanut jakautua selkeästi siihen, että ulkoista asiakasrajapintaa hoitavat tiedottajat ja sisäistä työnjohdollisissa tehtävissä olevat henkilöt. Tämä ei ole kuitenkaan tiedottamisessa aina se tarkoituksenmukaisin tapa. Myös sisäiseen tiedottamiseen kuuluu muita kuin työnjohdollisia asioita ja esimerkiksi henkilöstölehti on tältä osin varsin onnistunut. Voidaan myös todeta, että tehdyn arvioinnin perusteella intranet:ia ja internet:iä voidaan kehittää osana kaupungin kokonaistiedottamista. Den externa kommunikationen sker i huvudsak i kontakten till kunderna. Av denna anledning är kommunikationsansvaret med rätta hos de olika enheterna. Centralförvaltningens delar ansvarar för koordineringen av enheternas kommunikation samt för den externa kommunikationens operativa verksamhet och utveckling. Enligt kommunikationsstrategin borde förvaltningarna hålla kommunikationsenheten à jour om sin egen kommunikationsverksamhet för att koordineringsuppgiften ska lyckas. Enligt den utvärdering som gjorts har centralförvaltningens kommunikationsenhet profilerats till att fungera just på det sätt som definieras i kommunikationsstrategin. Man bör ändå notera att även om samarbetet mellan centralförvaltningen och stadskoncernen löper smidigt, har det dock ännu inte i tillräcklig omfattning främjat informationsgången. Med andra ord är en ömsesidig förmedling av och tillgång på information inte någon självklarhet i vår stad. En företeelse som gäller det som nämns ovan är hur den externa och interna informationen är fördelad i staden. Kommunikationen har varit tydligt uppdelad så att kontakten utåt till kunderna har skötts av informatörer och den interna kommunikationen har skötts av personer i arbetsledningsuppgifter. När det gäller att informera är det här ändå inte alltid det mest ändamålsenliga sättet. Även till den interna informationen hör andra ärenden än de som gäller arbetsledning, och t.ex. personaltidningen är till denna del mycket lyckad. Man kan också konstatera på basis av utvärderingen att intranet och internet kan utvecklas som en del av stadens helhetsinformation. 15

16 Vaasan kaupungissa on tarkastuslautakunnan mielestä riittäviltä osin määritelty viestinnästä vastaavat (henkilöt ja/ tai tahot) sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän osalta. Inom Vasa stad har man enligt revisionsnämnden i tillräcklig utsträckning definierat de kommunikationsansvariga (personer och/eller organ) vad gäller både den externa och den interna kommunikationen. Viestintästrategian lyhyen aikavälin tavoitteita seurataan aktiivisesti mm. kaupunginhallitukselle ja hallintopalveluille asetettujen tavoitteiden kautta. Kommunikationsstrategins mål på kort sikt följs upp aktivt bl.a. genom de mål som satts för stadsstyrelsen och förvaltningsservicen. Viestintästrategian pitkän aikavälin tavoitteista on toteutunut pääosa. On kuitenkin osoittamatta se, kuinka suurelta osin pitkän aikavälin tavoitteiden toteutuminen riippuu vain viestintästrategiassa määriteltyjen keinojen käytöstä. Av de långsiktiga målen i kommunikationsstrategin har största delen förverkligats. Det har ändå inte påvisats till hur stor del förverkligandet av de långsiktiga målen beror på användningen endast av de metoder som definieras i kommunikationsstrategin. Kaupunkikonsernin viestintää ei sellaisenaan viestintästrategiassa tarkoitetulla tavalla johdeta. Viestintästrategian jalkauttamisessa on ollut ongelmia tai viestintästrategiaa ei ole koko kaupunkikonsernissa huomioitu. Viestintästrategialla ei ole ollut sitä ohjausvaikutusta, joka sillä olisi tullut olla. Stadskoncernens kommunikation som sådan leds inte på det sätt som avses i kommunikationsstrategin. Det har förekommit problem när det gäller förankringen av kommunikationsstrategin, eller kommunikationsstrategin har inte tagits i beaktande inom hela stadskoncernen. Kommunikationsstrategin har inte haft den styrande inverkan som den borde ha haft. Viestintästrategiassa on määritelty suuri joukko muita asiaa ohjaavia asiakirjoja. Kaupungin kokonaisuudessa olisi hyvä miettiä viestinnän kokonaisuuden määrittelyä ja ohjaamista yhtenäisemmällä kokonaisuudella ja vähäisemmin asiakirjoin. I kommunikationsstrategin definieras ett stort antal andra dokument som är styrande i ärendet. Med tanke på staden som en helhet skulle det vara bra att fundera på hur kommunikationen ska definieras och styras som en mer enhetlig helhet och med användande av färre dokument. Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen onnistumiseksi hallintokunnissa, yksiköissä ja yhteisöissä tulisi tehdä johdonmukaista ja johdettua suunnittelua sekä tiedottamista. För att den externa och interna informationen ska vara framgångsrik inom förvaltningarna, enheterna och organisationerna bör planeringen och informationen vara konsekvent och ledd. Kaupunkiorganisaation koko huomioiden tulee selvittää ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen yhdistämistä toiminnallisesti samaan yksikköön. Tämä edesauttaa sekä sisäisen tiedottamisen (mm. intranet, henkilöstölehti) että ulkoisen tiedottamisen (mm. asiakasrajapinta) yhtenäistämistä tavalla, joka yhdistää myös koko kaupunkikonsernia. Med beaktande av stadsorganisationens storlek bör man utreda om den externa och den interna informationen kan sammanföras till samma enhet vad gäller verksamheten. Detta gör den interna informationen (bl.a. intranet, personaltidningen) och den externa informationen (bl.a. kontakten till kunderna) enhetligare på ett sätt som inverkar förenande även med tanke på hela stadskoncernen. Edistetään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä Vaasan kaupungin talousarviossa on asetettu strategista tavoitetta vastaavia tavoitteita työllistämisen toiminnan edistämiseksi. Työllistämisen toiminta-ajatuksena on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistäminen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen. Toimintavuoden 2010 aikana on tehty valtuustoaloite nuorisotyöttömyyden nollatoleranssin selvittämiseksi (KV ). Kaupunginhallituksen väliraportointi ja tilinpäätösraportointi vuodelta 2010 vastaavat toisiaan. Tilinpäätösraportointi on huomattavasti kattavampi ja perusteellisempi kuin väliraportointi. Sysselsättningen av unga och långtidsarbetslösa främjas I Vasa stads budget har man för att främja sysselsättningsverksamheten ställt mål som motsvarar det strategiska målet. Verksamhetsidén i fråga om sysselsättandet är att ordna sysselsättning med lönesubvention för långtidsarbetslösa Vasabor och sommararbete för skolelever och studerande. Under verksamhetsåret 2010 har en fullmäktigemotion lämnats in om utredande av nolltolerans för ungdomsarbetslösheten (FG ). Stadsstyrelsens mellanrapportering och bokslutsrapporteringen för år 2010 motsvarar varandra. Bokslutsrapporteringen är betydligt mer heltäckande och grundlig än mellanrapporteringen. 16

17 Seuraavassa on esitetty työttömien osuus työvoimasta eräissä kaupungeissa : Nedan visas andelen arbetslösa av arbetskraften i vissa städer : 14,0 12,0 10,0 8,0 11,9 11,1 13,0 13,1 10,0 9,3 8,7 8,0 10,2 10,0 7,8 7,7 7,5 6,9 9,9 9,4 7,9 8,3 7,1 6,6 v. /år 2007 v. /år 2008 v. /år 2009 v. /år ,0 4,0 2,0 0,0 Jyväskylä Kokkola Karleby Pietarsaari Jakobstad Seinäjoki Vaasa Vasa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö Källa: Arbets- och näringsministeriet Kuvasta voidaan havaita että Vaasan kaupungin itselleen asettamat tavoitteet ovat ajankohtaisia. Viimeisten neljän vuoden aikana on työttömien osuus työvoimasta kasvanut varsin laajasti maassamme. Vuoden 2010 marraskuussa oli maamme työttömyysaste 7,1 %. Joillakin alueilla tilanne on kuitenkin vaikeampi kuin Vaasassa. Vaasassa työttömien osuuden kasvu on ollut maltillista. Tästä huolimatta vuoden 2010 keskiarvo on kuitenkin hieman korkeampi kuin esimerkiksi maamme keskiarvo marraskuun 2010 tilanteessa. Tästä syystä talousarviossakin asetetuilla tavoitteilla on mahdollisuus saavuttaa mittaluokkaansakin nähden hyviä tuloksia. Valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta näin on osittain tapahtunut. Tavoitteiden raportoinnin mukaan esimerkiksi vuoden 2010 osalta kaupungin virastoihin ja laitoksiin on onnistuttu työllistämään pitkäaikaistyöttömiä enemmän kuin oli tavoitteeksi asetettu ja ns. jatkoaikoja myönnettiin useammalle henkilölle. Jupiter - säätiön tavoitteena oli työllistää työosastolleen palkkatuella 75 henkilöä, mutta tavoitteeseen ei aivan ylletty (toteuma 56 henkilöä). Vastaavasti työelämävalmennuksessa ja työharjoittelussa oli henkilöitä kuitenkin reilusti yli asetetun tavoitteen, yhteensä 314 henkilöä. Kaupungin tuottama pitkäaikaistyöttömien työllistäminen saattaa kuitenkin pitkällä aikavälillä jäädä varsin pieneksi toimenpiteeksi. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä tukitoimien ulkopuolelle on vähän näyttöä. Av diagrammet kan man notera att de mål som Vasa stad har satt åt sig själv är aktuella. Under de fyra senaste åren har andelen arbetslösa av arbetskraften ökat i någorlunda stor omfattning i vårt land. I november 2010 var landets arbetslöshetsgrad 7,1 %. På vissa områden var situationen dock svårare än i Vasa. Ökningen av andelen arbetslösa har varit måttfull i Vasa. Trots detta är ändå medelvärdet för år 2010 något högre än exempelvis medelvärdet i vårt land enligt situationen i november Därför är det möjligt att även i fråga om målen i budgeten nå goda resultat i förhållande till storleksklassen. Om man ser till de mål som fullmäktige satt för verksamheten har så delvis skett. Enligt rapporteringen av målen har man t.ex. år 2010 vid stadens ämbetsverk och inrättningar lyckats sysselsätta fler långtidsarbetslösa än vad som var målet, och s.k. förlängd tid har beviljats flera personer. Jupiter-stiftelsens mål var att på sina arbetsavdelningar sysselsätta 75 personer, men målet nåddes inte helt (utfallet var 56 personer). Likaså var antalet personer i arbetslivsträning och arbetspraktik dock rejält högre än målet, total 314 personer. Stadens sysselsättande av långtidsarbetslösa kan ändå på lång sikt komma att bli en rätt så liten åtgärd. Det finns marginella bevis på sysselsättning av långtidsarbetslösa utanför stödåtgärderna. 17

18 Seuraavassa on esitetty nuorten eli alle 25 -vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä eräissä kaupungeissa: Nedan visas andelen arbetslösa ungdomar, dvs. personer yngre än 25 år, av alla arbetslösa i vissa städer: 20,0 18,0 16,0 14,0 15,0 14,7 16,8 16,9 17,0 16,7 14,6 13,6 13,3 13,3 14,4 14,8 17,8 16,8 12,7 12,2 16,8 17,0 v. /år 2007 v. /år 2008 v. /år 2009 v. /år ,0 10,0 8,0 9,1 7,7 6,0 4,0 2,0 0,0 Jyväskylä Kokkola Karleby Pietarsaari Jakobstad Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö Källa: Arbets- och näringsministeriet Seinäjoki Vaasa Vasa Vaasan kaupungin tarkastuslautakunnan vuonna 2005 tekemän arvioinnin mukaan nuorisotyöttömyys oli tuolloin Vaasassa 14 %:n tasolla. Kuvasta voidaan havaita, että vuosien 2007 ja 2008 osalta on kehitys kaupungissamme ollut hyvä ja nuorisotyöttömyyden määrä on laskenut. Taloudellisesti kireämpinä aikoina nuorisotyöttömyys on kuitenkin kasvanut, rajustikin. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli marraskuun 2010 tilanteessa maassamme 16,1 %. Tältäkin osin Vaasan vastaavat luvut ovat hieman korkeammat kuin maassamme keskimäärin ja yllättäen vertailuryhmän (ks. edellinen kuva) korkeimmat. Vaasan kaupungin talousarviossa on varauduttu nuorten työllistämisen tukitoimiin niin Jupiter säätiössä kuin kaupungin tarjoamina kesätöinä. Jupiter -säätiön raportoinnista tilinpäätöksessä sekä vastauksesta valtuustoaloitteeseen (KV ) ei selviä suoraan se, kuinka moni tukitoimi kohdistuu suoraan nuoriin. Vaasan kaupungin kesätyövaraukset ovat tilinpäätösraportoinnin mukaan ylittyneet yli tavoitearvon (tavoite 400 kk, toteuma 502 kk). Kaupunginhallituksen vastauksesta valtuustolle (KV ) selviää, että kesätyöntekijöiden palkkaustoimenpiteet (502 kk) ovat kohdistuneet 194 nuoreen. Nuorten kesätöihin käytetty määräraha on yhteensä Yksittäisenä määrärahana nuorten kesätöihin käytetty summa on korkea ja tavoite hyvä, mutta kesätöihin palkattujen nuorten työllistämisellä ei ole kuitenkaan onnistuttu varsinaisen nuorisotyöttömyyden poistamiseen. Tilinpäätösraportoinnin mukaan työllistämisbudjetin puitteissa kyettiin tavoittamaan 33 nuorta. Vaikka nuorisotyöttö- Enligt en utvärdering gjord av Vasa stads revisionsnämnd år 2005 var ungdomsarbetslösheten i Vasa då på nivån 14 %. Av bilden kan man notera att utvecklingen åren 2007 och 2008 har varit god i vår stad och att ungdomsarbetslösheten har sjunkit i omfattning. Under ekonomiskt kärvare tider har ungdomsarbetslösheten dock ökat, t.o.m. kraftigt. Enligt arbets- och näringsministeriets statistik var arbetslöshetsgraden i vårt land bland åriga unga 16,1 %, enligt situationen i november Även till dessa delar är Vasas motsvarande siffror något högre än i landet i övrigt och överraskande nog jämförelsegruppens högsta (se det tidigare diagrammet). I Vasa stads budget finns beredskap för sysselsättningen av unga genom stödåtgärder både inom Jupiter-stiftelsen och som sommarbete som staden ordnar. Av Jupiterstiftelsens rapportering i bokslutet och av svaret på fullmäktigemotionen (FG ) framgår inte direkt hur många stödåtgärder som gäller direkt ungdomar. Vasa stads reserveringar för sommararbete har enligt bokslutsrapporteringen överstigit resultatmålsättningen (målsättningen 400 mån., utfallet 502 mån.). Av stadsstyrelsens svar till fullmäktige (FG ) framgår att åtgärderna för att sysselsätta sommararbetare (502 mån.) har gällt 194 unga. Det anslag som har använts för ungdomars sommararbete är totalt Som ett enskilt anslag är den summa som har använts till sommararbete för unga hög och målet är bra, men genom sysselsättandet av unga under sommaren har man ändå inte lyckats eliminera den faktiska ungdomsarbetslösheten. Enligt bokslutsrapporteringen kunde man inom 18

19 myyttä yritetään poistaa myös mm. koulutuksellisin keinoin, saattavat tulokset jäädä heikoiksi taloudellisesti vaikeina aikoina. Tällaisiin tilanteisiin tulisi varautua hyvissä ajoin. Toimia voidaan kohdentaa sinne, jossa pitkäaikaiset ja pysyvät tulokset ovat saavutettavissa mm. vastavalmistuneisiin ammattiosaajiin tai jatkokoulutuksen tarpeessa oleviin nuoriin niin, että työ ja hankittu koulutus kohtaavat toisensa. ramen för sysselsättningsbudgeten nå 33 unga. Även om strävan är att få bort ungdomsarbetslösheten genom bl.a. utbildningsmässiga metoder, kan resultaten bli dåliga i ekonomiskt kärva tider. För situationer av det här slaget bör förberedelser göras i god tid. Åtgärder kan riktas dit där långsiktiga och permanenta resultat är möjliga att nå, bl.a. nyutexaminerade sakkunniga eller unga i behov av vidareutbildning, så att arbete och utbildning som man skaffat sig möts. Nuorten työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvät haasteet ovat kaupungissamme tiedossa ja haasteisiin pyritään vastaamaan De utmaningar som gäller ungas arbetslöshet och långtidsarbetslöshet är bekanta i vår stad och man strävar efter att möta utmaningarna. Koulutus on nähty tärkeäksi osaksi työttömyyden hoitoa. Kysymyksessä on laaja investointi tulevaisuuteen jonka vaikutukset eivät välttämättä näy edes taloussuunnitelmakaudella Utbildning har ansetts vara en viktig del av hanteringen av arbetslöshet. Det är fråga om en omfattande investering för framtiden, vilket innebär att resultaten nödvändigtvis inte blir synliga ens under ekonomiplaneperioden. Kokonaisuudessaan kaupungin vuonna 2010 raportoimat toimenpiteet eivät sellaisenaan riitä laajan asian hoitamiseksi. I sin helhet är de åtgärder som staden rapporterat om år 2010 i sig inte tillräckliga för skötseln av det omfattande ärendet. Vuoden 2010 osalta on työllistämiseen varatut määrärahat lievästi ylittyneet. On arvioitava, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on syytä varautua vieläkin merkittävämpään määrärahojen nostoon, mikäli tavoitetasoksi asetetaan pitkäaikaiset ja kestävät vaikutukset. Under år 2010 har de anslag som reserverats för sysselsättning överskridits lindrigt. Bedömningen bör vara att det i den nuvarande ekonomiska situationen är skäl att bereda sig för en än mer betydande ökning av anslagen, om målnivån är långsiktiga och varaktiga verkningar. 19

20 6. KAUPUNGISSA TURVALLINEN ELÄMÄ SEKÄ LAADUKKAAT PALVELUT ETT TRYGGT LIV I STADEN OCH HÖGKLASSIG SERVICE Asetettuun päämäärään sisältyi vuonna 2010 yhteensä 17 tavoitetta. Suoritetun raportoinnin perustella tehdyn tavoitteiden toteuma vuosina on seuraava: I det strategiska målet ingick år 2010 totalt 17 mål. Utfallet av målen åren på basis av den rapportering som gjorts är följande: 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Toteutunut - Förverkligades Toteutumatta - Förverkligades inte Ei arvioitu Bedömdes inte Lähde: Vaasan kaupungin tilinpäätökset Källa: Vasa stads bokslut

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus Ordförandens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Kansikuva Pärmbild: Esa Siltaloppi Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki -

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 2/2013 1 (6) Beslutshistoria 16.01.2013 5 HEL 2012-016953 T 00 00 02 Beslut Behandling beslutade i enlighet med bilaga 1 välja ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 552/2010 vp kohtuullista- Liikennerikkomusrangaistusten minen Eduskunnan puhemiehelle Tieliikennelaissa säädetään, että vuoden aikana kolme tai kahden vuoden aikana neljä sakkoa saaneelle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 650/2013 vp Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä Eduskunnan puhemiehelle Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa ja koko Euroopassa. Aihe

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1173/2006 vp Vastasyntyneiden neonataaliseulonta Eduskunnan puhemiehelle Vastasyntyneiden seulonta on ehkäisevä terveydellinen toimenpide, jossa etsitään näennäisesti terveistä lapsista

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

UNDERVISNIGS- OCH KULTURMINISTERIETS FEEDBACK TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA HÖSTEN 2011

UNDERVISNIGS- OCH KULTURMINISTERIETS FEEDBACK TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA HÖSTEN 2011 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 05.10.2011 UNDERVISNIGS- OCH KULTURMINISTERIETS FEEDBACK TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA HÖSTEN 2011 1. HÖGSKOLANS UPPGIFT, PROFIL OCH FOKUSOMRÅDEN Yrkeshögskolan har inte

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot