OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA"

Transkriptio

1 OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA Malliohjelma päihteiden käytön aiheuttamiin tilanteisiin opiskelijan ja opetushenkilökunnan kannalta Turun yliopisto, hyvinvointijaos Työryhmä: Erkki Härkönen, osastopäällikkö, Yliopistopalvelut Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Turun yliopiston ylioppilaskunta Solja Niemelä, päihdelääketieteen kliininen opettaja, lääketieteellinen tiedekunta/kliininen laitos Lääketieteellisen tiedekunnan päihdetyöryhmä

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Ennaltaehkäisevä toiminta Tiedekunnan rooli Päihdetyöryhmä ja päihdeyhdyshenkilö Opettajatuutoritoiminta Opiskelijatuutoritoiminta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rooli Opiskelija- ja ainejärjestöjen rooli Päihdeongelman tunnistaminen YTHS Opiskelijat ja ainejärjestöt Päihdeongelmaan puuttuminen Päihdeongelmaan puuttuminen lääketieteellisessä tiedekunnassa Opetushenkilökunnan tekemä puheeksiotto Päihtynyt tai vieroitusoireinen opiskelija ja opetukseen osallistuminen Huumausainetestaus Opettajatuutorit Päihdeyhdyshenkilö YTHS Opiskelijat Opiskelija- ja ainejärjestöt Hoitoonohjaus Hoitoonohjauskäytännöt lääketieteellisessä tiedekunnassa Hoitoonohjausneuvottelu

3 Hoitosopimus Hoitovaihtoehdot Päihdeongelma ja seuraamukset tiedekunnan taholta Opiskelutilanteesta poistaminen Opiskelusta pidättäminen Kirjallinen varoitus Opiskeluoikeuden peruuttaminen Hylättyjen opintosuoritteiden suorittaminen (lääketieteellisen tiedekunnan malli) Viitteet: Liite 1. Sosiaalisen vastuun testi Liite 2. Hoitopolku Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

4 Hoitopolku päihdeongelmaiselle lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijalle 1. Ennaltaehkäisy 2. Kliininen opettaja Opiskelijat Kliinikot (harjoittelupaikka) 3. Opetushoitaja Opettajatuutori Päihdeyhdys- henkilö 4. YTHS- arvio Tilannearvio/verkostopalaveri - opiskelija - luottamushenkilö - opetushoitaja - opettajatuutori - päihdeyhdyshenkilö - YTHS Hoitoonohjaus Hoitoonohjaussopimus 5. Hoitopolun tasot: 1. Ennaltaehkäisy 2. Tunnistaminen 3. Puuttuminen 4. Hoitoonohjaus 5. Seuraamukset Liite 3. Opetustilanteesta poistaminen päihdekäytön takia Liite 4. Hoitoonohjaussopimus

5 OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA TURUN YLIOPISTOSSA 1. Johdanto Päihteidenkäytöllä voi olla merkittävä vaikutus työssä suoriutumiseen ja työssä jaksamiseen. Nuorena aikuisena omaksutut päihdekäyttötottumukset usein jatkuvat samanlaisina myöhemmin elämässä. Siksi päihdekäyttöä pitää pohtia jo ammattiuran alkuvaiheessa. Opiskelijan päihdeongelma voi näkyä esimerkiksi toistuvina poissaoloina, myöhästelyinä, tehottomuutena tai opintojen viivästymisenä. Päihdeongelmaan liittyy usein myös muita psykososiaalisia ongelmia, jotka voivat haitata opintoja ja myöhemmin töissä suoriutumista. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtakunnallisessa opiskelijatutkimuksessa vuonna 2012 havaittiin, että Turun yliopistossa (päivitetyt tiedot) Turun yliopistossa lääketieteellinen tiedekunta otti käyttöön lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille suunnatun päihdeohjelman kesäkuussa Tämä malliohjelma on valmisteltu lääketieteellisen tiedekunnan kokemusten pohjalta ja se on tarkoitettu muiden tiedekuntien päihdeohjelmatyön tueksi. Opintoasiainneuvoston päätöksellä päihdeohjelmien tarpeen arviointi on jätetty tiedekuntien oman harkinnan varaan. Päihteiden käyttöön liittyvät ohjeistukset voivat olla myös osa tiedekunnan laajempaa hyvinvointiohjelmaa, jolloin tätä malliversiota voi käyttää sopivin osin hyödyksi. Päihdeohjelman tavoitteena on helpottaa puuttumista opiskelijan päihdeongelmaan ja parantaa hoitoonohjausta. Lisäksi päihdeohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden päihdekäyttökulttuuriin. 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 2.1. Tiedekunnan rooli Tiedekunta korostaa ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien päihteetöntä opiskeluympäristöä. Tiedekunta laatii päihde- / hyvinvointiohjelman yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Päihdeohjelmasta tiedotetaan opiskelijoille joka syyslukukausi, uusille opiskelijoille opintojen aloitusviikolla sekä soveltuvin osin esimerkiksi harjoittelujaksojen yhteydessä. Tiedekunta panostaa ohjelmasta tiedotukseen ja kampanjoitiin yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) sekä opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa Päihdetyöryhmä ja päihdeyhdyshenkilö Turun yliopiston Opiskelijan hyvinvointi jaosto suosittelee, että jokaiseen tiedekuntaan perustetaan hyvinvointi- / päihdetyöryhmä, jonka jäseninä on sekä 5

6 opetushenkilökuntaa että opiskelijaedustus. Työryhmän tehtävänä on ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnittelu, yhteisistä toimintatavoista sopiminen ja muiden hyvinvointiin liittyvien kysymysten käsittely. Tukea työryhmän työhön voidaan hakea YTHS:n tiedekuntavastaavilta, yliopiston opintohallinnosta, ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta tai lääketieteellisen tiedekunnan päihdetyöryhmältä Opettajatuutoritoiminta Jokaisella opiskelijalla on opintojen alkuvaiheessa oma, nimetty opettajatuutori tai oma opettaja. Opettajatuutori on opiskelijan tukihenkilö opintojen edetessä ja ohjaa opiskelijan tekemään henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opettajatuutorit tapaavat opiskelijan sekä yksilö- että ryhmätapaamisien yhteydessä. Henkilökohtaisen ohjauksen yhteydessä myös opiskelijan jaksamiseen, hyvinvointiin ja päihteidenkäyttöön liittyvät kysymykset voivat nousta esille. Tiedekunnan on huolehdittava riittävästä koulutuksesta ja tuesta, jotta opettajatuutorit pystyvät toimimaan myös tällaisissa tilanteissa. Lääketieteellisessä tiedekunnassa: Opettajatuutorointiin kuuluvat henkilökohtaiset ja luottamukselliset kehityskeskustelut opiskelijan kanssa. Näissä tapaamisissa opinnoissa edistymisen lisäksi suositellaan läpikäytäväksi myös opiskelijan jaksamista ja hyvinvointia sekä päihdekäytön merkityksestä opinnoista suoriutumiseen ja opiskelijan hyvinvointiin Opiskelijatuutoritoiminta Ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien jokaisella opiskelijalla on nimetty opiskelijatuutori. He ovat tiedekunnan valitsemia ja valtuuttamia vertaisohjaajia, jotka tutustuttavat uudet opiskelijat tiedekuntaan, opintoihin, vanhempiin opiskelijoihin ja muuhun yliopistoon. Opiskelijatuutorit myös johdattavat uudet opiskelijat ainejärjestötoimintaan ja vihkivät heidät opiskelijaperinteisiin. Päihteettömyyttä suositaan myös opiskelijatuutoritoiminnassa. Tiedekuntien tuutorikoulutuksissa suositellaan käsiteltäväksi myös vastuullista päihteiden käyttöä. 6

7 Lääketieteellisessä tiedekunnassa: Opiskelijatuutoreiden koulutuksen yhtenä teemana on päihteet ja opiskelijaelämä. Opiskelijatuutori näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä vastuullisesta alkoholin käytöstä. Suositus on, että jokainen opiskelijatuutori täyttää Sosiaalisen vastuun testin (Liite 1), pohtii omaa suhtautumistaan päihdekäyttöön ja pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään sosiaalista painetta alkoholin käyttöön.. Ryhmäkeskusteluissa voidaan käsitellä opiskelijoiden juhlimiskulttuuria, opiskelijan suhdetta omaan ja toisten päihdekäyttöön. Opiskelijatuutorointiin liittyvissä tilaisuuksissa huomioidaan, että kaikki opiskelijat eivät käytä alkoholia ja tapaamisissa suositaan päihteettömiä ympäristöjä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rooli YTHS:n työntekijät jakavat tietoa päihteiden vaikutuksesta opiskelijoiden terveydentilaan ja sosiaaliseen elämään sekä normaalin vastaanottotyön (terveystarkastukset, sairasvastaanotto) että terveystyöryhmien, lehtiartikkeleiden ja erilaisten kampanjoiden kautta. Tietoa korkeakouluopiskelijoiden päihteidenkäytöstä kerätään valtakunnallisella toteutettavalla opiskelijoiden terveyskyselyllä neljän vuoden välein. YTHS antaa tiedekunnille palautteen opiskelijakyselyn tuloksista. Lisäksi YTHS antaa tiedekuntakohtaista palautetta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden päihdekäytöstä ja hyvinvoinnista Sähköisen terveyskyselyn (Sätky) tuloksista YTHS on tuottanut yhdessä Elämäntapaliiton kanssa materiaalia korkeakouluopiskelijoille, joiden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoa päihteiden terveysvaikutuksista ja muokata opiskelijakulttuuria kohti hallitumpaa ja haitattomampaa päihdekäyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi juomapäiväkirja, Korkeakouluopiskelijan bileopas ja Sosiaalisen vastuun testi. Opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja materiaalia on saatavilla myös tiedekuntien hyvinvointi- / päihdetyöryhmien kautta Opiskelija- ja ainejärjestöjen rooli Tiedekunnan hyvinvointi- / päihdetyöryhmän on hyvä käydä vuosittain tiedekunta- / ainejärjestön edustajien kanssa keskustelua päihdekulttuurista tiedekunnan opiskelijatoiminnassa. Opiskelijajärjestöjen kanssa voidaan yhteistyössä sopia tiedekunnan toimintaympäristöön sopivista vastuullista päihdekulttuuria tukevista toimintatavoista. Keskustelua kannattaa käydä mm. uusien opiskelijoiden vastaanotosta ja ensimmäisen syksyn opiskelijatapahtumista. Erityisesti kastajaiset johtavat säännöllisin väliajoin päihteiden käytön ylilyönteihin. Kastajaiskulttuurista onkin hyvä keskustella rakentavassa hengessä ennen uuden lukuvuoden alkua. 7

8 Kastajaisilla ja muilla vastaavilla tapahtumilla on merkittävä rooli siinä millainen kuva uusille opiskelijoille syntyy opiskelijayhteisöstä ja opiskelukulttuurista. Lääketieteellisessä tiedekunnassa: Kandidaattiseurojen kanssa on sovittu mm. seuraavanlaisista toimintatavoista: Kampanjat Opiskelija- ja ainejärjestöt järjestävät yhteistyössä tiedekunnan kanssa vuosittain hyvinvointikampanjan, jossa muiden hyvinvointiin liittyvien asioiden lisäksi korostetaan päihteettömiä ympäristöjä sekä tiedotetaan päihdekäyttöön liittyvistä riskeistä ja vaikutuksista opiskeluun. Päihdeohjelman suositukset tilaisuuksia järjestäville: Tarjottavien juomien enimmäismäärä juhlissa on kuusi annosta/osallistuja. Alkoholittomia juomia on juhlissa aina riittävästi ja näyttävästi tarjolla. Alkoholitonta juomaa (esim. vettä, mehua, vissyä, limsaa) on tarjolla ilman erillistä maksua Alkoholittomien juomien (alkoholiton siideri ja olut) markkinointia lisätään Opiskelija- ja ainejärjestöt järjestävät myös päihteettömiä tapahtumia kaikille jäsenilleen. Koulutus ja yhteistyö tiedekunnan kanssa Tiedekuntien päihdetyöryhmissä on opiskelijaedustajia, jotka osallistuvat päihdeohjelman sisällön päivittämiseen. Opiskelija- ja ainejärjestöt järjestävät yhteistyössä tiedekunnan kanssa tiedekunnan nimeämille opiskelijatuutoreille koulutusta, kuinka päihdekäytöstä keskustellaan uusien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijatuutoreilta itseltään edellytetään vastuullista alkoholinkäyttöä Lääkäriliitto on antanut ohjeistuksen sosiaalisen median käytöstä. Lääkäriliiton some- ohjeissa korostuu vastuullinen toiminta: yksittäisen lääkärin tai hammaslääkärin toiminta sosiaalisessa mediassa vaikuttaa koko ammattikunnan maineeseen. Lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden toivotaan huomioivan Lääkäriliiton some- ohjeet jo opiskeluaikanaan. 3. Päihdeongelman tunnistaminen 3.1. Tiedekunnan rooli 8

9 Opetus- ja muu henkilökunta Päihteiden liikakäyttö saattaa ilmetä opiskelijalla mm. seuraavasti: yllättävinä ja toistuvina lyhyinä poissaoloina, myöhästelyinä etenkin aamuisin, opintosuoritusten huonontumisena, vapaamatkustajuutena ryhmätöissä, opettajan tai muiden opiskelijoiden välttelynä, epämääräisenä selittelynä, alkoholin tuoksuna, päihtyneenä tai krapulaisena esiintymisenä. Tiedekunnan on hyvä laatia ohjeet siitä, miten henkilökunnan on toimittava tilanteissa jolloin opiskelijan käyttäytyminen herättää huolen mahdollisesta päihdeongelmasta. Lääketieteellisessä tiedekunnassa: Mikäli henkilökunnalla herää huoli opiskelijan mahdollisesta päihdeongelmasta, asia pitää ottaa kyseisen opiskelijan kanssa välittömästi puheeksi. Jos opiskelija ei pysty osallistumaan opetukseen päihdekäytön takia, järjestetään hoitoonohjausneuvottelu. Opettajatuutorit Kehityskeskustelun yhteydessä opettajatuutorin on hyvä muistaa päihdekäytön merkitys opinnoista suoritumiseen. Jos opiskelijan päihdekäyttö on huolta herättävää ja on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen, opettajatuutori antaa hoitoonhakeutumissuosituksen kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelun sisältö on luottamuksellinen 3.2. YTHS Kaikki YTHS:n työntekijät pyrkivät tunnistamaan päihteiden riskikäyttäjiä terveystarkastuksissa sekä normaalien vastaanottokäyntien puitteissa. Erityisesti unettomuudesta, ahdistuneisuudesta, masennuksesta, vatsavaivoista, päänsäryistä ja väsymyksestä kärsivien potilaiden päihteidenkäyttö tulisi kartoittaa osana esitietojen ottamista. Ensimmäisen vuoden syksyllä opiskelijoiden terveydentilaa ja päihteidenkäyttöä kartoitetaan YTHS:n terveystarkastuksessa opiskelijan itse täyttämällä sähköisellä terveyskyselyllä, joka sisältää AUDIT- testin. Opiskelija, joka saa AUDIT- testistä yli 10 pistettä, kutsutaan terveydenhoitajan luokse terveystapaamiseen, jossa päihteidenkäyttöä ja elämäntilannetta sekä terveydentilaa kartoitetaan laajemmin ja heille annetaan mini- interventio seurantakäynteineen. Mikäli hoidontarve on mini- interventiota suurempi, hoidontarvetta arvioidaan ja suunnitellaan joko yleislääkärin tai psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolla Opiskelijat ja ainejärjestöt Opiskelijat ja ainejärjestöt ovat avainasemassa päihdeongelmien tunnistamisessa. Todennäköisesti opiskelijat havaitsevat muita henkilöitä 9

10 helpommin ja varhaisemmin päihdekäyttöön liittyviä ongelmia. Tällaisia tilanteita ovat erityisesti, kun opiskelija loukkaa itseään tai joutuu tappeluun päihtymystilan takia. Samoin alkoholin juominen sammumispisteeseen asti tai niin, ettei edellisen illan tapahtumista ole muistikuvia, ovat aina merkkejä alkoholin ongelmakäytöstä. Huumeiden käyttöön voi liittyä aistiharhoja, harha- ajatuksia, outoa tai aggressiivista käytöstä. Myös opiskelijatoverit usein tietävät opetushenkilökuntaa paremmin, milloin päihdekäyttö vaikuttaa myös opintosuorituksiin. Tiedekunnan ja opiskelijajärjestön on hyvä sopia yhteisistä toimintatavoista päihdeongelmien puheeksiottamisessa. Toimintatapojen kehittämiseen saa tukea YTHS:n tiedekuntavastaavilta, yliopiston opintohallinnosta, ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta ja lääketieteellisen tiedekunnan päihdetyöryhmältä. 4. Päihdeongelmaan puuttuminen Mahdollisimman varhainen puuttuminen päihdeongelmaan sekä puheeksiotto ovat ensisijaisia toimia, kun opiskelijan päihdekäyttö on huolta herättävää. Mitä varhaisemmin päihdekäyttöön otetaan puheeksi, sitä helpompi on vähentää päihdekäytöstä koituvia haittoja. Tiedekunnan henkilökunnalle ja opiskelijoille on hyvä tarjota tukea päihdekäyttöön puuttumiseen ja ongelmien puheeksiottoon. Akateemisessa ympäristössä tällaisiin kysymyksiin ei välttämättä ole perinteisesti puututtu ja osalle yhteisön jäsenistä päihdekysymysten käsittely voi tuntua vieraalta. Huolta herättävän päihdekäytön voivat ottaa puheeksi opetushenkilökuntaan kuuluva, opettajatuutori tai opiskelijatoveri. Päihdekäyttöön puuttumisen ja puheeksioton tavoitteena on ensisijaisesti tukea opiskelijaa opinnoissaan. Tiedekuntien toimintamallien suunnittelussa painopisteen on hyvä olla ennaltaehkäisyssä ja ohjauksessa sanktioiden sijaan. Kaikissa yhteyksissä on huomioitava, ettei asianosaisten oikeusturvaa loukata. Yliopisto voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen tietyin perustein. Yliopistolain 43d sisältämät edellytykset (kts. luku ) huumausainetestauksen osalta tulee selvittää kussakin tiedekunnassa erikseen. Malliohjelman luvuissa on kuvattu miten päihdeongelmaan puuttuminen on järjestetty lääketieteellisessä tiedekunnassa ja hoitoonohjauskaavio on esitetty liitteessä 2. Lääketieteellisen tiedekunnan mallia eteenpäin sovellettaessa on huomioitava erot tiedekuntien toimintaympäristöissä. 10

11 4.1. Päihdeongelmaan puuttuminen lääketieteellisessä tiedekunnassa Opetushenkilökunnan tekemä puheeksiotto Jos opetushenkilökunnalla herää huoli opiskelijan päihdeongelmasta, suositellaan, että asia tulisi ottaa puheeksi välittömästi kyseisen opiskelijan kanssa. Suositellaan, että puheeksioton tekee opiskelijan oma opettajatuutori. Puheeksioton voi tehdä myös muu opetushenkilökuntaan kuuluva, joka sillä hetkellä tuntee opiskelijan tilanteen parhaiten, esimerkiksi kyseisen oppiaineen opetushoitaja, kliininen opettaja, lehtori, professori tai joku muu opetushenkilöstöön kuuluva. Puheeksiottotilaisuus on avoimessa ilmapiirissä tapahtuva keskustelu. Päihdeongelman arkaluontoisuus pitää huomioida keskustelussa. Puheeksiotto tehdään aina kahden kesken. Opiskelijan päihdekäytöstä ei tule keskustella ryhmätilanteessa esimerkiksi muiden opiskelijoiden tai sairaalahenkilökunnan kuullen. Keskustelun tarkoituksena on ilmaista huolta opiskelijan päihdekäytöstä, ja sen vaikutuksesta opintoihin ja opiskelijan hyvinvointiin. Tällaisissa tilanteissa keskustelu itsessään toimii interventiona, mutta tilannetta olisi hyvä arvioida uudelleen esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua. Puheeksiotossa opiskelijalle voidaan myös suositella yhteydenottoa YTHS:n lääkärin vastaanotolle kokonaistilanteen arviointia varten. Neuvoa ja tukea puheeksiotosta voi kysyä päihdeyhdyshenkilöltä. Mikäli päihdekäyttö on vaikuttanut opiskelijan opintosuorituksiin, esimerkiksi opiskelija on osallistunut krapulassa tai päihtyneenä opetukseen tai ei osallistu opetukseen päihdekäytön takia, kirjataan tapahtuma ylös mahdollisimman yksiselitteisesti. Asian havainnut ilmoittaa opiskelijalle, että opiskelijan tilannetta arvioidaan tarkemmin hoitoonohjausneuvottelussa (katso 5.1.). Asian havainnut henkilö ottaa yhteyttä päihdeyhdyshenkilöön, joka ilmoittaa tapahtuneesta opiskelijan opettajatuutorille ja järjestää hoitoonohjausneuvottelun. Näistä toimenpiteistä menee tieto myös opiskelijalle Päihtynyt tai vieroitusoireinen opiskelija ja opetukseen osallistuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa noudatetaan opetuksen osalta nollatoleranssia, joka tarkoittaa, että opiskelija ei voi osallistua opetukseen päihtyneenä, vieroitusoireissa tai krapulassa. Opetuksesta vastaava henkilö voi poistaa päihtyneen, vieroitusoireisen tai krapulaisen opiskelijan opetuksesta, eikä opiskelijan opintosuoritettaan kyseiseltä opetuskerralta hyväksytä, mikäli kyse on pakollisesta läsnäolosta. Yliopistolain mukaan opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Jos opiskelija kokee tulleensa poistetuksi opetuksesta väärin perustein, hän voi toimittaa todistuksen päihteettömyydestään. Erimielisyystilanteissa opiskelijaa ohjeistetaan toimittamaan joko alkometrin tulos ja/tai huumeseulaus kyseisen 11

12 oppiaineen vastuuhenkilölle. Arkisin 8-15 opiskelija voi käydä puhaltamassa YTHS:n alkometriin ja/tai pyytää lähetteen valvottuun huumeseulaan. Opiskelija pyytää hoitajalta kirjallisen todistuksen, jossa lukee puhaltamisajankohta, puhallustulos. Jos päihtymys tapahtuu virka- ajan ulkopuolella opiskeluun liittyvässä pakollisessa opetuksessa, opiskelija voi pyytää puhallustestin ja todistuksen. Mikäli opiskelija on tullut poistetuksi opetuksesta päihdekäyttöepäilyn takia väärin perustein, päihdeohjelman suositus on, että pakolliseen opetukseen liittyvä suorite hyväksytään ilman erillistä suoritusta. Opetuksesta poistamisen yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen suositellaan puheeksiottotilaisuuden järjestämistä. Opetuksesta poistamiset kirjataan (liite 2) ja toimitetaan tiedekunnan päihdeyhdyshenkilölle. Jos opiskelijan poistamiselle opetuksesta on ollut perusteet ja opiskelija haluaa riitauttaa asian, silloin opiskelija vastaa riitautuksesta aiheutuneista kustannuksista Huumausainetestaus Yliopisto voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen: 1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 2) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 3) merkittävästi lisää yliopiston tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. Yliopistolaki 954/ d ). Opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi huumausainetestauksen tehtäväkohtaisista perusteista ennen huumausaineseulaan ohjaamista. Huumausaineseulausta koskevista käytännön järjestelyistä sovitaan järjestettävässä kuulemistilaisuudessa. Huumetestausta varten päihdehaittalomake toimitetaan päihdeyhdyshenkilölle, joka koordinoi huumetestauksen toteutumista. Virtsanäyte annetaan valvotuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa noudattaen Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta työpaikan huumetestauksesta. Testituloksen tulkitsee yliopistosta riippumaton taho. Testattavalla on aina oikeus saada testitulos kirjallisena. Yliopisto vastaa huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Yliopistolain 43d :n edellyttämästä huumausainetestauksesta kieltäytyminen johtaa jatkotoimenpiteisiin. 12

13 Opettajatuutorit Opettajatuutori on keskeisessä asemassa opiskelijan päihdeongelmaan puuttumisessa. Opettajatuutorin ja opiskelijan välillä käymät keskustelut ovat luottamuksellisia. Mikäli ilmenee, että opiskelijan päihdekäyttö on huolta herättävää, opettajatuutori suosittelee ajanvaraamista YTHS:n lääkärin vastaanotolle kokonaistilanteen kartoittamista varten. Hoitoonohjausta suositellaan erityisesti jos päihdekäyttö haittaa opiskelijan opintosuoritteita. Opettajatuutori voi kysyä neuvoa ja apua päihdeyhdyshenkilöltä opiskelijan henkilöllisyyttä paljastamatta. Opiskelijan tukemiseksi on suositeltavaa, että opettajatuutori keskustelisi opiskelijan kanssa ennen hoitoonohjausneuvottelua hänen ajankohtaisesta tilanteestaan. Tällaisissa tilanteissa opettajatuutori voi toimia opiskelijan tukihenkilönä, jos opiskelija on siihen suostuvainen Päihdeyhdyshenkilö Tiedekuntaan nimetään päihdeyhdyshenkilö, jonka rooli on neutraali ja koordinoiva. Opetushenkilökunta, opettajatuutori tai opiskelija voivat ottaa yhteyttä päihdeyhdyshenkilöön, mikäli opiskelijan päihdekäyttö on huolta herättävää ja he toivovat neuvoja ja tukea siihen, miten puuttua päihdeongelmaan. Päihdeyhdyshenkilö kokoaa ilmoitukset päihdekäytön takia opetuksesta poistetuista opiskelijoista. Päihdeyhdyshenkilö toimii yhteyshenkilönä tiedekunnan, YTHS:n ja tarvittaessa hoitoyksiköiden välillä. Lisäksi päihdeyhdyshenkilön tehtävänä on organisoida yliopistolain 43d :n edellyttämä huumausainetestaus. Päihdeyhdyshenkilö myös koordinoi ja osallistuu tiedekunnan edustajana järjestettävään hoitoonohjausneuvotteluun ja toimii tilaisuuden puheenjohtajana (katso 5.1.). Mikäli päihdekäytön takia joudutaan puuttumaan opintojen etenemiseen, päihdeyhdyshenkilö valmistelee kuulemistilaisuuden ja laatii siitä muistion (Katso luku 6) YTHS Jos YTHS:n terveydenhuollon ammattihenkilö (terveydenhoitaja, lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi) vastaanottotyössään havaitsee tai epäilee potilaana olevan opiskelijan kärsivän päihteiden liikakäytöstä, hän kartoittaa opiskelijan päihteidenkäytön, päihdehistorian, somaattisen ja psyykkisen tilan joko itse tai ohjaa hänet sellaiselle YTHS:n työntekijälle, jolla on kokemusta päihdepotilaan hoidontarpeen arvioinnista. Yleensä arviointi tapahtuu yleislääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. Jatkohoito tapahtuu useimmiten joko YTHS:llä (terveydenhoitajan, yleislääkärin tai psykologin vastaanotolla), Nuorisoasemalla (alle 25- vuotiaat) tai A- klinikalla. Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata myös katkaisuhoitoon, laitoskuntoutusjaksolle tai psykiatrin arvioon jatkohoitotarpeista. 13

14 Jos päihdeongelma vaikeuttaa opiskelijan selviytymistä opinnoista, YTHS:n työntekijä kannustaa opiskelijaa keskustelemaan opintoihin liittyvistä asioista opettajatuutorinsa ja/tai opinto- ohjaajan kanssa. YTHS:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, joten kaikki potilaan kanssa käydyt keskustelut ovat täysin luottamuksellisia eikä niistä välitetä mitään tietoa opetushenkilökunnalle, mikäli opiskelija on hakeutunut hoitoon/arvioon omatoimisesti. Mikäli opiskelijan päihdeongelma havaitaan opetustilanteessa, YTHS:n yleislääkäri (tiedekunnan vastuulääkäri) osallistuu opiskelijan päihdeongelman takia hoitoonohjausneuvotteluun tiedekunnan päihdeyhdyshenkilön kutsusta. Verkostopalaverin jälkeen yleislääkäri tekee hoidontarpeen arvioinnin joko itsenäisesti tai muita ammattihenkilöitä (psykologi, psykiatrian erikoislääkäri) konsultoiden Opiskelijat Mikäli huoli herää opiskelijakaverin päihdekäytöstä, tulisi päihdekäyttö ottaa puheeksi kyseisen henkilön kanssa mahdollisimman pian, esimerkiksi juhlien jälkeen. Tärkeää puheeksiotossa on antaa palautetta opiskelijakaverille, jos tämän päihdekäyttö on herättänyt huolestumista, tai jos herää ajatus, että opiskelijakaveri käyttää liikaa päihteitä. Neuvoa, tukea ja apua puheeksiottoa varten voi kysyä päihdeyhdyshenkilöltä ilman, että opiskelijakaverin henkilöllisyys paljastuu. Suositeltavaa on ohjata opiskelijakaveri ottamaan yhteyttä YTHS:n tarkempaa tilannearviointia varten Opiskelija- ja ainejärjestöt Opiskelijajuhliin liittyvä ongelmakäyttäytyminen: Opiskelijajärjestön hallitus voi antaa varoituksen tai porttikiellon päihteiden käyttöön liittyvässä ongelmakäyttäytymisessä. On suositeltavaa, että varoituksen tai porttikiellon antamisen yhteydessä opiskelijajärjestön edustaja ottaa ongelmallisen päihdekäytön puheeksi ja tarvittaessa kannustaa varoituksen tai porttikiellon saanutta hakeutumaan YTHS:öön tilannearvioon. Velvoitusta tai kontrollointia opiskelijoiden päihdeohjelman puitteissa ei voida edellyttää. 5. Hoitoonohjaus Hyvät hoitoonohjauskäytännöt tukevat opiskelijan hyvinvointia sekä opinnoista suoriutumista. Päihdeohjelman keskeisenä tavoitteena on kuvata tiedekunnassa sovitut hoitoonohjauskäytännöt, jotta hoitoviive olisi mahdollisimman lyhyt. Malliohjelman luvuissa on kuvattu käytännöt lääketieteellisessä tiedekunnassa Hoitoonohjauskäytännöt lääketieteellisessä tiedekunnassa Hoitoonohjausneuvottelu Mikäli päihdekäyttö on selvästi vaikuttanut opiskelijan opintosuorituksiin, vaarantanut potilasturvallisuutta, vakavalla tavalla opiskelijan omaa terveyttä tai 14

15 opiskelijan huumausaineiden käyttö on riippuvuustasoista, esimerkiksi opiskelija on osallistunut krapulassa tai päihtyneenä opetukseen tai ei osallistu opetukseen päihdekäytön takia, päihdeyhdyshenkilö koordinoi hoitoonohjauspalaverin. Hoitoonohjausneuvottelua varten päihdeyhdyshenkilö kerää kokousta varten tarvittavat taustatiedot ja lähettää osallistujille kirjallisen kutsun, joka sisältää tiedon osallistujista ja palaverin tavoitteesta. Hoitoonohjausneuvotteluun osallistuvat 1) opiskelija, 2) kyseisen oppiaineen edustaja, 3) YTHS:n edustaja, 4) päihdeyhdyshenkilö tiedekunnan edustajana ja tilaisuuden puheenjohtajana, sekä 6) opiskelijan nimeämä luottohenkilö, joka voi olla myös opettajatuutori. Suositellaan, että hoitoonohjauksen nopeuttamiseksi opiskelija ottaisi itse yhteyttä YTHS:öön jo ennen palaveria tilannekartoitusta sekä hoidonsuunnittelua varten. Näiden käyntien sisältö on luottamuksellista, eikä läpikäytyjä asioita käsitellä hoitoonohjausneuvottelussa Hoitosopimus Hoitoonohjausneuvottelussa tehdään kirjallinen hoitosopimus (liite 4) ja sovitaan jatkosuunnitelmista, sekä sovitaan seurantapalaveri tilanteen arvioimiseksi uudelleen. Hoitosopimuksen toteutumista arvioidaan seurantapalaverissa. Mikäli opiskelija jättää hoitosopimuksen aikana saapumatta sovitulle hoitokerralle tai saapuu sinne päihtyneenä, hoitava taho ilmoittaa päihdeyhdyshenkilölle hoitosopimuksesta poikkeamisesta. Hoitosopimuksen rikkomisesta informoidaan opetusdekaania ja järjestetään erillinen keskustelutilaisuus, jossa arvioidaan opintojen suorittamista (katso luku 6). Luottamuksellisuus hoitokeskustelujen sisällöstä säilyy kaikissa tapauksissa Hoitovaihtoehdot Hoitomuotoja voivat olla avohoidossa A- klinikkasäätiön Nuorisoasema tai A- klinikka, YTHS, yksilöpsykoterapia tai käynnit päihdealaan perehtyneen lääkärin tai psykoterapeutin vastaanotolla yksityissektorilla. Tarvetta opiskelijan KELA- rahoitteiseen yksilöpsykoterapiaan voidaan arvioida YTHS:n psykiatrian erikoislääkärin vastaanotolla. Mikäli on tarvetta laitoskuntoutusjaksolle, rahoitusta järjestetään yhteistyössä opiskelijan kotipaikkakunnan sosiaali- ja terveystoimen kautta. Laitoskuntousjakson ajaksi opiskelijan on mahdollista saada KELAn kuntoutusrahaa. 6. Päihdeongelma ja seuraamukset tiedekunnan taholta Yliopistolain 45 mukaan yliopisto voi käyttää kurinpidollisia toimenpiteitä esimerkiksi peruuttaa opiskeluoikeuden, kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta taikka potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia ja 15

16 opiskelija päihteiden käyttönsä takia toistuvasti vaarantaa toisen ihmisen terveyden tai turvallisuuden. Päihdekäyttöön ja ongelmiin liittyvät toimintatavat seurauksineen tulee olla kirjattuna tiedekunnan päihdeohjelmaan Opiskelutilanteesta poistaminen Yliopistolain 45 mukaan opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Malliohjelman suositus on, että jos opetuksesta poistaminen johtuu päihdekäytöstä, tilanteen jälkeen järjestetään puheeksiotto ja tehdään päihdehaittailmoitus päihdeyhdyshenkilölle, joka järjestää tarvittaessa hoitoonohjausneuvottelun Opiskelusta pidättäminen Yliopistolain 45 mukaan opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi 6.3. Kirjallinen varoitus Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 1) häiritsee opetusta; 2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä; 4) on käyttänyt huumausaineita (Yliopistolaki 45 ). Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori tiedekunnan dekaanin tekemän esityksen jälkeen Opiskeluoikeuden peruuttaminen Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta taikka potilas- tai asiakas- turvallisuutta koskevia vaatimuksia, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden yliopistolain 43a mukaan, jos: 1. opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa; tai 2. on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 37a :n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; tai 3. opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 37a :n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi; tai 16

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki SORA-lainsäädäntö Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 SORA-säännökset

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 Valmisteluvaiheet ja keskeiset säädökset OPM:n työryhmä

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Opettajille ja muulle henkilöstölle

Opettajille ja muulle henkilöstölle Opettajille ja muulle henkilöstölle Johdanto Pietarsaaressa on seurattu koululaisten päihteiden käyttöä sekä tupakointia mm. kouluterveystutkimusten avulla. Keväällä 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 %

Lisätiedot