Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2013 2014"

Transkriptio

1 Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

2 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND / Pohjanmaan liitto 2013 Omslagsbild/Kannen kuva: ÖFPL/Göran Strömfors

3 3 Innehåll 1. Inledning Nuläget i Österbotten och utvecklingsutsikter för åren Genomförandet av landskapsprogrammet Finansieringsinstrument och program för genomförandet av landskapsprogrammet Landskapsutvecklingspengar som inte är bundna till program Nationella program EU-programmen Genomförande per prioriterat område Prioriterat område 1: Konkurrenskraft och image Österbotten är känt för att vara energiskt Prioriterat område 2: Arbetskraft och kompetens internationella och kunniga, innovatörernas Österbotten Prioriterat område 3: Tillgänglighet och balanserad regionstruktur de hållbara strukturernas och utmärkta förbindelsernas Österbotten Prioriterat område 4: Välfärd, kultur och socialt kapital den kulturella mångfalden är en källa till välfärd i Österbotten Prioriterat område 5: Naturens och miljöns välbefinnande Österbotten, ett område på toppnivå för att stävja klimatförändringen De ekonomiska regionernas prioriteringar Läget för samprojektet i genomförandeplanen för åren Förverkligande av de kvantitativa målen i landskapsprogrammet Uppskattning av konsekvenserna på planeringsnivå per prioriterat område...35 Sisällysluettelo 1. Johdanto Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina Maakuntaohjelman toteuttaminen Maakuntaohjelman toteuttamisessa hyödynnettävät rahoitusinstrumentit ja ohjelmat Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha Kansalliset ohjelmat EU-ohjelmat Maakuntaohjelman toteuttaminen toimintalinjoitain Toimintalinja 1: Kilpailukyky ja imago energisyydestään Pohjanmaa tunnetaan Toimintalinja 2: Työvoima ja osaaminen kansainvälinen ja osaava innovaattoreiden Pohjanmaa Toimintalinja 3: Saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne kestävien rakenteiden ja erinomaisten yhteyksien Pohjanmaa Toimintalinja 4: Hyvinvointi, kulttuuri ja sosiaalinen pääoma monikulttuurisuudesta Pohjanmaan hyvinvoinnin energianlähde Toimintalinja 5: Luonnon ja ympäristön hyvinvointi Pohjanmaa, ilmastonmuutoksen hillitsemisen huippualue Seutukuntien painotukset Vuosien toteuttamissuunnitelman yhteishankkeen tilanne Maakuntaohjelman määrällisten tavoitteiden toteutuminen Arvio suunnitelmatasoisista vaikutuksista toimintalinjoittain...35 BilagOR Bilagorna till denna genomförandeplan kan laddas ner på -> Faktabanken -> Publikationer och trycksaker. Bilaga 1 Finansieringsplan Bilaga 2 MYAK-tabeller Bilaga 3 Samprojekt/förhandlingsförslag 2012 för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten Bilaga 4 Centrala projekt i anknytning till utveckling av den energiteknologiska kompetenskoncentrationen i Österbotten Liitteet Tämän toteuttamissuunnitelman liitteet ovat ladattavissa sivulla -> Tietotori -> Julkaisut ja painotuotteet. Liite 1 Rahoitussuunnitelma Liite 2 MYAK-taulukot Liite 3 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteishanke/neuvotteluesitys 2012 Liite 4 Pohjanmaan energiateknologian osaamiskeskittymän kehittämiseen liittyvät keskeiset hankkeet

4 4 1. Inledning Landskapsprogrammet och dess genomförandeplan är viktiga element i planeringen av regionutvecklingen. Enligt lagen om utveckling av regionerna (1651/2009), som trädde i kraft i början av år 2010, ska genomförandeplanen utarbetas i samverkan med statliga myndigheter, kommuner och andra som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet. I genomförandet av landskapsprogrammet och dess genomförandeplan deltar alla för landskapets utveckling betydande aktörer, t.ex. Österbottens förbund, Österbottens och Södra Österbottens NTM-centraler, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, näringslivsbolag, kommuner, läroanstalter och företag. Arbets- och näringsministeriet ger årligen landskapsförbunden anvisningar för utarbetandet av genomförandeplanen. Enligt ministeriet ska genomförandeplanen innehålla en sammanställning av de projekt som är viktiga för landskapets utveckling och som genomförs i regionalt samarbete. Till dessa hör även projekt som finns med i NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens resultatavtal. Liksom tidigare år betonar ministeriet dessutom omfattande utvecklingsprojekt, som gäller fler än ett landskap och vars genomförande förutsätter åtgärder av centralförvaltningen. Genomförandeplanen kan innehålla 1-3 projekt- eller förhandlingsförslag, som ministerierna ger feedback på inom november Därefter kan man också komma överens om eventuella förhandlingar eller annan fortsatt behandling. Utöver detta bör man i genomförandeplanen beskriva de centrala målen i de tillväxtavtal för stadsregioner som bereds i landskapet samt deras betydelse i genomförandet av landskapsprogrammet. I utarbetandet av denna genomförandeplan har material insamlats från de regionala myndigheterna, de ekonomiska regionerna och högskolorna. Utöver dialogen med dessa aktörer har diskussioner förts också med bl.a. näringsbolagen i landskapet. Andra källor som använts är bl.a. de programdokument som styr regionutvecklingen (strukturfondsprogrammen samt utvecklingsprogrammen för landsbygden och fiskerihushållningen), regionförvaltningsmyndigheternas strategidokument samt planer för infrastrukturprojekt. Under beredningsprocessen har diskussioner förts även med Södra Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund. Tillsammans med Södra Österbottens och Mellersta Österbottens förbund uppgjordes förhandlingsförslaget Kulturen ger välfärd (bilaga 3). Genomförandeplanen omfattar landskapets samarbetsdokument, som fastställer principerna för projektfinansiering med medel från EU-programmen (kapitel samt bilaga 2). Genomförandeplanen har dessutom sammanjämkats med de strategiska resultatavtal som uppgjorts för NTM i Södra Österbotten, NTM i Österbotten och regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt med Vasaregionens tillväxtavtal som utarbetas som bäst. De viktigaste tyngdpunkterna i regionens olika kompetenscentrumprogram har beaktats. Genomförandeplanen behandlades i landskapets samarbetsgrupp (MYR) och godkändes i landskapsstyrelsen Johdanto Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma ovat keskeinen osa alueiden kehittämissuunnittelua. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) mukaan toteuttamissuunnitelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset toimijat, kuten Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinoyhtiöt, kunnat, oppilaitokset ja yritykset. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vuosittain maakunnan liitoille ohjeet toteuttamissuunnitelman laatimiseksi. Ministeriön mukaan toteuttamissuunnitelmaan kootaan maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet, joita toteutetaan alueellisena yhteistyönä. Näihin hankkeisiin kuuluvat myös ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen tulossopimuksissa määritellyt hankkeet. Lisäksi ministeriö painottaa edellisien vuosien tapaan laajoja kehittämishankkeita, jotka koskevat useampaa kuin yhtä maakuntaa ja joiden toteuttaminen edellyttää keskushallinnon toimenpiteitä. Toteuttamissuunnitelmaan voi sisältyä 1-3 hanke- tai neuvotteluesitystä, joista ministeriöt antavat palautetta marraskuun 2012 aikana. Tämän jälkeen voidaan sopia myös mahdollisista neuvotteluista tai muusta jatkokäsittelystä. Edellisten lisäksi toteuttamissuunnitelmassa tulee kuvata maakunnassa valmisteilla olevien kaupunkiseutujen kasvusopimusten keskeiset tavoitteet sekä niiden merkitys maakuntaohjelman toteuttamisessa. Tämän toteuttamissuunnitelman valmistelussa aineistoa kerättiin alueviranomaisilta, seutukunnilta ja korkeakouluilta. Keskusteluja käytiin näiden tahojen lisäksi mm. maakunnan elinkeinoyhtiöiden kanssa. Muina lähteinä käytettiin mm. aluekehittämisen keskeisiä ohjelmaasiakirjoja (rakennerahasto-ohjelmat sekä maaseudun ja kalatalouden kehittämisohjelmat), aluehallintoviranomaisten strategia-asiakirjoja sekä infrastruktuurihankkeiden suunnitelmia. Valmisteluprosessin aikana keskusteluja käytiin myös Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen kanssa. Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen kanssa laadittiin yhteistoiminnassa neuvotteluesitys Hyvinvointia kulttuurista (liite 3). Toteuttamissuunnitelma sisältää maakunnan yhteistyöasiakirjan, jossa on vahvistettu ne periaatteet, joiden perusteella hankkeita rahoitetaan EU-ohjelmista (luku ja liite 2). Toteuttamissuunnitelma on lisäksi sovitettu yhteen Etelä-Pohjanmaan ELY:n, Pohjanmaan ELY:n sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston strategisten tulossopimusten sekä Vaasan seudun tekeillä olevan kasvusopimuksen kanssa. Myös alueella toteutettavien osaamiskeskusohjelmien keskeiset painotukset on otettu huomioon. Toteuttamissuunnitelmaa käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ja hyväksyttiin maakuntahallituksessa

5 5 2. Nuläget i Österbotten och utvecklingsutsikter för åren Österbotten hör till de mest industrialiserade och internationella landskapen i Finland. Industrin står för mer än en tredjedel av värdeökningen och drygt en fjärdedel av arbetstillfällena. Av industriproduktionen går cirka 70 % på export. I Österbotten finns Nordens mest betydande energiteknologiska koncentration, som har en sammanlagd omsättning på kring 4 miljarder euro och som sysselsätter över personer. Denna koncentration står för över 12 % av hela landets teknologiexport. Andra betydande industrigrenar är tillverkning av metallprodukter, kemiindustrin, livsmedelsindustrin samt fordonsindustrin. Andelen för de tidigare mer betydelsefulla industrigrenarna massaindustrin och tillverkningen av pappersprodukter har däremot sjunkit till cirka 2 procent av värdeökningen. Industrin i Österbotten har en stor betydelse för hela landets välfärd. År 2010 var industrins förädlingsvärde per invånare högst i Österbotten i jämförelse med de övriga landskapen. I början av år 2012 hade industrin i Österbotten fortfarande en svag uppåtgående trend som låg klart högre än i de övriga landskapen. Även omsättningstrenden för industrins export var högst i Österbotten trots att tillväxten tycks ha planat ut. Det hela grundar sig på den goda utvecklingen inom energiteknologikoncentrationen i Österbotten: de största sektorerna inom koncentrationen, tillverkning av maskiner och apparater samt tillverkning av elapparater, växte snabbt före recessionen slog till i slutet av förra årtiondet och de klarade sig genom recessionen med en mindre brant nedgång än motsvarande sektorer i landet i övrigt. I slutet av år 2011 låg trenden för dessa sektorer fortfarande på en högre nivå än i landet i övrigt. Trenden för tillverkning av maskiner och apparater håller dessutom på att åter få ett uppsving. Orderstocken för nyckelföretagen inom energiklustret har tillsvidare hållits på en god nivå och nya investeringar är på gång. Efterfrågan på lösningar gällande energisparande och effektiverad energiförbrukning ökar globalt i en allt snabbare takt, så utsikterna för energiteknologiklustret i regionen har utmärkta framtidsutsikter. Inom byggnadsbranschen visade trenden i början av året på en mycket snabb tillväxt, som låg klart över trenden för hela landet. Även inom handeln var tillväxten tydlig i början av året. Jordbruket har fortfarande en stark ställning i Österbotten. Lantgårdarnas struktur utvecklas, men takten har i viss mån avtagit. En viss osäkerhet kan förnimmas vad gäller framtiden. De höga energikostnaderna har en negativ effekt på växthusodlingens lönsamhet. Tack vare pälsskinnets goda prisnivå är pälsfarmernas ställning stark. För närvarande är utsikterna för de olika branscherna ändå osäkra och man vill se tiden an. Enligt näringslivets centralförbunds konjunkturbarometer för augusti förbättrades konjunkturläget för såväl industrin som bygg- och servicebranscherna i de österbottniska landskapen under våren och början av sommaren men läget är fortfarande sämre än normalt. För industrin och byggandet är förväntningarna något dystrare än tidigare. För servicebranschens del har förväntningarna höjts och utsikterna är något gynnsammare än i landet i genomsnitt. Enligt Etlas prognos i april 2012 kommer bruttonationalproduktens tillväxt för Österbottens del att stanna vid en halv procent i år. Under de närmaste åren förväntas tillväxten bli i treprocentsklassen, alltså ungefär på samma nivå som tillväxten i hela landet. Etla har ändå meddelat att de i höstens prognos kommer att sänka åtminstone siffrorna gällande nästa år. Arbetslöshetsgraden har i Österbotten hållit en lägre nivå än i landet i genomsnitt. I början av 2012 var arbetslöshetsgraden i Österbotten hela tiden lägst på fastlandet i Finland, i genomsnitt 5,9 %. Inom landskapet är arbetslöshetens regionala fördelning relativt jämn. Under första halvåret var arbetslösheten i Kaskö betydligt högre än i landskapet i övrigt (14,2 %) på grund av att nedläggningen av Metsä-Botnias massafabrik fortfarande inverkar på situationen. Även i de största städerna Jakobstad och Vasa är arbetslöshetsgraden något högre än i landskapet 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina Pohjanmaa on yksi Suomen teollistuneimpia ja kansainvälisimpiä maakuntia. Teollisuuden osuus arvonlisäyksestä on yli kolmannes ja työpaikoista reilu neljännes. Teollisuustuotannosta noin 70 % menee vientiin. Pohjanmaalla sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4 miljardia euroa ja joka työllistää yli ihmistä. Keskittymän osuus koko maan teknologiaviennistä on yli 12 %. Muita merkittäviä teollisuuden aloja ovat metallituotteiden valmistus, kemianteollisuus, elintarviketeollisuus sekä kulkuneuvoteollisuus. Aiemmin merkittävän teollisuuden alan, massan ja paperituotteiden valmistuksen, osuus sen sijaan on laskenut noin 2 prosenttiin arvonlisäyksestä. Pohjanmaan teollisuudella on suuri merkitys koko maan hyvinvoinnille. Vuonna 2010 Pohjanmaan teollisuuden asukaskohtainen jalostusarvo oli maakuntien välisessä vertailussa korkein. Alkuvuonna 2012 Pohjanmaan teollisuuden trendi oli edelleen hienoisessa kasvussa ja selvästi kaikkia muita maakuntia korkeammalla tasolla. Myös teollisuuden viennin liikevaihtotrendi oli Pohjanmaalla korkeimmalla tasolla, vaikka kasvu näyttääkin taittuneen. Taustalla on Pohjanmaan energiateknologian keskittymän hyvä kehitys: keskittymän suurimmat toimialat, koneiden ja laitteiden valmistus sekä sähkölaitteiden valmistus, kasvoivat ennen viime vuosikymmenen lopun taantumaa nopeasti ja selvisivät taantumasta huomattavasti loivemmalla laskulla kuin vastaavat toimialat koko maan tasolla. Vuoden 2011 lopussa näiden toimialojen trendit olivat edelleen selvästi koko maan tasoa korkeammalla. Koneiden ja laitteiden valmistuksen trendi oli lisäksi jälleen kääntymässä kasvuun. Energiaklusterin avainyritysten tilauskanta onkin toistaiseksi säilynyt hyvällä tasolla ja uusia investointeja on tulossa. Energian säästöön ja käytön tehostamiseen liittyvä kysyntä kasvaa globaalisti kiihtyvällä nopeudella, joten alueen energiateknologian keskittymän tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset. Rakennusalalla trendi osoitti vielä alkuvuodesta erittäin reipasta kasvua, joka oli selvästi koko maan trendin yläpuolella. Myös kaupan alalla oltiin alkuvuodesta selvässä kasvussa. Alueen maatalouden asema on yhä edelleen vahva. Maatilojen rakennetta kehitetään, mutta tahti on jonkun verran hiipunut. Tiettyä epävarmuutta tulevaisuudesta on havaittavissa. Korkeat energiakustannukset rasittavat lasinalaisviljelyn kannattavuutta. Turkistarhojen asema on vahva turkisnahkojen hyvän hintatason ansiosta. Tällä hetkellä eri toimialojen näkymät ovat kuitenkin epävarmat ja tunnelmat odottavat. Elinkeinoelämän keskusliiton elokuun suhdannebarometrin mukaan sekä teollisuuden ja rakentamisen että palveluiden suhdannetilanne kohentui pohjalaismaakunnissa keväällä ja alkukesällä, mutta tilanne oli yhä normaalia huonompi. Teollisuuden ja rakentamisen osalta odotukset ovat lievästi aiempaa synkemmät. Palveluiden osalta lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet ja näkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa suotuisammat. Etlan huhtikuussa 2012 tekemän ennusteen mukaan Pohjanmaan bruttokansantuotteen kasvu jää tänä vuonna puoleen prosenttiin. Lähivuosina kasvun ennakoidaan olevan noin kolmen prosentin luokkaa eli osapuilleen samaa tasoa koko maan kasvun kanssa. Etla on kuitenkin ilmoittanut laskevansa syksyn ennusteessaan ainakin ensi vuoden lukemia. Työttömyysaste on Pohjanmaalla säilynyt koko maata matalammalla tasolla. Alkuvuonna 2012 työttömyysaste on ollut jatkuvasti Manner-Suomen matalin, keskimäärin 5,9 %. Työttömyyden alueellinen jakauma on maakunnan sisällä suhteellisen tasainen. Työttömyysaste oli vuoden alkupuoliskolla muuta maakuntaa merkittävästi korkeampi lähinnä Kaskisissa (14,2 %), jossa Metsä-Botnian sellutehtaan lakkauttamisen vaikutukset näkyvät yhä. Myös suurimmissa kaupungeissa Pietarsaaressa ja Vaasassa työttömyysaste on jossain määrin muuta maakuntaa korkeampi. Pitkäaikaistyöttömien määrä on huolestuttava ja nuorisotyöttömyys on viime aikoina kasvanut.

6 6 i övrigt. Antalet långtidsarbetslösa är oroväckande och ungdomsarbetslösheten har ökat på sistone. Hur sysselsättningsläget kommer att utvecklas är för närvarande svårt att bedöma. Företagen inom Vasaregionens energikluster rekryterar fortfarande mer arbetskraft. I Jakobstadsregionen rekryteras det speciellt inom metall-, livsmedels- och vårdbranschen. I Sydösterbotten lider metallbranschen i någon mån av brist på arbetskraft. Enligt Etlas prognos kommer sysselsättningsläget i Österbotten att förbättras också under de närmaste åren och sysselsättningsgraden kommer att bibehållas på en något högre nivå än i landet i genomsnitt. Den allmänna osäkerheten försvagar ändå bedömningarnas och prognosernas tillförlitlighet. Om hotbilderna förverkligas kan situationen förändras snabbt. Befolkningsutvecklingen har under en lång tid varit positiv i Österbotten. År 2011 ökade folkmängden i en takt som var fjärde snabbast (med personer, dvs. 0,7 procent) jämfört med de övriga landskapen och i slutet av året hade Österbotten invånare. Under första halvåret 2012 har ökningen i viss mån mattats av jämfört med motsvarande tidsperiod år 2011 och Befolkningsökningen i Österbotten fördelas relativt jämnt i jämförelse med många andra regioner. Av 16 kommuner i Österbotten är det bara fem som har haft en minskning i folkmängden under åren Tre av dessa kommuner ligger i Sydösterbotten: Närpes, Kristinestad och Kaskö. Sydösterbotten är den enda av de ekonomiska regionerna som under en längre tid har haft en jämnt sjunkande folkmängd. I de övriga ekonomiska regionerna, och i synnerhet i Vasaregionen, har utvecklingen under 2000-talet varit synnerligen positiv. En jämförelse mellan ekonomiska regioner visar exempelvis att befolkningsökningen i Vasaregionen under år 2011 var fjärde snabbast, i Kyroland nittonde snabbast och i Jakobstadregionen tjugonde snabbast. Vasaregionen håller måttet även på längre sikt, under femårsperioden placerade sig regionen på en sjätte plats i jämförelsen. Folkmängden i Österbotten ökar tack vare den höga nativiteten och invandringen. Under de senaste åren har glädjande många flyttat till Österbotten från utlandet men i flyttrörelsen inom landet förlorar landskapet kontinuerligt invånare. På 2000-talet har Österbotten förlorat folk speciellt till Nyland, Egentliga Finland och Birkaland. Flyttningsöverskott fick Österbotten däremot mest från landskapen Södra och Mellersta Österbotten. Framöver påverkas utvecklingen av de olika branscherna i Österbotten på ett avgörande sätt av hur man lyckas lösa de ekonomiska problemen i Europa och hur krisen påverkar näringslivet i området. EU är fortfarande det viktigaste exportområdet för landskapet, trots att i synnerhet marknaderna i Asien under senare år har fått en allt större betydelse. Även Kinas avstannade tillväxttakt och USA:s ökade skuldsättning ger anledning till oro. Den internationella industrin i Österbotten genererar välstånd men innebär också att näringsstrukturen är synnerligen konjunkturkänslig. Pressen att flytta produktion till länder med lägre produktionskostnader och närmare marknaden ökar hela tiden. Työllisyystilanteen kehittymistä on tällä hetkellä vaikea arvioida. Vaasanseudun energiaklusterin yritykset rekrytoivat edelleen lisää työvoimaa. Pietarsaaren seudulla rekrytoidaan edelleen erityisesti metalli-, elintarvike- ja hoitoalalla. Suupohjan rannikkoseudulla metalliala potee jossain määrin työvoimapulaa. Etlan ennusteen mukaan Pohjanmaan työllisyystilanne tulee paranemaan myös lähivuosina ja työllisyysaste tulee pysymään jonkin verran koko maan tasoa korkeampana. Yleinen epävarmuus kuitenkin heikentää erilaisten arvioiden ja ennusteiden luotettavuutta. Uhkakuvien toteutuminen saattaa muuttaa tilannetta nopeastikin. Väestönkasvu on Pohjanmaalla ollut pitkään positiivista. Vuonna 2011 väkiluku kasvoi maakuntien välisessä vertailussa neljänneksi nopeimmin (1 160 henkilöllä eli 0,7 prosenttia) ja vuoden lopussa Pohjanmaalla oli asukasta. Vuoden 2012 alkupuoliskolla väkiluvun kasvu on kuitenkin jossain määrin hidastunut verrattuna kahden viime vuoden alkupuoliskoihin. Väestönkasvu jakautuu Pohjanmaalla moniin muihin alueisiin verrattuna suhteellisen tasaisesti. Pohjanmaan 16 kunnasta vain viidessä väestön määrä laski vuosina Näistä kunnista kolme, Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen, sijaitsee Suupohjan rannikkoseudulla. Suupohjan rannikkoseutu onkin seutukunnista ainoa, jossa väestömäärä on laskenut tasaisesti jo pitkään. Muissa seutukunnissa, ja erityisesti Vaasan seudulla, kehitys on 2000-luvulla ollut varsin positiivista. Esimerkiksi vuonna 2011 kasvoi väkiluku Vaasan seudulla seutukunnista 4. nopeimmin, Kyrönmaalla 19. nopeimmin ja Pietarsaaren seudullakin 20. nopeimmin. Vaasan seutu pitää pintansa myös pidemmällä viiden vuoden aikavälillä , jolloin sijoitus seutukuntien välisessä vertailussa on kuudes. Pohjanmaan väkilukua kasvattavat syntyneiden enemmyys ja maahanmuutto. Pohjanmaalle on viime vuosina muuttanut mukavasti väkeä ulkomailta, mutta maan sisäisessä muuttoliikkeessä maakunta menettää asukkaita jatkuvasti. Pohjanmaa on menettänyt 2000-luvulla väkeä erityisesti Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Muuttovoittoa Pohjanmaa on puolestaan saanut eniten Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnista. Jatkossa Pohjanmaan toimialojen kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten Euroopan talousongelmat onnistutaan ratkaisemaan ja mitä heijastusvaikutuksia kriisillä on alueen elinkeinoelämään. EU on edelleen alueen teollisuuden tärkein vientialue, vaikka erityisesti Aasian markkinoiden merkitys on viime vuosina kasvanut. Huolta aiheuttaa myös Kiinan kasvuvauhdin hiipuminen sekä USA:n velkaantumisen kiihtyminen. Alueen kansainvälinen teollisuus luo vaurautta, mutta tekee toisaalta elinkeinorakenteesta varsin suhdanneherkän. Paineet tuotannon siirtämisestä halvempien tuotantokustannusten maihin ja lähemmäksi markkinoita kasvavat jatkuvasti.

7 7 3. Genomförandet av landskapsprogrammet 3.1. Finansieringsinstrument och program för genomförandet av landskapsprogrammet Genomförandet av landskapsprogrammet finansieras huvudsakligen med medel från staten, kommunerna och olika EU-program. För genomförandet anvisas dessutom landskapsutvecklingspengar som inte är bundna till program, vilket möjliggör förverkligande av många utvecklingsprojekt som utgår från de egna behoven i landskapet. Under åren finns det mindre finansieringsmedel än tidigare för projekt som finns i landskapsprogrammet. EU:s pågående programperiod går ut i slutet av år 2013, så tyngdpunkten kommer att ligga på slutförande av pågående projekt och nya projekt kommer att startas i mindre utsträckning än tidigare år. Det råder fortfarande en viss osäkerhet om innehållet i och finansieringen av nya EU-program och det torde ta sin tid innan den nya perioden kommer igång. Dessutom blir det ytterligare stora nedskärningar i de obundna landskapsutvecklingspengarna år Genomförandeplanen utarbetas alltså i en situation då åtgärdsfinansieringen från 2014 och framåt är betydligt mer osäker än normalt Landskapsutvecklingspengar som inte är bundna till program De obundna landskapsutvecklingspengarna har varit av stor betydelse för helhetsutvecklingen av landskapet. Resurser har kunnat allokeras för bland annat sådana utvecklingsprojekt som det har varit svårt att lyfta fram under EU-programmens prioriterade områden, som t.ex. projekt inom kultur- och undervisningssektorn som indirekt förbättrar näringslivets verksamhetsförutsättningar. Nedskärningarna i landskapsutvecklingspengarna har betydligt minskat möjligheterna att genomföra projekt som planerats utgående från landskapets egna behov och som är viktiga med tanke på landskapets utveckling. Landskapen behöver nödvändigt också i fortsättningen ha finansieringsinstrument till sitt förfogande med vilka man kan genomföra utvecklingsåtgärder enligt landskapets egen speciella karaktär. Detta är viktigt i synnerhet i Österbotten, där nivån på EU-finansieringen är relativt låg Nationella program Med landskapsutvecklingspengar finansieras delvis också kompetenscentraprogrammet (OSKE) och tidigare även kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO). KOKO-programmet avslutades ändå från början av år 2012, mitt i verksamhetsperioden. Kompetenscentraprogrammet (OSKE) Västra Finlands kompetenscentrum deltar under kompetenscentraperioden i Klusterprogrammet för energiteknologi och i Marinklustret. Dessutom antogs Vasaregionen år 2011 som fullvärdig medlem i Klustret för digitala innehåll. Programmet genomförs i regionen av MediaCity vid Åbo Akademi och Västra Finlands designcentrum MUOVA. Alla klusterprogram i Österbotten koordineras av Teknologicentrum Merinova, som också fungerar som nationell samordnare för Klusterprogrammet för energiteknologi. Inom klusterprogrammet för energiteknologi ligger tyngdpunkterna i Österbotten på elteknik, industrins energilösningar och distribuerad energiproduktion. Inom eltekniken fördjupar man sig i eldistribution och användningen av informations- och kommunikationsteknologi i eltekniken samt i eldrift. I fråga om industrins energilösningar koncentrerar man sig på frågor som anknyter till energimarknaden och inom distribuerad energiproduktion på vind- och solenergi. Målet är att skapa attraktiva innovationsmiljöer och en tillväxtinriktad, internationell affärsverksamhet samt att förnya affärsverksamheten och konkurrenskraften. 3. Maakuntaohjelman toteuttaminen 3.1. Maakuntaohjelman toteuttamisessa hyödynnettävät rahoitusinstrumentit ja ohjelmat Maakuntaohjelman toteuttaminen rahoitetaan pääsääntöisesti valtion, kuntien ja EU-ohjelmien rahoituksella. Lisäksi maakuntaohjelman toteuttamiseen saadaan ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa, mikä mahdollistaa Pohjanmaan omista lähtökohdista nousevien kehittämishankkeiden toteuttamisen. Vuosina maakuntaohjelman mukaisiin hankkeisiin on tarjolla entistä vähemmän rahoitusta. Nykyinen EU-ohjelmakausi päättyy vuoden 2013 lopussa, joten painopiste tulee olemaan olemassa olevien hankkeiden loppuun saattamisessa ja uusia hankkeita käynnistetään edellisiin vuosiin verrattuna vähän. Uusien EU-ohjelmien sisällöstä ja rahoituksesta puolestaan ei vielä ole varmuutta ja uuden kauden käynnistyminen vaatinee aikansa. Lisäksi ohjelmiin sitomattomaan maakunnan kehittämisrahaan kohdistuu vuonna 2013 edelleen voimakkaita leikkauksia. Näin ollen tämä toteuttamissuunnitelma laaditaan tilanteessa, jossa toimenpiteiden rahoitus vuodesta 2014 lähtien on normaalitilannetta merkittävästi epävarmempaa Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha Maakunnan sitomattomilla kehittämisrahoilla on ollut keskeinen rooli maakunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta. Voimavaroja on pystytty suuntaamaan muun muassa sellaisiin kehittämishankkeisiin, joita on EU-ohjelmien toimintalinjojen puitteissa vaikea priorisoida, kuten elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä välillisesti parantaville kulttuuri- ja koulutussektorin hankkeille. Maakunnan kehittämisrahaan kohdistuneet leikkaukset ovat merkittävästi heikentäneet maakunnan omista lähtökohdista suunniteltujen ja maakunnan kehityksen kannalta merkittävien kehittämishankkeiden toteuttamismahdollisuuksia. On välttämätöntä, että maakunnilla on jatkossakin käytössään rahoitusinstrumentteja, joiden puitteissa voidaan toteuttaa maakunnan omien erityispiirteiden mukaisia kehittämistoimenpiteitä. Tämä on tärkeää erityisesti Pohjanmaalla, jossa EUrahoituksen taso on suhteellisen matala Kansalliset ohjelmat Maakunnan kehittämisrahalla rahoitetaan osittain myös osaamiskeskusohjelmaa (OSKE) sekä aiemmin koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO). KOKO-ohjelma kuitenkin lopetettiin kesken toimintakauden vuoden 2012 alusta lukien. Osaamiskeskusohjelma (OSKE) Länsi-Suomen osaamiskeskus on osaamiskeskuskaudella mukana Energiateknologiaklusterissa ja Meriklusterissa. Lisäksi Vaasan seutu hyväksyttiin vuonna 2011 täysjäseneksi Digitaalisten sisältöjen klusteriohjelmaan, jonka toteutuksesta alueellamme vastaa Åbo Akademin MediaCity sekä Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA. Kaikkia klusteriohjelmia koordinoi Pohjanmaalla Teknologiakeskus Merinova. Merinova toimii myös Energiateknologiaklusterin valtakunnallisena koordinaattorina. Energiateknologian klusteriohjelmassa Pohjanmaan painopistealueita ovat sähkötekniikka, teollisuuden energiaratkaisut ja hajautettu energiantuotanto. Sähkötekniikan osalta syvennytään sähkönjakeluun ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöön sähkötekniikassa sekä sähkökäyttöihin. Teollisuuden energiaratkaisuissa keskitytään energiamarkkinoihin liittyviin asioihin ja hajautetussa energiantuotannossa tuuli- ja aurinkoenergiaan. Tavoitteena on luoda vetovoimaisia innovaatioympäristöjä ja kasvuhakuista ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä uudistaa liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs?

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? Seppo Laakso Helsingin seudun aluetalous eurooppalaisesta näkökulmasta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

Nyhetsposten ~ Uutisposti

Nyhetsposten ~ Uutisposti Nyheter från Österbottens förbund Uutisia Pohjanmaan liitosta Nyhetsposten ~ Uutisposti Nr. / Nro 6 2008 16.6.2008 sida / sivu 1 (7) Vasa kunde vara huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk Landskapsstyrelsen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot