Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen."

Transkriptio

1 ~ Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta hyväksyi kutsun sekä osanottajat Käsipalloilun maajoukkue. Liittotoimikunta hyväksyi maajowckueen valinnan Voimistelun yhteistoimintasopirnus. Liittotoi ~ikunta hyväksyi voimistelujao3ton esityksen kokonaisuudessaan sekä katsoi, et-'.;ei ole mitään syytä muuttaa aikaisempaa päätöstä, jonlca mukaan SFI :n mukaantuloa voimistelun ja painonnoston yhteistoimintavaliokuntaan ei voida h;yväksyä. Lii t-, totoimiklmta katsoi, että CIF:n kanssa käyty neuvottelu edelly ctää että ruotsalaiset ovat oikeutetut aset uamaan edustajansa yleisurheilun, pyöräilyn, SUuilllistamisen ja hiihdon yhteistoimintavaliokuntaan. Samassa yhteydessä liittotoimikunta evästyksenä neuvottelijoilleen pio:.ätti, että suunnistamisen yhteistoimintavaliokunta voidaan muodostaa siten, että kukin kolmesta osapuol esta nimeää valiokuntaan kaksi edustajaa. Liittotoimikunta ei pitänyt tarpeellisena valita voimistelun yhteistoimintaneuvotteluihin lisäedustajia ll. ~. - Poi!ien taitovoimistelukurssi. Jaoston esitys hyväksyttiin ~. - Vapaalippujen jakomälritelmä. Liitto oimikunta,hyväksyi UT l: n ehdotuksen, joka liitteenä seuraa tätä pöytäkir jaa, ohjeeksi vastais-'.;a käyten'löä varten. SaIllaIla päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin yleisten vapaalippujen käyt ssä ilmenevien epätasaisuuskien kor j amiseksi. ~ässä tarkoit ~k sessa tehdään kirjallinen sitys neuvottelujen aikaan saar.j.isesta sekä kaupungin urheilu- j:::! retkeilylautal::unnalle että stadionin johdolle. Samassa yhteydessä l iittotoimikunta Lennart Kiven esityksestä otti käsiteltäväksi kysymyksen Sten Suvion kiiillli ttämisestä nyr~\.keilijäin olympiavalmentajaksi, mitä urheiluteknillinen toimikunta oli ehdottanut. Xänestyksen jäll:::een 3 äänellä 2 vas-, taan lii tt otoimikunta p~e:tt i, että kat sastustilaisuuteen ast i val Dlellnustyössä käytetään nyl'::yisiä valmentajia Naisten yleisurheiluleirin osanottajat. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöl;:sen '. - HenkilökLmnan palkat. Henki l ökunnar~ palkkojen koroi tusta koskevassa 1cysymyksessä lii ttot oimikunta teki työvalio}:::unnan esityksen, j 01:a seuraa liit~eenä tätä pöytäkirjaa, seuraavat muutokset: T, oimistopi..~älliköl1 osalta koroi tus alennetaan markkaan. Päätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan sen jälkeen, kun ltkn jäsen Heiskanen oli muiden tehtäviensä vuoksi poistunut kokowi:sesta. TOimistopäällikkö ilmoitti, ettei hän tule p~ätöstä omal ta osaltaan,hyväksy:o.ään, koska se poikkeaa työvaliolr1ll111a:.l ehdot~::sesta, johon hän oli ilmoittanut tyytyvänsä, vaikka ei pitänyt sitäkään kohtuullisena. Hyväksyttyään työvaliokunnan kannan, että nyt tapahtuva koroitus johtuu rahanarvon alenemisesta, minkä vuoksi n. s. ansiokoroi tukset voidaan ot'~aa toisessa yhteydessä erikseen l:äsiteltäväksi, liitto ~ oimikunta työvaliokunnan ehdotuksesta poiketen hyväksyi toimitsijain,palkankoroitukseksi mk. Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Lauri Nurmi poistui muiden tehtävien vuoksi kokouksesta. mar l~k aan. Toimitsija Pe~ran palkka päätettiin korottaa ,;,roim:istohenkilökuntaa koskevan ehdot Wrsen kohelal ta..

2 Kokous 23/47-5. liittotoiuikunta työvaliokunnan esityksestä poiketen, jota :ustaa Vuori kann8:~ti, kaikilta muilta paitsi Liai-Lis Åbergin osalta, j ossa hän yhtyi eneil1!'istön mielipiteeseen, hyväl>:syi toimis on tyffintekij öille kllllekin markan koroi tuksen t oimistoap 11aisen Kallion ~)a.lkkaa lukuunottamatta, joka hyväksyttiin työvalio.{ulman esi-. tyksen mul:aisesti. Väli ttölnusti käsi tte lyn jälkeen lii tt otoimikunta hyväksyi kiy j 31 pi täjb.. Sii volan ja toimistoapulaisen,1erran tasoi tusta koskevat työvaliokllill1an ehdotukset ~. - Uusia seuroja. Kaikki esitetyt seurat hyväksyttiin liiton jäsenj är j estöiksi ja samalla vahvistettiin esillä olleet s~äntömuutok set ~. - Piirijuhlaselostukset. Kuultiin selostukset Kuopion, Karjalan, Saimaan, Uudenmaan, ~ampereen, Varsinais- Suomen ja Hä~een piirijuhlista. Juhlat olivat kaikkialla onnistuneet erinomaisesti, osanottajamäärä suurempi kuin aikaisemmin ja yleisömenestys kaikkialla hyvä. Esille tulleet asiat '. - Pohjois-rorjan urheiluleiri. Fnorisovalioknnta esitti, että Pohjois-Korjan nuorten urheiluleirille osallistuville liiton edustajille suoritettaisiin matkakorvaus sa:::oj en perusteiden mukaan kuin poikaurheillj_lii t to ja SFI suorittavat. Liitosta osallistuu mainitulle leirille kak-. si tyttöä, kaksi poikaa ja yksi johtajc:. Edustuksen järjes~ää nuorisourheilun yhteistyövaliokunta :. - Saarijärven seuraohjaajakurssi. HuoriJovaliokunnan esityksestä lii ttotoimiku...'1ta hyvälcsyi Saarijärven seuraohjaajaknrsseille seuraavat osanottajat: Laimi Li.ikala VaaT, Hilja Halme OTu, Reino Lehtonen TuS, Helena Härmä LeT, Toini Häkinen SU, Eauri Haatja TlIV, Liisa Sanjo HJy, ~oivo Helin SalV, i;rk.-i Käkönen KuoK, Maija Liisa ~uominen PakV, Oiva Pönkkälä K oy, Urho Lainio OJ, Hill:l:a Kujala LrTU, Nilkka 1 ~onen, VarT V, Pirkko Härkönen La1a, Lempi Lehtinen JämJ, Aili Simanainen PaTP, Ulla Joutsio 1u~y, Veikko Rousuniemi VaaT, Allan Astren OTu, Pekka Saunio 1.:e1', Osmo Kujala HJy, Keij 0 Hanhiner' PakV, Helmi Xieminen HvTU, Ruth Eglund OuT, Eila Esko I\1alU, Reino Virtanen HalU, Raili Kintu.ri LalU. Viittä viimeksi mainittua osanottajaehdokasta liittotqimikujlta lfuitenkin piti iältään liian nuorena ja kehoi~ti nuo. risovaliokw::taa siinä tapauksessa, et t;ä sopivampia jälki - il~.oi ttautumisia tulisi, tarkistamaan tältä osalta osanottajaluet eloa w - Saarijärven leiriohjaajakurssi. 1~ nor i s ovo.l i o kulman ehd ot uks e s t ali i tt 0 t 0 imikunta myönsi apurahan seuraaville Saarijärven leiriohjaajakurssien osanottajille: Eila Salo, LoLe, Uuno Viitaniemi RiT, Toivo :;ronen TaV, Kirjam Vilenius HJy, ~aija Ikonen KTNV, Toivo Zrola HeiTU, :roivo Liljedahl HarTe, ~eli Simula LauP, Sak2ri Vilhunen JyV, Albert Aho InT, Tauno Laine HrlJ.lU, Toivo Jär'vinen Tt, Taimi Lindqvist JTNV, Rauha Rajala VaaT e Vakuudeksi:

3 Liite n 1 ltk:n pk:~an 23/47. Tlöv~liokunnan ehdotus palkkojen koroittamisesta. Li! ttot oirlikunnnn hyv2ksyttyä työyp,1iokunn8on ehdotv.ks en toini tsi 'oi(l.en pnlkkojen karoi ttamises t,~ kes kimäärin 20 % ~ 1180 työv31iokun ta eh.a.ott? ::'. hyväksyttäve.ksi seur ~1 Hvn yksi tyiskohtais en esi tyks en;!yk.~31k~n!okoit~s!a~~~t~s P31kk~_1~3~41. Wuokko :- 3~000 : :- J t'.c\s"toaihteeri., t: R... n.t~j1en : ~ :- :- : ulkuri : : :- :': r:. C "l;l".ncn : : :-.3 ', 1: li : : : - V 1. istusot!l::-.sto: -- S,1ol1.cn : ~ :- :r- : c t~: : : :- ~':L ':; touen : : :- ~r ",u1 ".ir..::n : : ~ - S '~" ll : : :- I ~ tt 't 1. ~:. '~ J. vinen : ~ :- t'j3r cn : : :- ::::>ntol1cn : : :- l~ "'. issihteeri t: R ~ j!11a-rinne l1.200 : - 2.~40:- 60-: :- ~ -. rhu : : ~- L ~ ' htinen : :- 4G-O : :- I '.:o imisto t Siivol a 9.750~ :- 250: :- 8 ~. \rol:\inen 7.900: : :-.~...,rrf' : : - 300: :- a"_jo \.~ l"'!c Ic~ 7.500: ~ :- L,- ~.r;:so : : :- ':'''.llio : :-(koeoj.jti1k)9.000:-,.....J, r ij ~ 6.200: : :- o ~ ~... Ol' g 5.000: ! :- r :,' :~ i 8.500: : :- Huor.l~U t uks io : "J"'ö.rjc,sttijil1e cnkscta ' ~ n keeälonan sij3isina toir.j.iessa~n ~s1nnomai ~~n j2ostosihtcerin pa1kk3 ~ V G sta ~ v3 koroitettu palkka, tuitenkin lukien 1. ').~ 7. Vilho, :Peuran palkka kor o it c t~ n n V::lstn2v3sti: pcl1kka :-, ~ cr oitus 2.400:-.. Jos 1iikctyöntekij~in liiton ja 1iiketyön~nt Q j~i c n vj1il1~ solnit- IÖ... V~ sopimus edel1yttä? suurcnpf':: korotust.3, otetaj.n se myös liiton t'ji:'tistohcnkilökunnnn osa1 t:l huonioon, Dutt ~ p ä inv~s t..'1 isess3 t C\ p-::ukscsa ~-: ed611ä ssi tetyt korotusl:l2.ärät pidetä t~n v3hvis tettuin,'!. Aik:1 ise ro,nn pä.:,töl: ;:cc nuk:-.iseati koroituksct 'Jstuvnt voir!le1."n

4 Kutsukorttien jakoehdotus Kutsukortit (vapaaliput) jaetaan liiton ja yhteistoimintavaliokunnan järjestämiin kil pailuihin ja juhliin seuraavasti: A. Tilaisuuksiin jotka järjestetä2n Stadionilla, Pal l okentäll~, ~läin tarhan urheilukentällä, Velodromilla tai näihin verrattavilla ulkoilmaurheilupaikoilla 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin Liiton koko henkilökunnalle 2 kullekin Naistoimikunnan ja jaostojen phj 2 kullekin Naistoimikunnan jäsenille 1 kullekin 8 5. K.o. kilpailun tai j~llan asianomaiselle jaostolie 2 kullekin B. Tilaisuuksiin jotka järj0stetään Messuhallissa tai siihen verrattavissa kilpailupaikoissa. 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin Liiton koko henkilökunnalle 1 kullekin laistoimikunnan ja jaostojen phj 1 kullekin K.o. kilpailun tai juhlan asianomaiselle jaostolle 2 kullekin C. Tilaisuuksiin jotka järjestetään Helsingin työväentalolla tai siihen verrattavissa kilpailupaikoissa. 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin 2. Liiton toimitsijoille 1 kullekin 3. K. o. kilpailun tai juhlan asianomaiselle jaostolle 2 kullekin

5 Kokous 24/47-1. Työväe':1 erheiluliitto r. y. liitto"!ioi"i\unnan liiton toimis J~os sa ke c;:ikuun 30 pnii 1947 pidet~rn kokouksen pöytäkirja. :8 s i t Y s 1 i s t a..okouksen päätösv.?ltais.us. Todetaan lii o f oinikunnan j;'senten sa a~ uvill olo ja ko~ou{sen pliä~örvultaisuus Pöytäkirjan tarkistus Kilpailuluvat. Tarki teta8.n edellisen koko ksen pöytäkirja. r y r k k e i 1 y : rl'lrun Tover; t, (... ~irtc ) Helsin~in J<Jr~r, kansainvll J.auman... yöv. 1rhe:'li j '1"(;, 11::"n 'a11is et Varkauden ~ar 0, k :'lsalli coet. P a i n 0 n n 0 s t 0: PoPy - T ~-V - }l"iy, se Llraotte lu. K 0 r i p a i 1 u:. 7. :;0 in _yrint ö.r, mp. Kilpa-Velj,', II P e s ä p a i 1 u : 6.7. Porin Pyrintö' - PePe. L 0 0 t t 0 r i p,. ~ ö r ;i i 1 y: KYL'lin 7eil r o c. Uin t i: Irl'~ Toi ~te11 Vi luri - Ter ~o, Ylteis'~oimintaot elu.uimalaito:sen Vilk.til i uus J. 1 1: a p a 1 loi 1 ' : urku - anpere, piiriotuelu K:\l1'"'ainv 'lisi" jr:lcap llo-ottelujn. Jal:o s ads :13011 club py;;rt"ii lu~ 'J. sa8da mat.. L1." "1'1O~' siil.l Ume n, I. ~. vieraa i:... i, pel takaeen ottelun mainit 11 seura jollk- l' k'let a v"staan J. 7. :::'a110il 1 jao to puoltaa pyyn~ö;:. S210n Vil:D s a 100 lupaa sadda s lor:' tk.. a jal ':a_ allo-ottel'l~: C"alossa ~Linnku i1 l? tai 14 p~iv" 'lä {atril1e~10l:!' in llm~lme Idrot-'-sl:lubbia vastaan. alloilujaosto puoltaa molempia anom' '.:sia ~. - Gvenska ~lektro rör Ab : n vierailu. TLlrun Toverit py;ytlivät lupaa waada s uorit aa Svenska Elektrorör Ab:n n'lisjou:kueen kanssa klisipallo-ottelun Turussa 6.7. Ottelut suoritettaisiin sar jana, johon koll:1an'tona j ouk, kueena osaa ott a Turun IFKn iiäsipallojou\ ue Palestiinan Hapoelin lt:ir jell1~i. Palestiinan (~UL) Hapoel vastat ::se11o. lii'~or. tiodn... telu '[ ilr oi tc..a, et tei se toi ~taise' si voi lii:lettiiä ja1'"ap' llojou};:: kuet~a Suor.Jee~l. ~jiitto on kuitenkin va1r.1i palaamaa.. asiaan t.o.::,ne _ pana. SyJ1:si Ilai.itaan se, etteiv"t heidän _Jela_ ja~.l.sa, jotka ovat työläisiä, voi sada a.."11a kert'a kk. pitemp"~ lomaa pohj oismaisessa u:'nt.:.. wnfere'lssi sa. Lii tt oj en yh te ist oi -intnval' okunta on saa _nt J~n kahaen eda tajan lälettiimisestä Yalmaris a 9-10 Pl~ elo~lutc pidet~~ vään po ljois.aisoen aintikoi ferenss:'in. Jaosto esittl'e, ed:.." La:":;:..,i lähetett~ivä.ksi Väinö oinisen (varalle O. Lellto:len) SUL!tihet "u edu""~ajaksj_ ev. V:...L.. a 3.n. l'esäpa::'loilun yhteistoi intasopi "1;!.S. :,:isi e lliiän neuvo tte lukun.. '.lan es i t./s sun

6 Kokous 24/ ,. - Hii uo. a:1 s opimus. ', Sa 8.11a h~i ltoj'tosto esi'~l"'l:. hilkon y' c...,to..:. ':'nt vc:.1ioku. j"se i'_si ltk : n ai1::a::"semrnin nime"mi.:.n ed:1 ~ajal1. Ä. ~. Leskise 1i"' 1 c<i Vi1'l ~eura_~ ja :\..:111e riinisen :. - Toi_itu1ne'vo tot o Lii tto "oimikn illan jätetty" lel1"tivalio _LUman teh"eävl:.csi esit'c:"~" pel'llstettav'in t imi J cu8,8 "'To. toihin jlisenet, 1e l"'.;i valio u:ta or: asiat: käsi el1yt ja esi..,.. ;' 1eb-::;ien toi it S 0 vostot seul' avi;csi : ~UL- lehti : Yrjö "'n11e, Lauri :"'ur i j a ~oivo JL:.l'v inen s i hte'~ Väinö ontonon. l;ais'~en Urheilull1. ti : He lvi aatik li,aen, Vi..,... o Aaltonen ja Greta ::taja1a- Ri ne, sihteerinä Eeva r:arhu Fuorten ~UL : r vi Heiska~n, mo i vo Hervala :a YustoneI, sil:tecri ä ::el:..>e ::ygren :. - Sotainval iidien 7e1 je s lii to~ k i rjellii.. Toi. isto saa t taa l i i tto oimikull.an +iet on Go'~ai - valii 'ie1: Ve.l.jes l ii-::on kirjelij ; ~., j ossa il oi t taa, e... t i tl'1..lu1ctut ul'reilijat ov' 1; l a_ joi ttaneet nimi' irjoit... Jcse'lsa liiton h,. "lc3i. T'inLörjoituksi'3. mjryd"un eril;:oisesta ko j us-l a 1 essll e Uin re'll1.assa. P ä li t ö k s e t., " Koko~_sen pti~täsva l taisuus :oje..l..tiin, et... ä SaaIll1.villa olivat puhee.;._jo.l~['"ja Olavi Suvanto (12) ~ ja lii.;to coimiklulll'..l.n ji.:.senet lc. Vuori ( 22 ), Vieno altonen ( 24), Lenn t Kivi ( 21 ), rauli Koponen ( 24 ), Unto Siivonen ( 23 ) sel~ l iiton toimitsijoi sta toimistopäull ikkö E :uokko ja Eino 2altane, jo~a l aati kokouksesta pöytg:: i rjan. P[~.tu val hsuun ]] erki -::tii n :. - "-'dellise... l ko:co~l'_oje_. pö" täkir jan tar~::istlls jlte~.jciil. seur :'3VUUl1 l~ol~ou_~s een :. - Kilpailuluvat. Hyväksyttiin. ~...:. 4~8..::5...:._----!4...::.~y...:.:..---_~==-:=~=:::.::..;=_J\L.: "a=.:1=.:1::;w=.:p~:j.~ t tel ujo. AJ1.oL...ul:ni i' suost utjciin ~. - Svel.s. a :!Jlektror"r Ab vierailu. lii~tjy Turun ~overien alo~~u_:seen suostu~tiin. OttelvlL1TI m ~s~in vastavierailu Ruotsiin Palest":'i nan Ranoe l in k i r jel ä. I l ~o it us ffierkittiin t~edoksi Edus-::us po ;iois~.a'; sessa uintlwn'c'erensissa. J aoato. esitys edus"3ajai.1. val inn8.sta vnb.viste..;tiin. I.likäli tov. Soinisella ei ole tilaisli,us.atl.:ustaa pä2: i uetilun 11:..!..'1.811 sijaise_lca l ä l-:et-:;ä... isest;~ uudelleen ~. - Pesi.i..l... lloilun yhteistoi.. intasopir.ms. EtLlle 1 so:>i U~:S8_ hyvi::l::s~rh.istb. päätjci l iittoj.;oi.. ikunta, että tal oudellisiin määrä;:7ksii n 0 saatava tiismennetyr2)i ::1' to, j oka koskee ottelujen voiton j al::oa '. - Hi ihdon ylteistoir.:in-:;asopilus. Hiihdoll ylltei.stoi~in-::asopi. us n.rv-l:~{sjttiin mail ta kohdil ta paitsi kohta taloudelliset.ll~:b.rä~ ~:set b), j0211:a toi.en lause esi-:-;:;tään muute-:;"taval::si si-:;en, e... tä KYLme:len parha3yl _::'ih-::l. jei.'1. sijoitus l as1:e-:;o.an sqrr.~~larvoiscl:si ja voitto j aetc...8.l sen ~ukuisesti. t

7 Kokous 24/ Lehcivaliol:ull!:3.n esitykset hyv~ksyttiin S. - Sotainvaliidien Veljesliiton kirjel~. Asia ei antanut ahet ta t oinenpi~ceis":'in. 3sille tulleet asiat :. - Toi~..:.talon hanke. Kuul-'.;uaan t,/'val_okuilllan sel vi tyl::sen kiil1u eistön ostoa koskevi:. s'~a _ YSjhlyksestä, päät"~i lii ttotoimikmta liitolle ostaa Saarinie.. :e:1!mtu 6 :ssa sijaitsevan kiinteistön. Kaup)'!linta o, 5 milj. Toimistopj,ällikoll tehteivi:.:.ksi jätettiin ki::'nteistötl koskevaa kal9an järjost:..:.minen ~. - PWleenjohtajal1 tji~en hoitaminen. Ilolempien puheen: olltaj ien oll essa yhtäal{aisesti lomalla, vali.si lii ttotoi!"... ik~u1~a vi:.l iaikaisesti puheenj olr'caj an teht:":viä hoitru~an lii HLLJ ttoto ~mil,un:~: u:::~: ~ ~ ~lll~~ en.

8 Kokous 25/ Ty"vilen Urheiluliitto ry. liittotoirnikunnan liiton toi issa hein;' kulln 7 pn'i 1947 pidetyn kokouksen pöyt, ~:ir ja. E s i t Y s 1 i s t a. 4 9 r - 1. ~. - Kokouksen p "ätös val t'1l uus. Todetaa~ lii~totoimikunnan j lisenten saapuvillaolo ja kokouksen pälitösvaltaisuus :. - Pöytäkirj~n tarkistus. Lueta n edellisen kokouksen piljtökset Kilpailuluvat. P a i n i: Haukiputa~n He itto Sijrkis~lmen Viesti Uin t i: Littoisten TU-Forssan Alku P e s ä p a 1 loi 1 u: Lahden Mailaveikot - T1IP, yht. toim ~. - Liiton uintimestaruuskilpailut. M~~räaikaan ~ennessä ei liiton uintimestaruuskilnailuja ole ku~aan seura halunnut järjestääkseen. Kilpailut joutu~ j t:.r j esu:i'llian liiton uint ij aosto. J aost 0 ehdottaa, että kilpailut toimeenpa nnaan jättäen 1 t kn harki tt'1va"si voitaisiinko kilpai1upai kkana pitää uimastadionia, koska l aitoksen vuokra on n : TULn Tampereen piirin anomus. TULn Tampereen piiri anoo 8000 markan suuruista maaräraha3 painileirinsä kustanruksien peittämiseksi, jotka piiri j ~r -, jestää Valkeakoskella. Edelleen piiri pyytuä ohjhsjaksi valmentaja Reiniä. Jaosto on asian käsitellyt päättäen ratkaisun jätt;';', ' lii ttotoimikunna~le, kosk jaostolla ei ole tarkoitukseen k~ytettä -, vissä mi'.; rärahaa :. - Painin olympialaisl eiri. Painija03to esittqti, että li'tto-otteluedu3tajille aiottu leiri muutet~'1n olympial aisleiriksi, jolle kutsuta'1n 40 osan ottajaa. Leiri pidet;;:in Varkaudessa ::::delli Q 'l'i leiriä l' varten varattu :- m:'är"raha siirretuän nyt järjestettävään kuntolltumisleiriin ja puuttuva er;i.. voitaisiin ottaa yhteistoimintavaliolrunnan kautta saatavasta olympialaisvalmennusm;crcirahasta. Kustannusl askelma 7 vrk. 40 osanotta j aa. Ylöspito, 40 osanottajaa 200:- vrk. a 1400 : Matkakulut, 40 osanottajaa 800: PäivUrahat, 40 osanottaj a'1 400: - II Valmentatian ylöspito, 2 valm. Valmentajan mat-at "II Valmentajan pal kka '1 II Luentomenot Hierojan pal!<:ka Ylöspito Hierojan matkat Sekalqis et menot 1 400:- 800:- 5000: : : : - 2. Q,00: : : : : :- 800: :- m k :- ================== Liiton kus t annuksell a leirille matkustaa j 30ston edustajina puheenjohtaja sekä luennoitsijana A. Leino., l

9 Kokou.s 25/ Uinnin EM- kilpailu.t ja konferenssi Monacossa..,?uome?,- 1!imal~itto on saanut kutsun kahden kiloaili ' an J':l edustajar ~ahettamlseksl Lonacossa, toimeenpantaviir EM- kllpairu.ihln Ja samassa yhteydessä pidet I ävi:.3.':n uintikonferenssiin. Kilpailujen järjestäjät kustantavat kil pailijain matkakulu.t mutta vo~v~t liitot lähettää edu.stajiaan omillakin ku tannuksilla;n. YhteE ' ~olmlnt~valiokun~a 0l?- ku~s~ käsitellyt j8 päättänyt, että osanotta Jat.. vall ~aan kesan k:lp8:1ulssa sa vutettu.jen tu.losten peru.steella seka V'"l.llnnut edustaj8ksl konferenssiin Jöns Lindquistin joka toimii samalla joukku en joht8jana. ' :. - Pohjoismaiden hiihtokongressi Oslossa. Ku.ullaan liittotoimi kunnan jäsenen A.K. Lesl:isen selostu pidetystä pohjoismaisesta h i ihtokongress i s t a L - Liittotoimikunnan jäsenen A. E. Heiskasen esitys j. - Yhteistoirnintaneuvottelut. Voimistelujaosto esitt~iä, että l iiton taholta ei tois taiseksi kiirehdi ti.' uuden neuvottelutilaisullclen rit'jestb.mist~', SVLn lcanssa vaan jääd "än odottanaan, että ne uvottelun., loi ttamisesta a loi tt en tekee SVL. :2dellä sanotun lisäkf':.>i voimisteluj aosto esi tt";i, että liitto anoisi Suomen Olympiakomitealta voimistclijain olympiavqlmennukseen varatusta : - määrärahasta liiton k~yttöön : -. Peru.stelunaan jaosto esitt;""'i: koska SVLn ja TULn k sken ei olla päästy sella iseen yhteisjmmärrykseen, ettt~ olisi voitu. peru::: taa voimis te lun yhte is toil1intaval ioku.nta, jonka teh täv::nä on sllunnitella voimistelijain olympiaval mennus, niin TUL esittriä, että k. o. liitot huolehtivat erikseen voimistelijainsa V'lmennuksesta ja valmennukseen varattu määräraha jaetaan tasan kummankin liiton ~sken. sanotto poh' isp.lai sell e koulu. aisle iri 11 e. Liiton nuorisovaliokunta on käsitellyt uudelleen a sian, joka koskec osanottoa Norjan koulu.laisleirill~ ja on valiokunta edelleen yksimielinen siitä, etti~ johtajaksi valitaan ~irjami Le vomäl\:i Tampereelta ja varalle Orvokki h a u.tala. Tampereen piiri esi t - tää puolestaan Eila Heikkiltin valittavaksi. Poikaosano~ t3.jaksi l eirille esittää valioklul,ta Tapio Leväahoa HTU :sta A.siaan. l iittyy Tampereen piirin liittotoi miku.nnalle osoittamat selvityskirj et Palloilun sarjakirja. Palloiluj30sto pyytää lupaa saada j ulkaist8 pall oilw sarjakirjan, toimitu.styöstä hu.olehtii palloilujaosto ja toim. H. nygren. Paina tu.srää 'ä kpl. Taloudellisesti kirja kannattaa itsensä S. - Uusia seu.roja. Toimi'tovaliokunta ehdottaa seuraavat uudet seurat hyväksytt;"viksi l iiton ~äsenjärj' stöiksi: Kuopion piiristä : Voimistelu- ja urh iluseu:ca Uiuvan Vilkas r. y. per Kuopiosrn Keski-Suomen piiristä: Vehni~n voir istelu- ja urheiluseura Visa r. y. ~r Laukaassa Jyväskylän Uimarit r. y. per Jyväskylässä. Oulun piiristä: Voimistelu - ja UrheiluseLATa Pudasjärven Kunto r. y Puo.asJct. pe:r;-" ~vel1a. Voimistelu- ja urheiluseu.ra Kuusamon Kärpät r. y. nkuusamossa er o Samalla esitetään vahvistettaviksi seuraavat sä"ntöjen muutokset: Voimistel u- ja urheiluse ura Ham rin 'Zlo r. y. Työväen voimistelu- ja urhcilu.seura Imatran Voima r. y., Littoisten Työväen ' Urheilij'3.t r. y. ja Siilinjärven työväen voimistelu- ja urheiluseure Hopsa r. y. t

10 :Cokous 25/47-3. Päätökse l. ~. - Koko~ksen Todet-'-iin, et tä saa. avillc. olivat puheenj"ohtdja Oldvi 3uv Joto (13), ja lii -ttotoirliikun4_['~ Jc'se!1et E Ee i sl~rulen (22), A.~. Leskinen (22 ), Le.hl'rt Kivi ( 2), K.A. Vuori (23" P. ~:o.on,-, (25), Vie. 0 tulto.. en ( 25) sekä liiton toimitsi~oisi;a Toivo J~lol"!e, Veikko I"euhkuri, Pentti.. ollml:line~" ja Eino Ra.- kli'ler., jol{:) l 'ati kokon~:<.jesta pöytukirjan. Pä~tusvaltaisuns merkittiin Pöy ~kirj~~ tarkistus. Luettiin kokouksien 23/47 ja 24/47 pöytd:';'rjat ja hyvä~syttiin tehdyt p~ät~kset ~ ilp3.iluluv"'t. lojc u"'e 1~il:r"":'l'1_luv8.t hyv~~-::s:rt tiin f. - liiton uintinest ruuskil)ailu~. Uintijaoston esic. s hyvi.ij:syttiin, sill" muutotsella ett:~_ ldlpailup:.iviksi ve. nttai iin (sunnuntai j::t f.la n:.111- tai ) jolloin ne il.l.eisesti saisivat p3.rerun,l' ~'leisokqnllatukj.se l a'1.o UG. Lii ttotoirnikunta ~i S 'octj.n.. t 1.a,. pe~ eee riil~l. anomukseen, jol-a koski mar l :a.1 mää-~8.r:t1.an sa!'ltia painile~:.' i n kustamwksien pe i ttämiseksi, kos.::a anoj"'n -':;'1'101 ta ei ole l~ii t tavästi erustel tn kurf'f'ien erikoisluon:. tta ja t r rpeellis:.-~u.tta. Sensijaa.l lausu Ltiin j ao"1 "olle toivomus, ettq se vointin.sa ul>aan koettaa auttaa piirip j~rj estärn~llä leirille valmentajan ~. - J...ainin olyopialaisleiri. Jaoston esitys olympialaisleirin j ärjestämisestä hyväksyl t iin. Liittotoimikunta ei kuitenkaan pi tän~tt tarpeellisena A. Leinon lähettämistä luellnoit sij aksi, kosl:a leirille matl:astavat jaoston puheenjohtaja ja sib.teeri voivat hyvin.i../itäl:. pcriaatteerlisluo. toicet luennot, valmentajien hoi taessa te.-:nillise t lue 'TIlot. 50m. - 7.:. - Uinnin E. -Lilpailu.t j a konfere_lssi Jonacossa. Yhtei stliir.~ntav:j.lio::nr~nan toi. enpite8t hyväks~tttiin. - Yhteistoirnint::valioLunnc.....,....J. olevi lie liiton edu:jta,jille ohj 20 (si l~ usutti in, et~ä jocl. uet~a va,littaesoa huomioitaisiin 'luin Ui~L - ri t j a jos h p)~:'" jistä tulee ky:::;;y-rr:ys niin ne rl':ltl::l1.staisivat liitvojclo3. l:us: ( u2:oella Pohjoismainen' iihtokongressi Liivto"coimi -unnan jäse:... en L. K. Lesl::is8n :;elost lc Cslossa pidetyut~ pohjoismaisesta hiihtokongress~sta De lcittiill kuulluksi ' 9.~. - Liittotoirtiiku.n ja jaostojen jäsente:l sehi toimitsij ain kielio... isl:elun te~ 0 stanlinen Lii"'vt ot oirnikuru.3!l ji:.:s enen He ig_::asen es::" tj<j hy äksyttiin jc, j~i.~et-';iin asian ::ehitti:i.minen kasv tas~ao ton.'-10 - le ksi ~. - Yhtei:::;~oimintanelvosttelut. Voir..J.is elujao::r~ on esi ty ~ hyväks~ ttiin Osanotto pohjoisrlaiselle koulul8.~sleirille. Kesku'3telnn 'i::lkeen liitto' oiraikcill-';a äiinesty:0811 perusteella (3-3) puheer johtajan äänen ratkjistaessa valitsi,oh-. 'j oisel' ifjelle ko llul1.is le irille mc.tku~ tavan j ou -:kueen j ohtaj ul::...,i T, Lir j elli ~evom~!ell ~a ere el"'ea j u poikaosanottaj aksi..(clu:o Lev~allOn LJ.:U:sta. Liittotoimil:unnan ji5.sell _.:1 Ii ~-opo!len ei 0:::alli;:;t;l1nnt ä~ :lestyl:geen. S:: I tä varalt<j., ettei:,.irjami ~evom:iell[ olisi ':ciluisjutta rjat~.alle U:'hlJeä, v:littlin h~.. e~ si,jaisekseen ::ila Eeil;:~.. ilä ~t Tampereelta ik3isemm8n p,: ' ätö ksen mlj. 1<:3' n oli jo hyv:: kayt ty Bllik- Sl osanott-q l ks l? ir' ~ o Tellervo rurmio, Anj a Adele J) ~ \.ls trum ja i"taculo A olf Air'lk::inen.

11 Zokous 25/ v ~. - :c..llloililll surjrucirja. -::,. lloiluj:l.o to. esit... s h.> v~k::; T~ tiin :. - Uusia seur~j~. {alcl;:i esi tct " seurat hyvilkoy ttiin li' tol'~. jäoenjerjes'tgik::;i ja salalla vah rlstcttiin esillä ollee t säänt öm.. m takset. Esille tulleet csi't =-14. ~. - Pajul Li i tt otoim' km an jilsen Lenn. rt l:i i ilmoitti UT~ : n jiisenominaisuudessa k '.Tne en yhdessä lii ~totoimikujln2.l1 jlsenen Unto Siivosen }canssa t lu'lstumassa Pajul ahden ol;y pialaioedustajien valr..1ennusleiriin. ~eiri o +i 1 äv' j"ille ~ätt~;,n t YÖ::''lteisen v' i~utuksen. Pajulahden toimintaa koskevan asian yhveyclessä liitto"oi... ikmlu j:':'~t ' toi.isto:: :~iireh'".t:":'v~".si opis'~o~ sähköist:':'::l' st:"':' kog1~evnn asia L ' - Puheenjoht ""lj... ~ selo~t.s o lympialaiskond!'essi~j ";c... {ul.lltiin puheer:johtaja Ol:lvi Slv.:i.:"in selo.t';'g...:uk.. olr.1an olym_ iakigoja koskr.v s"t,u kongressista. Selostukol.:Jta ilner_i, ett~~ ~ULll liittojulll.lfi lmin esitys kongressin edlj.ej..;;...j ille oli jättä.. yt hyvin myur..t?isen :"äsityksen maan ja samalla TULn liikuntakasvctus'toiminnasta. :osta filmin esi"'.; kseen oli V"'l' tttu,ikaa ai~loastaan 15 min. oli sitä j onkujl ve:... ran j oudut-tt1. lcikkomaan l). ~. - orpidrottin edustajien kutsu kul'sseille. Lii -:;-:;otoimil~un'~a kiinnitti huomiota ail",i.3e. min te ~er,l::::'''nsi:i pä~t"kseen I~orp i drottin ed'... ~tqjien kutsumise "si 1;:0 - sun ai:an~ toiwee ntaville liiton kursseille jättäen asian keli tt~ iso toimiston huoleksi. t L:'iton urh.)ilija~n mainootus. Lii~~otoi ilikmu nn j~'senen,~..... ~eskiser esitvl~sgs tä ldir:ni'vti lii:.t to~_ 'P:(,mta huomiota sj i'.e 1 uuttee isjuteen et ~i milloin m... 8.:oul:k leitc..l tai muita yhteisi" ur.heilujoukh.lei'~q on mat -::us nut ull{omaille l~-.rlinnä oh~oismaihin, ei lii ttonlile UT.. eilijoi 't", ole tehto.: juuri nimeksikään mainostusta, nimenomaay".. ::;ik:":'l"isille t;yc5v"e lehdille. Asian 1 orjaamiseko.:ji päät,i liittovoimilnmtd, 'et ä milloin K. O. jou'{kueita ulkomaille Du.t '"u.- taa, että lii t.!l urheili joista laaditaan kulloinkin tar)e elliset pr:i.välehdille sopivat selo 'ukset, joidenu ar, ln. sta vast~isi lähinnä - UL- lehden toiloi tus.. /,f'.. Vak"lUde~::sl (t;z~ ~ '. "" i ~o Ra.. ~~ "len. ' r,

12 - OkOllS 26/47-1. Työv" en Urhe i1u1ii tto r. y:.r: 1ii ttotoim~kllnnan liiton toimicltossa e l o }all n :1. 1'11 " 1 1) 4 7 ~ i rl e t J 1 k n co 1 k 8 e r: pöyti.j.l:i::' i. _~ s i t_jls 1 i 3 t a 51? - 1. ~. - KokoLJJcsen D" ätösva1 taislllls _odetaan liitotoi.il-::unnar. ~;' '"'ente 1.';:ol:oll1;: 'en pt' ;' tö::;va1 ta i3 L1US. S";...p villaolo ja r.::13 ) ")" L Pöyt;' ki 'j an t akio t'i;] :3.,. - Ki1pai1u1u vat. ~;.is i te11";in SCLlI"1'1 V'- t ki1pai1u1ul1:.l- anor ukset : f yrkkeily: 11-1') '. ~ C'l :. '1 i n i ' Uin t i LiekJan Into, kanoal1ioe L r y in Teikot, r n", 11LJet. ~llrlln Toverit, 1;:an,a11 iset. V~rkaulen ~ar~o, kansbl1i.et. Is onkyr~n Voitto XH.ne \:08ken -Tllir:J.'l Slloner:;joell VaLthti... opinnie en onnist us Vaasan "'overit - Y1it~omari nuo ten uinti estaruuski1pa i1uihin. Uinti j a0sto e 8i tt' ;', että n 101'ten uinti'" es t'n I).LI:' ki1- ~o.il~lihin l-otkaetn '1'. l;ihetettäisiin yli t 0 ariksi lii tor. l:ll;]t nuksel1 v. 10in~ler. ~a t 1 nnu.jct 1.790:-. Jaooto ~erllstelee O.:3i ~~Tst';; ' r sill;', e"t~' '~i...:qt ovat 1 en:::;;: LlO OStLll1CCt j".rjest"jille to~iiol1ioiksi. 51' '"'urun Toverien q O,..",ll;:3. '~urun Toverit an 'k. SllUTlli 't'a avu8~'u8ta veu ran>:>3 ;j " s enelle T. pu j alle, j o~(', on osallis tullut ~an81 <...n hi.ji a lloliiton jl:.rjedt.. il10 vcl1r:ennus ;:ltsseill e. initun v' linnan on tehnyt i7.sipa110illuj v ilteist imintavaliokcll1"~8, j, ovat edllg taj8t "t :ustaneet kllr..:;... eill e seu.rainsa,-ustanuulc.jell'l. Jaosto puolt Moverie~ ano usta yör' ':'lyn yh'lei,~toi""inb valio (unta en v:llinnut 3uo en - joll,d-lle("~ ] - ki:' ailuil1i, ;jot':".l ':t::'.{:'lvat slos: Tr. ""'10 ':. T~O':'" :.0"(',. T'ack"'sn, ':'. Eö~st.. " 1. lcr'e ja ~r. :rssslin. L3,-,i A. Anr"o -, ;joi, job o",allistu,u p i.:r~',ily raot -el!:l.llr ro.'j'l- 0 i. Joul: kll en ~Oi.lt jakji A.. Pomo ~oljoi',i'en ~yöl''''lij;:in l"-ol1u'rcjsiir 01. yh" cistoi"t'in'nvrliokunta valii f'll.t ec111vtaja 1r.,i. FtUt ' in ja :.. Va- 1'l8tin...,dcll'i ainitll':",t e'md:;cj;ji.,ta on V. C solin jl '1. V'113uti ~ULn j';ger F'. 51n iit '0 0.1: ro.'.i ':::,ottilta saanut ;:lltsull1," llk'.[\llo~oll:_ I:D.ecn vaotavie?'''l~ lu", t'l "LlOt.' ~ i J oukhw sl10ri tt[ q a t 1:~ 113 l~c!ksi ottelll'l, Linl::u J.ill\Jivs i l~. n. j a... u{hol assa 15.. ~7. "u 110il u~rovto esi tt..., ett~' vie_ailu suo"i tc 4 "1\ oi- :3i8e..- in l ii t" otoimikunn.an vrdl'.fijt '':1in ehdoin j a e t;' na.j l-'ll l ~ 1" h etet:...n se Qr3av. j OLl)-'- 18. VardirJ. i::;e t pel a q ja t na Ii v h(~ i ta 0 i1;:e <:ID.l lait':w.n lqkien: 1). L' ksonen TuTo, A. :Tie 1i ~ur:.'o, E. 3' rnio R:::, ~. Pa nanen ~::..,~, M.... uyc "le.j.f-o, L lehtovi,tg TLlVr, t. "'3- nanen l: r, 'J. Vii.JcaHie i R U, 87. _ j 'rdllnn :o"e, J. V ;"1i: 13 rr;l:;.'a j"" A. J. öl1c::::- ""'u 0 se<.:: ' jollk 1r ueen v'rt.-; iehet: R. o,kiner (.'v.) ~u:y, '1 ' (,,.,,TrV r'l TT ' ( h TT T 1.1 '1 t" ; IJ lne.:."> _ [, ~. uo~ lnen. u. t OUI\.,- Lle n J..LUO.).e.LrlO. "lr;::'~ a n:.. V Joukl'ueen ~oh~~ajakei csitt~ ' :' j' o",to valittav"'csi 1 t '-:n J Cle l en _Drne ~CEi:;:iSCl1. Jaosto katsoo LGs'cisell:' 01 V8n sllll~et e c'ellltt rk--;et sllh"eic en hoita ises 'a "orpidrottiil n"h en. <, v

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot