Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen."

Transkriptio

1 ~ Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta hyväksyi kutsun sekä osanottajat Käsipalloilun maajoukkue. Liittotoimikunta hyväksyi maajowckueen valinnan Voimistelun yhteistoimintasopirnus. Liittotoi ~ikunta hyväksyi voimistelujao3ton esityksen kokonaisuudessaan sekä katsoi, et-'.;ei ole mitään syytä muuttaa aikaisempaa päätöstä, jonlca mukaan SFI :n mukaantuloa voimistelun ja painonnoston yhteistoimintavaliokuntaan ei voida h;yväksyä. Lii t-, totoimiklmta katsoi, että CIF:n kanssa käyty neuvottelu edelly ctää että ruotsalaiset ovat oikeutetut aset uamaan edustajansa yleisurheilun, pyöräilyn, SUuilllistamisen ja hiihdon yhteistoimintavaliokuntaan. Samassa yhteydessä liittotoimikunta evästyksenä neuvottelijoilleen pio:.ätti, että suunnistamisen yhteistoimintavaliokunta voidaan muodostaa siten, että kukin kolmesta osapuol esta nimeää valiokuntaan kaksi edustajaa. Liittotoimikunta ei pitänyt tarpeellisena valita voimistelun yhteistoimintaneuvotteluihin lisäedustajia ll. ~. - Poi!ien taitovoimistelukurssi. Jaoston esitys hyväksyttiin ~. - Vapaalippujen jakomälritelmä. Liitto oimikunta,hyväksyi UT l: n ehdotuksen, joka liitteenä seuraa tätä pöytäkir jaa, ohjeeksi vastais-'.;a käyten'löä varten. SaIllaIla päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin yleisten vapaalippujen käyt ssä ilmenevien epätasaisuuskien kor j amiseksi. ~ässä tarkoit ~k sessa tehdään kirjallinen sitys neuvottelujen aikaan saar.j.isesta sekä kaupungin urheilu- j:::! retkeilylautal::unnalle että stadionin johdolle. Samassa yhteydessä l iittotoimikunta Lennart Kiven esityksestä otti käsiteltäväksi kysymyksen Sten Suvion kiiillli ttämisestä nyr~\.keilijäin olympiavalmentajaksi, mitä urheiluteknillinen toimikunta oli ehdottanut. Xänestyksen jäll:::een 3 äänellä 2 vas-, taan lii tt otoimikunta p~e:tt i, että kat sastustilaisuuteen ast i val Dlellnustyössä käytetään nyl'::yisiä valmentajia Naisten yleisurheiluleirin osanottajat. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöl;:sen '. - HenkilökLmnan palkat. Henki l ökunnar~ palkkojen koroi tusta koskevassa 1cysymyksessä lii ttot oimikunta teki työvalio}:::unnan esityksen, j 01:a seuraa liit~eenä tätä pöytäkirjaa, seuraavat muutokset: T, oimistopi..~älliköl1 osalta koroi tus alennetaan markkaan. Päätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan sen jälkeen, kun ltkn jäsen Heiskanen oli muiden tehtäviensä vuoksi poistunut kokowi:sesta. TOimistopäällikkö ilmoitti, ettei hän tule p~ätöstä omal ta osaltaan,hyväksy:o.ään, koska se poikkeaa työvaliolr1ll111a:.l ehdot~::sesta, johon hän oli ilmoittanut tyytyvänsä, vaikka ei pitänyt sitäkään kohtuullisena. Hyväksyttyään työvaliokunnan kannan, että nyt tapahtuva koroitus johtuu rahanarvon alenemisesta, minkä vuoksi n. s. ansiokoroi tukset voidaan ot'~aa toisessa yhteydessä erikseen l:äsiteltäväksi, liitto ~ oimikunta työvaliokunnan ehdotuksesta poiketen hyväksyi toimitsijain,palkankoroitukseksi mk. Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Lauri Nurmi poistui muiden tehtävien vuoksi kokouksesta. mar l~k aan. Toimitsija Pe~ran palkka päätettiin korottaa ,;,roim:istohenkilökuntaa koskevan ehdot Wrsen kohelal ta..

2 Kokous 23/47-5. liittotoiuikunta työvaliokunnan esityksestä poiketen, jota :ustaa Vuori kann8:~ti, kaikilta muilta paitsi Liai-Lis Åbergin osalta, j ossa hän yhtyi eneil1!'istön mielipiteeseen, hyväl>:syi toimis on tyffintekij öille kllllekin markan koroi tuksen t oimistoap 11aisen Kallion ~)a.lkkaa lukuunottamatta, joka hyväksyttiin työvalio.{ulman esi-. tyksen mul:aisesti. Väli ttölnusti käsi tte lyn jälkeen lii tt otoimikunta hyväksyi kiy j 31 pi täjb.. Sii volan ja toimistoapulaisen,1erran tasoi tusta koskevat työvaliokllill1an ehdotukset ~. - Uusia seuroja. Kaikki esitetyt seurat hyväksyttiin liiton jäsenj är j estöiksi ja samalla vahvistettiin esillä olleet s~äntömuutok set ~. - Piirijuhlaselostukset. Kuultiin selostukset Kuopion, Karjalan, Saimaan, Uudenmaan, ~ampereen, Varsinais- Suomen ja Hä~een piirijuhlista. Juhlat olivat kaikkialla onnistuneet erinomaisesti, osanottajamäärä suurempi kuin aikaisemmin ja yleisömenestys kaikkialla hyvä. Esille tulleet asiat '. - Pohjois-rorjan urheiluleiri. Fnorisovalioknnta esitti, että Pohjois-Korjan nuorten urheiluleirille osallistuville liiton edustajille suoritettaisiin matkakorvaus sa:::oj en perusteiden mukaan kuin poikaurheillj_lii t to ja SFI suorittavat. Liitosta osallistuu mainitulle leirille kak-. si tyttöä, kaksi poikaa ja yksi johtajc:. Edustuksen järjes~ää nuorisourheilun yhteistyövaliokunta :. - Saarijärven seuraohjaajakurssi. HuoriJovaliokunnan esityksestä lii ttotoimiku...'1ta hyvälcsyi Saarijärven seuraohjaajaknrsseille seuraavat osanottajat: Laimi Li.ikala VaaT, Hilja Halme OTu, Reino Lehtonen TuS, Helena Härmä LeT, Toini Häkinen SU, Eauri Haatja TlIV, Liisa Sanjo HJy, ~oivo Helin SalV, i;rk.-i Käkönen KuoK, Maija Liisa ~uominen PakV, Oiva Pönkkälä K oy, Urho Lainio OJ, Hill:l:a Kujala LrTU, Nilkka 1 ~onen, VarT V, Pirkko Härkönen La1a, Lempi Lehtinen JämJ, Aili Simanainen PaTP, Ulla Joutsio 1u~y, Veikko Rousuniemi VaaT, Allan Astren OTu, Pekka Saunio 1.:e1', Osmo Kujala HJy, Keij 0 Hanhiner' PakV, Helmi Xieminen HvTU, Ruth Eglund OuT, Eila Esko I\1alU, Reino Virtanen HalU, Raili Kintu.ri LalU. Viittä viimeksi mainittua osanottajaehdokasta liittotqimikujlta lfuitenkin piti iältään liian nuorena ja kehoi~ti nuo. risovaliokw::taa siinä tapauksessa, et t;ä sopivampia jälki - il~.oi ttautumisia tulisi, tarkistamaan tältä osalta osanottajaluet eloa w - Saarijärven leiriohjaajakurssi. 1~ nor i s ovo.l i o kulman ehd ot uks e s t ali i tt 0 t 0 imikunta myönsi apurahan seuraaville Saarijärven leiriohjaajakurssien osanottajille: Eila Salo, LoLe, Uuno Viitaniemi RiT, Toivo :;ronen TaV, Kirjam Vilenius HJy, ~aija Ikonen KTNV, Toivo Zrola HeiTU, :roivo Liljedahl HarTe, ~eli Simula LauP, Sak2ri Vilhunen JyV, Albert Aho InT, Tauno Laine HrlJ.lU, Toivo Jär'vinen Tt, Taimi Lindqvist JTNV, Rauha Rajala VaaT e Vakuudeksi:

3 Liite n 1 ltk:n pk:~an 23/47. Tlöv~liokunnan ehdotus palkkojen koroittamisesta. Li! ttot oirlikunnnn hyv2ksyttyä työyp,1iokunn8on ehdotv.ks en toini tsi 'oi(l.en pnlkkojen karoi ttamises t,~ kes kimäärin 20 % ~ 1180 työv31iokun ta eh.a.ott? ::'. hyväksyttäve.ksi seur ~1 Hvn yksi tyiskohtais en esi tyks en;!yk.~31k~n!okoit~s!a~~~t~s P31kk~_1~3~41. Wuokko :- 3~000 : :- J t'.c\s"toaihteeri., t: R... n.t~j1en : ~ :- :- : ulkuri : : :- :': r:. C "l;l".ncn : : :-.3 ', 1: li : : : - V 1. istusot!l::-.sto: -- S,1ol1.cn : ~ :- :r- : c t~: : : :- ~':L ':; touen : : :- ~r ",u1 ".ir..::n : : ~ - S '~" ll : : :- I ~ tt 't 1. ~:. '~ J. vinen : ~ :- t'j3r cn : : :- ::::>ntol1cn : : :- l~ "'. issihteeri t: R ~ j!11a-rinne l1.200 : - 2.~40:- 60-: :- ~ -. rhu : : ~- L ~ ' htinen : :- 4G-O : :- I '.:o imisto t Siivol a 9.750~ :- 250: :- 8 ~. \rol:\inen 7.900: : :-.~...,rrf' : : - 300: :- a"_jo \.~ l"'!c Ic~ 7.500: ~ :- L,- ~.r;:so : : :- ':'''.llio : :-(koeoj.jti1k)9.000:-,.....J, r ij ~ 6.200: : :- o ~ ~... Ol' g 5.000: ! :- r :,' :~ i 8.500: : :- Huor.l~U t uks io : "J"'ö.rjc,sttijil1e cnkscta ' ~ n keeälonan sij3isina toir.j.iessa~n ~s1nnomai ~~n j2ostosihtcerin pa1kk3 ~ V G sta ~ v3 koroitettu palkka, tuitenkin lukien 1. ').~ 7. Vilho, :Peuran palkka kor o it c t~ n n V::lstn2v3sti: pcl1kka :-, ~ cr oitus 2.400:-.. Jos 1iikctyöntekij~in liiton ja 1iiketyön~nt Q j~i c n vj1il1~ solnit- IÖ... V~ sopimus edel1yttä? suurcnpf':: korotust.3, otetaj.n se myös liiton t'ji:'tistohcnkilökunnnn osa1 t:l huonioon, Dutt ~ p ä inv~s t..'1 isess3 t C\ p-::ukscsa ~-: ed611ä ssi tetyt korotusl:l2.ärät pidetä t~n v3hvis tettuin,'!. Aik:1 ise ro,nn pä.:,töl: ;:cc nuk:-.iseati koroituksct 'Jstuvnt voir!le1."n

4 Kutsukorttien jakoehdotus Kutsukortit (vapaaliput) jaetaan liiton ja yhteistoimintavaliokunnan järjestämiin kil pailuihin ja juhliin seuraavasti: A. Tilaisuuksiin jotka järjestetä2n Stadionilla, Pal l okentäll~, ~läin tarhan urheilukentällä, Velodromilla tai näihin verrattavilla ulkoilmaurheilupaikoilla 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin Liiton koko henkilökunnalle 2 kullekin Naistoimikunnan ja jaostojen phj 2 kullekin Naistoimikunnan jäsenille 1 kullekin 8 5. K.o. kilpailun tai j~llan asianomaiselle jaostolie 2 kullekin B. Tilaisuuksiin jotka järj0stetään Messuhallissa tai siihen verrattavissa kilpailupaikoissa. 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin Liiton koko henkilökunnalle 1 kullekin laistoimikunnan ja jaostojen phj 1 kullekin K.o. kilpailun tai juhlan asianomaiselle jaostolle 2 kullekin C. Tilaisuuksiin jotka järjestetään Helsingin työväentalolla tai siihen verrattavissa kilpailupaikoissa. 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin 2. Liiton toimitsijoille 1 kullekin 3. K. o. kilpailun tai juhlan asianomaiselle jaostolle 2 kullekin

5 Kokous 24/47-1. Työväe':1 erheiluliitto r. y. liitto"!ioi"i\unnan liiton toimis J~os sa ke c;:ikuun 30 pnii 1947 pidet~rn kokouksen pöytäkirja. :8 s i t Y s 1 i s t a..okouksen päätösv.?ltais.us. Todetaan lii o f oinikunnan j;'senten sa a~ uvill olo ja ko~ou{sen pliä~örvultaisuus Pöytäkirjan tarkistus Kilpailuluvat. Tarki teta8.n edellisen koko ksen pöytäkirja. r y r k k e i 1 y : rl'lrun Tover; t, (... ~irtc ) Helsin~in J<Jr~r, kansainvll J.auman... yöv. 1rhe:'li j '1"(;, 11::"n 'a11is et Varkauden ~ar 0, k :'lsalli coet. P a i n 0 n n 0 s t 0: PoPy - T ~-V - }l"iy, se Llraotte lu. K 0 r i p a i 1 u:. 7. :;0 in _yrint ö.r, mp. Kilpa-Velj,', II P e s ä p a i 1 u : 6.7. Porin Pyrintö' - PePe. L 0 0 t t 0 r i p,. ~ ö r ;i i 1 y: KYL'lin 7eil r o c. Uin t i: Irl'~ Toi ~te11 Vi luri - Ter ~o, Ylteis'~oimintaot elu.uimalaito:sen Vilk.til i uus J. 1 1: a p a 1 loi 1 ' : urku - anpere, piiriotuelu K:\l1'"'ainv 'lisi" jr:lcap llo-ottelujn. Jal:o s ads :13011 club py;;rt"ii lu~ 'J. sa8da mat.. L1." "1'1O~' siil.l Ume n, I. ~. vieraa i:... i, pel takaeen ottelun mainit 11 seura jollk- l' k'let a v"staan J. 7. :::'a110il 1 jao to puoltaa pyyn~ö;:. S210n Vil:D s a 100 lupaa sadda s lor:' tk.. a jal ':a_ allo-ottel'l~: C"alossa ~Linnku i1 l? tai 14 p~iv" 'lä {atril1e~10l:!' in llm~lme Idrot-'-sl:lubbia vastaan. alloilujaosto puoltaa molempia anom' '.:sia ~. - Gvenska ~lektro rör Ab : n vierailu. TLlrun Toverit py;ytlivät lupaa waada s uorit aa Svenska Elektrorör Ab:n n'lisjou:kueen kanssa klisipallo-ottelun Turussa 6.7. Ottelut suoritettaisiin sar jana, johon koll:1an'tona j ouk, kueena osaa ott a Turun IFKn iiäsipallojou\ ue Palestiinan Hapoelin lt:ir jell1~i. Palestiinan (~UL) Hapoel vastat ::se11o. lii'~or. tiodn... telu '[ ilr oi tc..a, et tei se toi ~taise' si voi lii:lettiiä ja1'"ap' llojou};:: kuet~a Suor.Jee~l. ~jiitto on kuitenkin va1r.1i palaamaa.. asiaan t.o.::,ne _ pana. SyJ1:si Ilai.itaan se, etteiv"t heidän _Jela_ ja~.l.sa, jotka ovat työläisiä, voi sada a.."11a kert'a kk. pitemp"~ lomaa pohj oismaisessa u:'nt.:.. wnfere'lssi sa. Lii tt oj en yh te ist oi -intnval' okunta on saa _nt J~n kahaen eda tajan lälettiimisestä Yalmaris a 9-10 Pl~ elo~lutc pidet~~ vään po ljois.aisoen aintikoi ferenss:'in. Jaosto esittl'e, ed:.." La:":;:..,i lähetett~ivä.ksi Väinö oinisen (varalle O. Lellto:len) SUL!tihet "u edu""~ajaksj_ ev. V:...L.. a 3.n. l'esäpa::'loilun yhteistoi intasopi "1;!.S. :,:isi e lliiän neuvo tte lukun.. '.lan es i t./s sun

6 Kokous 24/ ,. - Hii uo. a:1 s opimus. ', Sa 8.11a h~i ltoj'tosto esi'~l"'l:. hilkon y' c...,to..:. ':'nt vc:.1ioku. j"se i'_si ltk : n ai1::a::"semrnin nime"mi.:.n ed:1 ~ajal1. Ä. ~. Leskise 1i"' 1 c<i Vi1'l ~eura_~ ja :\..:111e riinisen :. - Toi_itu1ne'vo tot o Lii tto "oimikn illan jätetty" lel1"tivalio _LUman teh"eävl:.csi esit'c:"~" pel'llstettav'in t imi J cu8,8 "'To. toihin jlisenet, 1e l"'.;i valio u:ta or: asiat: käsi el1yt ja esi..,.. ;' 1eb-::;ien toi it S 0 vostot seul' avi;csi : ~UL- lehti : Yrjö "'n11e, Lauri :"'ur i j a ~oivo JL:.l'v inen s i hte'~ Väinö ontonon. l;ais'~en Urheilull1. ti : He lvi aatik li,aen, Vi..,... o Aaltonen ja Greta ::taja1a- Ri ne, sihteerinä Eeva r:arhu Fuorten ~UL : r vi Heiska~n, mo i vo Hervala :a YustoneI, sil:tecri ä ::el:..>e ::ygren :. - Sotainval iidien 7e1 je s lii to~ k i rjellii.. Toi. isto saa t taa l i i tto oimikull.an +iet on Go'~ai - valii 'ie1: Ve.l.jes l ii-::on kirjelij ; ~., j ossa il oi t taa, e... t i tl'1..lu1ctut ul'reilijat ov' 1; l a_ joi ttaneet nimi' irjoit... Jcse'lsa liiton h,. "lc3i. T'inLörjoituksi'3. mjryd"un eril;:oisesta ko j us-l a 1 essll e Uin re'll1.assa. P ä li t ö k s e t., " Koko~_sen pti~täsva l taisuus :oje..l..tiin, et... ä SaaIll1.villa olivat puhee.;._jo.l~['"ja Olavi Suvanto (12) ~ ja lii.;to coimiklulll'..l.n ji.:.senet lc. Vuori ( 22 ), Vieno altonen ( 24), Lenn t Kivi ( 21 ), rauli Koponen ( 24 ), Unto Siivonen ( 23 ) sel~ l iiton toimitsijoi sta toimistopäull ikkö E :uokko ja Eino 2altane, jo~a l aati kokouksesta pöytg:: i rjan. P[~.tu val hsuun ]] erki -::tii n :. - "-'dellise... l ko:co~l'_oje_. pö" täkir jan tar~::istlls jlte~.jciil. seur :'3VUUl1 l~ol~ou_~s een :. - Kilpailuluvat. Hyväksyttiin. ~...:. 4~8..::5...:._----!4...::.~y...:.:..---_~==-:=~=:::.::..;=_J\L.: "a=.:1=.:1::;w=.:p~:j.~ t tel ujo. AJ1.oL...ul:ni i' suost utjciin ~. - Svel.s. a :!Jlektror"r Ab vierailu. lii~tjy Turun ~overien alo~~u_:seen suostu~tiin. OttelvlL1TI m ~s~in vastavierailu Ruotsiin Palest":'i nan Ranoe l in k i r jel ä. I l ~o it us ffierkittiin t~edoksi Edus-::us po ;iois~.a'; sessa uintlwn'c'erensissa. J aoato. esitys edus"3ajai.1. val inn8.sta vnb.viste..;tiin. I.likäli tov. Soinisella ei ole tilaisli,us.atl.:ustaa pä2: i uetilun 11:..!..'1.811 sijaise_lca l ä l-:et-:;ä... isest;~ uudelleen ~. - Pesi.i..l... lloilun yhteistoi.. intasopir.ms. EtLlle 1 so:>i U~:S8_ hyvi::l::s~rh.istb. päätjci l iittoj.;oi.. ikunta, että tal oudellisiin määrä;:7ksii n 0 saatava tiismennetyr2)i ::1' to, j oka koskee ottelujen voiton j al::oa '. - Hi ihdon ylteistoir.:in-:;asopilus. Hiihdoll ylltei.stoi~in-::asopi. us n.rv-l:~{sjttiin mail ta kohdil ta paitsi kohta taloudelliset.ll~:b.rä~ ~:set b), j0211:a toi.en lause esi-:-;:;tään muute-:;"taval::si si-:;en, e... tä KYLme:len parha3yl _::'ih-::l. jei.'1. sijoitus l as1:e-:;o.an sqrr.~~larvoiscl:si ja voitto j aetc...8.l sen ~ukuisesti. t

7 Kokous 24/ Lehcivaliol:ull!:3.n esitykset hyv~ksyttiin S. - Sotainvaliidien Veljesliiton kirjel~. Asia ei antanut ahet ta t oinenpi~ceis":'in. 3sille tulleet asiat :. - Toi~..:.talon hanke. Kuul-'.;uaan t,/'val_okuilllan sel vi tyl::sen kiil1u eistön ostoa koskevi:. s'~a _ YSjhlyksestä, päät"~i lii ttotoimikmta liitolle ostaa Saarinie.. :e:1!mtu 6 :ssa sijaitsevan kiinteistön. Kaup)'!linta o, 5 milj. Toimistopj,ällikoll tehteivi:.:.ksi jätettiin ki::'nteistötl koskevaa kal9an järjost:..:.minen ~. - PWleenjohtajal1 tji~en hoitaminen. Ilolempien puheen: olltaj ien oll essa yhtäal{aisesti lomalla, vali.si lii ttotoi!"... ik~u1~a vi:.l iaikaisesti puheenj olr'caj an teht:":viä hoitru~an lii HLLJ ttoto ~mil,un:~: u:::~: ~ ~ ~lll~~ en.

8 Kokous 25/ Ty"vilen Urheiluliitto ry. liittotoirnikunnan liiton toi issa hein;' kulln 7 pn'i 1947 pidetyn kokouksen pöyt, ~:ir ja. E s i t Y s 1 i s t a. 4 9 r - 1. ~. - Kokouksen p "ätös val t'1l uus. Todetaa~ lii~totoimikunnan j lisenten saapuvillaolo ja kokouksen pälitösvaltaisuus :. - Pöytäkirj~n tarkistus. Lueta n edellisen kokouksen piljtökset Kilpailuluvat. P a i n i: Haukiputa~n He itto Sijrkis~lmen Viesti Uin t i: Littoisten TU-Forssan Alku P e s ä p a 1 loi 1 u: Lahden Mailaveikot - T1IP, yht. toim ~. - Liiton uintimestaruuskilpailut. M~~räaikaan ~ennessä ei liiton uintimestaruuskilnailuja ole ku~aan seura halunnut järjestääkseen. Kilpailut joutu~ j t:.r j esu:i'llian liiton uint ij aosto. J aost 0 ehdottaa, että kilpailut toimeenpa nnaan jättäen 1 t kn harki tt'1va"si voitaisiinko kilpai1upai kkana pitää uimastadionia, koska l aitoksen vuokra on n : TULn Tampereen piirin anomus. TULn Tampereen piiri anoo 8000 markan suuruista maaräraha3 painileirinsä kustanruksien peittämiseksi, jotka piiri j ~r -, jestää Valkeakoskella. Edelleen piiri pyytuä ohjhsjaksi valmentaja Reiniä. Jaosto on asian käsitellyt päättäen ratkaisun jätt;';', ' lii ttotoimikunna~le, kosk jaostolla ei ole tarkoitukseen k~ytettä -, vissä mi'.; rärahaa :. - Painin olympialaisl eiri. Painija03to esittqti, että li'tto-otteluedu3tajille aiottu leiri muutet~'1n olympial aisleiriksi, jolle kutsuta'1n 40 osan ottajaa. Leiri pidet;;:in Varkaudessa ::::delli Q 'l'i leiriä l' varten varattu :- m:'är"raha siirretuän nyt järjestettävään kuntolltumisleiriin ja puuttuva er;i.. voitaisiin ottaa yhteistoimintavaliolrunnan kautta saatavasta olympialaisvalmennusm;crcirahasta. Kustannusl askelma 7 vrk. 40 osanotta j aa. Ylöspito, 40 osanottajaa 200:- vrk. a 1400 : Matkakulut, 40 osanottajaa 800: PäivUrahat, 40 osanottaj a'1 400: - II Valmentatian ylöspito, 2 valm. Valmentajan mat-at "II Valmentajan pal kka '1 II Luentomenot Hierojan pal!<:ka Ylöspito Hierojan matkat Sekalqis et menot 1 400:- 800:- 5000: : : : - 2. Q,00: : : : : :- 800: :- m k :- ================== Liiton kus t annuksell a leirille matkustaa j 30ston edustajina puheenjohtaja sekä luennoitsijana A. Leino., l

9 Kokou.s 25/ Uinnin EM- kilpailu.t ja konferenssi Monacossa..,?uome?,- 1!imal~itto on saanut kutsun kahden kiloaili ' an J':l edustajar ~ahettamlseksl Lonacossa, toimeenpantaviir EM- kllpairu.ihln Ja samassa yhteydessä pidet I ävi:.3.':n uintikonferenssiin. Kilpailujen järjestäjät kustantavat kil pailijain matkakulu.t mutta vo~v~t liitot lähettää edu.stajiaan omillakin ku tannuksilla;n. YhteE ' ~olmlnt~valiokun~a 0l?- ku~s~ käsitellyt j8 päättänyt, että osanotta Jat.. vall ~aan kesan k:lp8:1ulssa sa vutettu.jen tu.losten peru.steella seka V'"l.llnnut edustaj8ksl konferenssiin Jöns Lindquistin joka toimii samalla joukku en joht8jana. ' :. - Pohjoismaiden hiihtokongressi Oslossa. Ku.ullaan liittotoimi kunnan jäsenen A.K. Lesl:isen selostu pidetystä pohjoismaisesta h i ihtokongress i s t a L - Liittotoimikunnan jäsenen A. E. Heiskasen esitys j. - Yhteistoirnintaneuvottelut. Voimistelujaosto esitt~iä, että l iiton taholta ei tois taiseksi kiirehdi ti.' uuden neuvottelutilaisullclen rit'jestb.mist~', SVLn lcanssa vaan jääd "än odottanaan, että ne uvottelun., loi ttamisesta a loi tt en tekee SVL. :2dellä sanotun lisäkf':.>i voimisteluj aosto esi tt";i, että liitto anoisi Suomen Olympiakomitealta voimistclijain olympiavqlmennukseen varatusta : - määrärahasta liiton k~yttöön : -. Peru.stelunaan jaosto esitt;""'i: koska SVLn ja TULn k sken ei olla päästy sella iseen yhteisjmmärrykseen, ettt~ olisi voitu. peru::: taa voimis te lun yhte is toil1intaval ioku.nta, jonka teh täv::nä on sllunnitella voimistelijain olympiaval mennus, niin TUL esittriä, että k. o. liitot huolehtivat erikseen voimistelijainsa V'lmennuksesta ja valmennukseen varattu määräraha jaetaan tasan kummankin liiton ~sken. sanotto poh' isp.lai sell e koulu. aisle iri 11 e. Liiton nuorisovaliokunta on käsitellyt uudelleen a sian, joka koskec osanottoa Norjan koulu.laisleirill~ ja on valiokunta edelleen yksimielinen siitä, etti~ johtajaksi valitaan ~irjami Le vomäl\:i Tampereelta ja varalle Orvokki h a u.tala. Tampereen piiri esi t - tää puolestaan Eila Heikkiltin valittavaksi. Poikaosano~ t3.jaksi l eirille esittää valioklul,ta Tapio Leväahoa HTU :sta A.siaan. l iittyy Tampereen piirin liittotoi miku.nnalle osoittamat selvityskirj et Palloilun sarjakirja. Palloiluj30sto pyytää lupaa saada j ulkaist8 pall oilw sarjakirjan, toimitu.styöstä hu.olehtii palloilujaosto ja toim. H. nygren. Paina tu.srää 'ä kpl. Taloudellisesti kirja kannattaa itsensä S. - Uusia seu.roja. Toimi'tovaliokunta ehdottaa seuraavat uudet seurat hyväksytt;"viksi l iiton ~äsenjärj' stöiksi: Kuopion piiristä : Voimistelu- ja urh iluseu:ca Uiuvan Vilkas r. y. per Kuopiosrn Keski-Suomen piiristä: Vehni~n voir istelu- ja urheiluseura Visa r. y. ~r Laukaassa Jyväskylän Uimarit r. y. per Jyväskylässä. Oulun piiristä: Voimistelu - ja UrheiluseLATa Pudasjärven Kunto r. y Puo.asJct. pe:r;-" ~vel1a. Voimistelu- ja urheiluseu.ra Kuusamon Kärpät r. y. nkuusamossa er o Samalla esitetään vahvistettaviksi seuraavat sä"ntöjen muutokset: Voimistel u- ja urheiluse ura Ham rin 'Zlo r. y. Työväen voimistelu- ja urhcilu.seura Imatran Voima r. y., Littoisten Työväen ' Urheilij'3.t r. y. ja Siilinjärven työväen voimistelu- ja urheiluseure Hopsa r. y. t

10 :Cokous 25/47-3. Päätökse l. ~. - Koko~ksen Todet-'-iin, et tä saa. avillc. olivat puheenj"ohtdja Oldvi 3uv Joto (13), ja lii -ttotoirliikun4_['~ Jc'se!1et E Ee i sl~rulen (22), A.~. Leskinen (22 ), Le.hl'rt Kivi ( 2), K.A. Vuori (23" P. ~:o.on,-, (25), Vie. 0 tulto.. en ( 25) sekä liiton toimitsi~oisi;a Toivo J~lol"!e, Veikko I"euhkuri, Pentti.. ollml:line~" ja Eino Ra.- kli'ler., jol{:) l 'ati kokon~:<.jesta pöytukirjan. Pä~tusvaltaisuns merkittiin Pöy ~kirj~~ tarkistus. Luettiin kokouksien 23/47 ja 24/47 pöytd:';'rjat ja hyvä~syttiin tehdyt p~ät~kset ~ ilp3.iluluv"'t. lojc u"'e 1~il:r"":'l'1_luv8.t hyv~~-::s:rt tiin f. - liiton uintinest ruuskil)ailu~. Uintijaoston esic. s hyvi.ij:syttiin, sill" muutotsella ett:~_ ldlpailup:.iviksi ve. nttai iin (sunnuntai j::t f.la n:.111- tai ) jolloin ne il.l.eisesti saisivat p3.rerun,l' ~'leisokqnllatukj.se l a'1.o UG. Lii ttotoirnikunta ~i S 'octj.n.. t 1.a,. pe~ eee riil~l. anomukseen, jol-a koski mar l :a.1 mää-~8.r:t1.an sa!'ltia painile~:.' i n kustamwksien pe i ttämiseksi, kos.::a anoj"'n -':;'1'101 ta ei ole l~ii t tavästi erustel tn kurf'f'ien erikoisluon:. tta ja t r rpeellis:.-~u.tta. Sensijaa.l lausu Ltiin j ao"1 "olle toivomus, ettq se vointin.sa ul>aan koettaa auttaa piirip j~rj estärn~llä leirille valmentajan ~. - J...ainin olyopialaisleiri. Jaoston esitys olympialaisleirin j ärjestämisestä hyväksyl t iin. Liittotoimikunta ei kuitenkaan pi tän~tt tarpeellisena A. Leinon lähettämistä luellnoit sij aksi, kosl:a leirille matl:astavat jaoston puheenjohtaja ja sib.teeri voivat hyvin.i../itäl:. pcriaatteerlisluo. toicet luennot, valmentajien hoi taessa te.-:nillise t lue 'TIlot. 50m. - 7.:. - Uinnin E. -Lilpailu.t j a konfere_lssi Jonacossa. Yhtei stliir.~ntav:j.lio::nr~nan toi. enpite8t hyväks~tttiin. - Yhteistoirnint::valioLunnc.....,....J. olevi lie liiton edu:jta,jille ohj 20 (si l~ usutti in, et~ä jocl. uet~a va,littaesoa huomioitaisiin 'luin Ui~L - ri t j a jos h p)~:'" jistä tulee ky:::;;y-rr:ys niin ne rl':ltl::l1.staisivat liitvojclo3. l:us: ( u2:oella Pohjoismainen' iihtokongressi Liivto"coimi -unnan jäse:... en L. K. Lesl::is8n :;elost lc Cslossa pidetyut~ pohjoismaisesta hiihtokongress~sta De lcittiill kuulluksi ' 9.~. - Liittotoirtiiku.n ja jaostojen jäsente:l sehi toimitsij ain kielio... isl:elun te~ 0 stanlinen Lii"'vt ot oirnikuru.3!l ji:.:s enen He ig_::asen es::" tj<j hy äksyttiin jc, j~i.~et-';iin asian ::ehitti:i.minen kasv tas~ao ton.'-10 - le ksi ~. - Yhtei:::;~oimintanelvosttelut. Voir..J.is elujao::r~ on esi ty ~ hyväks~ ttiin Osanotto pohjoisrlaiselle koulul8.~sleirille. Kesku'3telnn 'i::lkeen liitto' oiraikcill-';a äiinesty:0811 perusteella (3-3) puheer johtajan äänen ratkjistaessa valitsi,oh-. 'j oisel' ifjelle ko llul1.is le irille mc.tku~ tavan j ou -:kueen j ohtaj ul::...,i T, Lir j elli ~evom~!ell ~a ere el"'ea j u poikaosanottaj aksi..(clu:o Lev~allOn LJ.:U:sta. Liittotoimil:unnan ji5.sell _.:1 Ii ~-opo!len ei 0:::alli;:;t;l1nnt ä~ :lestyl:geen. S:: I tä varalt<j., ettei:,.irjami ~evom:iell[ olisi ':ciluisjutta rjat~.alle U:'hlJeä, v:littlin h~.. e~ si,jaisekseen ::ila Eeil;:~.. ilä ~t Tampereelta ik3isemm8n p,: ' ätö ksen mlj. 1<:3' n oli jo hyv:: kayt ty Bllik- Sl osanott-q l ks l? ir' ~ o Tellervo rurmio, Anj a Adele J) ~ \.ls trum ja i"taculo A olf Air'lk::inen.

11 Zokous 25/ v ~. - :c..llloililll surjrucirja. -::,. lloiluj:l.o to. esit... s h.> v~k::; T~ tiin :. - Uusia seur~j~. {alcl;:i esi tct " seurat hyvilkoy ttiin li' tol'~. jäoenjerjes'tgik::;i ja salalla vah rlstcttiin esillä ollee t säänt öm.. m takset. Esille tulleet csi't =-14. ~. - Pajul Li i tt otoim' km an jilsen Lenn. rt l:i i ilmoitti UT~ : n jiisenominaisuudessa k '.Tne en yhdessä lii ~totoimikujln2.l1 jlsenen Unto Siivosen }canssa t lu'lstumassa Pajul ahden ol;y pialaioedustajien valr..1ennusleiriin. ~eiri o +i 1 äv' j"ille ~ätt~;,n t YÖ::''lteisen v' i~utuksen. Pajulahden toimintaa koskevan asian yhveyclessä liitto"oi... ikmlu j:':'~t ' toi.isto:: :~iireh'".t:":'v~".si opis'~o~ sähköist:':'::l' st:"':' kog1~evnn asia L ' - Puheenjoht ""lj... ~ selo~t.s o lympialaiskond!'essi~j ";c... {ul.lltiin puheer:johtaja Ol:lvi Slv.:i.:"in selo.t';'g...:uk.. olr.1an olym_ iakigoja koskr.v s"t,u kongressista. Selostukol.:Jta ilner_i, ett~~ ~ULll liittojulll.lfi lmin esitys kongressin edlj.ej..;;...j ille oli jättä.. yt hyvin myur..t?isen :"äsityksen maan ja samalla TULn liikuntakasvctus'toiminnasta. :osta filmin esi"'.; kseen oli V"'l' tttu,ikaa ai~loastaan 15 min. oli sitä j onkujl ve:... ran j oudut-tt1. lcikkomaan l). ~. - orpidrottin edustajien kutsu kul'sseille. Lii -:;-:;otoimil~un'~a kiinnitti huomiota ail",i.3e. min te ~er,l::::'''nsi:i pä~t"kseen I~orp i drottin ed'... ~tqjien kutsumise "si 1;:0 - sun ai:an~ toiwee ntaville liiton kursseille jättäen asian keli tt~ iso toimiston huoleksi. t L:'iton urh.)ilija~n mainootus. Lii~~otoi ilikmu nn j~'senen,~..... ~eskiser esitvl~sgs tä ldir:ni'vti lii:.t to~_ 'P:(,mta huomiota sj i'.e 1 uuttee isjuteen et ~i milloin m... 8.:oul:k leitc..l tai muita yhteisi" ur.heilujoukh.lei'~q on mat -::us nut ull{omaille l~-.rlinnä oh~oismaihin, ei lii ttonlile UT.. eilijoi 't", ole tehto.: juuri nimeksikään mainostusta, nimenomaay".. ::;ik:":'l"isille t;yc5v"e lehdille. Asian 1 orjaamiseko.:ji päät,i liittovoimilnmtd, 'et ä milloin K. O. jou'{kueita ulkomaille Du.t '"u.- taa, että lii t.!l urheili joista laaditaan kulloinkin tar)e elliset pr:i.välehdille sopivat selo 'ukset, joidenu ar, ln. sta vast~isi lähinnä - UL- lehden toiloi tus.. /,f'.. Vak"lUde~::sl (t;z~ ~ '. "" i ~o Ra.. ~~ "len. ' r,

12 - OkOllS 26/47-1. Työv" en Urhe i1u1ii tto r. y:.r: 1ii ttotoim~kllnnan liiton toimicltossa e l o }all n :1. 1'11 " 1 1) 4 7 ~ i rl e t J 1 k n co 1 k 8 e r: pöyti.j.l:i::' i. _~ s i t_jls 1 i 3 t a 51? - 1. ~. - KokoLJJcsen D" ätösva1 taislllls _odetaan liitotoi.il-::unnar. ~;' '"'ente 1.';:ol:oll1;: 'en pt' ;' tö::;va1 ta i3 L1US. S";...p villaolo ja r.::13 ) ")" L Pöyt;' ki 'j an t akio t'i;] :3.,. - Ki1pai1u1u vat. ~;.is i te11";in SCLlI"1'1 V'- t ki1pai1u1ul1:.l- anor ukset : f yrkkeily: 11-1') '. ~ C'l :. '1 i n i ' Uin t i LiekJan Into, kanoal1ioe L r y in Teikot, r n", 11LJet. ~llrlln Toverit, 1;:an,a11 iset. V~rkaulen ~ar~o, kansbl1i.et. Is onkyr~n Voitto XH.ne \:08ken -Tllir:J.'l Slloner:;joell VaLthti... opinnie en onnist us Vaasan "'overit - Y1it~omari nuo ten uinti estaruuski1pa i1uihin. Uinti j a0sto e 8i tt' ;', että n 101'ten uinti'" es t'n I).LI:' ki1- ~o.il~lihin l-otkaetn '1'. l;ihetettäisiin yli t 0 ariksi lii tor. l:ll;]t nuksel1 v. 10in~ler. ~a t 1 nnu.jct 1.790:-. Jaooto ~erllstelee O.:3i ~~Tst';; ' r sill;', e"t~' '~i...:qt ovat 1 en:::;;: LlO OStLll1CCt j".rjest"jille to~iiol1ioiksi. 51' '"'urun Toverien q O,..",ll;:3. '~urun Toverit an 'k. SllUTlli 't'a avu8~'u8ta veu ran>:>3 ;j " s enelle T. pu j alle, j o~(', on osallis tullut ~an81 <...n hi.ji a lloliiton jl:.rjedt.. il10 vcl1r:ennus ;:ltsseill e. initun v' linnan on tehnyt i7.sipa110illuj v ilteist imintavaliokcll1"~8, j, ovat edllg taj8t "t :ustaneet kllr..:;... eill e seu.rainsa,-ustanuulc.jell'l. Jaosto puolt Moverie~ ano usta yör' ':'lyn yh'lei,~toi""inb valio (unta en v:llinnut 3uo en - joll,d-lle("~ ] - ki:' ailuil1i, ;jot':".l ':t::'.{:'lvat slos: Tr. ""'10 ':. T~O':'" :.0"(',. T'ack"'sn, ':'. Eö~st.. " 1. lcr'e ja ~r. :rssslin. L3,-,i A. Anr"o -, ;joi, job o",allistu,u p i.:r~',ily raot -el!:l.llr ro.'j'l- 0 i. Joul: kll en ~Oi.lt jakji A.. Pomo ~oljoi',i'en ~yöl''''lij;:in l"-ol1u'rcjsiir 01. yh" cistoi"t'in'nvrliokunta valii f'll.t ec111vtaja 1r.,i. FtUt ' in ja :.. Va- 1'l8tin...,dcll'i ainitll':",t e'md:;cj;ji.,ta on V. C solin jl '1. V'113uti ~ULn j';ger F'. 51n iit '0 0.1: ro.'.i ':::,ottilta saanut ;:lltsull1," llk'.[\llo~oll:_ I:D.ecn vaotavie?'''l~ lu", t'l "LlOt.' ~ i J oukhw sl10ri tt[ q a t 1:~ 113 l~c!ksi ottelll'l, Linl::u J.ill\Jivs i l~. n. j a... u{hol assa 15.. ~7. "u 110il u~rovto esi tt..., ett~' vie_ailu suo"i tc 4 "1\ oi- :3i8e..- in l ii t" otoimikunn.an vrdl'.fijt '':1in ehdoin j a e t;' na.j l-'ll l ~ 1" h etet:...n se Qr3av. j OLl)-'- 18. VardirJ. i::;e t pel a q ja t na Ii v h(~ i ta 0 i1;:e <:ID.l lait':w.n lqkien: 1). L' ksonen TuTo, A. :Tie 1i ~ur:.'o, E. 3' rnio R:::, ~. Pa nanen ~::..,~, M.... uyc "le.j.f-o, L lehtovi,tg TLlVr, t. "'3- nanen l: r, 'J. Vii.JcaHie i R U, 87. _ j 'rdllnn :o"e, J. V ;"1i: 13 rr;l:;.'a j"" A. J. öl1c::::- ""'u 0 se<.:: ' jollk 1r ueen v'rt.-; iehet: R. o,kiner (.'v.) ~u:y, '1 ' (,,.,,TrV r'l TT ' ( h TT T 1.1 '1 t" ; IJ lne.:."> _ [, ~. uo~ lnen. u. t OUI\.,- Lle n J..LUO.).e.LrlO. "lr;::'~ a n:.. V Joukl'ueen ~oh~~ajakei csitt~ ' :' j' o",to valittav"'csi 1 t '-:n J Cle l en _Drne ~CEi:;:iSCl1. Jaosto katsoo LGs'cisell:' 01 V8n sllll~et e c'ellltt rk--;et sllh"eic en hoita ises 'a "orpidrottiil n"h en. <, v

13 1"17_'1 esi t :,..,t+ Ln lii "'ojou'- 'lt,uorit :'si vr..,tqv:'" 'lli ""',lr t"nne'" Fe ;-"'n atkunn 31J.47. Palloilltj'\O to e V tt'fi, t; '1,,{3 tchjo"is":'ir: 80 " i..,c"'- ir...l..iii"i') C'i ~kur.ra!1 vnhvi;~a""'in e'~g.oin jq esitt ;';. n' t 1 ;:rllc 1", 'tct- ~ v 'di '"'euraav n joukeuec l.liv li( ivt'1 oikee!: 1 tqh" k;:;.. j.. n: O. ut :onen 'TT, U. ::'l'i1 ('11 1is1, ~. 711ir:ck I~~P, r. Honkonen rl u "' o, A. '11m r:2pv, Y. Lmtti -~ore, ' -rllpi'\inel~ ictp, ;;j. Ha!;:al8o :'l'p, O. La:'a _ V, ' yrtt:'nrn Po j r. L 'lja mt~~. V 'aj:liehet: ':. Le' tinen ("'v.) ~PV, R. :Javonen (tlr II ~a V. 2uo onen (1'1 r.1 u r V. 'atkru jvl -l':1~8o\ i j'l "to esitt,.r. ltir:; ja u. r o kko1311 se: " hll lt'"l:'a"ui S. 101-::0..,en. 51q. - 8.,. - "orpidrottin edll 'ta,';i'.:i 1 lir:ileirille. Ea i n i ja 0 t 0 e s i t +,; ;i, et -; j "., j,., s t c Lt vi 11 A nl'c te r ~ inijai lpirille :rutsllttaioiin 2.uot..,in ::o""pi 1'0 ;in e 'u - J_:) jna. ~ii 1;'-0 sllori ttais i TI"1 t~ 'l"ustal ll'.,et SLAO e s l"s i to- ~ust~. llkset. Ruotsal' iset vuorostaal ~aksaisivat "t 'l1urku.un. _ or..s~"c- 1 J ov-sfö prin on esi tt' r.yt K;' iy>3::"10ja03tol1e, ett" V'lS t 3vuorois Ll.Ll... ocr iaa tetta notlda ttaen j" rio", tett: is i r. e lo-s rvs- \:uun v i' tect.c :-"sisallo- otteluja :n ja rrul;;' n iste k di.l..lo -~ jou -"ue":"'er v: " :'llä..,...,ipallo ja os:o es i tyk ) e, 0""1 tote n., e tt. 1 sil1~iss; ' ja ~,~, ereella ei naisten :::" ipalloilll_'l 1 'l1: -~asteta. Ser, s" j' ::tn ~LU~W: ovc't'it pe133vat e. l"". eli", utta eiv: t; ole 'l'tlu-_{'ut t " l... 't:;:ell..;:. 0. ottel a j; r~est ; ; n. le1,i.:i1; io t i1 oittavat, ei 1- i'~n;: "1 1i 'lli e8ti et.tä ovat v' ii t ela."cq n ""ons.1 ia vaatn 11. TdE'11"'")1 "l ~ v"itaten jaosto j ttu o+'elujen j;' je8'~ "- OT i en lt:n ":'[;0 t " "':, ' aislr;'sinalloilll e on t"ll~: -ko 1" ri~l " u_ ua tec'11'~j9 er i,ttelujc~ u hcilullilcl Juoli liit 0 r;:0'1'nl~3 j";'; vr" nl-in l: i. J osto eh ott 3, p tt" "oe-c-l saa a.;h+el.>jooi inj.:;a Yo i joul- uci e kans,,""' k; '.J. _ "TT O.L rse, ,-,et j'

14 ~,..,. /... - u. t. 1 n.,t', 3'.'"'''0.-., 1'),..,......,..L :- F' - i 1 1. lt',..., 10:-, J. u '-.11,-.J..) -'., " O~ 1,.., r'7- n e_ 1 : :- -.1 rrr; _,,-.. = ==== "- 1 J '1.J. 1 i~') J.- f') " r 0:_ C:- ===============--=~ ent j tr Luen~ 0 qt'~ t et.: l' ':'set mlut r' hois...,3..1. V yl"."pito, :30: :- on e us j" j03te~ I!l. k utt ==== =====-=======~== T. koi tl en v Ltu nl j 0 to~, - r

15 - ')., II > "/'7 r.... V,.; v ~ i ei' n "u.; +e1" n r:: _ n _..I..!,.. Ll'l 'lu- ' V " 1;y ~ i a Te 18'. i 1 95?./.)..-'. cj '_..... n it"". 'u.: r1l'll';'v ' 0' 0 'Jettii i t;.., ~ e11" 01 ev"'st'l.jo.j..l, n or.. 1 ii -L'Jr. ~8e'"'r.... -' ';.t 'een" s.. ntö1u rh nf"ls. Lii 1. 5)(' ,0 on 1_; ' -11 t i1 i, et~.. er... t l' 'i..ton.:>e ry1r'.j ne t 8.. "aisut i r')i teisiin nii t~ seu' 1".)" j;'seni" jot r ovut 0,n11is"'Lll1eet n. s. SUO"1en lriooi'lin,,oit'::; _Trt1'", et.. :iittot')ij,ilmn~a l-; ' ::>i"' el'::::2. i n ja 11 isi seu'oil1e jo' "r-,';.". h'or mu';: i et 0 ~cet. ~l 11 'r i -sav n kon~re ~is ' il. I 1 'ittu, ' 5~? elo l' L. oetu.., viett... <.5 -vuotisju..h1 qn e'u t:1j a. r :'i'~ tyunte,-ij;'i lijtto riett.. ; tjo - v. jl1' 1'-.C". cc suer: t:'1aisu teen liiton edustajcl ; tet... n cdustu'cu,," a. Lii"on tc'i inn~..., n",i tmu tov e J. "'I"~ l"yt 5 v. e _okulu 2 I " iv ;n;. _~i<')n puojpst. t.. ~:s"'ä lt :r. j'... cr.et vi :: i.3:w. el~, a ne ;i110 R nte.r. 11, 0 j Cl t' a11 '.l 53. all a 'r j a' oll e noi i tav' l' "Y:.lnta E'si t t... seu.l' <:> a t 2 "et eu 'a t '1['::-8 rt ~V' "" i 1iit n j " c JOO '~es "ik:.;i : :.clsin,;in 1 ii ist; : Voi is"celu- j :iri, P '-inrr :' ki r.y., pe::' OiL i::::te1u- j '1 Veikot. v, ~er. 1 ('\. j'1 n a

16 : ')6/ 7 -. p' i i.'1t; : '"'r c'l;' n J +'~o'3kcn oi i::; '"'lu- ~'1 _,'4e; luscu 'a... clr~:... '. y. pe. 1.G. 7 So' l' jläj.-:. roi...l..:;tel - j'" Urleiluseu-ra :rurta' on T'hllri T. ~., per iolar::'s.j.,oir.;i'";t 11-: Urhej.lu elita ~3l 1 8n Ii'.. ilijqt r. y., ::e ' 7..)<:lllaJua. 'llld pii 'i,t.. : Toif'1i 'telu- ja heilu<jeura 01h3var ::unto r.,;., per. 2". ~. 7 ILJsä..- irif'tclu- ja Urhe'lLl'eLP"a J,r 'en Hoind!'. r., per "7 : '1, ilu 0 (' 0 S :1 - Eohj'lnnU'l. piitist~: Voiris~uelLl- ja UY'~eillIseU'3 L stij;'rven P..lin:a r. y., per. [ Lestij l.'vell". Voi L.J+ lu- ja Ul"leiln ell"'a P~Tntt ' irjn y 'in J " '. y., er.? >oir:nnn ii 'istä: :. rau ivoo'cn VOilictclu- ja ~~e!luseura ~Ui3~U r. y., "T Ha 1kivuO... ESci3. '::a peree irist.. : Toi i'"'telll- ~ -jrl.eilu.-,ej. u :;:;C:l"":~ereen!ihu.ri, )or. ') Ta ~eree:la. U1Ul~ pii ist; : 1931 la h:m e ~'l~ ::aja nir: Voi i,t lll.- ja "C"~'4eill' en n -ri[, a r.j. aloi~ t.3mlt uu 'ell ' n toil'1intansa j' PY,, t"!i p...,t;..; lii ton j~.sen~l~si v '4 n8. ",ou 'RJ1'1. )':\ alla o..:;i 4-e t:" n v' Lviste t'lvo:~oi U 'on r. y. :>... n t ö j en l t '. Plii:it ökset. Vih rl' :d.jci: Co e+tiil, että sqapllvill~ ulivat uh enjoht2ja Olavi '3Llvanto (1 ;), lii ttot0ini1:ljlllan jäsenet ll.rvi TIei..;kanen (23), -:. A. Vuori (24), Viel'j,o AaltoLen ( 26 ), Lauri :ul'li ( 23),. :~. L~sl:inon (23), tll1i Vicnder ( 4) j'1 ~dllli T:oponer... (2G).,el:t liiton toimitsijoistd oivo S310nel.l, 1!. 2eura, ::::ino.l,{uokko ja ~ino Rantanen, jo~ laati ko~ouksest8 rö;t~iirjan. _~ätö~valtqisuus merkittiin. Luettiin kokou~sen tehdyt p: t:.tc:kset. 25/47 pöytlikirja ja valvistettiin notut ~i:pailuluvat ITyönnettiin ,. - Ylituomri n~ortwn ~intimestaruus~ilpailuihin. SL:OS tu~u t iin. 51: r: lrur. ~overien q. 0I!lllS. ~ii t J ;; oto i iktm a : ht:r:i. t~tövalio kunnan hylk" "vi:f:l':. kan- 517., - Lii ttot imiklill J '1 l1:'v"l:s i pyör r ' il,/ n vthtoistoimir:' av'='lio nu'.l1h n val inna t. Jvin Svens~a ~o~~ ~: ~örbwldetin ett~: Da.p-sL( Arbeijer Ic"raetsforbundi..:utsJ.t se ;~ V Tisti C p~lloillija ost,n valinnan j OL1':.~lIe ide.r.. kokoonpanosta,. uu ttaen ~okoonpanoa 8i te!..., että.l.1. Pa:1nasen tilalle vali ttiin r::. _ alin S:u~a: sta :. - KorpidrottiL e~ustaji~ painileirille ". - _ aini jao stoll eö i tyk3 e <:;11. s uos tlj.tt iin. Liittot(;':"~ikunta vhtyi j~103ton kantaan, ettei '~oistaise 1\:si voida r v l"tjä. j ~ 'j estämä::n n ist en Kij,S i al:!.o-ot teluc!, r.;utta sensijaal j~tettiin 'r ;J:Jton teht"v;'l:si neuvotella kilsipalloilutoimilmar aika'''n sae\7l:les~u3 n:ies j ouk L'.e i. er. välilli::i. KonsL'l.r:ls Idrotts ;ö~enin~er: kanssa.

17 Kokous 26/ Lii tt otoimiklmta ei voinu.t s os tu.a ~i.nek o.;:l':en T:u.iman tel:em::':'" n ehdot u.kseen n:e..., tarimc.rkin 811 taeise sta Eelis Salmelall e. Ki:.:si ttelyn ~T!.l"teydessb. e;:;itti lii ttotoimiku.nnan jl:.sen! rvi IieioJ l~at1en, että lii ttoto ir.liku.nnan keytett "vliksi olisi varattava vuosittain liiton ans ioner'<:ki, jonka lii ttotoimiku.n ta voisi vu.oden varrell a sanotu.nlaisissa merkkitapau.ksissa lu.ovu.ttaa u.rheil'.j..toiminnassa ansioi tlj.neell e liiton jäsenelle. -\.sian k::i.s i tt ely siirrettiin seu.raavaan ko,rou.kseen Hiihdon ja nyrkkeilyn yhteistoirrint-:.sopimu. :..:>et. Sopimu.sehdotllkdet lyv" ksyttiiil f1u.lita. in mlj.odollisin c:orj s uks in w Lii t-l otoi miku.nta ei su.ostu.nu.t Diiri i..lhl~tcimiklull'"lan ehc otul:seen, joka kos';:i piiri j u.hla:-ulc- n ji:i. t.j.. öist: iir it oir.j.ikll ::3:: :n: ynti tiliin er si Kes:' n piiri j u.hlille. m yt" vti.; s i, vaan p~~i.tti 1 iiritoimikunti en tiedo (si saatta'" tili tyl:.:.>ien te cemisen lii ton toil:listoon mahdollisimrr-an 9i:aisesti.,, :. - Liittojuhla-arpaj isten voitto-v irojen jako. ~ii tt ot cir:. iku.nta h:tv;';.ksyi toir. istovalio:'au.nal. es i tyl: sen sell a isenaan. a Pa illlahdessa. " iittotoimi: LUlta SllOstu.i hiihtojgoston esit" ;!J een lr. - H ii hto - opda~n ainatus. Hyv"ksyttiin :. - Urheilu..näyttely KEllevan :isoissa. hyen ajc::.. vuo'\:si lii ttot ir iklj.nta ei k tsonujc asiallisel~si c.:>allistu.a n",,'ttelyn j[.rj,,;;;tumiseen ~. - lympiakisojer valuistelu. ~u.u.ltu.aan liittotoir.1i unnan Jc..oe len l.rvi He'::'dt:9,Sel selost.l.kd en u.rhe ilu.j"r ~ estö j en ed.llsta~ ille i det.yut.. infor:na tiolllontoisesta ko :ou oesta p"e.tti lii ttotoiml:::u.njc te" l~ ls"'e::"~m jel-een siirtiiä esityksen II V Olym ia.:elsin'-i 1952 r.y. '-nimisen yhdistyksen erllst misesta, l"hinn:' s' Lintölu.or.non:se ~I tl,tu.stu.ml)ta var"cen sellraavaan :;:o:~ou.kseen, jo loi: menne,] t:. lii"t.l.;otoimiklllulsn j i-len _ vi Hei lai:en neuvottelee :co. s" j.nö~st; ujdln uh enjoh-l a 3r.., evcrs"ci V. A. T". ari;\.osken lr.:n sa o _. - ii ttotoimd~u.n.l;a päätti kiertol:irjees ä ti~dllstel13..'-;jy'yue r ilt, issä m~'ärin seurojel': j:'seriä on csallis~,junut '3u.omen 3u.nr- /'\ }:isoihin sek~. sanalla hll0mau.tte8, et"ve':'v.. t ocu ~at toist" ise:-si r: h tyisi l'antco.islj.toi.enpiteisiin 1:0. jiiueniin n"hden el:j:.enl:lj.in lii t '0 - toil'::i nmta cn asi"'n k"sitell;)tt. 5; :. - =u.nltiin Va'sov3n ko ~~essiste 1 acittll pö t ~ir ja. -:on"'ressin te.:emij.t 'ljex I ölc... et otetaan u.u.delleen k"3it tel Jn al!:!isl s':' sitten ku.in lii ttot imikll nan j "sen Arvi :-eiska nen on saanllt lis~.selvitv-ll... iä c""r ": :n puheenjoht jalta, toveri Elvin..;ilt:l, _ jodca :;:an3... a hän ~o oli ryhtynyt _irjeenv"'i toon Er.nen v.: ~call ;:sen antar.lis ta )Y'.J ~etl"n jaos to " 1 ottar.l an sel vä=i sii t;, nis oi.-i. mä;'r in liiton toi ""innasua kiiy cet; ; n?u.olar:..:an-... alligvt:re~"!.111istnttavia n:ertinantolippllja tai - viirejä.. -.".- 7.~ 5 22 l' Jokioisten -:oe'lu.kselle lähete biän onni tel u.s"h}:e. ~i:,~ lt~tönte' irin Li.:.ton e-llstu.cse _ järjest"u toinistp. ~overi ~r'~malle arnettu muistolahja ffiercittiin.

18 "'rokolls 6/ Uusia Iraikki uudet seu:c.:lt h v".::j y tiin lii ton jlsenj"'r j 3 - t"il~si se'.. Trajaar:in v- ja ll-seura.risa vanhana seu.:::'ana. Hiinik;" 'n vahvistettiin Viherl.3.ks ~n Uran s 'i"ntö j el1 mulltos. ~sille tulleet asiat Järjest"j": P. icomulal:.len e~o. I.ii ton j;'.r ' ~.:>tä.j&. P..,-"mul:...L.c!1 y./tä eroa liiton palvelu ocsta lu~i~n. ~roanomu~seen suostuttiin sec~ sa~alla liittotoir.1i cunta teki t:..;l:sen siijc';, että työvalioluu1ta laatii es':" ty sen ko e toine! vastaisesta jär' stelystä. 53G. - 2~.~. - Pajulru1 1en urheiluopisto. ;.sessori Ylösen kanssa k"yd issä neuvottel uis '3 oli tb:,l1~i il, oi tt8nut m:ryv"ns" neuvottelun alaista mas-aluetta hintaan 15 rr.k m. Liittotoimikunta päätti, vaikkqkin hintaa on pidett"vil Kor :ceana, ottae.j:... luomioon naa-alueen tar~ eellisuuden, 7 ätinel l~' 1.T3sta'-'r oste.a urhc iluo i' ton ::äyttöön rii ttttvän maa-alueen asess ori Ylösel t~;, jätt: en caupan lähe:::' än hoi ta.isen t oi.isto~.. "llik:":n teht"v; :csi... i t&.en stihkön sa<:ln ti '3. _ a ~ulahden u.r'leiluopis 1,olle tar,ee:"lisenq lii ttotoimikun" a b ctlla pi:i.. tti viel" tulevan s: :cs rn ai :an[ vedi..:.jvtbi.ä ","'.l::ölinjat opi",tol18. y ~V'1 tus. aoston SULJx:li telmill"" piiri 21- opinto-r ' ~a j 'J. :LITs..,eille ei ilmoita ut nllt rii ttlv" ii ooanotta j 3.m.ä':rä", j on:co. v '-o:;:s i ~clu.'ssit oli peruutettu. Talitusohjaajan esi ty ;:se n, ett.. piil"'ien opinto-o:l"aja!nlrsseille il,oitt;;wtuneet 5 edu.:>t-:j"'1 saisivat ovallintu3 seuran oljinto-ohjaaja''::lj.rsseill e '::ervala ill , s wstutti:'n. ~rasvatu,3~-:0 ",t011 esi ty' se8t;', lii ttotoir.li.:::u.r..ta '"rv.. '...:i sellan 0!,into-ohj2aja,aIT8 c ille selu'aavat osa1 ott.. jat: Urho icoicen, -:~o, Ilt... L~<;.':so ja Osmo.'l..lj'lla IIJ, latti C8V 1 l:ll..m pilan Vei"ot, '~oivo \.ive " J.- ":rilan -.Ti 3, "o'1'co l'ieminen j ;.aja Sy:"'j"l" 1 ein, :/ratti HeL., knnen r:lj.talan Riento, ::iehi.~.:.:;:'län I~a ine, Inke!'i ei L il ;', 2a _ allli hn1~i' il., i_ ~ olan ' oi ve,... 1l10 3ep~ "1" :aus lan Yri t s, rvo enppui ~ 0 ':e in Into, Lau"ciosaa en. i J tove_oi t, Alpo.'eri "inen (J o!:ai Lain'; '"' J ui n ;;yr~, Ida Tarp inen Ii! ::ri t 's, 7il'1O ~oiruo:_o 'ra--:sa.r: rlove.c.t. t, r ~ Ö - Udt or er :;::r;u?t:r:(el Voi,.:::-, atos Sar::"n Ha~'j nnp;~:'l: ~lj.isku, Jorma Pit:änel! ri'-e'e ~uis::u, A:.~~ne }aow':"nen _:Jhr.lel n '",esa, T>rk -i t.j ':rvensiv:l ~a perce.r: -T :i~,jys ja.:jlj.levi 0 'al _i curil n... J... ;\J~CLl..:.>. Piirien ed:...st3jat: Helsingi _iiri rtl1a-t. ~riq "::in ja Toivo ~iipinen, Sa"takLm.r:a.r: _ i'; ri ~o ni :;::'il je l::.lc,,'-uopiol iiri, Oulw1 piiri,til~ 0 Kil;L1.nen. ~ V;:inö Ranta.ia.....,.)ereel )iiri... ino Stenfors. u t.t - ~- Pa':"nonnos~cojao-.Jtoll esitj:oes J.:;", hv v'l:j""u.:;iin ainofl..l10s toieirilie ~.aj..l.lahteen seu~c::.3vat ooanot-'ccj... t: A. lt.jala ::0_, '. 7 lb. ~Ol1e 1 ~iup, S ~. lj.stonen ::~'J, I,.Jl TIlOj2 ~:'.~, :::'. "ela1;'- 'er :l" r, ':. Viti"ainen ja O. _uominen J? y, l. I,ehtinel jc. O. ~s ~ 11el La''':-., :t. Jaqrinen j''\ Stenvall 'M LU'''--, '''' "'01.. t_o""", 1.. ~a.l ulnhti ~..L. T _OlV0 '1'- '0"'" 1. se J Ce. " "'T d: 11 e vara' t t' 'l1.. t:: ::Sl ' a1i\:,:aq.,,. Va cuude ks i :

19 '"'7/., -.L. v,.., 1.!.. :.....::-'-::..:;.:...:...:::....:...: :...:...-..:-..;----..;".-----'--' _----- " I,, J '1., "Y' 1 1- "r) 1 :.l, 1...,,..., r..., J T...,.,.. '.J ~,.,

20 Kokous 27/47-3. Pää t ö k s et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (15), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (23), Arvi Heiskanen (24), Kustaa Vuori (25), Helvi Raatikainen (13), Vieno Aaltonen (27), Lauri Uurmi (24) ja Onni Viander (25) sekä liiton toimi t sijoista Toivo käättä, Leo Huttunen, Toivo Järvinen ja sihteeri Eino A. tuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 26/47 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset seuraavin täsmennyksin: /19: Ennenkuin seurat ryhtyvät mihinkään rankaisutoimenpiteisiin suurkisoihin osallistujia kohtaan, pyydetään tiedo~ tapahtumista, jotta niiden suhteen voitaisiin soveltaa yhdenmuka~ia toimenpiteitä Kilpailuluvat. Anotut luvat myönnettiin Olympianyrkkeilijäin katsastuskilpailut. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Nuorten liitto-ottelu ~UL - SFI - SULo Hyväksyttiin jaoston esittämässä muodossa Pohjoismainen yleisurheilun maaottelu. Jaoston esityksestä toiseksi edustajaksi kokoukseen hyväksyttiin Leo Huttunen Pietarsaaren Innon jalkapallojoukkue Huotsiin. Seuran atomukseen suostuttiin Naisten liitto-ottelu. Yhteistoimintavaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. Osanottajien päiväraha vahvistettiin jaoston esittämällä tavalla Nyrkkeilyvalmentajan palkkaus. Jaoston esityksestä valmentaja Lindevallin palkka vahvistettiin mk kuukaudessa + päivärahaa 400 mk matkapäiviltä TUL - DAI liitto-ottelu. Käsittelyn yhteydessä korjattiin esitystä sikäli, että rankaisutoimenpiteet koskivat seuran j äsentä Helge Lehtistä eikä Helge Suomista. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston toimenpiteet, että Lehtisen tilalle joukkueeseen valittiin Taisto Loutti auman 'ryöväen Urheilijoista ll.. - XV Olympia Helsinki 1952 r.y. Liittotoimikunta päätti, että liiton edustajat koe yhdistyksen perustamiskokouksessa edustavat sitä kantaa, että perustettavan yhdistyksen johtokuntaan valitaan jäsenet joko suhteessa tai vastaavasti , missä ta~uksessa valtion ja kaupungin puolesta valitaan kummastakin 4 edustajaa ja urheilujärjestöjen tai olympialaisen komitean valitt avaksi jää 4 edustajaa. läiden lisäksi voidaan yhdistyksen johtokuntaan hyvä ksyä Suomen edus-_ taja kanvainvälisestä olympiakomiteasta. TULn edustajiksi yhdistyksen perustavaan kokoukseen valitliin joh ~ aja Olavi ~uvanto ja sihteeri ~. A. Wuokko '. - Olympiahiihtäjien leiri. Liittotoimikuntatotesi, ettei olympiavalmennusleirille voi~a kutsua ulkolaisia, mutta jätti sen sijaan hi~htojaoston harkittavaksi, mitä mahdollisuuksia on kutsua unkarilaisia hiihtäjiä jolle kin toiselle liiton järjestämällä harjoitus- tai valmennusleirille Helsingin l:armon kir jelmä. Keskustelun jälkeen liittotoimikunta 4 ä ~ nellä 2 vastaan päätti, ettei ky'symys tässä vaiheessa liittotoimikunnan taholta aiheuta toimenpiteita. ;_

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot