Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen."

Transkriptio

1 ~ Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta hyväksyi kutsun sekä osanottajat Käsipalloilun maajoukkue. Liittotoimikunta hyväksyi maajowckueen valinnan Voimistelun yhteistoimintasopirnus. Liittotoi ~ikunta hyväksyi voimistelujao3ton esityksen kokonaisuudessaan sekä katsoi, et-'.;ei ole mitään syytä muuttaa aikaisempaa päätöstä, jonlca mukaan SFI :n mukaantuloa voimistelun ja painonnoston yhteistoimintavaliokuntaan ei voida h;yväksyä. Lii t-, totoimiklmta katsoi, että CIF:n kanssa käyty neuvottelu edelly ctää että ruotsalaiset ovat oikeutetut aset uamaan edustajansa yleisurheilun, pyöräilyn, SUuilllistamisen ja hiihdon yhteistoimintavaliokuntaan. Samassa yhteydessä liittotoimikunta evästyksenä neuvottelijoilleen pio:.ätti, että suunnistamisen yhteistoimintavaliokunta voidaan muodostaa siten, että kukin kolmesta osapuol esta nimeää valiokuntaan kaksi edustajaa. Liittotoimikunta ei pitänyt tarpeellisena valita voimistelun yhteistoimintaneuvotteluihin lisäedustajia ll. ~. - Poi!ien taitovoimistelukurssi. Jaoston esitys hyväksyttiin ~. - Vapaalippujen jakomälritelmä. Liitto oimikunta,hyväksyi UT l: n ehdotuksen, joka liitteenä seuraa tätä pöytäkir jaa, ohjeeksi vastais-'.;a käyten'löä varten. SaIllaIla päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin yleisten vapaalippujen käyt ssä ilmenevien epätasaisuuskien kor j amiseksi. ~ässä tarkoit ~k sessa tehdään kirjallinen sitys neuvottelujen aikaan saar.j.isesta sekä kaupungin urheilu- j:::! retkeilylautal::unnalle että stadionin johdolle. Samassa yhteydessä l iittotoimikunta Lennart Kiven esityksestä otti käsiteltäväksi kysymyksen Sten Suvion kiiillli ttämisestä nyr~\.keilijäin olympiavalmentajaksi, mitä urheiluteknillinen toimikunta oli ehdottanut. Xänestyksen jäll:::een 3 äänellä 2 vas-, taan lii tt otoimikunta p~e:tt i, että kat sastustilaisuuteen ast i val Dlellnustyössä käytetään nyl'::yisiä valmentajia Naisten yleisurheiluleirin osanottajat. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöl;:sen '. - HenkilökLmnan palkat. Henki l ökunnar~ palkkojen koroi tusta koskevassa 1cysymyksessä lii ttot oimikunta teki työvalio}:::unnan esityksen, j 01:a seuraa liit~eenä tätä pöytäkirjaa, seuraavat muutokset: T, oimistopi..~älliköl1 osalta koroi tus alennetaan markkaan. Päätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan sen jälkeen, kun ltkn jäsen Heiskanen oli muiden tehtäviensä vuoksi poistunut kokowi:sesta. TOimistopäällikkö ilmoitti, ettei hän tule p~ätöstä omal ta osaltaan,hyväksy:o.ään, koska se poikkeaa työvaliolr1ll111a:.l ehdot~::sesta, johon hän oli ilmoittanut tyytyvänsä, vaikka ei pitänyt sitäkään kohtuullisena. Hyväksyttyään työvaliokunnan kannan, että nyt tapahtuva koroitus johtuu rahanarvon alenemisesta, minkä vuoksi n. s. ansiokoroi tukset voidaan ot'~aa toisessa yhteydessä erikseen l:äsiteltäväksi, liitto ~ oimikunta työvaliokunnan ehdotuksesta poiketen hyväksyi toimitsijain,palkankoroitukseksi mk. Käsittelyn aikana ltk:n jäsen Lauri Nurmi poistui muiden tehtävien vuoksi kokouksesta. mar l~k aan. Toimitsija Pe~ran palkka päätettiin korottaa ,;,roim:istohenkilökuntaa koskevan ehdot Wrsen kohelal ta..

2 Kokous 23/47-5. liittotoiuikunta työvaliokunnan esityksestä poiketen, jota :ustaa Vuori kann8:~ti, kaikilta muilta paitsi Liai-Lis Åbergin osalta, j ossa hän yhtyi eneil1!'istön mielipiteeseen, hyväl>:syi toimis on tyffintekij öille kllllekin markan koroi tuksen t oimistoap 11aisen Kallion ~)a.lkkaa lukuunottamatta, joka hyväksyttiin työvalio.{ulman esi-. tyksen mul:aisesti. Väli ttölnusti käsi tte lyn jälkeen lii tt otoimikunta hyväksyi kiy j 31 pi täjb.. Sii volan ja toimistoapulaisen,1erran tasoi tusta koskevat työvaliokllill1an ehdotukset ~. - Uusia seuroja. Kaikki esitetyt seurat hyväksyttiin liiton jäsenj är j estöiksi ja samalla vahvistettiin esillä olleet s~äntömuutok set ~. - Piirijuhlaselostukset. Kuultiin selostukset Kuopion, Karjalan, Saimaan, Uudenmaan, ~ampereen, Varsinais- Suomen ja Hä~een piirijuhlista. Juhlat olivat kaikkialla onnistuneet erinomaisesti, osanottajamäärä suurempi kuin aikaisemmin ja yleisömenestys kaikkialla hyvä. Esille tulleet asiat '. - Pohjois-rorjan urheiluleiri. Fnorisovalioknnta esitti, että Pohjois-Korjan nuorten urheiluleirille osallistuville liiton edustajille suoritettaisiin matkakorvaus sa:::oj en perusteiden mukaan kuin poikaurheillj_lii t to ja SFI suorittavat. Liitosta osallistuu mainitulle leirille kak-. si tyttöä, kaksi poikaa ja yksi johtajc:. Edustuksen järjes~ää nuorisourheilun yhteistyövaliokunta :. - Saarijärven seuraohjaajakurssi. HuoriJovaliokunnan esityksestä lii ttotoimiku...'1ta hyvälcsyi Saarijärven seuraohjaajaknrsseille seuraavat osanottajat: Laimi Li.ikala VaaT, Hilja Halme OTu, Reino Lehtonen TuS, Helena Härmä LeT, Toini Häkinen SU, Eauri Haatja TlIV, Liisa Sanjo HJy, ~oivo Helin SalV, i;rk.-i Käkönen KuoK, Maija Liisa ~uominen PakV, Oiva Pönkkälä K oy, Urho Lainio OJ, Hill:l:a Kujala LrTU, Nilkka 1 ~onen, VarT V, Pirkko Härkönen La1a, Lempi Lehtinen JämJ, Aili Simanainen PaTP, Ulla Joutsio 1u~y, Veikko Rousuniemi VaaT, Allan Astren OTu, Pekka Saunio 1.:e1', Osmo Kujala HJy, Keij 0 Hanhiner' PakV, Helmi Xieminen HvTU, Ruth Eglund OuT, Eila Esko I\1alU, Reino Virtanen HalU, Raili Kintu.ri LalU. Viittä viimeksi mainittua osanottajaehdokasta liittotqimikujlta lfuitenkin piti iältään liian nuorena ja kehoi~ti nuo. risovaliokw::taa siinä tapauksessa, et t;ä sopivampia jälki - il~.oi ttautumisia tulisi, tarkistamaan tältä osalta osanottajaluet eloa w - Saarijärven leiriohjaajakurssi. 1~ nor i s ovo.l i o kulman ehd ot uks e s t ali i tt 0 t 0 imikunta myönsi apurahan seuraaville Saarijärven leiriohjaajakurssien osanottajille: Eila Salo, LoLe, Uuno Viitaniemi RiT, Toivo :;ronen TaV, Kirjam Vilenius HJy, ~aija Ikonen KTNV, Toivo Zrola HeiTU, :roivo Liljedahl HarTe, ~eli Simula LauP, Sak2ri Vilhunen JyV, Albert Aho InT, Tauno Laine HrlJ.lU, Toivo Jär'vinen Tt, Taimi Lindqvist JTNV, Rauha Rajala VaaT e Vakuudeksi:

3 Liite n 1 ltk:n pk:~an 23/47. Tlöv~liokunnan ehdotus palkkojen koroittamisesta. Li! ttot oirlikunnnn hyv2ksyttyä työyp,1iokunn8on ehdotv.ks en toini tsi 'oi(l.en pnlkkojen karoi ttamises t,~ kes kimäärin 20 % ~ 1180 työv31iokun ta eh.a.ott? ::'. hyväksyttäve.ksi seur ~1 Hvn yksi tyiskohtais en esi tyks en;!yk.~31k~n!okoit~s!a~~~t~s P31kk~_1~3~41. Wuokko :- 3~000 : :- J t'.c\s"toaihteeri., t: R... n.t~j1en : ~ :- :- : ulkuri : : :- :': r:. C "l;l".ncn : : :-.3 ', 1: li : : : - V 1. istusot!l::-.sto: -- S,1ol1.cn : ~ :- :r- : c t~: : : :- ~':L ':; touen : : :- ~r ",u1 ".ir..::n : : ~ - S '~" ll : : :- I ~ tt 't 1. ~:. '~ J. vinen : ~ :- t'j3r cn : : :- ::::>ntol1cn : : :- l~ "'. issihteeri t: R ~ j!11a-rinne l1.200 : - 2.~40:- 60-: :- ~ -. rhu : : ~- L ~ ' htinen : :- 4G-O : :- I '.:o imisto t Siivol a 9.750~ :- 250: :- 8 ~. \rol:\inen 7.900: : :-.~...,rrf' : : - 300: :- a"_jo \.~ l"'!c Ic~ 7.500: ~ :- L,- ~.r;:so : : :- ':'''.llio : :-(koeoj.jti1k)9.000:-,.....J, r ij ~ 6.200: : :- o ~ ~... Ol' g 5.000: ! :- r :,' :~ i 8.500: : :- Huor.l~U t uks io : "J"'ö.rjc,sttijil1e cnkscta ' ~ n keeälonan sij3isina toir.j.iessa~n ~s1nnomai ~~n j2ostosihtcerin pa1kk3 ~ V G sta ~ v3 koroitettu palkka, tuitenkin lukien 1. ').~ 7. Vilho, :Peuran palkka kor o it c t~ n n V::lstn2v3sti: pcl1kka :-, ~ cr oitus 2.400:-.. Jos 1iikctyöntekij~in liiton ja 1iiketyön~nt Q j~i c n vj1il1~ solnit- IÖ... V~ sopimus edel1yttä? suurcnpf':: korotust.3, otetaj.n se myös liiton t'ji:'tistohcnkilökunnnn osa1 t:l huonioon, Dutt ~ p ä inv~s t..'1 isess3 t C\ p-::ukscsa ~-: ed611ä ssi tetyt korotusl:l2.ärät pidetä t~n v3hvis tettuin,'!. Aik:1 ise ro,nn pä.:,töl: ;:cc nuk:-.iseati koroituksct 'Jstuvnt voir!le1."n

4 Kutsukorttien jakoehdotus Kutsukortit (vapaaliput) jaetaan liiton ja yhteistoimintavaliokunnan järjestämiin kil pailuihin ja juhliin seuraavasti: A. Tilaisuuksiin jotka järjestetä2n Stadionilla, Pal l okentäll~, ~läin tarhan urheilukentällä, Velodromilla tai näihin verrattavilla ulkoilmaurheilupaikoilla 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin Liiton koko henkilökunnalle 2 kullekin Naistoimikunnan ja jaostojen phj 2 kullekin Naistoimikunnan jäsenille 1 kullekin 8 5. K.o. kilpailun tai j~llan asianomaiselle jaostolie 2 kullekin B. Tilaisuuksiin jotka järj0stetään Messuhallissa tai siihen verrattavissa kilpailupaikoissa. 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin Liiton koko henkilökunnalle 1 kullekin laistoimikunnan ja jaostojen phj 1 kullekin K.o. kilpailun tai juhlan asianomaiselle jaostolle 2 kullekin C. Tilaisuuksiin jotka järjestetään Helsingin työväentalolla tai siihen verrattavissa kilpailupaikoissa. 1. Liittotoimikunnan jäsenille 2 kullekin 2. Liiton toimitsijoille 1 kullekin 3. K. o. kilpailun tai juhlan asianomaiselle jaostolle 2 kullekin

5 Kokous 24/47-1. Työväe':1 erheiluliitto r. y. liitto"!ioi"i\unnan liiton toimis J~os sa ke c;:ikuun 30 pnii 1947 pidet~rn kokouksen pöytäkirja. :8 s i t Y s 1 i s t a..okouksen päätösv.?ltais.us. Todetaan lii o f oinikunnan j;'senten sa a~ uvill olo ja ko~ou{sen pliä~örvultaisuus Pöytäkirjan tarkistus Kilpailuluvat. Tarki teta8.n edellisen koko ksen pöytäkirja. r y r k k e i 1 y : rl'lrun Tover; t, (... ~irtc ) Helsin~in J<Jr~r, kansainvll J.auman... yöv. 1rhe:'li j '1"(;, 11::"n 'a11is et Varkauden ~ar 0, k :'lsalli coet. P a i n 0 n n 0 s t 0: PoPy - T ~-V - }l"iy, se Llraotte lu. K 0 r i p a i 1 u:. 7. :;0 in _yrint ö.r, mp. Kilpa-Velj,', II P e s ä p a i 1 u : 6.7. Porin Pyrintö' - PePe. L 0 0 t t 0 r i p,. ~ ö r ;i i 1 y: KYL'lin 7eil r o c. Uin t i: Irl'~ Toi ~te11 Vi luri - Ter ~o, Ylteis'~oimintaot elu.uimalaito:sen Vilk.til i uus J. 1 1: a p a 1 loi 1 ' : urku - anpere, piiriotuelu K:\l1'"'ainv 'lisi" jr:lcap llo-ottelujn. Jal:o s ads :13011 club py;;rt"ii lu~ 'J. sa8da mat.. L1." "1'1O~' siil.l Ume n, I. ~. vieraa i:... i, pel takaeen ottelun mainit 11 seura jollk- l' k'let a v"staan J. 7. :::'a110il 1 jao to puoltaa pyyn~ö;:. S210n Vil:D s a 100 lupaa sadda s lor:' tk.. a jal ':a_ allo-ottel'l~: C"alossa ~Linnku i1 l? tai 14 p~iv" 'lä {atril1e~10l:!' in llm~lme Idrot-'-sl:lubbia vastaan. alloilujaosto puoltaa molempia anom' '.:sia ~. - Gvenska ~lektro rör Ab : n vierailu. TLlrun Toverit py;ytlivät lupaa waada s uorit aa Svenska Elektrorör Ab:n n'lisjou:kueen kanssa klisipallo-ottelun Turussa 6.7. Ottelut suoritettaisiin sar jana, johon koll:1an'tona j ouk, kueena osaa ott a Turun IFKn iiäsipallojou\ ue Palestiinan Hapoelin lt:ir jell1~i. Palestiinan (~UL) Hapoel vastat ::se11o. lii'~or. tiodn... telu '[ ilr oi tc..a, et tei se toi ~taise' si voi lii:lettiiä ja1'"ap' llojou};:: kuet~a Suor.Jee~l. ~jiitto on kuitenkin va1r.1i palaamaa.. asiaan t.o.::,ne _ pana. SyJ1:si Ilai.itaan se, etteiv"t heidän _Jela_ ja~.l.sa, jotka ovat työläisiä, voi sada a.."11a kert'a kk. pitemp"~ lomaa pohj oismaisessa u:'nt.:.. wnfere'lssi sa. Lii tt oj en yh te ist oi -intnval' okunta on saa _nt J~n kahaen eda tajan lälettiimisestä Yalmaris a 9-10 Pl~ elo~lutc pidet~~ vään po ljois.aisoen aintikoi ferenss:'in. Jaosto esittl'e, ed:.." La:":;:..,i lähetett~ivä.ksi Väinö oinisen (varalle O. Lellto:len) SUL!tihet "u edu""~ajaksj_ ev. V:...L.. a 3.n. l'esäpa::'loilun yhteistoi intasopi "1;!.S. :,:isi e lliiän neuvo tte lukun.. '.lan es i t./s sun

6 Kokous 24/ ,. - Hii uo. a:1 s opimus. ', Sa 8.11a h~i ltoj'tosto esi'~l"'l:. hilkon y' c...,to..:. ':'nt vc:.1ioku. j"se i'_si ltk : n ai1::a::"semrnin nime"mi.:.n ed:1 ~ajal1. Ä. ~. Leskise 1i"' 1 c<i Vi1'l ~eura_~ ja :\..:111e riinisen :. - Toi_itu1ne'vo tot o Lii tto "oimikn illan jätetty" lel1"tivalio _LUman teh"eävl:.csi esit'c:"~" pel'llstettav'in t imi J cu8,8 "'To. toihin jlisenet, 1e l"'.;i valio u:ta or: asiat: käsi el1yt ja esi..,.. ;' 1eb-::;ien toi it S 0 vostot seul' avi;csi : ~UL- lehti : Yrjö "'n11e, Lauri :"'ur i j a ~oivo JL:.l'v inen s i hte'~ Väinö ontonon. l;ais'~en Urheilull1. ti : He lvi aatik li,aen, Vi..,... o Aaltonen ja Greta ::taja1a- Ri ne, sihteerinä Eeva r:arhu Fuorten ~UL : r vi Heiska~n, mo i vo Hervala :a YustoneI, sil:tecri ä ::el:..>e ::ygren :. - Sotainval iidien 7e1 je s lii to~ k i rjellii.. Toi. isto saa t taa l i i tto oimikull.an +iet on Go'~ai - valii 'ie1: Ve.l.jes l ii-::on kirjelij ; ~., j ossa il oi t taa, e... t i tl'1..lu1ctut ul'reilijat ov' 1; l a_ joi ttaneet nimi' irjoit... Jcse'lsa liiton h,. "lc3i. T'inLörjoituksi'3. mjryd"un eril;:oisesta ko j us-l a 1 essll e Uin re'll1.assa. P ä li t ö k s e t., " Koko~_sen pti~täsva l taisuus :oje..l..tiin, et... ä SaaIll1.villa olivat puhee.;._jo.l~['"ja Olavi Suvanto (12) ~ ja lii.;to coimiklulll'..l.n ji.:.senet lc. Vuori ( 22 ), Vieno altonen ( 24), Lenn t Kivi ( 21 ), rauli Koponen ( 24 ), Unto Siivonen ( 23 ) sel~ l iiton toimitsijoi sta toimistopäull ikkö E :uokko ja Eino 2altane, jo~a l aati kokouksesta pöytg:: i rjan. P[~.tu val hsuun ]] erki -::tii n :. - "-'dellise... l ko:co~l'_oje_. pö" täkir jan tar~::istlls jlte~.jciil. seur :'3VUUl1 l~ol~ou_~s een :. - Kilpailuluvat. Hyväksyttiin. ~...:. 4~8..::5...:._----!4...::.~y...:.:..---_~==-:=~=:::.::..;=_J\L.: "a=.:1=.:1::;w=.:p~:j.~ t tel ujo. AJ1.oL...ul:ni i' suost utjciin ~. - Svel.s. a :!Jlektror"r Ab vierailu. lii~tjy Turun ~overien alo~~u_:seen suostu~tiin. OttelvlL1TI m ~s~in vastavierailu Ruotsiin Palest":'i nan Ranoe l in k i r jel ä. I l ~o it us ffierkittiin t~edoksi Edus-::us po ;iois~.a'; sessa uintlwn'c'erensissa. J aoato. esitys edus"3ajai.1. val inn8.sta vnb.viste..;tiin. I.likäli tov. Soinisella ei ole tilaisli,us.atl.:ustaa pä2: i uetilun 11:..!..'1.811 sijaise_lca l ä l-:et-:;ä... isest;~ uudelleen ~. - Pesi.i..l... lloilun yhteistoi.. intasopir.ms. EtLlle 1 so:>i U~:S8_ hyvi::l::s~rh.istb. päätjci l iittoj.;oi.. ikunta, että tal oudellisiin määrä;:7ksii n 0 saatava tiismennetyr2)i ::1' to, j oka koskee ottelujen voiton j al::oa '. - Hi ihdon ylteistoir.:in-:;asopilus. Hiihdoll ylltei.stoi~in-::asopi. us n.rv-l:~{sjttiin mail ta kohdil ta paitsi kohta taloudelliset.ll~:b.rä~ ~:set b), j0211:a toi.en lause esi-:-;:;tään muute-:;"taval::si si-:;en, e... tä KYLme:len parha3yl _::'ih-::l. jei.'1. sijoitus l as1:e-:;o.an sqrr.~~larvoiscl:si ja voitto j aetc...8.l sen ~ukuisesti. t

7 Kokous 24/ Lehcivaliol:ull!:3.n esitykset hyv~ksyttiin S. - Sotainvaliidien Veljesliiton kirjel~. Asia ei antanut ahet ta t oinenpi~ceis":'in. 3sille tulleet asiat :. - Toi~..:.talon hanke. Kuul-'.;uaan t,/'val_okuilllan sel vi tyl::sen kiil1u eistön ostoa koskevi:. s'~a _ YSjhlyksestä, päät"~i lii ttotoimikmta liitolle ostaa Saarinie.. :e:1!mtu 6 :ssa sijaitsevan kiinteistön. Kaup)'!linta o, 5 milj. Toimistopj,ällikoll tehteivi:.:.ksi jätettiin ki::'nteistötl koskevaa kal9an järjost:..:.minen ~. - PWleenjohtajal1 tji~en hoitaminen. Ilolempien puheen: olltaj ien oll essa yhtäal{aisesti lomalla, vali.si lii ttotoi!"... ik~u1~a vi:.l iaikaisesti puheenj olr'caj an teht:":viä hoitru~an lii HLLJ ttoto ~mil,un:~: u:::~: ~ ~ ~lll~~ en.

8 Kokous 25/ Ty"vilen Urheiluliitto ry. liittotoirnikunnan liiton toi issa hein;' kulln 7 pn'i 1947 pidetyn kokouksen pöyt, ~:ir ja. E s i t Y s 1 i s t a. 4 9 r - 1. ~. - Kokouksen p "ätös val t'1l uus. Todetaa~ lii~totoimikunnan j lisenten saapuvillaolo ja kokouksen pälitösvaltaisuus :. - Pöytäkirj~n tarkistus. Lueta n edellisen kokouksen piljtökset Kilpailuluvat. P a i n i: Haukiputa~n He itto Sijrkis~lmen Viesti Uin t i: Littoisten TU-Forssan Alku P e s ä p a 1 loi 1 u: Lahden Mailaveikot - T1IP, yht. toim ~. - Liiton uintimestaruuskilpailut. M~~räaikaan ~ennessä ei liiton uintimestaruuskilnailuja ole ku~aan seura halunnut järjestääkseen. Kilpailut joutu~ j t:.r j esu:i'llian liiton uint ij aosto. J aost 0 ehdottaa, että kilpailut toimeenpa nnaan jättäen 1 t kn harki tt'1va"si voitaisiinko kilpai1upai kkana pitää uimastadionia, koska l aitoksen vuokra on n : TULn Tampereen piirin anomus. TULn Tampereen piiri anoo 8000 markan suuruista maaräraha3 painileirinsä kustanruksien peittämiseksi, jotka piiri j ~r -, jestää Valkeakoskella. Edelleen piiri pyytuä ohjhsjaksi valmentaja Reiniä. Jaosto on asian käsitellyt päättäen ratkaisun jätt;';', ' lii ttotoimikunna~le, kosk jaostolla ei ole tarkoitukseen k~ytettä -, vissä mi'.; rärahaa :. - Painin olympialaisl eiri. Painija03to esittqti, että li'tto-otteluedu3tajille aiottu leiri muutet~'1n olympial aisleiriksi, jolle kutsuta'1n 40 osan ottajaa. Leiri pidet;;:in Varkaudessa ::::delli Q 'l'i leiriä l' varten varattu :- m:'är"raha siirretuän nyt järjestettävään kuntolltumisleiriin ja puuttuva er;i.. voitaisiin ottaa yhteistoimintavaliolrunnan kautta saatavasta olympialaisvalmennusm;crcirahasta. Kustannusl askelma 7 vrk. 40 osanotta j aa. Ylöspito, 40 osanottajaa 200:- vrk. a 1400 : Matkakulut, 40 osanottajaa 800: PäivUrahat, 40 osanottaj a'1 400: - II Valmentatian ylöspito, 2 valm. Valmentajan mat-at "II Valmentajan pal kka '1 II Luentomenot Hierojan pal!<:ka Ylöspito Hierojan matkat Sekalqis et menot 1 400:- 800:- 5000: : : : - 2. Q,00: : : : : :- 800: :- m k :- ================== Liiton kus t annuksell a leirille matkustaa j 30ston edustajina puheenjohtaja sekä luennoitsijana A. Leino., l

9 Kokou.s 25/ Uinnin EM- kilpailu.t ja konferenssi Monacossa..,?uome?,- 1!imal~itto on saanut kutsun kahden kiloaili ' an J':l edustajar ~ahettamlseksl Lonacossa, toimeenpantaviir EM- kllpairu.ihln Ja samassa yhteydessä pidet I ävi:.3.':n uintikonferenssiin. Kilpailujen järjestäjät kustantavat kil pailijain matkakulu.t mutta vo~v~t liitot lähettää edu.stajiaan omillakin ku tannuksilla;n. YhteE ' ~olmlnt~valiokun~a 0l?- ku~s~ käsitellyt j8 päättänyt, että osanotta Jat.. vall ~aan kesan k:lp8:1ulssa sa vutettu.jen tu.losten peru.steella seka V'"l.llnnut edustaj8ksl konferenssiin Jöns Lindquistin joka toimii samalla joukku en joht8jana. ' :. - Pohjoismaiden hiihtokongressi Oslossa. Ku.ullaan liittotoimi kunnan jäsenen A.K. Lesl:isen selostu pidetystä pohjoismaisesta h i ihtokongress i s t a L - Liittotoimikunnan jäsenen A. E. Heiskasen esitys j. - Yhteistoirnintaneuvottelut. Voimistelujaosto esitt~iä, että l iiton taholta ei tois taiseksi kiirehdi ti.' uuden neuvottelutilaisullclen rit'jestb.mist~', SVLn lcanssa vaan jääd "än odottanaan, että ne uvottelun., loi ttamisesta a loi tt en tekee SVL. :2dellä sanotun lisäkf':.>i voimisteluj aosto esi tt";i, että liitto anoisi Suomen Olympiakomitealta voimistclijain olympiavqlmennukseen varatusta : - määrärahasta liiton k~yttöön : -. Peru.stelunaan jaosto esitt;""'i: koska SVLn ja TULn k sken ei olla päästy sella iseen yhteisjmmärrykseen, ettt~ olisi voitu. peru::: taa voimis te lun yhte is toil1intaval ioku.nta, jonka teh täv::nä on sllunnitella voimistelijain olympiaval mennus, niin TUL esittriä, että k. o. liitot huolehtivat erikseen voimistelijainsa V'lmennuksesta ja valmennukseen varattu määräraha jaetaan tasan kummankin liiton ~sken. sanotto poh' isp.lai sell e koulu. aisle iri 11 e. Liiton nuorisovaliokunta on käsitellyt uudelleen a sian, joka koskec osanottoa Norjan koulu.laisleirill~ ja on valiokunta edelleen yksimielinen siitä, etti~ johtajaksi valitaan ~irjami Le vomäl\:i Tampereelta ja varalle Orvokki h a u.tala. Tampereen piiri esi t - tää puolestaan Eila Heikkiltin valittavaksi. Poikaosano~ t3.jaksi l eirille esittää valioklul,ta Tapio Leväahoa HTU :sta A.siaan. l iittyy Tampereen piirin liittotoi miku.nnalle osoittamat selvityskirj et Palloilun sarjakirja. Palloiluj30sto pyytää lupaa saada j ulkaist8 pall oilw sarjakirjan, toimitu.styöstä hu.olehtii palloilujaosto ja toim. H. nygren. Paina tu.srää 'ä kpl. Taloudellisesti kirja kannattaa itsensä S. - Uusia seu.roja. Toimi'tovaliokunta ehdottaa seuraavat uudet seurat hyväksytt;"viksi l iiton ~äsenjärj' stöiksi: Kuopion piiristä : Voimistelu- ja urh iluseu:ca Uiuvan Vilkas r. y. per Kuopiosrn Keski-Suomen piiristä: Vehni~n voir istelu- ja urheiluseura Visa r. y. ~r Laukaassa Jyväskylän Uimarit r. y. per Jyväskylässä. Oulun piiristä: Voimistelu - ja UrheiluseLATa Pudasjärven Kunto r. y Puo.asJct. pe:r;-" ~vel1a. Voimistelu- ja urheiluseu.ra Kuusamon Kärpät r. y. nkuusamossa er o Samalla esitetään vahvistettaviksi seuraavat sä"ntöjen muutokset: Voimistel u- ja urheiluse ura Ham rin 'Zlo r. y. Työväen voimistelu- ja urhcilu.seura Imatran Voima r. y., Littoisten Työväen ' Urheilij'3.t r. y. ja Siilinjärven työväen voimistelu- ja urheiluseure Hopsa r. y. t

10 :Cokous 25/47-3. Päätökse l. ~. - Koko~ksen Todet-'-iin, et tä saa. avillc. olivat puheenj"ohtdja Oldvi 3uv Joto (13), ja lii -ttotoirliikun4_['~ Jc'se!1et E Ee i sl~rulen (22), A.~. Leskinen (22 ), Le.hl'rt Kivi ( 2), K.A. Vuori (23" P. ~:o.on,-, (25), Vie. 0 tulto.. en ( 25) sekä liiton toimitsi~oisi;a Toivo J~lol"!e, Veikko I"euhkuri, Pentti.. ollml:line~" ja Eino Ra.- kli'ler., jol{:) l 'ati kokon~:<.jesta pöytukirjan. Pä~tusvaltaisuns merkittiin Pöy ~kirj~~ tarkistus. Luettiin kokouksien 23/47 ja 24/47 pöytd:';'rjat ja hyvä~syttiin tehdyt p~ät~kset ~ ilp3.iluluv"'t. lojc u"'e 1~il:r"":'l'1_luv8.t hyv~~-::s:rt tiin f. - liiton uintinest ruuskil)ailu~. Uintijaoston esic. s hyvi.ij:syttiin, sill" muutotsella ett:~_ ldlpailup:.iviksi ve. nttai iin (sunnuntai j::t f.la n:.111- tai ) jolloin ne il.l.eisesti saisivat p3.rerun,l' ~'leisokqnllatukj.se l a'1.o UG. Lii ttotoirnikunta ~i S 'octj.n.. t 1.a,. pe~ eee riil~l. anomukseen, jol-a koski mar l :a.1 mää-~8.r:t1.an sa!'ltia painile~:.' i n kustamwksien pe i ttämiseksi, kos.::a anoj"'n -':;'1'101 ta ei ole l~ii t tavästi erustel tn kurf'f'ien erikoisluon:. tta ja t r rpeellis:.-~u.tta. Sensijaa.l lausu Ltiin j ao"1 "olle toivomus, ettq se vointin.sa ul>aan koettaa auttaa piirip j~rj estärn~llä leirille valmentajan ~. - J...ainin olyopialaisleiri. Jaoston esitys olympialaisleirin j ärjestämisestä hyväksyl t iin. Liittotoimikunta ei kuitenkaan pi tän~tt tarpeellisena A. Leinon lähettämistä luellnoit sij aksi, kosl:a leirille matl:astavat jaoston puheenjohtaja ja sib.teeri voivat hyvin.i../itäl:. pcriaatteerlisluo. toicet luennot, valmentajien hoi taessa te.-:nillise t lue 'TIlot. 50m. - 7.:. - Uinnin E. -Lilpailu.t j a konfere_lssi Jonacossa. Yhtei stliir.~ntav:j.lio::nr~nan toi. enpite8t hyväks~tttiin. - Yhteistoirnint::valioLunnc.....,....J. olevi lie liiton edu:jta,jille ohj 20 (si l~ usutti in, et~ä jocl. uet~a va,littaesoa huomioitaisiin 'luin Ui~L - ri t j a jos h p)~:'" jistä tulee ky:::;;y-rr:ys niin ne rl':ltl::l1.staisivat liitvojclo3. l:us: ( u2:oella Pohjoismainen' iihtokongressi Liivto"coimi -unnan jäse:... en L. K. Lesl::is8n :;elost lc Cslossa pidetyut~ pohjoismaisesta hiihtokongress~sta De lcittiill kuulluksi ' 9.~. - Liittotoirtiiku.n ja jaostojen jäsente:l sehi toimitsij ain kielio... isl:elun te~ 0 stanlinen Lii"'vt ot oirnikuru.3!l ji:.:s enen He ig_::asen es::" tj<j hy äksyttiin jc, j~i.~et-';iin asian ::ehitti:i.minen kasv tas~ao ton.'-10 - le ksi ~. - Yhtei:::;~oimintanelvosttelut. Voir..J.is elujao::r~ on esi ty ~ hyväks~ ttiin Osanotto pohjoisrlaiselle koulul8.~sleirille. Kesku'3telnn 'i::lkeen liitto' oiraikcill-';a äiinesty:0811 perusteella (3-3) puheer johtajan äänen ratkjistaessa valitsi,oh-. 'j oisel' ifjelle ko llul1.is le irille mc.tku~ tavan j ou -:kueen j ohtaj ul::...,i T, Lir j elli ~evom~!ell ~a ere el"'ea j u poikaosanottaj aksi..(clu:o Lev~allOn LJ.:U:sta. Liittotoimil:unnan ji5.sell _.:1 Ii ~-opo!len ei 0:::alli;:;t;l1nnt ä~ :lestyl:geen. S:: I tä varalt<j., ettei:,.irjami ~evom:iell[ olisi ':ciluisjutta rjat~.alle U:'hlJeä, v:littlin h~.. e~ si,jaisekseen ::ila Eeil;:~.. ilä ~t Tampereelta ik3isemm8n p,: ' ätö ksen mlj. 1<:3' n oli jo hyv:: kayt ty Bllik- Sl osanott-q l ks l? ir' ~ o Tellervo rurmio, Anj a Adele J) ~ \.ls trum ja i"taculo A olf Air'lk::inen.

11 Zokous 25/ v ~. - :c..llloililll surjrucirja. -::,. lloiluj:l.o to. esit... s h.> v~k::; T~ tiin :. - Uusia seur~j~. {alcl;:i esi tct " seurat hyvilkoy ttiin li' tol'~. jäoenjerjes'tgik::;i ja salalla vah rlstcttiin esillä ollee t säänt öm.. m takset. Esille tulleet csi't =-14. ~. - Pajul Li i tt otoim' km an jilsen Lenn. rt l:i i ilmoitti UT~ : n jiisenominaisuudessa k '.Tne en yhdessä lii ~totoimikujln2.l1 jlsenen Unto Siivosen }canssa t lu'lstumassa Pajul ahden ol;y pialaioedustajien valr..1ennusleiriin. ~eiri o +i 1 äv' j"ille ~ätt~;,n t YÖ::''lteisen v' i~utuksen. Pajulahden toimintaa koskevan asian yhveyclessä liitto"oi... ikmlu j:':'~t ' toi.isto:: :~iireh'".t:":'v~".si opis'~o~ sähköist:':'::l' st:"':' kog1~evnn asia L ' - Puheenjoht ""lj... ~ selo~t.s o lympialaiskond!'essi~j ";c... {ul.lltiin puheer:johtaja Ol:lvi Slv.:i.:"in selo.t';'g...:uk.. olr.1an olym_ iakigoja koskr.v s"t,u kongressista. Selostukol.:Jta ilner_i, ett~~ ~ULll liittojulll.lfi lmin esitys kongressin edlj.ej..;;...j ille oli jättä.. yt hyvin myur..t?isen :"äsityksen maan ja samalla TULn liikuntakasvctus'toiminnasta. :osta filmin esi"'.; kseen oli V"'l' tttu,ikaa ai~loastaan 15 min. oli sitä j onkujl ve:... ran j oudut-tt1. lcikkomaan l). ~. - orpidrottin edustajien kutsu kul'sseille. Lii -:;-:;otoimil~un'~a kiinnitti huomiota ail",i.3e. min te ~er,l::::'''nsi:i pä~t"kseen I~orp i drottin ed'... ~tqjien kutsumise "si 1;:0 - sun ai:an~ toiwee ntaville liiton kursseille jättäen asian keli tt~ iso toimiston huoleksi. t L:'iton urh.)ilija~n mainootus. Lii~~otoi ilikmu nn j~'senen,~..... ~eskiser esitvl~sgs tä ldir:ni'vti lii:.t to~_ 'P:(,mta huomiota sj i'.e 1 uuttee isjuteen et ~i milloin m... 8.:oul:k leitc..l tai muita yhteisi" ur.heilujoukh.lei'~q on mat -::us nut ull{omaille l~-.rlinnä oh~oismaihin, ei lii ttonlile UT.. eilijoi 't", ole tehto.: juuri nimeksikään mainostusta, nimenomaay".. ::;ik:":'l"isille t;yc5v"e lehdille. Asian 1 orjaamiseko.:ji päät,i liittovoimilnmtd, 'et ä milloin K. O. jou'{kueita ulkomaille Du.t '"u.- taa, että lii t.!l urheili joista laaditaan kulloinkin tar)e elliset pr:i.välehdille sopivat selo 'ukset, joidenu ar, ln. sta vast~isi lähinnä - UL- lehden toiloi tus.. /,f'.. Vak"lUde~::sl (t;z~ ~ '. "" i ~o Ra.. ~~ "len. ' r,

12 - OkOllS 26/47-1. Työv" en Urhe i1u1ii tto r. y:.r: 1ii ttotoim~kllnnan liiton toimicltossa e l o }all n :1. 1'11 " 1 1) 4 7 ~ i rl e t J 1 k n co 1 k 8 e r: pöyti.j.l:i::' i. _~ s i t_jls 1 i 3 t a 51? - 1. ~. - KokoLJJcsen D" ätösva1 taislllls _odetaan liitotoi.il-::unnar. ~;' '"'ente 1.';:ol:oll1;: 'en pt' ;' tö::;va1 ta i3 L1US. S";...p villaolo ja r.::13 ) ")" L Pöyt;' ki 'j an t akio t'i;] :3.,. - Ki1pai1u1u vat. ~;.is i te11";in SCLlI"1'1 V'- t ki1pai1u1ul1:.l- anor ukset : f yrkkeily: 11-1') '. ~ C'l :. '1 i n i ' Uin t i LiekJan Into, kanoal1ioe L r y in Teikot, r n", 11LJet. ~llrlln Toverit, 1;:an,a11 iset. V~rkaulen ~ar~o, kansbl1i.et. Is onkyr~n Voitto XH.ne \:08ken -Tllir:J.'l Slloner:;joell VaLthti... opinnie en onnist us Vaasan "'overit - Y1it~omari nuo ten uinti estaruuski1pa i1uihin. Uinti j a0sto e 8i tt' ;', että n 101'ten uinti'" es t'n I).LI:' ki1- ~o.il~lihin l-otkaetn '1'. l;ihetettäisiin yli t 0 ariksi lii tor. l:ll;]t nuksel1 v. 10in~ler. ~a t 1 nnu.jct 1.790:-. Jaooto ~erllstelee O.:3i ~~Tst';; ' r sill;', e"t~' '~i...:qt ovat 1 en:::;;: LlO OStLll1CCt j".rjest"jille to~iiol1ioiksi. 51' '"'urun Toverien q O,..",ll;:3. '~urun Toverit an 'k. SllUTlli 't'a avu8~'u8ta veu ran>:>3 ;j " s enelle T. pu j alle, j o~(', on osallis tullut ~an81 <...n hi.ji a lloliiton jl:.rjedt.. il10 vcl1r:ennus ;:ltsseill e. initun v' linnan on tehnyt i7.sipa110illuj v ilteist imintavaliokcll1"~8, j, ovat edllg taj8t "t :ustaneet kllr..:;... eill e seu.rainsa,-ustanuulc.jell'l. Jaosto puolt Moverie~ ano usta yör' ':'lyn yh'lei,~toi""inb valio (unta en v:llinnut 3uo en - joll,d-lle("~ ] - ki:' ailuil1i, ;jot':".l ':t::'.{:'lvat slos: Tr. ""'10 ':. T~O':'" :.0"(',. T'ack"'sn, ':'. Eö~st.. " 1. lcr'e ja ~r. :rssslin. L3,-,i A. Anr"o -, ;joi, job o",allistu,u p i.:r~',ily raot -el!:l.llr ro.'j'l- 0 i. Joul: kll en ~Oi.lt jakji A.. Pomo ~oljoi',i'en ~yöl''''lij;:in l"-ol1u'rcjsiir 01. yh" cistoi"t'in'nvrliokunta valii f'll.t ec111vtaja 1r.,i. FtUt ' in ja :.. Va- 1'l8tin...,dcll'i ainitll':",t e'md:;cj;ji.,ta on V. C solin jl '1. V'113uti ~ULn j';ger F'. 51n iit '0 0.1: ro.'.i ':::,ottilta saanut ;:lltsull1," llk'.[\llo~oll:_ I:D.ecn vaotavie?'''l~ lu", t'l "LlOt.' ~ i J oukhw sl10ri tt[ q a t 1:~ 113 l~c!ksi ottelll'l, Linl::u J.ill\Jivs i l~. n. j a... u{hol assa 15.. ~7. "u 110il u~rovto esi tt..., ett~' vie_ailu suo"i tc 4 "1\ oi- :3i8e..- in l ii t" otoimikunn.an vrdl'.fijt '':1in ehdoin j a e t;' na.j l-'ll l ~ 1" h etet:...n se Qr3av. j OLl)-'- 18. VardirJ. i::;e t pel a q ja t na Ii v h(~ i ta 0 i1;:e <:ID.l lait':w.n lqkien: 1). L' ksonen TuTo, A. :Tie 1i ~ur:.'o, E. 3' rnio R:::, ~. Pa nanen ~::..,~, M.... uyc "le.j.f-o, L lehtovi,tg TLlVr, t. "'3- nanen l: r, 'J. Vii.JcaHie i R U, 87. _ j 'rdllnn :o"e, J. V ;"1i: 13 rr;l:;.'a j"" A. J. öl1c::::- ""'u 0 se<.:: ' jollk 1r ueen v'rt.-; iehet: R. o,kiner (.'v.) ~u:y, '1 ' (,,.,,TrV r'l TT ' ( h TT T 1.1 '1 t" ; IJ lne.:."> _ [, ~. uo~ lnen. u. t OUI\.,- Lle n J..LUO.).e.LrlO. "lr;::'~ a n:.. V Joukl'ueen ~oh~~ajakei csitt~ ' :' j' o",to valittav"'csi 1 t '-:n J Cle l en _Drne ~CEi:;:iSCl1. Jaosto katsoo LGs'cisell:' 01 V8n sllll~et e c'ellltt rk--;et sllh"eic en hoita ises 'a "orpidrottiil n"h en. <, v

13 1"17_'1 esi t :,..,t+ Ln lii "'ojou'- 'lt,uorit :'si vr..,tqv:'" 'lli ""',lr t"nne'" Fe ;-"'n atkunn 31J.47. Palloilltj'\O to e V tt'fi, t; '1,,{3 tchjo"is":'ir: 80 " i..,c"'- ir...l..iii"i') C'i ~kur.ra!1 vnhvi;~a""'in e'~g.oin jq esitt ;';. n' t 1 ;:rllc 1", 'tct- ~ v 'di '"'euraav n joukeuec l.liv li( ivt'1 oikee!: 1 tqh" k;:;.. j.. n: O. ut :onen 'TT, U. ::'l'i1 ('11 1is1, ~. 711ir:ck I~~P, r. Honkonen rl u "' o, A. '11m r:2pv, Y. Lmtti -~ore, ' -rllpi'\inel~ ictp, ;;j. Ha!;:al8o :'l'p, O. La:'a _ V, ' yrtt:'nrn Po j r. L 'lja mt~~. V 'aj:liehet: ':. Le' tinen ("'v.) ~PV, R. :Javonen (tlr II ~a V. 2uo onen (1'1 r.1 u r V. 'atkru jvl -l':1~8o\ i j'l "to esitt,.r. ltir:; ja u. r o kko1311 se: " hll lt'"l:'a"ui S. 101-::0..,en. 51q. - 8.,. - "orpidrottin edll 'ta,';i'.:i 1 lir:ileirille. Ea i n i ja 0 t 0 e s i t +,; ;i, et -; j "., j,., s t c Lt vi 11 A nl'c te r ~ inijai lpirille :rutsllttaioiin 2.uot..,in ::o""pi 1'0 ;in e 'u - J_:) jna. ~ii 1;'-0 sllori ttais i TI"1 t~ 'l"ustal ll'.,et SLAO e s l"s i to- ~ust~. llkset. Ruotsal' iset vuorostaal ~aksaisivat "t 'l1urku.un. _ or..s~"c- 1 J ov-sfö prin on esi tt' r.yt K;' iy>3::"10ja03tol1e, ett" V'lS t 3vuorois Ll.Ll... ocr iaa tetta notlda ttaen j" rio", tett: is i r. e lo-s rvs- \:uun v i' tect.c :-"sisallo- otteluja :n ja rrul;;' n iste k di.l..lo -~ jou -"ue":"'er v: " :'llä..,...,ipallo ja os:o es i tyk ) e, 0""1 tote n., e tt. 1 sil1~iss; ' ja ~,~, ereella ei naisten :::" ipalloilll_'l 1 'l1: -~asteta. Ser, s" j' ::tn ~LU~W: ovc't'it pe133vat e. l"". eli", utta eiv: t; ole 'l'tlu-_{'ut t " l... 't:;:ell..;:. 0. ottel a j; r~est ; ; n. le1,i.:i1; io t i1 oittavat, ei 1- i'~n;: "1 1i 'lli e8ti et.tä ovat v' ii t ela."cq n ""ons.1 ia vaatn 11. TdE'11"'")1 "l ~ v"itaten jaosto j ttu o+'elujen j;' je8'~ "- OT i en lt:n ":'[;0 t " "':, ' aislr;'sinalloilll e on t"ll~: -ko 1" ri~l " u_ ua tec'11'~j9 er i,ttelujc~ u hcilullilcl Juoli liit 0 r;:0'1'nl~3 j";'; vr" nl-in l: i. J osto eh ott 3, p tt" "oe-c-l saa a.;h+el.>jooi inj.:;a Yo i joul- uci e kans,,""' k; '.J. _ "TT O.L rse, ,-,et j'

14 ~,..,. /... - u. t. 1 n.,t', 3'.'"'''0.-., 1'),..,......,..L :- F' - i 1 1. lt',..., 10:-, J. u '-.11,-.J..) -'., " O~ 1,.., r'7- n e_ 1 : :- -.1 rrr; _,,-.. = ==== "- 1 J '1.J. 1 i~') J.- f') " r 0:_ C:- ===============--=~ ent j tr Luen~ 0 qt'~ t et.: l' ':'set mlut r' hois...,3..1. V yl"."pito, :30: :- on e us j" j03te~ I!l. k utt ==== =====-=======~== T. koi tl en v Ltu nl j 0 to~, - r

15 - ')., II > "/'7 r.... V,.; v ~ i ei' n "u.; +e1" n r:: _ n _..I..!,.. Ll'l 'lu- ' V " 1;y ~ i a Te 18'. i 1 95?./.)..-'. cj '_..... n it"". 'u.: r1l'll';'v ' 0' 0 'Jettii i t;.., ~ e11" 01 ev"'st'l.jo.j..l, n or.. 1 ii -L'Jr. ~8e'"'r.... -' ';.t 'een" s.. ntö1u rh nf"ls. Lii 1. 5)(' ,0 on 1_; ' -11 t i1 i, et~.. er... t l' 'i..ton.:>e ry1r'.j ne t 8.. "aisut i r')i teisiin nii t~ seu' 1".)" j;'seni" jot r ovut 0,n11is"'Lll1eet n. s. SUO"1en lriooi'lin,,oit'::; _Trt1'", et.. :iittot')ij,ilmn~a l-; ' ::>i"' el'::::2. i n ja 11 isi seu'oil1e jo' "r-,';.". h'or mu';: i et 0 ~cet. ~l 11 'r i -sav n kon~re ~is ' il. I 1 'ittu, ' 5~? elo l' L. oetu.., viett... <.5 -vuotisju..h1 qn e'u t:1j a. r :'i'~ tyunte,-ij;'i lijtto riett.. ; tjo - v. jl1' 1'-.C". cc suer: t:'1aisu teen liiton edustajcl ; tet... n cdustu'cu,," a. Lii"on tc'i inn~..., n",i tmu tov e J. "'I"~ l"yt 5 v. e _okulu 2 I " iv ;n;. _~i<')n puojpst. t.. ~:s"'ä lt :r. j'... cr.et vi :: i.3:w. el~, a ne ;i110 R nte.r. 11, 0 j Cl t' a11 '.l 53. all a 'r j a' oll e noi i tav' l' "Y:.lnta E'si t t... seu.l' <:> a t 2 "et eu 'a t '1['::-8 rt ~V' "" i 1iit n j " c JOO '~es "ik:.;i : :.clsin,;in 1 ii ist; : Voi is"celu- j :iri, P '-inrr :' ki r.y., pe::' OiL i::::te1u- j '1 Veikot. v, ~er. 1 ('\. j'1 n a

16 : ')6/ 7 -. p' i i.'1t; : '"'r c'l;' n J +'~o'3kcn oi i::; '"'lu- ~'1 _,'4e; luscu 'a... clr~:... '. y. pe. 1.G. 7 So' l' jläj.-:. roi...l..:;tel - j'" Urleiluseu-ra :rurta' on T'hllri T. ~., per iolar::'s.j.,oir.;i'";t 11-: Urhej.lu elita ~3l 1 8n Ii'.. ilijqt r. y., ::e ' 7..)<:lllaJua. 'llld pii 'i,t.. : Toif'1i 'telu- ja heilu<jeura 01h3var ::unto r.,;., per. 2". ~. 7 ILJsä..- irif'tclu- ja Urhe'lLl'eLP"a J,r 'en Hoind!'. r., per "7 : '1, ilu 0 (' 0 S :1 - Eohj'lnnU'l. piitist~: Voiris~uelLl- ja UY'~eillIseU'3 L stij;'rven P..lin:a r. y., per. [ Lestij l.'vell". Voi L.J+ lu- ja Ul"leiln ell"'a P~Tntt ' irjn y 'in J " '. y., er.? >oir:nnn ii 'istä: :. rau ivoo'cn VOilictclu- ja ~~e!luseura ~Ui3~U r. y., "T Ha 1kivuO... ESci3. '::a peree irist.. : Toi i'"'telll- ~ -jrl.eilu.-,ej. u :;:;C:l"":~ereen!ihu.ri, )or. ') Ta ~eree:la. U1Ul~ pii ist; : 1931 la h:m e ~'l~ ::aja nir: Voi i,t lll.- ja "C"~'4eill' en n -ri[, a r.j. aloi~ t.3mlt uu 'ell ' n toil'1intansa j' PY,, t"!i p...,t;..; lii ton j~.sen~l~si v '4 n8. ",ou 'RJ1'1. )':\ alla o..:;i 4-e t:" n v' Lviste t'lvo:~oi U 'on r. y. :>... n t ö j en l t '. Plii:it ökset. Vih rl' :d.jci: Co e+tiil, että sqapllvill~ ulivat uh enjoht2ja Olavi '3Llvanto (1 ;), lii ttot0ini1:ljlllan jäsenet ll.rvi TIei..;kanen (23), -:. A. Vuori (24), Viel'j,o AaltoLen ( 26 ), Lauri :ul'li ( 23),. :~. L~sl:inon (23), tll1i Vicnder ( 4) j'1 ~dllli T:oponer... (2G).,el:t liiton toimitsijoistd oivo S310nel.l, 1!. 2eura, ::::ino.l,{uokko ja ~ino Rantanen, jo~ laati ko~ouksest8 rö;t~iirjan. _~ätö~valtqisuus merkittiin. Luettiin kokou~sen tehdyt p: t:.tc:kset. 25/47 pöytlikirja ja valvistettiin notut ~i:pailuluvat ITyönnettiin ,. - Ylituomri n~ortwn ~intimestaruus~ilpailuihin. SL:OS tu~u t iin. 51: r: lrur. ~overien q. 0I!lllS. ~ii t J ;; oto i iktm a : ht:r:i. t~tövalio kunnan hylk" "vi:f:l':. kan- 517., - Lii ttot imiklill J '1 l1:'v"l:s i pyör r ' il,/ n vthtoistoimir:' av'='lio nu'.l1h n val inna t. Jvin Svens~a ~o~~ ~: ~örbwldetin ett~: Da.p-sL( Arbeijer Ic"raetsforbundi..:utsJ.t se ;~ V Tisti C p~lloillija ost,n valinnan j OL1':.~lIe ide.r.. kokoonpanosta,. uu ttaen ~okoonpanoa 8i te!..., että.l.1. Pa:1nasen tilalle vali ttiin r::. _ alin S:u~a: sta :. - KorpidrottiL e~ustaji~ painileirille ". - _ aini jao stoll eö i tyk3 e <:;11. s uos tlj.tt iin. Liittot(;':"~ikunta vhtyi j~103ton kantaan, ettei '~oistaise 1\:si voida r v l"tjä. j ~ 'j estämä::n n ist en Kij,S i al:!.o-ot teluc!, r.;utta sensijaal j~tettiin 'r ;J:Jton teht"v;'l:si neuvotella kilsipalloilutoimilmar aika'''n sae\7l:les~u3 n:ies j ouk L'.e i. er. välilli::i. KonsL'l.r:ls Idrotts ;ö~enin~er: kanssa.

17 Kokous 26/ Lii tt otoimiklmta ei voinu.t s os tu.a ~i.nek o.;:l':en T:u.iman tel:em::':'" n ehdot u.kseen n:e..., tarimc.rkin 811 taeise sta Eelis Salmelall e. Ki:.:si ttelyn ~T!.l"teydessb. e;:;itti lii ttotoimiku.nnan jl:.sen! rvi IieioJ l~at1en, että lii ttoto ir.liku.nnan keytett "vliksi olisi varattava vuosittain liiton ans ioner'<:ki, jonka lii ttotoimiku.n ta voisi vu.oden varrell a sanotu.nlaisissa merkkitapau.ksissa lu.ovu.ttaa u.rheil'.j..toiminnassa ansioi tlj.neell e liiton jäsenelle. -\.sian k::i.s i tt ely siirrettiin seu.raavaan ko,rou.kseen Hiihdon ja nyrkkeilyn yhteistoirrint-:.sopimu. :..:>et. Sopimu.sehdotllkdet lyv" ksyttiiil f1u.lita. in mlj.odollisin c:orj s uks in w Lii t-l otoi miku.nta ei su.ostu.nu.t Diiri i..lhl~tcimiklull'"lan ehc otul:seen, joka kos';:i piiri j u.hla:-ulc- n ji:i. t.j.. öist: iir it oir.j.ikll ::3:: :n: ynti tiliin er si Kes:' n piiri j u.hlille. m yt" vti.; s i, vaan p~~i.tti 1 iiritoimikunti en tiedo (si saatta'" tili tyl:.:.>ien te cemisen lii ton toil:listoon mahdollisimrr-an 9i:aisesti.,, :. - Liittojuhla-arpaj isten voitto-v irojen jako. ~ii tt ot cir:. iku.nta h:tv;';.ksyi toir. istovalio:'au.nal. es i tyl: sen sell a isenaan. a Pa illlahdessa. " iittotoimi: LUlta SllOstu.i hiihtojgoston esit" ;!J een lr. - H ii hto - opda~n ainatus. Hyv"ksyttiin :. - Urheilu..näyttely KEllevan :isoissa. hyen ajc::.. vuo'\:si lii ttot ir iklj.nta ei k tsonujc asiallisel~si c.:>allistu.a n",,'ttelyn j[.rj,,;;;tumiseen ~. - lympiakisojer valuistelu. ~u.u.ltu.aan liittotoir.1i unnan Jc..oe len l.rvi He'::'dt:9,Sel selost.l.kd en u.rhe ilu.j"r ~ estö j en ed.llsta~ ille i det.yut.. infor:na tiolllontoisesta ko :ou oesta p"e.tti lii ttotoiml:::u.njc te" l~ ls"'e::"~m jel-een siirtiiä esityksen II V Olym ia.:elsin'-i 1952 r.y. '-nimisen yhdistyksen erllst misesta, l"hinn:' s' Lintölu.or.non:se ~I tl,tu.stu.ml)ta var"cen sellraavaan :;:o:~ou.kseen, jo loi: menne,] t:. lii"t.l.;otoimiklllulsn j i-len _ vi Hei lai:en neuvottelee :co. s" j.nö~st; ujdln uh enjoh-l a 3r.., evcrs"ci V. A. T". ari;\.osken lr.:n sa o _. - ii ttotoimd~u.n.l;a päätti kiertol:irjees ä ti~dllstel13..'-;jy'yue r ilt, issä m~'ärin seurojel': j:'seriä on csallis~,junut '3u.omen 3u.nr- /'\ }:isoihin sek~. sanalla hll0mau.tte8, et"ve':'v.. t ocu ~at toist" ise:-si r: h tyisi l'antco.islj.toi.enpiteisiin 1:0. jiiueniin n"hden el:j:.enl:lj.in lii t '0 - toil'::i nmta cn asi"'n k"sitell;)tt. 5; :. - =u.nltiin Va'sov3n ko ~~essiste 1 acittll pö t ~ir ja. -:on"'ressin te.:emij.t 'ljex I ölc... et otetaan u.u.delleen k"3it tel Jn al!:!isl s':' sitten ku.in lii ttot imikll nan j "sen Arvi :-eiska nen on saanllt lis~.selvitv-ll... iä c""r ": :n puheenjoht jalta, toveri Elvin..;ilt:l, _ jodca :;:an3... a hän ~o oli ryhtynyt _irjeenv"'i toon Er.nen v.: ~call ;:sen antar.lis ta )Y'.J ~etl"n jaos to " 1 ottar.l an sel vä=i sii t;, nis oi.-i. mä;'r in liiton toi ""innasua kiiy cet; ; n?u.olar:..:an-... alligvt:re~"!.111istnttavia n:ertinantolippllja tai - viirejä.. -.".- 7.~ 5 22 l' Jokioisten -:oe'lu.kselle lähete biän onni tel u.s"h}:e. ~i:,~ lt~tönte' irin Li.:.ton e-llstu.cse _ järjest"u toinistp. ~overi ~r'~malle arnettu muistolahja ffiercittiin.

18 "'rokolls 6/ Uusia Iraikki uudet seu:c.:lt h v".::j y tiin lii ton jlsenj"'r j 3 - t"il~si se'.. Trajaar:in v- ja ll-seura.risa vanhana seu.:::'ana. Hiinik;" 'n vahvistettiin Viherl.3.ks ~n Uran s 'i"ntö j el1 mulltos. ~sille tulleet asiat Järjest"j": P. icomulal:.len e~o. I.ii ton j;'.r ' ~.:>tä.j&. P..,-"mul:...L.c!1 y./tä eroa liiton palvelu ocsta lu~i~n. ~roanomu~seen suostuttiin sec~ sa~alla liittotoir.1i cunta teki t:..;l:sen siijc';, että työvalioluu1ta laatii es':" ty sen ko e toine! vastaisesta jär' stelystä. 53G. - 2~.~. - Pajulru1 1en urheiluopisto. ;.sessori Ylösen kanssa k"yd issä neuvottel uis '3 oli tb:,l1~i il, oi tt8nut m:ryv"ns" neuvottelun alaista mas-aluetta hintaan 15 rr.k m. Liittotoimikunta päätti, vaikkqkin hintaa on pidett"vil Kor :ceana, ottae.j:... luomioon naa-alueen tar~ eellisuuden, 7 ätinel l~' 1.T3sta'-'r oste.a urhc iluo i' ton ::äyttöön rii ttttvän maa-alueen asess ori Ylösel t~;, jätt: en caupan lähe:::' än hoi ta.isen t oi.isto~.. "llik:":n teht"v; :csi... i t&.en stihkön sa<:ln ti '3. _ a ~ulahden u.r'leiluopis 1,olle tar,ee:"lisenq lii ttotoimikun" a b ctlla pi:i.. tti viel" tulevan s: :cs rn ai :an[ vedi..:.jvtbi.ä ","'.l::ölinjat opi",tol18. y ~V'1 tus. aoston SULJx:li telmill"" piiri 21- opinto-r ' ~a j 'J. :LITs..,eille ei ilmoita ut nllt rii ttlv" ii ooanotta j 3.m.ä':rä", j on:co. v '-o:;:s i ~clu.'ssit oli peruutettu. Talitusohjaajan esi ty ;:se n, ett.. piil"'ien opinto-o:l"aja!nlrsseille il,oitt;;wtuneet 5 edu.:>t-:j"'1 saisivat ovallintu3 seuran oljinto-ohjaaja''::lj.rsseill e '::ervala ill , s wstutti:'n. ~rasvatu,3~-:0 ",t011 esi ty' se8t;', lii ttotoir.li.:::u.r..ta '"rv.. '...:i sellan 0!,into-ohj2aja,aIT8 c ille selu'aavat osa1 ott.. jat: Urho icoicen, -:~o, Ilt... L~<;.':so ja Osmo.'l..lj'lla IIJ, latti C8V 1 l:ll..m pilan Vei"ot, '~oivo \.ive " J.- ":rilan -.Ti 3, "o'1'co l'ieminen j ;.aja Sy:"'j"l" 1 ein, :/ratti HeL., knnen r:lj.talan Riento, ::iehi.~.:.:;:'län I~a ine, Inke!'i ei L il ;', 2a _ allli hn1~i' il., i_ ~ olan ' oi ve,... 1l10 3ep~ "1" :aus lan Yri t s, rvo enppui ~ 0 ':e in Into, Lau"ciosaa en. i J tove_oi t, Alpo.'eri "inen (J o!:ai Lain'; '"' J ui n ;;yr~, Ida Tarp inen Ii! ::ri t 's, 7il'1O ~oiruo:_o 'ra--:sa.r: rlove.c.t. t, r ~ Ö - Udt or er :;::r;u?t:r:(el Voi,.:::-, atos Sar::"n Ha~'j nnp;~:'l: ~lj.isku, Jorma Pit:änel! ri'-e'e ~uis::u, A:.~~ne }aow':"nen _:Jhr.lel n '",esa, T>rk -i t.j ':rvensiv:l ~a perce.r: -T :i~,jys ja.:jlj.levi 0 'al _i curil n... J... ;\J~CLl..:.>. Piirien ed:...st3jat: Helsingi _iiri rtl1a-t. ~riq "::in ja Toivo ~iipinen, Sa"takLm.r:a.r: _ i'; ri ~o ni :;::'il je l::.lc,,'-uopiol iiri, Oulw1 piiri,til~ 0 Kil;L1.nen. ~ V;:inö Ranta.ia.....,.)ereel )iiri... ino Stenfors. u t.t - ~- Pa':"nonnos~cojao-.Jtoll esitj:oes J.:;", hv v'l:j""u.:;iin ainofl..l10s toieirilie ~.aj..l.lahteen seu~c::.3vat ooanot-'ccj... t: A. lt.jala ::0_, '. 7 lb. ~Ol1e 1 ~iup, S ~. lj.stonen ::~'J, I,.Jl TIlOj2 ~:'.~, :::'. "ela1;'- 'er :l" r, ':. Viti"ainen ja O. _uominen J? y, l. I,ehtinel jc. O. ~s ~ 11el La''':-., :t. Jaqrinen j''\ Stenvall 'M LU'''--, '''' "'01.. t_o""", 1.. ~a.l ulnhti ~..L. T _OlV0 '1'- '0"'" 1. se J Ce. " "'T d: 11 e vara' t t' 'l1.. t:: ::Sl ' a1i\:,:aq.,,. Va cuude ks i :

19 '"'7/., -.L. v,.., 1.!.. :.....::-'-::..:;.:...:...:::....:...: :...:...-..:-..;----..;".-----'--' _----- " I,, J '1., "Y' 1 1- "r) 1 :.l, 1...,,..., r..., J T...,.,.. '.J ~,.,

20 Kokous 27/47-3. Pää t ö k s et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (15), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (23), Arvi Heiskanen (24), Kustaa Vuori (25), Helvi Raatikainen (13), Vieno Aaltonen (27), Lauri Uurmi (24) ja Onni Viander (25) sekä liiton toimi t sijoista Toivo käättä, Leo Huttunen, Toivo Järvinen ja sihteeri Eino A. tuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 26/47 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset seuraavin täsmennyksin: /19: Ennenkuin seurat ryhtyvät mihinkään rankaisutoimenpiteisiin suurkisoihin osallistujia kohtaan, pyydetään tiedo~ tapahtumista, jotta niiden suhteen voitaisiin soveltaa yhdenmuka~ia toimenpiteitä Kilpailuluvat. Anotut luvat myönnettiin Olympianyrkkeilijäin katsastuskilpailut. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Nuorten liitto-ottelu ~UL - SFI - SULo Hyväksyttiin jaoston esittämässä muodossa Pohjoismainen yleisurheilun maaottelu. Jaoston esityksestä toiseksi edustajaksi kokoukseen hyväksyttiin Leo Huttunen Pietarsaaren Innon jalkapallojoukkue Huotsiin. Seuran atomukseen suostuttiin Naisten liitto-ottelu. Yhteistoimintavaliokunnan toimenpiteet hyväksyttiin. Osanottajien päiväraha vahvistettiin jaoston esittämällä tavalla Nyrkkeilyvalmentajan palkkaus. Jaoston esityksestä valmentaja Lindevallin palkka vahvistettiin mk kuukaudessa + päivärahaa 400 mk matkapäiviltä TUL - DAI liitto-ottelu. Käsittelyn yhteydessä korjattiin esitystä sikäli, että rankaisutoimenpiteet koskivat seuran j äsentä Helge Lehtistä eikä Helge Suomista. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston toimenpiteet, että Lehtisen tilalle joukkueeseen valittiin Taisto Loutti auman 'ryöväen Urheilijoista ll.. - XV Olympia Helsinki 1952 r.y. Liittotoimikunta päätti, että liiton edustajat koe yhdistyksen perustamiskokouksessa edustavat sitä kantaa, että perustettavan yhdistyksen johtokuntaan valitaan jäsenet joko suhteessa tai vastaavasti , missä ta~uksessa valtion ja kaupungin puolesta valitaan kummastakin 4 edustajaa ja urheilujärjestöjen tai olympialaisen komitean valitt avaksi jää 4 edustajaa. läiden lisäksi voidaan yhdistyksen johtokuntaan hyvä ksyä Suomen edus-_ taja kanvainvälisestä olympiakomiteasta. TULn edustajiksi yhdistyksen perustavaan kokoukseen valitliin joh ~ aja Olavi ~uvanto ja sihteeri ~. A. Wuokko '. - Olympiahiihtäjien leiri. Liittotoimikuntatotesi, ettei olympiavalmennusleirille voi~a kutsua ulkolaisia, mutta jätti sen sijaan hi~htojaoston harkittavaksi, mitä mahdollisuuksia on kutsua unkarilaisia hiihtäjiä jolle kin toiselle liiton järjestämällä harjoitus- tai valmennusleirille Helsingin l:armon kir jelmä. Keskustelun jälkeen liittotoimikunta 4 ä ~ nellä 2 vastaan päätti, ettei ky'symys tässä vaiheessa liittotoimikunnan taholta aiheuta toimenpiteita. ;_

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 7.5.1972 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Lohi st tulos: 6-2 yleisöä: 1604 pt: Paavo Salonen

Ensimmäinen tehtävä su 7.5.1972 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Lohi st tulos: 6-2 yleisöä: 1604 pt: Paavo Salonen Raimo Merivalo kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä 1972 Hämeenlinna A-tasolle valittu 8 8 Paavo Salonen 4,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

0/'") ~ IJ..,1 Lt,.l -..

0/') ~ IJ..,1 Lt,.l -.. 0/'") J._ TrO'-0U~ ~ IJ..,1 Lt,.l -.. 1 S. - 11. ~--=~=...:..::..::::-..:::.:.::..:.::.::.:..;:.=-=-..::::.::::..::..o..=;~.:.:;.:.-=- _ :":y-:;;';'l::'l'~ 011, ett ens::"r _; iget ': o~:o u..::::.nt ilp

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot