Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus AIKA Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus 5 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 40 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 41 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 42 Henkilöstöraportti Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, Super, Tehy Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, Tehy Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto Paikallinen sopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset / Tehyn Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla / Juko ry 47 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla / Juko ry 48 Paikallinen sopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla / Juko ry 49 NordLab yhtymäkokousedustajat Erikoissairaanhoidon kehittäminen ("Kainuun uusi sairaala") -hankkeen ohjausryhmän kokoonpano valtuustokaudelle Nimeämispyyntö: Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmän nimeäminen 52 Sisäisen valvonnan raportit vuodelta

2 PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Katsaus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 57 Valtuustoaloitteet Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa; Talvivaara Sotkamo Oy (KAIELY/1/07.00/2013) 60 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Terveysjohtajan valinta Sosiaalisen luototuksen käynnistäminen Kehitysvammapalveluiden Kuhmon Mäntykangaskodin muuntoremontin suunnittelutyön jatkuminen 64 Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön Kainuun pilotti toukokuu marraskuu

3 PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 10:00-15:35 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 10:00-15:35 puheenjohtaja Kemppainen Tapani 10:00-15:35 I vpj Hyry Jussi Y. 10:00-15:35 II vpj Alasalmi Aila 10:00-15:35 jäsen Kemppainen Helmi 10:00-15:35 varajäsen Heikkinen Pekka 10:00-15:35 jäsen Heikkinen Pirjo 10:00-15:35 jäsen Horto Ilkka 10:00-15:35 jäsen Sarparanta Tiina 10:00-15:35 varajäsen Oikarinen Paavo 10:00-15:35 jäsen Piirainen Mauri 10:00-15:35 jäsen Ritakallio-Knuutinen Pirjo 10:00-14:58 jäsen Poistui 61 aikana Seppänen Juhani 10:00-15:20 jäsen Poissa :t Sirkeinen Unto 10:00-15:30 Puolangan kunnan edustaja Poissa :t Poissa Hakkarainen Annikki jäsen Kurikka Elina jäsen Polvinen Osmo valtuuston II vpj Muut osallistujat Moilanen Erkki 10:00-15:35 valtuuston pj Varimo Pertti 10:00-15:35 valtuuston I vpj Ahopelto Maire 10:00-15:35 kuntayhtymän johtaja Yliniemi Kalevi 10:00-15:35 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Raili Myllylä Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2015../2015

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Pirjo Heikkinen Pekka Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun soten kansliassa, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, ti klo

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 38 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oikeu den. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo langan kunnan edustajalla ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hallitus: Hyväksyi. Hallitus päätti ottaa kiireellisinä asioina terveysjohtajan valinta ja maaseudun tuetut liikumispalvelut kaikkien käyttöön - Kainuun pilotti toukokuu marraskuu 2016 asiat.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta H 39 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aak kos järjes tyk ses sä. Tällä kertaa vuorossa ovat Pekka Heikkinen ja Pirjo Heikkinen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Pirjo Heikkisen. Pöytäkirja pidetään näh tä vä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa perjantaina klo Hyväksyi.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja H 40 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallituksen kokouksessa on nähtävillä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan pitämän kokouksen pöytäkirja 2/2015. Kainuun Työterveys liikelaitoksen pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: eting_frames Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjaan 2/2015 ja 3/2015 merkittyjä asioita olevan kokouksen pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille ennen kokousta. Hallitus: Hyväksyi.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen H 41 (valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tu loslas kel ma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to teu tu mis ver tailu ja toi min ta ker to mus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden to teu tu mi ses ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista ta louteen liit ty vis tä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tu los laskel mas sa tai taseessa. Hyväksyessään tilinpäätöksen Kainuun so siaa li- ja ter vey den huol lon yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tu lok sen kä sit te lys tä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koske vis ta toi men pi teis tä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luo vutet ta va ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen al le kir joit tavat hallituksen jä se net ja kuntayhtymän johtaja. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintatuotot kas voi vat edellisvuodesta( ilman liikelaitosta ) 3,3 %. Toimintakulut (il man liikelaitosta) kasvoivat edellisvuodesta 4,4 %.Jäsenkuntien mak su osuu det kasvoivat tilinpäätöksestä ,2 %. Verrattaessa jä sen kun tien lopullista maksuosuutta 2014 talousarvion ja käyt tösuun ni tel man maksuosuuteen ( euroa), ti lin pää tök sessä maksuosuus kuitenkin laski 3% eli 7,9 milj. euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tulos on 7,9 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma vuodelta 2014 ilman lii ke laitos ta osoittaa yli/ali -jäämää nolla (0) euroa, sen jälkeen kun jä senkun nil le on merkitty tilinpäätöksessä palautettavaksi 7, ,19 eu roa maksuosuuksien vähennystä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tu los si säl täen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tu lok sen muo dostuu seuraavasti (tuloksesta on eliminoitu lii ke lai tos ten ja Kainuun soten välinen rahaliikenne): 2014 Toimintatuotot ,13 Toimintakulut ,16 Toimintakate ,97

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Rahoitustuotot/-kulut ,76 Vuosikate ,21 Poistot ,89 Satunnaiset erät 0,00 Tilikauden tulos ,32 Rahastojen ja varausten muutos ,00 Tilikauden yli/alijäämä ,32 Kainuun Työterveys liikelaitos mukaan lukien tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa ylijäämää yhteensä ,32 euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulos on ,32 ylijäämäinen. Kai nuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta on kirjannut va rauksiin poistoeron muutosta yhteensä euroa ja kirjannut ke hittä mis ra has ton muutosta euroa. Tästä aiheutuu Rahastojen ja varausten muutosta euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilikauden tulos va raus ten ja ra has to siir to jen jälkeen osoittaa ylijäämää ,32 eu roa, johon si säl tyy Kai nuun Työ ter vey den ylijäämä ,32 euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2013 ta sees sa ilman liikelaitosta oli ylijäämää ,78. Tämä yli jäämä palautetaan täysjäsenkunnille perussopimusmuutoksen mu kaises ti tilinpäätöksen 2014 yhteydessä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien hy väk sy män ja voimaan tulleen perussopimuksen 16 :n mu kaan maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan ta lous ar vio-vuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi. Tasaukset suo ri te taan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Ennen vuotta 2015 syntyneet yli- ja alijäämät tasataan kuntien mak su osuuk sia korjaamalla vuoden 2014 tilinpäätöksessä kyseisen talousarviovuoden maksuosuuksien suhteessa. Erillisliitteinä ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Vuosikertomus 2014 ja Tilasto-osa Liitteet: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Vuosikertomus 2014 Tilasto-osa 2014 (Tilasto-osa jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa) Erillisliitteet nro: 1-2 Lisätietoja vuosikertomuksesta antavat talousjohtaja Eija To lonen-man ni nen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Ahopelto, puh tai sähköpostitse etu Hallitus 1) esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen mukaiset maksuosuuksien palautukset kuntayhtymän täysjäsenkunnille. Vuodelta 2013 jäsenkunnille palautetaan 3, ,78 euroa ja vuodelta 2014 palautetaan ,19 euroa. Yhteensä kunnat saavat maksuosuuksien palautusta ,97 euroa. 2) esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män vuoden 2014 tilinpäätöksen, jonka yli/ali -jäämä on Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa sekä Kainuun Työterveys -lii ke lai tok sen ylijäämän ,32 euroa. Yli- ja alijäämät kirjataan tilinpäätöksessä taseen kun kin omaan pää omaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lin tar kas tajien tar kas tet ta vak si 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 4) ehdottaa, että hallitus antaa oikeuden tehdä ti lin pää tös esi tykseen tek nis luon tei sia korjauksia ja muutoksia. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijoina kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen Mannista, talouspäällikkö Pirkko Heikkistä, Kainuun työterveys -liikelaitoksen johtaja Juha Korhosta, ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykästä, hallintoylilääkäri Esa Ahosta, perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, vs. vanhustenhuollon tulosaluejohtaja Jaana Mäkliniä, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 1 Erillisliite 1 (H ) Vuosikertomus 2014 Liite 2 Erillisliite 2 (H ) Tilasto-osa 2014

11 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Henkilöstöraportti 2014 H 42 (valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Henkilöstöraportti vuodelta 2014 on liitteenä. Sen tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä niille alueille, joissa ne ovat tarpeen. Kainuun sote aloitti tomintansa uutena organisaationa vuonna 2013, joten vuosi 2014 on ensimmäinen, josta voidaan tehdä vertailuja menneeseen. Henkilötyövuosia oli kertomusvuonna 3242, joista Kainuun Työterveys liikelaitoksen osuus oli 52. Työpanokset toteutuivat hieman yli suunnitellun. Poissaoloja oli 20 prosenttia työajasta, näistä lähes puolet (46%) oli vuosilomia.välittömät palkkakustannukset ilman sivukuluja olivat 127 M, talousarvio alitettiin 1 prosentilla. Keskimääräinen eläköitymisikä nousi lähes vuodella (59,4 -> 60,5 v) ja näin lähes saavutimme valtakunnallisen tason (60,7 v). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin 2014 kokouksessaan Henkilöstöraportti on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antvat henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmania, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 3 Erillisliite 3 (H ) Henkilöstöraportti 2014

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, Super, Tehy Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto 750 H 43 (Valmistelija: henkilöstöasiantuntija Merja Renko) Kainuun sote ja eräät pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa välisen ajan. Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla Liite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteuttamista sisätautien poliklinikalla sopimuksissa sovituiksi voimassaoloajoiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hyväksyi. Liitteet Liite 4 Liite 1 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, Super, Tehy Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto 750

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, Tehy Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto 750 H 44 (Valmistelija: henkilöstöasiantuntija Merja Renko) Kainuun sote ja eräät pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa välisen ajan. Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla. Liite nro: 2 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteuttamista neurologian poliklinikalla sopimuksissa sovituiksi voimassaoloajoiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hallitus: Hyväksyi. Liitteet Liite 5 Liite 2 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset, Tehy Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto 750

14 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Paikallinen sopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset / Tehyn Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto 750 H 45 (Valmistelija: henkilöstöasiantuntija Merja Renko) Kainuun sote ja eräät pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa välisenä aikana ja se on molempien osapuolten irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla. Liite nro: 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteuttamista silmätautien poliklinikalla sopimuksissa sovituiksi voimassaoloajoiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hallitus: Hyväksyi. Liitteet Liite 6 Liite 3 (H ) Paikallinen sopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla / Jyty Kainuun paikallisyhdistykset / Tehyn Kainuun soten ja kuntien ammattiosasto 750

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla / Juko ry H 46 (Valmistelija: henkilöstöasiantuntija Merja Renko) Kainuun sote ja eräät pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa välisen ajan. Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla. Liite nro: 4 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteuttamista neurologian poliklinikalla sopimuksissa sovituiksi voimassaoloajoiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hallitus: Hyväksyi. Liitteet Liite 7 Liite 4 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista neurologian poliklinikalla / Juko ry

16 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla / Juko ry H 47 (Valmistelija: henkilöstöasiantuntija Merja Renko) Kainuun sote ja eräät pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa välisen ajan. Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla. Liite nro: 5 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteuttamista sisätautien poliklinikalla sopimuksissa sovituiksi voimassaoloajoiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hyväksyi. Liitteet Liite 8 Liite 5 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista sisätautipoliklinikalla / Juko ry

17 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Paikallinen sopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla / Juko ry H 48 (Valmistelija: henkilöstöasiantuntija Merja Renko) Kainuun sote ja eräät pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa välisenä aikana ja se on molempien osapuolten irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Liite: Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla. Liite nro: 6 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh tai sähköpostitse Hallitus: Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen koskien hoitotakuun toteuttamista silmätautien poliklinikalla sopimuksissa sovituiksi voimassaoloajoiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hyväksyi. Liitteet Liite 9 Liite 6 (H ) Paikallinen sopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla / Juko ry

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus NordLab yhtymäkokousedustajat H 49 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen jäsen. Laboratoriokeskus toimii liikelaitoskuntayhtymänä. Kuntalain 87 b 1. mom. määrää, että kuntayhtymän jäsenet valitsevat liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta perussopimuksen 9 :n mukaan: 1. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö, 3. valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle, 4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 5. valita tilintarkastajat, 6. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä 7. antaa takaussitoumus ja muu vakuus toisen velasta NordLabin seuraava yhtymäkokous pidetään ma klo Tilaisuus aloitetaan klo yhtymähallinnon infolla. Edelliseen yhtymäkokoukseen hallitus nimesi edustajikseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mauno Saaren, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen, sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää edustajikseen NordLabin seuraavaan yhtymäkokoukseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle Arja Horton, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen, sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Hallitus: Hyväksyi. Ilkka Horto poistui jäävinä (intressijääviys), eikä hän osallistunut päätöksentekoon.

19 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus Erikoissairaanhoidon kehittäminen ("Kainuun uusi sairaala") -hankkeen ohjausryhmän kokoonpano valtuustokaudelle / /2013 H 115 Kainuun erikoissairaanhoidon kehittäminen -hanke valmistelee inves toin te ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien ja Kainuun kes kus sai raa lan toimitilojen uudistamiseksi. Kainuun maa kun ta hal litus on pää tök sel lään ( 54) perustanut hankkeen oh jausryh män. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja uuden valtuus to kau den alkaessa ohjausryhmän jäsenet valitaan uudestaan. Uu den oh jaus ryh män nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män hallitus. Kokoonpano ja tehtävät: Ohjausryhmän jäsenet nimetään kuntayhtymän henkilöstöstä ja luotta mus hen ki löis tä sekä kuntien edustajista ja ulkopuolisista asian tunti jois ta. Ohjausryhmän esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja ja sihteerinä hank keen projektipäällikkö. Ohjausryhmän tehtävinä on: - Käyttää ylintä päätösvaltaa projektissa ja valvoa kuntayhtymän etuja kun ta yh ty män valtuuston ja -hallituksen tekemien linjausten mukai ses ti. - Valmistella projektiin liittyvät valtuuston ja -hallituksen päätettävät asiat. - Hyväksyä projektisuunnitelma ja merkittävät projektia koskevat aika tau lu muu tok set. - Päättää projektin kustannuksiin vaikuttavista merkittävistä ta lous arvion muu tok sis ta. - Raportoida valtuustolle ja hallitukselle projektin etenemisestä. Palkkiot ja korvaukset: Ehdottajatahon työ- ja virkasuhteisille maksetaan matkakorvaukset KVTES:n perusteilla. Luottamushenkilöille maksetaan 30 :n kokous palk kio, matka- ja ansionmenetyskorvaukset sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiosäännön mu kaises ti. Lisätietoja asiasta antaa projektipäällikkö Terho Pekkala, puh tai sähköpostitse

20 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: H Hallitus päättää 1) nimetä ohjausryhmän jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi va rajä se nik si seuraavat henkilöt: Taustayhteisö Varsinainen jäsen Varajäsen Kajaanin am mat ti korkea kou lu Eija Heikkinen Jukka Seppänen Henkilöstöjärjestöt Marjo Kangasharju Asko Härmä Hyrynsalmi Tapani Kemppainen Liisa Hankkila Kajaani Markku Oikarinen Hannu Juntunen Kuhmo Anneli Kinnunen Pekka Heikkinen Paltamo Puolanka Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Arja Horto Petteri Seppänen Arto Laurikainen Paula Kar si-ruo ko lainen Ristijärvi Raija Potila Paavo Oikarinen Sotkamo Marja-Leena Korhonen Petri Kauppinen Suomussalmi Raimo Härkönen Marja-Liisa Holappa 2) ohjausryhmän esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja ja hänen pois sa ollessaan projektijohtaja 3) nimetä ohjausryhmään keskuudestaan edustajan ja va ra edus tajan. Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään edusta jak seen Juhani Seppäsen ja varalle Raili Myllylä. Henkilöstöjärjestöt ovat nimenneet Erikoissairaanhoidon kehittäminen ("Kainuun uusi sairaala") -hankkeen ohjausryhmään varajäseneksi Asko Härmän tilalle Eija Karppisen. Lisätietoja asiasta antaa projektipäällikkö Terho Pekkala, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää 1) myöntää Asko Härmälle eron varajäsenyydestä ja

21 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Hallitus Hallitus: 2) nimeää Eija Karppisen Marjo Kangasharjun henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Hyväksyi.

22 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Nimeämispyyntö: Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmän nimeäminen H 51 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kajaanin kaupunginhallitus on pyytänyt ky liä/kau punginosia sekä ohjelman mukana olevia yhteistyöorganisaatioita esit tämään edustajansa uuteen Kajaanin kylä- ja kau pun gin osa oh jelmaan. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on tehnyt periaatepäätöksen Kainuun sosiaali- ja tervey den huol lon kuntayhtymän työntekijöiden osallistumisesta kuntien aset ta miin työryhmiin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on päät tä nyt, että Kainuun sote nimeää asiantuntijan vain sellaisiin kuntien työryhmiin, jotka osaltaan toteuttavat perussopimuksen 3 :n mu kai sia tehtäviä. Kainuun soten asiantuntijat voivat osallistua nimet tyi nä edustajina työaikanaan ja Kainuun sote ei maksa heille erillis tä kokouspalkkiota. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse Kainuun soten hallituksen päätökseen perustuen Kai nuun sote ei nimeä edustajaa Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelmaan. Hallitus: Hyväksyi.

23 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallitus Sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2014 H 52 (Valmistelija: sisäinen tarkastaja Anne Soikkeli) Yhtymävaltuusto on Kuntalain 13 :n mukaisesti hy väk synyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan järjestäminen on hallituksen tehtävänä. Tämän osal ta hallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan ohjeet valvonnan käytännön toteuttamiseksi. Ohjeen toi meen pa noa, seurantaa ja arviointia käsittävässä luvussa sa notaan, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sen toi mi vuu des ta, havaituista kehittämiskohteista ja korjaavista toi menpi teis tä raportoidaan hallitukselle puolivuosittain. Hallituksen oman valvontatehtävän johdosta tulee sen ottaa kantaa yk si köi den järjestämän valvonnan tasoon. Myös tilintarkastaja ottaa ti lin tar kas tus ker to muk ses sa kantaa siihen, onko sisäinen valvonta ja ris kien hal lin ta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty mässä asianmukaisesti järjestetty. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laati mi ses ta annetun TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan hallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk ses sa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja ris kien hal lin ta on kuntayhtymässä järjestetty. Sisäisen valvonnan jär jes tä mi sen merkitys on kasvanut edellä mainitun hallituksen se lon te ko vel voitteen myötä. Myös tilintarkastajat ovat ilmoittaneet, että he tu le vat nyt ja jatkossa kiinnittämään asiaan aikaisempaa suurempaa huo mio ta. Tilintarkastaja on sisäisen tarkastajan välityksellä pyytänyt ti li vel vol lisil ta raportit oman alueensa sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuon na Raportit ovat liitteenä (liite nidottu erikseen). Liite nro: 7 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat sisäinen tarkastaja Anne Soikkeli, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy tilivelvollisten esittämät sisäisen valvonnan raportit ja toteaa osaltaan, että sisäinen valvonta on järjestetty suun ni tel malli ses ti sisältäen menetelmät, menettelytavat ja muut toimenpiteet, jot ka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että seuraavat ohjeen mai nit se mat yleiset tavoitteet on saavutettu:

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot