Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa"

Transkriptio

1 Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa

2

3 Maija Lönnqvist, Liisa Ewart Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa Suomen EU-T&K-sihteeristön julkaisuja Heinäkuu 2007 ISSN ISBN Kansi: Edita Prima Oy Sisäsivut: Edita Prima Oy Paino: Edita Prima Oy Tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan liiketoiminnan tai sopimusten perustaksi. Tekes tai Tekesin puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän materiaalin tai sen sisältämien tietojen käytön seuraamuksista.

4 4 Alkusanat Alkusanat EU:n seitsemäs puiteohjelma tarjoaa rahoitusta jäsenvaltioissa tehtäviin tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Kaikki EU:n seitsemännen puiteohjelman t&k-projektit toteutetaan komission laatiman avustussopimuksen mukaisesti. Avustussopimuksessa sovitaan projektin aikana tehtävästä työstä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Projektin osapuolet sitoutuvat yhdessä tekemään sopimukseen kirjatun työn. Komissio puolestaan sitoutuu maksamaan työstä sovitun korvauksen. Avustussopimuksen lisäksi seitsemännessä puiteohjelmassa on laadittava konsortiosopimus. Konsortiosopimus solmitaan osallistujien välillä, ja siinä sovitaan osallistujien keskinäisistä asioista, kuten projektin hallinnosta ja tulosten omistusja käyttöoikeuksista. Tämän opaskirjan tarkoituksena on antaa puiteohjelmaprojekteihin osallistuville käsitys siitä, mitä kaikkea sopimusasioissa ja -käytännöissä tulee ottaa huomioon. Oppaassa keskitytään EU:n puiteohjelman hankkeissa tarvittaviin sopimuksiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että vastaavia sopimuksia tarvitaan kaikenlaisessa muussakin koti- ja ulkomaisessa t&k-yhteistyössä. Ainoastaan avustussopimus on EU-hankkeiden erityispiirre. Opaskirja on rakenteeltaan kolmiosainen siten, että ensimmäisessä luvussa käsitellään avustussopimusta, erityisesti sen yleisiä ehtoja, sekä selvitetään avustussopimuksen ehtojen merkitystä projektiin osallistuville. Toisessa luvussa tarkastellaan konsortiosopimuksessa sovittavia asioita erityisesti yhteistyöhankkeiden osalta. Kolmannessa luvussa käydään lyhyesti läpi muut puiteohjelmahankkeissa mahdollisesti tarvittavat sopimukset: salassapito-, esi-, oikeuksiensiirto-, alihankintaja lisenssisopimukset. Oppaan loppuun koottu sanasto seitsemännen puiteohjelman sopimusasioiden yhteydessä käytetyistä käsitteistä palvelee niin ensi kertaa asiaan tutustuvia kuin jo aiemmin asioiden kanssa tekemisissä olleita. Oppaassa on myös lista linkeistä, joista saa lisätietoa seitsemännen puiteohjelman sopimusasioista. Opaskirja on tarkoitettu tausta-aineistona avuksi sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laadintaan, ei sellaisenaan sopimusten tai muun liiketoiminnan perustaksi. Oikeudellisissa ongelmatilanteissa tulisi ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Oppaan on laatinut Tekesin lakimies Maija Lönnqvist ja seitsemänteen puiteohjelmaan sopivaksi päivittänyt Tekesin lakimies Liisa Ewart. Helsingissä, heinäkuussa 2007 Suomen EU-T&K-sihteeristö

5 Sisällys 5 AVUSTUSSOPIMUS 9 Rahoituspäätöstä seuraavat sopimusneuvottelut 9 Sopimuksen allekirjoittaminen 9 Osapuolen vetäytyminen hankkeesta ennen allekirjoitusta 9 Avustussopimuksen voimaanastuminen 10 AVUSTUSSOPIMUKSEN RAKENNE 11 Ydinsopimus 11 Liitteiden etusijajärjestys 12 Työsuunnitelma 12 Yleiset ehdot 12 Liitteet III VII 13 PROJEKTIN HALLINTO 14 Koordinaattori (Art. II.2.) 14 Konsortion velvollisuus hallinnon järjestämiseksi 15 Yksittäisten osallistujien velvollisuudet 16 VASTUUSÄÄNNÖKSET 17 Osapuolten tekninen yhteisvastuu 17 Osapuolten taloudellinen vastuu 17 Ylivoimainen este 17 Vastuu projektin ulkopuolisille (Liability Art. II.42.) 18 Alihankinnat (Subcontracting Art. II.7.) 18 Alihankkijoiden valinta 19 Alihankinnan vaikutus osallistujan vastuuseen 19 PROJEKTIMUUTOKSET 20 Muutokset avustussopimukseen (Art. II.36.) 20 Konsortion kokoonpanon muuttaminen 21 Uusien osallistujien liittyminen projektiin 21 Tarjouskilpailu uuden osallistujan hankkimiseksi (Art. II.35.) 22 Uuden osapuolen vastuun alkaminen 22 Projektin keskeyttäminen (Art. II.8.) 23 SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA JULKISUUS 24 Luottamuksellinen tieto 24 Tiedon luovuttaminen komissiolle arviointi-, vaikuttavuusja standardisoimistarkoituksiin (Art. II.10) 25 Jäsen- ja liitännäisvaltiolle luovutettava tieto (Art. II.11.) 25 Tiedottaminen ja projektin julkiset tiedot (Art. II.12.) 25 KUSTANNUKSET JA TARKASTUKSET 27 Hyväksyttävät kustannukset 27 Lausunto rahoitusselvityksestä (Art. II.4.4.) 27 Lausunto menettelytavoista (Art. II.14.1.) 28 Tilintarkastajan kelpoisuus 28 Komission tarkastusoikeudet 28 SOPIMUSSAKKO JA TALOUDELLISET SEURAAMUKSET 30 Sopimussakko (Art. II.24.) 30 Taloudelliset seuraamukset (Art. II.25.) 31 Korvauksien maksaminen komissiolle 31 IMMATERIAALIOIKEUDET, HYÖDYNTÄMINEN JA LEVITTÄMINEN 32 Tulosten omistusoikeus (Art. II.26.) 32

6 6 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA Yhteisomistuksen hallinnointi 32 Tulosten luovuttaminen ulkopuolisille (Art. II.27.) 33 Tulosten suojaaminen (Art. II.28.) 34 Velvollisuus tulosten hyödyntämiseen (Art. II.29.) 35 Tulosten levittäminen (Art. II.30.) 35 Työntekijöiden ja alihankkijoiden oikeuksiensiirtosopimukset 36 Tausta-aineisto ja sen rajaaminen (Art. II.31. ja II.32.) 36 Osallistujien käyttöoikeus tuloksiin ja tausta-aineistoon 37 Käyttöoikeuden myöntäminen projektityötä varten 38 Käyttöoikeus hyödyntämistä varten 38 Käyttöoikeuksien luovuttaminen 39 Käyttöoikeuksien siirto intressiyhtiöille 39 Käyttöoikeuksien luovuttaminen ulkopuolisille 39 Käyttöoikeuksien ja hyödyntämismahdollisuuksien rajoitukset 40 MUUT MÄÄRÄYKSET 41 Riitojen ratkaisu 41 Tietojen ja asiakirjojen toimittaminen 41 Sopimuksen siirtäminen 41 Pk-yrityksiä ja pk-yritysjärjestöjä koskevat erityiset ehdot (Annex III) 41 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 42 Avustussopimuksen irtisanominen komission aloitteesta (Termination Art. II.38.) 42 Konsortion vaatimus sopimuksen irtisanomiseksi 43 Komission oikeus irtisanoa avustussopimus 44 Osallistujan sopimusrikkomuksen seuraamukset 44 Sopimuksen irtisanominen väärinkäytöksen vuoksi 44 KONSORTIOSOPIMUS 46 Konsortiosopimuksen laatimisen aika 47 Hakemusvaiheessa sovittavia asioita 47 Konsortiosopimuksen osapuolet 48 Konsortiosopimuksen aloittaminen ns. WHEREAS-lausekkeilla 49 Käytettävien käsitteiden määrittely 49 PROJEKTIN HALLINTO 50 Koordinaattori 50 Yleiskokous 51 Johtokunta 52 Osaprojektien koordinaattorit ja komiteat 52 Osapuolten velvollisuudet konsortiosopimuksen mukaan 53 OSAPUOLTEN KESKINÄINEN VASTUU 54 Vahingon aiheuttaminen ulkopuoliselle 54 Tulosten käyttökelpoisuuden rajaaminen vastuun ulkopuolelle 54 Sopimusrikkomuksista seuraavat sanktiot 54 TULOSTEN JA TAUSTA-AINEISTON OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET 55 Yhteisomistuksen ehdoista 55 Muiden osapuolten patentointimahdollisuudet 56 Tausta-aineiston rajaaminen projektin ulkopuolelle 56 Avustussopimuksen käyttöoikeusehdot 57 Alilisenssien myöntäminen 58 Ohjelmistojen käyttöoikeuksien määrittely 58 Liitännäisosallistujien ja intressiyhtiöiden käyttöoikeudet 58 Osapuolimuutoksien vaikutus käyttöoikeuksiin 59

7 Sisällys 7 SALASSAPITO JA JULKAISUT 60 Salassapitosäännösten tarkentaminen 60 Projektin julkaisu- ja tiedotuspolitiikka 60 MUITA EHTOJA 61 Komission rahan jakaminen 61 Erimielisyyksien nopea selvittäminen 61 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin 62 Sopimuksen voimaanastuminen 62 MUUT SOPIMUKSET 64 SALASSAPITOSOPIMUS 65 Salassa pidettävän tiedon määrittely 65 Luottamuksellisen tiedon käyttö 66 Kuinka kauan tieto pidetään salassa? 66 Materiaalin palauttaminen tai tuhoaminen 67 Rikkomuksesta seuraava rangaistus 67 Sopimuksen kestoaika ja riitojen ratkaisu 67 ESISOPIMUS 68 Neuvottelun kohde esisopimusvaiheessa 69 Osapuolen aseman muuttuminen 69 Tausta-aineiston käyttöoikeudesta sopiminen 69 Salassapitoehdot 70 Esisopimus vai aiesopimus? 70 OIKEUKSIENSIIRTOSOPIMUS 71 Siirrettävät oikeudet 71 Siirrosta maksettava korvaus 72 Luottamuksellinen tieto 72 ALIHANKINTASOPIMUS 73 Alihankintana ostettava projektin osa 73 Komission hyväksyntä 73 Alihankkijan valinta 74 Alihankinnan sisältö 75 Alihankkijalle maksettava korvaus 75 Tulosten omistus- ja käyttöoikeudet 75 Vastuun jakautuminen 76 Alihankkijan salassapitovelvollisuus 76 Alihankkijaan kohdistuvat komission tarkastukset 76 Mahdollisuus kuulua projektin johtoryhmään 77 LISENSSISOPIMUS 78 Erillinen lisenssisopimus 78 Käyttöoikeuden kohteen yksilöinti 79 Luovutettavat oikeudet 79 Käyttöoikeuden maantieteellinen laajuus 80 Käyttöoikeuden voimassaoloaika 80 Lisenssin kohteen parannukset 80 Lisenssistä maksettava korvaus 81 Muut sopimustarpeet 81 SANASTO 82 LINKKIVINKKEJÄ 86

8 Avustussopimus Seitsemännessä puiteohjelmassa, samoin kuin aiemmissakin puiteohjelmissa, komissio laatii avustussopimuksen (aik. vakiosopimus), jota käytetään kaikissa hankkeissa. Edeltävissä puiteohjelmissa kaikille hanketyypeille on ollut oma avustussopimuksensa, mutta seitsemännessä puiteohjelmassa sama avustussopimus soveltuu perusmuodossaan kaikille hanketyypeille lukuun ottamatta Marie Curie -toimia Ihmiset-osiossa sekä ERC-hankkeita Ideat-osiossa. Näille on laadittu omat avustussopimukset. Tässä oppaassa käsitellään pääasiassa yhteistyöhankkeisiin laadittua perusmuotoista avustussopimusta keskittyen sen ydinosaan ja toisen liitteen säännöksissä oleviin vakiomuotoisiin yleisiin ehtoihin. Tarvittaessa paneudutaan myös eri hanketyyppejä koskeviin erityisehtoihin.

9 Avustussopimus 9 Avustussopimus Rahoituspäätöstä seuraavat sopimusneuvottelut Kun hanke-ehdotus on arvioitu ja se on hyväksytty mahdollisesti rahoitettavaksi, hankkeen osapuolet kutsutaan sopimusneuvotteluihin siihen komission yksikköön, jonka valvonnassa hanke toteutetaan. Viimeistään tässä vaiheessa osapuolten kannattaa tarkoin tutustua avustussopimuksen ehtoihin, sen velvoitteisiin ja oikeuksiin sekä niihin asioihin, joista voidaan projektikohtaisesti sopia. Sopimusneuvotteluissa komissio ja osapuolet, yleensä ennen kaikkea koordinaattori, neuvottelevat projektin sisällöstä. Hakemuksen mukaista työsuunnitelmaa voidaan joutua muokkaamaan ja kustannuksia leikkaamaan, ennen kuin komissio lopullisesti hyväksyy projektin rahoitettavaksi. Joskus voidaan jopa konsortion koostumusta joutua muokkaamaan ja osapuolia vaihtamaan. Sopimuksen allekirjoittaminen Seitsemännessä puiteohjelmassa avustussopimuksen allekirjoittavat komissio ja koordinaattori. Muut osapuolet hyväksyvät avustussopimuksen ehdot itseään sitoviksi erillisellä hyväksymisilmoituksella (avustussopimuksen lomake A). Koordinaattori kokoaa muiden osapuolten hyväksymisilmoitukset ja toimittaa ne komissiolle 45 päivän kuluessa avustussopimuksen allekirjoituksesta. Osapuolen osalta avustussopimuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on osapuolen nimenkirjoitusoikeus. Oikea henkilö selviää organisaation sisäisistä säännöistä ja ohjeista. Usein puiteohjelmaprojektit ovat niin isoja, että allekirjoittajaksi vaaditaan esimerkiksi pk-yrityksissä toimitusjohtaja ja yliopistoissa rehtori tai vararehtori. Osapuolen vetäytyminen hankkeesta ennen allekirjoitusta Kaikkien hankkeen osapuolien on hyväksyttävä avustussopimuksen ehdot itseään sitoviksi. Jos joku osapuoli kieltäytyy hyväksymästä ehtoja ja liittymästä sopimukseen, koordinaattorin on neuvoteltava komission kanssa ongelman ratkaisemisesta. Konsortio voi ehdottaa uutta osapuolta vetäytyneen tilalle tai järjestää työn uudelleen osapuolten kesken niin, että vetäytyneen osapuolen työosuus tulee hoidettua. Jos konsortioon jääneiden osapuolten määrä ei ole riittävä, komissio ei hyväksy ehdotettuja uusia osapuolia tai konsortiota ei voida esimerkiksi teknisistä syistä laajentaa, komissio voi purkaa sopimuksen. Koordinaattorin tehtävänä on hankkia muiden osapuolten hyväksymiset sopimukselle. Koordinaattori ei kuitenkaan tavallisesti ole vastuussa siitä, jos joku osapuolista kieltäytyykin osallistumasta projektiin. Koordinaattori voi joutua vastuuseen komission erehdyttämisestä ainoastaan, jos koordinaattori on toiminut selkeästi vilpillisesti ja lupaillut komissiolle konsortion, jota ei ole olemassakaan. Joka tapauksessa koordinaattorin kannattaa jo hakemuksen valmisteluvaiheessa hankkia

10 10 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA osapuolilta sitoumukset siitä, että ne rahoituksen tullessa osallistuvat projektiin. Sitoutuminen voi olla erillinen sitoutumistahdonilmaisu tai sisältyä allekirjoitettuun esi- tai konsortiosopimukseen. Avustussopimuksen voimaanastuminen Sopimus tulee voimaan koordinaattorin ja komission allekirjoitusten hetkellä. Tämän jälkeen hanke voi alkaa sopimuksessa ilmoitettuna päivänä. Pääsääntöisesti vasta allekirjoitusten ja projektin alkamisen jälkeen syntyneitä kustannuksia hyväksytään projektin kustannuksiksi. Ainoastaan poikkeustapauksissa ja komission erillisellä suostumuksella voidaan ennen sopimuksen voimaantuloa syntyneitä projektiin liittyviä kustannuksia hyväksyä projektin kustannuksiksi, kuitenkin aikaisintaan hakemuksen jättöpäivästä lähtien. Hankkeen kesto ilmoitetaan ydinsopimuksessa kuukausina alkaen avustussopimuksen voimaantuloa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jostain muusta erikseen sovitusta päivästä tai erikseen sovitun määräajan kuluttua. Ydinsopimuksessa merkitään lisäksi kuukauden tarkkuudella kaikki hankkeen raportointijaksot, jolloin siis ydinsopimukseen tulee kirjatuksi hankkeen viimeinen toteutuskuukausi.

11 Avustussopimuksen rakenne 11 Avustussopimuksen rakenne Ydinsopimus AVUSTUSSOPIMUKSEN RAKENNE Liite I Projektin työsuunnitelma Liite II Yleiset ehdot A. Projektin toteutus 1. Yleiset periaatteet 2. Raportointi ja maksut 3 Toteutus B. Rahoitusmääräykset 1. Yleiset rahoitusmääräykset 2. Takuurahasto ja takaisinperintä 3. Valvonta ja seuraamukset C. Immateriaalioikeudet, hyödyntäminen ja levittäminen 1. Tulosaineisto 2. Käyttöoikeudet Muut ehdot (projektin keskeytys, projektimuutokset, oikeuspaikka) Liite III Hanketyyppikohtaiset erityisehdot Liite IV Lomake A Sopimukseen liittyminen Liite V Lomake B Uuden osallistujan liittyminen Liite VI Lomake C Rahoitusselvitys Liite VII Lomake D Lausunto rahoitusselvityksestä Lomake E Lausunto menettelytavoista (menetelmän sertifiointi) Ydinsopimus Ydinsopimus (core contract) on projektikohtainen ja se muunnetaan kuhunkin projektiin sopivaksi siten kuin sopimusneuvotteluissa sovitaan komission ja osapuolten muodostaman konsortion kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa kaikkien projektiin osallistujien puolesta projektin koordinaattori. Ydinsopimukseen kirjataan kaikki projektin osapuolet, projektin kesto ja alkamispäivä, raportointiajat, komission myöntämän rahoituksen kokonaismäärä ja maksuaikataulu, mahdollisen ennakkomaksun määrä, mahdolliset projektikohtaiset erityisehdot sekä komission ja koordinaattorin yhteystiedot. Lisäksi ydinsopimuksessa määrätään eri lakien ja sopimusten hierarkiasta ja määrätään toimivaltainen tuomioistuin, joka on EY:n tuomioistuin. Ydinsopimukseen voi tarpeen vaatiessa sisältyä erilaisia erityisehtoja, jotka

12 12 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA ovat projektikohtaisia ja riippuvat projektin erityispiirteistä. Erityisehdoilla on etusija kaikkien muiden ehtojen yli. Erityisehto on velvoittava vain, kun se on kirjattu avustussopimuksen ydinsopimukseen, huolimatta siitä, että erityisehdon sisältö olisi merkityksellinen hankkeen sisältöön. Komission laatimat vakiomuotoiset erityisehdot on lueteltu erillisessä listassa List of Special Clauses applicable to the FP7 Model Grant Agreement for the Implementation of the Seventh Framework Programmes of the European Communities (EC-Euratom) ja ehtoja on julkaistu kesäkuuhun 2007 mennessä 33 kappaletta. Erityisehtojen kirjo on moninainen alkaen esimerkiksi eettisten lautakuntien lausuntovaatimuksista tai ihmisperäisten orgaanien käytöstä aina käyttöoikeuksia koskeviin erityispiirteisiin, kansainvälisten organisaatioiden ja YK:n elinten osallistumiseen. Erityisehdoissa voidaan selventää sopimuksen toisen liitteen tukiehtoja mutta ei rajoittaa näitä. Mahdollisia erityisehtoja ovat esimerkiksi vaatimus siitä, että konsortiosopimus on allekirjoitettava, ennen kuin projekti voidaan aloittaa; että ohjelmistojen (software) käyttöoikeuteen sisältyy alilisensiointioikeus; tai ettei tiettyjä kustannuksia hyväksytä projektissa. Liitteiden etusijajärjestys Avustussopimuksen liitteet eivät saa olla ristiriidassa ydinsopimuksen kanssa. Liitteiden keskenkin vallitsee etusijajärjestys: jos liitteiden ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti kolmatta liitettä, sitten toista liitettä ja viimeisenä ensimmäisen liitteen työsuunnitelmaa. Työsuunnitelma Projektin työsuunnitelma liitetään avustussopimuksen liitteeksi I (Annex I). Tavallisesti työsuunnitelma on rahoitushakemuksen kuvaus projektista sopimusneuvotteluissa tehdyin muutoksin. Kannattaa muistaa, että työsuunnitelma on osa sopimusta ja siihen kirjatut osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia samalla tavalla kuin avustussopimuksen muutkin osat. Yleiset ehdot Avustussopimuksen liite II (Annex II) sisältää sopimuksen yleiset ehdot (General conditions). Nämä yleiset ehdot ovat kaikille puiteohjelmaan osallistujille samat ja sopimuksen tärkein osa, johon kannattaa tutustua tarkasti. Niitä ei voi muunnella projektikohtaisesti, mutta toisaalta ne jättävät paljon harkinnanvaraa ja sopimusvapautta projektiin osallistuville siitä, miten osallistujat sopivat keskinäisen työnjaon, vastuut ja oikeudet.

13 Avustussopimuksen rakenne 13 Liitteet III VII Kolmannessa liitteessä (Annex III) ovat hanketyyppejä koskevat erityismääräykset (Specific Provisions). Erityismääräyksiä on annettu neljä: Muiden maiden infrastruktuureiden käyttömahdollisuuksiin liittyvät toimet Pk-yrityksiä ja pk-yritysten toimialajärjestöjä tukeva tutkimus ERA-NET Plus -toimet Kansalaisjärjestöjä koskeva tutkimus Näillä ehdoilla tarkennetaan toisen liitteen yleisiä ehtoja niiltä osin kuin näillä hanketyypeillä on omia erityispiirteitään. Hanketyyppikohtaiset erityisehdot on pyritty pitämään mahdollisimman suppeina. Avustussopimuksen liitteiksi IV oheistetaan kaikkien osallistujien erikseen täydentämä ja allekirjoittama A-lomake (Form A Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement). Koordinaattorin on lähetettävä 45 päivässä avustussopimuksen allekirjoittamisesta kaikkien osallistujien A-lomakkeet. Mikäli joku tai jotkut osallistujat eivät toimita osallistumislomaketta koordinaattorin kautta komissiolle, komissio vapautuu velvollisuuksistaan tätä osallistujaa kohtaan. Konsortion vastuulla on esittää komission antamassa määräajassa ratkaisu komissiolle siitä, miten konsortio toteuttaa työsuunnitelman mukaisen projektin. Käytännössä on noudatettava avustussopimuksen yleisten ehtojen määräyksiä sopimuksen muuttamisesta. Avustussopimukseen oheistetaan B-lomakkeen mukainen liite V (Annex V Form B) silloin, kun projektiin liittyy uusi osallistuja projektin kuluessa. Liite V: n käyttö eli uuden osallistujan mukaanotto edellyttää B-lomakkeen mukaisen prosessin suorittamista koskien avustussopimuksen ja työohjelman muuttamista sekä selvityksen antamista siitä, onko uuden osallistujan valinta kilpailutettu. Avustussopimuksen liitteenä VI, C-lomakkeina (Annex VI Form C) on Excel-taulukoita rahoitusjärjestelykohtaista rahoitusselvitystä varten, joilla sekä jokainen osallistuja erikseen että koko konsortio raportoivat projektiin liittyvät tilinpäätös- ja avustustiedot. C-lomakkeilla tilinpäätösselvityksen antaa myös ulkopuolinen taho 1, jolla on projektiin liittyneitä kustannuksia, mutta ei EU-tukea. Tavanomaisin näistä on alihankkija. Avustussopimuksen liite VI sisältää D- ja E-lomakkeet (Annex VI Form D Factual findings on costs ja Form E Factual findings on methodology). D-lomakkeen avulla osallistujien tilintarkastaja laatii selvityksen kustannuksista, joita osallistuja vaatii huomioitavaksi komission rahoitusta laskettaessa. E-lomakkeen avulla tilintarkastaja ja osallistuja voivat yhdessä laatia lausunnon menettelytavoista, eli kustannuslaskennan käytännöstä osallistujan organisaatiossa ja pyytää komissiolta hyväksyntää tälle kustannuslaskentamenetelmälle. Hyväksynnän jälkeen osallistuja saa käyttää samaa menetelmää kevennetyllä raportointivelvollisuudella koko puiteohjelman ajan. Liitteiden tarkoituksena on sopia osallistujien kustan- 1 Huomaa, että avustussopimuksen terminologiassa third countries ei tarkoita kehitysmaita, vaan sellaisia maita, jotka eivät ole EU:n jäseniä eivätkä sopimuksen kautta nk. liitännäisvaltioita eli associated countries.

14 14 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA nuslaskentamenetelmät komission kanssa pysyviksi siten, että molemminpuolisesti säästetään raportointiin liittyvää byrokratiaa. YLEISISSÄ EHDOISSA (LIITE II) SOVITAAN MUUN MUASSA: Koordinaattorin ja osapuolten tehtävistä Yhteisvastuusta Hyväksyttävistä kustannuksista ja rahoituksen enimmäismääristä Raportoinneista Takuurahastosta Hankkeen valvonnasta ja seuraamuksista Omistus- ja käyttöoikeuksista sekä tulosten hyödyntämisestä Julkaisuista ja salassapidosta Sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta Projektin hallinto Koordinaattori (Art. II.2.) Koordinaattorin tärkein tehtävä on toimia komission ja konsortion yhteyshenkilönä. Ellei erikseen avustussopimuksessa ole mainittu, kaikki yhteydenpito komissioon päin kulkee koordinaattorin kautta. Varsinaisia koordinaattoreita komissioon päin voi olla vain yksi. Mikäli konsortio yksituumaisesti haluaa vaihtaa koordinaattorin, tähän sopimusmuutokseen on saatava komissiolta kirjallinen hyväksyntä. Koordinaattori allekirjoittaa avustussopimuksen osallistujien puolesta ja pitää huolta siitä, että kaikki osallistujat toimittavat hänelle allekirjoitetun A-lomakkeen (liite IV), jossa nämä hyväksyvät avustussopimuksen ja kaikki siihen liittyvät osallistujan oikeudet ja velvollisuudet. Koordinaattorin on lähetettävä nämä osallistujien osallistumissitoumukset komissiolle viimeistään 45 päivän kuluessa siitä, kun avustussopimus astuu voimaan, eli kun sekä koordinaattori että komissio ovat avustussopimuksen allekirjoittaneet. Tämä päivä voi olla eri päivä kuin se, jolloin hanke alkaa. Komissio ei ole sidottu rahoituspäätökseen sen osallistujan osalta, joka ei toimita ajoissa A-lomakettaan asiallisesti allekirjoitettuna. Konsortiolta tämä vaatii annettavassa määräajassa selvitystä siitä, miten se aikoo suorittaa projektin muuttuneessa tilanteessa. Avustussopimuksen mukaan koordinaattori ei voi siirtää seuraavia velvoitteitaan sopimuksella kolmannelle: a) Koordinaattori vastaanottaa komission maksaman tuen ja jakaa sen osapuolille. Rahoituksen jakautumisesta osapuolten kesken sovitaan tarkemmin konsortiosopimuksessa. Rahoitus tulee jakaa muille osapuolille ilman turhia viivytyksiä, vaikkei varsinaista määräaikaa olekaan enää otettu avustussopimukseen.

15 Projektin hallinto 15 b) Koordinaattorin on pidettävä kirjanpitoa siitä, miten rahoitus on jaettu osapuolten kesken, ja pyydettäessä oltava milloin tahansa kykenevä esittämään komissiolle rahoituksen jakamiseen liittyvistä seikoista. c) Koordinaattorin on tiedotettava komissiolle vaadittaessa rahoituksen jakamisesta ja päivämääristä. d) Koordinaattori kerää osapuolilta projektia koskevat raportit ja kustannusselvitykset ja toimittaa ne komissioon. Ennen komissioon lähettämistä koordinaattorin on tarkastettava raportit todentaakseen, että ne ovat sen mukaisia, mitä projektin tehtävät ovat edellyttäneet. e) Koordinaattorin pitää tarkkailla sitä, että osallistujat suorittavat avustussopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Koordinaattorin velvollisuudet ovat laajat, varsinkin kohdan e) perusteella, joka käytännössä edellyttää koordinaattorilta hyvin aktiivista projektin johtamista. Komissio ei kuitenkaan edellytä koordinaattorilta käytännössä täydellistä projektin kontrollointia, vaan keskittymistä siihen, että projekti etenee avustussopimuksen ja erityisesti työsuunnitelman mukaan, rahat käytetään budjetissa luvatulla tavalla ja raportit toimitetaan asiallisesti ja ajallaan. Avustussopimuksessa lueteltujen velvollisuuksien nojalla koordinaattori ei ole velvollinen kontrolloimaan konsortiosopimuksen noudattamista, koska konsortiosopimus ei tule avustussopimuksen osaksi. Konsortio voi keskenään aina laajuutensa mukaan päättää sisäisestä hallinnosta, kunhan järjestelyt eivät ole avustussopimuksen vastuusäännösten kanssa ristiriidassa. Konsortion velvollisuus hallinnon järjestämiseksi Avustussopimus velvoittaa konsortion järjestämään sisäisen hallintonsa ja työnjakonsa ottaen huomioon avustussopimuksen velvollisuudet ja varmistamaan erityisesti sen, että projekti toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Konsortion on esitettävä komissiolle yksityiskohtainen selvitys siitä, että projektille on järjestetty asiallinen hallinto. Konsortion sisäiset järjestelyt tarkoittavat erityisesti konsortiosopimuksen laatimista, jolla projektin tehokas toteuttaminen varmistetaan. Mahdolliset sopimukset eivät saa olla ristiriidassa avustussopimuksen kanssa. Konsortiosopimusta laajemmin käsitellään jäljempänä tässä oppaassa. Avustussopimuksessa konsortio sitoutuu tekemään sopimuksen muun muassa: työnjaosta ja päätöksentekomenettelystä aineiston julkaisemisesta hyödyntämisestä ja käyttöoikeuksista yhteisön rahoituksen jakamisesta riitojen ratkaisutavasta mukaan lukien toimivallan väärinkäyttö vastuusta vahingonkorvausvelvollisuudesta salassapidosta osallistujien kesken

16 16 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA Yksittäisten osallistujien velvollisuudet Jokaisen osallistujan on ensisijaisesti huolehdittava siitä, että se toteuttaa työosuutensa sopimuksen mukaisesti, mikä tarkoittaa liitteen I työsuunnitelmaa. Osallistujan velvollisuus on varmistaa, että sille osoitetut tehtävät tehdään oikein ja oikea-aikaisesti. Osallistuja voi käyttää kolmatta osapuolta eli alihankkijaa työvelvoitteensa osittaiseen suorittamiseen siten kuin avustussopimuksessa on sovittu (Art II.7.). Siirtäessään osan velvoitteistaan sopimuksella kolmannelle osallistujan on varmistettava, ettei kolmas osapuoli saa avustussopimuksen mukaisia oikeuksia komissioon nähden. Osallistuja on myös vastuussa, että alihankkijalla on tehtäviin tarvittava asema ja kyky, kuten tilintarkastajilta vaadittava pätevyys. Osallistujan on ilmoitettava toisille osallistujille ja komissiolle koordinaattorin välityksellä seuraavat asiat: ne henkilöt, jotka ohjaavat ja valvovat työn suorittamista, yhteystietoineen tapahtumat, jotka vaikuttavat projektin toteuttamiseen tai komission oikeuksiin muutokset viralliseen nimeen, osoitteeseen tai edustajiin sekä oikeudelliseen, taloudelliseen, organisatoriseen tai muuhun asemaan, erityisesti koskien statusta, kuten voittoa tavoittelematon julkinen yhteisö (non-profit public body) tai pk-yritys (SME) kaikki muut avustussopimukseen, osallistumissääntöihin tai varainhoitoasetukseen (Financial Regulation) vaikuttavat seikat, erityisesti niiden voidessa vaikuttaa osallistujan kelpoisuuteen jatkaa projektissa Osallistujan on toimitettava poikkeuksellisesti suoraan komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle niiden vaatimat tiedot (erityisesti Art. II.22.) ja osallistuttava projektin ohjausta, valvontaa ja arviointia koskeviin tapaamisiin. Osallistujan on pyrittävä välttämään kaikenlaisia toimenpiteitä ja sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen asettamien velvoitteiden kanssa. Mahdollisista projektin toteuttamiseen vaikuttavista ristiriidoista, joita osallistuja ei voi välttää, on informoitava sekä muita osallistujia että komissiota. Puiteohjelman tarkoitus ei ole vain painottaa tutkimustyön kaupallisia ja hyödyntämiseen liittyviä tarkoitusperiä, vaan osallistujille on asetettu velvollisuus toteuttaa työ eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää sukupuolten tasa-arvoa projektissa. Erityisesti naisten osuuteen projektissa kiinnitetään huomiota jo hakemusvaiheessa. Osallistuja velvoitetaan vielä lisäksi ennakoimaan ja välttämään intressiristiriidat liittyen taloudellisiin, poliittisiin tai kansallisiin liittymiin, perhe- tai muihin tunnesiteisiin sekä mihin tahansa muihin intresseihin, jotka voivat vaikuttaa osallistujan puolueettomaan suoriutumiseen projektista.

17 Vastuusäännökset 17 Vastuusäännökset Osapuolten tekninen yhteisvastuu Komission kannalta on tärkeintä, että sovittu tutkimushanke toteutetaan suunnitellusti. Niinpä avustussopimuksen mukaan osapuolet ovat hankkeesta yhteisvastuussa Euroopan yhteisöä kohtaan eli vastaavat yhdessä siitä, että hanke toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Tätä kutsutaan tekniseksi yhteisvastuuksi. Osallistujat voivat jopa joutua suorittamaan jonkun muun osapuolen työn, mikäli tämä itse sen jostain syystä laiminlyö. Vastuusta voi irtautua vain ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi. Käytännössä konsortion vastuu komissiolle merkitsee sitä, että konsortion on keskenään kyettävä sopimaan työn suorittaminen niin, että luvattu projekti onnistuu. Jos projektiin on tehtävä matkan varrella muutoksia, konsortion tulee päättää muutoksen sisältö ja ehdottaa sitä komissiolle hyväksyttäväksi. Äärimmäisessä tilanteessa komission katsoessa ettei projektia kyetä suorittamaan sovitulla tavalla, se voi keskeyttää projektin. Osapuolten taloudellinen vastuu Taloudellista yhteisvastuuta osapuolilla ei enää seitsemässä puiteohjelmassa ole. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin osapuolista vastaa yksin komission siltä takaisinperimien tukien maksamisesta. Toiselta osapuolelta perittävät maksut eivät enää voi tulla toisten osapuolten maksettaviksi. Tämän muutoksen on mahdollistanut takuurahaston perustaminen (Guarantee fund). Takuurahaston periaate on se, että jokainen osallistuja hyvittää väliaikaisesti takuurahastoa 5 %:n osuudella osallistujalle myönnetystä avustuksesta. Tämä osuus ei kuitenkaan vähennä sitä rahamäärää, joka maksetaan osallistujille ennakkomaksuna tai raportoinnin perusteella kustannuksien korvauksena. Viimeisen raportoinnin jälkeen takuurahasto palauttaa viimeisen maksuerän yhteydessä osallistujalta pidätetyn takuurahasto-osuuden, ellei asiantilasta muuta johdu. Komissio on tarkoittanut korvata yhteisen takuurahaston korkokertymästä projekteissa tapahtuvat epäonnistumiset, joilla on rahallista merkitystä. Äärimmäisessä tilanteessa, joka käytännössä lienee hyvin teoreettinen mahdollisuus, rahoitusta saaneet yritykset voivat menettää 1 %:n rahoituksestaan kattamaan rahaston tappioita. Julkiset organisaatiot ja sellaiset oikeussubjektit, joiden osallistumisesta vastaa jäsenvaltio tai assosioitunut maa, eivät joudu missään tilanteessa hyvittämään takuurahastoa kyseisellä 1 %:n osuudella. Takuurahaston luominen on merkinnyt erityisesti pk-yrityksille sitä, ettei kenenkään osallistujan tarvitse enää järjestää pankkitakauksia. Ylivoimainen este Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan poikkeuksellista ja yllättävää tapahtumaa, joka estää projektin suorittamisen. Ylivoimainen este vapauttaa vastuusta.

Sopimusopas. pk-yritysten yhteishankkeisiin. Maija Lehtinen

Sopimusopas. pk-yritysten yhteishankkeisiin. Maija Lehtinen Sopimusopas pk-yritysten yhteishankkeisiin Maija Lehtinen Sopimusopas pk-yritysten yhteishankkeisiin Maija Lehtinen Helsinki 2001 Tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 Sopimuskoulutus 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 DM 02-2014 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM 02-2014 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1))

PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) PK-yritysvälineen vaiheen 1 avustussopimusmalli (yksi rahoituksen saaja) (PK vaihe 1 (SME Ph1)) Versio 1.0 11. joulukuuta 2013 Vastuuvapauslauseke Tämä opas on tarkoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET OSA II YLEISET EHDOT OSA A OIKEUDELLISET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET ARTIKLA II.1 TUENSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Tuensaaja a) on vastuussa hankkeen toteuttamisesta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot