Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa"

Transkriptio

1 Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa

2

3 Maija Lönnqvist, Liisa Ewart Sopimukset EU:n seitsemännessä puiteohjelmassa Suomen EU-T&K-sihteeristön julkaisuja Heinäkuu 2007 ISSN ISBN Kansi: Edita Prima Oy Sisäsivut: Edita Prima Oy Paino: Edita Prima Oy Tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan liiketoiminnan tai sopimusten perustaksi. Tekes tai Tekesin puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän materiaalin tai sen sisältämien tietojen käytön seuraamuksista.

4 4 Alkusanat Alkusanat EU:n seitsemäs puiteohjelma tarjoaa rahoitusta jäsenvaltioissa tehtäviin tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Kaikki EU:n seitsemännen puiteohjelman t&k-projektit toteutetaan komission laatiman avustussopimuksen mukaisesti. Avustussopimuksessa sovitaan projektin aikana tehtävästä työstä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Projektin osapuolet sitoutuvat yhdessä tekemään sopimukseen kirjatun työn. Komissio puolestaan sitoutuu maksamaan työstä sovitun korvauksen. Avustussopimuksen lisäksi seitsemännessä puiteohjelmassa on laadittava konsortiosopimus. Konsortiosopimus solmitaan osallistujien välillä, ja siinä sovitaan osallistujien keskinäisistä asioista, kuten projektin hallinnosta ja tulosten omistusja käyttöoikeuksista. Tämän opaskirjan tarkoituksena on antaa puiteohjelmaprojekteihin osallistuville käsitys siitä, mitä kaikkea sopimusasioissa ja -käytännöissä tulee ottaa huomioon. Oppaassa keskitytään EU:n puiteohjelman hankkeissa tarvittaviin sopimuksiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että vastaavia sopimuksia tarvitaan kaikenlaisessa muussakin koti- ja ulkomaisessa t&k-yhteistyössä. Ainoastaan avustussopimus on EU-hankkeiden erityispiirre. Opaskirja on rakenteeltaan kolmiosainen siten, että ensimmäisessä luvussa käsitellään avustussopimusta, erityisesti sen yleisiä ehtoja, sekä selvitetään avustussopimuksen ehtojen merkitystä projektiin osallistuville. Toisessa luvussa tarkastellaan konsortiosopimuksessa sovittavia asioita erityisesti yhteistyöhankkeiden osalta. Kolmannessa luvussa käydään lyhyesti läpi muut puiteohjelmahankkeissa mahdollisesti tarvittavat sopimukset: salassapito-, esi-, oikeuksiensiirto-, alihankintaja lisenssisopimukset. Oppaan loppuun koottu sanasto seitsemännen puiteohjelman sopimusasioiden yhteydessä käytetyistä käsitteistä palvelee niin ensi kertaa asiaan tutustuvia kuin jo aiemmin asioiden kanssa tekemisissä olleita. Oppaassa on myös lista linkeistä, joista saa lisätietoa seitsemännen puiteohjelman sopimusasioista. Opaskirja on tarkoitettu tausta-aineistona avuksi sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laadintaan, ei sellaisenaan sopimusten tai muun liiketoiminnan perustaksi. Oikeudellisissa ongelmatilanteissa tulisi ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Oppaan on laatinut Tekesin lakimies Maija Lönnqvist ja seitsemänteen puiteohjelmaan sopivaksi päivittänyt Tekesin lakimies Liisa Ewart. Helsingissä, heinäkuussa 2007 Suomen EU-T&K-sihteeristö

5 Sisällys 5 AVUSTUSSOPIMUS 9 Rahoituspäätöstä seuraavat sopimusneuvottelut 9 Sopimuksen allekirjoittaminen 9 Osapuolen vetäytyminen hankkeesta ennen allekirjoitusta 9 Avustussopimuksen voimaanastuminen 10 AVUSTUSSOPIMUKSEN RAKENNE 11 Ydinsopimus 11 Liitteiden etusijajärjestys 12 Työsuunnitelma 12 Yleiset ehdot 12 Liitteet III VII 13 PROJEKTIN HALLINTO 14 Koordinaattori (Art. II.2.) 14 Konsortion velvollisuus hallinnon järjestämiseksi 15 Yksittäisten osallistujien velvollisuudet 16 VASTUUSÄÄNNÖKSET 17 Osapuolten tekninen yhteisvastuu 17 Osapuolten taloudellinen vastuu 17 Ylivoimainen este 17 Vastuu projektin ulkopuolisille (Liability Art. II.42.) 18 Alihankinnat (Subcontracting Art. II.7.) 18 Alihankkijoiden valinta 19 Alihankinnan vaikutus osallistujan vastuuseen 19 PROJEKTIMUUTOKSET 20 Muutokset avustussopimukseen (Art. II.36.) 20 Konsortion kokoonpanon muuttaminen 21 Uusien osallistujien liittyminen projektiin 21 Tarjouskilpailu uuden osallistujan hankkimiseksi (Art. II.35.) 22 Uuden osapuolen vastuun alkaminen 22 Projektin keskeyttäminen (Art. II.8.) 23 SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA JULKISUUS 24 Luottamuksellinen tieto 24 Tiedon luovuttaminen komissiolle arviointi-, vaikuttavuusja standardisoimistarkoituksiin (Art. II.10) 25 Jäsen- ja liitännäisvaltiolle luovutettava tieto (Art. II.11.) 25 Tiedottaminen ja projektin julkiset tiedot (Art. II.12.) 25 KUSTANNUKSET JA TARKASTUKSET 27 Hyväksyttävät kustannukset 27 Lausunto rahoitusselvityksestä (Art. II.4.4.) 27 Lausunto menettelytavoista (Art. II.14.1.) 28 Tilintarkastajan kelpoisuus 28 Komission tarkastusoikeudet 28 SOPIMUSSAKKO JA TALOUDELLISET SEURAAMUKSET 30 Sopimussakko (Art. II.24.) 30 Taloudelliset seuraamukset (Art. II.25.) 31 Korvauksien maksaminen komissiolle 31 IMMATERIAALIOIKEUDET, HYÖDYNTÄMINEN JA LEVITTÄMINEN 32 Tulosten omistusoikeus (Art. II.26.) 32

6 6 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA Yhteisomistuksen hallinnointi 32 Tulosten luovuttaminen ulkopuolisille (Art. II.27.) 33 Tulosten suojaaminen (Art. II.28.) 34 Velvollisuus tulosten hyödyntämiseen (Art. II.29.) 35 Tulosten levittäminen (Art. II.30.) 35 Työntekijöiden ja alihankkijoiden oikeuksiensiirtosopimukset 36 Tausta-aineisto ja sen rajaaminen (Art. II.31. ja II.32.) 36 Osallistujien käyttöoikeus tuloksiin ja tausta-aineistoon 37 Käyttöoikeuden myöntäminen projektityötä varten 38 Käyttöoikeus hyödyntämistä varten 38 Käyttöoikeuksien luovuttaminen 39 Käyttöoikeuksien siirto intressiyhtiöille 39 Käyttöoikeuksien luovuttaminen ulkopuolisille 39 Käyttöoikeuksien ja hyödyntämismahdollisuuksien rajoitukset 40 MUUT MÄÄRÄYKSET 41 Riitojen ratkaisu 41 Tietojen ja asiakirjojen toimittaminen 41 Sopimuksen siirtäminen 41 Pk-yrityksiä ja pk-yritysjärjestöjä koskevat erityiset ehdot (Annex III) 41 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 42 Avustussopimuksen irtisanominen komission aloitteesta (Termination Art. II.38.) 42 Konsortion vaatimus sopimuksen irtisanomiseksi 43 Komission oikeus irtisanoa avustussopimus 44 Osallistujan sopimusrikkomuksen seuraamukset 44 Sopimuksen irtisanominen väärinkäytöksen vuoksi 44 KONSORTIOSOPIMUS 46 Konsortiosopimuksen laatimisen aika 47 Hakemusvaiheessa sovittavia asioita 47 Konsortiosopimuksen osapuolet 48 Konsortiosopimuksen aloittaminen ns. WHEREAS-lausekkeilla 49 Käytettävien käsitteiden määrittely 49 PROJEKTIN HALLINTO 50 Koordinaattori 50 Yleiskokous 51 Johtokunta 52 Osaprojektien koordinaattorit ja komiteat 52 Osapuolten velvollisuudet konsortiosopimuksen mukaan 53 OSAPUOLTEN KESKINÄINEN VASTUU 54 Vahingon aiheuttaminen ulkopuoliselle 54 Tulosten käyttökelpoisuuden rajaaminen vastuun ulkopuolelle 54 Sopimusrikkomuksista seuraavat sanktiot 54 TULOSTEN JA TAUSTA-AINEISTON OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET 55 Yhteisomistuksen ehdoista 55 Muiden osapuolten patentointimahdollisuudet 56 Tausta-aineiston rajaaminen projektin ulkopuolelle 56 Avustussopimuksen käyttöoikeusehdot 57 Alilisenssien myöntäminen 58 Ohjelmistojen käyttöoikeuksien määrittely 58 Liitännäisosallistujien ja intressiyhtiöiden käyttöoikeudet 58 Osapuolimuutoksien vaikutus käyttöoikeuksiin 59

7 Sisällys 7 SALASSAPITO JA JULKAISUT 60 Salassapitosäännösten tarkentaminen 60 Projektin julkaisu- ja tiedotuspolitiikka 60 MUITA EHTOJA 61 Komission rahan jakaminen 61 Erimielisyyksien nopea selvittäminen 61 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin 62 Sopimuksen voimaanastuminen 62 MUUT SOPIMUKSET 64 SALASSAPITOSOPIMUS 65 Salassa pidettävän tiedon määrittely 65 Luottamuksellisen tiedon käyttö 66 Kuinka kauan tieto pidetään salassa? 66 Materiaalin palauttaminen tai tuhoaminen 67 Rikkomuksesta seuraava rangaistus 67 Sopimuksen kestoaika ja riitojen ratkaisu 67 ESISOPIMUS 68 Neuvottelun kohde esisopimusvaiheessa 69 Osapuolen aseman muuttuminen 69 Tausta-aineiston käyttöoikeudesta sopiminen 69 Salassapitoehdot 70 Esisopimus vai aiesopimus? 70 OIKEUKSIENSIIRTOSOPIMUS 71 Siirrettävät oikeudet 71 Siirrosta maksettava korvaus 72 Luottamuksellinen tieto 72 ALIHANKINTASOPIMUS 73 Alihankintana ostettava projektin osa 73 Komission hyväksyntä 73 Alihankkijan valinta 74 Alihankinnan sisältö 75 Alihankkijalle maksettava korvaus 75 Tulosten omistus- ja käyttöoikeudet 75 Vastuun jakautuminen 76 Alihankkijan salassapitovelvollisuus 76 Alihankkijaan kohdistuvat komission tarkastukset 76 Mahdollisuus kuulua projektin johtoryhmään 77 LISENSSISOPIMUS 78 Erillinen lisenssisopimus 78 Käyttöoikeuden kohteen yksilöinti 79 Luovutettavat oikeudet 79 Käyttöoikeuden maantieteellinen laajuus 80 Käyttöoikeuden voimassaoloaika 80 Lisenssin kohteen parannukset 80 Lisenssistä maksettava korvaus 81 Muut sopimustarpeet 81 SANASTO 82 LINKKIVINKKEJÄ 86

8 Avustussopimus Seitsemännessä puiteohjelmassa, samoin kuin aiemmissakin puiteohjelmissa, komissio laatii avustussopimuksen (aik. vakiosopimus), jota käytetään kaikissa hankkeissa. Edeltävissä puiteohjelmissa kaikille hanketyypeille on ollut oma avustussopimuksensa, mutta seitsemännessä puiteohjelmassa sama avustussopimus soveltuu perusmuodossaan kaikille hanketyypeille lukuun ottamatta Marie Curie -toimia Ihmiset-osiossa sekä ERC-hankkeita Ideat-osiossa. Näille on laadittu omat avustussopimukset. Tässä oppaassa käsitellään pääasiassa yhteistyöhankkeisiin laadittua perusmuotoista avustussopimusta keskittyen sen ydinosaan ja toisen liitteen säännöksissä oleviin vakiomuotoisiin yleisiin ehtoihin. Tarvittaessa paneudutaan myös eri hanketyyppejä koskeviin erityisehtoihin.

9 Avustussopimus 9 Avustussopimus Rahoituspäätöstä seuraavat sopimusneuvottelut Kun hanke-ehdotus on arvioitu ja se on hyväksytty mahdollisesti rahoitettavaksi, hankkeen osapuolet kutsutaan sopimusneuvotteluihin siihen komission yksikköön, jonka valvonnassa hanke toteutetaan. Viimeistään tässä vaiheessa osapuolten kannattaa tarkoin tutustua avustussopimuksen ehtoihin, sen velvoitteisiin ja oikeuksiin sekä niihin asioihin, joista voidaan projektikohtaisesti sopia. Sopimusneuvotteluissa komissio ja osapuolet, yleensä ennen kaikkea koordinaattori, neuvottelevat projektin sisällöstä. Hakemuksen mukaista työsuunnitelmaa voidaan joutua muokkaamaan ja kustannuksia leikkaamaan, ennen kuin komissio lopullisesti hyväksyy projektin rahoitettavaksi. Joskus voidaan jopa konsortion koostumusta joutua muokkaamaan ja osapuolia vaihtamaan. Sopimuksen allekirjoittaminen Seitsemännessä puiteohjelmassa avustussopimuksen allekirjoittavat komissio ja koordinaattori. Muut osapuolet hyväksyvät avustussopimuksen ehdot itseään sitoviksi erillisellä hyväksymisilmoituksella (avustussopimuksen lomake A). Koordinaattori kokoaa muiden osapuolten hyväksymisilmoitukset ja toimittaa ne komissiolle 45 päivän kuluessa avustussopimuksen allekirjoituksesta. Osapuolen osalta avustussopimuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on osapuolen nimenkirjoitusoikeus. Oikea henkilö selviää organisaation sisäisistä säännöistä ja ohjeista. Usein puiteohjelmaprojektit ovat niin isoja, että allekirjoittajaksi vaaditaan esimerkiksi pk-yrityksissä toimitusjohtaja ja yliopistoissa rehtori tai vararehtori. Osapuolen vetäytyminen hankkeesta ennen allekirjoitusta Kaikkien hankkeen osapuolien on hyväksyttävä avustussopimuksen ehdot itseään sitoviksi. Jos joku osapuoli kieltäytyy hyväksymästä ehtoja ja liittymästä sopimukseen, koordinaattorin on neuvoteltava komission kanssa ongelman ratkaisemisesta. Konsortio voi ehdottaa uutta osapuolta vetäytyneen tilalle tai järjestää työn uudelleen osapuolten kesken niin, että vetäytyneen osapuolen työosuus tulee hoidettua. Jos konsortioon jääneiden osapuolten määrä ei ole riittävä, komissio ei hyväksy ehdotettuja uusia osapuolia tai konsortiota ei voida esimerkiksi teknisistä syistä laajentaa, komissio voi purkaa sopimuksen. Koordinaattorin tehtävänä on hankkia muiden osapuolten hyväksymiset sopimukselle. Koordinaattori ei kuitenkaan tavallisesti ole vastuussa siitä, jos joku osapuolista kieltäytyykin osallistumasta projektiin. Koordinaattori voi joutua vastuuseen komission erehdyttämisestä ainoastaan, jos koordinaattori on toiminut selkeästi vilpillisesti ja lupaillut komissiolle konsortion, jota ei ole olemassakaan. Joka tapauksessa koordinaattorin kannattaa jo hakemuksen valmisteluvaiheessa hankkia

10 10 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA osapuolilta sitoumukset siitä, että ne rahoituksen tullessa osallistuvat projektiin. Sitoutuminen voi olla erillinen sitoutumistahdonilmaisu tai sisältyä allekirjoitettuun esi- tai konsortiosopimukseen. Avustussopimuksen voimaanastuminen Sopimus tulee voimaan koordinaattorin ja komission allekirjoitusten hetkellä. Tämän jälkeen hanke voi alkaa sopimuksessa ilmoitettuna päivänä. Pääsääntöisesti vasta allekirjoitusten ja projektin alkamisen jälkeen syntyneitä kustannuksia hyväksytään projektin kustannuksiksi. Ainoastaan poikkeustapauksissa ja komission erillisellä suostumuksella voidaan ennen sopimuksen voimaantuloa syntyneitä projektiin liittyviä kustannuksia hyväksyä projektin kustannuksiksi, kuitenkin aikaisintaan hakemuksen jättöpäivästä lähtien. Hankkeen kesto ilmoitetaan ydinsopimuksessa kuukausina alkaen avustussopimuksen voimaantuloa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jostain muusta erikseen sovitusta päivästä tai erikseen sovitun määräajan kuluttua. Ydinsopimuksessa merkitään lisäksi kuukauden tarkkuudella kaikki hankkeen raportointijaksot, jolloin siis ydinsopimukseen tulee kirjatuksi hankkeen viimeinen toteutuskuukausi.

11 Avustussopimuksen rakenne 11 Avustussopimuksen rakenne Ydinsopimus AVUSTUSSOPIMUKSEN RAKENNE Liite I Projektin työsuunnitelma Liite II Yleiset ehdot A. Projektin toteutus 1. Yleiset periaatteet 2. Raportointi ja maksut 3 Toteutus B. Rahoitusmääräykset 1. Yleiset rahoitusmääräykset 2. Takuurahasto ja takaisinperintä 3. Valvonta ja seuraamukset C. Immateriaalioikeudet, hyödyntäminen ja levittäminen 1. Tulosaineisto 2. Käyttöoikeudet Muut ehdot (projektin keskeytys, projektimuutokset, oikeuspaikka) Liite III Hanketyyppikohtaiset erityisehdot Liite IV Lomake A Sopimukseen liittyminen Liite V Lomake B Uuden osallistujan liittyminen Liite VI Lomake C Rahoitusselvitys Liite VII Lomake D Lausunto rahoitusselvityksestä Lomake E Lausunto menettelytavoista (menetelmän sertifiointi) Ydinsopimus Ydinsopimus (core contract) on projektikohtainen ja se muunnetaan kuhunkin projektiin sopivaksi siten kuin sopimusneuvotteluissa sovitaan komission ja osapuolten muodostaman konsortion kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa kaikkien projektiin osallistujien puolesta projektin koordinaattori. Ydinsopimukseen kirjataan kaikki projektin osapuolet, projektin kesto ja alkamispäivä, raportointiajat, komission myöntämän rahoituksen kokonaismäärä ja maksuaikataulu, mahdollisen ennakkomaksun määrä, mahdolliset projektikohtaiset erityisehdot sekä komission ja koordinaattorin yhteystiedot. Lisäksi ydinsopimuksessa määrätään eri lakien ja sopimusten hierarkiasta ja määrätään toimivaltainen tuomioistuin, joka on EY:n tuomioistuin. Ydinsopimukseen voi tarpeen vaatiessa sisältyä erilaisia erityisehtoja, jotka

12 12 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA ovat projektikohtaisia ja riippuvat projektin erityispiirteistä. Erityisehdoilla on etusija kaikkien muiden ehtojen yli. Erityisehto on velvoittava vain, kun se on kirjattu avustussopimuksen ydinsopimukseen, huolimatta siitä, että erityisehdon sisältö olisi merkityksellinen hankkeen sisältöön. Komission laatimat vakiomuotoiset erityisehdot on lueteltu erillisessä listassa List of Special Clauses applicable to the FP7 Model Grant Agreement for the Implementation of the Seventh Framework Programmes of the European Communities (EC-Euratom) ja ehtoja on julkaistu kesäkuuhun 2007 mennessä 33 kappaletta. Erityisehtojen kirjo on moninainen alkaen esimerkiksi eettisten lautakuntien lausuntovaatimuksista tai ihmisperäisten orgaanien käytöstä aina käyttöoikeuksia koskeviin erityispiirteisiin, kansainvälisten organisaatioiden ja YK:n elinten osallistumiseen. Erityisehdoissa voidaan selventää sopimuksen toisen liitteen tukiehtoja mutta ei rajoittaa näitä. Mahdollisia erityisehtoja ovat esimerkiksi vaatimus siitä, että konsortiosopimus on allekirjoitettava, ennen kuin projekti voidaan aloittaa; että ohjelmistojen (software) käyttöoikeuteen sisältyy alilisensiointioikeus; tai ettei tiettyjä kustannuksia hyväksytä projektissa. Liitteiden etusijajärjestys Avustussopimuksen liitteet eivät saa olla ristiriidassa ydinsopimuksen kanssa. Liitteiden keskenkin vallitsee etusijajärjestys: jos liitteiden ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti kolmatta liitettä, sitten toista liitettä ja viimeisenä ensimmäisen liitteen työsuunnitelmaa. Työsuunnitelma Projektin työsuunnitelma liitetään avustussopimuksen liitteeksi I (Annex I). Tavallisesti työsuunnitelma on rahoitushakemuksen kuvaus projektista sopimusneuvotteluissa tehdyin muutoksin. Kannattaa muistaa, että työsuunnitelma on osa sopimusta ja siihen kirjatut osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sitovat osapuolia samalla tavalla kuin avustussopimuksen muutkin osat. Yleiset ehdot Avustussopimuksen liite II (Annex II) sisältää sopimuksen yleiset ehdot (General conditions). Nämä yleiset ehdot ovat kaikille puiteohjelmaan osallistujille samat ja sopimuksen tärkein osa, johon kannattaa tutustua tarkasti. Niitä ei voi muunnella projektikohtaisesti, mutta toisaalta ne jättävät paljon harkinnanvaraa ja sopimusvapautta projektiin osallistuville siitä, miten osallistujat sopivat keskinäisen työnjaon, vastuut ja oikeudet.

13 Avustussopimuksen rakenne 13 Liitteet III VII Kolmannessa liitteessä (Annex III) ovat hanketyyppejä koskevat erityismääräykset (Specific Provisions). Erityismääräyksiä on annettu neljä: Muiden maiden infrastruktuureiden käyttömahdollisuuksiin liittyvät toimet Pk-yrityksiä ja pk-yritysten toimialajärjestöjä tukeva tutkimus ERA-NET Plus -toimet Kansalaisjärjestöjä koskeva tutkimus Näillä ehdoilla tarkennetaan toisen liitteen yleisiä ehtoja niiltä osin kuin näillä hanketyypeillä on omia erityispiirteitään. Hanketyyppikohtaiset erityisehdot on pyritty pitämään mahdollisimman suppeina. Avustussopimuksen liitteiksi IV oheistetaan kaikkien osallistujien erikseen täydentämä ja allekirjoittama A-lomake (Form A Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement). Koordinaattorin on lähetettävä 45 päivässä avustussopimuksen allekirjoittamisesta kaikkien osallistujien A-lomakkeet. Mikäli joku tai jotkut osallistujat eivät toimita osallistumislomaketta koordinaattorin kautta komissiolle, komissio vapautuu velvollisuuksistaan tätä osallistujaa kohtaan. Konsortion vastuulla on esittää komission antamassa määräajassa ratkaisu komissiolle siitä, miten konsortio toteuttaa työsuunnitelman mukaisen projektin. Käytännössä on noudatettava avustussopimuksen yleisten ehtojen määräyksiä sopimuksen muuttamisesta. Avustussopimukseen oheistetaan B-lomakkeen mukainen liite V (Annex V Form B) silloin, kun projektiin liittyy uusi osallistuja projektin kuluessa. Liite V: n käyttö eli uuden osallistujan mukaanotto edellyttää B-lomakkeen mukaisen prosessin suorittamista koskien avustussopimuksen ja työohjelman muuttamista sekä selvityksen antamista siitä, onko uuden osallistujan valinta kilpailutettu. Avustussopimuksen liitteenä VI, C-lomakkeina (Annex VI Form C) on Excel-taulukoita rahoitusjärjestelykohtaista rahoitusselvitystä varten, joilla sekä jokainen osallistuja erikseen että koko konsortio raportoivat projektiin liittyvät tilinpäätös- ja avustustiedot. C-lomakkeilla tilinpäätösselvityksen antaa myös ulkopuolinen taho 1, jolla on projektiin liittyneitä kustannuksia, mutta ei EU-tukea. Tavanomaisin näistä on alihankkija. Avustussopimuksen liite VI sisältää D- ja E-lomakkeet (Annex VI Form D Factual findings on costs ja Form E Factual findings on methodology). D-lomakkeen avulla osallistujien tilintarkastaja laatii selvityksen kustannuksista, joita osallistuja vaatii huomioitavaksi komission rahoitusta laskettaessa. E-lomakkeen avulla tilintarkastaja ja osallistuja voivat yhdessä laatia lausunnon menettelytavoista, eli kustannuslaskennan käytännöstä osallistujan organisaatiossa ja pyytää komissiolta hyväksyntää tälle kustannuslaskentamenetelmälle. Hyväksynnän jälkeen osallistuja saa käyttää samaa menetelmää kevennetyllä raportointivelvollisuudella koko puiteohjelman ajan. Liitteiden tarkoituksena on sopia osallistujien kustan- 1 Huomaa, että avustussopimuksen terminologiassa third countries ei tarkoita kehitysmaita, vaan sellaisia maita, jotka eivät ole EU:n jäseniä eivätkä sopimuksen kautta nk. liitännäisvaltioita eli associated countries.

14 14 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA nuslaskentamenetelmät komission kanssa pysyviksi siten, että molemminpuolisesti säästetään raportointiin liittyvää byrokratiaa. YLEISISSÄ EHDOISSA (LIITE II) SOVITAAN MUUN MUASSA: Koordinaattorin ja osapuolten tehtävistä Yhteisvastuusta Hyväksyttävistä kustannuksista ja rahoituksen enimmäismääristä Raportoinneista Takuurahastosta Hankkeen valvonnasta ja seuraamuksista Omistus- ja käyttöoikeuksista sekä tulosten hyödyntämisestä Julkaisuista ja salassapidosta Sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta Projektin hallinto Koordinaattori (Art. II.2.) Koordinaattorin tärkein tehtävä on toimia komission ja konsortion yhteyshenkilönä. Ellei erikseen avustussopimuksessa ole mainittu, kaikki yhteydenpito komissioon päin kulkee koordinaattorin kautta. Varsinaisia koordinaattoreita komissioon päin voi olla vain yksi. Mikäli konsortio yksituumaisesti haluaa vaihtaa koordinaattorin, tähän sopimusmuutokseen on saatava komissiolta kirjallinen hyväksyntä. Koordinaattori allekirjoittaa avustussopimuksen osallistujien puolesta ja pitää huolta siitä, että kaikki osallistujat toimittavat hänelle allekirjoitetun A-lomakkeen (liite IV), jossa nämä hyväksyvät avustussopimuksen ja kaikki siihen liittyvät osallistujan oikeudet ja velvollisuudet. Koordinaattorin on lähetettävä nämä osallistujien osallistumissitoumukset komissiolle viimeistään 45 päivän kuluessa siitä, kun avustussopimus astuu voimaan, eli kun sekä koordinaattori että komissio ovat avustussopimuksen allekirjoittaneet. Tämä päivä voi olla eri päivä kuin se, jolloin hanke alkaa. Komissio ei ole sidottu rahoituspäätökseen sen osallistujan osalta, joka ei toimita ajoissa A-lomakettaan asiallisesti allekirjoitettuna. Konsortiolta tämä vaatii annettavassa määräajassa selvitystä siitä, miten se aikoo suorittaa projektin muuttuneessa tilanteessa. Avustussopimuksen mukaan koordinaattori ei voi siirtää seuraavia velvoitteitaan sopimuksella kolmannelle: a) Koordinaattori vastaanottaa komission maksaman tuen ja jakaa sen osapuolille. Rahoituksen jakautumisesta osapuolten kesken sovitaan tarkemmin konsortiosopimuksessa. Rahoitus tulee jakaa muille osapuolille ilman turhia viivytyksiä, vaikkei varsinaista määräaikaa olekaan enää otettu avustussopimukseen.

15 Projektin hallinto 15 b) Koordinaattorin on pidettävä kirjanpitoa siitä, miten rahoitus on jaettu osapuolten kesken, ja pyydettäessä oltava milloin tahansa kykenevä esittämään komissiolle rahoituksen jakamiseen liittyvistä seikoista. c) Koordinaattorin on tiedotettava komissiolle vaadittaessa rahoituksen jakamisesta ja päivämääristä. d) Koordinaattori kerää osapuolilta projektia koskevat raportit ja kustannusselvitykset ja toimittaa ne komissioon. Ennen komissioon lähettämistä koordinaattorin on tarkastettava raportit todentaakseen, että ne ovat sen mukaisia, mitä projektin tehtävät ovat edellyttäneet. e) Koordinaattorin pitää tarkkailla sitä, että osallistujat suorittavat avustussopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Koordinaattorin velvollisuudet ovat laajat, varsinkin kohdan e) perusteella, joka käytännössä edellyttää koordinaattorilta hyvin aktiivista projektin johtamista. Komissio ei kuitenkaan edellytä koordinaattorilta käytännössä täydellistä projektin kontrollointia, vaan keskittymistä siihen, että projekti etenee avustussopimuksen ja erityisesti työsuunnitelman mukaan, rahat käytetään budjetissa luvatulla tavalla ja raportit toimitetaan asiallisesti ja ajallaan. Avustussopimuksessa lueteltujen velvollisuuksien nojalla koordinaattori ei ole velvollinen kontrolloimaan konsortiosopimuksen noudattamista, koska konsortiosopimus ei tule avustussopimuksen osaksi. Konsortio voi keskenään aina laajuutensa mukaan päättää sisäisestä hallinnosta, kunhan järjestelyt eivät ole avustussopimuksen vastuusäännösten kanssa ristiriidassa. Konsortion velvollisuus hallinnon järjestämiseksi Avustussopimus velvoittaa konsortion järjestämään sisäisen hallintonsa ja työnjakonsa ottaen huomioon avustussopimuksen velvollisuudet ja varmistamaan erityisesti sen, että projekti toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Konsortion on esitettävä komissiolle yksityiskohtainen selvitys siitä, että projektille on järjestetty asiallinen hallinto. Konsortion sisäiset järjestelyt tarkoittavat erityisesti konsortiosopimuksen laatimista, jolla projektin tehokas toteuttaminen varmistetaan. Mahdolliset sopimukset eivät saa olla ristiriidassa avustussopimuksen kanssa. Konsortiosopimusta laajemmin käsitellään jäljempänä tässä oppaassa. Avustussopimuksessa konsortio sitoutuu tekemään sopimuksen muun muassa: työnjaosta ja päätöksentekomenettelystä aineiston julkaisemisesta hyödyntämisestä ja käyttöoikeuksista yhteisön rahoituksen jakamisesta riitojen ratkaisutavasta mukaan lukien toimivallan väärinkäyttö vastuusta vahingonkorvausvelvollisuudesta salassapidosta osallistujien kesken

16 16 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA Yksittäisten osallistujien velvollisuudet Jokaisen osallistujan on ensisijaisesti huolehdittava siitä, että se toteuttaa työosuutensa sopimuksen mukaisesti, mikä tarkoittaa liitteen I työsuunnitelmaa. Osallistujan velvollisuus on varmistaa, että sille osoitetut tehtävät tehdään oikein ja oikea-aikaisesti. Osallistuja voi käyttää kolmatta osapuolta eli alihankkijaa työvelvoitteensa osittaiseen suorittamiseen siten kuin avustussopimuksessa on sovittu (Art II.7.). Siirtäessään osan velvoitteistaan sopimuksella kolmannelle osallistujan on varmistettava, ettei kolmas osapuoli saa avustussopimuksen mukaisia oikeuksia komissioon nähden. Osallistuja on myös vastuussa, että alihankkijalla on tehtäviin tarvittava asema ja kyky, kuten tilintarkastajilta vaadittava pätevyys. Osallistujan on ilmoitettava toisille osallistujille ja komissiolle koordinaattorin välityksellä seuraavat asiat: ne henkilöt, jotka ohjaavat ja valvovat työn suorittamista, yhteystietoineen tapahtumat, jotka vaikuttavat projektin toteuttamiseen tai komission oikeuksiin muutokset viralliseen nimeen, osoitteeseen tai edustajiin sekä oikeudelliseen, taloudelliseen, organisatoriseen tai muuhun asemaan, erityisesti koskien statusta, kuten voittoa tavoittelematon julkinen yhteisö (non-profit public body) tai pk-yritys (SME) kaikki muut avustussopimukseen, osallistumissääntöihin tai varainhoitoasetukseen (Financial Regulation) vaikuttavat seikat, erityisesti niiden voidessa vaikuttaa osallistujan kelpoisuuteen jatkaa projektissa Osallistujan on toimitettava poikkeuksellisesti suoraan komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle niiden vaatimat tiedot (erityisesti Art. II.22.) ja osallistuttava projektin ohjausta, valvontaa ja arviointia koskeviin tapaamisiin. Osallistujan on pyrittävä välttämään kaikenlaisia toimenpiteitä ja sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen asettamien velvoitteiden kanssa. Mahdollisista projektin toteuttamiseen vaikuttavista ristiriidoista, joita osallistuja ei voi välttää, on informoitava sekä muita osallistujia että komissiota. Puiteohjelman tarkoitus ei ole vain painottaa tutkimustyön kaupallisia ja hyödyntämiseen liittyviä tarkoitusperiä, vaan osallistujille on asetettu velvollisuus toteuttaa työ eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää sukupuolten tasa-arvoa projektissa. Erityisesti naisten osuuteen projektissa kiinnitetään huomiota jo hakemusvaiheessa. Osallistuja velvoitetaan vielä lisäksi ennakoimaan ja välttämään intressiristiriidat liittyen taloudellisiin, poliittisiin tai kansallisiin liittymiin, perhe- tai muihin tunnesiteisiin sekä mihin tahansa muihin intresseihin, jotka voivat vaikuttaa osallistujan puolueettomaan suoriutumiseen projektista.

17 Vastuusäännökset 17 Vastuusäännökset Osapuolten tekninen yhteisvastuu Komission kannalta on tärkeintä, että sovittu tutkimushanke toteutetaan suunnitellusti. Niinpä avustussopimuksen mukaan osapuolet ovat hankkeesta yhteisvastuussa Euroopan yhteisöä kohtaan eli vastaavat yhdessä siitä, että hanke toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Tätä kutsutaan tekniseksi yhteisvastuuksi. Osallistujat voivat jopa joutua suorittamaan jonkun muun osapuolen työn, mikäli tämä itse sen jostain syystä laiminlyö. Vastuusta voi irtautua vain ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi. Käytännössä konsortion vastuu komissiolle merkitsee sitä, että konsortion on keskenään kyettävä sopimaan työn suorittaminen niin, että luvattu projekti onnistuu. Jos projektiin on tehtävä matkan varrella muutoksia, konsortion tulee päättää muutoksen sisältö ja ehdottaa sitä komissiolle hyväksyttäväksi. Äärimmäisessä tilanteessa komission katsoessa ettei projektia kyetä suorittamaan sovitulla tavalla, se voi keskeyttää projektin. Osapuolten taloudellinen vastuu Taloudellista yhteisvastuuta osapuolilla ei enää seitsemässä puiteohjelmassa ole. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin osapuolista vastaa yksin komission siltä takaisinperimien tukien maksamisesta. Toiselta osapuolelta perittävät maksut eivät enää voi tulla toisten osapuolten maksettaviksi. Tämän muutoksen on mahdollistanut takuurahaston perustaminen (Guarantee fund). Takuurahaston periaate on se, että jokainen osallistuja hyvittää väliaikaisesti takuurahastoa 5 %:n osuudella osallistujalle myönnetystä avustuksesta. Tämä osuus ei kuitenkaan vähennä sitä rahamäärää, joka maksetaan osallistujille ennakkomaksuna tai raportoinnin perusteella kustannuksien korvauksena. Viimeisen raportoinnin jälkeen takuurahasto palauttaa viimeisen maksuerän yhteydessä osallistujalta pidätetyn takuurahasto-osuuden, ellei asiantilasta muuta johdu. Komissio on tarkoittanut korvata yhteisen takuurahaston korkokertymästä projekteissa tapahtuvat epäonnistumiset, joilla on rahallista merkitystä. Äärimmäisessä tilanteessa, joka käytännössä lienee hyvin teoreettinen mahdollisuus, rahoitusta saaneet yritykset voivat menettää 1 %:n rahoituksestaan kattamaan rahaston tappioita. Julkiset organisaatiot ja sellaiset oikeussubjektit, joiden osallistumisesta vastaa jäsenvaltio tai assosioitunut maa, eivät joudu missään tilanteessa hyvittämään takuurahastoa kyseisellä 1 %:n osuudella. Takuurahaston luominen on merkinnyt erityisesti pk-yrityksille sitä, ettei kenenkään osallistujan tarvitse enää järjestää pankkitakauksia. Ylivoimainen este Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan poikkeuksellista ja yllättävää tapahtumaa, joka estää projektin suorittamisen. Ylivoimainen este vapauttaa vastuusta.

18 18 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA Tapahtuman on oltava osapuolten kontrollin ulkopuolella eikä kohtuullisin toimin estettävissä tai ylitsepäästävissä. Ylivoimainen este voi olla muun muassa tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota tai kapina. Sen sijaan projektin suorittamisessa käytetyn tuotteen, laitteen tai palvelun toimimattomuus ei ole ylivoimainen este, ei myöskään lakko, työriita tai taloudelliset vaikeudet. Jos joku osapuolista epäonnistuu suorittamasta velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, konsortion on välittömästi ilmoitettava siitä komissiolle, ja päinvastoin. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen keskeytyksen syy, todennäköinen kesto ja arvioidut vaikutukset projektille. Ylivoimainen este vapauttaa osapuolen vastuusta. Osapuolen on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan esteen aiheuttamat vahingot mahdollisimman pieniksi. Projektissa hyväksyttävinä kuluina korvataan ylivoimaisen esteen vuoksi sopimusvelvoitteensa jättäneen osapuolen tosiasiallisesti syntyneet kulut vain siihen hetkeen asti, kun ylivoimaisen esteen mukainen tilanne on tunnistettu. Vastuu projektin ulkopuolisille (Liability Art II.42.) Koska komissio rahoittaa projektia, voi käydä niin, että ulkopuoliset kääntyvät komission puoleen projektin ulkopuolisille aiheuttamiin vahinkoihin liittyvissä kysymyksissä. Siksi avustussopimukseen on otettu ehto, jonka mukaan Euroopan yhteisö ei vastaa osapuolten projektin toteuttamiseen liittyvistä teoista tai laiminlyönneistä. EY ei vastaa myöskään mahdollisista vioista tuotteissa tai palveluista, jotka on kehitetty projektin tulosten pohjalta. Osapuolet sitoutuvat takaamaan ja korvaamaan komissiolle kaikki seuraukset mahdollisista oikeudenkäynneistä tai valituksista, jotka liittyvät projektin toteuttamisen yhteydessä syntyviin tai tulosten pohjalta kehitettyjen tuotteiden tai palvelujen aiheuttamiin vahinkoihin. Jos osapuoli haastetaan oikeudenkäyntiin projektiin liittyen, komissio voi osapuolen pyynnöstä avustaa oikeudenkäynnissä osapuolen kustannuksella. Osallistujat kantavat täyden vastuun siitä, että heidän toimintansa avustussopimuksen mukaan toteutettavassa projektissa ei loukkaa kolmansien oikeuksia. Alihankinnat (Subcontracting Art. II.7.) Avustussopimuksessa lähtökohta on se, että projektin osapuolet suorittavat itse projektiosuutensa sopimuksen mukaisesti. Osapuolilla täytyy siis olla riittävät resurssit projektityöhön ja heidän tulee järjestää resurssinsa siten, että projektin toteuttaminen onnistuu. Osia työstä voidaan kuitenkin teettää alihankintana ulkopuolisilla, kunhan alihankinta kohdistuu vain rajoitettuun osaan projektista. Alihankinnoista on oltava selvitys jo työsuunnitelmassa sekä kustannuksiin varaus projektin talousarviossa (Annex I). Alihankkijana projektissa voi olla sellainen projektin ulkopuolinen taho, joka sitoutuu suorittamaan määrätyn ja rajoitetun osan projektiin kuuluvista toi-

19 Vastuusäännökset 19 mista liiketaloudellisilla perusteilla ja vailla suoraa ohjausta tai riippuvuussuhdetta projektin osallistujaan. Alihankkija ei koskaan tule alihankintasopimuksella avustussopimuksen osallistujaksi. Alihankinta ei saa vaikuttaa osallistujan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka liittyvät projektin tausta-aineistoon tai tuloksiin. Osapuolet voivat lisäksi käyttää ulkopuolisia tukipalveluja, jotka eivät ole varsinaisia projektitehtäviä ja joita ne itse eivät voi tehdä, jos tämä on tarpeellista projektityön kannalta, esimerkiksi kopiointi tai valokuvaus. Alihankkijoiden valinta Alihankkijan kanssa voi sopimuksen tehdä joko yksi osallistuja tai useat osallistujat yhdessä. Alihankkija on pääsääntöisesti valittava tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailussa on otettava huomioon läpinäkyvyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteet ja esimerkiksi pyydettävä tarjouksia useammalta kuin yhdeltä alihankkijalta. Tarjouksentekijöistä on valittava se, joka tarjoaa kokonaistaloudellisesti edullisimman palvelun. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa huomioidaan sekä palvelun hinta että laatu ja tarjouksista valitaan se, jonka hinta-laatu-suhde on paras. Tarjouskilpailusta projektin aikana aiheutuneita kustannuksia voidaan sisällyttää projektin hallintokustannuksiin. Tarjouskilpailusta voidaan esimerkiksi ilmoittaa useammassa eurooppalaisessa sanomalehdessä tai pyytää suoraan muutamalta mahdolliselta toimittajalta tarjousta. Komission mukaan ei ole suositeltavaa käyttää projektissa osapuolten välisiä alihankintoja, lukuun ottamatta poikkeuksellisia tilanteita. Sisäisten alihankintojen vastuukysymysten, oikeuksien ja kustannusten määrittely voi olla vaikeaa. Kyseeseen saattaisi tulla tilanne, jossa ison organisaation projektissa toimiva yksikkö tilaa saman organisaation toiselta yksiköltä tai konsernin emoyhtiö tilaa tytäryhtiöltä alihankintaa. Tällainen ratkaisu tulee kuitenkin olla hyvin perusteltu. Osallistuja voi esteettä toimia alihankkijana jossakin toisessa seitsemännen puiteohjelman projektissa. Alihankinnan vaikutus osallistujan vastuuseen Osallistuja ei vapaudu omista avustussopimuksen mukaisista velvoitteistaan siirtämällä jotain työosia alihankkijalle. Vastuusta ei voi vapautua sillä perusteella, että joku toinen tekee työn. Alihankintasopimuksessa kannattaa velvoittaa alihankkija vastaamaan työstään työn tilaajalle, mutta tällainen sopimus ei kuitenkaan vapauta osallistujaa vastuustaan komissiota kohtaan. Avustussopimus edellyttää, että alihankintasopimuksessa osallistuja velvoittaa alihankkijan noudattamaan avustussopimuksen salassapitoa, julkaisuoikeutta, tiedonantovelvoitetta ja komission tilintarkastusoikeutta koskeviin ehtoihin. Alihankintasopimuksesta on erillinen kappale jäljempänä tässä oppaassa.

20 20 SOPIMUKSET EU:N SEITSEMÄNNESSÄ PUITEOHJELMASSA Projektimuutokset Muutokset avustussopimukseen (Art. II.36.) Joskus voi tulla tarpeelliseksi muuttaa avustussopimusta sen voimaantulon jälkeen muutenkin kuin osallistujien osalta, vaikka avustussopimuksen vakiolausekkeita eli liitteiden II ja III ehtoja ei voida muuttaa. Lähinnä muutoksen kohteina voivat olla projektin kesto ja kokonaisrahoitus sekä työsuunnitelma. Sellaisia muutoksia ei hyväksytä, jotka johtaisivat projektissa osallistujien eriarvoisuuteen. Konsortiosopimuksen muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia voi myös sisällyttää hankkeen hallintokustannuksiin. Kaikki avustussopimuksen muutokset on aina tehtävä kirjallisina ja muutosesitys on oltava sen tahon allekirjoittama, joka on nimetty komission edustajaksi tai koordinaattoriksi avustussopimuksen ydinosan artiklassa 8. Kun muutosta ehdotetaan konsortion puolelta, koordinaattorin velvollisuus on huolehtia siitä, että hänellä on kaikkien osallistujien suostumus muutoksen ehdottamiselle avustussopimukseen. Riittävänä osoituksena hyväksynnästä voitaneen pitää muutoksen sisällön käsittävää pöytäkirjamerkintää. Työsuunnitelman muutokset on myös tehtävä kirjallisesti. Osapuolet eivät voi vain keskenään suullisesti sopia, että projektia suunnataan tai toteutetaan uudella tavalla, vaan muutos on kirjattava ja ilmoitettava komissiolle. Toimiminen vain suullisesti sovitun muutoksen mukaisesti voidaan äärimmäisessä tapauksessa tulkita projektirikkomukseksi. Pääsäännön mukaan avustussopimuksen osapuolilla on 45 päivää aikaa ehdotuksen saatuaan joko hyväksyä tai hylätä avustussopimuksen muuttamista, avustussopimuksen irtisanomista tai rahoituksen saajan osallistumisen päättämistä koskevat pyynnöt. Edelleen pääsäännön mukaan vastaus on automaattisesti hylkäävä, jos vastausta ei anneta määräajassa. Poikkeuksena tästä on uuden osallistujan hyväksyminen projektiin, jolloin komission puolelta ehdotus on hyväksytty, jos komissio ei vastaa määräajassa 2. Koordinaattoria koskeva muutosvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä kaikkien muiden osallistujien yhteisellä esityksellä, ellei yhtä osallistujaa valtuuteta toimimaan tässä asiassa muiden puolesta. Uuden koordinaattorin hyväksyntä vaatii aina komissiolta kirjallisen hyväksynnän. Osapuolen omistajanvaihdos voi johtaa siihen, ettei osapuolta enää katsota pk-yritykseksi, mikä vaikuttaa osapuolen oikeuksiin ja asemaan projektissa. Samoin jonkin osapuolen lähtö projektista voi johtaa siihen, etteivät osallistumissääntö- 2 Yleisten ehtojen artiklassa II määräajaksi annetaan 45 päivää (within 45 days), kun liite V eli B-lomake antaa määräajaksi 6 viikkoa (within six weeks). Ydinsopimuksen artiklan 10 mukaan liite III on etusijalla liitteen II eli yleisten ehtojen määräysten kanssa, joten sovellettava määräaika uuden osallistujan hyväksymiselle on 6 viikkoa, jonka jälkeen uusi osallistuja on hyväksytty siinäkin tapauksessa, että komissio ei anna vaatimukseen lainkaan vastausta.

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet

Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimus Strategiset kumppanuushankkeet Hankesopimuksen osat Part I : Special Conditions - Erityisehdot Part II : General - Yleisehdot Part A legal and andministrative provisions ja Part B- financial

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA PPP-RAHOITUSMALLIT JA PROJEKTISOPOIMUSJURIDIIKKA LÄHIALUEHANKKEISSA GREENNET 1 SOPIMUKSET VALMISTAUTUMINEN TARJOUSKILPAILUUN 1. NDA 2. TARJOUSVAIHEEN KONSORTIOSOPIMUS/LOI

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta. Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja)

Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta. Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja) ASIA SOPIMUSEHDOT 1. Sopijapuolet 2. Sopijapuolten edustajat 3. Sopimuksen tarkoitus Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja) Päähakija (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( )

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) VNK/ /48/2017 Asia Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) Sopimusehdot 1. Sopijapuolet Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä asiakas) PL 23 00023 Valtioneuvosto sekä (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot