SUOSITUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOSITUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 1 SUOSITUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ Kemin kaupungilla on omat Facebook-sivut (Kemin kaupunki), joiden tarkoituksena on tehostaa kaupungin ulkoista viestintää, tiedottaa tapahtumista, hankkeista, palveluista ja ajankohtaisista asioista ja saada kuntalaisilta palautetta ja kehittämisideoita. Lisäksi sivua voidaan käyttää tarvittaessa kriisiviestintään. (www.facebook.com/keminkaupunki) Kaupungin Facebook-sivun tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset sosiaalisen median kautta. Tavoitteena on saada sivuille kävijöitä eli tykkääjiä, jolloin viesti kulkee mahdollisimman monelle. Facebook-palvelun myötä viesti voi tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät lue paikallislehtiä tai eivät käy säännöllisesti kaupungin verkkosivuilla. Kemin kaupungin Facebook-sivu on avoin sivu, jossa kaikilla palvelun käyttäjillä on mahdollisuus kommentoida, julkaista kuvia ja linkkejä yms. Avoimen sivun kautta kuntalaiset voivat halutessaan antaa suoraan palautetta omalla nimellään. Kommentointiin tarvitaan Facebook-tili, mutta sivun lukeminen onnistuu ilman tiliäkin. Suosituksen tavoitteet 1. Kemin kaupungin sosiaalisen median ohjeella (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram jne.) innostetaan ja ohjeistetaan työntekijöitä käyttämään ja kokeilemaan sosiaalisen median välineitä omissa työtehtävissään ja samalla edistämään kaupunkilaisten tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 2. Tavoitteena on kannustaa käyttämään sosiaalista mediaa tehokkaasti ja suunnitelmallisesti työn ja asiakaspalvelun tukena. 3. Mukanaolo sosiaalisessa mediassa edistää ulkoista viestintää ja markkinointia. Sen avulla voidaan parantaa vuorovaikutusta ja lisätä yhteisöllisyyttä kemiläisten keskuudessa. 4. Muuhun kuin työhön liittyvien palvelujen käyttö ei saa haitata työtehtävien suorittamista. Työpaikan internetselainta tulee käyttää pääsääntöisesti vain työtarkoituksiin ja sen käyttö omiin tarkoituksiin on sallittua vain vähäisessä määrin taukojen aikana. 5. Työpaikan esimies vastaa työajan tehokkaasta käytöstä ja päättää sosiaalisen median käytöstä työyksikössä. 6. Ohjeistuksen tarkoituksena on maksimoida sosiaalisen mediaan liittyvät mahdollisuudet ja minimoida sekä tiedostaa siihen liittyvät riskit. Kemin kaupungin käyttämät verkkoidentiteetit 1. Kaupunki käyttää pääsääntöisesti sosiaalisen median palveluissa virkaprofiileja, jotka ovat useamman kuin yhden henkilön hallinnoimia. (Esim. virkaprofiili = Kemin kaupunginkirjasto) 2. Kaupungin virkaprofiilit voivat olla joko pysyväluonteisia (esim. palvelualueen virkaprofiili) tai määräaikaisia (esim. tapahtuman virkaprofiili). 3. Facebook-sivun ylläpito-oikeuksia voi olla laajalla joukolla (mm. Viestintätiimi ja Sähköis-

2 2 ten palveluiden kehittämisryhmä), jotta taataan riittävät resurssit ajantaisen sisällön tuotantoon. Facebook-sivun perustaminen ja virkaprofiili palvelualueelle 1. Ennen profiilin perustamista sosiaalisen median palveluun, on tulevan toiminnan tarkoitusta sekä resursointia suunniteltava. 2. Virkaprofiililla toimittaessa päivittäjän tulee noudattaa kaupungin viestinnän ja markkinoinnin ohjeita. Päätöksen virkaprofiilin perustamisesta tekee palvelualuepäällikkö 3. Virkaprofiiliin kirjataan käytetyn palvelun profiilin tarkoitus sekä sitä hallinnoivan palvelualueen t. yksikön nimi. 4. Sosiaalisen median palveluiden käyttöehdot on tarkistettava ennen virka- tai asiantuntijaprofiilin käyttöönottoa, sillä ehtoja tulee noudattaa sekä niiden muutoksia on seurattava käyttöönoton jälkeen. 5. Toimialueen omien Facebook-sivujen avaamisesta on konsultoitava tietohallintokeskuksen tietopalvelupäällikkö Eija Kantolaa. Osallistumisen periaatteet 1. Kemin kaupungin Facebook-sivuilla kuntalaisille varataan mahdollisuus kommentoida ja antaa suoraa palautetta, mikäli heillä on oma Facebook-tili. Viestien lukeminen ja sisällön selaaminen onnistuu ilman tiliäkin. 2. Sosiaalisen median kautta kaupunkilaisia voidaan tiedottaa tapahtumista, hankkeista, pyytää kehittämisideoita, tukea kaupungin markkinointia sekä mahdollista kriisiviestintää. 3. Jotta käytettyjen palveluiden avulla edistetään kaupunkilaisten tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tulee sivustoa päivittää säännöllisesti ja sen kautta esitettyihin kysymyksiin tulee vastata mahdollisimman nopeasti. 4. Jos sivuston päivittämiseen ei riitä voimavaroja tai sen käyttö ei ole enää tarkoituksenmukaista, sivusto lopetetaan. Sivuston lopettamisen yhteydessä tulee lopettamisesta tiedottaa hyvissä ajoin sekä ohjata käyttäjät vastaavien palvelujen pariin. 5. Jos sosiaalisen median palvelu mahdollistaa palvelun sisällä vuorovaikutuksen muotoja esim. kommentointi, on suositeltavaa, että määritellään kuinka sivuston hallinnoijat niiden kautta saatua palautetta ja kysymyksiä käsittelevät. 6. Erityisasiantuntemusta vaativissa Facebook kysymyksissä välitetään keskusteluketju suoraan asiantuntijalle. Älä lähde arvailemaan oikeaa vastausta, jos et aiheesta tiedä tai ole varma. 7. Sisältöä luotaessa tulee kuva-, ääni- ja videomateriaalin tekijänoikeudet selvittää. 8. Sisällön tuotannossa pyritään avoimeen, ymmärrettävään ja yksiselitteiseen vuorovaikutus- ja viestintätyyliin. Tyyliltään viestintä voi olla virallista viestintää rennompaa, mutta kuitenkin asiallista. 9. Sosiaalisessa mediassa toimittaessa tulee muistaa lainsäädäntöön perustuva lojaalisuus työnantajaa kohtaan. Verkossa toimittaessa ei saa vaarantaa kaupungin tietojen luottamuksellisuutta, kaupungin julkisuuskuvaa tai tietoturvaa. 10.Ota huomioon, että yksittäisen työntekijöiden kirjoittelu saatetaan tulkita myös työnantajan kannaksi. 11. Älä julkaise verkossa sellaista, mitä et sanoisi kasvokkain. Kaikki verkossa julkaistu voi hetkessä levitä laajempaan julkisuuteen ja säilyä verkossa pitkään.

3 3 Turvallisuus 1. Huolehdi salasanaturvallisuudesta. 2. Huolehdi omasta ja muiden yksityisyydestä. 3. Sivuston hallinnoijat voivat harkintaansa mukaan poistaa asiattomat viestit ilman, että niistä ilmoitetaan kirjoittajalle erikseen. 4. Sivuston hallinnoijaan kohdistuneesta uhkailusta tai häirinnästä on ilmoitettava välittömästi hallinnoijan esimiehelle. Yleisiä ohjeita sosiaalisen median käyttöön niin työssä kuin vapaa-ajallakin 1. Ole rehellinen ja inhimillinen. 2. Siedä asioihin kohdistuvaa kritiikkiä. Kritiikkiä ei pidä sensuroida eikä suodattaa, mutta sen voi kuulla ja yrittää löytää asia sen takaa. Parhaillaan rakentava kritiikki uudistaa koko organisaatiota ja sen toimintatapoja. 3. Henkilöön kohdistuvaa asiatonta puhetta ei tarvitse sietää. 4. Itseen tai muihin sosiaalisen median käyttäjiin kohdistuvat hyökkäykset, loukkaamiset ja yksityisyyden rajat ylittävät kommentit eivät kuulu mihinkään viestintään. Kiusaamisessa ja häirinnässä on sosiaalisessa mediassakin nollatoleranssi. 5. Palstalla ei ole syytä käsitellä työn organisointiin liittyviä seikkoja, kuten työjärjestelyjä, työntekijöiden keskinäisiä keskusteluja, työnohjausta ja koulutuksia. Myöskään organisaation sisäiseen viestintään liittyvät asiat eivät kuulu sosiaaliseen mediaan. 6. Työyhteisön sisäistä keskustelua ei pidä käydä julkisilla palstoilla. 7. Älä kerro henkilökohtaisia asioita muista verkkokeskustelijoista. Tiedot parisuhteesta, perheestä, asuinpaikkakunnasta yms. on syytä pitää poissa keskusteluista. Muista, että kaikki mitä sanot, on julkista ja säilyy verkossa pitkään. 8. Kunnioita toisten työntekijöiden ammattitaitoa. Keskusteluissa kaupungin työntekijät ovat oman ammattikuntansa osaajia. Työntekijät ovat palstalla yhteisellä asialla toisiaan tukien, eivät kilpailemassa tai vetämässä mattoa toisen jalkojen alta. 9. Ole lojaali työnantajalle. Työsopimuslain mukaan kaikilla työsuhteessa olevilla on velvoite toimia lojaalisti työnantajaa kohtaan. Lojaalisuusvaatimuksen vastapainona ovat yksilön sananvapaus ja oikeus esittää kritiikkiä, mutta siinä on syytä noudattaa tiukkaa itsekritiikkiä ja huomioida lain velvoitteet. 10.Työnantaja voi käynnistää rangaistustoimenpiteet myös sosiaalisessa mediassa tapahtuvast työpaikkakiusaamisesta. Lainsäädäntöä noudatettavaksi Työsopimuslaki 3 luku 1 Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. 2 luku 4 Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, jolle työntekijä ilmaisi tiedot, jos viimeksi mainittu tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän

4 4 menetelleen oikeudettomasti. Kunnallinen viranhaltijalaki 17 Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (eli Julkisuuslaki) 23 1 mom Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Henkilötietolaki 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. 11 Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Tekijänoikeuksia määrittää tekijänoikeuslaki. 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Muuta 1. Kemin kaupungin suositus sosiaalisen median käytöstä on yleissuositus, jota on sovellettava erilaisten välineiden ja tilanteiden vaatimalla tavalla. Jos tarvitset apua, niin pyydä sitä toimialasi edustajalta Kemin kaupungin viestintätiimistä.

5 2. Haasteen sosiaalisessa mediassa toimimiselle asettaa sen aktiivinen toiminta ympäri vuorokauden, johon virkatyössä ei kyetä täydellisesti vastaamaan ja se tuleekin huomioida jo lähtökohtaisesti. 3. Työaikana tulee käyttää ainoastaan työtehtävien hoitoon liittyviä sosiaalisen median kanavia. 5 Kemin kaupungin viestinnän ja markkinoinnin ohjeet löytyvät Intrasta.

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje TAMPERE Konsernimääräys (), tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen on laatinut yhteistyössä viestintäyksikkö, tietohallintoyksikkö ja henkilöstöyksikkö.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje Sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Lempäälän kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.10.2011 1. YLEISTÄ SOSIAALISESTA MEDIASTA... 2 1.1. SOSIAALISEN MEDIAN AVAIN OMA TILI/PROFIILI... 3 1.2.

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN Khall 9.3.2015 72 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITEET JA KOHDERYHMÄT... 2 3. TIEDOTUSORGANISAATIO... 2 3.1. Henkilöstö tiedottajana...

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Oikotie Oy Töölönlahdenkatu 00100 Helsinki puh. 09-1221 www.oikotie.fi/tyopaikat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113. Viestintästrategia ja viestintäohjeet

D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113. Viestintästrategia ja viestintäohjeet D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113 Viestintästrategia ja viestintäohjeet Sisällysluettelo 1. VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN... 3 2. VIESTINTÄ TUKEE LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAA...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje 3.3.2015 Sivu 1 / 5 Johtoryhmä 24.3.2015 Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median strategia Hämeenkyrön kunnan some-strategiaan kuuluu, että kunta ja kunnan henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalisen median ohjeet Sosiaalisen median ohjeet Sisäisiä julkaisuja 4/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot