Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Antopäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013"

Transkriptio

1 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Antopäivä I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti Valsi Takakilventie SAVITAIPALE Y-tunnus: Ottopaikka Savitaipale, Kaihtulan kylän tila Kuusikko ( ). Hakija omistaa maa-alueen. Sijainti on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Karttakuva Valsinkallion louhosalueesta. Punainen piste tarkoittaa rakentamatonta vapaa-ajan rakennuspaikkaa ja vihreä piste vapaa-ajanrakennusta (rakennettu). Vihreät ympyrät tarkoittavat vakituisessa käytössä olevia asuinpaikkoja. 3. Asian vireille tulo Lupahakemus luonnonkiven louhimiseksi ja murskaamiseksi on päivätty ja leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Hakemuksena on allekirjoitettu lupahakemuslomake, jonka liitteenä ovat ottosuunnitelma, edellisen hakijan ympäristö-

2 319/720/2012 2/23 lupahakemus tarvekivilouhimon avaamisesta Kaihtulan kylässä (2006), edellisen hakijan maa-aineslupahakemus tarvekivilouhimon avaamisesta Kahitulan kylässä (2006), Valsinkallion kivilouhimon meluselvitys (FCG 2011), Valsinkallion-Rapajärvenmäen ympäristöarviointi raportti (2011), yhteenveto (liite) ottosuunnitelmasta ja ympäristövaikutuksista maa-aines ottolupa- ja ympäristölupahakemukseen (2011), sopimusjäljennös hallintaoikeudesta, naapuritilojen tiedot ja kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys. Hakemusta on täydennetty Valsinkallion tärinäselvityksellä (FCG) ja sähköpostilla Selvitys kaavoituksesta ja luvista Toiminta alueella on uutta eikä sillä ole voimassa olevia ympäristönsuojelu- tai maa-aineslakiin liittyviä päätöksiä. Alueelle on haettu maa-ainestenottolupaa Interrock Oy:n toimesta Savitaipaleen kunta on myöntänyt alueelle maaainestenottoluvan ( 178). Päätöksestä on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen ( ) ja Korkeimpaan hallinto-oikeutteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ( ) on ollut, että Kouvolan hallinto-oikeuden ja Savitaipaleen kunnanhallituksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan kunnanhallituksen uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksessä on katsottu mm. että maa-aineshakemuksessa ei ole leviämislaskelmin esitetty selvitystä melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Tässä vaiheessa Interrock Oy on luopunut maa-ainesluvan jatkokäsittelystä. Ottoalue sijaitsee Valsinkallion-Rapajärvenmäen kallioalueella. Hakija omistaa otto-alueen tilan. Maakuntakaavassa ottoalue sijaitsee ns. valkoisella alueella. Alueella ei ole maakuntakaavassa osoitettavia maakunnallisia tai seudullisia kohteita, maankäyttömuotoja eikä maa- ja metsätalouteen eikä muuhun paikalliseen yritystoimintaan liittyviä rajoituksia. 5. Kohde, ympäristön tila ja laatu Ottoalue sijaitsee Savitaipaleella Kaihtulan kylässä Valsinkallion-Rapajärvenmäen kallioalueella. Maa-aineslupahakemusasiakirjoissa tilan laajuus on 120,67 ha, josta ottamisalueen pinta-ala on 4,12 ha.

3 319/720/2012 3/23 Kohde sijaitsee Etelä-Karjalassa seutukaavassa kaavoittamattomalla alueella. Louhimoalueella ei ole kaavan mukaisia suojelukohteita, eikä ympäristönsuojelu- tai ympäristösuojelulain perustella suojeltuja kohteita. Alueen kasvillisuus on kuivan kalliomaaston mänty-kuusimetsää, joka on nyt hakkuuaukeana. Rapajärven rannat sisältyvät vahvistettuun Savitaipaleen kunnan kaavoittamattomien vesistöjen rantaosayleiskaavaan (kunnanvaltuusto ). Kaavassa ranta-alueelle on merkitty 5 uutta vapaa-ajanrakennusten rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat ovat vielä rakentamattomia. Louhimoalueen maa/kallioperä on pääosin graniittista kallioita, kivilaji on rapagraniitti. Kallioalueen ympärillä maaperä on moreenia sekä savikkoa sekä turvemaata. Alueella on tehty edellisen hakijan toimesta koelouhinta, jonka perusteella kalliomateriaali on todettu tarvekivituotantoon soveltuvaksi. Valsinkallion ottoalueen lähinnä oleva vesistö on n. 300 metrin päässä oleva Rapajärvi. Järveen laskevat lähialueen ojat ja myös suunnitellun louhimoalueen pelto-ojat. Järven pinnankorkeus on noin + 83 mpy. Louhimon kuivatausvedet on tarkoitus pumpata saostusaltaiden kautta alueen ojaverkkoon. Kuivatusvedet virtaavat noin 2 km matkan ojia pitkin ennen saapumista Rapajärveen. Valsinkallion-Rapajärvenmäen alueesta on tehty ympäristöarviointi vuonna Selvityksen perusteella alueella ei ole todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja eikä merkittäviä historiallisia tai arkeologisia kohteita. Alueella ei ole todettu merkkejä liito-oravasta eikä alue ole merkitty Naturaalueisiin. Selvityksen mukaan Rapajärvenmäen länsisivun kalliojyrkänne (CIT-kalliomännikkö) on maisemallisesti merkittävä. Kalliomännikköä on aiemmin hakattu, joten se ei ole luonnontilainen. Kalliot ovat kuitenkin pystysuorina ja korkeahkoina (5 m) maisemallisesti merkittäviä paikallismaisemassa, jonka vuoksi kalliojyrkänne tulisi selvityksen mukaan jättää nykytilaan. Louhimotoiminta ei aiheuta muutosta kalliomaisemaan Rapajärven olemassa oleva ja kaavoitetun loma-asutuksen suuntaan, koska kalliojyrkänteen länsisivu jää ennalleen. Kaihtulan kylän suuntaan maisema muuttuu, koska peltoalueen ja suunnitellun louhimoaleen välinen metsä on nyt hakattu ( Geologian tutkimuslaitos). Nykyisellään maisemanäkymä on hakkuualue.

4 319/720/2012 4/23 Ottosuunnitelman mukaisen maa-aineksenoton hyödyntämiselle ei ole luontoselvityksen perusteella esteitä. Louhittavaksi suunniteltu rapakivigraniitin kallioselänne on n. 600 m pitkä ja leveydeltään n. 100 m Korkeimmalta kohdaltaan kallio on tasolla mpy. Ottoalueen reunasta 500 metrin etäisyydellä sijaitsee 2 vakituista asuinkiinteistöä: pohjoisessa (370 m ottoalueen reunasta) ja luoteessa (340 m ottoalueen reunasta) ja yksi vapaa-ajan kiinteistö (490 m ottoalueen reunasta). 300 metrin etäisyydellä ei sijaitse yhtään rakennettua asuin- tai vapaaajan kiinteistöä. 6. Ottotoiminta ja sen laajuus 6.1 Kiviaineksen otto ja varotoimenpiteet Toiminta alueella käsittää luonnonkivi- ja tarvekivituotannon sekä kiviaineksen (sivukiven) murskausta ja poiskuljetusta. Alueella on tehty koelouhinta, jossa kiven laatu on todettu tarvekivituotantoon soveltuvaksi. Louhimon päätuote on määrämittainen ja muotoinen rakennuskivi-/luonnonkivi- /tarvikeblokki, joka soveltuu hyvin ulko- ja sisärakentamiseen. Louhimon sijainti, nykytila ja arvioitu tilanne 5 ja 10 vuodenkuluttua toiminnan aloittamisesta on esitetty ottosuunnitelmassa. Toiminnan arvioidut vuosituotannot Louhimon ottoalueen pinta-ala on 4,12 ha ja koko lupaalueen (suunnitelma-alue) on 8,13 ha. Kiven irrottaminen painottuu ottoalueen eteläosaan. Vuosittainen louhinta on keskimäärin k-m 3 ja blokkituotanto n k-m 3. Kymmenen vuoden aikana suunnitellaan louhittavan n k-m 3. Louhinta etenee ottosuunnitelman mukaan pengermäisesti alueen eteläosasta pohjoiseen. Ottoalueen painopiste jää ottoalueen eteläosaa, mikä ilmeen ottosuunnitelman kuvissa syvimmälle ulottuvana ottamistasona. Syvin ottotaso on suunniteltu + 85 mpy ja sivukivikasan maksimikorkeus on mpy. Blokkien viimeistely tapahtuu louhimolla. Valmiit blokit varastoidaan varastoalueella ottoalueen luoteiskulmassa odottamaan kuljetusta asiakkaille. Tuotteiden kuljetus tapahtuu Takakilventietä pitkin.

5 319/720/2012 5/23 Merkittävä osa sivukivestä pyritään murskaamaan ja myymään murskeena. Alussa sivukiveä käytetään louhimoalueen tiestön kunnostukseen ja tarpeen mukaan louhimon suojavallin (meluvallin) rakentamiseen. Sivukiven murskausalue sijoittuu ottoalueen ja sivukivialueen väliin. Murskattu sivukivi varastoidaan murskausalueelle niin, että murskekasat estävä osittain melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Luonnonkivilouhimotoiminnan pääsiallinen tarkoitus on luonnonkiviblokkien tuotanto. Louhimotoiminta tapahtuu arkisin klo 7 22, pääasiassa yhdessä vuorossa ja tarpeen mukaan kahdessa vuorossa. Irrotuslouhintaa tehdään poraamalla ja räjäyttämällä. Räjäytyksiä tehdään maksimissaan 10 kertaa päivässä, arkipäivinä klo Kuljetustoimintaa voi satunnaisesti olla viikonloppuisin. Tuotantoa on vuodessa n. 10 kuukautta, tilausten mukaan. Heinäkuussa ei tehdä räjäytyksiä, mutta satunnaisesti voi kuitenkin olla kuljetuksia. Luonnonkivilouhinnan päävaiheet ovat: irrotuslouhinta eli kamin irrotus pengerlouhinnalla kamin paloittelu lohkareeksi lohkareen paloittelu lohkareiden jälkikäsittely Työajoissa noudatetaan Valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojeluasetusta (800/2010) määräävän asetuksen kohdassa kahdeksan ( 8) esitettyjä aikarajoja. Ottoalueen merkitään varoitusmerkein. Toiminta-alueesta ja toiminnasta varoitetaan asianmukaisesti varoitustauluin ja alueella luvaton liikkuminen estetään rakentamalla puomi louhimolle johtavalle tielle. Räjäytyksistä varoitetaan asetusten mukaisesti. Erillislupaa vaativaa, pysyvää räjähdysainevarastoa ei sijoiteta ottoalueelle. 6.2 Liikennöinti Louhimon alueelle rakennetaan osittain uusi tieyhteys, kun toiminta on saatu alkuun. Tie tulisi kulkemaan Lemintieltä (3802) hakijan omistaman tilan ja tilojen Hakala ( ) ja Teirilä ( ) kautta louhimoalueelle. Tilojen omistajilta on saatu suullinen lupa tie rakentamiselle. Kyseisten tilojen kohdalla tie tulisi rakennettavaksi Pertti Valsin hallinnassa vuokrasopimusten perusteella oleville alueil-

6 319/720/2012 6/23 le. Uudelle tieyhteydelle on voimassaoleva liittymä Pertti Valsin maalta tielle Tietä ei tulla päällystämään. Tien pintarakenne tehdään kivimurskeesta ja pölynsidonta tapahtuu tiesuolalla ja vedellä. Liikennöinti on työpaikkaliikennettä sekä lohkareiden ja kivimurskeen kuljetusta. Tuotekuljetuksia louhimolta lähtee vaihtelevasti tilausten mukaan, 1-3 kuljetusta per päivä. 6.3 Jälkihoito Louhimoalue merkitään maastoon ja louhimosta varoitetaan varoitustauluin. Louhinnan päätyttyä toiminnanharjoittaja poistaa alueelta käytössä olleet työmaaparakit ja vastaavat siirrettävät rakennelmat, louhintatyössä tarvitut laitteet ja tarvikkeet, alueelta muodostuneet jätteet, myyntikelpoiset lohkareet sekä kiviainekset lupamääräysten mukaisesti ennen maisemointitöiden aloittamista. Louhoksen jälkihoitoa suoritetaan jatkuvasti sitä mukaan, kun lopulliset louhintarajat kulloinkin saavutetaan. Louhinnan päätyttyä alue maisemoidaan turvalliseen virkistyskäyttöön. Louhimon pohja tulee olemaan syvimmillään tasolla + 85 mpy. Tämä on noin 5-20 m ympäröivää kallioaluetta syvemmällä. Louhimo syvimmän kohdan annetaan täyttyä vedellä. Syntyvää lampea voidaan käyttää tulevaisuudessa uimapaikkana. Vesialueen pohjalta poistetaan lohkareet ja pohja tasoitetaan. Kaunis kallioseinämä voidaan säilyttää louhimon länsireunalla, kun se suojataan niin, ettei jyrkänne aiheuta putoamisvaaraa. Tarvittaessa kallioseinämää voidaan porrastaa. Louhimon muun alueen tasoitukseen käytetään alueelta poistettua pintamaata, joka toimii hyvin luonnonkasvillisuuden kasvualustana. 6.4 Ottotoiminnan ympäristövaikutukset Melu Laitoksella melua aiheutuu porakoneista ja pyöräkuormaajista, ajoittaisista räjäytyksistä sekä louhimon liikenteestä. FCG:n meluraportin ( ) mukaan Valsinkallion louhimon toiminta keskittyy päiväajalle, joten melutarkastelut on tehty päiväohjearvojen mukaan. Suunnitellussa laajuudessaan toteutettuna toiminnasta aiheutuu päiväohjearvojen

7 319/720/2012 7/23 (55 db) ylittäviä melutasoja lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa kaikissa toiminnan vaiheissa ilman melusuojausta. Myös loma-asutuksen päiväohjearvo (45dB) ylittyy lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ilman melusuojausta. Louhimon toiminnan merkittävimmät melulähteet ovat kallion poraus ja sivukiven murskaaminen. Näiden toimintojen meluvaikutuksia pitää rajoittaa meluesteillä, mikäli toimintaa harjoitetaan suunnitellussa laajuudessa. Meluesteinä voi toimia esim. ottoalueelta kuorittava pintamaa tai sivukivestä muodostettu meluvalli. FCG:n meluselvityksen mukaan lohimolla voidaan harjoittaa suunniteltua toimintaa, mikäli kallionporaus suoritetaan vähintään 3 m korkeiden meluesteiden suojassa sekä alueen länsireunalla on 5 metriä korkea melueste. Meluesteet 1 ja 2 sijoitetaan mahdollisimman lähellä melulähdettä. Ottotoiminnan ja kallioporan ollessa alle tason m, ei kallioporan ympärillä tarvita meluesteitä. Päästöt ilmaan Toiminnasta aiheutuu ajoneuvojen, aggregaattien ja työkoneiden pakokaasuja ja räjäytyskaasuja. Louhinnan porauksen pölyhaitat saadaan minimoitua kehittyneen teknologian ja porauslaitteiston pölynkeräysjärjestelmän avulla. LYKE -tutkimusten mukaan hengitettävien ja pienhiukkasten pitoisuustasot eivät ylitä ilman laadulle asetettuja ohjearvoja enää metrin etäisyydeltä aktiivisesta työkohteesta. Sääolosuhteilla on vaikutusta pölyn määrän ja laskeuman suuntaan. Räjähdyskaasut syntyvät pääasiassa kamin irrotus- ja paloituslouhinnassa, jota tehdään päivittäin maksimissaan 10 kertaa per päivä. Räjäytyskaasuilla ja työkoneiden pakokaasupäästöillä ei ole arvioitu olevan merkitystä louhimoalueen ulkopuolella. Ympäröivän luonnon ja asutuksen kannalta louhimoalueella työskentelevät 1-2 dieselmoottorin pakokaasut ovat vähäiset, verrattavissa lähinnä maatalouskoneiden päästöihin. Vaikutus maaperään, pohjaveteen ja vesistöön Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten estäminen alueella perustuu poltto- ja voiteluaineiden hallittuun käyttöön ja varastointiin sekä varautumiseen mahdollisissa onnettomuustilanteissa maahan vuotavan poltto- tai voitelu-

8 319/720/2012 8/23 aineen leviämisen estämiseen ja pilaantuneen maaaineksen tehokkaaseen poistamiseen. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Hakijan mukaan toiminnasta ei synny jätevesiä. Louhimolta ei kulkeudu päästöjä vesistöön. Louhimolta pumpattava vesi on louhimoon kertynyttä sade- ja valumavesiä. Graniittisesta kallioperästä ei liukene veteen ympäristölle haitallista ainesta. Pumpattavan veden sameus laskeutuu osittain louhimon pohjalle, mistä louhimoon kertynyt vesi pumpataan selkeytysaltaisiin. Selkeytysaltaissa selkeytynyt vesi lasketaan alueen ojaverkostoon. Louhimon sosiaalitilojen jätevesi johdetaan umpinaiseen likakaivoon, jonka paikallinen jätehuoltoyrittäjä tyhjentää tarpeen mukaan ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn jätealueelle. Louhimo on ehjällä kallioalueella ja ympäristöä ylempänä, joten sillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohjaveden muodostumiseen tai sen antoisuuteen louhimoalueella ulkopuolella (LYKE -tutkimus) 7. Hakemuksen käsittely Lupahakemus on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Hakemusta on täydennetty , Valsinkallion alueen tärinäselvityksellä sekä sähköpostilla Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen, sekä Savitaipaleen kunnan ilmoitustauluilla välisenä aikana. Lupahakemus liitteineen on ollut nähtävillä virastojen aukioloaikoina Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa sekä Savitaipaleen kunnantalolla. Tiedoksianto vireille tulosta on julkaistu Länsi-Saimaa Sanomat -lehdessä Naapureita on kuultu asiasta erikseen, kirjeitse. Maa-ainestenottolupahakemukseen on pyydetty lausunnot Savitaipaleen kunnalta, Etelä-Karjalan liitolta sekä Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta. Lupaviranomainen on kuullut naapuritilojen omistajat. 8. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

9 319/720/2012 9/ Lausunnot Maa-ainestenottolupaan on pyydetty lausunnot Savitaipaleen kunnalta, Etelä-Karjalan liitolta sekä Kaakkois- Suomen ELY -keskukselta. Savitaipaleen kunnanhallituksen lausunto maaaineslupa- sekä ympäristölupahakemuksista hakemusasiakirjoihin on liitetty ympäristöarviointi, joka antaa riittävät tiedot ympäristön nykytilanteesta, kasvillisuudesta ja eläimistä. Ympäristöarvioinnissa ei ole esitetty sellaista, mikä estäisi toiminnan sijoittumisen haetulle paikalla. Meluselvityksen perusteella on arvioitavissa, että toteuttamalla selvityksessä ehdotetut meluntorjunta toimenpiteet maa-aines- ja ympäristöluvan mukainen toiminta voisi sijoittua hakemuksen mukaiselle paikalle. Kunnanhallitus puoltaa maa-ainesluvan ja ympäristöluvan myöntämistä... Etelä-Karjalan liiton lausunto maa-aineslupa- sekä ympäristölupahakemuksista alueella ei ole maakuntakaavassa osoitettavia maakunnallisia tai seudullisia kohteita tai maankäytönmuotoon liittyviä rajoituksia. Alueella ei ole tiedossa uhanalaisten, harvinaisten tai erityistä suojelua vaativien eliölajien esiintymiä tai vastaavia luontotyyppejä eikä niitä maastokäynnillä ( ) ole havaittu. Etelä-Karjalan liitolla ei ole hankkeen suhteen huomautettavaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto maaaineslupa- sekä ympäristölupahakemuksista Kaakkois-Suomen ELY-keskus korostaa, että Rapajärvenmäen kallioalue on maiseman rakenteeseen kuuluva keskeinen muodostuma Kaihtulan kylän ja Rapajärven välissä. Rapajärven kallioalueeseen ei liity geologisesti merkittäviä erikoisia luonnonesiintymiä. Geomorfologisesti tarkasteltuna alue on kuitenkin omaleimainen muodostuma Kaihtulan kylän länsiosassa Rapajärven itäpuolella Uusien kalliolouhisten sijoituspaikkoja harkittaessa lähtökohtana tulee olla riittävä suojaetäisyys asutukseen nähden ihmisten terveyden, elinkeinon ja viihtyvyyteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten eliminoimiseksi sekä turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Uudet kalliolouhinta-hankkeet tulee

10 319/720/ /23 suunnata alueille, joilla niistä ei aiheudu haittaa asutukselle, luonnonolosuhteille tai maisemalle Lupahakemuksessa olevan selvityksen mukaan louhintatoiminta ei aiheuta muutosta kalliomaisemaan Rapajärven loma-asutuksen suuntaan, koska kallioalueen jyrkkä länsisivu jää ennalleen. ELY-keskus katsoo, että tällainen kulissien jättäminen ei edusta Mal 1 :n mukaista ottoa ELY-keskus katsoo, että edellä mainitut seikat sekä alueen sijainti ovat ristiriidassa myös maa-aineslain 3 :n 4 momentin säädökseen Muistutukset Kuulutusaikana saapui viisi muistutusta. Osa muistutuksista koskee myös alueen ympäristölupahakemusta. Muistutus 1..Henkilö vastustaa haettuja lupia, koska niistä voi aiheutua ympäristölle ja hänen omistamalleen tilalle huomattavia haittoja. Muistuttajan talousvesikaivo sijaitsee n. 500 m päässä louhimoalueelta. Kiven louhiminen saattaa aiheuttaa halkeamia ja muutoksia pohjavesiin ja tätä kautta talous ja kasteluveden saantiin Muistuttaja vastustaa myös vesien johtamista Viidasuon ojaan.. Muistutus 2, 2 asukasta Vastustamme louhoshanketta. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee 350 m päässä lähimmästä asutuksesta, että toiminnasta aiheutuva haitta olisi kohtuuttoman suuri. Hanke on rajattu pois POSKI -hankkeesta asutuksen läheisyyden vuoksi. Hakemuksen toiminta-ajat ovat liian suuret. Hakemuksessa ei ole mainittu mitään lähistön kiinteistöjen tarkistamisesta tai vahinkojen korjaamisesta Muistutus 3 Hakijan ympäristöselvitys ei ole uskottava. Kivenlouhinnasta aiheutuvan pölyn määrää hakija pitää vähäisenä, jota se todellisuudessa ei ole. Pölyä ei saada imureilla tms. talteen, se leviää tuulen mukana ympäristöön ja hidastaa metsän kasvua sekä peltopinta-alaa jäisi kivipölyn takia viljelemättä. Louhinnasta aiheutuu jatkuvaa melua. Melumäärä on laskettu tietokoneohjelmalla, joka ei huomio paikallisia

11 319/720/ /23 olosuhteita. Louhimon vaikutusta pohjaveteen ei varmuudella tiedä kukaan. Räjäytystyöstä aiheutuva tärinä vaurioittaa rakennuksia. Lupaa ei pidä myöntää Muistutus 4, maanomistajat Kaihtulan kylä, 4 hlö Vastustamme maa-ainesluvan myöntämistä seuraavin perustein: Toiminta aiheuttaa suurta melua ja asutuksille ei ole melusuojausta. Viralliset melumittaukset puutuvat. Louhinta vaurioittaisi rakennuksia ja louhostoiminta aiheuttaa tierasitteen. Louhoksen perustaminen on ristiriidassa Kivijärven puhdistussuunnitelman kanssa. Kivipöly on haitallista viljelyille ja ihmisille. Louhoksen syvyys vaikuttaa pohjavesiin ja kaivoihin. Louhos on keskellä kyllä ja lähimpiin taloihin on matkaa 300 m. Kokonaisvaikutus kylän asukkaisiin ja kesäasukkaisiin olisi suuri, erityisvaikutukset asumisviihtyvyyteen Muistutus 5, 2 asukasta Vastustamme maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämistä. Pyydämme, että huomioitte seuraavat seikat lupia myönnettäessä. Toiminta-aikainen melu, leviävä kivipöly, asutuksen läheisyys, Kivijärven valuma-alue, vaikutukset pohjavesiin ja kaivoihin, tiestörasite, rakennuksiin aiheutuvat vauriot ja arvon lasku sekä maalaisidyllin katoaminen 8.3. Vastineet Hakijalle on lähetetty maa-aineslupakäsittelyä varten saadut lausunnot vastineen antamista varten. Hakija toimitti vastineet Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen lausuntoon: Toiminnanharjoittaja vastaa, ELY -keskuksen lausunnossa maa-aineslain 3 :n on että näkemys on täysin subjektiivinen. Toiminnanharjoittajalla ei ole tiedossa, että lausunnonantaja olisi käynyt paikan päällä tutustumassa alueeseen ja sen olosuhteisiin. Louhosalue ei sijaitse keskellä kylää. Louhosalueen vierestä on hakattu metsää pois, mutta sinne on istutettu uutta puustoa. Valsinkallion kallioalue ei juuri näy kylältä päin kesällä, koska puusto on edessä. Rapajärvenkallion maisema arvosta toiminnan harjoittaja vastaa, että kallioalue tuskin näkyy

12 319/720/ /23 naapurista, koska metsä ja kasvillisuus ovat edessä. Naapurin rajalle tulee uusi tie ja maavalli. Nämäkään eivät tule näkymään Rapajärveltä päin. Melusta toiminnanharjoittaja vastaa, että suojaetäisyydet joka suuntiin ovat riittävät melukartoituksen perusteella. Melun ohjearvot eivät tule ylittymään. Alueesta on myös tehty ympäristökartoitus 2007 (Geologian tutkimuslaitos), jonka perusteella ei ole estettä louhostoiminnan aloittamiselle. Seuraavat tahot eivät näe mitään estettä louhostoiminnan aloittamiselle Valsinkalion kallioalueella. ympäristöarviointi Tmi Jouko Sipari Geologian tutkimuslaitos (Markku Tiainen) FCG (Mauno Aho) Etelä-Karjalan liitto Savitaipaleen aluearkkitehti Savitaipaleen ympäristötarkastaja Savitaipaleen kunta Pintavedet ja kaivot Talousvesikaivot ovat vähintään 650 metrin päässä louhosalueen keskipisteestä. Kaivo on keskellä naapurin omia peltoja. Suurempana haittana toiminnanharjoittaja pitää peltoalueen lannoitusta kuin louhosalueen valuntavesiä. Vuosia sitten Taavetti Laari ja Juhana Valsi ovat sopineet tilan Kuusikko alueen vesistä, että alueen vedet ohjataan luonnollisten maastonmuotojen mukaan virtaamaan Laarin omistaman metsän läpi Heikkilän ja Laarin metsän vierestä Viidasuon ojaan. Vastaavasti on sovittu, Laarin omistaman tilan eteläreunalta metsä/pelto alueen vedet ohjataan virtaamaan Valsin metsän/pellon läpi Suoniitun ojaan. Tästä syystä Valsin Kuusikko tilalle ei ole määritelty yksiköitä Viitasuon ojaan. Louhosalueen vedet johdetaan saostusaltaisiin (+ öljynerotuskaivo), jonka jälkeen ne johdetaan luonnon maastonmuotojen mukaan, kuten edellä on esitetty. Toiminnanharjoittaja on valmis osallistumaan Viidansuon ojan kunnostuskustannuksiin käyttämältään osalta.

13 Pohjavedet ja valuma-alue 319/720/ /23 Alue ei sijaitse pohjavesialueella, joten louhostoiminnalla ei ole vaikutusta alueen pohjavesiin. Suunnitellulla louhostoiminnalla ei ole vaikutusta Kivijärven valuma-alueeseen. Melu Meluvaikutuksista on tehty meluselvitys. Louhintamelu vaimenee maastomuotoihin ja puustoon, niin että Valtioneuvoston päätöksen vnp. 993/92 mukainen (LAeq) db:n melutaso ei ylity lähimpien kiinteän ja loma-asumisen kohteiden piha-alueilla. Louhosalueen ja asutuksen väliin rakennetaan lisäksi meluvalli suunnitelmien mukaisesti. Esitetyt suojaetäisyydet lähimpiin kiinteän asumiseen tai loma-asumiseen kohteisiin ovat Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Vn 800/2010) 3 esitettyä > 300 m suojaetäisyyttä suurempia. Pöly ja hiukkaset Louhinnan porauksen pölyhaitat saadaan minimoitua kehittyneen teknologian ja porauslaitteiston pölynkeräysjärjestelmän avulla. Pölypäästöt ovat vähäiset ja jäävät pääosin ottoalueelle, eivätkä muutenkaan lisää alueen taustapitoisuutta. Syntyvä kivipöly otetaan talteen konekohtaisilla imureilla. Soratienkaltaista pölyämistä torjutaan kastelulla. Ympäröivän luonnon ja asutuksen kannalta louhimoalueella työskentelevät 1-2 dieselmoottorin pakokaasut ovat vähäiset, verrattavissa lähinnä maatalouskoneiden päästöihin. Tärinä Kiviaineksenoton louhintaräjäytykset tapahtuvat maksimissaan 10 kertaa per päivä, päiväsaikaan. Tällöin tärinän häiritsevyyttä ei yleensä pidetä merkittävänä. Louhintatärinävaikutukset voidaan hallita sopivilla menettelytavoilla. Louhintatärinän suuruutta voidaan säätää momentaanista räjäytyspanosta rajoittamalla. Ennen varsinaista tuotantolouhintaa tehdään koeräjäytyksiä, joiden tulosten perusteella tehdään yksityiskohtaiset louhintasuunnitelmat. Louhintasuunnitelmissa otetaan huomioon vaikutusalueella olevat rakennukset, rakenteet ja mahdolliset tärinäherkät laitteet.

14 319/720/ /23 Etäisyys häiriintyviin kohteisiin Suunniteltu toiminta ei aiheuta laissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa lähiasutukselle eikä estä tai vähennä alueen vapaa-ajan tai kiinteiden kiinteistöjen käyttöä tai käyttöarvoa. Lähimmät vapaa-ajankiinteistöt ovat noin 500 m suunnitelma-alueesta luoteeseen. Etäisyydet ovat merkittävästi pidemmät > 300 m vähimmäisvaatimusta, mikä on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta ( Vn 800/2010). Liikenne Louhimon alueelle rakennetaan osittain uusi tieyhteys, kun toiminta on saatu alkuun. Tietä ei tulla päällystämään, tien pintarakenne tehdään kivimurskeesta ja pölynsidonta tapahtuu tiesuolalla ja vedellä. Liikennöinti on työpaikkaliikennettä sekä lohkareiden ja kivimurskeen kuljetusta. Tuotekuljetuksia louhimolta lähtee vaihtelevasti tilausten mukaan, 1-3 kuljetusta per päivä. Tiehallinnon edustaja on käynyt paikan päällä ja suunnitellusta tiesuunnitelmista ei ollut huomautettavaa. Tilojen ja vapaa-ajan asuntojen arvo Toiminta ei aiheuta kohtuutonta rasitusta luonnon ja asuttuun ympäristöön, eikä muuta tilojen käyttötarkoitusta eikä alenna niiden arvoa. Suunnitelma-alue ja sen välitön ympäristö ovat metsätalous- tai/ja maatalouskäytössä. Suojaetäisyydet vapaa-ajan ja kiinteiden asumisen kohteisiin on yli 300 m. Toiminta on maastollisesti suojassa. Suunnittelussa on otettu huomioon paikalliset olosuhteet. 9. Tarkastukset ja neuvottelut Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on tehnyt lupavalmisteluun liittyvän tarkastuksen paikalla Tarkastuksesta laadittiin tarkastuspöytäkirja, joka on liitetty asiakirjoihin. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on käynyt tutustumassa kohteeseen Hakijan kanssa on pidetty palaverit ja

15 319/720/ /23 II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 1. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Pertti Valsille maa-ainesluvan Savitaipaleen Kaihtulan kylän tilalle Kuusikko RN:o 9:11 ( ). Maaainestenotossa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ottamisalue Ottosuunnitelman mukainen ottamisalue on m 2. (Maa-aineslaki 11 ). 2. Ottamissyvyys ja kokonaisottomäärä Maa-ainesten alin ottamissyvyys on + 85 mpy. Ottamistoiminnan rajaus on ottosuunnitelman ( ) ja suunnitelmakarttojen mukaiset. Ottotoiminnan pääpaino on ottoalueen eteläosassa ja etenee pohjoiseen. Mikäli lomaasutusrakennuspaikat toteutuvat alle 300 metrin päässä, tulee toiminnanharjoittajan esittää ottosuunnitelman muutos lupaviranomaiselle. Ottotoiminnan valvomista varten on ottopaikalla oltava näkyvillä korkeusasema. Kokonaisottomäärä k-m 3. (Maa-aineslaki 11 ) Maa-aineslupa-alueella voidaan varastoida luvan voimassaoloaikana puhtaita kiviaineksia. (Maa-aineslaki 11 ). Mikäli alueella tullaan varastoimaan massakasoja, tulee ne varastoida niin, ettei niistä aiheudu maisemallista haittaa. Sivukivikasan korkeus saa olla maksimissaan +110 mpy 3. Turvallisuustoimenpiteet Ottamisalueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Alueen sisääntulon ulkopuolella tulee olla yleisön nähtävillä ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan toiminnanharjoittajan ja toimintaan liittyvät tiedot. Ennen louhintatoiminnan aloittamista lähikiinteistöjä tulee tiedottaa toiminnasta. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla toiminta-alueelle on estettävä lukittavilla puomeilla tai muulla vastaavalla jär-

16 319/720/ /23 jestelyllä. Jyrkät luiskat on varustettava riittävillä turvallisuuslaitteilla, kuten kiinteällä aidalla ja varoituskilvillä. Naapuritilan ja ottamisalueen väliin on jätettävä vähintään 10 metrin suoja-alue. Suoja-alueelle ei saa ulottaa ottotoimintaa tai varastointia. Suunniteltu tieyhteys voidaan tarvittaessa rakentaa suoja-alueelle. Meluvalli voidaan rakentaa suoja-alueelle, mutta se ei voi alkaa suoraan naapurin tilarajasta. Naapurin tilanrajan ja meluvallin väliin on jäätävä vähintään 5 m huoltoalue. (Maaaineslaki 11 ). 4. Vesiensuojelu Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Louhimotoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vesistövaikutuksia tulee seurata ympäristölupapäätöksessä esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Alueella ei saa käsitellä öljy-yhdisteitä tai muita pohjavesille haitallisia aineita siten, että niitä voi päästä maaperään tai pohjaveteen. Tarkemmat määräykset tukitoiminta-alueen rakenteista annetaan ympäristölupapäätöksessä. Mikäli öljyä tai muuta maaperälle/vesistöille haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi sekä ilmoittaa asiasta Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen ympäristön-suojeluviranomaiselle sekä aluehälytyskeskukselle. (Maa-aineslaki 11 ). 5. Melu, tärinä, pöly ja jätteet Louhostoiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melu-, tärinä- tai pölyhaittaa asutukselle tai lähi ympäristölle. Toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä on annettu tarkemmat määräykset melun, tärinän ja pölyn torjunnasta. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei siitä aiheudu merkityksellistä haittaa terveydelle ja ympäristölle. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, ettei alue roskaannu. 6. Jälkihoitotoimenpiteet Jälkihoitosuunnitelma tulee toimittaa lupavirnaomaisen tarkistettavaksi 2 vuotta ennen toiminnan loppumista.

17 319/720/ /23 Suunnitelmassa tulee esittää jälkihoitoon käytettävät massat (alkuperä ja määrät), alueen korot, massakasojen sijoittelut ja sivukivikasojen jälkihoito, sekä jäljelle jääneiden massojen hyötykäyttö. Ottamistoiminnan laajuuden ja keskeisen sijainnin perusteella jälkihoitotoimenpiteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena on sopeuttaa louhosalue ympäristöön sopivaksi ja virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Hakijan tulee huolehtia, ettei toiminnasta ole seurauksena sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos alueelle on tarpeen tuoda massoja muualta, voidaan niitä käyttää, kun massojen puhtaus on todettu. Ennen massojen käyttöä tulee hyväksyntä pyytää etukäteen maaaineslupaa valvovalta viranhaltijalta. (Maa-aineslaki 11, maa-ainesasetus 7 ). 7. Vakuus Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on asetettava euron hyväksyttävä vakuus. Vakuus tulee asettaa ja olla hyväksyttynä ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotoimenpiteet on tehty ja hyväksytty (Maa-aineslaki 12 ja maa-ainesasetus 8 ). 8. Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä ilmoitus tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Valvontamaksun laskutus perustuu voimassa olevan taksan mukaisiin muihin perusteisiin sekä hakemuksessa ilmoitettuun vuosittaiseen ottoon k-m 3, kunnes kokonaisottomäärää vastaava maa-ainesmäärä on otettu. Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan / ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti (Maa-aineslaki 23a, Maaainesasetus 9 ).

18 9. Liikennejärjestelyt 319/720/ /23 Liikennöintiin tulee käyttää hyväksyttyä tieyhteyttä, johon ottoalueen tilalla on oikeus tai asiasta on sovittava maanomistajan kanssa. Kulkuyhteys ottoalueelle ja liittyminen yleiseen tiestöön tulee järjestää ELY-Keskuksen Liikenne- ja infran aluevastaavan osoittamalla tavalla (Maa-aineslaki 11 ). 10. Ottotoiminnan aloittaminen Luvan myöntämisen jälkeen ennen ottotoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. Ennen oton aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty. (Maaainesasetus 9 ). 11. Luonnonsuojelu Ottamistoiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista tilannetta, ja ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mikäli alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai eliölajeja. (Maa-ainelaki 11 ) 12. Keskeyttäminen Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin annettuja määräyksiä tai muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, voidaan ottaminen keskeyttää (Maaaineslaki 15 ). 13. Muutokset lupapäätöksessä ja voimassaoloaika Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Konkurssitapauksissa mikäli pesä jatkaa ottotoimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssista toiselle ottajalle. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen ja se on voimassa 10 vuotta antopäivämäärästä lukien. Lupamääräyk-

19 319/720/ /23 sessä mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana (Maaaineslaki 10, 13a, 16a ja 16b :t). 14. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ei myönnä Pertti Valsille lupaa aloittaa louhinta- ja murskaustoiminta ennen ympäristölupapäätöksen lainvoimaisuutta. (YsL 101 ) Perustelut Perusteena luvan epäämiselle annetaan seuraavaa: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta katsoo, että vaikka alue ei luontoselvityksen perusteella edusta sellaisia luontoarvoja, joiden perusteella alueen hyödyntäminen ei olisi mahdollista, alue on silti louhintatoiminnan kannalta koskematon. Hakemuksessa esitetyn toiminnan aloittaminen tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi, jos lupa myöhemmin valituksen myötä peruuntuu tai lupamääräyksiä muutetaan olennaisesti. (Maa-aineslaki 21 ) 15. Maksu Tämän päätöksen valmistelusta peritään euroa. (Lisäksi peritään päätöksen kuuluttamis- ja ilmoituskulut 110 ylittävältä osalta). Maksun määräytymisessä sovelletaan vireille tuloajankohtana voimassaolevaa taksaa, joka on hyväksytty Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnassa (Maa-ainelaki 23 ) 2 2.1, 2.4 Suunnitelmaa kohti ottamisalueen pinta-alan mukaan 50,00 /ha hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden ( m 3 ) mukaan 0,010 /m = 3 224

20 319/720/ /23 2. Päätöksen perustelu 2.1 Yleisperustelu ja lupamääräysten perustelut Lupaviranomainen on ottanut lupaharkinnassa huomioon hakemuksen ja liitteinä olevat selvitykset sekä lausunnot ja hakijan antamat vastineet. Kyseinen maa-aineksen ottaminen ja ottamisen järjestely eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Ottamistoiminta ei vaikeuta alueen kaavan mukaista käyttöä eikä turmele maisemakuvaa. Maaaineksen ottoalue sijaitsee uudessa maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Louhittavalla alueella ei ole voimassa maakuntakaavaa tarkempaa kaavaa, eikä alueella luontoselvityksen mukaan ole erityisiä luontoarvoja. Maa-ainestenotolle ei siten ole kaavallista estettä, ja luonnolle aiheutuvien vahingollisten ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi on annettu erilliset lupamääräykset. Määräykset 1-6 sekä 9 ja 11 on annettu maa-aineslain 11 (lupamääräykset) nojalla ja annetaan hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Lupamääräys 3 on annettu asutukselle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran estämiseksi. Ottoalueesta naapuritilan rajaan on määrätty vähintään 10 m suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen laajuuteen vaikuttaa ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja laajuus. Ottoalueen sisäinen tie on mahdollista rakentaa suojavyöhykkeelle. Suojaetäisyys asutukseen on riittävä, kun toiminnassa noudatetaan ympäristölupapäätöksen määräyksiä, joilla estetään asutukselle tai ympäristölle aiheutuva kohtuuton haitta, jota melu, tärinä tai pölyäminen voisi aiheuttaa. Koska louhittavalla alueella ei ole voimassa maakuntakaavaa tarkempaa kaavaa, jälkihoitosuunnitelma on tarpeen tarkistaa myöhemmin (lupamääräys 6). Määräys 7 annetaan maa-aineslain 12 (vakuuden antaminen) ja -asetuksen 8 (toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana) nojalla. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa ottoaikana. Määräys 8 annetaan maa-aineslain 23 a (ilmoittamisvelvollisuus) ja -asetuksen 9 (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset) perusteella. Määräyksessä 9 maa-aineslupaviranomainen on käyttänyt liikenteen järjestämiseen koskevaa toimivaltaansa. Liiken-

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 1/14 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 19.12.2012 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Läänin Kuljetus Oy,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätöksen antopäivä 17.9.2014 1/12 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Destia Oy Kiviainesyksikkö Kauppamiehenkatu

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti

Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti Rakennuslautakunta 69 15.09.2015 Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti 50/11.112/2015, 145/11.112/2009 Rakla 69 Palin Granit Oy hakee

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2015 1/13 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija LT

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1. 1/9 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija MikonSju Oy Martinpellontie

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki

Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki Ympäristölautakunta 6 20.01.2016 Vippavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus, Vippavaara 2, Juntunen Heikki 1721/77.772/2015 YMPLA 6 Dnro 1721/77.772/2015 Antopäivä 26.1.2016 Asia Luvan hakija Päätös

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot