Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Antopäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013"

Transkriptio

1 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Antopäivä I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti Valsi Takakilventie SAVITAIPALE Y-tunnus: Ottopaikka Savitaipale, Kaihtulan kylän tila Kuusikko ( ). Hakija omistaa maa-alueen. Sijainti on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Karttakuva Valsinkallion louhosalueesta. Punainen piste tarkoittaa rakentamatonta vapaa-ajan rakennuspaikkaa ja vihreä piste vapaa-ajanrakennusta (rakennettu). Vihreät ympyrät tarkoittavat vakituisessa käytössä olevia asuinpaikkoja. 3. Asian vireille tulo Lupahakemus luonnonkiven louhimiseksi ja murskaamiseksi on päivätty ja leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Hakemuksena on allekirjoitettu lupahakemuslomake, jonka liitteenä ovat ottosuunnitelma, edellisen hakijan ympäristö-

2 319/720/2012 2/23 lupahakemus tarvekivilouhimon avaamisesta Kaihtulan kylässä (2006), edellisen hakijan maa-aineslupahakemus tarvekivilouhimon avaamisesta Kahitulan kylässä (2006), Valsinkallion kivilouhimon meluselvitys (FCG 2011), Valsinkallion-Rapajärvenmäen ympäristöarviointi raportti (2011), yhteenveto (liite) ottosuunnitelmasta ja ympäristövaikutuksista maa-aines ottolupa- ja ympäristölupahakemukseen (2011), sopimusjäljennös hallintaoikeudesta, naapuritilojen tiedot ja kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys. Hakemusta on täydennetty Valsinkallion tärinäselvityksellä (FCG) ja sähköpostilla Selvitys kaavoituksesta ja luvista Toiminta alueella on uutta eikä sillä ole voimassa olevia ympäristönsuojelu- tai maa-aineslakiin liittyviä päätöksiä. Alueelle on haettu maa-ainestenottolupaa Interrock Oy:n toimesta Savitaipaleen kunta on myöntänyt alueelle maaainestenottoluvan ( 178). Päätöksestä on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen ( ) ja Korkeimpaan hallinto-oikeutteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ( ) on ollut, että Kouvolan hallinto-oikeuden ja Savitaipaleen kunnanhallituksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan kunnanhallituksen uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksessä on katsottu mm. että maa-aineshakemuksessa ei ole leviämislaskelmin esitetty selvitystä melun ja pölyn leviämisestä ympäristöön. Tässä vaiheessa Interrock Oy on luopunut maa-ainesluvan jatkokäsittelystä. Ottoalue sijaitsee Valsinkallion-Rapajärvenmäen kallioalueella. Hakija omistaa otto-alueen tilan. Maakuntakaavassa ottoalue sijaitsee ns. valkoisella alueella. Alueella ei ole maakuntakaavassa osoitettavia maakunnallisia tai seudullisia kohteita, maankäyttömuotoja eikä maa- ja metsätalouteen eikä muuhun paikalliseen yritystoimintaan liittyviä rajoituksia. 5. Kohde, ympäristön tila ja laatu Ottoalue sijaitsee Savitaipaleella Kaihtulan kylässä Valsinkallion-Rapajärvenmäen kallioalueella. Maa-aineslupahakemusasiakirjoissa tilan laajuus on 120,67 ha, josta ottamisalueen pinta-ala on 4,12 ha.

3 319/720/2012 3/23 Kohde sijaitsee Etelä-Karjalassa seutukaavassa kaavoittamattomalla alueella. Louhimoalueella ei ole kaavan mukaisia suojelukohteita, eikä ympäristönsuojelu- tai ympäristösuojelulain perustella suojeltuja kohteita. Alueen kasvillisuus on kuivan kalliomaaston mänty-kuusimetsää, joka on nyt hakkuuaukeana. Rapajärven rannat sisältyvät vahvistettuun Savitaipaleen kunnan kaavoittamattomien vesistöjen rantaosayleiskaavaan (kunnanvaltuusto ). Kaavassa ranta-alueelle on merkitty 5 uutta vapaa-ajanrakennusten rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat ovat vielä rakentamattomia. Louhimoalueen maa/kallioperä on pääosin graniittista kallioita, kivilaji on rapagraniitti. Kallioalueen ympärillä maaperä on moreenia sekä savikkoa sekä turvemaata. Alueella on tehty edellisen hakijan toimesta koelouhinta, jonka perusteella kalliomateriaali on todettu tarvekivituotantoon soveltuvaksi. Valsinkallion ottoalueen lähinnä oleva vesistö on n. 300 metrin päässä oleva Rapajärvi. Järveen laskevat lähialueen ojat ja myös suunnitellun louhimoalueen pelto-ojat. Järven pinnankorkeus on noin + 83 mpy. Louhimon kuivatausvedet on tarkoitus pumpata saostusaltaiden kautta alueen ojaverkkoon. Kuivatusvedet virtaavat noin 2 km matkan ojia pitkin ennen saapumista Rapajärveen. Valsinkallion-Rapajärvenmäen alueesta on tehty ympäristöarviointi vuonna Selvityksen perusteella alueella ei ole todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja eikä merkittäviä historiallisia tai arkeologisia kohteita. Alueella ei ole todettu merkkejä liito-oravasta eikä alue ole merkitty Naturaalueisiin. Selvityksen mukaan Rapajärvenmäen länsisivun kalliojyrkänne (CIT-kalliomännikkö) on maisemallisesti merkittävä. Kalliomännikköä on aiemmin hakattu, joten se ei ole luonnontilainen. Kalliot ovat kuitenkin pystysuorina ja korkeahkoina (5 m) maisemallisesti merkittäviä paikallismaisemassa, jonka vuoksi kalliojyrkänne tulisi selvityksen mukaan jättää nykytilaan. Louhimotoiminta ei aiheuta muutosta kalliomaisemaan Rapajärven olemassa oleva ja kaavoitetun loma-asutuksen suuntaan, koska kalliojyrkänteen länsisivu jää ennalleen. Kaihtulan kylän suuntaan maisema muuttuu, koska peltoalueen ja suunnitellun louhimoaleen välinen metsä on nyt hakattu ( Geologian tutkimuslaitos). Nykyisellään maisemanäkymä on hakkuualue.

4 319/720/2012 4/23 Ottosuunnitelman mukaisen maa-aineksenoton hyödyntämiselle ei ole luontoselvityksen perusteella esteitä. Louhittavaksi suunniteltu rapakivigraniitin kallioselänne on n. 600 m pitkä ja leveydeltään n. 100 m Korkeimmalta kohdaltaan kallio on tasolla mpy. Ottoalueen reunasta 500 metrin etäisyydellä sijaitsee 2 vakituista asuinkiinteistöä: pohjoisessa (370 m ottoalueen reunasta) ja luoteessa (340 m ottoalueen reunasta) ja yksi vapaa-ajan kiinteistö (490 m ottoalueen reunasta). 300 metrin etäisyydellä ei sijaitse yhtään rakennettua asuin- tai vapaaajan kiinteistöä. 6. Ottotoiminta ja sen laajuus 6.1 Kiviaineksen otto ja varotoimenpiteet Toiminta alueella käsittää luonnonkivi- ja tarvekivituotannon sekä kiviaineksen (sivukiven) murskausta ja poiskuljetusta. Alueella on tehty koelouhinta, jossa kiven laatu on todettu tarvekivituotantoon soveltuvaksi. Louhimon päätuote on määrämittainen ja muotoinen rakennuskivi-/luonnonkivi- /tarvikeblokki, joka soveltuu hyvin ulko- ja sisärakentamiseen. Louhimon sijainti, nykytila ja arvioitu tilanne 5 ja 10 vuodenkuluttua toiminnan aloittamisesta on esitetty ottosuunnitelmassa. Toiminnan arvioidut vuosituotannot Louhimon ottoalueen pinta-ala on 4,12 ha ja koko lupaalueen (suunnitelma-alue) on 8,13 ha. Kiven irrottaminen painottuu ottoalueen eteläosaan. Vuosittainen louhinta on keskimäärin k-m 3 ja blokkituotanto n k-m 3. Kymmenen vuoden aikana suunnitellaan louhittavan n k-m 3. Louhinta etenee ottosuunnitelman mukaan pengermäisesti alueen eteläosasta pohjoiseen. Ottoalueen painopiste jää ottoalueen eteläosaa, mikä ilmeen ottosuunnitelman kuvissa syvimmälle ulottuvana ottamistasona. Syvin ottotaso on suunniteltu + 85 mpy ja sivukivikasan maksimikorkeus on mpy. Blokkien viimeistely tapahtuu louhimolla. Valmiit blokit varastoidaan varastoalueella ottoalueen luoteiskulmassa odottamaan kuljetusta asiakkaille. Tuotteiden kuljetus tapahtuu Takakilventietä pitkin.

5 319/720/2012 5/23 Merkittävä osa sivukivestä pyritään murskaamaan ja myymään murskeena. Alussa sivukiveä käytetään louhimoalueen tiestön kunnostukseen ja tarpeen mukaan louhimon suojavallin (meluvallin) rakentamiseen. Sivukiven murskausalue sijoittuu ottoalueen ja sivukivialueen väliin. Murskattu sivukivi varastoidaan murskausalueelle niin, että murskekasat estävä osittain melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Luonnonkivilouhimotoiminnan pääsiallinen tarkoitus on luonnonkiviblokkien tuotanto. Louhimotoiminta tapahtuu arkisin klo 7 22, pääasiassa yhdessä vuorossa ja tarpeen mukaan kahdessa vuorossa. Irrotuslouhintaa tehdään poraamalla ja räjäyttämällä. Räjäytyksiä tehdään maksimissaan 10 kertaa päivässä, arkipäivinä klo Kuljetustoimintaa voi satunnaisesti olla viikonloppuisin. Tuotantoa on vuodessa n. 10 kuukautta, tilausten mukaan. Heinäkuussa ei tehdä räjäytyksiä, mutta satunnaisesti voi kuitenkin olla kuljetuksia. Luonnonkivilouhinnan päävaiheet ovat: irrotuslouhinta eli kamin irrotus pengerlouhinnalla kamin paloittelu lohkareeksi lohkareen paloittelu lohkareiden jälkikäsittely Työajoissa noudatetaan Valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojeluasetusta (800/2010) määräävän asetuksen kohdassa kahdeksan ( 8) esitettyjä aikarajoja. Ottoalueen merkitään varoitusmerkein. Toiminta-alueesta ja toiminnasta varoitetaan asianmukaisesti varoitustauluin ja alueella luvaton liikkuminen estetään rakentamalla puomi louhimolle johtavalle tielle. Räjäytyksistä varoitetaan asetusten mukaisesti. Erillislupaa vaativaa, pysyvää räjähdysainevarastoa ei sijoiteta ottoalueelle. 6.2 Liikennöinti Louhimon alueelle rakennetaan osittain uusi tieyhteys, kun toiminta on saatu alkuun. Tie tulisi kulkemaan Lemintieltä (3802) hakijan omistaman tilan ja tilojen Hakala ( ) ja Teirilä ( ) kautta louhimoalueelle. Tilojen omistajilta on saatu suullinen lupa tie rakentamiselle. Kyseisten tilojen kohdalla tie tulisi rakennettavaksi Pertti Valsin hallinnassa vuokrasopimusten perusteella oleville alueil-

6 319/720/2012 6/23 le. Uudelle tieyhteydelle on voimassaoleva liittymä Pertti Valsin maalta tielle Tietä ei tulla päällystämään. Tien pintarakenne tehdään kivimurskeesta ja pölynsidonta tapahtuu tiesuolalla ja vedellä. Liikennöinti on työpaikkaliikennettä sekä lohkareiden ja kivimurskeen kuljetusta. Tuotekuljetuksia louhimolta lähtee vaihtelevasti tilausten mukaan, 1-3 kuljetusta per päivä. 6.3 Jälkihoito Louhimoalue merkitään maastoon ja louhimosta varoitetaan varoitustauluin. Louhinnan päätyttyä toiminnanharjoittaja poistaa alueelta käytössä olleet työmaaparakit ja vastaavat siirrettävät rakennelmat, louhintatyössä tarvitut laitteet ja tarvikkeet, alueelta muodostuneet jätteet, myyntikelpoiset lohkareet sekä kiviainekset lupamääräysten mukaisesti ennen maisemointitöiden aloittamista. Louhoksen jälkihoitoa suoritetaan jatkuvasti sitä mukaan, kun lopulliset louhintarajat kulloinkin saavutetaan. Louhinnan päätyttyä alue maisemoidaan turvalliseen virkistyskäyttöön. Louhimon pohja tulee olemaan syvimmillään tasolla + 85 mpy. Tämä on noin 5-20 m ympäröivää kallioaluetta syvemmällä. Louhimo syvimmän kohdan annetaan täyttyä vedellä. Syntyvää lampea voidaan käyttää tulevaisuudessa uimapaikkana. Vesialueen pohjalta poistetaan lohkareet ja pohja tasoitetaan. Kaunis kallioseinämä voidaan säilyttää louhimon länsireunalla, kun se suojataan niin, ettei jyrkänne aiheuta putoamisvaaraa. Tarvittaessa kallioseinämää voidaan porrastaa. Louhimon muun alueen tasoitukseen käytetään alueelta poistettua pintamaata, joka toimii hyvin luonnonkasvillisuuden kasvualustana. 6.4 Ottotoiminnan ympäristövaikutukset Melu Laitoksella melua aiheutuu porakoneista ja pyöräkuormaajista, ajoittaisista räjäytyksistä sekä louhimon liikenteestä. FCG:n meluraportin ( ) mukaan Valsinkallion louhimon toiminta keskittyy päiväajalle, joten melutarkastelut on tehty päiväohjearvojen mukaan. Suunnitellussa laajuudessaan toteutettuna toiminnasta aiheutuu päiväohjearvojen

7 319/720/2012 7/23 (55 db) ylittäviä melutasoja lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa kaikissa toiminnan vaiheissa ilman melusuojausta. Myös loma-asutuksen päiväohjearvo (45dB) ylittyy lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ilman melusuojausta. Louhimon toiminnan merkittävimmät melulähteet ovat kallion poraus ja sivukiven murskaaminen. Näiden toimintojen meluvaikutuksia pitää rajoittaa meluesteillä, mikäli toimintaa harjoitetaan suunnitellussa laajuudessa. Meluesteinä voi toimia esim. ottoalueelta kuorittava pintamaa tai sivukivestä muodostettu meluvalli. FCG:n meluselvityksen mukaan lohimolla voidaan harjoittaa suunniteltua toimintaa, mikäli kallionporaus suoritetaan vähintään 3 m korkeiden meluesteiden suojassa sekä alueen länsireunalla on 5 metriä korkea melueste. Meluesteet 1 ja 2 sijoitetaan mahdollisimman lähellä melulähdettä. Ottotoiminnan ja kallioporan ollessa alle tason m, ei kallioporan ympärillä tarvita meluesteitä. Päästöt ilmaan Toiminnasta aiheutuu ajoneuvojen, aggregaattien ja työkoneiden pakokaasuja ja räjäytyskaasuja. Louhinnan porauksen pölyhaitat saadaan minimoitua kehittyneen teknologian ja porauslaitteiston pölynkeräysjärjestelmän avulla. LYKE -tutkimusten mukaan hengitettävien ja pienhiukkasten pitoisuustasot eivät ylitä ilman laadulle asetettuja ohjearvoja enää metrin etäisyydeltä aktiivisesta työkohteesta. Sääolosuhteilla on vaikutusta pölyn määrän ja laskeuman suuntaan. Räjähdyskaasut syntyvät pääasiassa kamin irrotus- ja paloituslouhinnassa, jota tehdään päivittäin maksimissaan 10 kertaa per päivä. Räjäytyskaasuilla ja työkoneiden pakokaasupäästöillä ei ole arvioitu olevan merkitystä louhimoalueen ulkopuolella. Ympäröivän luonnon ja asutuksen kannalta louhimoalueella työskentelevät 1-2 dieselmoottorin pakokaasut ovat vähäiset, verrattavissa lähinnä maatalouskoneiden päästöihin. Vaikutus maaperään, pohjaveteen ja vesistöön Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten estäminen alueella perustuu poltto- ja voiteluaineiden hallittuun käyttöön ja varastointiin sekä varautumiseen mahdollisissa onnettomuustilanteissa maahan vuotavan poltto- tai voitelu-

8 319/720/2012 8/23 aineen leviämisen estämiseen ja pilaantuneen maaaineksen tehokkaaseen poistamiseen. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Hakijan mukaan toiminnasta ei synny jätevesiä. Louhimolta ei kulkeudu päästöjä vesistöön. Louhimolta pumpattava vesi on louhimoon kertynyttä sade- ja valumavesiä. Graniittisesta kallioperästä ei liukene veteen ympäristölle haitallista ainesta. Pumpattavan veden sameus laskeutuu osittain louhimon pohjalle, mistä louhimoon kertynyt vesi pumpataan selkeytysaltaisiin. Selkeytysaltaissa selkeytynyt vesi lasketaan alueen ojaverkostoon. Louhimon sosiaalitilojen jätevesi johdetaan umpinaiseen likakaivoon, jonka paikallinen jätehuoltoyrittäjä tyhjentää tarpeen mukaan ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn jätealueelle. Louhimo on ehjällä kallioalueella ja ympäristöä ylempänä, joten sillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohjaveden muodostumiseen tai sen antoisuuteen louhimoalueella ulkopuolella (LYKE -tutkimus) 7. Hakemuksen käsittely Lupahakemus on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Hakemusta on täydennetty , Valsinkallion alueen tärinäselvityksellä sekä sähköpostilla Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen, sekä Savitaipaleen kunnan ilmoitustauluilla välisenä aikana. Lupahakemus liitteineen on ollut nähtävillä virastojen aukioloaikoina Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa sekä Savitaipaleen kunnantalolla. Tiedoksianto vireille tulosta on julkaistu Länsi-Saimaa Sanomat -lehdessä Naapureita on kuultu asiasta erikseen, kirjeitse. Maa-ainestenottolupahakemukseen on pyydetty lausunnot Savitaipaleen kunnalta, Etelä-Karjalan liitolta sekä Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta. Lupaviranomainen on kuullut naapuritilojen omistajat. 8. Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

9 319/720/2012 9/ Lausunnot Maa-ainestenottolupaan on pyydetty lausunnot Savitaipaleen kunnalta, Etelä-Karjalan liitolta sekä Kaakkois- Suomen ELY -keskukselta. Savitaipaleen kunnanhallituksen lausunto maaaineslupa- sekä ympäristölupahakemuksista hakemusasiakirjoihin on liitetty ympäristöarviointi, joka antaa riittävät tiedot ympäristön nykytilanteesta, kasvillisuudesta ja eläimistä. Ympäristöarvioinnissa ei ole esitetty sellaista, mikä estäisi toiminnan sijoittumisen haetulle paikalla. Meluselvityksen perusteella on arvioitavissa, että toteuttamalla selvityksessä ehdotetut meluntorjunta toimenpiteet maa-aines- ja ympäristöluvan mukainen toiminta voisi sijoittua hakemuksen mukaiselle paikalle. Kunnanhallitus puoltaa maa-ainesluvan ja ympäristöluvan myöntämistä... Etelä-Karjalan liiton lausunto maa-aineslupa- sekä ympäristölupahakemuksista alueella ei ole maakuntakaavassa osoitettavia maakunnallisia tai seudullisia kohteita tai maankäytönmuotoon liittyviä rajoituksia. Alueella ei ole tiedossa uhanalaisten, harvinaisten tai erityistä suojelua vaativien eliölajien esiintymiä tai vastaavia luontotyyppejä eikä niitä maastokäynnillä ( ) ole havaittu. Etelä-Karjalan liitolla ei ole hankkeen suhteen huomautettavaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto maaaineslupa- sekä ympäristölupahakemuksista Kaakkois-Suomen ELY-keskus korostaa, että Rapajärvenmäen kallioalue on maiseman rakenteeseen kuuluva keskeinen muodostuma Kaihtulan kylän ja Rapajärven välissä. Rapajärven kallioalueeseen ei liity geologisesti merkittäviä erikoisia luonnonesiintymiä. Geomorfologisesti tarkasteltuna alue on kuitenkin omaleimainen muodostuma Kaihtulan kylän länsiosassa Rapajärven itäpuolella Uusien kalliolouhisten sijoituspaikkoja harkittaessa lähtökohtana tulee olla riittävä suojaetäisyys asutukseen nähden ihmisten terveyden, elinkeinon ja viihtyvyyteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten eliminoimiseksi sekä turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Uudet kalliolouhinta-hankkeet tulee

10 319/720/ /23 suunnata alueille, joilla niistä ei aiheudu haittaa asutukselle, luonnonolosuhteille tai maisemalle Lupahakemuksessa olevan selvityksen mukaan louhintatoiminta ei aiheuta muutosta kalliomaisemaan Rapajärven loma-asutuksen suuntaan, koska kallioalueen jyrkkä länsisivu jää ennalleen. ELY-keskus katsoo, että tällainen kulissien jättäminen ei edusta Mal 1 :n mukaista ottoa ELY-keskus katsoo, että edellä mainitut seikat sekä alueen sijainti ovat ristiriidassa myös maa-aineslain 3 :n 4 momentin säädökseen Muistutukset Kuulutusaikana saapui viisi muistutusta. Osa muistutuksista koskee myös alueen ympäristölupahakemusta. Muistutus 1..Henkilö vastustaa haettuja lupia, koska niistä voi aiheutua ympäristölle ja hänen omistamalleen tilalle huomattavia haittoja. Muistuttajan talousvesikaivo sijaitsee n. 500 m päässä louhimoalueelta. Kiven louhiminen saattaa aiheuttaa halkeamia ja muutoksia pohjavesiin ja tätä kautta talous ja kasteluveden saantiin Muistuttaja vastustaa myös vesien johtamista Viidasuon ojaan.. Muistutus 2, 2 asukasta Vastustamme louhoshanketta. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee 350 m päässä lähimmästä asutuksesta, että toiminnasta aiheutuva haitta olisi kohtuuttoman suuri. Hanke on rajattu pois POSKI -hankkeesta asutuksen läheisyyden vuoksi. Hakemuksen toiminta-ajat ovat liian suuret. Hakemuksessa ei ole mainittu mitään lähistön kiinteistöjen tarkistamisesta tai vahinkojen korjaamisesta Muistutus 3 Hakijan ympäristöselvitys ei ole uskottava. Kivenlouhinnasta aiheutuvan pölyn määrää hakija pitää vähäisenä, jota se todellisuudessa ei ole. Pölyä ei saada imureilla tms. talteen, se leviää tuulen mukana ympäristöön ja hidastaa metsän kasvua sekä peltopinta-alaa jäisi kivipölyn takia viljelemättä. Louhinnasta aiheutuu jatkuvaa melua. Melumäärä on laskettu tietokoneohjelmalla, joka ei huomio paikallisia

11 319/720/ /23 olosuhteita. Louhimon vaikutusta pohjaveteen ei varmuudella tiedä kukaan. Räjäytystyöstä aiheutuva tärinä vaurioittaa rakennuksia. Lupaa ei pidä myöntää Muistutus 4, maanomistajat Kaihtulan kylä, 4 hlö Vastustamme maa-ainesluvan myöntämistä seuraavin perustein: Toiminta aiheuttaa suurta melua ja asutuksille ei ole melusuojausta. Viralliset melumittaukset puutuvat. Louhinta vaurioittaisi rakennuksia ja louhostoiminta aiheuttaa tierasitteen. Louhoksen perustaminen on ristiriidassa Kivijärven puhdistussuunnitelman kanssa. Kivipöly on haitallista viljelyille ja ihmisille. Louhoksen syvyys vaikuttaa pohjavesiin ja kaivoihin. Louhos on keskellä kyllä ja lähimpiin taloihin on matkaa 300 m. Kokonaisvaikutus kylän asukkaisiin ja kesäasukkaisiin olisi suuri, erityisvaikutukset asumisviihtyvyyteen Muistutus 5, 2 asukasta Vastustamme maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämistä. Pyydämme, että huomioitte seuraavat seikat lupia myönnettäessä. Toiminta-aikainen melu, leviävä kivipöly, asutuksen läheisyys, Kivijärven valuma-alue, vaikutukset pohjavesiin ja kaivoihin, tiestörasite, rakennuksiin aiheutuvat vauriot ja arvon lasku sekä maalaisidyllin katoaminen 8.3. Vastineet Hakijalle on lähetetty maa-aineslupakäsittelyä varten saadut lausunnot vastineen antamista varten. Hakija toimitti vastineet Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen lausuntoon: Toiminnanharjoittaja vastaa, ELY -keskuksen lausunnossa maa-aineslain 3 :n on että näkemys on täysin subjektiivinen. Toiminnanharjoittajalla ei ole tiedossa, että lausunnonantaja olisi käynyt paikan päällä tutustumassa alueeseen ja sen olosuhteisiin. Louhosalue ei sijaitse keskellä kylää. Louhosalueen vierestä on hakattu metsää pois, mutta sinne on istutettu uutta puustoa. Valsinkallion kallioalue ei juuri näy kylältä päin kesällä, koska puusto on edessä. Rapajärvenkallion maisema arvosta toiminnan harjoittaja vastaa, että kallioalue tuskin näkyy

12 319/720/ /23 naapurista, koska metsä ja kasvillisuus ovat edessä. Naapurin rajalle tulee uusi tie ja maavalli. Nämäkään eivät tule näkymään Rapajärveltä päin. Melusta toiminnanharjoittaja vastaa, että suojaetäisyydet joka suuntiin ovat riittävät melukartoituksen perusteella. Melun ohjearvot eivät tule ylittymään. Alueesta on myös tehty ympäristökartoitus 2007 (Geologian tutkimuslaitos), jonka perusteella ei ole estettä louhostoiminnan aloittamiselle. Seuraavat tahot eivät näe mitään estettä louhostoiminnan aloittamiselle Valsinkalion kallioalueella. ympäristöarviointi Tmi Jouko Sipari Geologian tutkimuslaitos (Markku Tiainen) FCG (Mauno Aho) Etelä-Karjalan liitto Savitaipaleen aluearkkitehti Savitaipaleen ympäristötarkastaja Savitaipaleen kunta Pintavedet ja kaivot Talousvesikaivot ovat vähintään 650 metrin päässä louhosalueen keskipisteestä. Kaivo on keskellä naapurin omia peltoja. Suurempana haittana toiminnanharjoittaja pitää peltoalueen lannoitusta kuin louhosalueen valuntavesiä. Vuosia sitten Taavetti Laari ja Juhana Valsi ovat sopineet tilan Kuusikko alueen vesistä, että alueen vedet ohjataan luonnollisten maastonmuotojen mukaan virtaamaan Laarin omistaman metsän läpi Heikkilän ja Laarin metsän vierestä Viidasuon ojaan. Vastaavasti on sovittu, Laarin omistaman tilan eteläreunalta metsä/pelto alueen vedet ohjataan virtaamaan Valsin metsän/pellon läpi Suoniitun ojaan. Tästä syystä Valsin Kuusikko tilalle ei ole määritelty yksiköitä Viitasuon ojaan. Louhosalueen vedet johdetaan saostusaltaisiin (+ öljynerotuskaivo), jonka jälkeen ne johdetaan luonnon maastonmuotojen mukaan, kuten edellä on esitetty. Toiminnanharjoittaja on valmis osallistumaan Viidansuon ojan kunnostuskustannuksiin käyttämältään osalta.

13 Pohjavedet ja valuma-alue 319/720/ /23 Alue ei sijaitse pohjavesialueella, joten louhostoiminnalla ei ole vaikutusta alueen pohjavesiin. Suunnitellulla louhostoiminnalla ei ole vaikutusta Kivijärven valuma-alueeseen. Melu Meluvaikutuksista on tehty meluselvitys. Louhintamelu vaimenee maastomuotoihin ja puustoon, niin että Valtioneuvoston päätöksen vnp. 993/92 mukainen (LAeq) db:n melutaso ei ylity lähimpien kiinteän ja loma-asumisen kohteiden piha-alueilla. Louhosalueen ja asutuksen väliin rakennetaan lisäksi meluvalli suunnitelmien mukaisesti. Esitetyt suojaetäisyydet lähimpiin kiinteän asumiseen tai loma-asumiseen kohteisiin ovat Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Vn 800/2010) 3 esitettyä > 300 m suojaetäisyyttä suurempia. Pöly ja hiukkaset Louhinnan porauksen pölyhaitat saadaan minimoitua kehittyneen teknologian ja porauslaitteiston pölynkeräysjärjestelmän avulla. Pölypäästöt ovat vähäiset ja jäävät pääosin ottoalueelle, eivätkä muutenkaan lisää alueen taustapitoisuutta. Syntyvä kivipöly otetaan talteen konekohtaisilla imureilla. Soratienkaltaista pölyämistä torjutaan kastelulla. Ympäröivän luonnon ja asutuksen kannalta louhimoalueella työskentelevät 1-2 dieselmoottorin pakokaasut ovat vähäiset, verrattavissa lähinnä maatalouskoneiden päästöihin. Tärinä Kiviaineksenoton louhintaräjäytykset tapahtuvat maksimissaan 10 kertaa per päivä, päiväsaikaan. Tällöin tärinän häiritsevyyttä ei yleensä pidetä merkittävänä. Louhintatärinävaikutukset voidaan hallita sopivilla menettelytavoilla. Louhintatärinän suuruutta voidaan säätää momentaanista räjäytyspanosta rajoittamalla. Ennen varsinaista tuotantolouhintaa tehdään koeräjäytyksiä, joiden tulosten perusteella tehdään yksityiskohtaiset louhintasuunnitelmat. Louhintasuunnitelmissa otetaan huomioon vaikutusalueella olevat rakennukset, rakenteet ja mahdolliset tärinäherkät laitteet.

14 319/720/ /23 Etäisyys häiriintyviin kohteisiin Suunniteltu toiminta ei aiheuta laissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa lähiasutukselle eikä estä tai vähennä alueen vapaa-ajan tai kiinteiden kiinteistöjen käyttöä tai käyttöarvoa. Lähimmät vapaa-ajankiinteistöt ovat noin 500 m suunnitelma-alueesta luoteeseen. Etäisyydet ovat merkittävästi pidemmät > 300 m vähimmäisvaatimusta, mikä on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta ( Vn 800/2010). Liikenne Louhimon alueelle rakennetaan osittain uusi tieyhteys, kun toiminta on saatu alkuun. Tietä ei tulla päällystämään, tien pintarakenne tehdään kivimurskeesta ja pölynsidonta tapahtuu tiesuolalla ja vedellä. Liikennöinti on työpaikkaliikennettä sekä lohkareiden ja kivimurskeen kuljetusta. Tuotekuljetuksia louhimolta lähtee vaihtelevasti tilausten mukaan, 1-3 kuljetusta per päivä. Tiehallinnon edustaja on käynyt paikan päällä ja suunnitellusta tiesuunnitelmista ei ollut huomautettavaa. Tilojen ja vapaa-ajan asuntojen arvo Toiminta ei aiheuta kohtuutonta rasitusta luonnon ja asuttuun ympäristöön, eikä muuta tilojen käyttötarkoitusta eikä alenna niiden arvoa. Suunnitelma-alue ja sen välitön ympäristö ovat metsätalous- tai/ja maatalouskäytössä. Suojaetäisyydet vapaa-ajan ja kiinteiden asumisen kohteisiin on yli 300 m. Toiminta on maastollisesti suojassa. Suunnittelussa on otettu huomioon paikalliset olosuhteet. 9. Tarkastukset ja neuvottelut Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on tehnyt lupavalmisteluun liittyvän tarkastuksen paikalla Tarkastuksesta laadittiin tarkastuspöytäkirja, joka on liitetty asiakirjoihin. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on käynyt tutustumassa kohteeseen Hakijan kanssa on pidetty palaverit ja

15 319/720/ /23 II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 1. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Pertti Valsille maa-ainesluvan Savitaipaleen Kaihtulan kylän tilalle Kuusikko RN:o 9:11 ( ). Maaainestenotossa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ottamisalue Ottosuunnitelman mukainen ottamisalue on m 2. (Maa-aineslaki 11 ). 2. Ottamissyvyys ja kokonaisottomäärä Maa-ainesten alin ottamissyvyys on + 85 mpy. Ottamistoiminnan rajaus on ottosuunnitelman ( ) ja suunnitelmakarttojen mukaiset. Ottotoiminnan pääpaino on ottoalueen eteläosassa ja etenee pohjoiseen. Mikäli lomaasutusrakennuspaikat toteutuvat alle 300 metrin päässä, tulee toiminnanharjoittajan esittää ottosuunnitelman muutos lupaviranomaiselle. Ottotoiminnan valvomista varten on ottopaikalla oltava näkyvillä korkeusasema. Kokonaisottomäärä k-m 3. (Maa-aineslaki 11 ) Maa-aineslupa-alueella voidaan varastoida luvan voimassaoloaikana puhtaita kiviaineksia. (Maa-aineslaki 11 ). Mikäli alueella tullaan varastoimaan massakasoja, tulee ne varastoida niin, ettei niistä aiheudu maisemallista haittaa. Sivukivikasan korkeus saa olla maksimissaan +110 mpy 3. Turvallisuustoimenpiteet Ottamisalueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Alueen sisääntulon ulkopuolella tulee olla yleisön nähtävillä ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan toiminnanharjoittajan ja toimintaan liittyvät tiedot. Ennen louhintatoiminnan aloittamista lähikiinteistöjä tulee tiedottaa toiminnasta. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla toiminta-alueelle on estettävä lukittavilla puomeilla tai muulla vastaavalla jär-

16 319/720/ /23 jestelyllä. Jyrkät luiskat on varustettava riittävillä turvallisuuslaitteilla, kuten kiinteällä aidalla ja varoituskilvillä. Naapuritilan ja ottamisalueen väliin on jätettävä vähintään 10 metrin suoja-alue. Suoja-alueelle ei saa ulottaa ottotoimintaa tai varastointia. Suunniteltu tieyhteys voidaan tarvittaessa rakentaa suoja-alueelle. Meluvalli voidaan rakentaa suoja-alueelle, mutta se ei voi alkaa suoraan naapurin tilarajasta. Naapurin tilanrajan ja meluvallin väliin on jäätävä vähintään 5 m huoltoalue. (Maaaineslaki 11 ). 4. Vesiensuojelu Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Louhimotoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vesistövaikutuksia tulee seurata ympäristölupapäätöksessä esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Alueella ei saa käsitellä öljy-yhdisteitä tai muita pohjavesille haitallisia aineita siten, että niitä voi päästä maaperään tai pohjaveteen. Tarkemmat määräykset tukitoiminta-alueen rakenteista annetaan ympäristölupapäätöksessä. Mikäli öljyä tai muuta maaperälle/vesistöille haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi sekä ilmoittaa asiasta Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen ympäristön-suojeluviranomaiselle sekä aluehälytyskeskukselle. (Maa-aineslaki 11 ). 5. Melu, tärinä, pöly ja jätteet Louhostoiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melu-, tärinä- tai pölyhaittaa asutukselle tai lähi ympäristölle. Toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä on annettu tarkemmat määräykset melun, tärinän ja pölyn torjunnasta. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei siitä aiheudu merkityksellistä haittaa terveydelle ja ympäristölle. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, ettei alue roskaannu. 6. Jälkihoitotoimenpiteet Jälkihoitosuunnitelma tulee toimittaa lupavirnaomaisen tarkistettavaksi 2 vuotta ennen toiminnan loppumista.

17 319/720/ /23 Suunnitelmassa tulee esittää jälkihoitoon käytettävät massat (alkuperä ja määrät), alueen korot, massakasojen sijoittelut ja sivukivikasojen jälkihoito, sekä jäljelle jääneiden massojen hyötykäyttö. Ottamistoiminnan laajuuden ja keskeisen sijainnin perusteella jälkihoitotoimenpiteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena on sopeuttaa louhosalue ympäristöön sopivaksi ja virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Hakijan tulee huolehtia, ettei toiminnasta ole seurauksena sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos alueelle on tarpeen tuoda massoja muualta, voidaan niitä käyttää, kun massojen puhtaus on todettu. Ennen massojen käyttöä tulee hyväksyntä pyytää etukäteen maaaineslupaa valvovalta viranhaltijalta. (Maa-aineslaki 11, maa-ainesasetus 7 ). 7. Vakuus Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on asetettava euron hyväksyttävä vakuus. Vakuus tulee asettaa ja olla hyväksyttynä ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotoimenpiteet on tehty ja hyväksytty (Maa-aineslaki 12 ja maa-ainesasetus 8 ). 8. Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä ilmoitus tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Valvontamaksun laskutus perustuu voimassa olevan taksan mukaisiin muihin perusteisiin sekä hakemuksessa ilmoitettuun vuosittaiseen ottoon k-m 3, kunnes kokonaisottomäärää vastaava maa-ainesmäärä on otettu. Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan / ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti (Maa-aineslaki 23a, Maaainesasetus 9 ).

18 9. Liikennejärjestelyt 319/720/ /23 Liikennöintiin tulee käyttää hyväksyttyä tieyhteyttä, johon ottoalueen tilalla on oikeus tai asiasta on sovittava maanomistajan kanssa. Kulkuyhteys ottoalueelle ja liittyminen yleiseen tiestöön tulee järjestää ELY-Keskuksen Liikenne- ja infran aluevastaavan osoittamalla tavalla (Maa-aineslaki 11 ). 10. Ottotoiminnan aloittaminen Luvan myöntämisen jälkeen ennen ottotoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. Ennen oton aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty. (Maaainesasetus 9 ). 11. Luonnonsuojelu Ottamistoiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista tilannetta, ja ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mikäli alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai eliölajeja. (Maa-ainelaki 11 ) 12. Keskeyttäminen Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin annettuja määräyksiä tai muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, voidaan ottaminen keskeyttää (Maaaineslaki 15 ). 13. Muutokset lupapäätöksessä ja voimassaoloaika Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Konkurssitapauksissa mikäli pesä jatkaa ottotoimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssista toiselle ottajalle. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen ja se on voimassa 10 vuotta antopäivämäärästä lukien. Lupamääräyk-

19 319/720/ /23 sessä mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana (Maaaineslaki 10, 13a, 16a ja 16b :t). 14. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ei myönnä Pertti Valsille lupaa aloittaa louhinta- ja murskaustoiminta ennen ympäristölupapäätöksen lainvoimaisuutta. (YsL 101 ) Perustelut Perusteena luvan epäämiselle annetaan seuraavaa: Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta katsoo, että vaikka alue ei luontoselvityksen perusteella edusta sellaisia luontoarvoja, joiden perusteella alueen hyödyntäminen ei olisi mahdollista, alue on silti louhintatoiminnan kannalta koskematon. Hakemuksessa esitetyn toiminnan aloittaminen tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi, jos lupa myöhemmin valituksen myötä peruuntuu tai lupamääräyksiä muutetaan olennaisesti. (Maa-aineslaki 21 ) 15. Maksu Tämän päätöksen valmistelusta peritään euroa. (Lisäksi peritään päätöksen kuuluttamis- ja ilmoituskulut 110 ylittävältä osalta). Maksun määräytymisessä sovelletaan vireille tuloajankohtana voimassaolevaa taksaa, joka on hyväksytty Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnassa (Maa-ainelaki 23 ) 2 2.1, 2.4 Suunnitelmaa kohti ottamisalueen pinta-alan mukaan 50,00 /ha hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden ( m 3 ) mukaan 0,010 /m = 3 224

20 319/720/ /23 2. Päätöksen perustelu 2.1 Yleisperustelu ja lupamääräysten perustelut Lupaviranomainen on ottanut lupaharkinnassa huomioon hakemuksen ja liitteinä olevat selvitykset sekä lausunnot ja hakijan antamat vastineet. Kyseinen maa-aineksen ottaminen ja ottamisen järjestely eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Ottamistoiminta ei vaikeuta alueen kaavan mukaista käyttöä eikä turmele maisemakuvaa. Maaaineksen ottoalue sijaitsee uudessa maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Louhittavalla alueella ei ole voimassa maakuntakaavaa tarkempaa kaavaa, eikä alueella luontoselvityksen mukaan ole erityisiä luontoarvoja. Maa-ainestenotolle ei siten ole kaavallista estettä, ja luonnolle aiheutuvien vahingollisten ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi on annettu erilliset lupamääräykset. Määräykset 1-6 sekä 9 ja 11 on annettu maa-aineslain 11 (lupamääräykset) nojalla ja annetaan hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Lupamääräys 3 on annettu asutukselle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran estämiseksi. Ottoalueesta naapuritilan rajaan on määrätty vähintään 10 m suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen laajuuteen vaikuttaa ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja laajuus. Ottoalueen sisäinen tie on mahdollista rakentaa suojavyöhykkeelle. Suojaetäisyys asutukseen on riittävä, kun toiminnassa noudatetaan ympäristölupapäätöksen määräyksiä, joilla estetään asutukselle tai ympäristölle aiheutuva kohtuuton haitta, jota melu, tärinä tai pölyäminen voisi aiheuttaa. Koska louhittavalla alueella ei ole voimassa maakuntakaavaa tarkempaa kaavaa, jälkihoitosuunnitelma on tarpeen tarkistaa myöhemmin (lupamääräys 6). Määräys 7 annetaan maa-aineslain 12 (vakuuden antaminen) ja -asetuksen 8 (toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana) nojalla. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa tarkistaa ottoaikana. Määräys 8 annetaan maa-aineslain 23 a (ilmoittamisvelvollisuus) ja -asetuksen 9 (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset) perusteella. Määräyksessä 9 maa-aineslupaviranomainen on käyttänyt liikenteen järjestämiseen koskevaa toimivaltaansa. Liiken-

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot