Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I 8:4, Palin Granit Oy, Virolahti 50/11.112/2015, 145/11.112/2009 Rakla 69 Palin Granit Oy hakee vähäistä ottosyvyyden muutosta Virolahden kunnanhallituksen myöntämään maa-aineslupaan. Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä ja hylännyt lupapäätöksestä tehdyn valituksen. Ottosyvyyden muutosta haetaan myös myönnettyyn ympäristölupaan. Luvat ovat saaneet lainvoiman syksyllä Louhinta alueella on alkanut vuoden 2014 alusta. Alue Palin Granit Oy:lle myönnetty lupa koskee Virolahden kunnan Vilkkilän kylän tilaa Pyöli 1, 18:4. Palin Granit Oy:n Vilkkilä II alueelta louhitaan tarvekiveä. Lupa on voimassa saakka. Ottamisalueen pinta-ala on m2. Otettava kokonaismäärä on k- m3. Muutoshakemus Voimassaolevan maa-ainesten ottoluvan mukaan alin sallittu ottamistaso on +0. Hakemuksen jättöhetkellä alin ottotaso on ollut noin +3. Palin Granit Oy anoo nyt ottosyvyyden vähäistä muutosta siten, että alin sallittu ottamistaso olisi -12. Anottu ottamistaso on sama kuin vuonna 2009 myönnetty pohjataso Palin Granit Oy:n Vilkkilän louhimolle (tilat Varpulehto 3:29 ja Vehkala 3:44), joka sijaitsee heti Vilkkilä II -Iouhimon pohjoispuolella. Louhimoalueella on tätä hakemusta varten Geologian tutkimuskeskuksen toimesta tehty selvitys pohjavesiolosuhteista. Aiemmin alueella on tehty selvitys, jossa on tarkastelu lännessä sijaitsevan harjualueen vesien yhteyttä louhimon vesiin. Molemmat selvityksen ovat hakemuksen liitteinä. Tehdyt vesiselvitykset osoittavat myös ettei syvennyshakemus olennaisesti muuta alueen ympäristöllistä tilannetta. Lisäksi syvennys tulee tapahtumaan ensisijaisesti louhimon länsiosaan, jolloin syntyvät louhintarintaukset vähentävät meluvaikutusta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin idässä ja kaakossa. Syvennys tulee tapahtumaan ensisijaisesti louhimon länsiosaan, jolloin syntyvät louhintarintaukset vähentävät meluvaikutusta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin idässä ja kaakossa. Mihinkään muihin maa-ainesten ottoluvan lupaehtoihin (kuin alimpaan ottotasoon) tai ottosuunnitelmaan ei anota muutoksia. Palin Granit Oy anoo, että Virolahden kunnanhallituksen toivottavasti myönteistä päätöstä ottosyvyyden muutoksesta on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (MAL 21 1).

2 Hakemuksessa todetaan että toiminnan jatkuminen muutoksenhausta huolimatta on hakijalle tärkeää, koska kireästä markkinatilanteesta huolimatta kysyntää louhimon kiveä kohtaan on ollut ja kiven laatu on ollut hyvää. Mahdollinen pitkittyminen toiminnan aloittamisessa saattaa viivästyttää tai jopa tehdä toiminnan mahdottomaksi. Tarvittaessa Palin Granit Oy on valmis asettamaan aloittamista varten erillisen hyväksyttävän vakuuden. Pohjavesiolosuhteet raportti , Geologian tutkimuskeskus (M50K2015) Päätelmä Vilkkilän II-nimisen graniittilouhimon rakoilua ja alueen pinta- ja pohjavesiolosuhteita. Pystyraot esiintyvät 310 astetta ja 240 astetta suunnissa, vaakaraot viettävät louhimosta poispäin 320 astetta suuntaan noin 10 asteen kaateella. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta eikä sieltä oteta pohjavettä talousvesikäyttöön. Rakennuskivilouhinnassa kivi irrotetaan mahdollisimman varovasti kalliosta, - käytetään tiheää porausta ja hitaita räjähteitä. Louhintaa on harjoitettu vuodesta 2014 alkaen. Louhimo on kokonaan ehjän kallion ympäröimä, yläreuna tasolla + 11 m mpy ja pohja tasolla +5,5 m mpy. Kallioperägeologisen tarkastelun perusteella harvaan rakoilleen kallion vedenjohtavuus on hyvin heikkoa, eikä louhimoon tule, eikä se muodosta pohjavettä. Louhinnan kohteena olevalla kallioalueella ei ole yhteyttä meriveteen, eikä myöskään lähialueen maapohjavesiin. Keskimääräinen sadantavesien pumppaustarve on n. 10 /min. Kuivina kausina louhimoon ei kerry vettä, eikä pumppaustarvetta ole. Louhintakokemuksen ja pintakallioiden kartoituksen mukaan esiintymän rakoilu on harvaa ja kairauksen perusteella erityisen ehjää voimassa olevan luvan alimman ottotason (+0 m mpy.) alapuolella. Vallitsevien geologisten ja hydrogeologisten olosuhteiden, tehtyjen tutkimusten ja Vilkkilän louhimon alueella toteutetun seurannan perusteella louhimon syventämisellä -12 m mpy ei ole vaikutusta alueen pohjavesien määrään, laatuun eikä pohjaveden hyödyntämiseen talousvetenä. Kuulutus Lupahakemus on ollut nähtävillä välisen ajan Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja hakemusta koskeva ilmoitus on ollut Kaakonkulma-lehdessä sekä kunnan nettisivulla. Maanomistajat on kuultu kunnan toimesta lähetetyllä kirjeellä (31 kpl). Asiasta on jätetty yksi huomautus. Huomautus Kari ja Sonja Väänänen ovat jättäneet huomautuksen Kuuleminen myönnettyyn maa-aineslupaan haettuun muutoslupahakemukseen koskien tarvekiven ottamissyvyyden muutosta Louhintapaikka; Vilkkilän kylä, tila Pyöli 1 (8:4) nimisellä tilalla

3 Palin Granit Oy hakee maa-ainesten ottosyvyyden muutosta Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli 1 8:4 toimivalle louhokselle. Muutosluvalla haetaan ottamissyvyyttä - 12 metriin. Koska myönnettyyn maa-ainesten ottolupaan haetaan näinkin oleellista muutosta ja koska alkuperäiseen lupahakemukseen tarvittavat viranomaislausunnot ja liitteet perustuvat ottosyvyyteen + 0 m, katsomme ettei muutoslupaa ottosyvyydelle tule myöntää. Kokonaisuudessaan olosuhteet muuttuvat merkittävästi, esim. jätekivikasojen valtavan kasvumäärän johdosta. Alkuperäisen luvan mukaisesti ottamisalueen pinta-ala on noin 17 hehtaaria, alueelta louhitaan tarvekiveä m3, arvioitu vuotuinen ottomäärä on noin m3 ja ottamisaika on 10 vuotta. Miten nämä tiedot tulevat jatkossa muuttumaan. Erityiseksi riskiksi muodostuu veden saanti Härmänkankaan pohjavesialueelta, koska louhinta-alueen ja pohjavesialueen välinen etäisyys on m. Lisäksi Haminan vesi ja Virolahden kunta ovat juuri käynnistäneet pohjaveden koepumppauksen ko. louhinta-alueen lounaispuolella ja tämänkin etäisyys louhinta-alueesta on alle 1000 m. Ely-keskuskin on lausunnossaan ilmoittanut, että ottosyvyyden ollessa +0 m louhinnasta ei todennäköisesti aiheudu Härmänkankaan pohjavesialueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, eli ottosyvyyden lisäys voi hyvinkin aiheuttaa ongelmia. Kun pohjaveden pinnan tarkkailussa ilmenee pohjaveden korkeuden aleneminen, silloin käytännössä saattaa olla mahdotonta palauttaa tilanne ennalleen. Allekirjoittaneet oudoksuvat sitä, että miksi Vaasan hallinto-oikeuden edellyttämää ja melumallinnuksessa esitettyä maavallia ei ole kaakon suuntaan rakennettu lainkaan. Tästä ovat allekirjoittaneet pyytäneet kirjallisen selvityksen Haminan Ympäristölautakunnalta l mutta mitään vastausta ei ole mennessä saatu. Mikäli allekirjoittaneet eivät saa ympäristölautakunnalta tyydyttävää selvitystä kirjalliseen pyyntöönsä, joudutaan asiassa jättämään tutkintapyyntö poliisille ja sen jälkeen katsottava mahdolliset oikeustoimet. Mikäli Palin Granit Oy:n muutoslupahakemus hyväksytään, aloituslupaa ei tule myöntää. Pyydämme toimittamaan päätöksen liitteineen allekirjoittaneille mahdollisen muutoksenhakemisen johdosta. Asianosaiset omistamiensa tilojen Vilkkilä, Vierula, Rno 1 :26 ja Vilkkilä Rinteelä, Rno 1: 80 perusteella. Lausunnot Lausuntopyynnöt on lähetetty : Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen Ely-keskus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta. Kymenlaakson Liitto Lausunto Palin Granit Oy:n jättämästä muutoshakemuksesta / ottosyvyyden muutos

4 Kymenlaakson maakuntakaavoissa ei ole esitetty kaavamerkintöjä ko. alueelle. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee tärkeä pohjavesialue. Alueella tulee huolehtia pohjavesiensuojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. Muilta osin Kymenlaakson Liitolla ei ole huomautettavaa muutoshakemuksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausunto (KASELY /283/07.01/2010) MAA-AINESLUPAHAKEMUS, PALIN GRANIT OY, VIROLAHTI, VILKKILÄ, Pyöli I 8:4 Palin Granit Oy louhii tarvekiveä Vilkkilä Il-louhimolla Virolahden kunnan Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli 1 8:4. Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ( ) ja ympäristölupa ( ). Luvat ovat tulleet lainvoimaisiksi syksyllä Louhinta alueella on alkanut vuoden 2014 alusta. Voimassaolevan maa-ainesten ottoluvan mukaan alin sallittu ottamistaso on +0. Palin Granit hakee nyt ottosyvyyden muutosta siten, että alin sallittu ottamistaso olisi -12. Kyseinen ottamistaso on sama kuin vuonna 2009 myönnetty pohjataso Palin Granit Oy:n Vilkkilän louhimolle (tilat Varpulehto 3:29 ja Vehkala 3:44), joka sijaitsee heti Vilkkilä II- louhimon pohjoispuolella. Muihin maa-ainesten ottoluvan lupaehtoihin tai ottosuunnitelmaan ei haeta muutoksia. Samanaikaisesti Palin GranitOy hakee ottosyvyyden muutosta myös ympäristölupaan. Louhimoalueella on hakemusta varten GTK:n toimesta tehty selvitys pohjavesiolosuhteista. Aiemmin alueella on tehty selvitys, jossa on tarkasteltu lännessä sijaitsevan harjualueen vesien yhteyttä louhimon vesiin. Kaakkois-Suomen EL Y - keskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue katsoo kallionlouhintahankkeesta aikaisemmin antamaansa lausuntoon samoin kuin tehtyihin selvityksiin viitaten, että louhintatason syventämiselle haetulle tasolle ei ole maa-aineslain 3 :n tarkoittamia esteitä. Härmänkankaan I-Iuokan pohjavesialue sijaitsee alueen länsipuolella. Louhinta-alueen ja pohjavesialueen välinen etäisyys on m. Pohjavedenottamo sijaitsee noin kilometrin päässä ottoalueen pohjoisreunasta. Lupamääräyksiin tulee sisällyttää pohjavesien tarkkailuvelvoite. Haminan kaupunki Ympäristötoimi Palin Granit Oy:n muutoshakemus maa-aineslupaan kalliokiven louhimiseksi Virolahden kunnan Vilkkilän kylän tilalle Pyöli I ( ) Virolahden rakennuslautakunta pyytää lausuntoa Palin Granit Oy:n jättämästä muutoshakemuksesta myönnettyyn maa-aineslupaan. Hakemus koskee kalliokiven louhintaa Virolahden

5 kunnan Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli I Rno Muutoshakemus koskee ottosyvyyden muutosta +0:sta -12, joka on viereisen 2009 myönnetyn Vilkkilä II louhosalueen syvyys. Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ( ) ja ympäristölupa ( ). Luvat ovat tulleet lainvoimaisiksi syksyllä Louhinta alueella on alkanut v alusta. Voimassa olevan maa-ainesten ottoluvan mukaan salin sallittu ottamistaso on +0. Tällä hetkellä alin ottotaso on noin +3. Palin Granit Oy anoo ottosyvyyden vähäistä muutosta siten, että alin sallittu ottamistaso on -12. Anottu ottamistaso on sama kuin v myönnetty pohjataso Palin Granit Oy:n Vilkkilän louhimolle, joka sijaitsee heti Vilkkilä II -Iouhimon pohjoispuolella. Louhimoalueella on tehty Geologian tutkimuskeskuksen toimesta selvitys pohjavesiolosuhteista. Aiemmin alueella on tehty selvitys, jossa on tarkasteltu lännessä sijaitsevan harjualueen vesien yhteyttä louhimon vesiin. Syvennys tulee tapahtumaan ensisijaisesti louhimoin länsiosaan, jolloin syntyvät louhintarintaukset vähentävät meluvaikutusta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin idässä ja kaakossa. Pohjavesiolosuhdeselvityksen mukaan louhimon syventämisellä -12 m mpy ei ole vaikutusta alueen pohjavesien määrään, laatuun eikä pohjaveden hyödyntämiseen talousvetenä. Mihinkään muihin maa-ainesluvan ottoluvan lupaehtoihin tai ottosuunnitelmaan ei anota muutoksia. Samanaikaisesti Palin Granit Oy hakee ottosyvyyden muutosta myös ympäristölupaan. Lisäksi haetaan päätöksen lainvoimaisuutta muutoksenhausta huolimatta. Lausunto: Toiminnassa ei tapahdu sellaisia muutoksia, jotka eroaisivat merkittävästi tämän hetkisestä ottotoiminnasta. Alueelta laaditun pohjavesiolosuhdeselvityksen mukaan louhimon syventämisellä -12 m mpy ei ole vaikutusta alueen pohjavesien määrään, laatuun eikä pohjaveden hyödyntämiseen talousvetenä. Alueella ei ole sellaista maisemallista merkitystä tai vaikutuksiltaan muuta syytä, että maa-ainesluvan myöntämiselle olisi ympäristönsuojelullisia esteitä. Maa-ainesten oton päätyttyä alue tulee maisemoida asianmukaisesti. Laitoksen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on yliäpidettävä ja edistettävä siten, ettei laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä, päästöt tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai viihtyisyyden alenemista. Mitä syvemmälle merenpinnan alapuolelle otto ulottuu, sitä paremmin louhokseen muodostuvat kallioseinämät toimivat melu- ja myös pölysuojana lähimmän asutuksen suuntaan. Palin Granit Oy:n louhosta koskeva ympäristölupahakemus on parhaillaan

6 käsiteltävänä Haminan ympäristötoimessa. Ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä annetaan tarkempia määräyksiä louhoksen aiheuttamasta melusta, tärinästä, pölystä ja muista ympäristöön mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Tekninen lautakunta Lausunto Palin Granit Oy:n maa-aineslupahakemuksesta 145/11.112/2009 Tela Asia esitellään kokouksessa. Rakennustarkastus pyytää tekniseltä toimelta lausuntoa Palin Granit Oy:n maa-aineslupahakemuksesta. Lupaa haetaan Virolahden kunnan Vilkkilän kylästä Pyöli RN:o 8:4 vuokratulle määräalalle. Ottoalueen pinta-ala on n. 17 ha. Haettava tarvekiven ottomäärä on 1 milj. m3, ottoaika 10 vuotta ja vuotuinen ottomäärä m3, Maa-ainesten ottosyvyys on suunniteltu tasoon +0 m. Tieyhteys louhokselle on suunniteltu nykyisen, pohjoisempana olevan louhoksen kautta. Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Louhosalueen länsipuolella on Härmänkankaan pohjavesialue. Alue on Virolahden kunnan vedenhankinnan kannalta ehdottoman tärkeä. Alueella on kunnan päävedenottamo. Suunniteltu louhos on lähimmillään n. 300 metrin päässä pohjavesialueesta. Härmänoja katkaisee ilmeisesti pohjavesialueen, joten vaikutusten ei arvioida ulottuvan pohjavesialueelle. Aina on kuitenkin olemassa pieni riski vaikutusten ulottumisesta pohjavesialueelle. Kunnan vedenottamo on n. 1 km:n päässä suunnitellusta louhoksesta. Veden ottosyvyys on +10,50 m. Suunniteltu louhoksen syvyys on +0 m. Näin ollen pohjavesialueelta saattaa kohdistua louhokselle päin n. 10 metrin vesipaine. Vedenpinnan tarkkailemiseksi tulisi luvan hakija velvoittaa kahteen pohjaveden tarkkailuputkeen. Mikäli tarkkailusta ilmenisi, että +10 metrin alle menevä ottotoiminta aiheuttaa pohjaveden pinnan laskua, tulee louhostoiminta keskeyttää sille tasolle. Ottosuunnitelma on kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: Lautakunta esittää lausunnossaan Palin Granit Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Vilkkilän kylän Pyölin tilalle 8:4 seuraavaa: Ottoalue sijaitsee melko lähellä Virolahden kunnan Härmänkankaan vedenottamon pohjavesialuetta. Tämän takia luvan hakija tulisi velvoittaa kahteen pohjaveden pinnan tarkkailuun tarvittavan pohjaveden tarkkailuputken asentamiseen ottoalueen länsireunalle ja suorittamaan säännöllistä pohjaveden pinnan tarkkailua. Mikäli ottotoiminnassa havaitaan tason +10 alle mentäessä pohjaveden pinnan tason alentumista, tulee louhostoiminta keskeyttää sille tasolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tela 87 Palin Granit Oy hakee muutosta maa-aineslupaan, josta lautakunta on antanut edellä mainitun lausunnon. Muutos koskee ottosyvyyden muutosta +0:sta -12 metriin. Louhoksen syventäminen saattaa lisätä riskiä, että jonkin kallioruhjeen kautta ottamistoiminta vaikuttaa Virolahden kunnan

7 päävedenottamona olevan Härmänkankaan pohjaveden tasoon. Siitä näkökulmasta katsottuna aiemmin annettua lausuntoa ei ole syytä muuttaa. Teknisen johtajan ehdotus Lautakunta esittää lausunnossaan Palin Granit Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Vilkkilän kylän Pyölin tilalle 8:4 seuraavaa: Ottoalue sijaitsee melko lähellä Virolahden kunnan Härmänkankaan vedenottamon pohjavesialuetta. Tämän takia luvan hakija tulisi velvoittaa kahteen pohjaveden pinnan tarkkailuun tarvittavan pohjaveden tarkkailuputken asentamiseen ottoalueen länsireunalle ja suorittamaan säännöllistä pohjaveden pinnan tarkkailua. Mikäli ottotoiminnassa havaitaan tason +10 alle mentäessä pohjaveden pinnan tason alentumista, tulee louhostoiminta keskeyttää sille tasolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vastinepyyntö Vastinepyyntö saapuneen huomautukseen ja lausuntoihin lähetettiin sähköpostilla. Vastine Viite: Vastinepyyntö sähköpostilla Asia: Maa-ainesten ottosyvyyden vähäinen muutos Virolahden Vilkkilän kylässä tilalla Pyöli 1 8:4 (Vilkkilä II -louhimo) Vastineenaan Palin Granit Oy lausuu seuraavaa: Palin Granit Oy on jo hakemuksessaan todennut, ettei mihinkään muihin maa-aineslupaehtoihin (tai ympäristölupaehtoihin), kuin alimpaan ottotasoon, anota muutoksia. Tämä koskee myös aiemmin hyväksyttyä ottomäärää ja ottoalueen kokoa, eli ne pysyvät samana. Vesiasiassa Palin Granit Oy viittaa hakemuksen liitteinä olleisiin kahteen Geologian tutkimuskeskuksen tekemään selvitykseen alueelta päivätyn raportin lopussa todetaan "Vallitsevien geologisten ja hydrogeologisten olosuhteiden, tehtyjen tutkimusten ja ViIkkilän louhimon alueella toteutetun seurannan perusteella louhimon syventämisellä -12 m mpy ei ole vaikutusta alueen pohjavesien määrään, laatuun eikä pohjaveden hyödyntämiseen talousvetenä." Vilkkilä II -louhimon ympäristössä Palin Granit Oy toteuttaa jo tällä hetkellä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laatimaa, ja viranomaishyväksyttyä pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaa. Sen mukaisesti louhimon länsipuolella on jo nyt kaksi pohjavesiputkea, joista seurataan vedenpinnankorkeutta neljä kertaa ja veden laatua kaksi kertaa vuodessa. Tulokset toimitetaan valmistuttuaan viranomaiselle. Vilkkilä II -louhimon pohjoispuolella sijaitsevan Palin Granit Oy:n Vilkkilän louhimon (tilat Varpulehto 3 :29 ja Vehkala 3 :44) ympäristössä toteutamme puolestaan vesientarkkailua yhdessä Suomen Kiviteollisuus Oy:n kanssa. Melun leviämisestä toteamme, että louhinnan siirtyessä nopeammin

8 syvemmällä, syntyvät korkeammat louhintarintaukset tulevat estämään samalla melun leviämistä ympäristöön. Meluvaikutus on tällöin vähäisempi kuin kallion pintaosissa toimittaessa. Lopuksi Palin Granit Oy toteaa vielä, että nyt anottu ottamistaso on sama kuin vuonna 2009 myönnetty pohjataso Vilkkilän louhimolle, joka sijaitsee heti Vilkkilä II -louhimon pohjoispuolella. Lappeenrannassa Valmistelija Apulaisrakennustarkastaja Sirpa Terävä, puh Liitteet Liite 3: hakemus Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta puoltaa haettua, kunnanhallituksen myöntämän maa-aineslupapäätöksen muutosta ja esittää asian Virolahden kunnanhallituksen päätettäväksi. Päätöksen ( ) yhteydessä annettuja määräyksiä täydennetään seuraavasti (MAL 11 ). Kaivusyvyys ja kokonaisottomäärä Alin kaivusyvyys - 12 m mpa. Kokonaisottomäärä k-m3, vuotuinen otto k-m2 ja ottoaika 10 vuotta säilyvät päätöksen mukaisena. Keskeyttäminen Mikäli lupamääräyksiä jatkuvasti tai muutoin törkeästi rikotaan tai ainesten ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnonolosuhteisiin on luvan myöntäneellä viranomaisella oikeus muuttaa lupamääräyksiä tai peruuttaa lupa (MAL 14 ). Muutokset lupapäätöksessä ja voimassaoloaika Tätä lupaa ei ole oikeus siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Virolahden kunnanhallituksen lupaa. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Konkurssitapauksissa mikäli pesä jatkaa ottotoimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää 6 kk:n kuluessa konkurssista toiselle ottajalle. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Lupamääräyksissä mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana (MAL 10, 13a,16a ja 16b :t). Lainvoimaa vailla oleva päätös Ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa tätä lupapäätösta noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden

9 niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa (MAL 21a ). Vakuus toiminnan aloittamiseksi ennen lainvoimaisuutta on puolet jälkihoitovakuudesta (Kh , 116 ). Vakuuden määrä on euroa. Vakuus Palin Granit Oy on jättänyt mukaisen hyväksytyn vakuuden euroa. Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu Vuotuisesta ottomäärästä ja laadusta tulee tehdä ilmoitus ympäristöhallinnon tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Maa-ainesten ottamisesta on suoritettava maa-ainestaksan mukaiset maksut. Valvontamaksu peritään ilmoitetun vuosittaisen ottomäärän mukaisesti. Mikäli luvanhaltija ei ole ilmoittanut vuotuisia maa-ainesten ottomääriä käytetään maksun perusteena arvioitua vuotuisottoa. Mikäli vuotuinen myönnetty ottomäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti (MAL 29a, Maa 9 ). Maksu Tämän ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään voimassaolevan taksan mukaiset (Rakla ) maksut sekä todelliset kuulutus-- ja ilmoituskulut. Ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Päätöksen perustelu Hakemuksen mukainen ottotoiminta ja ottamisen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on annettu maa-aineslain 11 :n mukaisia lupamääräyksiä hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus Kaivusyvyys ja kokonaisottomäärä Rakennuslautakunta puoltaa haettua, kunnanhallituksen myöntämän maa-aineslupapäätöksen muutosta ja esittää asian Virolahden kunnanhallituksen päätettäväksi. Päätöksen ( ) yhteydessä annettuja määräyksiä täydennetään seuraavasti (MAL 11 ). Alin kaivusyvyys - 12 m mpa. Kokonaisottomäärä k-m3, vuotuinen otto k-m2 ja ottoaika 10 vuotta säilyvät päätöksen mukaisena.

10 Pohjaveden tarkkailu Keskeyttäminen Luvan hakija velvoitetaan kahden pohjaveden pinnan tarkkailuun tarvittavan pohjaveden tarkkailuputken asentamiseen ottoalueen länsireunalle ja suorittamaan säännöllistä pohjaveden pinnan tarkkailua. Mikäli ottotoiminnassa havaitaan tason +10 alle mentäessä pohjaveden pinnan tason alentumista, tulee louhostoiminta keskeyttää sille tasolle. Mikäli lupamääräyksiä jatkuvasti tai muutoin törkeästi rikotaan tai ainesten ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnonolosuhteisiin on luvan myöntäneellä viranomaisella oikeus muuttaa lupamääräyksiä tai peruuttaa lupa (MAL 14 ). Muutokset lupapäätöksessä ja voimassaoloaika Lainvoimaa vailla oleva päätös Tätä lupaa ei ole oikeus siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Virolahden kunnanhallituksen lupaa. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Konkurssitapauksissa mikäli pesä jatkaa ottotoimintaa tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää 6 kk:n kuluessa konkurssista toiselle ottajalle. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Lupamääräyksissä mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava luvan voimassaoloaikana (MAL 10, 13a,16a ja 16b :t). Ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa tätä lupapäätösta noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa (MAL 21a ). Vakuus toiminnan aloittamiseksi ennen lainvoimaisuutta on puolet jälkihoitovakuudesta (Kh , 116 ). Vakuuden määrä on euroa. Vakuus Palin Granit Oy on jättänyt mukaisen hyväksytyn vakuuden euroa. Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu Vuotuisesta ottomäärästä ja laadusta tulee tehdä ilmoitus ympäristöhallinnon tietojärjestelmään vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Maa-ainesten ottamisesta on suoritettava maa-ainestaksan mukaiset maksut. Valvontamaksu peritään ilmoitetun vuosittaisen ottomäärän

11 mukaisesti. Mikäli luvanhaltija ei ole ilmoittanut vuotuisia maa-ainesten ottomääriä käytetään maksun perusteena arvioitua vuotuisottoa. Mikäli vuotuinen myönnetty ottomäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti (MAL 29a, Maa 9 ). Maksu Tämän ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään voimassaolevan taksan mukaiset (Rakla ) maksut sekä todelliset kuulutus-- ja ilmoituskulut. Ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Päätöksen perustelu Hakemuksen mukainen ottotoiminta ja ottamisen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on annettu maa-aineslain 11 :n mukaisia lupamääräyksiä hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

18 13.05.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta

18 13.05.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta Oulunkaaren ympäristölautakunta 18 13.05.2015 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta OULYMP 18 HAKIJA Anselmi Suomelan perikunta Siimakuja 4 A 3 90500 Oulu

Lisätiedot

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9

Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 Ympäristölautakunta 76 17.08.2010 Timo Naukkarisen maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Lampela II, 14:9 55/111012/2010 YMPL 76 HAKIJA: Timo Naukkarinen Haapasuontie 268 41370 Kuusa LUVAN KOHDE: Äänekosken

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 407 Dno KYK:8 /2013 72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 20.1.2015, 3, tehtyjen valitusten johdosta

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 20.1.2015, 3, tehtyjen valitusten johdosta Viranomaislautakunta 16 17.03.2015 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 20.1.2015, 3, tehtyjen valitusten johdosta 426/10.03/2014 Viromltk 16 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ

59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.8.2011 314 Dno KYK:466 /2009 59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ KU-YK 59/9.8.2011 LUPAHAKEMUS Hakija Seepsula

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot