TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet"

Transkriptio

1 Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Julkisoikeuden laitos Työnohjaaja professori emeritus Mikael Hidén Jätetty tarkastettavaksi

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu LÄHTEET LYHENTEET I-XII XIII 1. Johdanto Tutkimustehtävä Tutkimustapa ja tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksessa käytetyistä laintulkinnan metodeista Tutkimuksessa käytetyistä oikeuslähteistä ja niiden tulkinnasta Valtiosääntö Valtiosääntöoikeuden yleiset opit Mitä tarkoitetaan valtiosäännöllä ja perustuslailla? Erityisesti perustuslain tulkinnasta Tutkimuksen sijoittuminen suhteessa aikaisempaan oikeustieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusaineisto Tutkimuksen rakenne Keskeiset käsitteet ja periaatteet Tuomarin ja tuomarin viran käsitteet Tuomiovallan ja muun lainkäyttövallan käsitteet Tuomioistuimen ja tuomioistuinlaitoksen käsitteet Oikeusvaltioperiaate ja vallanjako-oppi Lainkäytön funktiot yhtäältä vallanjako-opin ja toisaalta oikeusturvaodotusten näkökulmasta Riippumattoman tuomiovallan käytön oikeudelliset lähtökohdat: tuomarin riippumattomuus tuomioistuinten riippumattomuuden edellytyksenä Perustuslaki, ihmisoikeussopimukset ja EY-oikeus Riippumattomuuden käsitteen sisältö Tuomiovallan erottelu lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta Tuomioistuinten ohjaus ja valvonta riippumattomuuden valossa Tulisiko tuomioistuinten johtamisen ja hallinnon olla keskitettyä? Tuomitsemistoiminnan riippumattomuuden merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaajana Erityisesti tuomarin riippumattomuudesta Tuomarin esteettömyyden vaatimus Tuomari yhteiskunnallisena vallankäyttäjänä: tuomarivaltiokeskustelu ja vallanjako-oppi 77

3 4. Tuomarin virkamiesoikeudellinen asema Tuomarin riippumattomuuden takeet Tuomareiden nimittäminen Nimittämisjärjestelmä osana tuomioistuinten riippumattomuutta Tuomarin nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset Tuomareiden erityinen virassapysymisoikeus Määräaikaiset tuomarit Tuomarinura ja tuomareiden palkkaus Tuomarien sidonnaisuudet ja sivutoimien järjestely Tuomarin työkyvyn valvonta Tuomarin velvollisuus noudattaa virkakäskyjä Tuomarin vastuun toteutuminen Virkavastuun perusteista Rikosoikeudellinen virkavastuu Virkarikokset Seuraamukset ja vastuun toteutuminen Tuomarin virkamiesoikeudellinen vastuu Tuomarin muu lainvastainen menettely virkatoimessa Tuomarin vahingonkorvausvastuu virkamiehenä Johtopäätökset 122 OIKEUSTAPAUKSET 126

4 LÄHDELUETTELO Aarnio, Aulis: Katsaus oikeusteorian suuntauksiin. Teoksessa Oikeudellisen tutkimuksen problematiikkaa. Toim. Arvo Myllymäki ja Anneli Parhankangas. Tampere 1975, s (Aarnio 1975) Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Juva (Aarnio 1989) Aarnio, Aulis: Oikeusvaltio - tuomarivaltio? Teoksessa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Aarnio 2002) Aarnio, Aulis: The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification. Dordrecht (Aarnio 1987) Arponen, Markku: Teesejä laamannista käräjäoikeuden päällikkötuomarina. Julkaisussa Lakimies 7 8/2000, s (Arponen 2000) Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Helsinki, (Brusiin 1938) Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema. Helsinki (Bruun Mäenpää Tuori 1995) Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja. Jyväskylä (Encyclopaedia Iuridica Fennica) Eriksson, Lars D: Kritik, moral och rätt. Helsinki (Eriksson 1992) Ervasti, Kaius: Lainkäytön funktiot. Julkaisussa Lakimies 1/2002, s (Ervasti 2002) Ervasti, Kaius: Tuomioistuinkulttuurin kehityslinjoja. Julkaisussa Oikeus 4/2005, s (Ervasti 2005) Ervo, Laura: Esteellisyysväitteen merkitys tuomioistuimen puolueettomuudelle. Teoksessa Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia: juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta. Toim. Erkki Havansi, Risto Koulu ja Heidi Lindfors. Helsinki (Ervo 2007) Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Helsinki (Ervo 2005) Ervo, Laura: Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Ervo 2000) De Godzinsky, Virve Maria: Selvitys asianajajien halukkuudesta hakeutua tuomarinuralle. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 72. Helsinki (De Godzinsky 2006)

5 De Godzinsky, Virve Maria: Selvitys syyttäjien halukkuudesta hakeutua tuomarinuralle. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 85. Helsinki (De Godzinsky 2008) Haapaniemi, Pekka: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta käräjäpaikkako? Eräitä havaintoja ja näkemyksiä tuomioistuimiin kohdistuvasta laillisuusvalvonnasta. Julkaisussa Defensor Legis 4/2002, s (Haapaniemi 2002) Hallberg, Pekka: Tuomioistuinlaitos, valtiosääntö ja yhteiskunta. Julkaisussa Suomen tuomariliiton järjestämien XI tuomaripäivien pöytäkirja Helsinki 1998, s (Hallberg, 1998) Hautamäki, Veli-Pekka: Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta. Jyväskylä (Hautamäki 2002) Hautamäki, Veli-Pekka: Tuomioistuinaktivismi tutkimuskohteena. Julkaisussa Oikeus 2/2003, s (Hautamäki 2003) Hautamäki, Veli-Pekka: Valtiosäännön muuttaminen ja muuttuminen eräitä linjanvetoja yleisen valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Julkaisussa Lakimies 3/1999, s (Hautamäki 1999) Heinonen, Olavi: Sitoutumattomuus/sitoutuminen riippumattomuus/riippuvuus. Julkaisussa Oikeus 3/1982, s (Heinonen 1982) Heuschling Luc: Why should Judges Be Independent? Teoksessa Constitutionalism and the Role of Parliaments. Ed. by Katja S. Ziegler, Denis Baranger and Anthony W. Bradley. Oxford and Portland, 2007, s (Heuschling 2007) Hidén, Mikael: Normaali, kohtuullinen, järkevä ja muita kuvauksia. Hajahuomioita suhtautumisista perusoikeussuojan rajanvetokriteereihin. Julkaisussa Lakimies 7-8/2002, s (Hidén 2002) Hidén, Mikael: Perusoikeuksien yleisiä kysymyksiä. Teoksessa Perusoikeudet Suomessa, toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999, s (Hidén 1999) Hidén, Mikael: Skall det vara möjligt för andra än domstolar att påföra domare disciplinstraff och att avsätta dem? Julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 3/2007, s (Hidén 2007). Hidén, Mikael: Tulkinnan muuttaminen valtiosäännön kehittämiskeinona. Julkaisussa Politiikka 1983, s (Hidén 1983) Hidén, Mikael: Tuomarin riippumattomuus, etiikka ja kurinpito. Julkaisussa Suomen tuomariliiton v järjestämien XII tuomaripäivien pöytäkirja. Helsinki 2001, s (Hidén 2001) Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Kuudes, uudistettu painos. Helsinki (Hidén Saraviita 1994) II

6 Husa, Jaakko: Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Helsinki (Husa 2004) Husa, Jaakko: Oikeusdogmaattisesta paradigmasta. Teoreettis-metodologinen tutkimus oikeusdogmaattisesta paradigmasta ja sen vaikutuksesta oikeustieteeseen 1960-luvun lopulla käynnistyneen tieteellisyys-keskustelun näkökulmasta, erityisesti julkisoikeudessa. Rovaniemi (Husa 1993) Husa, Jaakko: Perusoikeudet ja vallanjako suomalaisen perusoikeuskeskustelun sokea piste? Julkaisussa Oikeus 1/2003, s (Husa 2003) Husa, Jaakko: Perusoikeudet valtiosääntöoikeudessa ja valtiosääntöoikeustieteessä. Teoksessa Perusoikeudet Suomessa, toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999, s (Husa 1999) Hämäläinen, Erkki: Tuomioistuinlaitoksen rakenteen kehittämisnäkymistä. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Hämäläinen 2000) Jokela, Antti: Asiantuntijaedustuksesta tuomioistuimen kokoonpanossa. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Jokela 2000) Jyränki, Antero: Montesquieu: miksi lakeja ja mitä lakien takana. Teoksessa Filosofien oikeus I. Helsinki 2001, s (Jyränki 2001) Jyränki Antero: Oikeusvaltio ja demokratia. Teoksessa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Jyränki 2002) Jyränki, Antero: Perustuslain tulkinnasta ja tulkinnan muuttamisesta. Politiikka 1983, s (Jyränki 1983) Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Turku (Jyränki 2000) Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Toinen, uudistettu painos ja kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä (Jyränki 1998, Jyränki 2003) Jääskeläinen, Petri: Syyttäjä tuomarina. Julkaisussa Lakimies 7/1997, s (Jääskeläinen 1997a) Jääskeläinen, Petri: Syyttäjä tuomarina. Rikos- ja prosessioikeudellinen tutkimus seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa. Helsinki (Jääskeläinen 1997b) Kallioinen, Hertta: Tuomareiden nimittämiskäytäntö Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 65. Helsinki (Kallioinen 2005) Karhu, Juha: Perusoikeudet ja oikeuslähdeoppi. Julkaisussa Lakimies 5/2003, s (Karhu 2003) Kastari Paavo: Suomen valtiosääntö. Helsinki (Kastari 1977) III

7 IV Kekkonen, Jukka: Johdatus kontekstuaaliseen oikeushistoriaan. Helsinki (Kekkonen 2002) Kekkonen, Jukka: Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja. Helsinki (Kekkonen 1999) Keravuori-Rusanen, Marietta: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Helsinki (Keravuori-Rusanen 2008) Kiiski, Mikko Ilmari: Sotilastuomari vallanjako-opin tähtäimessä. Julkaisussa Defensor Legis 2/2007, s (Kiiski 2007) Klami, Hannu Tapani: Suomen oikeustiedettä 1900-luvulla. Turku (Klami 1981) Klami, Hannu Tapani: Todistusratkaisu. Helsinki (Klami 2000) Klami, Hannu Tapani Rahikainen, Marja Sorvettula, Johanna: Todistusharkinta ja todistustaakka. Mänttä (Klami - Rahikainen Sorvettula 1987) Koskinen, Seppo Kulla Heikki: Virkamiesoikeuden perusteet. 5., uudistettu painos. Helsinki (Koskinen Kulla 2009) Kukkonen, Pentti: Vahingonkorvaus virassa aiheutetusta vahingosta. Jyväskylä (Kukkonen 1996) Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristönsuojelussa. Jyväskylä (Kultalahti 1990) Laakso, Seppo: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta. Helsinki (Laakso 1990) Lankinen, Antti-Jussi: Oikeudellisen tulkinnan luonteesta ajatuksia juridisesta hermeneutiikasta. Teoksessa Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja Toim. Tapio Määttä. Joensuu 2008, s (Lankinen 2008) Lappalainen, Juha: Tuomari ja tuomarin virka. Teoksessa Juha Lappalainen et al.: Prosessioikeus. Juva 2003, s (Lappalainen 2003) Laukkanen, Sakari: Oikeuslaitoksen rakennemuutos. Toteuttamiskelpoinen suunnitelma? Teoksessa Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta. Helsinki 2007, s (Laukkanen 2007) Leading Cases of the Human Rights Committee. Compiled by Raija Hanski and Martin Scheinin. Second, revised edition. Turku (Leading Cases of the Human Rights Committee)

8 Leistén, Martti: Tuomioistuinten ja tuomareitten riippumattomuudesta. Julkaisussa Rovaniemen hovioikeuspiirin X tuomaripäivät Rovaniemi 1993, s (Leistén 1993) Lindblom, Per Henrik: Access to Justice och domstolarnas roll i framtiden. Julkaisussa Lakimies 4/2002, s (Lindblom 2002) Lindblom, Per Henrik: Domstolarnas växande samhällsroll och processensförändrade funktioner flosker eller fakta? Julkaisussa Svensk Juristtidning 3/2004, s (Lindblom 2004) Locke, John: Tutkielma hallitusvallasta. Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Suom. Mikko Yrjönsuuri. Helsinki (Locke 1995) Makkonen, Kaarle: Luentoja yleisestä oikeustieteestä. 3. painos. Helsinki (Makkonen 1998) Montesquieu, Charles-Louis Secondat de: De l éspit des lois I III. Nouvelle edition. Paris (Montesquieu 1900) Muukkonen, Matti: Oikeudenkäynti periaatepunnintana. Julkaisussa Oikeus 2/2006, s (Muukkonen 2006) Männistö, Jarkko: Lainkäytön vaikutuksista. Julkaisussa Oikeus kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005, toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Turku 2005, s (Männistö 2005) Mäenpää, Olli: Hallintoprosessi hallinnon valvontaa vai oikeuksien turvaa. Julkaisussa Oikeus 3/2007, s (Mäenpää 2007a) Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus. Porvoo (Mäenpää 2007b). Mäenpää, Olli: Keskusviraston asema valtionhallinnossa. Julkisoikeudellinen tutkimus valtionhallinnon organisaatiosta. Helsinki (Mäenpää 1979) Mäenpää, Olli: Toimeenpanovallan käytöstä ongelmien hallintaan. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Mäenpää 2005) Mäenpää, Olli: Tuomioistuimen riippumattomuus ja riippuvuudet. Teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio /8-2008, s Jyväskylä (Mäenpää 2008) Määttä, Pekka: Tuomarin rikosoikeudellinen vastuu rikosasian käsittelyn viipymisestä erityisesti silmällä pitäen eräitä rikoslain 40 luvun 9 ja 10 :ien tunnusmerkistötekijöitä. Julkaisussa Defensor Legis 3/2008, s (Määttä 2008) Nieminen Liisa: Kansallisen ihmisoikeusinstituution perustaminen Suomeen: haaste laillisuusvalvojille. Julkaisussa Lakimies 3/2008, s (Nieminen 2008) Nieminen, Liisa: Valtiosääntöoikeuden yleiset opit 2000-luvulle tultaessa. Julkaisussa Lakimies 6-7/1998, s (Nieminen 1998) V

9 VI Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. Keuruu (Niiniluoto1997) Nikula, Paavo: Tuomareiden nimityslaki ja tuomioistuinten riippumattomuus. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Nikula 2000) Nuotio, Kimmo: Oikeuslähteet, supernormistot ja ratkaisujen perustelu. Julkaisussa Oikeus kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Turku 2005, s (Nuotio 2005) Ojanen, Tuomas: Euroopan unioni ja kotimainen perusoikeusjärjestelmä. Julkaisussa Lakimies 7-8/2003, s (Ojanen 2003) Ojanen Tuomas: Eurooppatuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Ojanen 2005) Ojanen Tuomas: EY:n oikeuden perusvaikutuksista jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Teoksessa Oikeustiede Jurisprudentia XXXII. Jyväskylä 1999, s (Ojanen 1999) Paarma, Jukka: Arvot ammattikunnan toiminnan perustana. Julkaisussa Defensor Legis 2000:4, s (Paarma 2000) Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. uudistettu painos. Helsinki (Pellonpää 2005) Pölönen, Pasi: Tuomioistuinten valvonnan kehityksestä ja nykytilasta. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Pölönen 2005) Raitio, Juha: Euroopan unioni ja oikeusvaltio. Julkaisussa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Raitio 2002) Rantanen, Pirkko: Tuomioistuinlaitoksen ja tuomarin riippumattomuus ja puolueettomuus asianajajan ja hänen päämiehensä näkökulmasta. Julkaisussa Defensor Legis 74/1993, s (Rantanen 1993) Rautio, Ilkka: Virkarikokset. Teoksessa Rikosoikeus. 2. painos. Juva 2002, s (Rautio 2002) Rintala, Erkki: Tuomarien roolista ja riippumattoman aseman takeista Eurooppaoikeuden mukaan. Julkaisussa Defensor Legis 1996, s (Rintala 1996) Rissanen, Kirsti: Domstolarnas oberoende gentemot förvaltningen. Julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 4 5/2005, s (Rissanen 2005) Rosas, Allan: Oikeus kansalliseen oikeudenkäyntiin EU-oikeuden mukaan. Teoksessa Juhlajulkaisu Pekka Hallberg / Helsinki 2004, s (Rosas 2004)

10 Saari Juho: Hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka. Teoksessa Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa, toim. Juho Saari. Toinen, korjattu painos. Helsinki 2005, s (Saari 2005) Saraviita, Ilkka: Perustuslaki 2000: kommentaariteos uudesta perustuslaista Suomelle. Helsinki (Saraviita 2000) Saraviita, Ilkka: Yleiset tuomioistuimet perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Julkaisussa Lakimies 6 7/1999, s (Saraviita 1999) Scheinin, Martin: Perustuslaki ehdotus ja lakien perustuslainmukaisuuden jälkikontrolli: puoli askelta epämääräiseen suuntaan. Julkaisussa Lakimies 6 7/1998, s (Scheinin 1998) Sevón Leif: Har Högsta domstolen ett vakande öga? Julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1 2/2006, s (Sevón 2006) Sevón, Leif: Tuomioistuimet ja oikeuspolitiikka. Julkaisussa Oikeus 34/2005, s (Sevón 2005) Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki (Siltala 2001) Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Helsinki (Siltala 2003) Siltala, Raimo: Oikeustieteen tutkijan itseymmärryksestä. Julkaisussa Lakimies 1/2002, s (Siltala 2002) Sipponen, Kauko: Valtiovallan kolmijako I. Julkaisussa Politiikka 3/1961, s (Sipponen 1961) Suviranta, Outi: Hallintovalitus, hallintotoiminnan tuomioistuinkontrolli ja tuomioistuimen ratkaisuvalta. Julkaisussa Defensor Legis 2/2005, s (Suviranta 2005) Tapanila Antti: Tuomarin esteellisyys. Jyväskylä (Tapanila 2007) Tarukannel, Veijo: Hallintolainkäyttö oikeusvaltiossa. Teoksessa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Tarukannel 2002) Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi. Helsinki (Tolonen 2003) Tolonen, Hannu: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Otto Brusiinin väitöskirjan tarkastelua aikalais- ja nykykeskustelussa. Teoksessa Oikeuden kaleidoskooppi. Kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta. Helsinki 2008, s (Tolonen 2008) Tolonen, Hannu: Yleisten oppien rakenteesta ja muutoksesta. Teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen / Turku 1988, s (Tolonen 1988) Tontti, Jarkko: Hans-Georg Gadamer oikeus, traditio ja tulkinta. Julkaisussa Filosofien oikeus 2, toim. Jarkko Tontti ja Kaisa Mäkelä. Saarijärvi 2001, s (Tontti 2001) VII

11 Tuori, Kaarlo: Four models of the Rechtsstaat. Teoksessa Öffentliche oder Private Moral. Ferschrift für Ernesto Garzón Valdés. Hrsg. W. Krawietz & Henrik von Wrigth. Berlin 1992, s (Tuori 1992) Tuori Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet. Helsinki (Tuori 2000a) Tuori Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa (Tuori 2000b) Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. Helsinki (Tuori 2003a) Tuori Kaarlo: Onko hallinto-oikeudella tulevaisuutta? Julkaisussa Oikeus 3/2003, s (Tuori 2003b) Tuori, Kaarlo: Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Tuori 2000c) Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio uhka vai myytti? Julkaisussa Lakimies 6/2003, s (Tuori 2003c) Tuori, Kaarlo: Vallan jako vaiettu oppi. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Tuori 2005) Tuori, Kaarlo: Valtionhallinnon sivuelinorganisaatiosta 1. Julkisoikeudellinen tutkimus komiteatyyppisten elinten asemasta Suomen valtio-organisaatiossa. 1. nide: teoreettinen ja historiallinen tausta. Vammala (Tuori 1983) Turunen Santtu: Välimiehen riippumattomuus ja puolueettomuus käsitteellinen mahdottomuus? Teoksessa Conflict Management - Riidanratkaisun uusi maailma. Toim. Santtu Turunen. Helsinki 2005, s (Turunen 2005) Vihervuori, Pekka: Totuudesta hallintolainkäytössä. Teoksessa Juhlajulkaisu Pekka Hallberg / Helsinki 2004, s (Vihervuori 2004) Viljanen, Pekka: KKO 2000:40. Virkarikos. Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Julkaisussa Lakimies 2000/4, s (Viljanen Pekka 2000) Viljanen, Pekka: Virkarikokset ja julkisoikeuden työntekijän rikokset. Helsinki (Viljanen Pekka 1990) Viljanen, Veli-Pekka: Perustuslain etusija ja ristiriidan ilmeisyyden vaatimus. Teoksessa Juhlakirja Hannu Tolonen 2005, toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Turku 2005, s (Viljanen Veli-Pekka 2005) Virolainen, Jyrki: Johdatus prosessioikeuteen. Teoksessa Prosessioikeus. Toim. Juha Lappalainen et al.: Prosessioikeus. Juva 2003, s (Virolainen 2007) Virolainen, Jyrki: Lainkäyttö. Oikeudenkäynnin perusteet ja lainkäyttöelimet siviili- ja rikosprosessissa. Helsinki (Virolainen 1995) VIII

12 Virolainen, Jyrki: Tuomareiden nimittämisestä ja kouluttamisesta. Teoksessa Velka, vakuus ja prosessi. Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki 2001, s (Virolainen 2001) Virolainen, Jyrki: Tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuus. Julkaisussa Rovaniemen hovioikeuspiirin X tuomaripäivät Rovaniemi 1993, s (Virolainen 1993) Virolainen, Jyrki Pölönen, Pasi: Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II. Porvoo (Virolainen Pölönen 2004) IX Virallisjulkaisut Council of Europe: Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to Member States on the Independence, Efficiency and Role of Judges, Domstolene i samfunnet: administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere. Utredning fra Domstolkommisjonen oppnevnt ved kgl res 8 mars Oslo (NOU 1999:19) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset vuosilta (EOA:n kertomukset vuosilta ) Hallituksen esitys Eduskunnalle hovioikeuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 139/1993 vp. (HE 139/1993 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta 33/2008 vp. (HE 33/2008 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta 85/2005 vp. (HE 85/2005 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta. (HE 77/2001 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta 309/1993 vp. (HE 309/1993 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeudellisia toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi 79/1989 vp. (HE 79/1989 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi 78/2000 vp. (HE 78/2000 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi 109/1999 vp. (HE 109/1999 vp.)

13 Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 1/1998 vp. (HE 1/1998 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion virkamieslainsäädännön uudistamisesta 238/1984 vp. (HE 238/1984 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion virkamieslaiksi ja laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta 291/1993 vp. (HE 291/1993 vp.) Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 125/2006. Helsinki (Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen) Lakivaliokunnan lausunto 9/1998 vp. hallituksen esityksestä uudeksi Suomen hallitusmuodoksi. (LaVL 9/1998 vp./he 1/1998 vp.) Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 vp. hallituksen esityksestä laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta. (LaVM 1/2009 vp./he 33/2008 vp.) Lakivaliokunnan mietintö 1/2000 vp. hallituksen esityksestä tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi. (LaVM 1/2000 vp./he 109/1999 vp.) Oikeusministeriön säädöshankkeet Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2008:19. Helsinki (Oikeusministeriön säädöshankkeet ) Perustuslakikomitean mietintö 1917:7: Ehdotus Suomen hallitusmuodoksi. (Perustuslakikomitean mietintö 7/1917 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 35/2005 vp. hallituksen esityksestä eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta. (PeVL 35/2005 vp./he 91/2005 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 55/2002 vp. hallituksen esityksestä kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi. (PeVL 55/2002 vp./he 94/2002 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 36/2008 vp. hallituksen esityksestä laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta. (PeVL 36/2008 vp./he 33/2008 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 55/2006 vp. hallituksen esityksestä laeiksi valitusasioiden siirtämisestä toisessa hovioikeudessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sekä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 :n muuttamisesta. (PEVL 55/2006 vp./he 202/2006 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 2/2006 vp. hallituksen esityksestä laiksi hallintooikeuslain muuttamisesta. (PeVL 2/2006 vp./he 85/2005 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 19/2001 vp. hallituksen esityksestä laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta.(pevl 19/2001 vp./he 33/2001 vp.) X

14 Perustuslakivaliokunnan lausunto 2/2009 vp. hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (PeVL 2/2009 vp./he 233/2008 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 34/2006 vp. hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. (PeVL 34/2006 vp./he 182/2006 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 58/2006 vp. hallituksen esityksestä lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (PeVL 58/2006 vp./he 252/2006 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 18/2007 vp. hallituksen esityksestä siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (PeVL 18/2007 vp./he 140/2007 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 25/2004 vp. hallituksen esityksestä toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi. (PeVL 25/2004 vp./he 155/2003 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 35/2006 vp. hallituksen esityksestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. (PeVL 35/2006 vp./he 91/2006 vp. Perustusvaliokunnan lausunto 16/2000 vp. hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamisesta. (PeVL 16/2000 vp./he 15/2000 vp.) Perustusvaliokunnan lausunto 3/1994 vp. hallituksen esityksestä verotuksen muutoksenhakujärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. (PeVL 3/1994 vp./he 143/1993 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 11/1999 vp. hallituksen esityksestä ympäristönsuojeluja vesilainsäädännön uudistamiseksi. (PeVL 11/1999 vp - HE 84/1999 vp.) Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp. hallituksen esityksestä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. (PeVM 10/1998 vp./he 1/1998 vp.) Rangaistusmääräys- ja rikesakkotyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisu 2007:3. Helsinki (OM 2007:3) Tuomarin esteellisyys. Työryhmämietintö 1996:2. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu. Helsinki (Tuomarin esteellisyys) Tuomarin vastuun toteuttaminen. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:8. Oikeusministeriön julkaisu. Helsinki (Tuomarin vastuun toteuttaminen) Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:16. Helsinki (Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen) Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö. Komiteanmietintö 2003:3. Helsinki (KM 2003:3) XI

15 Tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:17. Oikeusministeriön julkaisu. Helsinki (Tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksen kehittäminen) United Nation: Basic Principles on the Independende of the Judiciary, Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomukset vuosilta (OKA:n kertomukset vuosilta ) XII Julkaisemattomat lähteet Hidén, Mikael: Tuomitsemistoimintaa ja sen johtamista koskevia valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia. Esitelmä päällikkötuomaripäivillä (Hidén 2009) Tuori, Kaarlo: Asiantuntijaselvitys Korkeimmalle oikeudelle tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen sekä tuomioistuinten riippumattomuuteen liittyvistä kysymyksistä (Tuori 2006) Internetlähteet Danmarks Domstolsstyrelsen: <Http://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx>. (Luettu ) Esitys tuomioistuinhallinnon uudelleen järjestämiseen liittyvän selvitystyön käynnistämisestä : <http://www.oikeus.fi/38483.htm> (Luettu ) Europa-sanasto: <http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_fi.htm>. (Luettu ) European Court of Human Rights: <Http://www.echr.coe.int>. (Luettu ) Kansainvälinen tuomariliitto: <http://www.iaj-uim.org>. (Luettu ) Kielitoimiston sanakirja: <https://portal-06.it.helsinki.fi/>. (Luettu ) The Netherlands Institute of Human Rights (SIM): <http://sim.law.uu.nl>. (Luettu ) Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston tehtävät: <Http://www.om.fi/Etusivu/Ministerio/Organisaatio/Oikeushallinto-osasto>. (Luettu ) Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset. Tilastokeskuksen tilastojulkistus. <http://www.tilastokeskus.fi/til/syyttr/index.html>. (Luettu )

16 XIII LYHENTEET AOA apulaisoikeusasiamies AOK apulaisoikeuskansleri EIS Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999) EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EOA eduskunnan oikeusasiamies EU Euroopan unioni EY Euroopan yhteisö HE hallituksen esitys HHO Helsingin hovioikeus HO hovioikeus JFT Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland k. kohta KHO korkein hallinto-oikeus KKO korkein oikeus KM komiteamietintö KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/1976) LaVL eduskunnan lakivaliokunnan lausunto LaVM eduskunnan lakivaliokunnan mietintö LM Lakimies NOU Norges offentlige utredninger OK oikeudenkäymiskaari OKA valtioneuvoston oikeuskansleri PeVL perustuslakivaliokunnan lausunto PeVM perustuslakivaliokunnan mietintö PL Suomen perustuslaki RL rikoslaki RovHo Rovaniemen hovioikeus SopS säädöskokoelman sopimussarja vp. valtiopäivät YK Yhdistyneet Kansakunnat Ään. Äänestysratkaisu

17 Mutta abstraktiset oikeusnormit elävät, muuttuvat lihaksi ja vereksi, vasta niitä konkreettisiin tapauksiin sovellettaessa: silloin normin pohjalta syntyy historiallista todellisuutta sanan tehostetussa mielessä, tapahtuu siirtyminen normatiivisesta faktilliseen. Erityisen tärkeätä osaa oikeuden elävöittämisprosessissa näyttelevät tuomioistuimet: ratkaisuillaan ne muovaavat historiallisen todellisuuden. Otto Brusiin: Tuomarin harkinta normin puuttuessa 1. Johdanto 1.1 Tutkimustehtävä Yllä siteerattu katkelma on Otto Brusiinin vuonna 1938 ilmestyneestä väitöskirjasta Tuomarin harkinta normin puuttuessa. 1 Tolosen mukaan Brusiinin väitöskirjan [toisena] keskeisajatuksena on, että tuomarin toiminta on elimellisessä yhteydessä sekä konkreettisen että abstraktin kanssa. 2 Tuomioistuimen toiminta on toisin sanoen abstraktis-konkreettista ja se on Tolosen sanoin yhtä elimellisesti sidottu elävään elämään ja ratkaisukonkretiaan kuin yleiseen, systemaattiseen ja abstraktiin. 3 Tuomitsemistoiminta on yhteiskunnallista vallankäyttöä, jota kontrolloidaan edellyttämällä tuomareilta puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Demokraattisessa yhteiskunnassa valtaa ei voida ajatella ilman vastuuta ja tuomiovallan käytön kontrolloimisen on ajateltu olevan tärkeää vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämi- 1 Ks. Brusiin 1938, s Tolonen 2008, s Tolosen mukaan Brusiin on suomalaisen oikeusteorian aikajärjestyksessä toinen suuri hahmo. (Tolonen 2008, s. 169.) 3 Tolonen 2008, s

18 seksi. 4 Tuomiovallan ja tuomarin riippumattomuuden vaatimuksella on sekä yhteiskuntapoliittista että kansalaisten oikeusturvaa koskevaa merkitystä. 2 Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tuomarin asemaa turvaavia valtiosääntöoikeudellisia periaatteita ja niiden takeita muualla lainsäädännössä, erityisesti virkamiesoikeudellisissa säännöksissä. Käsiteltäessä tuomarin virkavastuun toteutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan myös rikosoikeudellisen ja vahingonkorvausoikeudellisen vastuun perustavia säännöksiä. Keskeisin tuomarin asemaa muotoava valtiosääntöoikeudellinen periaate on epäilemättä tuomiovallan riippumattomuus. Lainkäyttötehtävä on PL 3 :n 3 momentissa varattu vain tuomioistuimiksi järjestetyille julkisille toimielimille. Jyrängin mukaan lainkäytön varaaminen perustuslaissa yksinomaan tuomioistuimille on valtiosäännössä ainoa tiukasti sitovaksi ymmärretty jäänne vallan kolmijaoksi tai vallanjako-opiksi nimitetystä valtion perustehtävien jaosta tai erottelusta. 5 Tuomioistuimen riippumattomuus tarkoittaa ennen kaikkea tuomarin tuomitsemistoiminnan riippumattomuutta muista vaikuttimista kuin lain säännöksistä. Tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuden avulla varmistetaan yksilöiden ja yhteisöjen oikeussuojan toteutuminen. Virolaisen mukaan tarkasteltaessa lainkäyttöä eli lain soveltamista yksittäisessä tapauksessa ja tuomioistuinta lainkäyttöyksikkönä, voidaan sanoa, että tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuudessa on kyse samasta asiasta, jota vain tarkastellaan eri kannalta. Tuomioistuimen riippumattomuuden edellytyksenä on tuomarin riippumattomuus ja päinvastoin. 6 Tuomarin asemaa koskevat muut perustuslaintasoiset järjestelyt eli tuomareiden erityistä virassapysymisoikeutta koskeva säännös PL 103 :ssä ja erityinen nimittämisjärjestelmä (PL 58 ja 102 ) tähtäävät ennen muuta tuomiovallan riippumat- 4 Ks. esim. Brusiin 1938, s Koska tuomari voi aukkotilanteissa (Brusiinin mukaan) muotoilla (ei siis löytää eikä luoda) ratkaisun premissin, on tuomarin harkinnalle asetettava rajat, jotka perustuvat historiallisesti muodostuneisiin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Brusiinin ajattelussa nämä rajat asettaa siis oikeussysteemi, joka on kasuistisen mielivallan välttämisen tärkein tae. 5 Jyränki 2000, s. 69. Käytännössä myös syyttäjillä ja poliisilla on tuomiovallan käyttöön viittaavia tehtäviä ja tuomioistuimilla myös lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan käyttöön liittyviä tehtäviä. (Ks. tarkemmin jäljempänä luvut 2.3 ja 3.3.) 6 Virolainen 1993, s. 1.

19 3 tomuuden toteuttamiseen. Tuomarien riippumattomuus on tuomioistuimen riippumattomuuden perusedellytys. Riippumattoman tuomitsemistoiminnan kannalta keskeisiä säännöksiä ovat myös PL 21 :n säännös, jossa turvataan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, satunnaisten tuomioistuinten perustamisen kieltävä säännös (PL 98 4 mom.), tuomioistuinten organisaatiota ja tehtäviä koskevat säännökset (PL ), PL 106 :n säännös perustuslain säännöksille suhteessa tavalliseen lakiin annettavasta etusijasta ja PL 107 :n säännös lain kanssa ristiriitaisten asetusten ja muiden lakia alemmanasteisten säädösten soveltamatta jättämisestä. 7 Tutkimuksen keskeiset teemat valtiovallan kolmijaon ilmentymänä tuomiovallan riippumattomuus ja sen ilmeneminen erityisesti tuomarin valtiosääntöisessä ja virkamiesoikeudellisessa asemassa kytkeytyvät näistäkin säännöksistä ilmenevin tavoin toisiinsa ja puolustavat tutkimukselle valittua rakennetta. Suomessa tuomareiden on perinteisesti ajateltu olevan virkamiesmäisiä norminsoveltajia. Maailmanlaajuisesti tämä ajattelumalli on kuitenkin alkanut rapautua, kun on havaittu tuomioistuinten liukuneen yhä useammin yli perinteisen roolinsa. Tuomarin asemaa koskevassa tutkimuksessa tuskin voidaan sivuuttaa kysymystä nk. tuomioistuinaktivismista (engl. judicial activism), jolla tarkoitetaan tuomioistuinten oikeutta luovaa toimintaa. 8 Mainittu kehitys on johtanut kysymykseen siitä, toteuttavatko tuomioistuimet osin myös lainsäätäjälle kuuluvia tehtäviä? Tuomioistuinaktivismin ohella samaa problematiikkaa kuvaavat termit tuomarivaltio sekä tuomarisoituminen tai tuomariaktivismi, jotka liittyvät laajemmin yhteiskunnan oikeudellistumiseen. Samassa yhteydessä on aiheellista mainita myös käsitteet oikeuden politisoituminen ja politiikan oikeudellistuminen. Ensin mainitulla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimet käyttävät poliittisluonteista harkinta- ja päätösvaltaa. Jälkimmäisellä viitataan puolestaan siihen, että lainsäätäjän vapaalle poliittisluonteiselle harkintavallalle on olemassa tiettyjä perustuslaillisiin näkökohtiin liittyviä rajoituksia. 9 Tuomioistuinten poliittinen rooli tai edes oikeuspolitiikka ei ole kuiten- 7 Tuomioistuimia velvoittavat erityisesti ratkaisutoiminnassaan myös julkisen vallan käytön lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden käytön periaate PL 2 :n 3 momentissa, PL 8 :n rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä PL 22 :ssä asetettu perusoikeuksien turvaamisvelvoite. 8 Ks. tarkemmin Hautamäki 2003, s Tuori 2003c, s. 916.

20 kaan tämän tutkimuksen kohteena 10 ; sen sijaan tutkimuksessa käsitellään hieman tarkemmin tuomarisoitumiskehitystä ja sen liityntöjä vallanjako-oppiin. 4 Tarkoituksena ei ole kirjoittaa tuomareita koskevaa virkamiesoikeudellista yleisesitystä, jossa käsiteltäisiin yksityiskohtaisesti tuomarin virkamiesaseman eri puolia, kuten esimerkiksi tuomarin virkasuhdetta oikeussuhteena, virkasuhteen perustamista, virantoimituksen keskeyttämisperusteita, palkkausetuja tai virkajärjestelyjä. Näiltä osin voidaan viitata esimerkiksi Seppo Koskisen ja Heikki Kullan teokseen Virkamiesoikeuden perusteet vuodelta 2009 taikka Niklas Bruunin, Olli Mäenpään ja Kaarlo Tuorin teokseen Virkamiesten oikeusasema vuodelta Sen sijaan tarkoituksena on keskittyä sellaisiin virkamiesoikeudellisiin kysymyksiin, joiden suhteen on olemassa tuomareita ja tuomarin virkoja koskevia erityisjärjestelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi tuomareiden nimittämismenettely ja erityinen virassapysymisoikeus sekä toisaalta esteellisyyskysymykset oikeudenkäymiskaaressa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös tuomarin vastuuseen liittyvien säännösten soveltamista oikeuskäytännössä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan pelkästään oikeustapausten systematisointi, vaan tavoitteena on löytää tuomarin toiminnalle tyypillisiä tilanteita, joissa erityisesti tuomarin vastuu aktualisoituu. Toisaalta oikeus- ja orgaanikäytäntöä on selostettu käsitteiden ja periaatteiden määrittelemiseksi ja selkiinnyttämiseksi. Tuomareita koskevia erityisjärjestelyitä voidaan kuten edellä kävi ilmi perustella tuomiovallan riippumattomuuden vaatimuksella. Näin on erityisesti muista virkamiehistä poikkeavan tuomareiden virassapysymisoikeuden kohdalla. Valtion virkamieslakia (750/1994) sovelletaan lähtökohtaisesti myös tuomarin virkaan ja tuomariin (45 1 mom.). Tästä on kuitenkin poikettu nimenomaan kysymyksissä, jotka liittyvät virkasuhteen pysyvyyteen. 12 Tuomareiden virkatehtävien luonne ja tuomioistuinten riippumattomuus saattavat vaikuttaa sellaistenkin valtion virkamieslain 10 Näistä kysymyksistä on tarkemmin kirjoittanut esimerkiksi Husa Sevón (2005, s. 300) on sitä mieltä, että tuomioistuinten valta on vahvistunut myös Suomessa. Hänen mukaansa tämä on kuitenkin tapahtunut lainsäätäjän toimesta eikä tuomioistuinten päätöksenteossa ole kyse oikeuspoliittisilla perusteilla tapahtuvasta päätöksenteosta, vaikka ratkaisuilla voi olla suurikin oikeuspoliittinen merkitys. 11 Koskinen Kulla 2009 ja Bruun Mäenpää Tuori Ks. tarkemmin luku 4.1 jäljempänä.

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto 8.9.2015

Suvianna Hakalehto 8.9.2015 1 Suvianna Hakalehto 8.9.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA

OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Martti Rantala OIKEUSAVUSTA PÄÄTTÄMINEN OIKEUSTURVAN SAATAVUUDEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Tampere 2010 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Maria Reiman OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 9 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 2. Alueellisesti keskittyvä, vanheneva ja yksinäistyvä väki... 000 3. Maataloudesta teollisuuteen

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 Kurssin vaiheet Aloitusseminaari, ohjeet harjoitustyötä varten: to 22.9. klo 14-18 AU102 Töiden purku (esitykset, opponoinnit, keskustelu): Ma

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Jukka Viitasola VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLINEN TUTKIMUS YKSITYISESTÄ PYSÄKÖINNINVALVONNASTA

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Jukka Viitasola VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLINEN TUTKIMUS YKSITYISESTÄ PYSÄKÖINNINVALVONNASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Jukka Viitasola VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLINEN TUTKIMUS YKSITYISESTÄ PYSÄKÖINNINVALVONNASTA pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos. Anna-Maria Kärjä VALTION VIRKAMIEHEN JA KUNNAN VIRANHALTIJAN IRTISANOMINEN. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos. Anna-Maria Kärjä VALTION VIRKAMIEHEN JA KUNNAN VIRANHALTIJAN IRTISANOMINEN. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Anna-Maria Kärjä VALTION VIRKAMIEHEN JA KUNNAN VIRANHALTIJAN IRTISANOMINEN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus 2010 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos KÄRJÄ,

Lisätiedot

Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset. oikeusturvakeinot TAMPEREEN YLIOPISTO. Pro gradu -tutkielma.

Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset. oikeusturvakeinot TAMPEREEN YLIOPISTO. Pro gradu -tutkielma. TAMPEREEN YLIOPISTO JOHTAMISKORKEAKOULU JULKISOIKEUS 2012 Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset oikeusturvakeinot Pro gradu -tutkielma Kaisa Kinnunen Opiskelijanumero 80560

Lisätiedot

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate osana oikeudenmukaista rikosprosessia

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate osana oikeudenmukaista rikosprosessia Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate osana oikeudenmukaista rikosprosessia Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Aaro Kandelberg Valtiosääntöoikeus Kevät 2016 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b.

Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b. Yleinen oikeustiede Oikeudenalojen perusteet 8.8.2014 Vastaa yhteensä neljään kysymykseen: 1.a tai 1.b, 2.a tai 2.b sekä 3.a ja 3.b tai 4.a ja 4.b. Vastaa joko (1.a) (1.b) 1.a) Lainopin tutkimuksellinen

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Seppo Koskinen Heikki Kulla VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET

Seppo Koskinen Heikki Kulla VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET Seppo Koskinen Heikki Kulla VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2016 7., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 8. teos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2868-5 ISBN

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

MINKÄLAISTA PROSESSIOIKEUDELLISTA TUTKIMUSTA TUOMARI TARVITSEE JA MITEN TUTKIMUS VOI VAIKUTTAA TUOMARIN TYÖSKENTELYYN?

MINKÄLAISTA PROSESSIOIKEUDELLISTA TUTKIMUSTA TUOMARI TARVITSEE JA MITEN TUTKIMUS VOI VAIKUTTAA TUOMARIN TYÖSKENTELYYN? MINKÄLAISTA PROSESSIOIKEUDELLISTA TUTKIMUSTA TUOMARI TARVITSEE JA MITEN TUTKIMUS VOI VAIKUTTAA TUOMARIN TYÖSKENTELYYN? 1 1. Yhden lähtökohdan tälle alustukselle tarjoaa muun muassa Aarnion tekemä jaottelu

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut N:o 21 HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Toimituskunta Pekka Länsineva, Jarmo Tuomisto,

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeussopimus. Matti Pellonpää Monica Gullans Pasi Pölönen Antti Tapanila

Euroopan ihmisoikeussopimus. Matti Pellonpää Monica Gullans Pasi Pölönen Antti Tapanila Euroopan ihmisoikeussopimus Matti Pellonpää Monica Gullans Pasi Pölönen Antti Tapanila TALENTUM Helsinki 2012 5., uudistettu painos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

Komitea 31.1.2003 mennessä järjestänyt kolme seminaaria sekä kuullut asiantuntijoita.

Komitea 31.1.2003 mennessä järjestänyt kolme seminaaria sekä kuullut asiantuntijoita. Valtioneuvostolle Valtioneuvosto asetti 20.6.2001 komitean, jonka tehtävänä on laatia selvitys tuomioistuinlaitoksen kehittämislinjoista. Komitean toimikausi alkoi 1.8.2001 ja se päättyy 31.8.2003. Komitea

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa M a t t i K u u l i a l a Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa

Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Antti Belinskij Oikeus veteen Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

HE 33/2008 vp SISÄLLYS

HE 33/2008 vp SISÄLLYS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi tuomarin vastuuta käyttäytymisestään

Lisätiedot

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso Taloudellinen rikollisuus Erikoistumisjakso 16.4.2015 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio 2. Prejudikaatin KKO 2007:1 mukaan huumausaineen myymisen

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014 VASTAUS 28.10.2014 Dnrot OKV/883/1/2014 ja OKV/1026/1/2014 1/5 KANTELUT Dnro OKV/883/1/2014 Kantelija A arvostelee oikeuskanslerille 26.4.2014 osoittamassaan kantelussa korkeimman oikeuden presidentin

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Euroopan neuvoston kysely tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta. Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö (HEL7MO598-14)

Euroopan neuvoston kysely tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta. Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö (HEL7MO598-14) ULKOASIAINMINISTERIÖLLE Asia: Viite: Euroopan neuvoston kysely tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö 17.7.2015 (HEL7MO598-14) Tuomariliitto esittää pyydettynä

Lisätiedot

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari

Yksilön suoja vai. Niklas Vainio. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari Yksilön suoja vai tutkimuksen vapaus? Niklas Vainio Sulle salaisuuden kertoa mä voisin -seminaari 28.1.2011 2011 Säännöt ja periaatteet t oikeussäännöt soveltuvat t täysin tai eivät ollenkaan esim. ehdottomat

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tuomion Perusteleminen. Jyrki Virolainen Petri Martikainen

Tuomion Perusteleminen. Jyrki Virolainen Petri Martikainen Tuomion Perusteleminen Jyrki Virolainen Petri Martikainen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-0724-6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Oikeuskanslerinvirastoon on lisäksi lainattu käräjäoikeudesta asiakirjavihko.

Oikeuskanslerinvirastoon on lisäksi lainattu käräjäoikeudesta asiakirjavihko. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.03.2014 Dnro OKV/541/1/2012 1/7 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan

Lisätiedot

Laura Mäenpää. PALLAKSELTA JOKELAAN VALLANJAON TONTTIRAJAT Ylimpien valtioelinten välinen vallanjako lex in casu -sääntelyn näkökulmasta

Laura Mäenpää. PALLAKSELTA JOKELAAN VALLANJAON TONTTIRAJAT Ylimpien valtioelinten välinen vallanjako lex in casu -sääntelyn näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Laura Mäenpää PALLAKSELTA JOKELAAN VALLANJAON TONTTIRAJAT Ylimpien valtioelinten välinen vallanjako lex in casu -sääntelyn näkökulmasta Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

WWW.OFM.FI VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN OMBUDSMAN FOR MINORITIES VEHÁDATÁITTARDEADDJI

WWW.OFM.FI VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN OMBUDSMAN FOR MINORITIES VEHÁDATÁITTARDEADDJI WWW.OFM.FI Kertomus 2014: Ydinkohdat ja suositukset Ylitarkastaja, oikeustieteen tohtori Venla Roth WWW.OFM.FI Kansallinen ihmiskaupparaportoija Tehtävänä on: seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä,

Lisätiedot

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma 63 Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma Tieteenalana ja yliopistollisena oppiaineena julkisoikeus käsittelee valtiota, kuntia ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta, julkisen vallan

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS. Oikeusministeriölle. Vaasa 20.3.2015

VAASAN HOVIOIKEUS. Oikeusministeriölle. Vaasa 20.3.2015 VAASAN HOVIOIKEUS Oikeusministeriölle Vaasa 20.3.2015 Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 23.1.2015, OM 3/39/2014 (Tuomioistuinten keskushallinnon uudistaminen) Asia: Lausunto Hovioikeus kannattaa

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Tuomiovalta kansalle. Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 1918

Tuomiovalta kansalle. Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 1918 J u k k a Siro Tuomiovalta kansalle Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 1918 Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot