TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMARI VIRKAMIEHENÄ. Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet"

Transkriptio

1 Merja Maria Majanen TUOMARI VIRKAMIEHENÄ Tuomarin asemaa koskevat valtiosääntöoikeudelliset periaatteet ja niiden virkamiesoikeudelliset takeet Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Julkisoikeuden laitos Työnohjaaja professori emeritus Mikael Hidén Jätetty tarkastettavaksi

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu LÄHTEET LYHENTEET I-XII XIII 1. Johdanto Tutkimustehtävä Tutkimustapa ja tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksessa käytetyistä laintulkinnan metodeista Tutkimuksessa käytetyistä oikeuslähteistä ja niiden tulkinnasta Valtiosääntö Valtiosääntöoikeuden yleiset opit Mitä tarkoitetaan valtiosäännöllä ja perustuslailla? Erityisesti perustuslain tulkinnasta Tutkimuksen sijoittuminen suhteessa aikaisempaan oikeustieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusaineisto Tutkimuksen rakenne Keskeiset käsitteet ja periaatteet Tuomarin ja tuomarin viran käsitteet Tuomiovallan ja muun lainkäyttövallan käsitteet Tuomioistuimen ja tuomioistuinlaitoksen käsitteet Oikeusvaltioperiaate ja vallanjako-oppi Lainkäytön funktiot yhtäältä vallanjako-opin ja toisaalta oikeusturvaodotusten näkökulmasta Riippumattoman tuomiovallan käytön oikeudelliset lähtökohdat: tuomarin riippumattomuus tuomioistuinten riippumattomuuden edellytyksenä Perustuslaki, ihmisoikeussopimukset ja EY-oikeus Riippumattomuuden käsitteen sisältö Tuomiovallan erottelu lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta Tuomioistuinten ohjaus ja valvonta riippumattomuuden valossa Tulisiko tuomioistuinten johtamisen ja hallinnon olla keskitettyä? Tuomitsemistoiminnan riippumattomuuden merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaajana Erityisesti tuomarin riippumattomuudesta Tuomarin esteettömyyden vaatimus Tuomari yhteiskunnallisena vallankäyttäjänä: tuomarivaltiokeskustelu ja vallanjako-oppi 77

3 4. Tuomarin virkamiesoikeudellinen asema Tuomarin riippumattomuuden takeet Tuomareiden nimittäminen Nimittämisjärjestelmä osana tuomioistuinten riippumattomuutta Tuomarin nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset Tuomareiden erityinen virassapysymisoikeus Määräaikaiset tuomarit Tuomarinura ja tuomareiden palkkaus Tuomarien sidonnaisuudet ja sivutoimien järjestely Tuomarin työkyvyn valvonta Tuomarin velvollisuus noudattaa virkakäskyjä Tuomarin vastuun toteutuminen Virkavastuun perusteista Rikosoikeudellinen virkavastuu Virkarikokset Seuraamukset ja vastuun toteutuminen Tuomarin virkamiesoikeudellinen vastuu Tuomarin muu lainvastainen menettely virkatoimessa Tuomarin vahingonkorvausvastuu virkamiehenä Johtopäätökset 122 OIKEUSTAPAUKSET 126

4 LÄHDELUETTELO Aarnio, Aulis: Katsaus oikeusteorian suuntauksiin. Teoksessa Oikeudellisen tutkimuksen problematiikkaa. Toim. Arvo Myllymäki ja Anneli Parhankangas. Tampere 1975, s (Aarnio 1975) Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Juva (Aarnio 1989) Aarnio, Aulis: Oikeusvaltio - tuomarivaltio? Teoksessa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Aarnio 2002) Aarnio, Aulis: The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification. Dordrecht (Aarnio 1987) Arponen, Markku: Teesejä laamannista käräjäoikeuden päällikkötuomarina. Julkaisussa Lakimies 7 8/2000, s (Arponen 2000) Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Helsinki, (Brusiin 1938) Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo: Virkamiesten oikeusasema. Helsinki (Bruun Mäenpää Tuori 1995) Encyclopaedia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja. Jyväskylä (Encyclopaedia Iuridica Fennica) Eriksson, Lars D: Kritik, moral och rätt. Helsinki (Eriksson 1992) Ervasti, Kaius: Lainkäytön funktiot. Julkaisussa Lakimies 1/2002, s (Ervasti 2002) Ervasti, Kaius: Tuomioistuinkulttuurin kehityslinjoja. Julkaisussa Oikeus 4/2005, s (Ervasti 2005) Ervo, Laura: Esteellisyysväitteen merkitys tuomioistuimen puolueettomuudelle. Teoksessa Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia: juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta. Toim. Erkki Havansi, Risto Koulu ja Heidi Lindfors. Helsinki (Ervo 2007) Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Helsinki (Ervo 2005) Ervo, Laura: Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Ervo 2000) De Godzinsky, Virve Maria: Selvitys asianajajien halukkuudesta hakeutua tuomarinuralle. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 72. Helsinki (De Godzinsky 2006)

5 De Godzinsky, Virve Maria: Selvitys syyttäjien halukkuudesta hakeutua tuomarinuralle. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 85. Helsinki (De Godzinsky 2008) Haapaniemi, Pekka: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta käräjäpaikkako? Eräitä havaintoja ja näkemyksiä tuomioistuimiin kohdistuvasta laillisuusvalvonnasta. Julkaisussa Defensor Legis 4/2002, s (Haapaniemi 2002) Hallberg, Pekka: Tuomioistuinlaitos, valtiosääntö ja yhteiskunta. Julkaisussa Suomen tuomariliiton järjestämien XI tuomaripäivien pöytäkirja Helsinki 1998, s (Hallberg, 1998) Hautamäki, Veli-Pekka: Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta. Jyväskylä (Hautamäki 2002) Hautamäki, Veli-Pekka: Tuomioistuinaktivismi tutkimuskohteena. Julkaisussa Oikeus 2/2003, s (Hautamäki 2003) Hautamäki, Veli-Pekka: Valtiosäännön muuttaminen ja muuttuminen eräitä linjanvetoja yleisen valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Julkaisussa Lakimies 3/1999, s (Hautamäki 1999) Heinonen, Olavi: Sitoutumattomuus/sitoutuminen riippumattomuus/riippuvuus. Julkaisussa Oikeus 3/1982, s (Heinonen 1982) Heuschling Luc: Why should Judges Be Independent? Teoksessa Constitutionalism and the Role of Parliaments. Ed. by Katja S. Ziegler, Denis Baranger and Anthony W. Bradley. Oxford and Portland, 2007, s (Heuschling 2007) Hidén, Mikael: Normaali, kohtuullinen, järkevä ja muita kuvauksia. Hajahuomioita suhtautumisista perusoikeussuojan rajanvetokriteereihin. Julkaisussa Lakimies 7-8/2002, s (Hidén 2002) Hidén, Mikael: Perusoikeuksien yleisiä kysymyksiä. Teoksessa Perusoikeudet Suomessa, toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999, s (Hidén 1999) Hidén, Mikael: Skall det vara möjligt för andra än domstolar att påföra domare disciplinstraff och att avsätta dem? Julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 3/2007, s (Hidén 2007). Hidén, Mikael: Tulkinnan muuttaminen valtiosäännön kehittämiskeinona. Julkaisussa Politiikka 1983, s (Hidén 1983) Hidén, Mikael: Tuomarin riippumattomuus, etiikka ja kurinpito. Julkaisussa Suomen tuomariliiton v järjestämien XII tuomaripäivien pöytäkirja. Helsinki 2001, s (Hidén 2001) Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Kuudes, uudistettu painos. Helsinki (Hidén Saraviita 1994) II

6 Husa, Jaakko: Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Helsinki (Husa 2004) Husa, Jaakko: Oikeusdogmaattisesta paradigmasta. Teoreettis-metodologinen tutkimus oikeusdogmaattisesta paradigmasta ja sen vaikutuksesta oikeustieteeseen 1960-luvun lopulla käynnistyneen tieteellisyys-keskustelun näkökulmasta, erityisesti julkisoikeudessa. Rovaniemi (Husa 1993) Husa, Jaakko: Perusoikeudet ja vallanjako suomalaisen perusoikeuskeskustelun sokea piste? Julkaisussa Oikeus 1/2003, s (Husa 2003) Husa, Jaakko: Perusoikeudet valtiosääntöoikeudessa ja valtiosääntöoikeustieteessä. Teoksessa Perusoikeudet Suomessa, toim. Liisa Nieminen. Helsinki 1999, s (Husa 1999) Hämäläinen, Erkki: Tuomioistuinlaitoksen rakenteen kehittämisnäkymistä. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Hämäläinen 2000) Jokela, Antti: Asiantuntijaedustuksesta tuomioistuimen kokoonpanossa. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Jokela 2000) Jyränki, Antero: Montesquieu: miksi lakeja ja mitä lakien takana. Teoksessa Filosofien oikeus I. Helsinki 2001, s (Jyränki 2001) Jyränki Antero: Oikeusvaltio ja demokratia. Teoksessa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Jyränki 2002) Jyränki, Antero: Perustuslain tulkinnasta ja tulkinnan muuttamisesta. Politiikka 1983, s (Jyränki 1983) Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Turku (Jyränki 2000) Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Toinen, uudistettu painos ja kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä (Jyränki 1998, Jyränki 2003) Jääskeläinen, Petri: Syyttäjä tuomarina. Julkaisussa Lakimies 7/1997, s (Jääskeläinen 1997a) Jääskeläinen, Petri: Syyttäjä tuomarina. Rikos- ja prosessioikeudellinen tutkimus seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa. Helsinki (Jääskeläinen 1997b) Kallioinen, Hertta: Tuomareiden nimittämiskäytäntö Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 65. Helsinki (Kallioinen 2005) Karhu, Juha: Perusoikeudet ja oikeuslähdeoppi. Julkaisussa Lakimies 5/2003, s (Karhu 2003) Kastari Paavo: Suomen valtiosääntö. Helsinki (Kastari 1977) III

7 IV Kekkonen, Jukka: Johdatus kontekstuaaliseen oikeushistoriaan. Helsinki (Kekkonen 2002) Kekkonen, Jukka: Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja. Helsinki (Kekkonen 1999) Keravuori-Rusanen, Marietta: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Helsinki (Keravuori-Rusanen 2008) Kiiski, Mikko Ilmari: Sotilastuomari vallanjako-opin tähtäimessä. Julkaisussa Defensor Legis 2/2007, s (Kiiski 2007) Klami, Hannu Tapani: Suomen oikeustiedettä 1900-luvulla. Turku (Klami 1981) Klami, Hannu Tapani: Todistusratkaisu. Helsinki (Klami 2000) Klami, Hannu Tapani Rahikainen, Marja Sorvettula, Johanna: Todistusharkinta ja todistustaakka. Mänttä (Klami - Rahikainen Sorvettula 1987) Koskinen, Seppo Kulla Heikki: Virkamiesoikeuden perusteet. 5., uudistettu painos. Helsinki (Koskinen Kulla 2009) Kukkonen, Pentti: Vahingonkorvaus virassa aiheutetusta vahingosta. Jyväskylä (Kukkonen 1996) Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristönsuojelussa. Jyväskylä (Kultalahti 1990) Laakso, Seppo: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta. Helsinki (Laakso 1990) Lankinen, Antti-Jussi: Oikeudellisen tulkinnan luonteesta ajatuksia juridisesta hermeneutiikasta. Teoksessa Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja Toim. Tapio Määttä. Joensuu 2008, s (Lankinen 2008) Lappalainen, Juha: Tuomari ja tuomarin virka. Teoksessa Juha Lappalainen et al.: Prosessioikeus. Juva 2003, s (Lappalainen 2003) Laukkanen, Sakari: Oikeuslaitoksen rakennemuutos. Toteuttamiskelpoinen suunnitelma? Teoksessa Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta. Helsinki 2007, s (Laukkanen 2007) Leading Cases of the Human Rights Committee. Compiled by Raija Hanski and Martin Scheinin. Second, revised edition. Turku (Leading Cases of the Human Rights Committee)

8 Leistén, Martti: Tuomioistuinten ja tuomareitten riippumattomuudesta. Julkaisussa Rovaniemen hovioikeuspiirin X tuomaripäivät Rovaniemi 1993, s (Leistén 1993) Lindblom, Per Henrik: Access to Justice och domstolarnas roll i framtiden. Julkaisussa Lakimies 4/2002, s (Lindblom 2002) Lindblom, Per Henrik: Domstolarnas växande samhällsroll och processensförändrade funktioner flosker eller fakta? Julkaisussa Svensk Juristtidning 3/2004, s (Lindblom 2004) Locke, John: Tutkielma hallitusvallasta. Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Suom. Mikko Yrjönsuuri. Helsinki (Locke 1995) Makkonen, Kaarle: Luentoja yleisestä oikeustieteestä. 3. painos. Helsinki (Makkonen 1998) Montesquieu, Charles-Louis Secondat de: De l éspit des lois I III. Nouvelle edition. Paris (Montesquieu 1900) Muukkonen, Matti: Oikeudenkäynti periaatepunnintana. Julkaisussa Oikeus 2/2006, s (Muukkonen 2006) Männistö, Jarkko: Lainkäytön vaikutuksista. Julkaisussa Oikeus kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005, toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Turku 2005, s (Männistö 2005) Mäenpää, Olli: Hallintoprosessi hallinnon valvontaa vai oikeuksien turvaa. Julkaisussa Oikeus 3/2007, s (Mäenpää 2007a) Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus. Porvoo (Mäenpää 2007b). Mäenpää, Olli: Keskusviraston asema valtionhallinnossa. Julkisoikeudellinen tutkimus valtionhallinnon organisaatiosta. Helsinki (Mäenpää 1979) Mäenpää, Olli: Toimeenpanovallan käytöstä ongelmien hallintaan. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Mäenpää 2005) Mäenpää, Olli: Tuomioistuimen riippumattomuus ja riippuvuudet. Teoksessa Juhlajulkaisu Leena Kartio /8-2008, s Jyväskylä (Mäenpää 2008) Määttä, Pekka: Tuomarin rikosoikeudellinen vastuu rikosasian käsittelyn viipymisestä erityisesti silmällä pitäen eräitä rikoslain 40 luvun 9 ja 10 :ien tunnusmerkistötekijöitä. Julkaisussa Defensor Legis 3/2008, s (Määttä 2008) Nieminen Liisa: Kansallisen ihmisoikeusinstituution perustaminen Suomeen: haaste laillisuusvalvojille. Julkaisussa Lakimies 3/2008, s (Nieminen 2008) Nieminen, Liisa: Valtiosääntöoikeuden yleiset opit 2000-luvulle tultaessa. Julkaisussa Lakimies 6-7/1998, s (Nieminen 1998) V

9 VI Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. Keuruu (Niiniluoto1997) Nikula, Paavo: Tuomareiden nimityslaki ja tuomioistuinten riippumattomuus. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Nikula 2000) Nuotio, Kimmo: Oikeuslähteet, supernormistot ja ratkaisujen perustelu. Julkaisussa Oikeus kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen Toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Turku 2005, s (Nuotio 2005) Ojanen, Tuomas: Euroopan unioni ja kotimainen perusoikeusjärjestelmä. Julkaisussa Lakimies 7-8/2003, s (Ojanen 2003) Ojanen Tuomas: Eurooppatuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Ojanen 2005) Ojanen Tuomas: EY:n oikeuden perusvaikutuksista jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Teoksessa Oikeustiede Jurisprudentia XXXII. Jyväskylä 1999, s (Ojanen 1999) Paarma, Jukka: Arvot ammattikunnan toiminnan perustana. Julkaisussa Defensor Legis 2000:4, s (Paarma 2000) Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. uudistettu painos. Helsinki (Pellonpää 2005) Pölönen, Pasi: Tuomioistuinten valvonnan kehityksestä ja nykytilasta. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Pölönen 2005) Raitio, Juha: Euroopan unioni ja oikeusvaltio. Julkaisussa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Raitio 2002) Rantanen, Pirkko: Tuomioistuinlaitoksen ja tuomarin riippumattomuus ja puolueettomuus asianajajan ja hänen päämiehensä näkökulmasta. Julkaisussa Defensor Legis 74/1993, s (Rantanen 1993) Rautio, Ilkka: Virkarikokset. Teoksessa Rikosoikeus. 2. painos. Juva 2002, s (Rautio 2002) Rintala, Erkki: Tuomarien roolista ja riippumattoman aseman takeista Eurooppaoikeuden mukaan. Julkaisussa Defensor Legis 1996, s (Rintala 1996) Rissanen, Kirsti: Domstolarnas oberoende gentemot förvaltningen. Julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 4 5/2005, s (Rissanen 2005) Rosas, Allan: Oikeus kansalliseen oikeudenkäyntiin EU-oikeuden mukaan. Teoksessa Juhlajulkaisu Pekka Hallberg / Helsinki 2004, s (Rosas 2004)

10 Saari Juho: Hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka. Teoksessa Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa, toim. Juho Saari. Toinen, korjattu painos. Helsinki 2005, s (Saari 2005) Saraviita, Ilkka: Perustuslaki 2000: kommentaariteos uudesta perustuslaista Suomelle. Helsinki (Saraviita 2000) Saraviita, Ilkka: Yleiset tuomioistuimet perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. Julkaisussa Lakimies 6 7/1999, s (Saraviita 1999) Scheinin, Martin: Perustuslaki ehdotus ja lakien perustuslainmukaisuuden jälkikontrolli: puoli askelta epämääräiseen suuntaan. Julkaisussa Lakimies 6 7/1998, s (Scheinin 1998) Sevón Leif: Har Högsta domstolen ett vakande öga? Julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1 2/2006, s (Sevón 2006) Sevón, Leif: Tuomioistuimet ja oikeuspolitiikka. Julkaisussa Oikeus 34/2005, s (Sevón 2005) Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki (Siltala 2001) Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Helsinki (Siltala 2003) Siltala, Raimo: Oikeustieteen tutkijan itseymmärryksestä. Julkaisussa Lakimies 1/2002, s (Siltala 2002) Sipponen, Kauko: Valtiovallan kolmijako I. Julkaisussa Politiikka 3/1961, s (Sipponen 1961) Suviranta, Outi: Hallintovalitus, hallintotoiminnan tuomioistuinkontrolli ja tuomioistuimen ratkaisuvalta. Julkaisussa Defensor Legis 2/2005, s (Suviranta 2005) Tapanila Antti: Tuomarin esteellisyys. Jyväskylä (Tapanila 2007) Tarukannel, Veijo: Hallintolainkäyttö oikeusvaltiossa. Teoksessa Oikeusvaltio, toim. Aulis Aarnio ja Timo Uusitupa. Helsinki 2002, s (Tarukannel 2002) Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi. Helsinki (Tolonen 2003) Tolonen, Hannu: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Otto Brusiinin väitöskirjan tarkastelua aikalais- ja nykykeskustelussa. Teoksessa Oikeuden kaleidoskooppi. Kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta. Helsinki 2008, s (Tolonen 2008) Tolonen, Hannu: Yleisten oppien rakenteesta ja muutoksesta. Teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen / Turku 1988, s (Tolonen 1988) Tontti, Jarkko: Hans-Georg Gadamer oikeus, traditio ja tulkinta. Julkaisussa Filosofien oikeus 2, toim. Jarkko Tontti ja Kaisa Mäkelä. Saarijärvi 2001, s (Tontti 2001) VII

11 Tuori, Kaarlo: Four models of the Rechtsstaat. Teoksessa Öffentliche oder Private Moral. Ferschrift für Ernesto Garzón Valdés. Hrsg. W. Krawietz & Henrik von Wrigth. Berlin 1992, s (Tuori 1992) Tuori Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet. Helsinki (Tuori 2000a) Tuori Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa (Tuori 2000b) Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. Helsinki (Tuori 2003a) Tuori Kaarlo: Onko hallinto-oikeudella tulevaisuutta? Julkaisussa Oikeus 3/2003, s (Tuori 2003b) Tuori, Kaarlo: Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa. Julkaisussa Lakimies 7-8/2000, s (Tuori 2000c) Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio uhka vai myytti? Julkaisussa Lakimies 6/2003, s (Tuori 2003c) Tuori, Kaarlo: Vallan jako vaiettu oppi. Julkaisussa Lakimies 7-8/2005, s (Tuori 2005) Tuori, Kaarlo: Valtionhallinnon sivuelinorganisaatiosta 1. Julkisoikeudellinen tutkimus komiteatyyppisten elinten asemasta Suomen valtio-organisaatiossa. 1. nide: teoreettinen ja historiallinen tausta. Vammala (Tuori 1983) Turunen Santtu: Välimiehen riippumattomuus ja puolueettomuus käsitteellinen mahdottomuus? Teoksessa Conflict Management - Riidanratkaisun uusi maailma. Toim. Santtu Turunen. Helsinki 2005, s (Turunen 2005) Vihervuori, Pekka: Totuudesta hallintolainkäytössä. Teoksessa Juhlajulkaisu Pekka Hallberg / Helsinki 2004, s (Vihervuori 2004) Viljanen, Pekka: KKO 2000:40. Virkarikos. Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Julkaisussa Lakimies 2000/4, s (Viljanen Pekka 2000) Viljanen, Pekka: Virkarikokset ja julkisoikeuden työntekijän rikokset. Helsinki (Viljanen Pekka 1990) Viljanen, Veli-Pekka: Perustuslain etusija ja ristiriidan ilmeisyyden vaatimus. Teoksessa Juhlakirja Hannu Tolonen 2005, toim. Jyrki Tala ja Kauko Wikström. Turku 2005, s (Viljanen Veli-Pekka 2005) Virolainen, Jyrki: Johdatus prosessioikeuteen. Teoksessa Prosessioikeus. Toim. Juha Lappalainen et al.: Prosessioikeus. Juva 2003, s (Virolainen 2007) Virolainen, Jyrki: Lainkäyttö. Oikeudenkäynnin perusteet ja lainkäyttöelimet siviili- ja rikosprosessissa. Helsinki (Virolainen 1995) VIII

12 Virolainen, Jyrki: Tuomareiden nimittämisestä ja kouluttamisesta. Teoksessa Velka, vakuus ja prosessi. Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki 2001, s (Virolainen 2001) Virolainen, Jyrki: Tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuus. Julkaisussa Rovaniemen hovioikeuspiirin X tuomaripäivät Rovaniemi 1993, s (Virolainen 1993) Virolainen, Jyrki Pölönen, Pasi: Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II. Porvoo (Virolainen Pölönen 2004) IX Virallisjulkaisut Council of Europe: Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to Member States on the Independence, Efficiency and Role of Judges, Domstolene i samfunnet: administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere. Utredning fra Domstolkommisjonen oppnevnt ved kgl res 8 mars Oslo (NOU 1999:19) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset vuosilta (EOA:n kertomukset vuosilta ) Hallituksen esitys Eduskunnalle hovioikeuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 139/1993 vp. (HE 139/1993 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta 33/2008 vp. (HE 33/2008 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta 85/2005 vp. (HE 85/2005 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta. (HE 77/2001 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta 309/1993 vp. (HE 309/1993 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle rikosoikeudellisia toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksi 79/1989 vp. (HE 79/1989 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi 78/2000 vp. (HE 78/2000 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi 109/1999 vp. (HE 109/1999 vp.)

13 Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 1/1998 vp. (HE 1/1998 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion virkamieslainsäädännön uudistamisesta 238/1984 vp. (HE 238/1984 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion virkamieslaiksi ja laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta 291/1993 vp. (HE 291/1993 vp.) Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 125/2006. Helsinki (Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen) Lakivaliokunnan lausunto 9/1998 vp. hallituksen esityksestä uudeksi Suomen hallitusmuodoksi. (LaVL 9/1998 vp./he 1/1998 vp.) Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 vp. hallituksen esityksestä laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta. (LaVM 1/2009 vp./he 33/2008 vp.) Lakivaliokunnan mietintö 1/2000 vp. hallituksen esityksestä tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi. (LaVM 1/2000 vp./he 109/1999 vp.) Oikeusministeriön säädöshankkeet Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2008:19. Helsinki (Oikeusministeriön säädöshankkeet ) Perustuslakikomitean mietintö 1917:7: Ehdotus Suomen hallitusmuodoksi. (Perustuslakikomitean mietintö 7/1917 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 35/2005 vp. hallituksen esityksestä eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta. (PeVL 35/2005 vp./he 91/2005 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 55/2002 vp. hallituksen esityksestä kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi. (PeVL 55/2002 vp./he 94/2002 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 36/2008 vp. hallituksen esityksestä laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta. (PeVL 36/2008 vp./he 33/2008 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 55/2006 vp. hallituksen esityksestä laeiksi valitusasioiden siirtämisestä toisessa hovioikeudessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sekä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 :n muuttamisesta. (PEVL 55/2006 vp./he 202/2006 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 2/2006 vp. hallituksen esityksestä laiksi hallintooikeuslain muuttamisesta. (PeVL 2/2006 vp./he 85/2005 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 19/2001 vp. hallituksen esityksestä laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta.(pevl 19/2001 vp./he 33/2001 vp.) X

14 Perustuslakivaliokunnan lausunto 2/2009 vp. hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (PeVL 2/2009 vp./he 233/2008 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 34/2006 vp. hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. (PeVL 34/2006 vp./he 182/2006 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 58/2006 vp. hallituksen esityksestä lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (PeVL 58/2006 vp./he 252/2006 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 18/2007 vp. hallituksen esityksestä siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (PeVL 18/2007 vp./he 140/2007 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 25/2004 vp. hallituksen esityksestä toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi. (PeVL 25/2004 vp./he 155/2003 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 35/2006 vp. hallituksen esityksestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. (PeVL 35/2006 vp./he 91/2006 vp. Perustusvaliokunnan lausunto 16/2000 vp. hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamisesta. (PeVL 16/2000 vp./he 15/2000 vp.) Perustusvaliokunnan lausunto 3/1994 vp. hallituksen esityksestä verotuksen muutoksenhakujärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. (PeVL 3/1994 vp./he 143/1993 vp.) Perustuslakivaliokunnan lausunto 11/1999 vp. hallituksen esityksestä ympäristönsuojeluja vesilainsäädännön uudistamiseksi. (PeVL 11/1999 vp - HE 84/1999 vp.) Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp. hallituksen esityksestä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. (PeVM 10/1998 vp./he 1/1998 vp.) Rangaistusmääräys- ja rikesakkotyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisu 2007:3. Helsinki (OM 2007:3) Tuomarin esteellisyys. Työryhmämietintö 1996:2. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu. Helsinki (Tuomarin esteellisyys) Tuomarin vastuun toteuttaminen. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:8. Oikeusministeriön julkaisu. Helsinki (Tuomarin vastuun toteuttaminen) Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:16. Helsinki (Tuomarinvastuun toteuttamismuotojen kehittäminen) Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö. Komiteanmietintö 2003:3. Helsinki (KM 2003:3) XI

15 Tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:17. Oikeusministeriön julkaisu. Helsinki (Tuomioistuinlaitoksen tulosohjauksen kehittäminen) United Nation: Basic Principles on the Independende of the Judiciary, Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomukset vuosilta (OKA:n kertomukset vuosilta ) XII Julkaisemattomat lähteet Hidén, Mikael: Tuomitsemistoimintaa ja sen johtamista koskevia valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia. Esitelmä päällikkötuomaripäivillä (Hidén 2009) Tuori, Kaarlo: Asiantuntijaselvitys Korkeimmalle oikeudelle tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen sekä tuomioistuinten riippumattomuuteen liittyvistä kysymyksistä (Tuori 2006) Internetlähteet Danmarks Domstolsstyrelsen: <Http://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx>. (Luettu ) Esitys tuomioistuinhallinnon uudelleen järjestämiseen liittyvän selvitystyön käynnistämisestä : <http://www.oikeus.fi/38483.htm> (Luettu ) Europa-sanasto: <http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_fi.htm>. (Luettu ) European Court of Human Rights: <Http://www.echr.coe.int>. (Luettu ) Kansainvälinen tuomariliitto: <http://www.iaj-uim.org>. (Luettu ) Kielitoimiston sanakirja: <https://portal-06.it.helsinki.fi/>. (Luettu ) The Netherlands Institute of Human Rights (SIM): <http://sim.law.uu.nl>. (Luettu ) Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston tehtävät: <Http://www.om.fi/Etusivu/Ministerio/Organisaatio/Oikeushallinto-osasto>. (Luettu ) Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset. Tilastokeskuksen tilastojulkistus. <http://www.tilastokeskus.fi/til/syyttr/index.html>. (Luettu )

16 XIII LYHENTEET AOA apulaisoikeusasiamies AOK apulaisoikeuskansleri EIS Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999) EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EOA eduskunnan oikeusasiamies EU Euroopan unioni EY Euroopan yhteisö HE hallituksen esitys HHO Helsingin hovioikeus HO hovioikeus JFT Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland k. kohta KHO korkein hallinto-oikeus KKO korkein oikeus KM komiteamietintö KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 8/1976) LaVL eduskunnan lakivaliokunnan lausunto LaVM eduskunnan lakivaliokunnan mietintö LM Lakimies NOU Norges offentlige utredninger OK oikeudenkäymiskaari OKA valtioneuvoston oikeuskansleri PeVL perustuslakivaliokunnan lausunto PeVM perustuslakivaliokunnan mietintö PL Suomen perustuslaki RL rikoslaki RovHo Rovaniemen hovioikeus SopS säädöskokoelman sopimussarja vp. valtiopäivät YK Yhdistyneet Kansakunnat Ään. Äänestysratkaisu

17 Mutta abstraktiset oikeusnormit elävät, muuttuvat lihaksi ja vereksi, vasta niitä konkreettisiin tapauksiin sovellettaessa: silloin normin pohjalta syntyy historiallista todellisuutta sanan tehostetussa mielessä, tapahtuu siirtyminen normatiivisesta faktilliseen. Erityisen tärkeätä osaa oikeuden elävöittämisprosessissa näyttelevät tuomioistuimet: ratkaisuillaan ne muovaavat historiallisen todellisuuden. Otto Brusiin: Tuomarin harkinta normin puuttuessa 1. Johdanto 1.1 Tutkimustehtävä Yllä siteerattu katkelma on Otto Brusiinin vuonna 1938 ilmestyneestä väitöskirjasta Tuomarin harkinta normin puuttuessa. 1 Tolosen mukaan Brusiinin väitöskirjan [toisena] keskeisajatuksena on, että tuomarin toiminta on elimellisessä yhteydessä sekä konkreettisen että abstraktin kanssa. 2 Tuomioistuimen toiminta on toisin sanoen abstraktis-konkreettista ja se on Tolosen sanoin yhtä elimellisesti sidottu elävään elämään ja ratkaisukonkretiaan kuin yleiseen, systemaattiseen ja abstraktiin. 3 Tuomitsemistoiminta on yhteiskunnallista vallankäyttöä, jota kontrolloidaan edellyttämällä tuomareilta puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Demokraattisessa yhteiskunnassa valtaa ei voida ajatella ilman vastuuta ja tuomiovallan käytön kontrolloimisen on ajateltu olevan tärkeää vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämi- 1 Ks. Brusiin 1938, s Tolonen 2008, s Tolosen mukaan Brusiin on suomalaisen oikeusteorian aikajärjestyksessä toinen suuri hahmo. (Tolonen 2008, s. 169.) 3 Tolonen 2008, s

18 seksi. 4 Tuomiovallan ja tuomarin riippumattomuuden vaatimuksella on sekä yhteiskuntapoliittista että kansalaisten oikeusturvaa koskevaa merkitystä. 2 Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tuomarin asemaa turvaavia valtiosääntöoikeudellisia periaatteita ja niiden takeita muualla lainsäädännössä, erityisesti virkamiesoikeudellisissa säännöksissä. Käsiteltäessä tuomarin virkavastuun toteutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan myös rikosoikeudellisen ja vahingonkorvausoikeudellisen vastuun perustavia säännöksiä. Keskeisin tuomarin asemaa muotoava valtiosääntöoikeudellinen periaate on epäilemättä tuomiovallan riippumattomuus. Lainkäyttötehtävä on PL 3 :n 3 momentissa varattu vain tuomioistuimiksi järjestetyille julkisille toimielimille. Jyrängin mukaan lainkäytön varaaminen perustuslaissa yksinomaan tuomioistuimille on valtiosäännössä ainoa tiukasti sitovaksi ymmärretty jäänne vallan kolmijaoksi tai vallanjako-opiksi nimitetystä valtion perustehtävien jaosta tai erottelusta. 5 Tuomioistuimen riippumattomuus tarkoittaa ennen kaikkea tuomarin tuomitsemistoiminnan riippumattomuutta muista vaikuttimista kuin lain säännöksistä. Tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuden avulla varmistetaan yksilöiden ja yhteisöjen oikeussuojan toteutuminen. Virolaisen mukaan tarkasteltaessa lainkäyttöä eli lain soveltamista yksittäisessä tapauksessa ja tuomioistuinta lainkäyttöyksikkönä, voidaan sanoa, että tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuudessa on kyse samasta asiasta, jota vain tarkastellaan eri kannalta. Tuomioistuimen riippumattomuuden edellytyksenä on tuomarin riippumattomuus ja päinvastoin. 6 Tuomarin asemaa koskevat muut perustuslaintasoiset järjestelyt eli tuomareiden erityistä virassapysymisoikeutta koskeva säännös PL 103 :ssä ja erityinen nimittämisjärjestelmä (PL 58 ja 102 ) tähtäävät ennen muuta tuomiovallan riippumat- 4 Ks. esim. Brusiin 1938, s Koska tuomari voi aukkotilanteissa (Brusiinin mukaan) muotoilla (ei siis löytää eikä luoda) ratkaisun premissin, on tuomarin harkinnalle asetettava rajat, jotka perustuvat historiallisesti muodostuneisiin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Brusiinin ajattelussa nämä rajat asettaa siis oikeussysteemi, joka on kasuistisen mielivallan välttämisen tärkein tae. 5 Jyränki 2000, s. 69. Käytännössä myös syyttäjillä ja poliisilla on tuomiovallan käyttöön viittaavia tehtäviä ja tuomioistuimilla myös lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan käyttöön liittyviä tehtäviä. (Ks. tarkemmin jäljempänä luvut 2.3 ja 3.3.) 6 Virolainen 1993, s. 1.

19 3 tomuuden toteuttamiseen. Tuomarien riippumattomuus on tuomioistuimen riippumattomuuden perusedellytys. Riippumattoman tuomitsemistoiminnan kannalta keskeisiä säännöksiä ovat myös PL 21 :n säännös, jossa turvataan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, satunnaisten tuomioistuinten perustamisen kieltävä säännös (PL 98 4 mom.), tuomioistuinten organisaatiota ja tehtäviä koskevat säännökset (PL ), PL 106 :n säännös perustuslain säännöksille suhteessa tavalliseen lakiin annettavasta etusijasta ja PL 107 :n säännös lain kanssa ristiriitaisten asetusten ja muiden lakia alemmanasteisten säädösten soveltamatta jättämisestä. 7 Tutkimuksen keskeiset teemat valtiovallan kolmijaon ilmentymänä tuomiovallan riippumattomuus ja sen ilmeneminen erityisesti tuomarin valtiosääntöisessä ja virkamiesoikeudellisessa asemassa kytkeytyvät näistäkin säännöksistä ilmenevin tavoin toisiinsa ja puolustavat tutkimukselle valittua rakennetta. Suomessa tuomareiden on perinteisesti ajateltu olevan virkamiesmäisiä norminsoveltajia. Maailmanlaajuisesti tämä ajattelumalli on kuitenkin alkanut rapautua, kun on havaittu tuomioistuinten liukuneen yhä useammin yli perinteisen roolinsa. Tuomarin asemaa koskevassa tutkimuksessa tuskin voidaan sivuuttaa kysymystä nk. tuomioistuinaktivismista (engl. judicial activism), jolla tarkoitetaan tuomioistuinten oikeutta luovaa toimintaa. 8 Mainittu kehitys on johtanut kysymykseen siitä, toteuttavatko tuomioistuimet osin myös lainsäätäjälle kuuluvia tehtäviä? Tuomioistuinaktivismin ohella samaa problematiikkaa kuvaavat termit tuomarivaltio sekä tuomarisoituminen tai tuomariaktivismi, jotka liittyvät laajemmin yhteiskunnan oikeudellistumiseen. Samassa yhteydessä on aiheellista mainita myös käsitteet oikeuden politisoituminen ja politiikan oikeudellistuminen. Ensin mainitulla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimet käyttävät poliittisluonteista harkinta- ja päätösvaltaa. Jälkimmäisellä viitataan puolestaan siihen, että lainsäätäjän vapaalle poliittisluonteiselle harkintavallalle on olemassa tiettyjä perustuslaillisiin näkökohtiin liittyviä rajoituksia. 9 Tuomioistuinten poliittinen rooli tai edes oikeuspolitiikka ei ole kuiten- 7 Tuomioistuimia velvoittavat erityisesti ratkaisutoiminnassaan myös julkisen vallan käytön lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden käytön periaate PL 2 :n 3 momentissa, PL 8 :n rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä PL 22 :ssä asetettu perusoikeuksien turvaamisvelvoite. 8 Ks. tarkemmin Hautamäki 2003, s Tuori 2003c, s. 916.

20 kaan tämän tutkimuksen kohteena 10 ; sen sijaan tutkimuksessa käsitellään hieman tarkemmin tuomarisoitumiskehitystä ja sen liityntöjä vallanjako-oppiin. 4 Tarkoituksena ei ole kirjoittaa tuomareita koskevaa virkamiesoikeudellista yleisesitystä, jossa käsiteltäisiin yksityiskohtaisesti tuomarin virkamiesaseman eri puolia, kuten esimerkiksi tuomarin virkasuhdetta oikeussuhteena, virkasuhteen perustamista, virantoimituksen keskeyttämisperusteita, palkkausetuja tai virkajärjestelyjä. Näiltä osin voidaan viitata esimerkiksi Seppo Koskisen ja Heikki Kullan teokseen Virkamiesoikeuden perusteet vuodelta 2009 taikka Niklas Bruunin, Olli Mäenpään ja Kaarlo Tuorin teokseen Virkamiesten oikeusasema vuodelta Sen sijaan tarkoituksena on keskittyä sellaisiin virkamiesoikeudellisiin kysymyksiin, joiden suhteen on olemassa tuomareita ja tuomarin virkoja koskevia erityisjärjestelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi tuomareiden nimittämismenettely ja erityinen virassapysymisoikeus sekä toisaalta esteellisyyskysymykset oikeudenkäymiskaaressa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös tuomarin vastuuseen liittyvien säännösten soveltamista oikeuskäytännössä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan pelkästään oikeustapausten systematisointi, vaan tavoitteena on löytää tuomarin toiminnalle tyypillisiä tilanteita, joissa erityisesti tuomarin vastuu aktualisoituu. Toisaalta oikeus- ja orgaanikäytäntöä on selostettu käsitteiden ja periaatteiden määrittelemiseksi ja selkiinnyttämiseksi. Tuomareita koskevia erityisjärjestelyitä voidaan kuten edellä kävi ilmi perustella tuomiovallan riippumattomuuden vaatimuksella. Näin on erityisesti muista virkamiehistä poikkeavan tuomareiden virassapysymisoikeuden kohdalla. Valtion virkamieslakia (750/1994) sovelletaan lähtökohtaisesti myös tuomarin virkaan ja tuomariin (45 1 mom.). Tästä on kuitenkin poikettu nimenomaan kysymyksissä, jotka liittyvät virkasuhteen pysyvyyteen. 12 Tuomareiden virkatehtävien luonne ja tuomioistuinten riippumattomuus saattavat vaikuttaa sellaistenkin valtion virkamieslain 10 Näistä kysymyksistä on tarkemmin kirjoittanut esimerkiksi Husa Sevón (2005, s. 300) on sitä mieltä, että tuomioistuinten valta on vahvistunut myös Suomessa. Hänen mukaansa tämä on kuitenkin tapahtunut lainsäätäjän toimesta eikä tuomioistuinten päätöksenteossa ole kyse oikeuspoliittisilla perusteilla tapahtuvasta päätöksenteosta, vaikka ratkaisuilla voi olla suurikin oikeuspoliittinen merkitys. 11 Koskinen Kulla 2009 ja Bruun Mäenpää Tuori Ks. tarkemmin luku 4.1 jäljempänä.

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3.

Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3. Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3.2017 Perustuslain tulkinnan erityispiirteitä Perustuslakitulkinnan

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista. Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua

Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista. Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua Jos lait ovat huonoja ja virkamiehet hyviä, hallitseminen on mahdollista. Mutta jos virkamiehet ovat huonoja, parhaistakaan laeista ei ole apua Seminaari Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta 12.5.2016

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä?

1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä? Oikeussuoja Erikoistumisjakso 3.9.2014 1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä? 2. Intressiedustus ja erityisasiantuntemus hallintolainkäyttöelimissä (Mäenpää)?

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015

Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 Suvianna Hakalehto Koulutusoikeuden apulaisprofessori KOULUTUSOIKEUS KEVÄT 2015 RYHMÄTEHTÄVÄ 1) Mitkä ovat koulutusoikeuden oikeuslähteet 2) Oppilaan velvollisuudet koulussa - mitä sinulle on jäänyt mieleen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

Seppo Koskinen Heikki Kulla VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET

Seppo Koskinen Heikki Kulla VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET Seppo Koskinen Heikki Kulla VIRKAMIESOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2016 7., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 8. teos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2868-5 ISBN

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

I Johdanto 1. Diskurssietiikan mahdollisuudet oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä 57

I Johdanto 1. Diskurssietiikan mahdollisuudet oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä 57 Sisällys Esipuhe vii Sisällys xiii Lyhenteet xix I Johdanto 1 1. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusta 1 2. Tutkimustehtävä 12 3. Tutkimustapa ja tutkimuksen lähtökohdat 24 4. Tutkimuksen sijoittuminen

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Euroopan ihmisoikeussopimus. Matti Pellonpää Monica Gullans Pasi Pölönen Antti Tapanila

Euroopan ihmisoikeussopimus. Matti Pellonpää Monica Gullans Pasi Pölönen Antti Tapanila Euroopan ihmisoikeussopimus Matti Pellonpää Monica Gullans Pasi Pölönen Antti Tapanila TALENTUM Helsinki 2012 5., uudistettu painos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Maria Reiman OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Hard Law-Soft Law Tutkija Anja Karvonen-Kälkäjä, Lapin yliopisto/tkk

Hard Law-Soft Law Tutkija Anja Karvonen-Kälkäjä, Lapin yliopisto/tkk Hard Law-Soft Law 1 Onko 1800-luvun koodifikaatiomalli uudistumassa? -nationaalinen koodifikaatio ja eurooppalainen koodifikaatio -- staattisuus ongelmana Dynaaminen oikeus herkkyys muualta tuleville ärsykkeille

Lisätiedot

Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset. oikeusturvakeinot TAMPEREEN YLIOPISTO. Pro gradu -tutkielma.

Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset. oikeusturvakeinot TAMPEREEN YLIOPISTO. Pro gradu -tutkielma. TAMPEREEN YLIOPISTO JOHTAMISKORKEAKOULU JULKISOIKEUS 2012 Valtion virkamiehen virkasuhteen päättämiseen liittyvät jälkikäteiset oikeusturvakeinot Pro gradu -tutkielma Kaisa Kinnunen Opiskelijanumero 80560

Lisätiedot

Terveysoikeuden tiedonlähteet

Terveysoikeuden tiedonlähteet Terveysoikeuden tiedonlähteet Lain valmistelu Lainsäädäntö - Oikeustapaukset o Finlex, Edilex, Suomenlaki.com o Eduskunta o Valtioneuvosto, ministeriöt o Oikeuslaitos, Korkein oikeus, kho.fi o Muut virastot

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010

HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut N:o 21 HALLINTO JA HALLINTOLAINKÄYTTÖ Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 28/8 2010 Toimituskunta Pekka Länsineva, Jarmo Tuomisto,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/2002 vp

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 35/2002 vp Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi Lakivaliokunnalle

Lisätiedot

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014

KANTELUT. Dnro OKV/883/1/2014 VASTAUS 28.10.2014 Dnrot OKV/883/1/2014 ja OKV/1026/1/2014 1/5 KANTELUT Dnro OKV/883/1/2014 Kantelija A arvostelee oikeuskanslerille 26.4.2014 osoittamassaan kantelussa korkeimman oikeuden presidentin

Lisätiedot

EUROOPPAOIKEUS

EUROOPPAOIKEUS EUROOPPAOIKEUS 2.4.2004 Kirjoita jokainen vastaus erilliselle arkille. Käytäthän kokonaisia konseptiarkkeja, ellei vastaustilaa ole rajoitettu! Muista kirjoittaa jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja henkilötunnuksesi

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate osana oikeudenmukaista rikosprosessia

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate osana oikeudenmukaista rikosprosessia Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate osana oikeudenmukaista rikosprosessia Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Aaro Kandelberg Valtiosääntöoikeus Kevät 2016 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

HE 33/2008 vp SISÄLLYS

HE 33/2008 vp SISÄLLYS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 :n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi tuomarin vastuuta käyttäytymisestään

Lisätiedot

Tuomion Perusteleminen. Jyrki Virolainen Petri Martikainen

Tuomion Perusteleminen. Jyrki Virolainen Petri Martikainen Tuomion Perusteleminen Jyrki Virolainen Petri Martikainen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-0724-6

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi hallintooikeuslain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi hallintooikeuslain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Euroopan neuvoston kysely tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta. Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö (HEL7MO598-14)

Euroopan neuvoston kysely tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta. Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö (HEL7MO598-14) ULKOASIAINMINISTERIÖLLE Asia: Viite: Euroopan neuvoston kysely tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö 17.7.2015 (HEL7MO598-14) Tuomariliitto esittää pyydettynä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Taloudellinen rikollisuus

Taloudellinen rikollisuus Taloudellinen rikollisuus 27.5.2016 Erikoistumisjakso (12 op) 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena) (10 p)

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

ARVOSTELUPERUSTEET 2010

ARVOSTELUPERUSTEET 2010 ARVOSTELUPERUSTEET 2010 KYSYMYS 1 A.1. Kannustintyyppisten verojen ensisijaisena tavoitteena on kannustaa ympäristön kuormittajia vähentämään saastuttamista tai ympäristöresurssien käyttöä. (1 p) A.2.

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse?

Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Mistä tutkimusten eettisessä ennakkoarvioinnissa on kyse? Helena Siipi Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) ja Filosofian oppiaine Turun yliopisto Sidonnaisuudet Työ: Turun yliopisto Turku Institute

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 68 perjantaina klo 9.30

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 68 perjantaina klo 9.30 Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 68 perjantaina 18.9.1992 klo 9.30 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HE 103 laeiksi valtion virkamieslain sekä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 1. Oikaisuvaatimusjärjestelmä tutkimuskohteena 1 1.1 Hallinnon vastuu jälkikäteisestä oikeusturvasta 1

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Emma Rimmanen TALOUDELLISTEN, SOSIAALISTEN JA SIVISTYKSELLISTEN OIKEUKSIEN VAIKUTUKSET BUDJETTIVALTAAN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot