Valtiovarainministeriö VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriö 5.5.2014 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA"

Transkriptio

1 1 (7) VTV 31/137/2014 Valtiovarainministeriö Viite: lausuntopyyntönne VM 015:00/2013 N LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA Johdanto Lausunto Valtiovarainministeriö on pyytänyt päivätyllä lausuntopyynnöllä (VM015:00/2013) valtiontalouden tarkastusviraston lausuntoa kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta. Rahoitusmarkkinakriisien tehokasta hallintaa koskevassa työryhmämuistiossa 11/2014 ja luonnoksessa hallituksen esityksessä ( ) esitetään laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotetun lainsäädännön tavoitteet Vuonna 2013 ja keväällä 2014 Euroopan unionin toimielimet rakensivat merkittävästi pankkiunionia usealla merkittävällä säädöksellä ja yhdellä kansainvälisoikeudellisella sopimuksella. Pankkiunionin perimmäisenä tarkoituksena on vähentää veronmaksajien taakkaa pankkikriisin sattuessa sekä kehittää menetelmät vaikeuksiin ajautuneiden pankkien ajamiseksi hallitusti alas. Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva asetus tuli voimaan marraskuussa 2013 ja valvontamekanismi alkaa toimia EKP:n alaisuudessa marraskuusta 2014 lähtien. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto sopivat huhtikuussa 2014 lopullisesti EU:n kriisinratkaisudirektiivin lopullisesta sisällöstä. Uuden kriisinratkaisumenettelyn tavoitteena on keskittyä varhaiseen puuttumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankin toimintaan puututtaisiin ennen kuin se ajautuu maksukyvyttömäksi. Valvontaviranomainen tekee arvion pankki todennäköisestä kaatumisesta, jonka jälkeen kriisinratkaisuviranomainen tarttuu asioihin. Tavoitteena on nopea kriisinratkaisu, jossa heikot pankit pystytään ajamaan

2 2 (7) hallitusti alas. Tällöin sijoittajien vastuu kasvaa, kun pankin omistajat ja velkojat kantavat pankin tappiota. Lakiesityksen keskeisenä tavoitteena on EU:n kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpano. Kyseisellä direktiivillä tähdätään julkisen talouden ja pankkisektorin ongelmien välisen yhteyden katkaisemiseen säätämällä vastuu finanssikriisin kustannusten kattamisesta toimialalle itselleen. Esityksessä pyritään säätämään tehokkaasta omistajan- ja sijoittajanvastuusta. Tarkoituksena on minimoida julkisten varojen käyttö tulevien pankkikriisien ratkaisuun. Toisena tavoitteena on varmistaa, että kriisinratkaisuviranomaisella on riittävä toimivalta nopeasti ja tehokkaasti järjestää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen, rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävän luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminta (s. 57). Valmistellun lainsäädäntöpaketin onnistuneisuutta arvioidaankin siitä näkökulmasta, kuinka hyvin siinä toimeenpannaan kriisinratkaisudirektiivi direktiivin tavoitteet toteuttavalla mutta samalla kustannustehokkaalla tavalla ja siten, että suomalaisella finanssialalla ovat tasapuoliset kilpailuedellytykset muiden maiden toimijoihin nähden. Suomalaisen finanssisektorin näkökulmasta level playing field ja tasapuolisen kilpailun edellytysten näkökulmaan on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota kriisinratkaisudirektiivin ja muiden pankkiunioniin liittyvien unionin säännösten kansallisessa täytäntöönpanossa. Luottolaitostoimintaan liittyy kuten lakiesityksestäkin käy ilmi eri toimijoiden välisistä kytköksistä aiheutuva järjestelmäriski (s. 7). Kriisien vahingolliset vaikutukset saattavat levitä nopeastikin koko yhteiskuntaan. Tavanomaiset insolvenssimenettelyt tai selvitystilamenettely eivät siten aina sovellu tämän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseen. Lakiehdotuksen mukaan finanssivalvonnan toimivallassa olisi käyttää varhaisen puuttumisen välineitä, jos se arvioi, että laitoksen omien varojen määrä laskee tai on laskenut alle sallitun rajan. Jos varhaisen puuttumisen toimet eivät ole riittäviä tai niitä ei ole perusteltua käyttää, laitos voitaisiin asettaa kriisihallintoon, jolloin perustettavalla kriisihallintovirastolla olisi toimivalta käyttää kriisinratkaisuvälineitä. Näitä olisivat muun muassa liiketoiminnan myynti, väliaikaisen laitoksen tai omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen ja velkojen alaskirjaus. Lisäksi virasto päättäisi kriisiratkaisun rahoituksesta. Sijoittajavastuun toteuttamista, joka liittyy kriisinhallinnan keinoista läheisesti velkojen nimellisarvon alentamiseen ja muuntamiseen, voidaan pitää erittäin perusteltuna useista eri syistä. Voidaan ajatella, että sijoittajavastuun toteuttaminen on omiaan rajoittamaan moraalikatoa markkinatoimijoiden keskuudessa. Toisaalta se voi onnistuneesti toteutuessaan rajoittaa julkisten varojen käyttämistä rahoituslaitosten tukemiseen. Molemmissa tilanteissa sijoittajavastuun toteuttamisen mahdollisuudella on ennaltaehkäisevä merkitys. Kriisinratkaisuvälineen käyttämiselle asettavien edellytysten osalta sääntelyssä on aikaisempien kriisien kokemusten perusteella tarpeen jättää tiettyä joustovaraa.

3 3 (7) Esimerkiksi tilanteessa, jossa laitos saattaa olla kykenevä jatkamaan toimintaansa, ensisijaisesti lienee yleensä syytä harkita toimintaa elvyttävien varhaisen puuttumisen välineiden käyttämistä. On mahdollista, että kriisinratkaisuvälineiden käyttämisen uhka voi tällaisessa tilanteessa rajoittaa laitoksen mahdollisuuksia saada markkinaehtoisen pääomitusta.kriisinratkaisussa on, Suomen ja Ruotsin 1990 luvun alun pankkikriisin tältä osin onnistuneiden kokemusten valossa, otettava huomioon myös finanssisektorin tervehdyttäminen ja terveiden markkinoiden luominen myös markkinoita ja toimijoita uudistamalla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan euroalueen yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevassa lausunnossaan korostanut kriisinratkaisuviranomaisten ratkaisuvallan rajoittamista kriisiin ajautuneen laitoksen alasajoon. (PeVL 28/2013 vp. U 58/2013 vp.) Toisaalta se, että sijoittajavastuun toteuttamisessa jäsenvaltioilla on harkinnanvaraa, voi asettaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevat rahoituslaitokset eriarvoiseen asemaan. Voitaisiinkin ajatella, että ainakin tilanteessa, jossa rahoituskriisi on jo levinnyt koko unionin alueelle, sijoittajanvastuuta koskevaa sääntelyä tulisi soveltaa esimerkiksi spekulatiivisen markkinakäyttäytymisen rajoittamiseksi varsin yhdenmukaisella tavalla. Edellä mainittujen seikkojen perusteella vaikuttaisi siltä, varhaisen puuttumisen välineiden ja kriisiratkaisuvälineiden käyttämisen osalta näitä toimia toteuttavilta viranomaisilta edellytetään varsin suurta vastuullisuutta ja markkinaolosuhteiden tuntemusta. Lisäksi eri jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön tarve saattaa korostua. Näin ollen on tärkeää, että ehdotettua sääntelyä soveltavilla ja toteuttavilla viranomaisilla on riittävät valmiuden ja resurssit niille asetettujen tehtävien suorittamiseen. Tätä korostetaan myös kriisinratkaisudirektiivissä kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille asetetuissa vaatimuksissa. Lakiesityksen mukaan eräs mahdollinen kriisinratkaisuväline voisi olla omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen. Suomessa on 1990-luvulla koetun pankkikriisin seurauksena vieläkin toiminnassa tällainen omaisuudenhoitoyhtiö. Tämän tapaiseen kriisinhallintavälineeseen turvautumisella voi siten olla varsin kauaskantoisia seurauksia. Kyseisen Suomessa toimivan yhtiön toiminnan jatkamista voidaan myös perustella paremminkin muunlaisilla kuin puhtaasti talouden kriisinhallintaan liittyvillä näkökohdilla. Ehdotetun luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisiratkaisusta annetun lain 11 luvun 3 :n 1 momentin mukaan omaisuudenhoitoyhtiön toiminta on säännöksessä tarkemmin mainituin tavoin lopettava niin pian kuin mahdollista ilman, että toiminnan lopettamisesta seuraa merkittäviä tappiota ja merkittäviä häiriöitä rahoitusmarkkinoilla. Voitaisiinkin kysyä, olisiko kriisinhallintavälineiden liittyviä tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia omaisuudenhoitoyhtiön perustamisen ja sen toiminnan lopettamisen osalta syytä täsmentää lain esitöissä. Tältä osin huomiota voitaisiin kiinnittää esimerkiksi siihen, onko nykyisen kaltainen tilanne, jossa pankkikriisin hoitamiseksi perustettu omaisuudenhoitoyhtiö jatkaa toimintaansa hyvinkin pitkän ajan perustamisensa jälkeen, ehdotetun lainsäädännön tarkoituksen

4 4 (7) mukaista. Tästäkin näkökulmasta mutta erityisesti kriisinratkaisudirektiivissä tarkoitetun mahdollisen julkisen tuen hallinnoinnin tarpeiden kannalta on myös harkittava ehdotusta valtion vakuusrahaston lakkauttamisesta. Olisi vielä harkittava, saatteisiinko valtion vakuusrahastoa mahdollisesti tulevaisuudessa tarvita mahdollisen valtion antaman tuen hallinnointia varten. Veronmaksajien vastuun kannalta sinänsä ehdotus, joka ei sisällä EU:n kriisinratkaisudirektiivissä todettua julkisen tuen mahdollisuutta, on sinänsä toisaalta pidettävä linjakkaana. Kriisinratkaisuviranomaisen organisointi Suomessa Lakiehdotuksessa esitetään erillisen uuden kriisinratkaisuviranomaisen, kriisinratkaisuviraston, perustamista. Lakiesityksessä perustellaan erillisen viraston tarvetta muun ohella sillä, että EU:n kriisinratkaisuasetuksessa valvontarakenne on suunniteltu siten, ettei EKP tai kansallinen valvoja toimi päätöksentekijänä kriisinratkaisussa vaan päätökset tekee erillinen viranomainen. Kriisinratkaisun eriyttäminen myös kansallisella tasolla rahapoliittisesta päätöksenteosta ja luottolaitosten valvonnasta on perusteltua. Kriisinratkaisudirektiivin 3 artiklassa edellytetään nimenomaisesti, että kriisinratkaisuviranomainen on toiminnallisesti erillään ja toiminnallisesti riippumaton finanssivalvontaa ja keskuspankkitehtäviä ja rahapolitiikkaa hoitavista viranomaisista. Kriisinratkaisuviranomainen voidaan direktiivin mukaan sinänsä perustaa finanssivalvonnan tai keskuspankin yhteyteen mutta tällöin toimintojen erillisyys täytyy erikseen turvata. Siten kriisinratkaisuviranomaisen tehtäviä ei valtiovarainministeriön työryhmän esityksessä ehdoteta Suomen Pankille tai Finanssivalvonnalle. Ehdotuksen mukaan erillisen kriisihallintotoiminnon perustaminen Finanssivalvonnan yhteyteen saattaisi asettaa kyseenalaiseksi sen kriisinratkaisutoimintojen riippumattomuuden Finanssivalvonnan muista toiminnoista (s. 59). Kriisinratkaisuorgaanin sijoittamisella olemassa olevan organisaation yhteyteen voitaisiin mahdollisesti saavuttaa synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Kriisinratkaisuorgaanin sijoittamisella olemassa olevan viranomaisen yhteyteen saatettaisiin mahdollisesti saavuttaa kustannussäästöjä. Samalla kriisinratkaisuorgaanin käytössä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin mahdollisesti tarpeen mukaan kohdentaa uudelleen suuremman viranomaisorganisaation puitteissa. Kriisinratkaisudirektiivin määräykset kriisinratkaisuviranomaisen toimintojen eriyttämisestä finanssivalvonnasta ja keskuspankkitoiminnasta käytännössä vähentää merkittävästi mahdollisuuksia saada synergiaetuja sijoittamalla kriisinratkaisuviranomainen näiden yhteyteen vaikka kriisinratkaisudirektiivi tietyillä rajauksilla tämän sinänsä mahdollistaa. Lakiehdotuksessa viitataan myös siihen mahdollisuuteen, että kriisinratkaisuviraston toimipiste voitaisiin sijoittaa jonkin olemassa olevan viranomaisen yhteyteen. Tämä voisi vaikuttaa myös viraston perustamisen ja ylläpidon kustannuksiin. Ehdotuksen mukaan kriisinratkaisuviraston sijoittaminen muun viranomaisen yhteyteen voisi olla viraston suhteellisen pieni koko huomioon ottaen perusteltua (s. 77). Myös viraston

5 5 (7) perustaminen lakiehdotuksessa mainituin tavoin toisen viranomaisen yhteyteen saattaisi olla harkinnanarvoinen ratkaisu. Olennaista on se, että viraston toiminta voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja että sen toiminnassa voidaan hyödyntää mahdollisimman joustavasti hallinnollisia synergiaetuja. Esitysluonnoksen perusteluissa on arvioitu erilaisia vaihtoehtoja. Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa olisi perusteltua arvioida, voisiko kriisinratkaisuviraston tehtäviin saada synergiaetuja perustamalla se jonkin toisen viranomaisen yhteyteen. Viranomaisrakenteen selkeyden perusteella työryhmän lähtökohtaa sijoittaa kriisinratkaisuviranomainen valtiovarainministeriön hallinnonalalle on pidettävä perusteltuna. Samoin perusteltu on valtiosääntöoikeudellinen näkökohta, että itsenäisenä, hallinnonalalle sijoitettuna viranomaisena kriisinratkaisuvirasto olisi perustuslaissa tarkoitetun parlamentaarisen vastuun alaisena vaikka virastolle taataan sen tehtävissä tarvittava riippumattomuus. Näin kriisinratkaisutoiminta on myös hyvää hallintoa turvaavan ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan alaisena siten, että valtiontalouden tarkastusviraston ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan valvonnan piirissä. Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen perustaminen ja tilinpäätösmenettely Lakiehdotuksessa ehdotetaan talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston perustamista kriisinhallintaa varten (kriisinratkaisurahasto), joka kartutettaisiin valtiosääntöoikeudellisesti veroksi luettavilla maksuilla. Esityksessä on riittävästi arvioitu rahaston perustamisen tarkoituksenmukaisuutta. Luonnoksessa laiksi Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisesta 5 luvussa säädettäisiin uuden valtion viranomaisen, Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisen tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta. Säännösluonnos ei ota huomioon, että kaikkien valtion virastojen tilintarkastus perustuu suoraan perustuslain 90 :ään ja on valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä. Samoin säännösluonnoksissa ei oteta riittävällä tavalla huomioon, että valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) säädetään valtion virastojen tilinpäätöksistä. Säännösehdotuksia ei voida tällaisenaan ottaa uuden lainsäädännnön perustaksi. Työryhmä on tarkoittanut säätää viraston vastattavana olevien talousarvion ulkopuolella olevien kahden rahaston tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta. Ehdotetun lain 5 luvun säännökset olisi muutettava sellaisiksi, että tilinpäätös laaditaan rahastosta siten, että kriisinratkaisurahaston ja talletussuojarahaston tilinpäätökset esitetään erillisininä ja ehdotetun säädösluonnoksen mukainen tilintarkastus kohdistuu rahastojen hallintoon, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Säännöksessä ja sen perusteluissa on tarpeen informatiivisesti tuoda lisäksi esille, että valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeudesta säädetään perustuslaissa. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirastolla on tarkastusoikeus ehdotettuun rahastoon.

6 6 (7) Lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa on mahdollista, että talletussuojarahaston varoja voitaisiin tietyissä tilanteissa käyttää kriisinratkaisun rahoittamiseen. Tällä hetkellä talletussuoja on harmonisoitu EU:ssa euroon. Pankkiunionin edetessä on suunnitteilla myös talletussuojan rahastoinnin ja käytön harmonisointi. Mikäli talletussuojan rahastoinnin harmonisointi toteutuu, tulisi huolehtia siitä, että varsin merkittäviä talletussuojavaroja ei voitaisi automaattisesti käyttää EU-maissa kriisinratkaisurahaston jatkeena. On katsottava, että tämä näkökohta on otettu nykyisessä lakiehdotuksessa huomioon. Talletussuojarahasto muutettaisiin perustuslain 87 :ssä tarkoitetuksi talousarvion ulkopuolella olevaksi valtion rahastoksi. Esityksen perusteluissa perustellaan seikkaperäisesti ja valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisella tavalla perustuslain 87 :ssä säädettyjen talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamisen valtiosääntöisten edellytysten täyttymistä. Ehdotuksen jatkovalmistelussa olisi tarpeen keskittää valtiosääntöoikeudellinen arviointi ehdotuksen säätämisjärjestysperusteluihin. Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa olisi tarpeen edelleen vahvistaa sen perustelemista, että talletussuojarahaston toiminnan järjestäminen talousarvion ulkopuolisena valtion rahastona on perustuslain 87 :n tarkoittamalla tavalla välttämätöntä. Tarkastusvirasto pitää EU:n direktiivisääntelyn huomioon ottaen työryhmän muistiossa perustellulla tavalla oikeana arviona, että talletussuojarahaston toiminnassa on kysymys julkisesta hallintotehtävästä ja osin julkisen vallan käytöstä. Tällöin perustuslain 124 :n kannalta on perustellumpaa, että toiminta järjestetään viranomaistoimintana. Tässä valossa työryhmän ehdottama ratkaisu talletussuojarahaston muuttamisesta talousarvion ulkopuolella olevaksi valtion rahastoksi vaikuttaa perustellulta. Tällöin rahaston toimintaan liittyvät vastuu- ja valvontakysymykset ovat perustuslain valossa selkeämmin järjestetyt. Talletussuojarahaston oikeudellisen aseman muutokseen liittyviä valtiosääntöoikeudellisia seikkoja, erityisesti nykyisen lähinnä yksityisen rahaston siirtämiseen talousarvion ulkopuoliseksi valtion rahastoksi käsitellään varsin suppeasti esityksen säätämisjärjestysperusteluissa. Maksut Kriisinratkaisuvirasto rahoitettaisiin hallintomaksulla, jolla on tarkoitus kattaa viraston toiminnan kustannukset. Perustuslain 81 :n valossa hallintomaksua on pidettävä verona, koska maksuvelvollinen ei saa maksuaan vastaavaa vastasuoritetta. Lakiesityksen ja maksuhuojennusmahdollisuutta koskevan sääntelyn yhteydessä voi saada sellaisenkin kuvan, että kriisinratkaisuviraston johto päättää toimintansa volyymistä ja nämä ilman eduskunnan myötävaikutusta katetaan maksuilla. Ehdotuksen mukaan laissa säädetään maksujen määrä tarkkarajaisesti ja täsmällisesti. Säädösehdotus vastaa maksujen tarkkarajaisen ja täsmällisen määrittelyn sekä maksuvelvollisen oikeussuojan osalta veronluonteiselle maksulle perustuslain 81 :n perusteella asetettavia vaatimuksia. Maksujärjestelmän valtiosääntöoikeudellinen arviointi on esitysluonnoksessa asianmukainen.

7 7 (7) Vakausmaksuvelvoitetta koskeva sääntely on esitysluonnoksessa asianmukainen. Pankkiunionin kehitys valtion riskien kannalta Suomen valtion mahdollisten tulevien vastuiden ja riskien kannalta pankkiunioni on kokonaisuudessaan kehittynyt myönteiseen suuntaan. Sijoittajien vastuu on lisääntynyt. Lisäksi pankkeja on merkittävästi pääomitettu myös yksityisen varoin kriisin aikana ja pankkien ongelmiin puututaan entistä nopeammin. Myönteinen kehitys ei silti tarkoita, että riskit olisivat kokonaan kadonneet. Sijoittajien vastuu kriisien hoidosta on kasvanut, mutta mikäli pääomitustarpeet nousevat korkeiksi, niin yhteisvastuulliset varautumisjärjestelyt voivat muodostua riittämättömiksi. Tällöin on mahdollista, että veronmaksajat joutuvat kuitenkin kattamaan näitä kuluja. Toiseksi kriisinratkaisumenettelyn varhainen puuttuminen ei sinänsä takaa, että pankkien alasajo toteutuisi hallitusti käytännössä. Ennen kriisinratkaisuviranomaisen puuttumista tilanteeseen, vaaditaan neuvostolta hyvin ripeitä päätöksiä ja useita äänestyspäätöksiä. Kolmanneksi IMF arvioi hiljattain, että ns. too-big-to-fail ongelma on edelleen ratkaisematta. Toisin sanoen isojen pankkien mahdolliset maksukyvyttömyysongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Pääjohtaja Tuomas Pöysti Johtava finanssipolitiikan tarkastaja Meri Virolainen

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 19.1.2016 1 Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 20.1.2016 2 Vanha malli julkinen tuki ja tapauskohtaiset ratkaisut 20.1.2016 3 Suomen pankkikriisi 1991 1994 Taustalla rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014.

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014. Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014 Julkinen 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo 8.4.2014 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa, mutta toisaalta haavoittuva liiketoimintamalli;

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM)

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Finanssialan Keskusliitto (FK)

Lisätiedot

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset Asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan mukainen kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista (joko kriisinratkaisuneuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai muille), jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1 MILLOIN EKP RYHTYY VALVOMAAN PANKKEJA? EKP:n pankkivalvontavastuu alkaa 4.11.2014. Yhteisen pankkivalvontamekanismin perustamista

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuonna 2013 Pohjoismaiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta. Talousvaliokunta

Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta. Talousvaliokunta Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta Talousvaliokunta 27.10.2016 RVV yhtyy HE:n lähtökohtaan hallintomaksukertymän enimmäismäärästä RVV käynnisti toimintansa kesällä 2015. Virasto on

Lisätiedot

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari HE 237/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 :n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Pentti Hakkarainen Luento Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 18.9.2014 Julkinen Esityksen sisältö Suomen ja euroalueen taloustilanne ja näkymät

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt

Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt 16.9.2015 Jussi Lindgren/RMO Talousvaliokunta 16.9.2015 Rahoitusmarkkinaosasto Pankkiunioni, yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja yhteinen

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

1(10) LUONNOS

1(10) LUONNOS 1(10) LUONNOS 7.4.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Itä-Suomen OP-liittojen syysliittopäivät Vierumäellä Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki Julkinen Esityksen sisältö Suomen ja euroalueen taloustilanne ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004 Suomen eduskunnan talousvaliokunnan pyynnöstä, koskien hallituksen esitystä Laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja

Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2015 Miksi Finanssivalvonta on olemassa? Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaat

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 :n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Selvitys 1 (5) VM/1405/03.04.01.00/2012 24.8.2012 Valtioneuvoston oikeuskansleri Selvityspyyntönne 13.8.2012 Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Valtioneuvoston oikeuskansleri on 13.8.2012 pyytänyt

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen

Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen Kuopion alueen kauppakamari ja Itä-Suomen hallinto-oikeus 21.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Maailmantalouden tila ja

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002,

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi valmiuslain muuttamisesta (CON/2002/27) A.

Lisätiedot

Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Finanssialan Keskusliitto (FK) toteaa lausuntonaan seuraavan. 1. Alentamiskelpoisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot