Valtiovarainministeriö VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriö 5.5.2014 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA"

Transkriptio

1 1 (7) VTV 31/137/2014 Valtiovarainministeriö Viite: lausuntopyyntönne VM 015:00/2013 N LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA Johdanto Lausunto Valtiovarainministeriö on pyytänyt päivätyllä lausuntopyynnöllä (VM015:00/2013) valtiontalouden tarkastusviraston lausuntoa kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta. Rahoitusmarkkinakriisien tehokasta hallintaa koskevassa työryhmämuistiossa 11/2014 ja luonnoksessa hallituksen esityksessä ( ) esitetään laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehdyn kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotetun lainsäädännön tavoitteet Vuonna 2013 ja keväällä 2014 Euroopan unionin toimielimet rakensivat merkittävästi pankkiunionia usealla merkittävällä säädöksellä ja yhdellä kansainvälisoikeudellisella sopimuksella. Pankkiunionin perimmäisenä tarkoituksena on vähentää veronmaksajien taakkaa pankkikriisin sattuessa sekä kehittää menetelmät vaikeuksiin ajautuneiden pankkien ajamiseksi hallitusti alas. Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva asetus tuli voimaan marraskuussa 2013 ja valvontamekanismi alkaa toimia EKP:n alaisuudessa marraskuusta 2014 lähtien. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto sopivat huhtikuussa 2014 lopullisesti EU:n kriisinratkaisudirektiivin lopullisesta sisällöstä. Uuden kriisinratkaisumenettelyn tavoitteena on keskittyä varhaiseen puuttumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankin toimintaan puututtaisiin ennen kuin se ajautuu maksukyvyttömäksi. Valvontaviranomainen tekee arvion pankki todennäköisestä kaatumisesta, jonka jälkeen kriisinratkaisuviranomainen tarttuu asioihin. Tavoitteena on nopea kriisinratkaisu, jossa heikot pankit pystytään ajamaan

2 2 (7) hallitusti alas. Tällöin sijoittajien vastuu kasvaa, kun pankin omistajat ja velkojat kantavat pankin tappiota. Lakiesityksen keskeisenä tavoitteena on EU:n kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpano. Kyseisellä direktiivillä tähdätään julkisen talouden ja pankkisektorin ongelmien välisen yhteyden katkaisemiseen säätämällä vastuu finanssikriisin kustannusten kattamisesta toimialalle itselleen. Esityksessä pyritään säätämään tehokkaasta omistajan- ja sijoittajanvastuusta. Tarkoituksena on minimoida julkisten varojen käyttö tulevien pankkikriisien ratkaisuun. Toisena tavoitteena on varmistaa, että kriisinratkaisuviranomaisella on riittävä toimivalta nopeasti ja tehokkaasti järjestää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen, rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta merkittävän luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminta (s. 57). Valmistellun lainsäädäntöpaketin onnistuneisuutta arvioidaankin siitä näkökulmasta, kuinka hyvin siinä toimeenpannaan kriisinratkaisudirektiivi direktiivin tavoitteet toteuttavalla mutta samalla kustannustehokkaalla tavalla ja siten, että suomalaisella finanssialalla ovat tasapuoliset kilpailuedellytykset muiden maiden toimijoihin nähden. Suomalaisen finanssisektorin näkökulmasta level playing field ja tasapuolisen kilpailun edellytysten näkökulmaan on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota kriisinratkaisudirektiivin ja muiden pankkiunioniin liittyvien unionin säännösten kansallisessa täytäntöönpanossa. Luottolaitostoimintaan liittyy kuten lakiesityksestäkin käy ilmi eri toimijoiden välisistä kytköksistä aiheutuva järjestelmäriski (s. 7). Kriisien vahingolliset vaikutukset saattavat levitä nopeastikin koko yhteiskuntaan. Tavanomaiset insolvenssimenettelyt tai selvitystilamenettely eivät siten aina sovellu tämän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseen. Lakiehdotuksen mukaan finanssivalvonnan toimivallassa olisi käyttää varhaisen puuttumisen välineitä, jos se arvioi, että laitoksen omien varojen määrä laskee tai on laskenut alle sallitun rajan. Jos varhaisen puuttumisen toimet eivät ole riittäviä tai niitä ei ole perusteltua käyttää, laitos voitaisiin asettaa kriisihallintoon, jolloin perustettavalla kriisihallintovirastolla olisi toimivalta käyttää kriisinratkaisuvälineitä. Näitä olisivat muun muassa liiketoiminnan myynti, väliaikaisen laitoksen tai omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen ja velkojen alaskirjaus. Lisäksi virasto päättäisi kriisiratkaisun rahoituksesta. Sijoittajavastuun toteuttamista, joka liittyy kriisinhallinnan keinoista läheisesti velkojen nimellisarvon alentamiseen ja muuntamiseen, voidaan pitää erittäin perusteltuna useista eri syistä. Voidaan ajatella, että sijoittajavastuun toteuttaminen on omiaan rajoittamaan moraalikatoa markkinatoimijoiden keskuudessa. Toisaalta se voi onnistuneesti toteutuessaan rajoittaa julkisten varojen käyttämistä rahoituslaitosten tukemiseen. Molemmissa tilanteissa sijoittajavastuun toteuttamisen mahdollisuudella on ennaltaehkäisevä merkitys. Kriisinratkaisuvälineen käyttämiselle asettavien edellytysten osalta sääntelyssä on aikaisempien kriisien kokemusten perusteella tarpeen jättää tiettyä joustovaraa.

3 3 (7) Esimerkiksi tilanteessa, jossa laitos saattaa olla kykenevä jatkamaan toimintaansa, ensisijaisesti lienee yleensä syytä harkita toimintaa elvyttävien varhaisen puuttumisen välineiden käyttämistä. On mahdollista, että kriisinratkaisuvälineiden käyttämisen uhka voi tällaisessa tilanteessa rajoittaa laitoksen mahdollisuuksia saada markkinaehtoisen pääomitusta.kriisinratkaisussa on, Suomen ja Ruotsin 1990 luvun alun pankkikriisin tältä osin onnistuneiden kokemusten valossa, otettava huomioon myös finanssisektorin tervehdyttäminen ja terveiden markkinoiden luominen myös markkinoita ja toimijoita uudistamalla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan euroalueen yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevassa lausunnossaan korostanut kriisinratkaisuviranomaisten ratkaisuvallan rajoittamista kriisiin ajautuneen laitoksen alasajoon. (PeVL 28/2013 vp. U 58/2013 vp.) Toisaalta se, että sijoittajavastuun toteuttamisessa jäsenvaltioilla on harkinnanvaraa, voi asettaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevat rahoituslaitokset eriarvoiseen asemaan. Voitaisiinkin ajatella, että ainakin tilanteessa, jossa rahoituskriisi on jo levinnyt koko unionin alueelle, sijoittajanvastuuta koskevaa sääntelyä tulisi soveltaa esimerkiksi spekulatiivisen markkinakäyttäytymisen rajoittamiseksi varsin yhdenmukaisella tavalla. Edellä mainittujen seikkojen perusteella vaikuttaisi siltä, varhaisen puuttumisen välineiden ja kriisiratkaisuvälineiden käyttämisen osalta näitä toimia toteuttavilta viranomaisilta edellytetään varsin suurta vastuullisuutta ja markkinaolosuhteiden tuntemusta. Lisäksi eri jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön tarve saattaa korostua. Näin ollen on tärkeää, että ehdotettua sääntelyä soveltavilla ja toteuttavilla viranomaisilla on riittävät valmiuden ja resurssit niille asetettujen tehtävien suorittamiseen. Tätä korostetaan myös kriisinratkaisudirektiivissä kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille asetetuissa vaatimuksissa. Lakiesityksen mukaan eräs mahdollinen kriisinratkaisuväline voisi olla omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen. Suomessa on 1990-luvulla koetun pankkikriisin seurauksena vieläkin toiminnassa tällainen omaisuudenhoitoyhtiö. Tämän tapaiseen kriisinhallintavälineeseen turvautumisella voi siten olla varsin kauaskantoisia seurauksia. Kyseisen Suomessa toimivan yhtiön toiminnan jatkamista voidaan myös perustella paremminkin muunlaisilla kuin puhtaasti talouden kriisinhallintaan liittyvillä näkökohdilla. Ehdotetun luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisiratkaisusta annetun lain 11 luvun 3 :n 1 momentin mukaan omaisuudenhoitoyhtiön toiminta on säännöksessä tarkemmin mainituin tavoin lopettava niin pian kuin mahdollista ilman, että toiminnan lopettamisesta seuraa merkittäviä tappiota ja merkittäviä häiriöitä rahoitusmarkkinoilla. Voitaisiinkin kysyä, olisiko kriisinhallintavälineiden liittyviä tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia omaisuudenhoitoyhtiön perustamisen ja sen toiminnan lopettamisen osalta syytä täsmentää lain esitöissä. Tältä osin huomiota voitaisiin kiinnittää esimerkiksi siihen, onko nykyisen kaltainen tilanne, jossa pankkikriisin hoitamiseksi perustettu omaisuudenhoitoyhtiö jatkaa toimintaansa hyvinkin pitkän ajan perustamisensa jälkeen, ehdotetun lainsäädännön tarkoituksen

4 4 (7) mukaista. Tästäkin näkökulmasta mutta erityisesti kriisinratkaisudirektiivissä tarkoitetun mahdollisen julkisen tuen hallinnoinnin tarpeiden kannalta on myös harkittava ehdotusta valtion vakuusrahaston lakkauttamisesta. Olisi vielä harkittava, saatteisiinko valtion vakuusrahastoa mahdollisesti tulevaisuudessa tarvita mahdollisen valtion antaman tuen hallinnointia varten. Veronmaksajien vastuun kannalta sinänsä ehdotus, joka ei sisällä EU:n kriisinratkaisudirektiivissä todettua julkisen tuen mahdollisuutta, on sinänsä toisaalta pidettävä linjakkaana. Kriisinratkaisuviranomaisen organisointi Suomessa Lakiehdotuksessa esitetään erillisen uuden kriisinratkaisuviranomaisen, kriisinratkaisuviraston, perustamista. Lakiesityksessä perustellaan erillisen viraston tarvetta muun ohella sillä, että EU:n kriisinratkaisuasetuksessa valvontarakenne on suunniteltu siten, ettei EKP tai kansallinen valvoja toimi päätöksentekijänä kriisinratkaisussa vaan päätökset tekee erillinen viranomainen. Kriisinratkaisun eriyttäminen myös kansallisella tasolla rahapoliittisesta päätöksenteosta ja luottolaitosten valvonnasta on perusteltua. Kriisinratkaisudirektiivin 3 artiklassa edellytetään nimenomaisesti, että kriisinratkaisuviranomainen on toiminnallisesti erillään ja toiminnallisesti riippumaton finanssivalvontaa ja keskuspankkitehtäviä ja rahapolitiikkaa hoitavista viranomaisista. Kriisinratkaisuviranomainen voidaan direktiivin mukaan sinänsä perustaa finanssivalvonnan tai keskuspankin yhteyteen mutta tällöin toimintojen erillisyys täytyy erikseen turvata. Siten kriisinratkaisuviranomaisen tehtäviä ei valtiovarainministeriön työryhmän esityksessä ehdoteta Suomen Pankille tai Finanssivalvonnalle. Ehdotuksen mukaan erillisen kriisihallintotoiminnon perustaminen Finanssivalvonnan yhteyteen saattaisi asettaa kyseenalaiseksi sen kriisinratkaisutoimintojen riippumattomuuden Finanssivalvonnan muista toiminnoista (s. 59). Kriisinratkaisuorgaanin sijoittamisella olemassa olevan organisaation yhteyteen voitaisiin mahdollisesti saavuttaa synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Kriisinratkaisuorgaanin sijoittamisella olemassa olevan viranomaisen yhteyteen saatettaisiin mahdollisesti saavuttaa kustannussäästöjä. Samalla kriisinratkaisuorgaanin käytössä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin mahdollisesti tarpeen mukaan kohdentaa uudelleen suuremman viranomaisorganisaation puitteissa. Kriisinratkaisudirektiivin määräykset kriisinratkaisuviranomaisen toimintojen eriyttämisestä finanssivalvonnasta ja keskuspankkitoiminnasta käytännössä vähentää merkittävästi mahdollisuuksia saada synergiaetuja sijoittamalla kriisinratkaisuviranomainen näiden yhteyteen vaikka kriisinratkaisudirektiivi tietyillä rajauksilla tämän sinänsä mahdollistaa. Lakiehdotuksessa viitataan myös siihen mahdollisuuteen, että kriisinratkaisuviraston toimipiste voitaisiin sijoittaa jonkin olemassa olevan viranomaisen yhteyteen. Tämä voisi vaikuttaa myös viraston perustamisen ja ylläpidon kustannuksiin. Ehdotuksen mukaan kriisinratkaisuviraston sijoittaminen muun viranomaisen yhteyteen voisi olla viraston suhteellisen pieni koko huomioon ottaen perusteltua (s. 77). Myös viraston

5 5 (7) perustaminen lakiehdotuksessa mainituin tavoin toisen viranomaisen yhteyteen saattaisi olla harkinnanarvoinen ratkaisu. Olennaista on se, että viraston toiminta voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja että sen toiminnassa voidaan hyödyntää mahdollisimman joustavasti hallinnollisia synergiaetuja. Esitysluonnoksen perusteluissa on arvioitu erilaisia vaihtoehtoja. Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa olisi perusteltua arvioida, voisiko kriisinratkaisuviraston tehtäviin saada synergiaetuja perustamalla se jonkin toisen viranomaisen yhteyteen. Viranomaisrakenteen selkeyden perusteella työryhmän lähtökohtaa sijoittaa kriisinratkaisuviranomainen valtiovarainministeriön hallinnonalalle on pidettävä perusteltuna. Samoin perusteltu on valtiosääntöoikeudellinen näkökohta, että itsenäisenä, hallinnonalalle sijoitettuna viranomaisena kriisinratkaisuvirasto olisi perustuslaissa tarkoitetun parlamentaarisen vastuun alaisena vaikka virastolle taataan sen tehtävissä tarvittava riippumattomuus. Näin kriisinratkaisutoiminta on myös hyvää hallintoa turvaavan ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan alaisena siten, että valtiontalouden tarkastusviraston ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan valvonnan piirissä. Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen perustaminen ja tilinpäätösmenettely Lakiehdotuksessa ehdotetaan talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston perustamista kriisinhallintaa varten (kriisinratkaisurahasto), joka kartutettaisiin valtiosääntöoikeudellisesti veroksi luettavilla maksuilla. Esityksessä on riittävästi arvioitu rahaston perustamisen tarkoituksenmukaisuutta. Luonnoksessa laiksi Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisesta 5 luvussa säädettäisiin uuden valtion viranomaisen, Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisen tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta. Säännösluonnos ei ota huomioon, että kaikkien valtion virastojen tilintarkastus perustuu suoraan perustuslain 90 :ään ja on valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä. Samoin säännösluonnoksissa ei oteta riittävällä tavalla huomioon, että valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) säädetään valtion virastojen tilinpäätöksistä. Säännösehdotuksia ei voida tällaisenaan ottaa uuden lainsäädännnön perustaksi. Työryhmä on tarkoittanut säätää viraston vastattavana olevien talousarvion ulkopuolella olevien kahden rahaston tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta. Ehdotetun lain 5 luvun säännökset olisi muutettava sellaisiksi, että tilinpäätös laaditaan rahastosta siten, että kriisinratkaisurahaston ja talletussuojarahaston tilinpäätökset esitetään erillisininä ja ehdotetun säädösluonnoksen mukainen tilintarkastus kohdistuu rahastojen hallintoon, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Säännöksessä ja sen perusteluissa on tarpeen informatiivisesti tuoda lisäksi esille, että valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeudesta säädetään perustuslaissa. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirastolla on tarkastusoikeus ehdotettuun rahastoon.

6 6 (7) Lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa on mahdollista, että talletussuojarahaston varoja voitaisiin tietyissä tilanteissa käyttää kriisinratkaisun rahoittamiseen. Tällä hetkellä talletussuoja on harmonisoitu EU:ssa euroon. Pankkiunionin edetessä on suunnitteilla myös talletussuojan rahastoinnin ja käytön harmonisointi. Mikäli talletussuojan rahastoinnin harmonisointi toteutuu, tulisi huolehtia siitä, että varsin merkittäviä talletussuojavaroja ei voitaisi automaattisesti käyttää EU-maissa kriisinratkaisurahaston jatkeena. On katsottava, että tämä näkökohta on otettu nykyisessä lakiehdotuksessa huomioon. Talletussuojarahasto muutettaisiin perustuslain 87 :ssä tarkoitetuksi talousarvion ulkopuolella olevaksi valtion rahastoksi. Esityksen perusteluissa perustellaan seikkaperäisesti ja valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisella tavalla perustuslain 87 :ssä säädettyjen talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamisen valtiosääntöisten edellytysten täyttymistä. Ehdotuksen jatkovalmistelussa olisi tarpeen keskittää valtiosääntöoikeudellinen arviointi ehdotuksen säätämisjärjestysperusteluihin. Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa olisi tarpeen edelleen vahvistaa sen perustelemista, että talletussuojarahaston toiminnan järjestäminen talousarvion ulkopuolisena valtion rahastona on perustuslain 87 :n tarkoittamalla tavalla välttämätöntä. Tarkastusvirasto pitää EU:n direktiivisääntelyn huomioon ottaen työryhmän muistiossa perustellulla tavalla oikeana arviona, että talletussuojarahaston toiminnassa on kysymys julkisesta hallintotehtävästä ja osin julkisen vallan käytöstä. Tällöin perustuslain 124 :n kannalta on perustellumpaa, että toiminta järjestetään viranomaistoimintana. Tässä valossa työryhmän ehdottama ratkaisu talletussuojarahaston muuttamisesta talousarvion ulkopuolella olevaksi valtion rahastoksi vaikuttaa perustellulta. Tällöin rahaston toimintaan liittyvät vastuu- ja valvontakysymykset ovat perustuslain valossa selkeämmin järjestetyt. Talletussuojarahaston oikeudellisen aseman muutokseen liittyviä valtiosääntöoikeudellisia seikkoja, erityisesti nykyisen lähinnä yksityisen rahaston siirtämiseen talousarvion ulkopuoliseksi valtion rahastoksi käsitellään varsin suppeasti esityksen säätämisjärjestysperusteluissa. Maksut Kriisinratkaisuvirasto rahoitettaisiin hallintomaksulla, jolla on tarkoitus kattaa viraston toiminnan kustannukset. Perustuslain 81 :n valossa hallintomaksua on pidettävä verona, koska maksuvelvollinen ei saa maksuaan vastaavaa vastasuoritetta. Lakiesityksen ja maksuhuojennusmahdollisuutta koskevan sääntelyn yhteydessä voi saada sellaisenkin kuvan, että kriisinratkaisuviraston johto päättää toimintansa volyymistä ja nämä ilman eduskunnan myötävaikutusta katetaan maksuilla. Ehdotuksen mukaan laissa säädetään maksujen määrä tarkkarajaisesti ja täsmällisesti. Säädösehdotus vastaa maksujen tarkkarajaisen ja täsmällisen määrittelyn sekä maksuvelvollisen oikeussuojan osalta veronluonteiselle maksulle perustuslain 81 :n perusteella asetettavia vaatimuksia. Maksujärjestelmän valtiosääntöoikeudellinen arviointi on esitysluonnoksessa asianmukainen.

7 7 (7) Vakausmaksuvelvoitetta koskeva sääntely on esitysluonnoksessa asianmukainen. Pankkiunionin kehitys valtion riskien kannalta Suomen valtion mahdollisten tulevien vastuiden ja riskien kannalta pankkiunioni on kokonaisuudessaan kehittynyt myönteiseen suuntaan. Sijoittajien vastuu on lisääntynyt. Lisäksi pankkeja on merkittävästi pääomitettu myös yksityisen varoin kriisin aikana ja pankkien ongelmiin puututaan entistä nopeammin. Myönteinen kehitys ei silti tarkoita, että riskit olisivat kokonaan kadonneet. Sijoittajien vastuu kriisien hoidosta on kasvanut, mutta mikäli pääomitustarpeet nousevat korkeiksi, niin yhteisvastuulliset varautumisjärjestelyt voivat muodostua riittämättömiksi. Tällöin on mahdollista, että veronmaksajat joutuvat kuitenkin kattamaan näitä kuluja. Toiseksi kriisinratkaisumenettelyn varhainen puuttuminen ei sinänsä takaa, että pankkien alasajo toteutuisi hallitusti käytännössä. Ennen kriisinratkaisuviranomaisen puuttumista tilanteeseen, vaaditaan neuvostolta hyvin ripeitä päätöksiä ja useita äänestyspäätöksiä. Kolmanneksi IMF arvioi hiljattain, että ns. too-big-to-fail ongelma on edelleen ratkaisematta. Toisin sanoen isojen pankkien mahdolliset maksukyvyttömyysongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Pääjohtaja Tuomas Pöysti Johtava finanssipolitiikan tarkastaja Meri Virolainen

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

ECB-PUBLIC. EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31)

ECB-PUBLIC. EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31) FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31) Johdanto ja oikeusperusta Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

HE 175/2014 vp laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 175/2014 vp laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) 9.10.2014 Talousvaliokunnalle HE 175/2014 vp laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Finanssialan Keskusliitto (FK) toteaa

Lisätiedot

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 19.1.2016 1 Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 20.1.2016 2 Vanha malli julkinen tuki ja tapauskohtaiset ratkaisut 20.1.2016 3 Suomen pankkikriisi 1991 1994 Taustalla rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin - kriisinratkaisu ja talletussuoja

Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin - kriisinratkaisu ja talletussuoja Johtokunnan jäsen Marja Nykänen Suomen Pankki Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin - kriisinratkaisu ja talletussuoja 19.9.2017 1 Nordean siirtyminen Suomeen Nordean mahdolliseen tuloon varauduttu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II Kriisinratkaisua koskevat ehdotukset

Pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II Kriisinratkaisua koskevat ehdotukset Pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II Kriisinratkaisua koskevat ehdotukset Eduskunnan talousvaliokunta U 17/20167vp 24.2.2016 Jaakko Weuro ja Katri Aho Rahoitusmarkkinaosasto Pankkiunionin syventäminen

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014.

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014. Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014 Julkinen 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely E43/2017 vp

Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely E43/2017 vp Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely E43/2017 vp Kesäkuu 2017 Pankki- ja rahoitusyksikkö Rahoitusmarkkinaosasto Pankkiunionin syventäminen ECOFIN 17.6.2016: Further steps will

Lisätiedot

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo 8.4.2014 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa, mutta toisaalta haavoittuva liiketoimintamalli;

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset Asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan mukainen kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista (joko kriisinratkaisuneuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai muille), jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM)

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Finanssialan Keskusliitto (FK)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Pankkien osakkeenomistajille ja velkasijoittajille suurempi vastuu pankin kriisissä

Pankkien osakkeenomistajille ja velkasijoittajille suurempi vastuu pankin kriisissä BLOGI Pankkien osakkeenomistajille ja velkasijoittajille suurempi vastuu pankin kriisissä 9. 1 2. 2 0 1 5 B L O G I S a m i P y y k ö n e n Vuosia on keskusteltu siitä, että sijoittajavastuun toteutuminen

Lisätiedot

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuonna 2013 Pohjoismaiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari HE 237/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 :n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

10067/17 vpy/elv/si 1 DGG 1C

10067/17 vpy/elv/si 1 DGG 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2015/0270 (COD) 2016/0360 (COD) 2016/0361 (COD) 2016/0362 (COD) 2016/0363 (COD) 2016/0364 (COD) 10067/17 EF 117

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KANNANOTTOPYYNTÖ: LUONNOS EKP:N YVM-KEHYSASETUKSEKSI KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1 MILLOIN EKP RYHTYY VALVOMAAN PANKKEJA? EKP:n pankkivalvontavastuu alkaa 4.11.2014. Yhteisen pankkivalvontamekanismin perustamista

Lisätiedot

Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta. Talousvaliokunta

Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta. Talousvaliokunta Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta Talousvaliokunta 27.10.2016 RVV yhtyy HE:n lähtökohtaan hallintomaksukertymän enimmäismäärästä RVV käynnisti toimintansa kesällä 2015. Virasto on

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Pentti Hakkarainen Luento Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 18.9.2014 Julkinen Esityksen sisältö Suomen ja euroalueen taloustilanne ja näkymät

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

1(10) LUONNOS

1(10) LUONNOS 1(10) LUONNOS 7.4.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Dnro 1529/5/12. Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM037:00/2012) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan.

Dnro 1529/5/12. Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM037:00/2012) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan. EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 8.5.2012 Dnro 1529/5/12 Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 30.3.2012 (VM037:00/2012) LAUSUNTO AUKIOLOSASETUKSEN

Lisätiedot

Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä U5/2016 vp

Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä U5/2016 vp Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä U5/2016 vp 23.2.2016 Jaakko Weuro ja Markku Puumalainen Eduskunnan talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Tausta Pankkiunionin kolmas vaihe Komissio antoi asetusehdotuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt

Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt 16.9.2015 Jussi Lindgren/RMO Talousvaliokunta 16.9.2015 Rahoitusmarkkinaosasto Pankkiunioni, yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja yhteinen

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan jätelakia muutettavaksi siten, että yksilöitäisiin jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset,

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lausuntopalautteen yhteenveto Kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta: Rahoitusmarkkinakriisien

Lausuntopalautteen yhteenveto Kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta: Rahoitusmarkkinakriisien 1 (17) Lausuntoyhteenveto VM015:00 /2013 Rahoitusmarkkinaosasto 4.7.2014 Lausuntopalautteen yhteenveto Kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta: Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta 1 Johdanto Kriisinratkaisutyöryhmän

Lisätiedot

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Itä-Suomen OP-liittojen syysliittopäivät Vierumäellä Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki Julkinen Esityksen sisältö Suomen ja euroalueen taloustilanne ja

Lisätiedot

Euroopan rahoitusvakautusmekanismia koskevan neuvoston asetuksen muuttaminen

Euroopan rahoitusvakautusmekanismia koskevan neuvoston asetuksen muuttaminen 1(5) E-kirje Euroopan rahoitusvakautusmekanismia koskevan neuvoston asetuksen muuttaminen Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Pääasiallinen sisältö Euroryhmä teki 16.7.2015 poliittisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004 Suomen eduskunnan talousvaliokunnan pyynnöstä, koskien hallituksen esitystä Laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta 23.2.2016 A8-0030/12 12 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään meneillään olevat TTIP- ja TISAneuvottelut ja pidättymään markkinatalouden aseman (MES) myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Talousarvioesitys EU ja kansainväliset järjestöt

Talousarvioesitys EU ja kansainväliset järjestöt 92. EU ja kansainväliset järjestöt Valtuus Valtiovarainministeriö voi tehdä EU:n yhteisen kriisinratkaisuneuvoston kanssa sopimuksen lainalimiittijärjestelystä, jonka puitteissa myönnettävien lainojen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

HE 98/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta

HE 98/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta HE 98/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 243/1998 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta

HE 243/1998 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta HE 243/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot