KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS? OAS on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä maakuntakaavaa laadittaessa sekä suunnitelma sen vaikutusten arvioinnista. 2 Maakuntakaavan laatimisen tausta ja yleiset lähtökohdat Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakunta-suunnitelma, alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja maakuntaohjelma. MAAKUNTASUUNNITELMA MAAKUNTAKAAVA MAAKUNTAOHJELMA Kainuun maakuntasuunnitelmassa osoitetaan Kainuun tavoiteltu kehitys vuoteen 2020 mennessä. Kainuun maakuntasuunnitelman hyväksyi Kainuun maakuntavaltuusto kokouksessaan Maakuntasuunnitel ma tarkistetaan vuoden 2005 aikana. Maakunta-suunnitelma on asiakirja, jolla ei ole oikeudellisia vaikutuk sia. Kainuun maakuntakaava 2020 on koko maakuntaa koskeva yleispiirteinen pitkän aikavälin alueiden-käytön suunnitelma. Voimassa oleva Kainuun 3. seutukaava laadittiin 1980-luvun lopulla ja vahvistettiin ympäristöministeriössä Seutukaava on voimassa rakennuslain mukaisin oikeusvaikutuksin siihen saakka kunnes se on kumottu ja korvattu joko kokonaan tai osittain maakuntakaavalla. Päätös maakuntakaavan laatimisen käynnistämisestä tehtiin Kainuun liiton maakuntavaltuustossa keväällä Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat kuntien alueiden käytön suunnitteluun ja viran-omaisten toimintaan. Kaava on ohjeena laaditta-essa ja muutettaessa kuntatason kaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on otettava kaava huomioon, pyrittävä edistä mään sen toteuttamista sekä katsottava, ettei sen toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maakunta kaavan rakentamisrajoitus (MRL 33 ) on voimassa maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. 3 Maakuntakaavan suunnittelu- ja vaikutusalueet Suunnittelualueena on Kainuun maakunta. Maakuntakaavakartan käsittely- ja vahvistusmitta-kaavaksi on valittu 1: Maakuntakaavan vaikutukset saattavat Kainuun lisäksi ulottua naapurimaakuntiin ja Venäjän Karjalan Tasavaltaan. Oheisessa kuvassa on esitetty suunnittelu- ja vaikutusalueet.

2 4 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Maakuntasuunnitelma 2020 on strateginen suunnitelma, joka konkretisoidaan maakuntakaavaksi. Tavoitteena on maakunnan kehityksen ja menestymisen tukeminen alueidenkäytön avulla. Suunnittelun tuloksena syntyy kaikki maankäyttömuodot käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava Maakuntakaavassa aluevarauksia osoitetaan riittävien selvitysten perusteella vain siltä osin ja sillä tarkkuu della kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavan alustavia tavoitteita ovat: erilaisten väestökehitysmäärien arviointi olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen taajamien eheyttäminen ja niiden ympäristön laadun parantaminen yhdyskuntarakennetta kehittämällä vähennetään liikennetarvetta ja edistetään joukkoliikenteen edellytyksiä ohjataan loma- ja vapaa-ajan asutusta tukemaan maaseudun taajama- ja kyläverkostoa osoitetaan tarkoituksenmukainen paikka maakunnalliselle jätteenkäsittelyalueelle turvataan hyvälaatuisen ja terveellisen pohjaveden saanti sekä ehkäistään jätevesihaittoja tuetaan kaavoituksella elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuri-perinnön vaaliminen 5 Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Suunnittelun lähtökohtana on Kainuun tilanne 2000, siihen johtanut kehitys sekä voimassa olevien suunnitelmien ja 3. seutukaavan toteutuneisuus. Suunnittelun lähtökohdan muodostavat lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki, laki alueiden kehittämisestä sekä muu lainsäädäntö. Suunnittelutyössä huomioon otettavia suunnitelmia ja ohjelmia ovat: Kainuun maakuntasuunnitelma 2020 Kainuun maakuntasuunnitelman tarkistus vuonna 2005 Kainuun maakuntaohjelma Itä-Suomen Tavoite 1 -ohjelma Interreg III A Karjala -ohjelma Suomen ehdotus EU:n Natura ohjelmaan luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojeluohjelmat muu maakunnan suunnitteluun vaikuttava aineisto 6 Osalliset ja osallistumismenettelyt; kuka on osallinen? Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa vuoro-vaikutusta kaavoitusmenettelyssä. Osallistu- 2

3 misen tarkoituksena on, että ne henkilöt tai tahot, joita suunnittelu ja kaavoitus koskee, voivat seurata prosessia, saada siitä tietoa sekä tuoda omat näkemyksensä valmistelijoiden ja päättäjien tietoon ja näin vaikuttaa päätöksiin. Maakuntakaavan osallisia ovat kainuulaiset maanomistajat ja Kainuussa maata omistavat sekä kaikki ne, joi den asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin maakuntakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Maakuntakaava on kaavamuotona seutukaavaa yleispiirteisempi. Käytettävissä olevien resurssien ja suunnitelmien yleispiirteisyyden vuoksi yksittäisille maanomistajille ei ole mahdollista tiedottaa henkilökohtaisesti suunnitelmien ja kaavan laatimisen eri vaiheista. Osalliset ja osallistumismenettelyt ovat esitettyinä viimeisel lä sivulla olevassa taulukossa. 7 Tiedottaminen Tiedottaminen maakuntakaavan laatimisen aikana järjestetään siten, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata sitä ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen keinoja ovat: maakunnassa ilmestyvät sanoma- ja paikallislehdet sekä sähköiset tiedotusvälineet lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet yleisötilaisuudet kuntayhtymän Internet-sivut ja linkki kuntien kotisivuilta liiton kotisivuille kuntakierrokset kaupunkien ja kuntien ilmoitustaulut sekä pääkirjastot 8 Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyön muotoja ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaisneuvottelut sekä kiinteä yhteistyö ja vuorovaikutus eri viranomaisten kanssa neuvottelujen ja sähköisen viestinnän keinoin. 9 Vaihtoehtojen laatiminen Kainuun maakuntasuunnitelmassa on esitetty kolme aluerakenteen vaihtoehtoa, joiden pohjalta on muodostet tu tavoiteltava aluerakenteen malli. Maakuntasuunnitelmassa hyväksytty, maakuntakaavan laadinnan lähtö kohtana oleva tavoiteltava rakennemalli on seudullista kehittymistä tukeva aluerakennemalli, joka sisältää tär keitä liikenneyhteyksiä painottavan kehitysnäkökulman. 10 Vaikutusten arviointi Maakuntakaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin niiden toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset, mukaan lukien ympäristövaikutukset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla maakuntakaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maakuntakaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset ja muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Vaikutusten arvioinnin työvaiheet ja menetelmät Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on osa kaavan laatimisprosessia ja perustuu eri vaihtoehtojen tarkasteluun ja vertailuun. Arvioinnissa selvitetään, mitä vaikutuksia aiheutuu, jos maakuntakaava toteutuu kaikilta osin tai yksittäinen maankäyttömuoto varauksineen toteutuu. Maakuntakaavan vaikutusten arviointia varten on perustettu liiton sidosryhmien asiantuntijoista koostuva työryhmä. Sen tehtävänä on ohjata vaikutusten arviointityötä. 3

4 Vaikutusten arviointiin voivat osalliset osallistua mielipiteiden, muistutusten ja lausuntojen avulla. Vaikutusten arvioinnista ja osallisten palautteista raportoidaan. 11 Maakuntakaavan laatimisaikataulu ja päätöksenteko Laatimisaikataulu esitetään oheisessa taulukossa. Kainuun maakuntahallitus asettaa maakuntakaava-ehdotuksen nähtäville syksyyn 2005 mennessä. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Näistä päätöksistä tiedotetaan Kainuun alueella ilmestyvissä lehdissä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän Internet-sivuilla. 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyys Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä pyydetään osallisilta suunnitelmien vireille tulos ta ilmoittamisen jälkeen lausunto-pyyntöjen avulla ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän Internet-sivuille järjestetyn palautelomakkeen ja/tai sähköpostiosoitteen avulla. Palautteella halutaan varmistaa se, että maakuntakaavan laatiminen käynnistyy riittävät vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisuudet turvaten. 13 Seuranta ja tiedottaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa varaudutaan muuttamaan ja tarkentamaan työn kuluessa. Muutoksista tiedotetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän Internet-sivuilla. 14 Yhteystiedot Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL KAINUU käyntiosoite: Kainuun maakunta kuntayhtymän kanslia Kauppakatu KAJAANI Tel.: /vaihde ( ) Telefax: ( ) Maakuntasuunnitelma ja -kaava Internetissä: kohta Kainuu/ kohta maakunnan suunnittelu/ kohta maakuntakaava Maakuntasuunnitelmatyöstä vastaa: Juhani Kärkkäinen, kehittämispäällikkö Maakuntakaavatyöstä vastaa: Hannu Heikkinen, suunnittelujohtaja 4

5 OSALLISET 1. Kainuun kunnat, niiden hallinto-kunnat, koulut, laitokset ym. sekä kuntien muodostamat yhteistoiminta- elimet Menettelytavat prosessin aikana; miten osallinen saa tietoa kaavoituksesta sekä miten ja milloin osallinen voi vaikuttaa maakuntakaavoituksen sisältöön ja päätöksiin! Kaavan laatimisaikataulu on esitetty sivulla 3. Tarkempi luettelo osallisista on nähtävänä maakuntasuunnitelman ja -kaavan työohjelmassa sekä kuntayhtymän Internet-sivuilla. 1 kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan Kainuun Sanomissa, paikallislehdissä, kaupunkien ja kuntien ilmoitustaululla sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Internet-sivuilla, jossa on maakuntakaavaa käsittelevät osiot 2 kaavan laatimisen aikana tiedotetaan siten kuin on aikaisemmin sivulla 2 todettu 3 Kainuun maakunta -kuntayhtymä käy kuntakierroksella kaavan aloitus-, luonnos- ja ehdotusvaiheissa 4 Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjestää tarvittaessa muita neuvotteluja Kainuun kuntien ja kaupunkien kanssa suunnittelutyön aikana 5 suunnitteluaineisto on nähtävänä kaupunkien ja kuntien virastoissa, niiden pääkirjastoissa sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän kansliassa ja kuntayhtymän Internet-sivuilla 6 kunnat kutsutaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädettyihin viranomais-neuvotteluihin 7 kaupungit ja kunnat voivat lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä Kainuun maakunta -kuntayhtymälle työohjelmasta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, lähtökohdista ja tavoitteista, vaihtoehdoista ja vaikutusten arvioinnista sekä kaavan vaikutuksista 8 maakuntakaavaluonnos ja -ehdotus asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi kaupunkien ja kuntien virastoihin, niiden pääkirjastoihin sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän kansliaan 9 Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää lausunnot kaupungeilta ja kunnilta maakuntakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta 10 kaupungit ja kunnat voivat hakea muutosta maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valittamalla ympäristöministeriöön 2. Maanomistajat 1 kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan Kainuun Sanomissa, paikallislehdissä, kaupunkien ja kuntien ilmoitustaululla sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Internet-sivuilla, jossa on maakuntakaavaa käsittelevät osiot 2 kaavan laatimisen aikana tiedotetaan siten kuin on aikaisemmin sivulla 2 todettu 5

6 3 Kainuun maakunta -kuntayhtymä järjestää tarvittaessa esittelytilaisuuksia käytettävissä olevien resurssien niin salliessa 4 osallinen voi tutustua suunnitteluaineistoon kaupunkien ja kuntien virastoissa, niiden pääkirjastoissa sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän kansliassa ja kuntayhtymän Internet-sivuilla 5 osallinen voi tarvittaessa tilata suunnitteluaineistoa Kainuun maakunta -kuntayhtymältä 6 osallinen voi lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä Kainuun maakunta -kuntayhtymälle työohjelmasta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, lähtökohdista ja tavoitteista, vaihtoehdoista ja vaikutusten arvioinnista sekä kaavan vaikutuksista 7 osallinen voi tutustua maakuntakaavaluonnokseen ja -ehdotukseen kuukauden ajan kaupunkien ja kuntien virastoissa, niiden pääkirjastoissa sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän kansliassa 8 osallinen voi tehdä muistutuksen maakuntakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 9 osallinen voi hakea muutosta maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valittamalla ympäristöministeriöön 3. Ne, joiden asumi-seen, 2 Menettelytavat kuten kohdassa työntekoon tai muihin oloihin kaa-va saattaa huomat-tavasti vaikuttaa 4. Viranomaiset 3 Menettelytavat kuten kohdassa 2.1, 2.2, ja lisäksi 1 viranomaiset kutsutaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädettyihin viranomais-neuvotteluihin 2 Kainuun maakunta -kuntayhtymä tekee yhteistyötä ja käy tarvittaessa neuvotteluja viranomaisten kanssa maakuntakaavan laatimisen aikana 3 Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää lausunnon maakuntakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta Kainuun ympäristökeskukselta ja tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta 4 kaavan vahvistamisvaiheessa ympäristöministeriö hankkii maakuntakaavasta lausunnot niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee 5. Kaava-alueeseen rajoittuvat maakun-tien liitot ja kunnat 6. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-lussa käsitellään 4 Menettelytavat kuten kohdassa 2.1, 2.2, ja lisäksi 1 liitot kutsutaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädettyihin viranomaisneuvotte-luihin 2 Kainuun maakunta -kuntayhtymä tekee yhteistyötä ja käy tarvittaessa neuvotteluja liittojen (ja kuntien) kanssa kaavan laatimisen aikana 3 Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää lausunnon maakuntakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta liitoilta ja niiltä kunnilta, joita asia koskee 4 liitot ja kunnat voivat hakea muutosta maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valittamalla ympäristöministeriöön 5 Menettelytavat kuten kohdassa , 2.9 ja lisäksi 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää tarpeen mukaan lausunnon maakuntakaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä 6

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 5.1.2007 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2. MAAKUNNAN SUUNNITTELU 3. LEPPÄVIRRAN POHJOISOSAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot