Vuosille vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys."

Transkriptio

1 Selvitys voimassa olevista taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomis- ja lomauttamisperusteista sekä uudelleensijoittamis- ja uudelleenkouluttamisvelvollisuudesta Vuosille vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys

2 2 1 Johdannoksi Joulukuun 16. päivänä 2004 vahvistivat AKAVA ry, ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO ry, KIRKON TYÖMARKKINA- LAITOS, KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS, SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ ry, TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ry; ja VALTION TYÖMARKKINALAITOS saavuttamansa neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille Tulopoliittinen sopimus lakkasi olemasta voimassa Tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 ( Työelämän kehittäminen ) kohdassa 1.8 oli seuraava sopimusehto: Juridiikkaselvitys: Osapuolten toimesta laaditaan yhteinen juridinen selvitys voimassa olevista taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomis- ja lomautusperusteista sekä uudelleensijoittamis- ja uudelleenkouluttamisvelvollisuudesta. Raportin laadinnassa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Työmarkkinaosapuolet nimesivät työryhmään seuraavat edustajansa: AKAVA: Maria Löfgren-Toivonen; EK: Markus Äimälä; KiT: Timo von Boehm; KT: Elina Vartiainen-Hynönen; SAK: Timo Koskinen STTK: Juri Aaltonen; ja VTML: Aarre Tähti. Edelle lainatussa sopimusmääräyksessä tarkoitettuna ulkopuolisena asiantuntijana ja samalla työryhmän kokoonkutsujana on ollut Kari-Pekka Tiitinen. Sittemmin Aarre Tähti on ilmoittanut, että hän ei enää osallistu työryhmän työhön. VTML:a on lukien edustanut lainsäädäntöneuvos Erik Strömberg. Työryhmä kokoontui loppukevääseen 2007 saakka hyvin harvakseltaan. Tämä johtui siitä, että työryhmän kokoonkutsuja oli samanaikaisesti yhteistoimintalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen komitean puheenjohtaja. Kokonaisuudistuksen lisäksi komitea sai kesken toimikautensa valmisteltavakseen edellä mainitussa tulopoliittisessa ratkaisussa tarkoitetut ne yhteistoimintalain (725/1978) muutokset, jotka olivat tarpeen nk. työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toteuttamiseksi mahdollisimman nopeasti (ks. HE 48/2005). Komiteanmietintö yhteistoimintalain kokonaisuudistuksesta allekirjoitettiin Lainsääsäädännön valmistelua jatkettiin kuitenkin vielä tämän jälkeen. Eduskunta antoi vastauksensa hallituksen esitykseen (HE 254/2006) Vuoden 2007 aikana työryhmä kokoontui edelleen harvakseltaan, aivan loppuvuotta lukuun ottamatta; kun työmarkkinain keskusjärjestöt katsoivat, että työryhmän on aiheellista saattaa selvitystyönsä päätökseen tulopoliittisen sopimuksen voimassa olon päättymisestä huolimatta.

3 3 Työryhmän selvitys valmistui Toimeksiannon sisältö, käytettävä aineisto ja selvityksen jäsentely 2.1 Edelle lainatun toimeksiannon kirjoitustapa viittaa vain voimassa olevan normiaineiston puhtaasti oikeudelliseen selvittämiseen. Toimeksiannon tällaiseen tulkintaan päädyttiin myös työryhmän ensimmäisissä kokouksissa yksimielisesti. Selvityksen kohteena ovat siten voimassa olevat säännökset (ja mahdolliset muut normit) taloudellisiin ja/tai tuotannollisiin syihin perustettavia lomauttamisia sekä työ- tai palvelussuhteen päättämisiä koskevat normit: (1) säännökset (ja mahdollisesti muut määräykset) lomauttamisperusteista sekä (2) irtisanomisperusteista ja (3) säännökset (määräykset) lomauttamisen tai irtisanomisen perusteisiin kuuluvat tai niihin ainakin kiinteästi liittyvät säännökset (normit) työnantajan velvollisuudesta sijoittaa ja/tai kouluttaa lomautus- tai irtisanomisuhan alainen työntekijä, virkamies tai viranhaltija lomautuksen tai irtisanomisen välttämiseksi tai lykkäämiseksi ja viimekädessä ainakin työnantajan velvollisuus selvittää asianmukaisesti, onko sen käytettävissä uudelleensijoitus- ja/tai koulutusmahdollisuus lomautuksen taikka työ- tai palvelussuhteen päättämisen välttämiseksi. 2.2 Koska selvityksen on tarkoitus kattaa lähes koko työmarkkinakenttä, sen kohteena oleva normiaines on sangen laaja; olkoonkin, että normistojen pääpiirteet ovat varsin yhtäläiset. Mutta jo selvitettävässä normistossa on eroja. Tämän lisäksi nyt käsiteltäviä lomautuksia ja irtisanomisia sääntelevien normien historialliset perinteet, nykyiset soveltamistarpeet ja toimintakulttuurit eri työmarkkinasektoreilla poikkeavat (ainakin toistaiseksi) toisistaan verrattain paljon. Tämän vuoksi samasanaistenkin normien soveltamiskäytäntöjen yhtäläisyyksien ja erojen vertailu on hyvin hankalaa; ehkä tarpeetonta tämän selvityksen kannalta. 2.3 Taloudellisin ja tuotannollisin perustein toimeenpantavien lomautusten ja työ- tai palvelussuhteiden päättämisten (sallituista) perusteista mukaan lukien toimeksiannossa tarkoitetuista työnantajan uudelleensijoittamis- ja koulutusvelvoitteista lomautusten tai irtisanomisten välttämiseksi on sekä säädetty eduskuntalaeilla että sovittu työ- ja/tai virkaehtosopimuksin. Juuri sanotun vuoksi myös oikeusturvatiet poikkeavat toisistaan: käytettävissä voi olla yleinen tuomioistuin, hallintotuomioistuin sekä sovintoneuvottelujen jälkeen työtuomioistuin. Näiden lisäksi käytettävissä saattaa olla joko työsopimuksen tai työehtosopimuksen perusteella myös välimiesmenettely. Sanotun vuoksi selvityksen painopisteet ovat säädännäisessä oikeudessa. Tästä huolimatta aineistona on käytetty myös lomauttamisia ja irtisanomisia koskevia työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä; ja (osittain) tällä perusteella myös työtuomioistuimen käytäntöä. 3 Tarkasteltavat säännökset ja niihin perustuva oikeuskäytäntö 3.1 Työsopimuslaki (55/2001) Työsopimuslaissa lomauttamisen perusteista on säädetty lain 5 luvun 2 :ssä seuraavasti: Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos 1) hänellä on 7 luvun 3 :ssä tarkoitettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai

4 4 2) työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä 1 momentissa ja tämän luvun 4 :ssä säädetyn estämättä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. 1 Työnantajan noudatettavista taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomisperusteista on säädetty TSL 7:1 ja 3 sekä 4:n säännöksissä seuraavasti: 1. Yleissäännös irtisanomisperusteista. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 :ssä säädetyllä tavalla. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun 1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai 2) töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. 4. Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, ei ole tarjota työntekijälle 1 momentissa tarkoitettua työtä, on hänen selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamisja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista yrityksistä tai yhteisöistä. Korkeimman oikeuden ja työtuomioistuimen käytäntöä Lomauttamisperusteet Määräaikaiset työsopimukset [KKO 1995:189: 1970 (T)yösopimuslain 30 :n 1 momentin toisen virkkeen säännöksen lomauttamisoikeudesta töiden tilapäisen vähentymisen johdosta ei katsottu koskevan määräaikaisia työsopimuksia. ] 1 TSL 5:1:n lomauttamisen määritelmästä seuraa, että lain säännökset työntekijän lomauttamisesta tulevat sovellettaviksi vain, jos työnteon ja palkanmaksun (väliaikainen) keskeyttäminen tapahtuu työnantaja-aloitteisesti taloudellisen- tai tuotannollisin perustein.

5 5 KKO 2006:4: Määräaikaisissa työsuhteissa olleiden työntekijöiden työsopimuksissa oli ehto, jonka mukaan sopimus oli molemminpuolin irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Kyseistä ehtoa ei pidetty kiellettynä. Työnantajalla ei kuitenkaan ollut tällaistenkaan määräaikaisten sopimusten osalta oikeutta lomauttaa työntekijöitä työn tilapäisen vähentymisen perusteella. 2 Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset TT : Työnantaja oli lomauttanut taloudellisista ja tuotannollisista syistä muiden työntekijöiden ohella kanteessa tarkoitetun koneistajan. Lomautuksen kestäessä yhtiö oli palkannut kolme uutta työntekijää eri metallitöihin. Asiassa oli kysymys siitä, olisivatko työt soveltuneet lomautetulle koneistajalle ja oliko työnantaja menetellyt irtisanomissuojasopimuksen vastaisesti, kun se ei ollut keskeyttänyt koneistajan lomautusta Johtopäätökset: Metalliteollisuuden työehtosopimuksen nojalla lomautuksen perusteet määräytyvät työsopimuslain 5 luvun 2 :n mukaisesti. Työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä, mikäli hänet olisi irtisanottavissa tuotannollisella ja taloudellisella perusteella tai työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. A olisi esitetyn selvityksen mukaan ollut sijoitettavissa manuaalijyrsinkoneella Jotex Engineering Oy:ssä tehtävään työhön ja välisiksi ajoiksi. Jättäessään A:n lomautuksen keskeyttämättä näinä aikoina työnantaja on rikkonut työehtosopimusta. Kanteessa tarkoitettuina muina aikoina yhtiöllä ei sen sijaan ole ollut mahdollisuutta työllistää A:ta. 3 TT : Yhtiö oli lomauttanut ja ehdollisesti irtisanonut mattomiehen taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvan työn vähentymisen vuoksi. Yhtiö oli kuitenkin ottanut työhön uuden työntekijän tarjoamatta työtä lomautettuna olleelle työntekijälle. Työ ei siten ollut vähentynyt irtisanomissuojasopimuksessa ja työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä tarkoitetuin tavoin olennaisesti ja pysyvästi eikä työsopimuslain 5 luvun 2 :ssä säädetyin tavoin tilapäisesti. Edelleen yhtiössä oli ollut työntekijän tekemää mattomiehen työtä tarjolla myös työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeen. Yhtiö oli siten rikkonut irtisanomissuojasopimuksen määräyksiä jättäessään tarjoamatta työntekijälle kyseisiä tehtäviä. Kun työntekijän lomautus ja irtisanominen oli todettu perusteettomiksi, työnantajan ei voitu katsoa enää erikseen rikkoneen irtisanomissuojasopimuksen määräyksessä tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta. Lomauttamisperusteita (sinänsä) koskevien säännösten arvioinnista on ylimpien tuomioistuinten tuomioita vain julkiselta sektorilta. Irtisanomisperusteet Yleinen taloudellinen peruste asiallisena ja painavana syynä KKO 1992:61: Kuntainliiton (nyttemmin kuntayhtymä) palveluksessa suojatyössä olleen työntekijän muutettua asumaan kuntainliittoon kuulumattomaan kuntaan hänen aikaisempi asuinkuntansa oli peruuttanut hänen työhönsijoituksensa suojatyöhön. Kuntainliitolla oli oikeus taloudellisella syyllä irtisanoa työsopimus. 4 2 TSL 5:2.3:n mukaan (T)yönantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja jos työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. 3 Lainaus tuomion perusteluista. 4 Perusteluista: Kuntainliiton perussäännön mukaan sen tehtävänä on muun muassa järjestää invalidihuoltolaissa tarkoitettua suojatyötä niiden jäsenkuntien puolesta, jotka ovat päättäneet toimintaan osallistumisesta. Invalidien suojatyötä järjestetään perussäännön mukaan asianomaisen sosiaalilautakunnan osoittamille henkilöille. A:n muutettua kuntainliiton jäsenkunnasta Vam-

6 6 KKO 1997:118: Kunta oli irtisanonut työntekijöitä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Pian työsuhteiden päätyttyä se oli palkannut yhteensä 41 nuorta, joista neljä oli 2 6 kuukautta kestäneissä työsuhteissa tehnyt osittain samoja töitä kuin irtisanotut kaksi teknisen osaston työntekijää olivat tehneet. Työvoimaviranomaiselta ei ollut tiedusteltu, olivatko irtisanotut hakemassa työtä. Työllistetyt oli otettu määräaikaisiin työsuhteisiin valtion työllistämisvarojen turvin. Kunnalle työllistettävää kohden aiheutuneet kulut olivat olleet vähäiset. Työllistetyt olivat tehneet töitä, jotka muussa tapauksessa olisi teetetty kunnan työntekijöillä normaalin työajan puitteissa tai jätetty tekemättä. Nuorten palkkaaminen ei ollut johtunut lisätyövoiman tarpeesta eikä osoittanut, että kunnan omille työntekijöille tarjottavissa ollut työ ei olisi vähentynyt. KKO 1996:88: Taloudellisissa vaikeuksissa ollut pienyhtiö oli tilausten vähenemisestä johtuneen työn vähyyden perusteella irtisanonut kaksi työntekijäänsä. Yhtiö oli työntekijöiden irtisanomisaikojen päättyessä saanut kaksi uutta tilausta, joita koskeneet tarjoukset olivat perustuneet aikaisempaa pienempiin palkkakustannuksiin. Yhtiö oli tarjonnut työtä irtisanotuille työntekijöille aikaisempaa alhaisemmilla, mutta kuitenkin työehtosopimuksen mukaisilla palkoilla. Työntekijöiden kieltäydyttyä työstä tarjotuilla palkoilla yhtiö oli teettänyt työtä alihankkijalla. Yhtiöllä katsottiin olleen irtisanomisiin (1970) työsopimuslain 37 a :ssä edellytetty taloudellinen peruste. KKO 1988:67: (ään. 4 1): Kahvilaliikettä pitäneen kommandiittiyhtiön toiminta oli ollut tappiollista. Kahvilan vastaavana hoitajana toiminut kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies oli ryhtynyt lisäämään omaa työpanostaan vähentäen siten ulkopuolisen työvoiman tarvetta. Toiminnan tappiollisuuden ja yrityksen koon huomioon ottaen yrityksellä oli ollut erityisen painava syy kahvilaemäntänä toimineen työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen. TT : Työnantaja oli irtisanonut kahden siivoojan työsopimukset ilmoittaen irtisanomisten syyksi taloudelliset ja tuotannolliset syyt, joista johtuen työntekijöiden tekemä siivoustyö oli siirretty ulkopuolisen siivousliikkeen suoritettavaksi. Näyttämättä oli jäänyt, että työsopimusten irtisanominen olisi johtunut työntekijöistä itsestään johtuvista syistä. Näin ollen työnantaja ei ollut irtisanomisten yhteydessä menetellyt vastoin irtisanomissuojasopimuksen määräyksiä. 5 KKO 1995:141: Henkilöstöhallinnon alalla toimineen konsulttiyhtiön liikevaihto muodostui pääasiallisesti sen palveluksessa olevien konsulttien tekemästä konsulttipalvelujen myyntityöstä ja sen tuloksena hankittujen toimeksiantojen hoitamisesta. Konsultti A:n työnteosta oli kertynyt yhtiölle enemmän tuloa kuin hänestä oli aiheutunut työvoimakustannuksia. Yhtiön toiminta konsulttiyrityksenä oli kuitenkin perustunut siihen, että konsulttien työhön perustuvalla laskutuksella malasta kuntainliittoon kuulumattomaan Äetsän kuntaan kuntainliitto ei perussääntönsä mukaan ole enää voinut järjestää hänelle suojatyötä. A:n kuntainliiton palveluksessa tekemä suojatyö on siten loppunut. Harkittaessa, onko kuntainliitolla ollut työsopimuslain 37 a :ssä tarkoitettu taloudellinen syy irtisanoa A:n työsopimus, on otettava huomioon kuntainliiton edellytykset tarjota A:lle keittiöapulaisen työtä muuna kuin suojatyönä tai sijoittaa hänet toisiin työtehtäviin taikka kouluttaa hänet uusiin tehtäviin. Kuntainliiton toiminta ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa. Myyntitulojen lisäksi sen toiminta rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla ja valtionosuuksilla. A:n työllistämiseen muussa kuin suojatyössä ei olisi ollut mahdollista saada kumpaakaan viimeksi mainittua rahoitusta. Kuntainliitolla ei ole A:n palkkaukseen tarvittavien varojen puuttuessa ollut taloudellista mahdollisuutta työllistää A:ta eikä myöskään kouluttaa häntä uusiin tehtäviin. A:n tilalle suojatyöhön keittiöapulaisen tehtäviin on välittömästi otettu toinen henkilö. Hänestä on hänen asuinkuntansa, joka on kuntainliiton jäsen, antanut maksuosoituksen. Kun A:n osalta kunnan maksuosuus on lakannut, kuntainliiton edellytyksissä työllistää uusi työntekijä A:n asemesta on tapahtunut työsopimuslain 37 a :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu muutos. Näillä perusteilla kuntainliitolla on ollut taloudellinen syy irtisanoa A:n työsopimus. A:lle ei ole tuleva korvausta hänen työsuhteensa työsopimuslain 37 a :n vastaisesta päättämisestä. Kanne on tältä osin hylättävä. 5 Ks. kuitenkin KKO 1990:122: Yhtiö A oli tietoisena toimintansa tappiollisuudesta ottanut työhön B:n liikkeen erään osan johtajaksi tarkoituksena parantaa sen toimintaa. A oli kuitenkin runsaan kahden kuukauden kuluttua työn alkamisesta irtisanonut B:n taloudellisiin ja tuotannollisiin seikkoihin vedoten. Katsottiin, ettei A olisi saanut irtisanoa B:n työsopimusta sellaisten taloudellisten ja tuotannollisten seikkojen perusteella, jotka A oli tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää työsopimusta solmiessaan. A velvoitettiin korvaamaan B:lle irtisanomisesta aiheutunut vahinko.

7 7 kyettiin kattamaan kaikki yhtiön toiminnasta aiheutuvat kulut. A:n työskentelyyn perustuva laskutus oli ollut yhtiön muiden konsulttien tuottamaa laskutusta vähäisempää. Yhtiöllä oli toiminansa tappiollisuuden johdosta kustannusten säästämiseksi ja tuloksensa parantamiseksi (1970) työsopimuslain 37 a :n 1 momentissa edellytetyt taloudelliset ja tuotannolliset syyt irtisanoa A:n työsopimus. 6 KKO 1994:17: Työntekijä saatiin irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä vaikkeivät hänen omat työtehtävänsä olleet vähentyneet, kun nuo tehtävät tappiollisen kokonaistuloksen parantamiseksi oli uudelleenjärjestelynä liitetty muiden työntekijöiden tehtäviin eikä työnantaja sen jälkeen voinut tarjota työtä sanotulle työntekijälle. Perusteluista: Järjestelyn seurauksena Valkille kuulunut varaosamyynti on lakannut erillisenä tehtävänä eikä yhtiöllä enää ole ollut tarjota Valkille hänelle aikaisemmin kuulunutta ja edelleen jatkunutta työtä, kun yhtiössä tarjolla olleet työpaikat ovat näin taloudellisista ja tuotannollisista syistä pysyvästi vähentyneet. KKO 1995:20 (ään.3 2): Sähköliike oli laman vuoksi joutunut saneeraamaan toimintaansa ja siinä yhteydessä irtisanonut (1970) työsopimuslain 37 a :ssä tarkoitetulla tavalla kahdeksan sähköasentajaa sekä varastomiehenä ja autonkuljettajana toimineen A:n, jonka tehtävät oli siirretty niitä aikaisemmin hoitaneelle sähköasentaja B:lle. Liikkeellä katsottiin olleen oikeus irtisanoa A, kun ei ollut ilmennyt, että liike näin tehdessään olisi menetellyt epäasiallisesti huomioon ottaen liikkeen tarpeet, A:n ja B:n soveliaisuus uudelleen järjestettyihin työtehtäviin sekä muut seikat. TT (ään. 4 2): Hotellin palveluksesta irtisanottujen työntekijöiden työt olivat keväästä alkaen vähentyneet siten, että töiden väheneminen oli ollut määrältään vähäistä suurempaa. Huomioon ottaen työnantajan tiedossa keväällä ja kesällä olleen ennakkovaraustilanteen ja kiristyneen alan kilpailun alueella, työnantaja oli perustellusti voinut arvioida työn vähentymisen jatkuvan myös muutoin kuin tilapäisesti siten, että irtisanotuille työntekijöille pystytään järjestämään työtä vain matkailun sesonkikausiksi. Irtisanoessaan vallinneessa tilanteessa työntekijät ei työnantaja ollut menetellyt työsopimuksen irtisanomista koskevan sopimuksen vastaisesti. Perusteluista: Esitetty selvitys osoittaa, että irtisanottujen työntekijöiden työt ovat keväästä 1991 alkaen vähentyneet siten, että töiden väheneminen on ollut määrältään vähäistä suurempaa. Huomioon ottaen työnantajan tiedossa keväällä ja kesällä olleen ennakkovaraustilanteen ja kiristyneen alan kilpailun alueella, työnantaja on voinut perustellusti arvioida työn vähentymisen jatkuvan myös muutoin kuin tilapäisesti siten, että kanteessa tarkoitetuille työntekijöille pystytään järjestämään työtä vain matkailun sesonkikausiksi. Irtisanoessaan vallinneessa tilanteessa työntekijät ei työnantaja siten ole menetellyt työsopimuksen irtisanomista koskevan sopimuksen vastaisesti. Työnantajan velvollisuus peruuttaa irtisanominen, jos töitä tulee tarjolle KKO 1987:79: Työntekijä oli irtisanottu tuotannollisten ja taloudellisten syiden nojalla. Uuden työvoiman tarvetta oli kuitenkin yllättäen ilmennyt jo irtisanomisaikana ja kohta sen jälkeenkin. Kun irtisanomisajan päättyessä ei siten enää ollut tuotannollista ja taloudellisista seikoista johtunutta erityisen painavaa syytä työntekijän irtisanomiseen, työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle irtisanomisesta johtunut vahinko. 6 Ks. myös TT : Yhtiö oli irtisanonut taloudellisin ja tuotannollisin syin kunnossapitoasentajan työsopimuksen. Kysymys oli siitä, oliko tarjolla oleva työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ja oliko työnantaja täyttänyt muun työn tarjoamis- ja kouluttamisvelvoitteensa. (Ään )

8 Työnantajan velvollisuus tarjota muuta työtä 7 8 KKO 2002:87 perustelulauselma: Ottaen huomioon A:n ikä ja mahdollisuudet saada uutta työtä Salpa-Rakennuttajat Oy:llä on ollut korostettu velvollisuus selvittää, voidaanko A sijoittaa muuhun työhön siten, että hänen työsuhteensa kestäisi ainakin mainittuun eläkeikään asti. Lausumastaan huolimatta korkein oikeus päätyi tosiseikastoarvioinnissaan siihen, että A:lle ei voitu tarjota muuta työtä. TT : (ään. 4 2): Työtuomioistuin on tuomiossaan n:o 63/1983 katsonut, että yksistään työntekijän työsuorituksen vaatiman suuremman valvonnan ja ohjauksen vuoksi työnantaja ei voi hyväksyttävästi jättää tarjoamatta ennestään työsuhteessa olevalle työntekijälle hänen ammattitaitoaan ja kokemustaan vastaavaa työtä. KKO 1993:145: Lakkauttaessaan lääkäri- ja kuntoutusaseman johtajan toimen kuntoutusyhtiö oli irtisanonut toimen haltijan, jolla oli myös lääkintävoimistelijan koulutus. Koska hänen sijoittamisensa tällaisiin tehtäviin ei olisi ollut työnantajan kannalta kohtuutonta eikä työyhteisön kannalta epätarkoituksenmukaista, yhtiön katsottiin olleen velvollinen irtisanomisen sijasta tarjoamaan hänelle lääkintävoimistelijan työtä. TT : Yhtiö oli taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanonut testausinsinöörin työsopimuksen. Yhtiössä oli samaan aikaan ollut avoinna hinnoitteluinsinöörin ja projektivastaavan tehtävät. Kysymys siitä, oliko työnantaja täyttänyt irtisanomissuojasopimuksen mukaisen työntarjoamisvelvoitteensa. Tuomion laajaan todisteluun pohjaavista perusteluista ja johtopäätöksistä käy ilmi muun muassa: Asianosaisten välillä ei vallitse erimielisyyttä siitä, että työnantajalla on yhtiön toiminnan tappiollisuuden vuoksi ollut vuonna 2004 perusteet koneanalyysitiimin uudelleen järjestelyyn ja että työt tältä osin ovat yksikössä tuolloin vähentyneet. A:n työsopimuksen irtisanomisen jälkeen yhtiössä on ollut avoinna projektivastaavan ja hinnoitteluinsinöörin tehtävät. Projektivastaavan tehtävä on selvityksen mukaan ollut vaativa ja vastuullinen esimiestehtävä. Vaikka A:lla on työkokemuksensa perusteella ilmeisesti ollut tehtävään soveltuvaa osaamista, hänen ammattitaidostaan ja työtehtävistä suoriutumisestaan esitetty selvitys huomioon ottaen työnantaja on voinut perustellusti katsoa, ettei A perehdyttämisenkään jälkeen kykenisi kohtuudella selviytymään hänen entisiä tehtäviään vaativamman projektivastaavan tehtävän asettamista vaatimuksista. Asianosaiset ovat olleet yksimielisiä siitä, että A olisi koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta täyttänyt hinnoitteluinsinöörin tehtävän vaatimukset. Esitetyn selvityksen mukaan tehtävää ei ollut uskottu sitä hakeneelle A:lle sen vuoksi, ettei hänen arvioitu henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta soveltuvan tehtävään. Työnantajalla on ollut todistelussa esiin tulleita perusteita arvioida, ettei hinnoitteluinsinöörin tehtävä parhaalla mahdollisella tavalla soveltuisi A:lle tai myöskään vastaisi hänen henkilökohtaisia ammatillisia tavoitteitaan. Työtuomioistuin katsoo kuitenkin esitetyn selvityksen valossa jääneen näyttämättä, että työnantajalla olisi ollut riittävät perusteet arvioida A tä- 7 Työnantajan työn tarjoamisvelvoitteen alueellista laajuutta ei ole työsopimuslaissa rajoitettu. Työnantajan osasto- tai muut sellaiset organisaatiosta johtuvat rajat eivät sinänsä supista työnantajan velvollisuutta. Tämä velvollisuus ulottuu ainakin periaatteessa myös työnantajan eri puolilla Suomea mahdollisesti sijaitseviin toimintayksiköihin, joissa työtä olisi tarjolla. Valtakunnalliset työnantaja- ja työntekijäyhdistykset saavat TSL 13:7:n nojalla supistaa työehtosopimuksellaan työn tarjoamisvelvoitteen alueellista laajuutta. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden irtisanomissuojasopimuksen 10 :n (irtisanomisen perusteet) ja 12 :n (lomauttaminen): määräyksissä on seuraava pöytäkirjamerkintä: Liitot katsovat, että työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus koskee ensisijaisesti samalla työssäkäyntialueella tarjolla olevaa sellaista työtä, johon työntekijä voidaan tarkoituksenmukaisesti ja kohtuudella sijoittaa. Samankaltainen määräys on Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ( ) 12 :ssä. Rakennusalan irtisanomissuojasopimuksen 6 :n 1. kohdan ensimmäisen kappaleen mukaan taas: Työnantajan velvollisuus tarjota työtä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevalle työntekijälle (myös lomautetulle) rajoittuu työkohteisiin, joissa työntekijä voi, paikkakunnalla tavanomaiset työmatkat huomioon ottaen, päivittäin käydä työssä vakituisesta asunnostaan käsin.

9 hän tehtävään soveltumattomaksi ilman, että A:lle oli annettu edes tilaisuutta osoittaa tehtävästä selviytyvänsä. Tilaisuuden antaminen A:lle työskennellä hinnoitteluinsinöörin tehtävässä olisi työnantajan kannalta ollut kohtuullista senkin vuoksi, että kysymys on ollut määräaikaisesta sijaisuudesta. Työtuomioistuin katsookin, että työnantajan olisi tullut irtisanomisen asemesta tarjota A:lle hinnoitteluinsinöörin tehtävää. Koska Metso Paper Oy ei edellä todetun mukaisesti ole täyttänyt irtisanomissuojasopimuksen ja työsopimuslain mukaista työntarjoamisvelvoitettaan, ei yhtiöllä ole ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytettyä asiallista ja painavaa syytä A:n työsopimuksen irtisanomiseen. 9 TT : Yhtiöllä oli sen taloudellinen tilanne huomioon ottaen ollut perusteet lähetystoimintojen uudelleenjärjestelyyn, mikä oli merkinnyt näissä toiminnoissa työskennelleen toimihenkilön työtehtävien lakkaamista. Toimihenkilön irtisanomisaikana yhtiön palvelukseen oli haettu työntekijää anturien valmistukseen, missä tehtävissä irtisanottu toimihenkilö oli aikaisemmin työskennellyt kuuden vuoden ajan. Jättäessään tarjoamatta irtisanotulle työntekijälle anturintekijän työtä yhtiö oli menetellyt irtisanomissuojasopimuksen vastaisesti. Yhtiöllä ei ollut ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytettyä asiallista ja painavaa syytä toimihenkilön työsopimuksen irtisanomiseen. TT : Porauksessa käytetty yhtiön työstökone oli rikkoutunut ja poistettu käytöstä. Yhtiöllä ei ollut tarjolla poraajalle hänen koulutustaan, kokemustaan ja ammattitaitoaan vastaavaa muuta työtä irtisanomisen vaihtoehtona. Tällaisena työnä ei voitu pitää työskentelyä monitoimisorvilla, koska se esitetyn selvityksen mukaan edellytti sellaista ammattitaitoa, jota irtisanotulla työntekijällä ei ollut. Yhtiöllä oli näistä syistä ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytetty asiallinen ja painava syy poraajan työsopimuksen irtisanomiseen. (Ään. 5-1) Perusteluista: - - A ei ollut sorvaustaitoinen eikä hän ollut työskennellyt yhtiössä monitoimisorvilla, joten häntä ei olisi voitu sijoittaa sorville. A:ta olisi jouduttu selvityksen mukaan kouluttamaan sorvaustyöhön vähintään useiden kuukausien ajan. Yrityksen pienen koon huomioon ottaen siltä ei työtuomioistuimen mielestä ole voitu edellyttää sitoutumista näin pitkään koulutukseen, jonka onnistuminen on lisäksi ollut epävarmaa Myöskään mainittujen kolmen työntekijän työtehtäviä toisella tavoin järjestelemällä A:ta ei työtuomioistuimen käsityksen mukaan olisi voitu uudelleensijoittaa. A ei ollut aikaisemmin työskennellyt säteisporakoneella eikä hän ollut hitsaustaitoinen, joten häntä ei olisi voitu sijoittaa näihin tehtäviin. TT : Yhtiö oli organisatorisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanonut teknologiaasiantuntijan tehtävässä toimineen toimihenkilön. Yhtiöllä oli työsuhteen päättymisen aikoihin ollut toimihenkilön työssäkäyntialueella runsaasti avoimia työpaikkoja, joihin oli palkattu työntekijöitä yhtiön ulkopuolelta. Näiden tehtävien joukossa oli ollut myös sellaisia, joihin toimihenkilön työkokemuksensa perusteella olisi todennäköisesti kyennyt lyhyehkön koulutuksen ja perehdytyksen jälkeen. Näitä paikkoja työnantaja ei ollut tarjonnut toimihenkilölle. Kun työnantaja ei toimihenkilön työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä ollut täyttänyt irtisanomissopimuksen mukaista työntarjoamis- ja koulutusvelvoitettaan, ei työnantajalla ollut asiallista ja painavaa syytä toimihenkilön työsopimuksen irtisanomiseen. Työtuomioistuimen tuomion perusteluista käy selvästi ilmi vaatimus työantajan velvollisuuksien oma-aloitteisuudesta; työnantajan ylläpitämä tietopankki avoinna olevista työtehtävistä, joihin työntekijät voivat ilmoittautua työnhakijoiksi ei työtuomioistuimen mielestä ole työsopimuslain kannalta riittävä järjestely: Luottamusmiehet ovat yhteistoimintaneuvotteluissa tuoneet esille työtehtäviä, joihin A toimihenkilöpuolen mukaan olisi ollut pätevä. Luottamusmiehet ovat myös viitanneet siihen, että työnantajalla on ensisijainen velvollisuus selvittää avoimet tehtävät ja tarjota työtä. Työnantaja on tämän johdosta todennut, että A:n tulisi itse aktiivisesti hakea avoimia työpaikkoja ja viitattu hänen prioriteettihakija-asemaansa. Nokia Oyj:n kaltaisessa yhtiössä, jonka työntekijämäärä on suuri ja jossa organisaatiomuutokset ovat tavallisia, luodun kaltainen työnhakua palveleva järjestelmä sinänsä on ilmeisen tarkoituksenmukainen. Työsopimuslaissa on kuitenkin edellä todetuin tavoin lähdetty siitä,

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 6/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 23/2010 26.3.2010 Asia: Irtisanominen Oikaisuvaatimuksen tekijä: Virasto: korkeakoulu Päätös, johon haetaan oikaisua Korkeakoulu on

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti

Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti Pasi Lilja Työnantajan oikeudesta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti 1. Yleistä ja lopputyön tavoitteista Suomi on avoin kansantalous, jonka bruttokansatuotteesta noin puolet muodostuu vientituloista.

Lisätiedot

Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Niko Ohvo 2013 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan

Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan Jussi Heiskanen Kilpailukieltosopimuksen edellytykset työsopimuslain mukaan 1. Johdanto Työsuhteen aikana työntekijän kielto harjoittaa kilpailevaa toimintaa on osa työntekijän lojaliteettivelvollisuutta.

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613 J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612 J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus 2 2.1. Yleissitovuuden vahvistaminen 2 2.2.

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot