ACTA ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS. Juhani Iivari (toim.) JUHLAKIRJA EMERITUSPROFESSORI PENTTI KEROLAN 80-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTA ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS. Juhani Iivari (toim.) JUHLAKIRJA EMERITUSPROFESSORI PENTTI KEROLAN 80-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS"

Transkriptio

1 OULU 2015 F 10 ACTA Juhani Iivari (toim.) UNIVERSITATIS OULUENSIS F SCRIPTA ACADEMICA ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS JUHLAKIRJA EMERITUSPROFESSORI PENTTI KEROLAN 80-VUOTISPÄIVÄNÄ OULUN YLIOPISTO, TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA, TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

2

3 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS F Scripta Academica 10 JUHANI IIVARI ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS Juhlakirja emeritusprofessori Pentti Kerolan 80-vuotispäivänä IN THE BEGINNING THERE WERE THE MAN, THE FOREST AND ENTHUSIASM Festschrift in honour of professor emeritus Pentti Kerola on his 80th birthday OULUN YLIOPISTO, OULU 2015

4 Copyright 2015 Acta Univ. Oul. F 10, 2015 ISBN (Paperback) ISBN (PDF) ISSN (Printed) ISSN (Online) Kannen suunnittelu Raimo Ahonen JUVENES PRINT TAMPERE 2015

5 Iivari, Juhani (Ed.), In the beginning there were the man, the forest and enthusiasm. Festschrift in honour of professor emeritus Pentti Kerola on his 80th birthday University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science Acta Univ. Oul. F 10, 2015 University of Oulu, P.O. Box 8000, FI University of Oulu, Finland Abstract This book was compiled in honour of professor emeritus Pentti Kerola from the University of Oulu on his 80th birthday. The book consists of eight essays written by his colleagues, former students and friends. They address a variety of topics related to information systems (IS). The first four essays are related to IS development that was Pentti Kerola s major research interest especially in the beginning of his research career. The fifth essay discusses IS education and in particular Ph.D. education in Information Systems, issues of Pentti Kerola s continued interest when he created the IS curriculum at the University of Oulu and later when he initiated the nation-wide Finnish doctoral program in Information Systems serving at its first director. The last three essays address special topics related to ICT management and mobile applications. They are also close to Pentti Kerola s interests because of his practical experience in managerial positions and consultancy in industry and because of his role as one of the key academic figures when the University of Oulu created the knowledge foundations for the birth and growth of the IT industry in Oulu. Keywords: abstraction, digital services, doctoral programs, e-government, information systems, information systems development, information systems education, information technology, management cultures, management of information technology companies, meta-modeling, method engineering, mobile applications, mobile services, organizational routines, performative IS research, PSC model, senior citizens, wellness services, young elderly

6

7 Iivari, Juhani (toim.), Alussa oli mies, metsä ja innostus. Juhlakirja emeritusprofessori Pentti Kerolan 80-vuotispäivänä Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteiden laitos Acta Univ. Oul. F 10, 2015 Oulun yliopisto, PL 8000, Oulun yliopisto Tiivistelmä Tämä juhlakirja ilmestyy Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen emeritusprofessori Pentti Kerolan 80-vuotispäivänä. Kirja koostuu kahdeksasta esseestä, joiden kirjoittajat ovat Pentti Kerolan kollegoita, jatko-opiskelijoita ja ystäviä. Esseet käsittelevät laajasti tietojärjestelmätieteen aihealueita. Neljä ensimmäistä liittyvät tietojärjestelmien suunnitteluun, joka oli Pentti Kerolan päätutkimuskohde erityisesti hänen tutkijauran alkuvuosina. Viides essee pohtii tietojärjestelmäasiantuntijoiden koulutusta ja erityisesti tutkijakoulutusta aiheita jotka olivat Kerolan jatkuvan mielenkiinnon kohteena erityisesti, kun hän käynnisti tietojärjestelmätieteen koulutuksen Oulun yliopistossa johtaen myös sen jatkokehitystä muun muassa vuonna 1980 toteutetun tutkintouudistuksen yhteydessä, ja myöhemmin, kun hän käynnisti tietojärjestelmätieteen valtakunnallisen tohtoriohjelman Suomessa toimien sen ensimmäisenä johtajana. Kirjan kolme viimeistä esseetä käsittelee tietojärjestelmätieteen erityiskysymyksiä: johtamista tietotekniikka-alan yrityksissä ja mobiileita sovelluksia. Ne myös heijastavat Pentti Kerolan mielenkiintoalueita, jotka kumpusivat hänen käytännön kokemuksesta johto- ja konsultointitehtävissä yritysmaailmassa ja hänen roolistaan yhtenä akateemisena avainhenkilönä, kun Oulun yliopisto loi tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä informaatioteknologiateollisuuden synnylle ja kasvulle Oulussa. Asiasanat: abstraktio, digitaaliset palvelut, hyvinvointi palvelut, johtamiskulttuurit, menetelmäkehitys, metamallintaminen, mobiilit palvelut, mobiilit sovellukset, nuoret ikäihmiset, organisaationaalinen rutiini, PSC-malli, seniorikansalaiset, suorittava tietojärjestelmätutkimus, sähköinen hallinto, tietojärjestelmien kehittäminen, tietojärjestelmä, tietojärjestelmäasiantuntijoiden koulutus, tietotekniikka, tietotekniikka-alan yritysten johtaminen, tutkijakoulutus

8

9 Professori Pentti Kerolan muotokuva Portrait of professor Pentti Kerola (Maalaus/painting: Martti Mäki 1997 valokuva/photo Kari Kuutti 2015) Oulun yliopiston taidekokoelma Art Collection of the University of Oulu Parhaimmat onnittelut merkkipäivän johdosta Congratulations on your birth day Kirjoittajat Authors Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Sciences, University of Oulu Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry Finnish Information Processing Assocciation

10 8

11 Esipuhe Preface Tämä kirja sai alkunsa professori Pertti Järvisen yhteydenotosta joskus vuoden 2012 alkupuolella. Keskustellessamme yhteisestä ystävästämme emeritusprofessori Pentti Kerolasta Pertti kertoi, että professori Martti Tienarin toimittaman kirjan Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa (Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1993) piti sisältää Pentin haastattelun, mutta se oli jostakin syystä jäänyt kirjasta pois ja kadonnut jonnekin. Sovimme, että käyn haastattelemassa Penttiä niin kuin teinkin. Haastattelun jälkeen keskustelin Pertin kanssa, että missä se voitaisiin julkaista. Siinä yhteydessä heräisi ajatus juhlakirjasta Pentin kunniaksi, kun hän täyttää 80 vuotta Päädyttyämme tähän ratkaisuun lähetin kutsun pienelle joukolle Pentin aikaisia kollegoita ja entisiä tohtoriopiskelijoita, jotka olivat aikoinaan saaneet nauttia hänen ohjauksesta ja tuesta, ja kysyin heidän halukkuuttaan osallistua kirjan tekoon kirjoittamalla siihen luvun. Sen seurauksena tähän kirjaan valikoitui kymmenen kirjoittajaa, jotka tällä tavalla haluavat onnitella Penttiä hänen juhlapäivänään. Vilpittömät kiitokseni heille tästä avusta. Ilman heidän kirjoituksiaan tämä kirja ei olisi ollut mahdollinen. Jokainen suomalainen tunnistaa, että kirjan otsikko on muokattu Väinö Linnan romaanin Täällä Pohjantähden alla (Werner Södeström Osakeyhtiö Oy, Porvoo, 1959) lähes raamatullisesta aloituslauseesta Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Pentti oli myös raivaaja tienraivaaja erityisesti kun suomalaista tietojärjestelmätiedettä luotiin 1970-luvulla. Hänessä yhdistyy monet tällaiselta tienraivaajalta vaadittavat piirteet kokemus, näkemys, älykkyys, uteliaisuus ja innostus. Kun mietin hänen ominaisuuksia, lopulta minulle tuli näistä alkuvuosista päällimmäisenä mieleen hänen valtava innostus, joka vieläpä oli varsin tarttuvaa laatua innoittavaa innostavuutta. Tämä kirjaan julkaisemista on tukenut Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry (aikaisempi Tietotekniikan liitto), joka samalla yhtyy onnitteluihin. Lämpimät kiitokseni tuesta. The history of this book goes back to early 2012, when professor Pertti Järvinen called me. When speaking about our common friend, professor emeritus Pentti Kerola, Pertti told that a book edited by professor Martti Tienari Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa ( Early Years of Information Technology in Finland ) (Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1993) was planned to include an interview of Pentti. For some reason it was not included and was lost somewhere. We 9

12 agreed that I will interview Pentti, as I did. Later I discussed with Pertti where to publish the interview. Knowing that Pentti will be 80 years , an idea of a festschrift in his honour came into our mind. After this idea I contacted a small group of Pentti s former colleagues and Ph.D. students, who have enjoyed his support and guidance, and asked if they were willing to contribute by writing a chapter in the book. As a result this book includes ten authors who in this way wish to congratulate Pentti on his birthday. I wish to express my sincere gratitude to them. Their contributions made this book possible. Every Finn knows that the title of the book is adpapted from the almost biblical opening sentence In the beginning there were the swamp, the hoe and Jussi in the classic novel of Väinö Linna Under the North Star (translated by Richard Impola, Aspasia Books, Beaverton, Ontario, 2001). Pentti was also a pioneer, forerunner and settler, especially when Information Systems as an academic discipline was created in Finland in the 1970 s. He has many qualifications required from such a pioneer experience, insightfulness, intelligence, curiosity, and enthusiasm. When considering all his characteristics, ultimately it was his immense enthusiasm during those pioneering years that came topmost into my mind. Furthermore, his enthusiasm was very contagious inspiring enthusiasm. The publishing of this book is funded by Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry (Finnish Information Processing Association), which in this was joins the congratulations. I wish to express my gratitude for this financial support. Oulussa 15. tammikuuta 2015 Oulu, the 15 th of January 2015 Juhani Iivari 10

13 Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tervehdys Pentti Kerolalle hänen 80-vuotispäivänään Professori Pentti Kerolan nelikymmenvuotinen työura kietoutuu erottamattomasti yhteen suomalaisen tietotekniikan kehittymisen ja nousun kanssa: 1950-luvun lopun haparoivista kokeiluista 1990-luvun nousuun Nokian vetämänä yhdeksi maan talouden tukipilareista. Noiden vuosikymmenten aikana Pentti teki monipuolisen uran niin teollisuuden eri tehtävissä kuin yliopistolla opettajana ja tutkijanakin. Yhden tärkeimmistä saavutuksista urallaan hän teki kuitenkin hallintomiehenä ja johtajana: Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin, nykyisin tietojenkäsittelytieteiden laitos on mitä suurimmassa määrin hänen luomuksensa. Pentti oli laitoksen ensimmäinen vakinainen professori, hän suunnitteli (ilman omaa vastaavaa koulutusta!) laitoksen ensimmäisen maisterikoulutuksen, kirjoitti sekä yksin että yhdessä Pertti Järvisen kanssa useita oppikirjoja tuon opetuksen tarpeisiin, ja johti laitosta yliopistopolitiikan kuohuissa kaikkiaan viisitoista vuotta kohti yhä vakiintuneempaa ja arvostetumpaa asemaa. Kun hän aloitti 1971, laitoksella oli yksi professori ja muutama muu työntekijä, ja sen asema yliopiston laskentakeskuksen kylkiäisenä oli hyvin epämääräinen; kun hän jäi eläkkeelle 1998, laitos oli kuuden professorin ja viidenkymmenen työntekijän instituutio, jolla oli tunnettu ja tunnustettu ainelaitoksen asema yliopiston rakenteessa, ja tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä Oulun kasvavan tietotekniikkateollisuuden työvoiman kouluttajana. Pentti loi myös 1970-luvulla laitoksen opetukseen ja tutkimukseen oman linjansa. Yhdistelemällä omaperäisesti sekä yhdysvaltalaisia että skandinaavisia vaikutteita hän kehitti oman käyttäjä- ja käyttökeskeisen suunnittelun suuntauksensa. Sitä voidaan pitää avarakatseisempana ja organisaatioiden todellisuuden paremmin huomioonottavana varianttina siitä suuntauksesta, jolle Donald Norman 1980-luvun puolivälissä antoi nimen "user-centered design" ja josta vihdoin luvulla tuli yksi suunnittelun valtavirroista. Pentin ajatukset olivat siis selvästi edellä aikaansa, ja toivottavasti tietojenkäsittelytieteen tuleva historiankirjoitus antaa hänelle tässä suhteessa ansaitsemansa tunnustuksen. Pentin muotoilema linja vaikutti suuresti ja vaikuttaa yhä laitoksen koulutuksen sisältöihin ja tutkimusaiheiden valintaan; vaikka koulutusohjelman rakenne onkin myöhemmin muutettu kansainvälisiä normeja mukailevaksi, on tuon linjan vaikutus edelleen selvästi näkyvissä, eritoten kandidaattivaiheen kursseissa, mutta myös maisterivaiheen nyt jo englanninkielisten kurssien sisällöissä. Johtajana Pentti piti myös huolta työnsä jatkumisesta: hän valitsi, palkkasi, koulutti ja loi kehittymisedellytykset laitoksen seuraavalle sukupolvelle. Viidestä 11

14 hänen assistenteiksi palkkaamastaan tohtoriopiskelijasta (Juhani Iivari, Jouni Similä, Ilkka Tervonen, Kari Kuutti, Harri Oinas-Kukkonen) tuli aikanaan laitoksen professoreja, ja kun kolme meistä on lisäksi palvellut laitoksen johtajina, on Pentin perintö ollut hyvin vahvasti mukana laitoksen toiminnassa. Tällä hetkellä laitos elää sukupolvenvaihdoksen kautta: meidän sukupolvemme ihmiset eläköityvät ja tilalle palkataan uusia. Parin viime vuoden aikana laitos on saanut neljä uutta professoria. Kun yksi näistä uusista (Netta Iivari) on Pentin oppilaiden omia oppilaita, on tämä perintö siirtymässä jo kolmannelle sukupolvelle. Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 2015 tietojenkäsittelytieteiden laitos on kenties vahvempi kuin koskaan; vuonna 2014 valmistui 10 tohtoria ja yli 80 maisteria, laitoksen opetus on yliopiston tunnuslukujen valossa tiedekunnan parhainta, laitoksen tutkimusryhmät on äskeisessä RAE-arviossa arvioitu hyvätasoisiksi, niin julkaisutoiminnan laajuudessa kuin laadussakin päästäneen uuteen ennätykseen; vieläpä talouskin on reilusti positiivinen. Siksi tuntuukin hieman haikealta, että kuluva vuosi tulee jäämään laitoksen viimeiseksi: yliopistossa on parhaillaan menossa organisaatiomuutos, jossa laitostasosta luovutaan, ja tiedekuntien toiminta organisoidaan 2016 alkaen tutkimusryhmien pohjalta. Nykyiseen yliopistojen hallintotapaan tämä muutos on äkillinen, saneltu ylhäältäpäin, eikä sen motivaatiota tai tavoitteita ole selvitetty, laajasta keskustelusta puhumattakaan. On toki mahdollista, että kun taloudellista valtaa ja vastuuta hajotetaan tutkimusryhmätasolle, siellä kyetään fokusoimaan ja tehostamaan tutkimustoimintaa. Mutta samalla menetetään varmasti jotain siitä jatkuvuudesta, jota laitostaso on turvannut. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin esimerkiksi opetuksen jatkuvuus ja pitkän aikavälin kehittäminen ovat sovitettavissa yhteen tutkimusryhmien lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen optimoinnin kanssa. Vaikka laitos siis häviääkin ja sukupolvet vaihtuvat, Pentin työ, ajatukset ja linjanvedot eivät tietenkään katoa, vaan jatkuvat edelleen niissä tutkimusryhmissä, joiden vastuulle tietojärjestelmien opetus tulee uudessa rakenteessa lankeamaan. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen puolesta kiitän Pentti Kerolaa hänen elämäntyöstään laitoksen ja tietojärjestelmätieteen opetuksen ja tutkimuksen hyväksi, ja toivotan hänelle terveyttä ja pitkää ikää. Oulussa 10. tammikuuta 2015 Kari Kuutti Laitoksen johtaja 12

15 Sisällys Contents Abstract Tiivistelmä Esipuhe Preface 9 Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tervehdys Pentti Kerolalle hänen 80-vuotispäivänään 11 Sisällys Contents 13 Emeritusprofessori Pentti Kerolan haastattelu Juhani Iivari Oppikirjan sisällön säilymisestä ajankohtaisena: Esimerkkinä Systemointi II 27 Pertti Järvinen Key Elements of Routines in Organizations and Levels of Abstractions 47 Mats Lundeberg The Origins and Contributions of Pentti Kerola to Methodology Engineering and Meta Modeling 57 Richard Welke Ph.D. Education in Information Systems: Cross-cultural Observations 65 Inger Eriksson-Dickson and Gary Dickson Johtamiskulttuurien muutoksen hallinta ICT-alan ohjelmisto- ja palveluyrityksissä historia opettaa 89 Mikko Ruohonen Five Finnish Innovations in Mobile Government and Their Root Factors Eight Years Later 103 Reima Suomi Challenges and Opportunities for IS Methodology Digital Wellness Services for Young Elderly 111 Christer Carlsson 13

16 14

17 Emeritusprofessori Pentti Kerolan haastattelu Juhani Iivari 1 1 Taustaa Virallisen professorimatrikkelin (Ellonen 2008) mukaan emeritusprofessori Pentti Kerola tuli ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1953, opiskeli Helsingin yliopistossa valmistuen filosofian kandidaatiksi 1958 ja filosofian lisensiaatiksi Pentti toimi Munkkiniemen yhteiskoulun matematiikan nuorempana lehtorina siirtyen vuonna 1960 Oy IMB Ab:n palvelukseen ja sieltä vuonna 1966 Enso-Gutzeit Oy:n tietojenkäsittelypäälliköksi. Vuosina hän toimi Teknillisen korkeakoulun apulaisprofessorina ja vuodesta 1973 alkaen Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin (myöh. -tieteen) professorina aina vuoteen 1998 saakka, jolloin siirtyi eläkkeelle. Opin tuntemaan Pentin siinä vaiheessa, kun hän oli palannut Ouluun vuonna 1971 ja aloittelin tietojenkäsittelyopin laudaturopintoja. Hän oli laitoksen ensimmäinen nimitetty professori ja saavuttuaan Ouluun joutui tekemään suuren työn laitoksen opetuksen kehittämisessä. Pentti piti tärkeänä, että opetus on sisällöllisesti yliopistotasoista ja samalla valmentaa ammatilliseen käytäntöön. Niinpä laudaturopetus sisälsi heti alusta saakka koko lukukauden kestäneen projektityön, pääosin ulkopuolisen toimeksiantajan kanssa. Pentin edustama organisaatio- ja ihmiskeskeinen lähestymistapa tietojenkäsittelyyn oli silloin täysin uutta minulle. Se kuitenkin vaikutti paljon kiinnostavammalta kuin aikaisemmin opetettu tekninen lähestymistapa ja osaltaan innosti minua jatko-opintoihin. Valmistuttuani vuonna 1974 filosofian maisteriksi, siirryin pian jatko-opiskelijaksi ja assistentiksi laitokselle. Jatko-opiskeluvaiheessani suuri tutkinnonuudistus Suomen yliopistoissa antoi uuden sysäyksen kehittää laitoksen koulutusohjelmaa. Sen seurauksena laitoksella suunniteltiin huolellisesti uusi koulutusohjelma, joka otettiin asteittain käyttöön vuodesta 1980 alkaen. Erkki Koskela ja Risto Nuutinen olivat pääasiallisina työjuhtina Pentin toimiessa ohjaajana. Se myös johti joihinkin kansainvälisiin julkai- 1 Emeritusprofessori, Oulun yliopisto, juhani.iivari at oulu.fi 15

18 suihin (Iivari ym. 1981, Koskela ym. 1982, Nuutinen ym. 1986), joissa olin mukana ja jotka osaltaan johdattivat minut kansainväliseen julkaisutoimintaan. Pentti toimi sekä lisensiaattityöni että väitöskirjatyöni ohjaajana. Hän oli erittäin inspiroiva ohjaaja, jonka hämmästyttävä assosiaatiokyky jaksoi jatkuvasti ihmetyttää. Hän saattoi nähdä jonkinlaisen yhtäläisyyden kahden, toisilleen täysin vieraalta vaikuttavan ilmiön välillä. Pohdittuani asiaa muutaman päivän, viikon, kuukauden tai kenties vuodenkin ymmärsin, että Pentti oli taas kerran ollut oikeassa. Jo lisensiaattityövaiheessa aloitin tutkimusyhteistyön Pentin kanssa. Lisensiaattityöni pitkälti nojautui Valtionhallinnon atk-toiminnon seurantajärjestelmän kehittäminen -projektiin (Iivari ja Kerola 1977), jonka Pentti organisoi ja jossa toimin tutkijana. Väitöskirjatyössäni (Iivari 1983) keskityin kuitenkin PIOCOmallin kehittelyyn, joka pitkälti perustui Pentin ja Pertin PSC-mallin (Kerola ja Järvinen 1975) yhteydessä esittämiin ajatuksiin. PSC-mallin esitys Systemointi II-kirjassa (Kerola ja Järvinen 1975) vaikutti minusta sen kirjoittajien ja erityisesti Pentin intuition käsitteellistämiseltä ja teoretisoinnilta enemmän kuin valituista teoreettisista lähtökohdista johdetulta mallilta. Se teki mahdolliseksi laajentaa PSC-mallin taustalla olevaan argumentaatiota ja täydentää mallia PIOCO-mallin muotoon. Mutta mistä Pentin intuitio kumpusi. Oletan, että käytännön kokemuksesta kuten intuitio yleensä eli Pentin työstä IBM:llä ja Enso-Gutzeitilla. Niinpä haastatellessani Penttiä olin erityisesti kiinnostunut siitä. Oheisessa JI viittaa haastattelijaan (Juhani Iivari) ja PK haastateltavaan (Pentti Kerola). Hakasuluissa olevat tekstit ovat minun lisäyksiä ja kaarisuluissa olevat pisteet osia vastauksista, jotka olen jättänyt pois. Esitän haastattelun raakamuodossa toivoen, että siitä kuuluu Pentin ääni ainakin hänet tunteville. 2 Niin Pentti, mistä kaikki alkoi? JI: Niin Pentti, jos keskustellaan vähän vanhoista. Järvisen Pertti oli huolissaan, että Pertti Jotunin tekemä sinun haastattelu meni hukkaan joskus luvulla. Senhän piti tulla Tienarin tekemään teokseen ( ) mutta jäi sitten pois. 2 2 Tienari, M. (toim.); Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa, Suomen Atk-kustannus Oy,

19 Pertin kanssa oli puhetta, että muisteltaisiin tätä systeeminsuunnittelujuttua, että miten sinä siihen eksyit. Minähän tiedän, että sinä menit IBM:lle töihin. Siellähän sinä tietysti törmäsit tähän tietojenkäsittelyyn, mutta joko törmäsit siihen ennen, kun olit Munkkiniemen yhteiskoulussa opettajana? PK En siinä vaiheessa. Minun lehtoraatti oli matematiikan, fysiikan ja kemian nuorempi lehtori. Se oli aivan normaali lukion lehtoraatti. Sillä ei ollut suoranaisia yhteyksiä mihinkään tietojenkäsittelyyn. JI Mistä sinä keksit sitten IBM:n? PK Siihen oli kyllä taloudelliset syyt. Lehtorin palkka oli silloin semmoinen, ettei se riittänyt juuri mihinkään. Niin minä sanoin Ainolle, että olen nähnyt lehdessä ensimmäisiä ilmoituksia tietojenkäsittelypuolen systeemisuunnittelu[työpaikoista], [joissa on kohteena] organisaatioiden tietojenkäsittelyongelmat. Se rupesi minua mahdottomasti kiinnostamaan. Sitten siellä oli tämä OR [Operations Research]. He hakivat sellaista projektin vetäjää ja osallistujia, joilla on erilainen pohja. Ja sitten minä laitoin paperit vetämään IBM:lle. Sieltä tuli heti vastaus, että heillä on tällainen projekti, joka pannaan heti pystyyn. Olli Varho oli siinä kokoonkutsuja, turkulainen kaveri, joka oli aivan fantastinen ihminen. Puhui yhdeksää kieltä. Hänellä oli traaginen kohtalo. Hän oli siinä sotilaslenkokoneessa, jonka piti tulla Kuopiosta Helsinkiin, mutta putosi välillä. 3 Siinä oli mukana myös kansanedustajia. Ollia koulutettiin joihinkin armeijan strategisiin suunnittelutehtäviin. Hän oli lopun lopuksi IBM:n varsin erikoislaatuinen toimitusjohtaja. 4 JI Jos palataan IBM:ään, joko silloin puhuttiin systeeminsuunnittelusta, kun hait sinne? PK Ei, vaan operaatiotutkijasta. Olli Varho oli ottanut sen termin käyttöön. Sitten alettiin setvimään, että mitä sillä tarkoitetaan. Siitä tuli sovelletun matematiikan ja vaikeiden tehtävien (.) Minulla oli ensimmäisenä tehtävänä laskea matematiikan keinoin tähtikuvioiden ikäjakaumia. Minä olin Fourier-sarja-asioihin perehtynyt. Siihen tuli sellainen sovellus ( ). Metsätutkimuslaitoksella (MTL) oli professori, 3 Rissalan lentoturma 1978 (http://fi.wikipedia.org/wiki/rissalan_lentoturma) 4 Suomen IBM:n toimitusjohtajana

20 joka tutki kasvulustojen paksuuksia ja sitten laskettiin Fourierin sarjoja ja katsottiin, että millaisia jakaantumia tuli eri paksuisille lustoille. Minähän en tiennyt siitä kasvulustoasiasta, mutta sitten kävi, että minä olen ollut muutaman kerran konsulttina MTL:lle. Siellä haettiin kiinnekohteiksi metsäalueilla tapahtuneita tulipaloja ja mitä ne merkitsevät puuston kasvulle. JI Sitten sinulla oli päätöstauluja koskeva kirja? 5 PK Minun lempiaiheita oli sahausmallit, joiden perusteella kenttäsaha asettaa terät optimaalisesti. Veitsiluodon sahalla oli oikein innostunut metsänhoitaja, jonka kanssa tein yhteistyötä ainakin puoli vuotta. IBM oli hirmuisen innostunut siitä, että siellä on yhtä aikaa optimointi eli sahan asetteiden suunnittelu ja määrällinen optimointi eli minkä paksuinen on se, jota eniten tarvitaan, ja mitä niille tehdään, joita ei oikein tarvita mihinkään. Siinä optimointi on lineaarinen optimointi. Siitä tuli oikein hyvä probleemakenttä, jossa saattoi soveltaa OR:ää useammalla tasolla. IBM:n Euroopan tasolla, ne pyysivät kirjoittamaan englanninkielisen raportin siitä. Ja sitten minut julistettiin IBM:n kuukausipalkinnon [saajaksi]. Ei kukaan ollut tehnyt sellaista aikaisemmin, enkä minäkään oikeastaan siinä vaiheessa. Minua kiinnosti kauheasti niitten probleemoitten eli miten niiden [sahan] asetteiden valinta tapahtuu ja mitä lineaarinen optimointi tuo siihen lisää ja lopputulos oli sitten sellainen. Ne oli yrityksiä, jotka saivat hyviä taloudellisia tuloksia. Ei ne olleet niin kauhean kiinnostuneita siitä, että IBM julkistaa. IBM saa julkistaa talossaan sisällä, mutta ei saanut liian voimakkaasti panna esille. Minulla on kuitenkin tallessa ne tärkeimmät raportit. 6 JI Niin, tämä oli sitä IBM:n aikaa PK Se oli sitä aikaa, kun minä en ollut enää mukana niissä alkuprojekteissa, vaan minulla oli sellainen koulutuksellinen hanke. Sen nimi oli ASEP (Advanced Scientific Education Program). Tämä oli neljä vuotta kestävä hanke. Meitä 5 En löytänyt viitteitä kyseiseen kirjaan Oulun yliopiston bibliografisesta tietokannasta (OULA). Muistini mukaan olen kuitenkin omistanut kyseisen kirjan, joka on vuosien saatossa kadonnut jonnekin. ATK:n Tieto-Sanomien numerossa 15(2), 1969 on kuitenkin viittaus ATK-tutkimuskerhon työryhmään Kerola, Heinäsmäki, Marjamäki ja Sainio joka on julkaissut kolmiosaisen artikkelisarjan aiheesta Päätöstaulut systeemityössä kyseisessä lehdessä. Luulen, että siitä koottiin erillinen kirja. 6 Kauko Kivistö (1993) kuvaa lyhyesti tämän sahasimulaattorin vaiheita (s. 139). Sen mukaan kyseinen innostunut metsänhoitaja oli Klaus Pörhölä ja kyseessä oli Kemi Oy:n saha. Mielenkiintoista siinä on, ettei sahaussimulaattori saanut myönteistä vastaanottoa Kemi Oy:ssä, vaan idean piti kiertää Ruotsin kautta Suomeen ennen kuin se hyväksyttiin sahateollisuudessa. 18

21 oli vähän yli kymmenen mukana. Me saatiin kaikki omista firmoista rahat. Ja minä ja pari muuta Olli Varho, oli taas silloin hiljainen viisas mies, joka ymmärsi, että mitä tässä tehdään. 7 Minä olin innokas projektipäällikkö ja minulla oli rahaa vaikka kuinka paljon, jota olisi voinut käyttää, mutta IBM:n sääntö oli sellainen, että ei mitään ( ) Me saimme mennä mihin halusimme, mutta miten sen sanoisi en saanut rohmuta siellä liikaa. JI Sisältyikö sinun lisensiaattitutkinto siihen? Teit sen Oliko se osa tätä ASEP ohjelmaa? PK Kyllä, mutta se oli taas semmoinen sattuma. Virallisesti sen lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimuksen aiheen esitti minulle Olli Lokki, joka oli hyvin tunnettu sovellusorientoitunut matematiikan professori. 8 Hän oli minulle henkinen isä. Ollilta minä opin paljon sitä mitä hän oli tehnyt, ( ) joka koski monimutkaisten järjestelmien suunnittelu- ja optimointikysymyksiä. Minun lisensiaattitutkielma Elfving tuli siihen tarkastajaksi. 9 Elfving sanoi, että tämä on asiallisesti loistava lisensiaattitutkielma, mutta jossakin määrin matemaattista tarkastelua olisi pitänyt syventää. Sitten hän sanoi, että oleellinen asia on, että, jos hän antaa laudaturin, tämä on suoraan väitöskirja; jos hän antaa siitä eximian, silloin kannattaa syventää se matemaattinen tarkastelu. Siinä vaiheessa olin jotenkin passiivinen, etten pitänyt sitä riittävän kiinnostavana. Toinen ongelma oli, että ylemmän tason optimointiongelmatehtävätasolla, yksi englantilainen nuori nainen teki justiinsa samasta aiheesta ja julkaisi väitöskirjan ja sen jälkeen sainkin Ensolta kutsun Ahti Hirvosen vetämään [tietojenkäsittelytoimintoon]. 10 Sitten alkoi sellainen väliaika, jolloin näin nämä huonot [puolet] tässä yritysmaailmassa. Kun minä menin Ahti Hirvosen kutsumana yrityksen ensimmäi- 7 Kauko Kivistön (1993) mukaan ASEP-hanke käynnistyi Sen tarkoitus oli tehdä operaatiotutkimusta tunnetuksi Suomessa ja samalla edistää matemaattisen laskennan kysyntää. 8 Olli Lokki toimi Teknillisen korkeakoulu matematiikan apulaisprofessorina vuosina ja professorina Hän oli Tietokoneyhdistyksen puheenjohtaja , Valtion tietokonekeskuksen johtokunnan jäsen ja Tietotehdas Oy:n tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja (Ellonen 2008). 9 Gustav Elfving oli Helsingin yliopiston matematiikan professori (Ellonen 2008). Nordström (1999) on kirjoittanut elämänkerran Elfvingistä. 10 Ahti Hirvonen työskenteli Enso-Gutzeitilla vuosina , vuodet laskentapäällikkönä. Jätettyään Enso-Gutzeitin hän oli mm. Tietotehdas Oy:n toimitusjohtajana siirtyen vähitellen pankkialalle ja toimien Suomen Yhdyspankin (SYP) varatoimitusjohtajana ( ), toimitusjohtajana ( ) ja pääjohtajana ( ) (Tienari 1993). 19

22 siin tilaisuuksiin, niin Ahti lähti pois ( ). Minulta myös kysyttiin, että haluanko minä lähteä, mutta sanoin etten. Silloin Ensossa vaihtui toimitusjohtaja. Englannin Essosta tuli nuori, innokas ja erittäin vauhdikas toimitusjohtaja. Hän oli suomalainen, mutta oli ollut Englannissa monta vuotta. Siitä seurasi sitten, että Enso-Gutzeitin tietojenkäsittelyn kokonaissuunnittelu. Sitten tuli ensimmäisen kerran nämä systemointiasiat. 3 Million ja miten törmäsit systeeminsuunnitteluongelmaan? JI Sinä et silloin IBM:n aikana vielä törmännyt niihin systeeminsuunnitteluasioihin? PK Kyllä se oli ehdottomasti meillä. Me tajuttiin aika pian, että meidän probleema oli se, että Stora Ensolla [Enso-Gutzeitilla] on tietojenkäsittelyongelmia prosessitasolla, yksikköjen erilaisten reaaliprosessien samankaltaisuuksia piti hakea, ja siinä sitten kahdenlaisia asioita. Ensin oli hyvin yksinkertaiselta tuntuva prosessin ohjausprobleema, jossa paperin kosteutta ja sellun paksuutta ohjattiin reaaliaikaisesti. Kun sitä oli muutama kuukausia katsottu, tuli sellainen asetelma, että Hyvärisen Lassi, joka oli insinööri ja oli jo lähtenyt IBM:ltä, palasi äkkiä takaisin ja hän rupesi sitten [hoitamaan] tätä prosessinohjausosaprojektia. Hän oli se substanssin ammattilainen, oikein fiksu kaveri. Ja se prosessiohjaussysteemi onnistui. Se oli jo yksi iso näyttö. Sitten oli tämä sahapuolen optimointihomma. Se oli toinen näyttö. Siinä vaiheessa Enso tilasi semmoisen tietojenkäsittelylaitekokonaisuuden, johonka tuli prosessinohjauskone, ja sitten optimointipuolelle yksi IBM:n nk. scientific computer. Nämä kun pantiin yhteen, niin Euroopassa ensimmäinen tällainen kokonaisuus saatiin aikaan. Ja systeemisuunnittelupuolella me heräsimme, että tässä on aivan luontojaan seuraavana se edessä, että täytyy meidän ensin ymmärtää että mikä tämän homman nimi on. Sen jälkeen asiasisällön suhteen tehdä hyvä [ratkaisu]. Siihen aikaan oli tietynlaisia atk-ohjelmiston asiasisällön kuvausjuttuja. Sitten tuli se graafiset, visuaaliset kuvaukset. Ja päätöstaulut oli näitä loogisia malleja. Kaikki nämä oli, joita piti kokeilla. Me olimme innokkaita käyttämään [niitä]. Meillä oli toistakymmentä ihmistä silloin. Minä olin tämän kokonais- 20

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Professori Esa Saarinen & Systeemiäly Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Systeemitieteet Systeemi- ja operaatiotutkimus Paremmaksi tekemisen tiede Ongelmanratkaisua monimutkaisissa

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII on TTY:n tohtorikoulu joka yhdistää teollisuuden tarpeet ja akateemisen tutkimuksen

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 19.11.2013 Inspiroivat oppimisympäristöt Miten ne tehdään?

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 19.11.2013 Inspiroivat oppimisympäristöt Miten ne tehdään? Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Olli Niemi Dosentti, TkT Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto 1 Ilkka Halavalta kysyttiin: Oletko Himasen ystävä? Olen vaikka en henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta K.V. Laurikainen The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta PUBLICATIONS OF THE FINNISH SOCIETY FOR NATURAL PHILOSOPHY K.V. Laurikainen The Finnish Society for

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa

Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa Taneli Tikka toimitusjohtaja IRC-Galleria.net Dynamoid Oy Technology changes while people's needs remain the same. When it comes to communication products,

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Integraatio ja yhteistoimintamallit

Integraatio ja yhteistoimintamallit Integraatio ja yhteistoimintamallit RIL:n tietomalliseminaari 17.9.2015 Integraatio ja yhteistoimintamallit RIL:n toimisto, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki 13.00 Tietomallitoimikunnan tervehdys, pj Heikki

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta Ilkka Virtanen Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta 25.11.2014 Tekniikan ala mukana suunnitelmissa Kauppakorkeakoulun alusta alkaen Muistio 7.2.1967, VKKK:n

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tutkijapalvelut näkyviksi - tutkimusaineistot ja kirjaston rooli seminaari 4.11.2013 Mari Elisa Kuusniemi, Meilahden kampuskirjasto Terkko Esityksen sisältö Mitä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö?

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Turun yliopiston IT-laitoksen ja AMK:n Digital Arts-linjan pelinkehityskurssi pelien tekeminen ei-kaupallisesti Harri Hakonen harri.hakonen@utu.fi Department

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot