ACTA ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS. Juhani Iivari (toim.) JUHLAKIRJA EMERITUSPROFESSORI PENTTI KEROLAN 80-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTA ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS. Juhani Iivari (toim.) JUHLAKIRJA EMERITUSPROFESSORI PENTTI KEROLAN 80-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS"

Transkriptio

1 OULU 2015 F 10 ACTA Juhani Iivari (toim.) UNIVERSITATIS OULUENSIS F SCRIPTA ACADEMICA ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS JUHLAKIRJA EMERITUSPROFESSORI PENTTI KEROLAN 80-VUOTISPÄIVÄNÄ OULUN YLIOPISTO, TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA, TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

2

3 ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS F Scripta Academica 10 JUHANI IIVARI ALUSSA OLI MIES, METSÄ JA INNOSTUS Juhlakirja emeritusprofessori Pentti Kerolan 80-vuotispäivänä IN THE BEGINNING THERE WERE THE MAN, THE FOREST AND ENTHUSIASM Festschrift in honour of professor emeritus Pentti Kerola on his 80th birthday OULUN YLIOPISTO, OULU 2015

4 Copyright 2015 Acta Univ. Oul. F 10, 2015 ISBN (Paperback) ISBN (PDF) ISSN (Printed) ISSN (Online) Kannen suunnittelu Raimo Ahonen JUVENES PRINT TAMPERE 2015

5 Iivari, Juhani (Ed.), In the beginning there were the man, the forest and enthusiasm. Festschrift in honour of professor emeritus Pentti Kerola on his 80th birthday University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science Acta Univ. Oul. F 10, 2015 University of Oulu, P.O. Box 8000, FI University of Oulu, Finland Abstract This book was compiled in honour of professor emeritus Pentti Kerola from the University of Oulu on his 80th birthday. The book consists of eight essays written by his colleagues, former students and friends. They address a variety of topics related to information systems (IS). The first four essays are related to IS development that was Pentti Kerola s major research interest especially in the beginning of his research career. The fifth essay discusses IS education and in particular Ph.D. education in Information Systems, issues of Pentti Kerola s continued interest when he created the IS curriculum at the University of Oulu and later when he initiated the nation-wide Finnish doctoral program in Information Systems serving at its first director. The last three essays address special topics related to ICT management and mobile applications. They are also close to Pentti Kerola s interests because of his practical experience in managerial positions and consultancy in industry and because of his role as one of the key academic figures when the University of Oulu created the knowledge foundations for the birth and growth of the IT industry in Oulu. Keywords: abstraction, digital services, doctoral programs, e-government, information systems, information systems development, information systems education, information technology, management cultures, management of information technology companies, meta-modeling, method engineering, mobile applications, mobile services, organizational routines, performative IS research, PSC model, senior citizens, wellness services, young elderly

6

7 Iivari, Juhani (toim.), Alussa oli mies, metsä ja innostus. Juhlakirja emeritusprofessori Pentti Kerolan 80-vuotispäivänä Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteiden laitos Acta Univ. Oul. F 10, 2015 Oulun yliopisto, PL 8000, Oulun yliopisto Tiivistelmä Tämä juhlakirja ilmestyy Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen emeritusprofessori Pentti Kerolan 80-vuotispäivänä. Kirja koostuu kahdeksasta esseestä, joiden kirjoittajat ovat Pentti Kerolan kollegoita, jatko-opiskelijoita ja ystäviä. Esseet käsittelevät laajasti tietojärjestelmätieteen aihealueita. Neljä ensimmäistä liittyvät tietojärjestelmien suunnitteluun, joka oli Pentti Kerolan päätutkimuskohde erityisesti hänen tutkijauran alkuvuosina. Viides essee pohtii tietojärjestelmäasiantuntijoiden koulutusta ja erityisesti tutkijakoulutusta aiheita jotka olivat Kerolan jatkuvan mielenkiinnon kohteena erityisesti, kun hän käynnisti tietojärjestelmätieteen koulutuksen Oulun yliopistossa johtaen myös sen jatkokehitystä muun muassa vuonna 1980 toteutetun tutkintouudistuksen yhteydessä, ja myöhemmin, kun hän käynnisti tietojärjestelmätieteen valtakunnallisen tohtoriohjelman Suomessa toimien sen ensimmäisenä johtajana. Kirjan kolme viimeistä esseetä käsittelee tietojärjestelmätieteen erityiskysymyksiä: johtamista tietotekniikka-alan yrityksissä ja mobiileita sovelluksia. Ne myös heijastavat Pentti Kerolan mielenkiintoalueita, jotka kumpusivat hänen käytännön kokemuksesta johto- ja konsultointitehtävissä yritysmaailmassa ja hänen roolistaan yhtenä akateemisena avainhenkilönä, kun Oulun yliopisto loi tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä informaatioteknologiateollisuuden synnylle ja kasvulle Oulussa. Asiasanat: abstraktio, digitaaliset palvelut, hyvinvointi palvelut, johtamiskulttuurit, menetelmäkehitys, metamallintaminen, mobiilit palvelut, mobiilit sovellukset, nuoret ikäihmiset, organisaationaalinen rutiini, PSC-malli, seniorikansalaiset, suorittava tietojärjestelmätutkimus, sähköinen hallinto, tietojärjestelmien kehittäminen, tietojärjestelmä, tietojärjestelmäasiantuntijoiden koulutus, tietotekniikka, tietotekniikka-alan yritysten johtaminen, tutkijakoulutus

8

9 Professori Pentti Kerolan muotokuva Portrait of professor Pentti Kerola (Maalaus/painting: Martti Mäki 1997 valokuva/photo Kari Kuutti 2015) Oulun yliopiston taidekokoelma Art Collection of the University of Oulu Parhaimmat onnittelut merkkipäivän johdosta Congratulations on your birth day Kirjoittajat Authors Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Sciences, University of Oulu Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry Finnish Information Processing Assocciation

10 8

11 Esipuhe Preface Tämä kirja sai alkunsa professori Pertti Järvisen yhteydenotosta joskus vuoden 2012 alkupuolella. Keskustellessamme yhteisestä ystävästämme emeritusprofessori Pentti Kerolasta Pertti kertoi, että professori Martti Tienarin toimittaman kirjan Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa (Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1993) piti sisältää Pentin haastattelun, mutta se oli jostakin syystä jäänyt kirjasta pois ja kadonnut jonnekin. Sovimme, että käyn haastattelemassa Penttiä niin kuin teinkin. Haastattelun jälkeen keskustelin Pertin kanssa, että missä se voitaisiin julkaista. Siinä yhteydessä heräisi ajatus juhlakirjasta Pentin kunniaksi, kun hän täyttää 80 vuotta Päädyttyämme tähän ratkaisuun lähetin kutsun pienelle joukolle Pentin aikaisia kollegoita ja entisiä tohtoriopiskelijoita, jotka olivat aikoinaan saaneet nauttia hänen ohjauksesta ja tuesta, ja kysyin heidän halukkuuttaan osallistua kirjan tekoon kirjoittamalla siihen luvun. Sen seurauksena tähän kirjaan valikoitui kymmenen kirjoittajaa, jotka tällä tavalla haluavat onnitella Penttiä hänen juhlapäivänään. Vilpittömät kiitokseni heille tästä avusta. Ilman heidän kirjoituksiaan tämä kirja ei olisi ollut mahdollinen. Jokainen suomalainen tunnistaa, että kirjan otsikko on muokattu Väinö Linnan romaanin Täällä Pohjantähden alla (Werner Södeström Osakeyhtiö Oy, Porvoo, 1959) lähes raamatullisesta aloituslauseesta Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Pentti oli myös raivaaja tienraivaaja erityisesti kun suomalaista tietojärjestelmätiedettä luotiin 1970-luvulla. Hänessä yhdistyy monet tällaiselta tienraivaajalta vaadittavat piirteet kokemus, näkemys, älykkyys, uteliaisuus ja innostus. Kun mietin hänen ominaisuuksia, lopulta minulle tuli näistä alkuvuosista päällimmäisenä mieleen hänen valtava innostus, joka vieläpä oli varsin tarttuvaa laatua innoittavaa innostavuutta. Tämä kirjaan julkaisemista on tukenut Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry (aikaisempi Tietotekniikan liitto), joka samalla yhtyy onnitteluihin. Lämpimät kiitokseni tuesta. The history of this book goes back to early 2012, when professor Pertti Järvinen called me. When speaking about our common friend, professor emeritus Pentti Kerola, Pertti told that a book edited by professor Martti Tienari Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa ( Early Years of Information Technology in Finland ) (Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1993) was planned to include an interview of Pentti. For some reason it was not included and was lost somewhere. We 9

12 agreed that I will interview Pentti, as I did. Later I discussed with Pertti where to publish the interview. Knowing that Pentti will be 80 years , an idea of a festschrift in his honour came into our mind. After this idea I contacted a small group of Pentti s former colleagues and Ph.D. students, who have enjoyed his support and guidance, and asked if they were willing to contribute by writing a chapter in the book. As a result this book includes ten authors who in this way wish to congratulate Pentti on his birthday. I wish to express my sincere gratitude to them. Their contributions made this book possible. Every Finn knows that the title of the book is adpapted from the almost biblical opening sentence In the beginning there were the swamp, the hoe and Jussi in the classic novel of Väinö Linna Under the North Star (translated by Richard Impola, Aspasia Books, Beaverton, Ontario, 2001). Pentti was also a pioneer, forerunner and settler, especially when Information Systems as an academic discipline was created in Finland in the 1970 s. He has many qualifications required from such a pioneer experience, insightfulness, intelligence, curiosity, and enthusiasm. When considering all his characteristics, ultimately it was his immense enthusiasm during those pioneering years that came topmost into my mind. Furthermore, his enthusiasm was very contagious inspiring enthusiasm. The publishing of this book is funded by Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry (Finnish Information Processing Association), which in this was joins the congratulations. I wish to express my gratitude for this financial support. Oulussa 15. tammikuuta 2015 Oulu, the 15 th of January 2015 Juhani Iivari 10

13 Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tervehdys Pentti Kerolalle hänen 80-vuotispäivänään Professori Pentti Kerolan nelikymmenvuotinen työura kietoutuu erottamattomasti yhteen suomalaisen tietotekniikan kehittymisen ja nousun kanssa: 1950-luvun lopun haparoivista kokeiluista 1990-luvun nousuun Nokian vetämänä yhdeksi maan talouden tukipilareista. Noiden vuosikymmenten aikana Pentti teki monipuolisen uran niin teollisuuden eri tehtävissä kuin yliopistolla opettajana ja tutkijanakin. Yhden tärkeimmistä saavutuksista urallaan hän teki kuitenkin hallintomiehenä ja johtajana: Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin, nykyisin tietojenkäsittelytieteiden laitos on mitä suurimmassa määrin hänen luomuksensa. Pentti oli laitoksen ensimmäinen vakinainen professori, hän suunnitteli (ilman omaa vastaavaa koulutusta!) laitoksen ensimmäisen maisterikoulutuksen, kirjoitti sekä yksin että yhdessä Pertti Järvisen kanssa useita oppikirjoja tuon opetuksen tarpeisiin, ja johti laitosta yliopistopolitiikan kuohuissa kaikkiaan viisitoista vuotta kohti yhä vakiintuneempaa ja arvostetumpaa asemaa. Kun hän aloitti 1971, laitoksella oli yksi professori ja muutama muu työntekijä, ja sen asema yliopiston laskentakeskuksen kylkiäisenä oli hyvin epämääräinen; kun hän jäi eläkkeelle 1998, laitos oli kuuden professorin ja viidenkymmenen työntekijän instituutio, jolla oli tunnettu ja tunnustettu ainelaitoksen asema yliopiston rakenteessa, ja tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä Oulun kasvavan tietotekniikkateollisuuden työvoiman kouluttajana. Pentti loi myös 1970-luvulla laitoksen opetukseen ja tutkimukseen oman linjansa. Yhdistelemällä omaperäisesti sekä yhdysvaltalaisia että skandinaavisia vaikutteita hän kehitti oman käyttäjä- ja käyttökeskeisen suunnittelun suuntauksensa. Sitä voidaan pitää avarakatseisempana ja organisaatioiden todellisuuden paremmin huomioonottavana varianttina siitä suuntauksesta, jolle Donald Norman 1980-luvun puolivälissä antoi nimen "user-centered design" ja josta vihdoin luvulla tuli yksi suunnittelun valtavirroista. Pentin ajatukset olivat siis selvästi edellä aikaansa, ja toivottavasti tietojenkäsittelytieteen tuleva historiankirjoitus antaa hänelle tässä suhteessa ansaitsemansa tunnustuksen. Pentin muotoilema linja vaikutti suuresti ja vaikuttaa yhä laitoksen koulutuksen sisältöihin ja tutkimusaiheiden valintaan; vaikka koulutusohjelman rakenne onkin myöhemmin muutettu kansainvälisiä normeja mukailevaksi, on tuon linjan vaikutus edelleen selvästi näkyvissä, eritoten kandidaattivaiheen kursseissa, mutta myös maisterivaiheen nyt jo englanninkielisten kurssien sisällöissä. Johtajana Pentti piti myös huolta työnsä jatkumisesta: hän valitsi, palkkasi, koulutti ja loi kehittymisedellytykset laitoksen seuraavalle sukupolvelle. Viidestä 11

14 hänen assistenteiksi palkkaamastaan tohtoriopiskelijasta (Juhani Iivari, Jouni Similä, Ilkka Tervonen, Kari Kuutti, Harri Oinas-Kukkonen) tuli aikanaan laitoksen professoreja, ja kun kolme meistä on lisäksi palvellut laitoksen johtajina, on Pentin perintö ollut hyvin vahvasti mukana laitoksen toiminnassa. Tällä hetkellä laitos elää sukupolvenvaihdoksen kautta: meidän sukupolvemme ihmiset eläköityvät ja tilalle palkataan uusia. Parin viime vuoden aikana laitos on saanut neljä uutta professoria. Kun yksi näistä uusista (Netta Iivari) on Pentin oppilaiden omia oppilaita, on tämä perintö siirtymässä jo kolmannelle sukupolvelle. Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 2015 tietojenkäsittelytieteiden laitos on kenties vahvempi kuin koskaan; vuonna 2014 valmistui 10 tohtoria ja yli 80 maisteria, laitoksen opetus on yliopiston tunnuslukujen valossa tiedekunnan parhainta, laitoksen tutkimusryhmät on äskeisessä RAE-arviossa arvioitu hyvätasoisiksi, niin julkaisutoiminnan laajuudessa kuin laadussakin päästäneen uuteen ennätykseen; vieläpä talouskin on reilusti positiivinen. Siksi tuntuukin hieman haikealta, että kuluva vuosi tulee jäämään laitoksen viimeiseksi: yliopistossa on parhaillaan menossa organisaatiomuutos, jossa laitostasosta luovutaan, ja tiedekuntien toiminta organisoidaan 2016 alkaen tutkimusryhmien pohjalta. Nykyiseen yliopistojen hallintotapaan tämä muutos on äkillinen, saneltu ylhäältäpäin, eikä sen motivaatiota tai tavoitteita ole selvitetty, laajasta keskustelusta puhumattakaan. On toki mahdollista, että kun taloudellista valtaa ja vastuuta hajotetaan tutkimusryhmätasolle, siellä kyetään fokusoimaan ja tehostamaan tutkimustoimintaa. Mutta samalla menetetään varmasti jotain siitä jatkuvuudesta, jota laitostaso on turvannut. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin esimerkiksi opetuksen jatkuvuus ja pitkän aikavälin kehittäminen ovat sovitettavissa yhteen tutkimusryhmien lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen optimoinnin kanssa. Vaikka laitos siis häviääkin ja sukupolvet vaihtuvat, Pentin työ, ajatukset ja linjanvedot eivät tietenkään katoa, vaan jatkuvat edelleen niissä tutkimusryhmissä, joiden vastuulle tietojärjestelmien opetus tulee uudessa rakenteessa lankeamaan. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen puolesta kiitän Pentti Kerolaa hänen elämäntyöstään laitoksen ja tietojärjestelmätieteen opetuksen ja tutkimuksen hyväksi, ja toivotan hänelle terveyttä ja pitkää ikää. Oulussa 10. tammikuuta 2015 Kari Kuutti Laitoksen johtaja 12

15 Sisällys Contents Abstract Tiivistelmä Esipuhe Preface 9 Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tervehdys Pentti Kerolalle hänen 80-vuotispäivänään 11 Sisällys Contents 13 Emeritusprofessori Pentti Kerolan haastattelu Juhani Iivari Oppikirjan sisällön säilymisestä ajankohtaisena: Esimerkkinä Systemointi II 27 Pertti Järvinen Key Elements of Routines in Organizations and Levels of Abstractions 47 Mats Lundeberg The Origins and Contributions of Pentti Kerola to Methodology Engineering and Meta Modeling 57 Richard Welke Ph.D. Education in Information Systems: Cross-cultural Observations 65 Inger Eriksson-Dickson and Gary Dickson Johtamiskulttuurien muutoksen hallinta ICT-alan ohjelmisto- ja palveluyrityksissä historia opettaa 89 Mikko Ruohonen Five Finnish Innovations in Mobile Government and Their Root Factors Eight Years Later 103 Reima Suomi Challenges and Opportunities for IS Methodology Digital Wellness Services for Young Elderly 111 Christer Carlsson 13

16 14

17 Emeritusprofessori Pentti Kerolan haastattelu Juhani Iivari 1 1 Taustaa Virallisen professorimatrikkelin (Ellonen 2008) mukaan emeritusprofessori Pentti Kerola tuli ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1953, opiskeli Helsingin yliopistossa valmistuen filosofian kandidaatiksi 1958 ja filosofian lisensiaatiksi Pentti toimi Munkkiniemen yhteiskoulun matematiikan nuorempana lehtorina siirtyen vuonna 1960 Oy IMB Ab:n palvelukseen ja sieltä vuonna 1966 Enso-Gutzeit Oy:n tietojenkäsittelypäälliköksi. Vuosina hän toimi Teknillisen korkeakoulun apulaisprofessorina ja vuodesta 1973 alkaen Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin (myöh. -tieteen) professorina aina vuoteen 1998 saakka, jolloin siirtyi eläkkeelle. Opin tuntemaan Pentin siinä vaiheessa, kun hän oli palannut Ouluun vuonna 1971 ja aloittelin tietojenkäsittelyopin laudaturopintoja. Hän oli laitoksen ensimmäinen nimitetty professori ja saavuttuaan Ouluun joutui tekemään suuren työn laitoksen opetuksen kehittämisessä. Pentti piti tärkeänä, että opetus on sisällöllisesti yliopistotasoista ja samalla valmentaa ammatilliseen käytäntöön. Niinpä laudaturopetus sisälsi heti alusta saakka koko lukukauden kestäneen projektityön, pääosin ulkopuolisen toimeksiantajan kanssa. Pentin edustama organisaatio- ja ihmiskeskeinen lähestymistapa tietojenkäsittelyyn oli silloin täysin uutta minulle. Se kuitenkin vaikutti paljon kiinnostavammalta kuin aikaisemmin opetettu tekninen lähestymistapa ja osaltaan innosti minua jatko-opintoihin. Valmistuttuani vuonna 1974 filosofian maisteriksi, siirryin pian jatko-opiskelijaksi ja assistentiksi laitokselle. Jatko-opiskeluvaiheessani suuri tutkinnonuudistus Suomen yliopistoissa antoi uuden sysäyksen kehittää laitoksen koulutusohjelmaa. Sen seurauksena laitoksella suunniteltiin huolellisesti uusi koulutusohjelma, joka otettiin asteittain käyttöön vuodesta 1980 alkaen. Erkki Koskela ja Risto Nuutinen olivat pääasiallisina työjuhtina Pentin toimiessa ohjaajana. Se myös johti joihinkin kansainvälisiin julkai- 1 Emeritusprofessori, Oulun yliopisto, juhani.iivari at oulu.fi 15

18 suihin (Iivari ym. 1981, Koskela ym. 1982, Nuutinen ym. 1986), joissa olin mukana ja jotka osaltaan johdattivat minut kansainväliseen julkaisutoimintaan. Pentti toimi sekä lisensiaattityöni että väitöskirjatyöni ohjaajana. Hän oli erittäin inspiroiva ohjaaja, jonka hämmästyttävä assosiaatiokyky jaksoi jatkuvasti ihmetyttää. Hän saattoi nähdä jonkinlaisen yhtäläisyyden kahden, toisilleen täysin vieraalta vaikuttavan ilmiön välillä. Pohdittuani asiaa muutaman päivän, viikon, kuukauden tai kenties vuodenkin ymmärsin, että Pentti oli taas kerran ollut oikeassa. Jo lisensiaattityövaiheessa aloitin tutkimusyhteistyön Pentin kanssa. Lisensiaattityöni pitkälti nojautui Valtionhallinnon atk-toiminnon seurantajärjestelmän kehittäminen -projektiin (Iivari ja Kerola 1977), jonka Pentti organisoi ja jossa toimin tutkijana. Väitöskirjatyössäni (Iivari 1983) keskityin kuitenkin PIOCOmallin kehittelyyn, joka pitkälti perustui Pentin ja Pertin PSC-mallin (Kerola ja Järvinen 1975) yhteydessä esittämiin ajatuksiin. PSC-mallin esitys Systemointi II-kirjassa (Kerola ja Järvinen 1975) vaikutti minusta sen kirjoittajien ja erityisesti Pentin intuition käsitteellistämiseltä ja teoretisoinnilta enemmän kuin valituista teoreettisista lähtökohdista johdetulta mallilta. Se teki mahdolliseksi laajentaa PSC-mallin taustalla olevaan argumentaatiota ja täydentää mallia PIOCO-mallin muotoon. Mutta mistä Pentin intuitio kumpusi. Oletan, että käytännön kokemuksesta kuten intuitio yleensä eli Pentin työstä IBM:llä ja Enso-Gutzeitilla. Niinpä haastatellessani Penttiä olin erityisesti kiinnostunut siitä. Oheisessa JI viittaa haastattelijaan (Juhani Iivari) ja PK haastateltavaan (Pentti Kerola). Hakasuluissa olevat tekstit ovat minun lisäyksiä ja kaarisuluissa olevat pisteet osia vastauksista, jotka olen jättänyt pois. Esitän haastattelun raakamuodossa toivoen, että siitä kuuluu Pentin ääni ainakin hänet tunteville. 2 Niin Pentti, mistä kaikki alkoi? JI: Niin Pentti, jos keskustellaan vähän vanhoista. Järvisen Pertti oli huolissaan, että Pertti Jotunin tekemä sinun haastattelu meni hukkaan joskus luvulla. Senhän piti tulla Tienarin tekemään teokseen ( ) mutta jäi sitten pois. 2 2 Tienari, M. (toim.); Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa, Suomen Atk-kustannus Oy,

19 Pertin kanssa oli puhetta, että muisteltaisiin tätä systeeminsuunnittelujuttua, että miten sinä siihen eksyit. Minähän tiedän, että sinä menit IBM:lle töihin. Siellähän sinä tietysti törmäsit tähän tietojenkäsittelyyn, mutta joko törmäsit siihen ennen, kun olit Munkkiniemen yhteiskoulussa opettajana? PK En siinä vaiheessa. Minun lehtoraatti oli matematiikan, fysiikan ja kemian nuorempi lehtori. Se oli aivan normaali lukion lehtoraatti. Sillä ei ollut suoranaisia yhteyksiä mihinkään tietojenkäsittelyyn. JI Mistä sinä keksit sitten IBM:n? PK Siihen oli kyllä taloudelliset syyt. Lehtorin palkka oli silloin semmoinen, ettei se riittänyt juuri mihinkään. Niin minä sanoin Ainolle, että olen nähnyt lehdessä ensimmäisiä ilmoituksia tietojenkäsittelypuolen systeemisuunnittelu[työpaikoista], [joissa on kohteena] organisaatioiden tietojenkäsittelyongelmat. Se rupesi minua mahdottomasti kiinnostamaan. Sitten siellä oli tämä OR [Operations Research]. He hakivat sellaista projektin vetäjää ja osallistujia, joilla on erilainen pohja. Ja sitten minä laitoin paperit vetämään IBM:lle. Sieltä tuli heti vastaus, että heillä on tällainen projekti, joka pannaan heti pystyyn. Olli Varho oli siinä kokoonkutsuja, turkulainen kaveri, joka oli aivan fantastinen ihminen. Puhui yhdeksää kieltä. Hänellä oli traaginen kohtalo. Hän oli siinä sotilaslenkokoneessa, jonka piti tulla Kuopiosta Helsinkiin, mutta putosi välillä. 3 Siinä oli mukana myös kansanedustajia. Ollia koulutettiin joihinkin armeijan strategisiin suunnittelutehtäviin. Hän oli lopun lopuksi IBM:n varsin erikoislaatuinen toimitusjohtaja. 4 JI Jos palataan IBM:ään, joko silloin puhuttiin systeeminsuunnittelusta, kun hait sinne? PK Ei, vaan operaatiotutkijasta. Olli Varho oli ottanut sen termin käyttöön. Sitten alettiin setvimään, että mitä sillä tarkoitetaan. Siitä tuli sovelletun matematiikan ja vaikeiden tehtävien (.) Minulla oli ensimmäisenä tehtävänä laskea matematiikan keinoin tähtikuvioiden ikäjakaumia. Minä olin Fourier-sarja-asioihin perehtynyt. Siihen tuli sellainen sovellus ( ). Metsätutkimuslaitoksella (MTL) oli professori, 3 Rissalan lentoturma 1978 (http://fi.wikipedia.org/wiki/rissalan_lentoturma) 4 Suomen IBM:n toimitusjohtajana

20 joka tutki kasvulustojen paksuuksia ja sitten laskettiin Fourierin sarjoja ja katsottiin, että millaisia jakaantumia tuli eri paksuisille lustoille. Minähän en tiennyt siitä kasvulustoasiasta, mutta sitten kävi, että minä olen ollut muutaman kerran konsulttina MTL:lle. Siellä haettiin kiinnekohteiksi metsäalueilla tapahtuneita tulipaloja ja mitä ne merkitsevät puuston kasvulle. JI Sitten sinulla oli päätöstauluja koskeva kirja? 5 PK Minun lempiaiheita oli sahausmallit, joiden perusteella kenttäsaha asettaa terät optimaalisesti. Veitsiluodon sahalla oli oikein innostunut metsänhoitaja, jonka kanssa tein yhteistyötä ainakin puoli vuotta. IBM oli hirmuisen innostunut siitä, että siellä on yhtä aikaa optimointi eli sahan asetteiden suunnittelu ja määrällinen optimointi eli minkä paksuinen on se, jota eniten tarvitaan, ja mitä niille tehdään, joita ei oikein tarvita mihinkään. Siinä optimointi on lineaarinen optimointi. Siitä tuli oikein hyvä probleemakenttä, jossa saattoi soveltaa OR:ää useammalla tasolla. IBM:n Euroopan tasolla, ne pyysivät kirjoittamaan englanninkielisen raportin siitä. Ja sitten minut julistettiin IBM:n kuukausipalkinnon [saajaksi]. Ei kukaan ollut tehnyt sellaista aikaisemmin, enkä minäkään oikeastaan siinä vaiheessa. Minua kiinnosti kauheasti niitten probleemoitten eli miten niiden [sahan] asetteiden valinta tapahtuu ja mitä lineaarinen optimointi tuo siihen lisää ja lopputulos oli sitten sellainen. Ne oli yrityksiä, jotka saivat hyviä taloudellisia tuloksia. Ei ne olleet niin kauhean kiinnostuneita siitä, että IBM julkistaa. IBM saa julkistaa talossaan sisällä, mutta ei saanut liian voimakkaasti panna esille. Minulla on kuitenkin tallessa ne tärkeimmät raportit. 6 JI Niin, tämä oli sitä IBM:n aikaa PK Se oli sitä aikaa, kun minä en ollut enää mukana niissä alkuprojekteissa, vaan minulla oli sellainen koulutuksellinen hanke. Sen nimi oli ASEP (Advanced Scientific Education Program). Tämä oli neljä vuotta kestävä hanke. Meitä 5 En löytänyt viitteitä kyseiseen kirjaan Oulun yliopiston bibliografisesta tietokannasta (OULA). Muistini mukaan olen kuitenkin omistanut kyseisen kirjan, joka on vuosien saatossa kadonnut jonnekin. ATK:n Tieto-Sanomien numerossa 15(2), 1969 on kuitenkin viittaus ATK-tutkimuskerhon työryhmään Kerola, Heinäsmäki, Marjamäki ja Sainio joka on julkaissut kolmiosaisen artikkelisarjan aiheesta Päätöstaulut systeemityössä kyseisessä lehdessä. Luulen, että siitä koottiin erillinen kirja. 6 Kauko Kivistö (1993) kuvaa lyhyesti tämän sahasimulaattorin vaiheita (s. 139). Sen mukaan kyseinen innostunut metsänhoitaja oli Klaus Pörhölä ja kyseessä oli Kemi Oy:n saha. Mielenkiintoista siinä on, ettei sahaussimulaattori saanut myönteistä vastaanottoa Kemi Oy:ssä, vaan idean piti kiertää Ruotsin kautta Suomeen ennen kuin se hyväksyttiin sahateollisuudessa. 18

21 oli vähän yli kymmenen mukana. Me saatiin kaikki omista firmoista rahat. Ja minä ja pari muuta Olli Varho, oli taas silloin hiljainen viisas mies, joka ymmärsi, että mitä tässä tehdään. 7 Minä olin innokas projektipäällikkö ja minulla oli rahaa vaikka kuinka paljon, jota olisi voinut käyttää, mutta IBM:n sääntö oli sellainen, että ei mitään ( ) Me saimme mennä mihin halusimme, mutta miten sen sanoisi en saanut rohmuta siellä liikaa. JI Sisältyikö sinun lisensiaattitutkinto siihen? Teit sen Oliko se osa tätä ASEP ohjelmaa? PK Kyllä, mutta se oli taas semmoinen sattuma. Virallisesti sen lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimuksen aiheen esitti minulle Olli Lokki, joka oli hyvin tunnettu sovellusorientoitunut matematiikan professori. 8 Hän oli minulle henkinen isä. Ollilta minä opin paljon sitä mitä hän oli tehnyt, ( ) joka koski monimutkaisten järjestelmien suunnittelu- ja optimointikysymyksiä. Minun lisensiaattitutkielma Elfving tuli siihen tarkastajaksi. 9 Elfving sanoi, että tämä on asiallisesti loistava lisensiaattitutkielma, mutta jossakin määrin matemaattista tarkastelua olisi pitänyt syventää. Sitten hän sanoi, että oleellinen asia on, että, jos hän antaa laudaturin, tämä on suoraan väitöskirja; jos hän antaa siitä eximian, silloin kannattaa syventää se matemaattinen tarkastelu. Siinä vaiheessa olin jotenkin passiivinen, etten pitänyt sitä riittävän kiinnostavana. Toinen ongelma oli, että ylemmän tason optimointiongelmatehtävätasolla, yksi englantilainen nuori nainen teki justiinsa samasta aiheesta ja julkaisi väitöskirjan ja sen jälkeen sainkin Ensolta kutsun Ahti Hirvosen vetämään [tietojenkäsittelytoimintoon]. 10 Sitten alkoi sellainen väliaika, jolloin näin nämä huonot [puolet] tässä yritysmaailmassa. Kun minä menin Ahti Hirvosen kutsumana yrityksen ensimmäi- 7 Kauko Kivistön (1993) mukaan ASEP-hanke käynnistyi Sen tarkoitus oli tehdä operaatiotutkimusta tunnetuksi Suomessa ja samalla edistää matemaattisen laskennan kysyntää. 8 Olli Lokki toimi Teknillisen korkeakoulu matematiikan apulaisprofessorina vuosina ja professorina Hän oli Tietokoneyhdistyksen puheenjohtaja , Valtion tietokonekeskuksen johtokunnan jäsen ja Tietotehdas Oy:n tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja (Ellonen 2008). 9 Gustav Elfving oli Helsingin yliopiston matematiikan professori (Ellonen 2008). Nordström (1999) on kirjoittanut elämänkerran Elfvingistä. 10 Ahti Hirvonen työskenteli Enso-Gutzeitilla vuosina , vuodet laskentapäällikkönä. Jätettyään Enso-Gutzeitin hän oli mm. Tietotehdas Oy:n toimitusjohtajana siirtyen vähitellen pankkialalle ja toimien Suomen Yhdyspankin (SYP) varatoimitusjohtajana ( ), toimitusjohtajana ( ) ja pääjohtajana ( ) (Tienari 1993). 19

22 siin tilaisuuksiin, niin Ahti lähti pois ( ). Minulta myös kysyttiin, että haluanko minä lähteä, mutta sanoin etten. Silloin Ensossa vaihtui toimitusjohtaja. Englannin Essosta tuli nuori, innokas ja erittäin vauhdikas toimitusjohtaja. Hän oli suomalainen, mutta oli ollut Englannissa monta vuotta. Siitä seurasi sitten, että Enso-Gutzeitin tietojenkäsittelyn kokonaissuunnittelu. Sitten tuli ensimmäisen kerran nämä systemointiasiat. 3 Million ja miten törmäsit systeeminsuunnitteluongelmaan? JI Sinä et silloin IBM:n aikana vielä törmännyt niihin systeeminsuunnitteluasioihin? PK Kyllä se oli ehdottomasti meillä. Me tajuttiin aika pian, että meidän probleema oli se, että Stora Ensolla [Enso-Gutzeitilla] on tietojenkäsittelyongelmia prosessitasolla, yksikköjen erilaisten reaaliprosessien samankaltaisuuksia piti hakea, ja siinä sitten kahdenlaisia asioita. Ensin oli hyvin yksinkertaiselta tuntuva prosessin ohjausprobleema, jossa paperin kosteutta ja sellun paksuutta ohjattiin reaaliaikaisesti. Kun sitä oli muutama kuukausia katsottu, tuli sellainen asetelma, että Hyvärisen Lassi, joka oli insinööri ja oli jo lähtenyt IBM:ltä, palasi äkkiä takaisin ja hän rupesi sitten [hoitamaan] tätä prosessinohjausosaprojektia. Hän oli se substanssin ammattilainen, oikein fiksu kaveri. Ja se prosessiohjaussysteemi onnistui. Se oli jo yksi iso näyttö. Sitten oli tämä sahapuolen optimointihomma. Se oli toinen näyttö. Siinä vaiheessa Enso tilasi semmoisen tietojenkäsittelylaitekokonaisuuden, johonka tuli prosessinohjauskone, ja sitten optimointipuolelle yksi IBM:n nk. scientific computer. Nämä kun pantiin yhteen, niin Euroopassa ensimmäinen tällainen kokonaisuus saatiin aikaan. Ja systeemisuunnittelupuolella me heräsimme, että tässä on aivan luontojaan seuraavana se edessä, että täytyy meidän ensin ymmärtää että mikä tämän homman nimi on. Sen jälkeen asiasisällön suhteen tehdä hyvä [ratkaisu]. Siihen aikaan oli tietynlaisia atk-ohjelmiston asiasisällön kuvausjuttuja. Sitten tuli se graafiset, visuaaliset kuvaukset. Ja päätöstaulut oli näitä loogisia malleja. Kaikki nämä oli, joita piti kokeilla. Me olimme innokkaita käyttämään [niitä]. Meillä oli toistakymmentä ihmistä silloin. Minä olin tämän kokonais- 20

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media Tohtorixi 9.2. 2004, Päivitetty 9.1. 2005 http://www.jyu.fi/~pttyrvai/papers/tohtorixi.pdf Pasi Tyrväinen Prof. Digital media email: Pasi.Tyrvainen@jyu.fi Tutkinnon sisältö Tohtori Väitöskirja Lisensiaattityö

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII on TTY:n tohtorikoulu joka yhdistää teollisuuden tarpeet ja akateemisen tutkimuksen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia

Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia 25.1.2016 Sanni Siltanen, erikoistutkija VTT, TkT sanni.siltanen@vtt.fi Kuka

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen

Akateeminen johtaminen. Helena Ahonen Akateeminen johtaminen Helena Ahonen Akateemisen johtamisen työpaja 3 20.8. Ammattirooli ja persoona 27.8. Systeemiajattelu ja johtaminen 3.9. Johtaja rajan vartijana 10.9. Minä johtajana Ammattirooli

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy

Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Tampere University of Applied Sciences Paper technology International Pulp and Paper Technology Supply Chain Management and Material Handling in Paper Industry Case Tervakoski Oy Supervisor Commissioned

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö?

Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Onnistuuko hakkerien ja artistien yhteistyö? Turun yliopiston IT-laitoksen ja AMK:n Digital Arts-linjan pelinkehityskurssi pelien tekeminen ei-kaupallisesti Harri Hakonen harri.hakonen@utu.fi Department

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja tulevaisuudentutkimus: lyhyt esittely Tulevaisuudentutkimus Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot