Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke"

Transkriptio

1 1 (28) Raportti Liikenne- ja viestintäministeriö Kansallisen tietopääoman suoja hanke

2 2 (28) Sisällys 1 Johdanto Selvityksen tavoitteet ja työtapa Raportin rakenteesta ja erityispiirteistä Tietopääoman määrittely Yhteenveto haastattelun tuloksista Tietopääoma käsitteenä ja tiedon elinkaari Riskien arviointi ja hallinta Tietopääoman kansallinen merkitys Keskeiset ongelmat ja kehitysehdotukset Tietoturvallisuusriskien hallinnan kehittäminen Organisaation sisältä tulevien uhkien tunnistaminen ja ehkäiseminen Tekijänoikeudet Viestintäviraston CERT-FI yksikön toimintaedellytysten turvaaminen Yksityisyyden suojaamisen vaikutukset tietoturvan valvontaan Muita ongelmia ja kehitysideoita LIITE 1 Haastattelutulokset kysymyksittäin... 14

3 3 (28) 1 Johdanto Kansallisen tietopääoman suoja hanke on osa valtioneuvoston 4. syyskuuta 2003 periaatepäätöksellä antaman kansallisen tietoturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Hankkeen tavoitteena on arvioida kansallisen tietopääoman suoja kokonaisuudessaan huomioiden sekä yksityisen että julkisen sektorin tilanne ja kehitystarpeet. Hankkeeseen liittyy selvitys, jonka tarkoituksena on tukea kansallisen tietoturvallisuusstrategian tietopääoman suojan arviointiryhmän työtä. Selvityksen on Liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta tuottanut PricewaterhouseCoopersin riskienhallinnan asiantuntijat Vesa Tupala ja Jan Bäckström. Tässä raportissa on esitetty selvityksen tulokset. 1.1 Selvityksen tavoitteet ja työtapa Selvitys on tehty haastattelututkimuksena. Haastatteluiden kohteina oli 12 organisaatiota niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta ja organisaatiot edustivat eri toimialoja, kuten vakuutustoiminta, teleoperaattorit, yliopistot ja tutkimus, terveydenhuolto, energian tuotanto, tukku- ja vähittäiskauppa, media ja viestintä, metsäteollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, ilmailuhallinto, huoltovarmuustoiminta, patentti- ja rekisterihallinto, ilmailuhallinto sekä pankki- ja rahoitus. Kustakin haastateltavasta yhteisöstä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan pyritty saamaan näkemyksiä kolmelta taholta: liikkeen johto, oikeudellinen asiantuntemus ja tietoturvan tekninen asiantuntemus. Tässä onnistuttiin melko hyvin, sillä ainoastaan metsäsektorin osalta jouduttiin poikkeamaan alkuperäisestä haastattelusuunnitelmasta. Metsäsektorilta ei saatu kerättyä tietopääoman suojaamiseen liittyviä teknisiä näkemyksiä. Haastatteluiden tarkoituksena oli hakea selvyyttä siihen millaista tietopääomaa pidetään kansallisesti tärkeänä, onko panostettu tietopääoman suojaan riittävästi ja mitä tulevaisuudessa voitaisiin tehdä tietopääoman suojaamiseksi. Lisäksi selvitettiin ja arvioitiin sitä, mitkä ovat tulevaisuudessa Suomen kannalta erityisen merkittäviä tietoturvariskejä tietopääoman kannalta, miten tilannetta voitaisiin parantaa ja pyrkiä tätä kautta vähentämään tietoturvariskejä. 1.2 Raportin rakenteesta ja erityispiirteistä Kukin haastatelluista organisaatioista edustaa selvityksessä omaa toimialaansa. Asioita on tarkasteltu tässä raportissa yksityisen sektorin organisaatioihin liittyen toimialanäkökulmasta sekä julkisiin organisaatioihin liittyen ko. hallinnonalan näkökulmasta. Vastausten analysoinnissa on viitattu ko. toimi- tai hallinnonalaan eikä suoraan kyseiseen yhteisöön.

4 4 (28) Joidenkin kysymysten kohdalla vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia kaikkien vastaajien osalta; tällöin vastauksista on muodostettu yleinen käsitys kysymykseen liittyen ja mahdolliset erot vastaajien välillä on kerrottu. Luvussa kolme on esitetty keskeisimpiä ongelmia ja kehitysideoita, joita selvitystutkimuksen aikana tuli ilmi. Vastauksiin liittyvät kysymyskohtaiset yhteenvedot löytyvät liitteestä Tietopääoman määrittely Tässä nimenomaisessa hankkeessa on tietopääomaksi ymmärretty aineeton tietopääoma, mikä muodostuu datasta, informaatiosta, immateriaalioikeuksista ja itse organisaatiosta. Tällainen tietopääoma koostuu systemaattisesti luoduista käsitteellisistä tiedoista, jotka ovat organisaation toiminnan ja perustehtävien kannalta oleellisia. Esimerkkejä tällaisista ovat mm. keksinnöt, tekniset kuvaukset ja piirustukset, metodologiat, ohjelmistot, sovellukset, dokumentit ja muut tieto-objektit. Yksityisellä sektorilla toiminnan kannalta välttämätöntä tietopääomaa ovat edellisten lisäksi esimerkiksi yrityssalaisuudet, asiakastiedot ja tuotekehitystiedot. Valtionhallinnon puolella aineettomana pääomana voitaisiin pitää esimerkiksi viranomaisten pitämiä perusrekistereitä, jotka sisältävät tietoja yhteiskunnan kannalta merkittävistä asioista. Merkittävän osan tietopääomasta muodostaa myös yksityisten kansalaisten yksityisyyden suojan piiriin lukeutuva tietopääoma.

5 5 (28) 2 Yhteenveto haastattelun tuloksista 2.1 Tietopääoma käsitteenä ja tiedon elinkaari Tietopääomaa ei organisaatioissa mielletä samalla tavoin, kuin mitä sillä on tässä hankkeessa ymmärretty. Sitä ei myöskään ole käsitelty organisaatioissa erikseen. Määrittelyn mukaista tietopääomaa tunnistettiin organisaatioissa olevan ja suojattavankin mutta paremmin nimenomaiseen tieto-objektiin liittyvien muiden ominaisuuksien ja suojausvaatimusten vuoksi, kuin siksi, että se on luokiteltu tietopääomaan kuuluvaksi. Sen osalta ei ole tehty erillistä riskianalyysia ja vain harvoissa organisaatioissa se on osa yhteisön muuta riskienhallintaa. Jos tiedon elinkaareen ajatellaan kuuluviksi vaiheet: tiedon jalostaminen/synnyttäminen tietopääoman käsittely tietopääoman säilytys ja tallennus tietopääoman siirtäminen tietopääoman arkistointi tietopääoman luonnollinen tuhoaminen, niin jalostusvaiheessa käsiteltävää tietoa ei ymmärretä osana tietopääomaa. Tiedon eheyteen koettiin liittyvän uhkia ainoastaan viestintä- ja mediasektorilla sekä yliopisto ja tutkimustoiminnassa. Tukku- ja vähittäiskaupan alalla eheyden menettäminen koettiin pienemmäksi haitaksi, kuin tiedon joutuminen vääriin käsiin tai sen menettäminen kokonaan. Vastauksista voidaan päätellä, että muissa organisaatioissa tietopääoman luottamuksellisuus koettiin eheyttä tärkeämmäksi. Yleisesti useissa organisaatioissa myös tiedon tarkoituksellinen tuhoaminen koettiin merkittäväksi uhkaksi. Yliopistojen yhteydessä tehtävän tutkimuksen osalta nähtiin, että tiedon jalostamisen alkuvaiheissa tieto saattaa olla niin hajautunutta, että vaikka jotain osia saattaisi joutua ulkopuolisten haltuun, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä kuin tiedon vääristymisellä (tiedon eheys) tai tuhoutumisella. Organisaatioissa ei myöskään mainittu sattuneen sellaisia tilanteita, joissa tieto olisi vääristynyt tai, että sillä olisi ollut merkittäviä seurauksia. Eheyteen liittyy kuitenkin uhkia esim. pitkäaikaissäilyttämisen osalta; kuinka varmistetaan tiedon yhteensopivuus järjestelmäuudistusten ja tallennusteknologioiden kehittymisen myötä. Tähän, kuten myöskään tietopääoman arkistointiin ei otettu kantaa haastatteluissa. 2.2 Riskien arviointi ja hallinta Riskienarviointia ja hallintaa voitaisiinkin selkiyttää ja formalisoida sekä tukea valtionhallinnon taholta herättelemällä yhteisöjä miettimään tietoturvallisuutta osana riskienhallinnan kokonaisuutta ja esim. seuraavista näkökulmista:

6 6 (28) kriittisyys kuinka merkittävää tietopääoma on toiminnan kannalta riippuvuussuhteet mitä ovat tietopääoman osien väliset keskinäiset riippuvuudet ja vaikutussuhteet korvattavuus voidaanko tietopääoma johtaa/jalostaa uudelleen muista olemassa olevista tiedoista tietopääomaan liittyvät muut virrat (tietovirtojen lisäksi), esim. tulovirta, jota tiedolla ohjataan onko kyse tehtävä- vai liiketoimintakriittisestä tietopääomasta. Haastattelujen tuloksista heijastuu vahvasti tietopääomaan liittyvän suojaamisen mitä suojataan-miten suojataan ajattelu vaikka tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa olisi miettiä miksi suojataan ja vasta sen jälkeen käytännön keinoja suojaamiseksi. Tämä lienee seurausta siitä, että tietopääomaan käsittelyyn liittyy hyvin vahvasti teknologian kehitys, ja teknologia kehittyy edellä, prosessit ja menettelyt sitä vastoin hiukan jälkijunassa. Tietopääoma on kuitenkin monen yhteisön tärkein resurssi tänä päivänä ja siihen liittyviä riskejä tulisi tarkastella myös muista kuin teknisistä näkökulmista ja asiaan kuuluvalla painoarvolla. Tietopääomaan liittyvien riskien hallinnassa tulisi huomioida muitakin riskejä, kuin taloudelliset ja imagoon liittyvät riskit. Virusepidemioilla ja sisäisillä väärinkäytöksillä on pahimmillaan laajoja operatiivisia vaikutuksia. Tiukasti säännellyillä aloilla luottamuksellisuuden menetys voi johtaa pahimmillaan siihen, että koko organisaation olemassaolo asetetaan kyseenalaiseksi, esim. tilintarkastuksessa suurimmat riskit liittyvät nimenomaan julkiseen luottamuskuvaan organisaatioiden toiminnasta. Tietopääoma on myös resursseista se, jota kaikkein huonoimmin voi suojata vakuutuksin. Silti vakuutukset ovat hyvin yleinen vastaus kysyttäessä suojautumiskeinoja operatiivisen toiminnan riskejä vastaan näin myös tietojärjestelmiin liittyvien häiriöiden osalta. Järjestelmien suojaamiseen käytetyt vakuutukset eivät useinkaan korvaa menetettyä tietoa. Tietopääomaan liittyvän riskiajattelun puute näkyy myös ulkoistuksissa. Liian usein ulkoistetaan jotain toimintoja ymmärtämättä sitä tosiseikkaa, että prosessin ulkoistamisen yhteydessä ulkoistetaan myös tähän liittyvä tietopääoma. 2.3 Tietopääoman kansallinen merkitys Haastatteluissa tuli esille mielenkiintoinen näkemys liittyen tietopääoman kansalliseen ominaisuuteen. Erityisesti metsäsektorilla ja telealalla todettiin, että kansalliset rajat ovat hämärtyneet myös tietopääoman osalta. Metsäsektorilla todettiin, että heillä ei ole hallussaan minkäänlaista kansallista tietopääomaa. Tietopääoma on organisaation omaisuutta eikä sillä ole merkitystä tietyn alueen tai maan kannalta. Merkitystä nähtiin olevan lähinnä, sillä valuuko tietopääoma ulos itse organisaatiosta, kuin jos se joutuisi vieraiden kansakuntien haltuun. Lisäksi tiedon liikkuvuus organisaation sisällä ja sen toimintaympäristössä on kilpailukyvyn ja toimialan kehityksen kannalta tärkeämpää, kuin tiedon suojaaminen. Huolimatta mainitunkaltaisesta näkemyksestä näidenkään organisaatioiden kohdalla ei voitane kiistää sitä to-

7 7 (28) siseikkaa, että organisaatioiden käsittelemällä tietopääomalla on merkitystä myös kansallisen kilpailukyvyn kannalta. Onhan näiden yritysten kotipaikka ja osa toimintaakin Suomessa. Suojaamisessa tulisi myös tehdä laajaa yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin; siitäkin syystä, ettei asetettaisi ristiriitaisia vaatimuksia yhteisöille. Monissa yrityksissä, etenkin pörssiyhtiöissä (listattu pörssissä ulkomailla tai ovat osa kansainvälistä listattua konsernia) ja tietyillä toimialoilla eriasteisia vaatimuksia tietopääoman suojaamiselle tulee nykyisin hyvin paljon ulkomaisten säädösten kautta, näistä esimerkkinä rahoitus- ja pankkitoimintaa säätelevä G10 maiden ja parin muun maan pankkivalvontaviranomaisten muodostaman Baselin pankkivalvontakomitean laatima Basel II ja USA:n pörssivalvoja SEC:n vaatimuksia ilmentävä Sarbanes-Oxley Act Kansallisen tason ohjaamisen tulisi olla linjassa näiden säännösten kanssa tai muuten aiheutetaan kohtuutonta haittaa yritystoiminnalle.

8 8 (28) 3 Keskeiset ongelmat ja kehitysehdotukset 3.1 Tietoturvallisuusriskien hallinnan kehittäminen Ongelma: Kaikissa haastatelluissa organisaatioissa on tehty riskianalyysia mutta erikseen tietopääomaan liittyen ei yhdessäkään. Suurimmassa osassa yhteisöjä tietohallintotoimintoon liittyvien riskien hallinta on selkeästi erillään organisaatioiden muusta riskien hallinnasta, ja sielläkin riskien analysointia on tehty liittyen lähinnä tietojen käytettävyyteen ja luottamuksellisuuteen. Näiden rinnalla vähintäänkin yhtä tärkeä usein tärkeämpikin ominaisuus on tiedon eheys. Siinä missä tietohallinto perinteisesti pyrkii varmistamaan tiedon käytettävyyttä ja luottamuksellisuutta tiedon eheydestä huolehtiminen on viime kädessä ao. liiketoimintaprosessin vastuulla. Liian usein esim. tietoliikenneverkkojen turvallisuutta arvioidaan pelkästään teknisestä suojaus näkökulmasta (käytettävyys ja luottamuksellisuus) eikä ymmärretä esim. edi-liikenteeseen liittyvää eheyden näkökulmaa. Lisäksi useissa organisaatioissa mainittiin huomattavasti kasvanut tietotekniikkariippuvuus ja toimintojen ulkoistaminen. Osassa organisaatioita ei ymmärretty täysin tietotekniikkariippuvuuden mukanaan tuomaa riskiä. Ulkoistamisen yhteydessä ei täysin tunnuta ymmärtävän mitä jonkin toiminnon ulkoistamisesta seuraa. Olipa kyse vain infran ylläpidosta, niin kyse on prosessin ulkoistamisesta ja siihen kuuluu muitakin, kuin teknologian käyttöön liittyviä riskejä. Usein ei myöskään oteta vastuuta palveluntoimittajien toiminnasta, vaan ajatellaan eihän se ole meidän vastuulla. Kovasti lisääntyneiden ulkoistusten ja toiminnanohjausjärjestelmien integraation myötä on nähtävissä selkeä kehitys korkean integraation suuntaan eri organisaatioiden järjestelmien välillä. Tätä kautta yritystoimintaan liittyvät riskit kasvavat; virusepidemiat, luvaton järjestelmien käyttö ja laitehäiriöt sekä riittämättömät suojaukset liiketoimintakriittisten sisäisten järjestelmien osalta vaarantavat tiedon eheyden, käytettävyyden ja luottamuksellisuuden ei ainoastaan yhdessä organisaatiossa vaan koko toimintaketjussa. Yhtä lailla tämä kehitys, järjestelmien ja prosessien ketjuuntuminen sekä riippuvuus toisen organisaation tietojärjestelmistä, on nähtävissä myös julkishallinnon puolella (esim. tulli ja poliisi käyttävät Patenttija rekisterihallinnon järjestelmiä). Kehitysehdotus: Etenkin yritysten johto pitäisi saada ymmärtämään, että tietopääomaan ja sen suojaamiseen liittyvä riskienhallinta on sisällytettävä kokonaisriskien hallintaan. Sitä ei tule tarkastella esim. pelkästään liiketoiminnallisista tai teknisistä näkökulmista koska liiketoiminnan prosessit ja teknologia ovat yhä useammin samaa integroitua toimintakokonaisuutta.

9 9 (28) KTM:ssä voitaisiin käynnistää hanke riskienhallintaportaaliin perustamisesta. Portaalin kautta olisi saatavilla mm. tietoa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivista riskienhallinnan työryhmistä, riskienhallinnan ohjeista sekä laista ja säädöksistä. Tietoa tulisi voida hakea perustuen toimi- tai hallinnonalaan sekä riskienhallinnan eri alueisiin: esim. ympäristöriskit, tietoriskit, rahoitusriskit, henkilöriskit jne. VTT on kehittänyt pk-yrityksille vastaavan riskienhallintaportaalin (http://www.pk-rh.com). 3.2 Organisaation sisältä tulevien uhkien tunnistaminen ja ehkäiseminen Eräässä haastatelluista organisaatioista todettiin, että organisaation sisältä on helpompi vahingoittaa, mutta ulkoa se on todennäköisempää. Tämä näkemys oli jollain tapaa nähtävissä myös useissa muissa organisaatioissa. Ulkoa tulevia uhkia vastaan on puolustauduttava aktiivisesti, mutta sisältäpäin tulevien uhkien suhteen ollaan pikemmin passiivisia ja toimitaan vasta siinä vaiheessa, kun riski on realisoitumassa. Ongelma: Voitaisiin ajatella, että totta kai vahingoittaminen on helpompaa sisältäpäin mutta miksi näin on? Yhteiskunnassamme vallitsee hyvin turvallinen henki ja yrityksissä luottamus työntekijöiden korkeaan moraaliin. Yhteiskunnassa vallitsevien moraalikäsityksien rapautumiseen liittyy uhka pidemmällä tähtäyksellä. Vaikutukset ovat nähtävissä jo nyt. Teinit pitävät internetin haittaohjelmien rakentamista kivana leikkinä useinkaan seurauksia miettimättä. Nuorisolla on aiempia sukupolvia paremmat tietotekniset valmiudet, mutta toimiakseen tietoyhteiskunta edellyttää, että järjestelmiin voidaan luottaa. Kehitysehdotus: Sekä yksityisen että julkisen sektorin yhteisöjä tulisi valistaa sisäisten järjestelmien suojaamisen tärkeydestä. Tietopääoman suojaamista ei tulisi miettiä ainoastaan lainsäädännöllisistä ja tietoteknisistä näkökulmista, vaan tulisi huomioida lisäksi ainakin seuraavia keinoja: tietoturvakulttuurin luominen tietoyhteiskunnan rakentamisen yhteydessä sekä yleisesti hyväksyttyjen moraalikäsitysten vahvistaminen: mitä saa ja mitä ei saa tehdä (jokamiehen oikeudet eivät koske tietopääomaa ja tietojärjestelmiä) valistaminen ja kouluttaminen peruskoulusta lähtien: järjestetään tietoiskuja tietopääomaan liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja käsittelyn vastuista sekä mitataan aika-ajoin valistuneisuuden tasoa esim. kyselyin.

10 10 (28) 3.3 Tekijänoikeudet Digitalisoituminen on muuttanut tekijänoikeustilanteen kokonaan; oikeudenhaltijat eivät enää pysty kontrolloimaan aineistojen leviämistä. Enää ei kyetä valvomaan missä ja kuka teoksia käyttää. Tehdystä työstä ei saada enää korvausta samalla tavalla kuin aiemmin. Suurten tietovarantojen kopiointi on helppoa ja edullista; muutos on tapahtunut lyhyessä ajassa. Aineisto voi levitä eri muodoissa ja useita eri kanavia pitkin. Ongelma: Yliopistojen harjoittamassa tutkimustoiminnassa painitaan parinkin ongelman kanssa tekijänoikeuksiin liittyen. Yhtäältä, jos yliopistojen harjoittaman tutkimuksen tuotannossa käytetään hyväksi julkisen sektorin hallussa olevia tietovarantoja, tulee yksityisten yritysten saada sama raakadata käyttöönsä samoilla ehdoilla. Tämä vaikuttaa erityisesti yliopistojen kilpailukykyyn; resurssit ovat muutoinkin suhteellisen rajalliset yritysmaailmaan verrattuna. Toisaalta tutkimuksen jatkotuloksena perustetut yhtiöt aiheuttavat merkittävää haittaa yliopistoille lainsuojan ja viranomaistoiminnan riittämättömyyden vuoksi. Ensin mainittuun ongelmaan liittyen kilpailulainsäädäntö säätelee sekä julkisen että yksityisen sektorin tietotuotteiden levittämistä, jakelua. Tekijänoikeuslain mukaan tietovarannot voivat sisältää tekijänoikeudellisesti suojattuja tuotoksia, esim. kirjallisia teoksia, valokuvia, äänitteitä ja karttoja. Tällöin myös julkisen viranomaisen piirissä tuotettu tai sille luovutettu teos on suojattu. Lainsäädäntö ei kuitenkaan anna tukea niiden suojaamiseen eikä yliopistomaailmassa ole totuttu sellaisten sopimusten käyttöön, joilla rajoitettaisiin tiedon käyttöä muualla. Kun tieteellistä julkaisua tai ideoita yritetään viedä maailmalle, on vaarana, että näitä esiteltäessä muiden maiden laitoksille ne tekevät tutkimuksen tai toteuttavat idean omissa nimissään. Jälkimmäinen ongelma tutkimuksen jatkotuloksena perustetut yhtiöt on muodostunut ongelmaksi lähinnä siitä syystä, että yliopistojen osalta, organisaatioiden sisällä ei ole totuttu käyttämään organisaatioiden sisäisiä sopimuksia tutkimustoiminnassa. Tutkijat saattavat viedä mukanaan ideoita, joita yliopisto on rahoittanut ja muulla tavoin tukenut. Jos tutkija ei halua olla yliopistoa kohtaan oikeudenmukainen, niin hän voi lähteä ja alkaa tehdä tutkimusta omiin nimiinsä. Tästä aiheutuu taloudellista haittaa mutta tutkijan mukana saattaa lähteä useampiakin korkeasti koulutettuja henkilöitä. Tilanne on tältä osin erilainen kuin yksityisellä sektorilla missä sopimuksia on totuttu käyttämään tietopääomaa suojattaessa. Yliopistojen toiminta puolestaan rahoitetaan pääosin julkisista varoista ja siten tuotettava objektiivista kaikkien saatavilla olevaa tietoa. Ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvat tutkimukset suojattu sopimuksin. Kehitysehdotus:

11 11 (28) Kun tutkimushankkeille myönnetään julkista tukea, niin tulisi selvittää rahoituksen kohteena olevaan asiaan liittyvät taustat sekä rahoituksen hakijan tosiasiallinen oikeus ideoihin ja asiakirjoihin. Käytännössä tämä edellyttänee selkeän yhteistoimintamallin kehittämistä yhteiskunnallisten rahoittajien kesken. Toisaalta yhteistyötä pitäisi kehittää myös tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä sen varmistamiseksi, että tiedon jäljitettävyyden osalta on mahdollisuus varmistua ainakin siitä kuka teki, mitä ja kenen toimesta. Myös kansainvälistä lainsäädäntöä voitaisiin kehittää, mutta ennen kaikkea yliopistoja tulisi valistaa tekemään keskinäisiä salassapitosopimuksia kaikissa niissä tilanteissa, joissa on riskinä tutkimustiedon ja ideoiden väärinkäyttö tai hallitsematon valuminen ulkopuolisten käsiin. 3.4 Viestintäviraston CERT-FI yksikön toimintaedellytysten turvaaminen Ongelma: Tietoturvallisuuden riskienhallintaan liittyen jatkuvan tilannekuvan ylläpitäminen on tärkeä toiminto. Yhtä tärkeää on verkostoituminen, yksin ei enää kyetä kaikkeen myöskään uhkissa tapahtuvan seurannan osalta. Tässä mielessä CERT-FI toiminto koettiin erittäin tärkeäksi ja toimivaksi toiminnoksi useissa haastatelluissa organisaatioissa. CERT-FI toiminnon resursointi ei kuitenkaan ole haastateltavien mielestä riittävällä tasolla. Kehitysehdotus: CERT-FI yksikön rahoitusta tulisi lisätä, jotta sillä olisi paremmat edellytykset vastata yhteisöjen tarpeisiin. Rahoituksessa olisi myös huomioitava se, että uuden tietosuojalain (ja yhteisötilaaja käsitteen) myötä valvonnan piiriin kuuluut teleyritysten lisäksi myös muita yrityksiä. Toisin sanoen teleyrityksiltä perittävät tietoturvamaksut eivät voi kattaa myös muiden yhteisöjen valvontaa tai ainakaan se ei ole oikeudenmukaista vaan rahoituksen on tultava myös esim. budjetista. Viestintävirastossa on menossa hanke liittyen CERT-FI palvelun kehittämiseen: Tutkimus yritysten ja yhteisöjen odotuksista ja tarpeista tietoturvallisuuden tilannekuvan osalta, Dnro: 1467/92/2004. Tässä kohdassa mainitut kehitysehdotukset olisi hyvä välittää tiedoksi ko. hankkeen työryhmälle. 3.5 Yksityisyyden suojaamisen vaikutukset tietoturvan valvontaan Ongelma:

12 12 (28) Liki kaikissa haastatelluista organisaatioista oltiin sitä mieltä, että uuden Sähköisen viestinnän tietosuojalain ja yhteisötilaajan käsitteen myötä suojaamismahdollisuuksia ja tietoturvan seurantaa on rajoitettu merkittävästi. Valvonta ja puuttuminen väärään toimintaan ja häiriötilanteisiin koetaan vaikeammaksi. Jos epäillään väärinkäytöstä on tehtävä poliisille tutkintapyyntö. Jotta tämä voitaisiin tehdä on kuitenkin mentävä viestinnän sisältöön, koska poliisi vaatii näyttöä ennen kuin ryhtyy asiaa tutkimaan. Viestinnän sisältöön puuttumista ei kuitenkaan nähdä Sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella mahdolliseksi. Mikäli lakia tulkitaan pitkän aikaa väärin on riskinä se, että yhteisöjen toimintatavat ohjautuvat tehottomampaan tai tietoturvattomampaan suuntaan. Esimerkkinä nykylainsäädännön (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621) aiheuttamasta toimintatapojen muutoksesta on asioiden poisjättäminen kokouspöytäkirjoista ja ministeriöille toimitettavista raporteista. Tästä oli esimerkkejä ainakin ilmailuhallinnossa, huoltovarmuustoiminnassa sekä terveydenhuollon sektorilla. Tietosuojalailla sekä lailla yksityisyyden suojasta työelämässä koetaan olevan vaikutusta myös julkisten tietovarantojen hyväksikäyttöön. Lisäksi lait vaikuttavat vastaajien mielestä oleellisesti asiakastietojen laajuuteen ja rajoittavat käyttökelpoisuutta. Perimmäisenä ongelmana on todennäköisesti enemmän organisaation sisältä ulospäin lähtevän viestinnän ja tietopääoman suojaaminen, kuin organisaatioiden sisällä tapahtuva. Kehitysehdotus: Sähköisen viestinnän tietosuojalain tulkintaan ja soveltamiseen liittyy merkittävässä määrin epävarmuutta kyse voi myös olla muutosvastarinnasta liittyen uuteen lakiin, joka pääasiassa rajoittaa tietoturvan valvontaa mutta ei anna eväitä sen kehittämiseen. Suosittelemmekin, että Viestintävirasto antaisi selkeämmät ohjeet lain tulkinnasta ja kiertäisi organisaatioissa kertomassa uuden lain vaikutuksista ja soveltamisesta käytännön työssä. Lain implementointiohjeita varten on perustettu case-portaali (www.ficora.fi). Portaaliin olisi hyvä sisällyttää yleisten soveltamisohjeiden lisäksi enemmän esimerkkitapauksia lain soveltamisesta erilaisissa tilanteissa ja eri organisaatioissa. 3.7 Muita ongelmia ja kehitysideoita Seuraavassa on listattu muita kehitysehdotuksia, joita haastatteluissa tuli esille: Ilmailuhallinnossa koettiin tarpeelliseksi perustaa suljettu dataverkko viranomaiskommunikointia varten Virve-verkon tapaan. Verkko ulotettaisiin kaikkiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin organisaatioihin. Edelleen ilmailuhallinnossa toivottiin, että toimintaa ohjattaisiin vahvemmin laeissa tarkoitettuun suuntaan sisällyttämällä sanktioita useampiin säädöksiin. Yliopistosektorilla oltiin sitä mieltä, että Viranomaisten taholta on varottava lietsomasta käsitystä, että yksityisyyden suoja on kaikkein pyhin oikeus. Kommentin taustalla on tulkinta uuden tietosuojalain rajoittavuudesta etenkin tietoturvan val-

13 13 (28) vonnan osalta ja uskomus siitä, että yksityisyyden suojan korostaminen lainsäädännössä Huoltovarmuustoiminnassa esitettiin sähköpostiliikennettä automaattisesti salattavaksi organisaation sisällä. Lisäksi esitettiin kehitettäväksi kansallisen tason autentikointijärjestelmä. Nykyisin on käytössä useita erilaisia autentikointijärjestelmiä julkisten palveluiden ja viranomaisten yhteisessä käytössä olevissa järjestelmissä, esim. patentti- ja rekisterihallinnolla, verottajalla ja Postilla on yhteinen yritystietojärjestelmä, jonka tunnistautumiseen käytetään netpostia, verottajan TYVI-tunnistusta, pankkien tunnuksia tai hst-korttia.

14 14 (28) LIITE 1 Haastattelutulokset kysymyksittäin Kysymys 1. Millaisen tietopääoman koette olevan kansallisesti tärkeää? Kansallisesti tärkeäksi tietopääomaksi koettiin haastatelluissa organisaatioissa seuraavanlainen tietopääoma: Yliopistot ja tutkimustoiminta: Keksinnöt, täysin salassa pidettävät potilastiedot (liittyy lääketieteelliseen tutkimustoimintaan) ja henkilötiedot omasta henkilökunnasta. Kaikkein tiukin suoja oman henkilökunnan osalta; tässä tulee inhimillinen tekijä mukaan. Pankki- ja rahoitus: väestötiedot, taloustilastot, oikeusrekisterit (esim. lainhuuto, kiinnitysrekisteri), yksityisten ylläpitämät luottotietorekisterit, ulosottoviranomaisten rekisterit, varmennusjärjestelmät ja sertifikaatit (mm. VRK, PRH, VeriSign). Teletoimiala: erityisesti puolustusvoimien tiedot, asiakkaisiin liittyvät tiedot. Vakuutustoiminta: väestörekisteri, kansaneläkelaitoksen tiedot (päivärahat ja muut korvaukset). Arvopaperimarkkinajärjestelmien sisältämät tiedot. Tukku- ja vähittäiskauppa: kanta-asiakasjärjestelmissä olevat kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyvät tiedot. Tuotteiden jäljitystiedot, asiakastiedot ja toimittajatiedot (erityisesti kriisilanteita varten) tietojärjestelmissä. Media ja viestintätoimiala: viestintämateriaali, mediasisältö, luottotiedot sekä markkinatiedot ja tutkimukset. Huoltovarmuus: esimerkkeinä perusrekistereistä väestörekisteri, yritysrekisteri, kiinteistörekisteri, OM:n sovellukset rekistereistä, AKE:n rekisterit, turvallisuusviranomaisten rekisterit sekä verotukseen liittyvät rekisterit. Finanssisektorin järjestelmien sisältämä tieto, mm. arvopaperiosuusjärjestelmä ja vakuutusyhtiöiden tietokannat. Terveydenhuollon tietokannat. Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut: innovaatiot, keksinnöt. Mallisairaalahankkeessa muodostuva ohjelma, lääketutkimukseen liittyvät tiedot, ohjelmistot ja hoitoteknologiaan liittyvät tiedot ja tekniset kuvaukset, esim. säteilysuojaussysteemi. Lainsäädännössä kuvatut terveydenhuollon perustoimintaan liittyvät tiedot. Organisaation kehittämismallit ja hallinnolliset toimintatavat.

15 15 (28) Ilmailuhallinto: poliisin rekisterit (erit. Supo) eli henkilöturvallisuuteen liittyvät rekisterit, säätilahistoria. Luottokunnan rekisterit ja rikosrekisteri, väestötietorekisteri sekä kiinteistörekisteri. Patentti- ja rekisterihallinto: tieto yleensä salaista valmisteluvaiheessa mutta julkista patentin myöntämisen yhteydessä. Patentti- ja rekisterihallinto on kansainvälinen järjestelmä, joka ei tunnista kansallisia rajoja. Kysymys 2. Onko organisaatiollanne hallussa kansallisesti tärkeää tietopääomaa? Kansallisesti tärkeää tietopääomaa tunnistettiin eri organisaatioissa olevan seuraavasti Energiatoimiala: mm. suojautumismenettelyt ulkoisia uhkia vastaan sekä laitoksen tekninen dokumentaatio. Pankki- ja rahoitussektori: asiakastiedot (henkilöt, yritykset), luottotiedot, varmennusjärjestelmät Teletoimiala: kriisitilanteissa tärkeä rooli: toimitaan yhteistyössä kriisiorganisaatioiden kanssa, tähän verkostoon liittyvät tiedot, ohjelmistot ja varmistukset (se missä verkko fyysisesti sijaitsee), suojaus- ja lukitusjärjestelmät, telealan innovaatiot. Teknisen ympäristön tiedot ja sen kuvaus. Lisäksi kumppaneilta tuleva tieto; se ei saa karata liian aikaisin julkisuuteen (esim. Nokialta tuleva tieto tuotteiden julkistuksista). Vakuutustoiminta: sijoitussuunnitelmat, suurten asiakkaiden strategiset suunnitelmat. Asiakastiedot (arkaluonteiset taloudelliset ja terveystiedot, asiakkaat, eläkkeensaajat, velat). Media ja viestintätoimiala: asiakastiedot, markkinatiedot sekä yrityssalaisuudet. Huoltovarmuustoiminta: omaan suunnitteluun liittyvät rekisterit, toimipaikkojen tärkeysluokitus, hyötyajoneuvojen ohjausjärjestelmä, omat suunnittelumallit yritysmaailmalle liittyen riskienhallintaan poikkeustilanteissa (varasuunnitelmat). Tietokanta koskien kaikkia niiden alueiden tietoja, joissa valtiolla on intressejä (valmiusdokumentteja). Osaaminen paljonkin yksilöiden hallussa, vaikka organisaatioon onkin kumuloitunut tietoa. Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut: potilaiden seuranta-aineistot (1960-luvulta lähtien), potilas- ja tutkimusrekisterit. Ilmailuhallinto: ilmatilan datasetti (reittipisteet, koordinaattimääritykset), infrastruktuuri-informaatio: verkotukset, sähköt, viestiyhteydet, esterekisteri (lentoesteet eli

16 16 (28) esim. mastot), lentoasemien digitaalinen kartasto, kaikki toimintakäsikirjat, lennonjohtojärjestelmät. Lisäksi tutkatieto, liikennetieto (lentoliikenteeseen liittyvä tietokanta), ilmarekisteri, ilmailuviranomaisten määräykset. Lentoasematiedot, ilmailuun liittyvät rekisterit (lentoluvat, lennonjohtoluvat), turvallisuusrekisterit, Suomen AIP eli ilmailutiedotusjulkaisu (ilman tätä ei lennetä). Patentti- ja rekisterihallinto: patenttihakemukset, asiakasrekisterit. 3. Millä tavoin organisaatiossanne on organisoitu tietopääoman suojaamiseen liittyvät vastuut? Vastuut on organisoitu eri organisaatioissa ja toimialoilla hyvin samansuuntaisesti. Tietopääoman omistajuus sekä käyttöoikeudet on määritelty liiketoimintayksiköissä; tietopääoman suojaaminen on näiden vastuulla. Tietohallinto tarjoaa tekniikan ja metodit tietopääoman suojaamiseksi sekä tarpeen mukaan ohjeistusta. Metsäsektorilla tietohallinto vastaa tietopääoman suojaamisesta. Pankki- ja vakuutussektorilla sekä energiatoimialalla organisoinnissa näkyy kuitenkin muita tiukemmat vaatimukset ja roolitus tietoturvan suhteen. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yliopistoissa ja tutkimustoiminnassa tietoturvallisuuden kehittäminen ja valvonta on sidottu laatujärjestelmiin. Kysymys 4. Millaisia uhkia koette organisaationne tietopääomaan liittyvän? Tietopääoman luottamuksellisuuden varmistaminen koetaan kaikissa haastatelluista organisaatioista tärkeäksi mutta monilla sektoreilla (Patentti- ja rekisterihallinto, media, pankkitoiminta, energia, ilmailuhallinto) korostettiin nimenomaan tietopääoman eheyden merkitystä. Tiedon sabotointi, ilman että sitä havaitaan ajoissa koetaan merkittäväksi uhkaksi. Yliopistosektorilla uhkia liitettiin myös langattomiin verkkoihin niiden salakuuntelun mahdollisuuden kautta. Periaatteellinen turvataso koettiin huonoksi; sähköpostia pitää käyttää salatun yhteyden yli mutta muutoin ei ole erityisvaatimuksia. Myös kiinteän verkon fyysistä pääsyä on helpompi valvoa. Myös social engineering koettiin uhkaksi. Pankkitoiminnassa uhkiksi koettiin erityisesti identiteettivarkaudet, teollinen vakoilu, hyvän tavan vastainen toiminta tai laiton hyväksikäyttö sekä palvelunestohyökkäykset, varusohjelmien aukot, verkkoon tunkeutuminen ja erilaiset haittaohjelmat. Ilmailuhallinnossa uhkia koettiin liittyvän tietoliikenneyhteyksiin, tiedon eheyteen ja tietokantoihin. Tietoliikenneyhteyksissä ajateltiin, että vaarana on tärkeään operaattoriin kohdistuva häiriö tai sabotaasi. Myös terrorismia, krakkerointia sekä tietokantojen tuhoutumista pidettiin merkittävinä uhkina.

17 17 (28) Perinteisiä uhkia mainittiin lähes kaikilla sektoreilla olevan mm. laitteistorikkoutumiset, sähkönsyötön häiriöt, ylikuormitustilanteet, tulipalot ja vesivahingot. Lisäksi materiaalin vääränlainen käsittely, esim. käytöstä poistettavan, tuhottavan tietopääoman tuhoaminen riittämättömällä tavalla (ei käytetä tietosuojamateriaalin keräysastioita). Teletoimialalla todettiin, että ollaan uudessa kilpailutilanteessa, missä kilpailijoille täytyy sallia pääsy tietovarastoihin (rajatusti), myös omissa tiloissa (teleliikennelaite) käy kilpailijoiden ihmisiä. Tietoista vahingontekoa pidettiin kuitenkin epätodennäköisenä. Myös rikollisilla käyttäjillä todettiin olevan laajakaistayhteyksien myötä parempi mahdollisuus päästä käsiksi järjestelmiin. Media ja viestintätoimialalla tietopääoman katoamista henkilöstön mukana pidettiin uhkana, samoin uutisointiin ja viestinnän sisältöön liittyvien tietojen vuotaminen kilpailijoille. Myös ulkoistuksiin liittyvä tietopääoman syntyminen ja jääminen ulkopuolisten haltuun koettiin uhkaksi. Edelleen, internetin turvattomuutta pidettiin syynä piratismiin ja tulon menetyksiin. Ylipäätään huolimatta teknologian hyötynäkökulmista tietotekniikkariippuvaisuutta pidettiin uhkana. Lisäksi uhkiksi koettiin immateriaali- ja tavaramerkkiloukkaukset, hakkerointi, tietoaineistojen eheyden menettäminen sekä tiedon luottamuksellisuus. Uhkaksi mainittiin myös uusien teknologioiden käyttöönotto, ennen kuin niihin liittyvät riskit on selvitetty ja hankittu riittävästi osaamista. Yliopistosektorilla koettiin avoimen kulttuurin kautta tulevan uhkia virusten, sabotaasin ja tietovarkauksien muodossa. Tiedustelutoiminnan sijaan on tullut merkittävässä määrin yritysvakoilu. Etenkin huoltovarmuustoiminnassa koettiin, että ollaan selkeästi tiedustelun kohteena. Huoltovarmuustoiminnassa uhkiksi mainittiin lisäksi kiinteistöön ja sitä kautta järjestelmiin kohdistuvat tulipalot sekä vesivahingot. Terveydenhuollon sektorilla koettiin, että median röyhkeys potilastiedon urkkimisessa on lisääntynyt selvästi. Terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden sektorilla sekä yliopistomaailmassa kulttuurin avoimuus koettiin uhkaksi. Kysymys 5. Koetteko uhkien tulevan enemmän organisaation sisä- vai ulkopuolelta? Toteamus sisältä helpompi vahingoittaa mutta ulkoa todennäköisempää kiteyttää hyvin eri organisaatioissa yleisesti vallalla olevan käsityksen siitä, että uhkien koetaan tulevan enemmän ulkopuolelta. Ulkoa päin tuleviin uhkiin on myös reagoitava nopeammin; päivitettävä sovelluksia koko ajan ilmenevien uusin virusten ja haavoittuvuuksien vuoksi.

18 18 (28) Tukku- ja vähittäiskaupan alalla uhkien koettiin muista poiketen tulevan pääasiassa sisäpuolelta. Toimialaa ei pidetä houkuttelevana rikollisuudelle. Palvelunestohyökkäykset vahingoittaisivat toimintaa merkittävästi; asiakastoimitukset halvaantuisivat parissa tunnissa. Valmiussuunnittelun ja sabotoinnin/terrorismin näkökulmasta pidämme kuitenkin myös tätä toimialaa haavoittuvaisena ja merkityksellisenä yhteiskunnan kannalta (ruokatavaratoimitukset). Myös media ja viestintätoimialalla uhkat koettiin merkittävämmäksi sisältä päin, koska tiedon saatavuus on sisältä huomattavasti helpompaa. Yliopistosektorilla todettiin, että ulkopuolelta tulevia uhkia vastaan suojauduttava aktiivisesti, sisäpuolen osalta tyydytään tarkkailemaan ja reagoimaan, mikäli tarpeen. Ammattimaisia vakoilijoita on paljon ja nämä tahot kalastavat tietoa sieltä sun täältä, minkä vuoksi tällaista toimintaa on vaikea havaita. Internetiin liittyvät uhat nähtiin kaikissa organisaatioissa vakavana ulkopuolisena uhkana. Internetiin liittyvien uhkien suhteen käydään jatkuvaa kilpajuoksua; urkkijat ja teknologia koko ajan askelen edellä. Muut uhkat paremmin yksittäisiä ja niihin voidaan varautua eri tavalla. Internetin ja tietoliikenneverkottumisen uhkiin liittyy myös verkottuminen partnereiden ja asiakkaiden suuntaan; toimivaltuudet ja vaikutus- sekä valvontamahdollisuudet eivät kovin ulotu kovin hyvin oman organisaation ulkopuolelle. Pankki- ja rahoitussektorilla koettiin todella vakavia uhkia ulkopuolelta, ja niistä on omakohtaisia kokemuksia. Näihin liittyvät kuvaukset ovat luottamuksellisia, joten niitä ei voida tässä raportissa käsitellä. Terveydenhuolto ja sosiaalipalveluissa koettiin uhkaksi sisältäpäin tuleva uteliaisuus potilastietoja kohtaan. Ulkopuolinen uhka lisääntymässä, esim. kiinnostus omaa henkilökuntaa kohtaan (anestesialääkäreiden palkat). Median kiinnostus etenkin julkkisten potilastietojen urkkimiseksi on kasvanut ja keinot muuttuneet kyseenalaisiksi (jopa tekeydytään omaisiksi tietojen saamiseksi tai potilaana sairaalaan, kuten Myyrmannin pommitapauksessa). Kysymys 6. Millaista haittaa saattaisi mielestänne olla tietopääoman joutumisella ulkopuolisten käsiin? Vastauksista erottuu selkeästi kolmen tyyppisiä eriasteisia haittoja: imagohaitta toiminta keskeytyy mutta palautuminen on mahdollista toiminta lakkaa pahimmassa tapauksessa.

19 19 (28) Vastaajat on toimialoittain mahdollista jakaa edellisen jaottelun mukaisesti sen mukaan millainen haitta tulisi lähinnä kysymykseen. Toiminnan lakkaaminen pahimmassa tapauksessa on nähty mahdolliseksi Vakuutustoiminnassa ja Pankki- ja rahoitustoimialalla; näillä on riskinä menettää toimilupa. Myös merkittävä negatiivinen julkisuus ja asiakkaiden menettäminen koettiin haitaksi näillä toimialoilla. Seuraavissa pidetään oleellisena haittana toiminnan keskeytymistä mutta katsotaan palautuminen mahdolliseksi tietyin edellytyksin: energia, tukku- ja vähittäiskauppa, teletoiminta, media ja viestintä, huoltovarmuus. Ilmailulaitoksella tietojen menettämisellä ulkopuolisille koettiin olevan ennen kaikkea puolustuksellista merkitystä. Loppujen osalta kysymykseen saattaisi tulla lähinnä imagoon liittyvät kolhut tai kilpailukyvyn menettäminen. Yliopistojen puolella voidaan käyttää synonyyminä meriittihaittaa; esim. ellei olla ensimmäisiä tutkimustulosten julkaisijoita (vaikka oltaisiinkin edelläkävijä tutkimuksessa), niin arvostus tiedeyhteisössä laskee. Seuraukseksi koettiin myös taloudelliset menetykset niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Teletoimialalla koettiin, että poliisin yhä kasvava halu laajentaa puhelutietojen saantia heikentää luottamusta operaattoreihin. Edelleen nähtiin, että jos yksityisyyden suojaa loukattaisiin laajassa mittakaavassa (jos asiakkaiden tiedot joutuisivat vääriin käsiin) ja luottamus häviäisi, niin otettaisiin yhteiskunnassa mahdollisesti takapakkia tietojärjestelmien käytössä. Kehitysajatuksena mietittiin, että pitäisikö rakentaa suojattuja eriytettyjä systeemejä asiakastiedon hallintaan. Patentti- ja rekisterihallinnossa nähtiin, että asiakastietojen joutumisella ulkopuolisten käsiin olisi paitsi merkittävää haittaa ko. yrityksen kannalta, niin myös valtakunnan turvallisuuteen liittyen. Suomen liittyessä EU:hun Venäjältä tulevien patenttihakemusten määrä on lisääntynyt huomattavasti, koska Suomen kautta ne saavat samat oikeudet, toisaalta niitä koskevat myös samat velvollisuudet, kuin muitakin EU:ssa toimivia yrityksiä. Tässä on uhkaksi koettu mafian toiminnan laajentuminen. Kysymys 7. Onko tietopääoma erotettu muusta organisaation käsittelemästä tiedosta? Miten? Ainoastaan harvassa haastatelluista organisaatioista on tietopääoma eriytetty jollain tavoin organisaation muusta tiedosta. Niissä joissa on eriytetty, se on tehty pääasiassa käyttäen erittäin tiukkoja käyttöoikeusrajauksia tai tietoliikenneverkon segmentointia. Myös hallinnon järjestelmien erottaminen tuotannon järjestelmistä on yleisesti käytetty tapa. Niissäkin yhteisöissä, joissa ei varsinaista eriyttämistä ole tehty on tietoihin pääsyä kuitenkin rajoitettu.

20 20 (28) Yliopistoissa ja tutkimustoiminnassa suojaavaksi tekijäksi on nähty se, että tieto on hajallaan eri tietokannoissa ja tutkijoiden hallussa. Yleensä siinä vaiheessa, kun tällaisesta heterogeenisesta tiedosta on muodostumassa tietopääomaa, se tulee myös julkiseksi; sille haetaan patenttia tai lanseerataan julkaisu ja sen avulla vahvistetaan organisaation arvostusta tiedeyhteisössä. Myös tiedon massa ja heterogeenisuus on suojaava tekijä. Teletoimialalla tietopääoma koettiin vaikeasti toiminnasta erotettavaksi; asiakkaille tarjotaan tuotantokone, jota asiakas käyttää ja käsitellään vain tietoa siitä, miten asiakas sitä käyttää. Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa potilaalla on mahdollisuus kieltää omien tietojen luovuttaminen esim. muiden lääkäreiden käyttöön (mikä on kylläkin harvinaista). Potilasrekisteri, henkilöstörekisteri (sisältää pääosin julkista tietoa tietyin rajoituksin) ja työterveyshuollon rekisterit on eriytetty. Kysymys 8. Onko organisaatiossanne tehty riskianalyysia tietopääomaan liittyen? Kaikissa organisaatioissa on tehty riskianalyysia mutta tietopääomaan liittyen ei yhdessäkään. Tiedon taloudellisen arvon määrittäminen koettiin vaikeaksi. Tietohallinnossa riskien analysointia on tehty liittyen lähinnä tietojen käytettävyyteen ja luottamuksellisuuteen. Tietohallintotoimintoon liittyvien riskien hallinta on kuitenkin selkeästi erillään organisaatioiden muusta riskien hallinnasta; sillä ei ole juurikaan kytkentää liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. Poikkeuksina voidaan kuitenkin mainita vakuutustoiminta, huoltovarmuushallinto sekä ilmailuhallinto. Näissä riskejä arvioidaan riskienhallintatyöryhmässä, jossa on edustettuina johto, liiketoiminnot sekä tietohallinto. Useissa organisaatioissa riskianalyysi on myös mukana koko ajan kaikessa toiminnassa ilman, että tehtäisiin erillistä riskianalyysia. Useimmiten tietojärjestelmiin liittyvää riskienarviointi tehdään nimenomaan jatkuvuussuunnittelun yhteydessä. Yliopistoissa ja tutkimustoiminnassa sekä teletoimialalla korostettiin erityisesti, että toiminta ei saa kaatua pieniin häiriöihin; tämä on vaikuttava tekijä kaikissa asioissa ja toiminnoissa. Yliopistoissa ja tutkimuksessa tunnistettiin, että ollaan pääomatalo. Tämän vuoksi rahassa ei voi mitata juuri mitään; kaiken täytyy toimia koko ajan. Kysymys 9. Onko organisaatiossanne analysoitu tehtävät ja toimintaprosessit, luokiteltu tai määritelty tietoaineiston arvo ja jos on, niin miten? Tehtävät ja prosessit on analysoitu kaikissa organisaatioissa ja useissa tietoaineiston arvo on priorisoitu ja luokiteltu luottamuksellisuuden tai käytettävyyden mukaan. Tietoaineiston arvoa ei ole määritelty mutta kuitenkin sen tuottamiseen liittyvät prosessit on arvioitu. Talou-

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit?

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja j Keskeisiä tuloksia 10.5.2010 2 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen kannalta keskeiset kysymykset jaettiin viiteen

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Johdanto Kommentit ja huomiot - Johdanto Tiivistäisin alkuun jatkuvuuden määritelmän esim. seuraavasti:

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2017

Tietosuojakysely 2017 Tietosuojakysely 2017 Apteekki Tekijät Kela Tietosuojavaltuutetun toimisto Raportti Sisällys 1 Tietosuojakyselyn tulokset Apteekki... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tietosuojavastaavat... 4 1.3 Apteekkarin tai

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Tietoturva ja tietosuoja. Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat?

Tietoturva ja tietosuoja. Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat? Tietoturva ja tietosuoja Millaisia ovat tietoyhteiskunnan vaarat? Mitä on tietoturva? Miten määrittelisit tietoturvallisuuden? Entä tietosuojan? Mitä ylipäänsä on tieto siinä määrin, kuin se ihmisiä kiinnostaa?

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA TIETOTILINPÄÄTÖSSEMINAARI 31.1.2013 TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto KEHITYSKULKUJA TIETOYHTEISKUNTA TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA... 1 5 TIETOTURVA JA LAATU... 2 6 TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Toimitilojen tietoturva

Toimitilojen tietoturva Toimitilojen tietoturva Toimitilakonseptikoulutus Tuija Lehtinen 18.2.2014 Toimitilaturvallisuus Tarkoittaa toimitilojen fyysistä suojaamista, jonka avulla pyritään turvaamaan organisaation häiriötön toiminta

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO 3.4.2015 Taustaa Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä

Lisätiedot

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Viestintäviraston Abuse-seminaari Saku Tolvanen Tietoturvapäällikkö Elisa Oyj Mitä, miksi ja milloin Luotettavuus SVTSL Tietoturva Muuta Mennyt vuosi Ilmoitusten käsittely

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Hanketoiminnan tutkimuseettiset kysymykset ja uudistuvan tietosuojalainsäädännön vaikutus tutkimustiedon hallintaan

Hanketoiminnan tutkimuseettiset kysymykset ja uudistuvan tietosuojalainsäädännön vaikutus tutkimustiedon hallintaan Hanketoiminnan tutkimuseettiset kysymykset ja uudistuvan tietosuojalainsäädännön vaikutus tutkimustiedon hallintaan Hankkeiden ja kumppanien arvioinnista ja hankkeista yleisemmin 1 Sisältö 1. Hanketoiminnan

Lisätiedot

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Harri Hamberg Country Security Manager Schneider Electric Finland Oy Tähän voit laittaa yrityksen/organisaation logon ja halutessasi oman kuvasi Kiinteistönhallinnan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.01.2014 23 1. YLEISTÄ Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka asiakirjana sisältää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat,

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 9. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Sytyke/ käytettävyys OSY Anu Ylä-Pietilä Lyhyesti Trafista Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä,

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020 Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Tietoturvapolitiikka 2014-2020 Sisällys Valtiontalouden tarkastusviraston tietoturvapolitiikka... 2 1 Johdanto... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Tarkastusviraston

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Aiheet Verkostojen rakentaminen ja ylläpito Verkoston olemassa olon tarkoitus, osallistujien

Lisätiedot

-------- = LV! "17. Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka SE I N ÄJ 0 K I. 1. Johdanto. 2. Tietoturvaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet

-------- = LV! 17. Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka SE I N ÄJ 0 K I. 1. Johdanto. 2. Tietoturvaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet -------- Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka 1. Johdanto Tietoturva nähdään julkishallinnon organisaatioissa oleellisena osana normaalia toimintaa ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot