Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt. Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan?"

Transkriptio

1 Koulutuspoliittinen ohjelma

2 Vahvat ja vaikuttavat yhteiskuntatieteelliset yksiköt Maailma ja yhteiskunta muuttuvat miksi yhteiskuntatieteilijöitä tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuudessa perinteisen, staattisen työn rinnalle tulee entistä enemmän yrittämistä ja itsenäistä projektityötä. Työn modularisaatio vaatii ihmisryhmää, joka tarkastelee kokonaisuuksia ja ymmärtää, miten eri asiat linkittyvät toisiinsa. Tämä vaatii paitsi kykyä empatiaan myös kykyä tarkastella asioita monista näkökulmista. Laadukas yhteiskuntatieteellinen koulutus antaa loistavat edellytykset sopeutua muuttuvaan maailmaan ja työelämään. Tietämyksen on uudistuttava aikaisempaa nopeammin. Tämä tapahtuu monialaisen ja monitieteisen globaalin vuorovaikutuksen avulla. Tulevaisuuden yhteiskuntatieteilijät ovat valmiita kohtaamaan monimutkaisia käytännön ongelmia, tutkimaan niitä ja muotoilemaan ratkaisuja samaan aikaan sekä uusinta tietämystä hyödyntäen että yhteistyössä asiakas- ja vertaisyhteisöjen kanssa. Yhteiskuntatieteilijät ovat osa monitieteisiä yhteisöjä, jotka etsivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhteiskuntatieteilijöiden osaamiselle on kysyntää muuttuvan yhteiskunnan ymmärtäjinä, kehittäjinä ja selittäjinä. Ympäröivän maailman muutokset ohjaavat tulevia yhteiskuntatieteellisen osaamisen painopistealueita: väestön ikääntyminen korostaa yksilön sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyviä seikkoja, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimukset lisääntyvät kaikilla ihmiselämän alueilla, ja globaali, monikulttuurinen ja -arvoinen yhteiskunta asettaa haasteita yhteisöille ja yhteiskunnalliselle päätöksenteolle. Yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta antavien yliopistojen pitää profiloitua painopisteidensä ja vahvuusalueidensa mukaisesti toisiaan täydentävästi ja päällekkäisyyksiä karsien. Alan tutkimuksen ja koulutuksen taloudelliset resurssit tulee samalla säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Kun yhdessä yliopistossa on suurempi opiskelija-, opettaja- ja tutkijamäärä tietyllä opintoalalla, on alan sisäisille, uutta luoville kohtaamisille paremmat edellytykset. Tämä rakentaa vahvempaa pohjaa opintoalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittymiselle sekä opiskelijoiden yksilöllisille opintopoluille. Profiloituminen tukee myös yhteiskuntatieteiden asemaa yliopistojen sisällä. Yliopistojen profiilin mukainen yhteiskuntatieteellinen koulutus ja tutkimus pitää nostaa strategiseksi painopistealueeksi alalla toimivissa yliopistoissa. Yhteiskuntatieteiden koulutuksen keskittyessä profiloituneisiin, vahvoihin yksiköihin pitää myös alan koulutusmääriä tarkistaa työmarkkinoiden tarpeita vastaaviksi. Alan aloittajamäärää pitää profiloitumisen yhteydessä supistaa vähintään 20 % vuoteen 2018 mennessä. Vähentämistarve perustuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennakointiin yhteiskunta-alan tutkintotarpeesta sekä liiton työmarkkinatutkimuksiin. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen vuosien työmarkkinatutkimusten mukaan noin viidennes yhteiskunta-alan maisterintutkinnon suorittaneista työskentelee koulutustasoaan vaatimattomammissa työtehtävissä. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa onkin kiinnitettävä huomiota erityisesti laadulliseen työllistymiseen. Ennakoinnin pitää olla läpinäkyvää ja laadukasta, ja ennakointiprosessiin on osallistettava laajasti työmarkkinoiden toimijoita. Kun koulutuksen resurssit kohdennetaan entistä tehokkaammin pienemmälle opiskelijamäärälle, voidaan samalla lisätä koulutuksen vuorovaikutteisuutta, monimuotoisuutta ja laatua. Tavoitteena pitää olla kouluttaa yhteiskunnalliselle alalle nykyistä pienempi määrä entistä laadukkaamman tutkinnon suorittaneita asiantuntijoita. Suomalaisen korkeakoulu- ja tutkintojärjestelmän rakenteet on kytkettävä niihin tavoitteisiin, joita koulutuksella ja tutkimuksella halutaan saavuttaa. Rakenteiden muokkaamisen ei pidä olla itseisarvo, vaan pitää lähteä siitä, millaiset rakenteet palvelevat erilaisia koulutuspoliittisia tavoitteita. Yliopistojen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa pitää huomioida tutkintojen erilaiset luonteet ja tavoitteet. Koulutuksen laatu pitää nostaa keskeisempään asemaan yliopistojen rahoituksessa. Rahoitukseen vaikuttavaa opiskelijapalautetta pitää jatkossa kerätä kandidaatintutkinnon suorittaneiden lisäksi myös maisterintutkinnon suorittaneilta. Koulutuksesta valmistuneiden laadullisen työllistymisen pitää näkyä jatkossa

3 Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen mielestä: Yhteiskuntatieteiden koulutus ja tutkimus tulee keskittää profiloituneisiin, vahvoihin korkeakouluyksiköihin. Koulutuksen aloittajapaikkoja on vähennettävä vähintään viidenneksellä, jotta koulutusmäärät vastaisivat työmarkkinoiden tarpeita. yliopistojen rahoituksessa. Laadullisen työllistymisen seurantaan soveltuvaa tutkimustietoa kerätään jo nykyisellään akateemisten rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantatutkimuksissa. Yliopistojen yhteiskunnallista vuorovaikutusta lisäämään pitää kehittää erilaisia rakenteellisia mekanismeja. Yliopistojen ja muiden toimijoiden vuoropuhelun käynnistyttyä molemminpuoliset hyödyt ylläpitävät keskusteluyhteyttä ja auttavat laajentamaan yhteistyötä myös rakenteiden ulkopuolelle. Työnantajayhteisöt pitää osallistaa opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen koulutuksen työelämäkytkentöjen lisäämiseksi. Alumnitoiminta ja mentorointiohjelmat toimivat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mekanismeina ja palautekanavina. Yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä lisäämällä voidaan lisätä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tutkijoiden liikkuvuutta ja tarjota alaa opiskeleville työelämäkontakteja opintojen aikana. Yliopistojen pitäisi käyttää uuden, yksityisen hallintomuodon tarjoama mahdollisuus liiketoiminnan tekemiseen ja oman yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen lisäämiseen investoimalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) käynnistämiseen. TKI-toiminta mahdollistaa työelämälähtöisten projektien tekemisen ilman, että yliopistojen saama julkinen rahoitus olisi pois perinteisistä tutkimuksen ja koulutuksen muodoista. Yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä tulee tiivistää. Yhteistyön pitää palvella sekä koulutuksen että tutkimuksen kehittämistä ja vaikuttavuutta. Yhteiskuntatieteellisestä tutkinnosta hyvät eväät työelämään Korkeakoulujärjestelmän rakenteiden on palveltava koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita. Rakenteellisia uudistuksia pitää tehdä laadullisen kehittämisen lähtökohdista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä pitää kunnioittaa tutkintojen tavoitteiden ja sisältöjen erilaisuutta. Yliopistojen rahoitusmallissa on jatkossa huomioitava koulutuksesta valmistuneiden laadullinen työllistyminen. Yliopiston rahoitukseen vaikuttavaa opiskelijapalautetta on kerättävä myös maisterintutkinnon suorittaneilta. Ylempi korkeakoulututkinto on säilytettävä yhteiskuntatieteiden ensisijaisena tutkintona. Laaja-alainen kandidaatintutkinto luo pohjan opintoalan hahmottamiselle ja koulutuksessa suuntautumiselle sekä tarjoaa joustavuutta opiskelijan oman opintopolun rakentamiseen. Maisterintutkintoa suorittaessaan opiskelija rakentaa kandidaatintutkinnon luomalle perustalle syvällisempää erityisosaamista kape- poliittisella päätöksenteolla ei voida myöskään päättää kandidaatintutkinnon suorittaneiden työmarkkinakelpoisuudesta, vaan asia ratkeaa työmarkkinoilla. Toistaiseksi pelkän kandidaatin tutkinnon suorittaneille ei ole havaittavissa merkittävää työmarkkinakysyntää. Opiskelijoiden liikkuvuus opintojen sisällä ja koulutusohjelmien välillä on turvattava. Muut- Yliopistojen pitää luoda uusia rakenteellisia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mekanismeja. ammin rajatulta yhteiskuntatieteelliseltä sektorilta. Opintojen loppuvaiheessa tapahtuva tuvat tulevaisuudensuunnitelmat eivät saa johtaa umpikujiin tai tarpeeseen aloittaa kou- Yliopistojen pitää investoida TKI-toiminnan käynnistämiseen myös yhteiskuntatieteissä. teoreettinen kypsyminen tuottaa juuri yhteiskuntatieteille tyypillistä osaamista. Koulutus- lutuspolku alusta. Mikäli yliopistot asettavat opiskelijavalinnassaan kiintiöitä uusille ha-

4 Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen mielestä: Maisterintutkinto tulee säilyttää yhteiskuntatieteiden ensisijaisena tutkintona. Opiskelijoiden liikkuvuus opintojen aikana on turvattava. Sekä ensikertalaisilla että aiemmin korkeakoulussa opiskelleilla on oltava mahdollisuus tulla valituksi koulutukseen. Opetustapojen pitää olla monipuolisia ja vuorovaikutteisia. Virtuaalisen opetuksen ja opettajavierailujen mahdollisuuksia pitää hyödyntää parantamaan opetustarjontaa. Monitieteisyys ja eri tieteenalojen vuoropuhelu pitää kytkeä kiinteämmäksi osaksi yhteiskuntatieteiden opetusta. Opinnoissa on tarjottava mahdollisuuksia erikoistua yhteiskunnan kannalta relevantteihin teemakokonaisuuksiin. Yhteiskuntatieteellisen alan tilausgradujen määrää pitää lisätä yliopistojen aktiivisella yhteistyöllä julkisen ja yksityisen sektorin potentiaalisten tilaajaorganisaatioiden kanssa. Kansainvälisyys on olennainen osa yhteiskuntatieteellisen koulutuksen tuottamaa osaamista. Kansainvälistymiseen pitää panostaa sekä ulkomailla että kotimaassa tapahtuvan kansainvälisen vuorovaikutuksen keinoin. Työharjoittelun pitää kuulua erottamattomana osana kaikkiin tutkinto-ohjelmiin, ja jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus harjoitteluapurahaan kerran opintojensa aikana. Harjoittelupaikkojen tarjontaan ja laatuun on panostettava yhdessä työnantajien kanssa. Opiskelijan oman osaamisen tunnistamista on tuettava ja kannustettava. Osaamisen ja opitun reflektointi kuuluu osana kaikkeen yliopisto-opiskeluun. AHOT-käytänteitä on joustavoitettava ja yhdenmukaistettava. Myös muualla kuin korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen pitää kyetä tunnistamaan. Opintojen ohjauksesta vastaavilla henkilöillä on oltava laaja-alaista näkemystä ja tietoa yhteiskuntatieteilijöiden työelämästä, erityisesti yliopistosektorin ulkopuolelta. Opiskeluterveydenhuollon resurssit on turvattava ja yhteistyötä yliopiston kanssa erityisesti opiskelukyvyn edistämisessä on tiivistettävä. kijoille, on valituksi tulleilla opiskelijoilla vastapainoksi oltava enemmän vapautta liikkua opintojen sisällä. Sekä ensikertalaisilla että jo aiemmin korkeakoulussa opiskelleilla hakijoilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi yhteiskuntatieteelliseen koulutukseen. Joustavilla ja monipuolisilla opetusjärjestelyillä voidaan vastata erilaisten oppijoiden ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden tarpeisiin. Vuorovaikutteiset opetusmetodit syventävät oppimista ja luovat mahdollisuuksia tieteenalan kehittymiseen. Keskustelut ja kohtaamiset ovat akateemisen koulutuksen ydinaluetta. Virtuaaliset, valtakunnalliset opintokokonaisuudet tukevat monipuolisten tutkintojen suorittamista ja mahdollistavat alojenväliset kohtaamiset. Eri tavoin erikoistuneiden yksiköiden opetusyhteistyössä voidaan hyödyntää verkko-opetuksen lisäksi opettajavierailuja. Koulutuksessa monitieteisyys auttaa opiskelijaa hahmottamaan muiden tieteenalojen mahdollisuuksia ja yhteistyön hyötyjä laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Yhteiskuntatieteellinen osaaminen ohjaa tutkimuskohteiden valintaa, mutta menetelmien ja lähestymistapojen valinnassa voidaan hyödyntää eri tieteenalojen yhteistyötä. Monitieteistä opetusta voidaan lisätä esimerkiksi teemaopintojen yhteydessä. Yhteiskuntatieteet ovat myös suosittuja sivuaineita, ja jokaisen korkeasti koulutetun tulisikin ymmärtää perusasiat yhteiskunnan toiminnasta. Koulutuksen keskittyessä profiloituneisiin yksiköihin yhteiskuntatieteiden sivuainetarjontaa voidaan ylläpitää monimuotoisen opetusyhteistyön avulla. Opiskelijan pitää olla mahdollista opintojensa aikana suuntautua johonkin yhteiskunnallisesti keskeiseen teemaan ja siten hankkia asiantuntijatehtäviin valmistavaa syvällistä erityisosaamista. Opinnäytteet ovat mahdollisuus vastata yhteiskunnallisiin tiedontarpeisiin ja luoda työllistymispolkuja koulutusta vastaaviin töihin. Yhteiskuntatieteellisen alan tilausgradujen määrää pitää lisätä yliopistojen aktiivisella yhteistyöllä potentiaalisten tilaajaorganisaatioiden kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Gradututkielman muotoa pitää kehittää soveltumaan helpommin mahdollisen tilaajan tarpeisiin tieteellisestä perustarkoituksesta tinkimättä. Kansainvälinen korkeakouluyhteisö ja koulutus tukevat opiskelijoiden valmistautumista työelämän globaaliin toimintaympäristöön. Kansainvälistymisen pitää olla osa opintoja sekä ulkomailla suoritettavien opiskelijavaihtojen ja harjoitteluiden että kotimaassa tapahtuvan kansainvälistymisen kautta. Yliopisto-opintojen kansainvälisyyttä voidaan kehittää kansainvälisen, monimuotoisen opetusyhteistyön kautta sekä hyödyntämällä opetuksessa kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden vuorovaikutusta. Yliopistojen kansainvälistymistä tukee myös suomalaisissa yliopistoissa suoritettavien tutkintojen maksuttomuus. Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista ja Suomeen työllistymistä on tuettava jo opintojen aikana.

5 Työharjoittelulla on merkittävä rooli koulutuksen ja työelämän yhdyssiltana. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä ja luovat valmistumisen jälkeisen, laadukkaan työllistymisen kannalta elintärkeitä verkostoja ja kontakteja. Viidennes yhteiskuntatieteilijöiden ensimmäisistä koulutusta vastaavista työpaikoista on harjoittelutyönantajan palveluksessa 1. Harjoittelun tulisikin kuulua erottamattomana osana kaikkiin yhteiskuntatieteiden tutkintoihin, ja yliopiston tulee taata jokaiselle opiskelijalle harjoitteluapuraha kerran opintojensa aikana. Yliopistojen käytänteet harjoitteluapurahan myöntämisessä on yhdenmukaistettava eri yliopistoissa opiskelevien yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden yhdenvertaisen aseman takaamiseksi. Harjoittelupaikkojen tarjontaa pitää parantaa yliopiston aktiivisella yhteistyöllä työnantajien kanssa. Harjoittelulla on myös oltava selkeät osaamistavoitteet harjoittelun laadun varmistamiseksi. Se, ettei suurin osa yhteiskuntatieteellisistä koulutuksista valmista suoraan tiettyyn ammattiin, on monesti vahvuus muuttuvilla työmarkkinoilla. Opiskelijan urasuunnittelua se saattaa kuitenkin vaikeuttaa. Osaamisen tunnistaminen, osaamistavoitteiden selkeä asettelu sekä opitun reflektointi ovat opintojen ohjauksen ohella tärkeä osa kaikkea opetusta. Osaamisen tunnistamisen tavoitteena pitää olla vahvan ammatillisen identiteetin muodostuminen opintojen aikana. Yliopistojen käytänteitä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa (AHOT) on joustavoitettava ja yhdenmukaistettava. Myös muualla kuin korkeakoulutuksessa hankittua osaamista pitää voida lukea osaksi tutkintoa. Opintojen ohjauksesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava laaja-alaista näkemystä ja tietoa yhteiskuntatieteilijöiden työmarkkinoista ja työllistymismahdollisuuksista myös yliopistosektorin ja tutkijapolun ulkopuolelta. Yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mekanismit tukevat opintojen ja uran suunnittelua ja tarjoavat erilaisia luontevia työllistymispolkuja alaa opiskeleville. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edellytykset luodaan opiskeluaikana. Opiskeluterveydenhuollon resurssien turvaamisella ja tiiviillä yhteistyöllä yliopiston kanssa tuetaan opiskelukykyä ja opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Muuttuva työelämä vaatii elinikäistä oppimista Tutkinnon suorittaneiden täydennyskoulutuksessa painopiste pitää olla osaamisen päivittämisessä uusien tutkintojen suorittamisen sijaan. Pienempien opintokokonaisuuksien ohella myös työelämäsuuntautuneet maisteritutkinnot voivat toimia syvempää erikoistumista tarjoavana täydennyskoulutusmuotona. Täydennyskouluttautuminen pitää mahdollistaa kaikille tutkinnon suorittaneille työllisyystilanteesta riippumatta. Kouluttautumisen on oltava mahdollista työn ohella, ja työelämässä opitun osaamisen tunnistaminen on olennaisessa osassa erityisesti tutkintomuotoisessa täydennyskoulutuksessa. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen mielestä: Myös yliopistojen pitää osallistua työelämän tarpeita palvelevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen sekä yksin että erityisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Eri toimi joiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin, työmarkkinajärjestöjen ja työnantajien yhteistyö täydennyskoulutuksen järjestämisessä tuottaa käytännönläheistä, niin työntekijöiden kuin työmarkkinoidenkin tarpeeseen vastaavaa koulutusta. Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia on myös työpaikoilla vertaisoppimisen ja yhteisöllisten oppimismuotojen kautta. Osaamisen kehittäminen pitää olla taloudellisesti mahdollista kaikille tutkinnon suorittaneille. Erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevien täydennyskoulutuksessa julkisen rahoituksen painoarvo on suuri. Yksi mahdollinen malli rahoittaa täydennyskoulutusta ovat täydennyskouluttautumiseen tarkoitetut henkilökohtaiset koulutustilit, joiden rahoittamiseen osallistuvat työntekijät, työnantajat ja yhteiskunta yhdessä. Tutkinnon suorittaneiden täydennyskoulutuksen painopisteen pitää olla osaamisen kehittämisessä uusien tutkintojen suorittamisen sijaan. Täydennyskouluttautumisen pitää olla mahdollista kaikille työllisyystilanteesta riippumatta. 1 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (2015), Ensimmäinen yhteiskunnallisen alan työpaikka milloin, mistä ja miten? Nivelvaihetutkimus URL: Yliopistojen pitää tarjota osaamisen kehittämiseen tähtäävää täydennyskoulutusta sekä yksin että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

6 Vaikuttavaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta Yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa pitää keskittyä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoihin, ei vain ongelmien osoittamiseen. Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi olisi tärkeää kehittää metodologioita systeemisten, yhteiskunnallisten ongelmien tunnistamiseen sekä kokonaisuuden näkökulmasta mielekkäiden ratkaisuvaihtoehtojen määrittelyyn. Tutkimuksen arvioinnissa keskeistä on tieteellisten kriteerien ohella yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ei ainoastaan mekaaninen julkaisujen tuottaminen. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomioitava myös yliopistojen rahoituksessa. Professor of practice -malli pitää ottaa käyttöön myös yhteiskuntatieteissä. Yhteiskunnallisesti ja työelämässä korkealle meritoituneiden asiantuntijoiden nimittäminen määräaikaisesti professor of practice -tehtäviin yhteiskuntatieteiden koulutusta antaviin tiedekuntiin tuo koulutukseen ja tutkimukseen käytännön työelämän näkökulmaa ja soveltavaa osaamista. Malli toimii myös siltana tieteellisen tutkimuksen ja muun yhteiskunnan välillä. Tutkijoita tulee kannustaa liikkuvuuteen yliopiston ja muiden sektoreiden välillä sekä kansainvälisesti. Sekä tutkijakoulutuksen aikana että post-doc-aikana tapahtuva liikkuvuus sekä osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja tieteelliseen keskusteluun mahdollistaa tutkimustiedon mahdollisimman laajan hyödyntämisen yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tutkijoiden työajan ja resurssien pitää keskittyä tutkimuksen tekemiseen, ei apurahabyrokratian pyörittämiseen. Tutkimusta pitää rahoittaa nykyistä pitkäjänteisemmin ja ja tutkijoille pitää turvata työrauha nykyistä vakaammissa työsuhteissa. Osa-aikainen jatko-opiskelijuus on yhteiskuntatieteille tyypillistä, ja jatko-opiskelumahdollisuuksia ei saa rajata vain akateemiselle tutkijapolulle suuntautuneille. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen mielestä: Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pitää pyrkiä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yliopistojen rahoituksessa on painotettava tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta pelkkien julkaisujen tuottamisen sijaan. Yhteiskuntatieteissä pitää ottaa käyttöön professor of practice -malli, jonka avulla koulutukseen ja tutkimukseen saadaan käytännön työelämän näkökulmaa ja soveltavaa osaamista. Tutkijoita pitää kannustaa liikkuvuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkijoilla on oltava mahdollisuus täysipainoiseen ja pitkäjänteiseen tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksen rahoituksen on siis oltava nykyistä pitkäjänteisempää ja tutkijoiden työsuhteiden oltava nykyistä vakaampia. Osa-aikaisen jatko-opiskelun mahdollisuus on edelleen säilytettävä.

7

Joko-tai vai sekäettä?

Joko-tai vai sekäettä? Joko-tai vai sekäettä? Linjoja opiskelun ja työn vuoropuheluun Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Johdanto 1 2. Opiskeluaikainen työnteko 1 Työura

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot