LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta. Hankinnan kohde Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu liitteessä 1. Kilpailutus koskee Jyväskylän kaupungin / Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) terveyskeskussairaalan osastoille hankittavia lääkäripalveluja. JYTE:n alueella toimii kolme (3) terveyskeskussairaalaa, joissa on kymmenen osastoa, yhteensä 332 sairaansijaa. Hankinta käsittää Tilaajan resurssitarpeen mukaan kahdesta viiteen (2-5) lääkärinvakanssia vastaavan työpanoksen (á 37viikkotyötuntia). Sitomaton arvio hankinnan arvosta on noin euroa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan vähimmäissitoumuksen ylittävän resurssitarpeestaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen resurssin käyttöönottoa. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta (kuitenkin viimeistään ) ja kestää vuoden 2012 loppuun saakka. Tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimuskautta (optiokausi) saakka. Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon vastaava lääkäri. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille kirjallisesti sähköisellä tiedonannolla. Tarjouksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon päätös voidaan antaa tiedoksi. Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei vielä synny sopimusta Tilaajan ja valitun tarjoajan/ valittujen tarjoajien kesken. Hankintasopimus Hankintasopimukset allekirjoittaa Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon palvelujen vastuualuejohtaja. Hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset Tilaajan ja valitun palveluntuottajan /valittujen palvelujentuottajien kesken. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

2 Tilaajan ja valitun palveluntuottajan / valittujen palvelujentuottajien ja välille syntyy sitova sopimus vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä ns. toissijainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Hankinnasta on lähetetty hankintailmoitus julkaistavaksi sähköisessä ilmoituskanavassa Tarjouksen tekeminen Tarjous sekä kaikki liitteet on tehtävä suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjous on tehtävä tarjouspyynnön liitteenä olevia lomakkeita 2, 3, 4 ja 5A käyttäen. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjousten vertailu. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset arvioidaan liitteessä 3 ilmoitettujen vaatimusten mukaisesti; toimilupa, verojen ja maksujen maksaminen, luottotiedot ja taloudellinen tilanne. Kohteen vähimmäisvaatimukset -lomake, jossa tarjoaja sitoutuu tuottamaan palvelun minimissään vähimmäisvaatimusten mukaan, on liitteessä 4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Mikäli tarjous on tarjouspyynnön tai sen liitteiden vaatimusten vastainen, se hylätään. Osatarjoukset Osatarjous on mahdollinen siten, että osakokonaisuus käsittää yhden lääkärin työpanoksen. Yhden lääkärin työpanos on määritelty liitteellä (liite1; Palvelukuvaus). Tarjoaja voi tarjota yhden tai useampia osakokonaisuuksia. Jos tarjous kattaa kaikki osakokonaisuudet, on niiden hinnat kuitenkin ilmoitettava erikseen. Tarjous voi kattaa kahdesta viiteen (2 5) osatarjousta. Tilaaja päättää hankintapäätöksen tekemisen yhteydessä, hankitaanko palvelua kaikkien viiden (5) osakokonaisuuden osalta. Tilaaja pidättää oikeuden hankkia palvelua tarvettaan vastaavasti ja määrärahojensa puitteissa vähemmänkin. Tarjouksen valintaperuste

3 Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 1. HINTA 55 % Hinnat vertaillaan ja pisteytetään tarjouspyynnön liitteen (liite 2) perusteella. Vertailussa halvin tarjous saa 55 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x 55 pistettä. 2. LAATU 35 % Laatua vertaillaan ja pisteytetään tarjouspyynnön liitteen (liite 2) perusteella. Lääkärin koulutuksen perusteella saama enimmäispistemäärä on 15 ja työkokemuksen perusteella saama enimmäispistemäärä on 15. Palvelua suorittavan lääkärin koulutustaso (enimmäispistemäärä 20): 1. Kuusi vuosikurssia suorittanut lääketieteen kandidaatti 5 pistettä 2. Laillistettu lääkäri 8 pistettä 3. Yleislääketieteen ja/tai geriatrian ja/tai sisätautien erikoislääkäri 15 pistettä Lääkärin työkokemus (Suomessa tai vastaavanlaisessa tehtävässä muualla / selvitys) yhden (1) vuoden tarkkuudella (enimmäispistemäärä 20): Lasketaan terveyskeskusvastaanottotyö ja osastotyö (akuuttihoitoa antava terveyskeskusvuodeosasto, geriatrian, sisätautien, neurologian, syöpätautien, tai keuhkotautien osasto) kokemus yhteensä vuosina. Työkokemus yhteensä: 1-4 vuotta 5 pistettä 5-9 vuotta 10 pistettä vuotta 15 pistettä 15 vuotta tai yli 20 pistettä 3. SOPIMUSVARAUMAT 10 % Tarjouspyynnön liitteessä 5 A Tarjoajaa pyydetään kirjaamaan mahdollisia varaumia hankintasopimukseen. joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä 5. Erityisesti huomiota kiinnitetään sopimuksen kohtiin Toimitustakuu ja sijaismenettely, toimituksen viivästyminen ja viivästyssakko, joiden vaikutus pisteytykseen muodostaa kolme neljännestä (3/4) eli 7,5 pistettä osan kokonaispistemäärästä. Vertailussa edellä mainittuihin kohtiin vähiten varaumia tehnyt tarjoaja saa 10 pistettä ja eniten varaumia tehnyt 0 pistettä. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu suoritetaan osatarjouksittain. Kuhunkin tehtävään valitaan yksi lääkäri. Tarjoukset asetetaan osatarjouksittain järjestykseen saavutetun pistemäärän perusteella ja eniten pisteitä saaneet tarjoukset tehneet valitaan palvelun tuottajaksi/tuottajiksi. Mikäli kaksi eniten pisteitä saanutta tarjousta saa yhtä paljon pisteitä, valitaan tuottajaksi tasapisteissä olevista tarjouksista hinnaltaan halvempi.

4 Hinnaltaan halvin tarjous saa hinnan osalta 55 pistettä. Muiden tarjousten pisteytys suhteutetaan halvimpaan kaavalla : (halvin hinta / verrattava hinta) x 55. Laadun osalta annetaan yhteensä enintään 35 pistettä. Vertailussa lasketaan tarjouksen saamat laadun yhteispisteet. Eniten pisteitä saanut tarjoaja saa 35 pistettä. Muut saavat pisteitä seuraavasti: (vertailtava pistemäärä / eniten pisteitä saaneen tarjouksen pistemäärä) x 35. Sopimusvaraumien osalta annetaan enintään 10 pistettä siten, että vertailussa parhain tarjoaja saa maksimissaan 10 pistettä ja heikoin 0 pistettä. Tarjouksen hintatiedot Tarjoushinnat on ilmoitettava muodossa euroa/tunti/lääkäri arvonlisäverottomanan (alv 0 %) ja arvonlisäverollisena tarjouspyynnön liitteenä (liite2) olevalla tarjouslomakkeella. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollinen erillinen normaalia alempi ylityöhinta niille tunneille, jotka ylittävät lääkärin viikkotuntimäärän (37 tuntia). Normaali taksan mukaiseksi työksi lasketaan enintään 40 viikkotuntia Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään tavoin. Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön ja sen liitteidenmukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset. Kaikki tarjouksessa ilmoitetut hinnat tulevat sellaisinaan osaksi hankintasopimusta ja ovat kiinteinä voimassa saakka. Tarjoajia pyydetään antamaan hintatarjouksensa hankinnan optiokaudesta Tarjoaja ilmoittaa optiokauden käytöstä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen optiokauden alkua ( ). Tarjouksessa ilmoitettavat lääkäreitä ja aloitusajankohtaa koskevat tiedot Tarjouksessa on ilmoitettava liitteessä (liite2) kysytyt tarjousvertailussa huomioon otettavat tiedot palvelua suorittavien lääkäreiden koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä riittävästä kirjallisesta ja suullisesta suomen kielen taidosta, ellei lääkärin äidinkieli ole suomi. Lääkärillä tulee olla voimassa Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto (Valvira) lupa toimia lääkärinä Suomessa Tarjoukseen on liitettävä selvitykset palvelua suorittavien lääkäreiden koulutuksesta ja työkokemuksesta (tutkintotodistukset ja ansioluettelot tai vastaavat). Tarjoajalla on velvollisuus Tilaajan pyytäessä toimittaa em. tiedoista lisäselvityksiä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Noudatettavat yleiset sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 palvelut) niiltä osin, kuin tässä tarjouspyynnössä ei toisin mainita. Sopimusluonnos on tämän tarjouspyynnön liitteenä 5. Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti sopimusehtoihin.. Tarjoaja voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan varaumina tarjouspyynnön lomakkeeseen 5A. Sopimukseen esitetyt varaumat vaikuttavat tarjouspyynnön arviointiin ja pisteytykseen tässä tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa. Maksuehto ja laskutus

5 Maksuehto on vähintään 21 päivää netto. Laskutuksen tulee tapahtua kuukausittain jälkikäteen erikseen jokaisen palvelua suorittavan lääkärin osalta. Laskuihin tulee lisätä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Palvelun viivästyminen ja viivästyssakko Mikäli palvelu keskeytyy muun syyn (esimerkiksi vuosiloma) kuin palvelua suorittavan lääkärin sairauden vuoksi eikä palveluntuottaja järjestä ehdot täyttävää korvaavaa lääkäriä suorittamaan palvelua kahden (2) työpäivän kuluessa, palveluntuottaja maksaa viivästyssakkona Tilaajalle toteumatta jääneen palvelun arvonlisäverollisen hinnan 25 %:lla korotettuna siltä kaksi työpäivää ajalta, jonka palvelu jää suorittamatta (7 h 24 min /päivä). Palveluntuottaja vähentää viivästyssakkoa vastaavan summan Tilaajalta laskutettavista suorituksista. Mikäli palveluntuotanto keskeytyy palvelua suorittavan lääkärin sairauden vuoksi eikä palveluntuottaja järjestä ehdot täyttävää korvaavaa lääkäriä suorittamaan palvelua viimeistään viidennestä (5.) työpäivästä alkaen, palveluntuottaja maksaa viivästyssakkona Tilaajalle toteutumatta jääneen palvelun arvonlisäverollisen hinnan 25 %:lla korotettuna siltä neljä (4) työpäivää ylittävältä ajalta, jonka palvelu jää suorittamatta (7 h 24min/päivä). Palveluntuottaja vähentää viivästyssakkoa vastaavan summan Tilaajalta laskutettavista suorituksista. Viikkotyömäärä Palvelua suorittavan lääkärin viikkotyöaika on 37 tuntia viikossa. Mikäli palvelua suorittavan lääkärin viikkotuntimäärä ylittää neljäkymmentä (40) viikkotuntia, Tarjoaja on velvollinen olemaan välittömästi yhteydessä Tilaajaan tuntilaskutuksen selvittämiseksi ja ko. lääkärin käytöstä sopimiseksi. Tilaajalla on oikeus vaatia palvelua tuottavan lääkärin vaihtamista, mikäli ylityötunnit toistuvasti ylittävät 40 viikkotuntia, eivätkä osapuolet sovi ylityötuntien laskutuksesta. Tilaaja maksaa viikkotuntimäärän ylittävistä tunneista sovitun ylityötuntihinnan, mikäli Tuottaja on noudattanut yhteydenpitovelvoitettaan ja ylityötunnit on selvitetty Tilaajalle. Palvelua suorittavan lääkärin sairaus- ja vuosilomat Palvelua suorittavan lääkärin ollessa sairastumisen vuoksi työkyvytön, palveluntuottajan on ilmoitettava sairaustapauksesta Tilaajalle välittömästi tiedon saatuaan ja toimitettava viimeistään sairastumista seuraavan kahden (2) työpäivän kuluessa luotettava selvitys sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja sen kestosta. Selvitys ei voi olla palveluntuottajan työntekijän laatima. Mikäli palveluntuotannon keskeytys palvelua suorittavan lääkärin sairausloman vuoksi kestää enemmän kuin neljä (4) työpäivää, on palveluntuottajan järjestettävä toimintaympäristöön perehtynyt korvaava lääkäri suorittamaan palvelua viimeistään viidennestä keskeytyspäivästä alkaen. Keskeytyksen ajalta ei suoriteta palveluntuottajalle korvausta. Palvelua suorittavan lääkärin vuosiloman, koulutusvapaan yms. ajaksi palveluntuottajan on järjestettävä toimintaympäristöön perehtynyt korvaava lääkäri suorittamaan palvelua. Tilaajalle on ilmoitettava em. poissaolosta vähintään kaksi (2) viikkoa etukäteen. Alihankinta Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä Tilaajan hyväksymällä alihankkijalla. Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen ja työnantajavelvoitteiden täyttämisen seuranta

6 Tilaajalla on oikeus seurata sopimuskauden aikana palveluntuottajan taloudellisia edellytyksiä sopimuksen täyttämiseen ja työnantajavelvoitteiden täyttämistä. Palveluntuottajan on toimitettava Tilaajalle ennen sopimuksen solmimista seuraavat selvitykset: - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty, - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty sekä - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vakuutukset Palveluntuottajalla on oltava koko sopimuskauden voimassa oleva vastuuvakuutus, lakisääteinen potilasvakuutus (potilasvahinkolaki 585/1986) ja oikeusturvavakuutus. Todistukset vakuutusten voimassaolosta ja niiden kattavuudesta on toimitettava tarjouksen mukana. Sopimuksen irtisanominen ja purku Sopimuksen purkamiseen liittyen noudatetaan, mitä Julkisten hankintojen yleisissä ehdoissa ( JYSE 2009 Palvelut) 17 luvussa on mainittu. Muut ehdot Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjous liitteineen on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Osatarjoukset eivät saa olla toisistaan riippuvaisia. Tarjoajan asiakirjoja ei palauteta. Asiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot perusteluineen erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjoushintaa ei pidetä liikesalaisuutena. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Tilaaja tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.

7 Hankintaan liittyvät kysymykset Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteisiin (molempiin) ja Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Lääkäripalvelujen hankinta terveyskeskussairaalaan. Kysymykset on lähetettävä klo mennessä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite Lääkäripalvelujen hankinta. Kysymyksen on esitettävä suomen kielellä.tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan internet sivuilla osoitteessa: sote/hallinto/kilpailutukset viimeistään Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset em. sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouksen jättäminen Tarjous on toimitettava paperiversiona kahtena (2) kappaleena suljetussa kirjekuoressa Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Kirjaamo, Vapaudenkatu Jyväskylä. Tarjousten on oltava perillä klo mennessä. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kuoreen tulee laitaa merkintä: Lääkäripalvelujen hankinta terveyskeskussairaalaan. Kuoressa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi. Tarjouksessa on ilmoitettava yrityksen yhteyshenkilöt yhteystietoineen (osoite, puhelin, sähköposti). Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Jyväskylässä Sirkka Keikkala palveluyksikköjohtaja, ylilääkäri Terveyskeskussairaala Jarmo J Koski vastaava ylilääkäri Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut / Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus LIITTEET 1. Palvelukuvaus, 2. Tarjous, vertailuperusteet 3. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset 4. Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset 5. Sopimus 5A. Sopimusvaraumat -lomake Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 palvelut).

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot