Jaksaminen ja hyvinvointi osana ylioppilaskunnan toimintaa, kärkihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaksaminen ja hyvinvointi osana ylioppilaskunnan toimintaa, kärkihanke"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013

2 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä sihteeristön kanssa pyytäen kommentteja ja esityksiä myös valiokunnilta. Toimintasuunnitelman vahvistaa edustajisto. Valitsimme toimintasuunnitelmaan kantaviksi teemoiksi yhteisöllisyyden ja jäsenlähtöisyyden, joiden alle toimintasuunnitelma on rakennettu. Kummankin teeman alla on ensin lyhyt selostus siitä, mitä teema pitää sisällään, minkä jälkeen esitellään yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmakirjaukset. Valitsimme toimintasuunnitelmaan kolme kärkihanketta, jotka tulee ensi vuonna ehdottomasti toteuttaa ja vaativat erityistä panostusta. Yhteisöllisyys Yliopistomme muuttuu rakenteellisen kehittämisen kautta ja haluamme olla muutoksessa mukana arvioiden aktiivisesti tuloksia ja vaikutuksia opiskelijoiden näkökulmasta. Haluamme panostaa yliopistolla henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen yhteyden parantamiseen ja yliopistomme yhdessä kehittämiseen. Myös järjestömme sisäinen yhteisöllisyys korostuu vuonna 2013, kun olemme muuttaneet Linnanmaalle jäsenistömme keskuuteen. Samoin suhteet tärkeimpiin yhteistyökumppaneihimme ja Oulun kaupunkiin tulee edelleen turvata. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita ja panostamme suhdetoimintaosaamiseemme. Jaksaminen ja hyvinvointi osana ylioppilaskunnan toimintaa, kärkihanke Kehitämme ylioppilaskuntaamme positiivisen jaksamisen työntekokulttuuria, joka kannustaa ja tukee työntekijöiden sekä luottamustoimissa toimivien jaksamista. Selvitämme huolellisesti työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimenkuvat sekä työn kuormittavuuden ja kehitämme toimivia keinoja työssä jaksamisen parantamiseksi. Panostamme henkilöstöjohtamiseen muun muassa entistä paremman tavoitteenasetannan sekä kehityskeskusteluiden avulla. Linnanmaan uuden toimiston hyödyntäminen ja tehokas käyttöönotto, kärkihanke Luomme toimiston tyhjään keskiosaan ylioppilaskuntaa, jäseniämme ja opiskelijajärjestöjämme monipuolisesti palvelevan tilan, jonka järjestämisessä hyödynnämme syksyllä 2012 järjestetyn suunnittelukilpailun ehdotuksia. Hyödynnämme uusia tilojamme sidosryhmäyhteistyössämme. Amazing rake hallinto on hauskaa ja kehittäminen kivaa, kärkihanke Yliopiston hallituksen päättämät toimintarakenteen muutokset tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana. Vaikutustyömme keskeisiä tavoitteita yliopistolla ovat sujuva muutos, hyvät

3 opiskeluedellytykset ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen hallinnon uudelleenjärjestelyissä. Lisäksi tavoittelemme hyvää muutosjohtamista, henkilöstön hyvinvointia ja esimiestyön kehittämistä. Uudistamme hallintovaalijohtosääntömme vastaamaan uutta toimintarakennetta. 55 opintopistettä laadusta tinkimättä Laadimme oman esityksemme opiskelijaystävällisistä keinoista opintojen sujuvoittamiseksi. Hyviin oppimistuloksiin päästään niin hyvällä opetuksella, laadukkailla materiaaleilla kuin joustavilla kurssien suoritustavoilla. Olemme mukana yliopiston tenttiakvaarion selvitystyössä ja pilotoinnissa. Kannustamme koulutusohjelmia lähtemään pilottiin mukaan. Osallistumme aktiivisesti kampustemme kehittämiseen opiskelijoita ja opiskelua paremmin tukevaksi ympäristöksi. Vaikutamme siihen, että kesäopintotarjonta tavoittaa nykyistä laajemman opiskelijajoukon ja kattaa kaikki koulutusalat. Edistämme yliopiston sisäisten joustavien opintopolkujen luomista erityisesti kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen. Uudistamme Universitas Oulu -hanketta aiempaa opiskelijalähtöisemmäksi ja opiskelijalähtöistä opiskelukulttuuria edistäväksi. Opetuksen kehittämisessä kiinnitämme erityistä huomiota yliopiston palauteprosesseihin ja opiskelijoiden aktiiviseen palautteenantoon. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä englanninkielisen opetuksen sekä omaopettaja-konseptin ja ohjauksen laatua Oulun yliopistossa. Lisäksi olemme mukana takaamassa kieliopintojen kattavaa tarjontaa Oulun yliopistossa. Syrjäytymisen ehkäisy Olemme mukana keskustelussa syrjäytymisen ehkäisemisessä. Otamme huomioon toiminnassamme ja kehitämme ennaltaehkäiseviä ja auttavia toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osana syrjäytymisteemaa osallistumme keskusteluun yhteiskuntatakuun toteutumisesta korkeastikoulutettujen osalta Oulun kaupungissa. Huomioimme yksinäiset opiskelijat vakiinnuttamalla Nyyti-tapaamiset osaksi OYY:n säännöllistä toimintaa. Lisäksi järjestämme vertaistapaamiset perheellisille opiskelijoille ja ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille. Edunvalvontatyössämme vaikutamme vahvasti yliopistoon toisen opintopsykologin saamiseksi. Osallistumme yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn. Pyrimme ehkäisemään pahoinvointia ja uupumusta myös oman luottamushenkilöorganisaatiomme sisällä. Kuntavaikuttamisen vakiinnuttaminen Kunnallispoliittinen ohjelma ja sen tavoitteiden edistäminen ohjaa kuntavaikuttamisemme tavoitteita ja suuntia. Hyvin onnistuneen kuntavaalivuoden 2012 aikana rakennetut suhteet kaupungin ja alueen poliitikkoihin sekä vaikuttavan ja näkyvän opiskelija-asintuntijaaseman saavuttaminen ovat seikkoja, joiden kautta on mahdollista vaikuttaa tulevaisuudessa moneen opiskelijoille tärkeään asiaan. Uuden Oulun ensimmäinen

4 todellinen toimintavuosi vaatii myös ylioppilaskunnalta aktiivista otetta, aloitteellisuutta ja toimintaa, jotta opiskelijat merkittävänä kaupunkilaisryhmänä saavat ansaitsemansa aseman uudessa kaupungissa. Osallistumme ylioppilaskunnan kannalta oleellisiin päätöksentekoprosesseihin jo viranhaltijoiden valmisteluvaiheesta aina asiasta päättämiseen saakka. Syvennämme edelleen yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Vuoden 2013 suureksi kuntavaikuttamisteemaksi nostamme joukkoliikenteen. Oulun kaupunki kilpailuttaa kuluvana vuonna joukkoliikennetarjoajan ja ylioppilaskunta on prosessissa mukana kertomassa millainen on hyvä joukkoliikenne opiskelija kannalta. Teeman tiimoilta järjestetään iloisia tempauksia niin yliopistolla kuin kaupungilla. Sidosryhmä- ja yritysyhteistyö Panostamme vuonna 2013 suhdetoimintamme ja poliittisen vaikuttavuutemme ylivuotiseen turvaamiseen. Määrittelemme tärkeimmät sidosryhmämme ja laadimme suhdetoimintaoppaan vaikutustyömme tueksi. Yritysyhteistyössä kiinnitämme erityistä huomiota yhteistyösopimusten jatkuvuuteen ja ylivuotisuuteen. Pyrimme lähtökohtaisesti eroon yksittäisistä tapahtumasopimuksista ja saamaan sopimukset koskemaan vähintään koko kuluvaa vuotta. Kehittääksemme edunvalvontatoimintaamme ja osaamistamme muodostamme uusia yhteistyötapoja ja -verkostoja ylioppilaskuntien kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Työelämäasiat Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa Opiskelijaliike on yhä tiiviimmin mukana työelämään liittyvässä keskustelussa. SYL:n ottaessa kantaa työelämään ja eläkkeisiin liittyviin asioihin on meidän hyvä lisätä tietoamme aiheesta ja antaa keskusteluun oma panoksemme. Perehdymme erityisesti ylioppilasliikkeessä ja Pohjois-Suomessa käytävään työelämäkeskusteluun ja tuomme siihen oululaisen korkeakouluopiskelijan näkökulmaa ottaen huomioon eri tieteenalojen erilaiset luonteet. Aloitamme yhteistyön Oulun alueen työnantajien edustajien, kuten Kauppakamarin kanssa ja tiivistämme yhteistyötämme myös ay-liikkeen, erityisesti AKAVAn kanssa. Huomioimme myös kansainvälisten opiskelijoiden erityistarpeet työelämäasioissa ja viestimme opiskelijoille vaihto-opiskelun ja kansainvälisen harjoittelun hyödyistä. Kannustamme akateemiseen yrittäjyyteen ja järjestämme aiheeseen liittyvän tapahtuman keväällä yhteistyössä esimerkiksi Business Kitchenin kanssa. Amazing Oulu Amazing Oulu -tapahtuma on liikunnallinen kaupunkiseikkailu. Haluamme kannustaa opiskelijoita päihteettömään, liikunnalliseen ja aktiiviseen yhdessäoloon. Tapahtuma saa ensi vuonna kaupungin rahoitusta, ja samalla se on avoin kaikille. Amazing Oulun ottaessa ratkaisevan liikkeen kohti isompaa koko kaupunkia yhdistävää tapahtumaa meille tarjoutuu tilaisuus saada samalla positiivista näkyvyyttä. Kiinnitämme erityistä huomioita sponsorihankintaan ja medianäkyvyyteen. Tapahtumaa järjestämään palkkaamme projektisihteerin, mutta entistä suurempi osallistujamäärä kuormittaa myös hallitusta.

5 Vulcanalia 2013 Käymme neuvottelut lukukauden aloitusjuhlan Vulcanalian järjestämispaikasta ensisijaisesti Toppilan Möljän kanssa hyvän yhteistyön alettua. Vuosijuhlat 2013 Järjestämme ylioppilaskunnan vuosijuhlat perjantaina cocktail-tilaisuuden merkeissä. Kutsuvieraslistassa painotetaan kunnallisia päätöksentekijöitä ja paikallisia yhteistyökumppaneita. Jäsenlähtöisyys Kiinnitämme vuonna 2013 erityistä huomiota jäsenistömme tarpeisiin ja aktiivisuuteen. Toteutamme alkuvuodesta jäsenkyselyn, jonka avulla kartoitamme jäsenistömme toiveita ylioppilaskunnalta. Panostamme järjestötoimijoiden ja hallinnon opiskelijaedustajien aktiivisuuteen ja aktivoimiseen. Kehitämme viestintäämme entistä paremmin jäsenlähtöiseksi ja uudistamme avustusjärjestelmäämme. Aktiiviset opiskelijat tiedeyhteisön voimavarana Pyrimme herättämään jäsenistössämme kokonaisvaltaista aktiivisuutta. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti opetukseen ja haastamaan ajatteluaan. Syksyllä valitaan uudet opiskelijaedustajat yliopiston hallintoelimiin, joten on tärkeää panostaa opiskelija-aktiivien rekrytointiin. Yhtenä keinona tässä toimii selkeät tietojärjestelmät halloped.fi -palvelun käyttöönoton myötä. Huolehdimme hallinnon opiskelijaedustajien tietotaidon kartuttamisesta kouluttamalla heitä säännöllisesti sekä tuemme heidän hyvinvointiaan, jotta into vaikuttamistyöhön säilyy. Arvioimme valiokuntien ja jaostojen toimivuutta ja teemme tarvittavat muutokset valiokuntien ja jaostojen nimiin, toimialoihin ja tehtäviin. Kehitämme valiokuntia ja jaostoja aidosti kiinnostavammiksi ja toimivammiksi, jotta ne tarjoavat kasvualustan tuleville opiskelija-aktiiveille ja foorumin käydä laajaa keskustelua Oulun yliopiston tulevaisuudesta. Hyödynnämme kehitystyössä jäsenkyselyn tuloksia. Tarkastelemme valiokuntien kehittämistä myös sääntöjemme näkökulmasta. Tarjoamme järjestövastaaville suunnattuja klubeja, tapaamisia ja koulutuksia. Tapaamiset ja koulutukset parantavat järjestöjen sektorivastaavien verkostoitumista sekä vahvistavat jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Parannamme tiedekuntakummitoimintaamme kehittämällä vierailujen sisältöä, laatua ja ajankohtaisuutta tiedekuntien toiveiden mukaan. Viestinnän kehittäminen jäsenlähtöisemmäksi Toteutamme jäsenkyselyn ja kehitämme OYY:n viestintää sen pohjalta entistä jäsenlähtöisemmäksi, avoimemmaksi ja puhuttelevammaksi. Teemme yhteistyötä yliopiston kanssa yliopiston opiskelijaviestinnän kehittämiseksi, ja tiedotamme opiskelijoille

6 heitä koskevista uudistuksista yliopiston tietojärjestelmissä. Selkeytämme kansainvälisten opiskelijoiden viestintäkanavia. Selvitämme OYY:n käännösresurssien tarpeen sekä käännättämisen kustannukset. Järjestöavustusjärjestelmän kehittäminen Toimintaympäristön muututtua niin paljon, etteivät nykyiset käytännöt enää toimi, on meidän tarkasteltava kriittisesti avustusjärjestelmää ja tehtävä siihen tarvittavat muutokset. Kiinnitämme erityistä huomiota aine- ja harrastejärjestöjen välisiin eroihin. Käytämme työssä hyväksi myös muiden ylioppilaskuntien näkemyksiä. Selvitämme avustusten suhteen Universitas-hankkeen kautta järjestettyihin ainejärjestövetoisiin projekteihin ja tarkastelemme niiden välistä kokonaiskuvaa. Etäkampuksien huomioinen Kehitämme yhdessä etäkampusten ainejärjestöjen kanssa yhteistyömallin, jonka tavoitteena on tasavertaisuus ylioppilaskunnan etäkampuksilla opiskeleville jäsenille. Huomioimme opiskelupaikkojen siirtymisen ja siitä johtuvat opiskelijoiden siirtymiset etäkampuksilta Linnanmaan kampukselle. Edustajisto- ja hallintovaalit 2013 Panostamme syksyn 2013 edustajistovaaleihin äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Kiinnitämme erityistä huomiota kv-opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseen edustajistovaaleista ja ylioppilaskunnan päätöksenteosta. Järjestämme hallintovaalit hallinnon opiskelijaedustajien valitsemiseksi yliopiston hallintoelimiin. Kehitysyhteistyö Aloitamme kehitysyhteistyön ylioppilaskunnassa osallistumalla SYL:n kehitysyhteistyötempauksiin. Tarjoamme kansalaisjärjestöille esittäytymismahdollisuuksia.

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 1. Yliopistoyhteisö kansainväliseksi Ylioppilaskunnan tavoitteena on luoda kansainvälinen ilmapiiri

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

TOIMINTA- Toteuttamissuunnitelma SUUNNITELMA 2015: JYY

TOIMINTA- Toteuttamissuunnitelma SUUNNITELMA 2015: JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015: Toteuttamissuunnitelma JYY Erityisprojektit Järjestöt Ilokiven peruskorjaus Kuvaus: Edustajisto päätti kokouksessaan 15.5.2014 6/2014 aloittaa

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.11.2013 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit...

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot