Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori"

Transkriptio

1 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 05/2010 TkL Jouko Lähteenmäki A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, TkL Olli Saarinen

2 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto Tekijä Lindholm, Jukka Työn nimi Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Sivumäärä 46 sivua + 29 liitesivua Valmistumisaika Toukokuu 2010 Työn ohjaaja TkL Jouko Lähteenmäki Työn teettäjä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Tampere Tiivistelmä Kesäkuussa 2009 astui voimaan valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Siinä rakennushankkeen osapuolista myös rakennuttajan työturvallisuusvelvollisuudet täsmentyivät. Uutena asiana rakennuttajan velvollisuudeksi tuli nimetä turvallisuuskoordinaattori jo rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Turvallisuuskoordinaattori on luonnollinen henkilö, jonka tehtävänä on koordinoida hankkeen työturvallisuusasioita hankkeen kokonaisuuden kannalta. Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennuttajalle asetetuista turvallisuusmääräyksistä, ja hänen tehtävänsä ovat osa rakennuttajan työturvallisuustehtäviä. Tässä työssä esitellään turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ja huolehtimisvelvollisuuksia hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi liitteenä on rakennuttajan laadittavaksi tarkoitetun turvallisuusasiakirjakokonaisuuden malli sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien tarkastuslista. Tämä työ on luonteeltaan ohje, mutta mikäli työssä esiintyy ristiriitaisuuksia vallitsevan lainsäädännön kanssa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Avainsanat turvallisuuskoordinaattori, turvallisuus, rakennuttaja

3 TAMK University of Applied Sciences Construction engineering, Construction management Writer Lindholm, Jukka Thesis Safety coordinator in project management Pages 46 pages + 29 appendix pages Graduation time May 2010 Thesis Supervisor Lic. Tech. Jouko Lähteenmäki Co-operating company A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Abstract Project manager s safety responsibilities were revised in June New thing is to name a designated safety coordinator for the construction project. Safety coordinator is a real person whose task is to coordinate the safety issues for the whole project. Safety coordinator's tasks are part of the project manager s safety duties. This work has dealt with safety coordinator duties in different stages of construction project. There were also created a safety document model and a safety duties checklist for safety coordinator s use. The model and the safety coorinator s duties checklist are attached. This work has been written to provide guidance, but if the work is inconsistent with the prevailing laws, rules and regulations, always comply with existing legislation.. Keywords safety coordinator, safety, project management

4 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto Sisällysluettelo Lyhenteet ja selitykset Johdanto Työn tausta Työn tavoitteet Työn rajaus Lainsäädäntö Uuden lainsäädännön taustaa Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Turvallisuuskoordinaattorin rooli rakennushankkeessa Turvallisuuskoordinaattorin asettaminen Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys Turvallisuuskoordinaattorivastuun siirtäminen Vastuuasiat Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeen eri vaiheissa Tarveselvitys Hankesuunnittelu Suunnittelun valmistelu Suunnittelun ohjaus Rakentamisen ohjaus Vastaan- ja käyttöönotto Hankkeen turvallisuutta koskevat rakennuttajan asiakirjat Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet...39 LÄHTEET...44 LIITTEET...46

5 5(75) Lyhenteet ja selitykset Päätoteuttaja Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Edellä mainittujen puutuessa päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajaa itseään. Asetus Asetus on suomalaisessa oikeudessa lakia alempiasteinen säädös, joka yleensä tukee jonkun lain käytännön soveltamista. Asetuksella voidaan antaa tarkempia ohjeita esimerkiksi tietyssä laissa käsiteltävistä asioista. VNa 205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, joka astui voimaan Rakennuttaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa itseään. Tässä työssä rakennuttajalla tarkoitetaan muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta eli rakennuttajakonsulttia. Turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeelle nimeämä vastuullinen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat Kolmesta osasta koostuva rakennuttajan laatima turvallisuusaineisto: turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet RAKLI Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto SKOL Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto

6 6(75) ATL Arkkitehtitoimistojen liitto

7 7(75) 1 Johdanto 1.1 Työn tausta Opinnäytetyön teettäneessä, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ssä, koettiin tarvetta saada selkiytystä uuden turvallisuutta koskevan lainsäädännön tulkitsemiseen ja sen myötä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaan. Työ tehtiin ohjeeksi rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattorille. Näihin kansiin koottiin tietoa monista lähteistä. Apuna käytettiin rakennusalan ammattilaisten näkemyksiä sekä mahdollisimman tuoretta kirjallisuutta sekä muita julkaisuja aiheesta. 1.2 Työn tavoitteet Tämän työn tavoitteena oli olla ohjeena ja kertoa turvallisuuskoordinaattorin roolista rakennushankkeessa sekä hänelle osoitetuista tehtävistä. Lisäksi turvallisuuskoordinaattorin käyttöön annetaan asiakirjapohja sekä tarkistuslista, jota voidaan käyttää apuna hoidettaessa turvallisuuskoordinaattorille osoitettuja tehtäviä. Pyrkimyksenä oli luoda sellainen ohje, jota noudattaen sekä huolellisesti toimien, pystytään rakennushanke viemään läpi luonteestaan ja tyypistään riippumatta turvallisesti rakennuttajan puolelta asettamatta turvallisuuskoordinaattoria henkilökohtaiseen vastuuseen mahdollisissa vahinko- ja tapaturmatilanteissa. 1.3 Työn rajaus Turvallisuuskoordinaattorina toimimisen kustannusvaikutuksiin ei tässä työssä ole otettu kantaa. Tehtävä on osa rakennuttajan tehtäviä eikä sitä tulisi nähdä erillisenä tehtävänä. Työn rajausta ei voida pitää täysin yksiselitteisenä rakennushankkeen eri osapuolten vastuuasioiden mukaan jaoteltuna. Tässä työssä annetaan tietoja osapuolten tehtävis-

8 8(75) tä ja vastuualueista siinä määrin kuin se turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hoitamisen ja tiedonsaannin kannalta on tarpeellista.

9 9(75) 2 Lainsäädäntö Turvallisuuskoordinaattorin pätevyyteen kuuluu olennaisesti osata uusi Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista. Rakennusalan ammattilaisella asetuksessa mainitut asiat voivat olla jo selkäytimessä. Erityisesti lakien, direktiivien ja asetusten pätevyysjärjestyksistä voi olla silti epäselvyyttä, joten niitä käsitellään ennen Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta ja sen sisältöä. 2.1 Uuden lainsäädännön taustaa Direktiivi 92/57/ETY Direktiivi 92/57/ETY on Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöohje, jonka antavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä tai Euroopan unionin neuvosto yksin. Tämän kyseisen direktiivin on antanut Euroopan unionin neuvosto. Direktiiviin perustuvat rakennuttajan vastuut sekä rakennuttajan hankkeeseen nimettävä rakennuttajan edustaja, turvallisuuskoordinaattori, ja hänelle osoitetut turvallisuutta koskevat yhteensovittamisen tehtävät hankkeen eri vaiheissa. Direktiivi on ohjenuora, jonka mukaiseksi jäsenvaltion lainsäädäntö on muutettava jos se ei ole sen mukainen. Direktiivi ei ole suoraan toteutettavaa lainsäädäntöä vaan jäsenvaltion täytyy antaa oman oikeusjärjestelmänsä mukainen säädös (laki tai asetus), jolloin direktiivin sisältöä voidaan toteuttaa käytännössä. Työturvallisuuslaki ja rikoslaki Työturvallisuuslain (738/2002) yksittäisten säädösten toteuttamista tulee tarkastella yhdessä siitä annettujen asetusten kautta. Esimerkiksi suojainten käytöstä annettuja määräyksiä tulee tarkastella yhdessä työturvallisuuslain ja suojainten käytöstä annetun Valtioneuvoston päätöksen kanssa. Samalla tavalla tarkennuksia on löydettävissä myös uudesta rakennustyön turvallisuutta koskevasta asetuksesta. Turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä huolimatta rakennuttajaa koskevat työturvallisuuslain (738/2002) 7 :n ja 63 :n vastuusäädökset sekä rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 :n, 7 :n ja 8 :n vastuusäädökset.

10 10(75) Kumottu ja yhdistetty lainsäädäntö VNa 205/2009:lla kumotaan vanha Valtioneuvoston päätös (VNp) 629/1994 rakennustyön turvallisuudesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja Valtioneuvoston asetus (VNa) 578/2003 elementtirakentamisen työturvallisuudesta. Samalla uusi asetus yhdistää VNp:n 629/1994 ja VNa:n 578/2003 tärkeimmän sisällön sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (SMTp) työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (156/1998). Päällekkäistä sääntelyä on näillä muutoksilla pyritty poistamaan ja säädökset on nyt koottu samaan paikkaan. Säännösten ja määräysten pätevyysjärjestystä on havainnollistettu kuvassa 1. Esimerkiksi RT-ohjekorttien noudattaminen on osa hyvää rakentamistapaa mutta hyvä muistaa, että ohjekortit ovat ohjeita, eivätkä sitovaa lainsäädäntöä.

11 11(75) Kuva 1: Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu (Ratu TT 3.2) 2.2 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Vna 205/2009) annettiin ja se astui voimaan ja sitä sovellettiin kaikkiin käynnissä oleviin ja käynnistyviin rakennushankkeisiin viimeisestä päivämäärästä eteenpäin. Toimenpiteenä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:llä oli hankkeiden projektipäälliköiden nimeämisen valmistelu turvallisuuskoordinaattoreiksi niissä kohteissa, joissa tilaaja ei itse toiminut kyseisessä roolissa.

12 12(75) Asetuksella annettiin tarkemmat säännökset yhteisen työmaan osapuolten velvollisuuksista ja niiden jakaantumisesta tarkoituksena selkiyttää jo olemassa olleita rakennuttajan turvallisuusvelvoitteita rakennushankkeessa lisäämättä tai vähentämättä niitä. Rakennuttajan oli asetuksen mukaisesti nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan tulee erityisesti huomioida asetuksen 2. luku koska siinä käsitellään keskeinen asiasisältö rakennuttajan velvollisuuksien sekä nimettävän turvallisuuskoordinaattorin tehtävänkuvista. Seuraavassa luettelossa on asetuksen sisältö kokonaisuudessaan asetuksen sisällön hahmottamisen helpottamiseksi. Luettelossa on havainnollistettu asetus lukutasolla ja annettu niiden sisältö pääpiirteittäin mukaan lukien asetuksen liitteet. Sulkeissa on esitetty, mitkä pykälät luku pitää sisällään. 1. Luku: Yleiset säännökset (1 4 ) asetuksen soveltamisala ja määritelmät osapuolten yleiset velvollisuudet päätoteuttajan perehdyttämisvelvollisuus päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. 2. Luku: Työturvallisuuden huomioon ottaminen rakennushankkeessa (5 11 ) rakennuttajan velvollisuudet, rakennuttajan edustaja turvallisuusasioissa: turvallisuuskoordinaattori rakennuttajan asiakirjojen ajan tasalla pitäminen päätoteuttajan rakennuttajalle esitettävät työturvallisuutta koskevat suunnitelmat mukaan lukien aluesuunnitelma ja niiden ajan tasalla pitäminen huomioiden lisäksi liite Luku: Rakennusvaihe (12 13 ) päätoteuttajan vastuuhenkilö turvallisuusasioissa ja muiden työnantajien työnjohdon vastuuhenkilöt päätoteuttajan velvollisuudet.

13 13(75) 4. Luku: Työmaatarkastukset (14 18 ) käytettävien laitteiden tarkastaminen telineiden tarkastaminen, huom. liite 4 viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja puutteiden korjaaminen. 5. Luku: Koneet, työvälineet ja nostolaitteet (19 24 ) vaatimukset laitteille, toimenpiteet ennen käyttöä, laitteen erottuvuus, merkinnät vaikeat nostot, nostotyösuunnitelman laatiminen henkilönostot torninosturia koskevat vaatimukset. 6. luku: Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset (25 32 ) varastointi, liikennöinnin järjestely ja huomiointi työmaan aluesuunnitelma valaistus putoamissuojaus ja määräykset huomioiden liite 5. putoavilta esineiltä suojaaminen työskentelytasot, kulkutiet, tikkaat (määräykset). 7. luku: Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä (33 35 ) maa- ja vesirakennustyön selvitykset ennen töiden aloittamista (kaapelit, sortuminen, pilaantuneisuus) kaivannot sekä tuennat ja koneiden vaara-alueet. 8. luku: Työturvallisuus elementtirakentamisessa (36 44 ) kirjalliset, työmaalla säilytettävät suunnitelmat elementtiasennussuunnitelma ja keskeinen sisältö, esimerkki asetuksen liitteessä 3 varastoinnin, nostojen ja elementtiasentamisen ja tuentojen ja kiinnitysten vaatimukset puu- ja teräselementtejä koskevat lisämääräykset työnantajan velvollisuus työhönopastamisesta elementtityömaalla. 9. luku: Työturvallisuus muottitöissä (45 48 )

14 14(75) vaatimukset nostoille, korkeille työolosuhteille, järjestelmämuotin käytössä huomioitavat valmistajan tai muottisuunnittelijan ohjeet käsittely, nostot, tuenta huomioiden 2. luvun suunnitelmat työhön vaadittavat pätevyydet. 10. luku: Työturvallisuus purkutyössä (49 50 ) purkutyön suunnittelu, toimenpiteet ja menetelmät turvallisen työn toteuttamiseksi terveydelle vaarallisten aineiden, kuten asbestia, sisältävän rakenteen purkamista koskevat erilliset säädökset purkujätteen käsittely. 11. luku: Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden käytön turvallisuus (51 64 ) telineiden järjestäminen telineiden lujuuden ja suurimman sallitun kuorman osoittaminen ja merkinnät, elementtitelineitä koskevat määräykset suunnitelmat: elementtitelineen käyttöohje ja käyttösuunnitelma sekä työtelineen rakennesuunnitelma + laatijan pätevyys rakennuttajan turvallisuusasiakirjan huomioiminen telineen pystyttämiseen, muuttamiseen ja purkamiseen vaadittava pätevyys ja toimenpiteet työtelineiden rakenteet. 12. luku: Lisämääräykset työtelineiden käytöstä (65 68 ) siirreltävää työtelinettä koskevat lisävaatimukset, huom. liite 6 vähimmäisvaatimukset työpukkia koskevat vaatimukset uloketeline ja vaatimukset 13. luku: Työolosuhteiden järjestäminen (69 71 ) työntekijän fyysisen kuormittamisessa huomioitavat seikat työhygieeniset haittatekijät ja niitä koskevat mittaukset (vaaralliset pölyt ja kemikaalit) henkilösuojaimia koskevat määräykset (kypärän käytön pakko, silmien suojaus, turvakengät, yms. ).

15 15(75) 14. luku: Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu (72 74 ) paloturvallisuusmielessä huomioitavat asiat arviointi työturvallisuuslain 10 mukaisesti poistumis- ja pelastumisteiden vaatimukset ja merkintä ensiavun järjestäminen. 15. luku: Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta (75 76 ) sähkölaitteiden ja -keskuksien sijoittaminen erittäin vaarallisissa olosuhteissa käsiteltävien sähkölaitteiden käytön ohjeistus. 16. luku: Lisämääräykset työntekijöiden putoamisen estämisestä (77 78 ) määräykset suojaverkon käyttöön, mikäli sellaiseen on tarvetta köysien varassa työskentelyn määräykset 17. luku: Henkilöstötilat (79 80 ) henkilöstö- ja asuintiloja koskevat määräykset. 18. luku: Erinäisiä määräyksiä (81 ) asetuksen voimaantulo ja kumottavat säädökset. Vna:n 205/2009 liitteet: Liite 1 Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö: VNa 205/ luvussa säädetyn, päätoteuttajan ennen rakennustyön aloittamista tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö. Liite 2 Tämän asetuksen 10 :ssä (2 luku) tarkoitetut työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle Kirjataan turvallisuusasiakirjaan kohteessa olevat, tämän liitteen mukaiset riskit. Liite 3 Viiteluettelo 36 (8 luku) tarkoitetussa elementtien asennussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista

16 16(75) esimerkki elementtiasennussuunnitelmasta Liite 4 Työtelineen käyttö ja kunnossapito asiat, jotka on käytävä läpi työtelineen käyttöönotossa kunnossapitotarkastuksessa Liite 5 Suojakaiteen lujuus suojakaiteen lujuutta koskevat määräykset elementtitelineen suojakaiteen vaatimukset SFS-EN 1004 Liite 6 Työpukin seisontavakavuus työpukin seisontavakavuutta koskevat määräykset (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006)

17 17(75) 3 Turvallisuuskoordinaattorin rooli rakennushankkeessa Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja, jonka tehtävänä on huolehtia rakennuttajalle asetettujen työturvallisuutta koskevien tehtävien koordinoinnista ja hoitamisesta VNa 205/ :ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Turvallisuuskoordinaattorin ei siis itse tarvitse näitä tehtäviä suorittaa vaan hänen tehtävänään on varmistua niiden suorittamisesta. Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa rakennushankkeen turvallisuutta koskeviin asioihin. Vaikutusalue ei saa jäädä pelkästään esimerkiksi suunnitteluun liittyviin turvallisuusasioihin suunnittelukokouksissa vaan toimenpiteitä on pystyttävä tekemään myös työmaatasolla rakennusvaiheessa esimerkiksi työmaakokouksissa. Rakennuttaja, turvallisuuskoordinaattorin nimeäjän, tulee antaa riittävät toimivaltuudet turvallisuuskoordinaattorille toimia näillä alueilla. Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin hankkeen suunnittelu ja valmisteluvaiheessa ja huolehtii että tämä hoitaa tehtävänsä. Seurannan helpottamiseksi on tämän työn liitteeksi laadittu tarkistuslista, josta sekä rakennuttaja, että turvallisuuskoordinaattori itse voivat seurata velvollisuuksien hoitamista. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on osa rakennuttajan tehtävänkuvaa eikä erillinen tehtävä. Vna 205/ :ssä tarkoitetaan, että turvallisuuskoordinaattorina ei voi toimia työtä suorittavan osapuolen henkilöä koska hänellä on jo huolehdittavanaan päätoteuttajan tai työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja -vastuut. Kuitenkin suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa (esim. KVR- ja ST-urakka) voidaan samasta organisaatiosta nimetä turvallisuuskoordinaattori, jolla täytyy olla mahdollisuus hoitaa velvoitteensa muiden mahdollisten tehtäviensä ohella. Tällöin urakoitsija asettaa turvallisuuskoordinaattorin, jonka kuitenkin rakennuttaja nimeää tehtävään. (RT )

18 18(75) 3.1 Turvallisuuskoordinaattorin asettaminen Turvallisuuskoordinaattorin asettaa hankkeelle se osapuoli, joka johtaa ja ohjaa suunnittelua. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen tehdään kirjallisesti joko erillisellä asiakirjalla tai se voidaan kirjata esimerkiksi urakkaohjelmaan ja rakennuttajan turvallisuusasiakirjoihin. Nimeämisessä on syytä huomioida mahdolliseen turvallisuuskoordinaattorin vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet vastuusiirrosta kuten esimerkiksi tarvittavan dokumentaation siirtäminen ja opastaminen. Mikäli rakennuttajalta itseltään ei löydy kyllin pätevää henkilöä toimimaan turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä, täytyy tehtävissä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Rajauksena turvallisuuskoordinaattorin nimeämättä jättämisessä voidaan pitää kun kyse on pienistä korjaus- ja kunnossapitotöistä, joiden laajuus ei edellytä asiakirjojen laatimista tai suunnittelua tai jos kyseessä on hätätyö. Tällöin työnsuorittaja huolehtii turvallisuusvelvoitteiden hoitamisesta. Mikäli turvallisuuskoordinaattori asetetaan hankkeelle, laaditaan myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjat. Mikäli hankkeelle ei nimetä turvallisuuskoordinaattoria, ei asiakirjojenkaan laadinta ole tarpeellista. (RT ) 3.2 Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat nimensä mukaisesti koordinointitehtäviä, joten hänen taitotasonsa tulee olla projektinjohdollista tehtäviä vastaava. Hankkeen laajuuden ja laadun perusteella voidaan arvioida senhetkisen projektin johtamiseen tarvittavan taitotason vaatimuksia. Lisäksi turvallisuuskoordinaattorin työnkuvaan kuuluu tuvallisuuslainsäädännön tuntemus sekä hankkeen erityispiirteistä johtuvien toimintatapojen hallinta kuten esimerkiksi vesi- ja ympäristö- ja ratahallinnon antamat määräykset työturvallisuudesta toimittaessa näiden vaikutusalueella. (RT ) Vna 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta ei aseta muuta pätevyysvaatimusta koordinaattorille kuin, että hänen taitotasonsa tulee olla hankkeen vaativuutta vastaava. Erillistä turvallisuuskoordinaattori-korttia (vrt. tulityökortti) tai muuta koulutuksen kautta saatavaa vähimmäispätevyyttä ei ainakaan vielä ole määriteltynä.

19 19(75) 3.3 Turvallisuuskoordinaattorivastuun siirtäminen Mikäli hankkeessa on peräkkäisiä turvallisuuskoordinaattoreita, rakennuttaja huolehtii tietojen ja toimivaltuuksien siirtämisestä kirjallisesti koordinaattorilta toiselle. Uusi turvallisuuskoordinaattori huomioi tämän ja erityisesti toimesta poistuvan tulee hyvän tavan mukaisesti antaa rooliin astuvalle ja rakennuttajalle kaikki turvallisuusdokumentaatio ja tarvittaessa yhteisellä palaverilla voidaan varmistaa tehtävien siirto siten, että asiat tulevat ymmärretyksi. Uudelle turvallisuuskoordinaattorille siirtyy tässä prosessissa tehtävien vaihtumiseen asti täytetty tarkastuslista (liite 2), josta käy ilmi mitä velvoitteita on jo suoritettu, kuka ne on suorittanut ja milloin. Uusi turvallisuuskoordinaattori vastaa velvoitteidensa hoitamisesta normaalisti ja tutustuu aikaisemmin laadittuun materiaaliin ja tarvittaessa päivittää sitä. (Pekka Von Hertzen, Työsuojeluhallinto) 3.4 Vastuuasiat Jos rakennustyömaalla tapahtuu onnettomuus tai työntekijän turvallisuus on uhattuna tai vaarannettuna, käynnistetään prosessi, joka voi johtaa rikostutkintaan. Rikoslaki 47 luku 1 : Työturvallisuusrikos: Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai 2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä, on tuomittava työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (Rikoslaki /39) Päävastuu yhteisen rakennustyömaan turvallisuudesta on päätoteuttajalla. Koska asetus rakennustyön turvallisuudesta luettelee rakennuttajan tehtävät työturvallisuudesta, syntyy rakennuttajalle velvollisuus osoittaa syyttömyytensä siten, että lakisääteiset tehtävät on suoritettu ja rakennuttamistyö on tehty riittävän hyvin lain edellyttämällä vä-

20 20(75) himmäisvaatimustasolla. Vähimmäisvaatimustasolla on tarkoitettu mitä valtioneuvoston asetuksessa on määrätty. Turvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja niistä huolehtiminen rakennuttajan puolelta on oltava kirjallisesti dokumentoituna. 3.5 Vakuutukset A-Insinöörit Oy:n konsulttitoiminnan vastuuvakuutus kattaa myös turvallisuuskoordinaattorin toimet. Turvallisuuskoordinaattorit kuuluvat samaan toimialaan kuin työmaavalvonta kyseisessä vakuutuksessa. Työturvallisuusrikkomuksesta aiheutuvia rangaistusseuraamuksia kuten sakkoja tai vankeutta ei pysty kuitenkaan vakuuttamaan.

21 21(75) 4 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeen eri vaiheissa Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia rakennuttajalle asetetuista rakennustyöhön liittyvistä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista määräyksistä ja vaatimuksista VNa:n 205/2009 mukaisesti. Turvallisuuskoordinaattori varmistaa ennen rakentamista hankkeen valmisteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden ja rakentamisvaiheessa lisäksi päätoteuttajan vastuualueiden hoitamisen varmistuakseen turvallisesta hankeen toteutumisesta. Tätä varten on laadittu turvallisuuskoordinaattorin tarkastuslista (Liite 2), joka on luonteeltaan ohje, johon on kerätty rakennuttajan turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, josta tehtävien tekemistä niiden toteutumista voi seurata pääpiirteittäin hankkeen edetessä. Laadittu tarkastuslista on täydennetty Haahtela-yhtiöiden Rakennuttamistietojärjestelmän turvallisuuskoordinaattorin tarkastuslistan pohjalta. Kutakin hanketta varten lista laaditaan vallitsevien olosuhteiden ja töiden mukaiseksi muokkaamalla kohtia listalta. Ensimmäisessä sarakkeessa on rakennuttajalle osoitettuja turvallisuusvelvoitteita ja kohtia, jotka rakennuttajan tulee tarkastaa. Turvallisuuskoordinaattorin velvollisuuksien kirjallisen dokumentoinnin kannalta seuraava sarake on tärkeä. Siihen laitetaan sen dokumentin nimi (asiakirja, pöytäkirja, sähköposti, hankesuunnitelma, ), josta ensimmäisessä sarakkeessa mainittu tehtävän voi osoittaa hoidetuksi. Seuraavista sarakkeista pystytään seuraamaan tehtävästä huolehtijaa, laatimispäivämäärää, tarkastajaa (turvallisuuskoordinaattoria), tarkastuspäivämäärää ja viimeiseen sarakkeeseen voi tarvittaessa lisätä huomioita. Turvallisuuskoordinaattorin on muistettava, että jokainen rakennushanke on erilainen ja sisältää erityispiirteitä, joita muistilistassa ei välttämättä ole valmiina. Eri vaiheiden kohdissa onkin tärkeää pohtia mitä muita turvallisuuteen liittyviä tehtäviä asiakokonaisuuteen sisältyy ja toteutuvatko ne esitetyssä järjestyksessä Rakennushanke on tässä vaiheistettu Rakennusteollisuus RT ry:n ohjekortin Rakennuttamisen tehtäväluettelossa (RAP 95) esitettyjen vaiheiden mukaisesti ja näissä vaiheissa esitellään rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteita. A-Insinöörit Rakennut-

22 22(75) taminen Oy:n RAKLI-, SKOL- ja ATL -hyväksynnän saanut laatujärjestelmä tukee tätä järjestystä hankkeen vaiheistamisessa. Kyseisessä hyväksyntämenettelyssä on mm. tarkistettu kuinka yrityksen laatujärjestelmä ottaa huomioon työturvallisuuden projektien johtamisessa. Aluksi on esitetty VTT:n tutkimusraportin (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) mukainen listaus rakennuttajan keskeisistä turvallisuustehtävistä Vna 205/2009 tuomin lisäyksin rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi, jonka jälkeen sisältö on jaettuna ja eriteltynä RAP 95 rakennushankkeen vaiheiden mukaisesti. Jokaisen vaiheen alussa on lyhyt selostus siitä mitä vaihe pääpiirteittäin tarkoittaa. Aina kuitenkaan hankkeen vaiheen alkaminen ja loppuminen tiettyyn rajaan täsmälleen tässä järjestyksessä ei toteudu vaan esimerkiksi rakentamisen toteutusta koskeviin suunnitelmiin tehdään tavallisesti muutoksia vielä rakennusaikana, jolloin suunnitelmien muutoksissa täytyy osata ottaa huomioon uusien ratkaisujen sulauttamisen vaikutukset verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. Näitä seikkoja tulee arvioida suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Rakennuttajan keskeisiä turvallisuusvelvoitteita: Organisoida rakennuttamistehtävät niin, että rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet tulevat hoidettua, hankkia tarvittavat lähtötiedot hankkeesta ja laatia ohjeet suunnittelua varten, kirjata työturvallisuutta koskevat tehtävät ja huomioonottovelvollisuudet suunnittelusopimuksiin ja -toimeksiantoihin, laatia hankkeesta turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta, huolehtia, että kaikissa rakennuttajan tekemissä rakentamista koskevissa sopimuksissa, rakentamien organisoinnissa ja muissa rakentamiseen liittyvissä järjestelyissä on turvallisuus huomioitu, tarkastaa ennen rakentamisen aloittamista, että turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä on sovittu urakoitsijoiden ja muiden rakentamisen osapuolten kanssa ja mahdolliset epäselvyydet on selvitetty, päätoteuttajan nimeäminen ja tämän pätevyydestä varmistuminen, päätoteuttajan turvallisuutta koskevien suunnitelmien tarkastaminen, rakentamisen valvonta ja turvallisuuden laiminlyönteihin puuttuminen sekä

23 23(75) kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen ja niissä turvallisuuden huomioiminen. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) 4.1 Tarveselvitys Tarveselvitysvaiheessa pyritään selvittämään tilaajan tilantarvetta tai sen muutosta ja hankkeelle asetettavia reunaehtoja. Monesti tarveselvitys ja hankesuunnittelu mielletään samaksi vaiheeksi tai tehtäviä suoritetaan samanaikaisesti. Tarveselvityksen laatii tilaajan toimeksiannosta yleensä rakennuttaja apunaan suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) Tarveselvitysvaiheessa voidaan suorittaa alustava riskianalyysi, jonka tuloksena saadaan rakennustyötä koskevia olosuhdetietoja turvallisuudesta hankesuunnitteluvaihetta varten. Esimerkkeinä korjaushankkeen rakenteista ja materiaaleista johtuvat olosuhteet, tiedot ja vauriot tai maaperän pilaantuneisuuden tiedot. Myöhemmin rakennuttaja liittää saadut turvallisuutta koskevat tiedot hankesuunnitelmaan ja tarvittaessa teetetään lisäselvityksiä turvallisuutta ja terveyttä koskevista asioista. Riskikartoituksen pohjana voidaan käyttää esimerkiksi RT-ohjekortin liitteenä olevaa HAVATanalyysilomaketta (Liite 4). Riskitarkastelu antaa lähtötietoja suunnitteluun ja rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen laadintaan ja samalla saadaan suunta turvallisuuskoordinaattorin pätevyysvaatimuksista. Pääasia on, että riskitarkastelu suoritetaan ennen suunnittelun aloittamista ja että sen kautta saatavien riskitekijöiden ehkäisemiseen ja mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen jää riittävästi aikaa. 4.2 Hankesuunnittelu Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan rakennushankkeelle tarkat tavoitteet (laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ylläpito jne.). Laaditaan hankesuunnitelma, joka sisältää toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat kyseiset rakennushanketta koskevat tiedot ja hankkeen suunnitteluksi tarvittavien reunaehtojen määrittelyn. Rakennuttaja määrittelee projektiorganisaation, osapuolten vastuut ja velvoitteet niin, että myös turvallisuusasiat ovat huomioituna. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006)

24 24(75) Rakennuttaja nimeää hankkeelle kirjallisesti turvallisuuskoordinaattorin, joka on kyllin pätevä huolehtimaan rakennuttajalle asetettujen turvallisuusvelvoitteiden hoitamisesta kyseisessä hankkeessa. Hankesuunnitelman ja suunnitteluohjelman laatiminen ja erityisesti siinä rakennustyön toteuttamisen turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen huomioiminen käyttäen hyväksi hankesuunnitteluvaiheen turvallisuutta koskevia selvityksiä ja mittauksia, joista myös suunnittelijat myöhemmin saavat suunnitteluunsa lähtötietoja turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on huomioitava hankkeissa, joilla on todennäköisesti haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeissa, joissa tällainen menettely tulee kyseeseen, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (VNa 713/2006). 4.3 Suunnittelun valmistelu Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut ja pyydetään tarvittavat suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja lopuksi valitaan suunnittelijat hankkeelle. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) Turvallisuuskoordinaattorin pitää varmistua, että suunnittelijoilla on riittävät edellytykset suorittaa suunnittelutyötä niin teknisen toteutuksen kuin turvallisuudenkin kannalta. Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osan A2 mukaisten kelpoisvaatimukset täyttävän suunnittelijan tulee hallita turvallisuuteen liittyvät tehtävänsä. Rakennuttaja nimeää hankkeelle pätevän pääsuunnittelijan ja kiinnittää tähän suunnitteluryhmään turvallisuuskoordinaattorin. Pääsuunnittelijan suunnittelusopimusta laadittaessa rakennuttajan tulee määritellä pääsuunnittelijan lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi täydentävät turvallisuutta koskevat koordinointi- ja yhteistyövelvoitteet turvallisuuskoordinaattorin ja myöhemmin päätoteuttajan kanssa yhteistyössä. Monesti pääsuunnittelijaksi nimettävä on toiminut hankkeessa jo aiemmin luonnossuunnitelmia laadittaessa Turvallisuuskoordinaattori varmistaa, että laaditaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen ensimmäinen versio saatavilla olevien lähtötietojen pohjalta.

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Määrittele Tarkasta Kommunikoi Seuraa Oulu 25.2.2016 Ari-Matti Jänkälä www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Prodeco Oy on projektinjohdon, rakennuttamisen, korjausrakentamisen

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot