Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori"

Transkriptio

1 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 05/2010 TkL Jouko Lähteenmäki A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, TkL Olli Saarinen

2 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto Tekijä Lindholm, Jukka Työn nimi Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Sivumäärä 46 sivua + 29 liitesivua Valmistumisaika Toukokuu 2010 Työn ohjaaja TkL Jouko Lähteenmäki Työn teettäjä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Tampere Tiivistelmä Kesäkuussa 2009 astui voimaan valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Siinä rakennushankkeen osapuolista myös rakennuttajan työturvallisuusvelvollisuudet täsmentyivät. Uutena asiana rakennuttajan velvollisuudeksi tuli nimetä turvallisuuskoordinaattori jo rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Turvallisuuskoordinaattori on luonnollinen henkilö, jonka tehtävänä on koordinoida hankkeen työturvallisuusasioita hankkeen kokonaisuuden kannalta. Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennuttajalle asetetuista turvallisuusmääräyksistä, ja hänen tehtävänsä ovat osa rakennuttajan työturvallisuustehtäviä. Tässä työssä esitellään turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ja huolehtimisvelvollisuuksia hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi liitteenä on rakennuttajan laadittavaksi tarkoitetun turvallisuusasiakirjakokonaisuuden malli sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien tarkastuslista. Tämä työ on luonteeltaan ohje, mutta mikäli työssä esiintyy ristiriitaisuuksia vallitsevan lainsäädännön kanssa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Avainsanat turvallisuuskoordinaattori, turvallisuus, rakennuttaja

3 TAMK University of Applied Sciences Construction engineering, Construction management Writer Lindholm, Jukka Thesis Safety coordinator in project management Pages 46 pages + 29 appendix pages Graduation time May 2010 Thesis Supervisor Lic. Tech. Jouko Lähteenmäki Co-operating company A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Abstract Project manager s safety responsibilities were revised in June New thing is to name a designated safety coordinator for the construction project. Safety coordinator is a real person whose task is to coordinate the safety issues for the whole project. Safety coordinator's tasks are part of the project manager s safety duties. This work has dealt with safety coordinator duties in different stages of construction project. There were also created a safety document model and a safety duties checklist for safety coordinator s use. The model and the safety coorinator s duties checklist are attached. This work has been written to provide guidance, but if the work is inconsistent with the prevailing laws, rules and regulations, always comply with existing legislation.. Keywords safety coordinator, safety, project management

4 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto Sisällysluettelo Lyhenteet ja selitykset Johdanto Työn tausta Työn tavoitteet Työn rajaus Lainsäädäntö Uuden lainsäädännön taustaa Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Turvallisuuskoordinaattorin rooli rakennushankkeessa Turvallisuuskoordinaattorin asettaminen Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys Turvallisuuskoordinaattorivastuun siirtäminen Vastuuasiat Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeen eri vaiheissa Tarveselvitys Hankesuunnittelu Suunnittelun valmistelu Suunnittelun ohjaus Rakentamisen ohjaus Vastaan- ja käyttöönotto Hankkeen turvallisuutta koskevat rakennuttajan asiakirjat Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet...39 LÄHTEET...44 LIITTEET...46

5 5(75) Lyhenteet ja selitykset Päätoteuttaja Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Edellä mainittujen puutuessa päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajaa itseään. Asetus Asetus on suomalaisessa oikeudessa lakia alempiasteinen säädös, joka yleensä tukee jonkun lain käytännön soveltamista. Asetuksella voidaan antaa tarkempia ohjeita esimerkiksi tietyssä laissa käsiteltävistä asioista. VNa 205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, joka astui voimaan Rakennuttaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa itseään. Tässä työssä rakennuttajalla tarkoitetaan muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta eli rakennuttajakonsulttia. Turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan rakennushankkeelle nimeämä vastuullinen edustaja, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat Kolmesta osasta koostuva rakennuttajan laatima turvallisuusaineisto: turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet RAKLI Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto SKOL Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto

6 6(75) ATL Arkkitehtitoimistojen liitto

7 7(75) 1 Johdanto 1.1 Työn tausta Opinnäytetyön teettäneessä, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ssä, koettiin tarvetta saada selkiytystä uuden turvallisuutta koskevan lainsäädännön tulkitsemiseen ja sen myötä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaan. Työ tehtiin ohjeeksi rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattorille. Näihin kansiin koottiin tietoa monista lähteistä. Apuna käytettiin rakennusalan ammattilaisten näkemyksiä sekä mahdollisimman tuoretta kirjallisuutta sekä muita julkaisuja aiheesta. 1.2 Työn tavoitteet Tämän työn tavoitteena oli olla ohjeena ja kertoa turvallisuuskoordinaattorin roolista rakennushankkeessa sekä hänelle osoitetuista tehtävistä. Lisäksi turvallisuuskoordinaattorin käyttöön annetaan asiakirjapohja sekä tarkistuslista, jota voidaan käyttää apuna hoidettaessa turvallisuuskoordinaattorille osoitettuja tehtäviä. Pyrkimyksenä oli luoda sellainen ohje, jota noudattaen sekä huolellisesti toimien, pystytään rakennushanke viemään läpi luonteestaan ja tyypistään riippumatta turvallisesti rakennuttajan puolelta asettamatta turvallisuuskoordinaattoria henkilökohtaiseen vastuuseen mahdollisissa vahinko- ja tapaturmatilanteissa. 1.3 Työn rajaus Turvallisuuskoordinaattorina toimimisen kustannusvaikutuksiin ei tässä työssä ole otettu kantaa. Tehtävä on osa rakennuttajan tehtäviä eikä sitä tulisi nähdä erillisenä tehtävänä. Työn rajausta ei voida pitää täysin yksiselitteisenä rakennushankkeen eri osapuolten vastuuasioiden mukaan jaoteltuna. Tässä työssä annetaan tietoja osapuolten tehtävis-

8 8(75) tä ja vastuualueista siinä määrin kuin se turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hoitamisen ja tiedonsaannin kannalta on tarpeellista.

9 9(75) 2 Lainsäädäntö Turvallisuuskoordinaattorin pätevyyteen kuuluu olennaisesti osata uusi Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista. Rakennusalan ammattilaisella asetuksessa mainitut asiat voivat olla jo selkäytimessä. Erityisesti lakien, direktiivien ja asetusten pätevyysjärjestyksistä voi olla silti epäselvyyttä, joten niitä käsitellään ennen Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta ja sen sisältöä. 2.1 Uuden lainsäädännön taustaa Direktiivi 92/57/ETY Direktiivi 92/57/ETY on Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöohje, jonka antavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä tai Euroopan unionin neuvosto yksin. Tämän kyseisen direktiivin on antanut Euroopan unionin neuvosto. Direktiiviin perustuvat rakennuttajan vastuut sekä rakennuttajan hankkeeseen nimettävä rakennuttajan edustaja, turvallisuuskoordinaattori, ja hänelle osoitetut turvallisuutta koskevat yhteensovittamisen tehtävät hankkeen eri vaiheissa. Direktiivi on ohjenuora, jonka mukaiseksi jäsenvaltion lainsäädäntö on muutettava jos se ei ole sen mukainen. Direktiivi ei ole suoraan toteutettavaa lainsäädäntöä vaan jäsenvaltion täytyy antaa oman oikeusjärjestelmänsä mukainen säädös (laki tai asetus), jolloin direktiivin sisältöä voidaan toteuttaa käytännössä. Työturvallisuuslaki ja rikoslaki Työturvallisuuslain (738/2002) yksittäisten säädösten toteuttamista tulee tarkastella yhdessä siitä annettujen asetusten kautta. Esimerkiksi suojainten käytöstä annettuja määräyksiä tulee tarkastella yhdessä työturvallisuuslain ja suojainten käytöstä annetun Valtioneuvoston päätöksen kanssa. Samalla tavalla tarkennuksia on löydettävissä myös uudesta rakennustyön turvallisuutta koskevasta asetuksesta. Turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä huolimatta rakennuttajaa koskevat työturvallisuuslain (738/2002) 7 :n ja 63 :n vastuusäädökset sekä rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 :n, 7 :n ja 8 :n vastuusäädökset.

10 10(75) Kumottu ja yhdistetty lainsäädäntö VNa 205/2009:lla kumotaan vanha Valtioneuvoston päätös (VNp) 629/1994 rakennustyön turvallisuudesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja Valtioneuvoston asetus (VNa) 578/2003 elementtirakentamisen työturvallisuudesta. Samalla uusi asetus yhdistää VNp:n 629/1994 ja VNa:n 578/2003 tärkeimmän sisällön sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (SMTp) työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (156/1998). Päällekkäistä sääntelyä on näillä muutoksilla pyritty poistamaan ja säädökset on nyt koottu samaan paikkaan. Säännösten ja määräysten pätevyysjärjestystä on havainnollistettu kuvassa 1. Esimerkiksi RT-ohjekorttien noudattaminen on osa hyvää rakentamistapaa mutta hyvä muistaa, että ohjekortit ovat ohjeita, eivätkä sitovaa lainsäädäntöä.

11 11(75) Kuva 1: Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu (Ratu TT 3.2) 2.2 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Vna 205/2009) annettiin ja se astui voimaan ja sitä sovellettiin kaikkiin käynnissä oleviin ja käynnistyviin rakennushankkeisiin viimeisestä päivämäärästä eteenpäin. Toimenpiteenä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:llä oli hankkeiden projektipäälliköiden nimeämisen valmistelu turvallisuuskoordinaattoreiksi niissä kohteissa, joissa tilaaja ei itse toiminut kyseisessä roolissa.

12 12(75) Asetuksella annettiin tarkemmat säännökset yhteisen työmaan osapuolten velvollisuuksista ja niiden jakaantumisesta tarkoituksena selkiyttää jo olemassa olleita rakennuttajan turvallisuusvelvoitteita rakennushankkeessa lisäämättä tai vähentämättä niitä. Rakennuttajan oli asetuksen mukaisesti nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan tulee erityisesti huomioida asetuksen 2. luku koska siinä käsitellään keskeinen asiasisältö rakennuttajan velvollisuuksien sekä nimettävän turvallisuuskoordinaattorin tehtävänkuvista. Seuraavassa luettelossa on asetuksen sisältö kokonaisuudessaan asetuksen sisällön hahmottamisen helpottamiseksi. Luettelossa on havainnollistettu asetus lukutasolla ja annettu niiden sisältö pääpiirteittäin mukaan lukien asetuksen liitteet. Sulkeissa on esitetty, mitkä pykälät luku pitää sisällään. 1. Luku: Yleiset säännökset (1 4 ) asetuksen soveltamisala ja määritelmät osapuolten yleiset velvollisuudet päätoteuttajan perehdyttämisvelvollisuus päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. 2. Luku: Työturvallisuuden huomioon ottaminen rakennushankkeessa (5 11 ) rakennuttajan velvollisuudet, rakennuttajan edustaja turvallisuusasioissa: turvallisuuskoordinaattori rakennuttajan asiakirjojen ajan tasalla pitäminen päätoteuttajan rakennuttajalle esitettävät työturvallisuutta koskevat suunnitelmat mukaan lukien aluesuunnitelma ja niiden ajan tasalla pitäminen huomioiden lisäksi liite Luku: Rakennusvaihe (12 13 ) päätoteuttajan vastuuhenkilö turvallisuusasioissa ja muiden työnantajien työnjohdon vastuuhenkilöt päätoteuttajan velvollisuudet.

13 13(75) 4. Luku: Työmaatarkastukset (14 18 ) käytettävien laitteiden tarkastaminen telineiden tarkastaminen, huom. liite 4 viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja puutteiden korjaaminen. 5. Luku: Koneet, työvälineet ja nostolaitteet (19 24 ) vaatimukset laitteille, toimenpiteet ennen käyttöä, laitteen erottuvuus, merkinnät vaikeat nostot, nostotyösuunnitelman laatiminen henkilönostot torninosturia koskevat vaatimukset. 6. luku: Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset (25 32 ) varastointi, liikennöinnin järjestely ja huomiointi työmaan aluesuunnitelma valaistus putoamissuojaus ja määräykset huomioiden liite 5. putoavilta esineiltä suojaaminen työskentelytasot, kulkutiet, tikkaat (määräykset). 7. luku: Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä (33 35 ) maa- ja vesirakennustyön selvitykset ennen töiden aloittamista (kaapelit, sortuminen, pilaantuneisuus) kaivannot sekä tuennat ja koneiden vaara-alueet. 8. luku: Työturvallisuus elementtirakentamisessa (36 44 ) kirjalliset, työmaalla säilytettävät suunnitelmat elementtiasennussuunnitelma ja keskeinen sisältö, esimerkki asetuksen liitteessä 3 varastoinnin, nostojen ja elementtiasentamisen ja tuentojen ja kiinnitysten vaatimukset puu- ja teräselementtejä koskevat lisämääräykset työnantajan velvollisuus työhönopastamisesta elementtityömaalla. 9. luku: Työturvallisuus muottitöissä (45 48 )

14 14(75) vaatimukset nostoille, korkeille työolosuhteille, järjestelmämuotin käytössä huomioitavat valmistajan tai muottisuunnittelijan ohjeet käsittely, nostot, tuenta huomioiden 2. luvun suunnitelmat työhön vaadittavat pätevyydet. 10. luku: Työturvallisuus purkutyössä (49 50 ) purkutyön suunnittelu, toimenpiteet ja menetelmät turvallisen työn toteuttamiseksi terveydelle vaarallisten aineiden, kuten asbestia, sisältävän rakenteen purkamista koskevat erilliset säädökset purkujätteen käsittely. 11. luku: Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden käytön turvallisuus (51 64 ) telineiden järjestäminen telineiden lujuuden ja suurimman sallitun kuorman osoittaminen ja merkinnät, elementtitelineitä koskevat määräykset suunnitelmat: elementtitelineen käyttöohje ja käyttösuunnitelma sekä työtelineen rakennesuunnitelma + laatijan pätevyys rakennuttajan turvallisuusasiakirjan huomioiminen telineen pystyttämiseen, muuttamiseen ja purkamiseen vaadittava pätevyys ja toimenpiteet työtelineiden rakenteet. 12. luku: Lisämääräykset työtelineiden käytöstä (65 68 ) siirreltävää työtelinettä koskevat lisävaatimukset, huom. liite 6 vähimmäisvaatimukset työpukkia koskevat vaatimukset uloketeline ja vaatimukset 13. luku: Työolosuhteiden järjestäminen (69 71 ) työntekijän fyysisen kuormittamisessa huomioitavat seikat työhygieeniset haittatekijät ja niitä koskevat mittaukset (vaaralliset pölyt ja kemikaalit) henkilösuojaimia koskevat määräykset (kypärän käytön pakko, silmien suojaus, turvakengät, yms. ).

15 15(75) 14. luku: Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu (72 74 ) paloturvallisuusmielessä huomioitavat asiat arviointi työturvallisuuslain 10 mukaisesti poistumis- ja pelastumisteiden vaatimukset ja merkintä ensiavun järjestäminen. 15. luku: Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta (75 76 ) sähkölaitteiden ja -keskuksien sijoittaminen erittäin vaarallisissa olosuhteissa käsiteltävien sähkölaitteiden käytön ohjeistus. 16. luku: Lisämääräykset työntekijöiden putoamisen estämisestä (77 78 ) määräykset suojaverkon käyttöön, mikäli sellaiseen on tarvetta köysien varassa työskentelyn määräykset 17. luku: Henkilöstötilat (79 80 ) henkilöstö- ja asuintiloja koskevat määräykset. 18. luku: Erinäisiä määräyksiä (81 ) asetuksen voimaantulo ja kumottavat säädökset. Vna:n 205/2009 liitteet: Liite 1 Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö: VNa 205/ luvussa säädetyn, päätoteuttajan ennen rakennustyön aloittamista tehtävän ennakkoilmoituksen sisältö. Liite 2 Tämän asetuksen 10 :ssä (2 luku) tarkoitetut työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle Kirjataan turvallisuusasiakirjaan kohteessa olevat, tämän liitteen mukaiset riskit. Liite 3 Viiteluettelo 36 (8 luku) tarkoitetussa elementtien asennussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista

16 16(75) esimerkki elementtiasennussuunnitelmasta Liite 4 Työtelineen käyttö ja kunnossapito asiat, jotka on käytävä läpi työtelineen käyttöönotossa kunnossapitotarkastuksessa Liite 5 Suojakaiteen lujuus suojakaiteen lujuutta koskevat määräykset elementtitelineen suojakaiteen vaatimukset SFS-EN 1004 Liite 6 Työpukin seisontavakavuus työpukin seisontavakavuutta koskevat määräykset (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006)

17 17(75) 3 Turvallisuuskoordinaattorin rooli rakennushankkeessa Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan edustaja, jonka tehtävänä on huolehtia rakennuttajalle asetettujen työturvallisuutta koskevien tehtävien koordinoinnista ja hoitamisesta VNa 205/ :ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Turvallisuuskoordinaattorin ei siis itse tarvitse näitä tehtäviä suorittaa vaan hänen tehtävänään on varmistua niiden suorittamisesta. Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa rakennushankkeen turvallisuutta koskeviin asioihin. Vaikutusalue ei saa jäädä pelkästään esimerkiksi suunnitteluun liittyviin turvallisuusasioihin suunnittelukokouksissa vaan toimenpiteitä on pystyttävä tekemään myös työmaatasolla rakennusvaiheessa esimerkiksi työmaakokouksissa. Rakennuttaja, turvallisuuskoordinaattorin nimeäjän, tulee antaa riittävät toimivaltuudet turvallisuuskoordinaattorille toimia näillä alueilla. Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin hankkeen suunnittelu ja valmisteluvaiheessa ja huolehtii että tämä hoitaa tehtävänsä. Seurannan helpottamiseksi on tämän työn liitteeksi laadittu tarkistuslista, josta sekä rakennuttaja, että turvallisuuskoordinaattori itse voivat seurata velvollisuuksien hoitamista. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on osa rakennuttajan tehtävänkuvaa eikä erillinen tehtävä. Vna 205/ :ssä tarkoitetaan, että turvallisuuskoordinaattorina ei voi toimia työtä suorittavan osapuolen henkilöä koska hänellä on jo huolehdittavanaan päätoteuttajan tai työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja -vastuut. Kuitenkin suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa (esim. KVR- ja ST-urakka) voidaan samasta organisaatiosta nimetä turvallisuuskoordinaattori, jolla täytyy olla mahdollisuus hoitaa velvoitteensa muiden mahdollisten tehtäviensä ohella. Tällöin urakoitsija asettaa turvallisuuskoordinaattorin, jonka kuitenkin rakennuttaja nimeää tehtävään. (RT )

18 18(75) 3.1 Turvallisuuskoordinaattorin asettaminen Turvallisuuskoordinaattorin asettaa hankkeelle se osapuoli, joka johtaa ja ohjaa suunnittelua. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen tehdään kirjallisesti joko erillisellä asiakirjalla tai se voidaan kirjata esimerkiksi urakkaohjelmaan ja rakennuttajan turvallisuusasiakirjoihin. Nimeämisessä on syytä huomioida mahdolliseen turvallisuuskoordinaattorin vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet vastuusiirrosta kuten esimerkiksi tarvittavan dokumentaation siirtäminen ja opastaminen. Mikäli rakennuttajalta itseltään ei löydy kyllin pätevää henkilöä toimimaan turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä, täytyy tehtävissä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Rajauksena turvallisuuskoordinaattorin nimeämättä jättämisessä voidaan pitää kun kyse on pienistä korjaus- ja kunnossapitotöistä, joiden laajuus ei edellytä asiakirjojen laatimista tai suunnittelua tai jos kyseessä on hätätyö. Tällöin työnsuorittaja huolehtii turvallisuusvelvoitteiden hoitamisesta. Mikäli turvallisuuskoordinaattori asetetaan hankkeelle, laaditaan myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjat. Mikäli hankkeelle ei nimetä turvallisuuskoordinaattoria, ei asiakirjojenkaan laadinta ole tarpeellista. (RT ) 3.2 Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat nimensä mukaisesti koordinointitehtäviä, joten hänen taitotasonsa tulee olla projektinjohdollista tehtäviä vastaava. Hankkeen laajuuden ja laadun perusteella voidaan arvioida senhetkisen projektin johtamiseen tarvittavan taitotason vaatimuksia. Lisäksi turvallisuuskoordinaattorin työnkuvaan kuuluu tuvallisuuslainsäädännön tuntemus sekä hankkeen erityispiirteistä johtuvien toimintatapojen hallinta kuten esimerkiksi vesi- ja ympäristö- ja ratahallinnon antamat määräykset työturvallisuudesta toimittaessa näiden vaikutusalueella. (RT ) Vna 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta ei aseta muuta pätevyysvaatimusta koordinaattorille kuin, että hänen taitotasonsa tulee olla hankkeen vaativuutta vastaava. Erillistä turvallisuuskoordinaattori-korttia (vrt. tulityökortti) tai muuta koulutuksen kautta saatavaa vähimmäispätevyyttä ei ainakaan vielä ole määriteltynä.

19 19(75) 3.3 Turvallisuuskoordinaattorivastuun siirtäminen Mikäli hankkeessa on peräkkäisiä turvallisuuskoordinaattoreita, rakennuttaja huolehtii tietojen ja toimivaltuuksien siirtämisestä kirjallisesti koordinaattorilta toiselle. Uusi turvallisuuskoordinaattori huomioi tämän ja erityisesti toimesta poistuvan tulee hyvän tavan mukaisesti antaa rooliin astuvalle ja rakennuttajalle kaikki turvallisuusdokumentaatio ja tarvittaessa yhteisellä palaverilla voidaan varmistaa tehtävien siirto siten, että asiat tulevat ymmärretyksi. Uudelle turvallisuuskoordinaattorille siirtyy tässä prosessissa tehtävien vaihtumiseen asti täytetty tarkastuslista (liite 2), josta käy ilmi mitä velvoitteita on jo suoritettu, kuka ne on suorittanut ja milloin. Uusi turvallisuuskoordinaattori vastaa velvoitteidensa hoitamisesta normaalisti ja tutustuu aikaisemmin laadittuun materiaaliin ja tarvittaessa päivittää sitä. (Pekka Von Hertzen, Työsuojeluhallinto) 3.4 Vastuuasiat Jos rakennustyömaalla tapahtuu onnettomuus tai työntekijän turvallisuus on uhattuna tai vaarannettuna, käynnistetään prosessi, joka voi johtaa rikostutkintaan. Rikoslaki 47 luku 1 : Työturvallisuusrikos: Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai 2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä, on tuomittava työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (Rikoslaki /39) Päävastuu yhteisen rakennustyömaan turvallisuudesta on päätoteuttajalla. Koska asetus rakennustyön turvallisuudesta luettelee rakennuttajan tehtävät työturvallisuudesta, syntyy rakennuttajalle velvollisuus osoittaa syyttömyytensä siten, että lakisääteiset tehtävät on suoritettu ja rakennuttamistyö on tehty riittävän hyvin lain edellyttämällä vä-

20 20(75) himmäisvaatimustasolla. Vähimmäisvaatimustasolla on tarkoitettu mitä valtioneuvoston asetuksessa on määrätty. Turvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja niistä huolehtiminen rakennuttajan puolelta on oltava kirjallisesti dokumentoituna. 3.5 Vakuutukset A-Insinöörit Oy:n konsulttitoiminnan vastuuvakuutus kattaa myös turvallisuuskoordinaattorin toimet. Turvallisuuskoordinaattorit kuuluvat samaan toimialaan kuin työmaavalvonta kyseisessä vakuutuksessa. Työturvallisuusrikkomuksesta aiheutuvia rangaistusseuraamuksia kuten sakkoja tai vankeutta ei pysty kuitenkaan vakuuttamaan.

21 21(75) 4 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeen eri vaiheissa Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia rakennuttajalle asetetuista rakennustyöhön liittyvistä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista määräyksistä ja vaatimuksista VNa:n 205/2009 mukaisesti. Turvallisuuskoordinaattori varmistaa ennen rakentamista hankkeen valmisteluvaiheessa, suunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden ja rakentamisvaiheessa lisäksi päätoteuttajan vastuualueiden hoitamisen varmistuakseen turvallisesta hankeen toteutumisesta. Tätä varten on laadittu turvallisuuskoordinaattorin tarkastuslista (Liite 2), joka on luonteeltaan ohje, johon on kerätty rakennuttajan turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, josta tehtävien tekemistä niiden toteutumista voi seurata pääpiirteittäin hankkeen edetessä. Laadittu tarkastuslista on täydennetty Haahtela-yhtiöiden Rakennuttamistietojärjestelmän turvallisuuskoordinaattorin tarkastuslistan pohjalta. Kutakin hanketta varten lista laaditaan vallitsevien olosuhteiden ja töiden mukaiseksi muokkaamalla kohtia listalta. Ensimmäisessä sarakkeessa on rakennuttajalle osoitettuja turvallisuusvelvoitteita ja kohtia, jotka rakennuttajan tulee tarkastaa. Turvallisuuskoordinaattorin velvollisuuksien kirjallisen dokumentoinnin kannalta seuraava sarake on tärkeä. Siihen laitetaan sen dokumentin nimi (asiakirja, pöytäkirja, sähköposti, hankesuunnitelma, ), josta ensimmäisessä sarakkeessa mainittu tehtävän voi osoittaa hoidetuksi. Seuraavista sarakkeista pystytään seuraamaan tehtävästä huolehtijaa, laatimispäivämäärää, tarkastajaa (turvallisuuskoordinaattoria), tarkastuspäivämäärää ja viimeiseen sarakkeeseen voi tarvittaessa lisätä huomioita. Turvallisuuskoordinaattorin on muistettava, että jokainen rakennushanke on erilainen ja sisältää erityispiirteitä, joita muistilistassa ei välttämättä ole valmiina. Eri vaiheiden kohdissa onkin tärkeää pohtia mitä muita turvallisuuteen liittyviä tehtäviä asiakokonaisuuteen sisältyy ja toteutuvatko ne esitetyssä järjestyksessä Rakennushanke on tässä vaiheistettu Rakennusteollisuus RT ry:n ohjekortin Rakennuttamisen tehtäväluettelossa (RAP 95) esitettyjen vaiheiden mukaisesti ja näissä vaiheissa esitellään rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteita. A-Insinöörit Rakennut-

22 22(75) taminen Oy:n RAKLI-, SKOL- ja ATL -hyväksynnän saanut laatujärjestelmä tukee tätä järjestystä hankkeen vaiheistamisessa. Kyseisessä hyväksyntämenettelyssä on mm. tarkistettu kuinka yrityksen laatujärjestelmä ottaa huomioon työturvallisuuden projektien johtamisessa. Aluksi on esitetty VTT:n tutkimusraportin (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) mukainen listaus rakennuttajan keskeisistä turvallisuustehtävistä Vna 205/2009 tuomin lisäyksin rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi, jonka jälkeen sisältö on jaettuna ja eriteltynä RAP 95 rakennushankkeen vaiheiden mukaisesti. Jokaisen vaiheen alussa on lyhyt selostus siitä mitä vaihe pääpiirteittäin tarkoittaa. Aina kuitenkaan hankkeen vaiheen alkaminen ja loppuminen tiettyyn rajaan täsmälleen tässä järjestyksessä ei toteudu vaan esimerkiksi rakentamisen toteutusta koskeviin suunnitelmiin tehdään tavallisesti muutoksia vielä rakennusaikana, jolloin suunnitelmien muutoksissa täytyy osata ottaa huomioon uusien ratkaisujen sulauttamisen vaikutukset verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. Näitä seikkoja tulee arvioida suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Rakennuttajan keskeisiä turvallisuusvelvoitteita: Organisoida rakennuttamistehtävät niin, että rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet tulevat hoidettua, hankkia tarvittavat lähtötiedot hankkeesta ja laatia ohjeet suunnittelua varten, kirjata työturvallisuutta koskevat tehtävät ja huomioonottovelvollisuudet suunnittelusopimuksiin ja -toimeksiantoihin, laatia hankkeesta turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta, huolehtia, että kaikissa rakennuttajan tekemissä rakentamista koskevissa sopimuksissa, rakentamien organisoinnissa ja muissa rakentamiseen liittyvissä järjestelyissä on turvallisuus huomioitu, tarkastaa ennen rakentamisen aloittamista, että turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä on sovittu urakoitsijoiden ja muiden rakentamisen osapuolten kanssa ja mahdolliset epäselvyydet on selvitetty, päätoteuttajan nimeäminen ja tämän pätevyydestä varmistuminen, päätoteuttajan turvallisuutta koskevien suunnitelmien tarkastaminen, rakentamisen valvonta ja turvallisuuden laiminlyönteihin puuttuminen sekä

23 23(75) kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen ja niissä turvallisuuden huomioiminen. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) 4.1 Tarveselvitys Tarveselvitysvaiheessa pyritään selvittämään tilaajan tilantarvetta tai sen muutosta ja hankkeelle asetettavia reunaehtoja. Monesti tarveselvitys ja hankesuunnittelu mielletään samaksi vaiheeksi tai tehtäviä suoritetaan samanaikaisesti. Tarveselvityksen laatii tilaajan toimeksiannosta yleensä rakennuttaja apunaan suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) Tarveselvitysvaiheessa voidaan suorittaa alustava riskianalyysi, jonka tuloksena saadaan rakennustyötä koskevia olosuhdetietoja turvallisuudesta hankesuunnitteluvaihetta varten. Esimerkkeinä korjaushankkeen rakenteista ja materiaaleista johtuvat olosuhteet, tiedot ja vauriot tai maaperän pilaantuneisuuden tiedot. Myöhemmin rakennuttaja liittää saadut turvallisuutta koskevat tiedot hankesuunnitelmaan ja tarvittaessa teetetään lisäselvityksiä turvallisuutta ja terveyttä koskevista asioista. Riskikartoituksen pohjana voidaan käyttää esimerkiksi RT-ohjekortin liitteenä olevaa HAVATanalyysilomaketta (Liite 4). Riskitarkastelu antaa lähtötietoja suunnitteluun ja rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen laadintaan ja samalla saadaan suunta turvallisuuskoordinaattorin pätevyysvaatimuksista. Pääasia on, että riskitarkastelu suoritetaan ennen suunnittelun aloittamista ja että sen kautta saatavien riskitekijöiden ehkäisemiseen ja mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen jää riittävästi aikaa. 4.2 Hankesuunnittelu Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan rakennushankkeelle tarkat tavoitteet (laajuus, toimivuus, laatu, kustannukset, ylläpito jne.). Laaditaan hankesuunnitelma, joka sisältää toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat kyseiset rakennushanketta koskevat tiedot ja hankkeen suunnitteluksi tarvittavien reunaehtojen määrittelyn. Rakennuttaja määrittelee projektiorganisaation, osapuolten vastuut ja velvoitteet niin, että myös turvallisuusasiat ovat huomioituna. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006)

24 24(75) Rakennuttaja nimeää hankkeelle kirjallisesti turvallisuuskoordinaattorin, joka on kyllin pätevä huolehtimaan rakennuttajalle asetettujen turvallisuusvelvoitteiden hoitamisesta kyseisessä hankkeessa. Hankesuunnitelman ja suunnitteluohjelman laatiminen ja erityisesti siinä rakennustyön toteuttamisen turvallisuuteen vaikuttavien seikkojen huomioiminen käyttäen hyväksi hankesuunnitteluvaiheen turvallisuutta koskevia selvityksiä ja mittauksia, joista myös suunnittelijat myöhemmin saavat suunnitteluunsa lähtötietoja turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on huomioitava hankkeissa, joilla on todennäköisesti haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeissa, joissa tällainen menettely tulee kyseeseen, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (VNa 713/2006). 4.3 Suunnittelun valmistelu Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut ja pyydetään tarvittavat suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja lopuksi valitaan suunnittelijat hankkeelle. (Rantanen, Mäkelä, Sauni 2006) Turvallisuuskoordinaattorin pitää varmistua, että suunnittelijoilla on riittävät edellytykset suorittaa suunnittelutyötä niin teknisen toteutuksen kuin turvallisuudenkin kannalta. Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMk) osan A2 mukaisten kelpoisvaatimukset täyttävän suunnittelijan tulee hallita turvallisuuteen liittyvät tehtävänsä. Rakennuttaja nimeää hankkeelle pätevän pääsuunnittelijan ja kiinnittää tähän suunnitteluryhmään turvallisuuskoordinaattorin. Pääsuunnittelijan suunnittelusopimusta laadittaessa rakennuttajan tulee määritellä pääsuunnittelijan lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi täydentävät turvallisuutta koskevat koordinointi- ja yhteistyövelvoitteet turvallisuuskoordinaattorin ja myöhemmin päätoteuttajan kanssa yhteistyössä. Monesti pääsuunnittelijaksi nimettävä on toiminut hankkeessa jo aiemmin luonnossuunnitelmia laadittaessa Turvallisuuskoordinaattori varmistaa, että laaditaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen ensimmäinen versio saatavilla olevien lähtötietojen pohjalta.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Rakennuttaja vastaa osaltaan työturvallisuudesta, huolehtii rakennuttajan tehtävistä. turvallisuuskoordinaattorille.

Rakennuttaja vastaa osaltaan työturvallisuudesta, huolehtii rakennuttajan tehtävistä. turvallisuuskoordinaattorille. Työturvallisuuskoordinaattori ja rakennuttajan asiakirjat uudessa rakennustyön Reijo S Lehtinen, RI Asiamies, rakentamisen kehitys, työturvallisuus, Talonrakennusteollisuus ry reijo.lehtinen@rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET

TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET TILAAJAN TAVAT VAINKO LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt 28.10.2008 1 Senaatti-kiinteistöt lyhyesti 2007 Kiinteistöomaisuus 5,7 Mrd n. 12 800 rakennusta n. 8,4 milj. m 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Maatilarakentamisen turvallisuus

Maatilarakentamisen turvallisuus Maatilarakentamisen turvallisuus VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 2012 Tapani Kivinen, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus) Maarit Hellstedt, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Työturvallisuuden suunnittelu rakennushankkeessa

Työturvallisuuden suunnittelu rakennushankkeessa Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto Elina Kettunen Työturvallisuuden suunnittelu rakennushankkeessa Opinnäytetyö

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT RAPS 34. Tutkielma. RI Tapani Heiskanen MIKALO OY. Mikkeli 12.10.212

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT RAPS 34. Tutkielma. RI Tapani Heiskanen MIKALO OY. Mikkeli 12.10.212 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT RAPS 34 Tutkielma RI Tapani Heiskanen MIKALO OY Mikkeli 12.10.212 Aalto University Professional Development Aalto PRO 2 Tiivistelmä Tämän tutkielman tavoitteena on

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Määrittele Tarkasta Kommunikoi Seuraa Oulu 25.2.2016 Ari-Matti Jänkälä www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Prodeco Oy on projektinjohdon, rakennuttamisen, korjausrakentamisen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn. Jukka Hietavirta, diplomi-insinööri Työsuojeluinsinööri, Uudenmaan työsuojelupiiri jukka.hietavirta@tsp.stm.vn.fi Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.fi

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa Uusi RT-kortti 10-10982 Ilpo Peltonen, DI Tekninen johtaja, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ilpo.peltonen@rakli.fi Rakennuttajan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Keijo Päivärinta Ylitarkastaja Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue Monen toimijan ongelmia rakennushankkeessa Suuria

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Seppo Lappalainen R-Insinöörit Oy Mikkeli 19.10.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa

Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Työturvallisuuskeskus 1 Sisältö Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa Määritelmät......................................

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut

Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut Turvallisuuskoordinaattorin työturvallisuustehtävät ja -vastuut Aalto Pro - RAPS R34 Tutkielma Petri Pirttilahti Rakennuttamis- ja projektipalvelut Pirttilahti Oy 31.12.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus (VNa 205/2009, voimaan 1.6.2009)

Rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus (VNa 205/2009, voimaan 1.6.2009) Rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus (VNa 205/2009, voimaan 1.6.2009) Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Valtioneuvoston asetus yhdistää tärkeimmät sisällöt rakennustyön turvallisuudesta annetusta

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

WSP. Kaikki alkaa suunnittelusta

WSP. Kaikki alkaa suunnittelusta , 20.5.2015 WSP Finland Oy, Veli-Markku Laine, DI, Kehitys- ja laatuinsinööri, Teollisuus WSP Kaikki alkaa suunnittelusta Shamcheok, voimalaitos Etelä-Koreaan Raahen voimalaitos Miten suunnittelija huomioi

Lisätiedot