YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki liite nro 2 Asematie KANNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS"

Transkriptio

1 Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki liite nro 2 Asematie KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta jätehuollon ympäristölupahakemuksesta Ympäristöasiantuntija Päiviö Vertanen ja ympäristötarkastaja Aino Alatalo Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunta ja julkipano Ympäristölupapäätös on annettu julkipanon jälkeen. HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO T. Isokungas Ky on jättänyt ympäristölupahakemuksen lupaehtojen tarkistamishakemuksen, joka koskee myös toiminnan muutosta. Toiminta sijoittuu Kannuksessa Ylikannuksen kylällä tiloille Metsäkangas RN:o , Alakangas ja Isomäki HAKIJA T. Isokungas Ky Puhdistamontie Kannus YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 2 momentin 4) kohdan mukaisesti jätteen laitos- ja ammattimaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Toimivaltainen lupaviranomainen on Kannuksen teknisten palveluiden lautakunta, Ympäristönsuojeluasetus 7 kohta 13 c. LAITOS Laitoksella vastaanotetaan, lajitellaan, murskataan ja välivarastoidaan betoni- ja tiilijätettä, rakennus- ja purkujätettä, puu- ja metallijätettä sekä asfalttijätettä. Betoni- ja tiilimurske sekä asfalttijäte toimitetaan hyötykäyttöön. Laitos ottaa vastaan yksityisten ja yritysten sekä purkutyömaiden ja vastaavien jätemateriaalia, välivarastoi, lajittelee ja käsittelee niitä. Puutavara murskataan, sahatavara kuivataan ja jatkojalostetaan. Vaaralliset jätteet vastaanotetaan ja varastoidaan erillisessä jätekontissa. Vastaanotetut maa-ainekset läjitetään kiinteistölle Metsäkangas RN:o 4:787. Muu toiminta sijoittuu tiloille Alakangas RN:o 4:638 ja Isomäki RN:o 4:545. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Yrityksellä on alueen toiminnoille kaksi ympäristölupaa. 1. Kannuksen kaupungin valvontalautakunnan myöntämä ympäristölupa tilalle Alakangas RN:o 4:638. Lupa on myönnetty erilaisten lajiteltujen jätejakeitten (paperi, pahvi, metalli, lasi ja energiajäte välikuormaukseen isompiin kontteihin sekä niiden lyhytaikaiseen säilytykseen kiinteistöllä ja kotitalouksien vaarallisten jätteiden varastointiin. 1

2 2. Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen päätös Dnro LSU-2005-Y-627 (111). Lupa on myönnetty romuajoneuvojen sekä -työkoneiden vastaanottoon, välivarastointiin, esikäsittelyyn ja purkamiseen kiinteistöllä Isomäki RN:o 4:545. Asemakaavassa T. Isokungas Ky:n kiinteistöt sijaitsevat TY -korttelialueeksi merkityllä alueella. TY merkintä tarkoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuusrakennusten korttelialuetta. Kaakkoispuoli rajoittuu kapeaan puistoalueeseen, jonka takana sijaitsee omakotitaloja. Kaavamerkintä on AP eli asuinpientalojen alue. Yrityksen toimialueella on 600 m 2 suuruinen teollisuushalli, sahanpurun kuivaushalli sekä tarvittavat syöttimet. Viereisellä tontilla on 537 m 2 :n suuruinen korjaamo- ja konehalli, jossa toiminta jatkuu edelleen samanlaisena. Kiinteistö rakennuksineen on luvanhakijan omistuksessa. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Materiaalien vastaanotto ja lajittelu sekä puutavaran murskaus ja sahatavaran kuivaus ja jatkojalostus tapahtuu Puhdistamotie 8 alueella. Toiminta-alue sijaitsee asemakaava-alueen reunassa. Alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi eikä se ole pohjavesialuetta. Alue on asfaltoitu. Länsipuolella sijaitsee kaupungin jätevedenpuhdistamo. Alue rajoittuu yhdeltä sivultaan asutukseen ja muilta sivuiltaan metsään ja muihin yrityskiinteistöihin. Maan läjitys tapahtuu Metsäkankaan lohkolla. HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT Toiminta Toiminta käsittää yritysten ja purkutyömaiden jätemateriaalien kuljetusta, lajittelua ja käsittelyä. Yritys ottaa vastaan ja lajittelee sekalaista yhdyskuntajätettä 150 tonnia vuodessa. Yhdyskuntajätteen lajittelu tapahtuu katetussa tilassa. Hyödynnettävät jakeet ja jätteet toimitetaan jätehuoltoon erikoistuneille yhteistyökumppaneille suljetuissa konteissa. Lasijätteet 10 t/vuosi välivarastoidaan kiinteistöllä. Sakokaivolietteet 100 t/vuosi toimitetaan Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamoille imuvaunuilla. Paperia yritys kerää noin 500 tonnia vuodessa. Nämä varastoidaan suljetuissa konteissa ja kuljetetaan yhteistyökumppaneille jatkokäsiteltäväksi. Teräsromua kerätään noin 300 tonnia vuodessa. Lisäksi yritys suorittaa romuautojen ja -koneiden purkua ympäristökeskuksen ympäristöluvan mukaisesti. Purku tapahtuu öljynkestävällä asfaltoidulla alueella, josta metalliosat toimitetaan jatkojalostukseen metalliteollisuudelle. Yritys valmistaa pellettiä sahanpurusta ja hakkeesta sekä murskaa ja hakettaa puutavaraa energialaitosten raaka-aineeksi. Yritys ottaa vastaan ja murskaa vähäisessä määrin kiveä, asfalttia, betonia ja tiiliä, jotka toimitetaan kaupalliseen tarkoitukseen. Kaikki hyödynnettävä jäte lajitellaan ja toimitetaan uusiokäyttöön. Villajäte, kattohuopa ja muovi kuljetetaan jätteenkäsittelylaitoksille. Purkutyömaiden asbestijäte erotellaan ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Asfaltti ja betoni murskataan ja toimitetaan edelleen tienparannusaineeksi. Puuaines murskataan ja toimitetaan energiakäyttöön. Jätejakeet kerätään toimeksiantojen mukaisesti tehtävään soveltuvalla kalustolla. 2

3 Metsäkankaan kiinteistö, jonne ylijäämämaita tullaan läjittämään, on savipohjainen. Kokonaistäyttötilavuus on noin m 3. Alue tullaan rakentamaan omaksi piha-alueeksi. Alueelle läjitetään vain puhtaita maita. Tuotantomäärä Sekalainen yhdyskuntajäte; 150 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen sekajätteet Purkamisessa ja rakentamisessa syntyvä sekajäte, joka ei sisällä vaarallisia aineita Torikaupassa syntyvät sekajätteet Sekalainen pakkausjäte Sakokaivolietteet; 100 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen sakokaivolietteet Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet Lasijäte; 10 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen lasijätteet Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä lasijäte Lasipakkaukset Kulkuneuvoista peräisin oleva lasijäte Keräyspaperi / pahvi; 500 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen paperi- ja pahvijätteet Paperi- ja pahvipakkaukset Metalliromu; 300 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen metallijätteet Rautametallijäte ja romu Sekalaiset metallit Autojen purusta syntynyt rautametalli Ei rautametallinen jäte tai romu Jalometallijäte Kuparijätteet Muut metallijätteet Sekalaiset metallijätteet, rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä jäte Metallipakkaukset Sekalaisten metallipakkausten jäte Käytöstä poistetut ajoneuvot Muut käytöstä poistetut ajoneuvot Puu, 50 t/a Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen puujätteet, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä puujäte Puun käsittelystä syntyvä puhdas puujäte yms Puupakkausten jätteet Sekalaiset puujätteet 3

4 Muovi, 100 t/a Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen muovijätteet Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä muovijäte Muovipakkaukset Kulkuneuvoista peräisin oleva muovijäte Betoni, tiili, asbesti; 400 t/vuosi Betoni Tiilet Asbestijäte, 0-5 t/vuosi Asbestia sisältävät erikoisaineet Asbestia sisältävät rakennusaineet Asfaltti, 100 t/vuosi Kivihiilitervaa sisältämättömät bitumiseokset Vaarallisten jätteiden välivarastointi konttiin, 5 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot Koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat Paristo- ja akkujätteet Puu, joka sisältää vaarallista ainetta Maa- ja kiviainekset, t/a Puutarhojen ja puistojen puhtaat ylijäämämaa- ja kiviainekset Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvät puhtaat maa-ainekset Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset Vaarallisia aineita sisältämätön kipsijäte Liikenne Liikennöinti tapahtuu Junkalantieltä Puhdistamotietä pitkin. Ajoreittisuunnittelulla liikennettä pyritään vähentämään. Liikenne ei ole lisääntymässä. Vedenhankinta ja viemäröinti Tuotantoprosessissa ei käytetä vettä. Piha-alueella on viemäröinti. Viemäröidyt vedet johdetaan sadevesiverkostoon. Lajittelut tapahtuvat katoksessa sateelta suojassa, joten sadevesiverkostoon ei päädy jäteaineksia. Sosiaalitilojen vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Polttoaineiden ja kemikaalien käyttö Alueella ei varastoida polttoaineita. Autot tankataan D -asemalla. Polttoainetta kuluu vuosittain noin litraa. Tuotantoprosessissa ei käytetä kemikaaleja. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Laitoksen ilmapäästöt koostuvat työkoneiden ja liikenteen aiheuttamista pakokaasupäästöistä. Tuotannossa syntyy vähäinen määrä pölyä. Päästöt maaperään ja pohjavesiin Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. 4

5 Päästöt vesistöön ja viemäriin Hakijan mukaan laitokselta ei aiheudu päästöjä vesistöön, eikä toiminnalla ole näin vaikutusta vesistöihin. Hakemuksen mukaan lajittelu tapahtuu katoksessa sateelta suojassa, joten piha-alueen sadevesiverkostoon ei päädy jäteaineita. Melu, tärinä, pöly ja haju sekä niiden ympäristövaikutukset Melutaso on hakijan mukaan vähäistä tapahtuen arkisin klo välisenä aikana. Jätteet ja niiden käsittely Tuotannossa ei synny jätettä vaan kaikki laitetaan hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen yhteistyökumppaneiden kautta. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin eikä rakennettuun ympäristöön. Hakemuksesta ei jätetty valituksia. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakija ei katso toiminnasta olevan ympäristövaikutuksia. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Hakija ei ole esittänyt toiminnan vaikutusten tarkkailua. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Huomattavin käsittelylaitoksen toimintaan sisältyvä riski on tulipalo. Koneiden hydrauliikan rikkoutuessa voi maaperään valua öljyä. Hakemuksessa ei ollut mainintaa poikkeustilanteisiin varautumisesta. SELVITYS HAKIJA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTEMUKSESTA Yritys on harjoittanut ammattimaista jätteenkäsittelytoimintaa vuodesta 1963 lähtien. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on ollut nähtävillä Kannuksen kaupungin ilmoitustaululla Tiedonanto ympäristölupahakemusten vireille tulosta on lähetetty erikseen naapureille. Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty erillisiä lausuntoja. Annetut muistutukset Hakemuksesta ei annettu muistutuksia. Hakijan vastine Hakijaa ei katsottu tarpeen kuulla enempää. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN RATKAISU Ratkaisu Teknisten palveluiden lautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan T. Isokungas Ky:lle Ylikannuksen kylälle Kannuksen kaupungissa kiinteistöille Metsäkangas RN:o 4:787, Alakangas RN:o 4:638 ja Isomäki RN:o 4:545 seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset 1. Jätteenkäsittelytoiminnot on sijoitettava liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti. 5

6 2. Toimintaa voidaan harjoittaa arkipäivinä (maanantai perjantai) klo 7-21 ja arkilauantaisin klo Poikkeuksellisesti voidaan toimia myös muina aikoina. Jos toiminta edellyttää tilapäistä poikkeamista säännöllisistä toiminta-ajoista, on siitä ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimintaa ei saa harjoittaa poikkeavina aikoina ilman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää. 3. Ympäristönsuojelua on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ympäristön roskaantumista, maisemahaittaa eikä yleistä viihtyisyyden alenemista. Laitosalue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Katualueen esteetön kulku on turvattava. 4. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla laitosalueelle on pyrittävä estämään. Alueella on oltava informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus, aukioloajat ja tarvittavat yhteystiedot. 5. Toiminnanharjoittajan on määrättävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten vastaava henkilö ja ilmoitettava hänen henkilö- ja yhteystiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavan henkilön asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava riittävällä koulutuksella. Vastaanotettavat jätteet, niiden käsittely ja varastointi 6. Jätteenkäsittelylaitokselle saa ottaa vastaan ja käsitellä jätteitä enintään t vuodessa ja puhtaita maamassoja enintään t vuodessa. 7. Toiminta laitoksella sekä jätteiden lajittelu, käsittely ja varastointi tulee järjestää niin, että jätteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää sekä ohjata oikeaan käsittelypaikkaan. Jätejakeet on varastoitava omissa kasoissaan siten, etteivät ne sekoitu toisiinsa. Laitokselle ei saa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai jätettä sellaisista purkutoiminnan työkohteista, joilla syntyy asbestijätettä tai joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Vastaanotettava rakennus- ja purkujäte ei saa myöskään sisältää PCB-yhdisteitä sisältäviä saumausmassoja, lyijyä taikka muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta materiaalia. Asbestijätteen osalta tulee noudattaa Valtioneuvoston päätöstä 1380/1994 ja muutosta 318/2006 asbestitöistä sekä muita erityisohjeita. Toiminnassa muodostuvia hyödyntämiskelpoisia jätteitä saa varastoida laitoksella enintään kolme vuotta ennen niiden hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Hyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä saa varastoida laitoksella enintään vuoden. 8. Luvan saajan tulee vastaanottaessaan rakennus- ja purkujätettä vahvistaa jätteen vastaanotto ja määrä siirtoasiakirjaan allekirjoituksellaan. Mikäli laitokselle tuodaan jätemateriaaleja, joiden vastaanotto laitoksella on kielletty, on jäte viipymättä toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vastaanotto sallittu. 9. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi tarkoitetun jätemateriaalin saa luovuttaa vain asianmukaiseen kuljetukseen ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkitylle kuljettajalle. Jätteen kuljetukset tulee järjestää siten, että jätteen kuormauksesta tai kuljetuksesta ei aiheudu pölyämistä, roskaantumista eikä haittaa ihmisille tai ympäristölle. Rakennus- ja purkujätteen käsittely (puu- ja kiviaines) 10. Haketettava rakennusjäte on lajiteltava ennen haketusta siten, että siitä on eroteltu metallit ja muut poltossa haitalliset aineet. Jätepuusta valmistettu energiantuotantoon tarkoitettu hake tulee toimittaa poltettavaksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen polttaminen. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä valmiin polttohakkeen laadusta ja 6

7 määristä. Epäpuhtauksia sisältävä polttohake tulee toimittaa luvan omaavalle vastaanottajalle. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä annettava jätepuusta valmistetusta hakkeesta sen vastaanottajalle laatuselvitys. 11. Laitoksella valmistetun betonimurskeen laatua on valvottava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 2 esitetyn laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti. Laadunvalvontajärjestelmä on toimitettava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen kuin betonimursketta toimitetaan hyödynnettäväksi. 12. Toiminnassa myytäväksi valmistettavan betonimurskeen raaka-aineesta on ennen murskausta poistettava metallit ja orgaaninen aines, kuten muovit, puu ja eristeaineet. Jäte on murskattava enintään 150 mm:n palakokoon. Murskattu betoni saa sisältää enintään 30 painoprosenttia tiilimursketta. Likaantuneet betoni- ja asfalttijätteet on erotettava puhtaista jo purkuvaiheessa. 13. Hyödynnettävän betonijätteen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden maanrakentamisessa ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. Määritykset on tehtävä jokaisesta eri kohteesta vastaanotetusta betonijätteestä ja myös silloin, kun jätteen laadussa tapahtuu muutoksia. Mikäli betonimurske ei täytä vaadittuja raja-arvoja yhden tai useamman haitta-aineen osalta, on se toimitettava jätteenä käsiteltäväksi vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä annettava maanrakennuskäyttöön toimitettavasta betonimurskeesta laatuselvitys sen vastaanottajalle. 14. Hyödynnettävä asfalttijäte ei saa sisältää kivihiilitervaa, öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. Asfalttijätettä ei saa myydä tai luovuttaa muille kuin vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto tai joka hyödyntää asfalttijätettä valtioneuvoston asfalttiasemista antaman asetuksen 846/2012 mukaisesti. Kyllästetyn puutavaran varastointi 15. Kyllästetyn puutavaran varastointi ja käsittely on toteutettava katetulla ja tiiviillä alueella tai alustalla siten, että tällainen puuaines ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, eikä missään vaiheessa pääse sekoittumaan hyötyjätteisiin tai muutoin kulkeudu varastoalueen ulkopuolelle. Jäte on toimitettava riittävän usein luvanvaraiseen paikkaan. Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi 16. Toiminnassa muodostuvat hyödyntämiskelpoiset paperi-, pahvi-, puu-, metalli- ja muovijätteet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä erikseen siten, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyötykäyttöön. 17. Toiminnassa syntyvien vaarallisten jätteiden käsittely, pakkaus ja varastointi tulee järjestää siten, että astiat ovat asianmukaisesti merkittyjä ja erilaisten vaarallisten jätteiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin on estetty. Vaaralliset jätteet tulee varastoida siten, että ne eivät missään vaiheessa pääse kosketuksiin sade-, pinta- tai pohjavesien kanssa, eikä aiheuta maaperän saastumisvaaraa. Vaaralliset jätteet tulee vähintään kerran vuodessa toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan omaavaan laitokseen. 7

8 Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, jossa on oltava tarpeelliset tiedot jätteen laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -ajasta sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Päästöt ilmaan 18. Toimintaa on harjoitettava siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä ja ettei toiminnasta aiheudu pölyhaittoja kiinteistön ulkopuolelle. Betoni- ja tiilijäte on tarvittaessa kasteltava ennen murskausta pölyämisen estämiseksi tai murskauslaitteisto koteloitava. Puusta valmistettu hake on varastoitava asianmukaisesti siten, että sen leviäminen ympäristöön estyy. Tarvittaessa hakeaumat on peitettävä tai muulla tavoin estettävä pölyäminen ympäristöön. Vesien hallinta ja käsittely 19. Laitosalue on muotoiltava niin, että ulkopuoliset valumavedet eivät pääse laitosalueelle. Hakkeen murskaus- ja varastointialue on pinnoitettava ja muotoiltava kallistuksin siten, että kentän hulevedet voidaan johtaa hallitusti sadevesiverkostoon. Jäteainesten pääsy sadevesiverkostoon tulee estää. 20. Sosiaalitilojen WC-vedet tulee johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Paras käyttökelpoinen tekniikka 21. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liittyvän ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 22. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisestä tilanteesta on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskukselle. Merkittävistä kemikaalivuodoista on ilmoitettava lisäksi pelastuslaitokselle. 23. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. 24. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varauduttava ajantasaisella varautumissuunnitelmalla. Ohjeet toimintatavoista häiriö- ja poikkeustilanteissa tulee olla kaikkien laitoksessa työskentelevien tiedossa. Suunnitelma on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 25. Toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen niiden toteuttamista, tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, että laitoksesta ei käytöstä poistamisen jälkeenkään aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos laitoksen toiminta lupakaudella lopetetaan, luvan haltijan on toimitettava hyvissä ajoin ja viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo- 8

9 pettamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemusasiana yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen yhteydessä tehtävistä ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä, kuten maaperän puhtaudesta, varastossa olevien jätteiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi sekä laitosalueen lopputarkastuksesta. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Käyttötarkkailu 26. Laitokselle vastaanotetuista ja toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä edelleen toimitetuista jätemateriaaleista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jätemateriaalien jätenimike, määrä vuodessa, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointimäärä vuodenvaihteessa. Jätteet on luokiteltava valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 liitteen 4 mukaan. 27. Pinnoitettujen alueiden kuntoa on tarkkailtava ja havaitut vauriot nestetiiviissä pinnoitteessa korjattava välittömästi. Raportointi 28. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta sekä käyttötarkkailusta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä yhteenveto kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportti on toimitettava sähköisesti. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: vastaanotetun betoni-, asfaltti-, puu- ja metallijätteen sekä maa-ainesten ja metsätähteiden, risujen yms. määrä, alkuperä ja vastaanottoajat murskauslaitosten tuotantopäivien määrät ja toiminta-ajat murskeen toimituspaikat ja määrät betoni- ja tiilimurskeiden laadunvalvontatulokset tiedot vuoden vaihteessa varastossa olevista käsitellyistä ja käsittelemättömistä betoni, asfaltti- ja puujätteestä, rakennus- ja purkujätteestä, metallijätteestä ja maa-aineksista sekä muiden jätteiden määristä tiedot toiminnassa muodostuneista ja vastaanotetuista sekä poiskuljetetuista vaarallisista jätteistä laitokselle tuotujen ja sieltä poistettujen ei hyväksyttyjen materiaalien laatu, määrä ja toimituspaikka sekä ajankohta toiminnassa muodostuvien loppusijoitukseen toimitettujen jätteiden määrät ja paikat toiminnassa tapahtuneet poikkeukselliset tilanteet ja muut havainnot VAKUUS Kenttärakenteet kenttärakenteisiin sijoitetun materiaalin määrä, laatu, alkuperä ja toimituspäivä nykyinen ja jäljellä oleva täyttöala ja -määrä Luvan saajan on asetettava euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus on asetettava Kannuksen teknisen osaston eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava Kannuksen kaupungin tekniselle johtajalle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kannuksen teknisen osaston hyväksi. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu firs demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Vakuus tulee asettaa voimaan kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Vakuuden määrää tarkastellaan erikseen uuden lupapäätöksen yhteydessä. Toiminnan lopettamisen jälkeen vakuuden tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien tekemisestä ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. 9

10 Tarvittaessa vakuuden määrää voidaan muuttaa Kannuksen ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että hakemuksen ja asetettujen lupamääräysten mukainen jätteenkäsittelytoiminta täyttää laissa asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus. Määräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristön terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Laitos sijoittuu asutuksesta jätevedenpuhdistamolle päin. Lähin asuinrakennus on noin 150 metrin etäisyydellä ylärinteeseen. Päätöksessä on myös huomioitu, että toimintaa on harjoitettu useampi vuosikymmen ja etteivät laitoksen naapurit esittäneet toiminnan johdosta kannanottoja. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelualueita eikä luokiteltuja pohjavesialueita. Asfaltoidulta alueelta keräytyvät vedet ohjataan sadevesiverkostoon. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä mm. toiminta-ajoista ja jätteiden käsittelystä sekä varastoinnista aiheutuvien pöly- ja roskaantumishaittojen estämisestä sekä jätehuollon järjestämisestä. Luvassa on annettu määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista. Toiminnalle on määrätty annettavaksi vakuus. Lupamääräyksen perustelut Lupamääräyksellä varmistetaan toimintojen sijoittuminen suunniteltuun, hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Asemapiirros liitteenä. (lupamääräys 1) Toiminta-aikojen määräyksessä on huomioitu asuinrakennusten läheisyys melulle altistuvina kohteina. Mahdollisista poikkeavista toiminta-ajoista on ilmoitettava ennalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (lupamääräys 2) Lupamääräyksellä varmistetaan toiminnan järjestäminen asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu sellaisia päästöjä, joilla on merkitystä ympäristölle tai terveydelle ympäristönsuojelulain 4 :n mukaisesti. (lupamääräys 3) Asiaton pääsy laitokselle on toteutettavissa ovien lukitsemisella ja kieltotaululla. (lupamääräys 4) Jäteasetuksen 646/2011 pykälän 141 mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hoitaja. (lupamääräys 5) Ympäristösuojelulain 45 :n perusteella jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Päätöksessä on hyväksytty vastaanotettavien jätteiden lajit ja määrät hakemuksen mukaisina edellyttäen, etteivät jätelajikohtaiset määrät ylity. Ylisuurten varastojen estämiseksi ja varastointiaikojen rajoittamiseksi on annettu lupamääräys jätteiden säännöllisestä poiskuljettamisesta. Vastaanotettaville, esikäsitellyille ja esikäsittelemättömille sekä varastoitaville jätteille on annettu määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden kattavat enimmäisjätemäärät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Laitokselle ei saa muodostua sellaisia varastokasoja, jotka voidaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 331/2013 pykälän 3 mukaan luokitella kaatopaikaksi. (lupamääräys 6 ja 7) 10

11 Jäteraaka-aineiden vastaanottoa koskevat määräykset ovat tarpeen jätehuollon asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi. Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on se toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 :n nojalla taikka palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 :n nojalla. Jätelain 646/2011 pykälän 121 mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. rakennus- ja purkujätteestä mukaan lukien asfalttijäte, joka siirretään tai luovutetaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle, joka allekirjoituksellaan vahvistaa jätteen vastaanoton ja vastaanotetun jätemäärän. (lupamääräys 8) Jätelain 29 :n mukaan jätettä saa luovuttaa jätehuoltorekisteriin hyväksytylle jätteen kuljettajalle, tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Laitokselle tapahtuvissa jätemateriaalien kuljetuksissa, käsittelyssä ja varastoinnissa on jäteasetuksen 11 :n mukaan noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana, eikä jätteestä aiheudu tapaturman vaaraa. (lupamääräys 9) Murskattavien ja haketettavien jätteiden ennen murskausta ja haketusta tapahtuvalla lajittelulla varmistutaan murskeen ja hakkeen käyttökelpoisuudesta. Hyödynnettävä betoni- ja asfalttijäte saattaa sisältää liian suuria pitoisuuksia ympäristölle haitallisia aineita. Koska hyödynnettävistä jätteistä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle, on jätteen soveltuvuus hyötykäyttöön varmistettava testein ennen hyötykäyttöä. Betonijätteen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa sekä kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun asetuksen 403/2009 mukaisesti. Tiilimurskeen osuus betonijätteestä on rajoitettu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. (lupamääräys 10-14) Kyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka on välivarastoitava ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttamatta. Lisäksi kyllästetty puujäte on pakattava ja merkittävä asianmukaisesti. Ne on toimitettava luvanvaraiseen paikkaan niin usein, ettei synny alueen ympäristöriskiä lisääviä suuria varastoeriä. (lupamääräys 15) Määräykset on annettu jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen estämiseksi. Jätelain 13 :n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys jätteiden varastoinnista. Jätelain 8 :n mukaan jätehuollossa kaikessa toiminnassa on noudatettava etusijajärjestystä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jätteen uudelleenkäyttöä ja toissijaisesti kierrätettävä jäte. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Toimittamalla vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn, vähennetään niiden aiheuttamia riskejä terveyteen ja ympäristön pilaantumista. Asianmukaisella käsittelyllä, pakkaamisella ja varastoinnilla estetään vaarallisten jätteiden sekoittuminen, mahdollisesti aiheutuva maaperän saastuminen sekä muut vaarallisten jätteiden huolimattomaan käsittelyyn liittyvät ympäristö- ja terveyshaitat. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet tulee toimittaa jätelain mukaisesti käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Vaarallisten jätteiden käsittelyä ja varastointia koskeva määräys on annettu jätelain yleisten huolehtimisvelvollisuuksien perusteella sekä jätteistä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Siirtoasiakirjamenettelystä on määrätty jätelain 646/2011 pykälän 121 mukaisesti. (lupamääräykset 16 ja 17) Murskattavan betoni- ja tiilijätteen sekä murskekasojen kasteleminen sekä murskaimen kotelointi vähentää pölyn leviämistä. (lupamääräys 18) Pinnoitetulta alueelta muodostuvien hulevesien johtaminen maastoon estäen jätemateriaalin pääsy sadevesien joukkoon vähentää haitallisten aineiden vaikutuksia. (lupamääräys 19) 11

12 Sosiaalitilojen WC-vesiä ei saa johtaa käsittelemättömänä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumisvaaran vuoksi. Alue on vahvistettu viemäriverkoston toimialueeksi, joten on perusteltua johtaa sosiaalitilojen jätevedet viemäriverkkoon. (lupamääräys 20) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvillä olovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (lupamääräys 21) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (lupamääräys 22) Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta henkilökunta voi aloittaa torjuntatoimet välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutuminen ympäristöön. (lupamääräys 23) Määräys suunnitelmallisuudesta onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (lupamääräys 24) Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutusta olemassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioi, onko lupa tarpeen muuttaa, hakea kokonaan uutta lupaa tai antaa valvonnallisia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Alueen käytöstä luopuminen, viimeistelytyöt ja seuranta voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunnitelman perusteella. Puhdistustoimien jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, että alue on riittävästi puhdistettu, jotta siitä ei aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristöllä. (lupamääräys 25) Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 26-28) VAKUUDEN PERUSTELU Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset sekä toimipaikalle mahdollisesti jäävien käsittelemättömien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset. Vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden perusteella. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi jätteiden käsittelykustannusten muuttumisen vuoksi. Vakuuden määrää laskettaessa ei ole täysimääräisesti voitu ottaa huomioon jätteiden positiivista jälleenmyyntiarvoa, koska mahdollisesti rahanarvoiset jätteet eivät välttämättä ole realisoitavissa siinä tilanteessa, kun toiminta loppuu ja vakuus joudutaan realisoimaan asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Lisäksi vakuuden asettaja katsoo, ettei kaikille välivarastossa oleville jätejakeille ole välttämättä vakiintuneita markkinoita. 12

13 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 50 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta. Tämä lupapäätös korvaa voimaantullessaan aiemmin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän ympäristöluvan. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään mennessä uhalla, että ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8-12 :n edellyttämät selvitykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä toiminnasta, luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. Päätöksen täytäntöönpano Lupapäätös on voimassa sen saatua lainvoiman. (YsL 101 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (YsL 86/2000) 4-8, 42,43 a-c, 45-46, 50, 52-56, 58, 62, 81, 90, 101,105 Ympäristönsuojeluasetus (YsA 169/2000) 8-12, 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 8-9, 12, 13, 15-17, 29, , 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11-13, 22, 24, 25 ja liite 4 Jäteluettelo: Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 90/2000) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006) Kannuksen kaupungin jätehuoltomääräykset 2010 PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN Teknisten palveluiden lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla julkisesti ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on euroa. Käsittelymaksu perustuu Kannuksen teknisten palveluiden lautakunnan hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n viittaamaan maksutaulukon kohtaan Jäte- ja vesihuolto. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen

14 MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) alueellisella ympäristöviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Tiedoksi Hakija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 14

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot