YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki liite nro 2 Asematie KANNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS"

Transkriptio

1 Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki liite nro 2 Asematie KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta jätehuollon ympäristölupahakemuksesta Ympäristöasiantuntija Päiviö Vertanen ja ympäristötarkastaja Aino Alatalo Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunta ja julkipano Ympäristölupapäätös on annettu julkipanon jälkeen. HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO T. Isokungas Ky on jättänyt ympäristölupahakemuksen lupaehtojen tarkistamishakemuksen, joka koskee myös toiminnan muutosta. Toiminta sijoittuu Kannuksessa Ylikannuksen kylällä tiloille Metsäkangas RN:o , Alakangas ja Isomäki HAKIJA T. Isokungas Ky Puhdistamontie Kannus YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 2 momentin 4) kohdan mukaisesti jätteen laitos- ja ammattimaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Toimivaltainen lupaviranomainen on Kannuksen teknisten palveluiden lautakunta, Ympäristönsuojeluasetus 7 kohta 13 c. LAITOS Laitoksella vastaanotetaan, lajitellaan, murskataan ja välivarastoidaan betoni- ja tiilijätettä, rakennus- ja purkujätettä, puu- ja metallijätettä sekä asfalttijätettä. Betoni- ja tiilimurske sekä asfalttijäte toimitetaan hyötykäyttöön. Laitos ottaa vastaan yksityisten ja yritysten sekä purkutyömaiden ja vastaavien jätemateriaalia, välivarastoi, lajittelee ja käsittelee niitä. Puutavara murskataan, sahatavara kuivataan ja jatkojalostetaan. Vaaralliset jätteet vastaanotetaan ja varastoidaan erillisessä jätekontissa. Vastaanotetut maa-ainekset läjitetään kiinteistölle Metsäkangas RN:o 4:787. Muu toiminta sijoittuu tiloille Alakangas RN:o 4:638 ja Isomäki RN:o 4:545. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Yrityksellä on alueen toiminnoille kaksi ympäristölupaa. 1. Kannuksen kaupungin valvontalautakunnan myöntämä ympäristölupa tilalle Alakangas RN:o 4:638. Lupa on myönnetty erilaisten lajiteltujen jätejakeitten (paperi, pahvi, metalli, lasi ja energiajäte välikuormaukseen isompiin kontteihin sekä niiden lyhytaikaiseen säilytykseen kiinteistöllä ja kotitalouksien vaarallisten jätteiden varastointiin. 1

2 2. Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen päätös Dnro LSU-2005-Y-627 (111). Lupa on myönnetty romuajoneuvojen sekä -työkoneiden vastaanottoon, välivarastointiin, esikäsittelyyn ja purkamiseen kiinteistöllä Isomäki RN:o 4:545. Asemakaavassa T. Isokungas Ky:n kiinteistöt sijaitsevat TY -korttelialueeksi merkityllä alueella. TY merkintä tarkoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuusrakennusten korttelialuetta. Kaakkoispuoli rajoittuu kapeaan puistoalueeseen, jonka takana sijaitsee omakotitaloja. Kaavamerkintä on AP eli asuinpientalojen alue. Yrityksen toimialueella on 600 m 2 suuruinen teollisuushalli, sahanpurun kuivaushalli sekä tarvittavat syöttimet. Viereisellä tontilla on 537 m 2 :n suuruinen korjaamo- ja konehalli, jossa toiminta jatkuu edelleen samanlaisena. Kiinteistö rakennuksineen on luvanhakijan omistuksessa. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Materiaalien vastaanotto ja lajittelu sekä puutavaran murskaus ja sahatavaran kuivaus ja jatkojalostus tapahtuu Puhdistamotie 8 alueella. Toiminta-alue sijaitsee asemakaava-alueen reunassa. Alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi eikä se ole pohjavesialuetta. Alue on asfaltoitu. Länsipuolella sijaitsee kaupungin jätevedenpuhdistamo. Alue rajoittuu yhdeltä sivultaan asutukseen ja muilta sivuiltaan metsään ja muihin yrityskiinteistöihin. Maan läjitys tapahtuu Metsäkankaan lohkolla. HAKEMUKSESSA ESITETYT ASIAT Toiminta Toiminta käsittää yritysten ja purkutyömaiden jätemateriaalien kuljetusta, lajittelua ja käsittelyä. Yritys ottaa vastaan ja lajittelee sekalaista yhdyskuntajätettä 150 tonnia vuodessa. Yhdyskuntajätteen lajittelu tapahtuu katetussa tilassa. Hyödynnettävät jakeet ja jätteet toimitetaan jätehuoltoon erikoistuneille yhteistyökumppaneille suljetuissa konteissa. Lasijätteet 10 t/vuosi välivarastoidaan kiinteistöllä. Sakokaivolietteet 100 t/vuosi toimitetaan Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamoille imuvaunuilla. Paperia yritys kerää noin 500 tonnia vuodessa. Nämä varastoidaan suljetuissa konteissa ja kuljetetaan yhteistyökumppaneille jatkokäsiteltäväksi. Teräsromua kerätään noin 300 tonnia vuodessa. Lisäksi yritys suorittaa romuautojen ja -koneiden purkua ympäristökeskuksen ympäristöluvan mukaisesti. Purku tapahtuu öljynkestävällä asfaltoidulla alueella, josta metalliosat toimitetaan jatkojalostukseen metalliteollisuudelle. Yritys valmistaa pellettiä sahanpurusta ja hakkeesta sekä murskaa ja hakettaa puutavaraa energialaitosten raaka-aineeksi. Yritys ottaa vastaan ja murskaa vähäisessä määrin kiveä, asfalttia, betonia ja tiiliä, jotka toimitetaan kaupalliseen tarkoitukseen. Kaikki hyödynnettävä jäte lajitellaan ja toimitetaan uusiokäyttöön. Villajäte, kattohuopa ja muovi kuljetetaan jätteenkäsittelylaitoksille. Purkutyömaiden asbestijäte erotellaan ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Asfaltti ja betoni murskataan ja toimitetaan edelleen tienparannusaineeksi. Puuaines murskataan ja toimitetaan energiakäyttöön. Jätejakeet kerätään toimeksiantojen mukaisesti tehtävään soveltuvalla kalustolla. 2

3 Metsäkankaan kiinteistö, jonne ylijäämämaita tullaan läjittämään, on savipohjainen. Kokonaistäyttötilavuus on noin m 3. Alue tullaan rakentamaan omaksi piha-alueeksi. Alueelle läjitetään vain puhtaita maita. Tuotantomäärä Sekalainen yhdyskuntajäte; 150 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen sekajätteet Purkamisessa ja rakentamisessa syntyvä sekajäte, joka ei sisällä vaarallisia aineita Torikaupassa syntyvät sekajätteet Sekalainen pakkausjäte Sakokaivolietteet; 100 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen sakokaivolietteet Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet Lasijäte; 10 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen lasijätteet Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä lasijäte Lasipakkaukset Kulkuneuvoista peräisin oleva lasijäte Keräyspaperi / pahvi; 500 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen paperi- ja pahvijätteet Paperi- ja pahvipakkaukset Metalliromu; 300 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen metallijätteet Rautametallijäte ja romu Sekalaiset metallit Autojen purusta syntynyt rautametalli Ei rautametallinen jäte tai romu Jalometallijäte Kuparijätteet Muut metallijätteet Sekalaiset metallijätteet, rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä jäte Metallipakkaukset Sekalaisten metallipakkausten jäte Käytöstä poistetut ajoneuvot Muut käytöstä poistetut ajoneuvot Puu, 50 t/a Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen puujätteet, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä puujäte Puun käsittelystä syntyvä puhdas puujäte yms Puupakkausten jätteet Sekalaiset puujätteet 3

4 Muovi, 100 t/a Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen muovijätteet Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvä muovijäte Muovipakkaukset Kulkuneuvoista peräisin oleva muovijäte Betoni, tiili, asbesti; 400 t/vuosi Betoni Tiilet Asbestijäte, 0-5 t/vuosi Asbestia sisältävät erikoisaineet Asbestia sisältävät rakennusaineet Asfaltti, 100 t/vuosi Kivihiilitervaa sisältämättömät bitumiseokset Vaarallisten jätteiden välivarastointi konttiin, 5 t/vuosi Kotitalous- ja niihin rinnastettavien toimintojen käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot Koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat Paristo- ja akkujätteet Puu, joka sisältää vaarallista ainetta Maa- ja kiviainekset, t/a Puutarhojen ja puistojen puhtaat ylijäämämaa- ja kiviainekset Rakentamisessa tai purkamisessa syntyvät puhtaat maa-ainekset Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset Vaarallisia aineita sisältämätön kipsijäte Liikenne Liikennöinti tapahtuu Junkalantieltä Puhdistamotietä pitkin. Ajoreittisuunnittelulla liikennettä pyritään vähentämään. Liikenne ei ole lisääntymässä. Vedenhankinta ja viemäröinti Tuotantoprosessissa ei käytetä vettä. Piha-alueella on viemäröinti. Viemäröidyt vedet johdetaan sadevesiverkostoon. Lajittelut tapahtuvat katoksessa sateelta suojassa, joten sadevesiverkostoon ei päädy jäteaineksia. Sosiaalitilojen vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Polttoaineiden ja kemikaalien käyttö Alueella ei varastoida polttoaineita. Autot tankataan D -asemalla. Polttoainetta kuluu vuosittain noin litraa. Tuotantoprosessissa ei käytetä kemikaaleja. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Laitoksen ilmapäästöt koostuvat työkoneiden ja liikenteen aiheuttamista pakokaasupäästöistä. Tuotannossa syntyy vähäinen määrä pölyä. Päästöt maaperään ja pohjavesiin Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. 4

5 Päästöt vesistöön ja viemäriin Hakijan mukaan laitokselta ei aiheudu päästöjä vesistöön, eikä toiminnalla ole näin vaikutusta vesistöihin. Hakemuksen mukaan lajittelu tapahtuu katoksessa sateelta suojassa, joten piha-alueen sadevesiverkostoon ei päädy jäteaineita. Melu, tärinä, pöly ja haju sekä niiden ympäristövaikutukset Melutaso on hakijan mukaan vähäistä tapahtuen arkisin klo välisenä aikana. Jätteet ja niiden käsittely Tuotannossa ei synny jätettä vaan kaikki laitetaan hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen yhteistyökumppaneiden kautta. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin eikä rakennettuun ympäristöön. Hakemuksesta ei jätetty valituksia. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakija ei katso toiminnasta olevan ympäristövaikutuksia. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Hakija ei ole esittänyt toiminnan vaikutusten tarkkailua. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Huomattavin käsittelylaitoksen toimintaan sisältyvä riski on tulipalo. Koneiden hydrauliikan rikkoutuessa voi maaperään valua öljyä. Hakemuksessa ei ollut mainintaa poikkeustilanteisiin varautumisesta. SELVITYS HAKIJA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTEMUKSESTA Yritys on harjoittanut ammattimaista jätteenkäsittelytoimintaa vuodesta 1963 lähtien. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on ollut nähtävillä Kannuksen kaupungin ilmoitustaululla Tiedonanto ympäristölupahakemusten vireille tulosta on lähetetty erikseen naapureille. Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty erillisiä lausuntoja. Annetut muistutukset Hakemuksesta ei annettu muistutuksia. Hakijan vastine Hakijaa ei katsottu tarpeen kuulla enempää. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN RATKAISU Ratkaisu Teknisten palveluiden lautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan T. Isokungas Ky:lle Ylikannuksen kylälle Kannuksen kaupungissa kiinteistöille Metsäkangas RN:o 4:787, Alakangas RN:o 4:638 ja Isomäki RN:o 4:545 seuraavin lupamääräyksin. LUPAMÄÄRÄYKSET Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset 1. Jätteenkäsittelytoiminnot on sijoitettava liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti. 5

6 2. Toimintaa voidaan harjoittaa arkipäivinä (maanantai perjantai) klo 7-21 ja arkilauantaisin klo Poikkeuksellisesti voidaan toimia myös muina aikoina. Jos toiminta edellyttää tilapäistä poikkeamista säännöllisistä toiminta-ajoista, on siitä ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimintaa ei saa harjoittaa poikkeavina aikoina ilman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää. 3. Ympäristönsuojelua on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ympäristön roskaantumista, maisemahaittaa eikä yleistä viihtyisyyden alenemista. Laitosalue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Katualueen esteetön kulku on turvattava. 4. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla laitosalueelle on pyrittävä estämään. Alueella on oltava informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus, aukioloajat ja tarvittavat yhteystiedot. 5. Toiminnanharjoittajan on määrättävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten vastaava henkilö ja ilmoitettava hänen henkilö- ja yhteystiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavan henkilön asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava riittävällä koulutuksella. Vastaanotettavat jätteet, niiden käsittely ja varastointi 6. Jätteenkäsittelylaitokselle saa ottaa vastaan ja käsitellä jätteitä enintään t vuodessa ja puhtaita maamassoja enintään t vuodessa. 7. Toiminta laitoksella sekä jätteiden lajittelu, käsittely ja varastointi tulee järjestää niin, että jätteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää sekä ohjata oikeaan käsittelypaikkaan. Jätejakeet on varastoitava omissa kasoissaan siten, etteivät ne sekoitu toisiinsa. Laitokselle ei saa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai jätettä sellaisista purkutoiminnan työkohteista, joilla syntyy asbestijätettä tai joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Vastaanotettava rakennus- ja purkujäte ei saa myöskään sisältää PCB-yhdisteitä sisältäviä saumausmassoja, lyijyä taikka muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta materiaalia. Asbestijätteen osalta tulee noudattaa Valtioneuvoston päätöstä 1380/1994 ja muutosta 318/2006 asbestitöistä sekä muita erityisohjeita. Toiminnassa muodostuvia hyödyntämiskelpoisia jätteitä saa varastoida laitoksella enintään kolme vuotta ennen niiden hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Hyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä saa varastoida laitoksella enintään vuoden. 8. Luvan saajan tulee vastaanottaessaan rakennus- ja purkujätettä vahvistaa jätteen vastaanotto ja määrä siirtoasiakirjaan allekirjoituksellaan. Mikäli laitokselle tuodaan jätemateriaaleja, joiden vastaanotto laitoksella on kielletty, on jäte viipymättä toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vastaanotto sallittu. 9. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi tarkoitetun jätemateriaalin saa luovuttaa vain asianmukaiseen kuljetukseen ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkitylle kuljettajalle. Jätteen kuljetukset tulee järjestää siten, että jätteen kuormauksesta tai kuljetuksesta ei aiheudu pölyämistä, roskaantumista eikä haittaa ihmisille tai ympäristölle. Rakennus- ja purkujätteen käsittely (puu- ja kiviaines) 10. Haketettava rakennusjäte on lajiteltava ennen haketusta siten, että siitä on eroteltu metallit ja muut poltossa haitalliset aineet. Jätepuusta valmistettu energiantuotantoon tarkoitettu hake tulee toimittaa poltettavaksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen polttaminen. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä valmiin polttohakkeen laadusta ja 6

7 määristä. Epäpuhtauksia sisältävä polttohake tulee toimittaa luvan omaavalle vastaanottajalle. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä annettava jätepuusta valmistetusta hakkeesta sen vastaanottajalle laatuselvitys. 11. Laitoksella valmistetun betonimurskeen laatua on valvottava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 2 esitetyn laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti. Laadunvalvontajärjestelmä on toimitettava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen kuin betonimursketta toimitetaan hyödynnettäväksi. 12. Toiminnassa myytäväksi valmistettavan betonimurskeen raaka-aineesta on ennen murskausta poistettava metallit ja orgaaninen aines, kuten muovit, puu ja eristeaineet. Jäte on murskattava enintään 150 mm:n palakokoon. Murskattu betoni saa sisältää enintään 30 painoprosenttia tiilimursketta. Likaantuneet betoni- ja asfalttijätteet on erotettava puhtaista jo purkuvaiheessa. 13. Hyödynnettävän betonijätteen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden maanrakentamisessa ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. Määritykset on tehtävä jokaisesta eri kohteesta vastaanotetusta betonijätteestä ja myös silloin, kun jätteen laadussa tapahtuu muutoksia. Mikäli betonimurske ei täytä vaadittuja raja-arvoja yhden tai useamman haitta-aineen osalta, on se toimitettava jätteenä käsiteltäväksi vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä annettava maanrakennuskäyttöön toimitettavasta betonimurskeesta laatuselvitys sen vastaanottajalle. 14. Hyödynnettävä asfalttijäte ei saa sisältää kivihiilitervaa, öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. Asfalttijätettä ei saa myydä tai luovuttaa muille kuin vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto tai joka hyödyntää asfalttijätettä valtioneuvoston asfalttiasemista antaman asetuksen 846/2012 mukaisesti. Kyllästetyn puutavaran varastointi 15. Kyllästetyn puutavaran varastointi ja käsittely on toteutettava katetulla ja tiiviillä alueella tai alustalla siten, että tällainen puuaines ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, eikä missään vaiheessa pääse sekoittumaan hyötyjätteisiin tai muutoin kulkeudu varastoalueen ulkopuolelle. Jäte on toimitettava riittävän usein luvanvaraiseen paikkaan. Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi 16. Toiminnassa muodostuvat hyödyntämiskelpoiset paperi-, pahvi-, puu-, metalli- ja muovijätteet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä erikseen siten, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyötykäyttöön. 17. Toiminnassa syntyvien vaarallisten jätteiden käsittely, pakkaus ja varastointi tulee järjestää siten, että astiat ovat asianmukaisesti merkittyjä ja erilaisten vaarallisten jätteiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin on estetty. Vaaralliset jätteet tulee varastoida siten, että ne eivät missään vaiheessa pääse kosketuksiin sade-, pinta- tai pohjavesien kanssa, eikä aiheuta maaperän saastumisvaaraa. Vaaralliset jätteet tulee vähintään kerran vuodessa toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan omaavaan laitokseen. 7

8 Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, jossa on oltava tarpeelliset tiedot jätteen laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -ajasta sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Päästöt ilmaan 18. Toimintaa on harjoitettava siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä ja ettei toiminnasta aiheudu pölyhaittoja kiinteistön ulkopuolelle. Betoni- ja tiilijäte on tarvittaessa kasteltava ennen murskausta pölyämisen estämiseksi tai murskauslaitteisto koteloitava. Puusta valmistettu hake on varastoitava asianmukaisesti siten, että sen leviäminen ympäristöön estyy. Tarvittaessa hakeaumat on peitettävä tai muulla tavoin estettävä pölyäminen ympäristöön. Vesien hallinta ja käsittely 19. Laitosalue on muotoiltava niin, että ulkopuoliset valumavedet eivät pääse laitosalueelle. Hakkeen murskaus- ja varastointialue on pinnoitettava ja muotoiltava kallistuksin siten, että kentän hulevedet voidaan johtaa hallitusti sadevesiverkostoon. Jäteainesten pääsy sadevesiverkostoon tulee estää. 20. Sosiaalitilojen WC-vedet tulee johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Paras käyttökelpoinen tekniikka 21. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liittyvän ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 22. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisestä tilanteesta on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskukselle. Merkittävistä kemikaalivuodoista on ilmoitettava lisäksi pelastuslaitokselle. 23. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. 24. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varauduttava ajantasaisella varautumissuunnitelmalla. Ohjeet toimintatavoista häiriö- ja poikkeustilanteissa tulee olla kaikkien laitoksessa työskentelevien tiedossa. Suunnitelma on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 25. Toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen niiden toteuttamista, tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, että laitoksesta ei käytöstä poistamisen jälkeenkään aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos laitoksen toiminta lupakaudella lopetetaan, luvan haltijan on toimitettava hyvissä ajoin ja viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo- 8

9 pettamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemusasiana yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen yhteydessä tehtävistä ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä, kuten maaperän puhtaudesta, varastossa olevien jätteiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi sekä laitosalueen lopputarkastuksesta. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Käyttötarkkailu 26. Laitokselle vastaanotetuista ja toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä edelleen toimitetuista jätemateriaaleista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jätemateriaalien jätenimike, määrä vuodessa, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointimäärä vuodenvaihteessa. Jätteet on luokiteltava valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 liitteen 4 mukaan. 27. Pinnoitettujen alueiden kuntoa on tarkkailtava ja havaitut vauriot nestetiiviissä pinnoitteessa korjattava välittömästi. Raportointi 28. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta sekä käyttötarkkailusta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä yhteenveto kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportti on toimitettava sähköisesti. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: vastaanotetun betoni-, asfaltti-, puu- ja metallijätteen sekä maa-ainesten ja metsätähteiden, risujen yms. määrä, alkuperä ja vastaanottoajat murskauslaitosten tuotantopäivien määrät ja toiminta-ajat murskeen toimituspaikat ja määrät betoni- ja tiilimurskeiden laadunvalvontatulokset tiedot vuoden vaihteessa varastossa olevista käsitellyistä ja käsittelemättömistä betoni, asfaltti- ja puujätteestä, rakennus- ja purkujätteestä, metallijätteestä ja maa-aineksista sekä muiden jätteiden määristä tiedot toiminnassa muodostuneista ja vastaanotetuista sekä poiskuljetetuista vaarallisista jätteistä laitokselle tuotujen ja sieltä poistettujen ei hyväksyttyjen materiaalien laatu, määrä ja toimituspaikka sekä ajankohta toiminnassa muodostuvien loppusijoitukseen toimitettujen jätteiden määrät ja paikat toiminnassa tapahtuneet poikkeukselliset tilanteet ja muut havainnot VAKUUS Kenttärakenteet kenttärakenteisiin sijoitetun materiaalin määrä, laatu, alkuperä ja toimituspäivä nykyinen ja jäljellä oleva täyttöala ja -määrä Luvan saajan on asetettava euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus on asetettava Kannuksen teknisen osaston eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava Kannuksen kaupungin tekniselle johtajalle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kannuksen teknisen osaston hyväksi. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu firs demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Vakuus tulee asettaa voimaan kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Vakuuden määrää tarkastellaan erikseen uuden lupapäätöksen yhteydessä. Toiminnan lopettamisen jälkeen vakuuden tulee olla voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien tekemisestä ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. 9

10 Tarvittaessa vakuuden määrää voidaan muuttaa Kannuksen ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että hakemuksen ja asetettujen lupamääräysten mukainen jätteenkäsittelytoiminta täyttää laissa asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus. Määräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristön terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Laitos sijoittuu asutuksesta jätevedenpuhdistamolle päin. Lähin asuinrakennus on noin 150 metrin etäisyydellä ylärinteeseen. Päätöksessä on myös huomioitu, että toimintaa on harjoitettu useampi vuosikymmen ja etteivät laitoksen naapurit esittäneet toiminnan johdosta kannanottoja. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelualueita eikä luokiteltuja pohjavesialueita. Asfaltoidulta alueelta keräytyvät vedet ohjataan sadevesiverkostoon. Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä mm. toiminta-ajoista ja jätteiden käsittelystä sekä varastoinnista aiheutuvien pöly- ja roskaantumishaittojen estämisestä sekä jätehuollon järjestämisestä. Luvassa on annettu määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista. Toiminnalle on määrätty annettavaksi vakuus. Lupamääräyksen perustelut Lupamääräyksellä varmistetaan toimintojen sijoittuminen suunniteltuun, hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Asemapiirros liitteenä. (lupamääräys 1) Toiminta-aikojen määräyksessä on huomioitu asuinrakennusten läheisyys melulle altistuvina kohteina. Mahdollisista poikkeavista toiminta-ajoista on ilmoitettava ennalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (lupamääräys 2) Lupamääräyksellä varmistetaan toiminnan järjestäminen asianmukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu sellaisia päästöjä, joilla on merkitystä ympäristölle tai terveydelle ympäristönsuojelulain 4 :n mukaisesti. (lupamääräys 3) Asiaton pääsy laitokselle on toteutettavissa ovien lukitsemisella ja kieltotaululla. (lupamääräys 4) Jäteasetuksen 646/2011 pykälän 141 mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hoitaja. (lupamääräys 5) Ympäristösuojelulain 45 :n perusteella jätteiden vastaanotto voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Päätöksessä on hyväksytty vastaanotettavien jätteiden lajit ja määrät hakemuksen mukaisina edellyttäen, etteivät jätelajikohtaiset määrät ylity. Ylisuurten varastojen estämiseksi ja varastointiaikojen rajoittamiseksi on annettu lupamääräys jätteiden säännöllisestä poiskuljettamisesta. Vastaanotettaville, esikäsitellyille ja esikäsittelemättömille sekä varastoitaville jätteille on annettu määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden kattavat enimmäisjätemäärät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Laitokselle ei saa muodostua sellaisia varastokasoja, jotka voidaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 331/2013 pykälän 3 mukaan luokitella kaatopaikaksi. (lupamääräys 6 ja 7) 10

11 Jäteraaka-aineiden vastaanottoa koskevat määräykset ovat tarpeen jätehuollon asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi. Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on se toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 :n nojalla taikka palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 :n nojalla. Jätelain 646/2011 pykälän 121 mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. rakennus- ja purkujätteestä mukaan lukien asfalttijäte, joka siirretään tai luovutetaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle, joka allekirjoituksellaan vahvistaa jätteen vastaanoton ja vastaanotetun jätemäärän. (lupamääräys 8) Jätelain 29 :n mukaan jätettä saa luovuttaa jätehuoltorekisteriin hyväksytylle jätteen kuljettajalle, tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Laitokselle tapahtuvissa jätemateriaalien kuljetuksissa, käsittelyssä ja varastoinnissa on jäteasetuksen 11 :n mukaan noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana, eikä jätteestä aiheudu tapaturman vaaraa. (lupamääräys 9) Murskattavien ja haketettavien jätteiden ennen murskausta ja haketusta tapahtuvalla lajittelulla varmistutaan murskeen ja hakkeen käyttökelpoisuudesta. Hyödynnettävä betoni- ja asfalttijäte saattaa sisältää liian suuria pitoisuuksia ympäristölle haitallisia aineita. Koska hyödynnettävistä jätteistä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle, on jätteen soveltuvuus hyötykäyttöön varmistettava testein ennen hyötykäyttöä. Betonijätteen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa sekä kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun asetuksen 403/2009 mukaisesti. Tiilimurskeen osuus betonijätteestä on rajoitettu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. (lupamääräys 10-14) Kyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka on välivarastoitava ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttamatta. Lisäksi kyllästetty puujäte on pakattava ja merkittävä asianmukaisesti. Ne on toimitettava luvanvaraiseen paikkaan niin usein, ettei synny alueen ympäristöriskiä lisääviä suuria varastoeriä. (lupamääräys 15) Määräykset on annettu jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen estämiseksi. Jätelain 13 :n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys jätteiden varastoinnista. Jätelain 8 :n mukaan jätehuollossa kaikessa toiminnassa on noudatettava etusijajärjestystä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jätteen uudelleenkäyttöä ja toissijaisesti kierrätettävä jäte. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Toimittamalla vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsittelyyn, vähennetään niiden aiheuttamia riskejä terveyteen ja ympäristön pilaantumista. Asianmukaisella käsittelyllä, pakkaamisella ja varastoinnilla estetään vaarallisten jätteiden sekoittuminen, mahdollisesti aiheutuva maaperän saastuminen sekä muut vaarallisten jätteiden huolimattomaan käsittelyyn liittyvät ympäristö- ja terveyshaitat. Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet tulee toimittaa jätelain mukaisesti käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Vaarallisten jätteiden käsittelyä ja varastointia koskeva määräys on annettu jätelain yleisten huolehtimisvelvollisuuksien perusteella sekä jätteistä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Siirtoasiakirjamenettelystä on määrätty jätelain 646/2011 pykälän 121 mukaisesti. (lupamääräykset 16 ja 17) Murskattavan betoni- ja tiilijätteen sekä murskekasojen kasteleminen sekä murskaimen kotelointi vähentää pölyn leviämistä. (lupamääräys 18) Pinnoitetulta alueelta muodostuvien hulevesien johtaminen maastoon estäen jätemateriaalin pääsy sadevesien joukkoon vähentää haitallisten aineiden vaikutuksia. (lupamääräys 19) 11

12 Sosiaalitilojen WC-vesiä ei saa johtaa käsittelemättömänä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumisvaaran vuoksi. Alue on vahvistettu viemäriverkoston toimialueeksi, joten on perusteltua johtaa sosiaalitilojen jätevedet viemäriverkkoon. (lupamääräys 20) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvillä olovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (lupamääräys 21) Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (lupamääräys 22) Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta henkilökunta voi aloittaa torjuntatoimet välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutuminen ympäristöön. (lupamääräys 23) Määräys suunnitelmallisuudesta onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. (lupamääräys 24) Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutusta olemassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioi, onko lupa tarpeen muuttaa, hakea kokonaan uutta lupaa tai antaa valvonnallisia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Alueen käytöstä luopuminen, viimeistelytyöt ja seuranta voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunnitelman perusteella. Puhdistustoimien jälkeen tehtävällä tarkastuksella varmistetaan, että alue on riittävästi puhdistettu, jotta siitä ei aiheudu myöhemmin haittaa tai vaaraa ympäristöllä. (lupamääräys 25) Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 26-28) VAKUUDEN PERUSTELU Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset sekä toimipaikalle mahdollisesti jäävien käsittelemättömien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset. Vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden perusteella. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi jätteiden käsittelykustannusten muuttumisen vuoksi. Vakuuden määrää laskettaessa ei ole täysimääräisesti voitu ottaa huomioon jätteiden positiivista jälleenmyyntiarvoa, koska mahdollisesti rahanarvoiset jätteet eivät välttämättä ole realisoitavissa siinä tilanteessa, kun toiminta loppuu ja vakuus joudutaan realisoimaan asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Lisäksi vakuuden asettaja katsoo, ettei kaikille välivarastossa oleville jätejakeille ole välttämättä vakiintuneita markkinoita. 12

13 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 50 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta. Tämä lupapäätös korvaa voimaantullessaan aiemmin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän ympäristöluvan. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään mennessä uhalla, että ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8-12 :n edellyttämät selvitykset. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä toiminnasta, luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. Päätöksen täytäntöönpano Lupapäätös on voimassa sen saatua lainvoiman. (YsL 101 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (YsL 86/2000) 4-8, 42,43 a-c, 45-46, 50, 52-56, 58, 62, 81, 90, 101,105 Ympäristönsuojeluasetus (YsA 169/2000) 8-12, 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 8-9, 12, 13, 15-17, 29, , 141 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11-13, 22, 24, 25 ja liite 4 Jäteluettelo: Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 90/2000) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (591/2006) Kannuksen kaupungin jätehuoltomääräykset 2010 PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN Teknisten palveluiden lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla julkisesti ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on euroa. Käsittelymaksu perustuu Kannuksen teknisten palveluiden lautakunnan hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n viittaamaan maksutaulukon kohtaan Jäte- ja vesihuolto. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen

14 MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) alueellisella ympäristöviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Tiedoksi Hakija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 14

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2014 ASIA Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot