Sote-integraatio hoitotyön näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote-integraatio hoitotyön näkökulmasta"

Transkriptio

1 Yliopistosairaanhoitopiirien neuvottelupäivät Yksy-päivät Turussa Sote-integraatio hoitotyön näkökulmasta Yliopistosairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat Merja Miettinen PSSHP, Pirjo Kejonen PPSHP, Kaarina Torppa HUS, Elina Mattila PSHP, Päivi Nygren VSSHP

2

3

4 THL

5 Hallitusohjelma: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Tavoitteena terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus palveluiden täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio sekä järjestäjien kantokyvyn vahvistaminen Toteutus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisratkaisu kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta SOTE-alueita enintään 19 ja alueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan, osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskitetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa erityisvastuualueille SOTE-alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot ja alueet tuottavat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia palvelutuotannon tehokkuuden ja laadun arviointia varten laaditaan mittaristo

6 Asiakas-/potilaskeskeisyys on tärkeää, koska Teperi 2014

7 Miten palvelut tuotetaan? Teperi 2014

8 Miten palvelut tuotetaan? Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on aikakautemme suurimpia yhteiskunnallisia muutoksia Hoitohenkilöstö on suurin henkilöstöryhmä tässä muutoksessa, joka tuottaa merkittävän osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Vuonna 2012 kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteli noin hoitohenkilöstöön kuuluvaa työntekijää. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla heitä on 60 % ja erikoissairaanhoidossa noin 55 % koko henkilöstöstä. Perusterveydenhuollon avohoitokäynneissä hoitotyöntekijät tuottavat yli 70 % palveluista, vuodeosastotoiminnoissa he työskentelevät 24/7, samoin hoivapalveluissa

9 Terveydenhuollon toimintaedellytykset TH-laki 4 Hoitohenkilöstö suurin ammattiryhmä, jonka toimintaedellytykset vaikuttavat toiminnan laatuun ja potilasturvallisuuteen sekä tulokseen Hoitohenkilöstön työpanoksen ja ammatillisen osaamisen tulee kohdentua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yhtenäiset näyttöön perustuvat toimintatavat asiakkaat ja kunnat saavat parhaan lopputuloksen, jos osaaminen pystytään hyödyntämään täysimääräisesti ja tarvetta vastaavasti Johtamisessa oltava moniammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukasta ja turvallista hoitoa eri ammattiryhmien yhteistyötä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä

10 Hoidon laadun ja yhtenäisten toimintatapojen megatrendit hoitotyössä Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi esim. ensihoito- ja päivystystoiminnassa Hoitohenkilöstön itsenäinen vastaanottotoiminta laajaalaisesti perustasolla ja erikoissairaanhoidossa Kotiutuksen ja jatkohoidon suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen Palveluohjaus ja hoidon suunnittelu asiakaslähtöisesti mm. Care -management, Case -management Näyttöön perustuvat ja turvalliset käytännöt alueellisesti ja kansallisesti

11 Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut Hoito- ja hoivatyön laatu ja toimintatapojen yhtenäistäminen varmistettava Hoitotyötä kehitetään näyttöön perustuen alueellisena yhteistyönä esimerkkejä: ravitsemus; vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy kaatumiset; ikäihmisten kaatumisriskin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy haavan hoito; yhtenäiset käytännöt, painehaavariskin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy kivun hoito; systemaattinen arviointi ja hoito kansallinen käsihygienian toimintamalli potilasohjauksen hyvät käytännöt

12 Peruspalvelujen vahvistaminen Perusterveydenhuollon palveluista suuri osa voidaan tuottaa hoitajavetoisena toimintana Lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden tiimityö Ammattiryhmien työn- ja vastuujaon uudistaminen esim. fysioterapia, ehkäisy- ja perheneuvola Hoitajien itsenäinen vastaanottotoiminta lääkkeenmääräämisoikeudet hoitotyön asiantuntijuuden alueellinen käyttö Opetustoiminnan kehittäminen näyttöön perustuen Täydennyskoulutuksen ja osaamisen varmistamisen yhteiset toimintamallit

13 Sujuvat palvelu- ja hoitoketjut Erikoissairaanhoidon ylikäytön purkaminen vahvistamalla peruspalveluja Palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuuden kehittäminen luodaan eri ammattiryhmien toimintamallit ja protokollat poistetaan toiminnan pullonkaulat ja päällekkäisyydet yhtenäistetään toimintatavat suunnitellaan toimintaa vastaavat henkilöstöresurssit Hoidon jatkuvuuden turvaaminen tehokkaalla tiedonkululla eri toimijoiden kesken kirjalliset palvelu-, kuntoutus- tai hoitosuunnitelmat hoitotyön yhteenveto Hoitohenkilöstön erikoisosaamisen ottaminen laajempaan käyttöön

14 Palvelujen toteutus vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti Asiakassegmentoinnin hyödyntäminen kehitettäessä palvelukokonaisuuksia Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttaminen ICteknologiaa hyödyntämällä Asiakkaiden/potilaiden omahoitoa tukevien ja vähemmän henkilötyövoimaa sitovien palvelujen kehittäminen Potilasohjaus on hoitohenkilöstön ydinosaamista Palvelujen käytön ja kokonaiskustannusten vähentäminen Care- ja Case -managementin avulla

15 Henkilöstön työhyvinvointi ja henkilöstömitoitus Hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen on ylihoitajien ja hoitotyön lähiesimiesten vastuulla Toimintaa vastaavalla henkilöstömitoituksella ja osaamisella on tutkitusti yhteys työhyvinvointiin ja alan vetovoimaisuuteen Henkilöstömitoituksen yhtenäiset mallit otetaan käyttöön Sijaishenkilöstön keskittämisellä ja joustavalla käytöllä aikaansaadaan henkilöstösäästöjä Tavoitteena työn tuottavuuden lisääminen ja yhtenäiset johtamisen toimintatavat

16 Hoitotyön imago ja vetovoimaisuus alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksista valmistuvat osaavan henkilöstön saatavuus nyt ja tulevaisuudessa sairaanhoitajien alalla pysyminen työnantajaimago

17 Tutkimus ja opetus Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö Tutkimus- ja kehittämisstrategia Alueellinen yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Tutkimushankkeet tuottavat tietoa laadukkaan, turvallisen, vaikuttavan ja tehokkaan toiminnan kehittämiseen: mm. hoitotyön johtaminen, potilasohjaus, potilasturvallisuus, henkilöstömitoitus

18 Hoitotyön johtamisen kansalliset linjaukset

19 Hoitotyö sote-tavoitteiden mahdollistajana Alueellinen kokonaisvastuu hoitotyön toiminnasta mahdollistaa asiakaslähtöisten toimintamallien suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön palvelukokonaisuuksissa yhtenäisten ja kustannustehokkaiden hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja levittämisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin, ammattialaan sitoutumisen, asiantuntijuuden ja urapolkujen edistämisen potilasturvallisuuden sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja palvelutarpeen edellyttämän hoitohenkilöstön ohjauksen ja valvonnan tehokkuuden ja laadun arvioinnin systematisoinnin ja yhtenäistämisen hoitotyön opetus- ja tutkimusyhteistyön laajentumisen

20 Case: Magneettisairaala-statuksen hyötyjä Palvelut Lisääntynyt potilastyytyväisyys (Gardner et al., 2007; Kutney-Lee et al. 2009; Seago 2008) Lisääntynyt sairaanhoitajien työtyytyväisyys ja voimavaraistuminen (Chen & Johantgen 2010; Brady-Schwartz, 2005; Friese 2005; Kwak et al. 2010; Laschinger 2008; Laschinger et al., 2004, 2003; Manojlovich 2005; Rondeau et al. 2006; Waldman et al., 2004; Cimmiotti et al., 2005; Smith et al., 2006; Wade et al. 2008) Parantunut lääkärien ja sairaanhoitajien välinen kommunikaatio (Manojlovich 2009, 2007) Hoidon laatu ja potilasturvallisuus Vähentynyt potilaskuolleisuus (Aiken et al., 2008; Aiken et al., 1994; Aiken et al., 1997; Aiken et al., 1999; Cummings et al. 2010; Dunton et al. 2007; Friese et al. 2008; Hickey et al. 2010, Tourangeau et al. 2006) Laskenut painehaavojen määrä (Berquist-Beringer et al., 2009; Goode and Blegen, 2009; Rosenberg, 2009) Vähentyneet kaatumiset (Bates et al.,1995; Nurmi and Luthje, 2002; Hitcho et al., 2004; Dunton et al., 2004; Hook and Winchel, 2006; Dunton et al., 2007; Lake et al. 2010) Potilasturvallisuus ja parantunut hoidon laatu (Stone et al., 2007; Armstrong et al., 2008, 2009; Hughes et al., 2009; Armstrong and Jayawardhana et al. 2011; Kim et al. 2009; Laschinger, 2006; Hines and Yu, 2009) 20

21 Case: Magneettisairaala-statuksen hyötyjä Henkilöstöresurssit Lisääntynyt sairaanhoitajien pysyvyys työpaikassaan ja matalampi sairaanhoitajien burnout (El Jardali 2011; Gardner et al. 2007; Hess et al. 2011; Lacey et al., 2007; Laschinger and Leiter, 2006; Laschinger et al. 2001; McHugh et al. 2011; Aiken et al., 1997; Jones & Gates, 2007; Kelly et al. 2011; Stone et al. 2007, 2006) Laskenut sairaanhoitajien täyttämättömien vakanssien määrä ja vaihtuvuus (McConnell, 1999; Upenieks, 2003; Jones and Gates, 2007; Rheaume et al. 2011) Kustannukset Vähentynyt sairaanhoitajien vuokrafirmojen käyttö (Upenieks, 2003; Mark et al. 2009) Hoitohenkilöstön vähentyneet neulanpistovammat (Clarke 2007; Jagger et al., 1990; Neisner and Raymond, 2002; Clarke et al., 2002) Hoitohenkilöstön vähentyneet tukielin- ja pehmytkudosvammat (Stone and Gershon, 2006) Lisääntynyt työturvallisuus (Stone & Gershon 2006) Markkinointi-investointien tuotto julkaisuja mainosten sijaan (Woods 2002, Part 1; Woods and Cardin, 2002; Woods 2002, Part 2)

22 Tunnusluku Muutosjohtajuus Hoitotyön johtajien onnistuminen Toimivat rakenteet Hoitohenkilökunnan lisätyöt Hoitohenkilökunnan ylityöt Vuokratyövoiman käyttö hoitotyössä Lainavuorojen määrä (htt) Toteutunut hoitoisuus Opiskelijaohjauksen laatu Laadukas ammatillinen toiminta Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriski Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus Case: HUS mittaristoa 2015 Mittari tms., tietolähde Esimiesindeksi (TOB), htv (HUS-Total), htv (HUS-Total), htv (HUS-Total) Päivittäisen resursoinnin malli (PCM) RAFAELA: OPCq / POLIHOIq / PERIHOIq (PCM, Rafaelapalvelin) CLES Aikuiset: NRS 2002 (HUS-Total) Lapset: Strong Kids FRAT (IKINÄ) mittari (HUS-Total) Potilaiden kaatumisten ja putoamisten lkm / 1000 Miranda-hoitokertomuksen kirjaus (HUS-Total) potilaspäivää Potilaille haittaa aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten Miranda-hoitokertomuksen kirjaus (HUS-Total) %-osuus Painehaavojen esiintyminen Painehaavaluokittelu (HUS-Total) Prevalenssimittaus * 3 / 2015 (HUS-Total) Potilasturvallisuuden toteutuminen HaiPro Virheet lääkkeen valmistuksessa tai käyttökuntoon HaiPro saattamisessa, %-osuus Lääkkeiden jakovirhe, %-osuus HaiPro Lääkkeiden antovirhe, %-osuus HaiPro Lääkkeiden kirjaamisvirhe, %-osuus HaiPro Potilaiden tyytyväisyys kivun hoitoon Asiakaspalaute (HUS-Total) Psykiatristen potilaiden rajoitetoimenpiteet Oberon-kirjaukset Uusi tieto, innovaatiot ja parannukset 22 Hoito-/terveystieteellisen tutkimuksen tuloksellisuus Impact Factor -pisteet

23 Kiitos!

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA

HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA HENKILÖSTÖRAKENTEELLA ON VAIKUTUSTA MAKUU- HAAVAT KAATU- MISET KUSTAN- NUKSET HOIDON LAATU HENKILÖSTÖ- PULA INFEKTIOT TYÖ- HYVIN- VOINTI Päättäjänä SINÄ Ratkaiset 1. Tulevaisuuden haasteet erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015

Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015 Jari Heiniluoma, StV 29.1.2015 Parkanon ja Pirkanmaan tilanne Parkanon malli tuottavuutta yksityisen kumppanin avulla Kaupunki seuraa tiiviisti laatua ja palvelujen toteutumista Yksityisen kumppanin mallin

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot