Jatko-opintoja yhteiskuntaopista kiinnostuneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatko-opintoja yhteiskuntaopista kiinnostuneille"

Transkriptio

1 Jatko-opintoja yhteiskuntaopista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja pääosin (n.5v.), mutta myös ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien kautta Yliopistoilla kirjaan perustuva pääsykoe, amk:ssa yleensä soveltuvuuskoe

2 Yhteiskuntaoppiin liittyvät pääaineet yliopistolla voidaan jakaa 1.) yhteiskunta-/valtiotieteellisiin aineisiin 2.) oikeus- ja hallintotieteellisiin aineisiin 3.) kauppatieteellisiin aineisiin

3 1.) Yhteiskunta- ja valtiotieteelliset aineet Aluetiede ja ympäristöpolitiikka - oppiaineiden kiinnostuksen kohteita ovat mm. alueellinen kehitys, kaupunkijärjestelmät ja liikenneverkostot. Ympäristöpolitiikassa keskitytään ympäristöongelmien torjunnan vaikutuskeinojen kartoittamiseen. Valmistuneet työskentelevät mm. kunta- ja valtiohallinnossa esimerkiksi maankäytön, asuntotuotannon ja liikenteen suunnittelussa.

4 Kehitysmaatutkimus - mielenkiinnon kohteena on kehitysmaiden ongelmien ymmärtäminen ja ratkaisukeinojen etsiminen. Työpaikkoja tarjoavat mm. alaan liittyvät järjestöt sekä valtionhallinnon kehitysyhteistyöhankkeet. Kansainvälinen politiikka ja kv-suhteet - opinnoissa keskitytään maailmanpolitiikkaan, valtioiden suhteisiin ja ulkopolitiikkaan. Valmistuneet sijoittuvat mm. kansainvälisten järjestöjen ja yritysten tehtäviin sekä diplomaatti- tai EU-tehtäviin

5 Poliittinen historia - kiinnostuksen kohteina ovat mm. globalisaation vaikutukset, median merkitys politiikassa ja EU:n tuomat muutokset jäsenvaltioille. Sosiaali- ja kulttuuriantropologia - opinnoissa tutkitaan kulttuurien välisiä eroja. Valmistuneet työskentelevät mm. kansainvälisissä järjestöissä, toimittajina ja museoissa. Sosiaalipedagogiikka - oppiaineessa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä eri elämänvaiheissa. Valmistuneet sijoittuvat mm. nuoriso- ja sosiaalityön suunnittelutehtäviin kunnissa ja järjestöissä.

6 Sosiaali-/yhteiskuntapolitiikka - opinnoissa esiintyviä teemoja ovat mm. yhteiskunnalliset arvot, sosiaaliset oikeudet ja oikeudenmukaisuus sekä syrjäytyminen. Sosiaalipsykologia - oppiaineessa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja toimintaa ihmistä osana ryhmää. Vaikka koulutus ei anna psykologin pätevyyttä, voi valmistumisen jälkeen kouluttautua psykoterapeutiksi.

7 Sosiaalityö - oppiaine keskittyy ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmatilanteiden ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Valmistuneet toimivat sosiaalityöntekijöinä mm. sairaaloissa ja lastensuojelu-, adoptioneuvonta- ja toimeentulotukitehtävissä sekä koulukuraattoreina ja terapeutteina. Sosiologia - sosiologian tutkimusalue on laaja kohteet ulottuvat yhteiskunnan rakenteista ja poliittisista järjestelmistä ryhmien hierarkioihin ja symboleihin sekä yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen.

8 Talous- ja sosiaalihistoria - tarkastelun kohteena ovat taloudelliset ilmiöt historiallisesta näkökulmasta, erityisesti mm. suomalaisen hyvinvointivaltion kehitys sekä taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus. Tiedotusoppi, journalistiikka ja viestintä - opinnot antavat valmiuksia toimittajan ja organisaation ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä huolehtivan tiedottajan tehtäviin. Valtio-oppi - oppiaineessa tutkitaan mm. poliittisia aatteita, järjestelmiä ja päätöksentekoa.

9 Työllistyminen/ yhteiskunta- ja valtiotieteelliset aineet Oppiaineiden kohdalla mahdollisesti mainittujen tehtävien lisäksi valmistuneita työskentelee myös seuraavanlaisissa tehtävissä (esimerkit poimittu urasivustoilta): - kunnan perusturva-/sosiaalijohtaja, kunnanjohtaja - koulutussuunnittelija (mm. yritykset, järjestöt, ammattikorkeakoulut, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset...) - toimittaja (lehdet, television ajankohtaisohjelmat) - järjestötyöntekijä (esim. Mielenterveyden keskusliitto, nuorisojärjestöt, sosiaali- ja terveysalan järjestöt) - julkisen hallinnon kehittämisen konsultti

10 Työllistyminen/ yhteiskunta- ja valtiotieteelliset aineet - suunnittelu- ja neuvontatehtävät eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöissä - erilaiset hallinnon tehtävät ministeriöissä ja valtionja kunnallishallinnossa - alueasiamies ammattijärjestössä (esim. OAJ) - erilaiset tehtävät puolueiden toimistoissa - tutkimuspäällikkö, tutkija - kansanopiston rehtori - ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisten aineiden opettaja - LUE LISÄÄ!

11 2. Oikeus- ja hallintotieteelliset aineet Oikeustieteet - koulutuksessa perehdytään Suomen oikeusjärjestykseen sekä eri oikeudenaloihin (mm. prosessi-, rikos-, siviili-, esine-, vero-, työ- ja ympäristöoikeus), joista valitaan syventymiskohde. - valmistuneita työskentelee mm. asianajajana, syyttäjänä, tuomarina sekä lakimiehenä pankeissa, vakuutus- ja perintäyhtiöissä, verohallinnossa ja yleensäkin hallinnollisissa tehtävissä yrityksissä, kunnissa, valtiolla tai järjestöissä.

12 Hallintotieteet Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi - opinnoissa keskitytään julkisen sektorin (kunnat, valtio) talousjohtamiseen sekä talouden suunnitteluun ja arviointiin. Hallintotiede - hallintotieteessä perusnäkökulma on kansalaisten etu ja palveluiden laatu sekä organisaatioiden tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Mielenkiinnon kohteita ovat mm. johtaminen, päätöksenteko ja hallintojärjestelmät.

13 Julkisoikeus (ei anna lakimiehen pätevyyttä) - opinnot antavat välineitä lainsäädännön soveltamiseen eri hallinnon alueilla. Erikoistua voi esim. eurooppaoikeuteen ja oikeusfilosofiaan. Kunnallisoikeus, kuntatalous ja kunta- ja aluejohtaminen -opinnoissa perehdytään kuntia koskeviin kysymyksiin, kuten kunnan talouden suunnitteluun ja kuntien kehittämiseen.

14 Työllistyminen/ hallintotieteitä opiskelleet Valmistuneet sijoittuvat erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin mm. kunnissa, ministeriöissä, valtionhallinnossa ja yrityksissä. Myös EU-ura on mahdollinen. Esimerkkejä nimikkeistä: hallintopäällikkö, talousjohtaja, kunnansihteeri, kunnanjohtaja, ylitarkastaja, yritysneuvoja, henkilöstöpäällikkö, verotarkastaja, veroasiantuntija ja hankepäällikkö. - LUE LISÄÄ:

15 Kauppatieteelliset aineet Kauppatieteellinen tutkinto antaa valmiuksia julkisen ja yksityistalouden ymmärtämiseen sekä taloudellisten asioiden analysointiin ja niihin liittyvään päätöksentekoon. Opinnot sisältävät mm. kansantaloustiedettä, talousmatematiikkaa, tutkimusmenetelmiä sekä laskentatoimen, markkinoinnin, johtamisen ja viestinnän perusteita. Se, mihin valmistuneet sijoittuvat, riippuu pitkälti opinnoissa suuntautumisesta päätös tehdään 1. vuoden opintojen jälkeen. Yritysten lisäksi työpaikkoja tarjoavat myös mm. julkinen sektori ja järjestöt.

16 Suuntautumisvaihtoehtoja kauppatieteellisellä alalla: - johtaminen ja organisaatiot - kansainvälinen liiketoiminta - kansantaloustiede/ strategiatutkimus - laskentatoimi ja rahoitus - logistiikka ja hankintojen johtaminen - markkinointi - vakuutustiede - yritysjuridiikka ja vero-oikeus - LUE LISÄÄ!

17 Kansantaloustiede ja taloustiede - oppiaine tutkii mm. taloudellisia suhdanteita, työttömyyttä ja inflaatiota. Tieteenä taloustiede pyrkii ennustamaan talouden kehitystä ja esittämään ratkaisuja taloudenpidon ongelmiin. - oppiaine liittyy läheisesti lukion YH2-kurssiin ja aineen opiskelu edellyttää matemaattisia taitoja - kansantaloustiedettä voi opiskella pääaineena myös kauppatieteen maisterin tutkinnossa

18 Maatalous-metsätieteellisen alan tarjonta: elintarvike-ekonomia, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia, markkinointi, metsäekonomia ja ympäristöekonomia - saat kauppatieteellisen tutkinnon, johon sisältyy vahva sisältöosaaminen yhdestä edellä mainitusta alasta! Valmistuneet sijoittuvat työelämässä kaupallisen alan eri tehtäviin ei pelkästään esim. metsäsektorille - LUE LISÄÄ:

19 Työllistyminen/ kauppatieteitä opiskelleet Esimerkkejä valmistuneiden nimikkeistä: - business analyst, myyntipäällikkö, henkilöstöpäällikkö, liikelaitoksen johtaja, sijoitusjärjestelmien asiantuntija/ sijoitusneuvoja, asiakaspäällikkö, korkosalkunhoitaja, viestintäpäällikkö, taloustoimittaja, yritysneuvoja, tutkija, pankinjohtaja, ekonomisti/analyytikko ja AD (art director) tai copywriter mainostoimistossa. - Huom! Vastavalmistuneet eivät sijoitu johtotehtäviin, vaan niihin edetään työkokemuksen karttuessa.

20 Opiskeluvaihtoehtoja ammattikorkeakoulussa (opintojen kesto 3,5 v.) Tradenomikoulutusohjelmat - kauppatieteitä voi opiskella myös ammattikorkeakoulussa valmistuneiden nimike on tradenomi AMK. Tutkinto on mahdollista täydentää n. 2 vuodessa kauppatieteiden maisteriksi. - valmistuneet työskentelevät mm. pankkien laina- ja sijoitusneuvottelijoina, kirjanpitäjinä ja muissa taloushallinnon tehtävissä, myyntipäällikköinä, johdon assistentteina, hallinnollisissa tehtävissä esim. verotoimistossa tai tullissa riippuen opinnoissa valitusta suuntautumisvaihtoehdosta.

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide Maisterivalintaopas 2014 Magisterurvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... 4 Vaasan yliopisto... 4 Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Hakijoille yhteiset ohjeet...10 Kuka voi hakea maisterivalinnassa?...10

Lisätiedot

Valintaopas 2015. Urvalsguide

Valintaopas 2015. Urvalsguide Valintaopas 2015 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 2015... 10 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...10

Lisätiedot

HaKIJaN OPaS 2015. JYVãSKYLãn YLIOPISTOOn

HaKIJaN OPaS 2015. JYVãSKYLãn YLIOPISTOOn HaKIJaN OPaS 2015 JYVãSKYLãn YLIOPISTOOn Erikoisuuksiamme liikuntatieteet ainoana Suomen yliopistoista fysioterapia gerontologia ja kansanterveys yritysten ympäristöjohtaminen terveyskasvatus yrittäjyys

Lisätiedot

Valintaopas 2014. Urvalsguide

Valintaopas 2014. Urvalsguide Valintaopas 0 Urvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... Vaasan yliopisto... Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Opiskelijaksi hakeminen 0...0 Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...0 Tärkeät

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010 Opinto-opas

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TERVEYSTIEDOSTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TERVEYSTIEDOSTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TERVEYSTIEDOSTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5 v.) ja yliopistossa (5-6 vuotta tai ammattikorkeakoulututkinnon päälle n. 2 v.) Yliopistossa keskitytään

Lisätiedot

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto REETTA TOIVANEN JA MERJA PENTIKÄINEN * 11 Yliopistot 11.1 Johdanto Suomi osallistui vuonna 2010 toista kertaa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA

OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA JOENSUUN YLIOPISTO 21.10.2002 OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA Tämä muistio on tiivistelmä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkintojen kehittämistä koskevasta

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education

Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi. Marketing of Industrial Management Education 9.9.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotantotalouden koulutuksen markkinointi Marketing of Industrial Management Education Kandidaatintyö

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot