KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

2 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on osoitettu paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen. Vuosiavustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittujen ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. 1. AVUSTUSMUODOT Yleisavustus Yleisavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Erityisavustukset Erityisavustus, joka myönnetään kulttuuri- ja nuorisolautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen. Tässä avustussäännössä erityisavustuksia ovat: koulutusavustus leiriavustus lapsi- ja nuorisotyön avustus kansainvälisen toiminnan avustus toimitila-avustus Kohdeavustus Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontaista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus ja uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen suunnattu avustus. 2. AVUSTUSKRITEERIT Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myöntää avustuksia yhdistykselle joka on valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen jäsenyhdistys ja jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. rekisteröimättömälle nuorisoryhmälle edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömäksi nuorisoryhmäksi lasketaan ne nuoriso-osastot, jotka ovat erotettavissa pääjärjestön kirjanpidossa.

3 3 henkilöjäsenyyteen perustuvien nuorisoyhdistysten muodostamalle aluejärjestölle voidaan myöntää avustusta sillä edellytyksellä, että aluejärjestö on rekisteröity ja sen toimialue on pääasiallisesti Kokkolan kaupunki, avustushakemuksessa on kunkin paikallisen yhdistyksen osalta ne tiedot, jotka paikallisten nuorisoyhdistysten on annettava kulttuuri- ja nuorisolautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten vapaille toimintaryhmille. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Yhdistykselle jonka jäsenistä 2/3 ei ole alle 29-vuotiaita voidaan myöntää kertaluontoista kohdeavustusta jos avustettava toiminta selkeästi suuntautuu nuorille. Avustusta ei myönnetä: verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen, nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen, valtakunnallisille tai paikallisille kulttuuri- tai urheilujärjestöille, piirijärjestöille, jos järjestö toimii useamman kuin yhden kunnan alueella, koulun / oppilaitoksen toimesta järjestettyyn toimintaan. 3. AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Vuosiavustusten jakoperusteet Vuosiavustusten jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä: 1. hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, 2. tavoitettujen nuorten määrä, 3. avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus, 4. avustuksen suunniteltu käyttötapa, 5. hakijan omatoimisuus, 6. avustuksen saamisen tarve, Yllä olevien jakokriteerien lisäksi suositaan avustusten jaossa erityisesti toimintamuotoja jotka laajentavat Kokkolan alueella tarjottavia nuorisotyön palveluja Erityisavustukset ja niiden jakoperusteet Yleisavustuksen lisäksi kulttuuri- ja nuorisolautakunta jakaa osan nuoriso- yhdistysten avustamiseen tarkoitetusta määrärahasta erityisavustuksina. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta määrittää tarkennetut jakoperusteet vuosittain ennen vuosiavustusten jakoa.

4 4 Niiden nuorisoyhdistysten, jotka eivät ole saaneet saman vuoden aikana yleisavustusta, on erityisavustusta anoessaan annettava myös kohdassa neljä mainitut tiedot. Koulutusavustus Koulutusavustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen järjestämään koulutustoimintaan sekä jäsenten kouluttautumiseen. Nuorisotoimintaa käsittelevälle kurssille osallistumista varten voidaan myöntää avustusta matka- ja kurssimaksukuluihin. Koulutusavustukseen on liitettävä koulutustilaisuuden ohjelma, luettelo kokkolalaisista osanottajista sekä tositteet matka- ja osanottomaksuista. Avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä, syyskuun 30. päivään mennessä ja joulukuun 31. päivään mennessä. Leiriavustus Avustusta myönnetään järjestettävään leirintoimintaan. Leiritoimintaan jaettava avustus myönnetään leirivuorokausien perusteella. Leiriavustusta voidaan myöntää myös piiri- ja keskusjärjestön järjestämän leirin osallistumiskuluihin. Leirianomukseen on liitettävä leirin taloustoteuma sekä ohjelma ja luettelo leirin kokkolalaisista osanottajista. Kuittitositteet toimitetaan vain erikseen pyydettäessä. Avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä, syyskuun 30. päivään mennessä ja joulukuun 31. päivään mennessä. Lapsi- ja nuorisotyön avustus Avustusta myönnetään yhdistykselle jokaista sellaista toimintakertaa kohden, jossa ohjaajan lisäksi on ollut vähintään viisi vuotiasta osallistujaa. Toiminnan järjestäjän tulee pitää kirjaa osallistujista, mutta tiedot osallistujista toimitetaan vain erikseen pyydettäessä. Avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä, syyskuun 30. päivään mennessä ja joulukuun 31. päivään mennessä. Kansainvälisen toiminnan avustus Avustus kansainväliseen toimintaan voidaan myöntää seuraavasti: a) kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen b) piiri- ja keskusjärjestön järjestämän kansainvälisen toiminnan osallistumiskuluihin c) yhdistyksen toimintaan liittyvään ulkomailla järjestettävän tilaisuuden osallistumiskuluihin Kansainvälisen toiminnan avustusanomukseen on liitettävä taloustoteuma sekä ohjelma ja kokkolalaisten osanottajien nimet. Tositteet toimitetaan vain erikseen pyydettäessä. Avustusta haetaan avustusvuoden aikana ilman määräpäivää.

5 5 Toimitila-avustus Avustusta myönnetään yhdistyksen vuokrakuluihin ja toimitilojen ylläpitoon. Avustus maksetaan yhdistyksen toimittamia kuitteja vastaan. Avustusta haetaan kaksi kertaa vuodessa toukokuun 31. päivään mennessä ja joulukuun 31. päivään mennessä. Kohdeavustukset ja niiden jakoperusteet Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen suunnattu avustus. Avustusta kaluston ja välineistön hankkimiseen myönnetään vain rekisteröidyille nuorisojärjestöille. Yhdistykselle jonka jäsenistä 2/3 eivät ole alle 29-vuotiaita voidaan myöntää kohdeavustusta jos avustettava toiminta selkeästi suuntautuu nuorille. Kohdeavustus hakemukseen tulee liittää tositteet aiheutuneista kuluista ja mahdollista saaduista osanottomaksuista tai muista tuloista. Kohdeavustuksella ei voi kattaa palkkakuluja. Kohdeavustusta voidaan hakea avustusvuoden aikana ilman määräaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 4. AVUSTUSTEN HAKEMINEN Yleisavustusta anotaan yleisavustuslomakkeella. Yleisavustus hakemuslomakkeesta tulee ilmetä: yhdistyksen kuuluminen jäsenenä valtakunnalliseen nuorisojärjestöön, vapaiden toimintaryhmien tulee ilmoittaa kahden täysi-ikäisen toimijan tiedot, yhdistyksen nimenkirjoittajat, yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä ja erikseen alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä, yhdistyksen kannatus- ja tukiyhteisöt, yhdistyksen valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saamat ja haettavat avustukset, yhdistyksen voimassa olevat säännöt, (aikaisemmin avustusta saaneiden tulee toimittaa säännöt vain muutosten tapahduttua) edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus, edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus, avustuskauden aikainen hyväksytty talousarvio ja toimintasuunnitelma. Erityis- ja kohdeavustukset

6 Erityis- ja kohdeavustuksia anotaan niille tarkoitetuilla lomakkeilla. Erityis- ja kohdeavustuksia anottaessa ei anojan tarvitse ilmoittaa aikaisemmin avustuskauden aikana ilmoitettuja tietoja. 6 Avustusten maksatus tapahtuu vasta kun hakemus on täydellisesti täytetty ja liitteet toimitettu. 5. NUORISOYHDISTYSTEN KIRJANPITO Kaupungin avustusta saavien nuorisoyhdistysten tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja asetuksen sekä yhdistysten taloudenhoidosta ja kirjanpidosta annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli avustusta saavan yhteisön tilit sisältyvät jonkin muun yhteisön kirjanpitoon, on tileistä käytävä selville nuorisotoimintaan käytetyt varat ja nuorisotoimintaan saadut avustukset. 6. MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN KÄYTTÖSELVITYS Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle helmikuun 28. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen tulee merkitä vuosiavustusten hakemus- ja tilityslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistaa tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avustusten käytöstä annetaan siis tilitys samassa yhteydessä, kun anotaan uutta avustusta. Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää tilitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetyt varat takaisin. 7. AVUSTUSTEN MAKSATUS JA KÄYTÖN VALVONTA Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kaupungin taloussäännön edellyttämällä tavalla. Kaupunki valvoo lähinnä kulttuuri- ja nuorisolautakunnan ja tarkastuslautakunnan välityksellä, että avustusten käytöstä annettuja ehtoja noudatetaan. Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti jo käytetty avustus on maksettava kokonaisuudessaan takaisin kaupungille. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöksiä sen lisäksi mitä tässä säännössä on sanottu. 8. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN JA MUUTOKSENHAKU Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Lautakunnan avustuspäätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus lautakunnalle. Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus lautakunnalle 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Päätökseen liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki.

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki. Valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä nuorisotyön palvelujärjestöt Valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöt YLEISAVUSTUKSEN HAKU-, KÄYTTÖ- JA SELVITYSOHJE 1. Hakeminen Nuorisolain (72/2006) 10

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot