Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3. Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3. Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy"

Transkriptio

1 Yhteisvoimin kotona hanke Koulutus 1/3 Kaija Virjonen TtM Tutun ammattikorkeakoulu Oy

2 Päivän teemat Asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö palvelutarpeen arvioinnissa asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys - ehkä jopa asiakasläheisyys toimintaa ohjaavana periaatteena arviointi hoitoprosessin eri vaiheissa turhauttavaa rutiinia vai laadukkaan toiminnan edellytys? palvelutarpeen arvioinnin mallintaminen

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet (STM 2014) Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa eriarvoisuuden vähentäminen henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla, muun muassa lähipalvelut Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne kustannuskehityksen tasapainottaminen palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu

4 Keinot uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi (STM 2014) Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena selkeä ja tehokas hallinto Vahva kansallinen ohjaus Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen

5 Sote palveluiden integrointi Asiakas tarvitsee usein selviytyäkseen sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita tuotetaan yhtenä kokonaisuutena saman organisaation tai vähintään saman järjestäjän toimesta. Suuri osa sosiaalipalveluista peruspalveluita, joita tarkoitus vahvistaa. ennaltaehkäiseviä ja kustannuksiltaan edullisia. linkki muihin kunnallisiin palveluihin kuten liikunta, kulttuuri yms. Kirsi Varhila

6 THL: Havaintoja nykytilanteesta Demografiset trendit ovat varsin selkeitä: huoltosuhde heikkenee, ikärakenne vanhenee, koulutustaso paranee ja muita kuin Suomen virallisia kieliä puhuvien osuus kasvaa. Etelä-Suomi on muita edullisemmassa asemassa. Palvelujen tarve ja voimavarat ovat epätasapainossa. THL:n arviointiryhmä 6

7 Huoltosuhde alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä sataa vuotiasta kohti Huoltosuhde, demografinen THL:n arviointiryhmä 7

8 Keskiössä ASIAKAS

9 Käsitteet Asiakaslähtöisyys - palvelujärjestelmien ja palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja kehittämistyön lähtökohta Asiakaskeskeisyys - palveluita tuottavien organisaatioiden toiminnan keskeinen periaate Asiakasläheisyys asiakasprosesseja ja asiakaskohtaamisia ohjaava toimita- ja työtapa

10 ASIAKASKESKEISYYDEN TASOT (mukaeltu Löytänä & Korkiakoski 2014) Asiakkaan kanssa käydään dialogia; pyritään ymmärtämään, mitä asiakas tavoittelee elämässään. Asiakkaista innostutaan. (HOPS) Asiakkailta kerätään aktiivisesti palautetta, palaute ohjaa kehittämistä. Asiakkaisiin reagoidaan. Asiakkaisiin keskitytään, asiakkaiden tarpeita kartoitetaan, segmentoidaan. Fokus organisaation toiminnassa. Asiakkaat tunnistetaan. (hoidon porrastamiskriteerit)

11 Kilpailuetuna asiakaslähtöisyys Rohkeus + rakkaus = onnistuminen (mukaellen Löytänen & Korkiakoski 2014, Asiakkaan aikakausi) Rohkeus tehdä eri tavalla kuin ennen, rohkeus kokeilla, rohkeus käydä dialogia. Asiakkaista välittäminen, asiakkaista innostuminen. Asiakkaan odotusten ylittyminen.

12 Onnistuminen edellyttää.....kokonaisvaltaista lähestymistä ainakin johtamisessa strategiassa kohtaamisissa mittaamisessa yrityskulttuurissa.

13 Asiakkaalle luotavan arvon muodot (Mukaeltu Kuuselan ja Rintamäen 2004 mallin mukaan) Taloudellinen arvo Emotionaalinen arvo * keskeisenä hinta * keskeisenä asiakaskokemus * edullisuus ratkaisee * kohtaamiset merkitsevät * yksilöllistäminen * odotusten ylittäminen Toiminnallinen arvo Symbolinen arvo * keskeistä toimintavar- * vaikuttimina mielikuvat ja muus, tehokkuus, nopeus tarinat * laatu ratkaisee * heimoutuminen * brändi ratkaisee

14 Haasteita asiakaskokemuksen johtamiselle Siiloutuminen: palvelukokonaisuus rakentuu erillisistä funktioista, erillisistä palveluista, erillisistä toimintayksiköistä, jotka helposti keskittyvät vain omaan toimintaansa ja holistinen ymmärrys oman toiminnan suhteesta toisiin toimijoihin ja kokonaisuuteen hämärtyy. Siiloutumiseen liittyy osaoptimointi: tärkeintä ei ole kokonaisuus vaan oma osio. (Osioiden summaa tulisi optimoida)

15 Asiakaskokemus Asaiakaskokemus on kohtaamisten, tunteiden ja mielikuvien summa. Asiakaskokemus konkretisoituu kosketuspisteissä. Kosketuspisteistä yhä useampi on digitaalisia. Asiakaskokemuksen johtaminen edellyttää asiakasymmärryksen lisäämistä, miten se tehdään? 80 % yrityksistä pitää itseään asiakaslähtöisinä, asiakkaista samaa mieltä on 8 % (Bain & Company)

16 Asiakaskokemuksen mittaaminen Asiakassuhdetaso Terveysaseman asiakkuus Asiointiprosessin Palvelun Tilaaminen Tulotilanne Hoito Lähtö vaiheet löytäminen Avainkohtaamiset

17 Asiakaslähtöisyys Yleisiä asiakaslähtöisyyttä kuvaavia ominaisuuksia ovat: Asiakas saa oikeaa tietoa ja oikeita lupauksia. Lupaukset pidetään. Asiakasta kuunnellaan ja hänet kohdataan yksilönä. Organisaatiossa tehdään yhteistyötä, toisia informoidaan. Tunnistetaan asiakasprosessin rajapinnat, informaatio kulkee rajapinnan yli. Sekä innovaatiot että konfliktit syntyvä rajapinnoilla. Kaikki huolehtivat asiakkaan tyytyväisyydestä. (Vuokko 2003, Virtanen & al. 2011).

18 Asiakaslähtöisyydestä asiakasläheisyyteen

19 -Palvelut räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeisiinsa sopivaksi (henkilökunnan intensiivinen paneutuminen) - Palvelutilanteesta välittyy lähimmäisenrakkaus- kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan - Askel epävirallisempaan, mutta kaikilla mittareilla mitattuna vaikuttavamman palvelukulttuurin suuntaan

20 ARVIOINTI Arvioinnissa käytetään tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä ja mittareita. Arviointi ei ole itsetarkoitus. Mieti, kenelle arviointitieto on tärkeää asiakkaille työntekijöille organisaatiolle (johdolle, palvelukokonaisuudelle, päättäjille...)

21 Arvioinnin muodot 1. Lähtötilanteen arviointi (esim. asiakkuuden alkaessa) 2. Jatkuva arviointi (formatiivinen, päivittäisen edistymisen arviointi) 3. Summatiivinen arviointi (esim. asiakkaan tilanteen väliarviointi) 4. Loppuarviointi Kaija Virjonen

22 Portinvartija Portinvartija Portinvartija Säännöllistä palveluiden käyttöä edeltävät ja ehkäisevät palvelut Kotihoito Palveluasuminen Laitoshoito Asiakasvirran pääasiallinen suunta Ikääntyvät kuntalaiset Virjonen 2014, Arjessa selviytymisen apua ja toimintakykyä säilyttäviä palveluita tarvitsevat kuntalaiset Runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat asiakkaat Vaativaa sairaanhoidollista hoitoa tai muuta vaativaa hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevat asiakkaat

23 Toimintakykyisenä kotona Palvelutarpeen arviointi

24 Palvelutarpeen arviointi, määritelmä (THL): Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan iäkkään henkilön arjesta suoriutumisen kattavaa, moniammatillista ja monipuolista arviointia palvelujen tai tukien saamiseksi. Sen suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä iäkkään henkilön ja/tai hänen edustajansa kanssa. AMK

25 Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Mitä palveluja arviointi koskee? Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi koskee sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja asumispalveluja, omaishoidon tukea laitoshoitoa sosiaalihuollon erityislakien mukaisia palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea. AMK

26 Tavoitteet palvelutarpeen arvioinnissa Palvelutarpeen arvioinnin tavoite on henkilön tarpeiden tunnistamisen kautta: luoda henkilölle edellytykset toimia ja päättää mahdollisuuksien mukaan asioistaan itsenäisesti ja turvallisesti mahdollistaa tehokas ennaltaehkäisy, varhainen tuki, puuttuminen ongelmiin ja riskitekijöihin turvata asiakkaalle oikea-aikaisesti annetut palvelut auttaa arvioivia tahoja hahmottamaan korjaavien toimenpiteiden sekä tarvittavien palveluiden määrää ja luonnetta luoda yhteiskunnalle edellytykset suunnitella ja jakaa yhteisiä voimavaroja oikeudenmukaisesti AMK

27 Toimintakyvyn arviointi käytänteenä Toimintakyvyn arviointi (mittaaminen) ja systemaattinen seuranta: mittareiden valinta: Asiakassuhteen alussa: - IADL / ADL (Barthel) - RaVa - SPPB - MNA, pituus, paino - MMSE - GDS -15 harkinnan mukaan - Jatkossa RaVa tulee poikkileikkauksena, MNA esim. syntymäkuukauden aikana - HOPS:n mukaisesti - palvelumuodon muutosta suunniteltaessa AMK

28 Mittareiden arvio Mittari Soveltuvuusarviointi Barthelin indeksi Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin CES-D, The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin GDS-15, Myöhäisiän depressioseula Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin

29 IADL-asteikko Katzin indeksi Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin Mini Mental State -asteikko MMSE-testin käyttö iäkkään henkilön palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä RAVA -mittari Soveltuvuus iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arviointiin

30 Työnjako kuka tekee mittaukset ja kuka yhteenvedot kuka suunnittelee määräaikaiset mittaukset ja kuka suorittaa

31 HOPS Henkilökohtaistaminen: hoito- palvelu- ja hyvinvointisuunnitelma Kotihoidon toimintamalli: työnjako ja osaamisten hyödyntäminen Yhteistyö palvelukokonaisuudessa, samat mittarit (arviointijaksot, intervallihoito, tk, kotiutusprosessit)

32 Palvelukokonaisuuden toiminnan arviointi - Hoidon porrastuksen jatkuva seuranta SAS ryhmän roolin korostuminen (sijoitusten onnistumisen arviointi rutiiniksi, siirtojen analysointi, saattohoitojen analysointi)

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI Kokemuksia Tampereen kaupungin OSAKE-työpajapilotista vuosilta 2013 2014 JULKAISUT SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 8/2015

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Varsinais-Suomen yleislääkäripäivät Turku,21.5.14 Tarja Uusitalo geriatrian ylilääkäri Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Sidonnaisuudet/yhteistyökumppanit:

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot