LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti"

Transkriptio

1 3/2010 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA klo Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Okko Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Todettiin. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Juha Koivisto. Eija Sinkko Markku Peutere Lemillä Mervi Rings Juha Koivisto Lemillä Hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkkipäiviä 2010 Kunnanhallitus 20 Kunnanhallitukselle jaetaan perinteiseen tapaan merkkipäivälista. Merkitään tiedoksi ja päätetään muistamisista. Käsiteltiin listaa helmikuun loppuun saakka. Muistaminen tapahtuu totuttuun tapaan. Kunnanhallitus 38 Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Liite jaettu aiemmin. Käsiteltiin lista vuoden loppuun. Muistamiset tapahtuvat kunnanhallituksen toimintasäännön muut pysyväisohjeet 3.3 mukaisesti.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuukanniemen asemakaavan muutokset Kunnanhallitus 218 (kj) Maankäyttö- ja rakennuslain 51 :n perusteella kunnan tehtävänä on laatia asemakaavaa ja pitää sitä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Aluearkkitehti on tutkinut Kuukanniemen voimassa olevaa asemakaavaa ja on todennut, että tietyiltä osin asemakaava on vanhentunut. Aluearkkitehti on tällä perusteella laatinut luonnokset Kuukanniemen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Asemakaavoituksen yleistavoitteena tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Voimassa olevassa asemakaavassa on alueita, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla. Kaavamuutoksilla tutkitaan vaihtoehtoista maankäyttöä ja rakentamista, jotta alueiden toteuttaminen etenisi. Voimassa olevan asemakaavan vastainen rakentaminen pyritään huomioimaan kaavamuutoksilla (mm. poikkeamisluvalla rakennettu rivitalotontti ja energialaitoksen alue rivitalotontilla). Liitteenä on päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavamuutoskartat, voimassa olevat kaavakarttaotteet ja kaavamerkinnät. (valm. Antti Hirvikallio/Markku Peutere). Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää Kuukanniemen asemakaavan muutokset ja laajennukset 2. hyväksyä kaavanlaatijaksi aluearkkitehti RI Antti Hirvikallion 3. hyväksyä päivätyn Kuukanniemen asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksen ja sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisena ja asettaa ne MRA:n 30 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 21 päivän ajaksi 4. tiedottaa kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta viranomaisille ja yhteisöille sekä pyytää heiltä lausunnot ja kuulla muita osallisia hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana kuultavana aluearkkitehti Antti Hirvikallio.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 39 Kaavamuutos oli nähtävänä välisenä aikana. Lausuntoja pyydettiin ja saatiin seuraavasti Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Kaakkois-Suomen tiepiiri Lemin kunnan tekninen lautakunta Museovirasto Maakuntamuseo Lappeenrannan Energia Oy Huomautuksia saapui 4 kpl. Aluearkkitehti on valmistellut vastineet huomautuksiin ja viranomaislausuntoihin. Näiden perusteella on laadittu päivätty kaavaehdotuskartta selostuksineen. Liikerakennusten korttelialueen kaavaa on hieman tarkennettu osa-alueiden ja kaavamerkintöjen osalta. Korttelista 25 on poistettu 1 AO-tontti. Puuttuva kadunnimi on osoitettu (Tallisentie). Kunnanhallitus päättää: 1. Hyväksyä kaavanlaatijan valmistelevat vastineet huomautuksiin ja viranomaislausuntoihin. Liite 2. Laittaa päivätyn kaavaehdotuksen MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 3. Tiedottaa kaavaehdotuksesta viranomaisia ja yhteisöjä sekä pyytää heiltä lausunnot sekä kuulla muita osallisia maankäyttöja rakennuslain edellyttämällä tavalla Aineisto julkaistaan kunnan kotisivuilla Ajankohtaista. hyväksyttiin. Kuusitien ja Mikkelintien väliseltä alueella päätettiin teettää melumittauksia.

5 Kunnanhallitus Kaavoitustyöryhmän perustaminen Kunnanhallitus 40 Kunnassa on vireillä useita kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyviä hankkeita. Muodolliset kaavoitusprosessit ovat melko monimutkaisia ja aikaa vieviä. Hyvän lopputuloksen kannalta olisi eduksi, jos kaavoittajalla olisi erityisesti tärkeässä ideointi- ja suunnitteluvaiheessa tukenaan työryhmä, joka kokoontuisi tarvittaessa. (valm. mp). Kunnanhallitus 1. asettaa kaavoitustyöryhmän, jonka tehtävänä on osallistua kaavoituksen valmisteluun muun muassa erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä kuulemistilaisuuksia ja neuvotteluja järjestämällä. 2. nimeää työryhmän jäsenet ja puheenjohtajan 3. päättää, että työryhmän sihteerinä ja kokoonkutsujana toimii kaavoitusarkkitehti Asiasta keskusteltuaan kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän. Työryhmään valittiin Mervi Ringsin esityksestä kunnanhallituksen pj Eija Sinkko, valtuuston 2 vpj Risto Pietiläinen sekä Kyösti Väisäsen esityksestä kunnanhallituksen jäsen Jarmo Tölski. Lisäksi esittelijän ehdotuksesta työryhmään nimettiin rakennustarkastaja Tapio Rapi ja kaavoitusarkkitehti Antti Hirvikallio, joka toimii sihteerinä ja kokoonkutsujana.

6 Kunnanhallitus Kunnan edustajat vuoden 2010 juhlatilaisuuksissa Kunnanhallitus 41 Kunnan ja eri yhteisöjen yhteisessä suunnittelupalaverissa on valmisteltu eräitä kuluvan vuoden juhlatapahtumien järjestelyjä. Kunnanhallitus nimeää edustajansa seuraaviin tilaisuuksiin: 1. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Seppeleenlasku klo Kansallinen veteraanipäivä Edustaja seppeleenlaskuun. Työryhmä esittää, että seppeleenlaskussa kunnan edustajana voisi olla koulun oppilas. 3. Kaatuneitten muistopäivä Edustaja seppeleenlaskuun. 4. Itsenäisyyspäivä Kunnanhallitus nimeää edustajansa seppeleenlaskuun, tervehdyspuheenpitäjäksi sekä juhlavieraiden vastaanottoon. 5. Kunnanhallitukselle esitetään esillä olleita vaihtoehtoja juhlapuheen pitäjiksi, jonka pohjalta päätetään asiasta. Todettiin, että kohtiin 1 ja 3 valmistelutyöryhmä on jo järjestänyt seppeleenlaskijat ja kunnanhallituksen edustajaa ei tarvitse nimetä. Päätettiin, että veteraanipäivän seppeleenlaskussa kuntaa edustaa koulun valitsema oppilas. Itsenäisyyspäivän juhlapuhujaksi tiedustellaan ensisijaisesti kapteeni evp Seppo Kangasmäkeä ja seuraavaksi toimittaja, yht.maist. Kaija Lankiaa. 42. Kuntakuvakyselyn tulokset Kunnanhallitus 42 Liitteenä raportti kuntakuvakyselyn tuloksista. Niitä voidaan käyttää soveltuvin osin mm. strategiaseminaarien tausta-aineistona. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Kunnanhallitus Poikkeamislupahakemuksia Kunnanhallitus 43 Kuntaan on jätetty ja saapuneet poikkeamislupahakemukset. Ensin mainittu koskee vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi Kivijärven rantaosayleiskaavan alueella Kuhasensaaressa osoitteessa Kuhasensaarentie 387 A ja jälkimmäinen omakotitalon talousrakennuksen sijoittamista osaksi kirkonkylän asemakaavaalueella, osoitteessa Teollisuustie 19, kaavan mukaisen rakentamiselle varatun alueen ulkopuolelle. Kunnanhallitus antaa hakemuksista liitteiden mukaiset päätökset. Näistä loma-asunnon käyttötarkoituksen muutosta koskeva päätös on myönteinen ja talousrakennuksen sijoittamista sallitun alueen ulkopuolelle koskeva päätös on kielteinen. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Maa-aineslupahakemus, lausunnon antaminen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle Kunnanhallitus 44 Lappeenrannan seudullinen ympäristölautakunta pyytää kunnan lausuntoa Aaro Huttusen maa-ainesluvan jatkohakemuksesta soran ja hiekan ottamiseksi Lemin kunnan Vainikkalan kylän tilalta Välitaipale RN:o 3:50. Ottamisalueen pinta-ala on m 2 ja haettu lisäottamismäärä ktrm 3. Lupaa haetaan saakka. Kunnaninsinöörin puoltava lausunto liitteenä. (valm mp). Kunnanhallitus yhtyy omana lausuntonaan kunnaninsinöörin hakemusta puoltavaan lausuntoon. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen kirje Kunnanhallitus 45 Etelä-Karjalan maakuntayhdistys viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaa. Se kysyy samalla Suomen Kotiseutuliiton paikallisilta järjestöiltä halukkuudesta liittyä maakuntayhdistyksen jäseneksi. Kysymys on kirjeen mukaan maakuntayhdistyksen tulevaisuudesta. Ryhtyykö se toimimaan yhteistyössä Kotiseutuliiton jäsenjärjestöjen kanssa vai jatkaako se kymmenvuotista uraansa museaalisen maakuntatyön neuvoa-antavana elimenä. Maakuntayhdistys voisi olla esimerkiksi toteuttamassa maakunnallisesti Kotiseutuliiton järjestämiä projekteja (esim rakennussuojelupäivä, Joy-jokaisen - oma ympäristö jne) Yhdistys syntyi aikanaan olosuhteissa, jossa siitä kaavailtiin kuntien kotiseututyön katto-organisaatiota, mutta kunnat eikä myöskään Etelä- Karjalan liitto ollut kiinnostunut tällaisen yhdistyksen luomisesta. Lemin kunta on pitkään ollut Kotiseutuliiton jäsen samoin kuin paikallinen Kotiseutuyhdistyskin. Liite Kokouksen mennessä pyritään saamaan Lemin Kotiseutuyhdistyksen näkemys asiaan. (valm. mp). Esitetään kokouksessa. Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta merkitä kirje tiedoksi ja ilmoittaa, että kunta ei tässä vaiheessa liity yhdistyksen jäseneksi. Kotiseutuyhdistyksen epävirallisen kannan kuultiin olevan samansisältöinen.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lääkäritilanne Lemillä Kunnanhallitus 36 Lemin kunta on esittänyt kirjallisen reklamaation Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Lemin lääkäritilanteesta. Avohoidon ylilääkäri Ritva Simpanen on vastannut reklamaatioon kirjallisesti Kunnanhallituksen vaatimuksesta käytävät neuvottelut asiasta on sovittu pidettäväksi kello Kunnanhallitus merkitsee reklamaation ja saadun vastineen tiedoksi. hyväksyttiin. Kunnanhallitus evästi neuvottelijoita. _ Kunnanhallitus 46 Kokouksessa selostetaan neuvottelun kulkua ja lopputulos. Lisäksi kerrotaan tämän hetken lääkäritilanne. Liitteenä neuvottelun tuloksena syntynyt tiedote. Merkitään tiedoksi. Todetaan, että palvelusopimusta ei vielä olla allekirjoitettu. Esittelijän ehdotuksesta merkittiin tiedoksi perusturvajohtajan raportti ajankohtaisesta, odotuksiin nähden yhä epätyydyttävästä lääkäritilanteesta, sopimustilanne eksotepiirin ja kuntien kesken sekä päätettiin, että sopimuksen allekirjoitusta ei kiirehditä vaan seurataan lääkäritilanteen kehittymistä. Ylilääkäri Ritva Simpanen pyydetään seuraavaan tätä aihetta käsittelevään kokoukseen kuultavaksi.

11 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Lemin nuorten kuulemisjärjestelmäesitys kunnanhallitukselle Sivistyslautakunta 50 Nuoret osaksi kunnallista päätöksentekoa Nuorisolain 8. sanoo nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta: Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja - politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Lasten ja nuorten kuuleminen perustuu myös YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Yleissopimuksen kolme keskisintä teemaa ovat lapsen oikeus erityiseen suojaan, riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Vanhasen II hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan on kirjattu että, vuoden 2010 loppuun mennessä on kaikissa kunnissa oltava aktiivinen vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä. Käytäntö tulisi virallistaa ja kirjata esimerkiksi kunnan hallintosääntöön. Lasten ja nuorten kuulemisen eri ryhmät Lemillä: päivähoito ja esiopetus koulujen oppilaskunnat (myös alakouluilla) nuorisotilojen "talotoimikunnat" järjestöparlamentti nuorisoparlamentti, joissa edustajat (nuoria) nuorisotilojen, seurakunnan ja nuorten kanssa työtä tekevistä järjestöistä Lemin kuulemisjärjestelmä: Koulutusta aloitteiden tekemiseen Opastetaan ja rohkaistaan nuoria tekemään aloitteita, joihin vastausaikaa aloitteen etenemisestä annetaan yksi kuukausi. Koulutusta aloitteiden tekemiseen annetaan tietoiskujen kautta eri kuulemisryhmien edustajille. Koulutusvastuu vapaa-aikatoimella. Nuorisofoorumi Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useamminkin järjestetään vuoro vaikuttamispäivä keväällä maalis-huhtikuussa, jossa edellä mainitut ryhmät esittävät heille sillä hetkellä ajankohtaisia kysymyksiä ja toiveita kunnan eri hallinnonalojen työntekijöille ja poliittisille päättäjille. Hallintokunnat vastaavat esitettyihin kysymyksiin ja laittavat tarpeen mukaan selvittelytyön alle otettavaksi huomioon mm. talousarvioiden valmisteluvaiheessa.

12 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Esittelijän ehdotus Kuulemisen ja osallisuuden lisäämiseksi asiat budjettiin hyväksyttyjen hankkeiden osalta palautettaisiin takaisin lasten ja nuorten käsittelyyn. Samassa vuorovaikutuspäivässä eri hallintokuntien tulee tuoda tiedoksi sen hetken ajankohtaisia asioita, joissa lasten ja nuorten mielipiteitä olisi hyvä kuulla. Järjestämisvastuu vapaa-aikatoimella. Kysely/vuoropuhelut Tarpeen mukaan pidetään suorat kysely/vuoropuhelut kunkin ryhmän sisällä omasta toiminnasta, tiloista, osallisuudesta. Järjestöjen pitää huomioida sama nuorten kuuleminen oman toiminnan sisällä. Verkkoyhteydet Kehitetään kunnan omien nettisivujen ajankohtaista -osiota. Hyödynnetään seudullisesti Lappeenrannan nuorisotoimen neuvonta- ja tiedotuspiste verkon sivuja. Varsinaista kunnan omaa aloitekanava.fi ei perusteta ainakaan tässä vaiheessa. Tulevaisuuden suuntaus on yhä enenevässä määrin mennä alueellisiin palveluihin, joissa yksityisyyden suoja on parempi ja resurssit voidaan paremmin keskittää. Paneelipäivät Vaalivuosina erilliset paneelipäivät + "varjovaalit" kouluilla opetusmielessä. (valm. SL) Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Lemillä otettavaksi käyttöön kokeiltavaksi ja kehitettäväksi seuraavan lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmän: Lemin kuulemisjärjestelmä: Koulutusta aloitteiden tekemiseen Opastetaan ja rohkaistaan nuoria tekemään aloitteita, joihin vastausaikaa aloitteen etenemisestä annetaan yksi kuukausi. Koulutusta aloitteiden tekemiseen annetaan tietoiskujen kautta eri kuulemisryhmien edustajille. Koulutusvastuu vapaa-aikatoimella. Nuorisofoorumi Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan useamminkin järjestetään vuorovaikuttamispäivä keväällä maalis-huhtikuussa, jossa edellä mainitut ryhmät esittävät heille sillä hetkellä ajankohtaisia kysymyksiä ja toiveita kunnan eri hallinnonalojen työntekijöille ja poliittisille päättäjille. Hallintokunnat vastaavat esitettyihin kysymyksiin ja laittavat tarpeen mukaan selvittelytyön alle otettavaksi huomioon mm. talousarvioiden valmisteluvaiheessa.

13 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuulemisen ja osallisuuden lisäämiseksi asiat budjettiin hyväksyttyjen hankkeiden osalta palautettaisiin takaisin lasten ja nuorten käsittelyyn. Samassa vuorovaikutuspäivässä eri hallintokuntien tulee tuoda tiedoksi sen hetken ajankohtaisia asioita, joissa lasten ja nuorten mielipiteitä olisi hyvä kuulla. Järjestämisvastuu vapaa-aikatoimella. Kysely/vuoropuhelut Tarpeen mukaan pidetään suorat kysely/vuoropuhelut kunkin ryhmän sisällä omasta toiminnasta, tiloista, osallisuudesta. Järjestöjen pitää huomioida sama nuorten kuuleminen oman toiminnan sisällä. Verkkoyhteydet Kehitetään kunnan omien nettisivujen ajankohtaista -osiota. Hyödynnetään seudullisesti Lappeenrannan nuorisotoimen neuvonta ja tiedotuspiste verkon sivuja. Varsinaista kunnan omaa aloitekanava.fi ei perusteta ainakaan tässä vaiheessa. Tulevaisuuden suuntaus on yhä enenevässä määrin mennä alueellisiin palveluihin, joissa yksityisyyden suoja on parempi ja resurssit voidaan paremmin keskittää. Paneelipäivät Vaalivuosina erilliset paneelipäivät + "varjovaalit" kouluilla opetusmielessä. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 47 Merkitään hyväksyen tiedoksi. Päätetään antaa valtuustolle vastauksena Juha Koiviston valtuustoaloitteeseen , joka koski samaa aihepiiriä. Esittelijän kokouksessa korjaamasta ehdotuksesta kunnanhallitus päätti ottaa käyttöön kokeiltavaksi ja kehitettäväksi lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmän sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Tämä päätös annetaan valtuustolle vastauksena Juha Koiviston valtuustoaloitteeseen , joka koski samaa aihepiiriä. Pöytäkirjaan merkittiin Juha Koiviston keskustelun aikana tekemä esitys, että Lemin nuorten kuulemisjärjestelmään lisätään aloitekanava.fi -palvelu, jotta myös ne nuoret, jotka eivät muuten olisi aktiivisia vaikuttamaan, saisivat äänensä kuuluviin. Ehdotettu kuulemisjärjestelmä ei vastaa nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteisiin. Esitystä ei kannatettu. Liite.

14 Kunnanhallitus Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 48 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm ph). Merkittiin tiedoksi. 49. Asuntotontin kauppakirja kunta/ Lasski, Vladimir (=*Suomen kansalainen), Kleminpelto Kunnanhallitus 49 Vladimir Lasskin, Lappeenranta, on halukas ostamaan omakotitontin kirkonkylän asemakaava-alueelta osoitteesta Niemelänpolku 6. Kyseinen omakotitontti on Juvolan kylän tila nimeltä K21T1, RN:o 4:142. Pinta-ala 0,1043 ha. Kauppahinta euroa. Lisäksi kaupan yhteydessä peritään normaalit vesi- ja viemäriliittymismaksut yhteensä 1.846,70 euroa (sia alv 22 %) Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan allekirjoitettavaksi valtuuston antaman valtuutuksen nojalla vakituiseen asuntotarkoitukseen. hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan edunvalvontaa liittyen eräiden asfalttialan yritysten väitettyyn kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn Kunnanhallitus 77 Kilpailuvirasto on selvittänyt eräiden asfalttialan yritysten mahdollista kartellia vuosilta Lemin kunnassa tehtiin vuosittain päällystystöitä kyseisenä ajanjaksona. Asiaa on käsitelty sittemmin markkinatuomioistuimessa ja parhaillaan se on käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kunnan etua on valvottu mahdollisen korvaussaannon vanhentumisen katkaisuilmoituksilla kahteen eri kertaan ja nyt viimeksi haastehakemuksella. Tähän saakka kyse on ollut ainoastaan puhevallan säilyttämisestä siihen saakka, kunnes kartelliepäily ja sen laajuus on lainvoimaisesti ratkaistu. KHO:n ratkaisusta riippuu, raukeaako asia vai jatkuvatko toimenpiteet. Asiaan liittyvät mm Kuntaliiton yleiskirjeet 17/80/2004, 18/80/2006 ja 18/80/2008. Yksityiskohdat selviävät haastehakemuksesta, joka on nähtävänä kokouksessa. (valm Hj Markku Peutere). (Kj) Merkitään toimenpiteet hyväksyen tiedoksi. Kunnanhallitus 50 hyväksyttiin. Edellä selostettua edunvalvontaa on hoidettu yhteistyössä Jyväskyläläisen asianajotoimisto Tero Artimo & Co:n kanssa, jolla on valvottavana usean muun kunnan vastaavat edunvalvontatoimet. Asian edetessä ja mutkistuessa on keskusteluissa tultu siihen tulokseen, että Lemin kunnan valvottavana oleva etu (n e + korot) on liian pieni lopputulokseen liittyvään riskiin ja valvontakustannuksiin verrattuna, joten kanteesta luopumista on järkevää harkita yhtenä vaihtoehtona. Asiaan odotetaan kunnan kantaa (valm mp) Kunnanhallitus päättää luopua kanteesta tavoiteltavaan hyötyyn nähden liian suureksi arvioidun riskin ja kustannusten vuoksi. hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Muut asiat Kunnanhallitus 51 Pykälät 49 ja 50 otettiin käsiteltäväksi ylimääräisinä. Ja seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo

17 Kunnanhallitus Asialista 38. Merkkipäiviä Kuukanniemen asemakaavan muutokset Kaavoitustyöryhmän perustaminen Kunnan edustajat vuoden 2010 juhlatilaisuuksissa Kuntakuvakyselyn tulokset Poikkeamislupahakemuksia Maa-aineslupahakemus, lausunnon antaminen Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalle Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen kirje Lääkäritilanne Lemillä Lemin nuorten kuulemisjärjestelmäesitys kunnanhallitukselle Saapuneet kirjeet Asuntotontin kauppakirja kunta/ Lasski, Vladimir Kleminpelto Kunnan edunvalvontaa liittyen eräiden asfalttialan yritysten väitettyyn kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn Muut asiat...65

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 16.1.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. liite 8. 9. 10. liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kunnanvaltuusto 1 Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Antti Huuhilo Marjo Pietiläinen Risto Hakonen Hannu Junnonen Juha Kohonen Tarja Lehtonen Matti Punkka

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot