Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset..."

Transkriptio

1 1

2 Sisältö Esipuhe... 3 Voimalahankkeet kartalla... 5 Tulokset... 6 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut... 9 Johtopäätökset ja suositukset Lisätietoa: Greenpeacen energiaratkaisut Liite 1: Tiedot voimalaitoksista Liite 2: Selvityksen yritysten yhteydet ydinvoimahankkeisiin

3 Esipuhe Maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi alle katastrofaalisena pidetyn kahden asteen rajan täytyy ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä vähentää maailmanlaajuisesti 80 prosenttia seuraavien 40 vuoden aikana. Teollisuusmaissa tarvitaan 40 prosentin vähennys jo kymmenessä vuodessa ja 40 vuoden kuluttua yhteiskuntien täytyy toimia käytännössä kokonaan päästöttömästi. 1 Suomeen nyt rakennettavat voimalaitokset on suunniteltu toimimaan vuoden ajan. Suomen ilmastopäästöistä noin 45 prosenttia syntyy sähkön ja lämmön tuotannossa. Erillinen sähköntuotanto aiheuttaa Suomen päästöistä noin 15 prosenttia, kaukolämpövoimalat noin 20 prosenttia ja teollisuuden polttovoimalat 10 prosenttia. 2 Sähkön- ja lämmöntuotantoon nyt tehtävät investoinnit ovat siis avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Greenpeace selvitti, millaisiin polttolaitoksiin investoinnit suuntautuvat. Investointeja sähkön- ja lämmöntuotantoon tehdään nyt paljon, koska voimaloiden vanheneminen ja EU:n tiukentuvat ilmansaastepäästörajat johtavat vanhojen voimaloiden sulkemiseen. Useimmat voimalaitokset suunnitellaan lisäksi olettaen, että energiatehokkuus paranee hitaasti ja kaukolämmön kulutus kasvaa. Jos investoinnit suuntautuvat edelleen saastuttaviin laitoksiin ja tekniikoihin, tuloksena on lukkiutuminen korkeapäästöiseen energiantuotantoon jopa vuosikymmeniksi. Ilmastonmuutoksen torjumisesta tehdään vaikeaa ja kallista. Toisaalta suuri korvaavan kapasiteetin tarve on tärkeä mahdollisuus vähentää päästöjä ja investoida uusiin, uusiutuviin ratkaisuihin. Kivihiili ja turve ovat ilmastopäästöiltään haitallisimmat Suomessa käytettävät polttoaineet. VTT on tutkinut pitkään turpeen käytön elinkaarivaikutuksia ja todennut niiden olevan matalimmillaan kivihiilen luokkaa, useimmissa tapauksissa korkeammat. 3 Ydinvoimayhtiöt puhuvat usein saastuttavien voimaloiden sulkemisesta ja vakuuttavat ydinvoiman lisärakentamisen vähentävän energiantuotannon päästöjä. Puheissa unohtuu, että jo Olkiluoto 3:n piti sulkea saastuttavat hiilivoimalat. On kuitenkin erityisen kiinnostavaa tarkastella, tukevatko ydinvoimayhtiöiden omat investoinnit väitteitä hiilivoimaloiden sulkemisesta. 1 Esim. Malte Meinshausen ym. 2009: Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2 C. Nature 458, Tilastokeskus 2008: Energiatilasto Esim. Jyri Seppälä, Kaisu Aapala, Kimmo Silvo ja Raimo Heikkilä 2008: Muistio Suomen IPCC-ryhmän avoimesta Turpeen ilmastovaikutusten arviointi -seminaarista. Suomen ympäristökeskus. 3

4 Miten selvitys tehtiin Greenpeace kävi läpi kaikki ympäristöhallinnon verkkopalvelussa saatavilla olleet ympäristölupapäätökset sekä ympäristövaikutusten arviointiselostukset, jotka koskivat vuosina käyttöön otettavia sähkö- ja lämpövoimaloita. Aineisto ei luultavasti kata kaikkia hankkeita mm. siksi, että rakenteilla tai suunnitteilla voi olla voimalahankkeita, joiden YVA on tehty vuosia sitten. Kaikista voimaloista oli saatavilla tieto suunnitellusta polttoainetehosta ja lähes kaikista myös arvioidusta polttoainejakaumasta. Tietoa arvioidusta käyttökertoimesta ei monissa tapauksissa ollut saatavilla, jolloin käytettiin vastaavien laitosten maanlaajuista keskiarvoa. Joitain alle 20 MW:n kattiloita, joista tietoa oli saatavilla hyvin rajallisesti, jätettiin selvityksen ulkopuolelle. Selvityksessä tarkastelluista voimalahankkeista suurin epävarmuus liittyy metsäteollisuuden tuotantolaitosten yhteyteen suunniteltuihin hankkeisiin. Lisäksi Fortumin suunnitelma Naantalin voimalaitoksen uusimisesta on vielä epävarma. Hanke edustaa noin neljännestä Fortumin selvityksessä tarkasteltujen hankkeiden päästöistä. Suomen ilmastopäästöt Lauhdevoima Teollisuuden sähkö ja lämpö Kaukolämpö, erillistuotanto Muut Kaukolämpö, yhteistuotanto Kuvio 1. Sähkön ja lämmön tuotannon osuus Suomen ilmastopäästöistä. Ryhmään muut kuuluvat mm. liikenne, teollisuuden prosessipäästöt, rakennuskohtainen lämmitys, maatalous ja jätesektori. Polttoaineiden päästöt energiayksikköä kohti g/kwh Turve Hiili Öljy Maakaasu Jäte Bioenergia Kuvio 2. Eri polttoaineiden päästöt. Jätteenpolton ilmastovaikutus vaihtelee rajusti riippuen käytettävästä jätteestä. 4

5 Voimalahankkeet kartalla Kuvio 3: Vuosina valmistuvat tai valmistuviksi suunnitellut, polttoaineteholtaan vähintään 80 MW:n voimalaitokset. Voimalan koko osoittaa sen tehoa ja savun väri hiilidioksidipäästöjä tuotettua energiayksikköä kohti. 5

6 Tulokset Vuosina uudistuu suuri määrä voimalaitoskapasiteettia. Vanhoja laitoksia poistuu käytöstä sekä ajan myötä että tiukentuvien puhdistusnormien vuoksi. Selvityksessä mukana olevat laitokset kuluttavat yhteensä 25 TWh polttoainetta, mikä on kymmenes kaukolämpö- ja lauhdevoimaloiden yhteenlasketusta kulutuksesta Suurimmat investoijat fossiilisiin polttoaineisiin ja erityisesti kivihiileen ovat ydinvoimaa ajavat yhtiöt PVO ja Fortum. Yhtiöt väittävät, että ydinvoiman lisärakentaminen mahdollistaisi kivihiilivoimaloiden sulkemisen, mutta rakentavat samalla uusia, joiden sulkemiseen niillä ei ole aikomusta. Hankkeet on ajoitettu niin, että laitokset ehditään ottaa käyttöön juuri ennen kuin EU:n tiukemmat saastepäästönormit sekä oletettavasti hiilidioksidipäästörajat uusille laitoksille astuvat voimaan vuonna Yritysten suunnittelemat investoinnit menevät saastuttaviin polttoaineisiin ja vanhaan tekniikkaan. Keskimääräisen uuden voimalan päästöt energiayksikköä kohden ovat sähkön ja lämmön yhteistuotannossa suuremmat ja lauhdetuotannossa lähes yhtä suuret kuin vanhoissa voimaloissa keskimäärin. Lisäksi poistuvat yksiköt korvataan yleensä suuremmilla, mikä tarkoittaa, että kokonaispäästöt kasvavat. Uusien vs. vanhojen laitosten keskipäästöt g/kwh Uudet Vanhat CHP Lauhde Lämpö Kuvio 4. Uusien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin jopa hieman korkeampia kuin vanhojen. Lauhdelaitosten päästöt ovat hieman alhaisemmat ja lämpölaitosten päästöt samaa suuruusluokkaa. 6

7 Selvityksessä mukana olevien laitosten valmistuttua niiden yhteenlasketut päästöt olisivat noin 5,4 miljoonaa tonnia jakautuen karkeasti puoliksi sähkön- ja lämmöntuotannon kesken. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin lisäystä sekä kaukolämmöntuotannon että erillisen sähköntuotannon päästöissä verrattuna siihen, että laitokset olisi toteutettu käyttäen kokonaan uusiutuvaa energiaa. Kehitys on hälyttävä, kun huomioidaan, miten nopeasti energiasektorin päästöjä tulee alentaa. Suuressa osassa hankkeita investoidaan edelleen polttotekniikkaan, joka ei mahdollista uusiutuvien polttoaineiden korkeaa ( prosentin) osuutta. Tämä tarkoittaa, että päästöjen nopea vähentäminen edellyttää verrattain kalliita muutostöitä lähitulevaisuudessa. Uusien laitosten polttoainejakauma Maakaasu 14% Jäte 6 % Turve 36% Öljy 4% Kivihiili 11% Bioenergia 25% Kuvio 5. Ilmastopäästöiltään kivihiiltäkin pahempi turve on selvityksessä tarkastelluissa voimaloissa edelleen pääpolttoaine ja kivihiilenkin osuus on korkea. 7

8 Sähköntuotantoinvestoinnit MW Yli 200 gco2/kwh Alle 200 gco2/kwh Korkea-aktiivista jätettä 0 Yhteistuotanto Lauhde Tuulivoima Vesivoima Ydinvoima Kuvio 6. Yhteenveto sähköntuotantoinvestoinneista vuoteen 2015 asti. Arvio tuulivoimainvestoinneista perustuu hallituksen energia- ja ilmastostrategiaan ja korkeampi arvo nopeutettuun kehitykseen, joka johtaisi noin 5000 MW:n kapasiteettiin vuonna 2020, eli suurin osa valmisteilla olevista hankkeista toteutuisi. Vesivoiman osalta on oletettu, että hallituksen strategian mukaiset tehonkorotukset toteutetaan vuoteen 2015 mennessä. Ydinvoiman osalta on oletettu, että Olkiluoto 3 otetaan kaupalliseen käyttöön viimeistään vuoden 2014 osalta. Investoinnit: sähkön- ja lämmöntuotannon lisäys TWh Yli 200 gco2/kwh Alle 200 gco2/kwh Korkea-aktiivista jätettä 0 Lauhde CHP Lämpö Tuulivoima Vesivoima Ydinvoima Kuvio 7. Yhteenveto sähkön ja lämmöntuotannon lisäyksestä uusinvestointien tuloksena. Oletukset kuten edellisessä kuvassa. 8

9 Yritys- ja laitoskohtaiset vertailut Voimalaitokset saastuttavinta energiaa tuottavat Yritys Sijainti Tyyppi Teho, MW Päästöt, g/kwh PVO Kristiinankaupunki Sähkö PVO Kotka, Mussalo Sähkö Vapo Haapavesi CHP PVO & Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki, CHP voima Vaskiluoto Jyväskylän Energa Jyväskylä CHP PVO Oulu, Laanila CHP PVO Pori, Kaanaa CHP Kuopion Energia Kuopio CHP Haapajärven Lämpö Oy Haapajärvi Lämpö Voimalaitokset suurimmat saastuttajat Yritys Sijainti Tyyppi Teho, MW Päästöt, kt PVO Kristiinankaupunki Sähkö Jyväskylän Energia Jyväskylä CHP PVO Kotka, Mussalo Sähkö PVO Pori, Kaanaa CHP PVO & EPV Energia Seinäjoki, CHP Vaskiluoto PVO Oulu, Laanila CHP PVO Lpr, Kaukaa CHP Espoo, CHP Fortum Suomenoja Fortum Inkoo Sähkö Fortum Naantali CHP Kuopion Energia Kuopio CHP Yritykset suurimmat investoijat saastuttavaan kapasiteettiin Yritys Investointien päästöt kt CO2 % energiasektorin päästöistä PVO Fortum Jyväskylän Energia Voimalaitokset puhtaimmat yli 20 MW:n laitokset Yritys Sijainti Tyyppi Teho, MW Päästöt, g/kwh Rauman Voima Rauma CHP Fortum Joensuu Lämpö Rovaniemen energia Rovaniemi CHP Pienemmistä kattiloista pienillä päästöillä toimivat esim. Juankosken biolämmön ja Lapinlahden ekolämmön uudet voimalat. 9

10 Johtopäätökset ja suositukset Selvityksen tulokset osoittavat selvästi, että valtion ohjaus ilmastopäästöjen vähentämiseksi tai energiatehokkuuden parantamiseksi ei ole tarpeeksi voimakasta eikä uskottavaa. Epäselvä tilanne johtaa energiayhtiöt investoimaan korkeapäästöisiin voimalaitoksiin, joiden mitoituksessa ei oteta huomioon rakennuskannan energiatehokkuuden merkittävää paranemista. Laitosten muuttaminen myöhemmin käyttämään uusiutuvia polttoaineita ja käyttäminen vajaateholla tulee yrityksille kalliiksi, jos hankkeet toteutetaan. Investointiympäristön selkeyttämiseksi valtion tulee sitoutua päästövähennyksiin säätämällä ilmastolaki, joka edellyttää ilmastopäästöjen vähentämistä viidellä prosentilla vuosittain. Ydinvoimaa ajavien yhtiöiden laajat investoinnit kivihiililaitoksiin asettavat vakavan epäilyksen alaiseksi lupaukset energiantuotannon päästöjen alentamisesta ydinvoiman lisärakentamisella. Ydinvoiman päästövähennysmahdollisuudet on arvioitava realistisesti ja ydinvoimayhtiöt vedettävä tilille katteettomista lupauksista. Selvitystä varten käydyissä keskusteluissa uusiutuvan energian hankkeista vastaavien kanssa tuli selväksi, että valmisteilla olevat ydinvoimahankkeet ovat jo nyt vähentäneet hankkeisiin osallistuvien energiayhtiöiden halua investoida yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon uusiutuvilla energialähteillä. Tämä on uusi varoitus siitä, että ydinvoiman lisärakentaminen vaikeuttaisi uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista. Erityisen epäselvää valtion ohjaus on turpeen osalta. Tieteellisesti on selvää, että turve on ilmaston näkökulmasta fossiilinen polttoaine. Kuitenkin turpeen tuotantoa, turvevoimaloita, turvedieselin tuotantoa ja turpeen polttoa tuetaan sekä taloudellisesti että juhlapuheissa. Siltä osin kuin turve on aidosti tärkeä uusiutuvan bioenergian seospoltossa, voidaan turpeen tuki korvata uusiutuvan bioenergian tuilla energiantuotannon kannattavuuden alentumatta. Turpeen käytön vähentämiseksi, voimalakannan muuttamiseksi ja turpeen tuottajien työllistämiseksi uusiutuvan bioenergian tuotantoon tarvitaan strategia ja taloudelliset kannusteet. Mikäli metsäteollisuuden puun kysyntä alenee niin paljon, että hakkuut vähenevät merkittävästi, metsien bioenergian hyödyntämiseen tarvitaan uusia, metsien monikäytön ja korjuun kannattavuuden varmistavia metsänhoidon malleja. On varmistettava, että kaikissa uusissa laitoksissa on teknisesti mahdollista nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus prosenttiin. Ympäristönsuojelulaissa on vaatimus parhaasta saatavilla olevasta tekniikasta, johon sisältyvät myös polttoainevalinnat. Ympäristöviranomaiset eivät kuitenkaan tulkitse lakia niin, että voisivat vaatia ilmaston kannalta parempia polttoaineita tai edes niiden edellyttämää polttotekniikkaa. Ympäristöluvissa ei usein edes todeta laitoksen polttoainejakaumaa. Tässä asiassa tarvitaan sekä ympäristöviranomaisten ryhdistäytymistä että selkeämpää lainsäädäntöä. Rakennuskannan ja sähkön käytön energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan laaja kansallinen ohjelma. Rakennusten lämmönkulutus voidaan puolittaa 30 vuodessa vähentämällä energian tarvetta sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Sähkön tarvetta voidaan vähentää järkevillä teknisillä ratkaisuilla Olkiluoto 3:n tuotannon verran vuoteen 2020 mennessä. Mitä kauemmin näihin mahdollisuuksiin tarttumista lykätään, sitä enemmän saastuttavia ja kalliita voimaloita Suomeen nousee. 10

11 Erityinen ongelma ovat pienet, alle 20 MW:n kattilat ja kaukolämpöverkot, jotka eivät ole päästökaupan piirissä. Kun lisäksi turpeen verotusta on purettu päästökaupan varjolla ja öljyn hinta on laskenut, eivät uusiutuvat energialähteet pysty kilpailemaan turpeen ja kevyen polttoöljyn kanssa. Pienille kaukolämpökattiloille tarvitaan voimakkuudeltaan päästökauppaa vastaava, mutta hallinnollisesti yksinkertainen ohjauskeino. 11

12 Ydinvoima ja päästöt Tämä selvitys osoittaa osaltaan, että ydinvoimayhtiöiden väitteet saastuttavien lauhdevoimaloiden sulkemisesta ydinvoiman lisärakentamisen avulla ovat tuulesta temmattuja. Verrattuna kehitykseen, jossa energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistetään voimakkaasti, ydinvoimalla ei saataisi lainkaan lisäpäästövähennyksiä, koska lauhdevoiman käyttö olisi muutenkin minimissä 4. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian toimien ohella toteutettuna ydinvoiman lisärakentamisella saataisiin korkeintaan 4-7 prosentin lisäpäästövähennys, ja sekin vasta selvästi vuoden 2020 jälkeen 5. Päästövähennysmahdollisuudet ydinvoimalla ovat hyvin rajallisia, koska 85 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä tulee muilta sektoreilta kuin erillisestä sähköntuotannosta. Lisäksi suuri osa erillisestä sähköntuotannosta on ns. säätö- ja varavoimaa, jota tarvitaan sähkönkulutuksen nopeisiin vaihteluihin vastaamiseen. Ydinsähkön tuotantoa ei voida säätää kulutuksen vaihteluiden mukaan, joten sillä ei voida korvata läheskään kaikkea sähkön lauhdetuotantoa. Energiateollisuus ry:n Pöyry Energyllä vuonna 2008 teettämissä skenaarioissa Suomeen rakennetaan Olkiluoto 3:n jälkeen vielä kaksi ydinreaktoria, mutta lauhdesähkön tuotanto jää silti 9 TWh:n tasolle. Suurin osa sähkön lisätuotannosta menisi vientiin. 6. reaktori 7. reaktori Olkiluoto 3 Sähkönkulutus CO2-päästöt Vuoden 1990 taso Kuvio 8. Energiateollisuuden arvio sähköntuotannosta ja hallituksen arvio kulutuksesta. Lisäydinvoima menisi kokonaisuudessaan vientiin. Lisäksi Energiateollisuus ry:n mukaan sähköntuotannon ilmastopäästöt eivät laske edes vuoden 1990 tason alle edes vuoteen 2030 mennessä, vaikka Suomeen rakennettaisiin kuudes ja seitsemäs ydinvoimala. 4 Greenpeace 2008: Kestävän energian vallankumous Suomessa. 5 Greenpeace 2009: Paljonko hallituksen ilmastostrategia vähentää päästöjä? (sivu 2) 12

13 Lisätietoa: Greenpeacen energiaratkaisut 6 Kestävät energiaratkaisut ovat olemassa: Greenpeace julkaisi vuoden 2008 lopulla Kestävän energian vallankumous - energiaskenaarion. Raportti osoittaa, että hyödyntämällä suomalaisissa tutkimuksissa todetut uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden potentiaalit sekä muut ympäristöllisesti kestävät ilmastonmuutoksen hillintäkeinot, Suomen ilmastopäästöjä voidaan vähentää 35 prosenttia vuoden 1990 tason alapuolelle vuoteen 2020 mennessä, irtautua sähkön tuontiriippuvuudesta ja aloittaa ydinvoiman alasajo. Peltobiomassa REF Biokaasu Lämpöpumput Biopolttonesteet Muu puu Metsähake Jäteliemet Tuulivoima Vesivoima Uusiutuvien energialähteiden lisäys Greenpeace Hallitus TWh Suomen energian ja sähkön kulutus voidaan kääntää laskuun edistämällä matalaenergiarakentamista sekä vähemmän kuluttavia autoja, sähkölaitteita ja teollisuusprosesseja. Jäljelle jäävään todelliseen energiantarpeeseen voidaan vastata lisäämällä monipuolisesti uusiutuvia energianlähteitä muun muassa metsähaketta, biokaasua, tuulivoimaa, peltobiomassaa, lämpöpumppuja, aurinkolämpöä, pellettien käyttöä ja vesivoiman tuotantoa nykyisissä voimaloissa. Greenpeacen ohjelman kokonaiskustannukset ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategian, jolla päästään vain 5-10 prosentin kotimaisiin päästövähennyksiin. Greenpeacen ohjelmassa investoinnit kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energian käytön tehostamiseen loisivat huomattavasti enemmän työpaikkoja ja liiketoimintaa Suomeen. Loppuenergian kulutus, TWh Energiansäästötoimet Talotekniikan korjaukset Korjausrakentaminen Uusiorakentaminen Sähkölämmityksen vähentäminen Autojen polttoainetehokkuus Sähköautot Julkinen liikenne Ekologinen ajotapa Liikennemäärien vähentäminen Tehokkaat sähkölaitteet Sähkön mittaus- ja hallintajärjestelmät Lämmönsäästö paperitehtaissa Muu lämmönsäästö teollisuudessa Sähkönsäästö puunjalostuksessa Muun teollisuuden sähkökäytöt Energiankulutus 6 Greenpeace 2008: Kestävän energian vallankumous Suomessa. 13

14 Liite 1: Tiedot voimalaitoksista Yritys Sijainti Tyyppi Polttoaineteho Vaihe Polttoainejakauma CO2-päästöt, kt CO2-päästöt, g/kwh EPV Energia Tornio CHP 145 Valmis 2008 Turve (70 %), Bio (30 %) Fortum Naantali CHP 315 Valmis 2015? Bio (40 %), Hiili (60 %) Fortum Espoo, Suomenoja CHP 500 Valmis 2009 Maakaasu (100 %) Fortum Joensuu Lämpö 35 Rakenteilla Turve (20 %), Bio (80 %) Fortum Hanko Lämpö 20 Rakenteilla Turve (10 %), Bio (90 %) 4 45 Fortum Huittinen Lämpö 12 Valmis 2006 Turve (70 %), Bio (30 %) Haapajärven Haapajärvi Lämpö 17 Valmis 2005 Turve (70 %), Bio (30 %) Lämpö Haukiputaan Haukipudas Lämpö 14 Valmis 2005 Turve (70 %), Bio (30 %) Energia Juankosken Juankoski CHP 17 Valmis 2006 Turve (25 %), Bio (72 %), biolämpö Öljy (3 %) Jyväskylän Jyväskylä CHP 480 Rakenteilla Turve (70 %), Bio (30 %) Energia Kuopion Energia Kuopio CHP 150 Rakenteilla Turve (75 %), Bio (25 %) Lapinlahden Lapinlahti Lämpö 6 Valmis 2007 Turve (17 %), Bio (62 %), 2 76 ekolämpö Jäte (21 %) Nivalan Nivala CHP 20 Rakenteilla Turve (70 %), Bio (30 %) Kaukolämpö Kemin Energia Kemi CHP 40 Valmis 2005/2006 Turve (64 %), Bio (36 %) PVO Kristiinankaupunki Sähkö 590 YVA kesken Turve (50 %), Bio (20 %), Hiili (30 %) PVO Kotka, Mussalo Sähkö 500 YVA kesken Turve (20 %), Bio (10 %), Hiili (50 %), Jäte (20 %) PVO Lappeenranta CHP 410 Rakenteilla Turve (35 %), Bio (50 %), Maakaasu (15 %) PVO Pori, Kaanaa CHP 320 Valmis 2008 Turve (65 %), Bio (15 %), Hiili (12 %), Öljy (3 %), Jäte (6 %) PVO Oulu, Laanila CHP 300 YVA kesken Turve (80 %), Bio (20 %) PVO Kerava CHP 100 Rakenteilla Turve (60 %), Bio (37 %), Öljy (3 %)

15 PVO & EPV Seinäjoki, CHP 325 YVA kesken Turve (75 %), Bio (15 %), Energia Vaskiluoto Jäte (10 %) PVO & Rauman Rauma CHP 300 Valmis 2006 Turve (1 %), Bio (72 %), energia Hiili (1 %), Öljy (1 %), Jäte (25 %) Rovaniemen Rovaniemi CHP 295 Rakenteilla Turve (25 %), Bio (75 %) energia Savon voima Siilinjärvi, Toivala Lämpö 10 Valmis 2009 Turve (50 %), Bio (50 %) UPM Kymmene Lappeenranta, CHP 111 Lupa 2005 Maakaasu (100 %) Kaukaa Vapo Kyröskoski CHP 80 Suunnitteilla Jäte (100 %) 0 0 Vapo Haapavesi CHP 31 Valmis 2006 Turve (97 %), Jäte (3 %) Vapo Ilomantsi CHP 23 Valmis 2005 Turve (50 %), Bio (50 %) Liite 2: Selvityksen yritysten yhteydet ydinvoimahankkeisiin Yhtiö Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Fortum Haapajärven Lämpö Oy - Haukiputaan Energia Oy - Juankosken biolämpö oy - Jyväskylän Energia Fennovoima Kotkan Energia oy Fennovoima Kuopion Energia Fennovoima L&T - Lapinlahden ekolämpö oy - M-real TVO Nivalan Kaukolämpö Oy - PVO TVO Rauman energia Rovaniemen energia - Savon voima oy TVO Vapo - Omistajana ydinvoimayhtiössä TVO Fortum, TVO TVO, Fennovoima 15

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA Vertailevia skenaarioita Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiatalous 2025 -skenaariotarkasteluihin Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä lisäämällä

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Vastaamme ilmasto haasteeseen. Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi

Vastaamme ilmasto haasteeseen. Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi Vastaamme ilmasto haasteeseen Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi Vastaamme ilmastohaasteeseen Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020

PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 1 1 Työryhmäraportti 15.2.2010 Käännös PIETARSAAREN SEUDUN ILMASTOSTRATE- GIA VUOTEEN 2020 Sisältö Liitteet Kooste 2 1. Johdanto 3 2. Lähtötilanne 3 2.1. Maailmanlaajuinen tilanne 3 2.2. Euroopan tilanne

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot