Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2

3 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö Euroopan unionin alueella 18 Viestintä ja julkisuus 19 Henkilöstö ja hallinto 20 Liiton talous LIITTEET 25 Kuluttajaliiton hallitus 25 Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 26 Kuluttajaliiton tilintarkastajat 26 Liiton henkilökunta 27 Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 28 Muut Kuluttajaliiton jäsenet 29 Tuloslaskelma 30 Tase 31 Kuluttajaliiton projektit vuonna Kuluttajaliiton edustukset vuonna Kuluttajaliiton vuonna 2012 antamat lausunnot 36 Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna Liiton tapahtumat Vuosikertomus

4 Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Toimintavuosi oli hallinnon näkökulmasta ennen kaikkea tulevaan valmistautumista. Valtioneuvoston kesällä 2012 hyväksymä Kuluttajapoliittinen ohjelma toi mukanaan suurempaa painoarvoa Kuluttajaliitolle. Ohjelmasta juontuvalla ministeri Ihalaisen päätöksellä ryhdyttiin neuvottelemaan viranomaisten ja Kuluttajaliiton välisestä työnjaosta. Ministerin päätöksen mukaan neuvottelut on saatava päätökseen maaliskuu loppuun 2013 mennessä. Neuvotteluista johtuen hallinnon resurssit ovat olleet todella suuressa käytössä. Kertomusvuonna myönnettiin Vuoden Kuluttajateko -palkinto. Palkinnon sai YLE:n asiaohjelmat. Perusteluinaan työvaliokunta muun muassa totesi, että YLE:n asiaohjelmat ovat laaja-alaisesti nostaneet esille kuluttaja-asioista ja -näkökulmia. Kertomusvuonna kerättiin yhdessä Kuluttajaliiton jäsenjärjestön Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n kanssa liki kuluttajan allekirjoittama vetoomus. Päämääränä vetoomuksella oli herättää huomiota kohtuuhintaisten peruspankkipalveluiden puolesta koko Suomessa. Lokakuussa järjestettiin pitkään suunniteltu Kuluttajaparlamentti, jossa koottiin kansalaisjärjestöt keskustelemaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kuluttaja-asioihin. Teemana olivat sosiaali- ja terveysalan kysymykset monipuolisesti. Kuluttajaparlamentissa syntyivät kannanotot niin alkoholimainonnasta, terveyskeskusten käyntimaksuista kuin kansalaisten oikeusturvasta vakuutusyhtiöiden päätösten muutoksenhakuelimisissä. Kertomusvuonna järjestettiin kunnallisvaalit. Kuluttajaliitto toi esiin ennen vaaleja keskeisimmät tavoitteensa tulevalle valtuustokaudelle. Ne ovat: 1. Lakisääteiset peruspalvelut kuntoon 2. Lisää valinnanvapautta palvelupaikkojen ja tuottajien suhteen 3. Joukkoliikenne toimivaksi 4. Kirjastopalveluista tietoyhteiskuntapalveluiksi 5. Kunnalliset palvelut kaikille myös ilman Internetiä 6. Kaavoitusta kuntalaisten ehdoilla 7. Joukkoruokailun laatuun kiinnitettävä huomiota. Edunvalvonnassa keskeisiä aiheita olivat muun muassa pienlainoihin liittyvät kysymykset, kuluttajan oikeusturvan varmistaminen yleensä (mm. kilpailu- ja kuluttajavirastojen yhdistyminen, ryhmäkanne), asumiseen liittyvät kysymykset, EU:n kulutta- 2 Vuosikertomus 2012

5 jansuojaan liittyvät asiat (kuluttajansuojadirektiivi, eurooppalainen kauppalaki ja sopimusoikeus) sekä tietoyhteiskutakaaren valmisteluun liittyvät seikat. Keskeisimpiä hankkeita olivat vuonna 2010 alkaneet kolmivuotinen Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke sekä Asumisneuvontahanke, jotka jatkuivat toimintavuonna entisellään. Teta-hanke saatiin toimintavuoden aika pitkälti päätökseen. Samanaikaisesti valmisteltiin uutta ravitsemussektorin suurta hanketta, jonka alustava rahoituspäätös tuleville neljälle vuodelle oli myönteinen. Saman myönteisen alustavan rahoituspäätöksen sai asumisneuvontahanke tuleville kolmelle vuodelle. Kertomusvuosi oli liitolle taloudellisesti hyvä. Liiton saama valtionapu pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna nousi jälleen kerran eduskunnan tekemän valtion talousarvioon lisätyn kertaluonteisen lisäyksen vuoksi. Erityisen merkittävää liiton kannalta pidemmällä aikavälillä on se, että eduskunta maan hallituksen esityksestä päätti, että liiton valtionapu vuodelle 2013 on Merkittävän asiasta tekee se, että kyseessä ei enää ole valtion talousarvioon lisätty kertaluontoinen lisäys vaan kysymyksessä on valtion talousarvion raameihin sisältyvä summa. Liiton henkilöstö suoriutui toimintavuodelle asetetuista tavoitteista kiitettävästi. Henkilöstö oli vahvasti sitoutunutta ja motivoitunutta tuottaen kiinnostavia hankkeita ja tilaisuuksia sekä loistavia ideoita. Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset jatkoivat toimintaansa ja muun muassa järjestivät lukuisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla Suomea. Juha Beurling pääsihteeri Vuosikertomus

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena on taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokkaasti toimiva oikeussuojajärjestelmä. Kuluttajien on voitava luottaa kuluttajansuojan johdonmukaisuuteen, toimivuuteen, maksuttomuuteen ja tasa-arvoon kotimaassa ja Euroopan sisämarkkinoilla. Kuluttajaliitto toimii sen puolesta, ettei omaa kuluttajansuojaamme heikennetä Euroopan yhteisön normeilla. Kertomusvuonna toiminnan pääpaino oli neuvonnassa, koulutuksessa ja edunvalvonnassa. Liiton jäsenille kuluttajaneuvontaa annettiin maksutta puhelimitse, sähköpostilla sekä erillisissä paikallisyhdistysten tapahtumien yhteydessä pidetyissä neuvontatilaisuuksissa. Muille kuin jäsenille neuvontaa annettiin puhelimitse maksullisessa neuvontanumerossa. Tilaisuuksia järjestettiin paikallisyhdistysten toimesta eri puolilla Suomea yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Aiheina tilaisuuksissa olivat matkustaminen Euroopassa, asuntokaupan ongelmat sekä asunto-osakeyhtiön osakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Euroopan komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi, joka ehdotetussa muodossaan olisi heikentänyt merkittävästi suomalaista kuluttajansuojaa. Direktiivi valmistui lokakuussa 2011 ja se on pantava täytäntöön viimeistään joulukuussa Toimintavuonna alettiin direktiivin voimaansaattaminen Suomessa, mihin liitto osallistuu toimimaleri puolilla Suomea järjestetyt asunto-osakeyhtiön osakkaan oi- la oikeusministeriön asetkeuksia ja velvollisuuksia käsittelevät tilaisuudet kiinnostivat ihmi- tamassa Kuluttajaoikeussiä. työryhmässä. Toimintavuoden aikana osallistuimme eri ministeriöissä kuluttajia koskevaan lainsäädännön valmisteluun. Keskeisimpinä näistä ovat olleet pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen sekä osallistuminen eurooppalaisen kauppalain valmisteluun. Ryhmäkannelainsäädännön uudistaminen, joka on ollut liiton tavoitteena jo vuosia, eteni kun liitto teki asiasta aloitteen oikeusministeri Henrikssonille. Liiton 4 Vuosikertomus 2012

7 edustajat ovat vaikuttaneet aktiivisesti käytetyn auton ostajan oikeuksien parantamiseen neuvottelemalla Autoalan Keskusliitto AKL ry:n kanssa työkalusta mahdollisten virheiden ratkaisemiseksi. Tieliikenteen tietokeskus TT Oy ja Kuluttajariitalautakunta ovat avustaneet neuvotteluissa. Kunnallisvaaliteemoina kuluttajaliitolla olivat julkisten palveluiden toteutuminen, saatavuus ja hinnoittelu. Tavoitteena oli kuluttajansuojan toteutuminen riippumatta palveluiden tuottajasta. Kunnallisvaaliteemoja toivat liiton paikallisyhdistykset esiin omissa tilaisuuksissaan. Tietoyhteiskunnan kehittämisessä keskeisin lainsäädäntöhanke oli tietoyhteiskuntakaaren valmistelu, johon liitto osallistui toimimalla sekä tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmässä että useissa sen alatyöryhmissä. Toinen vuoden keskeisistä viestintähankkeita oli Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma, jonka luonnoksesta liitto lausui. Ohjelman toteuttamisen kannalta keskeinen Maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää valmistelevan työryhmä asetettiin joulukuussa ja liitto on mukana työryhmän toiminnassa. Liitolla oli jälleen mahdollisuus ottaa kantaa Yleisradion rahoitukseen yleisradioveroa koskevan lainsäädännön valmistelun yhteydessä. Euroopan unionin lainsäädäntötyö jatkui ennallaan ja liitto antoi ministeriöille lausuntoja Suomen kannan muodostamista varten sähköisestä tunnistamisesta ja tekijänoikeuksista. Kuluttajan Napon syyskuun numeron teemana oli viestintä. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa annettiin neljänä päivänä viikossa aamupäivisin ja lisäksi yhtenä iltana viikossa. Neuvonnan määrä lisääntyi jonkin verran edellisestä vuodesta. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsitteli asunto-osakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokrasuhteita. Asumisoikeus- ja osaomistusasumisesta Asumisneuvonnan määrä jatkoi kertomusvuonna kastuli muutamia kysymyksiä. Yh- vuaan. teistyötä opiskelija-asuntosäätiöiden kanssa on jatkettu ja opiskelijoilla on järjestetty omia tilaisuuksia. Liitto aloitti Vuosikertomus

8 Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n kanssa yhteistyön, jonka yhteydessä järjestettiin infotilaisuus asumisoikeusasukkaille. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat edelleen maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa useita koulutus- ja neuvontatilaisuuksia pääkaupunkiseudulla. Huoneenvuokralainsäädäntöä koskevia luentoja pidettiin myös englanninkielellä. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Paitsi maahanmuuttajille, luentoja järjestettiin myös esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja asumisneuvojille. Vuokraoppaan somalinkielinen käännös julkaistiin. Lisäksi Vuokraoppaasta tehtiin selkokielinen versio. Suomenkielistä Vuokraopasta ladattiin liiton sivuilta toimintavuoden aikana yli kertaa. Vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain aiheuttama epätietoisuus on tullut esiin erityisesti asumisneuvonnassa. Liitto oli omalta osaltaan vähentämässä tätä epätietoisuutta järjestämällä yhteistyössä paikallisten kuluttajayhdistysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa uutta asunto-osakeyhtiölakia koskevia tilaisuuksia eri puolella Suomea. Tilaisuudet olivat edelleen suosittuja. Lisäksi monella paikkakunnalla pidettiin paikallisyhdistysten jäsenille henkilökohtaisia neuvontatilaisuuksia eli asumisneuvontaklinikoita. 6 Vuosikertomus 2012

9 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Seuranta perustui kuukausittain tai neljännesvuosittain julkaistuun pääasiassa virallisen tilastoinnin aineistoon. Kuluttajan talous -toimintaryhmä kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Ryhmän kokouksiin osallistuivat liiton hallituksen nimeämät paikallisyhdistysten ja yhteisöjäsenten edustajat ja ryhmän kutsumat kuluttaja- ja kilpailuviranomaisia edustavat asiantuntijat. Kokouksien aiheina olivat pankkipalvelujen saatavuus, kuluttajien rahahuolto, lääkemarkkinat ja lääkevaihto, linja-autoliikenteen hinnoittelu ja kilpailu sekä kiristyvät kulutusverot. Lisäksi kokouksissa oli esillä hallituksen esitys kilpailulain muuttamiseksi. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa kaupan keskittymisestä, kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vahvistamisesta sekä taksimaksuista. Kannanotoissa vaadittiin mm. maakaapeloinnin nopeuttamista ja kilpailua itsehoitolääkkeiden markkinoille. Talouskasvatus Kertomusvuotta edeltävänä vuonna käynnistettyä Tukea talouteen -hanketta jatkettiin keväällä. Hankkeen kohderyhmä on eläkeiän kynnyksellä olevat tai juuri sen ohittaneet ihmiset, joiden taloudellinen tilanne saattaa muuttua työelämästä siirtymisen jälkeen. Hanke toteutettiin vertaiskouluttajavetoisella Arki eläkkeellä -tapahtumakiertueella ja muulla tarkoituksenmukaisella viestinnällä. Hankkeen puitteissa järjestettiin talousaiheisia luento- ja keskustelutilaisuuk- Seniorin vuosikirja 2012:ssa julkaistiin myös Kuluttajaliiton tekemää talousaiheista materiaalia. sia ympäri Suomen. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisvuosikertomus

10 yhdistysten ja muiden, paikallisten eläkeläisten parissa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tarjota asiantuntevaa ja talousongelmia ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen neuvontaa. Hankkeen yhteydessä jaettiin edellisenä vuonna julkaistua käytännönläheistä Arki eläkkeellä -opasta, joka käsittelee mm. eläkkeelle siirtyvän talouden suunnittelua, asunnon vaihtamista ja remontointia, ennakkoperintöä, lahjaveroa sekä eläkeläisen oikeuksia kuluttajana. Opas on saatavilla tilaisuuksissa, liiton kotisivuilla tai tilattuna liiton toimistolta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Liiton samalle kohderyhmälle tekemää materiaalia julkaistiin myös Kustannus Oy Maamerkin julkaisemassa Seniorin vuosikirja julkaisussa. Liitto julkaisi huhtikuussa verkkoneuvontamateriaalin otsikolla Ostospuntari. Verkkokaupan suosio kasvaa vauhdilla ja yhä useampi tekee ja maksaa ostoksensa netissä. Verkko-ostoksilla ja mobiilimaailmassa on kuitenkin hyvä muistaa muutama pelisääntö, joiden avulla voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Ostospuntarin kysymykset käsittelevät verkkokaupan pelisääntöjä, turvallista maksamista, maksukorttien käyttöä, kuluttajaluottoja ja puhelinkulujen hallintaa. Aikaisemmin toteutetun Puhutaan velkaantumisesta! -hankkeen yhteydessä julkaistua Velkaopas-kirjasta sai edelleen tilata liitosta posti- ja käsittelykulujen hinnalla. Opasta tilattiin talous- ja velkaneuvontayksiköihin ja muiden talouden parissa toimiviin tahoihin. Liiton sivuilta opasta ladattiin yli kertaa. Myös hankkeessa toteutetut verkkosisällöt raha-asioiden hoidosta, velkaantumisen juridiikasta ja taloustestit olivat edelleen liiton omien kotisivujen alle ja niiden sisältöä pidettiin ajan tasalla. Talousaiheet olivat esillä myös valtakunnallisissa Abi-fakta, Ammatti-fakta ja Omaaika -informaatiokalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja niitä jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläkoulujen opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Lisäksi lapsille ja nuorille suunnattuja Valtti tietosuora nuoren talouteen ja Talousaapinen -verkkosivustoja päivitettiin ja ylläpidettiin kertomusvuonna. 8 Vuosikertomus 2012

11 Liitto oli edustettuna Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa. Liitto oli mukana myös Lapsimessuilla ja SuomiAreena-tapahtumassa jakamassa tuottamaansa talousaiheista materiaalia. Liitto jakoi SuomiAreena-tapahtumassa myös talousaiheista materiaalia. Vuosikertomus

12 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke Vuonna 2010 alkanut kolmivuotinen Teta -terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke saatettiin loppuun suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa pienituloisten nuorten ja lapsiperheiden arjen hallintaa erityisesti terveellisten ruokavalintojen ja oman talouden hallinnan osalta. Hankkeen rahoituksesta vastasi Raha-automaattiyhdistys. Hankkeessa tuotettu Arkiruuan tuunausopas oli suosittu ja hankkeen alussa otettu kappaleen painos loppui keväällä. Oppaasta jouduttiin ottamaan uusi kappaleen painos. Vertaiskouluttajan kiertue Valtakunnallisen työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioihin jatkui. Pajoilla puhuttiin terveellisistä ruokavalinnoista, arkiruokailusta ja oman talouden hallinnasta. Osalla pajoista tehtiin ruokaa hankkeen Arkiruuan tuunausoppaan ohjeiden mukaisesti. VuoVertaiskouluttaja puhui työpajoilla terveellisestä ruokailusta ja oman den aikana vierailtiin talouden hallinnasta. Puhumisen lisäksi pajoilla tehtiin ruokaa Arki- 90:llä pajalla eri puolilruuan tuunausoppaan ohjeiden mukaan. la Suomea. Kiertuetta Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) perhekahviloihin jatkettiin yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisten (MKN) Älä ruoki hukkaa -hankkeen kanssa. MKN:n neuvojat vierailevat MLL:n perhekahviloissa jakaen oman hankkeensa ohella 10 Vuosikertomus 2012

13 Arkiruuan tuunausopasta ja puhuen myös Teta -hankkeen aiheista. Yhteensä järjestettiin 93 Älä ruoki hukkaa -tilaisuutta. Yhteistyöllä on saatu merkittävää hyötyä hankkeen kohderyhmien tavoittamisessa. Hankkeen yhteydessä osallistuttiin myös viiteen messutapahtumaan (Lapsimessut, Pohjanmaan Suurmessut, Baby Boom & Kidz, Kivaa-messut ja Kuopion joulumessut), joissa järjestettiin sokeripalanäyttelyt ja jaettiin siihen tutustuneilla Arkiruuan tuunausoppaita. Lisäksi lapsiperheille järjestettiin kaksi tapahtumaa yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pienperheyhdistyksen kanssa. Liitto tuotti myös Napposen magneettitaulun, jolla viestittiin terveellisistä ruokavalinnoista lapsille ja lapsiperheille. Teta-hankkeen yhteydessä osallistuttiin myös Lapsimessuille. Muu toiminta Vuonna 2009 julkaistua elintarvikemarkkinointia käsittelevää nettisivustoa päivitettiin ja täydennettiin toimintavuoden aikana. Päivitykset ja täydennykset kohdistuivat sivuilla oleviin tuotevertailuihin, joita laajennettiin edelleen: Sivustolla on täydennysten jälkeen yli tuhannen elintarvikkeen ravintosisältötiedot 23 tuoteryhmästä. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Vuosikertomus

14 Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Liiton edustaja oli jäsenenä noin kahdessakymmenessä toimikunnassa, työryhmässä ja ohjausryhmässä. Ryhmät käsittelivät muun muassa elintarviketurvallisuutta, elintarvikkeiden terveellisyyttä, ruuantuotannon vastuullisuutta, suomalaista ruokapolitiikka ja ruokaketjun avoimuutta ja jäljitettävyyttä. Lisäksi liiton elintarvikeasiantuntija piti useita alustuksia elintarvikkeisiin, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista sekä antoi haastatteluja paikallislehtiin ja paikallisradioihin ympäri Suomen. Liitto valmisteli toimintavuonna myös tulevia hankkeita. Tärkein näistä oli nelivuotinen Ravitsemussuositukset tutuksi -hanke, joka on tarkoitus toteuttaa 14 ruoka- ja terveyssektoria edustavan kumppanin kanssa. Joulukuussa Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin alustava tieto rahoituksen myöntämisestä. Toinen valmisteltu hanke oli vuonna 2013 toteutettava Älä heitä ruokaa pois, jolle maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoituksen. 12 Vuosikertomus 2012

15 Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena on ollut, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tulee yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toiminta-alueelle ei ollut mahdollista palkata kokoaikaista toimihenkilöä. Pääsihteeri hoiti osana omia työtehtäviään myös eettisen kuluttamisen asiantuntijan tehtäviä. Vuoden aikana Eettisen kuluttamisen toimintaryhmä järjesti lähiruokaa käsittelevän miniseminaarin. Seminaarissa hahmoteltiin Kuluttajaliiton näkemyksiä ja näkökulmia lähiruokaan sekä erityisesti sen määrittelemiseen. Liitto oli edustettuna useissa toimialueen työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä, esimerkiksi Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunnassa, Ympäristömerkintälautakunnassa ja Biotekniikan neuvottelukunnassa sekä Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Eettisen kuluttamisen toimintaryhmä järjesti lokakuussa Lähiruokaa pääkaupunkiseudulta -miniseminaarin. Vuosikertomus

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Toimintavuonna oli tarkoitus laatia uusi jäsenstrategia. Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa päätettiin kuluttajaviranomaisten ja -järjestöjen välisen työnjaon tarkastelusta. Ohjelman toteuttamista koskevat neuvottelut johtivat tilanteeseen, jossa jäsenstrategian perusolettamukset muuttuivat epävarmoiksi. Tämän vuoksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi keskeyttää strategian valmistelu ja jatkaa sitä tilanteen selkiydyttyä. Vuonna 2012 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Keväällä jatkettiin edellisen vuoden syksyllä aloitettuja Matkalla jossakin Euroopassa ja Arki eläkkeellä -tilaisuuksia. Suosittuja asunto-osakeyhtiölainsäämarraskuussa järjestettiin Opitaan toisiltamme -jä- däntöä koskevia luentoja järjestettiin senseminaari. edelleen. Muiden tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa ajankohtainen kuluttajapolitiikka sekä elintarvikkeet ja ravitsemus. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin neljä. Paikallisyhdistyksiä autettiin omien kotisivujen ylläpidossa ja päivittämisessä. Liiton jäsenlehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Marraskuussa liitto järjesti Opitaan toisiltamme -jäsenseminaarin. Seminaarissa osallistujille tarjottiin uusia ideoita toimintansa kehittämiseen: sekä pitempään toimineet että vasta liittoon liittyneet tai uudelleen aktivoituneet kuluttajayhdistykset kertoivat hyviksi osoittautuneista toimintatavoistaan. Seminaarissa onniteltiin myös toimintavuoden aikana tasavuosia täyttäneitä kuluttajayhdistyksiä. 14 Vuosikertomus 2012

17 Liitto järjesti yhteistyössä kuluttajayhdistysten kanssa paikallisia kuluttajatapahtumia tai oli mukana näiden järjestämissä tapahtumissa. Tällaisia tapahtumia olivat mm. Porissa heinäkuussa järjestetty SuomiAreena -tapahtuma, jossa yhteistyötä tehtiin Porin Seudun Kuluttajayhdistyksen kanssa sekä Kuopion joulumarkkinat, jossa oltiin yhdessä Kuopion Kuluttajien kanssa. Liitto oli mukana myös esimerkiksi Turun ja Oulun lapsimessuilla Turun Kuluttajayhdistyksen ja Oulun kuluttajien kanssa. Liiton jäsenenä olevien kuluttajayhdistysten määrä lisääntyi toimintavuoden aikana yhdellä, kun Kulutusjuhla ry tuli mukaan liiton toimintaan. Vuoden 2011 lopulla liiton varsinaisesta jäsenyydestä luopunut Työtehoseura TTS ry liittyi liittoon uudelleen tukijäsenenä. Muilta osin tukijäsenenä olleiden yhteisöjen ja henkilötukijäsenten määrä pysyi ennallaan. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnil- Liittoon toimintavuoden aikana leen edellisvuotisella tasolla. liittynyt Kulutusjuhla ry esitteli toimintaansa jäsenseminaarissa. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt toimivat alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana keskustelemaan toiminnan kehittämisestä. Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous ja eettinen kuluttaminen. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä. Eettisen kuluttamisen toimintaryhmä järjesti lokakuussa Lähiruokaa pääkaupunkiseudulta -miniseminaarin. Yhdistystoiminnan rinnalla liitto tuki myös kevyttä yhteisöllisyyttä ja kansalaisten spontaania kuluttajatoimintaa: esimerkiksi rekisteröitymällä käyttäjäksi liiton kotisivuilla voi saada ilmaista kuluttajaneuvontaa. Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset ja liitto järjestivät toimintavuoden aikana tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Vuosikertomus

18 Kuluttajaparlamentti Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoimaa valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen yhteistoimintaa. Sen tarkoituksena on toimia vaikuttamisfoorumina, jonka kautta järjestöt pääsevät tekemään yhdessä edunvalvontatyötä sekä vaikuttamaan yhdessä vahvempana kuluttajille merkittäviin asioihin. Edellisenä vuonna järjestetyn Kuluttajaparlamentti 2011:n kannanotot luovutettiin eduskuntaryhmille helmikuussa. Kuluttajaparlamentti 2012 kokoontui toimintavuonna neljään suunnittelukokoukseen, joissa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustajat suunnittelivat täysistuntoa yhdessä sihteeristönä toimivan Kuluttajaliiton kanssa. Kuluttajaparlamentin täysistunto pidettiin 1. lokakuuta eduskunnan Pikkuparlamentissa. Täysistuntoon osallistui noin 30 äänivaltaista järjestöä. Lisäksi paikalla olivat edustajat A-klinikkasäätiöstä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä, Kansaneläkelaitokselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Suomen Kuntaliitosta, Suomen Lääkäriliitosta, Sosiaali- ja terveys- sekä Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Kuluttajaliiton paikallisyhdistyksistä. Kuluttajaparlamentin teeman liittyivät sosiaali- ja terveysvaltiovallan terveiset toi työkysymyksiin. Täysistunto esitti seuraavat vaatimukset: ministeri Lauri Ihalainen. Alkoholimainonta tulee kieltää kokonaan Kansalaisten oikeusturvaa tulee parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa Terveyskeskusten käyntimaksu tulee poistaa valtakunnallisesti Täysistunnossa pidettiin myös paneelikeskustelu, jonka aiheena oli terveys- ja sosiaalipalveluiden turvaaminen kuntauudistusten yhteydessä. Kuluttajaparlamentin kannanotoista lähetettiin tiedotteet tiedotusvälineille ja eduskuntaryhmille. Täysistuntoa oli myös mahdollisuus seurata suorana lähetyksenä kaapelitelivision kautta. Kuluttajaparlamentin kannanotot luovutettiin erillisessä tilaisuudessa eduspaneelikeskustelussa puhuttiin terveys- ja sosiaali- kuntaryhmien edustajille palvelujen turvaamisesta kuntauudistuksen yhteydessä. 16 Vuosikertomus 2012

19 Täysistunnon puhemiehenä toimi tohtori Pentti Arajärvi. Valtiovallan terveiset Kuluttajaparlamentissa esitti työministeri Lauri Ihalainen. Osallistujia oli paikalla yli sata. Kertomusvuonna aloitettiin Kuluttajaparlamentin toiminnan arviointi sosiaalisen tilinpidon avulla. Sosiaalinen tilinpito on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi. Yhteistyö Euroopan unionin ja Pohjoismaiden alueella Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. EU:n kuluttajansuojaa koskevan uusi direktiivi annettiin Se on pantava täytäntöön viimeistään joulukuussa Direktiivin voimaansaattaminen Suomessa aloitettiin toimintavuoden aikana. Kuluttajaliitto on työssä mukana vaikuttamalla kotimaiseen lainsäädäntöön oikeusministeriön asettamassa Kuluttajaoikeustyöryhmässä. Liitto piti aktiivisesti yhteyttä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin muun muassa vierailemalla Euroopan Parlamentissa ja käymällä keskusteluja suomalaisten kuluttaja-asioiden kanssa työskentelevien parlamentin jäsenten kanssa. Vuonna 2012 Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC sekä Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG), jonka kokouksiin Brysseliin osallistuttiin aktiivisesti. Liiton edustaja oli mukana myös muun muassa BEUCin vähäpäästöistä autoilua käsittelevässä työryhmässä. Pohjoismaista yhteistyötä tehtiin aktiivisesti tapaamalla pohjoismaisia kollegoja. Vuoden aikana jatkettiin Matkalla jossakin Euroopassa -hanketta, jossa kuluttajille kerrottiin matkailijan oikeuksista Euroopan unionissa. Hanke koostui eri puolille Suomea pidetystä luentokiertueesta ja Matkalla jossakin Euroopassa -oppaasta. Vuosikertomus

20 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Toimintavuoden aikana liitolle oli tarkoitus laatia viestintästrategia. Liitossa valmisteltiin asiaa ja saatiin aikaiseksi luonnos, joka käytännössä on ohjannut liiton toimiston toimintaa viestinnässä. Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa päätettiin kuluttajaviranomaisten ja kuluttajajärjestöjen välisen työnjaon tarkastelusta. Ohjelman toteuttamista koskevat neuvottelut johtivat tilanteeseen, jossa viestintästrategiaa koskevat perusolettamukset muuttuivat epävarliiton uudistetut kotisivut julkaistiin helmikuussa. moiksi. Tämän vuoksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi keskeyttää strategian valmistelu ja jatkaa sitä tilanteen selkiydyttyä. Liiton sivujen rakenne ja ulkoasun uudistettiin kertomusvuonna, ja uudet sivut julkaistiin helmikuussa. Keskeistä uudistuksessa oli verkkosivujen käytettävyys tietoa etsivän kuluttajan kannalta. Uudistuksessa huomioitiin erityisesti visuaalinen ilme sekä nykyaikaiset toiminnallisuudet: värimaailma raikastui ja sivujen rakennetta kevennettiin; sivuille saatiin myös uusia, toivottuja toimintoja kuten RSS-syöte, jonka avulla liiton tapahtumista kiinnostuneet voivat tilata uutissyötteen suoraan omaan uutisvirtaansa. 18 Vuosikertomus 2012

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS 4 KULUTTAJAPARLAMENTTI ESITTÄYTYY 5 KULUTTAJAPARLAMENTIN TOIMINTAA KOORDINOI KULUTTAJALIITTO 11 MITÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014 N o 2/2014 KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 10 megan 3 nettiyhteys peruspalveluksi 15.3. Kansainvälinen kuluttajien oikeuksien päivä Kuluttajaparlamentti Kuluttajan asialla 6 Kuluttajaliitto

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Marttaliiton vuosikertomus

Marttaliiton vuosikertomus Marttaliiton vuosikertomus 2014 Marttaliiton VUOSIKERTOMUS 2014 Hyvä martta, kädessäsi on järjestömme vuosikertomus 2014. Saat sen lehden mukana, kiitoksena yhteisestä vuodestamme. Vuonna 2014 marttajärjestö

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry SUOMEN OMAKOTILIITTO ry VUOSIKERTOMUS 2009 2 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 Hyvä yhdistyshallinto... 3 Pientaloasukkaiden edunvalvontaa... 4

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

tiedot turvassa Kuluttajan KULUTTAJAN N o 3/2012 Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012.

tiedot turvassa Kuluttajan KULUTTAJAN N o 3/2012 Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012. N o 3/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajan tiedot turvassa Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto.

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto. Vuosikertomus 2010 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistö liitto 1 Vuosikertomus 2010 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot