TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit: Nuorten talousneuvonta ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ JÄRJESTÖTOIMINTA Projektit: Postin kulkunopeuden mittaaminen VIESTINTÄ JA JULKISUUS YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN JA BALTIAN MAIDEN KANSSA HENKILÖSTÖ JA HALLINTO TALOUS LIITTEET SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS 17 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDIST YKSET 19 MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET 21 LIITON EDUSTUKSET 21 3

4 4

5 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 Toimintavuoden alussa Suomen Kuluttajaliitto esitti kuluttajapoliittiset tavoitteensa alkaneelle eduskunta- ja hallituskaudelle. Niihin kuului kuluttajan oikeussuojan parantaminen turvaamalla kansalaisille asuntoasioissa tehokas ja maksuton tuomioistuimien ulkopuolinen riidanratkaisumenetelmä. Liitto vaati taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien ostovoiman parantamista. Kansalaisten peruspalvelujen saatavuus ja taso sekä niiden kehittäminen muuttuvia vaatimuksia vastaavaksi tuli turvata. Liitto edellytti, että pankkipalvelujen perustoiminnot olisivat kaikkien kansalaisten käytössä. Elintarvikeketjun jäljitettävyyttä tuli parantaa pakollisten alkuperämerkintöjen avulla. Kuluttajajärjestöille tuli varata riittävät voimavarat ennaltaehkäisevään neuvontatyöhön. Näkemyksiään Suomen Kuluttajaliitto toi esille myös uuden kuluttajapoliittisen ohjelman valmistelutyössä. Vuosille tarkoitettua ohjelmaa valmisteli kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivan kuluttaja-asiain neuvottelukunnan työjaosto, jossa Suomen Kuluttajaliitto oli edustettuna. Työtä olivat edeltäneet laaja sidosryhmäkysely ja kuulemistilaisuudet. Ohjelman valmistelu jatkui kertomusvuonna asiantuntijoista koostuvien teemaryhmien ja työjaoston työskentelynä. Joulukuussa valmistelutyö oli edennyt ohjelmaluonnokseksi, joka lähetettiin lausuntokierrokselle. Maamme hallitusohjelmaan sisältyi neljä erillistä politiikkaohjelmaa. Tietoyhteiskunnan politiikkaohjelmaan liittyen Suomen Kuluttajaliitto oli edustettuna pääministerin johtamassa tietoyhteiskuntaneuvostossa sekä jaostossa, jossa käsiteltiin kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämistä. Neuvoston tehtäväksi tuli laatia tietoyhteiskunnan kehittämisen päälinjauksia. Sen tuli ennakoida, seurata ja arvioida tietoyhteiskuntakehitystä ja sen vaikutuksia. Hallitusohjelmaan kuuluva kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma käynnistyi muita ohjelmia myöhemmin, eikä siihen vielä kertomusvuonna päästy osallistumaan. Tämän ohjelman tarkoitukseksi määriteltiin kansalaisten osallisuuden vahvistaminen ja demokratian toimivuuden parantaminen äänestysaktiivisuutta lisäämällä. Suomen Kuluttajaliitto oli raadissa mukana valitsemassa Suomen osallistujaa Eurooppalainen nuori kuluttaja kilpailuun. Euroopan komission aloitteesta vuodesta 1993 järjestetty kilpailu haluaa kannustaa nuoria kasvamaan valveutuneiksi kuluttajiksi. Brysselin loppukilpailuun lähetetty Mikkelin lyseon 8E-luokan humoristinen www-sivusto Kuinka kuolen terveenä? voitti myös siellä ensimmäisen palkinnon. Tehtäviensä mukaisesti Suomen Kuluttajaliitto valvoi kuluttajien etuja osallistumalla kaikkiaan noin sadan eri elimen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Lausuntoja liitto valmisteli kertomusvuonna viitisenkymmentä kappaletta. Lisäksi annettiin julkisuuteen kymmenen tiedotetta ajankohtaisista aiheista kuten aidon kilpailun puutteesta sähkömarkkinoilla. 5

6 KULUTTAJAN OIKEUDET Toimialueen tavoitteena oli kuluttajansuojan korkea taso ja toimiva oikeussuojajärjestelmä. Toimintavuonna painopisteenä oli kuluttajien neuvonta sekä jäsenyhdistysten ja luottamushenkilöiden kouluttaminen kuluttajansuoja-asioissa. Tavoitteiden mukaisesti järjestettiin useissa paikallisyhdistyksissä koulutustilaisuuksia kuluttajansuojasta. Aiheita olivat muun muassa asuntokauppa, kiinteistönkauppa, kuluttajanoikeudet, tuontiauton verotukseen liittyvät kysymykset sekä vakuutussopimukset. Jäsenneuvonnan maksuttomuus kasvatti liittoon suoraan liittyvien jäsenten määrää, ja siten liiton jäsenneuvonta lisääntyi. Jäseniä neuvottiin maksutta liiton toimiston aukioloaikoina ja sopimuksen mukaan muulloinkin. Jäsenillä oli mahdollisuus myös henkilökohtaiseen neuvontaan. Maksullinen puhelinneuvonta kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille lisääntyi toimintavuoden aikana merkittävästi. Neuvonta-aika oli tiistaista perjantaihin kello 9-12, mutta neuvontaa annettiin mahdollisuuksien mukaan muinakin aikoina. Loma-aikana neuvontaa annettiin maanantaista perjantaihin kello Erityisesti lomaajan neuvonta oli kysyttyä, sillä heinäkuussa olivat lomalla myös kunnalliset kuluttajaneuvojat. Maksullisena palveluna annettiin kevään ajan kuluttajaneuvontaa myös Loviisan, Liljendahlin, Ruotsinpyhtään, Pyhtään ja Pernajan asukkaille erillisen sopimuksen perusteella. Neuvontaa annettiin tiistaista perjantaihin kello Liiton kuluttajaneuvontaa antavien toimihenkilöiden yhteistyöelin, kuluttajan oikeudet tiimi, kokoontui toimintavuoden aikana loma-aikoja lukuun ottamatta viikottain. Tiimin kokouksissa käsiteltiin kuluttajaneuvonnassa esiin tulleita kysymyksiä, kuluttajien edunvalvontaa sekä jäsenten ja luottamushenkilöiden kuluttajansuojakoulutusta. Toimintavuonna kuluttajien neuvonta, erityisesti asuntoneuvonta ja maksullinen neuvonta veivät ison osan tiimin työpanoksesta. Tiimin jäsenet osallistuivat aktiivisesti kuluttajien oikeuksia koskevien lakien valmisteluun niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Kuluttajien tietoverkko toimitti ajankohtaista tietoa kuluttajien oikeuksista, lainsäädännön muutoksista sekä viranomaisten ja liiton kannanotoista tietoverkon jäsenille sekä kaikille suorajäsenille. Kuluttajan oikeuksin toimintaryhmä kokoontui kerran toimintavuoden aikana ja muutoin piti yhteyttä sähköisesti. Toimintaryhmä puolestaan keskittyi liiton kuluttajansuojaosaamisen markkinoinnin ja myymisen edistämiseen. Kotimaassa kuluttajien edunvalvontaa harjoitettiin edellisvuosien tapaan muun muassa kuluttajavalituslautakunnan eri jaostoissa ja täysistunnoissa, vakuutuslautakunnassa, tietosuojalautakunnassa sekä lukuisissa eri ministeriöiden työryhmissä ja toimikunnissa. Toimintavuonna paikallisyhdistysten käyttöön koottiin kansio kuluttajasuojan perustiedoista. Kansioon koottiin kalvosarja kuluttajan oikeuksista, perustietoa lainsäädännöstä, tärkeitä yhteystietoja viranomaisista, yhteistyökumppaneista ja muista sidosryhmistä. Kansio esiteltiin ja jaettiin paikallisyhdistysten käyttöön syksyn toimintaseminaarin yhteydessä. Toimintavuonna aloitettiin kuluttajan tietoverkon lähettäminen myös suorajäsenille. 6

7 Projektit Asumisasioiden neuvontaprojekti Maaliskuun alussa alkoi neuvontaprojekti, jonka puitteissa annettiin puhelimitse ja sähköpostilla neuvontaa asumisasioissa. Neuvontaa saivat vuokralaiset ja vuokranantajat huoneenvuokrasuhteeseen sekä vuokranvälitykseen liittyvissä kiistoissa. Neuvonta kattoi asunto-osakeyhtiön ja osakkaan väliset erimielisyydet sekä asumisoikeuden haltijan ja asumisoikeusyhteisön väliset riidat. Neuvonta järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen ja ympäristöministeriön tuella. Neuvontapuhelimeen voi soittaa kaikkialta Suomesta paikallispuhelumaksulla. Puhelimitse neuvontaa annettiin heinäkuuta lukuun ottamatta tiistaista perjantaihin kello Maaliskuusta joulukuuhun puhelimitse ja sähköpostitse neuvottiin yli kahtatuhatta henkilöä. Projektin toteutumista seurasi johtoryhmä, jossa oli edustettuna asumisasioihin erikoistuneita yhteistyökumppaneita. 7

8 KULUTTAJAN TALOUS Toimialueella tavoitteena oli ajaa kuluttajien etuja siten, että markkinat ja julkiset palvelut toimivat kuluttajien parhaaksi. Palvelujen toimivuutta, jatkuvuutta ja kehittämistä kuluttajien ehdoilla vaadittiin. Alkaneelle eduskunta- ja hallituskaudelle laadittiin kulutukseen kohdistuvaa verotusta ja yhteiskunnallisten palvelujen rahoitusta koskevat esitykset, jotka jaettiin puoluetoimistoille ja eduskuntaryhmille. Jatkuvan seurannan kohteina olivat kulutuksen, kaupan, palvelujen, hintojen, niihin sisältyvien verojen ja maksujen, kuluttajien tulojen, menojen, varallisuuden, lainojen ja niistä muodostuvan ostovoiman muutokset. Talouden ja kuluttajan aseman kehityssuuntia seurasi ja liiton linjaa ajankohtaisiin kysymyksiin valmisteli kuluttajan talous -toimintaryhmä. Toimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Käteisen euron ja eurohintojen toinen vuosi antoi edelleen ajankohtaisen lisäperusteen seurata kuluttajahintojen muutoksia ja korkotason kehittymistä. Vuoden aikana inflaatio pysyi hitaana ja hintataso vakaana. Hinnoissa tapahtui sekä nousuja että aikaisempaa useammin myös laskuja. Kaupan useilla aloilla kilpailu kiristyi, kun ulkomaiset ketjut avasivat Suomessa uusia toimipisteitään ja lisäsivät tarjontaansa edullisin hinnoin. Autokaupassa koettiin pitkään odotettu veron ja hintojen lasku. Euron valmistelusta alkanut lainakorkojen pitkä lasku jatkui ja vakiintui todella matalalle, kuluttajille edulliselle tasolle, mikä lisäsi uusien asuntolainojen kantaa. Liitosta välitettiin tietoutta myös ulkomaille euron käytöstä saaduista kokemuksista, kuluttajahintojen muutoksista ja rajat ylittävien tilisiirtojen hinnoista. Kymmenen euron setelien saamista automaattijakeluun vaadittiin siinä kuitenkaan toistaiseksi onnistumatta. Ympäristöpolitiikan vaikutuksia kuluttajien talouteen seurattiin ja aihepiiristä esitettiin lausuntoja: energian säästöohjelmista ja uusiutuvan energian käytön edistämistä, juoma-pakkausten ympäristöohjausjärjestelmän kehittämisestä, jätelain muutosehdotuksista ja tuotevastuusta jätehuollossa, polttoaineen kulutuksen merkitsemisestä autokaupassa, kaupallisten palvelujen rakenteesta kaavoituksessa sekä ehdotuksesta asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Projektit Nuorten talousneuvonta Kertomusvuoden syksyllä toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuen turvin nuorten talousneuvontahanke yhteisyössä Espoon talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Hanke oli jatkoa vuosien neuvontaprojektille, jota tehtiin Vantaan kaupungin ja Hakunilan seurakunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli luoda käytännön malleja asiakaslähtöiseen talousneuvontaan ja saada tietoa laman jälkeisen uusylivelkaantumisen ja maksuhäiriöiden syistä. Hankkeeseen osallistui Espoon ammatillisia oppilaitoksia sekä Espoon kaupungin sosiaalitoimi, nuorten jälkihuoltoyksikkö ja kuntouttavien työllistämispalvelujen yksikkö. Neuvonnan kohderyhmiä olivat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret. Projekti käynnisti uutta parityöskentelyä eri alojen ammattilaisten kesken. Se jäntevöitti palvelusuunnitelmien käyttöä ja kehitti neuvontatyön sisältöä. Kilpailupolitiikan alueelta annettiin lausuntoja sähkömarkkinoiden kilpailutilanteesta, kaupan kampanjapoikkeuslupia koskevista hakemuksista, hallitsevasta markkina-asemasta seteliautomaattien kautta tapahtuvassa maksuvälinehuollossa, energiamarkkinoiden kohtuullisuusvalvonnasta ja kilpailunrajoituslain uudistamisesta. 8

9 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli kuluttajien luottamuksen säilyttäminen elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden turvallisuutta ja ravitsemuksellista laatua pidettiin tärkeinä luottamukseen vaikuttavina seikkoina. Toimintavuoden aikana keskityttiin elintarvikkeiden laatutekijöiden, pakkausmerkintöjen ja uusien ravitsemussuositusten tunnetuksi tekemiseen. Kertomusvuonna käynnistyi teollisia aterioita ja ruokia käsittelevän Viisas pääsee vähemmällä kuluttaja-aineiston valmistelu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Aineiston rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Kuluttajaliitto osallistui Helsingin messukeskuksessa järjestettyihin ELMAmessuihin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Laatuketju-hankkeen kanssa. Messuilla oli kävijää, ja osastolla järjestettyyn pakkausmerkintäkyselyyn vastasi noin 1500 messuvierasta. Messuja varten uudistettiin Hyvä tietää elintarvikkeiden alkuperästä esite. Toiminta-alueen keskeisenä tehtävänä oli myös edistää kuluttajien luottamusta elintarvikeketjuun. Tämän varmistamiseksi liitto osallistui elintarvikelainsäädännön valmisteluun ja elintarvikeketjun keskeisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Näistä tärkeimmät olivat elintarviketalouden kansallinen laatustrategia hanke, elintarvikeneuvottelukunta, ravitsemusneuvottelukunta, biotekniikan neuvottelukunta sekä maa- ja metsätalousministeriön maatalous- ja elintarvikejaosto. Lisäksi tehtävänä oli neuvoa ja kouluttaa kuluttajia. Painopisteenä oli omien ja erityisesti liiton uusien paikallisyhdistysten jäsenten kouluttaminen. 9

10 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöaiheissa Suomen Kuluttajaliiton tuli vaikuttaa erityisesti peruspalveluiden saatavuuden ja laadun säilyttämiseksi kansalaisten tarvetta vastaavalla tasolla. Ympäristökysymyksissä liiton tarkoituksena oli edistää kuluttajien mahdollisuuksia tehdä vastuullisia ostopäätöksiä. Lisäksi tehtävänä oli osallistua koko yhteiskuntaa koskevaan eettisten arvojen luomiseen. Eettiseen työskentelyyn osallistuttiin Eettisen foorumin kokouksissa ja niitä valmistelevissa työryhmissä. Liitto oli edustettuna suomalaisen yrityselämän eettisessä ohjausryhmässä ja maksullisten puhelinpalvelujen eettisessä lautakunnassa. Lisäksi liiton edustaja osallistui sähkökaupan eettisten sääntöjen valmisteluun. Niiden valmistuttua liitolta pyydettiin edustaja myös verkkokaupan eettisten sääntöjen valmistelutyöhön. Kertomusvuosi oli jo kuudes vuosi ilman tämän sektorin vakituista henkilöstöä. Liittokokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toiminta kanavoitiin pääosin liiton muille sektoreille ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällaisena hankkeena järjestettiin eduskunnassa lokakuussa seminaari hoidon saatavuudesta. Huhtikuun alussa voimaan tullut lääkelain muutos edellytti apteekkeja vaihtamaan lääkevalmisteen edullisempaan, ellei lääkäri tai hammaslääkäri lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä ollut sitä kieltänyt tai ellei ostaja kieltänyt vaihtoa. Suomen Kuluttajaliitto oli tyytyväinen lakiuudistukseen, sillä liitto oli jo useita vuosia esittänyt huolestuneita kannanottoja kuluttajien lääkemenojen jatkuvasta kasvusta 1990-luvun alusta lähtien. Suurimmillaan vuotuinen kasvu oli kivunnut 13 %:iin. Lakiuudistuksen merkityksen arvioimiseksi ja kuluttajien informoimiseksi järjestettiin paikallisyhdistysten kanssa vajaat kaksikymmentä tilaisuutta, joihin osallistui myös Kansaneläkelaitoksen sekä lääkäri- ja apteekkarikunnan edustajia. Kansaneläkelaitoksen laskelmien mukaan ensimmäisen neljän kuukauden aikana asiakkaiden osuus syntyneistä säästöistä oli jo yli kymmenen miljoonaa euroa. Syntynyt hintakilpailu oli kuitenkin osoittautunut itse lääkevaihtoa suuremmaksi säästöjen tuottajaksi. H 10

11 JÄRJESTÖTOIMINTA Toimintavuoden tavoitteena oli, että Suomen Kuluttajaliiton neuvonta oli entistä enemmän jäsenetu ja helposti jäsenistön saatavilla. Luottamus- ja alueyhdyshenkilötehtävissä olevia jäseniä tuli tukea koulutuksen, aineiston ja kuluttaja-aiheisten lehtien avulla. Lisäksi jäsenistöä tuli kannustaa alueellisiin tapaamisiin ja löytämään yhteistyökumppaneita. Tavoite oli, että toiminta-alueilla pidetään ainakin yksi koulutus- tai aluetapaaminen. Järjestötoiminnan tuloksia tuli arvioida puolivuosittain laadittavissa raporteissa. Suomen Kuluttajaliiton maksuton jäsenneuvonta lisäsi kansalaisten kiinnostusta liiton ja sen yhdistysten jäsenyyttä kohtaan. Kertomusvuonna järjestettiin yhdessä liiton alueyhdyshenkilöiden kanssa useita koulutustilaisuuksia ja tapaamisia. Tärkein aihe edelleenkin olivat kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset. Lisäksi yhdistykset järjestivät useilla paikkakunnilla kuluttajavalistustilaisuuksia yleisölle. Aiheina olivat pakkausmerkinnät, kuluttajasopimukset, asuntokauppa, lääkeuudistus, potilaan oikeudet ja kuluttamisen eettiset kysymykset. Eräät kuluttajayhdistykset ottivat paikallislehtikirjoituksin ja suorin aloittein kantaa alueensa kuluttajapalveluissa ilmenneisiin ongelmiin. Aiheina olivat paikallisen kuluttajaneuvonnan tila, sähkön hinta ja joukkoliikenne. Järjestötoimintaryhmä piti yhteisen neuvottelu- ja tapaamistilaisuuden liiton alueyhdyshenkilöiden kanssa huhtikuussa. Aiheina olivat ajankohtaiset asiat ja paikallistoiminnan koordinointi. Erityisesti tilaisuudessa keskusteltiin hiljaisten yhdistysten tilanteesta. Järjestötoimintaryhmän puheenjohtajan johdolla ryhdyttiin ottamaan yhteyttä näihin yhdistyksiin toiminnan virkistämiseksi. Alueyhdyshenkilöiden tehtävänä oli tukea omalla alueellaan olevien kuluttajayhdistysten toimintaa. Heidän tuli hankkia uusia jäseniä kuluttajatoimintaan ja toimia liiton alueellisina yhdyshenkilöinä. Tällaisen toiminnan tuloksena Suomen Kuluttajaliiton jäsenmäärä kasvoi kertomusvuonna. Liiton vuotuinen jäsenistön toimintaseminaari pidettiin lokakuussa Helsingissä ja Tallinnassa. Seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita kuluttajan oikeuksien, talouden ja elintarvikesektorin alalta. Realismia mutta rohkeaa etunojaa otsikon alla etsittiin tulevan toiminnan painotuksia. Seminaariin osallistui 50 henkilöä. Ensimmäistä kertaa seminaariin osallistuivat myös liittoon suoraan liittyneet henkilöjäsenet. Heille järjestettiin marraskuussa vielä erillinen tutustumistilaisuus liiton toimintaan. Kertomusvuonna pääkaupunkiseudulla toimivat kuluttajayhdistykset perustivat alueellisen terveystoimintaryhmän, jonka tarkoituksena oli arvioida, ottaa kantaa ja tehdä aloitteita paikallisten terveyspalvelujen laadun turvaamiseksi. Ryhmässä olivat kertomusvuonna edustettuina Helsingin Kuluttajat, Korson Linkki, Siltasaaren Kuluttajat, Pääkaupunkiseudun Kuluttajat, Suomen Potilasasiamiehet ja Suomen Potilasliitto. Myös liiton toimihenkilöitä osallistui ryhmän työskentelyyn. Ryhmä järjesti lokakuussa Eduskunnassa tilaisuuden kansanedustajille hoitotakuusta ja sen toteutumisen mahdollisuuksista. Liiton luottamushenkilöille tilattiin kertomusvuonna Kuluttaja- ja Kuluttajansuoja-lehdet. Kertomusvuonna toimitettiin kuluttajayhdistyksille kolme yhdistyskirjettä ja päivitettiin yhdistyksillä olevaa järjestötoiminnan peruskansiota. Lisäksi laadittiin yhdistysten käyttöön kansio kuluttaja-asioista. Järjestötoimintaa arvioitiin puolivuosittain ilmestyneillä paikallistoiminnan tapahtumaraporteilla. Projektit Postin kulkunopeuden mittaaminen Suomen Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset selvittivät lokakuun aikana postin kulkua paikkakunnalta toiselle. Selvityksessä ennalta sovitut paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea lähettivät toisilleen tavallisia kirjeitä ja raportoivat niiden kulkunopeuksista. Kaikkiaan kirjeitä lähetettiin 124 kappaletta. Lopputulos oli se, että suuressa osassa Suomea posti kulki hyvin ja oli perillä seuraavana päivänä. Posti kulki nopeasti Simosta Turkuun, mutta lukumäärältään ja ajassa mitattuna suurinta hitautta oli Helsingin postitusten kohdalla. Jopa Helsingin sisäisessä kulussa tavallinen kirje saattoi viipyä neljä päivää. 11

12 KULUTTAJAUUTISET VIESTINTÄ JA JULKISUUS Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internetkotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Kuluttajauutiset-lehti ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa. Lehden teemoja olivat liiton omien kampanjoiden tunnetuksi tekeminen ja tuloksista kertominen. Muita aiheita olivat esimerkiksi elintarvikkeisiin, kuluttajan talouteen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä eettiseen kuluttamiseen liittyvät teemat. Lehti esitteli kuluttajaviranomaisia ja heidän toimintaansa. Lehdellä oli tärkeä tehtävä toimia jäsenistön yhdyssiteenä, kertoa jäsenyhdistysten toiminnasta ja raportoida jäsenille yhteisistä tilaisuuksista. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa mediassa 916 kertaa kertomusvuoden aikana. Parhaimmassa kuussa, marraskuussa, painettujen viestimien yhteislevikki oli vajaat kuusi miljoonaa kappaletta. Loka- ja marraskuun ykkösaiheeksi nousi liiton kampanja kymmenen euron setelin saamiseksi pankkiautomaatteihin. Toinen julkisuuden hyvin läpäissyt aihe oli liiton asumisasioiden neuvonnan ja keskeisten ongelmien esittely. Elintarvikeasioissa eniten esillä olivat hygieniakysymykset. Myös lääkevaihtoon liittyneet tilaisuudet huomioitiin tapahtumapaikkakunnilla hyvin. Kertomusvuonna jaettiin Vuoden 2002 Kuluttajateko tunnustuspalkinnot. Paikallistoimintasarjan palkinnon sai Porin Seudun Kuluttajayhdistys. Perusteena oli vuonna 1991 perustetun yhdistyksen aktiivinen rooli alusta lähtien; monipuolinen kuluttaja-asioiden käsittely ja rohkeus kokeilla uusia asioita ja uutta toimintaa kuten osallistuminen kuluttaja-aiheisen radio-ohjelman tekoon ja kuluttajaneuvonnan antaminen. Yleisen sarjan tunnustuspalkinto annettiin lähikirjastokampanjalle ja erityisesti Käpylä-Seuralle ja Käpylän Yhdyskuntaklubille. Yhdistysten esimerkillinen ja määrätietoinen kansalaisaktiivisuus lähikirjastojen säilyttämiseksi laajeni eri puolille maata. Palkinnollaan Suomen Kuluttajaliitto halusi korostaa pienten kirjastojen suurta merkitystä käyttäjilleen ja ympäristölleen. 12

13 YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli vaikuttaa Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaan siten, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyisi Euroopan unionissa. Liiton edustaja oli kuluttajien eurooppalaisen kattojärjestön, Euroopan kuluttajaliiton BEUC:n (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) yleiskokouksen jäsen. Suomen Kuluttajaliitto edusti suomalaisia kuluttaja- ja neuvontajärjestöjä Euroopan komission yhteydessä toimivassa kuluttajaryhmässä (European Consultative Consumer Group, ECCG). Tämä oli entinen Kuluttajakomitea (Consumer Committee), jonka nimen ja osittain kokoonpanonkin komissio uudisti lokakuussa. Kokousten asialistoilla olivat kertomusvuonna muuan muassa tuoteturvallisuuslainsäädännön uudistaminen, energiamarkkinoiden avautuminen ja standardisointikysymykset. Neljä kertaa kokoontuneen Neuvoa-antavan kuluttajaryhmän esityslistalla olevat asiat käsiteltiin ennen komitean kokousta suomalaisessa taustaryhmässä. Taustaryhmään kuuluivat seuraavat tahot: Kuluttajat-Konsumenterna ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marthaförbundet ja Marttaliitto ry. Lokakuussa Euroopan komissio järjesti jokavuotisen kuluttajatahojen tapaamisen ja työkokouksen (Annual Assembly) Brysselissä. Järjestyksessä kuudennen kuluttajakokouksen aiheena oli Euroopan laajentuminen ja sitä edelsi jäseneksi liittyvien maiden pyöreän pöydän kokous. 13

14 YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN JA BALTIAN MAIDEN KANSSA Suomen Kuluttajaliiton edustaja osallistui edellisten vuosien tapaan pohjoismaiseen kuluttajayhteistyöhön Pohjoismaiden kuluttajaneuvottelukunnassa (Nordisk Konsument Utskott, NKU). Tämän toiminnan puitteissa osallistuttiin syyskuussa Reykjavikissa pidettyyn seminaariin, jonka aiheena oli pohjoismaisen kuluttajapolitiikan tulevaisuudennäkymät. Myös kahdenvälistä yhteistyötä harjoitettiin. Maaliskuussa Islannin kuluttajajärjestö täytti 50 vuotta, ja Suomen Kuluttajaliitolta oli pyydetty juhlaan puheenvuoro suomalaisten kuluttajien kokemuksista Euroopan unionissa. Yhteistoiminta Viron Kuluttajaliiton (Eesti Tarbijakaitse Liit) kanssa jatkui, mutta jokavuotinen yhteinen seminaari siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Kertomusvuonna etualalla oli kolmikantayhteistyö Viron, Liettuan ja Suomen kuluttajaliittojen kanssa. Länsi-Liettuan kuluttajajärjestö (Vakaru Lietuvos vartotoju federacija) oli jo edellisenä vuonna ottanut yhteyttä Suomen Kuluttajaliittoon, mutta yhteinen hanke oli jäänyt toteutumatta rahoituksen puutteessa. Kertomusvuonna hanke voitiin toteuttaa Suomen ulkoministeriön taloudellisen tuen turvin. Lokakuussa järjestettiin Vilnan parlamenttitalossa EU-kuluttajaneuvontaa koskeva seminaari, johon osallistui viisikymmentä Liettuan kuluttajajärjestöjen ja kuluttajahallinnon edustajaa. Myös Viron kuluttajaliike oli edustettuna tässä seminaarissa. Oman tukensa hankkeelle antoivat Suomen EU-kuluttajaneuvonta ja Kuluttajavirasto lähettämällä asiantuntijoita seminaarin alustajiksi. Seminaari sai osakseen julkisen kiinnostuksen myös sen vuoksi, että puheenvuorojen pitäjien joukossa oli Euroopan unionin Liettuan edustuston edustaja. 14

15 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO Toimintavuoden tavoitteena oli tehdä edelleen määrätietoista työtä Suomen Kuluttajaliiton henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Tässä tarkoituksessa liitto tavoitteli valtionavun kasvattamista nykyisestä määrästään ja projektirahoituksen lisäämistä. Valtionavun nostotoiveet toimintaa vastaavalle tasolle vuonna 2003 eivät toetutuneet (myönnetty ja haettu ). Myönteisiä päätöksiä projektirahoitushakemuksiin ei myöskään tullut toivotussa määrin (hyväksytty ja haettu ). Harkinnanvaraisen valtionavun turvin liitossa työskenteli viisi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen toimihenkilö. Henkilökuntaan kuuluivat myös yksi projektitoimihenkilö ja palkkioperusteisia toimihenkilöitä aina mahdollisuuksien mukaan. Kertomusvuonna Suomen Kuluttajaliitto vakiinnutti asemaansa oppilaitosten käyttämänä opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Henkilöstön vähyyden ja tehtävien runsauden vuoksi liitto haki Työsuojelurahastolta rahoitusta työssä jaksamisen erillisprojektiin, mutta hakemus hylättiin. Liiton työturvallisuudesta vastaavat henkilöt seurasivat kuitenkin tiiviisti toimihenkilöstön selviytymistä työssään. Pääsihteeri kävi toimihenkilöiden kanssa henkilökohtaisia tavoite- ja kehityskeskusteluja. Toimihenkilöt osallistuivat tehtäväalueidensa koulutukseen mahdollisuuksien mukaan. Liiton luottamushenkilöitä koulutettiin kuluttajansuojalainsäädännössä. Liiton hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallitus seurasi toimintatavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä. TALOUS Toimintavuoden tavoitteena oli liiton vakavaraisuus ja oman pääoman kaksinkertaistaminen kolmivuotiskautena Tähän pyrittiin oman osaamisen myynnillä ulkopuolisille, projektirahoitusta hankkimalla ja jäsenmäärää kasvattamalla. Suomen Kuluttajaliiton tilinpäätös kertomusvuodelta osoitti 8.827,50 euroa ylijäämää (toimintatuotot ,86 ja toimintakulut ,36). Oma pääoma oli ,39 euroa ja se oli ,89 euroa, joten oma pääoma kasvoi tilivuonna 30 %. Oman kuluttajaosaamisen myynti tilivuonna oli ,80. Vuonna 2002 se oli ,26 euroa, joten kasvu oli liki kaksinkertainen. Tämä ei kuitenkaan vielä muodostanut merkittävää osaa liiton tulorahoituksesta. Jäsenmäärä ei juurikaan kasvanut. Kertomusvuonna aloitti toimintansa liiton luottamushenkilöistä muodostuva rahoitustoimintaryhmä, jonka tehtäväksi tuli liiton rahoitusstrategian laatiminen. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. 15

16 LIITTEET 16

17 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS 2003 Puheenjohtaja: Susanna Rahkonen Espoon Valppaat Kuluttajat ry Varapuheenjohtajat: Kauko Vaari Susirajan Tarkat ry Mirja Kolsi Kaakonkulman Kuluttajat ry Hallituksen muut jäsenet: Pertti T. Hyvönen Keijo Jokinen Hannele Karlin Heikki Kujanpää Tommi Kytölä Outi Lohi Terttu Malin Matti Mykkänen Eeva-Kaarina Nissilä Aino Vainionpää Siltasaaren Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Korson Linkki ry Turun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Merenkurkun Kuluttajat ry Yleisvarajäsenet: Eeva Ajomo Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Heljä Balmer Suomen Potilasasiamiehet ry Raija Holopainen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Ritva Holopainen Kuopion Kuluttajat ry Heidi Hännikäinen Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Titta Miettinen Imatran Kuluttajakamari ry Risto Pieviläinen Siltasaaren Kuluttajat ry Pirjo Rauanheimo Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry Berta Sipi Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Heli Tynkynniemi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Liisa Uurtimo Merenkurkun Kuluttajat ry Olof Wahlberg Helsingin Kuluttajat ry 17

18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Työvaliokunta Järjestötoimintaryhmä Kuluttajan oikeudet Kuluttajan talous Elintarvikkeet ja ravitsemus Rahoitustoimintaryhmä SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA Aarnio Reija hallintopäällikkö Ahlholm Anitta kuluttajaneuvoja Halme Pirita opiskelijaharjoittelija Leino Tero lakimies Lustig Helena tiedottaja, toimittaja (Kuluttajauutiset) Luukko Martti ekonomisti Paakko Juuso opiskelijaharjoittelija Pessi Paula opiskelijaharjoittelija, kuluttajan talous Rainio Eirik opiskelijaharjoittelija Saarikivi Jarmo elintarvike- ja ravitsemusasiat, sijainen Sario Tuula johtava lakimies Tainio Riitta elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Turunen Sinikka pääsihteeri Villa Sirpa taloussihteeri SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja KHT Tom Turja 18

19 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDIST YKSET Yhdistyksen nimi Kotipaikka Espoon valppaat kuluttajat ry Espoo Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Mikkeli Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Forssa Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hyvinkää Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Hämeenlinna Iisalmen Kuluttajat ry Iisalmi Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Imatra Itä-Savon kuluttajat ry Savonlinna Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Loviisa Jokilaakson ekopihit ry Jämsä Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Jyväskylä Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Hamina Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Karjaa Keski-Uudenmaan kuluttajat ry Järvenpää K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Mänttä Koivukylä-Rekolan Kuluttajayhdistys ry Vantaa Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Karkkila Korson Linkki ry Vantaa Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kotka Kuluttajaluotain ry Järvenpää Kuluttajayhdistys Hyvä Arki ry Espoo Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Klaukkala Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Kuopio Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lahti Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lappeenranta Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lohja 19

20 Lopen Kuluttajayhdistys ry Loppi Länsi-Lapin Kuluttajat ry Simo Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Vaasa Mikkelin seudun kuluttajat ry Ristiina Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Naantali Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Rovaniemi Nokian Kuluttajayhdistys ry Nokia Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Oulu Pirkkalan Kuluttajat ry Pirkkala Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Kouvola Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pori Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Raahe Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Rauma Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Riihimäki Salon Seudun Kuluttajat ry Salo Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Siuntio Sodankylän kuluttajayhdistys ry Sodankylä Susirajan tarkat ry Joensuu Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tampere Tasavallan Tarkat ry Tikkurilan kuluttajayhdistys ry Vantaa Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Turku Tuusulan Kuluttajat ry Tuusula Uudenmaan Kuluttajayhdistys ry Vantaa Vahtoojat ry Varkaus Vakka-Suomen Kuluttajat ry Uusikaupunki Vammalan Kuluttajatutka ry Vammala Vihdin Tarkkamarkka ry Vihti Viisaat Kuluttajat ry Kokkola Ääneseudun Kuluttajat ry Äänekoski 20

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 1 (5) SUUNNITELMA MAANMITTAUSLAITOKSEN PALVELUPISTEISTÄ JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA LIITE 2 (5) 1. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja palvelut 1.1. Maanmittauslaitoksen organisaatio Maanmittauslaitoksessa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot