AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. Eko-talon teko s. 12. Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. Eko-talon teko s. 12. Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s."

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 1/2014 Äänestä toolilaisia OAJ:n valtuustoon! s. 14 Eko-talon teko s. 12 Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s. 16 Haasteena kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset s. 18

2 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Neuvottelutilanne kiristyy... 6 Energiataloutta kotitalouksissa... 7 Käytävän äänikentän yksinkertaistettu laskentayhtälö... 8 Uusi päätoimittaja Mirka Airesvuo Eko-talon teko Äänestä toolilaisia OAJ:n valtuustoon Valaistuksen energiatehokkuus Suomessa ja maailmalla Aurinkokatoksen rungon pystytystä Maataloustyön ja -koneiden historiaa Kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät uutta osaamista Auringosta sähköä ja lämpöä Vihreä kampus sinisen Saimaan rannalla...24 Puukaasukäyttöinen Stirling-moottori Monialaisesti esteettömyyden kimppuun Tuulesta sähköä Oamkin tuotantostudiolle kasvumahdollisuuksia..32 TAMK-korkeakoulukampus energiatehokkuuden jatkuvana oppimisympäristönä Junailua Menneitä muistellen...35 Rungon pystytys. s. Sähkömoottoripyörää kuljettaa Green Campuksen projektipäällikkö Marko Kasurinen. (Kuva: Teemu Leinonen) 16 s. 24 Toolilaisen numerossa 4/2013 oli juttu TeKun olympialaisista. Jutun kuvat oli ottanut Jorma Ikonen. Raahen tuotantostudiolla on teollisuustasoiset koelaitteistot. s Toolilainen 3/2013

3 PÄÄKIRJOITUS OAJ goljat TOOL Toimintaympäristömme OAJ:ssa on muuttunut entistä huonompaan suuntaan. Goljattimaisen OAJ:n johdon taholta tehdyt toimenpiteet uhkaavat TOOLin asemaa ja toiminnan jatkuvuutta: OAJ on pyrkinyt siirtämään itselleen TOOLin jäsenten jäsenmaksujen keräyksen ilman asianmukaisia liiton myöntämiä valtuuksia ja on estänyt jäsenrekisteriohjelman käytön työntekijöiltämme. Nämä toimenpiteet sisältävät mahdollisesti laittomia tekoja. TOOL on ryhtynyt tarvittaviin toimiin. Reilun vuoden kestäneiden neuvottelujen sisällön perusteella voitaneen todeta, että liiton paikallistoiminta, julkaisutoiminta ja hallinnon tehtävät on vahvasti kyseenalaistettu OAJ:n toimesta. TOOLin identiteetti ja tarkoitus ammattijärjestönä heikkenee, jos suostumme kaikkiin OAJ:n neuvotteluvaatimuksiin. TOOLissa koetaan, että vaatimuksillaan ja toimillaan OAJ kyseenalaistaa TOOLin olemassaolon ja vaarantaa jäseniemme edunvalvonnan. TOOLia tai sen omaisuutta ei suomalaisessa sopimusyhteiskunnassa hävitetä tai kivitetä ilman seurauksia. TOOL on ryhtynyt puolustautumaan ja hakemaan suojaa. Miten tähän on tultu? Yhteistyökumppani näyttää vetäytyneen demokraattisesti tehtyjen päätösten ja virka- ja työehtosopimusneuvottelujärjestelmän taakse. Kumppanimme esitykset on TOOLin hallinnossa koettu lähinnä vaatimuksina, joihin pitäisi ehdoitta suostua. Vuoden neuvottelupelin jälkeen OAJ ei enää malttanut odottaa sopua, vaan muutti yksipuolisesti lähes kaikkien muiden jäsenjärjestöjen tuella TOOLin osalta noudatettua pitkäaikaista tukimaksukäytäntöä, jota voidaan pitää sopimuksen veroisena. TOOL on käynyt yhteistyö- ja tukimaksuneuvotteluja valtuuston ja hallituksen myöntämillä valtuuksilla. Tehdyt neuvottelulinjaukset ja -tavoitteet ovat tulleet hallinnostamme yksimielisinä. TOOLin ja sen neuvottelijoiden välittämä kanta on ollut ja on, että asioista on sovittava ja sopimuksia on noudatettava. OAJ ei ole hyväksynyt TOOLin neuvotteluesityksiä, vaan toimii omien ja vähintäänkin laillisuuden rajoja koettelevien kohtuuttomien ja yksipuolisten päätöstensä nojalla. Miten tästä eteenpäin? TOOL on koko olemassaolonsa ajan tähän asti vaikeimpien päätösten edessä. Huhtikuussa TOOLin kevätvaltuusto linjannee ja päättänee tulevasta etenemistiestä. Valtuutettujen täytyy puntaroida tulevien valintojen perusteita yhtenäistämisen ja eroamisen välillä. Mahdollisesti myös uuden yhteistyökumppanin valintaa tai nykyisen neuvottelujärjestelmän ulkopuolelle jäämistä on syytä arvioida vakavasti. Jos OAJ ei kehitä TOOLin jäsenen edunvalvontaa sopimuksen mukaisesti, vaan se ainoastaan puolustaa nykyisiä virka- ja työehtosopimuksiamme, joudumme TOOLissa tarkkaan arvioimaan myös OAJ:n lupaaman edunvalvonnan arvon. TOOL ei anna jäsenilleen vaikutelmaa, että joku muu järjestö pystyisi hoitamaan opetusalan asioita ennen kuin kaikki vaihtoehdot saadaan kartoitetuksi. Ja joskus eteen tulee tilanteita, joissa vastuu pitää ottaa kokonaan omiin käsiin. TOOL ei kannata eristäytymistä, mutta sopivan pieni annos erämaata voi terävöittää organisaatiomme todellista tehtävää. Erämaasta pääsee pois. TOOL on haluttu yhteistyökumppani. Tulevat valinnat eivät käy helposti ja nyt olisi liian aikaista tehdä perusteltuja päätöksiä. Niitä varten hallitus jatkaa pohjustustyötään. Jäsenistöä ja valtuutettuja informoidaan eduista ja haitoista, mahdollisuuksista ja uhkista ja kustannuksista kevään aikana. Valtuuston tulevilla linjauksilla ei ratkaista pelkästään edunvalvontamme hoitamista, vaan TOOLin olemassaolo ja edunvalvonta. Nyt on ensisijaisesti kysymys TOOLin taistelusta eloonjäämiseksi. Tarkoitus on, että TOOL olisi olemassa vielä tulevaisuudessa. Miten varmistetaan TOOLin olemassaolo ja sen tarkoitus? Jos TOOLia ei tässä ajassa enää tarvittaisi ja sen olemassaolo olisi turhaa, olisi myös TOOLin lakkauttamista mietittävä. Onko TOOLin luovutettava paineen edessä ja tehtävä niin kuin toiset järjestöt ovat TOOLin puolesta päättäneet ja sen myötä haudattava itsensä? Nyt on oikea aika esittää kysymyksiä: minne Suomen tekniikan ja liikenteen insinöörikouluttajat kuuluvat? Missä työolojamme ja -ehtojamme jatkossa tulisi kehittää? Näihin pitää löytää järkeviä ja realistisia vastauksia. Kokonaisuus täytyy huomioida, ja päätökset täytyy tehdä logiikalla. Valtuutettujen tulee pitää yhteyttä jäsenkenttään ja kuunneltava herkällä korvalla niin valtakirjan antanutta jäsenistöä kuin kaikkia esiin tulevia faktoja. Koska edunvalvontatyö perustuu luottamukselle, ja koska OAJ solmii virka- ja työehtosopimuksemme, TOOL haluaa edelleen kehittää suhdettaan OAJ:ssa. Mikäli OAJ haluaa jatkaa tai kehittää yhteistyötään TOOLin suunnassa, pitäisi järjestöjen välinen luottamus ensin ja ehdottomasti palauttaa. Luottamuksen palauttaminen ei tapahdu itsestään, se ottaa aikansa ja sillä on hintansa. OAJ:n on osallistuttava syntyneen epäluottamuksen korjaamiseen, eikä hankkia toiminnallaan huonoa mainetta koko Akavayhteisölle. TOOL odottaa, että OAJ ilmoittaa jättävänsä TOOLin jäsenten jäsenmaksut rauhaan ja lopettaa TOOLin työntekijöiden työtehtävien hoitamisen hankaloittamisen. Tämä olisi hyvä alku luottamuksellisten suhteiden rakentamiselle. P ienen TOOLin vahvuudet ovat aina olleet yhtenäisyys, vahva identiteetti, oman alan erityisasiantuntemus, liittymissopimus, sen liitteet ja liiton hyvä taloustilanne. Liittoa suojaa perustuslaki ja ILO:n sopimukset yhdstymisja järjestäytymisvapaudesta. Raidoistamme emme pääse ja taistelemme oikeuksistamme. Pacta sunt servanda! Toolilainen 1/2014 3

4 LEDAREN OAJ goljat TOOL... Vår verksamhetsmiljö i OAJ har gått i ogynnsam riktning. Ledningen för det Goljataktiga OAJ har vidtagit åtgärder som hotar TOOL:s status och fortsatta verksamhet: OAJ har försökt överta insamlingen av TOOL-medlemmarnas medlemsavgifter utan tillbörliga befullmäktiganden och har förhindrat våra anställda att använda medlemsregistret. Dessa åtgärder innehåller möjligen olagligheter. TOOL har vidtagit nödiga åtgärder. På basen av ett drygt års förhandlingars innehåll torde man kunna konstatera, att förbundets lokalverksamhet, publikationsverksamhet och administration starkt har ifrågasatts av OAJ. TOOL:s identitet och betydelse som fackförening försvagas, om vi godtar alla OAJ:s förhandlingskrav. Inom TOOL anser man att OAJ genom sina krav och åtgärder ifrågasätter TOOL:s existens och riskerar våra medlemmars intressebevakning. TOOL eller dess egendom kan inte förstöras eller stenkastas i det finska avtalssamhället utan följder. TOOL har börjat försvara sig och söka skydd. Hur har man hamnat här? Samarbetspartern tycks ha dragit sig bakom demokratiskt fattade beslut och tjänste- och arbetsvillkorsavtalsförhandlingssystemet. Vår kompanjons förslag har i TOOL:s styrelse främst uppfattats som krav, som man villkorslöst borde acceptera. Efter ett års förhandlingsspel orkade OAJ inte längre vänta på konsensus, utan ändrade med stöd av alla andra medlemsorganisationer den långvariga praxisen med medlemsavgifter, som man kan hålla för en överenskommelse. TOOL har fört samarbets- och stödavgiftsförhandlingar med mandat från fullmäktige och styrelse. De förhandlingslinjeringar och målsättningar man följt har kommit enhälliga från vår administration. TOOL:s och dess förhandlares åsikt har varit och är, att man bör avtala om saker och ting och följa avtalen. OAJ har inte godkänt TOOL:s förhandlingsinitiativ, utan verkar på basen av sina egna och minst sagt till olaglighet gränsande ohemula och ensidiga beslut. Hur gå vidare? TOOL står inför de svåraste besluten hittills under sin existens. I april torde TOOL:s fullmäktige göra linjedragningar och beslut om den kommande framryckningen. Fullmäktigeledamöterna måste överväga grunderna för de kommande valen mellan förenhetligande och utträde. Möjligen måste man allvarligt överväga också att söka ny partner eller ställa sig utanför det nuvarande förhandlingssystemet. Om OAJ inte utvecklar TOOL-medlemmarnas intressebevakning i enlighet med avtalet, utan enbart försvarar våra nuvarande tjänste- och arbetsvillkorsavtal, måste vi noggrannt bedöma även värdet på den intressebevakning OAJ utlovar. TOOL ger inte sina medlemmar intrycket, att någon annan organisation skulle kunna handha undervisningssektorns ärenden innan alla alternativ är kartlagda. Och ibland ställs man inför situationer där man måste ta hela ansvaret själv. TOOL talar inte för isolation, men en lämplig liten dos ödemark kan skärpa vår organisations verkliga uppdrag. Man kan komma bort från ödemarken. TOOL är en eftertraktad samarbetspartner. De kommande valen är inte lätta och nu skulle det vara för tidigt att kunna fatta välgrundade beslut. För dem fortsätter styrelsen sitt förberedande arbete. Medlemskåren och fullmäktigeledamöterna informeras om för- och nackdelar, möjligheter och hot samt kostnader under vårens lopp. Med fullmäktiges kommande linjedragningar löser man inte enbart skötseln av vår intressebevakning, utan hela TOOL:s existens och intressebevakning. Nu är det primärt fråga om TOOL:s kamp för att överleva. Meningen är, att TOOL skulle finnas även i framtiden. Hur säkrar man TOOL:s existens och dess betydelse? Om TOOL inte mer behövs och dess existens är onödig, borde man även överväga att upplösa föreningen. Skall TOOL ge efter för trycket och göra som andra organisationer redan beslutit för vår del och därmed begrava sig själv? Nu är det rätt tid att ställa frågor: vart hör Finlands teknik- och kommunikations-ingenjörsutbildare? Var borde man i framtiden utveckla våra arbetsförhållanden och villkor? Man måste finna förnuftiga och realistiska svar på detta. Helheten måste beaktas, och besluten fattas med logik. Fullmäktigeledamöterna bör hålla kontakt med fältet och vara lyhörda för både medlemmarna som givit mandaten och alla fakta som kommer fram. Eftersom intressebevakningen grundar sig på förtroende, och då OAJ undertecknar våra tjänste- och arbetsavtalsvillkor, vill TOOL fortsättningsvis utveckla sitt förhållande inom OAJ. Om OAJ vill fortsätta eller utveckla sitt samarbete i TOOL:s riktning, borde förtroendet mellan organisationerna först och absolut återupprättas. Att återupprätta förtroendet går inte av sig själv, det tar tid och kostar. OAJ måste delta i rättandet av missförtroendet, och inte med sitt agerande skaffa dåligt rykte åt hela AKAVA. TOOL förväntar sig att OAJ meddelar att man lämnar TOOL-medlemmarnas medlemsavgifter i fred och slutar försvåra arbetet för TOOL:s medarbetare. Detta vore en god början på uppbyggande av förtroendefulla förhållanden. L illa TOOL:s styrkor har alltid varit samhörighet, en stark identitet, specialkunnande inom sitt område, anslutningsavtalet, dess bilagor och förbundets goda ekonomiska situation. Förbundet skyddas av grundlagen och ILO:s avtal om förenings- och organisationsfrihet. Vi slipper inte våra ränder och kämpar för våra rättigheter. Pacta sunt servanda! 4 Toolilainen 1/2014

5 PÄÄTOIMITTAJALTA Toolilainen Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan järjestölehti Aikakauslehtien liiton jäsen JULKAISIJA TOOL Rautatieläisenkatu Helsinki Sampo Pankki FI Toimisto avoinna ma to 9 15 PÄÄTOIMITTAJA Mirka Airesvuo TOIMITUSSIHTEERI Aineisto osoitteeseen: Tiina Sola-Jalli Ennen, nyt ja tulevaisuudessa Lipastosta löytyi Toolilainen 1/2000. Silloin tulin mukaan Toolilaisen toimituskuntaan. Nyt on ihan pakko tehdä aikamatka neljäntoista vuoden taakse! Lehti on ollut musta-valkoinen ja lehden taitto suunniteltiin itse: jutut liimattiin paperille ja sitten vain toivottiin, että yli reunojen pursuavat palstat painotalossa jotenkin saadaan mahtumaan lehteen. Lopputulos oli aikamoinen: osa jutuista loppui kuin seinään (ne ylimääräiset paperisuikaleet ) ja ulkoasu tekstimassoineen ja pikkiriikkisine musta-valkokuvineen oli kaikkea muuta kuin kaunis. Vuodesta 2005 lehti on ollut värillinen ja taitto tehty kirjapainossa. Lehteä tehdään vapaaehtoisvoimin, joten taso on vaihdellut, mutta joillakin jutuilla olisi hyvinkin voinut osallistua vaikka valtakunnalliseen Paras lehtiaukeama -kilpailuun. Puheenjohtajan palstalla vuonna 2000 Seppo Pahlman pohti, onko kokonaistyöajassa järkeä: Opettajan vuotuisen työajan pitää joustaa ja palkan siinä mukana. Työnmäärään suhteutetun palkkatason ei pidä laskea vaan nousta. Sopimuksesta tulee ilmetä, ettei vuotuisten opetuksellisten päivien määrää lisätä; opiskelijoiden kesäharjoitteluun on varattava tarpeeksi aikaa. Vuonna 2000 päätoimittaja Jukka Kurenniemi ennakoi opettajapulan uhkaavan insinöörikoulutusta: Syy heikkoon houkuttelevuuteen on tiedossa. Palkkauksen jälkeenjääneisyys avoimeen sektoriin verrattuna on merkittävä tekijä, mutta työolot ovat vieläkin tärkeämpi vaikuttaja. Suuret opetusryhmät, minimiin karsitut lähiopetustunnit ja yleinen yhteiskunnan ilmapiiri mm. koulujen normaaleja työaikajärjestelyjä kohtaan karkottaa ammattitaitoiset osaajat opetustoimesta. Kuulostaako ajankohtaiselta myös vuonna 2014? Nyt tälle palstalle kirjoittaa Toolilaisen kuudes päätoimittaja. Edeltäjäni Kauko Kallio jatkaa toistaiseksi lehden vakituisena avustajana. Lehden teemana on vihreä teknologia. Miltä mahtaa näyttää Toolilainen 14 vuoden kuluttua, vuonna 2028? Luetaanko sitä yhä paperilta? Itse kyllä selaan mieluummin paperisivuja kuin tietokoneen näkymää tai pyyhkäisen tahmein sormin tabletin pintaa. Tuoreen Yhteisöllistyvä media -tutkimuksen mukaan 87 prosenttia suomalaisista lukee painettua aikakauslehteä, ja kolme neljästä suomalaisesta uskoo lukevansa aikakauslehtensä painettuna myös viiden vuoden kuluttua. Lehti kulkee kätevästi mukana kahvipöytään tai junamatkalle, ja sen ääreen on mukava nukahtaa päivätorkuille. Ja kuten lipastolöytöni osoitti, lehti säilyy konkreettisena aarteena kuten päiväkirja tai kirja. Se ainakin on varmaa, että Toolilainen kehittyy edelleen. Se nostaa esiin lukijoita kiinnostavia keskustelunaiheita, uutisoi ammattiyhdistyksen ajankohtaiset asiat sekä esittelee Suomen ammattikorkeakoulujen hyviä opetuskäytänteitä ja tutkimusinnovaatioita. Toolilainen on tekniikan ja liikenteen alan opettajien tärkein tiedonkulkukanava. Mirka Airesvuo TOIMITUSKUNTA Jukka Kurenniemi Sampsa Kupari Jaakko Viitala TILAUSHINTA 30 /vsk (Eläkeläisjäsenet saavat lehden liiton eläkeläisjäsenmaksun hinnalla, joka on 10 /vuosi.) ILMOITUSHINNAT (valmis aineisto) 2/1 s /1 s /4 s /2 s /4 s /8 s. 250 PALSTAMILLIMETRI: 1 /palsta-mm PAINATUS Joutsen Median Painotalo Lekatie 4, Oulu Toolilainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa. ISSN x TOOLin PUHEENJOHTAJA Pasi Repo , JÄRJESTÖSIHTEERI Tiina Sola-Jalli , TOIMISTOSIHTEERI Anja Tahvanainen , TOOLILAISEN ILMESTYMIS- AIKATAULU VUONNA 2014 Aineistopäivä Ilmestyy Nro Nro Nro Nro Toimitus pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. ETU- JA TAKAKANSI: Teemu Rajala Toolilainen 2/2013 5

6 Neuvottelutilanne kiristyy Runsaan vuoden ajan TOOL on tiiviisti käynyt yhteistyöja tukimaksuneuvotteluja OAJ:n kanssa. TOOL on pyrkinyt pitämään kiinni liittymissopimuksestaan ja esittänyt OAJ:n johdolle toimintaansa liittyvät erityispiirteet sekä muut painavat perusteet nykyiselle tukimaksulle. TOOL on ilmaissut neuvottelujen edetessä, halukkuudesta neuvotella mm. IT-tukipalveluista, alueyhdistysmaksuista ja oman toimitilan osittaisesta myymisestä. Näiden realistinen kustannusvaikutus TOOLille voisi olla pari kolme prosenttia liiton tuloissa ja menoissa. Mikäli Opettaja-lehden ilmestymistiheyttä karsittaisiin merkittävästi, se voisi puolestaan vaikuttaa positiivisesti TOOLin saamaan tukimaksuun. Tukimaksuneuvottelut eivät ole TOOLille uusi ja outo tilanne: neuvotteluja tukimaksun suuruudesta ja perusteista on käyty useita kertoja TOOLin ja OAJ:n yhteistyön aikana. Perusteluja ja kokonaisuutta tarkastellen aiempaa vakiintunutta käytäntöä on yhteisesti päätetty jatkaa. Näin on toimittu 25 vuotta. Joistain pienistä muutoksista on matkan varrella sovittu yhdessä. Täysin realistisesti voidaan ajatella, että toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset on useiden eri puheenjohtajien toimesta huomioitu tukimaksujen suuruudesta sovittaessa. Virhettä TOOLin osalta OAJ:ssa tuskin on päässyt tapahtumaan. Syksyllä 2012 alkaneet tukimaksuneuvottelut ovat olleet varsin poikkeukselliset. Ne ovat kestäneet jo yli vuoden ja yhteisymmärrystä ei ole kyetty kaikilta osin saavuttamaan. Vaihtoehtoja on pyritty kartoittamaan ja erimielisyyksiä on selvitetty. Paine tukimaksun muutokselle on ollut harvinaisen kova, ja OAJ on pyrkinyt ratkaisemaan neuvottelut yksipuolisilla päätöksillä ja toimilla. OAJ:n päämäärä on ollut yhtenäistää kaikkien ammatillisten opettajaryhmien saamat tukimaksut. OAJ muodostuu hyvin heterogeenisesta joukosta opettajajärjestöjä. Näillä jokaisella on omat liittymissopimuksensa. TOOLilla on varsin ansiokas sopimus, joihin muilla OAJ:n jäsenjärjestöillä ei tulisi olla sananvaltaa. Sopimuksen perusteella TOOL päätti liittyvä OAJ:hin vuonna Nyttemmin OAJ:n linja eri jäsenjärjestöjä kohtaa on muuttunut vaativammaksi. Sen lisäksi, että OAJ on päättänyt leikata TOOLin tukimaksua, OAJ haluaa muuttaa jäsenyyden ehtoja. TOOLin kanta on, että näitä kumpaakaan ei voida hyväksyä ilman yhteistä neuvottelutulosta. Neuvottelutuloskin on alistettava TOOLin valtuuston päätöksille. TOOLissä nähdään, että joukossaan suuren - muttei suinkaan äärimmäisen suuren (FSL 92 %, TOOL 40 %) - tukimaksun perustalle pitää nähdä ja tunnustaa erityinen järjestömme. Yhtenäistämiselle pitää olla painavat syyt. OAJ:ta on joskus verrattu junaan, joka menee massallaan jyskyttäen tasaisesti kohti tavoitteitaan koostuen erilaisista osastoista: veturi, ravintolavaunu, makuuvaunu, jne. Näiden kaikkien mukana pitäminen ja jokaiseen panostaminen on jokaisen junassa matkustajan kannalta äärimmäisen tärkeää. Kaikilla pitäisi olla sama päämäärä: perillepääseminen. Edustuksellisen demokratian valtuuttamina TOOLin valtuuston syyskokous hylkäsi OAJ:n hallituksen esitykset TOOLin liittymissopimuksen muuttamisesta ja tukimaksun alentamisesta. Samalla TOOLille vahvistettiin entisiin lukuihin perustuva talousarvio TOOLin hallintoa koskevia itsenäisiä, yhteistyösopimusten mukaisia ja laillisia päätöksiä pitää noudattaa myös OAJ:n päätöksenteossa. Keskeneräisistä neuvotteluista ja TOOLin valtuuston linjauksista huolimatta OAJ:n valtuuston syyskokous hyväksyi OAJ:n hallituksen esitykset ja päätti, että vuodesta 2014 TOOLin tukimaksua alennetaan n. 75 %: 40 prosentista 10,5 prosenttiin. Tämä tarkoittaa TOOLille vain n. 25 prosenttiyksikön palautusta entisistä jäsenmaksutuotoista. Neljäsosalla tuotoista TOOLin toiminta ei mitenkään voisi jatkua entisellään: toimiston asiantuntija- ja valmistelutyö, Toolilainen -lehti, kenttäorganisaation tuki, ns. lakkorahaston kartuttaminen ja tilojen ylläpito vaarantuvat. TOOLin hallitus totesi tukimaksupäätöksestä, että OAJ:n valtuusto ylittää valtuutensa TOOLin oikeuksien osalta päättäessään sopimusta koskevista asioista TOOLin kantojen vastaisesti, ja että OAJ:n syysvaltuuston päätöksien toimeenpanolla voi olla oikeudellisia seuraamuksia. TOOLin valtuuston valtuuttamana OAJ:n valtuutettu Jukka Kurenniemi jätti OAJ:n valtuuston päätöksestä eriävän mielipiteen. TOOLissa ei ole hyväksytty OAJ:n tapaa muuttaa tukimaksukäytäntöä. Tukimaksun eli jäsenmaksupalautuksen tilitys on noudattanut yhteisesti sovittua pitkäaikaista käytäntöä (s.o. 25 vuotta). OAJ:n toimesta on käytäntöä nyt yksipuolisesti päätetty muuttaa. Tukimaksun suuruus on perustunut tehtäväjakoon, jota molemmat osapuolet ovat noudattaneet ja kunnioittaneet lähes näihin päiviin saakka. Tehtävien siirrosta TOOLista OAJ:hin tai toisinpäin ei ole näissä neuvotteluissa edelleenkään sovittu. TOOL on esittänyt useaan kertaan kantanaan OAJ:lle, että tukimaksua ei pidä muuttaa ennen kuin tehtävistä ja TOOLin erityispiirteistä on päästy sopimukseen. TOOL on ilmoittanut kantanaan toistuvasti, että yhteistyötä tulee jatkaa liittymissopimuksen ja olemassa olevan tehtäväjaon mukaisesti, kunnes muusta saadaan yhteisesti sovittua. Tukimaksun suuruuteen ei pitäisi koskea OAJ:n valtuuston päätöksellä ennen kuin neuvottelut saadaan vietyä loppuun. Näkemyksemme ja esityksemme eivät ole käyneet OAJ:lle, vaan järjestö edellyttää, että TOOL alkaa noudattaa OAJ:n syysvaltuuston päätöstä mm. tukimaksun osalta jo tämän vuoden alusta. Koska liikkumavaraa neuvotteluissa ei ole TOOLille juurikaan jätetty ja tulokulma asioiden kehittymiselle on ollut ennakoitavissa, TOOL ehdotti OAJ:lle viimeisimmän tuloksettoman neuvottelun jälkeen yhteisen lakimiestyöryhmän perustamista. Työryhmän tarkoituksena olisi ollut selvittää näkemyserojen juridisia seikkoja ja estää riidan syntymistä sekä esittää ratkaisuja toimivalle johdolle. OAJ ei tässäkään kohden kuunnellut TOOLia, vaan yhteistyön nimissä ilmoitti ammattikorkeakouluille, että TOOLin jäsenten jäsenmaksut tilitetään vuonna 2014 OAJ:n jäsenmaksujen keräilytilille. TOOL pyrki estämään tämän lähettämällä perään tiedotteen, jolla vahvistimme TOOLin tilitiedot. Nyt TOOL seuraa jäsenmaksujen kertymistä ja ryhtyy tilanteen vaatimiin toimiin, mikäli jäsentemme jäsenmaksujen tilit- 6 Toolilainen 1/2014

7 tämisestä OAJ:n tilille saadaan näyttöä tai vahva epäily. TOOLin jäsenmaksujen perinnästä on sovittu sopimuksella. Jäsenmaksuperintäsopimus on ollut tapana tehdä henkilön liittyessä TOOLiin. Sopimuksella työntekijä on valtuuttanut työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta ja maksamaan sen TOOL ry:lle TOOLin tilille. Kolmannen osapuolen ei pitäisi voida ilman valtuuksia laillisin toimin siirtää sopimusta omiin nimiinsä. TOOL ei ole myöntänyt valtuuksia OAJ:lle. TOOLin hallitus on tammikuussa 2014 päättänyt, että alamme selvittämään omassa lakimiestyöryhmässä tutkintapyynnön ja siviilikanteen jättämisen perusteita. Pian tiedetään, syntyykö tästä riita. Sittemmin myös yhteisen jäsenrekisteriohjelman käyttö on estetty TOOLin työntekijöiltä. Järjestöjen välinen luottamus on alkanut rakoilla, ja vuosina 1987 ja -88 esitetyt uhkat OAJ:öön liittymisen suhteen ovat kaikkinensa pian toteutuneet. TOOLin hallitus pitää OAJ:n päätöstä tukimaksun alentamisesta kohtuuttomana. Vuoteen 2013 saakka eli n. 25 vuotta TOOLin ostamien OAJ-palvelujen kustannusten kehittyminen on noudattanut (lähes vuosittain tarkistettua) euromäärää, joka on sidottu jäsenen palkkakehitykseen. Nyt neljännesvuosisadan kestäneen vakiintuneen käytännön jälkeen TOOL on lähestulkoon pakotettu maksamaan OAJ-palveluista n. 1,5 -kertainen summa. TOOLin hallituksen näkemyksen mukaan muutoksissa tulisi pitäytyä kohtuullisuudessa ja muutosten pitäisi perustua vastaavasti ostettujen palvelujen laadun paranemiseen tai kustannusten kasvuun. Kukaan meistä ei toivottavasti hankkisi 25 vuotta käytössä ollutta euron arvoista rakennelmaa eurolla. Toivottavasti OAJ:ssa ollaan huolissaan myös toolilaisten perillepääsystä. Kenenkään matka ei saisi katketa. Vuokko Peltoniemi Energiataloutta kotitalouksissa Uuden vuoden alettua, tehdään tyypillisesti uusia suunnitelmia ja parannuksia elämään. Usein ns. uuden vuoden lupaukset pettävät ennen pitkää, jos niihin ei ole oikeasti sitoutunut ja motivoitunut. Mutta pienilläkin teoilla ja tekemisillä voi olla suurtakin merkitystä. Tavaraähkyä Ihminen on usein hamstraaja luonteeltaan, ainakin tuttavapiirini perusteella ja itseni tuntien. Tavaraa kertyy yleensä niin paljon kuin kaappeihin ja laatikoihin huushollissa mahtuu. Ja moni muistaa pula-ajan kokeneitten isovanhempien hokeman: Kyllä aika tavaran kaupitsee eli ei koskaan tiedä milloin jotain tavaraa tulee tarvitsemaan. Joten ei voi heittää menemään! Ja kuinka moni toteuttaa viisasta ohjetta, että jokaista uutta ostettua tavaraa kohti pitää viedä yksi pois? Maksimoipa tavaraähkyn ahdistava tunne katsomalla edes yksi jakso amerikkalaista Himohamstraaja-sarjaa. Se on todella sairasta menoa: talo on niin täynnä kamaa ja roskaa, että siellä on vain kapeita kujia läjien välissä ja tuhoeläimet pitävät siellä pesää. Yäk! Ammattilaisten siivousapua Tavaroista kiinnipitäville on olemassa myös ammattiapua tavaroitten karsimiseen. Ammattilainen tulee kotiin ja käydään yhdessä läpi tavaroita. Jos esim. samaan tarkoitukseen käytettäviä vispilöitä on viisi, niin eikö siinä ole vähintään kolme liikaa, jotka joutavat kierrätykseen? Kun tavarapaljous vähenee ja tulee tilaa, on helpompi hengittää ja nähdä tyhjääkin tavaroitten ympärillä. Japanilaisten Feng Shuissa saattaa olla oikeaa ja vapauttavaa ajatusta. Tavara päivässä Luin äskettäin yhden vinkin tavaroitten vähentämiseen eli JOKA PÄIVÄ 1 tavara/esine pois kierrätyslaatikkoon ja vuodessa pääsee eroon 365:stä tilaa vievästä. Toisinkin päin joku on tehnyt: kaikki kamat varastoon, lukuun ottamatta ihan perustavaroita. Sitten saa hakea yhden tavaran varastosta per päivä, jonka huomaa ehdottomasti tarvitsevansa. Ja vähemmälläkin kuuluu tulevan toimeen. Helpompaa kierrätystä Joulun jälkeen rikkinäiset kyntteliköt ja valokaapelit jäävät helposti autotalliin odottamaan kuormaa hyötyjäteasemalle, vaan ei enää, koska sähkö- ja pienelektroniikkaromua voi tätä nykyä kierrättää myös päivittäistavarakaupoissa. Pois nurkista ja mielestä. Kompostori kartanolle Kotitalouksissa voidaan hyödyntää myös omia biojätteitä hankkimalla hyvin eristetyn kompostorin pihalle, joka toimii ympärivuotisesti ja saa vielä palkaksi multaa hyödynnettäväksi puutarhaan. Eikä tarvitse maksaa jätteen kuljetusfirmalle ruoan tähteiden poiskuljettamisesta. Hana kiinni Jokainen viemäristä valunut litra kasvattaa vesilaskua. Suomessa toistaiseksi riittää puhdasta vettä, mutta jokainen säästetty vesikuutio on pois vesilaskusta. Kannattaa muistaa, että lämpimän veden käyttö kuluttaa myös energiaa. Hana kiinni suihkussa saippuoimisen ajaksi. Turha ja jatkuva veden juoksuttaminen seis. Hammasmuki käyttöön ja säästät 10 l/min. Huoneistokohtaiset vesimittarit auttavat seuraamaan veden kulutusta. Myös vesikalusteiden ikä ja mallit vaikuttavat kulutukseen. Patterit pienemmälle ja vaatetta lisää Syksy vaihtui vihdoin talveksi ja lämpimän tarve lisääntyi. Ilmalämpöpumput maksavat itsensä muutamassa vuodessa. Sen sijaan, että patterit käännetään täysille, voi lisätä vaatetusta tarpeen mukaan ja villaista ylle ja villasukat jalkaan. Näin tekee Vuokko Toolilainen 1/2014 7

8 Juhani Kuronen Käytävän äänikentän yksinkertaistettu laskentayhtälö Pitkiin käytäviin ei synny tasaista (diffuusia) äänikenttää. Siksi käytävien äänikenttiä ei voida arvioida yksinkertaisella tilastollisen huoneakustiikan teorialla. Laskenta on tehtävä esimerkiksi akustiseen peilikuvateoriaan perustuvalla tietokoneohjelmalla. Jos esimerkiksi työmaakokouksessa päätös käytävän katon verhoilusta tarvitaan nopeasti, ei työläitä laskentaohjelmia ole aikaa käyttää. Talonrakentajat tarvitsevatkin diffuusittomien äänikenttien laskentaan helppokäyttöisen käsityökalun, jolla voidaan nopeasti ja riittävän tarkasti tutkia esimerkiksi kattoverhoilun vaimennusvaikutusta käytävän äänenpainetasoon. Akustinen peilikuvateoria Pitkään käytävään syntyvää diffuusitonta äänikenttää voidaan kuvata akustisella peilikuvateorialla. Teoriaa voidaan havainnollistaa seuraavasti: Ajatellaan pitkää käytävää, jonka katto, lattia ja sivuseinät on tehty peileistä. Päätyseinät ovat mustaa kangasta, joka imee kaiken valon. Jos käytävän poikkileikkauksen keskipisteeseen asetetaan palava kynttilä, synnyttävät käytävän peilit äärettömän määrän kynttilän peilikuvia. Todellinen kynttilä ja sen peilikuvat sijaitsevat käytävän poikkileikkauksen suuntaisella tasolla. Jos kynttilän tilalle ajatellaan äänilähde, saadaan käytävän vastaanottopisteeseen syntyvä äänenpainetaso laskemalla todellisesta äänilähteestä ja sen kaikista kuvalähteistä vastaanottopisteeseen saapuvat äänenpainetasot yhteen, kuva 1. Tarkastellaan pitkää käytävää, jonka poikkileikkaus on (hxl) ja pintojen keskimääräinen äänen heijastuskerroin β. Akustisen peilikuvateorian mukaan on äänilähteestä etäisyydellä a olevan vastaanottopisteen äänen intensiteetti (Kuttruff 1989): W I 4 m n 2 m n mh nl a 2 2 jossa I on äänen intensiteetti, W on äänilähteen ääniteho, m ja n ovat kuvalähteiden järjestysluvut ja β on pintojen keskimääräinen äänen heijastuskerroin sekä a vastaanottopisteen etäisyys äänilähteestä. Kun käytävä on akustisesti erittäin kova (absorptiokerroin 0,05), tarvitaan äänikentän vastaanottopisteen tarkkaan laskentaan noin 3, kuvalähdettä. Jotta vältytään työläältä ja laskenta-aikaa vievältä äärettömältä kaksoissummalausekkeelta, on seuraavassa esityksessä samanarvoiset kuvalähteet yhdistetty ja muokattu jatkuvaksi äänitehojakautumaksi. Muokkauksen jälkeen käytävällä olevan vastaanottopisteen äänenpainetaso saadaan integroimalla jatkuvan äänitehojakautuman yli. Suorakaiteen muotoisen käytävän muunto neliön muotoiseksi Suorakulmaisen suuntaissärmiön muotoisen käytävän (hxl) kuvalähteet voidaan laskennassa korvata neliön muotoisen käytävän symmetrisillä kuvalähteillä aiheuttamatta lopputulokseen liian suurta virhettä, jos alkuperäisen käytävän poikkileikkauksen suuremman dimension suhde pie- Kuva 3. Lappeenrannan teknisen yliopiston kirjaston käytävä. 8 Toolilainen 1/2014

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

Toolilainen 1/2009. Hallituksen uudet kasvot, s. 6. Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22. Polttokennosta vaihtoehto? s. 26

Toolilainen 1/2009. Hallituksen uudet kasvot, s. 6. Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22. Polttokennosta vaihtoehto? s. 26 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen1/2009 Hallituksen uudet kasvot, s. 6 Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22 Polttokennosta vaihtoehto? s. 26 Toolilainen 1/2009 1 Sivu 16

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN TULE TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN JOUKKOON!

OPAS 2015 RAKENTAJAN TULE TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN JOUKKOON! RAKENTAJAN OPAS 2015 TULE TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN JOUKKOON! www.vaihdapankkia.i tai ota yhteyttä konttoriin! Ylihärmä Isokyrö Kauhava Alahärmä Lapua 0207582410 0207582420 0207582430 0207582440 0207582450

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Ammattilaisen valinta! Kaikki tarvittava pihaan ja puutarhaan Multasormesta! Kauhajoki Teuva Karijoki Isojoki. rakentajanopas.

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Ammattilaisen valinta! Kaikki tarvittava pihaan ja puutarhaan Multasormesta! Kauhajoki Teuva Karijoki Isojoki. rakentajanopas. Meiltä saat Bonusta! SINUN LÄHIRAUTAKAUPPASI! RAKENTAJAN OPAS 2015 Meiltä saat Bonusta! Ammattilaisen valinta! Meiltä saat Bonusta! Kaikki tarvittava pihaan ja puutarhaan Multasormesta! S-Rauta, Agrimarket

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen2/2011 Työaikasuunnitelmat herättivät keskustelua valtuustossa s. 6 Energia- ja ympäristötekniikka, tulevaisuuden kärkialoja s. 10 Kestävän

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Parkano Karvia Kihniö Jämijärvi Ikaalinen Kankaanpää. rakentajanopas.fi

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Parkano Karvia Kihniö Jämijärvi Ikaalinen Kankaanpää. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN OPAS 2015 Hyvä sijainti valtateiden risteyksessä ja oma rautatieasema, josta toimivat yhteydet maailmalle, junalla vain 30 min. Tampereelle. Hyvät palvelut ja turvallinen asuinympäristö: - tasokkaita

Lisätiedot

SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012

SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012 SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Insinöörikoulutus 100 vuotta... 6 Insinöörikoulutuksen

Lisätiedot

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2011 Raahen malli - rikastamo s. 10 Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 Järjestäytymisellä apua arkipäivään s. 33 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...

Lisätiedot

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta.

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Paino- ja tulostuspalvelut Asiakasviestinnän palvelut Suurkuvapalvelut Teknisen alan palvelut Tallenne- ja arkistointipalvelut Käännöspalvelut Kirkkokatu

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS 2015. Perho Halsua Veteli Kaustinen Evijärvi. rakentajanopas.fi

RAKENTAJAN OPAS 2015. Perho Halsua Veteli Kaustinen Evijärvi. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN OPAS 2015 Perho Halsua Veteli Kaustinen Evijärvi rakentajanopas.fi Tervetuloa Kaustiselle asumaan ja viihtymään! www.jita.i Kaustinen on alueensa vetovoimainen keskus, joka on hyvää vauhtia

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Enemmän kuin Rautakauppa RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Saman katon alta Talopaketit muuttovalmiina Rakennussuunnittelu ja lupakuvat Sisustus- ja kalustesuunnittelu Asennuspalvelut ja

Lisätiedot

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul!

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul! 4 2013 Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa Hyvää Joulua! God Jul! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

Toolilainen 2/2009. Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6

Toolilainen 2/2009. Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen2/2009 Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6 Uudistuva insinöörikoulutus: CDIO,

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta RAKENTAJAN OPAS 2015 Tervetuloa Orivedelle, lähes 10 000 asukkaan kasvavaan ja viihtyisään kaupunkiin Tampereen naapurissa. Hyvät palvelut ja turvallinen

Lisätiedot

vasama 5/2009 Toukokuu 5 2009 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI NYT Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s.

vasama 5/2009 Toukokuu 5 2009 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI NYT Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s. vasama 5/2009 Toukokuu 5 2009 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI NYT Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s. 3 2 vasama 5/2009 Pääkirjoitus Ledaren Kevät on uudistumisen

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Kerro liitosta kaverille 1 2015 Kaikki Nousuun 4 Metsä auttaa palautumaan 12 Pankissa painitaan raportointiviidakossa 15 1 2015 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Tehokkuutta

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

ykköspaikka! www.hartman.i Hartman on rakentajien Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy

ykköspaikka! www.hartman.i Hartman on rakentajien Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy Hartman on rakentajien ykköspaikka! Jo yli 150-vuoden 145-vuoden kokemuksella palvelemme alueen rakentajia, remontoijia ja ja sisustajia. Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI www.hartman.i

Lisätiedot

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki Uusi asunto? Olipa syysi uuden kodin hankintaan mikä tahansa, lainan hakeminen sujuu helposti netissä. Osoitteessa op.i/kotiin kerrotaan paitsi lainan hakemisesta myös siitä, miksi se kannattaa ottaa juuri

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Virolainen rakentaja työskentelee rinta rinnan suomalaisen kanssa. Putkimiehen työturvallisuutta

Virolainen rakentaja työskentelee rinta rinnan suomalaisen kanssa. Putkimiehen työturvallisuutta Numero 3 Perjantai 13.3.2015 MP2 Itella Oyj 8 Virolainen rakentaja työskentelee rinta rinnan suomalaisen kanssa. 10 Putkimiehen työturvallisuutta uhkaavat 20 kemikaalit, asbesti ja sähkö. Raksanuorista

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Porvoo ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Porvoo ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Porvoo REIM Porvoo Oy Mannerheiminkatu 7 06100 Porvoo p. 0207 438 380 www.reimgroup.com/porvoo ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 Sisältää painavaa asiaa Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 6 2007 3 Pääkirjoitus 4 Työpaikkana matkatavara-aula 7 Luottamusmiehelle oikeus

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot